VRT schendt systematisch de ‘scheiding tussen Kerk en staat’

Naar aanleiding van een vrij ordinair artikeltje op VRT-NWS waarin Louis Van Dievel – voor de zoveelste keer – zijn gal spuwt over de Katholieke Kerk in het algemeen en het celibaat in het bijzonder, willen wij hier nog even het ‘verlichte’ principe van de ‘scheiding tussen Kerk en staat’ in herinnering roepen. De dames en heren bij de VRT schijnen het principe van de ‘scheiding tussen Kerk en staat’ blijkbaar niet helemaal begrepen te hebben. Het gaat eigenlijk over een bestuurlijke scheiding tussen Kerk en staat. Dat wil zeggen, dat de overheid zich op bestuurlijk vlak in het geheel niet bemoeit met de Kerk. Maar ook op inhoudelijk vlak heeft de staat – of bijvoorbeeld de links ‘verlichte’ VRT als overheidsinstelling – zich niet te bemoeien met het Geloof. De liberalistische obsessie met religie, die bijvoorbeeld speelt in het pro-abortus en het pro-euthanasie activisme, speelt natuurlijk ook een rol in de drang om de Katholieke Leer aan te passen ‘aan de tijdgeest’ en bijgevolg ook in de herhaalde pogingen om het Katholieke godsdienstonderwijs – in zogenaamde ‘dialoogscholen’ – om te vormen tot een ‘vergelijkende studie van godsdiensten’. Religie is echter de méést fundamentele dimensie van het mens-zijn, waarmee er best niet te veel wordt gesold.

De liberalistische visie van de absolute autonomie van het individu, die enkel maar onderworpen zou zijn aan de normen die het individu zélf bepaalt, blijkt nog steeds velen te bekoren. Deze wat naïeve visie op het leven, die eigenlijk getuigt van weinig levenservaring, is natuurlijk diep ontoereikend, net omdat ze uitdrukking geeft aan de rebellie van de mens tegenover God. De nieuwe vrijheden, de carrière en het geld laten de ziel van de mens op haar honger zitten. Mensen hunkeren echter naar méér. Zij hunkeren naar diepere zingeving. Die fundamentele hunkering wordt niet gestild met een weekje Ibiza, maar zal steeds – indien men voor zichzelf eerlijk is – uitmonden in het verlangen naar transcendentie. Dit is natuurlijk een waarheid die het liberalisme niet wil erkennen.

Zij die rebelleren tégen God zoeken helemaal géén compromis, maar verschuiven zonder te pauzeren de fronten. Gisteren lag de frontlijn nog bij contraceptie en abortus. Dan kwam euthanasie, het zogenaamde ‘homohuwelijk’ en het genderisme. Morgen kan het polygamie zijn, of incest met wederzijdse toestemming, of de doding van gehandicapten na de geboorte of een ander thema dat vandaag nog taboe is. Die dynamiek gaat de laatste decennia razend snel. Vijftien jaar geleden was het huwelijk tussen man en vrouw nog de enig denkbare standaard. Nog geen vijf jaar later werden we ongevraagd geconfronteerd met het zogenaamde ‘homohuwelijk’. Het komt er voor de revolutionairen natuurlijk op aan om de strijd gaande te houden, omdat zij op voorhand weten, dat elk nieuw taboe dat met staatssteun voor de bijl gaat, weerstand zal uitlokken bij de zogenaamde ‘reactionairen’. De zogenaamd ‘progressieve’ krachten kunnen dan weer zonder verpinken en ongestraft, met de steun van de media, de reactionaire ‘achterlijken’ publiekelijk blameren.

De Belgische grondwet zelf maakt geen melding van het begrip ‘scheiding tussen Kerk en Staat’. Ook laïciteit en neutraliteit komen er niet in voor. Wat de grondwet omtrent dit principe er wel over zegt, zit vervat in slechts vier artikelen: Art. 19: De vrijheid van eredienst en de vrijheid van meningsuiting, zijn gewaarborgd; Art. 21: De staat mag niet tussenkomen in de benoeming van de bedienaren van de erediensten; Art. 24: Het onderwijs is vrij. De grondwet waarborgt het recht op religieuze opvoeding, en Art. 181: De wedden van de bedienaren van de erediensten komen ten laste van de staat. Dit laatste artikel is meteen al een flagrante schending van het principe van ‘scheiding tussen Kerk en staat’, omdat het in feite staatsambtenaren maakt van de bedienaren van de eredienst. Voor de gelovigen betekent de ‘scheiding tussen Kerk en staat’ praktisch, dat de staat zich opstelt – of toch zou moeten opstellen – in één of andere vorm van ‘neutraliteit’. Dat ‘neutrale’ kader wordt in België door de vier hogergenoemde grondwetsartikelen – althans in theorie – gegarandeerd. Helaas heeft bijvoorbeeld de VRT als overheidsinstelling, dat niet zo begrepen.

