“Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen” (Mattheus 25:35)

Oude schoolplaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema immigratie is tegenwoordig uitgegroeid tot een hot issue. Politieke partijen houden er verschillende meningen op na en ook vele bisschoppen en kardinalen hebben zich reeds over het thema uitgelaten. Natuurlijke immigratie is iets dat in de menselijke geschiedenis steeds heeft plaatsgevonden. Ook de Heilige Thomas van Aquino verklaarde reeds in een verrassend eigentijdse passage van zijn Summa Theologica (I-II, Vraag 105, Art. 3), dat zelfs Katholieke staten moeten kunnen kiezen, welke volkeren ze op hun territorium toelaten. In die zin is een ‘politiek van open grenzen’ niet superieur aan een ‘politiek van gesloten grenzen’. Beide mogelijkheden zijn legitiem. Een staat kan vanuit veiligheidsoverwegingen kiezen voor het één of het ander. Thomas van Aquino pleitte echter voor een traag naturalisatie-proces waarbij de gastgemeenschap tegen nadelige buitenlandse, politieke beïnvloeding werd beschermd. Aan de andere kant stelt de Heilige Thomas van Aquino ook klaar en duidelijk, dat mensen van geen enkel volk van de Goddelijke Eredienst en van datgene wat noodzakelijk is voor de zaligheid van de ziel bij voorbaat mag worden uitgesloten.

Thomas van Aquino maakt dus een duidelijk onderscheid tussen de rol van staten en de rol van de Kerk. Alle Europese landen – die fundamenteel gekarakteriseerd worden door het Christendom – spannen zich uitermate in om gastvrij te zijn voor immigranten. Vele immigranten, zoals Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Polen, hebben – nadat de aanpassingsproblemen zijn overwonnen – zich dan ook goed geïntegreerd in de gastgemeenschap. Door de recente massale, en zelfs voor een deel kunstmatig georganiseerde migratiestromen naar Europa, komt dit model echter ernstig onder druk te staan, niet in het minst door de zelfsegregatie van bepaalde groepen immigranten met een islam-achtergrond. Bepaalde groepen immigranten weigeren botweg zich te conformeren aan onze Christelijke normen en waarden en willen bijgevolg dus niet langer integreren, maar hun eigen normen aan de gastgemeenschap opdringen. Als gastgemeenschap hebben wij echter de plicht om dit niet te laten gebeuren.

Hoewel de directe redenen voor de ingewikkelde realiteit van menselijke migratie zeer verschillend zijn, schuilt achter deze redenen steeds het ultieme verlangen van de immigrant naar een transcendente horizon van rechtvaardigheid, vrijheid, veiligheid en vrede. In het kort gezegd, het getuigt van een verlangen dat – zij het indirect – naar God zélf verwijst, want slechts in Hem kan de mensheid de volledige vervulling van al haar verwachtingen vinden.

De Blijde Boodschap, die de Boodschap is van de oneindige liefde van God, werd geopenbaard in Jezus Christus, die in de wereld kwam om “de kinderen van God die verstrooid zijn, te verzamelen en tot eenheid te brengen” (Johannes 11:52). Christus wil dus alle mensen verenigen tot één grote familie, waar ook God centraal Zijn woning zal neerplanten. In De civitate Dei beschrijft de Heilige Augustinus hoe ongunstig het voor het zielheil is, dat verschillende bevolkingsgroepen een veelheid van goden eren.

Aangezien “de mens niet leeft van brood alleen, maar leeft van ieder woord dat klinkt uit de mond van God” (Mattheus 4:4) en aangezien Christus de gelovigen expliciet heeft opgeroepen om “alle volkeren te onderwijzen en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heiligen Heilige Geest” (Mattheus 28:19) kunnen wij als gelovigen géén genoegen nemen met een ‘neutrale’ staat die enkel maar de materiële noden van immigranten wenst te leningen. Vanuit Christelijk perspectief is het zieleheil van de immigrant de facto prioriteit numero uno. Een eerste stap die de immigrant moet zetten, is logischerwijze dan ook het zich eigen maken van de Christelijke normen en waarden die de Europese staten karakteriseren. De immigrant die hier permanent wenst te blijven, zal zich aan deze normen en waarden moeten conformeren en dus integreren om vervolgens geheel te assimileren met de gastgemeenschap. De tweede stap is dan de definitieve initiatie in het Katholieke Geloof, die de onomkeerbare ‘opname’ van de vreemdeling in de gastgemeenschap zal voltooien.

Daarom herinnerde Paus Paulus VI aan de woorden van Thomas van Aquino toen hij sprak over de Kerk en memoreerde aan het feit dat uiteindelijk “niemand buiten de moederlijke bezorgdheid van de Kerk valt en dat niemand buiten Haar dienst staat. Niemand is Haar vijand, als hij niet zelf wil. Niet voor niets noemt de Kerk zich Katholiek. Niet voor niets heeft Zij de opdracht in de wereld de eenheid, de liefde en de vrede te bevorderen” (Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 94).

