Zalig Kerstmis


Op de door God vastgestelde tijd is de enige Zoon van de Vader, het eeuwig Woord, d.w.z. het Woord en het wezenlijke beeld van de Vader, mens geworden: zonder de goddelijke natuur te verliezen heeft Hij de menselijke natuur aangenomen.

Jezus Christus is ware God en ware mens, in de eenheid van zijn goddelijke persoon; om die reden is Hij de enige Middelaar tussen God en de mensen.

Jezus Christus heeft twee naturen, een goddelijke en een menselijke, die niet vermengd zijn, maar verenigd in de éne persoon van de Zoon van God.

Omdat Christus waarlijk God en waarlijk mens is, heeft Hij een menselijk verstand en een menselijke wil, die volmaakt overeenstemmen met en onderworpen zijn aan zijn goddelijk verstand en zijn goddelijke wil, die Hij gemeenschappelijk heeft met de Vader en de Heilige Geest.

De incarnatie (menswording) is derhalve het mysterie van de wonderbaarlijke eenwording van de goddelijke en de menselijke natuur in de éne persoon van het Woord.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (25 december 2018 - 21:20)

  Goed van Mathieu Albert van ons aan deze belangrijke waarheden te herinneren. In de kerk hoort men die nog zelden uitspreken. Daar gaat het meestal over “braaf zijn” en de grenzen open zetten.

  Aan iedereen een zalig Kerstfeest.

  willy

  (26 december 2018 - 13:38)

  Zeer goed geschreven , dit is iets wat we nooit van deze paus horen en het moet ook gezegd en geschreven worden!!!

   Peter

   (26 december 2018 - 16:25)

   Sta mij toe, beste Mathieu Albert, dat ik aan uw artikel nog één zin zou willen toevoegen, die niet de minste is.
   “En geboren uit de Maagd Maria.”
   Zonder haar “fiat mihi secundum verbum tuum.” en zonder Haar Onbevlekte Ontvangenis, zou er helemaal geen verlossing mogelijk geweest zijn. Geen Geboorte en ook geen Verlossing van de Christus. De wereld zou nu nog in duisternis zijn, Het Licht zou de duisternis nooit hebben kunnen verdrijven en de Schepping hield op.
   Zij de Allerreinste van de Allerhoogste, de Mystieke Roos. Niet voorkomend uit ondergeschikte dieren, neen, het zuiverste van het zuiverste, dat alleen goed genoeg was omdat het de Vader Almachtig mocht behagen Zijn Enig Geboren Zoon uit deze ZEER zuivere Schoot het vlees aan te nemen. Zo heeft het de Allerhoogste behagen ons te verlossen. Amen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (26 december 2018 - 17:00)

  In de kerk mogen ze er inderdaad regelmatig aan herinneren dat Jezus werkelijk uit een maagd geboren is. Van Maria kreeg Jezus zijn menselijke natuur mee, en van de Heilige Geest zijn goddelijke natuur. (NB : Peter moet verder geen minachting hebben voor dieren. Die zijn ook schepselen door God gewild, elk met zijn eigen kwaliteiten, dikwijls lijdend door de gevolgen van de erfzonde. Sint Franciscus hield van de dieren. En Maria was tijdens haar aardse leven geen zwevend iemand : ook zij was van vlees en bloed gemaakt.)

   Eric

   (28 december 2018 - 06:03)

   Stinus, het Weesgegroet zou u dagelijks kunnen ‘herinneren’ aan de maagdelijkheid van Maria.
   Sint Franciscus was een veel grotere wetenschapper, een echte wetenschapper, dan degenen die menen atomen te moeten splitsen zonder een ‘zweverige’ geestelijke beleving.

   Peter

   (28 december 2018 - 17:36)

   AGstinus,
   Uw citaat: “NB : Peter moet verder geen minachting hebben voor dieren. Die zijn ook schepselen door God gewild,..”
   U zinspeelt op hetgeen ik vroeger heb geschreven, dat de Allerzuiverste Maagd Maria niet voortkomt uit een dier, (oerknal zever). Hou toch daar nu eens mee op. Waarom ergert u ons hiermee. Laat mij gerust met uw evolutiezever.

  A. G. Stinus

  (28 december 2018 - 16:33)

  Beste Eric,

  – Ik neem echt wel aan dat Jezus uit een maagd geboren is, hoor. Zonder tussenkomst van een man, dus.
  – Sint Franciscus was helemaal geen wetenschapper. In goede exacte wetenschap wordt over God niet gesproken, noch in positieve, noch in negatieve zin. (Of het zou in de theologische – of Bijbelwetenschappen moeten zijn). In de natuurwetenschappen beperkt men zijn onderzoeks- en denkkader opzettelijk. Als men daar “spirituele inbreng” zou insteken, verlaat men de wetenschap. Wat men dan doet hoort thuis in het theologisch denken.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Benjamin ☩

   (28 december 2018 - 17:42)

   ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Ik neem echt wel aan dat Jezus uit een maagd geboren is, hoor. Zonder tussenkomst van een man, dus.”

   Helaas beweert u tegen de constante Leer van de Katholieke Kerk in dat Maria afstamt van apen, en heeft u herhaaldelijk de Katholieke Scheppingsleer “protestants” genoemd.

   De Romeinse Catechismus van het Concilie van Trente leert duidelijk dat de mens geschapen werd ex limo terrae, uit de klei der aarde, en volgens de Apostolische Traditie is dat slechts enkele duizenden jaren geleden, geen miljoenen. Vergeet niet dat de Romeinse Catechismus eeuwen lang bij wijze van spreken het “handboek” van de parochiepriesters geweest is. Vergeet verder ook niet dat catechismussen per definitie exclusief theologische onderwerpen – de grondslagen van het Katholiek Geloof, om mij meer specifiek uit te drukken – moeten uiteenzetten, en dit in eenvoudige en rechtstreekse taal, dus de bewering van de theo-evolutionisten dat hun evolutieleer geen theologisch heterodoxe implicaties in zich zou meedragen is totaal ongegrond. Eigenlijk zeggen deze evolutionisten dat het aan biologen toekomt om de dogmatische Schriftexegese van het Kerkelijk Leergezag te “corrigeren”, en dat is een gedachtegang die dwars ingaat tegen de apostolische grondslagen.

   Evolutionisme is niet Katholiek, hoezeer men zich ook in bochten wringt om het tegendeel te beweren.

    A. G. Stinus

    (29 december 2018 - 10:43)

    Hallo Benjamin,

    – Ik beweer toch niet dat de ouders van Maria apen waren, zeker. De moeder van Maria was trouwens de heilige Anna.
    – De katholieke Kerk heeft niets tegen vaststellingen dat het LICHAAM van de (gevallen) mens door evolutie, mutaties enzovoort uit de fysische wereld voortgekomen is. Zie uitspraken van Pius XII, Johannes-Paulus II enz. Paus Johannes-Paulus II zei zelfs dat evolutie (niet een bepaalde evolutieleer) méér is dan een veronderstelling, en dit was positief bedoeld.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

     Benjamin ☩

     (29 december 2018 - 16:16)

     ☩JMJ☩

     Citaat A. G. Stinus: “Zie uitspraken van Pius XII, Johannes-Paulus II enz. Paus Johannes-Paulus II zei zelfs dat evolutie (niet een bepaalde evolutieleer) méér is dan een veronderstelling, en dit was positief bedoeld.”

     Ik ontken niet dat recente pausen het zogenaamd theïstisch evolutionisme theologisch aanvaardbaar noemden; ik weet dat al lang. Zij zijn echter in fout gegaan door zo te spreken. Wanneer enkele recente pausen een mening geuit hebben die in tegenstrijd is met het unaniem dogmatisch standpunt van alle pausen van voor de twintigste eeuw, dan heeft die mening geen enkel gewicht en dan kan men ook niet zeggen dat die mening tot het leerstellig corpus van de Katholieke Kerk behoort. Iets wat altijd een dwaling geweest is tot een Katholieke leer pretenderen te verheffen, gewoon omdat enkele recente pausen gezegd hebben dat het geen dwaling is, komt voort uit een positivisme dat niets met de Katholieke Godsdienst te maken heeft. Men mag en moet een paus weerstaan wanneer hij spreekt in contradictie met de Apostolische Traditie.

