Zal jij de Tridentijnse Mis volgen tot buiten de Heilige Kerk (= in schisma)?

In deze uitzending van ‘Citizens for Community Media’, zit Peter Helland samen met Dr. Jones om zijn uitleg te horen over de controversiële kwestie van Paus Frances recente motu proprio. De Latijnse Mis is de laatste 10 jaar erg populair geworden in Amerika, en om verschillende redenen heeft Paus Franciscus, in samenwerking met advies van zijn bisschoppen, zich gedwongen gevoeld om de praktijk van de oude liturgie sterk te beperken. Dr. Jones geeft ons een geschiedenis die begint bij het concilie van Trente, gooit de 500 jaar geschiedenis van de Tridentijnse mis eruit, de vervanging ervan door de Novus Ordo mis die voortkwam uit het Tweede Vaticaans Concilie. Dr. Jones beschrijft de complexiteit van het vraagstuk, geeft duidelijk het probleem aan en biedt ook een oplossing.

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

35 thoughts on “Zal jij de Tridentijnse Mis volgen tot buiten de Heilige Kerk (= in schisma)?

 1. Wat hebben wij eraan, beste redactie, om over dit Europese probleem van de katholieke Kerk, en vervolgens een wereldprobleem, een ergens ver weg Amerikaan, ons te vertellen, wat we aan moeten met de staatsgreep van enkele gemijterde schurken van het Vat. II concilie (1965), indertijd.
  Dit lijkt op zelf gekweekte eigen onmacht.
  Dit lijkt ook op de truc van de klassieke muziek zender, Stingray/Brava, die enkel Engelstaligen aan het woord laat als het gaat over commentaren betreffende Mozart, Bach, of de Nederlander uit Vlaamse ouders, Van Beethoven.
  Sinds de Stingray (een joodse onderneming) overname zitten we daarmee. In de Brava tijd kwamen commentaren meestal van Duitsers en NL-ers, en werd de muziek niet gecensureerd op bv. Russische of NL muziek bijdragen en/of zangers.
  De Forum redactie draagt het principe uit, vooral eigen bijdragen te verzorgen, de lezers en de reageerders doen de rest.
  Maar hier komt voor de zoveelste keer een Anglo-Amerikaans auteur inspringen met een Anglo-Amerikaanse video waar niemand om vraagt !
  Er zijn genoeg Duitse of Franse of Italiaanse, gemijterden van naam, om ons voor te lichten over hoe en wat er gebeurd is. Zoek de bronnen daar waar ze te vinden zijn. Mgr. Williamson is een grote uitzondering.
  Zoek het licht op eigen, Europese bodem, beste redactie.
  Europeaniseer en zoek het licht niet uit ver weg Talmoed joods-cultureel gevormd Anglo-Amerikastan, waar ze van Europa niets begrijpen, en waar alles gedeformeerd naar het publiek wordt door gegeven.
  Ondanks het feit dat de zangers daar hun best doen, lukt het niet, en is de diep belabberde kwaliteit van de Kerkkoren uit die landen, voor het Gregoriaans, of Latijn, de bevestiging. Orgels zijn daar ook dun gezaaid.
  Zelfs een prachtig lied als bv. “Panis Angelicum”, aldaar gezongen, doet pijn in de oren.

  1. E.M. Jones en Msgr. Williamson hebben urenlang met elkaar in levende lijve van gedachten gewisseld. Had je de podcast beluisterd, dan had je dit ook gehoord. Dus zo “oncontinentaal” zou ik E.M.J. niet noemen. Het klopt dat hij groepen die zich afscheuren van de Kerk geen gelijk geeft (FSSPX, résistance, sedesvacantisten,…), maar het is te gemakkelijk om hem daarom als “irrelevant” weg te zetten omdat hij van Amerika komt, zonder op de argumenten in te gaan. In vroegere tijden kwam E.M.J. zelfs tot in Iran en had er het over “Logos”. Hoeveel Europeanen doen hem dat na?

 2. Oremus et pro perfides Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum ; ut et ipsi agnoscant JESUM CHRISTUM DOMINUM nostrum.
  OMNIPOTENS SEMPITERNE DEUS , qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repelis : exaudi prece nostras , quas pro illius populi obcaecatione deferimus ; ut , agnita veritatis tuae luce QUAE CHRISTUS E S T , a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum Jesum Christum Dominum nostrum.

  1. Dat bidden we ook iedere Goede Vrijdag, beste Andre, maar het “Oremus” en het “Flectamus genua” vallen weg, zoals mijn missaal aangeeft. Dit gebed belet ons niet om onszelf te verdedigen en om ons zoveel mogelijk te onttrekken aan Talmoed joodse invloed, zoals St. Paulus de stad van vervolging ontvluchtte, in een mand over de stads muur, of St. Petrus uit de Jeruzalemse kerker werd bevrijd door Engelen, die de wachters lieten inslapen, hem de boeien afnamen, en hem de gevangenis poort openden, zodat hij kon vluchten voor zijn joodse belagers.

   Mijn punt tegen de redactie van dit voortreffelijke katholieke Forum, is gebrek aan realiteitszin en politieke correctheid. Er zijn vele vermeldenswaardige bronnen uit Europa beschikbaar, zoals hierboven al door mij aangegeven.
   Daar komen bij o.a. de alom bekende opposant tegen paus B., de Italiaanse Mgr. Vigano, die vele interviews geeft, en vele brieven en artikels schrijft, maar hier op het Forum nooit aan bod komt. Datzelfde geldt voor de Italiaanse Pius X pater Overste, Davide Pagliarani, die een prima reactie heeft gepubliceerd op het desastreuze, pauselijke besluit betreffende de Tridentijnse liturgie. De tekst is integraal opgenomen op de Franse webstek “Le salon beige”, en vermeld op een Duitse webstek. Zij zijn niet de enigen. Waarom dan ook niet hier op dit Forum (?), maar wel komen aanzetten met een video hierboven, uit de ver weg, Talmoed joodse kolonie Anglo-Amerikastan ?

  2. Andre,
   Het gaat er in de Bijbel juist om dat sommige mensen oren hebben om te horen en ogen om te zien, maar ze kunnen het niet horen of zien. Dát is nu juist wat Jezus zelf stelt in Mattheus 15. 7 Gij huichelaars! Zeer treffend heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: 8 “Dit volk genaakt Mij met hun mond en eert Mij met hunne lippen, maar hun hart is verre van mij. 9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.”.

   Dezen (sommige van Israel) volgen dus niet het Oude testament (en dus ook niet het nieuwe) omdat ze de eigen overleveringen (traditie?), de geboden van mensen, erboven gesteld hebben. Die volgen zij.

   Jezus kwam in eerste instantie voor Israel:
   Mattheus 2:6 “En gij, Bethlehem, in het land van Juda, gij zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal een heerser voortkomen, die mijn volk [ Israël ] weiden zal”. (haken van mij.)
   Jezus kwam voor de twaalf stammen van Israel:
   Hij zegt tegen zijn apostelen:
   10:6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.
   10:23 Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult [uw] [reis] [door] de steden Israels niet geeindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.
   15:24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.
   19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.
   27:41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, [Hem] bespottende, zeiden:
   42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.