Deze woorden herhalend, zegt het Tweede Vaticaanse Concilie (Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9), dat “dit Messiaanse volk, hoewel het alle mensen nog niet metterdaad omvat, niettemin … de krachtigste kiem van eenheid, hoop en heil is”. “De Kerk is zich bewust van Haar Missie. Ze weet, dat Christus wilde dat Zij een teken van eenheid in de wereld zou zijn. Het is dan ook vanuit dit perspectief dat Zij het fenomeen van de immigratie beschouwt, dat zich heden ten dage voordoet met al zijn positieve en negatieve aspecten. Zich bewust van de drama’s, maar ook van de daarmee verbonden kansen in het fenomeen immigratie en in het licht van de Openbaring, werkt de Kerk – Moeder en Lerares – op zo’n manier, dat de waardigheid van één ieder wordt gerespecteerd, en dat de immigrant wordt welkom geheten als een broer of zuster” (H. Paus Johannes-Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in Amerika, Ecclesia in America (22 jan 1999), 20-22.).

In de persoon van Jezus Christus kwam God de menselijke gastvrijheid zoeken. Daarom toont Christus zichzelf steeds bereid mensen met liefde welkom te heten, hetgeen ook een karakteristieke deugd van gelovigen moet zijn. Hij koos om geboren te worden in een gezin, dat geen onderdak kon vinden in Betlehem en daarna in ballingschap naar Egypte moest. Jezus, die “niets had om het hoofd op neer te leggen” (Mt. 8:20) vroeg degenen die Hij ontmoette om gastvrijheid. Tot Zachëus sprak Hij: “Ik moet vandaag in uw huis verblijven” (Lc. 19:5). Hij vergeleek zich zelfs met een vreemdeling die onderdak zocht: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25:35). Als Hij zijn Apostelen uitzendt, maakt Jezus de gastvrijheid die zij zullen genieten tot een handeling die Hem persoonlijk aangaat met de woorden “Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft” (Mt. 10:40).

Nogmaals, Jezus Christus, de Zoon van God die voor ons aan het Kruis stierf, kwam in de wereld om “de kinderen van God die verstrooid zijn, te verzamelen en tot eenheid te brengen” (Johannes 11:52) en hen te verenigen tot één grote Katholieke familie, waarin God Zijn woning gevonden heeft. Hoe kunnen wij dat als Katholieken concreet realiseren?

In de Regula Benedicti (Nederlands: Regel van Benedictus) vinden wij het antwoord. De Regel van Benedictus is de kloosterregel van de Heilige Benedictus van Nursia uit de zesde eeuw. Het is sinds de Middeleeuwen de beroemdste en invloedrijkste leefregel voor monniken. Met name de Benedictijnen en Cisterciënzers, inclusief de Trappisten, volgen de Regel van Benedictus. Ook wij als leken kunnen ons laten inspireren door de woorden van de Heilige Benedictus.

 

In Hoofdstuk 53 van de Regel van Benedictus over de vraag “Hoe men gasten moet ontvangen” lezen wij het volgende:

 1. Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: “Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen”.
 2. Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd is, maar heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de vreemdelingen.
 3. Zodra dus een gast wordt gemeld, gaan de overste en de broeders hem tegemoet met de meest liefdevolle voorkomendheid.
 4. Eerst moeten zij samen bidden en dan begroeten zij elkaar met de vredekus.
 5. Deze vredekus mag niet worden aangeboden voordat men gebeden heeft, om alle bedrog van de duivel te voorkomen.
 6. De wijze van begroeten zelf moet getuigen van grote nederigheid ten opzichte van alle gasten die komen of vertrekken.
 7. Door het hoofd te buigen of zich plat ter aarde te werpen moet men Christus in hen aanbidden, zoals men die ook in hen ontvangt.
 8. Na hun ontvangst worden de gasten meegenomen voor een gezamenlijk gebed en daarna houdt de overste of wie deze het heeft opgedragen hen gezelschap.
 9. Ter stichting leest men hun iets voor uit de Goddelijke Wet; en daarna laat men het hun aan geen goede zorg ontbreken.
 10. Omwille van de gast breekt de overste de vasten, tenzij het juist een voorname vastendag is die niet geschonden mag worden;
 11. maar de broeders gaan door met hun gewone vasten.
 12. De abt giet het water uit over de handen van de gast.
 13. De voetwassing van alle gasten wordt verricht zowel door de abt als door de gehele gemeente
 14. en na deze voetwassing zegt men het vers: “Wij hebben, o God, uw barmhartigheid ontvangen in het midden van uw tempel”.
 15. Vooral aan het opnemen van armen en vreemdelingen moet men de grootste zorg besteden, omdat men in hen Christus meer in het bijzonder ontvangt; want het ontzag dat de rijken inboezemen leidt vanzelf wel tot eerbetoon.
 16. De abt en de gasten hebben een afzonderlijke keuken, zodat gasten die onverwachts in het klooster aankomen – en er komen er altijd – de broeders niet hoeven te ontrieven.
 17. Twee broeders die vakbekwaam zijn, worden voor een jaar belast met de zorg voor deze keuken.
 18. Hebben zij hulp nodig dan wordt hun die gegeven, zodat zij zonder ontevredenheid hun taak kunnen verrichten. Hebben ze daarentegen niets te doen, dan gaan ze elders werken naargelang het hun wordt opgedragen.
 19. Deze regel geldt niet alleen voor hen maar voor alles wat er in het klooster te doen is:
 20. heeft men hulp nodig dan krijgt men die, heeft men daarentegen niets te doen, dan ontvangt men een opdracht en gehoorzaamt.
 21. Een broeder, wiens ziel vervuld is van de vreze Gods, wordt belast met het gastenverblijf;
 22. een voldoende aantal bedden moet daar altijd gereed staan. En het Huis Gods moet door wijzen met wijsheid beheerd worden.
 23. Wie er geen opdracht toe heeft, mag zich beslist niet met de gasten inlaten of met hen spreken.
 24. Ontmoet hij er of ziet hij er, dan groet hij hen nederig – zoals wij gezegd hebben – vraagt de zegen en gaat voorbij, zeggende, dat hij geen verlof heeft om met een gast te spreken.

