Hoe waardig de H. Communie ontvangen in ‘coronatijd’?

Communie ergens in Italië: zowel de pastoor als de gelovige dragen beiden een mondmasker en plastic wegwerphandschoenen: een gruwel.

Velen denken dat, omdat het door de bisschoppen verplicht is gemaakt, dat handcommunie veel veiliger zou zijn dan tongcommunie. Maar wat is nu écht veiliger, en wat is waardiger? Omdat ik recent daarover een vraag kreeg, even een kort artikeltje hierover.

Handcommunie zou veel “hygiënischer zijn”, want de tong is toch zo’n besmettelijk iets? Schijn bedriegt. De President van de Italiaanse Katholieke Artsenvereniging; Dr. Boscia – en dat is toch wel iemand met kennis van zaken – zei in mei dat tongcommunie veiliger is dan handcommunie:

“Communie op de tong is veiliger dan handcommunie. De handen raken, zoals ik al zei, alles aan. Handcommunie is daarom zeker besmettelijker. In Afrika voerde ik interventies uit in een operatiekamer op een stoffige weg. Geen gunstige omstandigheden, maar geen één werd ziek. Het was geen risico voor deze mensen. ‘

Verder zei hij:

“Ja, dat heb ik gelezen over het pincet. Ook het voorstel om de Gewijde Hosties in kleine enveloppen te verdelen om mee te nemen. Serieus, na de Spaanse griep bleven we mondcommunie beoefenen, en het was allemaal hetzelfde als voorheen. Ik denk dat we de grens van gezond verstand overschrijden. We zouden bepaalde dingen niet moeten navolgen. Ja, gezondheid is belangrijk, geen twijfel mogelijk, maar nee tegen overdrijvingen en buitensporigheden. Als arts ben ik ervan overtuigd dat handcommunie minder hygiënisch en dus minder veilig is dan mondcommunie. Behalve dat wordt ons niet elke dag verteld om niet alles aan te raken, onze handen te wassen, te desinfecteren, onze handen het gezicht, de ogen en de neus niet te laten aanraken? We moeten enkele gezonde regels volgen die nuttig zijn. We hebben geen angsten en speculaties, laat staan dat we ​​commerciële belangen nastreven.”

Boven het feit dat handcommunie in feite besmettelijker is (ook als men de handen ontsmet bij het binnen komen, want men raakt met de handen toch weer vanalles aan, zoals kledij, de kerkbank, men wrijft in de ogen, men raakt de neus aan…) is het ook nog steeds zo dat staande handcommunie veel oneerbiediger is, ja, zelfs heiligschennis. En zeker handcommunie met plastic wegwerphandschoenen, zoals in Italië. Oneerbiediger dan dat kan bijna niet. Het is om deze reden dat Don Leonardo Ricotta uit Sicilië een vlammende preek gaf, en deze “maatregelen” die hij niet wilde navolgen, aan de kaak stelde:

“Velen verheugen zich: yes! We heropenen de kerken (op 18 mei)! En dit is goed nieuws, maar tegen welke prijs zullen de kerken heropend worden? Tegen de prijs van de profanatie van de Eucharistie! Tegen de prijs van de heiligschennis van de Eucharistie die men in de handen laat vallen! Ik dacht dat Communie in de hand, zoals Moeder Theresa van Calcutta zei, het grootste kwaad was in de wereld. Ik dacht nooit dat er iets ergers zou zijn.”

En zelfs onder het mom van een virus kan men geen heiligschennis promoten. De mensen denken aan zichzelf, maar niet aan de Heer – onze God – in het H. Sacrament, die maar heiligschennis op heiligschennis moet ondergaan. Mgr. Schneider schreef naar aanleiding van de “verplichte handcommunie”:

Het verbod op tongcommunie is ongegrond in vergelijking met de grote gezondheidsrisico’s van de handcommunie in de tijd van een pandemie. Een dergelijk verbod vormt een misbruik van het gezag. Bovendien lijkt het erop dat sommige kerkelijke autoriteiten de situatie van een epidemie als voorwendsel gebruiken. Het lijkt er ook op dat sommigen van hen een soort cynische vreugde hebben om het proces van bagatellisering en heiligschennis van het Allerheiligste en Goddelijke Lichaam van Christus in het Eucharistische Sacrament meer en meer te verspreiden, waardoor het Lichaam van de Heer zelf wordt blootgesteld aan de werkelijke gevaren van oneerbiedigheid (verlies van partikels) en heiligschennis (diefstal van de H. Hosties).

Dan is er ook nog het feit dat er in de tweeduizendjarige geschiedenis van de Kerk geen bewezen gevallen van besmetting door de ontvangst van de Heilige Communie zijn geweest. In de Byzantijnse Ritus geeft de priester de Communie aan de gelovigen, zelfs met een lepel, dezelfde lepel voor iedereen. En dan drinkt de priester of diaken de wijn en het water waarmee hij de lepel heeft gezuiverd, die soms zelfs met de tong van een gelovige werd aangeraakt tijdens de ontvangst van de Heilige Communie. Veel gelovigen van de Oosterse riten zijn geërgerd, wanneer ze het gebrek aan geloof van bisschoppen en priesters van de Latijnse Ritus zien, omdat ze het verbod op het ontvangen van de tongcommunie invoeren, een verbod dat uiteindelijk is ingesteld wegens gebrek aan geloof in het heilige en goddelijke karakter van het Lichaam en Bloed van de Eucharistische Christus.

Als de Kerk in onze tijd niet opnieuw met de grootst mogelijke ijver probeert het geloof, de eerbied en de veiligheidsmaatregelen voor het Lichaam van Christus te vergroten, zullen alle veiligheidsmaatregelen voor de mensen tevergeefs zijn. Als de Kerk in onze tijd zich niet zal bekeren en zich tot Christus zal wenden, door voorrang te geven aan Jezus, en met name aan de Eucharistieviering, zal God de waarheid van zijn Woord laten zien, dat zegt: “Tenzij de Heer het huis bouwt, werken zij tevergeefs aan de bouw ervan. Tenzij de Heer de stad bewaart, waakt hij tevergeefs over het behoud ervan” (Ps. 126, 1-2).

