De eeuwige rebel – Godfried kardinaal Danneels – is niet meer

 

Godfried Danneels overleed deze voormiddag bij hem thuis in Mechelen. Danneels was dertig jaar lang aartsbisschop van Mechelen-Brussel en was destijds het belangrijkste gezicht van de Kerk in België.

Danneels begon op zijn achttiende aan de priesteropleiding aan het seminarie van het bisdom Brugge en viel toen al op door zijn rebelse gedrag. In 1957 werd hij in de parochiekerk van Kanegem tot priester gewijd. Twintig jaar later werd hij door paus Paulus VI tot bisschop van Antwerpen benoemd. Op 18 december 1977 werd hij tot bisschop gewijd. Twee jaar later benoemde paus Joannes Paulus II Godfried Danneels tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. De dag waarop Benedictus XVI tot Paus werd verkozen, vertrok hij met slaande deuren uit het Vaticaan. Op 4 juni 2008, de dag waarop hij 75 werd, diende kardinaal Danneels zoals het kerkelijke recht het voorschrijft, bij Paus Benedictus XVI zijn ontslag in. Het werd aanvaard op 27 februari 2010. Vandaag, 14 maart 2019 kwam er een einde aan zijn bewogen leven, dat tot het einde toe vooral gekenmerkt werd door zwijgen. Danneels was zijn leven lang zeer goed bevriend met Roger Vangheluwe, de gevallen bisschop van Brugge, die hij tot het bittere einde bleef steunen. ‘De Sfinx’ – zoals Danneels door insiders werd genoemd – droomde zijn leven lang van het pausschap. Godfried Danneels, die al een tijd ziek was, werd 85 jaar.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  gva

  (14 maart 2019 - 20:59)

  Werd Danneels de Sfinx genoemd? Ik weet dat Koen Vanhoutte die bijnaam had/heeft in het bisdom Brugge…

  Jules van Rooyen

  (14 maart 2019 - 22:16)

  Laten we hopen, beste lezers, dat deze omstreden kardinaal in kerkelijke crisistijd, Gods vrede gevonden heeft. Ondanks beschuldigingen van vele kanten, ontkende hij lid van een vrijmetselaar loge te zijn. Waarschijnlijk was hij te goed op de hoogte van de duivelse natuur, verscholen achter de loge deur. New Age is de titel van een bekend Amerikaans vrijmetselaar maandblad.
  De kardinaal definieerde New Age als een “wilde religie”, zonder hiërarchie, zonder heilig boek, met rituelen die stammen uit heidense godsdiensten. Kennelijk doelde hij op de Gnose en de Kabbala, een bijlage van de joodse Talmud, gevuld met mythes, met de aanbidding van afgoden, gevallen geesten en demonen. Wij weten dat New Age het werk is van de anti-Christ, gericht op de vernietiging van Europa en de Christelijke beschaving. New Age is de-constructie, het bewerkstelligt de breuk tussen handelen en de realiteit van de natuurlijke orde.
  Het begon met het individualisme van Luther. New Age ontsprong in diep ontaard reformatorisch denken, draaiend om het eigen “ik”.
  “Godsdienst is niet meer dat ik God dien, maar dat ik mij van God bedien. Het centrum ligt in mij. Ik wil bepalen wat goed is voor mij. ik wil bepalen hoe ik mijn leven inricht en hoe ik het best kan genieten. Wij zijn vergeten dat deze gedachten en verlangens een regelrechte uiting zijn van de erfzonde, die ieder mens in zich draagt”, schreef kardinaal Danneels enkele jaren terug. Mensen weten niet meer hoe het kwade herkenbaar is, mensen denken dat de zonde niet meer bestaat. Hij noemde dit de “mythe van de onschuld”.
  New Age wordt gedragen door bekende publieke figuren in de politiek, in de cultuurwereld, in Hollywood en de overige media. Zij onderhouden veelal occulte banden met demonische geesten, vaak eindigend als psychiatrische wrakken zoals Nietzsche. New Age domineert de Anglo-Amerikaanse cultuur wereld van M. Jackson, de Beatles en de latere overige rock groepen met faam. Helaas hebben normale doorsnee mensen hier geen flauw benul van, en willen zij, de “nuttige idioten” van Lenin, daar ook niets van weten, getuige de huidige klimaat hysterie en de “draagkracht” van Moeder Aarde, Gaia. Dit jongste, joods-maçonnieke offensief tegen de Christelijke beschaving komt van binnen uit, geregisseerd vanuit de vrijmetselaar loge.
  David Spangler (1945), geestelijk erfgenaam van Alice Bailey (1880-1949), roemt New Age en wil de uitvoering van Het Plan, als plicht voor de gehele mensheid. Volgens Alice Bailey is de opper-duivel Lucifer de heerser van de wereld en de koning van de mensheid. Het Plan van Bailey en Spangler behelst het uitschakelen van iedere tegenstander, diabolisering van andersdenkenden, abortus, kunstmatige inseminatie, gezinsplanning, genetische manipulatie, euthanasie en het gebruik van drugs. Hier ligt de horizon voor de mensheid, de horizon van het mondialisme.
  Als volgeling van Lucifer ziet Spangler de monotheïstische godsdiensten als de grootste tegenstanders. “Eenmaal de macht in handen, zullen New Agers hun tegenstanders een andere wereld injagen.” Voorts schrijft hij, “Lucifer biedt ons de totaliteit van het bestaan. Hij werkt in ieder van ons, om ons naar New Age te leiden. Als wij het accepteren is hij vrij, en zijn wij vrij. Het is de inwijding die velen, vandaag en morgen, zullen ontvangen want het is de inwijding in New Age, in de totaliteit van de mensheid. Het is de inwijding in Lucifer.”
  Daartegenover waarschuwde paus Benedictus XVI, in Parijs op 12 september 2008, dat “de mens die zichzelf tot scheppende god verheft, de wereld transformeert en vernietigt.” Zonder Gods leidraad stevent de wereld af op de ondergang.

