26 thoughts on “Zij weten dat wij weten dat zij zelf weten dat ze liegen…

 1. Dat rijmpje van Solzjenitsyn, beste Andreas E., sloeg op de Sovjet Unie, en de alom tegenwoordige leugen waarmee het joodse Sovjet systeem van terreur, in stand gehouden kon worden, met omvangrijke buitenlandse hulp, voedsel, geld, technologie, techniek en autofabrieken en nog veel meer. Als de joodse bankiers uit de Westerse wereld dat niet hadden gedaan, vanaf de Russische revolutie in 1917, copie van de Franse revolutie (1789), de moeder aller revoluties (Lenin), had het communistische regiem nog geen 10 jr. stand kunnen houden. De eerste levensbehoeften, mankeerden vanaf het begin, door de moord en terreur operaties tegen de ‘koelakken’, de Russische boeren stand. Een eeuw daarvoor, is de leugen de wereld gaan overheersen. Vanaf 1789, ging het fout, met de moord op het ‘Ancien Regime’ en het doorknippen van de hemelse band van de Monarch, Gods “Lieutenant sur Terre.” De Duitse filosoof Kant (1724-1804) heeft ook zijn leugens daarvoor aangeleverd, door God klinisch dood te verklaren, en te beweren dat de mens niet in staat is de realiteit te kennen. Sindsdien is de Natuurlijke Orde (de Decaloog) uit het politieke discours verdwenen. Het modernisme van de mens, ‘ hij is zichzelf God’, en met de “wetenschap” als leidraad, is de Christelijke beschaving van het eerste plan verdrongen. Zij heeft zich sindsdien, niet meer hersteld. Integendeel, het vervloekte Vaticaan 2 concilie (1965) en daarop volgend de tweede, cultuur-marxistische Franse revolutie van Parijs 1968, heeft de Natuurlijke Orde en de Christelijke beschaving nagenoeg vernietigd. De Nieuwe Wereld Orde (NWO) van het Talmoed joodse mondialisme, is daarvoor in de plaats gekomen.
  De Belgische schrijver filosoof Marcel de Korte (1905-1994) wees op de verdwazing van het modernisme. Het verstaan van de werkelijkheid heeft plaats gemaakt voor het denkbeeldige, voor de dorst naar nieuwheid. Waarheid heeft plaats gemaakt voor een pseudo doeltreffende handeling. Het verstand hangt niet meer af van wat is, maar van het wenselijke. Daarmee is iedere objectieve zekerheid verloren gegaan en de moraliteit verliest een aanknopingspunt als richtinggevend baken. De werkelijkheid moet zich aanpassen aan abstracties van het verstand, om een nieuwe orde te scheppen en om te kunnen heersen. De moderne mens heeft zichzelf vol geblazen met hoogmoed, waardoor zijn band met de werkelijkheid is verbroken. De Corte sombert dat de moderne mens het nadenken niet meer praktizeert en dat zijn inzicht en onderscheidingsvermogen, stervende is.
  Een eeuw vòòr hem zei de Franse schrijven en minister van Buitenlandse zaken, Lamartine (1790-1869), dat “Iedere beschaving die niet rust op het idee van God, vals is, en iedere beschaving die niet uitkomt bij God, kort van duur is.” Lamartine ervoer aan de lijve dat een groot politiek project niet levensvatbaar kan zijn zonder spirituele wortels. Hij was een kind van zijn tijd met de naweeën van de Franse revolutie, en minister in het revolutie jaar 1848. De tot inkeer gekomen, Duits- joodse politiek filosoof Habermas, was een kind van de post moderne, revolutionaire tijd.
  Icoon van de Frankfurter Schule, verklaarde hij in 2007, dat “niets anders dan het Christendom, is de ultieme basis van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie. Zij is het referentie punt van de Westerse beschaving. Het heden heeft geen andere keus. Wij blijven ons laven aan die bron. De rest is post-moderne praterij.” Als kind van het cultuur marxisme der Frankfurter Schule, heeft Habermas na 1989, en het vallen van de Muur, ongetwijfeld afstand willen nemen van de joodse Sovjet terreur. Hij moet geweten hebben van de permanente staat van verwarring en onzekerheid. Met naar schatting 25 miljoen slachtoffers waren alle gezinnen en families getroffen door de terreur : 1 op de 8 Sovjet burgers. Iedereen wantrouwde iedereen, de angst was alom tegenwoordig. Van niets waren zij zeker en zij leefden tussen hoop en misverstanden. De willekeur was de kern van de terreur. Door het in stand houden van een voortdurend klimaat van onzekerheid over goed en fout, hield het Sovjet systeem het volk in een permanente angstgreep. Onvoorspelbaarheid was de zenuw van de angst die de bevolking in gijzeling hield. Solzjenitsyn wijst op de alomtegenwoordige en alles overheersende leugen als kenmerk van de socialistische realiteit in de voormalige Sovjet-Unie. De leugen beheerste het verleden, het heden en de toekomst. Zij regeerde de dagelijkse werkelijkheid en de maatschappelijke orde. Het taalgebruik was één dimensionaal en werd doorspekt met politiek correcte standaard begrippen. Zij stonden los van de feiten, van de realiteit van het bestaan en van de gegevens van de wetenschap. Het taalgebruik verkrachtte het inzicht, het gezonde verstand en het geweten van ieder mens. De leugen was een vorm van bestaan en het gevolg van een radicale weigering om de realiteit in al zijn schakeringen te accepteren. Solzjenitsyn kenmerkt de leugen als het hart van de communistische ideologie.
  Daarmee raakt hij ook aan het hart van het Talmoedisme der Farizeeërs, als Christus hen zegt, “Waarom begrijpt gij mijn taal niet ? Omdat gij zelfs niet in staat zijt om naar mijn woord te luisteren. Gij hebt de duivel tot vader, en de zin van uw vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van den beginne ; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard ; want hij is een leugenaar, en de vader daarvan,” (Joh. 8, 43-44), en hij is, “….God niet welgevallig, alle mensen vijandig.” (1 Tess. 2,15) Het moderne jodendom, zijn zij, “die zich joden noemen : toch zijn ze het niet, ze liegen, de Synagoge van satan.” (Ap, 2:9,3:9)
  Voor U beste lezers, probeer na te gaan, in hoeverre wij zelf niet op het hetzelfde pad van de leugen zijn aanbeland. In hoeverre worden wij, burgers, al niet opgejaagd door leugens, op talloze terreinen. Zijn de financiële wereld en de politieke wereld, al niet zover afgezakt door corruptie, dat leugens van bankiers of van de regering, er niet meer toe doen. Zijn we al niet zo gewend geraakt aan leugens, dat een liegende regering zelfs vergaande, dictatoriale maatregelen kan treffen, zonder het risico te lopen, als een schelm te worden afgestraft en weggejaagd.

