Dé wetenschap is verworden tot een politiek gestuurd indoctrinatieprogramma

In een open brief roepen meer dan 3.400 ‘wetenschappers’ van alle Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen de beleidsmakers op om dringend meer klimaatambitie te tonen. “Kijk je naar de wetenschappelijke feiten, dan is er maar één besluit mogelijk: de actievoerders hebben groot gelijk” schrijven ze. “De aandacht voor het klimaat is belangrijk”, zegt biologe Sara Vicca, van de Universiteit Antwerpen. “Maar helaas wordt het debat al te vaak ideologisch benaderd en krijg je discussies over al dan niet doemdenken en dergelijke. Zulke discussies leiden af van de essentie, namelijk het aanpakken van het probleem. Vanuit de wetenschappelijke wereld willen we een duidelijk signaal geven. De feiten spreken voor zich!”. Vicca en haar collega’s schreven een open brief, waarin ze in 7 punten de wetenschappelijke feiten op een rijtje zetten. Punt 1 zet de toon: “De aarde warmt op”. En verder: “Wereldwijd steeg de gemiddelde temperatuur nu al met ongeveer 1°C, vergeleken met de periode tussen 1850 en 1900”. En nog: “Met de klimaatvoorstellen die vandaag op tafel liggen, stevenen we af op een opwarming van meer dan 3°C tegen het einde van de eeuw. Dat is rampzalig”. Volgens ons is het enige probleem met deze summiere oplijsting, dat je die ene graad op 200 jaar als een feit zou kunnen presenteren, maar dat de claim van “3°C tegen het einde van deze eeuw” geen feit is, maar een aanname, een hypothese op basis van klimaatmodellen die allesbehalve ‘wetenschappelijk’ zijn.

 

Hieronder zetten we de zogenaamde wetenschappelijke ‘feiten’ van deze Scientists4climate  – die géén klimatologen zijn – even op een rijtje:

1. De aarde warmt op. Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur nu al met ongeveer 1°C gestegen (ten opzichte van de gemiddelde temperatuur tussen 1850 en 1900). (Commentaar: Met enig nuance zou men dit als een wetenschappelijk feit kunnen accepteren. In de Hoge Middeleeuwen was het trouwens warmer dan tegenwoordig en tijdens de Romeinse Tijd was het nog warmer. Het is een historisch feit, dat tijdens klimatologisch warme fasen we geconfronteerd worden met grote beschavingen en dat we tijdens klimatologisch koudere fasen geconfronteerd worden met het ineenstorten van beschavingen, veelal als gevolg van een verminderende landbouwproductie en dus hongersnood.)

2. Zo goed als 100% van de waargenomen opwarming is te wijten aan menselijke activiteiten. (Commentaar: Dit is een manifeste leugen. Er is geen enkel bewijs, dat de huidige opwarming antropogeen zou zijn. Dit is een politieke aanname die destijds door Al Gore in het leven werd geroepen. Dit is dus géén ‘wetenschappelijk feit’. De waarheid is, dat het klimaat hoofdzakelijk door de activiteit van de zon wordt bepaald.)

3. Al bij de huidige opwarming van ‘slechts’ 1°C worden we geconfronteerd met toenemende en sterkere weersextremen zoals hittegolven, droogtes en overstromingen. Naarmate de aarde verder opwarmt, zullen extremen steeds vaker voorkomen. Wanneer de opwarming boven 2 graden stijgt, neemt bovendien de kans enorm toe dat klimaatopwarming zichzelf gaat versterken. Een soort sneeuwbal-effect dus waardoor het nog warmer wordt. (Commentaar: Dit is ook een manifeste leugen. Het verband is nooit aangetoond. Er is trouwens zelfs geen bewijs, dat het ‘weer’ nu extremer zou zijn dan vroeger. Dit is dus ook géén ‘feit’.)

