Vincent Kemme van ‘Biofides’: “Ik heb bewondering voor Teilhard de Chardin”

De door de Franse lekenstaat ‘gevierde’ Teilhard de Chardin

 

In een reactie op ons artikel ‘De onheilige alliantie tussen ‘Radio Maria’ en het heterodoxe ‘Biofides’ stelt Vincent Kemme van ‘Biofides’, dat wij “op zijn best, een karikatuur maken van de katholieke visie op biologische evolutie”. Volgens Kemme bestaat er dus blijkbaar zoiets als een ‘katholieke visie op biologische evolutie’. Het punt is nu net, dat de Katholieke Kerk het concept van ‘biologische evolutie’ nooit heeft gedefinieerd. Sterker nog, de Katholieke Kerk heeft zelfs nooit een expliciet oordeel willen vellen over zaken die de ‘Evolutietheorie’ betreffen. Een ‘katholieke visie op biologische evolutie’ is dus onbestaande. Kortom, ‘biologische evolutie’ is dus géén dogma van de Katholieke Kerk. Daarom is het ronduit belachelijk – en zelfs des duivels – van Vincent Kemme om te beweren, dat wij als Katholieken in de Evolutietheorie zouden moeten ‘geloven’ om Katholiek te zijn.

In zijn reactie geeft Kemme vervolgens expliciet toe, dat hij “een zekere bewondering heeft voor de Franse jezuïet Pierre Teilhard de Chardin”, die volgens Kemme geen ‘afvallige’ is, maar “wiens theologie in 1962 alleen maar streng door de Kerk werd afgewezen”. De waardering van Kemme voor Teilhard de Chardin betreft naar eigen zeggen “de intentie van Teilhard de Chardin om een brug te slaan tussen geloof en wetenschap en zijn wetenschappelijke kwaliteiten als paleontoloog”. Kemme voegt er vervolgens aan toe, dat hij “de bedenkingen van de Kerk aangaande de theologische en kosmologische synthese van Teilhard de Chardin deelt”.

Zo een reactie ruikt natuurlijk naar Neo-modernisme. Kemme heeft “een zekere” bewondering voor Teilhard de Chardin, niet als theoloog, maar wél als paleontoloog. Bizar, want Teilhard de Chardin was als paleontoloog net zo een groot charlatan als theoloog. Waarom zou Kemme dan “een zekere bewondering” hebben voor Teilhard de Chardin, als het toch niet zijn theologie zou betreffen? Want Teilhard de Chardin, die vanaf 1912 studeerde bij Marcellin Boule van het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs, was net zoals Vincent Kemme helemaal in de ban van de Evolutietheorie. Maar, Teilhard de Chardin was daarenboven ook nog eens een frauduleuze wetenschapper die als onderzoeker betrokken is geweest bij de twee bekendste vervalsingen in de Paleoantropologie, namelijk bij de ontdekking van de zogenaamde ‘Piltdown-mens’ en de zogenaamde ‘Peking-mens’.

De Piltdown-mens was een veronderstelde, vroege mensachtige, waarvan de fossiele resten echter vervalsingen bleken te zijn. Het ging om delen van een schedel en een onderkaak die respectievelijk in 1908 en 1912 gevonden werden in Piltdown (East Sussex) door de amateur-paleontoloog Charles Dawson, die sinds 1909 bevriend was met Teilhard de Chardin. In 1953 bleek, dat de onderkaak van een orang-oetan afkomstig was en de schedel van een anatomisch-moderne mens. Beiden werden destijds samengevoegd en zo kon er verkondigd worden, dat de missing link tussen aap en mens was gevonden.

Het was trouwens Teilhard de Chardin zélf die op 30 augustus 1913 tijdens de opgravingen in Piltdown 1 een hoektand van de Piltdown-mens vond. Deze hoektand bleek achteraf niet menselijk te zijn, maar ook van een aap afkomstig te zijn. Het is vrijwel zeker, dat Teilhard de Chardin deze tand van een aap zélf naar de opgraving heeft meegebracht, omdat er ten tijde van het veronderstelde tijdvak van de Piltdown-mens géén apen in het Verenigd Koninkrijk aanwezig waren. Kortom, in de geologische lagen waarin de opgraving plaatsvond, kunnen er onmogelijk apentanden gevonden worden. Teilhard de Chardin heeft deze tand dus niet ‘toevallig’ gevonden, maar hem zélf in Piltdown – met medeweten van Charles Dawson – in de grond gestopt.

Ook is het zeer opvallend, dat de onderkaak van de Piltdown-mens in werkelijkheid een onderkaak van een orang-oetan is. Ook hier geldt, dat in het Verenigd Koninkrijk nooit orang-oetans geleefd hebben, aangezien orang-oetans alleen maar in Zuidoost-Azië voorkomen. Apentanden en onderkaken van orang-oetans zijn moeilijk te verkrijgen – zeker in die tijd – en dit toont pijnlijk aan, dat hier grootschalig werd gefraudeerd.

Teilhard de Chardin heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de ontdekking van de fossielen van de zogenaamde Peking-mens. De eerste vondsten van de Peking-mens werden tussen 1923 en 1927 gedaan door de Zweedse archeoloog Johan Gunnar Andersson tijdens opgravingen bij Zhoukoudian in de buurt van Peking. In 1927 kreeg de Canadese paleoantropoloog Davidson Black van Andersson de twee fossiele mensachtige kiezen uit Zhoukoudian om deze te onderzoeken. Met een riante beurs van de Rockefeller Foundation begon Black daarna in Zhoukoudian ook opgravingen te verrichten.

