De Vlaamse Identiteit

 

In ‘De afspraak op vrijdag’ van 14 december 2018 beweerde Bart De Wever (N-VA), dat de N-VA een partij is die, de Vlaamse identiteit “als instrument van identificatie, maar ook als instrument van emancipatie tot de Verlichting, zeer belangrijk vindt. Dat is ons DNA”. Kortom, volgens Bart De Wever gaat de Vlaamse identiteit dus niet meer over de Vlaamse ontvoogding – het historische proces van de emancipatie van Vlaanderen, waarbij Vlaanderen in België meer erkenning en autonomie verkijgt – maar wél over het omarmen van de ‘waarden’ van de Verlichting. De Wever bedoelt, dat dé Vlamingen de ‘waarden’ van de Verlichting in hun hart hebben gesloten, terwijl dat voor de moslims niet geldt. Probleem is echter, dat de ‘waarden’ van de ‘Verlichting’ nooit deel hebben uitgemaakt van het DNA van de Vlaming, maar dat die zogenaamde ‘Verlichtingswaarden’ eerder een maligne aanval op het DNA van de Katholieke Vlaming zijn.

Hét DNA van de Vlaming wordt het best omschreven door de leuze: “Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus (AVV-VVK)”. Al sedert het ontstaan van de Vlaamse Beweging werd door haar Katholieke aanhangers, in het bijzonder de vele priesters die haar rangen vervoegden, een historische band gezien tussen hun Vlaamsgezindheid en het Katholieke Geloof. In hun gehechtheid aan de volkseigen tradities nam na 1830 niet alleen de religie, maar ook de moedertaal een bijzondere plaats in. Het behoud van de volkstaal hield volgens hen een waarborg in voor het behoud van het voorvaderlijke Geloof en de Christelijke zeden. De Vlaamse identiteit kon zo een beschermende dam opwerpen tegen de naar hun mening gevaarlijke invloeden van rationalisme en liberalisme die met de verfransing in België binnendrongen. Vanaf omstreeks 1860 kreeg deze combinatie van Katholiek en Vlaamsgezind engagement een militanter karakter in de West-Vlaamse beweging, waar ze onder anderen door Guido Gezelle onder woorden werd gebracht in het mobiliserende vers: “Wees Vlaming dien God Vlaming schiep”. De verbinding tussen Vlaams en Katholiek verloor echter ten onrechte haar vanzelfsprekendheid vanaf de seculariseringsgolf in Vlaanderen vanaf de jaren 1960.

Het moderne Vlaanderen – Vlaanderen sensu stricto, Brabant en Loon – heeft veel te maken met de vestiging van de Germaanse stammen in Noord-Gallië ten tijde van het Romeinse keizerrijk en de eerste eeuwen daarna (4de-7de eeuw). Voordien was dat Noord-Gallische gebied bewoond door Keltische of gekeltiseerde stammen, die door Julius Caesar in zijn De bello Gallico tot de Belgae werden gerekend. Nadat Caesar de Eburonen grotendeels had uitgeroeid, werden op hun grondgebied de Germaanse Taxandriërs en Tungri toegelaten. De Tungri vestigden zich rond het huidige Tongeren, het vroegere woongebied van de Eburonen. Dit gebeurde ten tijde van Keizer Augustus. Oorspronkelijk kwam de stam van over de Rijn. Volgens Tacitus waren de Tungri trouwens de eerste Germaanse stam die de rivier overstak. Als men echter over de Tungri spreekt, dan bedoelt men zowel de nieuwe Germaanse stammen, die van net over de Rijn kwamen, als de inheemse stammen (onder andere Atuatuci), die de represailles van Caesar overleefden. Deze eerdere bewoners van de streek waren echter ook al Germanen en werden door Caesar Germani cisrhenani genoemd, of Germanen aan deze kant van de Rijn. Tacitus beweert dat de Tungri als eersten de term Germani gebruikten en dat deze naam later door andere stammen is overgenomen.