   En in Lucas 1 staat geschreven: 16 En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God. 17 En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. 68 Geloofd [zij] de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;
   2:32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.
   34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.
   22:30 Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.
   24:21 En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.

   Als ik dit zo lees kwam Jezus voor Israel.

   De Bijbel handelt (o.a.) over een zuiver geslacht. Het huis van Israel. Dat moet volgens de lijn van God zijn, dus niet met vreemd DNA gekruist. Het zijn Zijn kinderen omdat Hij geholpen heeft om hen te verwekken: Eva wordt geholpen, Saraï, Lea en Maria.
   Daarom staat de lijn van Jezus in de Bijbel. Met als opmerking dat de ontvangenis van Maria ‘mysterieus’ is. Was Jezus een direct kind van de Heer?

   Tegenwoordig wordt veel nadruk gelegd op een bepaalde groep. Maar het draait om het volk Israël. De 14 families.

   Dat er zijn die (hun?) eigen God gedood hebben is vreselijk. Dat gegeven zou niet uit de Liturgie mogen. En sinds Vat 2 is dat eruit.

   Wie zouden er nu nog van de 14 stammen (als ik goed tel) overgebleven zijn en wie zouden dat zijn?

 3. Schisma is een delict tegen het goddelijk recht zoals ketterij dat ook is; wie zich schuldig maakt aan schisma pleegt dus een doodzonde die resulteert in de hellevaart van de delinquent indien hij zonder boetvaardigheid voor die zonde sterft. Het onderwerp van schisma is dus zeer ernstig.

  Groeperingen die buiten de canonieke structuren van de katholieke Kerk een eigen, autocefalistische sacramentele administratie opbouwen zijn objectief schismatiek volgens de traditionele zin van het woord. E. Michael Jones impliceert echter dat ook katholieken die binnen de canonieke structuren van de Kerk aanhangers zijn van de Oude Ritus zich schuldig zouden maken aan schisma omdat zij de ritus van Bugnini standvastig afwijzen; dit is volstrekt niet waar. Zoals ik reeds op het forum hier gezegd heb is de Romeinse Ritus van apostolische origine; katholieken hebben het recht niet om die liturgische overlevering op te geven ten gunste van een maçonnieke constructie uit de twintigste eeuw. Echte schismatiekers zijn dan ook de aanhangers van de nieuwe ritus die katholieken als kwaadaardigen behandelen die buiten de communio van de Kerk staan omdat zij de Oude Ritus aanhangen.

  Kardinaal Burke lijkt de apostolische origine van de Romeinse Ritus te erkennen wanneer hij in zijn recente woorden omtrent “Traditionis Custodes” de Romeinse Mis “a liturgical discipline which has been alive in the Church since the time of Pope Gregory the Great and even earlier” noemt (“een liturgische discipline die levend geweest is in de Kerk sinds de tijd van Paus Gregorius de Grote en zelfs eerder”)[“Statement on the Motu Proprio «Traditionis Custodes»”, 22 juli 2021]. Bugniniaanse liturgische iconoclasten draaien de werkelijkheid graag om door te beweren dat niet zij, de verwoesters, de zaaiers van verdeeldheid zijn, maar degenen die de Kerk verdedigen tegen hun golf van verwoesting.

  Het is niet nodig om in schisma te treden om verdediger te blijven van de Romeinse Mis; wanneer kerkvorsten iemand de toegang verhinderen tot de traditionele Mis moet die persoon thuisblijven en daar bidden, want de zondagsobligatie bindt het geweten niet tot het bijwonen van heiligschennende riten. Men volhardt hierin totdat God in Zijn barmhartigheid visiteert en de apostolische ritus hervestigt in de regio van die persoon. Het is, verder, nodig dat men voortdurend druk blijft uitoefenen op het lokaal parochiebestuur om de katholieke godsdienst er te hervestigen; ook al weigert men halsstarrig om gehoor te geven, het is belangrijk dat men de druk blijft voelen.

  “Traditionele Mis of de katholieke Kerk” is dus een vals dilemma; men moet én binnen de canonieke structuren van de Kerk blijven én standvastig pro de traditionele Mis blijven en contra Circus Bugnini.

  E. Michael Jones spreekt zichzelf tegen door enerzijds toe te geven dat de Oude Ritus christelijke weerstand in zich draagt tegen de subversieve talmoed-invloeden in contradistinctie met de nieuwe ritus en anderzijds te beweren dat de oude Liturgie irrelevant is in katholieke strijd. Enerzijds geeft hij toe dat de subversieve krachten aan het werk waren tijdens het Concilie en anderzijds beweert hij dat de doctrinaire resultaten van dat revolutionair proces aanvaard moeten worden door katholieken omdat de Paus het zegt. Helaas verdedigt hij het pauselijk legaalpositivisme dat zo schadelijk is aan de katholieke zaak en dat geen katholieke kijk constitueert op het Romeins Pausdom. Uiteraard is de H. Liturgie niet de enige factor in het katholiek herstel doorheen de Kerk, maar het is wel een zeer belangrijke factor, een imperatieve factor.

  Ten slotte, over de persoon van E. Michael Jones:

  Op het internet staan foto’s waarop E. Michael Jones samen met Alexandr Dugin staat. Samen woonden zij de “New Horizon Conference” bij. Die nationaal-bolsjewistische Dugin is een joods-kabbalistische volgeling van de satanist Aleister Crowley van de “Ordo Templi Orientis”-sekte en wandelt als een schimmige invloedstem achter een rijzende Euraziatische alliantie zoals George Soros dat doet voor de afbrokkelende Westerse alliantie. De Soros-alliantie en de Dugin-alliantie dienen beiden dezelfde top van de occulte piramide, de Joodse frankistische familie Rothschild; de occulte machten creëren verschillende facties en spelen die hegeliaans tegen elkaar uit met de bedoeling dat echte verzetsmensen geassimileerd worden in door hen gemaakte facties van valse oppositie om zo weerstand tegen hun plannen te breken.

  Ik wil bij deze gelegenheid Andreas Eriksson dus waarschuwen voor personen zoals E. Michael Jones; er lopen agenten rond die valse, gecontroleerde oppositie creëren om echte weerstand af te zwakken. Dat hij graag gezien wordt in Iran komt overeen met zijn verschijnen met Dugin, en het valt op hoe hij zich afzet tegen katholieken die willen werken aan een doctrinair en liturgisch herstel; ook wijst hij de katholieke theocratie af ten gunste van een presentie van katholieken in pluralistische democratie. De denkbeelden die hij verspreidt over ras zijn ronduit cultuurmarxistisch; hij zegt dat er geen blank ras bestaat en verwart religie met etniciteit.