Nadat Black in 1934 kwam te overlijden nam Teilhard de Chardin het onderzoek over. Tot 1936 was ook de Duitse paleoantropoloog Franz Weidenreich bij de opgravingen betrokken, daarna kreeg Teilhard de Chardin de vrije hand. De gevonden ‘menselijke’ fossielen, die waarschijnlijk eerder een mengelsmoes van beenderen van mensen en apen waren, ‘verdwenen’ in 1941 op mysterieuze wijze uit het Union Medical College in Peking. Tot op het ogenblik, dat de fossielen van Zhoukoudian verdwenen, stonden deze onder het toezicht van Pierre Teilhard de Chardin. De evacuatie aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was waarschijnlijk het ideale moment om de originele fossielen van Zhoukoudian op een elegante manier te laten verdwijnen zodanig dat het bedrog van Teilhard de Chardin – onder wiens voeten de grond te heet begon te worden – daar alvast niet aan het licht zou komen. De originele fossielen van Zhoukoudian kunnen we nu dus niet meer onderzoeken. Wat er wérkelijk in Zhoukoudian werd gevonden, zal waarschijnlijk nooit nog iemand te weten komen.

De zienswijzen van Teilhard de Chardin over vermeende menselijke ‘evolutie’ werden sterk beïnvloed door zijn studies aan het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs en door de evolutionisten Henri Bergson en Theodosius Dobzhansky. De bekendste uitspraak van Dobzhansky was trouwens: “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (= “Niets in de biologie heeft betekenis, tenzij in het licht van de evolutie”). Deze uitspraak vormt de kerngedachte van de zogenaamde ‘Moderne Synthese’ en geeft meteen al aan hoe onwetend de hedendaagse biologie is aangaande de historiek van het plantaardige, dierlijke en menselijke bestaan. De biologische wetenschappen kunnen nog steeds niet het vermeende ontstaan van nieuwe soorten verklaren.

Aangezien de Rockefeller Foundation het onderzoek in Zhoukoudian financierde, en Teilhard de Chardin de facto in dienst was van de Rockefeller Foundation, hoeft het natuurlijk niemand te verwonderen, dat de New York Times van 19 maart 1937 Teilhard de Chardin beschreef als “de Jezuïet die beweert dat de mens afstamde van apen”. Eén van de wetenschappelijke collega’s van Teilhard de Chardin was Julian Huxley, die de geschriften van Teilhard de Chardin hielp promoten en het voorwoord schreef van de 1959-editie van het boek van Chardin: The Phenomenon of Man. Julian Huxley was de kleinzoon van Thomas Huxley (1825-1893), de vriend van Charles Darwin, die het Darwinisme inzette in zijn strijd tégen God. Julian Huxley was op zijn beurt een fervente evolutionist en een atheïstische humanist, die de eerste directeur van de – door de Rockefeller Foundation financieel gesteunde – UNESCO werd. Julian Huxley was ook een stichtend lid van het World Wildlife Fund en een voorstander van menselijke bevolkingscontrole. Julian’s broer, Aldous, was een ‘hindoe-mysticus’ die beweerde verlichting gevonden te hebben door middel van drugs.

Zonder overdrijven kan Teilhard de Chardin omschreven worden als één van de meest vooraanstaande vervalsers van het paleoantropologisch onderzoek. De drang van Teilhard de Chardin om – in strijd met de Katholieke Leer – het Darwinsime te promoten, is duidelijk waarneembaar in zijn dubieuze ‘theologische’ geschriften. Het is echter té makkelijk om Teilhard de Chardin als een ‘meeloper’ weg te zetten. Integendeel, Teilhard de Chardin – maar ook een aantal andere ‘katholieke’ priesters – waren niet alleen direct verantwoordelijk voor het salonfähig maken van de Evolutietheorie binnen de Kerk, maar ook daarbuiten. In deze missie werden zij financieel en organisatorisch ondersteund en gestuurd door dubieuze mecenassen. Is het dan zo verwonderlijk, dat het evolutionaire denken van Teilhard de Chardin via de Rockefeller Foundation en de steun van de Amerikaanse media zo een enorme invloed had op de zogenaamde ‘geest van het Tweede Vaticaans Concilie’?

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Benjamin ☩

  (25 november 2018 - 13:59)

  ☩JMJ☩

  Citaat Mathieu Albert: “In deze missie werden zij financieel en organisatorisch ondersteund en gestuurd door dubieuze mecenassen.”

  Iedereen zou ondertussen reeds moeten weten dat de Rockefellers één van de satanische families zijn die aan de top staan van de internationale maçonnieke sekte. David Rockefeller was trouwens de stichter van de satanische Trilaterale Commissie.

   Peter

   (25 november 2018 - 18:25)

   Beste Mathieu Albert,
   Mooi naar voren gehaald, die leugens en manipulaties van die satanische “wetenschappers ” die de geopenbaarde waarheid van God proberen te verdoezelen. Op deze wijze, geholpen door een zwak geloof van bepaalde priesters in de K. Kerk, zijn er ontelbare zielen die het feit aannemen dat de K. Kerk hen leugens heeft wijsgemaakt en dat we nu veel meer “ontdekt” hebben. Op een dag vernam ik van een kloosteroverste van een voorname kloosterorde dat de zonden die wij nu bedrijven en feite het gevolg is van dat we nog niet helemaal uit de gevolgen zijn van onze prematen (apen) en dat wij daar niet verantwoordelijk zijn.
   Ik dacht van mijn stoel te vallen, daar ik me aan zulke uitleg helemaal niet had verwacht, bijzonder niet van iemand die een priester is en die mij als leek, had moeten leiden naar de geopenbaarde waarheid.
   To op heden heb ik geen enkele priester kunnen spreken die mij bevestigd dat wij niets anders mogen geloven als wat er uitdrukkelijk in de vijf eerste hoofdstukken van Genesis is vermeld. Andere priesters die heel diep gelovig zijn hebben dit wel schriftelijk bevestigd.
   Iedere priester met wie ik spreek weigert om met mij hierover in gesprek te treden. Waarom?
   Ik heb al meerdere malen hier op dit forum uitgelegd, waarom de onzin van evolutie een rechtstreekse zonde is tegen de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Marie en de Menswording van Christus, maar dat wordt door de “Katholieken” die zich zo zelf betitelen, niet aangenomen. Men houdt eraan om zich in alle bochten te wringen om toch maar een valse Christus uit de doeken te doen.
   Wat blijft er nog van over als deze “Katholieke priesters” ons aanbevelen om o.a. de akte van geloof iedere dag te bidden en uitspreken: “Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast al wat U geopenbaard hebt en door de H. Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat U de Opperste en onfeilbare waarheid bent.”
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (25 november 2018 - 19:37)

