Schaduwspel: ‘Chaos, Leugens en Omertà’

Homoseksuelen demonstreren in 1979 in Roermond tegen uitlatingen van bisschop Gijsen. Op het spandoek staat te lezen: “Gijsen flikker op!”

 

Het is duidelijk, dat wij in merkwaardige tijden van fake-news leven. Aan de ene kant hemelen de seculiere media paus Franciscus op, terwijl aan de andere kant de Kerk met alle zonden van Israël wordt overladen. Gisteren voer paus Franciscus in Palermo nog fel uit tégen de Siciliaanse maffia terwijl hij in alle talen zweeg over de homo-maffia die in het huidige Vaticaan de plak zwaait. Gisteren verscheen er in de nasleep van het seksschandaal in de Verenigde Staten van Amerika in het Nederlandse NRC Handelsblad – dat zich als een liberale ‘kwaliteitskrant’ profileert – het zoveelste leugenachtige artikel over het misbruikschandaal in Nederland. Het NRC kopte: “Helft Nederlandse bisschoppen wist van seksueel misbruik”. Een dag eerder had het NRC al een eigen ‘onderzoek’ gepubliceerd waaruit zou blijken, dat ook de Nederlandse bisschoppen en kardinalen het ‘kindermisbruik’ in stand hielden. Toch moeten we ook hier weer vaststellen, dat het in de overgrote meerderheid van de gevallen niet om ‘kindermisbruik’ of ‘pedofilie’ gaat, maar wél over homoseksuele priesters die zich o.a. aan mannelijke tieners vergrepen. Uiteindelijk is dit alles het logische resultaat van de zogenaamde ‘Seksuele Revolutie’ die in de jaren ’60 van de vorige eeuw begon. Aan de ene kant hebben de media de ‘Seksuele Revolutie’ ook mede gepromoot, terwijl de media nu net hen willen straffen die zich ertegen hebben verzet. De redenering is natuurlijk, dat men de bisschoppen daden wil aanwrijven waartegen zij zich destijds en nog steeds verzetten. Alsof het gedrag van enkele ‘foute bisschoppen’ de rest van de samenleving een vrijgeleide zou geven voor ongebreidelde losbandigheid en promiscuïteit.

Uit het eigen ‘onderzoek’ van het NRC zou blijken, dat “twintig van de negenendertig Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen tussen 1945 en 2010 betrokken waren bij misbruikdossiers in de Katholieke Kerk. Vier van hen misbruikten zelf kinderen, zestien anderen plaatsten pedofiele priesters over die zo elders nieuwe slachtoffers konden maken. De vier (hulp-)bisschoppen die zich persoonlijk schuldig gemaakt hebben aan misbruik zijn Jan Niënhaus (Utrecht), Joannes Gijsen (Roermond), Philippe Bär (Rotterdam) en Jan ter Schure (Den Bosch). Geen van de verantwoordelijke bisschoppen is nog actief. Alle zaken zijn verjaard”.

Dit zijn zeer forse claims van het NRC die deels nieuw zijn, niet onderbouwd worden en ook deels vals zijn. Opvallend is, dat het NRC zeer gedetailleerd de ‘overplaatsingen’ becommentarieert, maar zeer snel over de beschuldigingen heen gaat waarbij de bisschoppen zelf als dader betrokken zijn. Dit alles vergt enige nuancering. Ten eerste zijn slechts de helft van de bisschoppen betrokken en ten tweede beschuldigt het NRC zestien bisschoppen van het feit, dat zij priesters ‘overplaatsten’. Hadden deze bisschoppen deze priesters dan niet moeten overplaatsen? Is er sprake van slecht management vanwege de bisschoppen die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw met een relatief nieuw fenomeen geconfronteerd werden? Ja. Zijn deze bisschoppen schuldig aan ‘kindermisbruik’ omdat ze priesters overplaatsten die soms ook door Justitie werden bestraft, maar na hun straf toch ergens heen moesten? Neen.

Het is duidelijk, dat de bisschoppen de gewijde priesters niet zomaar wilden ontslaan en hen de laan wilden uitsturen. Verder waren de bisschoppen ook onvoldoende vertrouwd met dit fenomeen, dat zich in de waanzinnige jaren ’60 van de vorige eeuw manifesteerde en waarbij toch iedereen opriep om “de grenzen te verleggen” en de oude normen en waarden – en moraliteit – overboord te gooien. Men mag niet uit het oog verliezen, dat in de experimentele jaren na het Tweede Vaticaans Concilie, de bisschoppen de situatie binnen de Kerk niet meer meester waren, omdat vele priesters en gelovigen toch maar hun eigen zin deden en dat de bisschoppen dus niet bij machte waren om de toepassing van het Kerkelijk Recht af te dwingen. Paus Paulus VI heeft de sneeuwbal aan het rollen gebracht en die rolt nu nog steeds de berg af, terwijl de kerkelijke hiërarchie hier geen enkele controle meer over heeft.

Dat het NRC nu vier bisschoppen van pedofilie beschuldigt, is toch wel bizar en erg kras. Waar baseert het NRC zich op? Het NRC maakt een paar claims, maar presenteert géén bewijs. Het NRC beschuldigt o.a. Jan Niënhaus (Utrecht) nu blijkbaar van acht misbruikgevallen, dit in tegenstelling tot de vier ‘bekende’ gevallen. Waar het NRC die vier nieuwe gevallen vandaan haalt, is niet geweten. Bij de publicatie van het rapport van de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk in Nederland, bleek dat Niënhaus zich schuldig had gemaakt aan misbruik van vier jongens. We moeten echter opmerken, dat dit slechts de interpretatie van de commissie-Deetman was. Blijkbaar heeft het NRC nu weet van vier nieuwe gevallen. Bewijs ontbreekt echter.

Het NRC beschuldigt ook Jan ter Schure (Den Bosch) ervan, dat hij als jonge priester tussen 1948 en 1953 een leerling in een jongensinternaat in Ugchelen heeft misbruikt. De congregatie van Salesianen, waartoe hij behoorde, betaalde het slachtoffer in 2003 16.000 euro. Het verhaal was al eerder bekend, maar waar zijn de bewijzen? De benoeming van Ter Schure tot bisschop van Den Bosch in 1985 ging destijds niet zonder slag of stoot. Maar liefst 28 dekens van het Brabantse bisdom keerden zich tegen zijn benoeming door Paus Johannes Paulus II. Ter Schure werd gezien als de laatste in het rijtje uitgesproken conservatieve bisschoppen die door Paus Johannes Paulus II in de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw in Nederland werden benoemd. Hij stond bekend als gezagsgetrouwe Katholiek. Dat kon natuurlijk niet iedereen waarderen. Bij zijn installatie als bisschop was er protest van kleine groepjes katholieken die lawaai maakten. De bisschop moest de afstand tussen de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en het Casino waar de receptie plaatshad, onder politiebewaking afleggen. De dekens uit het bisdom wilden niet, dat de conservatieve Katholiek de opvolger werd van de populaire bisschop Jan Bluyssen. Maar dertien jaar later, in 1998, bij het afscheid van Ter Schure in de Sint-Janskathedraal werd de kerkbestuurder met lof overladen. Eén misbruikgeval… Is hier sprake van een afrekening?

