De H. Tekla, maagd en martelares

thecla

De Zalige Anna Katharina Emmerick verhaalt op 22 en 23 september 1821 het volgende:

Toen ik gisteren Tekla’s relikwie ontving, zag ik de heilige uit de hoogte tot mij nederdalen, met licht omkleed en met in de hand een tak, die witgele gesloten bloesems droeg. Ze zei tegen mij: “Dit is gebeente van mij!” Hierop zag ik nog verscheidene taferelen van haar tot tegen de avond, en deze morgen in één uur tijds geheel haar leven.

Eerst zag ik Tekla te Ikonium in haar ouderlijk huis; zij was van middelbare grootte en had bruinblond haar. Haar aangezicht was ernstig en schoon; haar kleur was niet blozend, maar bruin getint. Voorhoofd en neus vormden bijna een doorlopende lijn, zij zag er ook diep godsdienstig uit; zij droeg een lang, witwollen kleed met een brede gordel, waaraan van voren korte einden afhingen. De dalende lijn van haar kleed was door vele vouwen, die evenwel opschortingen schenen, gebroken. De wijde mouwen waren gevat in armbanden, die aan de rand met parelen bezet en in het midden geribd waren. Haar haren waren in 3 delen gescheiden en met een doorzichtige, zilverwitte stof doorvlochten of liever doorslingerd, zodat ze links en rechts een wrong op het achterhoofd vormden. Ik zag haar eerst met haar vader en haar moeder en haar toekomstige, een grote, eerzame man, in het ouderlijk huis: zij was zeer vriendelijk jegens hem. Het huis was, naar oude trant, zoals alle rijke huizen, rondom een binnenhof gebouwd dat met
zuilengangen omgeven was. Vóór het huis was ook een voorhof, met een muur omringd. Ook op deze muur was een terras, dat in het rond van een leuning voorzien was. Dit wandelterras was tegen de zon met tapijten overspannen.

Tekla door Paulus bekeerd.

Paulus bezocht met een leerling de stad Ikonium. Deze leerling was niet Barnabas, zoals ik het me nu herinner. Hier was een synagoge, maar Paulus preekte ook in het openbaar in de open lucht, ook in en bij de huizen van vrienden. Zo preekte hij ook tegenover het huis van Tekla op een verhoog, en vele mensen, ook vrouwen en meisjes, luisterden toe. Hij leraarde over het huwelijk en in zijn onderrichting kwamen deze woorden voor: “Men zondigt niet met te trouwen, maar toch is ongetrouwd blijven beter, enz.” Tekla was op het muurterras gezeten en hoorde wat Paulus aan de overkant van de straat zegde. Dikwijls zaten op die terrassen vrouwvolk en jonge meisjes om stoeten, optochten, betogingen en andere dergelijke dingen gade te slaan, hetzij ten goede, hetzij ten kwade. Tekla was diep getroffen. Na dit sermoen werd Paulus gevangen genomen.

Tekla door Paulus in de kerker gedoopt.

Ik zag dat men de bruidsgeschenken van Tekla bereidde en dat een bode van haar verloofde haar bezocht116 en dat zij deze laatste afdankte Eens zag ik haar alleen in een kamer; zij las in een schriftrol van een vinger dik; de schriftrol was van Paulus en behelsde zijn leer over het huwelijk en de maagdelijke staat. Ik zag haar zeer ontroerd; zij vouwde de handen samen en bad, nam dan een juweel van haar borst, dat zij van haar verloofde gekregen had, en een van haar rechterzijde, hetzij van haar schouder, hetzij van haar oor; het was als een witte edelsteen met een knopje daarop. Zij legde alles in een schrijn, waarin nog meer juwelen lagen. Tegen de avond zag ik haar, met een donkerkleurige sluier op de arm, het huis verlaten en op zoek naar iemand door de stad trekken. Zij vond de gezochte bekende man en gaf hem haar juwelen. Als zij weer thuis was, bracht deze man haar kleine vierhoekige geldstukken. Ik zag nu dat zij, van een dienaar vergezeld, zich in het duister heimelijk naar de gevangenis van Paulus begaf. Zij had nu de bruine sluier op het hoofd geslagen en ging langs dikke, sterke muren en onder booggewelven. Daar stonden wachten, maar zij sprak hen niet aan, en zij kwam bij een man, die blijkbaar de gevangenisbewaker was aan wie zij het geld gaf. Ik zag hem een lamp nemen en Tekla in de gevangenis leiden. Hij bleef nu met het licht in de deur staan.
Zij kwam bij Paulus, die daar ongeketend in een lange mantel zat en schriftrollen bij zich liggen had; de gevangenis was zeer ruim. Tekla sprak met hem en zette hem haar situatie uiteen en beschreef haar ontroering en gemoedstoestand Hij zette haar de christelijke leer uiteen en dan knielde zij neer en Paulus doopte haar met water uit een fles die hij uit de boezem van zijn kleed trok. Hierbij daalde een glans uit de hemel neer, die hen allebei omgaf. De cipier zag dit en ook hij bekeerde zich.

Tekla beschuldigd. – Haar eerste marteling.

Ik zag Tekla blijde de kerker verlaten en naar huis terugkeren en nu zag ik hoe zij alle sieraden aflegde, zich gans in haar sluier hulde en aan haar ouders en toekomstige bruidegom verklaarde dat zij een christin was en maagd wilde blijven. Ik zag de moeder hierdoor verrast en bijna waanzinnig. Tekla werd in het huis van een vrouw gebracht, die Tryfena heette en haar van voornemen en gezindheid moest doen veranderen, maar zij mislukte. Daarna zag ik Tekla door haar eigen moeder bij de rechter als christin aangeklaagd, vóór het gerecht gedaagd en veroordeeld en vervolgens naar de gevangenis en tenslotte naar de martelplaats geleid worden. Zij werd van haar klederen beroofd, maar op wondere wijze omgeven door een wolk die haar zuiverheid beschermde. Zij werd door beulen die een kring om haar vormden, met roeden gegeseld en verscheurd, totdat zij afgebeuld neerviel. Later zag ik haar ook aan een paal gebonden en met haken verscheurd worden; haar lange haren hingen om het bloedende lichaam neer. Een brandstapel werd bereid, en, zodra zij van de geselpaal was losgemaakt, sprong zij er uit eigen beweging in en
stond met uitgestrekte armen in het midden van de vlammen, die haar eerst omringden zonder haar te deren en van haar weglaaiden. Spoedig echter viel zulk een geweldige plasregen, dat alle toeschouwers van de martelplaats wegvluchtten en het vuur door het vele water gedoofd werd. Tekla had kunnen vluchten, maar zij deed het niet en liet zich terug in de gevangenis brengen. Door dit wonder bekeerden zich velen. In de nacht zag ik de maagd in haar kerker bidden.

Ik zag de verschijning van de H. Paulus tot haar naderen, haar troosten en al haar wonden genezen. Paulus zat niet meer gevangen; men had om zijnentwil naar Rome, meen ik, geschreven, en men had hem de vrijheid teruggeschonken.

Tekla in het strijdperk van de dieren.

Ik zag Tekla opnieuw uit de gevangenis gehaald en in verhoor genomen worden, vanwaar men haar in het ronde worstelperk bracht. Zij werd opnieuw van haar klederen beroofd en weer in een wonderbare wolk gehuld. Een beer en een leeuwin werden met kettingen aan haar beide zijden gebonden; zij had een ketting aan elke zijde van haar
lichaam en aan elke arm en zij was met deze 4 kettingen aan de beide dieren vastgehecht. Deze rukten en Tekla viel ruggelings ter aarde. Nu brak de leeuwin de kettingen zonder de heilige te kwetsen, namelijk door beide poten op de ketting te zetten, haar kop er onder te steken en de ketting met een ruk te breken. De beer was aan zijn ketting vol grim en vrees zo ver mogelijk blijven zitten; de leeuwin viel hem aan, verwurgde hem en keerde dan als een vleiende hond naar Tekla terug, die bevrijd zich overeind had gezet. Het beest likte haar de voeten en Tekla streelde het en pakte het liefkozend en spelend vast bij de kop en zelfs bij de muil. Dit deed het geschreeuw onder het volk losbreken: “Mirakel! mirakel!” De rechter verklaarde dat hij niets meer tegen haar wilde ondernemen en bekeerde zich aanstonds.

Tekla uit de stad gebannen als onoverwinbaar.

Maar anderen leidden Tekla met een bruin kleed bedekt in de nabijheid van een rivier. Hier was een diepe steenput of waterbak, waarin zich in het slijk vele, afschuwelijke slangen ophielden. De beulsknechten grepen de heilige onkwetsbare maagd vast en wilden haar met het hoofd vooruit in de put ploffen, maar zij rukte zich los, maakte het teken van het kruis over de put en sprong er in; de slangen kronkelden voor haar ter zijde uit de weg. Nu trokken de beulen een sluis open en uit de naburige rivier liep de steenput vol water, maar Tekla steeg mee omhoog in rechtstaande houding en met de armen boven het water; de slangen strekten en rekten zich langs de wanden van de put en zo ver mogelijk van haar verwijderd naar omhoog. Uit vrees dat de slangen er uit konden springen en het volk aanvallen sloot men de toevloed van het water af. Maar de maagdelijke heilige bleef ongedeerd en verheerlijkte God. Men trok ze eindelijk uit de put en nogmaals bekeerden zich velen. Zij werd ook weer bij Tryfena gebracht die zich gelijkelijk bekeerde. Daar nu vele mensen, vooral jonge dochters zich bij Tekla aansloten, werd zij uit de stad gewezen, en ik zag haar in een rotsspelonk, die met graszoden bedekt was. Verscheidene vrouwen en jonge dochters vergezelden haar. Zij was geheel in een bruinachtig habijt gehuld; haar hoofd was met een kap bedekt, die ook hals en borst omvatte en vouwen maakte, wanneer zij het hoofd omwendde. De spelonk (waar zij als kluizenares in leefde) was zeer verborgen; ik heb haar in het gewest zien rondgaan op bedeltocht voor haar onderhoud (en dat van haar gezellinnen). Zij onderrichtte ook de mensen, doch vermeed opzien te baren; zij bad bij de zieken en genas hen door het opleggen der handen. Dit alles deed zij zonder vertoon van gezag of meesterachtige aanmatiging, maar als een deugdzame persoon van grote genadegaven.
Zij werd gemarteld toen ze 17 was en ze stierf als kluizenares op 40-jarige leeftijd.

Bron: De Visioenen van de Zalige A.K. Emmerick (verteld op 22-23 september 1820 en 1821)

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

Author: Dekee Michaël

Michaël Dekee schrijft op verschillende websites over geloof en wetenschap. Hij is tevens auteur van diverse boeken, waaronder "Zie het Lam Gods" en "De evolutietheorie ontkracht." Cruxavespesunica.org   Evolutietheorie-ontkracht.com Eerherstelheiligsacrament.org

48 thoughts on “De H. Tekla, maagd en martelares

 1. Dit is een ander verhaal dan opgeschreven is in de handelingen van Paulus en Thecla.
  Zie: http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/23/09-23-0100-thecla.php?HI=thekla
  Als ik het er naast leg zie ik overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen. Zij wordt op de brandstapel gezet omdat ze weigert te trouwen Paulus legt niks uit, Thecla zwijgt, hij komt niet voor haar op wanneer hij haar meeneemt naar Antiochië en zij ten huwelijk wordt gevraagd, sterker nog Paulus vertrekt. Zij doopt zichzelf? in een bak met dode Robben. Uiteindelijk doen die wilde beesten haar niks. De enige die voor haar opkomt is koningin Tryfena. Omwille van haar wordt Tecla uiteindelijk gratie verleend.
  Wat mij vooral opvalt in dit verhaal, wat door sommigen in de Bijbel gezet moest worden, is dat vrouwen hier sterker zijn, een hogere positie hadden dan mannen binnen het christendom dan dat ze nu hebben.
  Met name dat zij zichzelf het zegel kan geven, geeft te denken. In hoeverre moet het dopen door een priester gebeuren als Thecla dit zelf kan. Kunt u mij dit uitleggen Dekee Michaël?