  – Ik denk niet dat de katholieke Kerk ooit zeer definitieve uitspraken zal doen over het verschijnsel evolutie van planten, dieren en mensachtige wezens (tot mensen toe), en ook niet over zogenaamde “evolutietheorieën” (waarvan er meerdere zijn). Dat behoort niet strikt tot de rol van de Kerk, en de Kerk laat het wetenschappelijk onderzoek gewoon voortgaan.
  – Maar toch bestaan er officieuze kerkelijke opinies over dit onderwerp, bv. geventileerd door pausen of sommige kardinalen en (aarts-)bisschoppen.
  – Persoonlijk vind ik dat Teilhard de C. helemaal verkeerd zit als hij begint over het punt omega en dies meer. Hij kreeg niet voor niets verboden van de Kerk.
  – In het interessante boek “Redenen om te geloven” van de vroegere aartsbisschop André Léonard wordt een zeer goede visie op dit onderwerp ten beste gegeven, gebaseerd op theologie, uitspraken van concilies én de objectieve resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
  – Uit dit boek blijkt dat Léonard geen hoge hoed op heeft van wat Teilhard allemaal vertelde.
  – Teilhard was inderdaad betrokken bij een onderzoeksgroep die een vervalste schedel “onderzocht” (schedel samengesteld uit 2 stukken van verschillende oorsprong). Maar bij mijn weten is het niet bekend of Teilhard zelf bedrog gepleegd heeft, dan wel of hij zelf bij de neus genomen werd door anderen in de groep.

  DG

  (26 november 2018 - 00:26)

  Ter ondersteuning van dit artikel. Al in 1962 heeft paus Joannes XXXIII een streng monitum (Streng Kerkelijke vermaning) tegen de werken van de Teilhard de Chardin uitgevaardigd.

  Met diepe verslagenheid bevestigde men dat de Paus niet werd gehoorzaamd, zelf niet door de kardinaal-primaat van het land. Hij beschermde juist Teilhard de Chardin. (Ongehoorzaamheid aan de Paus).

  De huldebetoging van hem werd door deze Kardinaal-primaat dus beleid daar zijn aanwezigheid.
  Deze huldebetoging werd gehouden te Brussel 29 oktober 1975 te 20:15 uur.
  Aan zijn zijde Mevrouw Jeanne Mortier, zij had al twaalf boeken van “wijsgerig” en “goddienstigwerk” uitgegeven die hij had geschreven.

  In de loop van de avond verscheen Teilhard op het doek via een korte film. Daarna hield pater Biondi een voordracht over de ‘vergeestelijking van de wereld’, werk van de Heilige Geest.

  De aandacht werd getrokken op een reeks van de drie conferenties in de loop van de winter. De laatste “Teilhard en de oosterse mystiek”: naar een samensmelting van de godsdiensten, (lijkt mijn ketters) voorgedragen door Mevrouw Ursula King van de Leeds Hogeschool in Engeland.

  Het monitum van paus Joannes XXXIII verscheen op 30 juni 1962 en luidde:
  Werken van pater Teilhard de Chardin, zelfs uitgegeven na zijn dood, verspreiden en men blijft niet onverschillig voor.
  Met abstractie van al wat de positieve wetenschappen betreft, behelzen deze werken duidelijke dubbelzinnigheden en zelfs grove dwalingen onder filosofisch en theologisch oogpunt, met schending van de Katholieke Leer.
  De hoogwaardige en eerbiedwaardige Vaders van de opperste congregatie van het heilig Officie nodigen in gevolge alle bisschoppen, overste van religieuze instituten, oversten van seminaries en rectoren van hogescholen, de intellectuelen op hun hoede te stellen, bijzonderlijk te jongeren, voor de gevaren welke bevat zijn in de werken van pater Teilhard de Chardin en van zijn discipelen.

  Heilige Maria, Zetel de Wijsheid, bid voor ons.
  KONINGIN VAN HET HEELAL
  MIDDELARES TUSSEN GOD EN DE MENSEN
  TOEVLUCHT VAN ONZE HOOP
  BID VOOR ONS EN RED ONS
  BEKOM ONS VREDE
  RED DE GODGEWIJDE EN DE JEUGD.

  AMEN, AMEN, AMEN.

  DG

  (26 november 2018 - 00:40)

  Ondanks te vele vernietigde bevindingen schreef hij in zijn boek ‘Appertition de l’Homme’ (1965) nog steeds zijn eerstre bevindingen over de Sinanthroop. Dat zeg toch wel iets over hem. Lijkt erop dat hij betrokken was.

  DG

  (26 november 2018 - 00:54)

  Sorry, zijn boek ‘Appertition de l’Homme’ werd in 1956 uitgegeven na zijn overlijden.

