14 thoughts on “Theïstische evolutie: dogma of dwaling?

 1. zeer goede video die te pijnpunten van de evolutieleer blootlegt en dat is goed, maar dat Paulus in de schepping geloofde is logisch, hij was een gelovige en nam Gods woord serieus, en doen wij dat???

 2. Met de christelijke theologie is het evolutionisme absoluut onverenigbaar, en voor de twintigste eeuw werdt ge door de bisschoppen als vijandig aan het geloof geïdentificeerd als ge dat probeerde te introduceren onder de katholieke gelovigen. De modernisten, werktuigen van de occultist Gérard Encausse zijn “spiritualistische beweging” binnen de geheime genootschappen, hebben echter gedurende de twintigste eeuw gradueel dat onchristelijk concept verspreid binnen de heilige Kerk. Nu hebben we bisschoppen die in hun geesten de geopenbaarde scheppingsgeschiedenis vervangen hebben met de pantheïstische oorsprongsmythe van het darwinisme.

  De evolutionistische oorsprongsmythe is bedoeld als kader voor het pantheïsme van het aan God vijandig esoterisme dat beweert dat alle wezens essentieel hetzelfde zijn met eenzelfde “godheid” latent aanwezig in hun materie; de pantheïsten willen dus niet hebben dat de mens een inherent hogere rang heeft in de scheppingsorde dan dieren. Vanuit die revolutionaire geest van egalitarisme is de egalitaristische democratie afkomstig, gevestigd op de puinen van katholieke tronen door de geheime genootschappen. Ook het hedendaags groen-veganistisch denksysteem komt daaruit voort, dat aan dieren gelijke status met mensen wil geven.

  1. Ik wilde net dezelfde opmerking maken. De discussie die hier gevoerd word is al eeuwen achterhaald. De wetenschappelijke waarheid heeft evenals de theologische benadering van de schepping haar rechten. Maar wanneer mensen Genesis I willen lezen als een historisch verslag, doen ze maar als ze zich daar goed bij voelen. Ik wil maar één moeilijkheid aanraken. Hoe kan enig schepsel getuigen van het ontstaan van de wereld op het ogenblik dat de ‘aarde woest en leeg was’, zoals we ook in Gen,I lezen. Waarschijnlijk waten Adam en Eva voor die mensen ook het eerste mensenpaar op aarde. Wanneer we daar even op doordenken en voor waarheid aannemen, moet er in de eerste tijden nogal wat incest gepleegd zijn.

 3. Ik heb een vraag aan te maker van deze video, onze bioloog. Als God de wereld volmaakt heeft geschapen, waarom was er dan al kwaad voor de zondeval? En kom nu weer niet af, dat God ook de engelen een vrije keuze liet, of is dat een mysterie van God dat we niet mogen weten, de slang was al in de tuin en sprak, welke taal sprak die slang dan, of was het spreken met je gedachten? Ik ben is benieuwd naar je antwoord, en pas op, het zijn geen strikvragen hoor, wat die vragen zijn ook aan mij gesteld.

  1. Beste Willy, de val van de engelen geschiedde vóór de schepping van de wereld en de mens (dat is algemene kerkelijke leer). De mens werd geschapen om de rijen van gevallen engelen weer aan te vullen. Maar de mens moest -evenals de engelen destijds – een test ondergaan. En die test was: niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En God liet toe dat Satan hen kon bekoren – als deel van de test. Waarom dat was, is een mysterie. Dat ligt verborgen bij God. Indien Adam en Eva niet op de bekoring waren ingegaan, zou de zondeval er niet zijn geweest, en zou er geen kwaad, lijden en dood in de wereld zijn geweest; Satan zou geen macht hebben gehad over de mens. De ‘slang’ was, zoals we bij de mystici kunnen lezen, Satan vermomd in een soort dier. Hoe die sprak, weet ik niet. Dat zijn mysteries. Dat kan met gedachten geweest zijn. Hoe dan ook, hij is er in geslaagd de mens te bekoren en te doen vallen. De rest is geschiedenis.