4. Klimaatverandering beperken en zelfversterkende feedbacks voorkomen is hoogst noodzakelijk (Commentaar: Waarom? Dit is totaal subjectief. Er zijn trouwens ook heel wat mensen die het waarschijnlijk prettig zouden vinden wanneer het klimaat nog wat meer zou opwarmen. Een afkoeling van het klimaat is trouwens géén prettig vooruitzicht gezien bijvoorbeeld het hele verkeer en een deel van de economie tot stilstand komt bij een beetje sneeuwval en wat vorst, zoals nog duidelijk werd de afgelopen weken en dagen. Is het dat wat we willen?). Om klimaatopwarming te beperken tot 2 graden moet de uitstoot van CO2 met ongeveer 25% afnemen tegen 2030 en met zo’n 85% tegen 2050. Om onder 1,5°C te blijven, moet de uitstoot tegen 2050 zelfs netto gelijk zijn aan nul (Commentaar: Dit zijn aannames die nergens op gebaseerd zijn.). Om dit nog te kunnen realiseren, moeten er NU onmiddellijk ingrijpende en structurele maatregelen genomen worden. Hoe langer we nu wachten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, hoe groter de inspanningen die later nodig zijn om de opwarming (ruim onder) 2 graden te houden (Commentaar: Dit zijn meningen, maar géén ‘wetenschappelijk feiten’.).

5. De huidige beleidsmaatregelen schieten sterk te kort om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen (Commentaar: Hier ziet u dat het over ‘beleidsmaatregelen’ gaat. Beleid is géén ‘wetenschap’. Dé wetenschap out zich hier als dé waterdrager van de politiek, die dé wetenschap natuurlijk rijkelijk subsidieert. Nog steeds is het oude Nederlandse spreekwoord geldig: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Kortom, diegene bij wie we ons geld verdienen, geven we meestal gelijk.). De CO2 uitstoot neemt wereldwijd nog steeds toe – we stoten dus niet minder uit, maar elk jaar meer en meer. Het omgekeerde van wat er moet gebeuren (Commentaar: En toch is het klimaat de voorbije 18 jaar niet meer opgewarmd, maar (voorlopig) tot stilstand gekomen. Is dit de voorbode van een afkoeling van het klimaat? Op zich toont dit aan, dat de CO2-uitstoot het klimaat niet stuurt.). Bovendien liggen de voorgestelde beleidsmaatregelen nog mijlenver van wat nodig is om de uitstoot drastisch te verminderen, en dat geldt zowel op lokaal als op Belgisch, Europees en globaal niveau. Met de voorstellen die momenteel op tafel liggen, stevent de wereld af op meer dan 3°C opwarming tegen het eind van de eeuw. Dat klinkt misschien weinig, maar de gevolgen zijn enorm (Commentaar: Hier ziet u opnieuw dat het over ‘beleidsmaatregelen’ gaat.).

