Trump op ramkoers met Amerikaanse centrale bank. Een deuk in onaantastbare woekermonopolies?

Foto: Foundation for Economic Education

President Trump nam vandaag de ‘Federal Reserve’ in het vizier en noemde die het “moeilijkste probleem” dat de VS te verduren krijgt en hekelde opnieuw de onafhankelijke centrale bank voor het verhogen van de rentevoeten.

Niks verslindt de zuurverdiende welvaart van de werkende bevolking zoals de woeker van centrale banken. Trumps kritiek op de ‘Federal Reserve’ is ongezien sinds Kennedy en veroorzaakt paniek bij systeemmedia en -politici, in dienst van globalistische elites. Grootkapitalisten confisqueren via hun woekerpraktijken de eigendommen die volkeren rechtmatig toekomen en zullen dit doen totdat het volk dit eindelijk doorheeft en opstaat.

Dé fundamentele machtsbasis van centrale banken is dat zij de alfa en omega vormen binnen het door hen zelf bedachte én gecontroleerde schuldrentesysteem, waardoor ze via financiële touwtjes niet alleen zichzelf onmetelijk verrijken door de massa van de bevolking voelbaar te verarmen, maar daarenboven veel meer macht uitoefenen op multinationals, overheden en burgers dan velen beseffen. Het geld-door-schuld-principe lijkt alle markten te stuwen met eindeloze liquiditeit, maar in werkelijkheid beroven banken ons d.m.v. een oneindige schuldenlast die het geld wegzuigt uit de economie. Van het brood dat de vrucht is van onze arbeid, blijven voor ons tenslotte maar kruimels over. Het bankwezen is een worm die parasiteert in ons dagelijks leven, de cultuur van de dood in onze portefeuille. Dit artikel legt uit waarom Trumps demarche voor Christenen én voor de hele mensheid hoopvol is.

Lees ook: Bij een volgende ‘rechts-populistische’ golf komen centrale bankiers in het vizier

“Sterke werkgelegenheid, lage inflatie, en andere landen over de hele wereld die alles doen wat mogelijk is om te profiteren van de Verenigde Staten, wetende dat onze Federal Reserve geen flauw benul heeft!”, zo tweette Trump vanmorgen (onze tijd). “Ze verhoogden de rente te vroeg, te vaak en scherpten de tarieven aan, terwijl anderen net het tegenovergestelde deden.”

Donald Trump

“En dat deden we reeds vanaf de dag na de grote Verkiezing, toen de markt helemaal naar boven schoot, maar het had nog beter gekund – er zou een enorme bijkomende rijkdom gecreërd zijn, en die had goed gebruikt kunnen worden,” vervolgt hij. “Ons moeilijkste probleem is niet onze concurrenten, maar de Federal Reserve!”

Donald Trump

De commentaren van Trump komen een dag na het “onverwacht goede” jobrapport over juni, waaruit bleek dat de Amerikaanse economie vorige maand ruwweg 224.000 nieuwe banen creëerde. Zo was het jobrapport van mei nog een domper, want daaruit bleek dat er maar 75.000 banen bij waren gekomen.

Trump was zeer enthousiast over het rapport dat vrijdag verscheen, terwijl hij ook claimde dat de economie de vorige hoogten zou hebben overtroffen als de Fed zijn verzoek naar lagere tarieven had ingewilligd. De president betoogde eerder al dat de Fed de rente zou moeten verlagen om de economie te stimuleren en zijn handelsconflicten te ondersteunen terwijl de inflatie laag blijft. Eind vorig jaar hoorden we dit:

Economen “nuanceren” de flamboyante uitlatingen van Trump, maar kunnen niet anders dan toegeven dat de rente onlogisch hoog blijft en dat daarom de “perceptie” ontstaat dat de Fed Trumps inspanningen wil dwarsbomen, om bv. het handelsdeficit met (o.a.) China in balans te brengen. Over “politieke inmenging” gesproken. Deze ‘unconvenient truth’ maakt het mainstream-journaille (betaald door…) zeer zenuwachtig.

Gisteren legde Trump er nog een nieuwe laag over:

“Als we een Fed hadden die de rente zou verlagen, dan zouden we als een raket zijn, maar we betalen veel interest en dat is onnodig”, zei hij vrijdag nog. “Maar we hebben een Fed die niet weet wat ze doet, dus het is één van die kleine dingen. Maar als we een Fed hadden die de tarieven zou verlagen, zou je een ‘rocket ship’ hebben”.

Donald Trump

Jezus’ houding t.a.v. de “financiële markten” van Zijn tijd

In het Evangelie lezen we dat Onze-Lieve-Heer tijdens Zijn openbaar leven slechts één keer geweld gebruikte, namelijk tijdens de ‘Tempelreiniging‘. De aanleiding hiervan moet dus niet min geweest zijn.

Exegeten geven vaak een vrome interpretatie van deze daad, er terecht van uitgaand dat Jezus verontwaardigd was over de aanwezigheid van commercie in de Tempel. Aangezien de Tempel een plaats van gebed is, zo luidt deze interpretatie dan vaak, moet de commerciële activiteit gereserveerd worden voor een andere plaats. Niet onjuist, maar deze visie vertroebelt ons begrip van Jezus’ diepere bezorgdheid en verhindert ons die bezorgdheid te relateren aan de economische rechtvaardigheidskwesties waar we vandaag de dag mee te maken hebben.

Het impliceert dat Jezus zich goed zou hebben kunnen vinden met de commerciële activiteiten van de geldwisselaars als die in een andere wijk van de stad hadden plaatsgevonden, maar niet in het huis van gebed. Deze kortzichtige interpretatie slaagt er niet in om kritisch te onderzoeken wat Jezus bedoelt als hij zegt dat de geldwisselaars de Tempel hebben veranderd in een “rovershol”, een beschrijving die de bezorgdheid over de plaats van de activiteit onderbelicht, en veeleer een scherp oordeel is over de aard van de commerciële onderneming. Jezus’ kritiek op de geldwisselaars moeten we daarom diepgaander begrijpen en dat begrip dienen we te gebruiken om vergelijkbare economische praktijken vandaag de dag aan te pakken.

In Jezus’ tijd hadden de geldwisselaars het monopolie op de aanvoer van de tempelmunt in handen genomen en begonnen ze een vergoeding te vragen voor hun ruildiensten. Samen met de priesters profiteerden zij enorm van dit exclusieve monopolie op de controle en uitgifte van de tempelmunt.