 2. Aanvulling: De doop is een sacrament en dat is goed geregeld, maar waarom kan en mag Thecla zichzelf dopen? En krijgt zij hiermee ook toestemming om de vrouwen die haar in de grot volgen ook te dopen? Werd dopen vroeger ook door vrouwen gedaan? Daar word ik nieuwsgierig naar als ik dit lees.

  1. @ Francien,
   — voor zover ik kan nagaan is dit boek “Handelingen van Paulus en Thecla” geen kerkelijke uitgave, het heeft geen kerkelijke goedkeuring en wordt door velen betwijfeld.

   — Je hebt het over “dat vrouwen hier sterker zijn, een hogere positie hadden”. In alle tijden vindt men mensen met bijzondere talenten maar dat valt niet noodzakelijk samen met het bekleden van hogere posities. Paulus zocht niet een wereldse positie te winnen alhoewel hij over bijzondere talenten beschikte, o.a. vanwege de H.Geest.

   — Het is een bijzondere opgave om martelaar te worden, net zoals priesterschap is dat niet voor iedereen weggelegd, zij zijn een aparte soort uitverkorenen om langs die weg zielen te winnen.
   Francien, wil jij God’s plannen over martelaarschap doorkruisen met je eigen verlangens ?

 3. Beste Francien, mag ik je een raad geven, gebruik alleen katholieke bronnen, en dan nog het liefst van vòòr de jaren 1960. Niet-katholieke bronnen zijn hoogst onbetrouwbaar. De leugen regeert de wereld en de media hebben daarin de hoofdrol.

 4. Over het waarheidsgehalte van dit werk wordt onder de geschiedkundigen van tegenwoordig verschillend gedacht. Het schijnt dat het ook in de oude kerk verschillend werd beoordeeld. In sommige kringen werd het blijkbaar aangezien voor een ‘echt’ bijbelboek. Origenes († 254) wijst het niet af. Eusebius in zijn kerkgeschiedenis (vóór 340) rangschikt het onder de boeken die niet tot de oorspronkelijke bijbel behoren (3.25.4).
  Het is derhalve van vér voor 1960. Dus het voldoet aan uw voorwaarden Jules van Rooyen. Het staat in het Heiligenboek ondersteund door de RKK. Dat het opnieuw vertaald is, is normaal, dat gebeurd zo nu en dan. Dat vrouwen in de kerk vroeger een andere positie hadden zie je ook in de geschriften over Maria Magdalena en het evangelie van Thomas. Wat trouwens ook niet in de Bijbel is terecht gekomen.
  En nee ik ben God niet, ik ben geen heilige, ik ben niet jaloers aangelegd, en ik heb geen enkele behoefte om martelares te worden. Ik houd niet van pijn, ik wil niet gepijnigd worden en wil anderen ook geen pijn bezorgen.
  Verder denk ik dat er vroeger vrouwen waren die een hoge positie binnen de kerk hadden, dit gezien alle verhalen die er opgedoken zijn en ik denk dat mannen later deze positie hebben overgenomen. Omdat mannen toentertijd ook maatschappelijk gezien meer macht hadden. Religie is lange tijd ook gezien als iets voor vrouwen.

  1. Voor mensen die geen grondige kennis van zaken hebben is het gevaarlijk om apocriefe teksten te lezen; dikwijls werden die teksten bijvoorbeeld geschreven door gnostici om hun leer op die manier te verspreiden en die leer valselijk toe te schrijven aan belangrijke personen in de Nieuw-Testamentische geschriften. Voordat het Romeins gezag de Canon van de H. Schrift proclameerde was er debat over welke boeken geïnspireerd waren en welke niet; daarom was het belangrijk dat er een kerkelijk oppergezag was dat het debat kon beëindigen door de Canon te definiëren. Het vervagen van de hiërarchische verhouding tussen mannen en vrouwen is een gnostisch thema; De priester-schrijver Emmanuel Barbier schreef over hoe de moderne gnostici zeggen dat er een vrouwelijk ‘messiaans’ figuur zal komen dat de wereld tot de esoterie zal bekeren. In gnostische kerken is er een gebruik van gedeeld bestuur tussen mannelijke hogepriesters en vrouwelijke hogepriesteressen. Zoals Jules Doinel, stichter van een gnostische kerk die zich achteraf tot de katholieke godsdienst bekeerd heeft, zei werd de reconstructie van het kathaars ritueel in het modern gnosticisme rechtstreeks gestuurd door de onderwereld. Het vervagen van de natuurlijke hiërarchie tussen mannen en vrouwen is een tactiek van de satan om de samenleving in een staat van ontbinding te houden ter voorbereiding op de vestiging van zijn heerschappij via Antichrist. Het feminisme binnen de katholieke Kerk is het werk van gnostische infiltranten.

   Reeds in de dagen van de apostelen had de heilige Kerk strijd te voeren tegen de gnostici; Sint Johannes Apostel schreef zijn evangelie ter weerlegging van de judaïzerende gnosticus Cerinthus. Origenes, die u vernoemt, was beïnvloed door het gnosticisme en meerdere van zijn standpunten werden in Concilie veroordeeld. Op de internetpagina waarnaar u verwees las ik dat in de apocriefe tekst “Handelingen van Paulus en Thecla” de Apostel der Volkeren beschuldigd werd van het afwijzen van de huwelijksstaat; dat was echter geen doctrine van St. Paulus, maar een leer van het gnostisch dualisme dat het huwelijk verwierp. De doctrine van St. Paulus hield in dat de maagdelijke staat superieur is aan de huwelijksstaat (een katholiek dogma), maar niet dat de huwelijksstaat verwerpelijk is.

   Vrouwen hadden geen gezagsposities binnen de Kerk in de christelijke antiquiteit. De moderne vrouw rebelleert tegen gezag, opgehitst door marxistische tactieken, en het feminisme binnen de Kerk streelt haar hoogmoed die haar aanzet om posities van gezag te zoeken, wat tegen de goddelijke inrichting van de Kerk indruist. Wat velen niet beseffen is dat zelfs mannen niet behoren te ambiëren naar kerkelijke gezagsposities; de geschikte kandidaten voor het episcopaat zijn diegenen die geen bisschoppen willen worden en die uit ontzag voor de zware verantwoordelijkheden van het episcopaat benoemingen daartoe proberen te ontvluchten. Ten tijde van de Woestijnvaders gingen monniken letterlijk op te vlucht en doken zij onder wanneer zij te horen kregen dat zij benoemd gingen worden tot een bisschopszetel. En heden zien we vrouwen die onbeschaamd proclameren dat zij “priesteressen” en zelfs “bisschoppinnen” willen worden terwijl dat onmogelijk is. De hoogmoed is lelijk, en de vrouwen die in protestantse sekten “bisschoppinnen” spelen worden door iedereen uitgelachen omdat het er zo potsierlijk uitziet. Wanneer een man non wil worden wordt dat ook terecht met spotgelach beantwoord.

   Indien u als vrouw werkelijk groot en verheven wilt zijn, wordt dan nederig en heilig, want persoonlijke heiligheid is superieur aan het uitoefenen van gezag op aarde. Voor vrouwen zoals Katharina Emmerich, Marie-Julie Jahenny en Leonie Van den Dijck uit Onkerzele buig ik als man mijn knie in ontzag; om de genadegaven te ontvangen die zij van Godswege kregen hadden zij het niet nodig om priesterlijk gezag uit te oefenen. Het priesterschap is verheven en hoogheilig, maar het bezit van de priesterlijke status is geen garantie voor het binnengaan in de Hemel; de persoonlijke heiligheid wel.

   Zichzelf dopen is sacramenteel ongeldig; wie dat doet ontvangt niet het sacramenteel merkteken van het doopsel. De Kerk kan dat niet veranderen. Iemand die het waterdoopsel niet ontvangen heeft en op het punt staat te sterven zonder toegang te hebben tot het waterdoopsel, die wordt gered in het geval van oprechte begeerte naar het doopsel doordat God dan de genadekracht van het doopsel geeft zonder dat het sacrament ontvangen wordt. Dat wordt het doopsel van begeerte genoemd. Wanneer de persoon in die situatie voor zijn christelijk geloof gedood wordt spreken we over het doopsel van bloed.

   1. De uiteenzetting van Theudmer dat :

    “Wat velen niet beseffen is dat zelfs mannen niet behoren te ambiëren naar kerkelijke gezagsposities; de geschikte kandidaten voor het episcopaat zijn diegenen die geen bisschoppen willen worden en die uit ontzag voor de zware verantwoordelijkheden van het episcopaat benoemingen daartoe proberen te ontvluchten”

    deed me denken aan wijlen kardinaal Danneels die ambieerde paus te worden, maar dat zogezegd niet wilde worden …

    Zo iemand heet dus een hypocriet. Velen zijn hem voorgegaan die zogenaamd absoluut niet zochten waar ze uiteindelijk toch zijn terechtgekomen. De anderen hadden/hebben het te druk om de “tafels te bedienen”.

    Nemo vos bravio defraudet complacens sibi in humilitate et religione angelorum propter ea, quae vidit, ingrediens, frustra inflatus sensu carnis suae

    https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/kolossenzen/2

    1. Chris schreef: “deed me denken aan wijlen kardinaal Danneels die ambieerde paus te worden, maar dat zogezegd niet wilde worden …”

     U denkt verkeerd, want figuren zoals Danneels behoren niet tot de categorie van personen waarover ik het had. Men moet niet voorbeelden van valse nederigheid willen gebruiken om de beginselen van authentieke nederigheid aan te vallen; wie in een seminarie binnengaat met de bedoeling om uiteindelijk “carrière te maken” op episcopaal niveau is verkeerd bezig en hoogmoedig. Dat er personen zijn die uit valse nederigheid huichelachtig doen alsof zij hoge benoemingen proberen te ontvluchten om hen te ontvangen betekent niet dat er geen mensen kunnen zijn die in een geest van ware nederigheid dergelijke benoemingen proberen te vermijden, en de geschiedenis van de heiligen getuigt glansrijk van wat ik zeg.

     Vrouwen die naar het Vaticaan schrijven om te zeggen dat het volgens hen eens tijd wordt dat men hen tot bisschopszetels gaat benoemen (wat ontologisch onmogelijk is) zijn hoogmoedig. Punt.