Nog vreemder is de claim van het NRC, dat bisschop Philippe Bär van Rotterdam “het bed deelde met studenten van zijn eigen priesteropleiding”. Deze claim is niet correct en betreft de zogenaamde ‘Affaire-bisschop Bär’. Deze kwestie die vooral in de pers als een ‘affaire’ werd aangeduid, vond haar oorsprong in het plotselinge vertrek van Bär begin maart 1993 naar het Benedictijner klooster van Chevetogne. Op 13 maart 1993 trad Bär af als bisschop van Rotterdam. Het onverwachte karakter van het vertrek van Bär gaven aanleiding tot allerlei speculaties. In de landelijke pers verschenen meteen na Bärs vertrek al berichten over geruchten over mogelijke homoseksuele contacten. Deze geruchten en de wetenschap dat hierover perspublicaties zouden gaan komen, zouden aanleiding zijn geweest voor zijn besluit om af te treden. Met name de journalist Henk Müller beschuldigde in een artikel in de Volkskrant de ‘conservatieven’ binnen de Katholieke Kerk van de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het aftreden van bisschop Bär. Deze speculaties verwoordde hij later ook in het boek ‘Homo in de Heer’. Er zou sprake zijn geweest van het, door middel van ‘chantage’, wegwerken van Bär, namelijk door hem te dreigen met het in de pers openbaar maken van ‘compromitterende foto’s’ die het bewijs zouden vormen van homoseksuele contacten. Maar bewijzen voor het door Müller genoemde complot en het bestaan van de nooit gepubliceerde ‘belastende’ foto’s zijn nooit geleverd. Bär zelf heeft altijd geweigerd in te gaan op de redenen voor zijn aftreden en de speculaties daaromheen.

De vermeende homoseksuele contacten van bisschop Bär zijn waarschijnlijk leugens. Zijn plotse vertrek als bisschop van Rotterdam moet eerder gezien worden als het gevolg van het bekend worden van het feit, dat hij een vrijmetselaar was. In 2003 kreeg Bär van het Vaticaan nog een spreekverbod, maar in 2014 heeft ‘Het blad van de Vrijmetselarij’ een interview met Bär uit 2011 online gezet. Het is een opmerkelijk interview omdat Bär erin opbiecht, dat hij een regelmatige bezoeker was van de loge van de Vrijmetselarij. Maar niet alleen dat. Bär heeft ook andere katholieken geholpen om met de Vrijmetselarij in contact te komen. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat Bär een protestantse bekeerling was, die zich blijkbaar nooit volledig van zijn ‘hervormde’ wortels heeft kunnen ontdoen, aangezien protestanten – in tegenstelling tot Katholieken – geen probleem hebben met de vrijmetselarij. Waarom heeft het Vaticaan de échte reden van het vertrek van Bär geheim gehouden? Waarom is men niet transparanter geweest aangezien de gelovigen recht hebben op de waarheid. Bär was dus géén homo, maar wél een logebroeder. Hiermee is aangetoond, dat de claims die het NRC maakt gewoonweg niet kloppen. Hoe betrouwbaar is dat artikel dan nog? Men maakt claims zonder bewijzen. Dit frappante voorbeeld van fake-news is toch onaanvaardbaar!

Tot slot wordt Mgr. Joannes Gijsen, voormalig bisschop van Roermond, ook nog eens door het NRC zwart gemaakt. Opvallend is hoe Mgr. Gijsen met zijn foto helemaal bovenaan het artikel prijkt. Hij is natuurlijk de hoofdvogel die afgeschoten moet worden. Het NRC schrijft: “De klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk verklaarde twee misbruikklachten tegen Gijsen gegrond. Gijsen pleegde tussen 1958 en 1961 ontucht met twee jongens toen hij kapelaan in Valkenburg was en leraar op de priesteropleiding Rolduc in Kerkrade”. De behandeling van Mgr. Gijsen is ronduit schandalig te noemen. Begin 2014, ruim een half jaar na de dood van Gijsen, heeft de klachtencommissie inzake seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk twee klachten die eerder waren afgewezen tegen Gijsen alsnog gedeeltelijk gegrond verklaard. De klachtencommissie oordeelde, dat twee klachten voor wat betreft ontucht met minderjarige jongens voldoende gegrond waren. De verdergaande gedeelten van de twee klachten zouden echter onvoldoende door steunbewijs gestaafd zijn.

Bij vonnis van 18 april 2018 besloot de rechtbank van Gelderland echter, dat deze oordelen van de klachtencommissie onzorgvuldig tot stand waren gekomen. De rechtbank liet zich niet uit over de schuld of onschuld van Gijsen. Wél wordt geconcludeerd, dat in zijn zaken elementaire rechtsbeginselen zijn geschonden. Zo handelde de klachtencommissie in strijd met eigen regels, deed ze onvoldoende feitenonderzoek en ontbrak wederhoor. Een belangrijk verwijt van de rechtbank is dat de klachtencommissie genoegen heeft genomen met te karig bewijs. Eén klacht tegen Gijsen werd gegrond verklaard omdat er ook een andere, onbewezen klacht tegen de overleden bisschop was. De rechtbank vindt dat niet genoeg om een klacht ‘aannemelijk’ te achten. Omdat door het overlijden van de bisschop een rechtsgang voor eerherstel voor de bisschop zelf niet meer mogelijk is, werd het proces aangespannen door de Stichting Sint-Jan voor een eerlijk proces. De rechtbank oordeelt dus, dat de klachtencommissie “onzorgvuldig” handelt. In hoeveel andere gevallen is dit ook gebeurd?

Van de vier door het NRC beschuldigde bisschoppen blijken er op zijn minst twee onschuldig te zijn. Wat blijft er dan nog over van de claims tégen de andere twee bisschoppen? Het is ronduit schokkend, dat het NRC dezelfde leugens maar blijft herhalen, terwijl ze zelf weten, dat hun claims op niets gebaseerd zijn. Nog schokkender is, dat andere media deze leugens zomaar klakkeloos overnemen. Het is duidelijk, dat de verantwoordelijken voor de ‘Seksuele Revolutie’ vrijuit gaan, terwijl men net hen die zich ertegen verzet hebben, ervan beschuldigt, dingen te hebben gedaan die ze niet hebben gedaan. Dit dient toch alleen maar de agenda van de seksuele revolutionairen. Het kan toch niet zo zijn, dat het gedrag van enkele vermeende ‘foute bisschoppen’ de rest van de samenleving een vrijgeleide zou geven voor ongebreidelde losbandigheid en promiscuïteit.

Het is duidelijk, dat de onderste steen moet bovenkomen, maar het wordt ook duidelijk, dat de commissie-Deetman in Nederland, de commissie-Adriaenssens in Vlaanderen of de ‘Pennsylvania Grand Jury’ in de Verenigde Staten géén goed werk geleverd hebben, maar de waarheid eerder geweld aandoen. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen, dat hier een verborgen agenda achter zit. De Kerk is natuurlijk het laatste bolwerk tégen de ‘roze’ heerschappij van Sodom en Gomorra en dat maakt de Kerk natuurlijk Public Enemy No. 1.

Op Paaszaterdag 14 april 1979 werd de term ‘Roze Zaterdag’ voor het eerst gebruikt voor een omstreden protestmars in Roermond tegen bisschop Gijsen. Aanleiding was een interview van de bisschop met het tijdschrift Elsevier in januari 1979, waarin felle uitspraken werden gedaan jegens homo’s. Duizenden mensen, homo’s en tegenstanders van Mgr. Gijsen, liepen toen door het centrum van de Limburgse Bisschopsstad Roermond met slogans als “Gijsen, flikker op!” om aan het eind een petitie met 8.000 handtekeningen af te geven aan het bisschoppelijk paleis in de binnenstad. Sindsdien duikt de naam ‘Roze Zaterdag’ overal op in Nederland en Vlaanderen.

Het is duidelijk, dat er een aantal homoseksuele bisschoppen zijn, die onwettig een aantal homoseksuelen tot priester hebben gewijd. Dat diezelfde homoseksuele bisschoppen een oogje dichtknepen wanneer hun homoseksuele priesters in opspraak kwamen, staat buiten kijf. Dat de Kerk zich geen raad wist en weet met deze lieden is ook duidelijk, maar dat rechtvaardigt de leugens die door de seculiere media en de seksuele revolutionairen worden verspreid niet. Dat de situatie in Rome door het zwijgen en de besluiteloosheid van Bergoglio chaotisch is, is ook overduidelijk. Het wordt voor de Katholieke Kerk tijd om eens grondig orde op zaken te stellen en weerwerk te bieden tégen de leugens die door de seculiere media en de seksuele revolutionairen worden verspreid en tégen beter weten in worden herhaald. Er moet duidelijkheid komen over hetgeen er écht is gebeurd en hetgeen er niet is gebeurd. De bisschoppen dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid, Bergoglio op kop.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (16 september 2018 - 16:39)

  Tegenwoordig geldt : gooi maar met modder naar de Kerk, hoe meer hoe beter, ook al heb je enkel wat vage beschuldigingen. De Kerk houdt namelijk een moraal voor (die ze weliswaar zelf soms schendt), maar zo een moraal wil men niet meer. We moeten zelf de baas over alles kunnen spelen. Zelfs over ons eigen geslacht …

  Bart

  (17 september 2018 - 07:43)

  Inderdaad Stinus. Ondanks de walgelijkheid van het misbruik verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.

