Franciscus gaat boekje te buiten en wordt (op de bal maar ferm) getackeld door Burke

Catholic Herald

Behouden Traditiegezinde bisschoppen, priesters en gelovigen hun passieve houding, of zijn ze hiermee zodanig in het nauw gedreven zodat een open burgeroorlog tussen aanhangers van de Traditie versus despoten van de jaren ’70 onvermijdelijk wordt?

“Kardinaal Raymond Burke, prefect emeritus van de Apostolische Signatura, heeft in een interview met National Catholic Register gewezen op wat hij ziet als een aantal tekortkomingen in de Traditionis Custodes, en gezegd dat hij niet kan begrijpen hoe het nieuwe Romeinse Missaal de ‘unieke uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse Ritus’ is, zoals het nieuwe motu proprio stelt. De Buitengewone Vorm van de Mis “is een levende vorm van de Romeinse Ritus en is dat altijd gebleven,” verklaarde kardinaal Burke.

Hij kon ook niet begrijpen waarom het motu proprio onmiddellijk van kracht wordt, aangezien het decreet “vele elementen bevat die studie vereisen over de toepassing ervan.”

De Amerikaanse kardinaal merkte verder op dat hij in zijn lange ervaring geen getuige is geweest van de “ernstig negatieve situatie” die Franciscus in zijn brief beschrijft.

“Hoewel sommige gelovigen “verkeerde ideeën” kunnen hebben, zei hij, heeft hij gemerkt dat de gelovigen in kwestie over het algemeen “een diepe liefde hebben voor de Kerk en voor hun voorgangers in de Kerk” en “op geen enkele manier een schismatieke of sedevacantistische ideologie aanhangen. “In feite hebben zij vaak veel geleden om in de gemeenschap van de Kerk onder de Roomse Paus te blijven,” zei hij.

Kardinaal Burke voegde eraan toe dat als er situaties zijn “van een houding of praktijk die in strijd is met de gezonde leer en kerkelijke tucht, deze individueel moeten worden aangepakt door de herders van de Kerk, de Roomse Paus en de bisschoppen in gemeenschap met hem.”

Kardinaal Burke plaatste ook vraagtekens bij de toon van het motu proprio en merkte op dat het “gekenmerkt wordt door een hardheid” ten opzichte van gelovigen die de eredienst in de Buitengewone Vorm bijwonen.

“Ik bid dat de gelovigen niet zullen bezwijken voor de ontmoediging die een dergelijke hardheid noodzakelijkerwijs met zich meebrengt, maar dat zij, met de hulp van de goddelijke genade, zullen volharden in hun liefde voor de Kerk en haar herders”, zei hij.

Bron: National Catholic Register

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

112 thoughts on “Franciscus gaat boekje te buiten en wordt (op de bal maar ferm) getackeld door Burke

 1. Burke werd in 2013 ontslagen als lid van de congregatie voor de bisschoppen na openlijke kritiek op de paus. Een jaar later werd hij opzij gezet bij de Orde van Malta. Ik vind dat de paus nog veel geduld met hem heeft. Wat zal het volgende zijn?

 2. Laat Burke maar lullen. Hij wordt door de overgrote meerderheid in de kerk niet au sérieux genomen. Geen aandach besteden aan zijn standpunten.

 3. Kardinaal Burke en de vele andere Traditionele Kardinalen en Bisschoppen hebben nu de kans om de Nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk te stichten. Want de Tridentijnse Rooms Katholieken kunnen niet meer verder met een door een staatsgreep in het zadel geholpen Paus die de Tridentijnse Heilige Mis verbiedt en daarmee een schisma veroorzaakt in de Rooms Katholieke kerk.

  1. Niks ervan, beste Joseph, er is maar één schip van de Kerk van altijd, wij gaan niks opnieuw stichten of opnieuw beginnen. Onze Kerk van altijd startte met St. Petrus, toen Christus hem zei, “…….gij zijt Petrus (rots), en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen………” (Mt.16, 18). En dat was het.
   Dat de Kerk gekaapt is, doet er niet toe, wij, de Traditionelen, zullen de kapers modernisten er uit werken door afsterving. Modernisten hebben niet de gezinnen met vele kinderen. Modernisten vergrijzen, ook binnen de clerus. Dat gaat helemaal vanzelf. Ook deze kaper paus, een vrijmetselaar, een pion op leeftijd, die het niet lang meer zal maken, die niemand serieus neemt, tracht “de geest uit de fles”, er weer terug in te duwen. Dat lukt hem niet. Ook voor de start van een tweede liturgische oorlog heeft hij niet meer de benodigde mankracht. Voor zover ze niet overleden zijn, zit de modernisten clerus uit de jaren 1960 en 1970, al lang in een bejaardenoord, na te denken over hun zonden tegen de Geest, die “nooit vergeven zal worden.” (Mt. 12, 31)
   Het positieve punt is, beste lezers, dat de opnieuw gecreëerde heibel, aantoont de grote vrees van de Jew World Order elite, voor het réveil van de katholieke Kerk van altijd. Het onbetwistbare en onvoorziene succes, door het herstel van de Tridentijnse liturgie, boezemt hen vrees in. De JWO elites weten dat hen de tijd gaat ontbreken om door te kunnen pakken, om de wereld onomkeerbaar in de “great reset” te kunnen storten. Integendeel, zij vrezen voor hun hachje, zij doen in hun broek, want het grote publiek krijgt het gigantische bedrog door. De namen en postadressen van ieder van hen zijn bekend.
   Wij kunnen rekenen op een grote schoonmaak, vroeg of laat, want “………want niets is bedekt, dat niet ontdekt, niets verborgen dat niet bekend zal worden.” (Mt. 10, 26)

   1. Die grote schoonmaak kan ook komen van een andere kant dan van de uwe!
    Veel gelovigen vertrekken immers. velen gaan ook naar de evangelicalen, naar sekten van bevindelijken enz., m.n. in Zuid America en Africa. ‘Onze’ eigen schuld. De europeanen hebben veel kwaad gedaan door het goede en slechte van de locale culturen uit te roeien en er een westers kapitalistisch-nihilistisch monster feitelijk voor in de plaats te stellen. Afrikanen en Noord- en Zuidamerikanen hebben we feitelijk slaafgemaakt en daarvoor ontheemd, van hun veel oudere culturen vervreemd. Wat kregen ze terug? Cargo cult en dolgedraaid intellectualisme! Maar kraaltjes en spiegeltjes, jenever en geweven stoffen houden de mens niet in harmonie met de aarde en de God in velerlei gedaante. Voor die vervreemding krijgt de kerk nu de rekening gepresenteerd!

    U vergeet bovendien dat er een enquête gehouden is onder de bisschoppen. Natuurlijk kan men alles verdraaien en manipuleren c.q. vals interpreteren, maar men moet wel een grote zwartkijker zijn om nu weer meteen van een complot uit te gaan tegen bepaalde stromingen in de christenheid. Uit die vooralsnog geloofwaardige enquête is niet gebleken dat aanhangers van de Tridentijnse liturgie géén probleem vormen voor een aanzienlijk deel van de huidige bisschoppen. Integendeel. Als ik het goed begrijp, lijkt er een parallelle kerk te ontstaan binnen de r.-k. kerk, hetgeen vanuit Rome gezien natuurlijk volstrekt niet wenselijk is. (Zie de begeleidende brief [B0469-XX 01] van paus Franciscus bij zijn Apostolische brief “Tradionis Custodes”. De Tridentijnse H. Mis wordt overigens helemaal niet verboden; er wordt slechts paal en perk gesteld aan een bepaalde verspreidingstactiek: het scheppen van voldongen feiten middels het vestigen van een uitgebreide cellenstructuur waar vanuit de kerkelijke evangelisatie zou (moeten) worden ondermijnd met een geloof dat de magie van riten (bijgeloof) promoot en daarmee de erkende plaatselijke r.-k. bisschop in zijn beleid tegenwerkt / frustreert.
    Dat lijkt mij een slimme tactiek van beide partijen, al had ik liever gezien dat Rome genoemd Moto Proprio helemaal niet had uitgevaardigd. Men kan beter van de eigen geest / kracht / overtuiging uitgaan. Dat de kerk een Wet nodig heeft om zijn geloof ingang te doen vinden, acht ik dus een zwaktebod. Wat gebeuren moet, gebeurt helaas dus niet: we moeten terug naar de basis: naar de Bron, en dat is wat we hebben en weten van Jezus en de tijd waarin zijn optreden en Woorden ontstonden. Als we daar het fijne weer van verstaan, kunnen we weer wat opbouwen aan evangelisatie, namelijk vanuit eigen ervaring en bevlogenheid. Helaas zie ik daar weinig animo voor, ook onder theologen die het kerkelijk discours helaas hebben gekaapt in dit IK-tijdperk. Ware dienstbaarheid aan Christus en zijn Woorden plus daden is helaas ver te zoeken. Maar ik kan het fout hebben. Zet uw inzicht er maar naast.

 4. Misschien dat René een korte uiteenzetting kan doen over de verschillen tussen de twee ritussen en dan een puntsgewijze argumentatie geven betreffende het hoe en waarom van de veranderingen om tot de novus ordo te komen. De meest voor de hand liggende verschillen, ad-orientem en tongcommunie mag u achterwege laten.
  Als u dat niet kunt, laat u en vooral Agnes met haar taalgebruik zien dat u niet veel verder komt dan maar wat te roepen.

 5. Aartsbisschop Salvatore Cordileone van San Francisco heeft al gezegd dat in zijn bisdom de missen zullen blijven verdergaan. Hopelijk zullen meerdere bisdommen doorheen het Westen tot havens worden te midden van Franciscus’ kerkvervolging; indien oud-rituele instituten vernietigd gaan worden door de kloosterbeul, Kardinaal João Braz de Aviz, dan zouden bisschoppen die zich verzetten tegen “Traditionis Custodes” priesters van die vernietigde instituten kunnen opnemen in hun bisdommen en incardineren tot hun diocesane clerici. Door de aantallen van oud-rituelen in de diocesane clerus te vermeerderen wordt de opklimming van oud-rituelen op de hiërarchische ladder gefaciliteerd, wat belangrijk is gezien oud-rituelen de Troon van Petrus en de bisschopszetels moeten overnemen wanneer zij vacant komen te staan.

  Er moet strategisch tewerk gegaan worden.

  Prelaten kunnen een golf van verzet stuwen te midden van de schok door Franciscus veroorzaakt, maar zij moeten standvastig optreden, nu, tijdens het momentum.

 6. Let op hoe, met alle gruwelijke wantoestanden binnen de Kerk momenteel, Franciscus ervoor kiest om de praktiserende katholieken aan te vallen. De cultus van de demoon “Pachamama” werd met open armen ontvangen door diezelfde Franciscus met de verafgoding van een beeltenis van een blote vrouwfiguur in Rome. Die Franciscus kondigt de oorlog aan tegen de cultus van de Heer Jezus Christus via zijn nieuw motu proprio “Traditionis Custodes”.

  Zie eindelijk in, mensen, dat het zo is zoals ik hier voortdurend zeg, namelijk dat het Vaticaan geïnfiltreerd is door de satanisten van de Nieuwe Wereldorde die alle restanten van het Christendom willen uitwissen om op de puinen hun cultus van Lucifer, de prins der duisternis, te vestigen.

  Maar wat deze bulderende aanval aantoont is dat die satanisten schrik hebben van de groei doorheen de recente jaren van de aanhang der Romeinse Ritus; niet lang geleden beweerde de kloosterbeul van Franciscus, Braz de Aviz, nog dat Franciscus met afkeer toekeek hoe er onder jonge seminaristen een terugkeer bezig was naar de katholieke godsdienst. Deze lawaaierige aanval moet in die context gezien worden. Ja, ze hebben schrik, schrik omdat hun novus-ordo-monster stervend is terwijl de oud-rituele aanhang vitaliteit en aangroei toont. Schrik hebben ze omdat ze beseffen dat een kerk van louter menselijke institutie de post-conciliaire tijd niet zou overleefd hebben, en zie, hier staat de katholieke Kerk nog steeds overeind, waaraan duidelijk te zien is dat Christus, onze Godkeizer, het Hoofd is van deze Kerk.

  Misschien zal deze aanval de laatste stuiptrekking zijn die de dood van het monster voorafgaat tussen de tentakels waarvan de Kerk gekneld zit.

 7. Belangrijk is het dat meer katholieken het pauselijk legaalpositivisme van deze moderne tijd verwerpen dat geen katholieke kijk is op het pauselijk gezag. Het Pausdom is door God gesticht als een katholieke soevereine monarchie; dat betekent dat die monarchie van het geestelijk gezag gebonden is aan vaste principes. Dat staat in tegenstelling tot het concept van individualistisch absolutisme, waarbij de monarch handelt volgens zijn willekeur en zich ongebonden acht aan hogere wetten.

  Het is niet aan de Paus van Rome om de Mis van Sint Petrus “vrij” te “geven” of te “restringeren” zoals onze huidige opperpriester in Rome probeert; de Paus van Rome heeft van Godswege de plicht om zich te gedragen, niet als eigenaar van de ritus, maar als de bewaarder ervan die intact doorgeeft wat hij ontvangen heeft.

  Geheel de christelijke antiquiteit getuigt van het historisch feit dat Sint Simon Petrus van Jerusalem naar Antiochië is gegaan, en vandaar naar Rome waar hij tot zijn dood door toedoen van de antichrist Nero als bisschop geregeerd heeft. Zelfs de ketters in de oudheid gaven dit historisch feit toe, want ze stonden toen nog dichter bij de tijd van de gebeurtenissen, en ze wisten dat zij uitgelachen zouden worden indien zij een dergelijk feit van de publieke geschiedenis zouden ontkennen.