  1. Anders dan Theudmer begrijpt, stelt Michael Jones juist dat de SSPX wel degelijk schismatiek is (‘formeel of niet formeel’, voegt hij eraan toen). Dat de SSPX zich inhoudelijk eenvoudigweg niet binnen de structuren van de katholieke Kerk bevindt, beargumenteerd Jones op – voor mij – overtuigende wijze. Hij heeft dan ook kritiek op de besluiten van Ratzinger, en dat de huidige Paus de zaken terugdraait tot de situatie onder JPII is niet meer dan logisch (zulks om de eenheid in de Kerk te herstellen). Dit verslaafd zijn aan de Tridentijnse mis komt wat hem betreft neer op het gebruik van ‘dope’ en leidt af van het wezenlijke probleem: de verhouding van de katholieke Kerk tot de joden. Of Jones in die kwestie de zaken juist stelt, zou inzet kunnen zijn van een volgende discussie.

   1. U heeft mijn reactie verkeerd verstaan. Ik zei niet dat Jones de FSSPX niet schismatiek acht (de FSSPX is een voorbeeld van wat ik bedoel met “buiten de canonieke structuren van de katholieke Kerk”); mijn punt was dat hij impliceerde dat ook katholieken die, bijvoorbeeld, bij de Petrusbroederschap de Mis bijwoonden zich schuldig maakten aan schisma omdat zij weigerden Circus Bugnini bij te wonen. Onterecht; zijn argumentatie klopt niet.

    Verder: Bij het integraal katholiek herstel in de heilige Kerk hoort noodzakelijk het liturgisch herstel. Jones zijn vergelijken van de oude misritus met drugs noem ik godslasterlijk. De bugniniaanse ritus was zelf een resultaat van de Judaïsche subversieve activiteiten op het kerkelijk domein.

    1. @Theudmer
     Fijn dat we het over schismatieke status van de SSPX eens zijn. Rest mij om aan te bevelen – analoog aan een raadgeving in de Katechismus uit 1917 (het kleine boekje) inzake het contact met niet-katholieken – om niet te intiem om te gaan met schismatieken.

 4. Het lijkt mij niet zo heel belangrijk op welke manier Jezus Christus herdacht en beleefd wordt. Als het hart maar verstaat. En als de daden wel hetzelfde zijn als de woorden. De kerk is ook geen plek voor politiek eigenlijk. Politiek is voor politici. En geloven in wat Jezus zegt is voor het hart. Het Vaticaan zou de woorden van Jezus moeten vieren en de boeken goed bewaren. Niet al die flauwekul met milieu of zo. Dat is voor de politiek. De kerk moet Heilig zijn, anders is ze niets. Dus geen geldzaken, ontucht, DNA-gedoe, Vaccin. aanmoediging. Dat zijn zaken voor de politiek.
  Als de politiek on-Christelijk is, dan moet de kerk daar wat aan doen. Door die mensen de leer en de moraal van Jezus Christus bij te brengen.
  De Kerk zou minimaal moeten leren: heb God en de naaste lief als jezelf.

  Dat vind ik al heel wat. Doe niemand schade. En gedenk de Schepper. Wees daarom eerlijk en rechtvaardig.

  Maar als de politici het leven welhaast ondraaglijk maken, dan is dát het probleem. De krachten van het grote geld spelen een te grote rol. De adel wil zijn plek waarschijnlijk bewaren. En er zijn natuurlijk belangengroepen aan het manipuleren.

  Maar het loslaten van de Tridentijnse Mis lijkt absurd. Waar is dat nu goed voor? Een traditie van 600 jaar overboord gooien? Met de vele nadelen die daaraan zijn? Dat klopt niet, denk ik. Eén spraak is toch het mooiste, beste? Over heel de wereld is dat dan in één taal. Makkelijk voor verhuizen enzo. En opleidingen en drukwerk. En vasthouden van de Schrift. Latijn is een dode taal die zich goed leent voor waarheid.

  1. Beste Raphaël, laat die Bergoglio zijn duivelswerk maar uitvoeren, God heeft alles onder controle. God heeft totale controle over de hele schepping, dus ook over de vijanden. In het boek Jesaja komt voortdurend tot uiting hoe God de vijanden gebruikt om Zijn eigen geliefde volk te louteren en te beproeven. Als je een beetje bitter citroensap bij de gebakken vis doet dan smaakt die ook veel beter. Maar degenen die een en al bittere haat zijn zullen nooit de weg naar boven vinden. Dat is hun eigen dwaze keuze.

   1. Als God dan toch alles onder controle heeft, waar maken jullie je dan druk over. Ga rustig slapen. Alles komt goed. God heeft alles onder controle. Toch?

 5. U heeft het nog niet begrepen, beste Andreas Eriksson, hierboven. Ik neem niet aan dat U een mol bent op dit voortreffelijke katholieke Forum, maar eerder naïef. Het moet nog blijken !!
  De solide reactie van Benjamin doet er nog een schep bovenop, dat moet ook voor U de deur dicht doen. Die moeite heb ik niet eens genomen, want ik wist, de man is meer dan verdacht.

  Let op, in de Anglo-Amerikaanse wereld kom je nauwelijks bij een uitgever binnen met non-fictie.
  Maar deze Michael Jones, lukt dat wel en hij heeft vele non-fictie boeken geschreven. Dus een brood schrijver, en dan je kunt er gif op innemen dat hij ingehuurd wordt, als valse oppositie, ter afleiding van essenties en waarheden die het systeem ons wil verhullen. Ik vermoed zelfs dat Jones in opdracht schrijft, met een staf om zich heen.

  Het is bekend dat de vrijmetselarij boeken bestelt, tendentieuze boeken om het publiek te misleiden of op een dwaalspoor te zetten. Kent U nog de boeken van Barbara Tuchman, jaren terug, over de Middeleeuwen ? Ik heb er geen belangstelling voor gehad, want er werd te veel aandacht en publiciteit aan besteed. Dat is altijd verdacht.

  Wij hebben Anglo-Amerikaanse bronnen niet nodig, mijdt ze als de pest. Als het over Europa gaat, heerst de leugen en desinfo.
  Neem liever de werken van onze grote Johan Huizinga, (+1945), die kreeg dat niet, maar zijn boek, “Herfsttij der Middeleeuwen”, is een topper, en ook dat andere over de Europese beschaving, “Geschonden wereld”, geschreven tijdens de oorlog. Dat zijn nu klassieke werken.
  Wij moeten ons richten op bronnen van eigen bodem, en vooral niet dichtvaren op bronnen uit Anglo-Amerikastan.
  Nog tekenend voor de situatie : als een Amerikaans spreker naar Europa komt voor het houden van een ‘conferentie’, dan moet hij eerst langs het Washingtonse ministerie van Propaganda, dwz. het ministerie van Buitenlandse zaken, voor wat hij wel en niet kan zeggen.
  Niet voor niets was in vroeger tijden sprake van, “het perfide Albion”. De generaties van toen wisten dat. Vergeet nooit, Londen startte de oorlog tegen Duitsland. De grootste dirigent ooit van het Concertgebouw Orkest, de katholieke Mengelberg, wees daarop publiekelijk ; na de oorlog werd hij enkele jaren op non actief gezet, en uitgebannen.