Deze munt, genaamd ‘stater’ (die Petrus bv. op aanwijzing van Jezus miraculeus vond in de bek van een vis om voor de Heer en voor Petrus de tempelbelasting te betalen, vgl. Mt.17:24-27), was dus het middel dat nodig was om te kunnen deelnemen aan de toenmalige heilige tempelrituelen en groeide daarom uit tot een middel van sociale en economische macht. Omdat er in het Oude Testament geen enkele aanwijzing is dat er een vergoeding of rente in rekening zou worden gebracht om deze wisselmunt voor het heiligdom te verkrijgen, blijkt dat de priesters en de geldwisselaars gebruik maakten van hun eigen vermogen om het geldsysteem van de tempel te regelen. De priesters en geldwisselaars misbruikten hun positie echter om de mensen uit te buiten, waardoor de gelovigen na het verlaten van de tempel voor de viering van het paasfeest met schulden en economische lasten opgezadeld waren. Deze onrechtvaardige manipulatie van geld is wat het Oude Testament (en daarom alle wereldgodsdiensten) “woeker” noemt.

Woeker is meer dan het aanrekenen van (buitensporige) rente. Het is geworteld in het idee dat geld, een eenvoudig, levenloos ruilmiddel, niet in staat zou mogen zijn om uit zichzelf meer geld op te brengen.

Met honderdduizenden gelovigen die hun religieuze plichten met Pesach wilden naleven in Jeruzalem, konden de geldwisselaars en priesters ruimschoots profiteren van hun monopolie op de tempelmunt. Zonder enige productieve arbeid te verrichten voor de gemeenschap, zonder te investeren in enige commerciële activiteit, ontstond het manipuleren van de waarde van de tempelpunt als een mechanisme om meer geld te verdienen. Dit geldsysteem dat onlosmakelijk gekoppeld werd aan de tempeldienst, was bijzonder belastend voor de armen, zo leren de Evangeliën ons dat sommige gelovigen (waaronder de Heilige Familie!) duiven moesten kopen, het dier bij uitstek voor de armen die niet in staat waren om de duurdere lammeren en runderen te kopen die voor offers werden aangeboden.

Jezus’ harde kritiek dat de priesters en de geldwisselaars van de tempel een “rovershol” hadden gemaakt, gaat over de aard van deze commerciële activiteit en dus niet over de locatie ervan. De onrechtvaardige manipulatie van geld stelde degenen die het geld hadden uitgegeven in staat om een onverdiend economisch voordeel te ontvangen van de loutere uitgifte van het tempelgeld. Zij profiteerden niet van het bouwen, werken of het creëren van iets van gemeenschappelijke waarde, maar alleen van het uitgeven van het geld dat mensen gedwongen werden te gebruiken om deel te nemen aan het betaalverkeer in de tempel. In deze traditie van het Oudtestamentische verzet tegen woeker, smijt Jezus de tafels van de geldwisselaars omver als een profetische uitdaging voor de immorele manipulatie van geld die leidt tot de economische uitbuiting van de massa’s als een manier om degenen te verrijken die de uitgifte van geld controleren.

De Federal Reserve: De grootste oplichterij in de geschiedenis van de mensheid

Dit inzicht daagt ons uit om na te denken over de manier waarop dergelijke monetaire praktijken vandaag de dag een oneerlijke verrijking vormen voor degenen die de uitgifte van geld controleren. Woekerpraktijken zijn, zoals aangetoond, overduidelijk in strijd met het Evangelie en de macht die vandaag de burgers regeert (lees: tiranniseert) komt voort uit woeker.

Woeker verstikt de wereld en daarom is verzet daartegen cruciaal, maar helaas zeer zeldzaam aan de top van de wereldse politieke machten, want om nog even terug te komen op de uitspraken van Trump over de Fed: De vorige Amerikaanse president die de buitenproportionele politieke macht van Wall Street bekritiseerde, was (de eerste en voorlopig laatste Katholieke president van de VSA) John F. Kennedy en we weten hoe het hem vergaan is. Just saying.

Als we de perversiteiten van het mondiale financieel-schuldrentesysteem begrijpen, dan kunnen we ook Gods Roepstem navolgen om te strijden voor sociale rechtvaardigheid in de wereld.

Bidden wij vurig, opdat zoals in de Tempel, Gods geduld met de bozen in deze wereld snel ten einde komt en wij opnieuw Zijn Stem zullen horen:

“Ik heb de ellende van mijn volk in de geglobaliseerde wereld gezien en Ik heb de jammerklachten over hun onderdrukking gehoord. Ik ben gekomen om hen uit de handen van de bankiers te redden.”

Vrij vertaald naar Exodus 3:7-8

Samengevat: Politici mogen nog jarenlang palaveren over hoe ze de belastingen zouden verlagen, jobs willen creëren of de sociale uitgaven uitbreiden. Pas als ze de moed hebben om de centrale banken aan te pakken, zullen hun kiezers eindelijk loon naar werken krijgen. Bankiers en hun trawanten reageren allergisch op zelfs de minste zweem van kritiek, zoals Trump die nu vaker verwoordt. Zij verdragen het licht niet. Wanneer staat een waarachtige volksleider op om een brandende lans te steken in het hart van het geldmonster?

Enkele kleine aanzetten om verder te leren over hoe de Fed in concreto onze (niet alleen de Amerikaanse!) economieën plundert vindt u hier:


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

25 thoughts on “Trump op ramkoers met Amerikaanse centrale bank. Een deuk in onaantastbare woekermonopolies?

 1. ☩JMJ☩

  Dat de praktijken op gewijde grond plaatsvonden maakte de zonde zwaarder, maar uiteraard is woeker altijd en overal intrinsiek immoreel, en in de Middeleeuwen waren daar strenge civiele wetten tegen. Ook toen was woeker één van de oorzaken waarom de Christenen zo vertoornd waren op de joden, de onbetwiste meesters van uitbuiten via woeker. Louis de Bonald heeft geschreven over hoe het altijd een immorele praktijk is om geld te incasseren louter door het gebruik van geld.