  1. Het rot van de verduisteringsfilosofie vreet aan de breinen van de meeste westerlingen, zelfs bij de meeste katholieken, wat monsterlijk schizofreen is. Centraal in de verduisteringsfilosofie is het toeschrijven van rechten aan het kwaad. Hoe sterker, echter, de knechten van het kwaad worden, des te meer proberen zij hun kwaad op te dringen aan iedereen; zij stellen zich niet tevreden met het ongehinderd plegen van kwaad, maar zij willen dat iedereen even slecht is als zij. “Conservatieven”, na zich gedragen te hebben als de eunuchen van hun vijanden door aan hun kwade werken allerlei “vrijheden” en “rechten” te hebben toegeschreven, verbazen zich er dan over dat de knechten van het kwaad, voor wie ze in het stof gekropen hebben om hun filosofisch-liberalistische “deugden” te signaleren, hun bewegingsvrijheid steeds meer inperken. Ze staan daar dan te klagen omdat ze dachten dat zij hun deel van de democratische koek gingen blijven krijgen zolang zij maar met een dikke nek hun verknochtheid aan “vrijheid van meningsuiting”, “vrijheid” voor valse religiën etc. zouden blijven etaleren, en de duistere oligarchen staan te spotlachen met dat triest schouwspel van “conservatieve” stompzinnigheid die zich in een steeds herhalende cyclus vastrijdt alsof het een robotisch proces zou zijn.