 4. @ Willy
  Wanneer men echt interesse vindt in het dieper bergrijpen van mensen dan ontdekt men dat sommige koppels onderling een sterke innerlijke band genieten. Telkens weer, bij elke nieuwe ontdekking is het zo wonderlijk, zij lijken wel engelen. Helaas kan men ook dergelijke koppels vinden die dat bijzondere talent uitbuiten en misbruiken. Zij zijn verbonden met de slang met wie zij levendige maar leugenachtige innerlijke gesprekken voeren.

 5. @ Bedankt: Michaël en Eric voor te reacties, het was bij mij geen test, maar die vragen werden mij ook gesteld, en vermits sommige iets beter zijn in bepaalde zaken stelde ik deze vragen, nogmaals bedankt en Gods rijke zegen.

 6. Men kan uiteraard niet van vóór de schepping spreken, beste Michaël, aangezien tijd een onderdeel van de schepping is. Ik lees hier dat de “algemene kerkelijke leer” zou zijn dat de mens geschapen is om de rijen van gevallen engelen weer aan te vullen. Dit is mij onbekend. Ik zou graag van u willen weten waar ik dit kan vinden. Voorlopig houd ik het erop dat de engelen een onderdeel van de schepping zijn. Genesis 2:1 : Zo werden hemel en aarde voltooid met heel hun heir” De engelen zijn dus gevallen toen de mens al bestond.

  In de Hebreeënbrief in de hoofdstukken 1 en 2 lezen we dat de mens voor korte tijd beneden de engelen zijn geplaatst.
  En wat daarna? Een waar aptheose wordt ons beloofd! ik geef een drietal citaten uit de H. Schrift.

  Hebreeën 2:
  “5 Immers niet aan engelen onderwierp Hij de toekomstige wereld, waarover we spreken. 6 Want er is ergens getuigd: Wat is een mens, dat Gij hem zoudt gedenken, Of een mensenkind, dat Gij acht op hem slaat? 7 Een korte tijd hebt Gij hem beneden de engelen gesteld, Hem met glorie en luister gekroond. 8 Alles hebt Gij onderworpen aan zijn voeten. Door hem nu alles te onderwerpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen is.”

  I Johannes 3:2
  “Geliefden, thans reeds zijn wij kinderen Gods; maar nog is het niet openbaar geworden, wat wij zùllen zijn. Toch weten we, dat wanneer de openbaring gekomen is, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien, zoals Hij is.”

  2 Petrus I:4
  “Hierdoor ook heeft Hij ons de meest kostelijke en heerlijke beloften gedaan: dat gij door dit alles deelachtig zoudt worden aan Gods natuur, wanneer gij ontkomen zult zijn aan het zinnelijk bederf van de wereld.”

  Ireneaus
  “God werd mens opdat de mens God zou worden,” schreef Ireneaus, vrij vertaald dan. (Factus est quod sumus nos, uti nos perficeret quod et ipse, letterlijk: Hij werd wat wij zijn opdat we zouden worden wat
  Hij Zelf is.)

  Voor een lijst van soortgelijke citaten van kerkvaders zie:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Divinization_(Christian)

  1. Rinze schreef: “Ik lees hier dat de “algemene kerkelijke leer” zou zijn dat de mens geschapen is om de rijen van gevallen engelen weer aan te vullen. Dit is mij onbekend. Ik zou graag van u willen weten waar ik dit kan vinden.”

   Als ik het mij goed herinner was het Sint Alphonsus de Ligorio die schreef dat het merendeel van de vacante tronen der gevallen cherubijnen en serafijnen (dus de hoogste plaatsen) gegeven worden aan religieuzen onder diegenen die in heiligheid sterven; hij had het toen over de superioriteit van het religieuze leven over de huwelijksstaat.