     Paus Franciscus heeft dat pauselijk positivisme trouwens tot eerder ongekende diepten gebracht. Zijn sycofanten liggen bijvoorbeeld momenteel nog steeds in de knoop om een “hermeneutieke” uitleg te vinden voor het feit dat hij het amusant acht om Katholieken te trollen door te gaan beweren dat de doodstraf voor zware delinquenten niet toegestaan is. Zij zullen geen uitleg vinden, want de mening van de trol in Rome is in tegenstrijd met het unaniem dogmatisch standpunt van alle pausen van voor de twintigste eeuw. Hoog tijd voor Katholieken om terug te keren naar de gezonde Katholieke ecclesiologie; degenen die dit niet doen dreigt mogelijk een zenuwinzinking te wachten vanwege de steeds toenemende contradicties, want contradicties zijn mentaal onhoudbaar omdat tertium non datur.

     Een belangrijke opmerking nog:

     Het theo-evolutionisme dat Pius XII en Johannes Paulus II theologisch aanvaardbaar noemden impliceerde een Zondeval die geschiedde na het gepretendeerd evolutieproces, en niet ervoor zoals u zegt. Het ging dus over een theïstisch evolutionisme bewerend dat het menselijk lichaam eerst door een evolutieproces vorm zou gekregen hebben, en dat daarna de ziel gecreëerd werd en ingeblazen werd in dat geëvolueerd lichaam. Dat maakt hun lamentabele toegeving niet goed, maar ik wil hiermee zeggen dat Pius XII geenszins de oude dwaling van pre-existentie van de ziel impliceerde in zijn toegeving aan het evolutionisme; betreffende die oude ketterij, die u verkondigt, heeft u geenszins de woorden van Pius XII aan uw kant.

      Benjamin ☩

      (30 december 2018 - 13:58)

      ☩JMJ☩

      Stinus,

      Nog ter vermelding:

      Zie voor de onfeilbare veroordeling van pre-existentialisme het Tweede Concilie van Constantinopel dat het anathema over die dwaalleer uitgesproken heeft zoals ook over andere dwalingen van Origenes.

      Benjamin ☩

      (30 december 2018 - 14:34)

      ☩JMJ☩

      Ex Limo Terrae – In de Romeinse Liturgie bidt de Heilige Kerk in de geest van orthodoxie betreffende de ware genese van de mens.

      De O-antifoon van 22 december:

      “O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.”

      Mijn vertaling:

      “O Koning der Volkeren, en hun Gegeerde, en Hoeksteen, Die beiden één maakt: kom, en red de mens, die Gij van slijk gevormd hebt.”

  Piet

  (28 december 2018 - 17:07)

  Wat is aan het volgende een soort ketterij ..of is het een slip op de tong?!

  Van Maria kreeg Jezus zijn menselijke natuur mee, en van de Heilige Geest zijn goddelijke natuur. Uit een bovenstaande reactie!!!

  A. G. Stinus

  (29 december 2018 - 10:27)

  Hallo Piet.

  Ik schreef : “Van Maria kreeg Jezus zijn menselijke natuur mee, en van de Heilige Geest zijn goddelijke natuur.” Dit klopt. Door de kracht van de Heilige Geest werd Maria zwanger. Indien Jezus een menselijke vader en een menselijke moeder had, was hij een gewone mens, zonder goddelijke natuur. Jezus, één Persoon, is tegelijkertijd God en mens. Als mens was Hij in alles aan ons gelijk (kon pijn hebben, gevoelens hebben, kon lijden, …), behalve in de zonde (beging geen zonde, ook niet bezwaard met de erfzonde, vermits ook Maria gevrijwaard was van de erfzonde). Als goddelijke Persoon was Jezus met zijn Vader en de H. Geest verbonden.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  Piet

  (29 december 2018 - 12:33)

  Jezus heeft zijn God-delijk Natuur NIET van de Heilige Geest ontvangen, ook heeft de Heilige Geest (zal neerdalen) Maria NIET bevrucht want dan was de Heilige Geest de vader van Jezus….het is door de WERKING van de Heilige Geest (EN dat is geheel wat anders) ..en de kracht van de Allerhoogste dat Jezus werd ontvangen.
  Jezus Christus is van eeuwigheid GEBOREN uit de Vader.

  Anna Katharina Emmerick laat ons begrijpen hoe Jezus werd ontvangen.. namelijk door de WERKING van de Heilige Geest.

   Peter

   (29 december 2018 - 15:40)

   Ik heb niet veel tijd om te prutsen. Ik besteed mijn tijd met werk, gebed, meditatie en studie. Vooral met gebed voor diegenen die dagelijks de wereld moeten verlaten (zo’n 400.000).
   Inderdaad beste Piet is het zo zoals u schrijft: “Anna Katharina Emmerich laat ons begrijpen hoe Jezus werd ontvangen.. namelijk door de WERKING van de Heilige Geest.” en dat is volgende wat de H. Kerk ons voorhoudt te geloven.
   Jezus is God. Hij “ontving” niet of ontvangt nooit zijn Godheid. Hij IS.
   Door de overschaduwing van God de Heilige Geest ontving de Allerzuiverste schoot de vrucht van Haar Schoot.
   “En gezegend is de vrucht van Uw Lichaam, Jezus.”
   Dit mysterie is voor de meesten onbereikbaar.
   Jezus is de weerspiegeling van de Almachtige Vader, één met de Vader en de Heilige Geest, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, EEN GOD.
   Jezus heeft de Hemel, de Allerheiligste Drieëenheid in de Hemel nooit verlaten, dat is onmogelijk. Hij is waarachtig God en waarachtig Mens.
   Wanneer Maria in Haar zeer zuivere Schoot door de kracht van de Heilige Geest (de enorme Liefde van de Drieëenheid) ontving, ontving Zij ook de Allerhoogste Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens, onafscheidelijk verbonden.
   Wat God verenigd heeft, zal de mens niet scheiden.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Kurt

  (29 december 2018 - 13:00)

  And here we go again… Zucht… 🙁

  Hier zijn echt mensen met veel te veel tijd en veel te weinig leven. Tjonge…

  Piet

  (29 december 2018 - 13:42)

  Aan Kurt ..

  De medaille heeft 2 kanten zoals jij praat of voorstaat, “beschrijft” is EEN kant.
  De andere kant is de “strijd” kant ..die twee kanten zijn tezamen dus 1 medaille. Jij wilt je niet Storen aan die andere kant.. maar als je je alleen geroepen voelt tot die ene “zachte” kant, die ook waarheid is in Jezus Christus.. ook goed, maar dan moet je voorzichtig zijn want voordat je het weet ben je betrokkene in dat andere “kamp”.

   Kurt

   (30 december 2018 - 13:00)

   Piet,

   Dit heeft niks te maken met de zachte of de harde kant. Ik heb onlangs nog het voorbeeld aangehaald van de gemartelde en verkrachte Christen (protestantse) vrouwen. Da’s niet bepaald de zachte kant van de medaille…

   Het gaat erom dat men hier al maandenlang oeverloos zit door te zeuren, (en vooral mekaar de loef af te steken met het EIGEN groot gelijk…) over evolutie versus schepping. Over het feit of de ziel stoffelijk zou zijn of niet… En hoe dat dan wel in z’n werk zou gaan. Met nanodeeltjes??

   Ondertussen zeveren onze Bony-Kezel adepten elke mis vol met humanistische/communistische praat.
   Hoezo Hel? Hoezo Vagevuur? Hoezo Oordeel? Hoezo zonde? Welke zonde?

   DAARVOOR is God mens geworden. Om ons te vertellen wat hij van ons verwacht. Hoe wij de Hemel kunnen verdienen. Hoe hij van ons nederigheid verwacht. Gebed, zelfverloochening. Vergeving gevend, ook aan diegenen die ons zo pijn gedaan hebben. Lees het evangelie, dan weet je genoeg.

   NIET om oeverloos door te melken over dingen die ons klein verstand te boven gaan. Toch kunnen een aantal mensen het hier niet laten om toch opnieuw en opnieuw en opnieuw, tot in den treure toe, hun stokpaardjes boven te halen. Stokpaardjes die niets bijdragen aan het versterken van ons geloof. Niets bijdragen om alle dagen, in het dagelijks leven, sterker in ons geloof te staan en het uit te dragen.

   Ik heb net ‘Catholics Awake’ gelezen van Marino Restrepo. Of hoe we alle dagen omgord moeten zijn met Gods wapenuitrusting. Hij legt dit in alle eenvoud uit, alsof we werkelijk deel uitmaken van een leger, waarin wij dappere soldaten dienen te zijn, vechtend tegen onze eigen driften en bekoringen, en vechtend tegen een ‘duivelse’ wereld die ons van buitenaf belaagd. Duizend keer meer inspirerend dan het eindeloos geleuter over de al of niet letterlijke interpretatie van bepaalde delen van het Oude Testament, inclusief het scheppingsverhaal. Ik mag trouwens hopen dat we het OT niet allemaal letterlijk gaan interpreteren, met dikwijls oproepen tot gruwelijk geweld, mensenoffers en meer van dat.