   Wie denkt dat de donkere oligarchen, wier voorgangers de architecten van de Verduistering, de Franse Revolutie en ook van de dystopische Sovietunie waren waar Solzjenitsyn aan geleden heeft, zich schamen om hetgeen zij aangericht hebben in de geschiedenis, die bedriegt zichzelf. De Soviet was slechts een proefexperiment voor een nog donkerdere, dystopischere maatschappelijke nachtmerrie die zij nu willen installeren. Germaanse westerlingen, snij u los van de giftige wortels van de Verduistering en schud in uzelf wakker de Germaanse krijgsmentaliteit die gekerstend werd door het christelijk doopsel ten tijde van uw oude voorvaderen. De inherente Germaanse drang naar heldencultuur en strijdvaardigheid maakten onze voorvaderen tot geduchte tegenstanders bij diegenen die hen wilden onderwerpen. Verwerp de gepretendeerde “rechten van het kwaad” en militeer voor de Rechten van God over de maatschappij, de staat en over iedereen persoonlijk; militeer voor de katholieke theocratie.

   Uit het Angelsaksisch gedicht “De Doler”:

   “Hwær cwom mearg? Hwær cwom
   mago?
   Hwær cwom maþþumgyfa?
   Hwær cwom symbla gesetu?
   Hwær sindon seledreamas?
   Eala beorht bune!
   Eala byrnwiga!
   Eala þeodnes þrym!
   Hu seo þrag gewat,
   genap under nihthelm,
   swa heo no wære.”

   “Waar is het ros naartoe? Waar de ruiter?
   Waar de gever van schatten?
   Waar de feestelijke zitplaatsen?
   Waar zijn de vreugden der hal?
   Helaas, glansrijke beker!
   Helaas, de gemaliede krijger!
   Helaas, de glorie der volk-leider!
   Hoe is die tijd vervlogen,
   in het geniep onder de helm des nachts,
   alsof hij nooit ware geweest.”

 2. Aan @ Theudmer …{30 januari 2021 om 20:31},

  Theudmer..ik heb jouw woorden: “rechten aan het kwaad” vanavond om 23.00 uur goed kunnen gebruiken, want ik werd vanavond voor de 2e keer aangehouden door twee Nederlandse boa’s ..en kreeg dus een boete van 95 euro en moest direct omkeren naar huis want anders werd de politie opgeroepen om voor een nacht in de cel te vertoeven..

  Je moet weten dat mijn dorp zonder de andere bijgevoegde kleine dorpen nog geen 12.000 inwoners telt.. ik liep aan de rand van de oude kern met van die ouderwetse straatverlichting.
  Ik kwam maar enkele mensen tegen met een hond, wat toegestaan is.
  Ik weet “zeker” dat ik de enigste in mijn dorp ben die ‘s avonds om die tijd gaat wandelen, opdat ik goed slapen kan.

  Conclusie is dus: dat het hun er veel aangelegen is om die ene “ontsnapte” vis uit het net ook nog te vangen..een bewijs van hun streven naar totale 😱 controle.
  Toen ze dus vroegen naar mijn motieven om de avondklok te negeren (en wat ze dus opschreven) ..
  heb ik gezegd.. dat ik geen recht toeken aan het kwaad van de overheid.. en dat ik denk aan mijn eigen gezondheid om goed te kunnen slapen .. in de rest van mijn opvattingen was hij niet in geïnteresseerd. …ik heb zijn dienstnummer 4001 gekregen en beloofde hem, als ik de baas in Nederland zou worden hem dan zou ontslaan van zijn werk. …maar natuurlijk bedoelde ik die hele kliek en ook diegenen die onder een leugenwet op de demonstranten insloegen. En voor de ergsten zal dan levenslang gereserveerd worden.. maar ik denk dat ik nu al te menselijk redeneer want de Koning der koningen Jesus Christus bepaald natuurlijk wat geschieden moet… en loop ik Hem waarschijnlijk voor de voeten.. met mijn huidige nog niet bekeert (3 fases..niveaus) …geredeneer.

  Ik kom dus ook voor de rechter want ik moest mij een advocaat zoeken die ik zelf moet betalen..zo was hun raad.
  Maar ik doe het maar zelf ..is veel goedkoper 🤭 ..🤣..🤷‍♂️ ..😭

  Ook is mijn identiteitskaart al meer dan twee jaar verlopen en zal ik daar dan ook nog “wat centjes” voor moeten neerleggen..maar de ziel in haar identiteit is.. en betreft in haar continuïteit verleden-heden-toekomst. ..Het door de ziel opgebouwde !!! verleden van de geaborteerde ongeborene-n hebben ze dan ook planmatig bij wet gesanctioneerd geroofd ..op beest-achtige wijze.. en valt onder categorie ROOF-moord.. en in aantal meer dan 1.000.000 ((+/- 30.000 per jaar )) Nederlanders.. dus genocide op het Nederlandse volk en als zodanig massamoord…

  ..daarbij hebben ze [bewust en schuldig] de bewezen werkende medicijnen aan caronapatiënten geweigerd ..wat ook moord is… daar ze de vaccinaties door willen drukken.. en dit alles met [voorbedachte rade] ‼️..dit zij dan ook wellicht duizenden mensen.. en zijn er ook nog andere misdaden hieromtrent gepleegd en wel bijna over de gehele wereld.