 5. Aan Francien..

  In Jeremia 31:22 staat:: waarachtig een [nieuw] geslacht schept Jahweh op aarde: De vrouw keert terug tot haar man- .. volgens de toelichting in de voetnoot leest de Latijnse vertaling:: -De vrouw zal de man om-geven, een andere vertaling heeft:: -omvatten- .. mijn duiding is dat het hier de komende reiniging van het 6e zegel betreft wat ook o.a. in Isaias (of Jesaja) 66:14-17- is te zien… en waardoor man en vrouw in harmonie met elkaar zullen leven.

  De [dynamiek] -van- de vrouw naar de man toe zal dan in even-wicht zijn tot de dynamiek van de man naar zijn vrouw toe. De vrouw is het geheugen van de man ..althans dat is mijn stelling.
  Dat de vrouw de man zal om-geven..omvatten c.q. omhullen ..of in haar armen zijn, is misschien nog beter daar de man [deel] wil hebben aan de liefde en tederheid van de vrouw.

  De harmonische dynamiek van de man impliceert eigenlijk de kunst van de overgave aan de vrouw.. niet alsof zij zijn godin is, want beiden geven zich aan elkaar.. maar in de gereinigde schepping is de dynamiek van de vrouw naar de man toe tot zijn vreugde en geluk en de overgave van de man naar de vrouw zal haar vreugde en geluk zijn ..ieder tot bevestiging van elkaar.. de man zal zijn vrouw op welke wijze dan ook niet onderdrukken.

  Zo is het ook in het priesterschap ..dat alleen aan de man is gegeven opdat zijn mannelijke dynamiek daar tegelijkertijd in gereinigd kan worden.
  Bij de vrouw is dat priesterschap onnatuurlijk want haar (natuurlijk) offer is het natuurlijk leven (door) te geven en is in zekere zin offeren.

  Én zo is het ook met de communie op de tong .. Jezus Christus geeft zichzelf weg en wij ontvangen .. wij behoren niet Hem onszelf toe te dienen ..van de hand naar de mond.. maar nederig Hem op de tong te ontvangen.

  De vrouw behoort het leven te geven en niet bv. haar kind te (laten) aborteren zelfs niet bij verkrachting en zware handicap; ook behoort de vrouw niet de oorzaak te zijn van de (eeuwige) val van de man door haar klederdracht. ..de val van die mannen is een eeuwige “moord”.
  …..

 6. @Jo,
  Uw redenatie inzake mannelijke priesters is – voor mij in ieder geval – onnavolgbaar en is volgens mij fout, maar de uitkomst is goed. En om de uitkomst gaat ’t tenslotte.

  Jezus was omringd door zowel mannen als vrouwen.
  De liefste en het meest betrouwbare was een vrouw: ons aller Moeder Maria.
  Tóch koos Jezus alleen maar mannen uit, mannen die Hem een voor een allemaal in de steek zullen laten op Zijn gruwelijke lijdensweg.
  Als leider van de apostelen koos hij de bange Petrus uit, die ontkende uit angst zelfs dat Hij Jezus kende.
  Dus: van álle vrouwen en mannen, koos Jezus alleen maar mannen uit; mannen die geestelijk aan de zwakke kant waren.
  Anders gezegd: Jezus had sterke vrouwen kunnen kiezen, maar hij koos alleen maar mannen (ook al waren die mannen zwakkelingen).
  Als Jezus alleen maar zwakkelingen, wilde hebben, dan had Hij logischerwijze bij de lichamelijk zwakkere vrouwen kunnen beginnen.

  Jezus was een sterke (zoon van ’n timmerman) en stoere en slimme man (die zelfs als een van de weinigen lezen kon) en die niet bang was om tegen de gehéle elite en tegen álle gewoontes van het land in te gaan.

  Anders gezegd: Jezus was een zeer aantrekkelijke man.
  Jezus zou dus geen enkele moeite hebben om enkele vroúwen als apostel te kiezen.
  Tóch koos Jezus van al die mensen alleen 12 mánnen uit om apostel te zijn.
  Dit moét een bewuste keuze van God zijn geweest.
  De bijbel vermeldt niet, of daarover een discussie of gesprek met Jezus is geweest.
  Wij dienen die keuze van God gewoon te accepteren. Punt. (Dus, geen ja maar …)

 7. @ P.Derks..

  Theudmer schreef: ▪︎En heden zien we vrouwen die onbeschaamd proclameren dat zij “priesteressen” en zelfs “bisschoppinnen” willen worden terwijl dat onmogelijk is. De hoogmoed is lelijk, en de vrouwen die in protestantse sekten “bisschoppinnen” spelen worden door iedereen uitgelachen omdat het er zo [[potsierlijk]] uitziet▪︎

  Je ziet het ook aan de meisjes die misdienaar zijn.. dat het onnatuurlijk en [tegen]natuurlijk is, het roept bij mij zelfs walging op.. ze gedragen zich ook anders als de jongens aan het altaar.. en dat heeft [ook weer] met de vrouwelijke dynamiek te maken.. die niet past aan het altaar.
  Alleen de man kan zichzelf insluiten bij het offeren in de H.Mis… en als je dat niet begrijpt heb je een natuurlijk aspect verloren.. in je bewustzijn.

  Anna Katharina Emmerick geeft ook de informatie dat de Apostelen tot priester werden gewijd.. en daarom dus konden door die wijding, de Apostelen ook geen vrouwen zijn.. dus Jezus onze Heer had helemaal geen [sterke] vrouwelijke Apostelen [kunnen] kiezen.. en is dat de bewuste keuze van God.

  Én ook mag ik toch aannemen dat je Jezus Christus toch niet als de Zoon van Jozef verondersteld.

  Ook geeft A.K. Emm. de informatie dat Maria Magdalena na Maria Zijn Moeder, haar Meester Jezus Christus het meest lief had …maar ondanks dat zij ook wel de apostel der Apostelen genoemd wordt.. doordat zij aan de Apostelen de verrijzenis van Jezus Christus berichtte, kon ook zij geen priester zijn. ..De vrouw kan natuurlijk wel evangeliseren.

  Ook blijkt dat Jezus tijdens zijn leven in West Europa is geweest en daar zijn bewijzen van.
  In het gnosticisme zie je weer dat ze die de Waarheid verdraaien en maken dat Jezus Christus getrouwd was met Maria Magdalena.
  ……….

 8. @Francien
  “………..dat vrouwen een hoge positie binnen de Kerk hadden.”
  Hoe komt U erbij, beste Francien. Dat blijkt nergens uit, uitgezonderd wellicht in buiten-kerkelijke geschriften van ketters en agnosten. Dat spoor van feminisme speelt U kennelijk nog steeds parten, hoe ‘oliedom’ , beste Francien : mannen nadoen, in plaats van de vrouwelijke troefkaart van alles, in het leven op te pakken. Ja, juist, teneinde het vrouwelijke aspect in de Schepping van de man-vrouw verhouding te zoeken en te benadrukken. Hoe prachtig is het niet, die echt vrouwelijke rol. Als eerste de moederrol. Zonder heilige moeders redt de samenleving het niet, beste Francien.
  Bij kleine jongens springen de verschillen met kleine meisjes, eruit ! Enerzijds, fysieke sterkte, uitdaging, creativiteit en risico’s, en later, rond de 20, het conceptuele, het scheppende ; tegenover anderzijds, het verzorgende, de plichtsbetrachting, en de naar binnen gerichte, ego-centrische interactie. Vrouwen passen naadloos op mannen, niet alleen in fysiek opzicht, maar vooral psychisch en geestelijk. Achter iedere presterende man, op wat voor gebied dan ook, staat een vrouwelijke steun, toeverlaat en aanmoediger. In eerste instantie zijn moeder, en vervolgens zijn vrouw en soms nog enkelen. Tijdens de reis van het leven zijn het vaak vrouwen die mannen een duwtje geven en aanzetten, hem op de rails zetten, om het uiterste te halen uit zijn conceptuele en creatieve vermogens.
  Vrouwen kunnen ook een man totaal vernietigen, maar er zijn er veel meer in omgekeerde, positieve richting. Een creatief, mannelijk leven is zonder die interactie nauwelijks voorstelbaar. Daarom staan vrouwen in onze Christelijke, Europese cultuur, op een voetstuk. Het eerste wat een vader, zijn zoons leert, is, dat hij geen meisjes mag slaan, dat hij dames voor laat gaan bij de deur, dat hij zelfs de deur voor hen open doet, en dat hij gaat staan bij een tekort aan zitplaatsen. Het feminisme wilde dat vernietigen. Ik herinner me dat nog van die lelijke, (homosexuele) Partij van de Arbeid vrouwen, (later werd één zelfs burgemeester van Haarlem), een tijd terug, die niet wilden dat mannen voor hen opstonden uit hun stoel in de tram, dat vrouwen niet “mooi”, noch charmant mochten zijn. Die feministische vrouwen willen de natuurlijke orde vernietigen, ze willen abortus, ze willen “gelijke” rechten als mannen, en verder alles wat God verboden heeft. Maar je hoort ze niet spreken over vrouwelijke plichten !!
  Maar ondanks dat hoge voetstuk in de Christenwereld, beste Francien, wilde Christus geen vrouwen als apostel, en leerling. Van deze laatste categorie waren er 72, en daarom heen nog talloze toegevoegde leerlingen. Geen vrouwen waren daarbij aanwezig. Van Christus, die omringd werd door de heiligste vrouwen die je je maar kunt indenken, was dat geen punt van overweging. Dit standpunt heeft de Kerk doorgezet. En maar goed ook !! Anders was de Kerk in al die eeuwen een puinhoop geworden. Want ervaring leert dat vrouwen niet in een bestuur passen, noch in een hoofd redactie, noch in de krijgsmacht, noch in de regering, noch in top functies bij de overheid, noch op zee, noch in de lucht met de vlieg knuppel, noch in de gevangenis achter tralies. Vooral dit laatste is diepe tragiek, want als een vrouw die het leven doorgeeft, steunt en onderhoudt, achter de tralies belandt, wordt een geheel gezin of aanhang anderszins, diep getroffen. Vrouwen zijn de bewakers van het leven en de maatschappij, in zijn meest intieme, aller kostbaarste aspecten ; zij vormen de kern van het gezin, en zijn het cement van de hoeksteen der samenleving.

 9. @Jo,
  Inzake mijn geloof hou ik mij 100% aan de R.K. bijbel.
  Alleen al dááruit volgt: dat Jezus ‘n vrijgezel was + ik geloof niét dat Jezus in West Europa zou zijn geweest + ik geloof niét in Gnosticisme (Gnosis duidt op mystieke, geheime (in de betekenis van “verborgen”) kennis.
  Jezus sprak te allen tijde in het openbáár (en wat Hij met de apostelen besprak, staat in de bijbel). Dus ik geloof niet in GEHEIME kennis. Dit is ook de reden, waarom ik zéér voorzichtig ben met R.K. ‘profeten’ en mij zelfs in het geheel niet bezig hou met ‘profeten’ van ándere geloven.
  Er is maar één Weg die naar de hemel leidt: via Jezus Christus (Mt 7,13 vv).
  Daarom dat ons aller Moeder Maria ons steeds wijst naar haar Zoon: Doet wat HIJ U zeggen zal.