  Het verzet tegen woeker is een onmisbaar onderdeel van het Katholiek integralisme, van de Katholieke contra-revolutie dus. De historische gebeurtenissen beschreven in de Evangeliën gingen niet alleen over de toestanden van het toenmalig hier en nu, maar eveneens verwezen zij, op typologische wijze, naar de loop van de geschiedenis na de Hemelvaart tot aan het einde; zoals de farizeeërs dus de geestelijke vaders waren van de ketters doorheen de Kerkgeschiedenis, zo waren de geldwisselaars die Christus met een zweep van koorden verdreef de geestelijke vaders van de joodse bankiers die steeds opnieuw Christene volkeren uitgebuit hebben doorheen de eeuwen en die uitgegroeid zijn tot de huidige internationale bancaire oligarchieën met families zoals Rothschild en Rockefeller aan de top van de piramide der geheime sekten.

  De talmoed-rabbijnen denken hier aan wanneer zij het Nieuw Testament bewust ten onrechte “anti-semitisch” noemen, maar een groot aantal hedendaagse Katholieken willen het verband niet meer zien, en bij de judaïzerende protestanten is de geestelijke blindheid nog erger.

   1. ☩JMJ☩

    Spijtig dat het onderwerp van woeker zo zelden ter sprake komt in onze contreien. Zelfs vele Christenen denken heden ten dage dat er niets mis is met het innen van intresten, terwijl de Katholieke Kerk dat altijd veroordeeld heeft als een kwaad in zichzelf. Het judeo-protestants kapitalisme is tegenstrijdig met de morele doctrine van het Christendom. De praktijk van de banken is geïnstitutionaliseerde woeker en is de motor van het kapitalistisch systeem; het resultaat is schuldenslavernij.

  1. Eindelijk zie ik in dit land de namen opduiken van een klein aantal elitemensen die ons sinds lang in slavernij houden, voeg daarbij maar De Bilderberggroep, Soros,(Joodse Hongaar), Skull en Bones, vele Amerikaanse presidenten, de adel in het algemeen, Waschington DC , de City of Londen en de Banken inderdaad enz
   Een kleine groep die een globalistische wereld wil en één wereldregering om verder wat eventueel nog niet gecontroleerd is, verder te controleren om de macht te kunnen blijven houden en misbruiken.
   OOK IN dit LAND doet men ten volle mee met dit soort lui, namelijk een van de eerste voorzitters van de Bilderberggroep was een BELG
   WAKKER WORDEN IS DE BOODSCHAP

 2. Woekeren is zwaar te veroordelen, maar een billijke intrest vragen voor het uitlenen van geld, daar is niets mis mee. En banken moeten uiteraard een gezonde ethiek hanteren. Maar van de wind kan het bankpersoneel ook niet leven, en hun computerinfrastructuur krijgen ze ook niet gratis. Als je als jongmens een nestje wil bouwen voor je gezin ben je maar blij dat er banken zijn.

  Bij de volgelingen van Mohamed is intrest vragen verboden. Maar ze zetten daarbij ingewikkelde systemen op poten die op hetzelfde neerkomen als winst maken.

  1. Stinus:”Bewust zondigen is zwaar te veroordelen, maar billijk bewust zondigen daar is niets mis mee”. Enige tijd geleden ontmoette ik twee Jehova-getuigen-christenen die van moslim-oorsprong zijn, man en vrouw met kinderen, en zij kwamen me weken lang bezoeken. Op zich wel heel boeiend. Blijkt dat zij Nederlandse taal heel anders beleven dan ik. De meest recente versie van Jehova-bijbel 2017 is net zo bezwaarlijk als de neo-‘katholieke’ versie van Danneels en Simonis 2004, eigenlijk zelfs erger. Die jonge Jehova-christenen zijn niet in staat dat te begrijpen. Maar gij, Stinus, bedriegt ons net zo moedwillig als Danneels en Simonis.

  2. Eric verwoordt het perfect: “Bewust zondigen is zwaar te veroordelen, maar billijk bewust zondigen daar is niets mis mee.” Met halfslachtige maatregelen komen we natuurlijk van de regen in de drop.

   A. G. Stinus, met het relativeren van een absoluut renteverbod, moet je hier niet mee afkomen. Het Evangelie is hierover ondubbelzinnig en we weten hoe in de geschiedenis de kier openzetten voor dit schuldrentesysteem ons in de financiële slavernij heeft geduwd. We zouden beter ons hoofd breken hoe langetermijnprojecten gefinancierd kunnen worden, want daar heb je natuurlijk volledig een punt. Een jong koppel dat een woning wil aankopen, een creatieve en gedreven ondernemer die startkapitaal nodig heeft. Enzovoort. Dit moet natuurlijk mogelijk zijn.

   Lunsius raakt (hieronder) natuurlijk de kern van de zaak: hoe (centrale) banken geld “creëren” uit het niks, dat valt niet te begrijpen. Dat elke sterveling daarover zijn hoofd breekt, dat geven zelfs de specialisten in deze materie (die aan de juiste kant van de geschiedenis staan) toe. Zo’n alomverdrukkend systeem kan alleen door de Mammon zijn bedacht.

   Dat er een luchtbel in de prijs van immobiliën zit, is gekend, maar in feite zijn de prijzen van panden nog veel meer opgeblazen dan velen beseffen. De vraagprijzen worden vooreerst steeds gebenchmarkt op de koopkracht die onvermijdelijk groter wordt omwille van de mogelijkheid tot lenen (met rente) die we vandaag hebben.

   Kredieten geven ons de illusie van koopkracht, maar in feite verarmen ze ons, want ze liggen aan de basis van inflatie. De mogelijkheden moeten dus in andere inkomsten gezocht worden. Erfenissen zouden al een goed begin zijn, want stel je voor dat er geen inflatie was en geen successierechten (een praktijk, rechtstreeks uit het Communistisch Manifest geïnspireerd), dan zouden de familiepatrimonia van de middenklasse er al een stuk anders uit zien.

   Ook de overbelasting van het volk. In de VSA is er maar sprake van belasting op inkomen vanaf 1913, niet ontoevallig het jaar waarin de ‘Federal Reserve Act’ door het Amerikaanse parlement werd goedgekeurd. Inkomensbelastingen, die nodig zijn om de staatschuld af te betalen. Schulden, bij de banken natuurlijk, en die er zo op berekend zijn nooit te kunnen worden ingelost, zodat nieuwe leningen moeten afgesloten worden om deze oneindig te blijven afbetalen en op die manier dienen steeds nieuwe taxen ingevoerd te worden, om uiteindelijk de banken te verrijken en dus het volk in deze vicieuze cirkel stelselmatig te verarmen.