  1. Er zijn geen bewezen werkende medicijnen beste Jo. Als u verwijst naar het schurft medicijn. De tests die zijn gedaan in een potje en niet op testdieren of personen. U maakt zich druk over de veiligheid van een vaccin maar wil mensen aan een niet uitgetest medicijn bloot stellen. En vaccinaties worden niet opgedrongen vanuit de overheid. U klaagt over een boete gekregen en sleept er vervolgens van alles bij. Gedraag u als een man. U wist wat ervan kon komen. Hier helpt een biechtje niet om van de meest vreselijke misdaden af te komen/

 3. Aan @Jerome …[31 januari 2021 om 13:19].

  Wie zijn gat verbrandt in de eeuwigheid ..zit voor de eeuwigheid op de blaren.
  Mensen die in de overheden geloven en vertrouwen hebben meestal geen geloof in God..of maar heel weinig en lopen dus een potentieel gevaar zich voor de eeuwigheid te verbranden. 😱

 4. Zeer juist opgemerkt, beste Jo, door de bijna vernietiging van de Christelijke beschaving en de teloorgang van het Christendom in Europa en in Amerika, is het zover kunnen komen. Gemijterde schurken hebben daartoe de stoot gegeven met dat vervloekte Vat. 2 concilie (1965). Als mensen niet meer in God geloven, gaan ze in alles en nog wat geloven, en vooral in staatsleugens. De staat is voor hen de nieuwe afgod. 20 à 30 jr. terug hadden de griep leugens van de regering nooit een kans gehad.
  Maar om te helpen, als U moet voorkomen bij een rechter, hier zijn de gegevens van de zogenaamde “noodwet”. Deze is voor zover ik weet, niet geplaatst in de Staatscourant. Dus het gaat niet om een “wet” maar om een regeling, zeg maar een nood verordening. En het belangrijkste aspect hiervan is dat een regeling of nood verordening moet kloppen met de grondwet en de wet. Een regeling mag met beiden, niet strijdig zijn. En dat is wel het gegeven. De avondklok is strijdig met de vrijheid van verplaatsing in de openbare ruimte.
  Zie :
  wetten.nl-Regeling-Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid-BWBR0043413
  op
  wetten.overheid.nl/BWBR0043413/2020-12-17
  Ik wens U veel succes, de strijd gaat door, zie de demo’s in Amsterdam en in Apeldoorn, afgelopen Zondag.
  Lees verder hierboven, mijn reactie op de titel van dit hfdst. over de leugen.

 5. Aan Jules van Rooyen..

  Feitelijk was of ben ik een [eenmans] demonstrant, zoals ook beschreven..de burgemeester mag vanwege de algemene gezondheid demonstraties verbieden ..tenminste als ik het goed begrepen heb.. die andere punten om mijn demonstratie te verbieden waren op mij niet van toepassing.

  [Achteraf gedacht] denk ik dat ik niet veel kans heb te slagen in wat feitelijk een mogelijkheid was als het “spel” eerlijk gespeeld wordt.
  De weinige !!! informatie die wat de boa wilde opschrijven is het uitgangspunt voor de rechter ..het lijkt mij dan ook, dat als ik de mogelijkheid krijg om nog iets anders in te brengen, de rechter daar heus geen verder onderzoek (eventueel) naar gaat doen.. en blijft hij gewoon in het betreffende rechtskader aangaande het betreffende..daar hij in die zitting het oordeel gaat uitspreken.

  Maar ondanks dat ga ik die informatie wat jij gaf (waarvoor dank) ..wel degelijk in de komende dagen onderzoeken. .. het kan nog weken of misschien wel maanden duren voordat ik ter zitting moet verschijnen.. en in die tijd kan van alles gebeuren.
  En hetgeen je schreef in een eerdere reactie heb ik gelezen maar het kent geen kwaad om het -zelfs enkele keren te lezen om het goed in mijn gemoed op te nemen.. daar ik een geheugen heb als een zeef 🙉

  1. Zoals voorspelbaar was juichen mensen die enkele jaren geleden nog dweepten met democratie en individualistisch liberalisme nu de coronistische politietirannie toe bij het pesten van dorpsbewoners om het doen van niet-misdadige dingen zoals gaan wandelen voor het slapengaan, zoals mensen zich eertijds in communistisch Rusland transformeerden tot huurlingen van de KGB om hun medemensen te verraden bij het bewind. In tijden zoals deze komen dergelijke duistere aspecten van mensen hun aard zeer zichtbaar naar buiten.