Het probleem is natuurlijk dat niemand sta- en handcommunie nog als heiligschennis beschouwt. Het is volledig “ingeburgerd” en dus doodnormaal geworden. Maar wat voor ons normaal kan zijn, hoeft dat niet voor God te zijn. En het is een bekoring om nu tongcommunie te verbieden en handcommunie te verplichten. Maar ja, bidden de bisschoppen niet “breng ons niet in beproeving“…? Die vervalsing van het Onze Vader is nog zoiets tekenend voor de toestand van de kerk in België en Nederland.

http://www.katholiekforum.net/wp-content/uploads/2016/09/kkk3.png

Over de H. Communie heb ik reeds talloze artikelen geschreven. Meer hierover op mijn website ‘Eerherstelheiligsacrament.org‘. We hebben het hier over het Allerheiligste: de Heer zelf! De H. Thomas van Aquino schreef dat enkel “wat gewijd is” waardig is om het H. Sacrament aan te raken, vandaar dat de handen van een priester gewijd zijn. Het is zijn wijding die hem onderscheidt van de gewone lekengelovigen: hij is een gewijde dienaar. Onze handen zijn niet gewijd en we raken er alles mee aan, tot zelfs de plaatsen waar de zon nooit schijnt… Omdat onze handen ongewijd zijn, zijn ze niet geschikt om de Heer in het Allerheiligste Sacrament aan te raken. De priester wel: en hij verricht bovendien nog een purificatie voordat hij aan de canon van de Mis begint. Vele gelovigen, nog voor de coronatijden, ontvingen – sinds de invoering in de jaren 1960 – jarenlang de H. Communie in de hand. Maar hoeveel is het niet gebeurd dat men thuis z’n handen is vergeten te wassen toen men van het toilet kwam vlak voor het vertrekken naar de kerk… En dan raakt men nog de klink van de kerkdeur aan, het kleingeld om in de schaal te werpen, misschien even nog in de neus peuteren, en dan te Communie zonder te knielen.

Vaak was dit door onwetendheid, maar indien men op één of andere manier ‘wetend’ is geworden, dan moet men de handcommunie definitief vaarwel zeggen.

Terug naar nu. Hoe kan men dan waardig te Communie gaan in deze dagen? Ofwel op de tong indien de priester daartoe bereid is (evt. na de Mis), ofwel op een gewijde corporaal – zoals in het “draaiboek” van de Belgische bisschoppen werd vermeld – of in een pyxis de Communie ontvangen, en dan zo naar de mond brengen. De corporaal kan een kerkelijk linnen doekje zijn, of een witte stoffen zakdoek – die bij voorkeur gewijd is en enkel voor dit doeleind wordt gebruikt. Opbergen kan in een tasje dat men daar speciaal voor bestemt. Belangrijk is vooral ook: blijf knielen. Niemand knielt nog voor God, noch bij het binnenkomen in de kerk, noch tijdens de Communie (terwijl dit vroeger normaal was). Niet knielen betekent lange jaren vagevuur, en de H. Pater Pio heeft hier ooit over getuigd aan zijn confrater Anastasio:

“Op een avond, terwijl ik alleen in het koor aan het bidden was, hoorde ik het geritsel van een monnikspij en zag een jonge confrater druk doende aan het hoofdaltaar alsof hij de kandelaars afstofte en de bloemenvazen op hun plaats zette. Overtuigd dat het frater Leone was die het altaar in orde bracht en omdat het tijd was voor het avondeten ging ik aan de balustrade staan en zei hem: “Frater Leone, ga eten, het is nu niet het ogenblik om het altaar af te stoffen en in orde te brengen”. Maar een stem die niet die van frater Leone was antwoordde me: “Ik ben frater Leone niet!” “Wie ben je dan?”, vroeg ik. “Ik ben een medebroeder van jullie die hier het noviciaat gedaan heeft. De gehoorzaamheid verplichtte me het hoofdaltaar zuiver en in orde te houden tijdens het proefjaar. Helaas, meerdere keren had ik te weinig eerbied tegenover Jezus in het heilig Sacrament door het Allerheiligste, dat in het tabernakel bewaard wordt, niet te groeten als ik voorbij het altaar kwam. Door deze ernstige nalatigheid ben ik nog altijd in het vagevuur. Nu stuurt de Heer mij in zijn oneindige goedheid naar jullie omdat jullie moeten vaststellen tot wanneer ik zal moeten lijden in deze vlammen van liefde. Ik vertrouw op jullie…” – “Ik die dacht grootmoedig te zijn tegenover die lijdende ziel riep uit: “Je zal daar blijven tot aan de mis in het klooster morgenochtend.” De ziel schreeuwde: “Wreedaard! Daarna slaakte ze een gil en verdween”. Deze jammerkreet veroorzaakte een wonde in mijn hart die ik mijn ganse leven zal voelen. Door de goddelijke volmacht had ik deze ziel onmiddellijk naar het paradijs kunnen zenden maar ik veroordeelde ze om nog een nacht in de vlammen van het vagevuur te blijven.”

Over de zogenaamde “beenhouwerij” schreef de H. Pater Pio in april 1913 het volgende aan pater Agostino:

“Vrijdagmorgen was ik nog in bed toen Jezus aan mij verscheen. Hij was erg toegetakeld en verminkt. Hij toonde me een grote menigte reguliere en seculiere priesters waaronder verschillende kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders waarvan er een aan het celebreren was, een andere zijn priestergewaden aantrok en weer een andere zijn priestergewaden uitdeed. Het zien van de kommervolle Jezus deed me veel pijn. Daarom wilde ik Hem vragen waarom Hij zoveel leed. Hij gaf geen antwoord. Echter, zijn blik leidde me naar de priesters en kort daarna, bijna met afschuw vervuld en alsof Hij vermoeid was van het kijken, wendde Hij zijn blik ervan af en wanneer Hij hem naar mij richtte zag ik twee tranen van zijn wangen rollen. Hij verwijderde zich van deze bende priesters met een uitdrukking van grote walging op zijn gelaat en riep hen toe: “Beenhouwers!” En naar mij gekeerd zei Hij: “Geloof niet dat mijn doodsstrijd slechts drie uur geduurd heeft, nee. Ik zal omwille van de zielen, voor wie Ik zoveel gedaan heb, in doodsstrijd zijn tot het einde van de wereld. Gedurende de doodsstrijd, mijn zoon, is er geen behoefte aan slaap. Mijn ziel heeft dorst naar enkele druppels menselijk medelijden, maar ach, ze laten me alleen onder het gewicht van de onverschilligheid. De ondankbaarheid en de apathie van mijn priesters maken mijn doodsstrijd nog zwaarder. Ach, ze beantwoorden mijn liefde zo slecht! Wat mij het meest bedroefd maakt is dat ze niet alleen onverschillig zijn maar bovendien ook minachting hebben en ongelovig zijn. Hoe vaak stond Ik niet op het punt hen neer te bliksemen als Ik niet was tegengehouden door de engelen en de zielen die heel veel van me houden… Schrijf naar je vader en vertel hem wat je vanmorgen gezien hebt en van Mij gehoord hebt. Zeg hem dat hij je brief aan pater provinciaal toont…” Jezus sprak nog verder maar wat Hij zegde zal ik nooit kunnen onthullen aan een schepsel van deze wereld”.

Bemint u de Heer werkelijk? Ontvang Hem dan eerbiedig. Laat u niet bekoord worden om Hem oneerbiedig te ontvangen, maar doorsta de beproeving van nagekeken te worden door de mensen, en misschien zelfs verguisd te worden door de priester…

Amen.