   Zo zouden onze verre voorouders huiveren bij het idee van belastingen op consumptie, die bij ons daadwerkelijk werden ingevoerd in de zeventiger jaren, de gekende BTW. Als we verder in de geschiedenis terugkeren, dan leren we dat de Boston Tea Party, die later de Amerikaanse Revolutie ontketende, gevoerd werd uit protest tegen luttele percentages taks op thee en dergelijke (zonder daartegenover vertegenwoordiging het Britse parlement).

   Naast de beknotte koopkracht, is er ook een probleem van schaarste. Het cumuleren van eigendommen van woonpanden, zou toch beter gereguleerd kunnen worden. Er zijn twee reusachtige spelers: 1) overheden, 2) kapitaalkrachtige investeerders, die buitenproportioneel veel opkopen op de woonmarkt. Voor ons jong koppeltje (middenklasse) die een eerste woning wil kopen, is dat natuurlijk moeilijk opbotsen, want zij vallen uit die beide categorieën van giganten op de markt (tenzij hun familienaam Lippens is ofzo, maar meestal niet).

   We hadden het ook nog niet over traditionele familiewaarden, want vanzelfsprekend zijn die ook cruciaal om voor volgende generaties kapitaal op te bouwen.

   Het is mijn overtuiging dat we in deze richting moeten verder denken. Wie heeft nog ideeën?

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Dries Goethals: “Lunsius raakt (hieronder) natuurlijk de kern van de zaak: hoe (centrale) banken geld “creëren” uit het niks, dat valt niet te begrijpen. Dat elke sterveling daarover zijn hoofd breekt, dat geven zelfs de specialisten in deze materie (die aan de juiste kant van de geschiedenis staan) toe.”

    De priester-schrijver Denis Fahey (“Money manipulation and social order”) zei dat de creatie van geld en het verstrekken van leningen radicaal gescheiden moeten zijn van elkaar, zodat degene die het recht heeft om geld te creëren geen leningen mag verstrekken en andersom. Indien dat in de praktijk zou gebracht worden zouden de banken niet langer kunnen ‘toveren’ met geld zoals zij heden doen. De creatie van geld wilde hij exclusief in de handen van de staatsmacht zien, en dat nieuw geld zou de overheid dan niet door leningen creëren en in circulatie brengen, maar zij zou dan het nieuw geld in de circulatie brengen via betaling voor goederen, zodat de creatie en circulatie van geld evenredig zijn met de productie en circulatie van goederen, hetgeen noodzakelijk is voor echte maatschappelijke stabiliteit. Fahey wilde dan dat leningen zouden verstrekt worden door een private bankiersgilde, maar met dat aspect van zijn betoog ben ik het niet eens; ik wil het verstrekken van leningen gereduceerd zien tot het domein van particulieren, want de praktijk van geld uitlenen is in oorsprong een daad van liefdadigheid jegens de naaste, en niet een bedrijvigheid. Wanneer het verstrekken van leningen de hoofdzakelijke bezigheid is van een bedrijf, hoe zal dat bedrijf dan een bron van inkomsten hebben zonder praktijken van immoraliteit (innen van intresten)? Ik wil dus leningen geven in de context van een bedrijf afgeschaft zien en het geven en ontvangen van leningen gereduceerd zien tot verhoudingen tussen particuliere personen. Wat wel mogelijk kan zijn is een bank als een soort van liefdadigheidsinstelling op basis van donaties die zo leningen kan verstrekken aan noodlijdenden en tegelijkertijd (met het geld van die donaties, en dus niet via intresten op leningen) zonder immoraliteit een inkomen kan verschaffen aan het personeel. Het principe van lenen is van nature altruïstisch en moet ook op die manier erkend en behandeld worden.

    Citaat Dries Goethals: “Erfenissen zouden al een goed begin zijn, want stel je voor dat er geen inflatie was en geen successierechten (een praktijk, rechtstreeks uit het Communistisch Manifest geïnspireerd), dan zouden de familiepatrimonia van de middenklasse er al een stuk anders uit zien.”

    Men laat de mensen in feite losgeld betalen omdat hun ouders overlijden, maar men giet dat dan in misleidende, leugenachtige bewoordingen zoals “successierechten” om de bevolking te doen denken dat het hier over legitieme aanspraken van de staatsmannen gaat in plaats van over schaamteloze roofzucht. De staatsmannen zijn lijkenpikkers, zo simpel is het.

    In een traditionele hereditaire monarchie kan de dynastische familie doorheen het verstrijken van tijd een eigen bedrijvigheid en landsbezit opbouwen, waardoor die familie een eigen stabiele bron van inkomsten heeft die generationeel doorgegeven wordt en die dan ook nog eens gelegenheid creëert om mensen te werk te stellen in die bedrijvigheid. In het democratisch electoraal systeem bestaat dat niet, want na iedere zittingstijd van enkele jaren wordt er een nieuwe regering samengesteld, en de politici in die regeringen behandelen het landsbestuur dan als een tijdelijke job met een loon genomen uit belastinggeld in plaats van als een goddelijke zending die via de geboorte op de schouders gelegd wordt. De hereditaire vorst is dan ook meer geneigd om zijn onderdanen als een soort van gezin te zien met zichzelf als vaderfiguur dan de ambitieuze democratische parvenus die enkele jaren lang de eerste zetel van hun regering als vehikel gebruiken om hun potsierlijk narcisme te etaleren.

 3. Een vreemde zaak is dat geld dat door de Centrale Bank uit het niets wordt gecreëerd rentegevend aan de regering wordt uitgeleend (via de koop door de CB van staatsobligaties) en dat daar niet voor wordt gecompenseerd in het overheidsbudget dat door zijn overschreidingen steeds noopt tot hogere belastingen. De door de staat betaalde rente die in de kassa van de Centrale Bank vloeit zou onmiddelijk dienen te worden teruggeboekt en de staatobligaties die tijdens het opmaken van de boeken op het conto van de Centrale Bank staan zouden verdisconteerd moeten worden met de staatsschuld, die daardoor fors lager zou worden.