  In Rome heeft de Heilige Paus Simon Petrus, samen met de H. Apostel Paulus, de Romeinse Mis geschreven, en deze werd toen in het Grieks gelezen door de priesters van Rome; later werd de Mis vertaald naar het Latijn, een taal die meer eigen was aan Rome in distinctie met de Grieken. De opvolgers van Petrus in de oudheid en in de middeleeuwen hebben de Romeinse Liturgie steeds behandeld als iets wat ontvangen werd en onbeschadigd moest doorgegeven worden; het feit dat geen beginpunt kan aangeduid worden van de Romeinse Mis zoals zij in de geschiedenis bekend staat na de tijd van de heilige apostelen is in overeenstemming met deze traditie van apostolische origine. Sint Gregorius de Grote heeft niet de Romeinse Mis geschreven, zoals sommigen denken, maar heeft de overgeleverde ritus verrijkt met kerkzang die daarom “Gregoriaans” genoemd wordt. In de zestiende eeuw, om de Romeinse Mis te beschermen tegen de protestantse revolte, heeft Sint Pius V bepaalde aangroei doorheen de eeuwen weggesnoeid aan de overgeleverde ritus en de substantie van de apostolische ritus behouden, en hij heeft deze overgeleverde ritus gecodificeerd. Eeuw na eeuw werd het gecodificeerd missaal van Sint Pius V gebruikt door de priesters van de Latijnse Ritus; de Romeinse Mis heeft de gelovigen geestelijk gesterkt in hun vele beproevingen, bij generatie na generatie de vreze Gods ingeboezemd. In de twintigste eeuw was de maçonnieke infiltratie zozeer verspreid in de rangen van de clerus dat de oorlog ontketend werd tegen de Romeinse Mis van binnen de kerkelijke hiërarchie uit. De aanloop was de verandering van de liturgie der Goede Week tijdens de regering van Pius XII, maar de grote slag was de ritus geschreven door de vrijmetselaar Annibale Bugnini die achteraf naar Iran gestuurd werd omdat zijn maçonniek lidmaatschap berucht geworden was.

  Die maçonnieke prutsritus van Bugnini wil Paus Franciscus nog eens proberen door de strot te duwen van de gelovigen. Geef er niet aan toe, mensen, maar toon weerstand tegen de duivelse poging.

  Indien priesters dit zouden lezen: Gedenk, eerwaarde vaders, dat geen kerkvorst, ook de Paus van Rome niet, uw geweten kan binden om het maçonniek tafelritueel van Bugnini uit te voeren. De Romeinse Mis is van apostolische oorsprong en de Paus van Rome heeft niet de bevoegdheid om die af te schaffen; pogingen om dat toch te proberen hebben geen rechtsgeldigheid.

  1. Geloven is goed, maar weten heeft meer waarde voor zaken in de wereldse werkelijkheid vroeger en nu. Letterlijk en figuurlijk stampvoeten en pontificaal apodictisch spreken leveren op zich dan ook geen geldig bewijs voor het waarheidsgehalte van enige bewering!

   Controleerbaar feit is: minstens vanaf eind 19e eeuw tot heden is er in historische, archeologische en theologische kringen een debat gaande over (Simon) Petrus’ vermeende verblijf en martelaarsdood in Rome. Recente literatuur m.b.t. dit debat vindt U o.a. bij Wikipedia, lemma “Petrus”, referentie 36 t/m 41. (Deze site is bijgewerkt tot en met 12 juli 2021.)

   Twee protagonisten van genoemd debat over “Petrus in Rome” zijn de filoloog Dr. Otto Zwierlein en de kerkhistoricus/archeoloog Dr. Stefan Heid pr. Dr. Zwierlein schreef o.a. “Petrus in Rom. Die literarischen Zeugnisse”, Berlin (2010). Hij meent dat Petrus niet in Rome was. Stefan Heid voerde de redactie van “Petrus und Paulus in Rom. Eine interdisziplinäre Debatte”, Freiburg im Breisgau (2011). Dr. Heid neemt stelling tegen Zwierleins positie in het debat. Maar hij is dan ook priester en staat mogelijk niet vrij en onbevooroordeeld in het debat dat onbeslist is!

   Bernd Kollmann: (protestants theoloog en prof. exegese te Siegen (Dld.) schrijft in zijn recensie (zie Klio, tijdschrift voor bijdragen m.b.t. oude geschiedenis, 2011, nr. 93) over Zwierleins boek “Petrus in Rom. Die literarische Zeugnisse”: ‘Het boek biedt een kritische correctie op de gangbare Petrus-Rom-Hypothese, en maakt duidelijk dat de vaak al te vanzelfsprekende aangenomen stelling als zou Petrus in Rome geweest en daar de martelaarsdood gestorven zijn, vanuit archeologisch en literair gezichtspunt op lemen voeten staat.’

   Conclusie moet daarom zijn: er is debat onder historici, filologen en archeologen m.b.t. het al dan niet verblijven en overlijden van de apostel (Simon) Petrus in Rome. Er zijn blijkbaar bewijzen voor het beamen én het afwijzen van de stelling. Het vermeende feit staat dus historisch enz. helemaal niet vast vanwege het ontbreken van onomstotelijk, niet falsifieerbaar bewijs. Dat feit alleen al zou ons moeten nopen tot voorzichtigheid in ons spreken over Petrus in Rome.

   Hetzelfde geldt voor het misformulier. U heeft geen enkel overtuigend bewijs voor uw stelling dat Petrus met Paulus de Romeinse mis hebben samengesteld. Aanvankelijk was het breken en delen van het brood, inclusief dankgebeden enz., onderdeel van de agape-viering door apostelen. Daar zijn telkens in de tijd regelmatig correcties/veranderingen/uitbreidingen op toegepast. Dat Petrus de ‘eindredactie’ heeft gehad samen met Paulus, blijkt nergens uit erkend niet-vervalste documenten. Indien U ze denkt te kennen, wees dan zo eerlijk en genereus, en deel die documenten met ons, of liever met liturgisten en theologen, historici van naam en faam. Doet U dat niet, dan moeten wij U helaas toch als fantast noteren!

   1. Geschiedenis werd eeuwenlang doorgegeven zonder archeologie; moderne historici en archeologen, met hun gekende anti-katholieke motivaties, kunnen niets tegen de universele erkenning in de oudheid van het feit dat Petrus naar Rome gegaan is, daar als bisschop geregeerd heeft en daar de martelaarskroon gewonnen heeft. Dat is voldoende historisch bewijs; er is geen akte nodig met de woorden “Ik was hier”, ondertekend door Petrus. De lijst van pausen van Petrus tot Franciscus hebben we tot op heden. Hetzelfde is waar voor de Romeinse Mis; het is aantoonbaar dat we hier een onafgebroken overlevering hebben die door priestergeneratie aan priestergeneratie geleerd werd. Wat wilt u, “Basilius minor”? Dat er een editie van het Missale Romanum aangetoond wordt die gepubliceerd werd door Sint Petrus in de eerste eeuw van het Tijdperk der Gratie? Zo werkt een traditioneel codificatieproces niet, waaraan historisch mondelinge traditie voorafgaat; de Romeinse Ritus werd pas gecodificeerd in de zestiende eeuw door Sint Pius V. In de middeleeuwen waren West-Europese monniken letterlijk aan het discussiëren over hoe Petrus het tonsuur droeg; uw tabula rasa-mentaliteit houdt geen rekening met de belangrijke plaats van overlevering inzake geschiedkennis.

    Een archeoloog of een historicus is bij machte om te verkondigen dat Alexander, stichter van het hellenistisch wereldrijk, niet bestaan heeft, maar dat betekent niet dat zoiets serieus is.

    1. @Theudmer. U misbruikt de orale geschiedenis (zonder traceerbare, betrouwbare afzender c.q. gefakete auteur) om te politiseren en polariseren t.g.v. de Tridentijnse liturgie en tégen paus Franciscus. Daar maak ik bezwaar tegen, want dat is doortrapte stemmingmakerij vanuit gefakete autoriteit en een troebel gemoed. Ik zie dan ook graag de wetenschappelijk erkende, betrouwbare bronnen tegemoet van uw ‘sprookje’, mythe of sage over het ontstaan van de volgens U alleenzaligmakende Mis-liturgie: de Tridentijnse.
     Ze is dat namelijk helemaal niet; ze is een historische compositie / construct: het werk van mensen die van alles doorheen de tijden toevoegden en schrapten. U heeft dus ook geen bewijs in handen die uw pseudo historische schets steunt.

     De verschillen tussen de Tridentijnse en de NOM zijn overigens tekstueel helemaal niet zo wezenlijk, maar spiritueel wél aanzienlijk. U wilt graag God enz. gunstig stemmen met uw offer en aanbidding opdat U daarna gewoon uw eigen zin wilt doen, terwijl de NOM meer de nadruk legt op wereldwijd ‘eerlijk delen wat je hebt en wat je bent’ ofwel de bevordering van humaniteit door de liefde wereldwijd steeds meer en beter in praktijk te brengen (‘Fratelli Tutti”) in navolging van Jezus Christus die men liefheeft als Persoon en als richtingwijzer naar geluk en eeuwig leven. Dat wilt (en kunt U mogelijk ook nog niet) verstaan en daarom ligt U met uw vrienden dwars. Uw tegenstanders incl. de huidige Paus verkettert U daarom ook. Uw bedoelingen zijn dus niet zo zuiver als U wil laten overkomen: U bent een luie radicale activist en fantast. Of U ooit iets van bevrijdingstheologen gelezen hebt, waag ik ook zeer te betwijfelen; U was en bent al tegen hen en bevooroordeeld, nog voor U ze zou kunnen gaan ontmoeten. U bent als een gesloten vat, en daar gaat zoals we weten niets meer in of doorheen. Poëzie is aan U dan ook niet besteed, net zomin als de droom van “een Nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. [zie 2 Petrus, en de belofte uit Jesaja: ‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan wat vroeger is geweest wordt niet meer gedacht, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar vreugde ga ik voor u scheppen en jubel voor altijd, waarachtig, Jeruzalem wordt door Mij herschapen in een stad vol jubel met een bevolking vol blijdschap. Dan zal Ik jubelen om Jeruzalem en Mij verblijden om mijn volk; en snikken noch kermen worden er nog gehoord.’ (Jes. 65, 17:19)]

     Het is dus tijd dat ook U gaat werken aan uw integriteit. Ga weer regelmatig biechten, niet bij uzelf, maar bij een “kritische tegenover” (iemand die U niet in uw zak heeft) die U onder zijn vergrootglas legt. Invoelingsvermogen, empathie is gevraagd. Werk daar nu eens aan (en neem P. Derks mee op sleeptouw!), want alleen dat komt uw (en Derks’) geloofwaardigheid t.z.t. ten goede! Praatjes op deze site niet.

     Ik blijf het ook vreemd vinden dat Pius V van U wél mag snijden in liturgische uit- en aanwassen, en dat paus Franciscus plus voorgangers sinds Vaticanum II dit niet mogen doen. Ze hebben allen dat recht of geen van alle. U meet dus met twee maten, en ook dat is verwerpelijke willekeur met een bijbedoeling: de geschiedenis van de kerk terugdraaien. Spijtig voor U zal dat niet gaan. Als de misliturgie dan zo belangrijk is voor U, zou het wellicht de moeite waard zijn om te overwegen om U aan te sluiten bij de Russisch- of Slavisch- orthodoxe kerk. In Chevetogne o.a. kunt U uw hart nog ophalen wat Goddelijke Liturgie betreft.

     1. Dat de Romeinse Mis van apostolische origine is is bewijsbaar met het feit dat letterlijk iedereen in de oudheid dit wist; in de zestiende eeuw zijn ketters, gestuurd door de synagogen en de sekte der rozenkruisers, die apostolische origine gaan ontkennen, toen men veel verder verwijderd was van de tijd der apostelen. Wie de mogelijkheid tot geschiedkennis erkent moet logischerwijze het basisprincipe erkennen dat er limieten zijn op de kracht van geschiedvervalsing om historische waarheid te eclipseren; wie een zo universeel erkend publiek feit in de christelijke oudheid als de komst van Petrus naar Rome ontkent wijst daarmee impliciet de mogelijkheid tot geschiedkennis af. U kunt geen plaats aanduiden in Rome waar lichamelijke overblijfselen van Julius Caesar liggen; volgens uw absurde manier van denken moet men daaruit besluiten dat hij nooit bestaan heeft.

      Het is uw kamp dat de rationaliteit opzijschuift om mythologieën te ontwikkelen waar u het woord “wetenschappelijk” opplakt. Een consensusdenken van een besloten club van oligarchisch gecontroleerde academici die dansen naar de donkere hand die hen financiert maakt geen indruk op mij. De schimmige figuren die zich “wetenschappers” noemen verkondigen heden, vanuit hun transhumanistische denkwereld, dat zij hun “bewustzijn” willen uploaden op computers om “eeuwig” te “leven”; “de wetenschap” is niet serieus.

      “Bevrijdingstheologie” was een marxistisch instrument om Zuid-Amerika te ontwrichten.

      Wat uw verwijzingen naar de H. Schrift betreft: U verdraait dingen tegen de waarheid in met de bedoeling om uw manier van denken aanvaard te maken door onwetenden die in uw val trappen. Tegelijkertijd beweert u dat de H. Schrift mensenwerk is (in vorige schrijfsels op dit forum beweerde u dit). Zo pretendeert u als een typische theologische modernist uzelf tot ultiem referentiepunt te kunnen maken en selecteert u volgens uw ongebreidelde willekeur wat u gelooft en wat niet. Ik heb echter geen enkele reden om u het ultiem referentiepunt te achten waaraan ik zou weten wat ik moet geloven en wat niet. Iemand anders die zichzelf als ultiem referentiepunt meent te kunnen exalteren kan dingen zeggen die tegenstrijdig zijn met wat u voorschrijft, en daaraan kan men zien hoe absurd de modernistische lering van “vitale immanentie” is waar u voor bent. De waarheid is geen product van de geest van “Basilius minor” maar staat objectief en onafhankelijk van hem.

      Sint Pius V heeft niet de substantie van de Romeinse Ritus aangetast; de ritus zoals deze overgeleverd werd door Sint Petrus was volledig behouden in zijn missaal. Dat was juist zijn manifeste bedoeling; het snoeiwerk dat hij gedaan heeft betrof alleen zaken waarvan bewijsbaar was dat dezen van latere liturgische intrede waren in de geschiedenis. Dat betekent trouwens niet dat alles van latere intrede verwijderd werd; zie de behoudenis van de gebeden aan de voet des altaars die van latere toevoeging waren. Het werk van Sint Pius V kan dus geenszins vergeleken worden met wat Paulus VI gedaan heeft, namelijk de apostolische ritus vervangen met een nieuwe ritus.