6. Actie tegen klimaatverandering is economisch gezien veel voordeliger dan geen actie ondernemen (Commentaar: Men bouwt hypothese op hypothese: “Het klimaat warmt op”. “Het klimaat zal nog verder gaan opwarmen”. “Dat is slecht”. “Er zijn dringend maatregelen nodig”. “We halen de normen (– die we onszelf op puur arbitraire basis hebben opgelegd –) niet”. “Dat is nadelig voor onze economie”. Door deze opeenstapeling van foute hypotheses creëert men een soort van ‘virtual reality’ die volledig los van de werkelijkheid staat.). Op langere termijn liggen de kosten van niets doen veel hoger dan de investeringen om de uitstoot sterk te laten afnemen. Niets doen leidt tot enorme kosten, onder andere door schade van overstromingen, stormen en bosbranden (Commentaar: Dit alles is nooit wetenschappelijk aangetoond.). Extreme droogtes en daaruit volgende voedseltekorten kunnen in vele landen sociale onrust veroorzaken en tot wereldwijde migratie leiden (Commentaar: Nu wordt er nog een andere boeman bijgehaald: ‘migratie’. Weet u wat migratie veroorzaakt? De oorlogen van hen die u nu proberen wijs te maken dat de ‘antropogene klimaatopwarming’ migratie zou veroorzaken. Dit impliceert dan ook nog eens, dat ‘wijzelf’ verantwoordelijk zijn voor al de migranten die naar hier komen. Het cynische is, dat wij die migranten dan hier moeten opnemen – tot nog toe circa 1 miljoen in België – die dan hier weer gaan consumeren en CO2 uitstoten, waardoor er weer nieuwe ‘beleidsmaatregelen’ genomen moeten worden om de CO2-uitstoot te reduceren. Kortom, dit is een dolgedraaide kermismolen!). De overgang naar een uitstootvrije maatschappij is daarentegen economisch veel voordeliger en brengt zelfs extra jobs met zich mee. Bovendien bedragen de directe subsidies voor fossiele brandstoffen wereldwijd jaarlijks meer dan 500 miljard dollar. Dit bedrag, of zelfs slechts een gedeelte ervan, zou bijvoorbeeld de overgang naar een koolstofneutrale maatschappij vergemakkelijken (Commentaar: Men wil ons dus naar een “uitstootvrije maatschappij” loodsen. En toch is het jammer dat wanneer u en ik weer eens bij de benzinepomp staan, we toch niet van die subsidies kunnen genieten, maar ons intussen blauw betalen om op ons werk te geraken.).

7. Kennis en technologieën nodig om de CO2 uitstoot drastisch te reduceren bestaan reeds. Het vereist nu in de eerste plaats de politieke moed om de nodige structurele maatregelen te nemen en voluit in te zetten op de overgang (transitie) naar een maatschappij zonder uitstoot van broeikasgassen. De transitie zal immers enkel mogelijk zijn als onder andere de voorziening van hernieuwbare energie snel en sterk wordt uitgebouwd, gebouwen energiecentrales worden in plaats van energieverslinders, de mobiliteit hervormd wordt, ontbossing hier en elders wordt tegengegaan en bomen worden aangeplant waar mogelijk, en als ook de uitstoot veroorzaakt door de enorme veestapel aangepakt wordt. Deze investeringen bieden bovendien de kans op positieve verandering op allerlei andere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan zuiverdere lucht en voldoende voedsel en drinkbaar water voor iedereen. Tenslotte is ook expliciete aandacht voor een rechtvaardige verdeling van de kosten en opbrengsten van de transitie noodzakelijk om een klimaatstrategie op koers te houden. Bij sociaal averse gevolgen, veronderstellen rechtvaardige klimaatambities ook een aanscherping van het sociaal beleid. (Commentaar: Wat heeft dit nog met wetenschap te maken? Dit is inderdaad dé wetenschap die ons een politiek gestuurd indoctrinatieprogramma wil opdringen, dat onze levenswijze de komende jaren ingrijpend wil veranderen. Dat er nieuwe technologieën beschikbaar zijn, klopt. Dat deze nieuwe technologieën voor Jan Modaal onbetaalbaar zijn, is natuurlijk maar een detail. Toch wil men duidelijk “naar een maatschappij zonder uitstoot van broeikasgassen”. Dit is het politieke project, dat men wil doordrukken. Huizen moeten worden aangepakt, men zal u uw auto afpakken, bomen gaan planten, én de veeteelt opdoeken. En dan gaan wij er nog iets aan verdienen. Helaas, in hun schrijven geven de ‘geleerde heren’ zélf al toe, dat we ons tevreden moeten stellen met “zuiverdere lucht en voldoende voedsel en drinkbaar water voor iedereen”. Geloven ze dit nu zélf? Vervolgens gaat men ook nog zorgen “voor een rechtvaardige verdeling van de kosten en opbrengsten van de transitie” en “een aanscherping van het sociaal beleid”. Kortom, deze wetenschappelijke pseudo-religie belooft ons Utopia, al ruikt het eerder naar communisme.).