 10. @Theudmer, er zijn in de Bijbel plaatsen aan te wijzen waar vrouwen het voortouw nemen i.p.v mannen. Denk aan profetes Deborah, Abigail ten tijde van David, Naomi voor haar schoondochter Ruth, Maria Magdalena en vele anderen.
  Ik verbaasde me er enkel over in het geschrift dat Sint Paulus apostel de heilige Thecla niet verdedigde. En wat ik ook heel raar vond was dat hij deed alsof zij een vreemde was die bij hem liep toen Alexander een syriarch haar hand vroeg. Dit deed mij aan Abram denken met zijn vrouw Sara toen Sara werd opgeëist door de koning van Egypte.
  Verder las ik dat zij zichzelf doopte en dat dat veel met haar deed. Ze voelde het zegel van God. Dat lijkt me heel fijn voor haar. Ik denk dat het te vergelijken is met het gevoel na de biecht of dat ik een persoonlijke zegen van de priester krijg.

  @Jo Vrouwen als priesteres daar zou ik persoonlijk heel erg aan moeten wennen. Ik vind vrouwen op het priesterkoor sowieso niet echt wat. Ik ben dan ook geen voorstander van misdinettes. Ik ambieer het ambt van priester dan ook niet en ik begrijp ook niet waar u dat uit mijn post haalt.

  @jules van Rooyen, ik leef niet in de vorige eeuw. De meeste vrouwen van mijn leeftijd hebben een goede opleiding genoten. Van een goede opleiding genieten betekend ook verantwoordelijkheid nemen naar de samenleving. En dat is naast het moeder zijn ook een betaalde baan aannemen. Mijn tantezegger (dochter van mijn broer) is zwanger van haar eerste en ze moet er niet aan denken om haar full-time baan neer te leggen. Ze zegt dat ze beslist niet voor niets haar bul gehaald heeft. De generatie voor haar kan er met een part-time baan mee weg komen, voor haar generatie geldt dat ze aan het werk moet om haar studieschuld af te betalen. Dat u dit ziet als feminisme is jammer.
  Als zij verder wil komen in haar leven zal ze echt haar full-time job moeten houden. Dit werk kan niet in een part-time baan gestopt worden. Zo wordt het ook uitgelegd door de heren en dames professoren.
  Dat dit ook in de Bijbelse tijd voorkwam kunt u lezen bij het verhaal over de weduwe bij Elia. Zij moest haar zoons verkopen omdat ze in de schulden zat nadat haar man, een profeet was overleden. Elia vertelde haar alle kruiken te verzamelen die ze had. Ze vulden deze kruiken met olie zodat ze dezen kon verkopen. Blijkbaar werden weduwen niet ontzien door de omgeving. Net als wij tegenwoordig. Daarom geloof ik ook niet dat vrouwen geen positie in de vroege kerk hadden. Ik moet het nog even opzoeken, maar volgens mij was het een vrouw die met sint Paulus samenwerkte en diaken was in een vroege gemeente.

  1. Francien schreef: “Theudmer, er zijn in de Bijbel plaatsen aan te wijzen waar vrouwen het voortouw nemen i.p.v mannen. Denk aan profetes Deborah, Abigail ten tijde van David, Naomi voor haar schoondochter Ruth, Maria Magdalena en vele anderen.”

   Francien,

   Geen van de oud-testamentische vrouwen die u noemt hadden gezagsfuncties binnen de Kerk bij de Israëlieten. Het kerkelijk gezag werd uitgeoefend door het priestergeslacht van Aäron, van de stam Levi; nooit heeft God toegestaan dat de vrouwen van de priesters gezag uitoefenden en offers opdroegen. Er zijn uiteraard vrouwen geweest die profetessen waren, maar zij hadden geen klerikale ambten. De vrouwen van in de negentiende en twintigste eeuwen die ik in mijn vorige reactie vernoemde hadden de geest van profetie, maar zij hebben nooit gezegd dat zij gezagsfuncties binnen de Kerk moesten krijgen.

   Sinte Maria Magdalena was een grote heilige, en zij heeft een speciale geestelijke band met de Frankische stam waartoe mijn volk behoort, maar zij oefende geen kerkelijk gezag uit. Volgens de goddelijke inrichting van de Kerk staat kerkelijk gezag in de context van het sacramenteel priesterschap, en Sinte Maria Magdalena heeft nooit de heilige orden ontvangen.

   Het is christelijk en zelfs typisch Germaans om vrouwen te eren, Francien, maar er mag geen aanslag gepleegd worden op de natuurlijke hiërarchische rangorde door God ingesteld. God gebruikt dikwijls het zwakker geslacht (vrouwelijk) om de arrogantie binnen het sterker geslacht (mannelijk) te beschamen, maar helaas kan er ook in het zwakker geslacht arrogantie woekeren, en dat laatste is onderdeel van het triest verhaal van de huidige moderne tijden.

   Er waren in de christelijke antiquiteit “diaconessen” zoals er heden nonnen zijn met een kerkjuridische status, maar de “diaconessen” van toen droegen geen klerikale ambten zoals de latere nonnen dat ook niet gedaan hebben. Zij hielpen de bisschoppen bij delicate aangelegenheden betreffende vrouwen, zoals bij het dopen van vrouwen (het doopsel werd in die tijd volledig naakt ontvangen). In het begin van de twintigste eeuw gaven hier in Europa nonnen nog les aan kinderen in scholen, maar dat betekent niet dat zij kerkelijke gezagdraagsters waren, zoals de activiteiten van “diaconessen” in de antiquiteit niet betekenden dat zij gezagdraagsters waren. “Diaconessen” ontvingen niet de heilige orden en droegen niet het diaconaal ambt.

   Nogmaals, het lezen van apocriefe geschriften is gevaarlijk voor mensen die niet grondig onderlegd zijn in de Kerkgeschiedenis.

 11. Aan Francien ..inzake..(7 september 2020 om 16:31)..

  Je schreef: .. Ik ambieer het ambt van priester dan ook niet [en ik begrijp ook niet waar u dat uit mijn post haalt].
  Ik gaf alleen in algemeen mijn visie betreffende het eventuele vrouwelijk priesterschap omdat jullie het daarover hadden.. het was dus niet specifiek gericht… anders had ik die passage ook geciteerd… ik heb gewoon een andere invalshoek over bepaalde onderwerpen..meer vanuit de kenleer.

 12. Off topic

  Spuiten ze bij jullie ook die vliegtuigen de luchten zo vol?
  Vandaag was het weer vreselijk raak boven midden Nederland. Het ene na het andere vliegtuig maakte die vreselijke nare vieze wolken die uren blijven hangen en de zon verduisteren. Het zijn grote commerciële vliegtuigen, meen ik. Het zijn er per dag zo een stuk of 50. Die allemaal van de wolken maken met die vieze luchten. En dan maken die vliegende objecten ook nog eens een naar geluid.
  Ziet niemand dat nou niet? Als ik er soms over begin dan geloven mensen het niet eens? Ze kijken nooit naar boven, zeker.
  Vinden jullie dat niet vreselijk? Het is al meer dan 5 jaar aan de gang en wordt steeds erger.
  Wat vinden jullie?

  1. Theodore Gunderson, die door arseenvergiftiging vermoord werd omdat hij mensen alert maakte betreffende de sekte der “illuministen”, sprak over de chemische sporen waar u het over heeft.

  2. Ja, ik heb de foto’s gezien van die vliegtuigen. Vermoedelijk van Amerikaanse makelij, en vermoedelijk opererend vanuit Engeland. Van binnen volgebouwd met grote tanks en een buizen netwerk, voor het spuiten van gif in de lucht, om ons burgers, te temmen, moedeloos en depressief te maken. In het NL parlement is dit onderwerp tot taboe verklaard, mag niet over gesproken worden. Het doel van de wereld elite van judeo-vrijmetselaar netwerken, is, volgzame en getemde burgers te maken die niet meer verzet plegen tegen hun in de mars lopende corrupte regeringen. Laten we zeggen, we moeten hier allemaal Belgen (of Fransen) worden die te laf en te bescheten zijn om de straat op te zoeken voor grote demonstraties tegen de griep hysterie, zoals onlangs in Berlijn met 3 miljoen, of het Malieveld met 8.000 demonstranten. Ik hoor nog zeggen, tegen alle argumenten in, een chique dame woonachtig in Brussel, dat ze alle vertrouwen heeft in de regering en dat de maatregelen prima werken. In Frankrijk eenzelfde dame ontmoet die zelfs de vrouwelijke minister arts van Gezondheid de hemel in prees. Je wordt ziek van de stupiditeit van vele, veel te veel, burgers, veelal BCBG burgers, die de overheid niet zien als vooral de natuurlijke vijand van ieder volk.

   1. Ik word ziek. Telkens als ik dit soort onzin lees. Misschien, of eigenlijk wel zeker, zijn er gelukkig heel veel meer mensen die niet geloven in dit soort fantasieverhalen. En als je om bewijzen vraagt is het taboe of wordt gehinderd. Andere bewijzen worden afgedaan als gemaakt. Nogmaals zeg ik kom met bewijzen. ONDERZOEK en BEWIJZEN en niet aan elkaar geknutselde fantasieen of conclusies. Chemicalieen die op ons worden gespoten om ons bewustzijn te beinvloeden?!?!!? Mensen die dit oprecht geloven hebben echt veel te veel lijn gesnoven…Medelijden past daar meer bij.

    1. Juuls,

     Dank u voor het antwoord.

     Ik heb bewijzen in de vorm van foto’s en films die ik maakt en maak.
     De lucht wordt, behalve de normale wolken, ook voorzien van extra wolken op grote hoogte. Dat is een FEIT.
     Wat er in die wolken zit, daar weet ik niets van.

     “Mensen die dit oprecht geloven hebben echt veel te veel lijn gesnoven…Medelijden past daar meer bij.”, schrijft u.

     Dat u meteen aan ‘lijn’ denkt en aan ‘gesnoven’ en aan ‘medelijden’, zegt heel veel, beste Juuls.

     Maar waarom reageert u met zulke woorden?
     U gaat meteen in de aanval? Waarom?

     Aan welke kant staat u eigenlijk?

     1. Het is een feit dat vliegtuigen contrails produceren. Dat is inderdaad een feit. MOgelijk zelfs dat er experimenten zijn om te kijken of men regen kan beinvloeden. Maar dat men chemicalien over ons uitstort om onze geestestoestand te beinvloeden. Geloof ik niet. Ik sta aan de kant van de waarheid beste Raphael. Lijn moet trouwens lijm zijn. U gaat meteen in de aanval? Volgens mij zijn er hier veel andere lieden die direct in de aanval schieten. Vooral ene van Rooijen die echt een klap van een wiek heeft gehad in mijn ogen. Dat deze man nog kan leven. Hij verwijt de normale mensen makke volgzame schapen te zijn. Terwijl hij zelf bij voorbaat alles als leugen af doet. Een man die een obsessie heeft met Joden, vrijmetselaars en illuminatie. Leeft in een volstrekte fantasiewereld.
      U vindt van Rooijen normaal? Twee malloten dus!

      1. Juuls schrijft: ” U gaat meteen in de aanval? Volgens mij zijn er hier veel andere lieden die direct in de aanval schieten.”. Waar leest u toch iets als aanval, beste Juuls?
       Op de man spelen en ad hominem gebruik laat ik zelf liefst passeren.
       En als u op de persoonlijke toer wilt, om te oordelen over mensen of gedachten alhier op deze site te gaan geven, daar blijf ik daar, als u het toestaat, wil ik u zeggen, niet dicht bij.
       Sommigen vinden iets boeiend hier, maar wat zou dat zijn?
       Dat weet u vast niet.