      Ten slotte: U beweert dat ik moet gaan biechten omdat ik waarheden uitspreek en onrecht veroordeel en doet opgeblazen van hoogmoed alsof u een gevorderde bent in moraliteit, integriteit en geestelijk leven aan wiens voeten ik zou moeten gaan zitten om onderricht te ontvangen. Degene die met de zwartste listigheden zijn leugens verspreidt werpt zich dus op alsof hij de leraar van allen is. Dit is de farizeïsche hypocrisie die streng veroordeeld werd door Christus. Dit gebeurt hier, lezers, nota bene, terwijl in de Kerk tranen vloeien door de gebroken harten om de golf van vernietiging die de meedogenloze, wrede tiran in het Vaticaan heeft ontketend; gebroken harten van mensen die hun kinderen katholiek willen opvoeden voor de Hemel maar die daaromtrent langs alle kanten tegengewerkt worden en nu voor hun ogen zien hoe hun kerkelijke gemeenschappen verpletterd worden en het hart ervan, de Mis, eruit getrokken wordt door hiërarchen die op hun schapen spuwen en wier harten koud en zwart zijn van de boosheid. Schaam u diep, “Basilius minor”.

      En Chevetogne, “Basilius minor”, was de stichting van Lambert Beauduin, een vijand van de katholieke godsdienst zoals u, die de beschermeling was van Kardinaal Mercier tegen de Kerk van Rome, Mercier, de vriend der francofone vrijmetselaars. Ja, ook toen zat het kwaad reeds in de rangen van de clerus binnen het Belgisch terrein. Die Beauduin was trouwens op de hoogte van de plannen der kerkelijke vrijmetselarij, want nog voor de pauskeuze van Johannes XXIII zei hij dat deze man, indien hij verkozen ging zijn, capabel zou zijn om een concilie te convoceren en het eucumenicalisme te “wijden”. Een handlanger dus van de revolutie in tiaar en koorkap gewild door de occulte sekten.

      Terwijl Circus Bugnini gedoemd is om te verdwijnen door groeiende absentie van novus-ordo-priesters en novus-ordo-gangers zal het Heilig Kruis staande blijven; de vernietiging van de katholieke godsdienst die u verhoopt zal niet geschieden.

      1. Toevoeging:

       Staan tegen het gaderend duister en de verdikkende nevel van het kwaad, omringd door vijanden, wachtend op de lichtende doorbraak van het ochtendgloren dat de schaduw zal verdrijven is een poëzie die u niet kunt begrijpen in uw bekrompen, vrijzinnig-sektarische bourgeois-schulp. Vechten voor heilige principes tegen de vuige stroom van de moderne, pestilentiële degeneratie is een geestesadel die u onbekend is.

       1. Wellicht een aanrader, ter ondersteuning van de Traditie :
        zie de Franse webstek, Le Salon Beige, met de tekst van de Encykliek “Quo Primum”, van Paus Pius V, in 1570 :
        http://www.lesalonbeige.fr/la-communion-dans-leglise-doit-se-faire-dans-le-temps/
        Het ware karaker van revlutionairen, zoals de ex-monnik BM hier ten toon spreidt, is de bunker mentaliteit van modernisten, om willens en wetens, hoe dan ook, 2000 jr. kerkgeschiedenis, de Overlevering en de Traditie, met een penneveeg weg te kunnen vagen, alsof 2000 jr. lang, het verleden met alle Concilies en pauselijke uitspraken van 260 pausen t/m Pius XII, voor niets geweest is en alsof dat nooit heeft plaats gevonden. Met “tabula rasa”, moet een totaal nieuwe start gemaakt worden.
        Op de video, beste lezers, vertelt de pater uit Parijs, in duidelijk verstaanbare bewoordingen, wat de motieven zijn van paus B., en wat er precies gebeurd is tijdens het V2 concilie. Hij wijst met name op de assistentie van 6 dominees, bij het ontwerpen van de moderne NOM Mis. De breuk met het Heilig Misoffer van Pius V, die teruggrijpt op paus Gregorius de Grote, 6de eeuw, was het revolutionaire doel tijdens dat vervloekte V2 concilie. De herstart in 1969, van de notoire homosexuele joodse vrijmetselaar Montini, alias P VI, gooide het verleden op de brandstapel.

        1. @Theudmer alias van Jules van Rooyen c.s.
         U overdrijft wel zeer. Dat moet uw gestel aantasten (hartfalen, hoge bloeddruk diabetes en levercerose enz, want U zult ook wel een flink glas gedronken hebben voor U uw dronkemansproza op deze site hebt kwakt. Indien U hiermee doorgaat hoeft God niet eens in te grijpen, maar zal uw natuur zich natuurnoodzakelijk wel tegen U keren. Dat doet U natuurlijk niets, hè, vanuit uw nihilistische mentaliteit. Alles voor de chaos, nietwaar. Na ons de zondvloed is blijkbaar uw devies, en dat moet dan bewijzen dat o.a. ik daarachter zit? U bewerkt uw eigen ondergang door U niet te bekeren tot Jezus Christus. Ik hoop op Gods barmhartigheid en het eeuwig leven als volgeling van Jezus Christus, ondanks alles dat ik ooit verkeerd deed in dit leven op aarde. U sterft en wacht slechts een zwart gat als U zo doorgaat met zwartgallig ‘nölen’ (= slap ouwehoeren en pseudo wetenschap ventileren, dat ze bij ons reserveren voor de ‘buut” op weg naar carnaval). Ook U wens ik oprecht genezing en bekering; niet naar een toestand waarvan U me ten onrechte verdenkt, maar naar die mentale of geestelijk-spirituele staat die Jezus bedoelt, en die de goede verstaander zelf in het Nieuwe Testament kan begrijpen als ie zich er onthecht aan eigen belangen en vooroordelen voor openstelt met hoofd en hart. Ook U kunt dat laatste. Het is ook nog niet te laat!

 8. De Kerk?
  Tja.
  Belangrijk in het geloof is het te weten dat de Bijbel handelt over goed en kwaad, dus over God en Satan.
  Het kwaad is volgens de Bijbel via Satan in de wereld gekomen, letterlijk. Lucifer wilde God in de Hemel bestrijden. Hij verloor daarom zijn plaats in de Hemel en werd op aarde geworpen. Daarna is het duivels kwaad via Cain (de zoon van Satan en Eva) en kinderen van Adam met het foute (Satans) geslacht in de wereld doorgegeven.
  In de Bijbel staat dit uitgebreid beschreven. De boom van goed en kwaad is de verboden seksuele handeling tussen God’s kinderen en Satan’s kinderen waaruit dus de Goddelozen, de satanskinderen, het addergebroed, ontstaan.

  Degenen die dit verstaan zijn letterlijk! de zonen en dochters (nageslacht) van God’s kinderen; later Israël genoemd. Dezen Godskinderen hebben nu dus met Satanisten (de zonen en dochters van Satan) van doen. Wie dit niet begrijpt is volgens Jezus (Yahushua, of hoe Hij ook mocht heten, dat weet ik niet, geloof ik, maar ik noem Hem nu even Jezus) géén kind van God.

  Dus, ben jij wél kind van God, óf niet? Daar lijkt het om te gaan. Vóél je Hem Zijn aanwezigheid in je Ziel? En nee, dit is geen keuze of geloof. Dit is een gegeven. Een geslachtelijk gegeven. Wie je voorouders zijn dus. Jezus kwam voor zíjn volk; Israël. (Ik heb het niet over de bewoners van de plaats bij de Middellandse zee, ik bedoel het geslacht Israël.)

  Het volkeren Israël worden de kinderen van God genoemd, via Adam én Eva, die hun voorgeslacht is. De rest van de mensheid is niet uit God, zegt de Bijbel.
  En die begrijpen ‘het’ dáárom dus niet, zegt Jezus. Ze horen wel, maar begrijpen het niet. Hun hart is ongeschikt voor de Goddelijke liefde en Goddelijke wijsheid.

  En, wanneer de houders van het mysterieuze geheim en de moraal van goed en kwaad, op dit moment (weer) farizeeën en schriftgeleerden zijn, én/of wellicht van het verkeerde geslacht, dan is er dát aan de hand. Precies als in de tijd van Jezus.
  Aan de vruchten herkent men de boom. Uit de daden de mens dus. Als de kerk het gelovige volk (het Bijbelse (!) Israël) niet beschermd en niet als een goede Herder begeleidt, dan is dat jammer. Dan is zij dus niet de juiste herder. En de schapen herkennen de goede herder. En als zij hem niet herkennen, dan luisteren zij niet. Ze zouden eens verleid kunnen worden? Zij worden geleid door Hem.

  Maar ze gaan ver, beste broeders en zusters, die kinderen van de slang. Ze gaan als briesende zotten over de aarde. Zij, die materialisten, de immorelen, de technocratische eugenisten, willen van onze aarde één groot kamp maken als het aan hen ligt.
  Ze draaien ook alles 180 graden om. Goed wordt fout en fout wordt goed. De zotten zouden eigenlijk juist moeten dienen en hun grote mond moeten houden. Maar verleid door hun hart jagen ze hun vader, de duivel na.
  En dan kunnen we blijven Jeremiëren, maar dat schiet niet op.

  Eendracht moet hier zijn. En anders zijn we hier niet uit God.

  Wat vind u van deze gedachte?

  (Ik meld dit omdat sommigen van u volgens mij teveel in kerkelijke termen denkt en zo wellicht vergeet waar het in de Bijbel en in ons leven om gaat. Er is op dit moment zo véél meer aan de hand op de aarde dan het reilen zeilen van de kerk. Die redt zichzelf wel als het Gode behaagt. Wij hebben nu andere zorgen aan het hoofd, meen ik.)

 9. @Theudmer, inzake Uw reactie van 18 juli 2021 om 14:36 uur:
  Vooral de laatste regel van Uw reactie is correct én is van belang:
  De Romeinse Mis is van apostolische oorsprong en de Paus van Rome heeft niet de bevoegdheid om die af te schaffen; pogingen om dat toch te proberen hebben geen rechtsgeldigheid.

  1. Leuk.. Er is ook een definitie van apostolisch waar het betekent ” van de paus afkomstig” . Je zou dan kunnen zeggen het wordt door de paus ingesteld maar mag niet door de paus worden afgeschaft….. erg bijzonder…
   Bijzonder ook dat de traditionalisten zich in allerlei bochten wringen om maar de Ritus zoals zij die voorstaan te behouden. Er is zelfs een die hier zegt maak je niet druk als we ons aan de regels houden zullen de modernisten vanzelf uitsterven.. In het huidige tempo zou dat een paar eeuwen gaan duren. Een geruststelling dat hij dan zelf bij de Schepper is geweest en zich zal moeten verantwoorden voor zijn leugens en verdachtmakerijen.

   1. De ritus komt van Sint Petrus de Apostel, en in die tijd was de Publieke Openbaring nog niet afgesloten (die werd afgesloten met de Laatste Apostel, Sint Johannes). De opvolgers van de apostelen moeten bewaren en doorgeven wat zij ontvangen hebben van de apostelen. Een ritus moet van minstens één apostel afkomstig zijn om wettig te zijn. Een ritus geschreven door een vrijmetselaar in de twintigste eeuw is per definitie onwettig.

    1. Franciscus is nog altijd de Paus. Geheel volgens de regels gekozen. De kardinalen hebben onder leiding van de Heer de bisschop van Rome gekozen!

     Van wat u beweert is geen enkel bewijs. U mag een uitgesproken criticus zelfs een hater van deze Paus zijn. Maar leugens zijn uit den boze..

     1. Franciscus is inderdaad de Paus, maar de Paus van Rome is niet bevoegd om het geloof en de katholieke cultus af te schaffen. De valse notie dat de Paus van Rome mag legisleren tegen wat God gevestigd heeft omdat hij de paus is is legaalpositivisme, wat modern-filosofisch breinrot is. Wat de pauskeuze betreft: De kardinalen hebben hem verkozen, maar niet onder sturing van de Heer Jezus Christus. Wel was zijn pauskeuze rechtsgeldig, en zodus heeft God hem de investituur met het Petrijns Gezag gegeven. Dat een pauskeuze rechtsgeldig is betekent niet dat de kardinalen onder goddelijke inspiratie hun keuze gemaakt hebben. In deze tijd moeien maçonnieke wereldmachten zich in conclaven, en in 2013 werd op voorhand op het internet gelekt dat de opvolger van Benedictus XVI een Argentijn ging zijn, Kardinaal Bergoglio of Kardinaal Sandri; het is, zoals we weten, Bergoglio geworden.

      Van wat ik hierboven beweer is wel bewijs; er is geen beginpunt van de Romeinse Ritus aan te duiden in de kerkgeschiedenis na de tijd van de apostelen, en de pausen van Rome hebben altijd de Romeinse Mis behandeld als een schat die zij van hun voorgangers ontvangen hebben, en de H. Pausen Damasus en Gelasius zeiden dat de Romeinse Canon door Petrus en Paulus geschreven werd. Vergelijk het missaal van Sint Pius V van voor de veranderingen tijdens het pontificaat van Pius XII met het Sacramentarium van Sint Gregorius de Grote en aanschouw hoe de Romeinse Liturgie doorgegeven geweest is van paus tot paus in een onafgebroken ketting.

      Het is typisch de moderne arrogantie om te presumeren dat u beter zou weten waar de Romeinse Mis origineert dan de kerkvaders en de pausen en heiligen van voor de twintigste eeuw.

      Als men trouwens aan een oosterling van het Photiaans schisma vraagt of iemand vandaag van nul een ritus mag schrijven om daarmee een traditionele liturgie te vervangen, dan zal die “neen” zeggen. Die schismatici weten dat prutswerk zoals dat van Bugnini niet geoorloofd is, ook al zijn zij in breuk met de katholieke, apostolische Kerk.

      U schrijft zonder kennis van zaken te hebben, Erik-Janne-Juuls.