De manier waarop deze ‘wetenschappers’ in hun schrijven de ‘feiten’ presenteren, is typisch voor een groot aantal andere deelnemers aan het publieke debat. Het is een manier van redeneren die al bestaat sinds de tijd van de Griekse sofisten en die in de Oudheid en de Middeleeuwen onderwezen werd in retorica-scholen. Zij hoort tot de beroepstechniek van de moderne advocatuur. Het gaat er daarbij niet om, om de waarheid aan het licht te brengen, maar wél om je gehoor te overtuigen. Cicero was er een meester in en de Jezuïeten zijn er beroemd mee geworden. Eén van de gebruikte technieken is om dingen te beweren, die gewoon niet kloppen. Een andere truc is om onopvallend van onderwerp te veranderen, of om iets te beweren waar niemand wat op tegen kan hebben.

In België en Europa opereert een ‘elite’ met een politieke agenda van linkse signatuur, die het in alle geledingen van de samenleving voor het zeggen heeft; in de pers, in het onderwijs, aan de universiteit, in de ambtenarij, in de rechterlijke macht tot aan de zogenaamd ‘rechtse’ politieke partijen toe. Die linkse elite heeft decennia lang alle opvattingen die niet met de hare strookten verketterd en buiten de media gehouden. Dat bepalen van de politieke agenda kan een ideologische stroming doen, wanneer zij de publieke opinie op haar hand heeft. Met die politieke opinie is het trouwens soms vreemd gesteld. Daarin kunnen onder omstandigheden opvattingen heersen die niet door een meerderheid van de bevolking worden gedragen. Zo’n zwijgende meerderheid kan tijdenlang blijven bestaan, totdat de ideeën die de publieke meningsvorming bepalen zo duidelijk afwijken van de werkelijkheid en zo in de weg staan aan het oplossen van problemen, dat het echt niet langer gaat. Dan kristalliseert de bestaande ontevredenheid zich opeens uit rond een tamelijk willekeurige figuur of beweging. De ‘Gele Hesjes’ bijvoorbeeld zijn daar een duidelijk voorbeeld van wanneer ze roepen, dat de keizer geen kleren aan heeft.

Onze maatschappij dreigt stilaan in het ongerede te raken. Ik zou de ‘geleerde heren’ dan ook willen oproepen om te stoppen met dé wetenschap als een politiek gestuurd indoctrinatieprogramma te gebruiken. Dat middelbare scholieren in deze onzin trappen en zich als ‘nuttige idioten’ laten misbruiken, dat wil ik nog wel aannemen, maar moet dé wetenschap – met al die vet betaalde ‘geleerde heren’ – nu echt de prostituee van de politiek worden? Nu al worden vele vakken in de Middelbare school misbruikt om leerlingen te indoctrineren. Denken wij bijvoorbeeld maar aan vakken zoals Nederlands, Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Godsdienst, Niet-confessionele zedenleer (enkel in overheidsscholen) en natuurlijk de Gedragswetenschappen en de Cultuurwetenschappen. Deze vakken kunnen makkelijk ideologisch misbruikt worden door de overheid en door leerkrachten van linkse signatuur. En deze vakken worden dan ook systematisch ideologisch misbruikt. Het resultaat is, dat bijna niets van wat de leerlingen in de Middelbare school (én aan de Universiteit) te horen krijgen, nog waar is. Leerlingen raken gedesoriënteerd door de grote hoeveelheid tegenstrijdige informatie die ze elke dag te verwerken krijgen. Het lager onderwijs is zinvol onderricht, de rest is ideologie.