  De president Kennedy heeft ervoor gewaarschuwd, in een toespraak, in de New York ‘press club’, vlak na zijn aantreden. Hij zei dat de VS geregeerd worden door totaal andere machten, dan de mensen denken. En hij wees op geheime netwerken als de vrijmetselarij, en de CIA, een staat binnen de staat. Deze wilde hij in “duizend snippers” vernietigen. U kent de afloop.
  Tenslotte, volgens de Duitse schrijver en journalist, Udo Ulfkotte, werkzaam bij de “Frankfurter”, inmiddels overleden, beschrijft in zijn boek, “Gekaufte Journalisten”, dat er ongeveer 600 top journalisten in Europa, op de CIA loonlijst staan.
  Ik neem aan, beste Andreas E., dat U daar niet bij wilt staan !!

 6. Uw citaten kloppen, maar uw conclusies en retorische vragen deel ik niet.
  U bent blijkbaar vergeten om het Evangelie volgens Matteüs geheel ten einde te lezen. In het laatste hoofdstuk – 28 – vermeldt de evangelist namelijk: ‘De elf leerlingen nu begaven zich [na Jezus verrijzenis] naar Galilea, naar de berg die Jezus hen gewezen had.
  Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.
  Jezus trad nader en sprak tot hen:
  ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
  Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
  en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
  Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’

  Hieruit valt rechtmatig o.a. te concluderen:
  Jezus’ boodschap en doopsacrament is niet slechts voor de Israëlieten bedoeld, niet alleen voor Palestina of ander beperkt stel mensen c.q. gebied, maar voor alle volkeren, voor de gehele aarde.

  Dat Hij zich in de praktijk voornamelijk liefdevol richtte tot de armen, de weduwen, de wezen, de eenzamen, de vluchtelingen, de kinderen enz. ligt o.a. daaraan dat die vanwege hun mentale gesteldheid van eenvoud en onthechtheid zijn boodschap het beste verstonden; hun harten nog niet zo versteend als bij de rijken, de geleerden door verplichtingen, eigendom, zelfingenomenheid, begeerten en secundaire materiële behoeften.. Zij willen eten, liefde, bevestiging, geestelijk onderdak, zaken die Jezus hen kon geven en ook gaf, zij het regelmatig na enig tegenstribbelen. Maar als ze Hem liefde, geloof, vertrouwen schonken, dan bleek Hij gul. Dan veranderde Hij water in wijn, genas mensen en liet Hij hen/hun geliefden opstaan uit de dood enz.

  En die gulheid betoont Hij ook ons als we Hem oprecht liefhebben, geloof en vertrouwen schenken vanuit een gezuiverd hart en vrije, open geest. Dat is allemaal niet zo moeilijk, al vereist het enige moed en vertrouwen om liefdevolle onthechtheid, overgave en zelfgave te bewerkstelligen, al is het maar voor even. Stilte en je regelmatig terugtrekken uit de verstrooiende omgeving om te bidden en mediteren en contempleren kunnen iedereen helpen. Maar, heb geduld en hou vol; het is de moeite waard als ik terugkijk op andermans en mijn eigen contemplatief leven.

  1. Het klopt wat je zegt, Basilius minor,

   daarom schreef ik ‘in eerste instantie’, maar liet dat even later los in mijn schrijven. Ik was me er wel bewust van, want ik was een beetje geïrriteerd om de wereldse dingen.
   “Dat is allemaal niet zo moeilijk, al vereist het enige moed en vertrouwen om liefdevolle onthechtheid, overgave en zelfgave te bewerkstelligen, al is het maar voor even.”, schrijf je.
   Ik ben het verder wel met je eens, maar laten we ook het lichaam, de Tempel van de Ziel niet vergeten. Het schijnt dat de mens zijn hoogste orgaantje, de pijnappelklier nodig schijnt te zijn om enigszins contact te maken met het Hemelse. Ik bedoel dit niet op New-Age-wijze, maar als wetenschappelijk gegeven. ‘Men’ doet er veel aan om de klier te laten verkalken, meen ik te weten. En dan gaat mediteren wat lastig, naar het schijnt.

   En toch zou ik wel willen weten waar de twaalf stammen nu zijn. Dat intrigeert me.
   Bedankt voor je antwoord.

 7. Pardon: Hoe en waarom mijn reactie van 28 juli om 11:47 op de laatste plaats terecht is gekomen, begrijp ik niet. Ze was bedoeld als reactie op de posting van Raphaël op 27 juli om 19:36.

  1. @Basilius minor,
   Ik ben al Uw zinloze beschuldigingen aan mijn adres absoluut niet vergeten.

   zinloos = doelloos, nodeloos, onbruikbaar, ondienstig, onnodig, onnut, overbodig, overtollig, zinloos. ijdel

   Wanneer biedt U eindelijk Uw verontschuldigingen aan? U bent tenslotte volwassen en verantwoordelijk voor Uw eigen daden/acties.

 8. Aan Raphaël..

  De stam Zebulon is in Nederland gesitueerd en speelt in de eindtijd vóór het 6e zegeloordeel een hoofdrol bij de wereldbekering…bij Vassula Ryden wordt naar Jesaja 9 gewezen betreffen enkele personen en de grote Monarch…in Jesaja 28:1 wordt naar de stam Efraïm gewezen en soms wordt die stam ook vereenzelvigd met de 10 stammen van Israël.
  Die 10 stammen spelen zelfs in onze dagen dus een kwalijke rol in het wereldgebeuren.

 9. Als ik hierboven de politiek correcte commentaren lees van Fred H., alias Yukio, en dat van de meer bekende Benjamin, de jurist, dan komen vergelijkende situaties in tijd van oorlog, weer terug in beeld.

  Ja, het is oorlog, beste lezers, al een halve eeuw strijd tegen de modernisten V2 staatsgreep (1965) in Rome, tegen de “conciliaire kerk”, binnen de Kerk van altijd, en daar bovenop, één van de gevolgen van die V2 ramp, de huidige nep pandemie, ontaardt in regering tirannie van de ergste soort, gelijkend op die van de nationaal-socialisten, indertijd, in Duitsland.
  Nu begrijpen we pas, hoe en wat, de gewone Duitsers hebben moeten doormaken, en een slot op de mond moesten doen, omdat niemand meer te vertrouwen was, zelfs niet de eigen familie.

  Als eerste, verzet tegen welke tirannie dan ook, is een daad van moed en deugd. Beroep op wet regels vervalt als die wederrechtelijke macht uitoefening, heersend maakt. De geest van verzet, is niet iedereen gegeven. Maar als nu, na een halve eeuw, kerkelijke chaos en kerkelijk verval, zo duidelijk manifest zijn, en als er dan nog een beroep wordt gedaan op “schismatiek handelen”, dan is wijsheid geboden, en vervallen regels.
  Daarom ga ik geen juridische argumenten erbij slepen, dat heeft geen zin meer. Doven blijven doof en blinden blijven blind.