De civitas van de Tungri staat bekend als Atuatuca Tungrorum, nu Tongeren. Ten tijde van de Eerste Kerstening zetelde te Tongeren en later in Maastricht, de Heilige Servatius (tweede helft 4de eeuw) als eerste bisschop op Vlaamse bodem. Er was in de 4de eeuw ook een episcopus Nerviorum, met Bavai als residentiestad, en bij de Morini evangeliseerde de Heilige Victricius, bisschop van Rouen. Romeinse kolonisatie betekende niet alleen politieke onderwerping en naderhand een Eerste Evangelisatie, maar ook de verdringing van de Keltische of Germaanse taal ten voordele van het (volks)Latijn. De taalkundige romanisering heeft in België een blijvend karakter gekregen; onder meer door de van het Latijn afgeleide Waalse en Picardische dialecten en met de vorming van de taalgrens.

De Germaanse invallers in het laat-Romeinse rijk waren in de kuststreek vooral Saksen en Friezen, in binnen-Vlaanderen veelal Franken. ‘Franken’ was een door de Romeinen gebruikte verzamelnaam voor over-Rijnse, Germaanse stammen. Belangrijk was onder meer hun vestiging omstreeks 350-360 n.Chr. in het gebied tussen Beneden-Rijn en de heirbaan van Keulen naar Boulogne. Daar vermengden de Franken zich als foederati van Rome en verdedigers van de rijksgrens met de ‘oude Belgen’. Omstreeks 460 n.Chr. waren de Franken tot bij de Somme geraakt en was heel Belgium of Belgica in hun handen. Aan het begin van de 6de eeuw was Chlodovech (Clovis), uit het geslacht der Merovingen, koning van een Frankisch rijk dat nagenoeg heel Gallië omvatte. De etnische wortels van de Vlamingen liggen dus vooral bij de Frankische en andere Germaanse vestigingen in de Noord-Belgische ruimte. De Nederlandse taal van de Vlamingen is een geëvolueerde vorm van de aldaar door West-Germanen gesproken streektalen; het West-Nederfrankisch.

De Tweede Kerstening begon met de bekering van Chlodovech tot het Katholieke Christendom (omstreeks 500) en is van groot politiek belang. Terwijl alle Germaanse vorsten Ariaans of heidens zijn, maakte dit van Chlodovech de held van de Katholieke Gallo-Romeinse bevolking. Clovis werd te Reims gedoopt door de Heilige Remigius. Zijn twee zusters, Audofleda en Lantechilde, en volgens Gregorius 3.000 van zijn krijgers, volgden zijn voorbeeld. De Tweede kerstening voltrok zich in de 6de en vooral in de 7de eeuw, die de “Eeuw der Heiligen” wordt genoemd. In onze streken speelden de zogenaamde ‘Heiligen van Wintershoven’ hierin een prominente rol. Onder de ‘Heiligen van Wintershoven’ verstaat men een aantal personen die omstreeks 650 n.Chr. in Wintershoven – halverwege tussen Tongeren en Hasselt – hebben geleefd en later heilig zijn verklaard. De Heiligen van Wintershoven zijn: Amandus, Landoaldus, Amantius, Adrianus, Julianus, Vinciana, Adeltrudis, Landrada en Lambertus. De geschiedenis van deze Heiligen vangt aan met het missioneringswerk van de 7de-eeuwse missionaris Sint-Amandus (Nantes, ca. 600 – Saint-Amand-les-Eaux, ca. 680). Amandus, die we ook kennen als de ‘Apostel der Franken’, was afkomstig uit Neder-Poitou en werd na een bedevaart naar Rome in 628 in Frankrijk tot missiebisschop gewijd. In 647 werd Amandus tot bisschop van Maastricht benoemd, in het oudste Bisdom van de Nederlanden (Dioecesis Tungrensis).