       1. Herstel:
        En als u op de persoonlijke toer wilt, om te oordelen over mensen of gedachten alhier op deze site te gaan geven, dan blijf ik daar, als u het mij toestaat, wil ik u zeggen, niet dicht bij.

        1. Maar, beste Juuls,
         Waar mijn vraag over ging – niet of er wel geen wolken gemaakt, het is een feit dat er wolken worden gemaakt, en dat kan ik u eenvoudig aantonen met film en fotomateriaal, dus daar ging de discussie niet over -over of iemand dit fenomeen óók waarneemt, (want niet iedereen kijkt naar boven en neemt dat dan ook waar, en beseft ook hoe raar en erg dat is. Ik zie dat dus wel, want een hobby van mij is fotograferen en filmen, vandaar) en wat men daar over denkt. Óf iemand neemt het waar, óf niet. Het is maar net of je kijkt. Dat heeft weinig met geloven te maken.
         Snapt u? Ze doen het (die lui die dat doen dus) en de vraag is, als iemand het ook erg vindt, wat daar aan te doen. Want zulke zaken als een beginnende oplossing beginnen immers toch met bewustwording? Zonder besef is er weinig kennen, beste Juuls.
         Wanneer meneer van Rooyen over een gigantische kennis bezit en de gave heeft dat op te schrijven, dan heb ik daar erg veel bewondering voor. Of ik het met ál zijn conclusie eens ben is een tweede. Natuurlijk neemt iemand in zijn denkproces wellicht soms een verkeerde afslag. Maar die heeft de schrijver soms zelfs niet voor niets genomen. Maar, zoals u leest heb ik niet weinig respect voor de denk- en de presentatiediepte van sommige mensen. Sommigen staan toch fier op de schouders van hun inspirators? Zwaai naar hen desnoods 😉
         Dus ik oordeel maar wat voorzichtiger, als het kan en de omstandigheden het toestaan en ik het mezelf permitteer. Ik zou toch niet beschaamd willen komen te staan?
         Maar wat vind u van die toestand? Weet u ook iets van biologie en natuurkunde? Zo niet, dan maar hopen dat sommigen zijn hier die wél van zulke zaken weet.

   2. Jules van Rooyen,

    Dank je heel erg voor het antwoord.
    Ja, het is ook erg, vind ik, hoe sommige mensen reageren door dit dan als ‘complot-denken’ te framen. Net als met de covid. Die meme wordt maar herhaald en herhaald, tot de mensen het allemaal geloven.
    Maar tenminste één (u dus) die normaal antwoord. Die nog niet gehersenspoeld is. Alleen dat doet me al goed.
    Ik heb gisteren foto’s en een film gemaakt. Maar als ik dat zou laten zien aan iemand die onwetend is, dan zegt men nóg dat het normaal is, die wolken-makende vliegtuigen. Ze beseffen alleen niet dat de zon heel erg belangrijk is. Voor alles. Niets leeft zonder zonneschijn. Ook mensen worden heel erg ziek alleen al door gebrek aan vitamine D, wat door zonlicht in de huid aangemaakt wordt.
    En de planten en al de natuur wordt zo met dat spuiten beïnvloed.
    En zo is het ook met uw kennis, Jules. Ook die wordt gebagatelliseerd. De mensen kunnen of willen nou eenmaal niet begrijpen hoe de wereld geregeerd wordt door, je zou bijna zeggen: ‘onderwereld’.
    Het is ook moeilijk te begrijpen. Het is té absurd en onnatuurlijk.

  3. In 2004 of 2005 reed ik van Antwerpen naar Limburg over de snelweg en de hele weg lang volgde ik een mobilhome met aan de achterkant een klein slangetje waar ononderbroken vloeistof uit spoot. Eerst dacht ik nog dat men misschien een huishoudelijk karweitje verrichte, afwas of zo, maar omdat het bleef spuiten werd ik nieuwsgierig en bleef volgen, pas in Diepenbeek reed hij af. Dat kan geen klein tonnetje geweest zijn, maar een flinke container.

  4. Figuren zoals Juuls kunnen roepen en tieren over wat zij “complottheorieën” (een woord gelanceerd door operatie “Mockingbird” van de CIA om complotonderzoekers in de ogen van het publiek in diskrediet te brengen) noemen, maar het feit is dat Gunderson, die ik vernoemd heb, door arseenvergiftiging vermoord werd omdat hij weigerde te zwijgen, en dat hij vergiftigd werd heeft zijn dokter bevestigd. Iemand assassineren doen de machthebbers niet omdat de persoon verzinsels rondstrooit, maar omdat hij hun werken ontmaskert.

   Gunderson waarschuwde reeds voor de bevolkingsvergiftiging doormiddel van vliegtuigsporen. Neen, Raphaël, u bent niet de enige die dat fenomeen opgemerkt heeft. Ik heb dit ook al jaren in het oog, en ik hoorde ooit iemand klagen over de vuiligheid die vliegtuigen naar beneden lieten vallen op gewassen; de manier waarop die persoon sprak leek aan te geven dat zij het als een recent fenomeen zag (zij was overigens bejaard en had dus zeker geen YT-video’s gezien over “chemtrails”). U moet niet ver gaan zoeken naar de duistere motivatie van de machthebbers; die is dezelfde die hen beweegt op het gebied van een vaccinatie voor een niet-bestaande, mythische ziekte. Zij zijn malthusianen en willen de bevolking uitdunnen; zij laten dus gif uit vliegtuigen vallen om de mensen zwakker en zieker te maken.

 13. @ Juuls,
  misschien stemt het je tot nadenken indien je eens een kijkje neemt in de reeds bestaande ondergrondse en zogenaamd “derde tempel” in Jeruzalem. Ten zeerste bevreemdend.
  Hidden Third Temple Chambers Discovered by Western Wall
  https://www.youtube.com/watch?v=aaXbN1RX8X0
  Wie doet zulke dingen, want dit is dus niet binnen de oorspronkelijke Stad van David waar de twee vorige echte tempels werden gebouwd ? Nooit over de antichrist gehoord ? En wat heeft president Trump hier mee te maken ? Hoe ongelofelijk ook, dit is de realiteit.

  1. Waarom zou het me tot nadenken moeten stemmen. Het vinden van een tempel? Een archeologische mooie vondst. Mogelijk een belangrijke christelijke vondst. Helemaal goed toch?

  2. @ Juuls,
   Joden beroepen zich op Maleachi 3:1 “Zie, ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet.”
   Dit is uiteraard heel dom en antichristelijk omdat zij op basis van dit vers blijven beweren dat de Messias niet zal komen voordat de derde tempel zal klaar zijn.
   Wie presteert het om een oude verondersteld Romeinse ondergrondse ruimte (geen tempel, veel ouder dan Romeins) in te richten als een tempel ???

   De gemoderniseerde granaatappel als symbool voor eeuwig leven kan men met weinig verbeelding ook terugvinden bij Apple Steve Jobs als goeie vriend van overmachtige Bill Gates en last but not least de Apple Beatles LP’s tot hersenspoeling van generaties jongeren. Toen ik enkele jaren geleden Engelse taal begon te begrijpen viel ik van mijn stoel bij het aanhoren van de Beatleteksten. Kortom, vrijmetselarij all around.

   Juuls, voor jou en voor velen blijft de verwarring groeien want het is nu wel overduidelijk dat degene die naar Jeruzalem zal komen niet Christus is maar de grote werelddictator die zichzelf als ‘christus’ zal presenteren.
   Moest dit een script zijn voor spannende film dan was het leuk, maar het is afschuwelijke realiteit.

 14. @ P.Derks..

  Je holt jezelf weer eens voorbij in je reactie …

  Je schreef het volgende::
  ▪︎Inzake mijn geloof hou ik mij 100% aan de R.K. bijbel.▪︎
  Alleen al dááruit volgt: dat Jezus ‘n vrijgezel was + {{ik geloof niét dat Jezus in West Europa zou zijn geweest}} + ik geloof niét in Gnosticisme (Gnosis duidt op mystieke, geheime (in de betekenis van “verborgen”) kennis.
  Jezus sprak te allen tijde in het openbáár (en wat Hij met de apostelen besprak, staat in de bijbel). Dus ik geloof niet in GEHEIME kennis. Dit is ook de reden, waarom ik zéér voorzichtig ben met R.K. ‘profeten’ en mij zelfs in het geheel niet bezig hou met ‘profeten’ van ándere geloven.

  Ik schreef dat er [bewijzen zijn] dat Jezus in West Europa is geweest ..en dan kom jij aan met wat jij daarover [[gelooft]] ..in plaats van dat je om de bewijzen zou kunnen vragen, of een verdere toelichting laat je zien ..en dat met een IQ van 155.

  En wat zegt [dat] geloof.. je geloof.. in betrekking tot 100% R.K. bijbel.?!…
  Als je de bijbel, de H.Schrift naast de geschriften van Anna Katharina Emmerick en o.a. Vassula Ryden legt zie je duidelijk wederzijdse overeenkomsten en verduidelijking op betreffende onderwerpen … dit kun jij blijkbaar niet opmerken en vandaar dat je -‘profeten’- tussen aanhalingstekens zet. Je laat daardoor je vermogen tot [eigen] profetische [inzicht] als mogelijkheid !!! aan je vooringenomen geest in zelfgenoegzaamheid voorbijgaan.

  Voor een leek met een zekere mate van inzicht in de H.Schrift… kan met wat onderzoek (b.v.) de informatie in de geschriften van Vassula Ryden gemakkelijk in de H.Schrift terug herkennen.
  Ik noem maar één voorbeeld … hetgeen de Waarschuwing van Garabandal betreft ..te zien in Malakias 3:1-5- ..In Isaias 66:15-17 …de persoon in vers 17 is de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende, hij is de [ROOF]vogel in Jesaja (Isaias) 46:11 de EERSTE versregel…. de [2e] versregel betreft de eindtijd Cyrus. (uit Nederland).. deskundigen veronderstellen hier een parallelle tekstgroepering, hetgeen ik ten zeerste afwijs, dit durf ik te beweren ondanks dat ik beslis geen taalkundige ben.

  In Jesaja 13:8 zien we de [toestand] in de Waarschuwing “van” Garabandal .. de grote Dag van Jahweh is hetzelfde als de Dag des Heren in 2Thess.2:2 ..deze Dag des Heren betreft niet het laatste oordeel, ((het laatste oordeel zien we In Openb.20:11-15 en Daniël 12:2-3)).
  maar het VÓÓR-LAATSTE oordeel, het oordeel van het 6e zegel in Openb.6:12-17.
  Ook in Openb.20:4 zie je het 6e zegel REINIGINGSoordeel …het symbolische “1000”jarig Vrederijk
  betreft de vrede die in Fatima is aangekondigd. ..en zo is er nog meer afteleiden uit de geschriften van Vassula Ryden.

  Het Messiaanse symbolische “1000”jarig Vrederijk wordt door de kerk ontkend ..dat is te zien bij Vassula daar het weldegelijk in haar geschriften staat.. en daar hebben ze een verkeerde conclusie uitgetrokken…de kerk heeft het dus totaal mis in deze.. ofschoon te begrijpen daar het door de eeuwen vaker is aangekondigd en niet gebeurd is…maar nu is het zeker.. met alle zekerheid.