   DickG

   (15 maart 2019 - 09:01)

   We weten ook dat hij Koning Boudewijn min of meer dwong om de abortuswet te doen ondertekenen. En hij feliciteerden Verhofstadt nadat diens regering het homohuwelijk had gelegaliseerd. En we kennen hem van zijn betrokkenheid bij het toedekken van het seksueel misbruik door “bisschop” Roger Vangheluwe.

   Peter

   (15 maart 2019 - 09:26)

   Ja, beste Jules, u hebt zo goed beschreven in de nederlandse taal die de mensen zouden moeten verstaan, wat beschreven wordt in :
   Rev 9:1 De vijfde engel blies: Toen zag ik een ster, die uit de hemel op aarde was neergevallen; en haar werd de sleutel gegeven van de put van de Afgrond.
   Rev 9:2 Ze opende de put van de Afgrond; rook steeg op uit de put als de rook van een geweldige oven; de zon en de lucht werden verduisterd door de rook uit de put.
   Rev 9:3 En uit de rook stegen sprinkhanen op en streken neer op de aarde. En er werd hun een macht gegeven, zoals aardse schorpioenen die hebben.
   Rev 9:4 Maar er werd hun gezegd, dat ze het gras der aarde niet mochten beschadigen, geen groen en geen boom, doch enkel de mensen, die op het voorhoofd niet dragen het zegel van God.
   Rev 9:5 Niet werd hun vergund, ze te doden, maar wèl ze te kwellen vijf maanden lang; hun kwelling is pijnlijk als van een schorpioen, als hij een mens steekt.
   Rev 9:6 In die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden; smachten zullen ze om te sterven, maar de dood vliedt henen van hen.
   Rev 9:7 De sprinkhanen nu zagen er uit als paarden, toegerust tot de strijd. Op hun koppen droegen ze kronen als van goud; hun gezichten waren als die van een mens;
   Rev 9:8 hun haren gelijk aan vrouwenharen; hun tanden gelijk aan leeuwentanden.
   Rev 9:9 Ze droegen borstharnassen als ijzeren pantsers, en het geluid hunner vleugels was als het daveren van wagens met veel paarden, oprukkend ten strijd.
   Rev 9:10 Als schorpioenen droegen ze staarten met angels, en in die staarten de macht, om de mensen te schaden, vijf maanden lang.
   Rev 9:11 Tot koning over zich hebben ze den Engel van de Afgrond: zijn naam is “Abaddon” in ‘t hebreeuws, “Apollion” is zijn naam in ‘t grieks.
   Rev 9:12 Het eerste “Wee!” is voorbij: zie nog twee “Weeën” komen hierna.
   Rev 9:13 De zesde engel blies: En ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar, dat staat voor het aanschijn van God.
   Rev 9:14 Ze riep tot den zesden engel met de bazuin: Laat los de vier engelen, die bij de grote rivier de Eufraat zijn gebonden!
   Rev 9:15 En losgelaten werden de vier engelen, die zich gereed hadden gemaakt voor het uur en de dag, de maand en het jaar, om het derde deel der mensen te doden.
   Rev 9:16 Ik hoorde hun getal: Het getal der bereden strijdkrachten was twintigduizend maal tienduizend.
   Rev 9:17 Zó zag ik in het visioen de paarden en hun berijders: ze droegen harnassen, vuurrood, paars, zwavelgrauw; de koppen der paarden waren als koppen van leeuwen; vuur, rook en zwavel kwam uit hun bek.
   Rev 9:18 Door deze drie plagen werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, de rook en de zwavel uit hun bek.
   Rev 9:19 Want de macht der paarden ligt in hun bek, maar tegelijk in hun staarten; immers hun staarten zijn slangen gelijk, en van koppen voorzien: ook hiermee brengen ze letsel toe.
   Rev 9:20 En de rest van de mensen, die door deze plagen niet werden gedood, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, van de aanbidding der duivels, en der beelden van goud, zilver en koper, steen en hout, die niet kunnen zien, niet horen, niet gaan;
   Rev 9:21 ze bekeerden zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en diefstal.