  Gert

  (17 september 2018 - 09:12)

  De media is eenzijdig links. Heeft te maken met cultuurmarxisme. Dat is ageren en bashen van het Joden-en Christendom. Uiteraard wordt het islamfascisme de hand boven het hoofd gehouden.Van stimuleren genderideologie,van Lhbt en andere letters uit het alfabet.Van globalisme. Van militante secularisten. Daarom wordt de kerk in dit geval de RKK, die een ander geluid laat horen, onder een vergrootglas van agitatie gelegd. Blijft de crisis in de kerk over. Goed dat Paus Franciscus fel tegen de maffia uithaalt.Maar,zo te zien, niet daadkrachtiger, d.w.z. niet met acties over het misbruikdossier,lijkt te komen. Wel heeft Paus Franciscus een bijeenkomst van kerkleiders wereldwijd in februari over dit dossier opgeroepen. Een lichtpuntje?

  willy

  (17 september 2018 - 11:28)

  De kerk vertegenwoordigt waarden , die ze moet nakomen, maar soms faalt men wel omdat we ook mensen blijven n, goed artikel!

  Kurt

  (17 september 2018 - 19:35)

  Je kan (terecht) onze linkse media veel verwijten maken, feit is dat de Kerk dit zelf reeds decennialang in de hand heeft gewerkt. Waren ze van in het begin heel duidelijk geweest wat kindermisbruik betreft, en hadden ze de ballen gehad om werkelijk doortastend op te treden (schuldigen terugbrengen tot de lekenstand, wie het ook moge zijn, en tegelijk aangeven aan de burgerlijke rechtbank), hadden deze linkse media nu geen kans gezien om deze beschuldigingen te uiten. De Kerk geeft ze zelf, door hun jarenlang schuldig verzuim, alle wapens in handen om hen nu aan te vallen. En eerlijk is eerlijk, niet eens geheel onterecht. Natuurlijk hebben onze linkse anti-Katholieke media hier een vette kluif , en ze zullen het nu zeker niet laten om alles nog eens dik in de verf te zetten.

  Er zijn binnen de media vandaag andere dingen die me veel erger storen, waar m’n eten nog net niet van omhoog komt, alle dagen opnieuw. Het transgender-LGHT-en ander goddeloos gezwets komt me ondertussen compleet de strot uit. Al wat maar enigszins behoudensgezind is wordt aangevallen en enkel hun links politiek correct goddeloos gebral is juist en goed… Zum kotzen…

   Peter

   (18 september 2018 - 08:43)

   Van welke “kerk” spreekt u Kurt? Van de Vaticanum II sekte die de vijand zijn van de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk ? Oh ja, die! Die is al even ‘links’ als de rooie VRT. Deze laatste geven alleen maar een duwtje in de rug om de Bruid van Christus af te breken. Het is één pot nat, alleen met een ander etiquette.
   U doet toch ook mee met die sekte! U bent even schuldig!
   Er is maar één ware Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk, en dat is deze van altijd. Semper Idem!
   Niemand kan gered worden als men deze verwerpt. Ook deze die die onzin en leugens van Vat II verdedigen zijn niet in deze ware K. Kerk.
   Dit is de zuivere waarheid, zo zeer God DE Waarheid is en deze in mijn hart koester. Alhoewel u, beste Kurt, ons eerder mededeelde dat ik u met bijbelverzen om de oren sla, geef ik u hier desondanks woorden van redding en wijsheid.
   Laat dit in jullie oren klinken als bazuinen:
   ” 2Th 2:11 En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven;
   ” 2Th 2:12 opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid. ”
   “Spr_29:12 Als een vorst geloof schenkt aan leugentaal, Worden al zijn dienaren slecht. ”
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   Bart

   (18 september 2018 - 16:56)

   Goed gezegd, helemaal mee eens.

  […] (Den Bosch). Geen van de verantwoordelijke bisschoppen is nog actief. Alle zaken zijn verjaard”. Gisteren plaatsten wij ook zeer grote vraagtekens bij de claim van het NRC, dat bisschop Philippe Bär van […]

  Bart

  (18 september 2018 - 17:09)

  Peter, Kurt schrijft hier iets goeds en u komt er, alweer, met uw stokpaardje tussendoor om hem de les te spellen over zaken waar het hier niet eens over gaat. Hou daar eens eindelijk mee op altublieft en probeer op een construktievere manier deel te nemen aan dit forum. U kunt over bepaalde zaken nog zo’n gelijk hebben maar op deze manier maakt u zich belachelijk en doet u uw zaak geen goed.

  A. G. Stinus

  (18 september 2018 - 19:23)

  Hallo Peter (18 september 2018 – 08:43),
  – Spijtig dat u denkt het beter te weten dan alle gezagsdragers van de Kerk samen, met de paus erbij, verenigd in een geldig concilie. Velen samen weten meer dan één.
  – De katholieke Kerk zoals ze nu is, is zeker niet perfect (en in het verleden is dat bijna altijd zo geweest). Maar ze is wel de Kerk van Christus, waar Christus aanwezig komt in de Eucharistie, de zonden vergeeft in de biecht, enz.

  kurt

  (18 september 2018 - 19:29)

  Dank U Bart.

  Ik heb al meermaals aan Peter gevraagd om te lezen wat er staat, en niet wat hij er zelf van wil maken, om dan kromme conclusies te trekken. Vat II staat hier los van. Of dacht U, beste Peter, dat kindermisbruik in de Kerk iets was van NA vatII? Vergeet het maar. Leest U er eens een paar historische verhalen op na van volkeren die gekoloniseerd werden en daarmee ook geëvangeliseerd werden. Altijd waren er heilige missionarissen (ook vandaag nog). Maar tevens waren er ook altijd die hun handen én hun … niet konden thuishouden. Enig idee hoeveel nazaten van missionarissen er in Afrika rondlopen? Enig idee hoeveel vrouwen in de geschiedenis werden verkracht door deze brave missionarissen? In het boek dochters van kopervrouw doet een oude indiaanse het verhaal hoe twee kleine meisjes verkracht en daarna vermoord werden. Door missionarissen. Misbruik is van alle tijden, van alle rangen en standen. In de vroegere kolonies werd dit helemaal doodgezwegen, tenzij men z’n leven moe was… Het is enkel omdat mensen nu tegen de Kerk tegen in durven gaan en mondiger worden, dat het deksel van de beerput opengaat. De Kerk is wat misbruik betreft altijd doofstom geweest, dat was vroeger niks beter.

  Daarom dat ik schreef: “Waren ze van in het begin heel duidelijk geweest wat kindermisbruik betreft, en hadden ze de ballen gehad om werkelijk doortastend op te treden (schuldigen terugbrengen tot de lekenstand, wie het ook moge zijn, en tegelijk aangeven aan de burgerlijke rechtbank), hadden deze linkse media nu geen kans gezien om deze beschuldigingen te uiten”.