Vroeger hadden de overheid en de universiteit met hun publicaties het monopolie op wat geloofd moest worden. Nu bestaat er het internet waar al vele ballonnetjes doorprikt werden door onafhankelijke mensen die niet worden gemuilkorfd door hun parasitaire broodheren. Daarom moeten de ‘geleerde heren’ nu eens dringend stoppen met hun ongegronde, morele terreur, indien ze toch nog iets van hun geloofwaardigheid wensen te behouden. Waarom zouden wij het dictaat van deze ‘geleerde heren’ nu moeten aanvaarden? Zijn universiteiten niet langer plekken waar dingen worden onderzocht, waar er getwijfeld wordt en waar er gediscussieerd wordt? Heeft dé wetenschap nu plotsklaps alle wereldproblemen opgelost? Waarom zouden wij ons moeten neerbuigen voor deze ‘geleerde heren’ die aangaande het klimaat géén specialisten zijn want klimatologen zijn uiterst schaars aan onze universiteiten? Deze ‘geleerde heren’ moeten maar eens stoppen om zich te gedragen als doven die een piano proberen te stemmen.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Theo Vervangt

  (1 februari 2019 - 10:04)

  Mathieu Albert ontpopt zich nu ook tot DE klimaat-specialist. Wat een pretentie. Hij beweert allerlei dingen die op niets gebaseerd zijn. Alles wat op internet te vinden is, is voor hem evangelie. Vroeger hadden de overheid en de universiteit het monopolie op wat geloofd moest worden, schrijft hij. Ik denk dat dat de Kerk was.

   Peter

   (1 februari 2019 - 12:50)

   Als u dat niet aanstaat dat de K.Kerk de waarheid en alleen de waarheid in pacht heeft, verlaatdan dit forum en laa tons met rust Theo Vervangt.

  Benjamin ☩

  (1 februari 2019 - 12:34)

  ☩JMJ☩

  De ‘wetenschappers’ zijn het materialistisch priesterschap van de debielen die ontkennen dat de aardse wereld door de Goddelijke Voorzienigheid bestuurd wordt, en niet door arbitraire kronkels; dergelijke mensen kunnen ze dan ook zonder moeite schrik aanjagen met allerlei listen zoals die vermoeiende klimaatfictie die heden ten dage de organen van staatspropaganda vult.

  willy

  (1 februari 2019 - 13:11)

  Een goed artikel, het klimaat heeft steeds warme en koude periodes gekend, er is ook nog niet een direct bewijs geleverd dat de huidige warme periode antropogeen is , over de overbevolking zwijgt men in alle talen ! Over de jongeren die meestal nog thuis wonen en geen lasten moeten dragen is het gemakkelijk om op straat de komen voor het klimaat,maar wat bedoeld men dan met klimaat, opwarming, of luchtverontreiniging, en teveel plastiek in de oceanen?? De gewone man zal weer moeten opdraaien voor de kosten van klimaat en migratie, hoelang zal die komedie blijven duren??

  A. G. Stinus

  (1 februari 2019 - 14:58)

  – Ik vraag me af hoeveel van die ondertekenende wetenschappers echt iets afweten van klimaatwetenschappen, waarbij veel onbekende parameters opduiken. Misschien 2 ?
  – Dikwijls worden de mensen platgeslagen met de toelichting “wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat …” En dan kan van alles volgen, ook zaken die niet bewezen zijn.
  – Met die spijbelende snotneuzen zijn we ongeveer terechtgekomen in een hysterisch, panikerend sfeertje.

  Jules van Rooyen

  (1 februari 2019 - 19:06)