  Het zelfde geldt voor Anna Katharina Emmerick.. hetgeen ook te toetsen is aan de H.Schrift.
  Én zo is het ook met de hedendaagse begenadigde personen..daar zijn goede en valse zieners, ..vandaar de noodzaak van de geest des onderscheids.
  Maar jij sluit je af voor wat God als genade voor deze moeilijke tijden aanbiedt.. en dat is bekrompen van je geest.. en is heel duidelijk te constateren.
  Dus geen nieuwe coronatest ..maar opgaan voor een nieuwe IQ test 🤧
  ………

 15. Aan eric-b-l ..inzake (8 september 2020 om 14:25)…

  Van wat je schrijft is het belangrijk dat ik dat aanvul met informatie die niemand bezit onder de gehele mensheid.. je snapt dat ik dit flink aandik om te prikkelen.. prikken meer zo als met een priem…….maar eigenlijk is het waar ..maar beoordeel mij of ik [on]weerlegbare feiten aandraag.

  Beginnen wil ik met de verklaring over Gods tempel in 2Thess.2 vers 4 …die de St.Pieter in het vaticaan is …met zijn reine offerande, naar Malakias 1:11, (zie de omliggende context)….het offer dat alleen de katholieke kerk bezit .. heeft. [Die] Gods tempel in de eindtijd is de kerk op Petrus.
  In onder andere Maleachi 3:3-4 [lijkt] het of de oudtestamentische offercultus op het einde der tijden (6e zegel) hersteld wordt.. zo ook in Jeremia 33:18.
  Maar de goede verstaander begrijpt dat God zich aanpaste de toenmalige situatie en begrip van Israël… het sacramentele mysterie wordt pas daadwerkelijk middels het Nieuwe Testament.

  God gaat de joden niet plezieren door het herstel van hun offercultus, dat naar Jezus het Lam wees en impliceert ..ze zouden dan trouwens ook niet bekeerd zijn.. ze bekeren zich juist door de Grote Waarschuwing van God in het 6e zegel.. wat we bevestigd zien in Zacharia 12:10.
  Én daarom krijgen ze ook de Koning in Jer.33:15-16 ..die in DIE tijd, onze tijd geboren is en de DORRE boom in Ezechiël 17:22-24 is, dat wil zeggen.. die tot bekering komt.

  Nostradamus zegt daar het volgende over::
  ▪︎In Boulogne zal hij zijn fouten willen afwassen.
  ▪︎Hij zal het niet kunnen in de [zon]netempel … (met zijn altaarsacrament).
  ▪︎Hij zal vliegen en zeer hoge dingen tot stand brengen.
  ▪︎In de hiërarchie was er nog nooit een dergelijke.

  ▪︎Het •vliegen• betekent NIET middels het vliegtuig maar het zich verplaatsen met de snelheid van de gedachte en dit waar hij terstond [wil] zijn.. Dit is niet absurd daar uit geheime rapporten blijkt dat de wetenschap daartoe ook al in staat is…maar met de hulp van de gevallen engelen, de buitenaardsen genoemd.. de duivelen in het heelal, die zullen komen zoals Jesaja 13:5 voorzegd.. en er zijn er ook al hier Jes.2:18-19.. zoals op het internet bevestigd wordt.

  ▪︎Dat hij [het] niet in de kerk kon heeft te maken dat hij eerst de DORRE boom in Ezechiël is en als hij terugkomt vanuit de Himalaya in het Oosten eerst, VOOR zijn koningschap, in Boulogne in afzondering gaat. De hiërarchie heeft betrekking op de ladder van Jacob..

  De Malakias bode in Malakias 3:1 gaat VOORAF aan de komst van Jezus Christus in het 6e zegel.
  Met de [tempel] wordt hier in eerste plaats de mens bedoeld als de tempel van de Heilige Geest.
  De Malakias bode is ook de Vreugdebode in Jesaja 52:7-12.. en kort erna overgaand in het handelen als de eindtijd Cyrus. …het schijnt, het blijkt dat evangelische christenen in Amerika die rol aan Trump uitbesteed hebben 🥱 Er is al een muntstuk met het hoofd van Trump en Koning Cyrus.. als illuminati-vrijmetselaar lacht hij inmiddels in het vuistje.. om die domme evangelicals.

  De Joden hebben wel gelijk in het feit dat de koning in [o.a.] Jeremia 33:15-16 NIET Jezus Christus
  kan zijn omdat die koning pas in de eindtijd geboren wordt en inmiddels geboren is.
  Zo er al een joodse tempel gebouwd zou worden dan is dat niet Gods tempel maar die van de synagoge van satan.
  De tempel die wel gebouwd wordt is die naar Zacharias 6:13 door de koning in Jer.33 en dat is dus na de Waarschuwing, het 6e zegel = Openb.19:11 ..te zien bij Vassula.
  Maar ik sluit niet uit dat dat bouwen betekent het herstel van de kerk in het algemeen.
  …….

  1. @ JO,
   @ Juuls,
   Jo, jij hebt een “geweldig groot denkraam” (zoals vrijmetselaar Marten Toonder het zou uitdrukken bij Tom Poes en Heer Bommel) en eigenlijk zou ik je voorstel graag volgen maar daar heb ik geen tijd meer voor.
   Normaal gebruik ik bijbelteksten slechts als een vorm van gebed, maar nu omwille van Juuls was het misschien nuttig om meer pragmatisch te schrijven, misschien, want redelijke argumenten zijn niet voldoende om iemand tot bekering te helpen komen. Gebed is beter.
   Van Nostradamus heb ik ook wel eens geproefd, lijkt me wel boeiend, vooral diens datumsysteem met behulp van planetenstanden. Als ik daar nog tijd kon voor maken zou ik die datums wel eens willen uittesten op mijn zelfgeprogrammeerde zodiac die volledig afhankelijk is van digitale ephemeridetabellen, dus geen berekeningen, en de zodiaccode kan ik wel kneden naar believen. Het is als snoep waaraan ik helaas moet verzaken.
   Speculeren op bijbelteksten kan best wel boeiend zijn maar daar is geen enkele ziel van je naasten mee gediend, en vooral Jezus met respect kunnen ontmoeten met een brandende lamp en veel reserve olie is belangrijker.
   Laten we voor Juuls bidden opdat hij zou voorbereid zijn voor de Grote Waarschuwing, ik ben er zeker van dat ons gebed hem veel meer kan helpen.

 16. Jules, je schrijft in je post van 7 september jl. : ” Want ervaring leert dat vrouwen niet in een bestuur passen, noch in een hoofd redactie, noch in de krijgsmacht, noch in de regering, noch in top functies bij de overheid, noch op zee, noch in de lucht met de vlieg knuppel, noch in de gevangenis achter tralies.” Dat van de “hoofdredactie” moet wel iets met Katharina Gabriëls te maken hebben, toch?

 17. Aan eric-b-l …inzake (8 september 2020 om 21:41)..

  Je schreef, ik citeer:: {Speculeren} op bijbelteksten kan best wel boeiend zijn maar daar is geen enkele ziel van je naasten mee gediend..etc.

  Het gebruikte woord •speculeren• in je reactie veronderstelt volgens mij dat ik mij toch niet geheel en al afdoende duidelijk was.

  Om te beginnen wil ik dan ook méér duidelijk het onderscheid maken tussen het laatste oordeel in Openb.20:11-15 en het 6e zegel in Openb.6:12-17 .. wat ook de Dag des Heren is en de Dag van Jahweh in het oude testament ..de geschriften van Vassula Ryden zijn daar dus een grote hulp in, maar ik ga het niet tot in alle details uitwerken.

  Openb.20:11-15 impliceert 1Thess.4:15-17 en Daniël 12:2-3.
  Als de antichrist gedood wordt door de Aartsengel Michael komt volgens de heilige zuster Nativitas Jezus Christus NIET direct terug, de mensen die dan nog leven zijn uitverkoren om met talrijke verzuchtingen (net zoals bij Zijn Moeder) uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus bij het laatste oordeel ..en die dus zullen het verheerlijkte lichaam ontvangen terwijl ze nog leven en tegelijkertijd opgenomen worden.. en dat is in Openb.20:11-15 in zeer geringe details beknopt neergeschreven.. en dat impliceert ook hoe dat het in 2Thess.2:8. zeer beknopt samengevat is.

  Toen ik ongeveer 20 jaar was las ik voor het éérst 2Thess.2 in de Petrus Canisius vertaling en meteen was het raak want er was namelijk Iemand die heel subtiel, zacht en [bijna] onmerkbaar in mijn geest meelas ..en toch merkte ik het op, Hij las méé maar niet meer dan dat..Hij gaf geen aanwijzingen of wat wat dan ook.. dus het was een samenspel van geest en Geest, Heilige Geest.

  Mijn natuurlijke geest begreep het volgende… In vers 4 wordt aan de tekst een hulpmiddel [bijgevoegd] in de vorm van schuingedrukte tekst die luidt:: {komt de Dag des Heren niet}.

  Met het begin van vers 5 komt dus een onderbreking in het verloop van het voortgaande verhaal vanaf vers 4. ..En wat dan volgt in vers 5 tot -in- vers 7 is dan een [toelichting]..
  [In] !! vers 7 wordt dan het verloop vanaf vers 4 taalkundig !!! weer opgepakt met de zinsnede:: EERST als •deze•.. ((de persoon in vers 3 en 4.. die de valse profeet maitreya is)) ..verdwenen zal zijn…!!! (DANIËL 7:11) ..dan zal de goddeloze verschijnen (vers 8) ..die de antichrist is.
  Het gaat hier DUS !!! om 2 personen en niet om alleen de antichrist zoals door de eeuwen steeds verondersteld is.

  De zinsnede: “maar er is er nog EEN die [HET] tegenhoudt.. ((het [Het] = dat voortwoekerende kwaad)).. behoort nog vanaf vers 5 tot de toelichting
  Doorheen de geschiedenis is door de bijbelgeleerden en alle christenen dan ook verondersteld dat de tegenhouder, weerhouder moest verdwijnen en een van die theorieën is dan ook dat de Heilige Geest de weerhouder van de antichrist was… maar taalkundig is dat dus onjuist.

  Én met dat basisgegeven is ook verdere samenhang “snel” te leggen.
  Het spreekt voor zich dat ik die persoon zelf ben.. die weerhouder ..als de Malakias bode…na gereinigd en gelouterd te zijn ..tot mijn eigen heiliging.
  …….

 18. @ Jo,
  ik was 26 toen ik voor het eerst met de bijbel in aanraking kwam, en wel door protestanten die eigenlijk mijn leven redden want ik had al enkele keren gedacht of zelfmoord voor mij niet de beste oplossing was. Het modernisme met de moderne mis had me alle mogelijkheden tot geestelijk leven ontnomen zonder dat ik de draagwijdte daarvan besefte. Plots kreeg ik weer talrijke heldere dromen en ik begon ook weer te bidden. Ook ontdekte ik dat ik op meerdere niveau’s tegelijkeertijd kon denken. Ja, er was dus nog iemand aanwezig, maar ik wist niet wie.

  Jo, je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Niet alleen de Amerikaanse dominee David Berg was een man met bijzondere talenten, maar in die protestantse commune waren ook enkele leiders die dergelijke talenten hadden. Dat heb ik pas veel later ontdekt toen in Antwerpen de ene heks na de andere me opvallend fysiek benaderden en het duidelijk werd dat zij niet gewoon helderziende waren maar ook geestelijke macht hadden over de mensen om hen heen.