   1. Diezelfde mensen die nu aan het juichen zijn zouden iemand een “complot-theoreticus” genoemd hebben indien hij twee jaar geleden zou gezegd hebben dat er in 2021 ging gebeuren wat er nu gebeurt.

    Niet dat dergelijke eerloze krapulekes zich schamen voor de bijtend ironische hypocrisie die zij etaleren, maar, wie weet, misschien worden sommige gedupeerden uit hun hypnose geschud doordat het feit vernoemd wordt.

 6. Aan Jerome en juuls..

  Julie hebben je niet goed ingelezen in wat ik betoogde, namelijk dat ik niet verontwaardigd was over dat ik 95 euro boete zou krijgen maar omdat ze niet wilden dat er ook maar –één vis uit het net zou kunnen ontsnappen–. ..want dat doet begrijpen dat ze -uiteindelijk- totale controle over de mensheid ambiëren.. Met die boete kan ik [juist gaan zien] hoe ze te werk gaan.. en als het meezit
  is er nog wat te getuigen over de werkelijk van de waarheid ..die zij zo misdadig en crimineel ombuigen in satans voordeel.

  Ook realiseerde ik me pas achteraf waarom die boa niet te veel schrijfwerk wilde.. want hoe minder aanklagende argumenten, hoe sneller de rechter de zaak kan afhandelen.. dus ik had daar veel alerter over moeten zijn.. ofschoon het mij eigenlijk niet kwalijk te nemen is in deze door hun gecreëerde valse werkelijk en op bedrog en list gecreëerde wetten.

  En wat jij, juuls beweerde met: “Er zijn geen bewezen werkende medicijnen” …is trollenwerk.. van een Inoffizielle Mitarbeiter zoals martinvrijland.nl zou zeggen …en die hier in de wielen komt rijden..want men moet die medicijnen niet zonder gepaste vitaminen gebruiken maar dus in combinatie. …Maar volgens Jezus Christus zullen straks al hun smerige daden openbaar worden en zullen de goede overheids-gelovigen op hun beurt verontwaardigd zijn .. maar dan niet met recht en zijn zij het net die in die verontwaardiging geweld gaan gebruiken.

  Ook schreef je:: “U maakt zich druk over de veiligheid van een vaccin maar wil mensen aan een niet uitgetest medicijn bloot stellen. En vaccinaties worden niet opgedrongen vanuit de overheid.”

  Dit betreft dus [2] feiten van omkeringen tot leugens ..een karaktereigenschap van de prins der gevallen engelen.. hij zal zeker je eeuwig daarvoor willen belonen ..voor de gewillige samenwerking. 😱

 7. @Jo,
  @juuls is nog steeds een puber plus.
  Hij is dus nog stééds opstandig. En wat de beloning van de duivel betreft:
  Daarvan denkt @juuls: ‘Ik ben nog jong. Dus die ontmoeting met de duivel: dat duurt nog lang.’
  Echter, God roept eenieder, als betreffende het (nog) niet verwacht.

  Spijt komt écht pas na de zonde; waarschijnlijk zal die spijt vaak komen als het véél te laat is.

 8. Maar nu even serieus:
  @Jo,
  @jerome heeft in principe gelijk: de wet is streng (vaak zelfs onrechtvaardig), doch het is de wet.

  Als het erop aan komt, dan heeft de bekeurende diender gelijk.
  Echter, ik neem aan, dat die diender een nog jonge agent was.
  Over ‘n jaar of 20 zal hij anders denken, doch daar heeft U niets aan.
  Wel denk ik, dat het goed is, dat U voor de rechter Uw woordje kan doen.
  Wie weet, komt er (mede door U) een rechterlijke macht die óók die onzin van Covid aankaart bij de overheid. Want onzin is en BLIJVEN al die covid maatregelen (zie ook de vele verboden video’s:
  https://banned.video/tag/covid-19

 9. Aan P.Derks

  Laat het volgende eens goed tot je doordringen wat hierboven @ Jules van Rooyen en @ Theudmer
  schreven .. herlezen is aan te raden….