 

Kortom, de Kerk voorziet in de materiële noden van alle mensen van goede wil én neemt de zorg voor hun zielheil op door te bekeren.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (23 september 2018 - 16:22)

  Men is in Europa de autochtoon aan het uitwissen!! En christenen zouden een broederschap moeten vormen maar in de praktijk is dat wel andere koek. Iedere migrant heeft het recht om het evangelie te aanhoren, maar velen hebben geen interesse ! Wie zal de vreemdeling Jezus binnen nemen? Goed artikel

  Benjamin ☩

  (23 september 2018 - 17:25)

  ☩JMJ☩

  Migratie gaat per definitie over een piepklein percentage van mensen. De huidige manipulatieve volksverhuizing heeft daar niets mee te maken, en noch Sint Thomas, noch de andere grote Heiligen, zouden deze walgelijke gecalculeerde vernietiging van Blank Europa goedgekeurd hebben. Er bestaat geen enkele gegronde reden waarom de Noordse en Germaanse wereld zich het gelaat zou moeten disfigureren door massale miscegenatie; er is geen enkele reden waarom Europa geafrikaniseerd zou moeten worden. God heeft de Ingvaeonische en Istvaeonische bevolking met gulden haar en heldere ogen gemaakt; tonen we respect voor onze genetische eigenheid die we van onze vaderen geërfd hebben.

  Als wij de Arabieren en Afrikanen willen helpen, dan moeten we de Asjkenazische en Sefardische geldmeesters hun macht breken, die overal de landen van die volkeren kapot maken en in perpetuele chaos gekneld houden, in plaats van de Arabische en Afrikaanse wereld naar hier over te planten. Het Apostolisch Mandaat dat Christus aan Zijn Apostelen schonk houdt verder niet in dat zij de volkeren massaal moesten gaan vermengen tot een Babylonisch eenheidsblok (hetgeen rechtstreeks indruist tegen de goddelijke wil zoals gemanifesteerd in de Volkerenverstrooiing in de dagen van Noë), maar zij moesten de volksstammen gaan bekeren in hun eigen landen. De religieuze eenheid van het Katholiek Geloof respecteert de eigenheid van volkeren en naties (biologische eigenheid inclusief), en wil die natuurlijke verscheidenheid geenszins opheffen of teniet doen. De authentieke principes van het Heilig Rooms Rijk waren immers ook zo; volkeren konden onder de imperiale kroon verenigd worden zonder hun eigenheden, landsbezit, politieke autonomie en volksaard te verliezen, hetgeen diametraal in oppositie staat met het obsessief jacobijns centralisme van de Franse Revolutie.

  Peter

  (23 september 2018 - 23:28)

  Beste Mathieu Albert,
  In uw artikel schrijft u ; “Deze woorden herhalend, zegt het Tweede Vaticaanse Concilie (Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9)”
  Ik vind het eigenaardig dat er stukjes van zinnen in uw relaas staan van Lumen Gentium. Ook b.v. het woord “immigratie” staat daar helemaal niet in vermeld. Ook de tekst zoals u die hier aanhaalt, staat er niet in. Ook b.v. dit ” op zo’n manier, dat de waardigheid van één ieder wordt gerespecteerd, en dat de immigrant wordt welkom geheten als een broer of zuster”.” is er niet in terug te vinden.
  De integrale tekst van ‘Lumen Gentium’ (wel is waar in Engels) kunt u hier vinden.
  https://www.ourladyswarriors.org/teach/lumegent.htm
  Hoe kan dat?