  Dat er iemand subtiel met je meeleest is op zich geen bewijs dat het Jezus zelf zou zijn.

  Je mag niet uitgaan van veronderstellingen.

  Jezus kan werkelijk in je leven komen maar dat gebeurt altijd op een niet te miskennen manier, aangenaam schokkend, en onvergetelijk, en dan weet je ook met absolute zekerheid dat Hij het Zelf is. Maar Hij blijft niet, want dan zou je geen persoonlijke vrijheid meer beleven en dan zou je liefde niet meer daadwerkelijk persoonlijk blijven. Mij werd getoond dat ik moest leren respect te hebben voor de heiliging van het leven en met meer aandacht te bidden en/of mediterend te bidden en vooral meer te bidden.

  Misschien ga je niet akkoord met volgende conclusie : het feit dat je zo hard zoekt naar alle mogelijke details over de eindtijd verraadt volgens mij dat niet Jezus met je meeleest, integendeel, iemand anders.

  De kennis over de eindtijd mag voor jou een soort levenswerk lijken, maar daar is het Jezus niet om te doen.
  Onderzoek dus goed wat je bezielt.

  Ik begrijp wel dat voor mannen hun levenswerk allesoverheersend kan zijn, hun allesoverheersende liefde is hun werk of hobby, hetgeen niet de echte geestelijke liefde is die Jezus met oneindig geduld van je verwacht.
  Voor vrouwen is dat wel anders. Zij willen zich geliefd weten, hetzij door de partner, hetzij door Jezus en/of Maria. Tenzij een vrouw een grote ambitie koestert om bijvoorbeeld een boek te schrijven over de eindtijd, maar ook dat is niet de liefde die Jezus van haar verwacht.

  Ik weet niet of een heks je leven domineert of dat je ooit aanleiding gaf aan een duivel om zich aan je ziel te hechten. Dat moet je zelf onderzoeken. Ik weet te weinig over je persoon om te begrijpen wat je drijfveren zijn.
  Als je wil kan je me persoonlijk schrijven : ericboelen@telenet.be

 19. eric-b-l …inzake} 9 september 2020 om 21:51…

  Je schreef het volgende::
  Dat er iemand subtiel met je meeleest is op zich geen bewijs dat het Jezus zelf zou zijn.
  Je mag niet uitgaan van veronderstellingen… << wat dat betreft had ik het dus over de Heilige Geest.. heel duidelijk, maar het zou ook b.v. de eigen Engelbewaarder kunnen zijn geweest.

  Ook wat je hieronder schrijft is mij bekend.
  Citaat: Jezus kan werkelijk in je leven komen maar dat gebeurt altijd op een ▪︎[niet te miskennen manier]▪︎ aangenaam schokkend, en onvergetelijk, en▪︎[dan weet je ook met absolute zekerheid dat Hij het Zelf is]▪︎

  Die persoonlijke in-druk vermelden was meer als een opstap bedoeld ..dat het de gehele persoon betrof die totdat inzicht kwam en niet alsof het een prestatie van het intellect betrof.

  Voor ieder mens heeft de Drie Ene God unieke genaden om elk mens te heiligen ..zo hij aan die genaden mee-werkt, het Ja woord geeft ..etc.

  Wil je dus iets beter en meer begrijpen van de gedachtegang in een betoog dan moet je om een toelichting vragen en dat is wat hier zeer weinig gebeurd, en het gebrek hierin zag je vooral in de reacties van P.Derks… en ik zeg je dat dat zeer irritant is.. en zeker als zo iemand een IQ zou hebben van 155 ..hij beledigd dan zichzelf ..in dat IQ. ..heel vaak is het geneuzel aan de oppervlakte.

  Achter een betoog zit een mens ..zegt iets over die mens ..in zijn [geheel] is hij als het ware middelaar tot de ander middels zijn gedachtegang.
  Wat VOORAF gaat aan de Grote Waarschuwing van Garabandal is de komst de valse profeet maitreya..hij is dus niet de antichrist.

  Op de site: restkerk.net probeerde ik ook uit te leggen dat de valse profeet maitreya als het ware een andere antichrist is en dat als Jezus Christus in de huidige boodschappen spreekt over de komst van de antichrist Hij feitelijk de valse profeet maitreya bedoeld.. want anders waren we al voorbij aan het VÓÓR-LAATSTE oordeel van het 6e zegel.. terwijl het bekend is dat de antichrist pas komt kort voor het LAATSTE oordeel.

  Ook probeerde ik hun het onderscheid duidelijk te maken tussen de usurpator paus die wél voor de katholieken als het ware een valse profeet is ((omdat geen paus ooit zo'n verrader van de gelovigen is als hij..en dus een 2e judas is)) en door Jezus Christus ook als zodanig geduid wordt in het {Boek der Waarheid} ..maar dat hij toch niet [de feitelijke valse profeet] is.

  En toen waren de rapen gaar (dus kritiek moment) ..zij hadden tot doel de boodschap van het |Boek der Waarheid| uit te dragen, mijn visie was dus niet meer gewenst en ikzelf dus ook niet meer. Ook in de bijbel zijn er passages die zich tegenover elkaar [lijken] tegen te spreken.. maar [uiteindelijk] toch niet aan elkaar tegenstrijdig blijken te zijn.

  Conclusie: ..men blijkt niet open te staan voor aanvullende toelichtingen die mogelijkheden geven tot meer inzichten en de mens kunnen versterken.. bemoedigen en om te groeien in hun verdieping van hun geloof en om in standvastigheid te zegevieren.

  Daar wordt dus censuur toegepast en.. afgewezen ..en zijn in dat element niet beter dan wat door de synagoge van satan wordt toegepast..
  Als inhoudelijke verdieping niet opgemerkt wordt kan dat natuur ook aan de schrijver liggen.
  ..maar uiteindelijk zal hij zichzelf ook gaan censureren.. als dat "kwartje" niet valt..ISAÏAS 49:4.. helaas…jammer ..gemiste kans..
  Groet ..Dante's Veltro.

  1. Jo,
   ja goed, laat dan bijvoorbeeld Trump die valse profeet kunnen zijn, lijkt me zeer goed mogelijk. Maar dat lost het probleem van de algemene geestelijke blindheid van al die gemoderniseerde en/of misleide christelijke schaapjes niet op.

   Te meer omdat het ten zeerste storend is dat je dat woord “maitreya” blijft gebruiken omdat Satan weinig of geen problemen heeft met boedhisten en soefisten maar daarentegen wel zeer grote haat koestert tegen Traditie gezinde Katholieken. Er lopen nog al wat vermeende ‘christussen’ en maitreya’s rond op deze aarde, tot genot van de duistere machten, maar die eigenliefdedragers kunnen nooit ernstig gevaar opleveren.

   Ongetwijfeld zullen er nog wel enkele maitreya’s in de media komen. So what ?

   Dat dit alles tot God’s plannen behoort, op de een of andere wijze, daar lig ik niet van wakker, maar wel dat het zo moeilijk geworden is nog tot een ernstige gebedsgroep te kunnen toetreden, en het zal nog veel erger worden, voorlopig althans, tijdelijk.

   Waarom blijf jij denken dat je de Traditie-gezinde Katholieken moet waarschuwen ? Moet je niet veeleer de misleiden en onwetenden waarschuwen ? Maar dan is de vraag : waarom “maitreya” ? Gewone mensen kennen dat woord niet eens.

 20. Aan eric-b-l…..

  De naam maitreya kun je googlen en dan kun op Nederlands talige site als ook op de Engelse komen. Uit hun eigen gegevens blijkt dat maitreya op liciferische wijze de dood heeft overwonnen, en met dat “opstandingslichaam” zou hij dan verblijven in het Shamballa in de Himalaya. Ook zouden er meerdere personen zijn die blijkbaar op die wijze de dood overwonnen hebben.. maar maitreya wilde, omdat hij de hoogste in de hiërarchie is, .. zich manifesteren in een lichamelijke gestalte of het van vlees is.

  Om dat te realiseren creëerde hij uit de bovenzinnelijke sferen zich een schijnlichaam waarin hij ging “bewonen” vanuit zijn “licht”lichaam ..dit is wat waarschijnlijk in Openb.13:15 is bedoeld, want hij geeft leven aan die gestalte vanuit zijn duivels liciferische “licht”lichaam.
  Volgens de site martinvrijland.nl zou de wetenschap ook met de hulp van de gevallen engelen de materie van het lichaam steeds kunnen vernieuwen, zeg maar oppeppen.. alsof ze de dood hebben overwonnen.

  Nostradamus zegt het volgende….
  ▪︎Het volgend jaar ontdekt door de zondvloed,
  ▪︎Worden 2 leiders verkozen, de éérste zal het niet uithouden.
  ▪︎Door te vluchten voor een SCHIM, is voor één van hen de wijkplaats.
  ▪︎uitgeplunderd en vernietigd: hij, die het éérst zal handhaven.

  •De zondvloed betreft de Waarschuwing in het 6e zegel..daar is de confrontatie tussen beiden en impliceert het volgende proces.
  •In Jesaja 46:11 wordt niet een persoon beschreven maar 2 personen
  maitreya zal als éérste zich wereldwijd openbaren.
  •Door te vluchten voor een SCHIM wil zeggen dat terug vlucht naar het Shamballa in de Himalaya, ook Dante voorzegd dat in de helletocht.
  •Het uitgeplunderd zijn en vernietigd zie je in Daniël 7:11

  maitreya beweert ook dat hij het was die Jezus Christus bij de doop overschaduwde.. hij was wel aanwezig ..maar Jezus Christus liet hem natuurlijk in die waan.. de afrekening komt in de Waarschuwing van Garabandal en dan zal hij het Ware Licht van Jezus Christus NIET kunnen verdragen als Jezus Licht in het VUUR van de Heilge Geest over maitreya zal slaan.

  Ook zie je dat in Daniël 7:11 maar één persoon gedood wordt en terwijl er in Openb.19:20 twee personen gedood worden ..hetgeen de samenhang impliceert van het Voorlaatste oordeel en het laatste oordeel ..maar in de tijd gescheiden dat te begrijpen is doordat Openb.20:4 Het 6e zegel oordeel impliceert en daarna de beloofde het Vrederijk ..wat het Onze Vader veronderstelt.

  De antichrist komt wel in zijn eigen lichamelijk-vlees.
  OOK NOSTRADAMUS ZEGT…
  Én NA de grote hond zal de meest gruwelijke bulhond tevoorschijn treden, die alles vernietigen zal, zelfs datgene dat tevoren tot stand werd gebracht.