   De rebelengelen keken als louter geestelijke wezens neer op stoffelijkheid, en om hun hoogmoed te vernederen heeft God de mens, een stoffelijk wezen, geschapen om de leegstaande tronen, die oorspronkelijk voor de engelen bestemd waren die gerebelleerd hebben, aan hem te geven. In hun brandende jaloezie hebben de rebellen de mens ten val willen brengen om hem te beletten de leegstaande plaatsen in de nemen, maar waren razend toen God de mens uit hun klauwen gered heeft door een vrouw, de davidische Maagd, want zij keken meer neer op vrouwen dan op mannen omdat het vrouwelijk geslacht minder sterk is dan het mannelijk en in subordinatie geschapen werd aan dat mannelijk geslacht. Zij vrezen haar, die door de Almachtige verheven werd in glorie en heerschappij boven alle engelen en mensen.

   1. Beste Theudmer, hartelijk dank voor je interessante post betreffende Sint Alphonsus de Ligorio. Deze gedachtengang was mij onbekend. Ik ga naar de tekst op zoek. Begrijp ik trouwens goed uit je post dat jou er ook niets van bekend is dat dit “algemene kerkelijke leer” zou zijn?
    De teksten die ik citeerde wijzen toch in een andere richting. Graag hoor ik wat jouw mening hierover is.

    Ik moest in dezen nog denken aan het drama _Lucifer_ van Vondel, tijdens het schrijven ervan al lang en breed katholiek. Hierin zien we de afgunst van bepaalde engelen op de glorieuze toekomst van de mens. Lucifers zonde is zijn hoogmoed: hij spiegelt zich voor, dit overigens pas na aandringen van andere engelen (Lucifer moest immers een “tragisch held” zijn), dat hij God moet corrigeren. God had namelijk aangekondigd dat zijn Zoon mens zou worden. Lucifer verzet zich hiertegen, en wordt zo de oorzaak van datgene wat hij wilde voorkomen. Tragischer is ondenkbaar!

    Zalig Pinksteren, beste Theudmer, en aan alle andere schrijvers en lezers hier!

    1. Rinze schreef: “Ik ga naar de tekst op zoek.”

     Als ik u de bron kon geven zou ik het doen, maar ik herinner mij niet meer waar ik het precies gelezen had.

     Rinze schreef: “Begrijp ik trouwens goed uit je post dat jou er ook niets van bekend is dat dit “algemene kerkelijke leer” zou zijn?”

     Ik heb het steeds verstaan als basisleer in het katholicisme; ik weet vanuit mijn hoofd niet waar u daarover kunt lezen, maar ik heb dit begrip nooit zien betwist worden in geschriften van betrouwbare gereputeerde schrijvers in de katholieke Kerk. Het past ook in de kennis van het feit dat God geen spijt krijgt over door Hem bereide gaven (wanneer een mens zich afsluit voor een bepaalde gratie vanwege God, dan wordt die gratie ook aan iemand anders gegeven die wel dankbaar is). De gevallenen waren fundamenteel ongeschikt geworden om de tronen voor hen bestemd in te nemen, en God wilde die plaatsen dus niet leeg laten staan, maar hen aan andere schepselen geven die wel geschikt zijn voor het bezit ervan. Het katholiek begrip is dat het Laatste Oordeel niet geschiedt voordat alle lege tronen gevuld zijn met menselijke heiligen.

     Jaren geleden las ik een meditatie over de engelen in het begin waarin de Heilige Aartsengel Gabriël als heraut van Gods raadsbesluiten drie dingen aankondigde. Eerst proclameerde hij dat God Eén is, en alle engelen stemden in met deze waarheid. Daarna proclameerde Gabriël dat er Drie zijn die in de Hemel getuigenis afleggen: de Vader, het Woord en de Geest. En ook hiermee stemden allen in. Ten slotte kondigde hij aan dat het Woord Vlees zou worden, en toen brak de rebellie los tegen God onder de engelen.