   Bart

   (24 september 2018 - 07:43)

   Hier een website met de meeste katholieke documenten in het nederlands: http://www.rkdocumenten.nl

   Mathieu Albert

   (24 september 2018 - 22:25)

   @ Peter,

   Je opmerking is terecht.

   Ik heb de alinea aangepast met de correcte verwijzingen.

   Deze woorden herhalend, zegt het Tweede Vaticaanse Concilie (Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9), dat “dit Messiaanse volk, hoewel het alle mensen nog niet metterdaad omvat, niettemin … de krachtigste kiem van eenheid, hoop en heil is”. “De Kerk is zich bewust van Haar Missie. Ze weet, dat Christus wilde dat Zij een teken van eenheid in de wereld zou zijn. Het is dan ook vanuit dit perspectief dat Zij het fenomeen van de immigratie beschouwt, dat zich heden ten dage voordoet met al zijn positieve en negatieve aspecten. Zich bewust van de drama’s, maar ook van de daarmee verbonden kansen in het fenomeen immigratie en in het licht van de Openbaring, werkt de Kerk – Moeder en Lerares – op zo’n manier, dat de waardigheid van één ieder wordt gerespecteerd, en dat de immigrant wordt welkom geheten als een broer of zuster” (H. Paus Johannes-Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in Amerika, Ecclesia in America (22 jan 1999), 20-22.).

  Jules van Rooyen

  (25 september 2018 - 07:30)

  Voor U, beste Mathieu, van hetzelfde laken een pak als mijn commentaar bij Katharina’s bijdrage “Eigen volk eerst……” ! U leeft op een andere planeet, wij zijn in oorlog !
  Verzet, weerbaarheid, en morele en mentale mobilisatie zijn de sleutelwoorden. Geen “Gutmenschen” verhandelingen over V2 documenten of verwijzingen naar grote heilige Kerkvaders die zich de huidige, joods maçonniek georganiseerde miljoenen invasie uit Afrika, van islamitische heersers en rovende crimigranten, niet eens hadden kunnen voorstellen.

   Peter

   (25 september 2018 - 13:26)

   Een terechte opmerking, beste Jules. Ook in de Roomse Kerk had zich niemand de huidige criminele situatie kunnen voorstellen. Alhoewel de Heilige Pausen Pius V (het Heilig Misoffer) en Paulus IV (Cum ex apostolatus officio) terechte en voor eeuwig vastgelegde constituties de Roomse Kerk een strijdmiddel geeft om de ketters en scheurmakers te weren uit Gods H. Tempel. Toch worden deze krachtige middelen door velen niet gebruikt en zelfs verworpen en bekritiseerd.

  Bart

  (25 september 2018 - 14:54)

  Beste Jules en Peter. Hebben jullie misschien concrete plannen om jullie heilig verzet gestalte te geven, middels een maatschappelijk relevante organisatie ofzo? Moest dat niet zo zijn, lijkt me de (Benedictijnse) optie van Matthieu iets realistischer en meer passend bij onze roeping als christenmens, ten opzichte van onze directe naaste, die dus, bij momenten, een immigrant kan zijn. De Christelijke hoop zal ons getuigenis op de lange duur vruchtbaar doen zijn bij de vreemdeling of anders bij zijn nakomelingen. Zonder slag of stoot zal dat niet gaan maar daar gaan we als christenen ook niet vanuit, wel? Het resultaat van ons zaaien hoeven we ook in het oog te houden, dat doet God wel.
  Ik denk dus niet dat het veel zin heeft om op dit forum de Don Quichot uit te hangen die tegen zaken denkt te vechten waar een gewone sterveling niets tegen kan doen. Wat we wel kunnen is een geregeld gebedsleven onderhouden en een stil getuigenis geven van onze Christelijkheid. Ga de straat op, gun de mensen je glimlach en je “goeiendag!” en help een moslimvrouw haar boodschappen dragen, ik noem maar iets.

   Bart

   (26 september 2018 - 08:57)

   Correctie: “Het resultaat van ons zaaien hoeven we ook niet in het oog te houden,…”

  Jules van Rooyen

  (26 september 2018 - 16:03)