  Zij zullen nooit erkennen dat Mgr. Lefèbvre indertijd gelijk had, dat hij toen door een grote minderheid onder clerus en gelovigen, in FR, gesteund werd, en dat hij nu pas erkenning vindt, wereldwijd, in het feit, dat zonder hem, alles van de Traditie teloor zou zijn gegaan, met name het Tridentijnse Heilige Misoffer. Hij is een moderne Heilige, zoals St. Athanasius dat was tegen het Arianisme (3de-5de eeuw).
  Maar enkele saillante voorbeelden van lafheid en verraad in tijd van oorlog, helpen misschien wel anderen, om dat te begrijpen. Lezers die nog niet gevangen zitten tussen de muren van regeldrift, gedreven politieke correctheid.

  Ter herinnering aan die afschuwelijke tijd van oorlog, WO II, het geval Aantjes.
  Verblind, maar wel jong, een gerenommeerd lid van de Reformatie, de gereformeerde kerk in Oost-Nederland.
  Tijdens de oorlog heeft hij dienst genomen bij de Waffen SS, omdat hij het heersende “gezag” trouw wilde blijven, want “het staats gezag komt van God”. Dus ieder verzet, tegen de bezetter, was buiten de wet. Na de oorlog, toen hij de politieke top van het CDA bereikte, werd hij ontmaskerd door de Amerikaanse ambassade, in Den Haag.

  Een ander voor beeld, dat beter past bij de huidige situatie, de door de staat geopende kliklijn, voor mensen die buren of andere mensen willen aangeven, die zich niet aan de sanitair tirannieke regels van Rutte en De Jonge willen houden.
  Buren gaven hun mede buren aan omdat er teveel familie op bezoek was. Of winkeliers en kappers werden aangegeven omdat klanten werden geholpen, die geen mondkap droegen, allemaal tegen de regels in.
  In FR liep het helemaal uit de hand, toen mensen, andere mensen aangaven, omdat ze, of de kinderen, niet de hele dag binnen, thuis, konden zitten, tijdens het “confinement” en toch twee keer boodschappen gingen doen, of toch stiekem naar het strand of het bos wilden gaan, tegen de regels in.
  Zelfs een geval bekend van iemand die op dokters voorschrift ging zwemmen in zee, dit stiekem moest doen, maar door de buren werd aangegeven, en op het strand werd aangehouden.
  De politie controleerde de stranden en bossen met drones, schepen en helicopters.

  In NL zien/zagen we dezelfde dwang en verslaafdheid aan regels.
  Die zijn er niet voor ons, maar tegen ons.
  Vele juristen leven en denken met de eerste instantie.
  Al die burgers van de kliklijn, al die verraders zijn/waren politiek correcte burgers, die, zoals hier boven, de gestelde, wederrechtelijk tot stand gekomen regels, trouw toepasten. Tegen beter weten in, want regels zijn regels. Bij de krijgsmacht noemen ze die, dienstkloppers.

  1. U vergist zich; ik ben geen jurist; ik heb nooit een opleiding gevolgd bij een universiteit. Ik respecteer simpelweg de goddelijke inrichting van de heilige Kerk gesticht door Christus; schisma is een misdaad tegen die goddelijke inrichting, tegen het Eerste Gebod, tegen de Wet van God. Zolang een FSSPX-aanhanger als lid van de Kerk getolereerd wordt door de kerkelijke overheid blijft hij lid bij de Kerk, maar door heiligschennend de Mis bij te wonen bij de objectief schismatieke FSSPX pleegt hij de misdaad van schisma. Zoals het misdadig ongeloof van Paus Franciscus leidt ook de misdaad van schisma naar de hel.

   De katholieke strijd voor de traditionele Mis en de traditionele geloofsleer moet binnen de Kerk geschieden, binnen de bisdommen, binnen de parochies. Daar is het slagveld; wie van dat slagveld gaat lopen om zich te verstoppen in schismatieke kapellen is een deserteur. Wanneer FSSPX-aanhangers erop gewezen worden dat zij schismatiek handelen stijgt er volgens gewoonte gejammer en geklaag op; hoog tijd dat men zich vermant en doet wat men moet doen.

   1. Uw paranoia wordt buiten proportioneel, zo kennen we U niet, beste Benjamin. Uw bewering, “objectief schismatiek FSSPX”, is niet onderbouwd, noch gesteund op de chronologische feiten van indertijd.
    Mgr. Lefèbvre heeft er alles aan gedaan om strijd te voeren, binnen de Kerk van altijd.

    Lees zijn autobiografie. Hij getuigde (ook op video te zien, tijdens zijn beroemde toespraak in Lille, voor 20.000 gelovigen), “als ik de nieuwe V2 leer had onderschreven toen ik jong was, was ik afgeschreven als een ketter ; en nu ik onderschrijf wat de Kerk altijd geleerd heeft, wordt ik weggezet als een ketter.”

    De NOM heersers stonden machteloos, met een gemijterde bek vol tanden.
    Op feiten konden ze hem niet aan. Dus moest hij weg. Want de nieuwe V2 leer moest verkocht worden als een glijmiddel, als een noodzakelijke aanpassing van het bestaande, aan de tijd van nu. Dat was de grote leugen voor de massa katholieken wereldwijd, die zich van geen dreiging bewust was. Zij geloofden heilig in de woorden en de bedoelingen van hun klerikale voorgangers. Maar het bedrog was immens.

    En nu, beste Benjamin, verwijt U hem, de Mgr. L., dat hij “objectief schismatiek” is ?
    Hij scheidde zich niet af, maar werd eruit gezet, omdat hij de Leer van de Kerk van altijd bleef verkondigen, inclusief de Tridentijnse H. Mis, en hij wilde zijn opvolging zekerstellen.
    Ook op dit vlak werd hij aan het lijntje gehouden, met leugens, bedrog en geschonden afspraken. Dat bedrog waren de zwarte kanten van de joods Poolse paus JP II.

    Uw obsessieve juristerij blijft een slag in de lucht, gespeend van ieder realiteitsbesef.
    Zij staat los van de feitelijke Nieuwbouw, liturgisch en theologisch, van de “conciliaire kerk”. Verzet werd gepareerd met botte uitsluiting.
    En dat verwijt U hen, de Traditionelen, terwijl u tegelijkertijd de Traditionele lijn van denken steunt. Hoe kan dat ? Kennelijk kunt U leven met contradicties, beste Benjamin, maar verwijt ons niet dat wij zo’n hersen kronkel weigeren.

    De Mgr. verzette zich tegen het nieuwe denken, de modernistische V2 leer van de “conciliaire kerk”. Deze schafte de waarheid af, en het monopolie op de waarheid van de Kerk van altijd. Zij erkende zelfs, “een deel van waarheid”, toe aan ketterijen (Nostra Aetate).
    En de Tridentijnse liturgie werd een Lutherse tafeldienst, terwijl de Heilige Paus Pius V (+1572), ex-cathedra, die Tridentijnse liturgie voor eeuwig in marmer gebeiteld, had vastgelegd, op straffe van ex-communicatie.