Over Lambertus zijn we goed geïnformeerd door een eigentijdse levensbeschrijving. Hij moet een geboren Maastrichtenaar (Sint-Pieter) geweest zijn. Waarschijnlijk zag hij rond 650 het levenslicht en was hij van adel. Zijn opleiding kreeg hij als kind al bij Sint-Landoaldus in Wintershoven en later in de aula regia, het ‘koninklijk paleis’, te Maastricht. Vervolgens werd zijn opleiding voltooid door Bisschop Theodardus van Maastricht († ca 670). Rond 672 volgde Lambertus zijn leermeester als bisschop van Maastricht op. Hierover weet de legende te vertellen dat Theodardus in de buurt van Landau bij Speyer werd vermoord. Lambertus zou later zelf ook vermoord worden in een Gallo-Romeinse villa waaruit enige tijd later de stad Luik zou ontstaan. Tegen het midden van de 8ste eeuw was het grootste deel van de bevolking in onze streken gekerstend. Het gebied van Vlaanderen kreeg echter geen eigen bisdommen, maar behoorde, in de Vroege Middeleeuwen, van west naar oost, tot de bisdommen Terwaan (gesticht 7de eeuw), Doornik (gesticht 5de eeuw, maar naderhand tot 1146 verenigd met Noyon, en dan weer zelfstandig), Kamerijk (hersticht in de 6de eeuw) en Luik (gesticht begin 8ste eeuw, als bisschopsstad opvolger van Maastricht, zelf opvolger van Tongeren). Deze bisdommenindeling bleef bestaan tot 1559. In de latere Middeleeuwen en tot 1559 hingen deze bisdommen af van de aartsbisdommen Reims (Terwaan en Doornik-Noyon) en Keulen (Kamerijk en Luik).

Het is duidelijk, dat Vlaanderen sensu stricto, Brabant en Loon vanaf hun prilste geschiedenis werden gekarakteriseerd door het Katholieke Geloof. Dat hét DNA van de Vlaming dan ook best omschreven wordt door de leuze: “Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus (AVV-VVK)”, spreekt voor zich. De Vlaamse ziel heeft niets met de Verlichting te maken. Integendeel! Om dit nogmaals te onderstrepen, verwijzen we kort naar de Boerenkrijg. De Boerenkrijg was een opstand in 1798, van de landelijke bevolking tégen het door de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden gevestigde staatsgezag, dat net op de ideologie van de Verlichting was geïnspireerd. Godsdienst, in casu het Katholiek Geloof, werd door het Franse regime bestreden en de Rede werd het voorwerp van een nieuwe pseudoreligie. Van de Katholieke priesters werd een door de Paus afgekeurde eed van trouw aan de grondwet en “haat aan het koningschap” geëist. Priesters die er zich aan onttrokken werden opgespoord en vervolgd. Kerken werden gesloten en kloosterorden verboden (Klinkt bekend in de oren!). Kerkelijke gebouwen en gronden werden genaast en als openbaar domein verkocht. De traditionele kerkelijke geboorte- en doopregisters werden vervangen door gemeentelijke geboorte- en huwelijksregisters, die als basis moesten dienen voor de confiscaties, belastingen en de conscriptie. De ingevoerde veranderingen troffen telkens beperkte categorieën van de bevolking. Door de Wet op de algemene dienstplicht echter, ook gekend als de wet Jourdan-Delbrel van 5 september 1798 (19 fructidor VI) werd zowat élk gezin getroffen. Alle jongemannen tussen 20 en 25 jaar moesten verplicht in militaire dienst wat voorheen totaal onbekend was. Ziedaar de anti-Vlaamse ‘waarden’ van de ‘Verlichting’!

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

17 thoughts on “De Vlaamse Identiteit

 1. De “emancipatie tot de Verlichting” van Bart de Wever hebben we echt niet nodig. Ik hoor liever de eerlijke woorden van Guido Gezelle : “Wees Vlaming dien God Vlaming schiep”.

 2. Bart De PezeWever’s reactie is begrijpelijk ; NV-Asociaal is immers de partij der kartonnen vlamingskes, fungerend als gedweeë makke butlers voor de Patroons aanleunend bij de Loge. Vandaar dat koddig gezemelzeik & gezwets over die (lage ampére) “Verlichting” . BetonBlok Vlamingen lachen eens met die zaklamp “Verlichting” aanbeden door Liberale Loge freaks geldwolven zoals Guy Verafstoot, Karel De Klucht en De Croomagnon senior.