  Rinze

  (26 november 2018 - 13:42)

  Pater Dr. Paul Robinson SSPX heeft een boek geschreven waarin hij de wetenschap van de BIG BANG-theorie en de “oude aarde” verdedigt: “The Realist Guide to Religion and Science” (2018).
  Heeft iemand van ons dat al gelezen?

  https://sspx.org/en/news-events/news/sspx-seminary-professor-releases-new-book-realist-guide-religion-and-science-35424
  https://angeluspress.org/products/the-realist-guide-to-religion-and-science

  Citaat van St. Thomas:
  Two things must be observed in questions of this sort, as Augustine teaches. First, one must hold unshakably that Scripture is true. Second, since Sacred Scripture can be interpreted in many ways, one must not hold to a given interpretation so firmly that, once that interpretation is clearly shown to be false, he presume to assert that the false interpretation is Scripture’s meaning, lest, by doing so, he expose Scripture to ridicule by non-believers, and close off for them the path to belief.

  Zie onder meer zijn artikel:
  https://therealistguide.com/big-bang-theory-reactions

  To argue geocentrism on the basis of the Bible today is, then, contrary to the Catholic spirit in reading the Bible.

  Question: Do you no longer believe in the creation story in Genesis?

  Answer: I read Genesis in the way that the Catholic Church has directed her children to read it. The Church indicates that Genesis 1 is meant to teach us important dogmas of faith, but is not meant to teach us science.

   identicon

   Dekee Michaël

   (26 november 2018 - 15:57)

   En hier kunt u het antwoord lezen van het Kolbecenter, een katholiek apostolaat toegewijd aan het verkondigen van de waarheid over Genesis: http://kolbecenter.org/scoffers-will-arise-in-the-last-days-a-reply-to-fr-paul-robinson-fsspx-2/

   Citaat:

   In one of the most remarkable prophetic passages in the entire Bible, St. Peter our first Pope, was inspired to warn us against an all-out satanic assault on this fundamental doctrine of creation “in the last days” when “scoffers” would come into the Church of God saying

   Things have always continued as they were since the beginning of creation (2 Peter 3:4).

   With this prediction, St. Peter miraculously summed up the precise error that undergirds all of the modern deviations from the traditional doctrine of creation—atheistic evolution, theistic evolution and so-called “progressive creation.” Before going further, let us define each of these ideas in turn.

  DG

  (26 november 2018 - 19:52)

  Graag voor mensen die geen Engels kunnen lezen voortaan in het Nederlands.

  A. G. Stinus

  (26 november 2018 - 20:17)

  – Waarom geeft Mathieu Albert de reactie van Vincent Kemme niet volledig weer ? Nu pikt hij hier en daar iets uit die reactie, en schrijft er een en ander rond. Op die manier kan je natuurlijk allerlei verdachtmakingen lanceren, en aan stemmingmakerij doen.

  – Op Radio Maria heb ik Vincent Kemme in zijn programma Biofides leren kennen als een zachtmoedige man die terecht beklemtoont dat eerlijke wetenschap (en rede) en katholiek geloof goed samengaan, en leerde ik hem kennen als iemand die aan de medische wereld duidelijk probeert te maken dat abortus en euthanasie niet horen, zowel vanuit filosofisch als religieus oogpunt. En ik heb hem nog nooit onzin weten vertellen over evolutie en de oorsprong van de mens. Ik heb hem ook nooit horen zeggen dat hij volledig achter alle ideeën van Teilhard de C. (waar ik zelf ook niet achter sta) zou staan.

  – Ik vind de laatste artikels van Mathieus Albert (die zelf toegeeft niets van wetenschap te kennen, notabene) dan ook bedroevend en beneden alles. Ze bekladden niet alleen de reputatie van katholieke idealist Vincent Kemme, maar halen ook nog eens Radio Maria en deze website naar beneden.

  ****** Aanrader voor iedereen : LUISTER naar het radioprogramma BIOFIDES van Vincent Kemme op radio Maria (DAB+ radio) *** Elke eerste dinsdag van de maand om 13.00 uur. Herhaling de zaterdag erna om 18u15 ******

   Mathieu Albert

   (26 november 2018 - 20:54)

   @ Stinus,

   Ik moet uw uitspraken toch enigszins relativeren.

   Het is overduidelijk, dat Vincent Kemme vol is van zijn evolutietheorie. Of hij onzin verkoopt of niet, dat kan ik onvoldoende beoordelen, aangezien ik niet naar zijn programma’s luister en dat ook niet zal doen. Ik grasduin enkel een beetje door zijn website en daar staat eigenlijk bitter weinig over evolutie. Nergens gaat hij in op de inhoud. Maar goed, wat hij wil bereiken, is twijfel zaaien en het is voldoende voor de mensen én de jongeren om ‘te weten’ dat ze van de apen afstammen om ongelovig te zijn.

   Vervolgens zit u steeds te hameren op het feit, dat er géén tegenspraak zou zijn tussen Geloof en wetenschap. En dat klopt in zekere zin. Maar, in zekere zin ook niet. Maar, het gaat mij niet over het feit of de Evolutietheorie compatibel zou zijn met de Bijbel of niet. Het gaat erom of de Evolutietheorie zélf eenvoudigweg geen sprookje is. U probeert mij dus op Bijbelse gronden het recht te ontzeggen om op wetenschappelijke gronden te twijfelen aan de Evolutietheorie. Is twijfel niet de motor van de wetenschap?

   En dan dat gezeur over abortus en euthanasie. Ik heb Kemme daar niet voor nodig. Wie meewerkt aan een abortus is geëxcommuniceerd en gaat naar de hel. Wie zichzelf laat euthanaseren, pleegt zelfmoord, is daardoor geëxcommuniceerd en gaat vervolgens regelrecht naar de hel.

   Vervolgens, wat is wetenschap? Naast de positieve wetenschappen heb je ook nog de Humane Wetenschappen die een stuk interessanter zijn dan die domme SCIENCE. Wat weet u als natuurkundige bijvoorbeeld over biologie? Waar haalt u het recht vandaan om als natuurkundige te oordelen over de Evolutietheorie? U bent net zoals Kemme absoluut niet bekwaam om daar ook maar iets over te zeggen.