      1. Nog een nabrander op hierboven !
       De Heilige Paus Pius V (+1572), heeft de hervormingen van het Concilie van Trente (1563) gestalte gegeven met vele praktische maatregelen en verordeningen. In zijn Encykliek “Quo Primum”, legt hij vast, in marmer gebeiteld, het Tridentijnse Heilige Misoffer van altijd. Hij verordonneerde ex-cathedra, dat niemand nog ooit een jota van het Heilig Misoffer mag wijzigen, op straffe van de zwaarste sanctie, de ex-communicatie.
       In 1570, gaf hij het overeenkomstige Missaal uit, nog steeds ons missaal, op enkele passende aanvullingen na.
       Vervolgens werden tot en met paus Pius XII, de maatregelen van de daadkrachtige Heilige Paus Pius V, gerespecteerd, door alle Pausen. “Zij gaven door, wat zij ontvangen hadden”, zoals zij onder ede beloofd hadden tijdens de Paus kroning.
       Na Paus Pius XII, liep het fout door toedoen van twee schurken pausen, beiden frauduleus gekozen, de vrijmetselaar communist Roncalli, alias J XXIII en de notoire joodse homosexueel en vrijmetselaar Montini, alias P VI.
       Zij pleegden de joods maçonnieke transgressie, ten aanzien van de kerkelijke Traditie.
       Met de pater vrijmetselaar Bugnini als liturgisch scribent, brak P VI met de Traditie ; hij brak alles af, het Heilig Misoffer, de waarheid, het monopolie van de Kerk, de theologie en het palet liturgische rituelen. Hij produceerde vooral een totaal nieuwe Mis liturgie, een Lutherse tafeldienst, die niets van doen heeft met het origineel, van Apostolische oorsprong. Ook werden alle anti-Farizeese teksten van Epistels en Evangelies, in de Mis lezingen gecensureerd.
       Waar zochten deze gemijterde schurken hun rechtvaardiging, wie waren zij anders, dan revolutionairen, feitelijk ge-ëx-communiceerden, criminele inbrekers.
       Dus laten de voorstanders modernisten oppassen.
       Hun arrogantie kan hen duur te staan komen en in ernstige mate opbreken. Door partij te kiezen voor een stel gemijterde schurken, die 500 jr. liturgische vrede doorbraken, en de Kerk van altijd, op de rand van ‘ineen storting’ duwden, ligt de zonde tegen de Heilige Geest, ook voor hen op de loer. Die kan hen ook treffen, en “die wordt niet vergeven” (Mt, 12, 31).
       Dit laatste kunnen we nu feitelijk vaststellen, na 50 jr. massale geloofsafval, leegloop van gelovigen, clerici en kerksluitingen. Vooral het hartland der beschaving, het Europese continent is getroffen en van hieruit wereldwijd.

       1. Nu komt de aap toch uit de mouw: Theudmer is gelijk aan Jules van Rooyen!

        Is Jo wellicht ook nog een alter ego van Jules van Rooyen?

        En hoe zit het met Veroon ter Zee en Katharina Gabriels, dames met een mannelijke schrijfstijl; allemaal ‘familie’ van een meervoudige persoonlijkheid?

        ‘De wereld wil bedrogen worden’ zeiden we vroeger.
        De vraag blijft dan toch: hoe groot is die tegenstand nu werkelijk vanuit Tridentijns ingestelde r.-k. hoek nu werkelijk, als ze zich hier alleen moet opblazen tot meervoudige persoonlijkheid om indruk te maken?

        1. Zoals duidelijk is aan het archief op deze website heb ik tegenover alle personen die u hier opnoemt standpunten strijdig met die van hen en ook mijn manier van schrijven is manifest anders dan die van hen. Ik denk dat vooral Katharina Gabriels nogal een gezicht gaat trekken wanneer ze leest dat ze een alter ego van Theudmer genoemd wordt.

         Dat Erik-Janne-Juuls herkenbaar is als één en dezelfde persoon heb ik onder het artikel “Afbraakbeleid van Bergoglio maakt de Kerk ziek en de gelovigen misselijk” aangetoond. Zijn “Janne en Juuls”-poppenkast in het bijzonder was lachwekkend; hetzelfde figuur naast de twee namen toont duidelijk aan dat één en hetzelfde e-mailadres gebruikt werd. Dat hij “Erik” was heeft hij zelf toegegeven.

         Wat Jerome-Irma-Lena-Robbe-Firmin-René-Louis-Bavo betreft: Die persoon heeft in het verleden dezelfde zinnen onder verschillende namen geschreven en aan de identieke manier van schrijven is duidelijk te zien dat het om één en dezelfde persoon gaat.

         Uiteraard weet u dat u onzin aan het verkopen bent. U schiet simpelweg infantiel op de boodschapper omdat hij uw malicieuze bondgenoot ontmaskerd heeft.

 10. Het leven gevende vuur van de Heilige Geest kan niet bedwongen worden.
  Wie dat toch probeert riskeert te zondigen tegen de Heilige Geest.
  Is dat niet een der ergste zonden ?

  1. Bergoglio is tot heden niet in staat gebleken een gesproken of geschreven woord toe te voegen aan het magisterium van de Katholieke Kerk en toch wil hij de Allerheiligste Kern van de Kerk afschaffen, aanraken, bedwingen.
   Zonde tegen de heilige Geest ?
   Zijn “traditionis custodes” is slechts een stuk vuil dat onmiddellijk dient weggeworpen. Het zou wel eens zijn zwanezang kunnen zijn.

 11. De boom herken je aan de vruchten. Hoe kan een paus nu H. missen verbieden aan de zijaltaren in de Sint Pieters basiliek ? Hoe kan een paus nu allergisch zijn voor de eeuwenoude tridentijnse H Mis ?
  Onbegrijpelijk, een groot mysterie. Ik ben benieuwd wat de gevolgen gaan zijn voor bv een Petrusbroederschap…. en toch ….God laat zijn Kerk niet in de steek, wat vandaag de situatie ook is.

 12. Ja, Eric, daar heb je helemaal gelijk in ; maar Bergoglio’s wederrechtelijke stap (zie hierboven) tekent wel de vrees en de paniek reactie van de Jew World Order elites, om de paus in te schakelen ter sabotage.
  Hun plannen tot vernietiging van ons Europese, Christelijke erfgoed, dreigt afgestopt te worden door het niet meer te ontkennen “réveil” van de Kerk van altijd. De wind is gedraaid. Zelfs de gemijterde schurk Aartsbisschop van Dijon, geeft dat toe, zoals hier op dit voortreffelijke katholieke Forum al is aangeven.
  De jongste generaties priesters en gelovigen, zijn bezig met de weder opbouw van de Kerk van altijd. En wat in FR gebeurt, gaat wereldwijd gebeuren. Waarom is moeilijk uit te leggen, zonder in de geschiedenis te duiken.
  In FR zijn ongeveer 150 tot 200 parochies actief voor de Traditie, waaronder bijna 70 van de FSSP. Die van de Pius X zullen daar niet ver van af zitten. Daarnaast zijn nog enkele nieuwe jeugdige priester Ordes actief.
  Vergeet nooit dat ons Chr. erfgoed de wereld gekerstend heeft vanaf de Apostelen, en dat begon in Frankrijk. Wij moeten ons dat veel en veel meer bewust zijn. En trots op zijn. Onze heilige wortels liggen nergens anders zo diep verweven met ons denken, doen en laten. Die “rot joden” hebben dat niet kunnen uitwissen in 2 eeuwen tijd (vanaf 1789), ondanks al hun gecreëerde Christen vervolgingen, crises, oorlogen en revoluties. En daar vòòr inclusief de zogenaamde “reformaties”, 2000 jr. lang.
  Dit is wel gelukt in Engeland, dankzij de verrader Cromwell (+1650), omgekocht door joods geld uit Amsterdam. Engeland was gekerstend door St. Petrus en nog een Heilige uit de directe omgeving van Christus, St. Jozef van Arimatea, ja, die van Chr. graflegging.
  Over de VS praten we niet, een joods maçonnieke, maffiose staat vanaf het begin, in 1776.
  Ook de Russen kunnen daar niet aan tippen, door hun afscheiding van Rome ongeveer 10 eeuwen terug. Dat is de belangrijkste verklaring van het wonder van de FR geschiedenis.
  Alles hier in FR, is door die grote en ontroerende heiligheid getekend, getuige de talloze kerken, en de talloze Heiligen namen van dorpen en steden, daterend van meer dan 2000 jr, terug. De oudste kerk die ik hier ken, dateert uit de 5de eeuw. Dat is ongelofelijk, die eerste kerstening door St. Paulus en St. Petrus, die met hun wonderen, hun preken en het Heilig Misoffer van altijd, de bevolking zo snel konden bekeren. Natuurlijk is de Canon van de Heilige Mis door hen geschreven, waarschijnlijk al direct, na de Kruisdood, in Jeruzalem, voordat ze uit het Heilige Land werden verjaagd en naar Rome trokken. Ze treuzelden niet. De kern van hun Missie, het Heilig Misoffer, en Chr. opdracht, was hun leven lang de eerste prioriteit. Dus moeten die verstandige mannen die met overleg te werk gingen, ervoor gezorgd hebben dat de ritus van het Heilig Misoffer in orde was.
  Vanuit Rome trokken ze de wereld in, rond de Middellandse Zee, maar, in opdracht van St. Petrus, speciaal naar de Franse zuidkust. Hij ging zelf ook.
  Degenen die aan hun acties en daden twijfelen zijn kwaadwillige ketters.
  Zij werden gesteund door vele Heiligen die Christus gezien en gekend hebben, waarvan St. Lazarus, en zijn zussen Ste. Martha en Ste Maria Magdalena, de meeste bekende zijn. Het verticale denken, kenmerkend voor het Christendom, tekent nog steeds de grote massa van het FR volk.
  Met een revolutie kun je niet 2000 jr. Christelijke beschaving uitwissen. De grootste heiligheid kwam uit FR, maar ook het grootste kwaad.
  Het communisme is hier geboren met de FR revolutie van 1789. En dat houdt ons nog steeds gevangen. Misschien is het huidige kaartenhuis van leugens, de sanitair, totalitaire staat, de laatste oprisping.

  1. “natuurlijk is de Canon van het heilige misoffer door hen geschreven” ” WAARSCHIJNLIJK…..” Niks is zeker beste van Rooijen (alleen de dood). Maar u geloofd een overdrachtelijk verhaal zonder talen en plaatst bij de meest doordrenkte bewezen feiten uit de geschiedenis uw wantrouwende kanttekeningen.. Dat is ongelofelijk…

  2. Jules van Rooyen: “Dus moeten die verstandige mannen die met overleg te werk gingen, ervoor gezorgd hebben dat de ritus van het Heilig Misoffer in orde was.”

   De oorspronkelijke ritus van de heilige apostelen in Jerusalem was de ritus waaruit de Syrische liturgische traditie gegroeid is; daarom wordt die traditie genoemd naar Sint Jacobus de Rechtvaardige, neef van Christus en de eerste Bisschop van Jerusalem. De Romeinse Mis werd volgens de overlevering geschreven door Petrus en Paulus toen zij in Rome waren. De Goddelijke Voorzienigheid heeft Rome tot de stad der opvolgers van Petrus gemaakt, en het was dan ook passend dat Hij die stad een eigen ritus wilde geven door de hand van Sint Petrus.

   In het artikel “Pope reverses Benedict, reimposes restrictions on Latin Mass” van Nicole Winfield (16 juli 2021) op “AP News” wordt het volgende gelezen:

   “Christopher Bellitto, professor of church history at Kean University, said Francis was right to intervene, noting that Benedict’s original decision had had a slew of unintended consequences that not only created internal divisions but temporarily roiled relations with Jews.”

   De zonen van Juda beweren dat de Heer Jezus Christus de grootste der “antisemieten” is; bijgevolg beweren zij dat de christelijke orthodoxie “antisemitisch” is. De Romeinse Mis is het hart van de christelijke cultus die de christelijke orthodoxie uitdrukt (“Lex orandi lex credendi”). Christus is de Vijand van het judeo-maçonniek complot, en daarom willen de NWO-knechten de Romeinse Mis doen verdwijnen.

 13. I was a Catholic apologist, chasing satans ball back and forth.
  Hear is a personal letter from Fr. Andre Louf (if you are A Trappist, you will know who I am talking about) who responded to this type of discussion:
  ” The only remedy is a true encounter with Jesus. Discussions, arguments scarcely help. And to rebuke or condemn them, is still worse. But, as you know by experience, such true encounter does not depend of our own will, out of our generosity, and still less of our moral perfection: it is grace and gratuity from his side. We can only bear witness and show our gratefulness. Eternal thanks may be to Him!
  With my best greetings, and the joy of Jesus,
  Fr. Andre Louf

  1. @Ted Michael Bauer,
   Waardeloos commentaar. Met Uw commentaar kunt U te allen tijde álle kanten op. Zeg gewoon wat U zeggen wil.

  2. Vrijzinnigheid is de dood in de pot, beste Ted. Met hen, praat je tegen dovemans oren. Slechts medegelovigen staan open voor de waarheid. Hoe dieper je duikt in de wereld der Traditionelen, in onze hedonisten tijd, hoe dieper je beseft dat zij een aparte uitverkoren groep vormen, dankzij Gods genade. Dat heeft paus Bergoglio natuurlijk ook in de gaten. En zijn huidige exercitie gaat erom dat die groeiende jonge groep niet de overhand krijgt, binnen de Kerk. Als zij een kleine, vreemdsoortige minderheid zou blijven, dan zou het hem een worst wezen. Maar hij vreest “het ergste”. Dat zei de gemijterde schurk uit Dijon ook, min of meer. De groei en het succes van de FSSP paters zat hem dwars.
   Door het contrast zijn vele Traditionelen zelfs dichter bij elkaar komen te staan, dan de bloed eigen familie. Traditionelen in onze tijd, vormen dan ook nieuwe families, en vooral, je ziet dat de jeugd binnen de groep huwt, en niet anders wil, zover als mogelijk is. Dat was voor de generaties van vòòr dat vervloekte Vat. 2 concilie, een duidelijke zaak. “Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen”, was een gevleugeld spreekwoord. Gemengde huwelijken waren “not done”. Katholieken trouwden met katholieken, en diegenen die daarvan afweken werden met vraagtekens bejegend. In de jaren 1960, begon dat te verwateren. De vanzelfsprekendheid verdween. Vele NL meisjes en jongens werden zichtbaar liberaal of gingen mee met de revolutie. Chr. zei ook dat hij “het zwaard zou brengen”, en nu zien we dat gebeuren in onze eigen kringen en families. Toen, in die jaren 1960, begonnen katholieke jongens hun heil te zoeken in het buitenland. Zelf zocht ik mijn heil in Zuid-België. Niet de enige, een ander deed dat in Zuid-Duitsland, of in Spanje. De meesten toen in mijn omgeving, huwden met Duitse meisjes.