  Een bijkomend en zeer triestig gevolg is dat diezelfde Kerk nu bij vele mensen zijn geloofwaardigheid totaal verliest. Heel veel mensen zijn afgehaakt na al deze misbruikschandalen. En nog meer door de laffe houding van de Kerk daarop. Had men van in het begin zeer krachtdadig opgetreden had men tenminste zijn geloofwaardigheid kunnen behouden…

  Vriendelijke groet van een VATII sekte-lid dat zo af en toe ook al eens een tridentijnse mis bijwoont…

   Peter

   (18 september 2018 - 22:16)

   O beste Kurt, neen ik kan niet lezen. Wees zo vriendelijk om het mij dan te leren!
   Ik heb slechts die vraag gesteld, en ja waarachtig, als ik daarover begin staat hier het forum in vuur en vlam, enfin toch door enkele blinden : “Van welke “kerk” spreekt u Kurt? Van de Vaticanum II sekte die de vijand zijn van de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk ? Oh ja, die! ”
   Geen andere vraag had ik gesteld.
   Uw zin: “Vat II staat hier los van. Of dacht U, beste Peter, dat kindermisbruik in de Kerk iets was van NA vatII? Vergeet het maar. Leest U er eens een paar historische verhalen op na van volkeren die gekoloniseerd werden en daarmee ook geëvangeliseerd werden.” OK, geef dan slechts één van die historische verhalen en wie dacht u dat die kolonisatie op gang heeft gebracht? Al eens opgezocht?
   Vat II is onderdeel van die beerput. Dat staat als een paal boven water.
   U schrijft ook nog: “Enig idee hoeveel vrouwen in de geschiedenis werden verkracht door deze brave missionarissen? ”
   Neen, hoeveel dan en door wie? Katholieke Missionarissen? Noem er maar op!
   En ook dit: “In het boek dochters van kopervrouw doet een oude indiaanse het verhaal hoe twee kleine meisjes verkracht en daarna vermoord werden. Door missionarissen. ”
   Wel dat boek “dochters van de kopervrouw” is een roman. In de korte beschrijving van dit boek: “Juist ook de eerste verhalen, de scheppingsverhalen, zijn geweldig; De man ontstond uiteraard uit de vrouw, hoe anders? Maar niet op de wijze die jij denkt.”
   O ja heel juist! was het misschien ook de fout van de missionarissen, deze onzin? Een boek dat geschreven is door
   Barbara Anne Cameron. Zij is lesbisch en leefde in Tahsis, British Columbia en bracht het grootste deel van haar leven door op Vancouver Island. O ja, een lesbische vrouw die ‘de vrouw’ verheerlijkt in haar boeken, die zal het wel juist hebben met de ‘missionarissen (katholieke???) verkrachters’.
   Beste Kurt,Jules van Rooyen heeft reeds uitvoerig en meerdere malen aangehaald over hoe en wie deze infiltranten in de Kerk en maatschappij zijn. Maar ja, dat leest u niet. Oh ja, ik kan niet goed lezen, had ik vergeten. Sorry.
   Bart u schrijft: “Peter, Kurt schrijft hier iets goeds en u komt er, alweer, met uw stokpaardje tussendoor om hem de les te spellen over zaken waar het hier niet eens over gaat.”
   Mijn “stokpaardje” stoort zozeer velen, ja dat weet ik al langer. Ik spel de les niet aan niemand, iedereen moet voor zichzelf uitmaken of hij de juiste weg bewandelt of niet. Mijn “stokpaartje” is de waarheid en niets anders, Bart en daar gaat het wel over.
   Eén van uw laatste zinnen, Kurt: “En nog meer door de laffe houding van de Kerk daarop.”
   Nogmaals, welke kerk?
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Kurt

  (19 september 2018 - 05:20)

  Ok. Elk verhaal van welke zwarte, native bewoner van welke kolonisatie dan ook is een leugenaar. En in de Kerk van voor VAT II waren alle lieden heilig…
  Het boek dochters van kopervrouw is helemaal geen roman. Noch is het een verhaal over Barbara Anne Cameron zelf. Het is ‘een scheppingsverhaal’ in het eerste deel, (en geen scheppingsverhalen, het is er slechts één…) (waar ik geen geloof aan hecht, het is gewoon één van de vele scheppingsverhalen van verschillende oervolkeren, zoals de meesten wel hun eigen versie hadden) en een relaas van een oude indiaans vrouw die haar verslag doet over haar kindertijd en de overheersing van de blanke. Dat laatste is wel degelijk waar. Dat de schrijfster lesbisch is, is bij deze totaal irrelevant. (kromme conclusies, weet je wel). Ik heb het boek gelezen Peter, niet wat opgezocht op het net…

  Zoals ik ooit al eerder vermeldde, een goede kennis van me, heeft enkele maanden in indianenreservaten verbleven. Hij heeft de verhalen die door overlevering zijn doorgegeven ook gehoord. Maar ‘t zijn natuurlijk allemaal leugenaars… Ook een grootnonkel van me die jaren werkzaam was in de Congo en een heel goed contact had met de lokale bevolking heeft dezelfde verhalen gehoord van affaires tot regelrechte verkrachtingen door missionarissen. Maar verder zijn in de Kerk van voor VATII zijn nooit of te nimmer misbruiken geweest hoor, echt waar nooit… Geen ‘knapenschenders’ of priesters die het celibaat stiekem omzeilden via sluipwegen… Gelukkig weet jij dat allemaal wél.

  Ook nu ga ik niet verder met jou in op deze discussie. Zoals steeds opnieuw werk ik als een rode lap als een stier op jou. En zoals steeds opnieuw ga je naast de kwestie je eigen stokpaardjes ten berde brengen. Je doet maar. Ik ga hier verder niet meer op reageren.

  PS: Er is maar één Kerk. Hoe fout sommige lieden ook mogen lopen en doen vandaag de dag. Er zijn er die denken dat ze hun heil moeten gaan zoeken bij de afgescheurde tak van Lefebre. U doet maar.
  Er is maar één Kerk, en er zal altijd maar één Kerk zijn. DAT is ook een waarheid Peter.

  Amen.

   Peter

   (19 september 2018 - 10:39)

   Kurt, Bart en Stinus, komen altijd terug op de “afgescheurde” Mgr. Lefebvre. Ik heb jullie al zoveel malen laten weten dat mijn Kerk de Semper Idem K. Kerk van 2.000 jaar is en niet die van volgens uw onzin van “afgescheurde tak”.
   De afgescheurde satanische tak is Vat II!!!
   Maar doe maar verder met uw Vat II showkerk, het tenslotte uw verantwoordelijkheid. Feiten die aangehaald worden op dit forum is voor jullie onzin of storend “stokpaardje” en worden gewoon omzeild.
   Triest maar het is zo.
   Ik ga du met jullie nooit meer in discutie over wat dan ook. Ik zet gewoon mijn reacties op de forum en iedereen neme ervan vat men zelf wilt. Ik schud het stof van mijn sandalen en ga heen (misschien ook een onbekende uitdrukking voor jullie = uw zaak).
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Bart

  (19 september 2018 - 13:18)

  Er bestaat geen “afgescheurde VatII sekte”. Er bestaat maar één Kerk, met één paus en één college van bisschoppen. De toestand van de kerk is heden ten dagen op bepaalde vlakken inderdaad treurig en een deel van de oorzaak zal zeker bij Vat.II liggen. Maar de Kerk blijft onze moeder en wij moeten haar bijstaan in haar uur van nood. Ergens opzij gaan staan en beweren dat zij niet is wie ze is, is precies hetzelfde als wat Luther deed. Om dan vervolgens hier op dit forum, vaker te onpas dan te pas, andere forumleden te bestoken met zaken die niet aan de orde van het gesprek zijn op de manier die u doet is niet anders dan kwalijk. U lijkt zo eerder te zwelgen in uw eigen privé-vroomheid die u anderen wilt opdringen maar waar u anderen en uzelf geen stap vooruit mee helpt, in tegendeel. Het is beter van niets te weten en een handje toe te steken om samen dienstbaar te zijn in die “Vaticanum II showkerk” , dan vanaf de zijlijn te becommentariëren. Hoe “fout” de Vat.II kerk ook lijkt, zij blijft onze moeder en de enige Kerk. Laat u niet afschrikken door haar geschonden gelaat maar heb haar lief. Zij is de enige, er is geen andere. Hoe mooi de voorstelling van bijvoorbeeld de fsspx ook lijkt, ze staan er hoe dan ook naast, al hebben ze op nog zo veel punten gelijk.