  Kennelijk ziende blind, beste Bart ! We zijn er ondertussen gewend aan geraakt. Uw badinerende reactie is typerend voor de geestesgesteldheid van linkse utopisten, multi-culti adepten, protestanten en zelfs hun jongere geestverwanten, de NOM katholieken. Deze beide laatsten zijn ontwend geraakt aan realiteitszin door de hersenspoeling van utopieën, geworteld in het modernisme. Ontkoppeld, zijn zij zelfs onverschillig geworden voor de vijandelijk georkestreerde invasie van miljoenen, op verovering beluste islamieten in het Europese, Christelijke hartland. Islamieten zullen zich nooit aanpassen. Maar dat is de bedoeling ook niet van de verborgen, joodse vrijmetselaar macht achter de schermen. Het gaat deze om het Eurabia van de toekomst, inpasbaar in de Jew World Order, en de op stapel gezette wereldregering in Jeruzalem. Maar zij hebben niet overal de overhand. Er zijn nog katholiek gewortelde landen, waar de maçonnieke beroeps subversieven geen vat op hebben, en die de geschiedenis nog kennen.
  De contra revolutie startte daarom in die landen die nog levensvatbare, katholieke wortels hebben overgehouden, ondanks de communistische machtsovername van 1958, in de Kerk van altijd, en daaropvolgend, de joods maçonnieke V2 revolutie van 1962-1965, toen “barmhartigheid”, “verdraagzaamheid”, “tolerantie” en tenslotte de “straal van waarheid” in de valse leer (Nostra Aetate), het credo van de waarheid vernietigde, het katholieke monopolie van altijd.
  Italië, Polen, Hongarije en in mindere mate Beieren, Oostenrijk/Tsjechië – Slowakije, hebben hun weerbaarheid niet verloren, maar weten vast te houden. De patriot bij uitstek, de Italiaanse katholieke minister en contra-revolutionair Salvini, houdt duidelijk zichtbaar, zijn rozenkrans vast op massa meetings. Ook de Hongaarse premier Orban, stopt niet met te pleiten voor behoud van ons Christelijk, Europese continent. Het zijn de protestante landen zoals Zweden, Nederland, Noord-West-Duitsland, die stil zwijgend, murw gebeukt door relativisme en onverschilligheid, zonder slag of stoot, vallen voor de islamieten invasie. In NL kan zelfs een vrijmetselaar premier aanblijven na meerdere geuite leugens in het parlement. Duitsland zit opgescheept met een liegende ex-kader communist, joodse vrijmetselaar Bondskanselier, en FR zit opgescheept met een liegende, volk hatende, joodse vrijmetselaar president. Alle drie zijn kinderloos, en staan te boek als homosexueel. Niemand die daar nog wakker van ligt, niet in NL, niet in Duitsland, noch in FR. Of is U dat allemaal niet opgevallen, beste Bart ? De leugen regeert. Vandaar dat wij in alle bescheidenheid trachten te ontmaskeren, al jaren lang, teneinde de aarzelende lezers op dit prachtige katholieke forum, wakker te schudden.
  Het probleem is niet zozeer gebrek aan combattante, politieke organisaties, maar wel een publieke bewustwording van wat er echt gaande is, inclusief de gevaren van burgeroorlog met inlandige islamieten bevolking groepen. Als het bewustzijn van gevaar opkomt, komt de rest ook.
  De strijd gaat vooral tegen de apathie, tegen de gemakzucht en tegen de breed verspreide Gutmenschen mentaliteit, zoals U in alle naïviteit zegt, “help een moslima de boodschappen te dragen”.
  Wist U, beste Bart, U krijgt daar zelfs geen kans voor ; immers ze mag U geen hand geven, noch U in de ogen kijken, noch naast U lopen, of het woord tot U richten.

   Bart

   (26 september 2018 - 16:48)

   Ik ben er zeker bewust van dat de kwade machten er op uit zijn het (blanke) christelijke Europa om zeep te helpen. Met dankbare hulp van de islam die uitgenodigd wordt om het vuile werk op te knappen. Het is een strijd van satan tegen Jezus. Deze machten denken echter God zelf te slim af te zijn en ik denk dat ze uiteindelijk daarom aan het kortste eind zullen trekken. Maria heeft immers voorspeld dat de islam voor korte tijd zal overheersen maar dat daarna haar onbevlekt hart zal zegevieren. Ik ben zeker geen multi-culti-adept maar ik vrees dat we er met al onze goede bedoelingen niets anders tegen in kunnen brengen dan ons Christelijk getuigenis, zoals bovenstaand artikel aangeeft. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niet bewust moeten zijn van de machinaties van het kwaad, maar er rechtstreeks tegen vechten heeft volgens mij minder zin dan het volgehouden gebed en het getuigenis. Dat gaat offers kosten, helaas, maar ik wil blijven geloven in Gods voorzienigheid die overwint. Je weet nooit wat een vriendelijke blik zelfs bij de meest verstokte moslim teweeg kan brengen. Kwaad terugkijken houdt het kwaad in stand en daar doen we de duivel een plezier mee. Met dat hypothetische voorbeeld van de boodschappen wil ik maar zeggen dat zo’n moslimvrouw wel weet dat ze me niet mag bezien noch aanraken, maar wij weten niet of ze diep in haar hart de hulp misschien graag zou aanvaarden. Ik geloof dat de uiteindelijke ommekeer van de moslims, en die komt er, vanuit de vrouwen zal komen. Laat ons niet vergeten dat er heden ten dage veel moslims zijn die Jezus in hun dromen ontmoeten. Hij speelt het spel ook mee en Hij is de baas.