Bron: La Fede Quotidiana –Boscia (Medici cattolici): “Comunione sulla mano più contagiosa di quella sulla lingua”

identicon

Author: dmji

40 thoughts on “Hoe waardig de H. Communie ontvangen in ‘coronatijd’?

  1. Handcommunie is een uiting van een slechte ingesteldheid.

   Bewust een objectief slechte daad willen verrichten is op zich een slechte ingesteldheid.

 1. Een priester met mondmasker en plastieken handschoen of pincet is zoals een verpleegkundige in een operatiezaal. Hij mag dan wel zuiver overkomen maar dat is hij niet, want hij gehoorzaamt de wereld in plaats van God.
  Voor God is niet het virus, maar het plastieken handschoen onzuiver. De priester zou zich beter omdraaien met zijn hoofd naar het Kruis toe, en zich verontschuldigen naar zijn gelovigen toe.
  Dit materiaal hoort thuis in een ziekenhuis, en dus niet in de Kerk waar “het Leven” centraal moet staan, en niet de angst voor de dood.
  Deze virus mag dan verschrikkelijk zijn, maar hij is er niet zonder reden. God weet wat Hij doet, en als gelovige moeten we Hem gehoorzamen. Dat betekent vooral het leven aanvaarden zoals het op ons afkomt, dus ook het virus. Dat klinkt afschuwelijk maar zo hoort geloof in God te zijn. Waarom zouden wij de ene virus wel aanvaarden (zoals een griepvirus) maar de andere niet.
  God laat toe dat wij ons leven rekken met sondevoeding, bloedtransfusies, orgaantransplantaties, etc. .. maar ”dat rekken van leven” is niets anders dan angst, en toont hoe klein en nietsbetekenend ons geloof in Hem is. Alles, werkelijk alles doen we tegenwoordig om de dood te vermijden, zelfs ten ten koste is van zoveel moois… Tja, dan moeten wij niet verschieten dat wij plots te maken krijgen met een plaag als corona.
  Gods schepping maken wij kapot in plaats van het lief te hebben. Voor elke omgehakte boom zouden we een nieuwe moeten planten, maar dat gebeurt niet.
  Als een kind moet sterven aan longkanker ten gevolge van luchtvervuiling (en dat zien we vandaag de dag), dan tasten wij Gods longen aan.

  Een Ware priester dient in deze periode zijn Kerk gesloten te houden in plaats van mee te doen met de Mammon. En ja, dat doet pijn. Maar het is het enige correcte signaal naar de machthebbers van de wereld toe: ”Wij doen niet mee !!” Een gesloten Kerk mag dan wel dood lijken, maar dat is zij niet. Zij is consequent omdat zij zich niet overgeeft aan de hoogmoedigen.
  Wij leven in een tijdperk waarin de Ware Kerk in het hart moet zitten van mensen, en niet tussen stenen muren.

 2. Voorstel:
  — ofwel geen mondmasker dragen want we MOETEN immers NIET buigen voor de godsontkenners.
  — ofwel de H.Mis niet in de kerk opdragen maar in open lucht en minstens 1,5 meter afstand onder de aanwezigen.
  — de communie in ieder geval in open lucht: slechts een enkele kniestoel om de Hostie waardig te ontvangen.
  — in sommige eerder kleine kapellen zoals die op sommige plaatsen gebruikt worden kan men een zijdeur openzetten en degene die wil kan van buiten de Mis volgen zonder mondmasker. De priester kan dan ook buiten de Hostie toedienen.

 3. We zijn nu wel verplicht om een mondmasker te dragen in elke kerk, dus communie wordt hiermee zeer lastig, we leven in een dictatuur, meer is het niet, heeft niets met veiligheid te maken.

 4. Wie verplicht ons een mondmasker te dragen? God? Moeten we niet zeggen “God OF de bischoppen”? Vermits de bischoppen niet meer naar God luisteren moeten wij daarom God negeren?
  Hoe ga je aan Jezus en alle Martelaren uitleggen dat Joods-communistische dictatuur belangrijker is dan God?

 5. De handcommunie is nu al vijftig jaar veralgemeend ingevoerd. Ik heb in al die tijd in mijn parochie nog nooit iemand naar de tongcommunie weten vragen. Als dat iemand zou vragen, zou onze pastoor zeggen “‘doe gewoon zoals iedereen”

 6. Er is geen enkele valabele reden voor morele verontwaardiging of afkeuring, om te overdrijven of scrupuleus te zijn als het gaat om de communie op de hand of de z.g. Geestelijke communie. In beide gevallen gaat het, moet het gaan om de GEESTELIJKE c.q. mystieke EENWORDING met de Heer. Haarkloverijen over sacramentele genade die men de ene keer om niet krijgt en de andere keer pas als er een werkelijk verlangen naar de Heer is, zijn absurde menselijke onderscheidingen van theologen en fundamentalisten, Schriftgeleerden en Farizeeën, die het hun medemensen graag moeilijk maken om tot God en het goddelijke te naderen. Hoe men hen moet kwalificeren valt te lezen in Matteüs 23.

  In wezen gaat het altijd maar om één ding: de liefdevolle openheid voor, en dus het verlangen naar de Heer. Zonder dat heeft de Communie ontvangen zin noch uitwerking. Geloven in hocus pocus leidt alleen maar af van waar het werkelijk om gaat: liefde die weldadig is vanwege wederkerigheid onder de juiste mentale omstandigheden van volkomen zelfgave aan de Geliefde: de Heer m.n.! (Gelukkig gehuwden, ouders met kinderen kennen dat ook buiten de liturgie van de Kerk; dus zonder focus op de geliefde Heer!)

  De recent door de Ned. bisschoppen uitgegeven gebedskaart b.g.v. de coronapandemie maatregelen vermeldt o.a.:

  ‘GEESTELIJKE COMMUNIE
  “er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23)

  Deze geestelijke communie is geen sacrament maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht worden gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de genade van het Sacrament naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

  Gebedshulp bij de geestelijke communie:

  “Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.”

  Ofwel:
  “Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.”

  (bron: Katholiek Gebedenboek. De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937)’

  1. @ Basilius minor.
   Misschien moet je toch maar eens onderzoeken waarom de communie op de tong de enige aanvaardbare kan zijn. Pas als je dat onderzocht heb kun je alsnog iets zinnigs daarover zeggen.

   Een tip: Eucharistische mirakelen vinden voornamelijk plaats bij diverse vormen van misbruik en/of gebrek aan respect, afgezien van gekende heiligen die wel respect betoonden op de meest denkbare devote wijze.

   In 1979 kreeg ik in Banneux een visioen waarin mij verduidelijkt werd dat ik een groot gebrek had aan respect. Pas in 2014 (her)ontdekte ik de Tridentijnse H.Mis. Niemand of niets kan me terug naar het lichthartige modernisme duwen.

   Joh 4:23 heeft niets met het virus te maken, maar hieruit blijkt eens te meer de leugenachtige ingesteldheid van onze bisschoppen.
   Indien je wijsheid slechts uit drukwerk haalt voldoe je daardoor nog lang niet aan Joh 4:23.
   “GEESTELIJKE c.q. mystieke EENWORDING met de Heer” is niet het gevolg van het lezen van mooit teksten.