  Ook deze Century bevestigd mijn visie dat de valse profeet maitreya de symbolische 3½ jaar vóór het 6e zegel krijgt en later na het Messiaanse tijdperk van Vrede krijgt de antichrist de symbolische 3½ jaar van de in totaal 7 jaar van de verdrukking.
  In Daniël 9:27 [mondt] de éérste “3½” jaar van en voor de valse profeet [uit] in de HELFT van de week (van de 7 dagen) en betreft de HELFT van de week het 6e zegel oordeel = (Openb.20:4).
  Én later krijgt de antichrist dus de andere symbolische 3½ jaar Openb.13:5.
  In Daniël 9:27 wordt ook iemand gedood.. wat dus de valse profeet maitreya is.
  Vers 24 betreft de zalving van Jezus Christus als afsluiting van de geschiedenis bij zijn wederkomst in het LAATSTE oordeel.
  《《《《

 21. Jo,
  ergens in de jaren 80 kwam in Gent een blanke maitreya op bezoek op een grote groene happening vergezeld van zijn vriendin die zich ongelofelijk uitsloofde om hem te promoten. Sedertdien zijn er nog anderen in het aquarius nieuws geweest. Waarom zit jij dat zo uit te zoeken ? Wat levert je dat op ? Alles gebeurt op de tijd dat God bepaalt en geen maitreya of welk hoogmoedig schepsel dan ook kan iets verrichten buiten God’s wil. Dat is allemaal niet belangrijk.

  Je zult wel werk hebben om zelfs sommige trage Traditie gezinden te onderrichten. Zelfs nu zijn er nog steeds Traditionelen die nog niet begrijpen dat de totale lockdown onverwijld zal komen en dat dit onherroepelijk zal leiden tot het sluiten van de banken, het resetten van alle rekeningen (op nul) en dat dan de eerste fase van de oorlog over ons komt (snelste blitzkrieg aller tijden) met als enige bedoeling alle landen machteloos te maken zodat de laffe antichrist kan aantreden om zogezegd vrede te brengen. Het zal onmogelijk zijn hem niet als zodanig te herkennen. Waarom maak jij daar zulk spektakel van ???

  Dit allemaal na ongeveer 40 dagen na de Waarschuwing.

  Ongeveer tegelijkertijd met die antichrist of wat later zullen de nieuwe paus en de Europese monarch aantreden. Hoogstwaarschijnlijk zullen veel waarheidslievende Katholieken dan over geen internetverbinding meer beschikken. Dat betekent dat we sterk moeten staan in het gebed. Ik ben niet van plan veel naar de radio te luisteren, die leugenbabbels kan ik niet meer verdragen.

  Conclusie : je verliest je tijd met nutteloze details over maitreya’s van eender welke soort, zelfs als je gelijk hebt en alle mogelijke details over hem kent. Leuke hobby, maar nutteloos.

  Het enige dat ons rest is volledig op God vertrouwen.
  Hadden we dat 50 jaren geleden beseft, dat vertrouwen op God was er toen niet !!!
  Ik zie hoe sommige Traditie gezinden er nu nog niet aan toe zijn om volledig op God te vertrouwen !!!
  Voor hen en voor de misleide mensen moeten we bidden, dat is van WERKELIJK belang !!!

  Ik merk het wel als de drie duistere dagen er aan komen. Daar ben ik ook op voorbereid. Als ik dan tenminste nog in leven ben.

  Bereid je voor op zware beproevingen, om stand te houden, om in de waarheid van God’s Woord te blijven.

  Jo, laat die maitreya’s maar lopen waar zij willen, dat is jou zorg niet.
  Jo, begin nu een nieuw zorgeloos leven met geheel vertrouwen op God.

 22. Aan Eric-b-l…

  Niemand is zoals de boven beschreven maitreya, dat onderscheid ken jij dus nog niet maken.. blijkbaar.
  Ook de Monarch waar je het over hebt is in zijn omgeving allang bekend.. maar dat deert niet ..want niemand geloofd hem toch niet.

  Dit is wat Nostradamus over hem zegt…
  ▪︎Wanneer de bloedige het gezicht [weder] heeft verloren heeft verloren,
  ▪︎Is de offering van het slachtoffer nabij.
  ▪︎De leeuw bevat een [voorteken] en een vermoeden.
  ▪︎Maar hij wordt dan gedood voor de bruid.

  • hij is [bloedig] betekent dat hij de stigmata ((Galaten 6:17)) krijgt , dat blijkt ook uit ander
  profetieën..
  Hij verliest [weder] het gezicht ..-weder- is meervoud ..3 keer verliest hij het [gezicht] betekend..
  dat hij het 3 keer het bewustzijn verliest .. als zijn ziel afdaalt in de hel.. de 2e keer heengaat door
  het vagevuur en de 3e keer opgaat doorheen de hemel wat ook staat in Daniël 7:13-14..daar is hij
  de mensenzoon in afhankelijk positie want hij wordt geleid.

  • Vassula Ryden gebruikt precies het zelfde woord .{voorteken} voor haar voorzegde koning over
  de 12 stammen van Israël en dito 12 koningen, Jesaja 32: …dat hij een [vermoeden] heeft
  betekent dus dat hij van zichzelf weet dat hij koning wordt.. voorbestemd is tot keizer en
  priester-koning… de [leeuw] zal betekenen dat hij van koning David afstamt..ofschoon indirect.
  •de Heilige Geest doet de oude mens sterven ..zoals de vlinder..wat ook zijn naam betekent.
  》》》》

 23. Jo,
  ik heb me altijd ingebeeld dat de monarch vermoedelijk zou stammen uit een familie van militairen want hij moet niet slechts jong zijn maar hij zal een leger moeten leiden. Wapens zullen vermoedelijk voor het rapen liggen na de blitzkrieg wanneer het Russisch leger en het Duits leger elkaar vernietigen op Duits grondgebied, zoals voorzegd werd. Zonder wapens en heel veel brandstof is niets mogelijk, toch zeker niet in deze tijden van science fiction wapens, wie kan dat betalen en waar moet het vandaan komen ? Voor mij alvast een raadsel. Misschien is hij een soort vliegende superman ??? 🙂 grapje.

  Dat hij het gezicht kan verliezen betekent volgens mij dat God hem tijdelijk a.h.w. loslaat en hij voor onbepaalde tijd als een gewoon mens moet verder sukkelen, misschien om zijn sluimerende trots wat te temperen. Denk maar aan Bernadette in Lourdes, hoe Maria haar naar een klooster dirigeerde omwille van haar trots, en daar werd zij diep vernederd, hetgeen zij ook aankon uiteraard.

  Waar maak ik me zorgen over, ik ben te oud en overleef dat allemaal niet.
  Nogmaals, ik denk niet dat wij ons daar zorgen over moeten maken, laat het allemaal over aan God.

 24. Aan eric-b-l…

  Na al wat ik heb geschreven (en) in alle stelligheden begrijp je nog steeds niet wie de persoon is in de volgende link ..((maar in de volgende reactie, want inderdaad als je een link erbij plaats kan het gebeuren dat de reactie “waarschijnlijk” niet aankomt wat ook weer bij mijn vorige poging gebeurd is)) ..een Nederlander in je buurt, de Franse kroonprins..de Monarch.. Én waar de Fransen dus naar uitkijken ..het is bijna hilarisch als het niet zo ernstig was… het is hilarisch omdat hij eerst een DORRE boom in Ezechiël 17:22-24 is … een Nederlander die een bijbels personage is zoals [o.a.] in Isaias 9:5 ..waar het NIET Jezus Christus kan,zie Mattheüs 4:14-16.

  Volgens onthullingen aan Vassula Ryden is hij ook een grote mislukkeling..eigenlijk een niemand, ook Theresa Higginson duidt hem ongeveer zo ..met een zelfde nietigheid als bij haarzelf.
  Het schijnt dat God een voorkeur voor zo’n ellendelingen heeft.. om de machtigen te beschamen.

 25. Aan eric-b-l

  De link te plaatsen lukt niet ..misschien met een kopie.

  De Monarch komt dus uit Zebulon-Nederland

  aint Hilarion Prophecy: A Comet, War, England and a King
  Saint Hilarion Prophecy:
  A Comet, War, England and a King

  “After the World War they will make peace but not a lasting peace. They will immediately begin again preparing to strike at one another…

  “Before the Christian Churches are renovated and united, God will send the Eagle, who will travel to Rome and bring much happiness and good. The Holy Man will bring peace between the clergy and the Eagle and his reign will last four years. Then after his death God will send three men who are rich in wisdom and virtue. These men will administer the laws of the Holy Man and spread Christianity everywhere. Then there will be one Flock, one Faith, one Law, one Life, and one Baptism throughout the World.

  “The people of the Peninsula of Europe will suffer by unnecessary wars until the Holy Man comes. The people of Pannonia [Austria-Hungary] will be the cause of a great war, overcome a neighbor, and become an independent nation. Then will a Scourge of God come and chastise them, a Lion, which will reign a long time over the nation. The Lion will come from a high mountain in the Enlightened Nation between the Rhine and the North Sea, with a great army meet them by the mouth of the Rhine River and in a fierce battle almost entirely annihilate them.

  “From the Northeast, where the People live in crude Houses, they will move out in a swarm and cut their way to the midday Sea [Mediterranean] and swarm over to many kingdoms. There where upwards the Rivers wander [Africa], there with six Armies in the Black Sea will surrender; as soon as they have defeated the Stream from Rome, themselves will turn in the midday Sea…
  “Not far from the Outflow of one Plain, the great Eagle with a Leader will again come from the Rock Island. A final battle will be delivered. The wild horde will be defeated and made to pay, when they come, but will not win the Waste nor return to their Homeland…

  “One day, before the Comet shines, a lot of People (that inspired present company excepted) from Need and Misery will be wanting a Home. The great Empire in the Sea, who are a different Folk stock and origin, will be devastated by Earthquake, Storm and Flood. This Empire will suffer much Misfortune from the Sea. It will be divided into two islands and part of it will sink. The distant possession in the East will be lost through a Tiger and a Lion.”
  Background

  This remarkable prophecy, nearly 1700 years old, apparently foretells the fate of England; it will be wracked and split by earthquakes and incursions of the ocean, and it will be invaded. This foresight has been reiterated by several other prophets since then.

  St. Hilarion of Czenstochau was born at Tabatha, Palestine about 291 AD. He died on Cyprus circa 371. As a boy he was sent to study in the schools of Alexandria in Egypt. He became a Christian after studying with St. Anthony, the great “Father of Anchorites”, and adopted the ascetic life of a hermit. He began to exorcise demons and performed miraculous cures, thus attracting over 300 disciples. He also was gifted with prophecy. According to St. Hilarion, World War III will be preceded by the appearance of a great comet. This is his vision of our near future

  TradCatKnight Exclusive:
  “The Endtimes According to St. Nilus”

  Posted on augustus 13th, 2020

 26. Aan eric-b-l

  De volgende passage van de bovenstaande, (vorige reactie) profetie is vertaald via Google Chrome…en is niet 100%
  Er zijn profetieën die vermelden dat Nederland in de komende gebeurtenissen omhoog wordt gedrukt. Nederland wordt dan de bijbelse Berg Sion waar de wet vanuit gaat..Zacharia 2:11(7).
  Nederland woont bij de [[dochter van Babel]] en dat is Brussel-EU ..

  De mensen van het Europese schiereiland zullen lijden onder onnodige oorlogen totdat de Heilige Man komt. De bevolking van Pannonia [Oostenrijk-Hongarije] zal de oorzaak zijn van een grote oorlog, een buurman overwinnen en een onafhankelijke natie worden. Dan zal een gesel van God komen en hen kastijden, een leeuw, die een lange tijd over de natie zal regeren. •{De leeuw}• zal komen van een [[hoge berg]] in de ▪︎[[verlichte natie]] tussen de [[Rijn en de Noordzee]]▪︎ met een groot leger hen ontmoeten bij de monding van de Rijn en hen in een hevige strijd bijna volledig vernietigen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.