    Daarmee waren en zijn, de V2 pausen, de nieuwe afvalligen, wederrechtelijke heersers, weliswaar paus, maar de nieuwe ge-excommuniceerden, want zij “geven niet door, wat zij ontvangen hebben”, vermeldt in de plechtige belofte van de Traditionele Paus kroning.
    De kapers, de nieuwe modernisten, de revolutionaire NOM heersers, namen het initiatief van buitensluiting, en startten openlijk de aanval op de Traditionelen.
    Met paus B. bereikt dit een hoogtepunt.

    Zij, de NOM kant, wilden de buitensluiting, en zij kregen de buitensluiting gedaan, van JP II.
    Dit gebeurt ook in de politieke wereld. Politieke partijen die zich keren tegen massa-immigratie, tegen de Federale super-Europa staat, en tegen de gender idioterie, tegen de groene leugens, treffen ook het lot van buitensluiting.
    De talmoed joodse leer van dialectiek, “beschuldig de tegenstander, van de eigen misdaden”, is kennelijk tot dogmatische kunst verheven !!

    1. Ik heb het hier niet over het verwerpen van dwaalleringen en protestants-maçonnieke liturgische riten; ik heb het hier over schisma. U haalt dingen door elkaar, en ik vraag mij af of u dat bewust en opzettelijk doet of niet; begrijpt u niet waarover het gaat? De FSSPX bouwt een kerk op los van de katholieke Kerk, met een eigen sacramentele administratie, een eigen hiërarchie met een “generaal overste” als de facto opperste hoofd; dat is schismatiek volgens de traditionele zin van het woord, en geen gelieg en gedraai kunnen dat veranderen. De opbouw van een “Kerk van Écône”, los van de katholieke Kerk gesticht door Christus, is een misdaad tegen het Eerste Gebod van de Decaloog. We zien hier hoe selectief u omgaat met de Decaloog; soms verwijst u er zelf naar, wanneer er over andere onderwerpen gesproken wordt, maar bij dit onderwerp noemt u het Eerste Gebod verachtend “juristerij”.

     En, neen, God heeft geen schismatieke “Kerk van Écône” nodig om de H. Liturgie te preserveren.

     En, neen, u kunt de FSSPX niet vergelijken met Sint Athanasius van Alexandrië, want die heilige heeft nooit een separatistische, schismatieke kerk opgericht. Sint Athanasius bleef binnen de katholieke Kerk om te strijden tegen het arianisme.

     1. In die tijd werd St. Athanasius er niet uit gegooid, wel werd hij “gestraft” en overgeplaatst, weggejaagd uit Alexandrië, weggejaagd naar buiten gebieden, waar hij minder “kwaad” kon doen. “Kwaad” in de ogen van Arianisten. Dat is zelfs meerdere malen gebeurd. Het was de Romeinse keizer indertijd, die Rome in bescherming nam. Hij liet een concilie bijeen roepen, om zeker te stellen dat Rome katholiek bleef, dus om te voorkomen dat Rome zelf, (zoals nu), bezet zou worden door Arianisten. Rome is dus nooit, top down, in handen gevallen van Arianisten. Elders in de Kerk van altijd, heeft het Arianisme nog tot in de 6de eeuw, voort kunnen woekeren. Vooral onder de Oost– en West–Gothen, in die tijd van de eerste 5 eeuwen.

      Maar ik zie nu beter waar bij U de schoen wringt.
      Echter, uw probleem, is geen probleem, omdat het om een onjuiste perceptie gaat.
      U komt ook niet met voorbeelden om uw aantijgingen te staven.
      Waaruit blijkt uw stelling, “de Kerk van Ecône, los van de katholieke Kerk…”, ??

      Bij de FSSPX is er geen sprake van “een Kerk van Ecône”, noch heb ik ooit die ambitie bespeurd. Zelfs bij de uitspattingen van de huidige paus B., komt er geen lelijk woord over de lippen van de paters. In iedere H. Mis wordt er volgens de liturgie voor de paus B. gebeden, en de lokale bisschop, Mgr. v.d. Hende (Rotterdam).
      Bij de ingang van de PX kapellen en kerken, hangt een grote foto van de paus en een van de bisschop. Sommige gelovigen zijn radicaler, in hun opvattingen, maar dat wordt niet gedeeld. Een incident met de paus foto werd door de paters in sterke bewoordingen afgewezen, en gerepareerd.
      “Sedevacantisten” zijn bij de PX, geen gewenste gasten.

      De Italiaanse pater Overste kan vergeleken worden met de pater Overste van welke andere orde dan ook. De FSSPX heeft geen “generaal overste”, zoals U beweert. Ook uit de PX publicaties (Duits/Frans/NL) blijkt trouw aan de katholieke Kerk van altijd. Niemand piekert er over om een “eigen kerk” te stichten. Wel zijn de gelovigen trots op de PX, een fantastische Priesterbroederschap, met fantastische paters. Misschien kunt U ons enige zelfingenomenheid verwijten. Maar onze trots, tekent ons zelfvertrouwen en onze kracht om de strijd voor de waarheid vol te houden, tegen wie dan ook.

      En vergeet nooit, beste Benjamin, zonder de PX paters en de grote Mgr. Lefèbvre,
      had U, gezien uw leeftijd, zelfs niets geweten van iets anders in de liturgie, dan de maçonnieke creatie van de “Bugnini mis”, zoals U zegt.
      Dankzij de grote Mgr. L., en dankzij de paters is alles behouden gebleven en is de Traditie van de Kerk van altijd, de kracht motor van het réveil van de katholieke Kerk van altijd, dat gaande is. Het succes blijkt ook uit het recente feit dat de Traditionele parochies wereldwijd, zijn verdubbeld, of verdrievoudigd, in de aantallen gelovigen, en de aantallen H. Missen op Zondag.

      Mijn laatste punt, tot de opheffing van de Romeinse Curie groep Ecclesia Dei, door paus B., was de FSSPX daarin vertegenwoordigt. Tenslotte, FSSPX huwelijk sluitingen, en biecht horen zijn erkend door Rome.

      1. Jules van Rooyen: “Waaruit blijkt uw stelling, “de Kerk van Ecône, los van de katholieke Kerk…”, ??”

       Ik heb al gezegd waarom de FSSPX objectief schismatiek moet genoemd worden; het is een autocefalistische structuur, een georganiseerde parallelkerk waarin bisschoppen gewijd worden zonder apostolische mandaten ontvangen van de opvolger van Petrus en waarin een “generaal overste” als een soort van tegenpaus behandeld wordt (niet dat zij hem “paus” noemen, maar hun praktijk is zichtbaar). De Kerk is door God hiërarchisch ingesteld met aan de top de Bisschop van Rome; deze ontvangt rechtsmacht rechtstreeks van God. Van de Bisschop van Rome vloeit rechtsmacht benedenwaarts naar de andere diocesane bisschoppen en die bisschoppen incardineren mannen in de clerus van hun bisdommen en geven hen diakenwijdingen en priesterwijdingen; de taak van de priesters is de bisschoppen bijstaan in het bestuur en de zorg voor de pastorale noden van hun bisdommen.