 4. Als iemand een duidelijk beeld wil hebben over deze wurgende inktvis met de duizend armen, dan raad ik iedereen aan om aandachtig deze zeer goede video te bekijken. Men krijgt alzo een antwoord op alle vragen die er maar gesteld kunnen worden.
  https://www.youtube.com/watch?v=V2V5KjNtlRQ
  De titel is: The Rothchilds TheBankers The Money Changers The Real Powers Behind The Governments.

 5. – Ik zou niet weten waarom een billijke intrest vragen bij het uitlenen van geld tegen het evangelie is. (Is dat soms tegen een of andere komische interpretatie van het evangelie ?) Als men geld uitleent levert dat een risico op : misschien is de andere een bedrieger en zie je je geld niet terug ; misschien is de ander op zeker ogenblik niet in staat de lening terug te betalen ; misschien heeft de ander zijn zaken slecht geregeld ; misschien is er binnenkort inflatie op til, enzovoort enzovoort. Om die risico’s en de kosten (voor personeel, infrastructuur, studie, …) te compenseren is het zeer normaal dat er een intrest gevraagd wordt. Vanzelfsprekend zijn woekerpraktijken te veroordelen.

  – eric-b-l (8 juli 2019 om 03:05) legt me (in zijn nachtelijk opstel) een uitspraak in de mond die ik nergens neergeschreven heb. Niet zo katholiek van hem.

  – Denk aan iemand die voor zijn gezin een huisje wil bouwen. Die is blij dat hij ergens kan lenen, en er is genoeg concurrentie bij onze banken hier te lande. Misschien kan men bij eric-b-l renteloos lenen ?? NB : Ik moest in de tijd aan bijna 10% lenen, en het ging ook.

  1. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat jonge koppels eerst bij een van de ouders woonden en spaarden voor een stukje grond. Vervolgens bouwden zij zelf achteraan op die grond een zeer klein huisje dat later als stalletje en waskot kon dienen. Geleidelijk aan groeven zij een kelder en beetje bij beetje kreeg het woonhuis vorm, alles eigen inzet. Ondertussen kon het eerste kindje al lopen. Pragmatische romantiek noem ik dat, kan niet mooier, met God aan hun zijde een schitterend levende toekomst, fysiek en geestelijk. In dergelijke omstandigheden kon men heel vlot financiele en praktische hulp krijgen van sympathisanten, naargelang nodig, dat gaat dan om ‘tijdeloze’ renteloze kleine sommetjes en kleine karweitjes. Mensen die voor een of andere reden vervolging ondergingen konden vroeger vluchten naar bos of bergen en daar op dezelfde wijze beetje bij beetje een nieuw en vooral nederig bestaan opbouwen. De moderne mens stelt zich een hoogmoedige toekomst voor die al vooraf ingevuld werd met waardeloze luxe-rommel en waan-‘vooruitgang’ waarna men dan nog enkel als slaven moet werken om het af te betalen onder zware druk van grinnikkende woekeraars allerhande. Eigenlijk hebben die bankiers zelfs groot gelijk! Niemand kan de toekomst kopen! Toekomst is iets dat vooral nederig en geestelijk geleefd moet worden.

 6. Het is allemaal waar wat hierboven geschreven staat, beste mensen, maar in werkelijkheid is de situatie nog een graadje erger. De Centrale Banken (CB) zijn de echte regeringen achter onze (schijn) regeringen, zij staan onafhankelijk tegenover de regeringen, maar komen iedere maand in het geheim bijeen bij de BIS bank, te Genève. Deze Bank of International Settlements (BIS) is gevestigd in het extra-territoriale gebouw van de familie Rothschild, eigenaar van de BIS. De BIS is een private bank zoals de FED en de Bank of England (BE). Zij is de Centrale Bank der Centrale Banken, wereldwijd. Of Rusland en China deelnemen, weet ik niet.
  De Bank of England (BE) werd opgericht door stadhouder Willem III, tevens koning van Engeland, ergens rond 1690. Hij verjoeg zijn katholieke schoonvader Jacobus II, teneinde ook de extra territoriale City te kunnen creëeren, en ontving 2 miljoen goud ponden, voor bewezen diensten. Dit is de basis van het Oranje fortuin.
  Eigenaren van de machtige BE en de extra territoriale square mile City, zijn geheim, maar men kan er gif op innemen, dat de joodse familie Rothschild de meerderheid aandeelhouder is, zoals ook van de private FED bank (+/- 53%). Ook de Centrale Europese Bank (ECB) plus de FED (en de BE) zitten daar in Genève aan tafel. De officiële regeringen kennen niet eens de notulen van wat daar besproken wordt. Alles is geheim. Die bankiers hebben ook geen verantwoording af te leggen aan hun eigen regeringen, noch aan wie dan ook, buiten dat kleine inner circle circuit van voornamelijk joodse bankiers, waarvan pres. Macron (joodse vader), deel van heeft uitgemaakt. Het monetaire beleid wordt daar bepaald. Alle ministers van financiën zijn de trekpoppen van de bankiers. De BCE heeft met de recente benoeming van de jodin Christine Lagarde, de standaard erf lijn te pakken die ook in de VS geldt, enkel talmud joden aan de top in de financiële wereld, de VS ministers van financiën en de presidenten van de FED. Niet joden komen er niet tussen. De grote private Amerikaanse banken, zijn joodse banken, de meest beruchte is Goldman Sachs, zoals met Feinstein, “we do Gods work”.
  Om terug te keren naar de FED, deze werd opgericht in december 1913, in voorbereiding op de Eerste Wereldoorlog die, volgens de planning van de internationale joodse vrijmetselarij, 8 maanden later zou gaan uitbreken 1 augustus 1914, met de moord op de Oostenrijkse kroonprins. De oprichting vergadering geschiedde in het geheim, in 1910, op het eiland Jekyl, voor de kust van Georgia. Het eiland was ontruimd door de politie, om pottenkijkers te weren. Aanwezig waren o.a. , Paul Warburg (Warburg bank), senator Nelson Aldrich, Henri Davison, (Morgan bank), Frank Vanderlip (Rockefeller National City Bank), A. Piatt Andrew (minister van Financiën), Benjamin Strong (Morgan bank). Niet aanwezig, maar wel nauw betrokken, John D. Rockefeller, “kolonel” Mandell House, Jacob Schiff (de financier van de latere Russische revolutie), en Paul Warburg. Nagenoeg allemaal beruchte joodse namen. De FED bank nam de exclusieve bevoegdheid tot het monetair creëeren van geld, ter neutralisatie van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De regering moet aankloppen bij de FED als het geld wil lenen, en daarover rente betalen. Vanderlip spreekt in zijn memoires van een staatsgreep. Het ging om een samenzwering tegen de staat, voor de oprichting van het overkoepelende, nationale systeem voor een centrale bank, in de VS. De eigenaren werden Rothschild bank, Warburg bank, Lazard Brothers, Lehman Brothers, Kuhn Loeb bank, Goldmans Sachs bank, Morgan bank. De familie Rothschild heeft meerderheid deelnemingen in al die banken. Diverse bekende politici hebben hebben zich tegen deze staatsgreep verzet, waaronder Charles Lindberg. “Met deze wet wordt de onzichtbare regering opgericht, achter de officiële regering. Dan zullen economische crises en bloeiperiodes gecreëerd worden door enkele top mannen van dit monopolie, niet ten dienste en het welzijn van de mensen, maar om de economie te kunnen manipuleren, om inflatie en deflatie te kunnen creëeren, teneinde de grootst mogelijke winsten te kunnen maken. Twee Amerikaanse presidenten hebben zich verzet, en hebben zelf geprobeerd via de ministeries van Financiën, geld ui te geven, president Lincoln (+1865) en president Kennedy (+1963). Het verzet van de Russische Tsaar (+1918), werd hem ook fataal. President Trump kent de risico’s. Vermoedelijk zoekt hij publicitaire bluf, wellicht om het Amerikaanse volk in opstand tegen het verrotte financiële systeem e brengen, zoals de gele hesjes in Frankrijk. Maar de VS is niet Frankrijk en zij kent niet de Franse revolutionaire traditie.