 14. @juuls, Uw brutaliteit hoort bij Uw leeftijd.
  Straks schaamt U zich daarvoor en zult U zelfs ontkennen wat U ooit gedacht en gezegd/geschreven heeft.

  1. P. Derks
   Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt want met hetzelfde oordeel als u oordeelt zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter in uws broeders oog, en wordt den balk niet gewaar, die in uw eigen oog is?

   Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven.
   Zijt vrolijk en blijmoedig, omdat uw loon groot zal zijn in den hemel; want zo hebben zij vervolgd de profeten, die Vóór u geweest zijn.

   Wees blij met de dagen die de Heer u geeft en wees dankbaar daarvoor. Geniet van de dagen en aanzie het wonder van het bewustzijn en het leven.

   Gij zijt het licht der wereld.
   Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt aan, en u zal opengedaan worden.
   Alles dus, wat gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun dat ook; want dit is de Wet en de Profeten.

   Amen

    1. @Raphaël,
     Ik had slechts twee zinnen opgeschreven en ik kriig van Ú een heel epistel terug.
     Wees duidelijk en zég mij waar ik fout zit.
     Indien ik fout zit, zal ik het herstellen; indien ik niét fout zit, dan zal ik het niét herstellen.

     1. P. Derks,

      Waar u fout zit? Dat weet ik niet precies, maar u zou wellicht wat minder kunnen oordelen en meer inhoudelijk kunnen reageren?

      1. @Raphaël, Uw non-antwoord is hetzelfde als het advies:
       Bij de eerstvolgende splitsing dient U rechtslinks af te slaan.

       MIJN advies aan U: als U niets weet, meldt dan a.u.b. niets.

 15. Allen die hun mening verkondigen met gebrek aan respect voor de Heilige Vader moeten artikel 907 van de Catechismus maar eens herlezen over de positie van de leken in de Kerk: Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken

  1. Op welke wijze denkt u nu nog, rekening houdend met het tot NUL herleide algemeen nut en waardigheid van de Herders die de zuiverheid van geloof en zeden sedert VaticaanII overboord gooiden, hen nogmaals trachten aan te spreken terwijl een blinde kan zien hoe zij allen socialisten werden en niet meer geloven in geestelijke realiteit en nog veel minder in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Hostie van het Allerheiligste Offer ?
   Bent u al vergeten dat deze ‘paus’ vanuit Rome naar China reisde om het communisme hartelijk te verwelkomen met verschrikkelijke gevolgen voor de Chinese Christenen ? Bent u al vergeten dat hij een vriendje was van de dictator in Argentina ? Bent u al vergeten dat hij NAAKTE AFGODSBEELDEN liet plaatsen op het altaar van de Heilige Petrus ? Bent u al vergeten dat communist Poetin hem een prachtig beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima schonk en daarmee te kennen gaf hoe doortrapt al deze hoge lieden zijn, Poetin zelf inbegrepen ?
   Vermits al deze communistische lieden een macabere grap maken van de Katholieke Kerk hoeven wij hen niet langer te zien als Herders en kunnen zij onmogelijk nog Herderlijk respect waardig zijn. Zij zijn niet degenen die de ware leer van de Kerk onderwijzen om de eenvoudige reden dat zij die geestelijke arbeid nooit verrichtten en nu uiteindelijk geheel afbouwen.

   1. Laten we ook denken aan de heidense poort van Baäl die ze overal op de wereld lieten zien, laten we niet vergeten het monster dat bij het Collosseum tentoongesteld was, laten we niet vergeten de opening van de Gottharttunnel, gepaard gaande met duivels toneelspel, laten we niet vergeten de opening van de Olympische spelen waar corona al werd tentoongesteld.
    Laten we niet vergeten wat ze nu de mensen aandoen.

    Laten we niet vergeten hoe het grote geld zich toegang heeft verschaft tot de kerk.

    Je moet als christen welhaast onnozel zijn om de boosheid die gevierd wordt niet te zien.

    Maar ja. Zo gaat dat. Men wil nog steeds de christelijke beschaving slopen. En dat is jammer. Verdraaid jammer.

 16. Wie Vaticanum II niet aanvaardt stelt zich op buiten de katholieke Kerk en met die moet geen rekening gehouden worden. Wij moeten vooruit, niet achteruit.

  1. VaticaanII en vooruitgang is van de socialisten, achteruitgang is van de vrijmetselarij.
   Geestelijk de ziel verheffen is uitsluitend van de Christenen.
   Weliswaar zijn er allerlei anderen die de ziel verheffen, echter zij kennen Jezus niet en verheffen zich uit eigen kracht, kiezen uit een waaier van diverse geestelijke en ongeestelijke doelen, meestal geleid door duistere geesten, en zeer zeer weinigen behouden daarbij een zuiver doel zoals bijvoorbeeld rechtvaardigheid dat zij zich stellen en alleen dezen krijgen vroeg of laat gelegenheden om met het Christendom kennis te maken en zich te verheugen Jezus te mogen vinden. Het wordt hen geschonken, niemand vindt Jezus uit eigen kracht.
   De Katholieke Kerk is de Apostolische Kerk die ononderbroken wordt aangevallen. Op aarde bestaat geen vrede, alleen de ziel kan de vrede van Jezus krijgen.
   VaticaanII suggereert slechts wereldse vrede met als uiteindelijk doel de volkeren te verzamelen omwille van niets anders dan socialisme dat op zijn beurt als enige doel heeft de dictatuur van het communisme dat in zijn goddeloosheid iedereen tot op het bot wil controleren omdat zonder God er geen vertrouwen noch innerlijke vrede kan bestaan.

 17. @Frans,
  Ik zou Uw versnellingsbak dringend na laten kijken: de voor-uit-versnelling staat in de achter-uit-versnelling (en vice versa = omgekeerd).

 18. Lees eerst de documenten van Vaticanum II. Helaas zijn ze nog niet volledig uitgevoerd maar dat komt nog. We zijn op de goede weg. De tegenstrubbelingen van de traditionelen brengen geen aarde aan de dijk. Jezus riep op tot eenheid en niet tot verdeeldheid zoals burke en nog een aantal van die gefrusteerde exemplaren. Zij bewijzen de Kerk een slechte dienst.

  1. Geen enkele ernstige katholiek zal het in zijn hoofd halen de grondwettelijke regels die van Jezus zelf afkomstig zijn overhoop te halen met behulp van een revolutionair VaticaanII. Bovendien is het overduidelijk dat de moderne mis geen aantrek meer vindt bij het extreem modern geworden volk. Dat volk kan alleen nog worden aangesproken door primitieve afgoderij zoals met de reeds in het Vaticaan aanwezige afgodsbeeldjes. Kortom, dit is het definitieve einde van de revolutie van VatII.

  2. Degenen die verdeeldheid zaaien in de Kerk zijn degenen die dwaalleringen introduceren bij de kudde, en de Vaticanum II-documenten bevatten dwaalleringen. Tijdens het Concilie werd er niet ex cathedra gedefinieerd, en geen enkel van de slechte documenten werd door alle diocesane bisschoppen aangenomen; de slechte uitspraken stonden dus niet onder de kerkelijke onfeilbaarheid.

   De kerkelijke eenheid is niet los te maken van de orthodoxe christelijke belijdenis; het is dus de dwaalleraar die zondigt tegen de kerkelijke eenheid en niet degene die de katholieke orthodoxie verdedigt.

   Aan Vaticanum II denkt men trouwens al niet meer; de satanische revolutionairen gaan steeds verder met hun revolutie en blijven niet stilstaan bij een concilie uit de jaren zestig. Niet lang geleden vereerden zij openlijk een demoon, afgebeeld als een blote vrouwfiguur, die door de Indianen “Pachamama” genoemd wordt. De katholieke missionarissen van vroeger voerden strijd tegen die demonische cultus en hedendaagse ketterse kerkvorsten hebben die cultus geïmporteerd in kerkgebouwen.

   “We zijn op de goede weg” zegt Frans, terwijl de stukken plafond van zijn novus-ordo-systeem aan zijn rechterzijde en linkerzijde op de grond neerploffen en de scheuren en kloven in de muren steeds groter worden. “We zijn op de goede weg” zegt hij terwijl zijn bugniniaanse tafelcultus verlaten en genegeerd in de vergetelheid wegzinkt.

 19. correctie:
  @Frans,
  Die kardinalen hebben voor die afgod zelfs meegedanst terwijl ‘paus’ Franciscus toekijkt!!!

 20. Wat is er Derks heb je het moeilijk? Doe zoals velen hier. Maak de vrijmetselaars tot gezamelijke vijand door maar de blijven benoemen gaan mensen misschien nog geloven in de kwade opzet van de vrijmetselarij.

 21. @juuls,
  Als U het er niét moeilijk mee heeft, dat kardinalen echt pál voor het gezicht van ‘paus’ Franciscus dansen voor een afgod?
  Dat valt mij zelfs van U zeer zwaar tegen.
  Als U Uw gezegde niet herroept, zal ik U niet meer serieus nemen. Dan geeft U blijk ervan dat U nog een zeer jong kind bent; een baby. Met een baby kan je niet serieus praten, behoudens gebarentaal.

 22. correctie:
  @juuls,
  Heeft U het er niét moeilijk mee, dat kardinalen echt pál voor het gezicht van ‘paus’ Franciscus dansen voor een afgodsbeeld?
  Dat valt mij zelfs van Ú zeer zwaar tegen.
  Als U Uw gezegde niet herroept, zal ik U niet meer serieus nemen. Dan geeft U blijk ervan dat U nog een zeer jong kind bent; een baby. Met een baby kan je niet serieus praten, behoudens gebarentaal.

  1. Ik kan het alleen maar onderschrijven. Een zeer goed artikel! Precies verwoord zoals het is. En op dit forum zitten we tussen de oorlogszuchtigen!

   @Derks sinds onze discussie over homofilie neem ik u allang niet meer serieus!

 23. Pleidooi voor meer ethiek in de media

  Ethiek is de systematische / methodische reflectie op verantwoordelijk handelen i.c. spreken en schrijven.

  Jezelf c.q. je groep dwingen om regelmatig en openlijk tegenover een of meer anderen je doen en laten kritisch onder de loep te nemen, is een krachtig instrument om integriteit hoog te houden. Biechten (in een of andere vorm) is daarom zo gek nog niet. Het haalt je uit je zelfgenoegzame en zelfgerechte bubbel.

  In een Nederlands dagblad schreef onlangs I.v.d.B, filosoof gespecialiseerd in de ethiek van bedrijf en organisatie. Zij acht de ontregelende blik van een hofnar belangrijk om als bedrijf en organisatie, en dus ook als mens integer te blijven.

  Een bankbestuurder opperde een week eerder in dezelfde krant: “Je moet gewoon zo goed mogelijk doen wat volgens jou de bedoeling is.” I.v.d.B. repliceert: Dat is ‘een schijnbaar eenvoudige uitspraak over een schijnbaar eenvoudige opdracht. ( ) Naar binnen keren, met jezelf het gesprek aangaan, jezelf bevragen en onderzoeken wat je drijfveren zijn. ( ) dat is geen gemakkelijke weg. ( )

  ‘Aristoteles zou zeggen: Als je wilt weten wat integriteit is, dan moet je kijken wat een integer mens doet. Integriteit is namelijk geen eigenschap, het is iets dat steeds opnieuw geconstitueerd (geregeld, vastgesteld) moet worden. Door integer te handelen. Door steeds opnieuw te doen, of niet te doen. En door jezelf hierin te oefenen. “Fout na fout” ( ).

  ‘Maar de keerzijde van zo goed mogelijk doen wat jij denkt dat gedaan moet worden, is dat er altijd blinde vlekken zijn. Want wat is de bedoeling en hoe weet ik dat ik daar zelf nu zicht op heb? Er is ook nog zoiets als ‘moral blindness’, niet doorhebben dat iets moreel niet in de haak is terwijl het achteraf zonneklaar is dat het onethisch was. ( ) zelfs hele culturen kunnen met deze blindheid geslagen zijn.

  ‘Dan helpt het dus niet om naar binnen te keren en daar je diepste motivatie onder ogen te komen en dan helpt het ook niet om zelf in de spiegel te kijken. Dan hebben we meerdere gezichtspunten nodig. En vreemde ogen. Ogen die van buiten komen en een tijdje binnen meekijken.

  ‘Om die integriteit ( ) blijvend vorm te geven, hebben we vreemde ogen nodig om bedrijfsblindheid te voorkomen. ( ) allereerst de ogen van de mensen voor wie ons dagelijks handelen het verschil maakt. De blik van mensen die worden geraakt door ons werk ( ) door ons doen en ons nalaten. Wat zien zij? Wat springt hen in het oog?

  ‘Maar ik denk ook ( ) de ontregelende blik van de kunstenaar, van de dichter, van de filosoof. Om twijfel aan te wakkeren, nieuwe perspectieven te schetsen, en nieuwe woorden te zoeken.

  ‘De vreemde ogen van de hofnarren kunnen onze verbeelding op gang helpen om vanuit de toekomst terug te kijken naar het nu. Wat willen we dan zien?’

  Geldt het boevenstaande niet evenzeer voor ieder van ons: zonder tegenspraak, weerwoord, blijven we opgesloten in onze eigen soms dwaze, meedogenloze cirkelredeneringen, ons eigen wereldje, ons eigen gelijk. Alleen de kritische blik van een ander houdt ons scherp. Die confrontatie kan pijnlijk zijn, maar is noodzakelijk om te verbeteren door leren by-trial-and-error. Anders gaat het niet. Denken dat je er al bent, arrivé, is de doodssteek voor onze integriteit; je gaat op je lauweren rusten en reageert niet meer creatief op de ondertussen wel steeds veranderde werkelijkheid rondom je. En dat niet alleen in economisch opzicht. Denk ook aan het klimaat, zowel intermenselijk als in de buitenwereld.

  Nieuwe generaties komen op, en met hen een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Sint Benedictus van Nursia (480-547) hield daar in zijn Regel voor monniken al rekening mee. In hoofdstuk drie van de Regel: ‘Telkens als er in het klooster iets belangrijks gebeuren moet, roept de abt de gehele gemeente bijeen ( ) De reden nu waarom wij hebben vastgesteld, dat allen voor het beraad bijeengeroepen moeten worden, is, dat de Heer vaak aan de jongere openbaart wat het beste is.’