  “”Met naar schatting 25 miljoen slachtoffers waren alle gezinnen en families getroffen door de terreur : 1 op de 8 Sovjet burgers. Iedereen wantrouwde iedereen, de angst was alom ‼️tegenwoordig. Van niets waren zij zeker en zij leefden tussen hoop en misverstanden. De {willekeur} was de kern van de terreur. Door het in stand houden van een voortdurend klimaat van onzekerheid over goed en !!! fout, hield het Sovjet systeem het volk in een permanente {angstgreep}. Onvoorspelbaarheid !!! was de zenuw van de angst die de bevolking in gijzeling ‼️hield. Solzjenitsyn wijst op de alomtegenwoordige EN alles overheersende leugen als kenmerk van de socialistische realiteit in de voormalige Sovjet-Unie. De leugen beheerste het verleden, het heden en de toekomst. Zij regeerde de dagelijkse werkelijkheid en de maatschappelijke “””orde”””

  1. @Jo,
   Die tijd kan ik mij nog zeer goed herinneren: Het ijzeren gordijn.
   Onderdeel was: een voortdurende dreiging van zelfs ‘n wereldoorlog.
   Mijn moeder was al blij, als zij ons terugzag van school. Dit, terwijl zij moest vechten om ervoor te zorgen dat mijn vader geen zware terugslag zou krijgen van WOII.
   Wij – in het westen – hoorden alleen maar wat onze regeringsleiders welgevallig was;
   Zij – in het oosten (lees: Sovjet Unie) – hoorden alleen maar wat hun regeringsleiders welgevallig was.
   Er werd zóveel gelogen, dat wij over die tijd nú nog niet weten wat er zich achter de schermen speelde. Pas sinds zeer recent heb ik daar wat achtergronden van gehoord.
   Over de moord op Kennedy is nog steeds niet de waarheid bekend.
   Over Nikita Chroesjtsjov zeiden mijn ouders, dat hij geen aanvalszuchtige, maar een zeer gematigde en bedachtzame leider was (dat was een perfecte samenvatting van die tijd).

 10. Aan Jules van Rooyen..

  Even nog een belangrijke vraag::

  Je had het over de noodwet die [niet] in de [staatscourant] staat ..mijn vraag is dan: of dat de noodwet dan niet absoluut is, dus aanvechtbaar …en is die wet ook wel ondertekend, want dat stelde ook iemand op een site.. en als ik het dan goed begrijp zijn die twee voorwaarden dus noodzakelijk. ..De 🦋 ..🤔

  1. Voor zover dat ik heb kunnen nagaan met medewerking van een gepensioneerde advocaat, is de zogenaamde “noodwet” niet ondertekend en dus ook niet in de Staatscourant gepubliceerd geweest. Het één houdt verband met het ander. De regering regeert met bluf.
   Waarschijnlijk, zo stel ik me voor, heeft de koning deze totalitaire wet niet willen ondertekenen. Hij wil zelf noch zijn kinderen opvolgers, niet opzadelen met een precedent, voor toekomstige mogelijkheden voor een volgende totalitaire machtsgreep, door een corrupte regering en een corrupt parlement. Zonder publicatie in de Staatscourant, heeft deze zogenaamde “noodwet” de status van een regeling of een verordening, dus een lagere status, dan een wet. En dus kan die niet in strijd zijn, noch met de grondwet, noch met de wet. Het zou me ook niet verbazen dat je er niks meer van hoort ; evenals die 11.000 bekeuringen die vorige week zijn uitgeschreven tegen mensen die na 21.00u. nog op straat waren of op de autoweg. Mocht je wel moeten voorkomen, kun je deze argumenten gebruiken.

 11. Jo, als je er nog wat van hoort , berust niet maar laat het voorkomen . in naderssoortige gevallen heb ik dat gedaan . Rechters hebben weinig tijd , moeten heel veel zaken in weinig tijd afdoen , maar geven je wel het woord . Wanneer ze twijfelen , word je ontslagen van rechtsvervolging of vrijgesproken . Bij veel geluk en als je het erp aanlegt, krijg je een principe-uitspraak . Vraag wat je verdediging moet zijn . In dit soort zaken kun je in eerste intatie zelf het woord voeren , heb je geen advocaat nodig . Maar om een principe-uitspraak uit te lokken is het advies van een bevriende jurist wel erg gewenst .

