Zwarte leiders veroordelen “systemisch” racisme van abortus-organisatie Planned Parenthood

In een open brief veroordeelden Afro-Amerikaanse politici, clerici en advocaten, onder leiding van Dominee Dean Nelson van “Human Coalition Action”,  het “systemisch racisme” van de abortus-organisatie Planned Parenthood. Hoewel Planned Parenthood, de grootste aanbieder van abortussen in de VS, zich openlijk heeft geschaard achter de Afro-Amerikaanse protestbeweging “Black Lives Matter” (BLM), blijft ze volgens de briefschrijvers weinig empathie vertonen voor de ongeboren zwarte levens, die elke dag in haar klinieken geaborteerd worden.

Abortusklinieken strategisch geplaatst in zwarte wijken

Niet minder dan 36% van de zwangerschapsonderbrekingen in de Verenigde Staten worden nog steeds op vrouwen met Afrikaanse roots uitgevoerd, terwijl Zwarte Amerikanen slechts 13% van de bevolking van de VS vertegenwoordigen. “Zwarte vrouwen hebben vijf keer meer kans dan blanke vrouwen om een abortus te ondergaan”, aldus de open brief. “In sommige steden, zoals New York, worden elk jaar meer zwarte kinderen geaborteerd dan levend geboren….Dit is geen toeval aangezien 79% van de chirurgische abortusfaciliteiten van Planned Parenthood zich in of nabij gemeenschappen van kleur bevinden.” De ondertekenaars van de brief vroegen deze organisatie daarom met nadruk om racisme in haar abortus-praktijk aan te pakken en expliciet afstand te nemen van het racistische gedachtengoed van Planned Parenthood stichteres Margaret Sanger.

Geboortebeperking  moet “ongeschikten” elimineren

Margaret Sanger (1879-1966), een Iers-Amerikaanse verpleegster die haar leven wijdde aan het promoten van “reproductieve rechten” voor vrouwen, stond bekend voor haar interesse in eugenetica of rasverbetering. Sanger sprak zich meermaals uit voor geboortebeperking bij armen en etnische minderheden, alsook het gebruik van contraceptie voor het “elimineren van ongeschikten”, een ideeëngoed dat zeer populair was in extreem-rechtse kringen tijdens het interbellum. Sanger’s rol in de “Negro Project” (1939-1942), een grootschalig geboortebeperkingsprogramma binnen de Zwarte gemeenschap, wordt door sommige hedendaagse Afro-Amerikaanse activisten nog altijd gezien als een berekend plan om hun gemeenschap zonder toestemming klein te houden. Hoewel Sanger bij de beruchte racistische Klu Klux Klan voordrachten hield over geboortebeperking bij de Afro-Amerikaanse bevolking, distantieerde ze zich van de brutaliteit van Nazi Duitsland. Als feministe zag Sanger familieplanning en rasverbetering vooral als de individuele verantwoordelijkheid van vrouwen.

Planned Parenthood vandaag: een internationale organisatie met vele tentakels

Planned Parenthood is ondertussen uitgegroeid tot een invloedrijke internationale NGO. De International Planned Parenthood Federation (IPPF) biedt vandaag seksuele en reproductieve “gezondheidsdiensten” in 189 landen. De organisatie wordt gefinancierd door privé-fondsen en regeringen, maar ook door de Europese Commissie en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (United Nations Population Fund). Er bestaat een actieve samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarnaast is Planned Parenthood ook zeer actief in haar lobbywerk op Europees niveau. Het is de enige niet-gouvernementele organisatie, gespecialiseerd in “reproductieve rechten”, die een consultatieve status heeft bij de Raad van Europa en dus toegang krijgt tot parlementaire vergaderingen. Een machtige organisatie dus, met veel tentakels en ditto bedenkelijk agenda. 

Bron: Catholic News Agency

Author: Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

13 thoughts on “Zwarte leiders veroordelen “systemisch” racisme van abortus-organisatie Planned Parenthood

 1. Rasverbetering lees ik hier, welk onnozele Duitser is daar ook is mee begonnen, hoe heet hij nu weer? God heeft de mens goed geschapen, man en vrouw schiep hij hen, maar de mens heeft het weer verprutst, wie is het grootste roofdier op aarde geworden? De mens !! Ze willen wijs zijn, maar zijn dwaas geworden kon de grote apostel Paulus schrijven, en de VS is meer en meer aan het afglijden naar links en een burgeroorlog.

   1. Trump, de Republikeinen en de Democraten zijn allemaal links. Trump en de Republikeinen zijn sansculottisch en de Democraten zijn bolsjewistisch. Het is zinloos om aan de rechts-linksterminologie een betekenis op te dringen die anders is dan de oorspronkelijke betekenis.