  A. G. Stinus

  (19 september 2018 - 16:03)

  … Goed en correct gezegd van Bart. Dank.
  … Ik las ergens een oude uitspraak van een kerkvader die de Kerk vergeleek met een vrouw. En hij schreef zoiets als : “ze is vuil en zit onder het stof, maar toch is ze mooi”. Die schoonheid van de Kerk komt er niet door haar menselijke bedienaars, maar door de schoonheid en waarheid van het authentieke geloof, en de aanwezigheid van Christus in zijn sacramenten.

   Bart

   (19 september 2018 - 18:00)

   Dat is heel mooi gezegd Stinus, een echte troost in deze tijd. Dank u ook.

  Eric

  (20 september 2018 - 03:18)

  Volgens mij horen volgelingen van onwaardige paus en valse profeet Franciscus niet thuis op dit forum.

  Sedert Pius XII is paus Benedictus XVI de meest waardige paus en eigenlijk zou hij zonder meer terug op de stoel van Petrus moeten geplaatst worden.

  Volgelingen van ‘paus’ Franciscus en van Stinus spelen lichtzinnig met de toekomst van hun ziel.

  In alle Katholieke tijden was en is het zo dat de Traditie-gezinde priesters en de Traditie-gezinde gelovigen elkaar sterk in het oog houden, niet uit wantrouwen maar omdat het van het allergrootste belang is om het onveranderlijke Woord van God zo perfect mogelijk getrouw te blijven.

  Degenen die het leven te licht nemen zijn degenen die de ellende veroorzaken. Ik spreek met schaamte en uit ervaring want ook ik liet me jarenlang door het zeer kwalijke modernisme hartsgrondig misleiden.

  Neem a.u.b. afstand van gevaarlijke misleiders als Stinus.

  Kurt

  (20 september 2018 - 05:39)

  Beste Eric,

  Nooit heb ik gezegd fan te zijn van Franciscus…

  Hij leidt echter wel diezelfde moederkerk. Ook al is het naar de afgrond. Bart en ik zeggen niet dat Franciscus een goede Paus is. Integendeel. Alleen al de situatie in China laat me de haren ten berge rijzen. En dan zwijg ik nog over tig andere dingen. Ook ik maak me zorgen over onze Kerk, net als iedereen met ogen in z’n kop.
  Doch dat wil niet zeggen dat we alles na VATII dan maar gelijk moeten afschieten. Alsof er na VATII geen goede priesters meer zouden zijn, en alsof alles na 1967, wat het ook moge zijn, des duivels zou zijn binnen de Kerk.
  Trouwens, U zou (net zoals zovelen, inclusief mezelf) graag terug Benedictus XVI op de troon van Petrus zien. Ook hij is een paus van na VATII toch? Laat ons redelijk blijven, en afkeuren wat slecht is, maar ondertussen niet blind blijven voor het goede dat eveneens op vele plaatsen gebeurt binnen onze Kerk. Laten we alleen al denken aan de heropbloei van een aantal traditionele seminaries in sommige bisdommen van Frankrijk om er maar één te noemen. Ook DAT is onze Kerk.

  Ik vraag me trouwens af waar Peter ter Kerke gaat. Ik lees (ook al denk hij van niet) wel degelijk zijn reacties. Hij beweert dat door de veranderde priesterwijding, geen enkel priester nog geldig gewijd is na VATII. Dat wil dus zeggen dat volgens hem, buiten een enkele stokoude priester, de Kerk vol zit met ‘onechte’ priesters die eigenlijk niet ‘echt’ gewijd zijn. Als dus deze priesters zelfs de Tridentijnse mis doen, vind ook daar geen Transsubstantiatie plaats volgens hem. Ah nee, want het is geen ‘geldig’ gewijde priester. Een oude priester die nog wel geldig gewijd werd, maar die de NOM doet, zal dus ook het brood niet veranderen in lichaam en bloed volgens hem. Ik vraag me dan af waar hij in Godsnaam wekelijks ter Kerke gaat…

  Ik ben allesbehalve modernist, doch je hoeft als traditionalist daarom nog niet alle realiteitszin te verliezen.

  Ik deed al een oproep naar forumleden om te melden waar er nog Tridentijnse missen gebeurden en deed er een link bij. En dat is wat we moeten doen. Mekaar steunen en aanvullen. Niet constant aanvallen. Verdeeldheid is het lievelingswapen van Satan…

   Peter

   (20 september 2018 - 09:28)

   Beste Eric,
   Het ganse Vat II moet integraal verworpen en afgezworen worden, incluis de 6 pseudo pausen, wil men in de Rooms Katholieke Kerk van Christus blijven. Deze H. K. Kerk is gesticht door Jezus Christus en werd geleid, gevestigd en bevestigd door God de H. Geest en Zijn Zeer Zuivere Bruid de Allerheiligste Maagd Maria, om een onveranderbare en rots te zijn (Petrus) om tegen alle ketterijen, leugens en dwalingen in, stand te houden, die door de eeuwige vijand van de K. Kerk Satan en zijn trawanten worden gebruikt om deze rots te vernietigen, door de eeuwen heen.
   Een argument van eenheid onder de Katholieken te bewaren door deels Vat II te aanvaarden en deels de Traditie van de Eeuwige K. Kerk, is onaanvaardbaar en ondenkbaar.
   Zinnen zoals deze, “Ik ben allesbehalve modernist, doch je hoeft als traditionalist daarom nog niet alle realiteitszin te verliezen.” komen uit een verdwaalde geest.
   Met kan niet tegelijk God en de Mammon dienen. Niet lauw zijn, maar vurig, anders spuwt Jezus u uit.
   Ik zal hiervoor een hele reeks van waarheden op dit forum plaatsen om dit duidelijk te laten zijn eens en voor altijd, alhoewel ik dikwijls dezelfde reeds aangehaalde waarheden (die dan ook niet met documentatie weerlegd worden, maar met flauwe onbenullige opmerkingen) tot vervelens toe, heb moeten herhalen.
   De studie hiervan is van onschatbare waarde om de ware onveranderde weg van de K. Kerk te bewandelen en de kroon van het eeuwige leven te behalen. Ja het is een echte wedloop!
   Ik zal dan misschien ook een tijdje niet aanwezig zijn op dit forum (misschien tot blijdschap van enkelen) om dit nogmaals in een lange reeks van meerdere delen te kunnen brengen, voor u en voor hen die van goede wil zijn.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Benjamin ☩

  (20 september 2018 - 15:37)

  ☩JMJ☩

  Peter,

  Heeft u er al eens bij stil gestaan dat uw beweringen betreffende pauselijke legitimiteit gewoon niet kloppen, en dat het sedevacantistisch systeem een nieuwe ketterse leer is die indruist tegen de gezonde ecclesiologische Leer van de Kerk? En, neen, ik gebruik het woord “sedevacantisme” niet om u op uw paard te jagen, maar het beschrijft simpelweg de kernbewering waarop uw canonico-theologisch systeem gebaseerd staat, namelijk dat de recente pausen, inclusief Franciscus, geëxcommuniceerde niet-pausen geweest zouden zijn. De Opvolger van Petrus in zijn ambt erkennen betekent trouwens niet dat men de vuiligheid slikt die hij aan de Kerk probeert op te dringen; het is verder een grove fout om pre-conciliaire pausen als een soort van mythische wezens op aarde te beschrijven die niet capabel waren om menselijke fouten en zelfs diabolische misdaden te verrichten. Wie de Kerkgeschiedenis kent weet dat zulks een boosaardige karikatuur is van hoe het Pausdom door de Geloofsschat uitgelegd wordt.