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (15 maart 2019 - 10:20)

  Ik lees dat kard. Danneels een felicitatietelegram stuurde naar premier Verhofstadt, nadat door diens toedoen het homohuwelijk goedgekeurd werd.

  Hoe verdwaasd kun je zijn als katholiek kerkleider om zoiets te doen ? En zo iemand gaat dan de pauskeuze beïnvloeden …

  Silvanus

  (16 maart 2019 - 01:11)

  Kardinaal Danneels heeft Paus Benedictus XVI jarenlang tegengewerkt en erkende zelfs lid te zijn (geweest) van “de Mafia” (de Sankt Gallen-groep):
  https://www.youtube.com/watch?v=DxVVrdXaJoA

  Een schismaticus dus, al is hij nooit formeel uit de Kerk gezet.

   En?

   (18 maart 2019 - 07:43)

   @ A.G. Stinus: Inderdaad, maar zou hij niet gehandeld hebben in de lijn van het laatste Concilie?

  lotje

  (16 maart 2019 - 04:38)

  Kardinaal Daneels een man die mee de kerk ten gronde heeft gericht.
  Hij begreep niet dat hij zo populair was en daar geen vruchten van plukte?
  Deze uitspraak zegt al genoeg hoe ver hij van het KRUIS verwijderd was en hoe erg verstrengeld in de wereldse onreine ethiek die de mensheid meer en meer aan het vernietigen is.

  En we zijn nog steeds bezaaid met clericus die liever het KRUIS begraven, dan moedig hun KRUIS op te nemen zoals Christus uit LIEFDE voor de zondaar. Maar, ook dat zullen ze in onze Vlaamse kerken niet begrijpen, want goed onderricht geven over de geboden en de waarheid van God dat mag niet meer..

  De LIEFDE dat van God komt willen ze blijkbaar in onze Vlaamse kerken niet begrijpen.
  De clericus spreken wel dagelijks over vluchtelingen maar hebben van hun trouwe parochianen wel vluchtelingen gemaakt. Want, deze moeten vluchten naar andere oorden waar ze nog zuiver de sacramenten kunnen ontvangen en goed onderricht krijgen die hen voeden met het goede en niet met het kwade.

  Theo Vervangt

  (18 maart 2019 - 09:48)

  Kardinaal Godfried Danneels werd zowel in eigen land als in de wereldkerk erg gewaardeerd. Daar doet de kritiek van een handjevol conservatieven op dit forum geen afbreuk aan. Zij zouden beter het oordeel aan God overlaten maar nee ze willen zelf God spelen ze zijn blijkbaar de woorden vergeten ‘Oordeel niet en gij zult niet geoordeeld worden, veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden’.

   emmy

   (18 maart 2019 - 11:05)

   Het oordeel laten we inderdaad best aan God over. Maar dit is een forum waar iedereen toch zijn mening mag geven en dit is niet alleen de mening van een handjevol conservatieven op dit forum maar van vele gelovigen zowel hier als in het buitenland.

   Paul

   (18 maart 2019 - 12:23)

   Laten we dan hopen, beste Theo, dat O.L. Heer hem met meer empathie en respect tegemoet treedt, dan waarvan de kardinaal zelf jegens Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Mark Vangheluwe blijk heeft gegeven.

   Moge koning Boudewijn zaliger daartoe Petrus, de sleutelhouder, welwillend het goede influisteren.

    lotje

    (18 maart 2019 - 16:12)

    Theo je weet toch dat deze vers nogal veel misbruikt wordt om gelovigen de mond te snoeren wanneer zij de waarheid vertellen. Ik kan ook verzen uit de bijbel halen om jou woord over oordelen te weerleggen.