 3. Het is een web aan het worden waar we lijken in verstrikt te geraken. Wie ontward de knoop?
  Onrusten, oorlogen en geruchten van oorlogen.. de geloofsafval.. bijbelse tijden.. Maranatha! Zalig kerstfeest aan iedereen.. weer een jaar dichter bij de terugkomst 😉

 4. Aan D.Van Dessel…

  Is het je wel eens opgevallen:: de vrijmetselaars handjes ∆ ∆ van Trump en Merkel.. ook bij Filip Dewinter heb ik ze, in jullie parlement, maar al te lang in stand gezien.
  En natuurlijk kan het bij concentratie misschien onbewust gebeuren, maar ook Dewinter zegt dat hij geen gelovige is en dan moet je extra alert zijn.. in Nederland, bij Tierry Baudet en Wilders horen we ook een verwijzing naar de “verlichting”.. de Vendée katholieken weten precies wat dat inhoudt.

 5. Aan Gijs..

  Misschien of wellicht ben je niet katholiek, want Jezus Christus komt alleen bij het laatste oordeel terug (Openb.20:11-15).
  1Tess.4:15-18 betreft de situatie naar Openb.20:11-15.

  Vooral de evangelische christenen roepen de verkeerde verwachtingen op bij hun gelovigen, dat de Here Jezus in Jeruzalem op de troon van David gaat zitten… terwijl Jeremia 33:15-17 dat tegenspreekt.

  In het 6e zegel komt Jezus Christus voorbij als de Ruiter in Openb.19:11.. de volgende onthulling aan de Grieks-Orthodoxe Vassula (Ryden) toont dat aan.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg655.html

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg656.html

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg674.html

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg703.html

 6. ☩JMJ☩

  De geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden kan niet losgemaakt worden van het Katholiek Christendom, en het Graafschap Vlaanderen zowel als het Hertogdom Brabant zijn ontstaan uit het Doopsel van Clovis, die op Belgische bodem geboren werd en Koning van Doornik was voordat hij zuidwaarts afgedaald is naar het huidige Frankrijk. De Zuidelijke Nederlanden zijn tot op heden het hartland van de Frankische afstamming. Als de kinderen der Franken zijn wij, samen met Frankrijk, de stam die uitverkoren werd door God, via de profetische lippen van Sint Remigius van Reims, om de soldaten van de Heilige Roomse Kerk te zijn, en lang is het Zuid-Neerlandisch volk trouw gebleven aan zijn Christelijk Geloof, want de Heer van de Machten heeft ons met de bijstand van de Spanjaard, verenigd onder één Paus en één Keizer, de zegen der overwinning gegeven over de calvinisten van het noorden.

  Helaas hebben de kinderen van Juda de geesten in deze moderne tijden vergiftigd, en zijn onze mensen de God van hun vaderen vergeten. En in dat vacuüm heeft de mohammedaan zich ondertussen, met behulp van joods geld en maçonniek regeringsbeleid, vaste voet op onze bodem verworven, hetgeen hen in het verleden nooit gelukt is toen onze bevolking nog levenskracht en leeuwenmoed trok uit haar diepe Katholieke wortels, wortels die nog niet uitgetrokken zijn en die haar redding zullen zijn indien zij het verstand hervindt om, en het geluk mag smaken van, door de gratie Gods, er naar weder te keren.

 7. In de regio waar ik woon zijn heelwat mensen van adellijke afkomst, mijn familienaam zou teruggaan tot Karel de Grote, de protestantse dominee Willem Ouweneel zegt ook van Karel de Grote af te stammen, maar daar was hij niet zo trots op.
  Hedentendage liggen de mensen er niet wakker van als ze van adellijke afkomst zijn, want die adellijken waren vaak ook niet van de braafsten
  het onderdrukken was hun niet vreemd.