  Over ketterij, kerkelijke status in verband met ketterij en ambtsverlies (vooral het onderwerp van pauselijk ambtsverlies specifiek) hebben de meest gereputeerde theologen doorheen de eeuwen uiteenlopende meningen gehad, dus de zaak is niet zo simplistisch gelijk groepen als het CMRI in Amerika menen te kunnen presenteren. Iemand die zelf al eens in de geauthoriseerde theologische werken is gaan bladeren betreffende die onderwerpen, het meeste waarvan in het Latijn is, die zou dit moeten weten. Het is niet voor niets dat men in gezondere tijden jaren lang opgeleid werd in de canonieke en theologische studiën onder het toezicht van beproefde leraren vooraleer men over die zaken uiteenzettingen mocht doen. Het gaat dan ook om gewijde wetenschappen, en niet over één of andere profane hobby of interesse.

  Wat echter iedereen als zeker moet houden is dat een paus zonder de minste twijfel de legitieme Paus van Rome is wanneer geheel het Episcopaat in de wereld hem aldus erkent. Dit is een essentieel principe om het dogma van de pontificale onfeilbaarheid staande te kunnen houden, want als dit principe er niet was, dan zou men altijd twijfelen of een Paus in de eigen tijd wel werkelijk de Paus is, en dan zou men nooit absolute zekerheid kunnen hebben dat de in het wit geklede man in Rome de goddelijke garantie heeft om ex cathedra dogmata te kunnen definiëren op een onfeilbare wijze. Alles zou in twijfel, mist en duisternis vallen, en het zou nooit mogelijk zijn om het kerkelijk gezag met zekerheid te kunnen lokaliseren. Dit is NIET de Wil van God. De Heilige Profeet Daniël beschreef het Koninkrijk van God op Aarde, de Kerk, als een grote, zichtbare, tastbare, eeuwige Berg die de gehele Aarde vulde; duidelijk identificeerbaar dus. De Heilige Robertus Bellarminus SJ zei dat het Koninkrijk van God op Aarde even zichtbaar was als het Koninkrijk van Frankrijk. De Kerk is niet één of andere pneumatologische entiteit, maar een tastbare realiteit in de wereld die conspicuïteit bezit.

  Wat voor wantoestanden en zelfs invaliderende factoren er ook kunnen plaatsvinden tijdens een conclaaf, de universele erkenning van het Episcopaat geneest zelfs een oorspronkelijk ongeldig pontificaat in de wortel (sanatio in radice) en constitueert een onfeilbaar bewijs (een dogmatiek feit) van pontificale legitimiteit. Ten tijde van het Concilie van Constans was het pontificaat van Martinus V een dogmatiek feit zodat de professie van gehoorzaamheid aan hem als Paus van Rome tot een verplichtende geloofsprofessie kon toegevoegd worden voor ketters die gereconcilieerd wilden worden met de Heilige Moeder-Kerk; het was een dogmatiek feit omdat het Groot Westers Schisma zonet ten einde gekomen was doordat de nieuwgekozen Paus Martinus V op een voor iedereen duidelijke wijze universeel erkend geworden was, waardoor zijn pontificaat van zekere geldigheid was.

  Voorbeelden van theologen die over het absoluut onwrikbaar principe van de universele erkenning van pausen geschreven hebben zijn Paul Laymann SJ, gereputeerd theoloog en canonist, tijdgenoot en ordebroeder van St. Bellarminus, en ook Louis Billot SJ, die kardinaal gecreëerd werd door Sint Pius X en die waarschijnlijk de belangrijkste ecclesioloog was van de twintigste eeuw. De Thomistische theoloog, Johannes van Sint Thomas, was van mening dat een paus-ketter pas zijn ambt verliest na een tussenkomst van een onvolkomen concilie van bisschoppen ordinarii, en andere gereputeerde theologen hadden daar dan weer andere standpunten over, hetgeen aantoont hoe variërend de meningen erover waren, maar het principe van de universele erkenning is absoluut zeker, omdat het essentieel is voor de zekere identificatie van de Kerk.

  Zonder een paus kunnen er noch kardinalen gecreëerd worden, noch bisschoppen ordinarii aangesteld, waardoor de kardinalen en bisschoppen langzamerhand uitsterven tot er geen meer over zijn. Het uitsterven van de bisschoppen ordinarii constitueert echter een uitdoving van de Apostolische Opvolging, en is onmogelijk omdat de Apostolische Opvolging van goddelijke institutie is. Het Concilie van Trente definieerde onfeilbaar dat er in de Kerk een levende bisschoppelijke hiërarchie is, en banvloekte diegenen die dit dogma afwijzen.

  In welke personen leggen sedevacantisten een ‘recht’ om een ‘paus’ te kiezen, gezien zij beweren dat alle kardinalen, de Clerus van Rome en de bisschoppen ordinarii uitgestorven zijn? De Katholieke Kerk is een volkomen maatschappij en heeft altijd het recht om een zichtbaar hoofd voor zich te kiezen wanneer er geen is; dat recht resideert in haar volgens goddelijke institutie. Waar menen sedevacantisten dat recht te kunnen leggen? Waarom volgen zij David Bawden (‘Pope Michael’) in Kansas niet? Of waarom zijn zij zelf nog niet massaal bijeengekomen om een ‘paus’ te kiezen? Die sedevacantisten die zeggen dat hun sedevacantistische ‘kerk’ geen recht heeft om een ‘paus’ te kiezen geven impliciet toe dat hun communie niet de ware Katholieke Kerk is.

  Er zijn zelfs sommige sedevacantisten geweest die zo extreem waren dat zij Pius XII als een valse paus klasseerden. Het is een bekend fenomeen dat sedevacantisten dikwijls tot steeds meer bizarre denkwijzen blijven vervallen, en er zijn er al velen onder hen geweest die overgingen tot het Grieks schisma of tot volledige apostasie. Toch houden zij er van om keer op keer Katholieken als blinde mollen te bestempelen omdat zij de realiteit van de Katholieke Kerk erkennen zoals zij is in plaats van tot hun kerkelijk nihilisme te vervallen.

  Benjamin ☩

  (20 september 2018 - 15:55)

  ☩JMJ☩

  Wat de sodomitische en pedomane vrijmetselaars betreft die de Katholieke Kerk met hun perversiteiten geïnfiltreerd hebben:

  The Josias heeft onlangs de tekst van de pauselijke bul, Horrendum Illud Scelus, geherpubliceerd. Een belangrijk document dat op een eenvoudige wijze laat zien welk het antwoord is van traditionele Katholieken op het walgelijk corrumperen van de bloem der jeugd door bisschoppen en priesters: Laïcisering door het kerkelijk gezag, en de brandstapel op door rechtspraak van de wereldlijke arm. Helaas is de wereldlijke arm nu net zelf onder de controle van de judeo-maçonnieke sekten die de perversiteiten in de clerus geïnjecteerd hebben. Wat we nodig hebben is een fatsoenlijke paus die de steun heeft van goede Christelijke monarchieën, gezegende harmonie tussen het geestelijk zwaard en het temporaal zwaard om de vuiligheid en corruptie te extirperen.

  A. G. Stinus

  (20 september 2018 - 16:10)

  Beste Eric (20 september 2018 – 03:18),

  – Ik ben ook geen fan van de huidige paus, en ben er wel een van Benedictus XVI. Maar de Kerk heeft nu eenmaal een leider nodig, en die is dikwijls verre van perfect. Ga maar na in de geschiedenis : soms waren de pausen ware criminelen, maar toch waren ze paus.
  – Je moet niet alle uitspraken van een paus serieus nemen. Enkel als hij “ex cathedra” spreekt (dit kan enkel onder strenge condities, vastgelegd in het 1e Vaticaans concilie), dat hij onfeilbaar spreekt. En dat is in de geschiedenis nog maar 2 keer gebeurd.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

   Benjamin ☩

   (20 september 2018 - 16:41)

   ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “En dat is in de geschiedenis nog maar 2 keer gebeurd.”

   Neen, dat is niet waar.