   Nogmaals, als we onze Hemel verdienen, zal het niet zijn met hier te blijven bekvechten over dat soort dingen, en ons te verzwelgen in ons eigen groot gelijk.

   Amen

  A. G. Stinus

  (29 december 2018 - 16:48)

  Hallo Piet,

  … Niet teveel met haarklieverijen bezig zijn. Inderdaad : door de kracht van de Heilige Geest is Maria zwanger geworden. Maria wordt de bruid van de Heilige Geest genoemd. De Heilige Geest is haar geestelijke Bruidegom.
  … Door de kracht van de Heilige Geest 1) werd Maria zwanger van Jezus 2) komt de volledige Jezus (lichaam + bloed +ziel + godheid) aanwezig onder vorm van brood en wijn bij de transsubstantiatie in de H. Mis.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  Piet

  (29 december 2018 - 21:32)

  Aan Peter…

  In Psalm 2 en Hebr.1 staat: Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U Heden verwekt
  Dit kan dus niet in eigenlijke zin zijn.

  De “slimme” allah heeft zich dus slecht “geïnformeerd”.

  Niet alleen is bezinning op die grootsheid van de Menswording voor de gehele Christenheid van groot belang, maar ook die boodschap aan de is-lam en moslims.

  Zo is het ook met de misleide evolutie”specialisten” ..de h.Schrift leert namelijk dat dieren ook een ziel hebben en een onsterfelijke ziel aan de mens gegeven is… En dit is een van de meerdere bijbelse gegevens dat de kerk de evolutie-mening bij VOORBAAT moet verwerpen.
  Die evolutie >> nep-specialisten hebben dus geen andere keus dan zich van hun ketterij en verderfelijke leer te distantiëren.. dus een feitelijke bekering.

  https://www.allaboutreligion.org/dutch/is-allah-god.htm

  Eric

  (30 december 2018 - 09:30)

  Gesteld dat evolutie mogelijk was dan zou het helemaal geen kans krijgen vermits uit de bijbel blijkt dat ons aller Vader zich vaak gedwongen ziet ganse volksgroepen weg te vagen (kleuterscholen te sluiten) vanwege de graad van hun afvalligheid. M.a.w. God kan beslissen of een nieuw menselijk ras moet gevormd worden (een nieuwe kleuterschool openen).
  Ten dienste van het heil der zielen.
  Niet meer, niet minder. Niet waar ? . . . wetenschappers ?

  A. G. Stinus

  (30 december 2018 - 11:13)

  Beste Eric,
  Wat u toch allemaal in één pot gooit : evolutie, kleuterscholen die gesloten worden en afvalligheid. Geen duidelijke lijn of redenering.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  Piet

  (30 december 2018 - 16:06)

  ..Dat de dieren volgens de bijbel een ziel hebben sluit weer aan bij Genesis 1 over hetgeen -naar zijn aard is- want dat maakt mutaties en evolutie onmogelijk.

  En daarom is de nieuwe hemel en nieuwe Aarde naar de scheppingsorde van de -“RODE DRAAD”- in de mens en betreft dus geen evolutie of mutatie maar transformatie ..alleen het zaad van de slang kan niet transformeren. In de Waarschuwing moet de oude zondige mens aan zichzelf ver-sterven.. de hoogmoed van het slangen zaad kan dat niet.

  Hitler zei dat hij de toekomstige Ubermensch had gezien, wat dus eigenlijk de (verschrikkelijke) Untermensch.. hij had er zelf schrik voor, ((uit het boek -de lans van het lot van Trevor Ravenscroft- 19.95 euro, te googlen.)) Lodewijk XVI zal de lans terug in het openbaar brengen ..blijkt uit een bepaalde profetie.

  En daarom vind ik het gerechtvaardigd als Stinus geblockt zou worden..
  net zoals de EU en de VN uit Nederland moet.. de deur moet worden gewezen..niet meer welkom zijn

  A. G. Stinus

  (30 december 2018 - 20:26)

  Beste Piet,

  – Dieren een ziel hebben volgens de Bijbel ? Kom nu, dat moet een misverstand zijn. Dan zou mijn huiskat zowel als elke mier of bacterie een ziel hebben ? Alleen de mensen hebben een echte ziel, en dat betekent dat God die mens kent en dat het leven ervan nooit zal eindigen. De laatste fase van elke mens (een fase zonder einde) speelt zich af in de hemel of de hel.
  – Evolutie (bv. onder druk van wisselende aardse omstandigheden), mutaties en mogelijk nog andere verschijnselen maken deel uit van Gods schepping, waarbij een lichaam voor de aardse (gevallen) mens tot stand kwam, dat allemaal door Gods voorzienigheid. Ook de geest en het verstand van de mens kwamen ondertussen tot stand. Toen het lichaam voor de mens klaargemaakt was is God begonnen met in dat lichaam een ziel te storten bij de conceptie. Daardoor was elke mens voor de eeuwigheid bestemd.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  Piet

  (30 december 2018 - 22:03)

  DAT BEDOEL IK NOU… als je de h.Schrift “kunt” weerleggen met de evolutieWAAN ..dan kan die ontkenning over de ziel van het dier er ook nog wel erbij.

  Die ouwe Aristoteles toch.. die had het ook over een dieren-ziel.

  –Bewerkt– citaat::
  Dieren een ziel hebben volgens de Bijbel ? KOM NU, dat moet een misverstand (van God) zijn. Dan zou mijn huiskat zowel als elke mier of bacterie een ziel hebben ? Alleen de mensen hebben een ECHTE (DUS ONSTERFELIJKE) ziel, en dat betekent dat God die mens kent en dat het leven ervan nooit zal eindigen. De laatste (evolutie) fase van elke mens (een fase zonder einde) speelt zich af in de hemel of de hel.
  – Evolutie (bv. onder druk van wisselende aardse omstandigheden), mutaties ((tussen de dieren-ziel en mensen-ziel ???)) en mogelijk nog andere verschijnselen (± reïncarnatie dieren-ziel??) maken deel uit van Gods schepping, waarbij een lichaam voor de aardse (gevallen) mens tot stand kwam, {{zodat Kaïn en Abel uit-gevonden konden worden op de tijdslijn 1 miljard en ±4e dag}}.. dat allemaal door Gods voorzienigheid. Ook de geest en het verstand van de mens>> {{Kaïn moest daarin nog groeien, daarom sloeg hij Abel Dood ..op de tijdslijn 1 miljard ?..de dag}} ..kwam intussen tot stand. Toen het lichaam voor de mens klaargemaakt was is God begonnen met in DAT ?? lichaam een ziel te storten>> (BIJ)>>> ?? de conceptie. Daardoor was elke mens voor de eeuwigheid bestemd.
  ……….

   Benjamin ☩

   (30 december 2018 - 22:41)

   ☩JMJ☩

   Dieren hebben geen zielen, Piet. Het zijn gewoon de bestanddelen in het bloed dat het dier doet leven en bewegen die de “ziel” van het dier kunnen genoemd worden. Mensen zijn de enige fysieke wezens die een geestelijke ziel hebben, hetgeen ons de schakel maakt op de hiërarchische trap van de Schepping tussen de onzichtbare en de zichtbare wereld.

  A. G. Stinus

  (31 december 2018 - 17:28)

  Ik ben het helemaal eens met Benjamin als hij zegt dat dieren geen ziel hebben. Het is een dwaling te denken dat dieren een ziel hebben. Overigens was Aristoteles een gerespecteerd filosoof, maar geen christen, laat staan een kerkleraar of iets dergelijks.

  Piet

  (31 december 2018 - 22:08)

  Aan Benjamin..

  De katholieke kerk heeft het over een (zintuiglijke) dieren-ziel..ook Thomas van Aquino.
  Maar wat heeft de ziel van de mens met de dieren-ziel te maken.. alsof ziel en ziel één is.
  Prediker 3:20-21 ..
  De mens is het enige wezen dat geschapen is naar het beeld en gelijkenis van de Schepper ..en die tot een levende ziel wordt, dit ter onderscheid, alle andere schepselen maakte God door hen tot aanzijn te roepen.

  Als dieren geen dieren-ziel hadden hoefde Franciscus en Johannes de Doper ook niet met de dieren te spreken ..en meer.