    In 1 Tim. 4: 2 wordt tegen Timótheüs gezegd: “Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer”. Paulus zelf bestrafte de apostel Petrus. In Gal. 2: 11 lezen we: ”En toen Petrus te Antiochië gekomen was, weerstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was”.

    De gelovige oordeelt dus niet door zonde aan de kaak te stellen, of door te vertellen dat Gods toorn over de zonde gaat komen, nee, hij brengt het aan het licht. Met de bedoeling dat er terug bekering kan komen of terug eerherstel kan komen wat er in al die jaren beschadigd is geworden door te weinig verbondenheid met God. Is het dan nog oordelen? Nee, dat is Liefde voor de waarheid van God en voor de kerk.

    Kardinaal Daneels was nu eenmaal ongehoorzaam tegenover Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI en daar dragen katholieken de gevolgen van. Zowel liturgische als de bediening van de sacramenten en aan het woord van God heeft hij zich niet willen houden. Meermaals zijn boodschappen van de Heilige Geest door deze Pausen de wereld en kerk in gestuurd om de clericus, priesters en de katholieken daarvoor te verwittigen. Er zijn genoeg boodschappen geweest dat we moesten oppassen! Satan is de kerk aan het afbreken, de sacramenten en de roeping van priesters aan het vernietigen en hij zal de priesters ‘zoals Jezus in de woestijn’ overstelpen met bekoringen, verleidingen seksueel, geldzucht, succes, maar ook verleidingen door leken in te zetten voor de sacramenten.

    En jammer genoeg zijn we na zijn dood daar nog niet verlost van, want hij heeft de Heilige kerk nu eenmaal besmet met onwaarheden. Zoals abortus – euthanasie. …

    We zijn met zijn moderne beleid diep afgedaald in de onderwereld en daar zullen miljarden verloren zielen nu de gevolgen van moeten dragen. Als je Christus wil navolgen, dan straal je Zijn Liefde uit naar alle geliefde kinderen van God, die de weg kwijt zijn naar het huis van de Vader en dan neem je je KRUIS op om deze geliefde kinderen de weg te wijzen van Vrede, Liefde, Hoop.

    Goede herders kennen geen voorkeursbehandeling zoals kardinaal Daneels deed naar Bisschop DeGeluwe en naar de keuze van het Pausschap. Goede herders zorgen dat ieder kind van God thuis kan komen. Die beschermen niet alleen de clericus en hun eigen belangen, die zorgen dat het huis van God veilig en liefdevol is voor iedereen. Die zetten hun eigen voorkeuren op de laatste plaats en Christus op de 1ste plaats.

    Ik kan wel begrijpen als je niet katholiek bent dat je het beleid van Kardinaal Daneels goed kon vinden, iedere ongelovigen, atheïst, protestant, die niet van de katholieken kerk wil houden of er ver van afstaat kan een seconde vreugde voelen voor zijn slecht beleid. Maar, of er vreugde in de hemel is voor zijn beleid daar heb ik toch mijn twijfels over. Gelukkig is dat oordeel aan God. Ik kan alleen maar bidden voor zijn ziel en kritiek uitten op zijn beleid uit liefde voor de kerk.

    Als je dat oordelen vindt, dan raad ik je aan om de bijbel helemaal te lezen en niet een deeltje ervan. Want, als je maar een deel leest dan lees je maar halve waarheden. Dat is de bijbel lezen op zijn luthers. Deze ex augustijnse monnik was nog niet volgroeid in Lectio Divina en las daardoor halve waarheden, met gevolg verdeeldheid onder de christenen. Wees voorzichtig dat je zelf niet oordeelt. Conservatief? Is dat geen oordeel? Dat is hokjesdenken en dat sluit dialoog volledig uit.

     Kurt

     (19 maart 2019 - 19:41)

     Beste Lotje,

     Dat heb je weer maar eens prachtig verwoord!

   Benjamin ☩

   (18 maart 2019 - 14:58)

   ☩JMJ☩

   NIEUWS: Novusordo-boomer op weg naar Kerknet neemt verkeerde afslag en komt terecht op Katholiek Forum.

   De man, Theo Vervangt, die woonachtig is te Vrijzinnegem, is ondertussen ‘bekomen’ van het ‘trauma’.