  Peter

  (26 september 2018 - 21:37)

  Beste Bart,
  Ik weet niet of u dagelijks in contact komt met die moslims. Maar wij hier wel. Mijn kinderen gaan naar een school waar slechts 20 kinderen niet moslim zijn, op de ongeveer 300 kinderen. Van die 20 niet moslim zijn er nog bij die protestant zijn. er zijn er maar twee katholieken op de ganse school (ook geen modernisten) en raad een wie die zijn?
  Men kan zich de vraag stellen waar dan die overige kinderen naar school gaan.
  Wel die overige Belgische kinderen van de stad nemen ‘s morgens de bus en gaan allen naar een naburige stad naar school. Ja, zo krijgen we een scheiding nu al van stad tot stad. Ook in grotere steden zijn er wijken waar uitsluitend moslims zijn.
  Met uw naïeve uiting: ” Met dat hypothetische voorbeeld van de boodschappen wil ik maar zeggen dat zo’n moslimvrouw wel weet dat ze me niet mag bezien noch aanraken, maar wij weten niet of ze diep in haar hart de hulp misschien graag zou aanvaarden.” Diep in haar hart is zij door en door moslim en zal het blijven.
  Ga dan maar kijken of u dan daar kunt evangeliseren? Ga maar in die wijken en haar er een kruisbeeld boven en begin maar te prediken. Ik garandeer u dat binnen de twee minuten er een menigte rond u staat die bereid zijn u een ferm pak slaag te geven, in die maten dat als u de volgende keer er nog maar eraan denkt, dat het nog steeds pijn doet.
  Klacht neerleggen haalt niet uit, want die menigte gaat dan getuigen tegen u en zeggen dat u hen beledigd hebt.
  Die maar, naïeve Bart.
  Als u schrijft: “Je weet nooit wat een vriendelijke blik zelfs bij de meest verstokte moslim teweeg kan brengen.”
  Doe dat maar niet want dan krijg je van het zelfde laken een broek.
  De enige getuigenis van mijn geloof kan ik (nu nog) doen door mijn borstkruisbeeld en de wonderbare medaille, goed zichtbaar te dragen.
  De gastvrijheid van het gastland, daar vagen die prompt hun broek aan. Tijdens het winkelen in de supermarkt worden mijn kinderen prompt aan de kant geduwd. Nu kom hier maar en beleef dat elke dag, dan zult u anders gaan nadenken.
  Het enige wat we kunnen doen is ze geen aandacht schenken en verder geduldig verdragen.
  Geloof me, er komen nog tijden waar u het woord ‘Jezus’ niet meer zult kunnen uitspreken zonder ervoor zwaar gestraft te worden. Waar zal uw ‘vriendelijke blik’ dan zijn?
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  Benjamin ☩

  (26 september 2018 - 22:27)

  ☩JMJ☩

  Men realiseert zich niet dat we met een vreemde bezetting zitten, gesteund door onze eigen collaborerende regering, en die reeds gedeelten van het landsterritorium in bezit heeft, zodanig dat ge daar als blanke niet kunt komen. Het zou prachtig zijn moesten de mohammedanen zich massaal tot het Christendom bekeren, maar zolang dat niet het geval is is er mannelijk verzet vereist tegen den bezetter. Wij, Belgen, hebben misschien wel de dichtste concentratie van Salisch Frankisch bloed die er te vinden is; onze vaderen waren krijgshaftig en de Lijn van Faramund, zoon van Marcomer, werd door God gekozen om militaire verdediging te geven aan de Heilige Roomse Kerk tegen haar vijanden. Wij, de kinderen der Franken, zitten hier heden in ledigheid terwijl de dochters van ons volk onteerd worden op straat door mohammedaanse indringers, terwijl onze ouderlingen slaag krijgen van dat krapuul, terwijl de ene na de andere van onze bevolking valt onder het mes van de moordenaar. Zij verachten de altaren van God en bouwen rusteloos moskee na moskee op. Ondraaglijke schande!

  Moge den blanken Europeaan de door links opgedrongen disoriëntatie van zich afschudden. Frankenland in Frankenhand! Hier moet Christus Koning regeren, en niet de odieuze Mahomet. In een normaal denkende maatschappij waren de joodse rotbankiers die ons de huidige puinhoop gelapt hebben al lang opgehangen geweest.