  A. G. Stinus

  (1 januari 2019 - 16:48)

  – Ik zou niet weten wat een dieren-ziel is. Elk dier is wel een schepsel Gods, dat moet gerespecteerd worden.
  – Interessante info uit de katholieke catechismus (nr. 363) : De term “ziel” geeft datgene aan waardoor de mens in het bijzonder Gods beeld is ; “ziel” betekent het geestelijke beginsel in de mens.
  – Dat geestelijke beginsel is in geen dier terug te vinden.
  – Iets “met bezieling” kan natuurlijk in brede betekenissen gebruikt worden.

  Piet

  (1 januari 2019 - 20:59)

  ..GIJ DWAAS (..) bovendien wat gij zaait is NIET de UITWENDIGE GESTALTE die te voorschijn treedt..1Kor.15:36-49 ..

  EN zo is het met het ziele-lichaam in vers 44 .. NIET ons vlees lichaam werd bedoeld dat gezaaid werd, maar door de zondeval werd het FIJNstoffelijk (onzichtbare) ziele-lichaam gezaaid, het voertuig van de ziel, de ziel die haar eigen materie-lichaam bouwt.

  De ziel wordt NIET gedropt, de heidense Aristoteles was meer dan een filosoof, hij was een heidense ziener.. het “Oosten” vermeld ook dat de éérste mens z’n lichaam van Licht was.

  Anna Katharina Emmerick, Hildegard van Bingen en sommige anderen wisten ook van Adam’s constitutie als van een LICHTkleed.
  Door de zondeval werd Adam een levende Ziel en verdichtte in de vorm.
  DOORHEEN zijn materieel lichaam moet een Geestelijk lichaam verrijzen.
  De gehele schepping ziet uit naar de verheffing van Gods kinderen.

  Piet

  (1 januari 2019 - 23:19)

  Uit een andere bron..

  Overigens: Aristoteles gaat er als pre-moderne denker voetstoots van uit dat de ziel ‘bestaat’. Dat is tegenwoordig zo vanzelfsprekend niet meer. ‘Alles wat leeft moet dus de voedende ziel bezitten en is van geboorte tot dood in bezit van een ziel,’ schrijft hij. In die zin is een dier dus ook een bezield lichaam. Ondertussen onderscheidt Aristoteles allerlei soorten van bezieling. Een plant is op een andere wijze bezield dan een dier, en die beiden zijn weer anders bezield dan de mens. Zo is ‘voedselaanleg’ het deel van de ziel dat ook planten deelachtig zijn.

  Ben Schomakers in zijn inleiding…(uit een ander boek)

  Benjamin ☩

  (2 januari 2019 - 01:53)

  ☩JMJ☩

  Piet,

  Een gedachte van “fijnstoffelijke lichamen” is een valse notie die de denkwereld van de new-agers als oorsprong heeft, en Ste. Hildegard van Bingen zowel als Katharina Emmerich hebben geenszins op zoiets gezinspeeld. Ik heb al herhaaldelijk gemerkt dat u dingen probeert te zien in uitspraken van historische personen die eigenlijk niets met uw vreemde gedachtegang te maken hebben.

  God schiep de solide lichamen (zonder enige beweerde “fijnstoffelijke lichamen”) van Adam en Eva, onze eerste voorouders, en creëerde daarna hun zielen. Dieren en planten hebben geen “fijnstoffelijke lichamen” die men niet kan zien. Dit is de Christelijke narratie der feiten. Voor de Zondeval was het menselijk lichaam glorieuzer en meer edel dan erna, maar die degradatie had helemaal niets te maken met een beweerde verdichting van “fijnstoffelijke” materie. U zult voor zoiets geen enkele authentieke theologische bron kunnen aantonen, want zoiets werd nooit in het orthodox Christendom geloofd, en de valse notie doet denken aan de manicheïsche afkeer voor solide materie; de oude gnostici (aartsvijanden van de H. Apostelen; Sint Johannes Evangelist schreef zijn Evangelie tegen de judaïzerende gnosticus, Cerinthus) beweerden blasfemisch dat de vaste materie gemaakt werd door een “demiurg” en dat het lichaam bijgevolg slechts een waardeloze gevangenis van de geest was.

  Eric

  (2 januari 2019 - 04:49)

  Nutteloze discussie. Franciscus van Assisi was een der grootste wetenschappers. Waarom? Omdat hij zijn kennis van de geestelijk natuur gebruikte als middel tot liefde voor de naaste, zo ook Pater Valentinus, Pater Pio, e.a.

  Dat is ook wat ik bij Mirjana Dragicevic meen te herkennen.
  Het schijnt dat ook Tesla op het einde van zijn leven daar toe kwam.
  Weg, die rationele wetenschap, verdwenen!

  1 Korintiërs 13:4-8
  De liefde vergaat nimmer.
  De gave der profetie zal verdwijnen,
  tongen zullen verstommen,
  de kennis zal een einde nemen.

  — de kennis zal een einde nemen. —

  Luz de Maria 27/12/2018
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3135291

  Piet

  (2 januari 2019 - 09:38)

  .. Benjamin..

  Het is alweer een tijd geleden dat ik mijn boeken en tijdschriften heb ingepakt in dozen anders zou ik gaan zoeken naar hetgeen van de uitspraak van Hildegard van Bingen over het Lichtkleed van Adam en Eva.. ook ga ik over 4 maanden mijn internet beëindigen.. met redenen.

  En TOCH begrijp jij het een en ander niet.. ik schreef al dat de celdeling bij de samensmelting van de eicel en zaadcel niet plaatsvindt zonder dat ziele-lichaam, met andere woorden:: als de celdeling plaatsvindt op het materieel vlak is er tegelijkertijd een werking van de ziel middels zijn ziele-lichaam.. als voertuig (werking) van de ziel.

  De FIJNstoffelijk Lichamen staan direct in contact met het hemelse.

  De ziel zou aan het beginnende leven worden toegevoegd, c.q. ingestort, aldus de kerk.. hetgeen getuigt van een materieel, materialistische en dualistische denken.. Ten tijde van de abortus wetgeving ging de “huidige mens” in zijn opinie dan ook uit van de veronderstelling dat de vrucht als zodanig een zekere “mate” van “volgroeidheid” moest hebben als –VOOR-waarde– tot “leefbaarheid” voor de ziel…zodat en opdat de ziel dan pas zijn intrek kon nemen en inwoning KON houden.
  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de huidige mens niet meer over de ziel spreekt bij abortus discussies, zodanig is mens verwereldlijkt.. de ziel kwestie werd totaal in de doofpot gestopt wat ook mogelijk werd doordat de kerk geen adequaat weerwoord had door haar eigen duale denken over de bezieling door de ziel.

  Ook jij Benjamin ..jouw reactie getuigt van dualistische denken, terwijl de h.Schrift oproept tot vernieuwing van denken.. jij loopt op de “rechte weg” van de rotonde ..en leunt mij een een gedachtegang aan die ik mij niet laat aanpraten.. het mankement is aan jouw kant.
  Maar ik probeer het opnieuw vanuit een ander standpunt.

  Uit de informatie die Vassula geeft over de Grote Waarschuwing blijkt dat de waarschuwing in 3 fases verloopt.. op 3 niveaus van de ziel zich zal voltrekken.. en dat naar het beeld van de Drie-ene God in de menselijke natuur.
  Het is dan ook niet verwonderlijk dat er, wat mijn ziel betreft, er een zieletocht is door de hel vagevuur en hemel..en dat in 3 keer 3 dagen.. en als de Waarschuwing “maar” 20 minuten tot een half uur duurt.. die ervaring van mijn ziel dan een wetmatige overeenkomstigheid betreft die parallel loopt aan de 3 fases en niveaus in de Waarschuwing, daarom zegt Jezus Christus ergens dat de waarschuwing een samen-werking is tussen de mens (of ziel) en God, maar dus van God uitgaat.

  De passages bij Vassula tonen aan dat mijn lichaam een DRIEvoudige ZICHTBAAR licht zal uit-stralen ..het betreft VOORAF het getuigenis van de Glorieglans inzake de nieuwe hemel en nieuwe Aarde middels het VUUR van de Waarschuwing.. hierin ben ik dus in niets meer dan welk mens dan ook op deze aarde.. en kan ik dan ook in alle kalmte en nuchterheid zeggen dat ik de Malakias 3:1 bode ben en de in Jesaja 52:7 voorzegde Vreugdebode, en dies meer.. hetgeen jullie in de taboe-sfeer willen trekken.
  Die UIT-stralingen betreffen de fijnstoffelijke Lichamen van de ziel die dan gereinigd zijn.
  Jullie wijzen Vassula af en daarmee het juiste inzicht in wat komen gaat.. om je denken te vernieuwen nogeens de volgende notie::

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1025.html

  Terwijl ik over maitreya spreekt als de bijbelse valse profeet die mij tot tegenstander is positioneer je mij feitelijk in zijn kamp.. dat is een “beetje” dom en geeft blijk dat je ‘rotonde’ denken je gehinderd heeft om zonder vooringenomenheid mijn reacties te lezen.