  A. G. Stinus

  (21 september 2018 - 08:43)

  Eerste ex-cathedra uitspraak van de paus : Maria is onbevlekt ontvangen (gevrijwaard van de erfzonde). Tweede en voorlopig laatste ex-cathedra uitspraak van de paus : Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen.

   Benjamin ☩

   (21 september 2018 - 12:09)

   ☩JMJ☩

   Neen; deze twee hadden een bijzonder plechtig ceremoniaal, maar het waren niet de twee enige dogmatieke definities die er reeds geweest zijn. In de pauselijke bul, Unam Sanctam, van Bonifatius VIII, staat er bijvoorbeeld ook één. Het dogma zelf van de pontificale onfeilbaarheid, afgekondigd tijdens het Eerste Conc. Vaticanum, was inherent een ex cathedra uitspraak van de Paus, maar was eveneens een conciliaire uitspraak gezien een morele eenheid van de bisschoppen concilievaders zich aansloot bij die uitspraak.

  A. G. Stinus

  (21 september 2018 - 14:45)

  – Naast de 2 ex-cathedra uitspraken van pausen is er nog het gewone magisterium van de paus. Daar gaat het meestal over continue uitspraken door verschillende pausen gedaan (in continue lijn met gelijkaardige inhoud), waarbij er moet rekening gehouden worden met het type document van de paus, evenals de inhoud en context ervan.
  – De voorwaarden om een onfeilbare ex-cathedra uitspraak van de paus te hebben, werden in het 1e Vaticaans concilie vastgelegd.

   Benjamin ☩

   (21 september 2018 - 17:26)

   ☩JMJ☩

   Het magisterium ordinarium ken ik, Stinus, maar daar had ik het niet over. Ik had het over dogmatieke definities ex cathedra. Een Paus kan dat zelfs tijdens een zondagspreek doen op voorwaarde dat aan de strikte criteria, gedefinieerd in Vaticanum I, voldaan wordt. Ex cathedra uitspraken zijn immers geen verzinsel van het Eerste Vaticaans Concilie, maar geschiedden reeds voordat het Concilie de pauselijke onfeilbaarheid definieerde; het behoort tot de Apostolische Traditie.

    Benjamin ☩

    (21 september 2018 - 17:43)

    Het type of soort van document is trouwens irrelevant betreffende de pauselijke onfeilbaarheid, en het magisterium ordinarium is alleen onfeilbaar wanneer het om het autoritatief onderrichten gaat van een bepaalde zaak als Christelijke doctrine die op constante wijze door de Pausen als zodanig onderricht werd. Als de Pausen bijvoorbeeld zevenhonderd jaren lang expliciet een bepaalde zaak als een dogma onderrichten zonder ex cathedra definitie, dan is het onfeilbaar.

     Peter

     (21 september 2018 - 19:00)

     Dat is heel juist,beste Benjamin. Dat is de juiste vaste leer van de Rooms Katholieke Kerk. Trouwens zich in de leer van de onfeilbaarheid en de diepe betekenis van een Ex Cathedra uitspraak van de Paus verdiepen, is heel leerrijk omtrent het behoud van de waarheden van het Katholiek geloof, het enige geloof.

      Benjamin ☩

      (22 september 2018 - 14:05)

      ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “Trouwens zich in de leer van de onfeilbaarheid en de diepe betekenis van een Ex Cathedra uitspraak van de Paus verdiepen, is heel leerrijk omtrent het behoud van de waarheden van het Katholiek geloof, het enige geloof.”

      Inderdaad, Peter. Wij moeten God dankbaar zijn voor het vestigen van een onfeilbaar doctrinair gezag op Aarde als zeker leidsnoer in zaken van Geloof en Moraal. De protestanten en photianisten erkennen dit gezag niet, en we zien hoe zij steeds meer versplinterd geworden zijn tot kleinere groepen. Zopas hebben de Russen bijvoorbeeld hun relaties verbroken met de Grieken; ruzie tussen Kirill en Bartholomeos.

  A. G. Stinus

  (22 september 2018 - 19:33)

  Hallo Benjamin (21 september 2018 – 17:26),
  Je schrijft : “Ik had het over dogmatieke definities ex cathedra. Een Paus kan dat zelfs tijdens een zondagspreek doen op voorwaarde dat aan de strikte criteria, gedefinieerd in Vaticanum I, voldaan wordt.” Dat zal wel kloppen. Maar ik zie dat geen enkele paus doen, zo maar onverwacht op een willekeurige zondag. Bij mijn weten gaat de paus voorzichtig en verstandig te werk vóór hij een “ex-cathedra” uitspraak debiteert. Het is al gebeurd dat álle bisschoppen vooraf schriftelijk geraadpleegd werden, vooraleer de paus zijn uitspraak doet. Vanzelfsprekend ligt de uiteindelijke vrije beslissing bij hem, van wat hij gaat vertellen.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  Benjamin ☩

  (23 september 2018 - 15:02)

  ☩JMJ☩

  Wanneer de pedofiele kabal zijn messen trekt…

  Een artikel op One Peter Five: “Chicago Priest Who Burned Gay Flag Flees After Archdiocese Threatens Forcible Removal” (22 september 2018).

  De priester waar het over gaat, de EH. Paul Kalchik, die ondertussen ondergedoken is omdat hij vervolgd wordt door Kardinaal Cupich (knecht van het roze satanisme binnen de clerus), werd zelf in zijn jeugd traumatisch slachtoffer van sodomitisch misbruik en is bemind door zijn parochianen die hem hun steun geven in zijn strijd tegen de achterlijke, boosaardige Cupich. Het woord “cupich” staat ondertussen in het Urban Dictionary; dat is niet zomaar.

  Twijfel er niet aan dat de roze maffia die de Kerk geïnfiltreerd heeft met zijn twee voeten binnen het internationaal prostitutienetwerk staat dat kinderen als slaven en slavinnen verhandelt aan pedofielen. Bergoglio zelf had banden met het prostitutienetwerk in Argentinië (Alameda) via zijn kameraad, Gustavo Vera. Sommige vrijzinnige vrijmetselaars binnen de clerus presenteren zich als “conservatieven”, en anderen als radicaler jacobijns links, maar zij werken allemaal voor dezelfde maatschappij-verziekende geheime sekte die de Katholieke Religie en de mensheid haat.

  Open oorlog moet er woeden tegen de perverten. Op de anglofone sociale media wordt die al verschillende weken lang gevochten door een groeiend aantal woedende Katholieke leken en priesters.

  Peter

  (23 september 2018 - 22:05)

  Citaat Benjamin; “Bergoglio zelf had banden met het prostitutienetwerk in Argentinië (Alameda) via zijn kameraad, Gustavo Vera.”
  Dan stel ik de vraag; hoe kan dan iemand hem nog “paus” of “heilige vader” enz… noemen?

   Benjamin ☩

   (24 september 2018 - 12:33)

   ☩JMJ☩

   In de Paus zijn er twee personen; de private, natuurlijke persoon en de juridische persoon van Petrus. Aanspreekvormen zoals “Heilige Vader” betreffen de juridische persoon, die steeds dezelfde is in ieder persoon die het pauselijk ambt legitiem draagt, en dat geldt dus voor Heiligen zoals Gregorius VII zowel als voor droevige gevallen zoals Rodrigo Borgia (Alexander VI). In de tijd van die laatste leefde Savonarola, en voor zover ik weet zagen de meeste Heiligen en theologen uit latere tijden Savonarola als een oprecht man (ik lijk mij zelfs te herinneren dat een bepaalde Heilige hem een heilige noemde), maar één van zijn zware vergissingen, die Billot in zijn theologie bespreekt, is geweest dat Savonarola meende Alexander VI als een onwettige, valse paus te kunnen verwerpen, op basis van zijn beschuldiging dat Alexander zelfs niet in God geloofde, ofschoon hij door geheel het Episcopaat erkend werd.