   En verdorie, wat heeft de harde SCIENCE te zeggen over de mens? NIETS!

   De meesten staren zich blind op de techniek. Blinde ingenieurs die dingen doen werken, maar absoluut niet weten waarom iets werkt. Het is aan de wetenschap om het functioneren van de techniek te verklaren, maar daar blijft het wel erg stil. Laat staan, dat de SCIENCE iets over het menselijke bestaan zou kunnen zeggen.

   Tot slot, als Kemme iets over dé Evolutietheorie te zeggen heeft, dan moet hij dat maar eens doen. Het is niet aan ons om te raden wat Kemme allemaal denkt. Hij moet dan maar eens klare wijn schenken. Als Kemme beweert, dat Adam van een aap zou afstammen, dan is hij in de ban van de Kerk.

  Benjamin ☩

  (27 november 2018 - 00:53)

  ☩JMJ☩

  De Romeinse Catechismus, die eeuwen lang in priesterseminaries gebruikt werd, over de stilstaande aarde in het midden van de kosmos (Pars I, De primo symboli articulo, De terrae creatione):

  “At vero terram etiam super stabilitatem suam fundatam Deus verbo suo iussit in media mundi parte consistere, effecitque, ut ascenderent montes, et descenderent campi in locum, quem fundavit eis: ac, ne aquarum vis illam inundaret, terminum posuit, quem non transgredientur, neque convertentur operire terram. Deinde non solum arboribus, omnique herbarum, et florum varietate convestivit, atque ornavit, sed innumerabilibus etiam animantium generibus, quemadmodum antea aquas, et aera, ita etiam terras complevit.”

  Mijn vertaling:

  “Maar waarlijk heeft God door Zijn woord ook de aarde bevolen, op haar stabiliteit gefundeerd, te bestaan in het middelste gedeelte van de wereld, en heeft Hij bewerkt dat er bergen zouden oprijzen en velden zouden neerdalen in de plaats dewelke Hij voor hen fundeerde: En, opdat het geweld van de wateren haar niet zou overspoelen, plaatste Hij een grens dewelke zij niet overschrijden, noch zullen zij wederkeren om de aarde te bedekken. Vervolgens bekleedde en ornamenteerde Hij haar niet alleen met bomen, en alle variëteit van planten en bloemen, maar vulde Hij zo ook de landen eveneens met ontelbare soorten van dieren zoals daarvoor de wateren en de lucht.”

  Dat dit in de Romeinse Catechismus staat betekent dat het een religieus onderwerp is, en niet een theologisch irrelevant, profaan onderwerp waar het kerkelijk gezag geen bevoegdheid voor heeft.

   Benjamin ☩

   (27 november 2018 - 01:08)

   Correctie in de vertaling: “En, opdat het geweld van de wateren haar niet zou overspoelen, plaatste Hij een grens dewelke zij niet zullen overschrijden, noch zullen zij wederkeren om de aarde te bedekken.”

  A. G. Stinus

  (27 november 2018 - 17:03)

  Hallo Mathieu Albert (26 november 2018 – 20:54),

  – Ik hoor Vincent Kemme relatief weinig bezig over evolutie, op Radio Maria. Meestal gaat het over ethiek in de medische sector enz. Bekrompen van jou om niet te willen luisteren. Bang van iets op te steken ?
  – Exacte wetenschappen moeten niets zeggen over God, ze moeten objectief en neutraal blijven. En mensen die zeggen dat ze een “evolutietheorie” gemaakt hebben ook niet.
  – Je schrijft : “En dan dat gezeur over abortus en euthanasie. Ik heb Kemme daar niet voor nodig. …” Ik vind dat beneden alle peil van jou, dat je mensen die in feite een deel van de christelijke boodschap uitdragen, zo bekijkt. We moeten juist opkomen tegen abortus en euthanasie, overal waar we kunnen !
  – Met “Bijbelse gronden” moet je opletten. Ben jij soms een specialist in antieke geschiedenis, antieke talen en aardrijkskunde, de Bijbel én nog eens theoloog erbij ? De Bijbel is geen leerboek voor fysica, chemie of biologie. Bega niet de fout van geflipte protestanten, Getuigen van Jehova of zelfs moslims. Moslims vinden wetenschap maar niets ; alles staat in de koran, zeggen ze. Dag Jan …
  – Je schrijft : “Naast de positieve wetenschappen heb je ook nog de Humane Wetenschappen die een stuk interessanter zijn dan die domme SCIENCE.” Wat een dikke nek, mensen. In de exacte wetenschappen is er altijd een zekere objectiviteit, die je niet vindt in de humane wetenschappen. In deze laatste is alles veel rekbaarder en onderhevig aan mode enz. En als je je neus optrekt voor exacte wetenschappen, blijf dan weg van internet, want dat is er gekomen door allerlei vondsten van de exacte wetenschap.
  – Ik heb heel wat contacten gehad met biologen, en het zijn serieuze mensen die je kunt vertrouwen. Ze beoefenen hun stiel op een ernstige manier, en God komt daar van ver of van bij niet bij te pas, zoals het hoort in de exacte wetenschappen. Tevens heb ik inzicht in de dateringsmethoden, die sommigen gebruiken.
  – Jij denkt de wetenschappen te moeten vervangen door foute inzichten gehaald uit Bijbelteksten die voor andere dingen bedoeld zijn. Dan eindig je met de hemel die op 4 pilaren steunt en van dat … De katholieke Kerk heeft grote achting voor de wetenschap, en doet er zelfs aan mee (pauselijk observatorium) ! Jij moet het niet beter willen weten, want dat lukt niet.
  – Waar blijft je objectieve weergave van wat Vincent Kemme je geschreven heeft ?