   Benjamin ☩

   (2 januari 2019 - 16:10)

   ☩JMJ☩

   De Leer van de Katholieke Kerk heeft niets met abortus en materialisme te maken; het is integendeel de Kerk die historisch de grootste kracht is tegen die gruwelen. De new-agerij, echter, waar u inspiratie uit put om een dwaalleer met “astraallichamen” te introduceren, is volstrekt materialistisch en is één van de occulte drijfkrachten achter de abortusgenocide, hetgeen een heidens offer is aan de demonen die de aanhangers ervan verafgoden.

   New-agers proberen dikwijls ten onrechte Ste. Hildegard van Bingen te recupereren, maar haar geschriften hebben daar in werkelijkheid niets mee te maken.

  A. G. Stinus

  (2 januari 2019 - 17:39)

  Esoterie en new-age, laat dat maar waar het thuis hoort : in het vuilnisvat. Het christelijke geloof heeft echt geen behoefte aan zulke dingen, die alleen maar leiden tot triest bijgeloof en verwrongen geloof.

   Benjamin ☩

   (2 januari 2019 - 21:58)

   ☩JMJ☩

   Piet,

   Sint Thomas van Aquino heeft nooit beweert dat er fijnstoffelijke astraallichamen zouden bestaan; hij leerde zoals de Heilige Vaders dat de mens een geestelijke ziel heeft en een stoffelijk, solide lichaam. De ziel is niet stoffelijk, maar geestelijk, en bestaat dus niet uit “deeltjes”. Dieren en planten hebben geen geestelijk component, maar zijn louter stoffelijk. Zij hebben van God een ingeboren, materiële vitaliteit gekregen om te groeien, en in het geval van dieren om te leven en te bewegen, en die vitaliteit wordt in stand gehouden door Hem, zonder Wiens providentieel bestuur alles wederom in het niets zou verdwijnen, maar zij hebben geen geesten, noch “fijnstoffelijke lichamen”. De mens is als zichtbaar wezen uniek in zijn bezit van een geestelijk component in zijn natuur.

   Reeds een korte zoektocht op het internet zal u aantonen dat “astraallichamen” een vals idee zijn uit de new-agerij. Dat heeft niets met het Christelijk Geloof te maken. U verspreidt hier een gevaarlijke dwaalleer (hetgeen hier op dit forum helaas de gewoonte is).

   U geeft verder geen directe citatie uit Aristoteles (met omzettingen uit het Grieks en uit het Latijn naar Germaanse talen moet men trouwens voorzichtig zijn), dus ik weet niet welke concrete woorden u in overeenstemming acht met uw dwaalleer, maar u moet weten dat Sint Thomas niet klakkeloos de aristoteliaanse leer overgenomen heeft, doch hij heeft die leer uitgezuiverd om het slechte er in te verwijderen en hetgeen dat in overeenstemming was met het Christendom te behouden. De valse doctrine van de new-agers met “astraallichamen” is absoluut niet in overeenstemming met dat Christendom, en uw valse interpretaties betreffende de Heilige Schrift kunnen daar niets aan veranderen. Er zijn er doorheen de geschiedenis velen geweest die beweerden ‘de ware interpretatie’ te bezitten in tegenstelling met de exegese van de Apostolische Kerk, maar dat leidt slechts tot het verderf, tot de poorten van de onderwereld. We leven in een tijd waarin de ene na de andere zijn eigen zin volgt, en die algemene dissolutie van de geloofsorthodoxie onder de menigte heeft als direct gevolg de algemene dissolutie van de moraal gehad. Het is de plicht van eenieder om zich nederig te onderwerpen aan de Geloofsschat die geopenbaard werd door God en die aan de waakzame zorg van de Heilige Moeder-Kerk toevertrouwd werd om van eeuw tot eeuw als zeker houvast te dienen voor haar kinderen.

    Benjamin ☩

    (2 januari 2019 - 22:10)

    “De mens is als zichtbaar wezen uniek in zijn bezit van een geestelijk component in zijn natuur.”

    Onder de zichtbare wezens bedoel ik het bovenstaande uiteraard. In de onzichtbare wereld is er de hiërarchie der engelen, die van nature zuiver geestelijk zijn, en de Goddelijke Wezenheid is uiteraard ook zuiver geestelijk.

    Benjamin ☩

    (3 januari 2019 - 00:14)

    Correctie: “te bezitten in tegenstelling tot de exegese van de Apostolische Kerk”

    Benjamin ☩

    (3 januari 2019 - 00:16)

    Correctie: “Sint Thomas van Aquino heeft nooit beweerd”

  Piet

  (2 januari 2019 - 20:22)

  .. Benjamin..

  De “materie” over de ziel is je vreemd, maar daarmee is het nog niet niet waar .. ik citeer even uit een bovenstaande reactie::
  >>Ondertussen onderscheidt Aristoteles ALLERLEI SOORTEN van bezieling. Een plant is op een ANDERE WIJZE bezield dan een dier, en die beiden zijn weer anders bezield DAN de mens. Zo is ‘voedselaanleg’ het deel van de ziel dat OOK planten DEELACHTIG zijn.<< ..hier wordt trouwens ook nog eens bevestigd wat in de bijbel is –ieder naar zijn aard– en dat de evolutieWAAN te niet doet.

  Maar is dat nu zo moeilijk te begrijpen?? Jij zit gewoon vast in oude denkpatronen over de ziel.. dat de ziel wordt TOE-GEVOEGD, als een andere grootheid ..en in het verlengde daarvan kun je niet accepteren in wat in 1Kor.15:37 staat, namelijk dat.. NIET de UITWENDIGE GESTALTE wordt gezaaid zoals in vers 44 inzake het ziele-lichaam.. waarvan men verkeerdelijk veronderstelt dat het hier ons lichamelijk bestaan betreft met onze ziel.
  De 2e link op de onderstaande googlepagina geeft wat meer inzicht over de inhoud van dat boek ..met een korte inleiding van enkele bladzijden, misschien valt dan het kwartje.

  https://www.google.com/search?client=ms-android-wiko&ei=5uQrXIqzMYvMwQKyobGACw&q=Aristoteles+het+voertuig+van+de+ziel&oq=Aristoteles+het+voertuig+van+de+ziel&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3…6162.12878..15367…0.0..1.140.969.9j2……0….1………0i13j30i10.0rMM0GmXKNs

  Door de heiden..Aristoteles en door het boek van A.P.Bos kunnen we dus nu begrijpen wat daar werkelijk wordt bedoeld..nu pas in onze tijd.

  Maar wat heeft Aristoteles met de new-agers te maken en wat heeft Thomas van Aquino met Aristoteles te maken..
  Ja, Thomas van Aquino hield zich ook bezig met een heiden, zie::–waar u inspiratie uit put– ikzelf vrees de heidenen ook niet.

  Ik citeer:: {{De new-agerij, echter, [waar u inspiratie uit put] om een dwaalleer met “astraallichamen” te introduceren, is volstrekt materialistisch en is één van de occulte drijfkrachten achter de abortusgenocide, hetgeen een heidens offer is aan de demonen die de aanhangers ervan verafgoden.}} ..dat getuigt dus niet van inzicht in hetgeen ik hier reeds betoogde.

   Peter

   (2 januari 2019 - 21:47)

   Wat ik over de ziel kan vertellen is het volgende.
   De ziel is een zuivere geest en heeft geen enkel verband met materie. De ziel is zoals een Engel, een geest. Een bezield lichaam is een lichaam dat functioneert volgens wat wij dagelijks zien. Het is de geest die ver boven de materie staat die de materie beheerst. Eveneens heeft de ziel de verhevenheid om God haar schepper te aanbidden. Een onbezield lichaam – wat men hier beneden noemt een dode – is een lichaam dat gescheiden is van de ziel.
   De ziel wordt bij de instorting – ontvangenis – bezoedeld door het lichaam -> erfzonde. Vandaar het eerste H. Sacrament het Heilig Doopsel dat de ziel ervan bevrijdt. Daarna door de wilsbesluiten buiten de gehoorzaamheid aan God, wordt de ziel opnieuw bezoedeld. (Zie psalm 42 hieronder) -> H. Sacrament van de Biecht en H. Sacrament van het Altaar dat ons terug brengt naar de Almachtige God wat het grootste mirakel is.
   Even een voorbeeld. Iemand is stervend en ik prik met een naald in de arm. Die persoon slaakt een kreet van pijn “aai”. Even later is de ziel gescheiden van het lichaam en ik doe hetzelfde, maar er wordt helemaal niets gezegd, geen kreet, niets.
   Wat ondergaat dan de pijn? De ziel uiteraard. Want na het oordeel Gods gaat ondergaat de ziel de helle pijnen of de eeuwige zaligheid (na eventueel een verblijf in het vagevuur).
   Het kan een beetje vergeleken worden met een hand en de handschoen. Men ziet alleen de handschoen en niet de hand erin. Toch is het de ongeziene hand die de handschoen doet bewegen. Trek de hand uit de handschoen en deze beweegt niet meer.
   Heilige David in de psalm 42 die wij bidden in het begin van het Heilig Misoffer heeft het er ook over.
   “Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. ” Waarom zijt gij treurig, mijn ziel? en verontrust gij mij? Betrouw op God, want ik zal Hem nog loven: Gij zijt het heil van mijn aanschijn en mijn God.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Piet

  (3 januari 2019 - 08:51)

  .. Peter..