    Momenteel zijn de Democraten duidelijk een burgeroorlog aan het voorbereiden, en hun Antifa-voetsoldaten waren reeds rond om Amerikanen die niet op de Democratenpartij stemmen dood te schieten, zoals onlangs met Aaron Danielson geschied is. Dat is hoe burgeroorlogen geïnstigeerd worden. Stemmers op de Republikeinenpartij gaan zich niet vrijwillig laten doodschieten, en van zodra zij zich op een georganiseerde manier gaan verdedigen is de oorlog begonnen.

    De oligarchen van Juda hebben de VS in de twintigste eeuw tot grootmacht opgebouwd, maar nu willen zij de macht overhevelen naar het oosten en daarom breken zij heden de VS af; die afbraak willen zij duidelijk voltrekken via het instigeren van een burgeroorlog.

     1. De Republikeinen en Democraten zijn beiden slaafkes van de AIPAC; het tweepartijenstelsel in de VS is een systeem van gecontroleerd conflict, gestuurd door de crypto-oligarchen die de feitelijke macht in handen hebben. De Democratenpartij controleert de radicaalste ontaarden in de maatschappij, degenen die het verst gaan in de antimoraal en adepten zijn van het internationalistisch communisme. De Republikeinenpartij controleert de conservatievere vrijzinnigen die een bepaalde graad van moraliteit behouden hebben, maar toch nog steeds in het moeras waden van de vrijgeesterij van de Verduistering en op economisch vlak getekend worden door het sansculottisch kapitalisme. “klassieke liberalisten” noemen die laatsten zich. De genoemde conservatievere vrijzinnigen zijn dus sansculotten maar met meer moraliteit dan de oorspronkelijke Francogallische sansculotten in Europa.

      De Republikeinen zijn links want tegen de confessioneel katholieke Staat, tegen de natuurhiërarchische verhouding tussen man en vrouw, voor economisch sansculottisme en voor de vrije loop van destructieve meningen.

      De Republikeinenpartij en de Democratenpartij worden beiden in de bovenste bestuurslagen bestuurd door satanisten die met dezelfde esoterische genootschappen verbonden zijn en in de beide partijen even boosaardig zijn.

 2. @willy en @Juuls:
  Allereerst maar duidelijk maken wat U links en rechts noemt:
  bijv. :
  pro arbeiders en/of
  pro middenstanders en/of
  pro multinationals en/of
  pro milieu en/of
  meer of minder regels voor de arbeiders en/of
  meer of minder regels middenstanders en/of
  meer of minder regels voor de multinationals
  meer of minder regels voor milieu
  meer of minder overheidsbemoeienis.

 3. @juuls,
  pro arbeiders is meestal betere arbeidsvoorwaarden/loon (welke werkgever betaalt graag méér?)
  pro middenstanders (krijgen zij méér of minder aftrekposten/voordelen?
  pro multinationals (internationale regels versus nationale regels + vestigingsvoordelen
  milieu wel of niet regels aanscherpen = wel of niet méér regels + kosten
  overheidbemoeienis (vooral de VVD wil minder bemoeienis; alle overige partijen willen méér bemoeienis)

 4. Ik heb het dan vooral over uiterst links en uiterst rechts en alle uitersten zijn niet goed. Het leven is altijd een nemen en geven, socialisme bestaat eigenlijk niet in de VS maak je daarover geen illusies, maar de VS gaat een gevaarlijke kant op, men wil de huidige president weg en men maakt de mensen bang aan als m’n voor de huidige president kiest een burgeroorlog wacht, dat is het smerig spel van de democraten en dan is links en geen democratie.

  1. men wil de huidige president weg! Dat is bij de meeste verkiezingen zo. Het bang maken van mensen gebeurd over en weer.. Dat is niks nieuws. Als je dat niet ziet ben je wel erg blind.. Zelfs de gouverneur van de VS in Nederland erkent dat. Dat je net doet alsof alleen de democraten een vuile campagne voeren dan ben je echt blind. Ook na een eventuele overwinning van Biden zal de democratie in Amerika gewoon blijven bestaan. Waarom zou dan ineens anders zijn?