  Bart

  (27 september 2018 - 07:45)

  Ik zal de laatste zijn om de kwaadaardigheid van de islam-invasie te bagatelliseren of de argumenten van Jules of Peter en anderen te bestrijden, ik heb er vast en zeker waardering voor. Ik bedoel slechts dat er bij gebrek aan een maatschappelijk relevante organisatie, die op een fatsoenlijke en intellectuele manier opkomt voor de eer en de Christelijke traditie van ons eigen volk, weinig anders overblijft dan een stil getuigenis en gebed. Uw borstkruisbeeld met wonderbare medaille zijn alvast een dapper getuigenis, Peter, respect! Als zelfs onze bisschoppen flemen met de moslims, met deze paus als voorbeeld en onze politiekers feitelijk landveraders zijn, wat blijft er voor ons dan over? Ondergaan en lijden? Of heeft iemand een idee? Zou het niet zo kunnen zijn dat er hoe dan ook toch hier en daar moslims zijn wie hun ogen open gaan? Getuige de vele dromen van Jezus die voorkomen bij moslims, maar ook omdat velen van hen zien dat een vrije samenleving gewoon beter werkt dan een islam-dictatuur? Die hoop zou ik willen bewaren terwijl ik goed besef dat dat pijn gaat doen en zelfs tranen kan kosten. Ik geloof dat er een grote menigte moslims is die hun islam allang ferm beu is. Ook zij moeten nog zwijgen maar de waarheid zal zich niet blijven knechten.
  Ondertussen lijkt me een gemeenschappelijk georganiseerd gebed niet slecht. De stichting van “the Holy League” van kardinaal Burke is alvast een goed begin https://www.holyleague.com/. Het zou misschien niet slecht zijn moest er zoiets hier komen.

   Benjamin ☩

   (27 september 2018 - 13:22)

   ☩JMJ☩

   Dag Bart,

   Gebed is ongetwijfeld essentieel; 7 oktober, hetgeen dichtbij komt, is trouwens de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans. Het werd ingesteld door Sint Pius V ter herinnering aan de overwinning te Lepanto. Het rozenkransgebed ging te Lepanto echter samen met het kanonnenvuur van de Katholieke Jan van Oostenrijk, met de zegen van de Paus. Toen vroeger Godfried en Robrecht het kruis opnamen van de Kruistocht om de Heilige Stad te bevrijden, gingen er priesters mee die op het slagveld rondgingen om stervenden sacramenteel te bedienen, en het geschiedde soms dat zij daar mohammedanen doopten die stervend tot bekering kwamen. We haten onze vijanden niet omdat we verdedigen en beschermen wat ons heilig en dierbaar is (ik schrijf dit voor mogelijke stille meelezers die dit niet begrijpen), en voor die verdediging is er nu eenmaal strijd nodig, vooral wanneer de vijand zo barbaars is als den onze. Si vis pacem, para bellum – Als ge vrede wilt, bereid dan den oorlog.

   Maatschappelijke organisatie moeten we zelf opbouwen, Bart, want onze staatsmannen staan aan de kant van de vijand, en dat opbouwen begint bij het propageren van de juiste principes onder onze bevolking ter genezing van het ziekelijk pacifisme dat de geesten vergiftigd heeft tot een destructieve insouciance. Dat kan onder andere op een forum zoals hier, ofschoon er waarschijnlijk slechts weinigen commentaren onder artikels lezen; iedere mens, echter, die zijn verstand terugvindt maakt deel uit van de remedie tegen de euvele kwaal die ons volk in verlamming houdt. Wezen wij zelf een volksbeweging, Bart, totdat hopelijk, zoals de profetieën voorzeggen, God den Erfgenaam van Faramund doet opstaan om Zijn vijanden te verbrijzelen en de sociale orde te herstellen. (Voor degenen die menen dat dit verdacht veel op LOTR lijkt: J. R. R. Tolkien was een Katholiek die zeer duidelijk kennis had van de Europese royalistische tradities en de Katholieke koningsprofetieën. Spijtig dat hij die kennis gebruikt heeft voor het schrijven van een polytheïstische mythologie, maar de feiten zijn de feiten.)

   Benjamin ☩

   (27 september 2018 - 13:50)

   ☩JMJ☩

   Citaat Bart: “Getuige de vele dromen van Jezus die voorkomen bij moslims, maar ook omdat velen van hen zien dat een vrije samenleving gewoon beter werkt dan een islam-dictatuur?”

   De waarheid is dat zowel een islam-dictatuur als een westerse “vrije samenleving” slecht zijn, want de “vrijheid” die de Westerling in het vaandel draagt is eigenlijk niets anders dan een “vrijheid” om kwaad te stichten; ‘rechten’ voor kindermoord, ‘rechten’ voor apostasie en ketterij, ‘rechten’ voor ouders die hun kinderen verminkingspillen geven omdat zij hun natuurlijk geslacht niet willen aanvaarden, ‘rechten’ voor alle soort van chaos en verderf die men zich kan indenken. De Rechten van God worden echter met een ziedende haat bestreden, en er wordt gespuwd op wat heilig en rechtvaardig is.