  In de theologie (ik ben beslist geen theoloog..om geen verkeerde indruk te krijgen) spreekt men van de geestelijke-vermogens van de ziel en anderzijds van de ziele-krachten, vandaar dan ook de heilig Hoofddevotie.. als completering van de devotie tot het heilig Hart.
  De H.Hoofddevotie is gebracht door Teresa Higginson in Engeland.

  In Hebr.4:12 staat er een tekst ALSOF er een scheiding mogelijk is tussen de ziel en geest:: .Gods woord(Licht)..dóórdringend tussen ziel en geest, etc. ..een protestantse vertaling zegt:: dat het woord Gods vaneenscheidt ziel en geest enz.

  De heilig Hoofddevotie betreft specifiek het besef over de ziele-krachten en de geestelijke-vermogens ..want daar –tegen die vermogens– wordt zozeer tegen gezondigd, aldus onze Heer.
  Als je jezelf goed “bekijkt” dan besef je dat je niet alleen door of middels de ogen waarneemt maar ook doorheen de geestelijke-vermogens waarneemt.. en het zijn de ziele-krachten die daarop of daarover reageren.. en dan blijkt dat men in die beide vermogens gewond is in geraakt. Het intellect, is de natuurlijke scheids-rechter tussen die beider vermogens ((want het verstand moet be-oordelen)) en daarvan zegt de Bijbel dat het verstand door de zondeval is verduisterd.

  De stelling van jouw:: De ziel wordt bij de instorting – ontvangenis – bezoedeld door het lichaam -> erfzonde… is mij dan ook totaal vreemd, ben ik nog nooit ergens tegengekomen.

  Het is in tegenstelling met wat ik naar voren breng over de ziel die de ont-wikkelings processen, de opbouw in het materiële mogelijk maakt. Dat dus de ziel bezoedeld wordt het lichaam-> erfzonde is dus in tegenstelling met wat ik beweer.. althans daar lijkt het op.

  Het is dus passend jou hierover te bevragen, want dat is de juiste manier hoe je elkaar inzake benadert, de vraag is dus:: wil je je nader toelichten en dat houdt in dat je komt met een onderbouwing en niet spreekt in algemeenheden, maar het kan ook nog zijn dat je bron van bovennatuurlijke afkomst is, althans dat wil ik niet uitsluiten.
  ……..

  Piet

  (3 januari 2019 - 12:26)

  ..Benjamin..

  Betreffende het astraallichaam::

  Jouw reactie over het astraallichaam had ik over het hoofd gezien, vandaar nu mijn reactie.
  Je veronderstelt feitelijk dat de fijnstoffelijke Lichamen van de ziel niet bestaan en dat die dus eigenlijk illusies zijn uit de hel.

  Ik heb ook even gegoogled en het onderstaande geeft een kort overzicht wat betreft hoe de ziel werkt middels zijn fijnstoffelijke werkingen aangaande ons lichaam.

  In Amsterdam zegt Maria:: ..het is para dit en para dat, maar het is de Paracleet die het onder (of in) zijn werk stelt.. dit even goed in de oren knopen.

  Als Anna Katharina Emmerick ook geestelijke reizen maakte ging dat ook middels die fijnstoffelijke Lichamen van de ziel.
  Door je voor deze gegevens af te sluiten helpt niet ..je kunt het natuurlijk wel verketteren maar dat helpt ook niet.. het bestaat.

  Jij kunt je wel op de kerk beroepen, maar de Apostel Paulus weersprak Petrus en ook ik heb in Jeremia 33:15-17 de gehele kerk weersproken door AAN TE TONEN dat daar NIET Jezus Christus wordt begrepen.. het staat er gewoon en is door iedereen te constateren.

  Ook Jesaja 11:1, dat weerleg ik en toon aan ..de koninklijke stamboom lijn van Jezus Christus is in David en NIET naar Isaï/Jesse, zijn vader.. niemand in de gehele kerkgeschiedenis heeft dat vanuit objectieve kennis kunnen constateren, alleen hij die het is, heeft het opgemerkt omdat het hem zelf betreft… het aanpraten van het -hoogmoedig zijn- helpt niet.. demoniseren in onze tijd is vaak kwaadspreken en betreft veelal vooringenomenheid.

  ASTRAALLICHAAM – het emotionele deel
  Het astraallichaam wordt ook wel het emotionele deel van de mens genoemd. Hierin bevinden zich de gewaarwordingen, gevoelens, impulsen, herinneringen en belevingen van de mens. Het astraallichaam wordt gezien als het lichaam dat de VORMING VAN de ZINTUIGEN zoals de oren en ogen BEWERKSTELLIGT en ook het SPIERSTELSEL WAARDOOR mensen kunnen bewegen. Doordat dit deel niet verbonden is met de aarde kan het astraallichaam zich losmaken van de aarde en kan het dus uittreden.

  UITTREDING
  Als er sprake is van uittreding van het astraallichaam dan zou je met je astraallichaam kunnen gaan reizen. Dit heeft te maken met het astrale vlak. Het astraallichaam ligt als het ware buiten zichzelf, maar het blijft wel in contact met de geest. Het astraallichaam is dus fijnstoffelijk en heeft dezelfde vorm als het fysieke lichaam. Het wordt wel beschreven als (semi-)transparant goud, zilvergrijs, zilver of blauw.

  Wat de occulte wereld uit het Oosten betreft en hun leringen over de fijnstoffelijke Lichamen is te zeggen dat hun verzoek tot EIGEN verlossing middels meditatie technieken het zich openstellen is voor demonisch invloeden.. daar de verlossing objectief van buiten komt in Jezus Christus van Godswege.

  Niet dus de fijn”stoffelijke” Lichamen van de ziel zijn demonisch.. of bestaan niet, maar de luciferisch energetische krachten vervullen die voertuigen van de ziel.. ook zij kennen de 2 mystieke nachten zoals bij Johannes van het kruis, om één voorbeeld te noemen.. bepaalde, c.q. meerdere feiten zullen dus niet tegenstrijdig zijn.

  Het is vandaar dat Nostradamus het volgende zegt::

  ..De ogen gesloten en geopend naar antieke wijze;
  ..De kleding van de enkelingen zal vernietigd worden.
  ..De grote Monarch zal hun waanzin kastijden.
  ..Van voren wordt de schat uit de tempels gerukt

  De kleding is hun luciferisch opstandingslichaam hetgeen de Oosterse “meesters” verworven …naast maitreya.
  De rest spreekt voor zich.

  Piet

  (3 januari 2019 - 13:29)

  Maar wat zegt Thomas hierover? Hoewel hij aan het dier een ziel (anima) toekent, en verklaart dat deze onstoffelijk is, weigert hij tegelijkertijd om er de kwalificatie spiritueel aan te geven. Want, zegt hij, ‘dat zou in zo’n geval intelligentie betekenen, een deugd en een bijzonder vermogen dat alleen aan de menselijke ziel is voorbehouden’.1 Maar, omdat op het vierde Lateraanse Concilie was besloten dat

  1. Op.cit., blz. 153.

  God twee verschillende substanties had geschapen, de lichamelijke (mundanam) en de spirituele (spiritualem), en dat iets dat niet lichamelijk is noodzakelijkerwijs spiritueel moet zijn,1
  1. Op.cit.

  moest Thomas zijn toevlucht nemen tot een soort compromis; er kan alleen worden voorkomen dat dit als een uitvlucht wordt bestempeld als het door een heilige wordt gedaan. Hij zegt:

  Deze ziel van het dier is noch geest, noch lichaam; ze is van tussenliggende aard.1
  1. Geciteerd door kardinaal De Ventura in zijn Philosophie chrétienne, 1861, deel 2, blz. 386; zie ook De Mirville, Op.cit., blz. 153.