    Benjamin ☩

    (18 maart 2019 - 18:18)

    ☩JMJ☩

    Het satirische van hierboven nog wat uitgewerkt, omdat de absurditeit tegenwoordig zo torenhoog is dat men er bijna toe gedwongen wordt:

    Journalist: “Toen u daar aankwam, Mr. Vervangt, riep men u daar al meteen toe: “Daar, weer zo’ne kwiet uit Vrijzinnegem die nie verstaat hoe zijne GPS werkt.” Hoe reageerde u daar op?”

    Theo Vervangt: “Awel he, ik heb die helgebonden, neo-pelagiaanse rozenkranstellers daar eens tegoei gezegd dat ge niet moogt oordelen. Bende verdorven zondaars dat ze zijn!”

    Journalist: “Wat vindt u van de bescherming die de onlangs overleden Godfried Kardinaal Danneels gaf aan pedofilie gedurende zijn loopbaan?”

    Theo Vervangt: *haalt zijn schouders op* “Who am I to judge?”

  A. G. Stinus

  (18 maart 2019 - 17:21)

  Beste Theo Vervangt,

  – Men moet geen mensen (ver)oordelen, dat komt God toe. Maar men mag gerust het handelen van mensen beoordelen. Anders moeten we maar alles gaan slikken, en net dat is zeker geen goede katholieke houding …
  – Welnu, volgens mij deed kard. Danneels niets om het leeglopen van de kerken tegen te gaan. Een zeer passieve houding nam hij aan. Vandaar dat hij ooit (veel te laat) toegaf : ik dacht dat het met de Kerk stilletjes vanzelf in orde zou komen. Niet dus …
  – Waarom heeft kard. Danneels niets gedaan om het lamentabel geworden godsdienstonderwijs terug op het goede spoor te krijgen ? Alweer die passieve houding.
  – Waarom zijn rare houding tegenover paus Benedictus XVI en de uitstekende aartsbisschop Léonard, een zeer inspirerende lokale kerkleider ?

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Eric-B.L.

   (19 maart 2019 - 04:57)

   Stinus, u onderschat Danneels. de man was listig. Bovendien was hij ambitieus. Ik ben overtuigd dat zijn grote doel was een zo hoog mogelijke positie te bekleden enkel en alleen om zichzelf bevestigd te zien, niet slechts als kerkvorst, maar vooral als logeman met autoriteit. Een gladde zwarte slang als het soort dat door Sint Patrick in Ierland werd verdreven. We behoeven dringend een nieuwe Sint Patrick die de slangen verdrijft.

  A. G. Stinus

  (19 maart 2019 - 20:27)

  Beste Eric-B.L.,
  In mijn commentaartje heb ik slechts enkele zaken aangehaald, en heb ik geen volledigheid nagestreefd. In elk geval moeten we Christus volgen en nadoen, en niet kard. Danneels.
  Vriendelijke groet, A.G. Stinus

  lotje

  (22 maart 2019 - 19:19)

  De uitvaartplechtigheid werd bijgewoond door een duizendtal mensen, onder wie tal van personaliteiten uit de kerkelijke en politieke wereld?

  Duizendtal mensen zijn komen op dagen en het stond er vol met priesters?
  Op de aarde worden blijkbaar vernielers van het katholiek geloof bejubeld en christelijke martelaren voor de kerk doodgezwegen in media en overal op aarde.

  De hemel zal zeker niet jubelen met zoveel geloofsafval en leegloop in de kerk dat hij tijdens zijn taak als herder heeft veroorzaakt in de Belgische kerk. Ook al is er geen gerechtigheid hier op aarde voor al de verloren zielen die hij in de steek heeft gelaten met zijn lauwe lakse houding.
  Ook geen gerechtigheid op aarde omdat hij achter te coulissen bezig was met het aftreden van Paus Benedictus en het stilzwijgen van de pedofielen houding van Bisschop De geluwe.

  Gelukkig weet ik dat gerechtigheid bij God altijd het laatste woord heeft en niet de lauwe kerk van nu, want ik vind heel deze vertoning wansmakelijk en nog meer wansmakelijker als je dagelijks om je heen kinderen van God verloren ziet gaan door de vele jaren van laksheid en ontrouw van onze Belgische katholieke kerk.
  Dan is heel deze aandacht voor een vernieler van vele zielen heel pijnlijk!

  Ik ben dankbaar dat ik toch nog door al die ontrouw van vele herders nog in de kerk zit, maar in ben nog dankbaarder dat ik God op de 1ste plaats zet en niet meezeul met al die hypocrisie. De vertroosting en de Liefde die je mag ontvangen voor je trouw aan de Heilige Drie-eenheid is me te dierbaar om een plaats in de maatschappij of kerk te veroveren voor wat likes, applaus en succes.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.