Naar aanleiding van het langverwachte vertrek van BV-er Pieter Delanoy bij het Bisdom Brugge, probeert Louis Van Dievel op VRT-NWS nu aan de poten van het celibaat te zagen. Van Dievel schrijft: “De schuchtere discussies over het celibaat (en niet te vergeten over het gebruik van voorbehoedsmiddelen) werden door de machtige conservatieve lobby binnen de Rooms-Katholieke Kerk genadeloos de kop ingedrukt”. Deze kreet moet toch als muziek in de oren van de liberalistische lezers van Van Dievel klinken. Echter, het was historisch gezien niet “de machtige conservatieve lobby binnen de Rooms-Katholieke Kerk” die de discussie omtrent het celibaat “genadeloos de kop indrukte”. Het was paus Paulus VI zélf die dat heeft gedaan. Je kan paus Paulus VI van van alles en nog wat betichten, maar hij behoorde zeker niet tot één of andere “conservatieve lobby”.

Ook rakelt Van Dievel de affaire Rudy Borremans weer op. Dat was “de jonge priester die in het begin van de nieuwe eeuw geen geheim maakte van zijn homoseksualiteit”. Volgens Van Dievel kon wijlen Godfried kardinaal Danneels nog net de geaardheid van Rudy Borremans verteren, “zolang Borremans zijn geaardheid maar niet in de praktijk bracht”. Van Dievel stelt dan dat de kwestie “of Borremans nu een goed priester was of niet op den duur geen belang meer had”. Van Dievel gaat hier wel voorbij aan het feit, dat iemand die in permanente staat van doodzonde leeft – homo of hetero – per definitie géén goed priester kan zijn. Van Dievel beklaagt zich er vervolgens over, dat het “al zover is gekomen, dat een priester niet mag huwen, maar dat een gehuwde man wel priester kan worden. Er schijnt een nuance te zijn, maar ze ontgaat me”. Wel, die nuance is heel simpel. Een eerder aangegaan huwelijk is an sich géén belemmering om priester te worden, indien men na zijn priesterwijding celibatair leeft. Dit is trouwens niets nieuws, maar is altijd al zo geweest.

Indien Louis Van Dievel dan toch zo begaan is met het welzijn van de Kerk, dan zou hij zich beter wat minder voor de liberalistische kar moeten laten spannen en wat meer de Heilige Schrift ter hand moeten nemen, want daar zou hij alle antwoorden op zijn vragen kunnen vinden. In Lukas 9:57-62 lezen we bijvoorbeeld: “Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem: ‘Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat’. Jezus sprak tot hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten’. Tot een ander sprak Hij: ‘Volg Mij’. Deze vroeg: ‘Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven’. Jezus zei tot hem: ‘Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods’. Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten’. Tot hem sprak Jezus: “Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods”. Dit is een duidelijke verwijzing naar de celibaatsplicht van de gewijde bedienaren van de Eredienst. Wie voor God kiest en handelt in persona Christi, zegt volledig adieu aan de wereld. Indien hij dat niet kan, is hij ongeschikt. Hier is dus geen ruimte voor compromissen. Het is dus géén én-én-verhaal. Wie heilig wil leven, kan niet continu zondigen. Het is het één of het ander.

Dit alles wordt herhaaldelijk beschreven in de Heilige Schrift. De volgelingen van Christus mogen géén deel hebben aan het doen en laten van de wereld. Christenen hebben de wereld adieu gezegd. Daarom worden Christenen ook vervolgd, omdat ze niet geïnteresseerd zijn in een groot huis of een dure auto, terwijl ‘naamchristenen’ net door de wereld worden ‘gerespecteerd’. Christenen willen niet rijk zijn en zij willen niet ‘bij de tijd’ zijn. Het Aggiornamento dat paus Johannes XXIII met het Tweede Vaticaans Concilie wilde realiseren, was dan ook een grote vergissing. Want wat tegenwoordig voor de wereld als dé norm geldt, is totaal waardeloos in de ogen van God, omdat de tijdsgeest van de wereld natuurlijk uit de duivel komt. Omdat velen – priesters en bisschoppen incluis – niet van de radicale Christus houden, trachten ze Hem weg te redeneren of proberen ze Hem naar hun ideeën te kneden en Hem naar hun hand te zetten. Zij die graag hun eigen wetten maken, willen Christus niet als Meester. Zij willen Christus wel graag in hun levensbootje – vaak als verstekeling – maar zeker niet als kapitein. Deze eigengereide en onervaren stuurlieden moeten echter krachtig gewaarschuwd worden voor de storm die eraan komt.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

3 thoughts on “VRT schendt systematisch de ‘scheiding tussen Kerk en staat’

  1. Wat de linkse VRT over de kerk zegt zal mij een worst wezen, VRT interesseert mij totaal niet , juist als CNN dit zijn ook zo links als een groene tomaat.

  2. VRT denkt dat ze boven de wet staan, hoog tijd dat iemand een rechtszaak tegen dit geldverslindende wetten schendende monster start…..Ik hoef de VRT niet, maar het moet afgedwongen ( liever gedaan met de VRT) worden dat ze zich in geen enkele materie boven de wet achten

  3. Niet kijken (of luisteren) naar de linkse, antikatholieke VRT is één ding. Maar bij de VTM zijn ze geen haar beter, en hebben ze nauwelijks benul van wat het katholicisme inhoudt. Best is (in afwachting dat de VRT-stal ooit uitgemest geraakt) anderen te wijzen op de subjectieve en antikatholieke VRT-berichtgeving.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.