  Dit is een heel ongelukkige uitspraak. Want elders zegt Thomas dat

  alle zielen – zelfs die van planten – de stoffelijke vorm van hun lichaam hebben,1
  1. De Mirville, Op.cit., blz. 153.

  en als dit geldt voor planten, waarom dan niet voor dieren? Ze is ongetwijfeld geen ‘geest’ en ook geen zuivere stof, maar van die essentie die Thomas ‘van tussenliggende aard’ noemt. Maar waarom zou men, als men eenmaal op de juiste weg is, ontkennen dat de ziel na de dood voortbestaat – of zelfs onsterfelijk is? De tegenstrijdigheid is zo flagrant dat De Mirville in wanhoop uitroept,

  We hebben hier dus drie substanties in plaats van twee, zoals door het Lateraanse Concilie was besloten!1
  1. Op.cit.

  en spreekt vervolgens de ‘Doctor Angelicus’, zoveel hij durft, tegen.

  In zijn Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même analyseert en vergelijkt de grote Bossuet het stelsel van Descartes met dat van Thomas. Niemand kan er bezwaar tegen maken dat hij wat de logica betreft de voorkeur geeft aan Descartes. Hij vindt dat de cartesiaanse ‘gedachte’ – die van een automaat – ‘het probleem beter oplost’ dan die van Thomas die door de katholieke kerk volledig wordt aanvaard. Pater Ventura ergert zich daarom aan Bossuet dat hij ‘zo’n ellendige en gevaarlijke fout’1 goedkeurt. En hoewel hij aan de dieren een ziel toekent met al haar eigenschappen van genegenheid en gevoel, ontzegt hij ze – trouw aan zijn leermeester Thomas – intelligentie en verstandelijke vermogens.

  1. Op.cit.

  Dit moet Bossuet, voegt de pater eraan toe, des te meer worden verweten, want hij heeft zelf gezegd: ‘Ik voorzie dat er een grote oorlog tegen de kerk wordt voorbereid onder de naam van de cartesiaanse filosofie.’1

  1. Op.cit., blz. 154.

  Hij heeft daarin gelijk, want uit de ‘zenuwstof’ van de hersenen van het redeloze dier komt heel natuurlijk de denkende stof van Locke voort, en uit laatstgenoemde alle materialistische scholen van onze eeuw. Maar hij schiet tekort als hij de leer van Thomas steunt, die veel gebreken en duidelijke tegenstrijdigheden vertoont. Want, als de ziel van het dier, zoals de rooms-katholieke kerk onderwijst, een voorlopig, onstoffelijk beginsel is, dan wordt duidelijk dat ze, omdat ze onafhankelijk van het fysieke organisme is, niet kan ‘sterven met het dier’ evenmin als dit het geval is bij de mens. Als we erkennen dat ze na de dood blijft bestaan, in welk opzicht verschilt ze dan van de ziel van de mens? En dan is ze ook eeuwig – als we eenmaal het gezag van Thomas over elk onderwerp aanvaarden – hoewel hij zichzelf elders tegenspreekt.

  De ziel van de mens is onsterfelijk, en de ziel van het dier vergaat,1
  1. De Mirville, Op.cit., blz. 158. Zie Thomas van Aquino, Summa theologica, Drioux editie, deel 5, blz. 164.

  zegt hij – na zich in deel 2 van hetzelfde grote werk te hebben afgevraagd:

  zijn er wezens die tot niets vervallen?1
  1. Summa theologica, deel 2, blz. 256.

  en daarop zelf het antwoord te hebben gegeven:

  Nee, want in Prediker (3:14) wordt gezegd: ‘Alles wat God doet, doet hij voor altijd.’ Bij God is er ‘nooit enige verandering’ (Jacobus, 1:17).1
  1. De Mirville, Op.cit., blz. 158.

  ‘Daarom,’ vervolgt Thomas,

  is er noch in de natuurlijke gang van zaken, noch door middel van wonderen, enig wezen dat tot niets vervalt [wordt vernietigd]; niets in het wezen wordt vernietigd, want de eeuwige instandhouding van wezens vertoont de grootste glans van goddelijke goedheid.1
  1. Op.cit.

  Deze zin wordt van commentaar voorzien en bevestigd in de aantekeningen van abbé Drioux, zijn vertaler. ‘Nee,’ merkt hij op,

  niets wordt vernietigd; dit is een beginsel dat in de moderne wetenschap een soort axioma is geworden.1
  1. Op.cit., blz. 159.

   Benjamin ☩

   (4 januari 2019 - 04:48)

   ☩JMJ☩

   Sint Thomas spreekt over de natuur van de ziel in I, Q. 75 van de Summa. Als u die eigenlijke tekst bekijkt zult u zien dat hij nergens esoterische astraallichamen verdedigt, maar in het kader van dieren bedoelt hij het woord “ziel” eenvoudigweg op dezelfde manier zoals de Heilige Schrift dat betreffende dieren doet; hij bedoelt dus de fysieke werking van het bloed in het solide lichaam van het dier. Ik moet mijzelf corrigeren op iets wat ik eerder zei; de ziel van het dier betekent niet de bestanddelen in het bloed, maar de fysieke werking van het bloed in het dierenlichaam. Bij dieren wordt de fysieke werking in stand gehouden door God onmiddellijk, terwijl de mens een eigen geestelijk principe gekregen heeft van God dat de fysieke werking in stand houdt (de menselijke ziel is dus iets dat subsistent is). De dierenziel is dus niet geestelijk, maar is ook geen lichamelijk object omdat het de beweging of het processus zelf is van het werken van het bloed, de organen etc. Om dat te begrijpen moet men de thomistische begrippen van de beweger, de beweging en het bewogene verstaan. Als een man een steen door de lucht werpt, dan is de man de beweger, de steen het bewogene, en het door de lucht bewegen van de steen is de beweging, en die beweging zelf is uiteraard geen fysiek object, noch een geest. In de context van ons onderwerp hier is het dus de beweging der zaken in het fysieke dier die de ziel genoemd wordt. Dit heeft allemaal niets te maken met esoterische “astraallichamen” die u zich inbeeldt.

   Hij zegt uitdrukkelijk dat zielen geen lichamen zijn, en dat de tegenovergestelde bewering uit de valse redeneringen van de oude heidense filosofen voortkomt. En gelijk heeft hij.

   Wat Katharina Emmerich betreft: Zij werd door God in de geest naar allerlei plaatsen gebracht, zoals Sint Johannes in de geest naar de Troon van God gebracht werd (Apoc. 4), en niet in een gepretendeerd “astraallichaam”. Ik wil u er op wijzen, Piet, dat u zeer onbetrouwbaar bent met verwijzingen naar teksten. U misrepresenteert voortdurend wat anderen geschreven hebben.

   Het volgende uit uw bericht kan geen authentieke citatie zijn van Sint Thomas, want het is een misrepresentatie van wat hij uiteengezet heeft in zijn Summa: “Deze ziel van het dier is noch geest, noch lichaam; ze is van tussenliggende aard.”

   Het volgende uit uw bovenstaand bericht is ook ongetwijfeld een misrepresentatie van de theologie van Sint Thomas, gezien hij de ziel van het dier niet ziet als een composiet object bestaande uit forma en materia, maar als een processus (termen uit de thomistische filosofie die men moet kennen om de thomistische theologie te kunnen verstaan), en ik weet zelfs niet waar hij over de ziel van planten gesproken zou hebben: “Want elders zegt Thomas dat alle zielen – zelfs die van planten – de stoffelijke vorm van hun lichaam hebben,1 1. De Mirville, Op.cit., blz. 153.” Als die Mirville, die u vernoemt, trouwens Jules Eudes de Mirville is, weet dan dat die tist te boek staat als een spiritist; een occultist dus. Zoals ik al zei komen de waanideeën met “astraallichamen” uit esoteristische bronnen, dus ik ga er van uit dat het die Mirville is. Blijf af van al hetgeen uit de donkere krochten van de vrijmetselarij gekomen is, en hou u vast aan de zekere Leer van de Heilige Kerk van Rome.

   Betreffende in het niets vervallen van wezens: Sint Thomas leert niet dat een dier niet zou ophouden te bestaan wanneer het sterft. Wel dat de stoffelijke bestanddelen van het lichaam niet in het niets verdwijnen wanneer het dier sterft; indien dat wel zo ware geweest, dan zou het dier opeens in een oogwenk uit het zicht verdwijnen wanneer het gestorven zou zijn in plaats van door een ontbindingsproces tot de aarde weder te keren.