  A. G. Stinus

  ****** Aanrader voor iedereen : LUISTER naar het radioprogramma BIOFIDES van Vincent Kemme op radio Maria (DAB+ radio) *** Elke eerste dinsdag van de maand om 13.00 uur. Herhaling de zaterdag erna om 18u15 ******

   Mathieu Albert

   (27 november 2018 - 18:20)

   Beste Stinus,

   Waar zeg ik dat de exacte wetenschappen iets over God moeten zeggen? Over de mens moeten ze iets zeggen! Maar ook dat doen ze niet.

   Net zoals die opgehypte vlucht naar Mars nu weer. Alsof ze daar nooit eerder geweest zouden zijn… Maar nu hebben ze “een betere camera” en “betere foto’s”. Wat een winst! In plaats van het geld te verbrassen aan zinloze projecten, zouden ze het beter aan de armen geven.

   Net zoals die Macron, die nu ook “begrip voor de armen heeft”, maar vooral toch ook voor het ‘milieu’. Terwijl Macron zich het kan permitteren zich zorgen te maken over het einde van de wereld, maken vele Fransen zich zorgen over het einde van de maand.

   U gebruikt de Bijbel om de Evolutietheorie waar te verklaren, niet ik! Als u zegt, dat er géén tegenspraak is, is dat een theologische uitspraak. Met protestanten en moslims heb ik niets te maken.

   “In de exacte wetenschappen is er altijd een zekere objectiviteit, die je niet vindt in de humane wetenschappen. In deze laatste is alles veel rekbaarder en onderhevig aan mode enz.” Waarom stel je de evolutietheorie dan voor als een ‘exacte wetenschap’? Alsof de evolutietheorie niet rekbaar en onderhevig aan mode zou zijn.

   Ik zou toch ook maar voorzichtig zijn met het promoten van een radiozender die ketterij verkoopt. Met uw advies brengt u het zieleheil van de gelovigen in gevaar.

  Agnes Jonckheere

  (27 november 2018 - 23:51)

  Aan te bevelen

  MICHAËL DEKEE – DE EVOLUTIETHEORIE ONTKRACHT.
  26 november 2018, Tegenstroom
  De evolutietheorie wordt grondig onder de loep genomen: van de bouwstenen van het leven (DNA en eiwitten) tot het fossiel bewijs, dateringstechnieken, en wat Darwin schreef in “On the Origin of Species”.
  Meer in zijn boek >> https://evolutietheorie-ontkracht.com/koop-het-boek/

  Luister verder >> https://www.youtube.com/watch?v=KEwiiDzQ7g8&fbclid=IwAR3w4UgYKFKWzGqrfs9prW6oo8JEmUJi706CzTqZCwbAur9NsyYh-oJAMdg

  A. G. Stinus

  (28 november 2018 - 17:10)

  Hallo Mathieu Albert,

  – Je schrijft : “Waarom stel je de evolutietheorie dan voor als een ‘exacte wetenschap’? Alsof de evolutietheorie niet rekbaar en onderhevig aan mode zou zijn.”. Je bazelt echt. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb het niet graag over evolutietheorie, want er zijn er verscheidene, en wat houden die theorieën juist allemaal in ? Ik beweer wel wat iedereen zó ziet : het lichaam van de mens is verwant aan dat van de zoogdieren, en het zal door bepaalde processen uit de dierenwereld voortgekomen zijn.
  – Echte exacte wetenschappen zijn er maar weinig, zoals wiskunde of fysica. Bij de studie van evolutie kan men proberen de geschiedenis te reconstrueren waarbij het lichaam van de mens stilaan ontstaan is via mutaties, evolutie, … uit de fysieke wereld. De auteurs van dat soort studies moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen bij hun conclusies. Ze kunnen best met waarschijnlijkheden spreken, en “God” past niet in die studies. In de wetenschap werkt men binnen een beperkt kader, waarin God niet ter sprake mag of moet komen.
  – Verder ben je over zaken bezig die hier niets ter zake doen.

  Groeten van Au. Gu. Stinus

  A. G. Stinus

  (28 november 2018 - 17:32)

  – De dateringstechnieken voor fossielen enzovoort zijn wel degelijk betrouwbaar indien ze goed toegepast worden. Er bestaan verschillende technieken die elkaar bevestigen, omdat ze dikwijls op dezelfde tijdsperiode slaan en qua resultaat overeenkomen.
  – Het is onzin uit de Bijbel te willen opmaken op welk ogenblik God de mens “op aarde zou gezet hebben”. De geslachtslijsten uit de Bijbel zijn niet letterlijk te nemen. Getallen uit de Bijbel zitten vol symboliek, en zijn dikwijls niet letterlijk te nemen.
  – Als men via Bijbelse geslachtslijsten (verkeerdelijk) zou opmaken wanneer de mens door God op aarde gezet zou zijn, zou dat zo een 6.000 jaar geleden geweest zijn (sommige protestanten zijn daar fanatiek mee bezig).
  – Welnu, de Cro-magnonmens (die de prachtige rotstekeningen gemaakt heeft) leefde tussen 40.000 en 20.000 jaar geleden, en dat is dus al veel langer geleden.
  – Conclusie : gebruik je verstand, en gebruik de Bijbel als religieus boek, en niet als handboek voor kosmologie, fysica enz.