   Om “God en het goddelijke te naderen” moet je eerst leren afstand te nemen van jezelf.
   “de liefdevolle openheid voor, en dus het verlangen naar de Heer” zijn wel een zeer mooi begin maar onvoldoende.

   Luther zag in Johannes Tauler een geestverwant en volgens wikipedia was hij een volgeling van Meester Eckhart die door de kerk werd veroordeeld. Ik zeg niet dat je hem niet mag lezen maar je kan hem hier niet als voorbeeld nemen. Ik lees Jakob Lorber die o.a. beschrijft hoe bepaalde andere volkeren een zondagse ceremonie beoefenen die nog enkele graden plechtiger en meer devoot is dan de Tridentijnse H.Mis. Maar ook J.Lorber kun hier geen voorbeeld zijn.
   De Nederlandse en Belgische bisschoppen hebben zich voralsnog aan het nieuwe communisme overgeleverd en dus kun je niet meer naar hen verwijzen.

   Zoals de zaken nu staan probeer jij me terug in het modernisme/communisme te duwen.

   1. Er is hier een simpel rationeel tegenargument te geven:
    tijdens het Laatste Avondmaal legde Jezus het gebroken brood, zijn Lichaam, NIET op de tong van de aanwezige apostelen maar GAF Hij het hen, of nodigde hen uit tot (een niet nader omschreven) aanpakken middels de gebiedende wijs van eten: ‘eet’. (zie Mat. 26, 26; Mc. 14, 22; Lc. 22, 19 en 1 Cor. 11, 23)

    Wie zijn wij (U of o.g.) dan – niet Christus zijnde en ook geen viroloog/microbioloog – om voor te willen schrijven hoe medemensen de hostie dienen te ontvangen? Jezus Christus heeft hier niets voorgeschreven, noch een der evangelisten of apostelen. In de kerk mag men dus handelen naar beste weten en geweten.

    Echt – beste Eric – het gaat in het christelijk geloven niet om uiterlijkheden, voorgeschreven vormen (van vermeend respect o.a.), formules die tot op letter en komma nauwkeurig gevolgd dienen te worden.

    Het gaat om DE JUISTE MENTALE GESTELDHEID, altijd, overal. Die van de Liefde! (En dat houdt ook voorzichtigheid in wanneer men niet zeker is van het beste of meest optimale.)

    En dan is het citaat van de Ned. Bisschoppen (Joh. 4, 23) wel degelijk goed gekozen. Alleen, jij begrijpt het nu nog niet. En derhalve is deze vingerwijzing van Jezus op U van toepassing: ‘als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.’ (Mat. 18, 3) Wat mankeert er dus aan uw houding? Dat wat kleine kinderen nog eigen is: openheid, ontvankelijkheid, overgave, zelfgave, afwezigheid van intellectuele en emotionele reserve, enz., ontbreekt op het juiste moment. Dat kun je echter weer leren en inoefenen, vooral middels regelmatig en volgehouden serieus gebed én meditatie, contemplatie. De woestijnvaders en de monniken na hen hebben ons dat voorgeleefd! Doe er dus uw voordeel mee.

    Goed beschouwd heeft U dus helaas nog niet door dat het Jezus gaat om twee realiteiten: de goddelijke (het Rijk Gods, rijk der hemelen, dat van de Geest, van Liefde enz.) én de aardse (al te menselijke, gericht op zelfhandhaving; dat van de wet, het vlees enz. genoemd); elk heeft zijn eigen logica en eindperspectief. Als je Jezus hoort spreken, moet je dit onderscheid telkens goed voor ogen houden anders haal je ze door elkaar en begrijp je de Heer niet goed.

    Om U te helpen, herhaal ik hier nog eens Romeinen 8, 1-11. Bestudeer dat goed!

    De gave van de Geest vlg. de Apostel Paulus

    “1. Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. 2. De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. 3. Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden in de gestalte van het vlees der zonde en ter wille van de zonde: Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist, 4. opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest. 5. Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest. 6. Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede. 7. Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, het kan dit niet eens; 8. en zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen. 9. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. 10. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. 11. En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.”
    Succes!

    1. De apostelen op het Laatste Avondmaal waren geen leken meer : het waren bisschoppen doordat Jezus zei: ” Doet dit tot Mijn gedachtenis” = instelling van het priesterschap.
     En Jezus dopte het Brood in de beker met Zijn bloed en gaf het in de mond van de apostel Judas. Kan je lezen in het evangelie.

     1. Het spijt mij, Chris, maar in de tijd van de apostelen, bij het laatste avondmaal, bestond er zelfs nog geen kerk, laat staan dat er bisschoppen waren.

 7. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties. Laat ons lachen. Alleen de mening van fundamentalisten wordt hier getolereerd.

  1. Volledig correct, Lena, Katholiek Forum is dan ook een compleet verkeerde benaming, zoals ik in een reactie van 20 juli schrijf. De ontwerpers van dit forum zouden dan ook beter een andere naam kiezen.

 8. de media en de politiekers doen er alles aan om de mensen schrik aan te jagen. Men is echt aan het overdrijven en door de angst die de mensen worden aangedaan gaan er nog meer doden vallen door andere ziekten zoals meer hartaandoeningen, griep, kanker, enz… Laten we zwijgen over al pesticiden en gevaarlijke stoffen die in onze voeding terechtkomen en ons besmetten. Mensen schrik aanjagen is van de duivel. Wij worden gedomineerd door ongelovige Thomassen.
  Als een priester de hostie op de tong legt, dan kan men niet ziek worden want de handen van een priester zijn de handen van God. De hostie die op onze tong gelegd wordt kan ons niet besmetten.
  Jesus wil ons dat niet aandoen want hij doet er alles aan om onze zielen te redden en ons kracht en genezing te brengen. Maar de meeste mensen hebben Jesus opzij gezet en zijn slaaf geworden van de aardse goederen. God geeft ons hoop om een betere toekomst. Het is een geestelijke strijd om God op de eerste plaats te zetten.
  Laten we blijven bidden voor alle mensen die niet meer geloven. Laten we bidden opdat politiekers en media hun ogen openen en luisteren en terugkeren tot een waar gebed. En ook vergiffenis vragen voor al hun zonden en fouten aan een priester.
  God heeft ieder geschapen mens lief en wil ons echt geen schrik aanjagen. God laat ieder mens vrij om te kiezen tussen goed en kwaad. Geloof in jesus en al wat je ECHT nodig hebt of vraagt zal je gegeven worden. God wijs mij de weg. Amen

 9. Denken jullie niet dat God in zijn hoge hemel zich rot lacht met jullie Farizeeische bedenkingen over hand- en tongcommunie? Dit zijn toch alleen maar gebruiken die verzonnen zijn door mensen. Er zijn andere zaken waar Katholieken zich druk over moeten maken!