   Alle diersoorten, ook degenen die voor onze ogen extinct lijken te zijn, blijven in werkelijkheid gepreserveerd in Eden, omdat God niet wil dat er ook maar één van die soorten door uitsterving ophoudt te bestaan (ja, in Eden lopen er dus mammoeten rond), maar een dier afzonderlijk dat sterft houdt welzeker op met te bestaan. Het dode lichaam vervalt uiteraard niet in het niets, maar wordt omgezet door een ontbindingsproces zoals de weg is van alle vlees.

  Piet

  (3 januari 2019 - 14:36)

  .. Benjamin..

  Van de Gr.Monarch staat geschreven dat zijn vlees anders zal zijn dan voorheen, dat betekent EEN WEG TERUG van wat betreft de afdaling bij de zondeval ..beschreven door Anna Katharina Emmerick in het boek of op internet –de geheimen van het oud verbond–.

  De verlichting van de Monarch en die uit-werking in zijn lichaam is pas het beginsel van het opstandingslichaam.. de eeuwige jeugd, niet meer onderhevig aan het ouderdomsproces.

  Dit bewijst in zekere zin vooruit dat Adam’s lichamelijke constitutie inderdaad was als een LICHT-kleed.

  Ik quilt:
  {{Voor de Zondeval was het menselijk lichaam GLORIEUZE en MEER EDEL dan erna, maar die DEGRADATIE had helemaal niets te maken met een
  [[beweerde verdichting van “fijnstoffelijke” materie.]] U zult voor zoiets geen enkele authentieke theologische bron kunnen aantonen, want zoiets werd nooit in het orthodox Christendom geloofd, en de valse notie doet denken aan de manicheïsche afkeer voor SOLIDE materie; de oude gnostici (aartsvijanden van de H. Apostelen; Sint Johannes Evangelist schreef zijn Evangelie tegen de judaïzerende gnosticus, Cerinthus) beweerden blasfemisch dat de vaste materie gemaakt werd door een “demiurg” en dat het lichaam bijgevolg slechts een waardeloze gevangenis van de geest was.}}

  !! >>>beweerde verdichting van “fijnstoffelijke” materie<<< ..hierboven heb ik dus NIET geschreven maar:: verdichting in de vorm en dat IS geheel iets anders en ik had het ook over de in de wetenschap gebruikte term –materie is gestolde energie–.

  EN DAT van die beschrijving over die demiurg laat je blijken, dat je mijn reacties gewoon niet goed heb gelezen ..en dat ik juist het tegendeel aantoon ..de transformatie van ons gehele bestaan.

  A. G. Stinus

  (3 januari 2019 - 16:47)

  Ik lees daar ergens : “Het is vandaar dat Nostradamus het volgende zegt …”. Laat die mens in vrede rusten, maar zet zeker zijn geschriften bij het papierafval. Wie katholiek gelovige is mijdt occultisme en charlatans. Die kunnen het mooie geloof alleen maar verwringen en verprutsen.

  Eric

  (4 januari 2019 - 04:24)

  Piet, veel interesssanter is de boodschap van Valeria Copponi 2 januari 2019
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3135750

  Piet

  (4 januari 2019 - 08:23)

  ..Eric..

  Vóór het intreden van de Grote Waarschuwing in het 6e zegel moet er nog van alles gebeuren, ik persoonlijk heb een referentiepunt en dat is de volgende profetie::.. de zeventigjarige Arend wordt afgelegd die zijn adelaarsjong in de hoede zal laten van de eerste van de natie.

  In oktober was het nog 3 jaar dat ik 70 jaar wordt en dan begint dus mijn persoonlijke tuchtiging, disciplinering en loutering van mijn ziel met de tocht door de hel.. feitelijk ga ik dan terug naar de genade uit de kindertijd om daar mijn leven opnieuw op te pakken, opnieuw te ont-wikkelen.. dit is terug te vinden in verschillende profetieën, een daarvan is er een van Nostradamus.

  Nostradamus heeft dat dus goed gezien::

  ..De plotselinge dood van de eerste persoon, (maitreya) Jesaja 11:4
  ..Zal de regering hebben veranderd en een ander aan de regering hebben
  ..gebracht.
  ..[VROEG] en {LAAT} gekomen op zo {HOGE} en [LAGE] leeftijd. (zoals ..boven vermeld)
  ..Zodat te land en ter zee men hem zal moeten vrezen.

  Het te land en ter zee.. zie je ook in Openb.10 ..de hypostatische Mensengel, het betreft de verlichting in Hebr.4;12.. het optimale herstel van de persoon tot zijn om-geving, gerelateerd aan de verhouding tot zijn omgeving van vóór de zondeval, maar dat betreft NOG NIET de onsterfelijkheid maar wel de grondslag legging ..en dat kun je ook gewoon bij Vassula VINDEN..

  Op die site waar jij naar verwijst wordt gezegd dat dit jaar een moeilijk jaar wordt ..de site niburu.co verwijst naar de illuminati dat zijn feitelijk de veroorzakers zijn.. Xandernieuws kun je lezen dat Merkel steeds brutaler wordt en ons feitelijk oproept hun te volgen omdat zij “weten” wat voor het volk goed is.

  A. G. Stinus

  (4 januari 2019 - 16:23)

  Wordt dat hier een website voor occultisten en koffiediklezers ?

  Piet

  (4 januari 2019 - 19:43)

  ..Benjamin..

  Ik raad je aan het bovengenoemde boek van A.P.Bos te kopen het kost ongeveer 14 euro.

  Hij weerlegt het gebrekkig begrip van Thomas van Aquino over wat Aristoteles bedoelde en Aristoteles bedoelde volgens de schrijver –bladzijde 15-16::

  De ziel is de eerste entelecheia van het natuurlijk lichaam dat als instrument (arganon) van de ziel werkzaam was en dat op zijn beurt het
  ZICHTBARE LICHAAM van de mens, dier en plant PRODUCEERT en BESTUURT.
  Dat instrumentale lichaam zou het pneuma, respectievelijk het “natuurlijk vuur” of “de vitale” warmte kunnen zijn.
  Dat ook iets van een astraal lichaam heeft.

  Omdat het ziele-lichaam van de ziel het ZICHTBARE LICHAAM produceert en bestuurt is het het ziele-lichaam in 1Kor.15:44…omdat dat niet de uitwendige gestalte is die NIET gezaaid wordt.. vers 37.
  Het ziele-lichaam van de mens ontstond met de zondeval.

  Piet

  (5 januari 2019 - 09:43)

  Het genoemde natuurlijke-lichaam uit de voorafgaande reactie is het zelfde als het ziele-lichaam.. een correctie om verwarring te voorkomen.. en leest dan als volg::
  De ziel is de eerste entelecheia (( de vormgevende oorzaak en de werkende oorzaak de voornaamste oorzaak, de ‘causa finalis’ of de ‘doeloorzaak’))->> van het NATUURLIJK lichaam c.q zielelichaam dat als instrument (arganon) VAN de ziel werkzaam was en dat op zijn beurt het
  ZICHTBARE LICHAAM van de mens, dier en plant PRODUCEERT en BESTUURT.

  Theo Vervangt

  (5 januari 2019 - 16:07)

  De theologie van Thomas van Aquino is volkomen achterhaald. Zij paste perfect in het middeleeuws mens- en wereldbeeld. Helaas zijn sommigen in die middeleeuwse theologie blijven steken.

   Benjamin ☩

   (5 januari 2019 - 17:16)

   ☩JMJ☩

   Theo Vervangt: “De theologie van Thomas van Aquino is volkomen achterhaald.”

   Neen, dat klopt niet. Het thomisme is even belangrijk vandaag als in de Middeleeuwen, en in de recente eeuwen hebben de pausen van Rome geijverd om de thomistische filosofie en scholastieke theologie in ere te herstellen (onder Leo XIII werd in de Leuvense universiteit bijvoorbeeld een “Institut de philosophie” ingericht met het thomisme als doelstelling) als bolwerk tegen de moderne dwaalgeesterij waarvan de ravages op het filosofisch domein ook steeds een spoor van vernieling achterlaten op het theologisch domein.

   Dat het thomisme “achterhaald” zou zijn is slechts het leugenachtig ipse dixit van universiteitsmodernisten van het ras Rik Torfs die een diepgewortelde hekel jegens en schrik van Sint Thomas hebben omdat hij een heldere lamp voor de Heilige Roomse Kerk is die hun subversieve, vage en zieldodende sofismen genadeloos tot as reduceert.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.