       FSSPX-priesters zijn niet geïncardineerd in bisdommen, hebben geen kerkelijke titels en hebben als wildgewijden dus de canonieke status van leken. Zij handelen buiten de vernoemde door God gevestigde kerkorde om, en, ja, dat is schismatiek volgens de traditionele definitie van het woord. Men moet dit kunnen zeggen zonder een vlaag van irrationele woede over zich te krijgen.

       De FSSPX pretendeerde zelfs kloostergemeenschappen canoniek op te richten zonder het gezag daartoe te hebben en doet alsof de FSSPX zelf een soort van religieuze orde (de leider usurpeert bijvoorbeeld de titel “generaal-overste”) is terwijl die groep geenszins die canonieke status heeft.

       In de traditionele Ritus worden jongemannen geïncardineerd in bisdommen door het ontvangen van de tonsuur; het is het moment waarop men een clericus wordt. Bij de FSSPX is de toediening van de tonsuur een lege daad, want de toedienende bisschop heeft geen diocees waarin de ontvanger van de tonsuur ingelijfd wordt, en die ontvanger blijft dus kerkrechtelijk een leek.

       De modus operandi van katholieken tegenover de doctrinaire en liturgische wantoestanden in de Kerk moet zijn: Bidden, boete doen, druk uitoefenen via gesproken en geschreven woord op hun bisschoppen voor katholiek herstel binnen de bisdommen en aan God overlaten wat het menselijk handelen niet bewerkstelligd krijgt. Wat men zeker niet mag doen is de grenspalen overschrijden die God in Zijn heilige Kerk geplaatst heeft.

       1. Uw repliek geeft juist aan, uw mate van onmacht, beste Benjamin.
        U blijft hangen in juristerij, maar, en dit is een wetmatigheid, als de regels niet meer overeenstemmen met de realiteit, maar wantoestanden legitimeren, is verzet geboden. Waarheid en gerechtigheid zijn nooit onderworpen aan regels. Dat geldt niet alleen voor de militaire wereld, maar is universeel.

        Met uw juristerij dekt U af de manipulatieve oeuvres van de vrijmetselaar Roncalli (J XXIII) en de joodse vrijmetselaar Montini (P VI).
        Zij transformeerden met het vervloekte Vat. 2 concilie (1965), wederrechtelijk, de Kerk van altijd, in de sekte van de “conciliaire kerk” !!

        Ook minacht U het inmiddels zichtbare bewijs van de Evangelische stelling, “een goede boom draagt goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten”,………….”en zij zal omgehouwen worden en in het vuur geworpen.” (Mt. 7, 16).

        Dus is er wel degelijk een rechtvaardiging om het verzet in daden om te zetten, en niet enkel te laten bij, “………bidden, boete doen, druk uitoefenen enz………….”. Uw woorden.

        Uw oplossing in de laatste alinea, is noodzakelijk, maar kan niet zonder de actie van verzet, zoals Christus, de Farizeese geld wisselaars de Tempel uitsloeg met een zweep. Met het laatste Motu Proprio van paus B. is de maat vol, en de V2 modernisten druk is zo hoog opgelopen, dat sommige clerici al gedreigd hebben zich aan te sluiten bij de PX, als de bisschoppen hen het Traditionele priester leven onmogelijk maken.

        Die zweep laten we achterwege, beste Benjamin, maar de Traditionelen laten zich niet afschrikken door kerkelijk ontworpen regels, de waarheid staat daar boven, en is hen te lief.

 10. JvR heeft een heleboel tekst nodig om zijn ondermijnende attitude vs de Kerk van Rome onder woorden te brengen en zo de SSPX goed te praten. Jones heeft veel minder woorden nodig om de schismatieke positie van de SSPX ten diepste in een paar woorden te brengen. Schisma is ‘lack of charity’. Het is ‘the refusal to associate with the Body of Christ’.

 11. Andreas Eriksson,

  Er moet een offensief plaatsvinden op het niveau van lokale parochies door verspreiding van goede propaganda opdat kernen van weerstand opgebouwd worden binnen die parochies. Van daaruit moet druk uitgeoefend worden op de lokale bisschop voor de vestiging van de apostolische Mis van Rome en orthodox geloofsonderricht.

  Paus Franciscus wil duidelijk dat enerzijds de zwakken zich laten assimileren in Circus Bugnini en dat anderzijds de volhardende weigeraars zich aansluiten bij schismatieke groepen; daarom doet hij vriendelijk jegens de FSSPX terwijl hij hardhandig tekeergaat tegen oud-rituele katholieken binnen de structuren van de Kerk. Diegenen die aan de zijlijn in schismatieke kapellen gaan zitten hinderen hem immers niet, maar degenen die binnen de diocesane structuren ijveren voor liturgisch en doctrinair herstel wel.

  In de huidige strijd tegen de Nieuwe Wereldorde moet de katholieke godsdienst het speerpunt zijn, want zonder het religieus fundament kan men niet winnen tegen de geestelijke krachten der duisternis die de diabolische vijandige machine aansturen. Het is dus noodzakelijk dat de wantoestanden in de katholieke Kerk, de enige Kerk hier op aarde die door God gesticht is, verwijderd worden en dat de tanden van de judeo-maçonnieke infiltratie uitgeklopt worden. Een schismatieke groep, al zouden de aanhangers ervan de aantallen van het Russisch schisma bereiken, kan nooit de katholieke Kerk vervangen, want de schismatieke kerk is door mensenhand gesmeed terwijl de katholieke Kerk van goddelijke institutie is en bepaalde barrières van goddelijke bescherming heeft die de vijand nimmer kan overschrijden.

  1. Het probleem – voor u – is dat dezelfde doelstelling maar dan tegenovergesteld wordt nagestreefd door het Neo-catechumenaat, een veel grotere beweging dan de SSPX. De aanhangers van ‘De Weg’ zijn minstens even gemotiveerd als u zelf om vanuit de parochie de Kerk te ‘bekeren’. Met als bijkomend verschil dat de neo-catechumenen zeer goed en wereldwijd georganiseerd zijn. Ze hebben een geheel eigen liturgie (teruggrijpend op de eerste eeuwen) en vinden hun legitimatie in Vaticanum II.

 12. Het wordt me almaar duidelijker. Godsdienst lijkt heel erg sterk op wiskunde. Alles start met een aantal axioma’s. Ze mogen niet met mekaar in tegenspraak zijn, en het ene axioma mag niet uit het andere volgen. In de ontwikkeling van de wiskunde zie ik weinig verschillende ‘scholen’, laat staan schisma’s. Bij de godsdiensten daarentegen is het al schisma wat de klok slaat. Met name de katholieken hadden er het handje van weg om het ene axioma na het andere te verzinnen, zodat er uiteindelijk geen rationele uitweg meer was. En is. Dat lees ik hier doorlopend.