  Mentaal en spiritueel wakker blijven is een must in ons leven. Uitsluitend voor doden vervalt die noodzaak!

   1. @ Eric. Lekker makkelijk. Zij zeggen niets terug over je gedrag enz. nu. Zij zwijgen, en daar leer je niets van! Kun je lekker je eigenwijze gang blijven gaan. Verbetert er ook niets aan je eventueel valse integriteit en gedragingen die mogelijk ten koste gaan van mensen, de natuur enz.! Integere mensen, en die dat willen worden c.q. blijven, laten zich kritisch bevragen door medemensen zonder last of ruggenspraak.

 24. De vrijmetselarij is de eerste vijand van de Katholieke Kerk en is sedert haar begin een vereniging van duivelaanbidders, d.w.z dat ieder woord van hen een leugen is. Net als Satan benijden zij de geestelijke almacht van God en daarom haten zij iedereen die God bemint of door Hem bemind wordt. Daarom ook is Bergoglio een onbetrouwbare paus die oprechte christenen overlevert aan het goddeloze communisme dat een constructie is van zionistisch-Joodse vrijmetselaars en het is dan ook geen toeval dat zij ook de grootste vijand zijn van de nog gelovige Judaische Joden die binnenkort grotendeels tot de Katholieke Kerk zullen overgaan.

 25. @Basilius minor,
  Dit is een van de zeer weinige keren, dat ik U antwoord geef:
  Het is niet voor niéts heeft het Katholiek Nieuwsblad de laatste jaren veel van haar leden verloren.

  Heeft U de film al bekeken?: https://www.youtube.com/watch?v=H6P39XswlzI
  Daar dansen kardinalen echt pál voor het gezicht van ‘paus’ Franciscus voor een afgodsbeeld?
  Zouden de engelen van God dat óók gekund en gedurfd hebben?

  1. @P. Derks. U dwaalt weer af. Het gaat mij helemaal niet om het Katholiek Nieuwsblad. Zelfs je grootste vijand kan iets goeds te berde brengen. De kwaliteit van een mening is ook nooit af te lezen aan het aantal juichers, de omvang van het klapvee of het aantal abonnees. Het genoemde commentaar dient men op zijn eigen merites te beschouwen!

   De door U genoemde film heb ik niet gezien. Het feit alleen al dat U meent te weten wat God, de Vader van Jezus Christus goed vindt en wat niet, staat mij tegen. U weet dat namelijk niet, zoals blijkt uit al uw postings hier en elders. U bent m.i. te eenkennig. Te star in uw overtuigingen die gespeend zijn van empathie en poëzie. Door U wens ik me ook niet te laten provoceren tot enig vroegtijdig oordeel. Ik ken bovendien de overwegingen van paus Franciscus ook niet goed genoeg om een oordeel te vellen over zijn meedoen aan een religieuze ceremonie van de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent. Maar als U het N.T. begrijpt zoals ik dat doe (veel figuurlijk, overdrachtelijk, ontw. psychologisch en spiritueel geïnterpreteerd) dan is er heel veel mogelijk en te tolereren. – Men hoefde ook niet fysiek besneden te worden om toegelaten te worden tot de heiligen; de besnijdenis moest van geestelijke aard zijn!! – Maar van U mag ik nog niet eens zeggen dat moslims en christenen dezelfde God eren en beminnen. U schijnt niet te begrijpen dat God helemaal niet afhankelijk is van wat moslims of christenen denken/geloven of doen. Hij is Liefde; Hij is er; Hij is verborgen aanwezig en deelt mijn bestaan. Waar ik ben, daar is Hij; dat is een kostbaar geheim. Uw naam God is ‘IK BEN’ en ‘IK ZAL ER ZIJN’. Meer hoef ik niet te weten, en wil ik ook niet weten. Mijn dankbaarheid, liefde en vertrouwen heeft Hij en Zijn Zoon. Ik heb hen ervaren, en dat is mij genoeg. Ik weet waar het om draait, al blijft dat altijd moeilijk in wiskundige formules te gieten. Geef ook jij je liefdevol en onthecht over aan Hen, en je zal ook genoeg weten voor de rest van je leven, maar niet om te twisten over woorden, begrippen enz. Alles draait uiteindelijk om Hem liefhebben én zijn Woorden / ethiek in praktijk brengen, d.w.z. ook je naaste liefhebben als jezelf. Alle liturgie, pausdom enz. is daaraan in wezen ondergeschikt. Meer wil ik daar nu niet over kwijt.

    1. @P. Derks.
     Heeft U de vier boeken al gelezen die ik U de laatste tijd heb aanbevolen?
     De bibliotheken zijn open, heb ik me laten vertellen!

      1. @Basilius minor,
       Ik probeer het opnieúw, terwijl U niet het fatsoen toont om mij te antwoorden.
       Uw reactie van 20 juli 2021 om 15:21 uur:
       Ik hoop werkelijk dat U de laatste alinea meent (te beginnen bij ‘Hij is Liefde; Hij is er;’
       Er zijn maar twéé maren:
       1. U reageert werkelijk nóóit op iemands reacties; U ageert slechts.
       2. Mensen hebben het denkvermogen niet gekregen, om er niets mee te doen.

       Wij kunnen God slechts eren, door álles te gebruiken wat Hij ons geschonken heeft (dat houdt tevens in: onze hersens gebruiken), opdat Hij niet álles Alléén hoeft te doen. Hij heeft ons álles gegeven, opdat wij op zijn Zoon kunnen gelijken.
       Echter, God heeft ons ook al die eigenschappen gegeven, opdat wij in álle vrijheid vóór of tégen Hem mogen beslissen. Wij hebben tijdens ons aardse leven zelfs de volle gelegenheid om Hem te ónt-eren.
       Na verantwoording te hebben afgelegd (waarbij leugens meteen (h)erkend zullen worden) zullen wij ofwel de bijbehorende beloning én de bijbehorende straf ontvangen.

 26. Sorry voor mijn vele taalfouten, waarschijnlijk heb ik weer last van de hersenbeschadigingen.
  Echter, mijn gedáchten zijn zeer duidelijk te volgen.

 27. @ Basilius, (van 20 juli 2021 om 14:42)

  Vele jaren geleden, ca. 1974, toen ik idealistisch socialist werd (niets met politiek) dacht ik er ook zo over.
  Namelijk: mensen moesten meer rekening houden met elkaars innerlijk en integriteit.
  Dat is inderdaad een zeer mooie gedachte maar dat werkt enkel indien men elkaar zeer goed kent, intiem dus, maar zelfs dan blijf je helemaal aan de oppervlakte wegens eindeloze filosofische overwegingen waardoor men zou kunnen zeggen dat men op die wijze nooit tot kwade dingen komt, gewoon wegens uiterlijke passiviteit.
  Daar worden we dus niet beter door.

  Vervolgens kwam ik terecht bij Amerikaanse protestantse hippies en daar werd zeer veel samen gebeden op uiterlijke wijze en ook gezongen. Dagelijks bijbelles en persoonlijk bijbel lezen. En zij zegden wel dat de persoonlijke band met Jezus het belangrijkste is maar het was in die communehuizen veel te druk om tot werkelijke innerlijke beleving te komen.

  Maar later kreeg ik de gelegenheid om zes maanden niet te hoeven werken en dus echt te doen wat verondersteld werd: Jezus persoonlijk benaderen. Het bleek algauw dat men dan ook Maria benadert. Toch duurde het nog tot 2014 voordat ik de Latijnse H.Mis terug ontdekte. Vanaf toen kreeg ik weer die voortdurende sterke aanbeveling die men blijkbaar alleen in de Latijnse Tridentijnse H.Mis kan krijgen: Jezus en Maria daadwerkelijk benaderen.

  Basilius, begin daar dus mee en vergeet al je socialistische gedachten en ga vooral zo dikwijls mogelijk naar de echte niet te evenaren Latijnse heilige Mis met biechten en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
  De werkelijke innerlijke beleving is alles, daarbuiten is enkel de chaos van de al of niet sociale maar altijd lege maatschappij.

 28. eric-b-l ,
  U bent werkelijk niet op MIJN antwoord aan ‘t wachten.
  Tóch kan ik het niet laten: een mooie en eerlijke levensweg heeft U daar geschilderd van Uzelf.
  Om dat te kunnen weergeven, moét U veelvuldig hebben nagedacht.

  Proficiat met het voorlopig eindresultaat + bedankt dat U ons steeds weer van Uw overtuiging laat profiteren.

  1. @ P. Derks,
   dank God, niet mij. Trouwens alles heeft een prijs, de wereldse tegen-realiteit is geen mooi prentje, echt niets om trots op te zijn. Het is als hangen aan een rafelig touw boven een afgrond, soms heel even naar beneden kijken en dan weer gauw naar boven want anders grote paniek.

 29. @Basilius = iemand van veel woorden, maar zonder enige daad.
  Hij is niets meer dan ‘n manipulator. Hij zegt letterlijk nóóit iets over zichzelf of zijn omgeving.
  Anders gezegd: hij heeft letterlijk niémand bij wie hij z’n hart kan luchten.
  Weer anders gezegd: hij is iemand om medelijden mee te hebben.

 30. De controle over jullie is nabij. Het zal je worden opgelegd. De dood zal je beloning zijn omdat je niet hebt geluisterd. Mijn Kerk zal worden vernietigd. De herders hebben de man des verderfs alles toegestaan wat van Mij is, te nemen, maar wanneer alles verloren lijkt, zal Ik komen en Mijn Onbevlekte Moeder naar voren brengen om de Rest te redden. – Je Jezus (volledig artikel zie pat357.stackstorage.com – bundel 43)

  1. @ P. Derks,
   haha, u komt daar wel even heel leuk om de hoek (grapjes zijn hier zeldzaam).
   Ik volg bloggen.be/Levendgeloof9 al jaren en heb meerdere webpagina’s gecopieerd en ook sommige pakketten uit haar bibilotheek.
   Misschien kunnen die nog van pas komen ?

 31. Hierboven vindt U verschillende uiteenzettingen, beste Claudia, over de onmogelijkheid voor welke Paus dan ook, ook maar een jota te kunnen veranderen aan de Openbaring, de Overlevering en de Traditie van de Kerk van altijd. Alle Pausen tot en met Paus Pius XII (+1958), de laatste echte Paus, hebben “doorgegeven, wat ze ontvangen hebben.” Dat is hun plicht, en dat werd door hen plechtig beloofd tijdens de Paus kroning. Maar sinds dat vervloekte Vat. 2 concilie, heeft er een staatsgreep plaats gevonden, tegen die pauselijke basis regel.
  Alles is gaan schuiven. Er is een nieuw geloof en een nieuwe, oecumenistische kerk ontstaan, zonder wortel in het verleden, zonder waarheid, en zonder monopolie daarop. Dit monster noemt men de zogenaamde “conciliaire kerk”.
  In de jaren 1970 tot in de jaren na de eeuw wisseling, werd dat uitgedragen met een beroep op de “geest van het concilie”.
  Hoewel dat vervloekte concilie niet dogmatisch was, maar pastoraal, zette de geestelijkheid alles op alles om de kudde katholieken wijs te maken dat de nieuwe concilie leer, wel degelijk dogmatisch was, en dat ze maar moesten wennen aan de “conciliaire Kerk”, want je moest met de tijd meegaan. Liturgisch was zowat alles toegestaan met een wanboel als gevolg, van Paashaas missen, voetbal missen, kindermissen, beat missen, gitaar missen tot en met missen die door leken werden gedaan, want er was gebrek aan priesters. Zelfs vrouwen stonden achter het altaar. Herinner me zelfs een situatie waar de vrouwelijke celebrant in liturgische jurk, de bisschop ontving voor de toediening van het Vormsel. Het was geen gezicht, en de pianist speelde, “over the rainbow”. (Het orgel was gesloopt). Alles kon, maar de Traditie, en ieder aspect daarvan, was verboden. Zelfs het wierookvat, de monstrans, en het Gregoriaans waren uitgebannen. Er was nog één horde te nemen, het vrouwelijk priesterschap. Maar dat is een brug te ver gebleken.
  Niets was te dol. Zelfs antieke Kerk interieuren werden zo mogelijk gesloopt, als de Monumenten dienst daar niet een stok voor stak. En wee U, als gelovige, om daar naar te vragen.
  Zo was de situatie door dolgedraaide V2 clerici, aangestuurd door ontkoppelde gemijterde schurken, die miljoenen gelovigen de kerk uit joegen, en duizenden clerici-collega’s nopend deed uitstapen.
  In die situatie dacht de Hegeliaans denkende Paus Benedictus, de reddende boei uit te gooien, door de Tridentijnse ritus te herintroduceren in de Wereldkerk, alsof die nooit was weggeweest.
  Hij dacht vanuit een twee stromenland, ontstaat als vanzelf, één rivier, één liturgisch samengesmolten liturgisch ritueel. Hij wilde kennelijk water en olie blijvend samen mengen. Maar dat kan niet. Water blijft water, en olie blijft olie.
  Hij rekende buiten de waard, Gods waakzaam oog in de hemel.
  De les is, zoals je bidt, ga je denken, en niet omgekeerd. Dus ongewild startte Benedictus een contra-revolutie in het denken en handelen.
  De Tridentijnse ritus blijkt zich nu zodanig krachtig te ontwikkelen, dat twee stromenland binnen één Kerk, dreigen te ontstaan en tegelijkertijd blijkt dat deze niet samen kunnen gaan. Bergoglio, is logischer dan Benedictus. Hij handelt naar overtuiging vanuit het denken van de “conciliaire kerk”. Binnen één Kerk kunnen niet twee liturgische ritussen samen gaan. Het is het één, of het ander.
  Bidden dicteert het denken. Door de aantrekkingskracht en het succes bij jongere generaties gelovigen, seminaristen en priesters, dreigt de Traditionele richting het te winnen van de “conciliaire” richting, waarmee niet alleen de moderne NOM Mis op het spel staat, maar ook het gehele bouwwerk van de “conciliaire” V2 Kerk. Het Tridentijnse Heilig Misoffer verdringt ook en vooral, het “conciliaire” Vat. 2 denken
  Bergoglio’s vrees is bewaarheid. Hij heeft gelijk. Alles staat nu voor hem op het spel. Zijn gehele Vat. 2, Kerk en Wereldbeeld, wankelt. Hij wil dat voorkomen, door met veel bluf en autoriteit, de wortel aan te pakken en prioriteit te geven aan het vernietigen van het geestelijke, Tridentijnse voedsel dat het denken langs Traditionele lijnen bevorderd. Maar gezien de reacties wereldwijd, krijgt zijn wanhoopsdaad geen kans, hij krijgt “de geest niet meer terug in de fles”.