 5. Planned Parenthood (PP) is inderdaad een internationale organisatie met vele tentakels, beste Katharina. Daarom is het bredere plaatje nodig, om PP in perspectief te kunnen plaatsen. Zij is onderdeel van de Frankfurter Schule, de uitvinding van de joodse Gramsci (1891-1937), secretaris van de Italiaanse communistische partij, begin jaren 1920. In die tijd werd de Frankfurter Schule opgericht met steun vanuit Moskou. Deze leerling van de joodse leider Lenin, beoogde en bracht in praktijk, het uitroeien van het Christendom. De staat, de media en het onderwijs hebben volgens Gramsci, tot taak het ideologisch conditioneren en formatteren van de publieke opinie. Een algehele verklarende ideologie als, naar we nu weten, de klimaat hysterie en de overige groene leugens, moest worden opgezet ter vervanging van de heersende, Christelijke religie en diverse filosofische stromingen.
  De culturele revolutie van 1968, gaf vleugels aan de subversieve Frankfurter Schule en haar radicale ideologie. Euthanasie en abortus vormen daarvan een essentieel onderdeel. Enkele jaren later, jaren 1970, kwamen die op de agenda te staan van bijna alle regeringen in het Christelijke Westen. Feministische voortrekkers als de jodinnen Helena Blavatsky, Annie Besant en Alice Bailey, waren tijdgenoten, en “pro-choice” bondgenoten van Margaret Sanger (1879-1966), de oprichtster van PP, en waarschijnlijk ook een jodin. Maar zij zijn slechts onderdelen van de grote wereld revolutie die nu speelt. Zij waren Lenin’s nuttige idioten.
  Het algemene uitgangspunt ter realisering van een wereld-autoriteit, werd de draagkracht van de aarde. De mensheid is een last, zij is de kanker van de planeet en verantwoordelijk voor klimatologische catastrofes. De mensheid verstoort de ecologische balans. De omkering van de plaats van de mens in de natuur, heeft grote consequenties meegebracht. Om de aarde te sparen en te beschermen moet de mensheid onder strikte controle worden gesteld. De huidige anti-griep maatregelen brengen de beoogde staats tirannie slechts in praktijk. Zij is een middel, geen doel op zich. Hoofdzaak is dat de wereldpopulatie niet meer mag groeien, maar ver moet worden terug gebracht, desnoods met dwang. Het VN-Verdrag voor de Aarde legt de basis voor de cultuur van de dood. Ondanks de vergrijzing van de wereldbevolking, bevordert de VN, programma’s voor bevolkingsbeperking, sterilisatie en abortus, gedwongen of vrijwillig. De cultuur van het leven, hart van de Christelijke beschaving, is vervangen door de cultuur van de dood. Abortus, euthanasie en de strijd tegen de gezinnen zijn in de westelijke wereld, onaantastbare, progressieve “verworvenheden”. Het traditionele huwelijk en gezin worden ondergraven door de subversieve openstelling voor homosexuelen, inclusief de adoptie van kinderen. De aanslagen tegen het leven en tegen het gezin, zijn de prioriteiten van de wereldelites en de VN, uitgevoerd door de grote, internationale instellingen en de nationale regeringen. Voor hen is de veronderstelde, wereldwijde CO2 aangedreven “klimaat opwarming”, de schuld van de mens. Zij beoogt daarom kinderbeperking naar het Chinese één-kind model, met verplichte abortus programma’s. Het VN rapport van het Bevolkingsfonds heeft het verband gelegd tussen bevolkingsomvang en de zogenaamde “klimaat verandering”. Het rapport bepleit drastische geboortebeperkingsmaatregelen in de derde wereld. Planned Parenthood, past in dit kader. Doel is volledige controle over de wereldpopulatie, o.a. met abortus, waar en wanneer dat maar mogelijk is. Door de regels te schrijven voor de aardse draagkracht en daarmee de regels voor de onderwerping van de mens aan de natuur en de aarde, wordt “in naam van het goede”, de macht van de VN en de wereld elite, onaantastbaar. De zogenaamde griep pandemie, past hierin en dient beide doelen, staatscontrole en staatsheerszucht.
  “Overbevolking” tegenover “draagkracht”, is een onontkoombaar dilemma. De VN en de wereld-elite willen hiermee in naam van het “goede”, de wereld bevolking manipuleren en hun almacht afdwingen. Hier ligt het principe van wereldheerschappij, waarbinnen Planned Parenthood een cruciale plaats inneemt.

 6. Aan Jules van Rooyen en Theudmer..

  Alles goed en wel met al die zeer aannemelijke analyses maar als God niet zou ingrijpen met het reinigingsoordeel van het 6e zegel was de mensheid en de natuur juist door deze wereldmachten verloren.

  Maar wat stelt de in Fatima aangekondigde +\- 40 jaren van Vrede voor ..het symbolisch “1000”jarig vrede ..Openb.20:5 en Isaias 24:21-23.. want daarna gaat in vervulling wat in Daniël 7:12 staat geschreven ..de overgeblevenen van de illuminati-vrijmetselarij zullen dan de laatste troef uitspelen en dat is de antichrist.
  Die in Daniël 7:11 wordt gedood is de valse profeet maitreya… de mensenzoon in vers 13 en 14 is niet Jezus Christus maar de Monarch uit Frankrijk..keizer in Duitsland.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.