  1. Er zijn duizend en één dingen waar we ons druk over kunnen maken en de manier van communiceren is de eerste. Doe a.u.b. uw best om dat te begrijpen. Er is documentatie genoeg.

 10. Zaterdag laatstleden naar een begrafenisplechtigheid geweest met een priester als voorganger. Na de offerande met handoplegging van het kruis werd onmiddellijk overgegaan tot het Onze Vader. Dus geen consecratie noch communie. Triestige kruiperij voor de politici en een totaal gebrek aan geloof in God.

  1. Het is al jaren gebruikelijk dat de uitvaartliturgie gevierd wordt in een woorddienst en dat de overledene nadien herdacht wordt in de eucharistie op zondag. De bisdommen hebben al jaren leken gemandateerd om voor te gaan in de uitvaartliturgie net zoals zij doopcatechisten gemandateerd hebben om te dopen.

 11. Lieve mensen,

  Voor mij persoonlijk vind ik” de tong uitsteken lelijk, laat staan de H. Hostie ontvangen”.
  Terwijl je de tong uitsteekt komt er adem vrij naar…..
  Met onze tong hebben we misschien meer kwaad bedreven dan met de handen waarmee we veel hebben gewerkt ten dienste van onze familie en medemens.
  Laat mij maar de H. Communie op de hand.

  1. Het gaat er niet om waarmee we zondigen. Het gaat om de houding en het gebaar, zowel van de uitreiker als de communicant. Zoals ik ook al schreef bij Frans: Doe a.u.b. uw best om dat te begrijpen. Er is documentatie genoeg.

 12. @Mark. Jezus heeft Petrus de sleutels gegeven met de bekende woorden over binden en ontbinden. Als nu een Paus, zijnde Petrus, iets bepaalt, in dit geval de tongcommunie, dan is dat van dan af de norm. De handcommunie was destijds anders, niet zoals nu en een ” oude traditie in ere herstellen ” zoals soms beweerd wordt is lariekoek. Alsof de Geest heeft liggen slapen al die tijd en ineens ontwaakt om ons nieuwe inzichten te geven.

  1. Dat er ooit vormen van handcommunie bestaan hebben op sommige plaatsen betekent niet dat het de norm geweest is in de algemene Kerk. Communie op de tong was het apostolisch gebruik, en door Communie op de tong expliciet canoniek te confirmeren heeft de Romeinse Kerk, Moeder en Lerares van alle christenen, dus het apostolisch gebruik bevestigd. Communie op de hand is van post-apostolische oorsprong.

   Let op het feit dat de meeste verwijzingen in het artikel waar Mark het over heeft naar oosterse bronnen zijn; ik wil daarmee de oosterse heilige vaders niet denigreren, maar een louter oosters gebruik vertegenwoordigt niet de katholiciteit (universaliteit) van de Kerk, en bij de verwijzingen naar de Gallische Kerk moet men in gedachten houden dat de pre-merovingische Gallische Kerk grote oosterse invloed gekend heeft. Sint Augustinus, een westerse kerkvader, heeft het in zijn schrijven tegen Petilianus de donatist duidelijk over mensen die de sacramentele priesterwijding ontvangen hadden. Ik hoop dat er geen katholieken zijn die beweren dat pastoors het Allerheiligste niet in hun handen mogen dragen.

   Wat de verwijzing naar het werk van Sint Beda betreft: Caedmon, over wie Beda schreef, was ingetreden in het religieuze leven, en ik vermoed dat hij op het moment van zijn overlijden een gewijde priester was, gezien hij aanwezige broeders aansprak als “filioli”, wat vertaald kan worden als “kinderkens” (letterlijk “zonekes”). Het is mogelijk dat men hem de heilige wijding heeft willen zien ontvangen gezien de gave die hij van God ontvangen had.

   Het Trullo-concilie, trouwens, was een lokaal Grieks concilie dat bekritiseerd werd door de Latijnen. Het was dus geen algemeen concilie.

 13. Bovendien, welke verbetering is er met de staande handcommunie t.o.v. de geknielde tongcommunie? Het laatste is ontegensprekelijk eerbiediger.

 14. @ Basilius minor: ( van 14 juli 2020 om 16:08 )
  1.
  je vergeet dat de mondcommunie werd ingevoerd omwille van de talrijke misbruiken en dat deze misbruiken blijkbaar met veel sarkastisch plezier nu weer volop tieren. Vervolgens krijg je dan weer Eucharistische mirakelen die door de hedendaagse communistische media worden doodgezwegen en gehaat. Zie: https://cruxavespesunica.org/
  2.
  De communie is geen maaltijd. Het is duidelijk dat je niet beseft wat het betekent deel te nemen aan het Offer van Christus. Ook besef je niet wat nodig is om Jezus werkelijk in je ziel te mogen en te kunnen ontvangen. En hoeveel respect daar voor nodig is. Wanneer Jezus werkelijk in je ziel binnenkomt kun je niet aan Hem ontsnappen. Want Hij brak het Brood niet om het in stukjes te kunnen uitdelen, maar het gaat enkel en alleen om het breken van Zijn brood als voorbeeld voor het breken van je eigen brood, niet om een stukje brood als maaltijd in te slikken maar enkel en alleen om het versmelten van jouw zieltje met de wil van God de Vader zelf, en dat uit jouw eigen vrije wil en vrije liefde. Daartoe moet men leren en zich oefenen om te trachten het eigen koppige en trage broodje te breken.
  3.
  Sedert VaticaanII wordt het primerende Geestelijk principe geheel verwijdert uit de Kerk. Geen modernist kan het wat schelen. Jij ook niet, is het onwetendheid of koppigheid? Aanvaardt dus de altijd oorspronkelijke zuivere Geestelijke Leringen van de Heilige Traditie.

  1. Beste Eric-l-b,
   Dat U uw nachtrust opoffert om mij van repliek te dienen, gaat wel erg ver. Vooral ook omdat uw reactie weinig tot geen hout snijdt. Zonde dus van de moeite.

   ad. 1. Dat de ‘mondcommunie’ een reactie is op gevallen van misbruik, is volstrekt geen argument dat uw bewering succesvol onderbouwt, dat de ‘mondcommunie’ van meer respect / eerbied getuigt dan de ‘handcommunie’. Wat mensen i.c. pausen en bisschoppen apart of in commissie besluiten kan nooit gaan boven de vrijheid die de stichter van de christelijke geloofsgemeenschap ons heeft gelaten. Eerbied zit niet in het zichtbare gebaar, ons uiterlijk gedrag, maar in onze mentale gesteldheid: staan we volkomen open en liefdevol voor hem, of zijn en blijven we terughoudend?