  1. Nog een nabrander ; de BIS is opgericht in 1933, in Genève, door een joodse vertegenwoordiger van Hitler’s Reichsbank, de Duits joodse bankier, Hjalmar Schacht, en een vertegenwoordiger van de familie Rothschild. Laten we niet vergeten dat Hitler 20 of 30 miljoen dollar van joods Amerikaanse bankiers kreeg (huidige waarde ongeveer 1 miljard dollar), via Sidney Warburg, een lid van de Warburg familie, voor de propaganda en organisatie van zijn democratisch verlopen opstap naar de macht in Duitsland. Maar de officiële internationale organisaties van het wereld jodendom, hadden na zijn verkiezing overwinning, de economische oorlog aan Duitsland verklaard. Een internationale handels boycot, zoals nu met Iran.

  2. Beste Jules,

   Het is altijd interessant om te lezen hoe u tot de essentie van een besproken onderwerp doordringt.
   Ik ben het volkomen eens wanneer u schrijft dat

   “Ook de Centrale Europese Bank (ECB) plus de FED (en de BE) zitten daar in Genève aan tafel. De officiële regeringen kennen niet eens de notulen van wat daar besproken wordt. Alles is geheim. Die bankiers hebben ook geen verantwoording af te leggen aan hun eigen regeringen, noch aan wie dan ook, buiten dat kleine inner circle circuit van voornamelijk joodse bankiers, waarvan pres. Macron (joodse vader), deel van heeft uitgemaakt. Het monetaire beleid wordt daar bepaald. ”

   Ik wil hier graag nog enkele citaten en enig commentaar aan toevoegen.

   Eén van de docenten die voormalig president Clinton heeft gehad tijdens zijn studies was dr. Carroll Quigley, die hij later als zijn mentor beschouwde in “World Affairs”. Die man heeft dat “grootkapitaal” als volgt verwoord in zijn boek “Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time” (1966):

   “…[T]he powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This systemwas to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basle,Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations….”It must not be felt that these heads of the world’s chief central banks were themselves substantive powers in world finance. They were not. Rather, they were the technician sand agents of the dominant investment bankers of their own countries, who had raised them up and were perfectly capable of throwing them down. The substantive financial powers of the world were in the hands of these investment bankers (also called’international’ or ‘merchant’ bankers) who remained largely behind the scenes in their own unincorporated private banks. These formed a system of international cooperation andnational dominance which was more private, more powerful, and more secret than that of their agents in the central banks. this dominance of investment bankers was based on their control over the flows of credit and investment funds in their own countries andthroughout the world. They could dominate the financial and industrial systems of their own countries by their influence over the flow of current funds though bank loans, the discount rate, and the re-discounting of commercial debts; they could dominate governments by their own control over current government loans and the play of the international exchanges. Almost all of this power was exercised by the personal influence and prestige of men who had demonstrated their ability in the past to bring off successfulfinancial coupes, to keep their word, to remain cool in a crisis, and to share their winning opportunities with their associates.”

   Dit boek is ondertussen uit Copyright en kan via onderstaande link in geheel gelezen worden:

   http://www.scribd.com/doc/4047296/Carroll-Quigley-Tragedy-and-Hope-A-History-of-The-World-in-Our-Time

   Een ander boek dat inzicht geeft in het financiële systeem is “Wall street and the rise of Hitler” van de Britse Anthony C. Sutton(1925-2002),econoom en onderzoeker aan het Stanford University Hoover Institution van 1968 tot 1973. Hij schrijft in deel 1:

   “This feudal system worked in the 1920s, as it works today, through the medium of the private central bankers in each country who control the national money supply of individual economies. In the 1920s and 1930s, the New York Federal Reserve System, the Bank of England, the Reichs-bank in Germany, and the Banque de France also more or less influenced the political apparatus of their respective countries indirectly through control of the money supply and creation of the monetary environment. More direct influence was realized by supplying political funds to, or withdrawing support from, politicians and political parties. In the United States, for example, President Herbert Hoover blamed his 1932 defeat on withdrawal of support by Wall Street and the switch of Wall Street finance and influence to Franklin D. Roosevelt. Politicians amenable to the objectives of financial capitalism, and academies prolific with ideas for world control useful to the international bankers, are kept in line with a system of rewards and penalties.”