     De onverdeelde Eenheid in Substantie van God in Drie Personen hadden de rebelengelen aangenomen, maar zij weigerden een God te aanbidden die een stoffelijk lichaam zou aannemen. Zij wisten echter niet dat de Incarnatie van de Logos, die zij zo haatten, als reactie ging geschieden tegen hun opstandigheid, om de leegstaande hemelplaatsen op te vullen die voor hen voor eeuwig ontoegankelijk werden.

     Volgens mij zou Adam zonder de Zondeval na duizend levensjaren verheerlijkt geworden zijn en zijn plaats onder de hemelingen ingenomen hebben, en zou dat op dezelfde manier geschied zijn voor zijn afstammelingen totdat alle plaatsen gevuld zouden geweest zijn. Het is mijn overtuiging dat na de dood van Antichrist een Eerste Verrijzenis zal plaatsvinden waarna Abraham, Isaäk en Jakob, tezamen met de anderen die deelhebben aan die eerste opstanding het Land van Kanaän zullen bezitten zoals beloofd werd aan de Aartsvader Abraham; en dat dezen zo duizend jaren lang in de herstelde oorspronkelijke paradijselijke staat van Adam zullen vertoeven, maar nog niet in de verheerlijkte staat waarin Christus en Maria zich bevinden; dat het Aards Paradijs (God heeft aan uitverkoren zielen getoond dat Gan Eden nog bestaat) overgebracht wordt naar het Land van Kanaän, en dat de Boom des Levens op de plaats zal staan waar Christus gekruisigd werd; dat na duizend jaren diegenen van de Eerste Verrijzenis tezamen met de verrezenen van de Algemene Verrijzenis verheerlijkt zullen worden. De bedoeling is dan dat het oorspronkelijk plan voor Adam volbracht wordt in de deelhebbers aan de Eerste Verrijzenis, want Adam is 930 jaar oud geworden, en heeft dus niet de duizend jaren bereikt.

     Dit is, nota bene, niet de millennaristische dwaalleer. De Kerkvader St. Irenaeus schreef ook over dit onderwerp.

     Rinze schreef: “De teksten die ik citeerde wijzen toch in een andere richting. Graag hoor ik wat jouw mening hierover is.”

     Er is ongetwijfeld een katholiek concept van “deïficatie”, maar niet in letterlijke zin; het betekent dat de gelukzaligen participeren in het leven van God door het aanschouwen van het Hemels Visioen, maar het betekent uiteraard niet dat zij participeren in de goddelijke natuur (de valse notie dat mensen goden kunnen worden is de oude deceptie van de slang, heden uitgedragen door de adepten van het esoterisme; daarom is de slang onderdeel van de hermetische symboliek). Hun natuur blijft menselijk, maar zij zijn voor eeuwig bevestigd in de Godsliefde en bij hun verrijzenis zullen hun lichamen verheerlijkt worden. De katholieke “deïficatie” van de mens betekent ook dat hij, meewerkend met de gratie van God, leeft volgens de geboden en principes van God, waardoor hij in zekere zin zoals God wordt naargelang de vermeerdering van zijn beoefening van de virtutes (ik zou gaarne “virtus” anders vertaald zien dan met het woord “deugd”). Het gebod voor christenen is immers dat zij volmaakt moeten zijn, zoals de Hemelse Vader volmaakt is.

     Hier is de Latijnse tekst van Hebreeërs 2, 5-8:

     “Non enim angelis subjecit Deus orbem terrae futurum, de quo loquimur. Testatus est autem in quodam loco quis, dicens : Quid est homo quod memor es ejus, aut filius hominis quoniam visitas eum? Minuisti eum paulo minus ab angelis : gloria et honore coronasti eum : et constituisti eum super opera manuum tuarum. Omnia subjecisti sub pedibus ejus. In eo enim quod omnia ei subjecit, nihil dimisit non subjectum ei. Nunc autem necdum videmus omnia subjecta ei.”