   ad. 2. Uw uitleg van de Eucharistie is niet in overeenstemming met mijn geloof erin.
   Het verhaal van de Eucharistie is voor mij een Allegorie, Beeldspraak, spreken in voortgaande vergelijkingen!
   ‘Brood en wijn’ in de beeldspraak, staan symbolisch / metaforisch / overdrachtelijk voor Jezus Lichaam en Bloed. In het uitdelen van ‘Brood en Wijn’ deelt Jezus zichzelf dus symbolisch / overdrachtelijk voor én aan ons. Hij geeft zich met huid en haar, en vraagt van ons – zijn vrienden, volgelingen – hetzelfde te doen: onszelf te geven aan Hem, voor onze medemensen, voor ons eigen geluk. Dat kunnen wij echter alleen als we Jezus gebaar ten volle waarderen, en dat vraagt om ons volkomen vertrouwen, onze dankbaarheid enz., ofwel onze onbaatzuchtige over-, ja zelfgave aan én liefde voor Hem (de spreekwoordelijke ‘Deur’, ‘Weg’ en ‘Poort’ waar we door c.q. overheen moeten als we het ware geluk én echte leven willen vinden!).
   De goddelijke wederliefde die wij dan – soms even – mogen ervaren, maakt ons pas echt vrij en onbeschaamd om er te zijn, ons te geven aan en voor een ander. Zonder die beantwoorde liefde blijven we opgesloten in onze eigen sores, belangen, behoeften, verwachtingen, begeerten enz.
   De uiteindelijke communie vindt dus niet plaats op materieel of stoffelijk niveau, maar mentaal, in de geest; in onze ziel of wezen, uiteindelijk.

   Het voorgaande heb ik hier meermaals betoogd. Uw bewering aangaande het onbegrip c.q. de onwetendheid van o.g. slaat dus nergens op! U hebt mij eenvoudig nog niet begrepen.

   ad. 3. Ook uw bewering dat o.g. “het primerende Geestelijke principe” zou hebben vergeten, slaat ook kant noch wal. Als er hier iemand is die steeds pleitte voor het spiritueel, geestelijk, metaforisch verstaan van de Schrift enz. dan is dat o.g. toch wel. Maar desondanks, U mag vergeten wat U wenst te vergeten. Ik wil me ook niet groter of belangrijker maken dan ik ben. Het ging en gaat mij slechts om (onze liefde voor) Jezus Christus én Zijn liefde voor ons in zijn Woorden en daden. Slechts Hem wil ik loven en prijzen als kleine monnik in de wereld. Onze liefde en zelfgave is Hij volkomen waard. Waag het met Hem! Het zal U gelukkig maken, weet ik uit bescheiden eigen ervaring.

   Moge de Heer uw geest vrij maken om te verstaan waar het werkelijk op aan komt.

   1. @ Basilius Minor “Uw uitleg van de Eucharistie is niet in overeenstemming met mijn geloof erin.”

    Verum est id quod est, niet wat u ervan maakt of wat u persoonlijk gelooft. U heeft kennelijk een louter symbolische opvatting van de realis praesentia. De transsubstantiatieleer is u vreemd. Sinds Luther bent u vast niet de enige. Waarom discussieert u hier eigenlijk over Iets waar u feitelijk niet in gelooft?

    Katholieken ontvangen Christus zelf. Da’s nogal wat.
    U heeft het over een overdrachtelijk iets. Dat kan wat mij betreft ook in een luciferdoosje of per post; wat mij betreft mag u dan de meest passende of metaforisch verantwoorde verpakking uitkiezen.

    1. U vergist U, waarde Paulus. Ik geloof wél in de realis praesentia van Christus in Brood en Wijn in de Eucharistie, maar mijn liefde voor Jezus Christus gaat daaraan vooraf; pas die liefde doet mij (altijd met heilige huiver) spreken van “werkelijke aanwezigheid”. De rest is talige uitleg die het wezen van de Eucharistie natuurlijk nooit kan vervangen, maar wel noodzakelijk is om duidelijk te maken wat op geen andere manier duidelijk te maken is, noch materieel aangetoond kan worden. Eucharistie is esoterische mystiek puur, als het goed is: alleen de ingewijde en hij/zij die er mentaal klaar voor is, zal zien waarom het gaat. Uiteindelijk is het God zelf die van hen de ogen opent die Hij heeft uitgekozen!

     We moeten dus niet overdrijven: niet in het redeneren en verklaren, maar ook niet in het vermeende essentialistisch denken c.q. spreken. Waarvan acte.

 15. @ Basilius minor,
  Des nachts is het heel stil en de tijd tussen ca 24u en 3u is bijzonder, de allerfijnste heldere dromen krijgt men meestal rond die tijd, de wereldse zon is maximaal afstandelijk en de geest vrijer.

  Ik begrijp dat u op veel hoger intellectueel niveau staat dan ik, juist daarom begrijp ik niet dat u niet schijnt te merken hoe de zielen (sedert laat ons zeggen 1960) ten onder gaan aan op dit ogenblik nog steeds groeiende weelde. Dat na paus Pius XII de Geest uit de Kerk werd verjaagd is ook door gewone dagjesmensen als ikzelf gemakkelijk te zien en te begrijpen.

  Dat waarachtig gebed eigenlijk geestelijke arbeid is en vooral in innerlijke overgave meerdere vervullingen kan schenken zult u wel weten en kennen — hoop ik althans — en juist daarom kan ik niet aanvaarden dat u het modernisme vanwege kerkelijke beambten goedkeurt en zelfs bepleit. Want de schaapjes die nog erg werelds denken worden overduidelijk geen geestelijk voedsel meer gegund.

  Is dat niet zo? Is dat niet wat u doet? De ontgeestelijking bestendigen?

  Want de Tridentijnse Mis is in alle opzichten heilig te noemen en kan in niets vergeleken worden met wat men heden een moderne aan de hedendaagse samenleving aangepaste viering pleegt te noemen. Dit fenomeen werd de voorbije jaren uitputtend tot in de kleinste details onderzocht en tijdeloos bevestigd door Eucharistische mirakelen. U als intellectueel kan daar onmogelijk blind voor blijven.

 16. @lena schreef op 11 juli 2020 om 20:49 uur:
  Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties. Laat ons lachen. Alleen de mening van fundamentalisten wordt hier getolereerd.

  @staf De Laet schreef U:
  Volledig correct, Lena, Katholiek Forum is dan ook een compleet verkeerde benaming, zoals ik in een reactie van 20 juli schrijf. De ontwerpers van dit forum zouden dan ook beter een andere naam kiezen.

  MIJN antwoord:
  @staf De Laet, hoe dúrft U: keer op keer schrijft U zonder enige censuur.
  Hieruit blijkt alwéér (!), dat U ronduit liegt (= bewust de waarheid verdraait).