   Verder wordt er heel uitgebreid ingegaan hoe het Derde Rijk werd voorzien van kapitaal vanuit Wall Street.

   http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/chapter_01.htm#B.I.S.%20The%20Apex%20of%20Control

   Centrale banken en de favorieten ervan (zoals Goldmann-Sachs) zijn dus “The real thing”. Elk land dat meedraait in het wereldeconomisch gebeuren werd verplicht een centrale bank op te richten en het is via deze instituten dat private bankiers landen manipuleren, hun oorlogen financieren, onder druk zetten (waaronder nu ook Iran) of ten gronde richten. Zij scheppen geld uit het niets ( dat is nu eens echt “creatio ex nihilo”!) en bepalen de influx en efflux van dit geld. Wie de controle over het geld heeft, heeft de controle over de wereld.

   En jawel, ook de ECB!
   De ECB is een onafhankelijke instelling, weliswaar een officieel orgaan van de Europese Unie, maar geleid door een private raad! Het staat in hun eigen statuten:

   The independence and accountability of the ESCB:

   The Treaty (in Article 107) and the Statute of the ESCB (in Article 7) both contain very clear provisions regarding the relationship with third parties, which leave no room whatsoever for misinterpretation. To quote a key sentence: “neither the ECB, nor a national central bank, nor any member of their decision-making bodies shall seek or take instructions from Community institutions or bodies, from any government of a Member State or from any other body”. Moreover, the aforementioned authorities shall also – and I quote again – “undertake to respect this principle and not to seek to influence the members of the decision-making bodies of the ECB or of the national central banks in the performance of their tasks”. To put it simply: the door to the single monetary policy is locked from both sides, and neither the ESCB nor third parties can open the door for political instructions. Even attempts to do so would already be in conflict with the provisions of the Treaty and the Statute of the ESCB.

   http://www.ecb.int/press/key/date/1997/html/sp970513.en.html

   En nog even een terugblik op de financiële crisis van 2008:

   Die crisis werd gecreëerd, punt. Maar wie niet doorheeft of abnormaal vindt dat de macht om geld te maken uit handen is gegeven aan private instellingen die alles onder controle houden, zal het niet zien. Mijn schoonbroer is bankier en een klant van mij leidt een groot kantoor van ING, beiden willen of kunnen echter niet inzien hoe pervers het monetaire syteem in elkaar zit.
   In 2007, wanneer de zogenaamde “credit crunch” is begonnen en in de UK de allereerste bank (Northern Rock) over de kop is gegaan en andere Amerikaanse banken kort daarna zijn gevolgd , is de ellende voor de westerse naties echt begonnen. Tot op dat moment waren de meeste landen in Europa hun staatsschuld aan het afbouwen:

   http://www.google.com/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&ctype=l&strail=false&nselm=h&met_y=gd_pc_gdp#ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=gd_pc_gdp&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country_group:eu&idim=country:ie:uk:es:pt:it:gr:is:mk:be&ifdim=country_group&hl=nl&dl=nl

   Het gevolg is dat er sinds die tijd een grote privatiseringsgolf over Europa is gekomen. Machtige organisaties hebben waardevolle staatseigendommen kunnen kopen tegen bodemprijzen, mede met de hulp van ratingagencies, die kredietwaardigheid van landen ondermijnen of frauduleus opwaarderen met welbepaalde doelen. Zij liggen mee aan de oorzaak van de fincanciële crisis van 2008 door financ. derivaten frauduleus hoge scores te geven. Hiervoor hebben ze reeds miljarden boetes moeten uitbetalen. Bovendien hebben ze ook nog het lef om heel vaag te zijn inzake hun methodologie om landen te beoordelen! Ook ons land onder Leterme had er destijds het raden naar.
   Zie bijv.:

   Current Situation of Credit Ratings Agencies

   In a report released on December 28, 2015, the SEC said the credit ratings agencies continue to pose a threat to the existing financial system. According to the SEC staff’s findings, “On numerous occasions, two large NRSROs and one small NRSRO failed to adhere to their ratings policies and procedures, methodologies, or criteria, or to properly apply quantitative models.” In addition to this, the report found instances where “substantive statements in its rating publications directly contradicted substantive statements in its internal rating records.” According to The New York Times, the SEC has been successful in reporting frauds committed by some of the leading ratings agencies like S&P, which cost $58 million to settle the SEC’s charges and an additional $19 million to settle parallel cases by the New York attorney general’s office ($12 million) and the Massachusetts attorney general’s office ($7 million).

   Helaas moet ik bijna altijd vaststellen dat wanneer bovenstaande informatie wordt gedeeld in gesprekken, mensen liever het gemak voor het ongemak nemen, en zich liever laten leiden door wat er in de gazet of in de media van de “meerwaardezoeker” wordt verkondigd.

   1. Beide boeken van Quigley en Sutton gelezen, beste Chris. Dat van Sutton is nog de beste. Quigley, moest nog aan zijn baan en toekomst denken. Dus de link met de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9), komt niet goed uit de verf. Mij gaat het juist daarom !!
    Dank voor uw ondersteuning en verduidelijking, voor al die lezers die willen begrijpen de almacht van de financiële wereld der talmud baronnen, en hun oplichtings praktijken met crminele “Rating” bureau’s, die de beurzen op en neer jagen, en beleggers bedonderen met hun leugens, met name in de aanloop naar, en tijdens het verloop van de laatste crises (2007-20016).

    Vanaf 1933, heeft Hitler zich aan de joodse bankiers almacht willen onttrekken. De Reichsmark was een autonome munt, waarmee eenieder in het buitenland, in Duitsland alle goederen kon kopen. Vanaf 1933, werd Duitsland getroffen door de boycot oproep van het Wereldjodendom, tijdens de door talmud Wallstreet uitgelokte, internationale, economische crisis van 1929, en daarna versterkt door de krediet restricties. De gehele Amerikaanse middenstand werd vernietigd. De criminele “New Deal” van Roosevelt deed er een schep bovenop. Deze is later ongrondwettelijk verklaard. De vernietiging van de middenstand was het doel, ten bate van het groot kapitaal der bankiers en de grootste, internationale bedrijven.
    Duitsland was het volgende doelwit.