     Ik vertaal dit als volgt:

     “Want niet aan engelen heeft God de toekomstige aardwereld onderworpen, waarover we spreken. Maar iemand heeft in een bepaalde plaats getuigd, zeggend: Wat is de mens dat Gij hem gedenkend zijt, of de zoon der mens dat Gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt: Gij hebt hem gekroond met glorie en eer, en Gij hebt hem aangesteld over de werken van Uw handen. Gij hebt alles onderworpen onder zijn voeten. Want in datgene waarin Hij alles aan hem heeft onderworpen heeft Hij niets overgelaten niet onderworpen aan hem. Maar nu zien wij echter nog niet alles onderworpen aan hem.”

     Van nature is de rang van de mens inferieur aan die der engelen, maar Christus is God, en als God is Hij met Zijn aangenomen menselijke natuur verheven boven de engelen. Zijn heiligen, echter, voeren niet als een soort van goden heerschappij over de engelen, maar hebben hun plaats in de negen engelenkoren, samen met de engelen. Wel voeren menselijke heiligen heerschappij over engelen in koren lager dan die van hen; een menselijke heilige in het koor der cherubijnen heeft bijvoorbeeld gezag over de engelen in de koren lager dan dat koor, maar niet over de serafijnen. Ook zullen de menselijke heiligen participeren in het oordeel van God over de gevallen engelen.

     1. Beste Theudmer, hartelijk dank voor je wel zeer grondige en uitgebreide bericht. Hoe het mogelijk is dat deze “basisleer” mij onbekend is, is mij een raadsel. In ieder geval is er blijkbaar geen dogmatische uitspraak over. Wat je schrijf betreffende de meditatie die je las over de engelen, komt min of meer overeen met wat ik over Vondels Lucifer schreef. Ook daarin wordt de Menswording aangekondigd voordat de mens gevallen is. De engelen er zien geen reden toe, en sommigen gaan in verzet, met het sofisme dat men God daarmee voor een fout behoedt. Ze zien in dezen al een bedreiging voor hun positie, omdat de mensheid de mogelijkheid c.q. het gebod heeft gekregen tot procreatie. Die mogelijkheid is hun niet geschonken. Dit geeft aanleiding tot afgunst en angst.

      Inderdaad zullen degenen die in Christus ontslapen zijn het eerst verrijzen. De gedachtegang die je in verband hiermee over de duizend jaar weergeeft, vind ik bijzonder interessant. Ze biedt in ieder geval een sluitende verklaring voor het bijbels millennium, zonder dat men in Millenarisme vervalt.

      Welke positie de verloste mens in de eeuwigheid zal innemen, weet ik uiteraard niet. Voorlopig houd ik me maar aan
      I Johannes 3:2a
      “Geliefden, thans reeds zijn wij kinderen Gods; maar nog is het niet openbaar geworden, wat wij zùllen zijn.”

      Nogmaals dank voor je post.

 7. Aan Rinze..

  De Petrus Canisius vertaling zegt over de eerste opstanding in Openb.20:5-6 dat daar NIET de opstanding van het lichaam wordt bedoeld maar het boven-natuurlijk leven van de ZIEL in de hemel na de dood… tegenover de verrijzenis van het lichaam-vlees is zij als het ware een eerste opstanding TEN LEVEN.

  Het oordeel in vers 4 betreft het (REINIGINGS) oordeel van het 6e zegel..de Dag des Heren in 2Thess.2:2 ..daar wordt dus NIET het laatste oordeel aangekondigd maar het vóórlaatste oordeel.
  Middels de huidige profetieën en verschijningen kunnen we weten dat het (reinigings) oordeel in het 6e zegel de Waarschuwing “van” Garabandal betreft.. en dat op het einde van de 3 dagen van totale duisternis, Openb.6:12 ..die drie dagen duisternis IS het openen van het 6e zegel.