  Inderdaad, beste Mathieu, de klimaat leugens uitgedragen door “wetenschappelijke” schurken van universiteiten beschadigen in hoge mate de reputatie van “de wetenschap”. Helaas, uw critici, beste Mathieu, op deze webstek, zijn ofwel een nuttige idioten, of collaborateurs in de “wetenschap”, of het groene communisme toegedaan, of vrijmetselaar apostelen want uit die hoek waait de wind.
  Wetenschappers met een baan, huilen met de wolven in het bos omwille van hun carrière of de subsidie stroom van de overheid. Een niet opgelost natuurwetenschappelijk probleem stuit op hyperuitvergroting door VN autoriteiten en collaborerende regeringen. De onbevangen waarnemer en onderzoeker, schuilt weg, hij telt zelfs niet meer mee, wordt ontslagen of gediscrimineerd zoals dat gebeurd is met een directeur van het KNMI, het NL meteo instituut. Een inmiddels gepensioneerd geofysicus, hoogleraar op de TH van Delft, vertelt onder druk te zijn gezet om zijn bevindingen over de wereldtemperatuur voor zich te houden. Zijn drie gepensioneerde collega’s, Van Geel, Bloemen en Rorsch, getuigen in een filmpje over de daling van de wereldtemperatuur, in weerwil van de officiële boodschap. Eind november 2009, bleken de wetenschappers van het klimaat instituut van de Engelse East Anglia Universiteit, verbonden aan het IPPC van de VN, onder leiding van directeur – wetenschapper Phil Jones, jarenlang geknoeid te hebben met de feiten om de opwarming van de aarde te overdrijven. Ook hebben ze geweigerd om metingen in koude gebieden zoals in Rusland, te verrichten omdat die niet zouden passen in de alarmerende theorie over de opwarming van de aarde. Rusland beslaat 12,5 % van het aardoppervlak. Zouden die metingen wel zijn meegenomen, dan zou de gem. temperatuur een stuk lager uitvallen.
  Uit duizenden gehackte emails van East Anglia medewerkers, blijkt de “climategate”, een enorme ontmaskering van het VN complot geweest te zijn. De zogenaamde wetenschappers hebben er alles aan gedaan om de klimaatsceptici de mond te snoeren. Zij geven toe dat er geen verklaring is voor de recente afkoeling van de wereldtemperatuur sinds 1998, en zij hebben “trucjes” besproken “om de neergang te verbergen” in de modellen. Ook werd besloten om sceptische studies uit de rapporten te weren. De NL geofysicus Hans Erren acht het niet acceptabel dat, ” een kliek politiek gemotiveerde wetenschappers alles uit de weg ruimt dat niet bij hun ideologie past” en dat zij zo’n grote invloed hebben als het gaat om miljarden kostende maatregelen tegen CO2 uitstoot. De Britse directeur wetenschapper van de East Anglia Universiteit, Phil Jones, zou “wel wegen vinden om de klimaat sceptici uit de referentie publicaties en bronnen (peer review) te weren”, en, “zelfs als we die bronnen moeten herdefiniëren”. (wordt vervolgd)

  Jules van Rooyen

  (1 februari 2019 - 21:04)