    Hitlers “Alleingang” werd hem echter fataal. Uiteindelijk bracht WO II, zijn ondergang en die van Duitsland. Een oorlog met FR en Engeland, heeft hij nooit gewild, het werd hem opgedrongen door de joden Churchill, tevens een hoge vrijmetselaar en homosexueel, en Roosevelt, die in 1945 zelfmoord pleegde, omdat zijn joodse “vriend”, Uncle Joe (Jozef Stalin), hem niet wilde erkennen als opperbaas grandmaster, der wereldwijde internationale vrijmetselarij. Hitler heeft de Tweede wereldoorlog nooit gezocht, dat was Brits initiatief, verordonneerd door Washington, nadat Chamberlain door de joodse City banksters uit Downingstreet 10, verdreven was, op 10 mei 1940.
    Ik heb alle boeken van Sutton gelezen, en geciteerd in mijn eigen boek, “Sluiproutes van de macht” en de Franse vertaling, “Les traverses du pouvoir”.
    In tegenstelling tot Quigley, was de Britse econoom Sutton al met pensioen toen hij echt ging schrijven.
    Een NL bankier van de Rothschild bank die via gemeenschappelijke vrienden mijn boek gekregen had, is me zelfs komen bedanken thuis, omdat hij na een leven lange arbeid, eindelijk begrepen had waar hij echt mee bezig was. Hij heeft deel uitgemaakt van de persoonlijke Rothschild staf, en ging vaak met hem op reis. Maar het grote spel heeft hij nooit door gehad, tot “Sluiproutes….” !
    De meeste mensen, beste Chris, zijn wars om de waarheid te leren kennen. Het hoe, nu en waar, en waarom, maakt hen onzeker. Zij denken aan het gezegde dat “het beter is, te veel te eten, dan te veel te weten” ! Maar daarnaast zijn er ook velen, meer betrokkenen, die er alles van willen weten, en die er ook mee aan de slag gaan, zoals enkele NL top politici in het NL parlement. Zij zijn van de echte oppositie, zij laten zich niet uit het veld slaan, zij kennen het complot, zij zijn vol zelfvertrouwen, omdat zij de leugens kennen en kunnen weerleggen. Zij hebben mijn boek hebben wel gelezen (hen opgestuurd), en één heeft dat ook publiekelijk getoond. Een ander gebruikt typische uitdrukkingen die ik direct herken. U ziet zo, beste Chris, dat Mao gelijk had toen hij zei, dat “een boek gevaarlijker kan zijn dan de loop van een geweer”.

   2. ☩JMJ☩

    De meeste mensen willen liever bij de vleespotten van Egypte blijven zitten [Ex. 16, 3] dan inzien dat zij zich in een meest abject slavensysteem bevinden. Wat wel gedaan kan worden is de kleine minderheid onder de bevolking die wil leren met de Christelijke principes bekend maken in geheel hun samenhang, en op het domein van economie moet dus het distributisme wederom gepropageerd worden, de sociale doctrine van de Katholieke Kerk.

 7. Modern verhaal (echt gebeurd).
  Een zoon wil een zaak opstarten en leent geld van zijn vader (allicht renteloos). De zaak gaat op de fles en pa is zijn geld kwijt. Later is vader zorgbehoevend, maar niemand wil nog voor hem zorgen, ook de zoon niet. Dan hebben ze maar voor euthanasie voor de vader gekozen ; hij was “te duur in onderhoud” geworden. Zedenles : goede rekeningen maken goede vrienden. De vader had zijn zoon beter naar de bank gestuurd om daar geld te lenen. Daar oordelen ze of je project valabel is.

 8. De vader had zijn zoon beter naar een goed priester gestuurd, en hem het ware geloof bijgebracht, in plaats van naar de bank. Wie zegt dat de zoon hem alsnog niet zou hebben laten euthanaseren?? Teveel zorgen… Ziekenhuisrekeningen betekenen ook minder erfenis hé… Gij denk nog veel te veel met uw verstand, Stinus, en veel te weinig met uw geloof. Blind vertrouwen op God, eender wat er ons overkomt. En steeds doen wat hij van ons wil dat we doen. DAT is het enige dat telt, en dat zal ons leiden tot heiliging, en uiteindelijk naar de Hemel. Al de rest is wereldse larie. Is dat simpel? Nee!! Maar het is de enige weg die leidt naar het licht. Al het andere leidt ons recht naar de afgrond.

  Voor wie niet gelooft, of nog veel te veel vast hangt aan de wereld , is wat ik hiervoor schreef larie.

  Hoeveel families zijn er al kapot omwille van het geld? Hoeveel oorlogen zijn er al gevochten voor het geld? Hoeveel zielen zijn voor eeuwig verloren door het geld?

  Enkel een rotsvast geloof in Christus en een streven naar heiligheid, elke dag opnieuw. DAT zal ons leiden naar het eeuwige leven. En we weten allemaal wat Jezus zei over de rijke jongeling, niet?…

  1. Hallo Kurt,
   – Die zoon en de vader waren was voor geen cent gelovig. Die moesten van geen priesters weten.
   – Een zoon kan zijn vader niet zomaar laten euthanaseren, daarvoor is ook toelating van de vader zelf nodig. Wel kan psychologische beïnvloeding gebeuren, zodat de vader toestemming geeft.
   – In alles blind vertrouwen op God, zomaar ? In zakelijke aangelegenheden moet je je verstand gebruiken, en je tevens gedragen als gelovige. Ook het evangelie spoort je daartoe aan. Je moet er niet van uitgaan dat iedereen zomaar ter goeder trouw en eerlijk is. Of je nu gelovig bent of niet, naïef moet je niet zijn.
   A. G. Stinus

 9. Euh sorry,

  Ik heb dit allemaal aandachtig gelezen (de Nederlandstalige stukken).

  Maar wat moet ik er mee? Ik heb niet veel geld, ik ben niet rijk geboren, ik heb een eenvoudig werk in de zorg, etc.
  Moet ik stemmen om het verschil te maken? Haha
  Moet ik in mijn ééntje gaan protesteren op een druk kruispunt? Of weigeren mijn lening terug te betalen want het is slaafmakend systeem? Haha

  Snap je?
  Al heb ik een KUL bachelor theologie diploma, en leef ik (eigen aanvoelen) sober (geen buitenlandse reizen, geen auto, liefst kaas&confituur of worst ipv 5*-eten). Geld kan mij gestolen worden- al heb je het nodig (al was het maar om mijn vier kinderen naar school te kunnen sturen). Ik ben maar een simpele ziel die probeert gelukkig te zijn met eenvoudige dingen ingebed in mijn katholiek geloof.

  Wat jullie schrijven, ik volg jullie. Ik ben niet de slimste en ik ben niet de domste. Maar wat ben ik met jullie inzicht, behalve de waarheid kennen?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.