 17. @Basilius minor
  Jezus was slechts enkele uren verwijderd van een ellendige marteling tenslotte een ellendige dood.
  Denkt U, dat Jezus (Hij was tenslotte ook gewoon ‘n Méns) vlak voor Zijn smerige dood nog ‘n allegorie vertelde?
  Jezus had nu geen tijd meer te verliezen met ‘n allegorie uit te moeten leggen. Ook had Jezus geen tijd om een toneelspel op te voeren.
  Toen Hij het brood en de wijn zegende, bedoelde Jezus écht: DIT IS MIJN LICHAAM en DIT IS MIJN BLOED.
  BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN, was óók letterlijk: Blijf brood en wijn zegenen zoals IK dat gedaan heb, om niet te vergeten Wie IK ben en Wat IK gedaan heb.

  Als wij dat niet blijven doen, zullen wij dus vergeten Wie Jezus was (is) en Wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft.

  (Daarom was de kortst mogelijke H. Mis tijdens WOII in en buiten de kampen: offerande
  (met communiegang.)

 18. @Basilius minor
  Jezus was slechts enkele uren verwijderd van een ellendige marteling tenslotte een ellendige dood.
  Denkt U, dat Jezus (Hij was tenslotte ook gewoon ‘n Méns) vlak voor Zijn smerige dood nog ‘n allegorie vertelde?
  Jezus had nu geen tijd meer te verliezen met ‘n allegorie uit te moeten leggen. Ook had Jezus geen tijd om een toneelspel op te voeren.
  Toen Hij het brood en de wijn zegende, bedoelde Jezus écht: DIT IS MIJN LICHAAM en DIT IS MIJN BLOED.
  BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN, was óók letterlijk: Blijf brood en wijn zegenen zoals IK dat gedaan heb, om niet te vergeten Wie IK ben en Wat IK gedaan heb.

  Als wij dat niet blijven doen, zullen wij dus vergeten Wie Jezus was (is) en Wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft.

  (Daarom was de kortst mogelijke H. Mis tijdens WOII in en buiten de kampen: offerande
  (met communiegang.

  1. De menselijke wil is zéér beperkt. Alles geschiedt volgens een zekere logica!

   De filosoof Spinoza (1632-1677) schreef daarom in zijn Tractatus politicus (Politieke verhandeling) anno 1676-’77: ‘Ik heb er ijverig voor gezorgd mij over de menselijke gedragingen niet vrolijk te maken, noch daarover te rouwen of ze te verachten, doch enkel ze te begrijpen.’ (I Inleiding, Art.4)

   In zijn Tractatus Theologico Politicus (Theologisch-Politiek Traktaat) anno 1670 stelde dezelfde filosoof reeds:’Het heeft mij dikwijls verbaasd dat mensen die er prat op gaan de christelijke godsdienst te belijden, dat wil zeggen liefde, vreugde, vrede zelfbeheersing en trouw jegens allen, met uitzonderlijke heftigheid strijden en elkaar dagelijks met de bitterste haat bejegenen, zodat men hieraan ieders geloof gemakkelijker kan herkennen dan aan genoemde deugden. Het is immers al lang zo ver gekomen dat men eigenlijk alleen maar kan zien wat iemand is ( ) door zijn uiterlijke verschijning ( ) deze of gene kerk bezoekt ( ) mening is toegedaan en bij een of andere meester pleegt te zweren. ( ) Toe ik dan de oorzaak voor dit kwaad zocht, heb ik er niet aan getwijfeld of het is daaruit voortgekomen dat het voor de massa een zaak van godsdienstigheid is gewest de bedieningen van de kerk als waardigheden te beschouwen en haar ambten als gunsten, en om de herders de allerhoogste eer te bewijzen. Dit bracht het slechtste in de mens naar boven: de begeerte naar een heilig ambt te bekleden. ( ) leraren werden vervangen door volksmenners) met vele twisten tot gevolg. Het is dan ook geen wonder dat van de oude godsdienst niets is overgebleven dan de uiterlijke eredienst (waardoor het volk God meer lijkt te vleien dan te aanbidden), en dat het geloof niets anders meer is dan bijgelovigheid en vooroordeel. Wat voor vooroordelen? – die de mensen van redelijke tot redeloze wezens maken, daar zij geheel verhinderen dat een ieder zijn vrije oordeelsvorming uitoefent en het ware van het onware onderscheidt, vooroordelen die met opzet lijken te zijn uitgedacht als om het verstand volkomen uit te doven.’ (Voorrede, art.9)

   Heb dus de moed om uw eigen hersens te gebruiken i.p.v. uw onderbuikgevoelens. Durf U te laten raken, en durf te denken!

   In de herhaling. Citaat van B.m. d.d. 11/07/20
   “In wezen gaat het altijd maar om één ding: de liefdevolle openheid voor, en dus het verlangen naar de Heer. Zonder dat heeft de Communie ontvangen zin noch uitwerking. Geloven in hocus pocus leidt alleen maar af van waar het werkelijk om gaat: liefde die weldadig is vanwege wederkerigheid onder de juiste mentale omstandigheden van volkomen zelfgave aan de Geliefde: de Heer m.n.! (Gelukkig gehuwden, ouders met kinderen kennen dat ook buiten de liturgie van de Kerk; dus zonder focus op de geliefde Heer!)”

   In de herhaling. Citaat van B.m. d.d. 14/07/20
   “Het gaat in het christelijk geloven niet om uiterlijkheden, voorgeschreven vormen (van vermeend respect o.a.), formules die tot op letter en komma nauwkeurig gevolgd dienen te worden.
   Het gaat om DE JUISTE MENTALE GESTELDHEID, altijd, overal. Die van de Liefde! (En dat houdt ook voorzichtigheid in wanneer men niet zeker is van het beste of meest optimale.)

   En derhalve is deze (volgende) vingerwijzing van Jezus op U van toepassing: ‘als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.’ (Mat. 18, 3)
   Wat mankeert er dus aan uw houding? Dat wat kleine kinderen nog eigen is: openheid, ontvankelijkheid, overgave, zelfgave, afwezigheid van intellectuele en emotionele reserve, enz., ( ). Dat kun je echter weer leren en inoefenen, vooral middels regelmatig en volgehouden serieus gebed én meditatie, contemplatie. De woestijnvaders en de monniken na hen hebben ons dat voorgeleefd! Doe er dus uw voordeel mee.

   Goed beschouwd heeft U dus helaas nog niet door dat het Jezus gaat om twee realiteiten: de goddelijke (het Rijk Gods, rijk der hemelen, dat van de Geest, van Liefde enz.) én de aardse (al te menselijke, gericht op zelfhandhaving; dat van de wet, het vlees enz. genoemd); elk heeft zijn eigen logica en eindperspectief. Telkens als je Jezus hoort spreken, moet je dit onderscheid goed voor ogen houden anders haal je ze door elkaar en begrijp je de Heer niet goed.”

   Gaat het uw pet nog te boven, bedenk dan Jezus woorden uit Matteüs 11:’Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.’