  Raphaël

  (2 december 2018 - 01:19)

  Wie bewijst eigenlijk dat DNA bestaat? Het zou bijvoorbeeld in een kern zitten van ongeveer 1/000 mm groot. Dat is heel klein hoor. Ik meld dit, omdat het bestaan van DNA tegenwoordig gekoppeld wordt aan sekse, erfelijke eigenschappen, maar ook aan evt. daders van een misdrijf.
  Ik denk hierover na, omdat, als het verzonnen is, dit wel heel goed uitkomt voor sommige ‘leiders’. Je kunt de mens veel wijsmaken, ook over biologie. Zo zou de evolutietheorie een verzinsel kunnen zijn uit politieke overwegingen. Uit geperverteerde macht misschien.
  Het is zeer vreemd dat kinderen met deze zaken gehersenspoeld worden. Want, stel dat veel wat nu als ‘waar’ wordt gezien vals zou zijn? Want bewezen? Ik vraag mij dus af in hoeverre het bestaan, de functie enz van het DNA bewezen is. Het kan ook zo zijn dat de erfelijke eigenschappen al in (of OP!) de moedercel zitten. De cel immers, waar iedere mens uit gebouwd is komt van de moeder. En die heeft die weer van haar moeder. Enzovoorts. De vader geeft zijn eigenschappen misschien wel door, maar of dit dmv DNA gebeurd? Ik weet het niet zeker.

  Als dus, het DNA anders is, dan men denkt, dan verandert dat ook het oog op evt super-evolutie: van niets tot alles. Het DNA zou, zo las ik, ook een bouwdoos voor materiaal kunnen zijn, maar geen intelligentie bevatten. Die heeft de oer-moedercel al van zichzelf, die van iedereen (dus, lijkt mij) hetzelfde is.

  Misschien zijn de verschillen tussen de mensen wel bedacht door lieden die dat goed voor zichzelf uitkwam. Immers, als iedereen gelijk is, dan is ongelijkheid in macht en kracht ook een illusie.

  We zouden dus wel eens een een beerput kunnen ruiken, met die ‘wetenschap’.
  Als gesteld wordt dat je per ongeluk als vrouw in een mannenlichaam geboren bent of zo, dan is het moreel aanvaardbaar om je geslacht te wijzigen. Maar, als het nou allemaal verzinsels blijken te zijn?
  Wanneer de ‘wetenschap’ op de morele plaats van God gaat zitten, dan is het niet zo lastig te begrijpen dat dat zeer ernstige gevolgen gaat hebben. Vooral als de ‘wetenschap’ betaald wordt door niet aardige mensen, als u begrijpt wat ik bedoel.
  Want, de ongelofelijke ellende die de mens elkaar in domme hebzucht kan aandoen is immers ook in de Bijbel beschreven? Het lijkt soms wel een inspiratiebron van misdaad.

   Mathieu Albert

   (2 december 2018 - 10:16)

   @ Raphaël,

   Het DNA zijn inderdaad de bouwstenen, maar het bouwplan zit vervat en wordt gestuurd door het Epigenetisch mechanisme.

   Los van de min of meer ingebakken genensequentie, die in de cel de basisstructuur vormt om de voorraad erfelijke eigenschappen en hun relatieve overhand te bepalen, is er een mechanisme dat zich hierop ent, genaamd genomische afstempeling of ‘genomic imprinting’. Dit epigenetisch mechanisme heeft te maken met de mogelijkheid voor het DNA om een gen aan of uit te zetten. Uiteraard ondergaat de verdere ontwikkeling van een nieuwgeboren organisme de beperkingen of bepalingen die door het aan- of uitpatroon worden meegegeven. Rekening houdend met het gegeven dat er 25.000 genen in het menselijk genoom zitten, biedt dit een gigantische hoeveelheid aan mogelijke profielen.

   Dit type van regulering kan zich richten op het DNA, het RNA of de proteïnen (bijvoorbeeld als histoncode) en werkt op het niveau van de celkern of van het cytoplasma. Nucleosomen spelen hierbij een belangrijke rol.

   De Epigenetica is een relatief nieuwe wetenschap, die nog grotendeels onontgonnen terrein is.

   Jammer voor de Darwinisten wordt het biologische proces zo complex, dat ‘toeval’ ronduit een belachelijke, kinderlijke en naïeve ‘verklaring’ vormt.

   Benjamin ☩

   (2 december 2018 - 19:28)

   ☩JMJ☩

   Ik geloof niet dat DNA bestaat, en ik ben niet de enige die dat zegt. De zogenaamde “dubbele helix” is occulte codetaal voor het hermetisch caduceus-symbool. De gedachte, verder, dat de mens “bouwstenen” zou kunnen vinden om die vervolgens te kunnen manipuleren en wezens tot in hun kern te kunnen hybridiseren en transformeren is typisch aan die oude, duivelse droom van de alchemisten om goden te willen worden en de wereld aan te passen en te altereren naargelang zij zouden willen. De joodse kabbalistiek is de helse bron van al die kwaadaardige onzin zoals ook het pseudofilosofisch modernisme dat in universiteitsfaculteiten (hetgeen beweert dat het menselijk denken realiteit creëert) rondgebazuind wordt daar uit voortvloeit. Ik geloof niet dat mensen potentieel bij machte zijn om, bijvoorbeeld, mensen en dieren te klonen. Het is allemaal bedrog. Wanneer ‘wetenschappers’ met hun gezichten in video-opnames verschijnen om de wereldbevolking te komen vertellen dat de leefwereld die zij kennen mogelijk een computersimulatie zou zijn door een computer ergens in een ander universum, hetwelk dan zelf ook nog eens een simulatie zou zijn door een computer etc. etc., zo tot in het oneindige, en dat er een magisch “kwantum niveau” zou bestaan dat de mensen kunnen leren manipuleren om zelf als goden realiteiten te creëren voor hun eigen plezier, dan moet men weten dat men daar in die ‘wetenschappelijke’ instituten niet met wetenschap bezig is, maar met occult mysticisme en hekserij.