 13. @ Frank Dierickx

  Nou Frank, dat zie je dan verkeerd. Het katholieke geloof begon met een existentieel moment, de existentie van Jezus. En dogma’s zijn nodig om de waarheid van zijn existentie en leringen te beschermen tegen aanvallen.

 14. Indien het vele duizenden jaren oude volk van God op veronderstellingen berustte dan had het ontelbare revoluties moeten ondergaan en nooit had het de klare en onveranderlijke hoofdlijn in stand kunnen houden. Het kreeg door de tijden meer verfijning in de vorm van geestelijke verdieping. God zelf schonk hen de op schrift gestelde natuurwetten, de Decaloog, samen met de eerste eenvoudige zeildoektempel, later kreeg God’s geliefde volk een eigen land en koning. De belangrijkste verfijning was het Nieuwe Verbond, bezegeld in het verlossende Bloed van Christus. Daaruit groeide het tastbare Hart in de vorm van de Latijnse Mis. De aanvallen op het volk van God zijn niets anders dan de zoveelste noodzakelijke schifting waarna de gezuiverde Kerk zeer groter dan voorheen zal opbloeien.

  1. Het geroep van heidenen, ketters en apostaten weergalmt al langer dan vandaag tussen de vier hoeken van de aarde en nimmer zij zij erin geslaagd de heilige Kerk, het Rijk Gods op aarde, omver te werpen en te vernietigen; ook nu zullen ze niet bereiken wat ze willen. Alle rijken van de oudheid heeft de Kerk zien instorten zonder zelf te wankelen; zij is de onschendbare Profetes, wandelend te midden van de vorsten der aarde zonder dat zij ooit de barrière van goddelijke bescherming kunnen doorbreken die God rond haar geplaatst heeft. Ze kunnen haar zonen met het zwaard doden, de aarde drenken met het bloed van martelaren, maar zij zullen nooit de Bruid van Christus ten val kunnen brengen omdat Christus Zelf niet ten val gebracht kan worden.

   Kwaadaardige kerkvorsten kunnen van gelovigen de apostolische Mis wegnemen, maar zij kunnen niet hun bovennatuurlijk geloof uitdoven buiten de wil om van die gelovigen. Het is de plicht van de gelovigen om, omringd als zij zijn door de aandikkende nevel der duisternis, de vlam van het bovennatuurlijk geloof in zich te behouden, wachtend op het keren van het tij dat zeker zal geschieden.

   Het leven op aarde is een strijd tegen het kwaad, en diegenen die niet willen vechten onder de goede banier worden verzwolgen door de zwarte golf van dat kwaad. Degenen die ja-knikkend zich onderwerpen aan de plannen van de kerkelijke vrijmetselarij zijn mensen die niet willen vechten maar een valse vrede met de aan God vijandige wereld willen; zij willen de vriendschap ontvangen van het mechanisme van het kwaad, het systeem van de geest van Antichrist. Om dat duister verbond in stand te houden willen zij diegenen die wel vechten onder de banier van Christus opofferen op de altaren van de Nieuwe Wereldorde; zij noemen die vechters onruststokers omdat zij de status quo kapotslaan die zij helpen opbouwen hebben met de mortel van hun compromissen en met het opofferen van hun waardigheid. Daarom willen zij hen uit de weg ruimen met de rabiate bitterheid die we ook hier op dit forum voortdurend zien; de vechters doen de gewetenspijnigingen aanwakkeren bij degenen die zich mentaal onderworpen hebben aan de Nieuwe Wereldorde, en daarom voelen ze woede jegens die mensen die “stoute” dingen zeggen. Zij zijn verworden tot gezichtsloze stadszombies die, gemondmaskerd als zij zijn ten teken van hun mentale slavernij, zich zonder tegen te werken zouden laten opsluiten in de dystopische “smart cities” die de oligarchen willen uitbouwen als openluchtgevangenissen voor de “gojim”; zonder tegenwerken zouden zij hun namen inwisselen voor registratienummers om hun eerloze vrede met het goddeloos systeem te behouden. En ook dan zouden zij nog steeds spottend met de vinger wijzen naar de weigeraars, de “dissidenten”, de “koppigen” die nog steeds met opgeheven hoofd en rechte rug weigeren hun nek te buigen onder het onwettig juk der tirannie, hun rozenkransen kussend terwijl zij “uitgeschakeld” worden door de agenten van het Centraal Comité dat hen geregistreerd zou hebben met bewoordingen zoals “terrorisme” en “bedreiging voor de orde”.

 15. @; Theudmer,

  Weer goed verwoordt wat betreft je reactie hierboven op 8 augustus 2021 om 18:40..maar wat jammer van je doolhof aan slechte onderbouwingen inzake de voorloper (Openb.13:11) van de antichrist en de antichrist zelf ..gelukkig ben je niet al te scheutig om die dwaalwegen aan de man te brengen ..eigenlijk kwam het door mij dat je die constructies over de eindtijd “bekende” 🤭
  Maar het ware inzicht heeft van node om herhaald te worden ..want de dwaling en leugen blijft sneller hangen…aan de oppervlakte..van de oppervlakkige..ofschoon jij geen oppervlakkige bent🤭

  Daarom wil ik niemand de ware toedracht onthouden over wat voor onze deur staat ..de volgende link geeft inzicht –https://youtu.be/S3hzvClKJPo– ((klik op de balk waar abonneren in staat voor al die andere profetieën))..de valse profeet in Openb.13:11 met de twee hoorns als het Lam betreft maitreya, zichzelf de Christus noemende.
  Ook Bill Cooper (naam is te googlen) zei het al: de Illuminati-vrijmetselarij brengt eerst maitreya en later de antichrist zelf ..dat later van de antichrist impliceert Dan.7:12..de knappe koppen heb het niet begrepen ..ook jij niet..doe dus met het volgende je voordeel..”zo mogelijk”🤭

  De ROOF-vogel uit het Oosten in Jesaja 46:11 éérste versregel betreft maitreya en [niet] de eindtijd Cyrus in de 2e versregel..waar de knappe koppen van zeggen dat het een parallel-tekst is, maar taalkundig gelezen ((Petr.Can.vertaling))..is dat gemakkelijk te ontkennen.
  Het gaat daar dus niet om toenmalige Cyrus.

  Hij ..maitreya ..de bijbelse valse profeet wordt dus gedood in het 6e zegeloordeel = Jesaja 66:14:[17] = Jesaja 11:4 = 2Thess.2:7 = Daniël 7:11.. Openb.19:20..
  Jij weerspreekt zelfs de huidige hemelse onthullingen over dat de valse profeet maitreya nog komt vóór de grote Waarschuwing IN het 6e zegel.
  En in dat weerspreken zeg jij dat hij komt na de 7 zegels..wat dus een mis-vatting is en zal zijn.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.