 12. (Zonder typfouten:) Jo, als je er nog wat van hoort , berust niet maar laat het voorkomen . in anderssoortige gevallen heb ik dat gedaan . Rechters hebben weinig tijd , moeten heel veel zaken in weinig tijd afdoen , maar geven je wel het woord . Wanneer ze twijfelen , word je ontslagen van rechtsvervolging of vrijgesproken .
  Bij veel geluk krijg je, als je het erop aanlegt een principe-uitspraak . Die zal dan wel negatief voor je uitvallen . Dan ben je zelf nog niet klaar . Of moet je betalen. Maar de grote winst is dan wel dat de overheid gedwongen is tot meer duidelijkheid . (De rechterlijke macht laat de armoede van de uitvoerende macht zien, bv. dat zij voorspiegelt dat de maatregelen wetten zijn , en het zijn in feite regelingen. Zie de reactie van Jules van Rooijen).
  In dit soort zaken kun je in eerste instantie zelf het woord voeren , heb je geen advocaat nodig . Maar om een principe-uitspraak uit te lokken is het advies van een bevriende jurist wel erg gewenst . Indien mogelijk, vraag wat je verdediging moet zijn .
  Inieder geval – ook als je geen juridisch advies krijgt – is er best kans groot dat de boete lager wordt , of zelfs opgeheven.

 13. Aan armon en Jules van Rooyen…

  Hartelijk dank voor jullie informatie.. dat is me zeker tot voordeel; ..tegen die tijd zal ik zeker nog wat van me laten horen. 🤗
  ……..

 14. @ P.Derks en @ ..@

  Ofschoon Thierry Baudet waarschijnlijk een vangnet-pion is verwoordt hij in de volgende link toch wat al veel mensen begrijpen https://youtu.be/as-nCFZHLt8 en de samenhang van begrijpen daarom werd al direct over de betreffende 3 BBB fel gediscussieerd…want het gaat om strijd tussen het individu en de valse eenheid in het collectief van de nieuwe wereldorde, NWO.

 15. @ P.Derks en @ @ @ @…

  De samen-zwering van Mark Rutte wordt nu eindelijk openbaar en duidelijk met zijn enthousiasme over de 3 (BB)B ‘s… in andere gelegenheden heeft hij ook al zijn verborgen agenda onthuld over een wereldregering. ..Ze wanen zich steeds zekerder.. Klaus Schwab is ook zo’n slangengebroed.. staande voor de rechter wordt het straks steeds ‘gemakkelijker’ om die psychopaten aan te wijzen en hun eigen onthullingen over hun absurde streven.

  Maar van de andere kant weet ik via.. via hoe een vrouw van een rechter pas kon spreken na de dood van haar man want anders was hij in levensgevaar gekomen.
  Dus in levensgevaar door de corruptie van collega’s en ‘aanverwante’.

  1. Hallo, beste Jo, gisteravond is dus gebleken dat er inderdaad tot nu toe geen sprake was van een wettelijke basis voor de “avondklok”, en dat de criminele regering Rutte de bevolking overbluft. Er zijn inmiddels 96.000 boetes uitgedeeld door de politie/boa’s. Na de uitspraak van de rechter gisterochtend 16/02, dat de avondklok per direct is opgeheven, blijkt onze analyse van dagen terug juist geweest te zijn. Maar de criminele regering Rutte ging in spoed beroep bij een hogere rechter. Deze “rechter”, een bekende “zetbazin” van Rutte, heeft gisteravond, om 20.30u, het besluit van de ochtend rechter terug gedraaid, en de regering heeft met spoed een wet ingediend om de avondklok maatregel te onderbouwen. Na al die heisa, is het bijna zeker dat boetes niet betaald moeten worden. Want de “wet” is nu nog in de maak en moet het parlement nog passeren. De partijen van Baudet en Wilders, plus nog enkele anderen, zijn tegen iedere vorm van “avondklok”. Zij zijn de enigen die ons verdedigen. Hopelijk gaat een meerderheid van de mensen inzien, het vuile spel van deze criminele regering. Als mensen het bedrog nog niet zien, zullen ze het nooit zien, en blijven ze stekeblind. Maar deze kwestie draagt er aan toe bij, dat de komende verkiezingen op 17/03, een afrekening kunnen worden met de regerende kartel partijen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.