  Dat 6e zegel oordeel zie ook weer in Isaias 24.. waar vers 22 Openb.20:4 impliceert, de verwijzing naar Openb.20 vers 7 in de voetnoot is dus ONJUIST.
  De ontzaglijke Dag van Jahweh in o.a. Malakias 4:5 is het zelfde als de Dag des Heren in het nieuwe Testament.
  Het oordeel in Zakarias 12:10 en 14:5 en o.a. in Jesaja 66:15-17 betrefen dus NIET het laatste oordeel in Openb.20:11 ..want daar wordt niet meer gereinigd.. zoals te constateren is.

  De evangelische christenen bouwen naar Openb.20:5 daar zo dus hun eigen fabels omheen.
  De Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Isaias 63:17 wordt dus gebaard, komt tot aanschijn door het 6e zegel en wel door het VUUR van de Heilige Geest..te begrijpen naar Malakias 3:2-5- …in het Openb.6:17 verschijnt de Vader en de Zoon in het VUUR van de Heilge Geest, Jesaja 66:15-16.
  In Jesaja of Isaias 63 vers 20 zien we dat op de nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde de dood nog aanwezig is ..hetgeen betekent dat daar de grondlegging plaatsvindt
  van hetgeen naar Openb.21:4.

  Dit overeenkomstig onderscheid moet men ook opmerken in Jesaja 25:8 in verhouding tot het VOORlaatste oordeel van het 6e zegel in hoofdstuk 24:22.
  Die 2 oordelen zijn in de eindtijd een eenheid maar in de tijd onderscheiden door het tijdperk van Vrede.. in Fatima +/- 40 jaar, het symbolische “1000”jarig Vrederijk.
  De Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde middels het 6e zegel met zijn Grote Waarschuwing van Garabandal zou men in deze tijd de –milieu Doel-stelling– van God kunnen noemen ..voor Zijn gehele Schepping.. de gereinigde Mens en zijn OM-geving ..naar het beeld van vóór de zondeval.

  De illuminati-vrijmetselarij en hun occulte new-age ..veronderstellen in en met hun “gouden tijdperk” als “verlichten” opnieuw over de mensheid te heersen ..met hun “koning” de antichrist.
  Het is dan ook dat ze de antichrist veronderstellen in de >>vierde pastorale van Vergilius<< …..Hubert Luns schrijft in het evangelisch tijdschrift:: "Profetische Perspectief" winter 2019 nummer 105 op pagina 43 het volgende:: ..

  NOVUS Ordo Seclorum, een spreuk op het 1-dollarbilje, wijst naar die ideale door ons te maken wereld.. LOS van God en is ontleend aan de vierde pastorale van Vergilius. Deze uitspraak wijst op een machtige tijdscyclus dat opnieuw GEBOREN wordt, …DAT de profetische Vergiliaanse en Saturniaanse koninkrijken nu terugkomen.. dat nu een nieuw mensenras uit de hoge hemelen wordt neergelaten. BEGUNSTIG ((Jesaja 49:8 de eindtijd Cyrus..52:7)) ..toch de jongen!! O reine Lucina, die spoedig wordt geboren ((Jeremia 23:5-6)), in wie de ijzeren eeuw TEN einde komt.. als over de gehele aarde de Gouden (beeld van verlichting, Jesaja 32)) ..eeuw opnieuw herrijst ..en die met zijn vaders kundigheid over een wereld in vrede zal heersen ((Psalm 45 en 72:7)).
  Wat ook mag resten van het oude kwaad.. eenmaal verwijderd zal de wereld van de altijddurende angst zijn bevrijd. Hij zal het leven van goden krijgen (Hebreeën 4:12) en Helden in het gezelschap der goden zien en als een van hen worden beschouwd.

  Google: NOVUS Ordo Seclorum ((..nieuwe orde der tijden)) ..en men ziet die andere betekenis dan de –de nieuwe wereldorde, NWO– van de synagoge van Satan.. de illuminati-vrijmetselarij.