 32. Aan @:Basilius minor nav. (20 juli 2021 om 15:21),

  Je (of u) schreef: ••de besnijdenis moest van geestelijke aard zijn!! – Maar van U mag ik nog niet eens zeggen dat moslims en christenen [dezelfde] 😱..🙈..🙉 God eren en beminnen. U schijnt niet te begrijpen dat God helemaal niet afhankelijk is van wat moslims of christenen denken/geloven of doen. Hij is Liefde..▪︎

  De “”engel Gabriël”” die aan Muhammed verscheen kan NIET dezelfde zijn als de Ware Engel Gabriël die aan Maria verscheen ..dat is logisch, want wij hebben een consistente God die Adam schiep in een consistende staat van -zijn- ..door de zondeval kwam de gehele mensheid in een
  IN-consistende staat terecht.

  God gaat de ware Engel Gabriël geen opdracht geven om een tegenstrijdige boodschap waar dan ook te brengen aan, in dit geval Mohammed.. ook de Engel Gabriël is bij de zondeval van lucifer bevestigd en kan in zijn consistentie niet meer zondigen, (te lezen bij Anna Katharina Emmerick en te googlen).
  Dus de Engel Gabriël kan ook vanuit zijn consistent wezen niet een tegenstrijdige boodschap elders gaan verkondigen.

  Je schreef ook:
  ••Maar als U het N.T. begrijpt zoals ik dat doe (veel figuurlijk, overdrachtelijk, ontw. psychologisch en spiritueel geïnterpreteerd) dan is er heel veel mogelijk en te tolereren▪︎
  En elders schreef je: ••Aanvankelijk was het breken en delen van het brood, inclusief dankgebeden enz., onderdeel van de agape-viering door apostelen▪︎

  Welnu: ..In b.v. Lucas 22:20 staat: •Zo ook de Kelk, [NA] het avondmaal• ..hetgeen het onderscheid benadrukt met de gewone agape-viering.
  Dat -NA- heeft in zijn benadrukking tot gevolg dat het volgende sacramenteel wordt en is.

  Als kind van 1½ jaar erkende ik al het objectieve van de sacramentele kerk tot genadebemiddeling voor mijn persoonlijk heil..en waar ik al eerder over schreef.
  Dus herken ik me gemakkelijk in wat @:Theudmer en Jules van Rooyen schrijven .. en ondanks dat zijn wij geen alter ego’s van elkaar..🤣..😂.. ieder ontvangt zijn eigen eigenheid van zijn eigen ouders en voorouders..tot aan Adam toe 🙉

  En middels Aristoteles en anderen kunnen we weten dat de ziel haar eigen lichaam bouwt middels het ziele-lichaam (1Kor.15:40).. en verwerp ik dan ook de reïncarnatie gedachte-gangen..
  De ziel in het lichaam is dus geen “bijvoegsel” tot leven-making.. en is abortus dus zo bij zo..moord..
  Jules van Rooyen, @: Theudmer en o.a. @: Jo zijn dus geen meervoudige reïncarnatie van elkaar..🤔..🙉..😤……🤣😂

 33. Aan @ Theudmer en Jules van Rooyen..

  Jullie hebben weer zeer goed gereageerd op enkele beminde on-gelovigen 🤫..staande buiten de ware leer van de katholieke kerk van -altijd- 🤔..

  En daarom kan ik jullie schrijfsels gebruiken tegen de reformatoren die zeggen en proclameren dat de H.Mis en de katholieke Kerk satanisch is.
  Ik ga jullie dus niet ‼️ vragen voor toestemming.. zoals onlangs geopperd werd in een reactie van @:Theudmer. . wat ik zal gebruiken is naar eer en geweten.
  Tijd ..om dus, meer dan ooit.. o.a. het zwaard des woords goed te hanteren..om de eindtijdstrijd te winnen.. middels het 6e zegel reinigingsoordeel.

 34. @Jo,
  U doet alsof God niet bij machte is om in de geschiedenis in te grijpen.
  Sorry, maar daar is Hij mans genoeg voor.
  Als Hij ingrijpt, kunnen wij hooguit in de weg lopen.

 35. Alles aandachtig gelezen en ik ben het 100% eens met Theudmer, maar in feite hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn want…wat van God komt zal blijven bestaan en goede vruchten voortbrengen .
  Vanaf het tweede vat concilie is men van de boom afgeweken en is men vruchten gaan zoeken van wilde scheuten van de oerboom en het zou toch moeten duidelijk zijn voor iedereen dat de vruchten van de nieuwe ritus alles behalve een geslaagde oogst te noemen zijn !
  Ik begrijp dus niet hoe je als gelovige nog met hand en tand achter deze zware historische dwaling kunt staan !
  Ik geloof dat de boom van de waarheid van het evangelie dus binnenkort duchtig zal gesnoeid worden door de schepper zelf

  1. Degenen die verbeten blijven vasthouden aan het liturgisch iconoclasme zijn ideologische aanhangers die liever lege kerken willen dan kerken waar de katholieke godsdienst teruggebracht wordt. Aan de diabolische narcisten die op dit forum rondwaren kunt u zien hoe irrationeel zij reageren op de waarheid. Degenen die binnen het Vaticaan achter Circus Bugnini zitten zijn expliciete luciferianen die de donkere heerser van Sjeool aanbidden; zij beweren dat hij God kan onttronen in de Hemel en Zijn bestuur kan vervangen met zijn tirannie [zie Isaias 14, 12-14]. De verering van een Indiaanse afgod door de “Pachamama”-cultisten in de rangen van de clerus staat in die context; de valse goden van de heidenen zijn demonen en daarom aanbidden luciferianen dergelijke heidense afgoden. De cultus van “Isis” is bijvoorbeeld verspreid binnen de maçonnieke wereld. Mensen die Christus willen aanbidden voeren geen “Pachamama”-cultus in in kerkgebouwen en gaan niet de cultus van Christus vervolgen ten gunste van die “Pachamama”-cultus; het zijn satanisten die dat doen.

   Zoals de cultisten van “Baäl” de profeten van God vervolgden in het land van Israël, zo proberen de cultisten van “Pachamama” de katholieke godsdienst te doen verdwijnen in de Kerk, maar zoals in de confrontatie tussen de Profeet Elias en de profeten van “Baäl” de kracht van God en de machteloosheid van de afgod zich manifesteerden, zo is het ook vandaag met de cultus van God tegenover het wegkwijnend Circus Bugnini. De strijd tussen de Romeinse Ritus en Circus Bugnini is een strijd tussen religiën, en de ketters kunnen die strijd niet tot een beslissend einde brengen ten gunste van hun religie doormiddel van een motu proprio. De strijd duurt verder en zal resulteren in de vernietiging van de ketterse religie en de triomf van de katholieke religie, want die laatste is van God en kan niet vernietigd worden.

   We zien hoe sommige bisschoppen het motu proprio van Franciscus niet uitvoeren, en sommigen van hen zijn zelfs berucht als radicale vrijzinnigen. Sommige kardinalen hebben kritiek uitgebracht op het document. Deze poging van Franciscus gaat niet gaan zoals hij wil. Dat betekent uiteraard niet dat er geen schade toegebracht wordt, en het is nodig om te bidden voor slachtoffers in bisdommen waar het document uitgevoerd wordt, maar de Argentijnse paus gaat zelf ondervinden dat hij de katholieke godsdienst niet kan uitwissen met een pennestreek. Paulus VI kon dat niet, en Franciscus kan dat ook niet.

 36. @P. Derks. U leeft blijkbaar in een ander intellectueel en spiritueel universum dan ondergetekende. Degene die niet leest en luistert, dat bent U. En dat is voor eenieder die eerlijk en oprecht is duidelijk zichtbaar. Ik heb namelijk mijn antwoord gegeven in de laatste alinea van mijn posting , gisteren 20-07-2021 om 15:21u. Dat moet U genoeg zijn, ookal lukt het U niet om mij daarover in een hoek te drijven en te verplichten antwoorden te geven over zaken waarover ik geen standpunt wens in te nemen bij gebrek aan gegevens. Ik vertrouw uw video’s namelijk niet zonder meer omdat U bijbedoelingen hebt, m.n. het onderuit halen van paus Franciscus en mensen als o.g. Uw video kan bovendien bewerkt zijn, een nep-video dus, origineel materiaal bewerkt met plakken en knippen en bewerkt met deepfake technologie die iedereen kan laten zeggen en doen wat de editor annex oplichter hem of haar wil laten zeggen en doen. Het is eerder gedaan met o.a. Barack Obama tijdens zijn pogingen om de verkiezingen voor het presidentschap in Amerika te winnen. Sindsdien is de deepfake-technologie nog aanmerkelijk verbetert, en dat alles om macht te verwerven over mensen, de democratie enz. Dat de kerk en haar leider gespaard zal worden acht ik uitgesloten, daarvoor is de oorlogszuchtige tegenstand te groot, o.a. op deze site.
  Vergeet niet, ik ken U en uw tactieken al minstens 20 à 25 jaar, een tijd waarin U zich van uw allerslechtste kant heeft getoond. Misschien van de weeromstuit uit nood, maar dan nog. U bent ziek, en daar zal ik rekening mee blijven houden op de mij passende wijze. Voorlopig doe ik er tegen U daarom het zwijgen toe.
  U probeerde het ook eerder om mij autoritair te dwingen in uw val te lopen, en ook toen heb ik geweigerd om me door U te laten mishandelen, want dat is het. U mishandelt mensen. Ik weiger echter om aan uw manipulatie en intimidatie gehoor te geven. U doet maar; ik doe niet met U mee zolang U niet voor rede vatbaar bent.
  En nu kunt U hoog of laag springen, U zet alleen Uzelf te kijk als sadist en narcist. U kunt beter naar een ggz-psychiater gaan, maar daarvoor bent U te arrogant. God, Christus komen blijkbaar niet voor in uw wereldje. En als er iets te betreuren valt is het dat: uw goddeloosheid, uw onbarmhartigheid en zelfzucht. U bent nu een draak. We moeten er Sint Joris bijhalen blijkbaar, want anders komt daar geen verbetering in, vrees ik.
  Toch wens ik U beterschap. En dat meen ik oprecht. Ik kan echter hier niets voor U doen. Voor U bidden is het enige dat mij rest.

  1. @Basilius minor,
   Ik kan U geruststellen: die video is écht.
   De reden daarvan is zeer eenvoudig: zo vlug als mogelijk na de t.v. – beelden, heb ik de videobeelden bekeken. Daarbij is mij niet één opvallend ding opgevallen.
   Recap van mijn persoonlijke bevindingen: die video is 100% echt.

   Ik maak mij er niet druk om hoe ik óverkom, degenen die God van belang vindt, weten dat ik uitsluitend en alleen feiten (= vaststaande gebeurtenissen) zonder enige franje vertel.

 37. @Basilius minor,
  DIT kan ik niet laten: Ik heb pas 10 jaar internet.
  Hoe is het dan mogelijk, dat U mij en mijn tactieken al ‘minstens 20 à 25 jaar’ kent?
  Bovendien: ik zit pas ‘n drie jaar op internet.
  Heeft U van mij GEDROOMD? Dat moet dan een zeer lange droom geweest zijn.
  Anders gezegd: U liegt dat het gedrukt staat (= willens en wetens niet de waarheid vertellen).

  In gewone woorden: U WIL (= U heeft zelfs niet de intentie om) de waarheid te vertellen.

 38. correctie:
  @Basilius minor,
  DIT kan ik niet laten: Ik heb pas 10 jaar internet.
  Hoe is het dan mogelijk, dat U mij en mijn tactieken al ‘minstens 20 à 25 jaar’ kent?
  Bovendien: ik zit pas ‘n drie jaar op internet.
  Heeft U van mij GEDROOMD? Dat moet dan een zeer lange droom geweest zijn.
  Anders gezegd: U liegt dat het gedrukt staat (= willens en wetens niet de waarheid vertellen).

  In gewone woorden: U WIL niet de waarheid te vertellen (= U heeft zelfs niet de intentie om de waarheid te vertellen).

 39. @Basilius minor,
  indien u deze film bedoelt :
  Ceremony of Consecration of Pan-Amazon Synod of Bishops to St. Francis of Assisi 4 October 2019 HD
  __https://www.youtube.com/watch?v=H6P39XswlzI__
  deze video is inderdaad oorspronkelijk en echt.
  Het is uw christelijke plicht dit grondig te onderzoeken.
  U mag geen twijfel wekken over mensen indien u dit niet GRONDIG onderzoekt.

  1. @ eric-b-l. Uw vriend hier op de site zegt dat hij pas 3 jaar op Internet zit. Die bewering klopt niet. Ik heb die kerel veel eerder herhaaldelijk getroffen op sites van dagbladen als Trouw enz. De betreffende reageermogelijkheid aldaar kan ik niet meer raadplegen om te controleren wanneer ik hem daar heb getroffen. Mijn eerdere bewering dat ik de man al 20 à 25 ken, was het gevoel dat ik bij hem heb. Dat kan er naast zitten, maar het is beslist veel langer geleden dan drie jaar dat hij mij treiterde op ongehoorde wijze. Nooit maar dan ook nooit was hij bereid om de bewijzen die ik hem voorlegde zelfs maar te bekijken. Zijn redenaties klopten ook van geen kant; meerdere personen hebben destijds geprobeerd om tot redelijkheid te brengen, maar meneer was als een glibberige aal. Toen heb ik me c.q. hebben wij ons netjes gehouden aan de regels, maar de neiging om hem wat aan te doen, was zeer groot. Ik vermoed zelfs, maar heb het bewijs niet dat figuren als uw querulante vriend hier (maar er waren er dus meerdere, zelfs academici) er mede oorzaak van waren dat de reageermogelijkheid op de sites van grote kwaliteitskranten is verdwenen.