  (Vervolg)
  Voorts zou Phil Jones, “zijn gegevens liever vernietigen dan ze vrij geven”, en hij is blij dat de sceptici nog niet in de gaten hebben dat er een Britse wet is die ambtenaren verplicht om informatie vrij te geven. Maar dat was van korte duur. Begin december 2009, is Jones op non-actief gesteld. Medio februari 2010, volgde de VN klimaat chef .:. Ivo de Boer. Niet meer te handhaven en onder druk gezet, hield hij de eer aan zichzelf en nam ontslag voor een baan als “adviseur” bij het advies en accountant bureau KPMG, in Amstelveen. Hij wilde het VN onderzoek niet afwachten. Eind februari 2010, startte de VN Secretaris-Generaal een “onafhankelijk” onderzoek door de koepel Interacademy Council onder leiding van de NL .:. Robbert Dijkgraaf, voorzitter indertijd van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Door “Climategate” in het nauw gedreven is hij als redder in de nood aangezocht door de VN en het IPCC. Hij moest de toekomstige procedures en werkzaamheden van het IPCC onderzoeken. Dijkgraaf staat te boek als een bekende van een vrijmetselaarsloge in Vlaardingen. Hij was de top pleitbezorger van de klimaat leugens in NL, en bij zijn vertrek naar de VS, betreurde hij “de volledige vernietiging van de klimaat mythe”, ondanks zijn inspanningen. Hij werd de slager die het eigen vlees moest keuren.
  Desalniettemin, hij had gefaald in zijn missie voor de loge, en nu presenteert hij een “populair wetenschap” kijk programma op TV.
  In New York bij de VN, werd hij de slager die zijn eigen vlees moest keuren.
  Tenslotte, de druk op natuurwetenschappers om te bedriegen, is kennelijk enorm. In het weekend van 14 februari 2010, ging Phil Jones door de knieën. In een interview voor de BBC heeft hij de jarenlange vervalsingen toegegeven. “De opwarming van de aarde sinds 1995, is niet bijzonder en wetenschappelijk gezien, niet significant”. Hij zei dat de opwarmingscurves tussen 1860-1880, 1910-1940, en van 1975-2010, vrijwel identiek zijn. Ook zei hij dat het in de vroege Middeleeuwen mogelijk net zo warm is geweest als nu. Het bedrog is buitensporig en gepleegd door de hoogste instanties van de VN in samenwerking met meteo instituten van vele landen. Geen regering had het lef om afstand te nemen. Integendeel, ze haastten zich naar de beruchte VN top in Kopenhagen 2009, om hun medewerking te verlenen aan het groene spektakel waarvan toen al bekend was dat het op bedrog berustte. De regie moet dus uit de hoek komen van het machtigste geheime netwerk. Dit moet zijn de subversieve, leugenachtige, historisch staatsgevaarlijke vrijmetselarij (a), daar, in NL, alle “experts” in de media en op TV, te boek staan als lid van de loge voor zover dat te checken was aan de loge ledenlijst. Zonder de Londense hacker was het bedrog waarschijnlijk niet naar buiten gekomen. Hij verdient een lintje.

  (a) Verwezen wordt naar de bekende Franse schrijver Emile Zola (1840-1902). Na zijn bekering tot de katholieke Kerk en zijn veroordeling van de vrijmetselarij op 18 april 1896, in Rome, verklaarde hij dat “de vrijmetselarij geenszins is wat zij voorgeeft te zijn”. Hij sprak over de “meest schaamteloze leugen en niets anders”, en, “de waarheid heeft geen plaats in de vrijmetselarij”. Integendeel zei hij, “de leugen heeft de overhand die voor niets terug deinst”. Zola zei verder, dat “de vrijmetselarij een religieuze sekte is, met als doel alle bestaande godsdiensten te vernietigen en zich in hun plaats te stellen, en aldus de mensheid terug te voeren tot de oude cultus der afgoden”. Zola was 30 jr. lang Opper Meester en Groot-Vorst van de orde der vrijmetselarij.
  De stichter van de Gnostische kerk in Frankrijk, Jules Doinel (1842-1902), legde er een schep bovenop. Na zijn bekering waarschuwde hij voor het “satanische karakter” van de vrijmetselarij.

   Jules van Rooyen

   (1 februari 2019 - 22:20)

   Correctie.
   Schrap regel 18, ……In New York bij de VN, werd hij de slager……..

    Raphaël

    (30 april 2019 - 13:39)

    Beste Jules,

    Naar aanleiding van jouw stuk heb ik eens gezocht naar bronnen van wat je zegt en kwam de volgende teskst tegen.
    https://restkerk.files.wordpress.com/2018/10/vrijmetselarij-c2b7-een-vuist-tegen-god-hubert-luns.pdf

    Nú begrijp ik wat je steeds beweert.

    N.b. mijn zoektocht is gericht naar wáár dat immense kwaad nu toch vandaan komt. Want, de mens zal het materieel best wel goed hebben, -mits men niet buiten de boot valt- maar gééstelijk heerst er een vreselijke armoede en duisternis, verdriet en eenzaamheid, verwarring en verweesdheid.

    Bedankt voor je betoog. Ik denk dus dat jij (en Benjamin) op het goede spoor zitten.

    Met groet, Raphaël.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.