   We moeten het Westen uit haar revolutionaire impasse trekken, en streven naar de erkenning van het Koningschap van den Heer Jezus Christus door Staat, volk en maatschappij. De wereldtoestand zoals men die sinds de negentiende-eeuwse democratisering kent wordt stilaan beëindigd, en diegenen die een scherp zicht hebben zien en beseffen dit nu reeds in de scharminkelige fysionomie van de afgematte, uitgebluste geopolitieke machine die gedoemd is om te imploderen. Een wereldpolitieke toestand die in stand gehouden wordt door een cryptocratische geldheerschappij, door afpersingsmethoden en geheimhouding van de meest gruwelijke sektepraktijken, kan niet staande blijven. Het zal vallen, en de dagen van dat geschieden naderen dichter en dichter.

    Bart

    (27 september 2018 - 15:56)

    Dank u voor uw betoog, Benjamin. Ik kan me er goed in vinden. Ik ben soms, net als menigeen, laaiend kwaad op de lafheid van politiekers en clerus die niet voor onze (Katholieke) eigenheid opkomen maar ze eenvoudigweg verraden. Ik zoek vaak in gedachten naar een tegenmiddel en bedenk dan hoe ik mezelf op de eerste plaats het beste opstel ten opzichte van de moslims die ik tegenkom in het dagelijks leven, vandaar mijn reactie; een concrete houding in het hier en nu die misschien ergens een zaadje legt, hoe klein ook. Het is vaak de vriendelijkheid die bij bekeerde moslims de doorslag heeft gegeven. Er zijn veel moslims met een hart van steen, dat besef ik, maar er zijn er ook met een bloedend hart die smachten naar verlossing. Daar ligt mijn hoop.
    Moest dit forum voorlopig het enige middel zijn om voor de goede zaak op te komen, dan ben ik er uiteraard erg dankbaar voor. Ook voor de reacties van anderen. Ik bediscussier sommigen wel eens, maar ik blijf blij en dankbaar voor ieders bijdrage en ik leer er van. Gegroet.

     Benjamin ☩

     (28 september 2018 - 11:48)

     ☩JMJ☩

     Citaat Bart: “Ik zoek vaak in gedachten naar een tegenmiddel en bedenk dan hoe ik mezelf op de eerste plaats het beste opstel ten opzichte van de moslims die ik tegenkom in het dagelijks leven, vandaar mijn reactie; een concrete houding in het hier en nu die misschien ergens een zaadje legt, hoe klein ook.”

     Een geste van hoffelijkheid jegens vijanden past uiteraard volledig in de Christelijke Leer en in de ridderlijke tradities van het oude Europa, en ik ben daar helemaal niet tegen, maar we mogen eenvoudigweg niet vergeten dat we met een vijandelijke macht te maken hebben waartegen we ons manhaftig moeten weren. De Turken, bijvoorbeeld, zijn hier verbonden in dichte moskee-netwerken waarlangs de Turkse president hen opdrachten geeft, een buitenlandse president die al eerder gelijk een sultan uit vervlogen tijden gesproken heeft over een mohammedaanse verovering van het Westen en die gecontroleerd wordt door de dönmeh joden (Turkse crypto-joden die, zoals de Rothschilds, discipels zijn van de kabbalistische Sabbatai Zevi) en de maçonnieke netwerken.

     Het soort van dystopische toestanden die Peter beschrijft zijn, ondanks de orwelliaanse smoelentrekkerij van de politici, geen verzinsels; in de steden durven oudere mensen nog amper buitenkomen, en bezette gebieden zoals Molenbeek die de facto als mohammedaanse vrijsteden of republieken fungeren zullen, afgezien van door een mirakel, manu militari heroverd moeten worden door België.

     Citaat Bart: “Moest dit forum voorlopig het enige middel zijn om voor de goede zaak op te komen, dan ben ik er uiteraard erg dankbaar voor.”

     Ik maak mij eerlijk gezegd geen illusies over de kleine impact van wat we via een internetforum kunnen verwezenlijken; ik kan mij vergissen maar waarschijnlijk lezen de meeste bezoekers commentaren onder artikels zelfs niet. Maar als iemand hier iets schrijft, en de schellen vallen daardoor bij iemand anders van de ogen, dan zal die misschien op zijn beurt proberen om ook weer anderen uit hun torpeur te wekken.

     Citaat Bart: “Gegroet.”

     U bent een serieuze mens, Bart, en het is goed te weten dat die nog bestaan in ons land, ondanks de massa-indoctrinatie door de veelkoppige media-hydra gestuurd. Doch, het vers geldt dat de priester-poëet, Guido Gezelle, in zijn Kerkhofblommen vermeldde: “Elk slaapt op zijnen schild en houdt het zweerd in d’hand”. Uw groet is wederzijds!

  Eric

  (28 september 2018 - 02:36)

  MIJN KINDEREN, BEDENK DAT DE TIJDEN WAARIN JULLIE LEVEN REEDS DE BEPROEVING ZIJN, EN DAT DE VIJANDEN VAN GOD NIET RUSTEN OM TE KIJKEN VOOR EEN WEG OM JULLIE TOT HET KWAAD TE BRENGEN!

  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3116749

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.