   En dan uw kwestie. Ik zou de christenplicht hebben om de inhoud van de hierboven aanbevolen video te onderzoeken op echtheid c.q. het niet gemanipuleerd-zijn ervan. Welnu, zo’n christenplicht bestaat niet, ook niet bij Paulus tenzij je zijn woorden al te letterlijk neemt, doch dat is bezijden de bedoeling van de apostel; en als ze er is, dan geldt deze niet voor de mensen die NIET IN STAAT ZIJN om het aangeboden beeld- en geluidmateriaal te toetsen. Bovendien kan ik geen hoor en wederhoor toepassen; de paus heeft helemaal geen tijd om eventuele vragen mijnerzijds te aanhoren en beantwoorden. U mag van mij en anderen in gelijke positie, dus helemaal niet verlangen of zelfs eisen om het onmogelijke te doen; dat toch doen, is volstrekt onethisch. Wat U of uw vriend hier ook beweren, ik kan jullie alleen al vanwege jullie rancuneuze mentale instelling helemaal niet vertrouwen. Uw oordeel terzake doet er voor mij dus helemaal niet toe; het is maar ‘n mening naast vele andere. Ik onthou me dus maar van een oordeel dat alleen maar de rij van leuteraars langer maakt, maar niets van belang toevoegt aan waar het gaat om de “zaak van Christus Jezus”, En voor dat laatste zijn we hier. Dát is de waarheid. En daar zult U het mee moeten doen.

   1. @Basilius minor,
    De pachamama gekte is nu toch wel heel goed gekend dacht ik.
    In veel films en veel artikels.
    Alle media ter wereld meldden het feit dat een jongeman het lef had die beeldjes van het altaar van Sint Petrus weg te nemen en ze in de Tiber te smijten waarna de politie van Rome er in slaagde ze op te vissen en terug naar het Vaticaan te brengen waar ze nu in een beveiligde ruimte staan tentoon gesteld.
    Omdat die afgodenbeelden zo verschrikkelijk zijn is het inderdaad een christelijke plicht zich goed in te lichten over de werken van de duivel zodat u niet misleid kan worden.
    Er rest u werkelijk geen andere keuze.

    1. @Eric.
     – Heeft U zich wel verdiept in het geloof van de oorspronkelijke bewoners van Zuid Amerika?
     – Wat weet U van de (problemen met) inculturatie van het christendom in de daar heersende culturen of wijzen van leven met de natuur enz.?
     – Heeft U de documenten gelezen en hun Geest begrepen die vooraf gingen aan de Bijzondere bisschoppensynode over de Amazoneregio?

     Gisteravond las ik dat nu de geautoriseerde vertaling is verschenen van de Apostolische Exhortatie (aansporende brief) die paus Franciscus schreef n.a.v. genoemde synode. Titel: Querida Amazonia ofwel Geliefde Amazone.
     Mensen kunnen die nu bestellen. Hoe, dat lees je op de site rkkerk.nl

     Vermoedelijk brengt genoemde exhortatie meer licht in de kwestie, en kunnen U en ik er wat van leren.

     1. @Basilius minor,
      Mijn advies aan U:
      Verdiep U eens in de mensen direct om U heen (zoals op deze site) + leer Uzelf aan om zich te verontschuldigen als U fout zit.

      1. @Basilius minor,
       Dit betekent: verbeter de wereld, maar begin bij Uzélf (daar heeft U méér dan de handen vol aan).

   2. @Basilius minor,
    U kletst maar raak.
    Sites van dagbladen als Trouw enz. heb ik letterlijk bijna nooit bezocht (en ik had vroeger een bijna 100% fotografisch geheugen).

    U zuigt letterlijk álles uit Uw dikke duim.
    Ook hebben U en ik (voor zover mij bekend) elkaar NOOIT ontmoet. Wij zijn dus volkomen vreemden voor elkaar.
    Treiteren doe ik letterlijk NOOIT en HÉB ik nooit gedaan (is uitdrukkelijk niet aan mijn goedheid te danken, maar zit blijkbaar niet in mijn genen).

    De door mij genoemde video is 100% origineel, voor zover ik heb kunnen ontdekken.
    Dit is alhier bevestig door @eric-b-l op 21 juli 2021 om 22:03 uur.

    1. Wat weet ik nog van de reacties in het Katholiek Nieuwsblad?:
     Het blad werd op een gegeven moment overspoeld door homo-reacties.
     Dat was voor mij de reden om het Katholiek Nieuwsblad af te zeggen.
     Een en ander was vlak voordat Anton de Wit in 2017 hoofdredacteur werd van het Katholiek Nieuwsblad.

     Tevens waren bij er dat nieuwsblad stevige interne onenigheden. Dát alles was de gereden waarom dat betreffend nieuwsblad stopte met het plaatsen van reacties (reacties zijn – volgens hun site – inmiddels indirect weer mogelijk).

     1. @Basilius minor,

      Daar ik niet meer weet, sinds wanneer ik internet heb, moet ik e.e.a. combineren.

      Ik weet, dat ik na mijn echtscheiding (officieel gemaakt in jaar 2001) geen internet had.
      Vervolgens kocht ik een apartement.
      Daarna heb ik enige jaren nodig gehad, om financieel alles in orde te maken (alimentatie ex-eega en kinderalimentatie) + om de bij mij wonende zoon álle benodigdheden te geven die hij nodig had (én in mijn ogen verdiénd had).

      Op een gegeven moment maakte een vader met zoon huis-aan-huisreclame voor computers met internet.
      Vervolgens moest ik alle bestanden van rekenprogramma Lotus omzetten in het rekenprogramma van Excel en moest ik alle bestanden van het schrijfprogramma van WP(Word Perfect) omzetten in het schrijfprogramma van Word.

      Daar ik een self-made persoon ben en dus álles zelf moet ontdekken (ik ben intussen ‘n kei wat computer betreft) + vanwege het gekochte appartement + vanwege de te betalen partner – en kinder – alimentaties, moet ik voor dat alles ruim tien jaar tellen.

      Daarna moest ik nog de mogelijkheden van internet en inkomende en uitgaande post te weten komen (dat was snel gebeurd).

      Zo kom ik heel snel tot de conclusie dat ik niet eerder dan 2011 op internet zit (in het begin nog zéér beperkt).

      De bij mij wonende zoon is inmiddels getrouwd + de andere zoon woont ook zelfstandig + de derde zoon en mijn beide ouders leven niet meer.

      Recap: zeer netjes door mij gezegd: @Basilius minor, U zit (wel of niet ‘willens en wetens’) fout.
      Wanneer geeft Ú – @Basilius minor – een hoop privé – gegevens prijs?

      1. @Basilius minor,
       Intussen woon ik 3 jaar in ‘n huurflat + ben ik met pensioen + is er iets meer innerlijke rust in mijn leven gekomen.
       Pakweg vanaf dát moment zit ik méér op internet dan daarvóór, toen ik internet feitelijk alleen gebruikte voor het nieuws + kleding-aankopen.
       Zo zit ik pas op deze site sinds ik in deze huurflat woon.

 40. Aan Jules van Rooyen: nav. {21 juli 2021 om 13:24},

  Met het volgende dacht ik aan martinvrijland en zijn uitleg over Hegel en de werkwijze om een wereldregering te verwezenlijken.. ((als de tegenhanger van Gods orde op de Nieuwe hemel en Nieuwe Aarde)).. en dan moet ik denken aan het Duizendjarig Rijk van Hitler als teken aan de wand.

  •• Citaat:
  In die situatie dacht de {{Hegeliaans denkende}} Paus Benedictus, de reddende boei uit te gooien, door de Tridentijnse ritus te herintroduceren in de Wereldkerk, alsof die nooit was weggeweest.
  Hij dacht vanuit een twee stromenland, ontstaat als vanzelf, één rivier, één liturgisch {samengesmolten} liturgisch ritueel. Hij wilde kennelijk water en olie blijvend samen mengen. Maar dat kan niet. Water blijft water, en olie blijft olie.

  En verderop…ook juist:
  Bergoglio’s vrees is bewaarheid. Hij heeft gelijk. Alles staat nu voor hem op het spel. Zijn gehele Vat. 2, Kerk en Wereldbeeld, [wankelt]. Hij wil dat voorkomen, door met veel bluf en autoriteit, de wortel aan te pakken en prioriteit te geven aan het [vernietigen] van het geestelijke, Tridentijnse [voedsel] dat het [[denken]] langs Traditionele lijnen [[bevorderd]].
  •••••

 41. De kritiek op Paus en Kerk komt niet van buitenuit maar van binnenuit door een stelletje oerconservatieve traditionalisten die het allemaal beter weten zoals blijkt op deze site. Hun kritiek krijgt nergens weerklank tenzij op ultra-rechtse websites die niet door buitenstaanders bekeken worden. Ze worden zelf meer en meer gekortwiekt. Daar zal niemand om treuren. Paus Franciscus had al veel eerder moeten ingrij^pen omdat de traditionalisten zorgen voor verderfelijke tweespalt in de Kerk. Jezus kwam op voor eenheid, niet voor verdeeldheid. Dat heeft dat kliekje nog altijd niet begrepen. Ze willen het trouwens niet begrijpen.

  1. Zien we hier de zoveelste schermnaam van “Jerome”-“Robbe”-“Firmin”-“Louis”-“Bavo”-“René”-“Irma”-“Lena”?

   Door uw onzinnigheden telkens weer te herhalen worden die niet opeens zinnig. Ik was bij de eerste aantallen jongelingen die in de tijd na de publicatie van Summorum Pontificum de traditionele Mis ontdekten. Van zodra men die heilige riten zag riepen de baptismale instincten: “Dit is katholiek!” God was toen zichtbaar providentieel in jongeren aan het werken en hen aan het doen inzien wat de revolutionairen hen ontnomen hadden. Ik ben nu in de dertig en ik zie bij katholieke twintigers dat het contra-revolutionair proces onder jongeren zich heeft blijven ontplooien. Tegenover het geheel van de bevolking zijn oud-rituele katholieken nog in de minderheid, maar op het gebied van mensen die actief zijn binnen de kerkelijke structuren in het Westen is het welzeker zo dat de nieuw-rituelen in aantallen verminderd zijn terwijl de oud-rituelen in aantallen gegroeid zijn.

   Denkt u misschien dat alle mensen die sinds 2007 getroffen werden door het geloof dat de Mis van Sint Petrus uitdrukt alles gaan laten vallen omdat Paus Franciscus een document ondertekend heeft? Dat gaat niet gebeuren. In die jaren na 2007 was het trouwens ook nog een constante strijd tegen bejaarde revolutionairen die alles wat te maken had met een terugkeer naar de katholieke godsdienst trachtten te verhinderen; toch heeft men doorgezet, en in de tijd tussen 2007 en nu is er op het kerkelijk landschap veel veranderd. De Paus van Rome is niet bevoegd om de katholieke godsdienst te verbieden in de katholieke Kerk.

   Franciscus maakt zichzelf belachelijk door enerzijds het Abu Dhabi-syncretisme te propaganderen en anderzijds de katholieke Mis te willen uitbannen.

   Bergoglianen tot islamieten: “Peis en vree, allen saam. Wij zijn broers!”

   Bergoglianen tot katholieken: “Lol, wa is u probleem. Ga naar nieuwe mis.”

   Wat verdeeldheid betreft: Degenen die een ritus van apostolische oorsprong proberen te verdringen, een ritus die verdedigd werd door katholieken van opeenvolgende generaties, dikwijls met eigen bloed, ten gunste van het gepruts van een vrijmetselaar in de twintigste eeuw, die onruststokers zijn de zaaiers van verdeeldheid.

   Bijna niemand wil op zondagen naar een kerk gaan om daar kakofonische zang onder banjomuziek te horen.

   1. @Theudmer,
    Zien we hier de zoveelste schermnaam van “Jerome”-“Robbe”-“Firmin”-“Louis”-“Bavo”-“René”-“Irma”-“Lena”?

    MIJN antwoord: Oeps, daar kon U wel eens groot gelijk in hebben.
    Het is de hoogste tijd, dat de directie van deze site het gebruik van nicknames ‘automatisch’ gaat controleren. Dit, met de bedoeling, dat metéén minstens ‘n automatische waarschuwing van de directie wordt toegevoegd aan de gegeven reactie.

 42. Aan @: Vincent,

  Die éénheid.. dat heb je goed begrepen want dat wil Bergoglio, de eenheid in de NWO van de antichrist.
  Bergoglio rooft zielen af van Jezus..roof betekent hier ook moord, moord om de misdadige eenheid in de antichrist.. dus als jij blijft kiezen voor de (valse) eenheid in Bergoglio ..dan is jouw eeuwig lot bepaald.. beneden.. en niet boven..je eigen keus dus.

 43. @Vincent,
  Blijkbaar vind U zichzelf heel modern, want U blijft niet stilstaan bij het oude; U gaat tenminste mee met de tijd.
  Modern is lang niet altijd beter:
  Zo ziet U vele ‘moderne’ kerken bijna leeg staan (dus zonder kerkgangers), terwijl hun priesters diverse kerken moeten bedienen om hun kosten te dekken.
  Ook hebben vele ‘moderne’ kerken niet mankracht genoeg, om stervenden bij te staan.

  Dit alles staat in groot contrast met hoe het vóór VII ging:
  1. Vóór VII had elke parochie één pastoor + één tot drie kapelaans.
  Vóór VII was het zéér normaal, dat ‘n familielid broeder of zuster werd.
  Annu NU: kent Ú nog ‘n familielid die broeder/zuster/priester is geworden?
  2.
  Vóór VII werden scholen, het Groene Kruis, ziekenhuizen (in het kort: opleiding en verzorgende beroepen) werden voor het grootste deel bemand door broeders en zusters.
  De benáming van ‘broeders en zusters’ is hetzelfde gebleven, maar de kerk zien zij anno NU echter nauwelijks.
  3.
  Vóór VII werden de gezinnen ‘n twee maal per jaar bezocht door de plaatselijke geestelijkheid.
  Anno NU moet je ‘n afspraak maken opdat de geestelijkheid langs DÚRFT te komen.

  Recap, annu NÚ is het armoe troef: men gaat nauwelijks meer ter kerke + er zijn nauwelijks meer roepingen (roeping = God roept je) voor het broeder/zuster/priester-schap.
  God roépt wel (God blijft ALTIJD dezelfde), maar Hij vindt nauwelijks meer gehoor.
  Dát zijn in het kort de ‘vruchten’ van VII.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.