   Conclusie: Heb geduld, blijf bidden en studeren met een open hart en ontvankelijke geest. Het is prachtig om een leven lang voor uw ouders op te komen, maar doe het nu eens met verstand én luister naar uw eigen vrije, liefdevolle innerlijke stem en gemoed op momenten van grote stilte en vooral ten tijde van ultieme onthechting aan alle eigen belangen en behoeften. Liefde moge U leiden! Bedenk daarbij wat Johannes de Doper zei – Joh. 3, 30 – over de komende Messias:’Hij moet groter worden maar ik kleiner!’ U zult dan eens zien hoe genadig de Heer is, ook voor U.

   Laat ons dan ook bidden voor P. Derks:
   Goede God en Vader. Wij vragen U voor onze broeder P. Derks om innerlijke rust; om vergeving van de mensen die hem en zijn ouders ooit kwetsten in de zestiger jaren. Verlicht de geest van deze vader en bevestig ook zijn goede hart, maar ontkoppel beide van de rancune die hij als kind zich helaas heeft eigengemaakt. Door en met Uw Zoon Jezus Christus vragen wij U: wees P. Derks extra nabij als hij het moeilijk heeft om te begrijpen en te geloven – om zijn hart spontaan te openen voor wat hij eerder uit angst en oude boosheid ontweek – zodat hij zijn liefde ook niet langer verspilt aan nutteloze twistgesprekken en beledigingen aan het adres van andersdenkende medechristenen. Maak ons één in liefde voor Uw Zoon en zijn Moeder, in de naam van Jezus, want alleen dát is onze redding. Dank U Vader, dank U !

 19. @Basilius minor,

  Om Uw laatste reactie moet ik werkelijk chagrijnig lachen.
  Chagrijnig, omdat velen onder opstandige leiding van Luther en Calvijn niet geloven, dat God Zich zó klein wil maken om ons te redden.

  Oh ja, inzake vroeger heb ik geen enkele wroeging. Aan het seksueel gedrag van de geestelijken + leken denk ik hooguit met walging terug. Dit heeft voor hen de logische consequentie dat bijna iedereen van hen de kerk (hun enige Redding) als allereersten snel verlaten hebben + dat zij allen (= van dader tm zogenaamd slachtoffer) tot op heden hun mond uit schaamte dicht houden over de werkelijke toedracht.
  Het is zelfs nóg erger: de “slachtoffers” hebben vele jaren nadien nog een stevige financiële vergoeding geëist + ontvangen van de kerk.

 20. @Basilius minor,
  Ik was bijna het volgende vergeten:
  Gebed is nóóit vergeefs, dus bedankt voor Uw gebed. Hierbij hoop ik dat U werkelijk voor mij gebeden heeft. Maar ik vrees, dat U dat alleen maar uit sarcasme geschreven heeft. Is dat sarcasme ingegeven door de antieke wrevel, welke vele protestanten voelen jegens R.K. gelovigen?

  1. Wat geniet U toch weer van het negatief afficheren van uw medemensen.
   Nee, broeder Derks, U vergist U weer in o.g. Is het zo moeilijk om ervan uit te gaan dat anderen het nu eens niet voorzien hebben op uw afbraak of die van de kerk enz., maar op uw genezing én die van de kerk? Uw negativisme en brutaliteit is toch niet normaal? Die conclusie kunt U toch ook zelf trekken om vervolgens uw leven te beteren?! U tracht iets te compenseren waar U last van ondervindt. Ruim dat probleem nu eens op, onthecht U aan uw Ego, uw belangen en behoeften c.q. verslaving. Heus, in het Rijk der Hemelen, het Rijk Gods bestaan geen standen, geldt geen hiërarchie voor de zielen, tellen geen diploma’s, maar is alleen van betekenis hoeveel men in Gods en Jezus oog, en niet die van broeder Derks, echt liefheeft en liefhad met hoofd, hart en hand!
   Ook voor U geldt in uw bovenstaande reacties: uw zijnswijze bepaalt uw zienswijze; uw achterdocht en gekrenktheid bepalen uw negatieve kijk op mensen. Daar maakt U geen vrienden mee, en dat weet U al minstens de laatste circa dertig jaar dat ik U geregeld tegenkom op Internet. Heeft U geen memorie en ge-weten? Waarom dan toch zo hardleers? Zuiver uw hart, en luister dan ook eens naar dat gezuiverde hart! Kijk eens wat vaker in de spiegel die uw geweten én anderen U voorhouden. U bent niet slecht, maar anderen zijn dat ook niet, maar U meent zich toch te kunnen én moeten veroorloven om anderen te veroordelen, te beledigen enz. alsof U alleen de Waarheid in pacht heeft. Dat heeft U niet! U weet dat, maar overschreeuwt U toch. Dacht U dat anderen dat niet zien? Van een 69jarige zou men toch …..
   Zoek dus asjeblieft een andere plek dan hier of bij “restkerk”, buiten de publieke ruimte, om uw gal te spuwen zonder anderen ermee te beschadigen. (Doe een mondkapje voor!) Het zal U opluchten, en ons én de verkondiging van de Blijde Boodschap van onze Heer goed doen, want nu verdoet U uw kostbare energie. Herinner U dus: Niet wat de mond ingaat bezoedelt de mens, maar wat uit de mond, i.c. de handen komt, zo leerde onze Heer reeds!
   Maar goed, het zij U voor de 500ste maal vergeven. Ik blijf hopen op uw bekering, wellicht ook bij U in een onbewaakt ogenblik, want U zit normaliter uw wakkere ziel tot in uw oude dag ontzettend in de weg. Daar kan overigens niets anders dan een hersentrauma aan ten grondslag liggen. Daar hoef je je echter niet een leven lang door te laten (mis)leiden. Wel eens van EMDR-therapie gehoord, of van psychoanalyse? Kost een cent, maar mensen die op HEAO-niveau werkten hebben er wellicht ook een pensioen naar. Kom op; blijf niet sukkelen maar doe er wat aan! Wie weet wat voor moois U nog voor Jezus, zijn Boodschap én uw medemensen kunt betekenen!
   Moge uw geliefden U ook vaker stevig omhelzen, want alleen de tastbare én gevoelsliefde (alléén je ‘ohne wenn und aber’ ten diepste bemind weten) kan U heel en vrij maken. Er zijn immers geen andere mensen waarvoor U uw hart ietsje openstelt op dit moment. En dat geopende hart (eerst zelf echt liefhebben!) is per se nodig om geluk te ervaren en geluk voor anderen te kunnen gaan betekenen. Chagrijnen en rancuneuze enz. komen namelijk niet ver. Die waarheid kan ook U vrijmaken! Grijp die kans. Door Corona kan morgen ook uw laatste dag zijn, toch?
   Met broederlijke groet.

 21. @Basilius minor,
  Jezus wil niet alleen MET ons zijn, maar Jezus wil zelfs IN ons zijn, zodat iéder mens die dat wil, letterlijk God + mens is. Alleen al dáárdoor dienen wij de hoogste eerbied hebben voor élke mens (dus zonder onderscheid van ras, kleur, grootte, geloof, intelligentie, leeftijd, beroep, handicaps, inkomen enz. enz.).

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.