  De Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde betreft in wezen een nieuwe (goddelijke) orde der TIJDEN. De NWO van de synagoge van satan veronderstelt, zoals Hubert Luns hierboven schreef:: een ideale door de mens te maken wereld, dus LOS van God…Het kwaad dat het kwade wilt delgen..

  Dante.. die in zijn visionaire tocht door de hel en vagevuur vergezeld werd door Vergilius ..noemt die geboren persoon in de hel de Veltro en in het vagevuur noemt hij die persoon de:: Messo di Dio ((Ezechiël 17:24..de dorre boom)) ..Wat de persoon impliceert in Malakias 3:1, die VOOR het 6e zegel komt.. komende in de geest van de Elia.

  Er komen 2 !! antichristen de éérste is de valse profeet die VOOR de Waarschuwing komt 2Thess.2:3-4 ..vers 8 is de antichrist zelf.
  In de Grote Waarschuwing (6e zegel..Jesaja 66:17.. wordt hij gedood).
  In Daniël 7:11 verondersteld men dat daar de antichrist wordt gedood, maar dat is een mis-vatting, daar in Openb.19:20 ((Wat, volgens onthullingen aan Vassula Ryden een toestand in het 6e zegel betreft)) .. de valse profeet en de antichrist tegelijkertijd worden gedood.

  Maar als men in de eindtijd het 6e zegel in de noodzakelijke samenhang ziet met het laatste oordeel, ofschoon onderscheiden in de tijd ..kan men begrijpen dat naar Openb.13:12 éérst de valse profeet moet komen, het 2e beest ..en dus is in Dan.7:11 niet de antichrist die wordt gedood maar de valse profeet ((Jesaja 66:17)).
  De antichrist komt pas later na de Waarschuwing en zijn tijdperk van Vrede..
  Als in huidige profetieën..onthullingen uit de hemel wordt gezegd dat de antichrist er al is ..kan men de valse profeet ook opvatten als de antichrist, als antichrist van een "duo".

  Door het 6e zegel komt de mensheid in een 'SOORT' positie als Adam van voor de zondeval ..VALT de mensheid daarna, na het tijdperk van vrede terug in de zonde..dan komt de antichrist en gaat 2Thess.2 vers 8 in vervulling.
  De persoon in vers 3 en 4 is de valse profeet…de persoon die moet verdwijnen is de valse profeet en die het voortwoekerende kwaad tegenhoudt is de eindtijd Cyrus..zijnde de Vreugdebode in Jesaja 52:7.

  Het kan dus niet zo zijn dat Abraham en wie nog meer, in hun opstandingslichaam
  hier op aarde zullen lopen.. wel zal de gereinigde ziel met zijn gereinigde geest kunnen communiceren met de Heiligen en de Engelen, Maria en de Drie Ene God.

  Daniël 7:12 toont ook aan dat de macht van o.a. de illuminati-vrijmetselarij niet geheel en al dan te niet gedaan wordt..want zij zijn de wegbereiders van de later komende antichrist.
  Ook vergelijk ik Daniël 7:13 en vers 14 met Openb.5:7 en zie ik een onderscheid, namelijk dat de mensenzoon in Dan.7:13 in afhankelijkheid voor de Vader geleid wordt …..in Openb.5:7 wordt is er geen sprake vanuit een afhankelijkheid positie..
  De mensenzoon in Dan.7 is dus niet Jezus Christus maar de koning van vlees en bloed, GEBOREN TEN TIJDE VAN HET 6E ZEGEL wat dus NIET Jezus Christus kan zijn..Jeremia 33:15-16…zijnde eerst de dorre boom in Ezechiël 17:22-24.

  De evangelische christenen veronderstellen dat Jezus Christus in levende lijve
  IN JERUZALEM OP DE TROON VAN David zal zitten..Dit en nog meer is te zeggen.
  Johannes..Hubertus ..

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.