   De evolutieleer werd door de ‘wetenschappers’ tot een dogmatisch niveau verheven voor de goddeloosheid als grondslag voor de valse satanische leer die de mensen in de oren fluistert dat zij tot goden zouden kunnen “evolueren”. Het is de oude valse belofte van de slang in de Hof van Eden die de mensheid ten gronde gericht heeft van in den beginne. Het is allemaal geconnecteerd, maar slechts weinigen zien de verbanden.

   Uw afkeer jegens de Heilige Schrift, Raphaël, gaat uit van een ongegronde presumptie dat uw eigen humanisme als toetssteen zou moeten dienen om te bepalen wat goed of kwaad is. God is niet humanistisch, en het is dus niet omdat de H. Schrift niet humanistisch is dat u die als niet geïnspireerd door God zou kunnen afschrijven.

  Raphaël

  (2 december 2018 - 20:21)

  @Mathieu Albert
  Ik ben redelijk op de hoogte van wat u schrijft. Maar, toch heb ik zo mijn vraagtekens over een en ander. Vandaar dat ik meldde dat de DNA-kern (Nucleolus) onvoorstelbaar klein is. Men stelt ook dat de genen de eiwitcodering bevatten etc. Ik kan dit allemaal volgen, en ik weet er veel vanaf. Maar, ik weet ook dat conclusies die getrokken worden soms niet kloppen. De laatste tijd bijvoorbeeld zijn er ook geleerden op dit gebied die aangeven dat de cel(wand) uiterst intelligent is, en de functie van het (evt bestaande) DNA verkeerd begrepen wordt. Zo bezien is het DNA een blokkendoos met matrijzen voor de bouw van eiwitten. Maar de Cel zelf bepaald wat er zou moeten gebeuren. Verder is het zo dat zeer veel in de biologie niet begrepen wordt. Daarom vind het raadzaam om jonge mensen niet met theorieën lastig te vallen. Sterker nog, ik zit meer op de lijn van Benjamin en zie verbanden met de onderwereld die tegenwoordig ook een tamelijk grote vinger in de pap zouden hebben. Iets dat natuurlijk logisch is.

  @Benjamin
  “Het is allemaal geconnecteerd, maar slechts weinigen zien de verbanden.” Absoluut. Om zaken te her-kennen is eerste kennen (kennis) nodig. En dat slechts weinigen de verbanden zijn is ook waar dus. Dat is juist het trieste waar leugenaars misbruik van maken vaak; onwetendheid en goedgelovigheid.

  “Uw afkeer jegens de Heilige Schrift, Raphaël, gaat uit van een ongegronde presumptie dat uw eigen humanisme als toetssteen zou moeten dienen om te bepalen wat goed of kwaad is. ”
  Ik begrijp dit. Echter, dat laat toch onverlet dat de mens zélf steeds moet blijven toetsen? Want, stel nu dat er mensen geknoeid hebben met de Bijbel? Zou de satan dit niet kunnen doen?

  En, als God de mens schiep naar zijn beeld, dan zou de mens toch ook zijn verstand moeten kunnen gebruiken? Is dat dan niet ons recht en misschien zelfs plicht?

   Benjamin ☩

   (3 december 2018 - 01:31)

   ☩JMJ☩

   God wil niet dat de zielen verloren gaan, ofschoon hij een man niet redt dan met de coöperatie van zijn wil. Daarom zal de Heer nooit toelaten dat de authentieke Heilige Schrift verloren gaat zodat het niet meer mogelijk zou zijn om te weten wat de echte gewijde teksten zijn. Hij wil niet dat de mogelijkheid verdwijnt voor de mensheid om de waarheid te kennen. Daarom ook heeft Hij Zijn Heilige Kerk met een onfeilbaar definiërend gezag toegerust dat intact blijft ondanks de vele slechte mensen die er al binnen de Kerk geweest zijn. Het fundament van haar gezag is immers niet menselijk, maar goddelijk.

   Citaat Raphaël: “Dat is juist het trieste waar leugenaars misbruik van maken vaak; onwetendheid en goedgelovigheid.”

   Het is werkelijk weerzinwekkend hoe uitgebreid de deceptie is, en hoezeer men door angst en chantage (daar dienen de gruwelijke initiatierituelen toe in de geheime sekten) tracht te verhinderen dat de waarheid gezegd zou worden vanuit de hoge rangen van de manipulatieve instituties. Dan zijn er in deze moderne tijd ook nog de vlak af hypnotische technieken die via televisie en dergelijke de hersenfuncties van de bevolking tot moes reduceren.

   Citaat Raphaël: “De vader geeft zijn eigenschappen misschien wel door, maar of dit dmv DNA gebeurd? Ik weet het niet zeker.”

   De patriarchale lijn van generatie tot generatie is iets zeer belangrijks, en in de oudheid gold die lijn als hoofdzakelijke identificerende factor betreffende lidmaatschap tot volksstammen; in de Europese aristocratie was dit gebruik in hoge mate gepraktiseerd gebleven. Allen behoren tot het Huis van Adam omdat wij allen in rechte lijn afstammen van hem als Patriarch van het menselijk geslacht, en had alleen Eva gezondigd, dan zou er geen Erfzonde overgedragen geweest zijn op ons, want Adam heeft zijn zondeschuld overgedragen als patriarchaal hoofd van de mensheid. Ook de raciale diversiteit is door een goddelijke ingreep toegebracht, in de dagen van Noë, volgens patriarchale afstamming. Daarom is het ook goed, ofschoon de PoCo-politie daar zijn banvloek over uitbralt, dat een man huwt met iemand die qua raciaal type dicht aanleunt bij dat van hemzelf, opdat het voorvaderlijk type zoveel mogelijk gereproduceerd wordt in het nageslacht. God heeft die diversiteit onder volkeren gewild.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.