  Ieder mens moet vooral koning worden over het rijk van de ziel door de genade Gods.

 8. Even een profetie over de dappere Belgen::
  Een jonge strijder zal opstappen naar de grote stad (Parijs); Leeuw (Vlamingen) en Haan zullen zijn wapens (vaandels) sieren, de Lans zal hij krijgen van een grote prins uit het Oosten, hij zal wonderlijk geholpen worden door de strijdlustige volkeren van Belgische Gallië, die zich met de Parijzenaars zullen verenigen om korte metten te maken met de onlusten, soldaten te verenigen en ze allen te bedekken met de takken van de olijfboom.
  …….

 9. Aan allen hierboven, uit betrouwbare bron weet ik dat die De Wever, lid is van de loge. Zijn kinderen op de katholieke school, zijn slechts de dekmantel, waarmee hij Flip de Winter moest aftroeven, in de strijd om het eerste burgerschap van Antwerpen. Verder, fantastisch die acties van de Vlaamse jongeren in Brussel, afgelopen zondag !

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Aan allen hierboven, uit betrouwbare bron weet ik dat die De Wever, lid is van de loge.”

   Ja, Mr. Van Rooyen, ik vermoed dit al jaren vanwege zijn typische obsessie met de Verduistering en de herkenbare, blasfemische manier waarop hij over de Katholieke Godsdienst spreekt. Het is voor mij dan ook niet moeilijk om te geloven wat u zegt.

   Citaat Jules van Rooyen: “Zijn kinderen op de katholieke school, zijn slechts de dekmantel, waarmee hij Flip de Winter moest aftroeven, in de strijd om het eerste burgerschap van Antwerpen.”

   Helaas is Filip Dewinter ook niet zuiver, want hij is een kameraad van de loge van het B’nai B’rith in Antwerpen. Hij wordt ook dikwijls gezien met de bekende maçonnieke codegebaren. Het Vlaams Belang en de N-VA hangen beiden vast aan het nationaal-zionisme.

   Opvallend was echter het feit dat Bart Claes van Vlaams Belang Jongeren tijdens zijn toespraak op de anti-Marrakeshmars op zondag expliciet de Rothschildbankiers vernoemde, het krapuul dat aan de top staat van de internationale vrijmetselarij.

 10. Benjamin…

  Met wat je zegt over Filip Dewinter bevestig je de zienswijze van de site niburu.co.

  Links als rechts worden gebruikt door de illuminati-vrijmetselarij.
  De site:: hetzuur.nl is uit de lucht genomen, daar werd o.a. beweerd dat Wilders door de zionisten was getraind, ook het Tavistock instituut heeft met Soros te maken en heeft te maken met mind control.

  Het is aantrekken en afstoten… Wilders trok aan en stootte af met zijn kopvoddentaks, Tierry Baudet liet zich o.a. opeens naakt van opzij fotograferen, dus chaos creëerend, het volk hoorndol maken.
  Trump is ook zo’n figuur.

  Alleen die zich laat reinigen, louteren en heiligen en in de voetsporen van Christus Jezus loopt, kan het volk voor gaan en tot inkeer brengen.. ook een Bourbon met van allerlei talenten en intellectuele vermogens, vanuit zijn menselijk kunnen, redt het niet.

 11. Het is volgens mij iets complexer. De anti-socialistische contra-reformatie rond Rerum Novarum kan beschouwd worden als een Thomistische op natuurrecht en vroege verlichtingsideeen binnen de kerk gebaseerde ideologie ( theologische school van Salamanca 16de eeuw).

  Een groot deel van Vlaamse beweging heeft zich naast de katholieke kerk, naast de katholieke partij maar in osmose met de christendemocratie vanaf de massa democratie ontwikkeld. Zoals de latere ontwikkelingen aantonen is deze Vlaamse christendemocratie inderdaad breuk met de Franse verlichting, maar tegelijkertijd ook een moderniseringsproject van de kerk dat gehoor vond bij de sociale en taaleisen van de Vlaamse beweging met het Daensisme als duidelijkste uiting

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.