   Zoals Savonarola in zijn tijd worden mensen in onze tijd die zwaar lijden onder een Paus zoals Bergoglio (en ieder fatsoenlijk mens lijdt daaronder) dikwijls gemakkelijk bekoord om dat pontificaat als juridisch onbestaand te categoriseren, denkende dat men daarmee de eer van de Kerk redt, terwijl het eigenlijk een list is van de duivel om diegenen in schisma te leiden die hij met zijn novus ordo ketterijen niet kan inpalmen. En zoals Girolamo Savonarola ondanks zijn dwaling rechtzinnig van intenties was, zo zullen er waarschijnlijk ook in onze dagen mensen zijn die in die valstrik trappen zonder er erg in te hebben dat daarmee aanslag gepleegd wordt op de Kerk. De man werd op schandige wijze ter dood gebracht, maar geschiedvorsers die onderscheidingszin hebben zien gemakkelijk dat Savonarola volstrekt niet tot de soort van ontaarde mannen behoorde gelijk de ketters Jan Hus, Luther etc.

   Verder, gezien de hermijt-profeet, Bartolomeo da Petroio, een legitieme paus, Clemens VII, volgens de historicus, Roberto de Mattei (artikel december 2015: “The Sack of Rome: a merciful chastisement”), met de woorden “sodomitischen bastaard” toeriep doen hij de naderende Plundering van Rome als goddelijke straf aankondigde, ben ik er vrij gerust in dat wij ook pejoratieve benamingen tot Jorge Bergoglio mogen richten, proportioneel met zijn boosheid, ofschoon hij legitiem het pauselijk ambt bezit.

    Benjamin ☩

    (24 september 2018 - 12:38)

    Correctie: “toen hij de naderende Plundering van Rome”.

     Peter

     (24 september 2018 - 15:32)

     Gelijk wie op deze website en forum daag ik uit om één enkel document van de Rooms Katholieke Kerk, bekrachtigd door een Paus, dat bewijst dat een ketter “paus” kan zijn. Wel degelijk het woord “ketter” niet omzeilen.
     Slechts één enkel!

      Benjamin ☩

      (24 september 2018 - 18:24)

      ☩JMJ☩

      Ik omzeil het woord “ketter” niet, maar het is een woord dat in juridische context een technische betekenis heeft, en verlies van kerkelijk ambt is welzeker een kerkjuridisch en divinojuridisch onderwerp, gezien het over een zaak gaat die in foro externo (in het extern forum) geschiedt. Amerikaans individualisme heeft geen plaats in de goddelijke constitutie van de Kerk.

      Paus Honorius werd beschuldigd van ketterij (monothelisme) maar bleef niettemin tot zijn dood als Paus van Rome erkend door degenen die hem beschuldigden. In zijn encycliek, Etsi Multa Luctuosa, noemt de Gelukzalige Pius IX de notie dat de bisschoppelijke hiërarchie met haar pauselijk hoofd in de wereld kan verdwijnen blasfemisch. Het druist immers in tegen de indefectibiliteit van de Kerk. Daarom is het sedevacantisme een ketterse leer; het is in contradictie met het ecclesiologisch dogma van de perpetuïteit van de Ecclesia Docens (de Lerarende Kerk).

      Peter

      (24 september 2018 - 22:50)

      Een Leer die overal , altijd en door iedereen is geloofd en geleerd geweest in de Kerk” is onfeilbaar want hij behoort tot de geloofsschat. Inderdaad, de Kerkvaders hebben geleerd (bvb Vincentius van Lérins in zijn “Commonitorium”) dat “quod semper, unbique et ab omnibus creditur in Ecclesia” (“Leer die overal , altijd en door iedereen is geloofd en geleerd geweest in de Kerk”) teruggaat op de Apostelen, dus op Onze Heer Jezus Christus, dus op God zelf. Het is deel van de Openbaring van God.
      We bewijzen nu dat de leer dat “een ketterse paus ipso facto geen paus (meer) is”, altijd overal en door iedereen werd geleerd.
      Er volgen hieronder twee artikels, beiden genomen in vertaling uit de D.T.C., wat een standaardencyclopedie is van thomistische theologie.
      eerste artikel :
      “Prima sedes a nemine judicetur nisi deprehendatur a fide devius”

      Bewijsvoering van het bestaan en de zekere waarde van het beginsel voorgehouden door het ganse Leergezag gedurende de gehele Middeleeuwen:

      “De paus wordt door niemand geoordeeld, tenzij men vaststelt dat hij afwijkt van het geloof.”

      Bronnen:

      1) Dictionnaire de Théologie Catholique (D.T.C.)1,

      « Infaillibilité du pape »

      II. Theologisch geschil betreffende het voorrecht behoed of uitgezonderd te zijn van ketterij, door enkele theologen toegeschreven aan de paus, zelfs als privé-persoon beschouwd ;

      – 1° Geschiedkundig overzicht. – 1. In het Decretum van Gratianus leest men deze verklaring toegeschreven aan de heilige Bonifatius, Aartsbisschop van Mayence, en reeds geciteerd onder zijn naam door Kardinaal Deusdedit (†1087), evenals door Yves de Chartres, Decretum V, 23, “Dat de paus kan te kort schieten in het geloof” : « Hujus (i. e. papae) culpas istic redarguere prœsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius » (« Geen sterveling eigent het zich toe de zondeschulden van de paus te oordelen, want hij die iedereen oordeelt, kan door niemand geoordeeld worden, tenzij hij als afwijkend van het geloof bevonden wordt »).
      De grote Kerkjurist Gratianus,

      zijn “Decretum” bleef het standaardwerk tot in 1917.

      Vervolgens wordt deze zelfde Leer zelfs bij de meest overtuigde verdedigers van het pauselijk voorrecht teruggevonden. Paus Innocentius III verwijst ernaar in één van zijn preken: « In tantum fides mihi necessaria est ut cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide commttitur possem ab Ecclesia iudicari »3, [Vrije vertaling, NVH : “Het geloof is mij zo noodzakelijk dat, hoewel ik voor alle andere zonden slechts God alleen als mijn rechter heb, de zonde tegen het geloof de enige zonde is waarvoor ik door de Kerk geoordeeld kan worden”] De grote scholastieke theologen hebben het over het algemeen nagelaten deze hypothese te bestuderen; maar de grote kerkjuristen van de 12de en 13de eeuw kenden de tekst van Gratianus en hebben deze van uitleg voorzien. Allen erkennen zonder moeite dat de paus in ketterij kan vallen zoals hij in elke andere zware fout kan vallen; ze houden zich er alleen mee bezig te onderzoeken waarom en onder welke voorwaarden hij in zulk geval door de Kerk kan geoordeeld worden. Voor sommigen is het de enige uitzondering op de pauselijke onschendbaarheid. « Non potest accusari nisi de haeresi », staat er in de Summa Lipsiensis (van vóór 1190) [Vert., NVH: “Men kan hem nergens van beschuldigen tenzij van ketterij”]. Anderen gaan verder dan ketterij: schisma, simonie, wanbestuur; maar de zonde tegen het geloof blijft steeds het typische geval dat hen aanzet tot het op punt stellen van een procedure. Het betreft immers een zaak die de gehele Kerk aanbelangt. Rufin vat (rond 1164-1170) aldus de opinies van zijn tijd samen: « In ea (causa) quae totam Ecclesiam contingit, (papam) judicari potest, sed in ea quae unam personam vel plures (contingit), non » (vert. « in zaken de de gehele Kerk aangaan, kan de paus worden geoordeeld, maar niet in die één of meerdere personen aangaan »). Dezelfde auteur preciseert dat men deze regel moet verstaan als betreffende de hardnekkige ketterij. « Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit » (vert. « de eerste stoel (de paus) zal niet geoordeeld worden door niemand, tenzij hij in geloofszaken hardnekkig dwaalt »), Hetgeen voor Johannes van Faënza veronderstelt dat de paus schuldig bevonden wordt na een tweede en derde waarschuwing : « secundo et tertio commonitus ». Dán is er geen ruimte meer om het primaatschap [ter verdediging] in te roepen : voor Huguccio (†1210) is de paus dan « minor quolibet catholico » (vert. « minder waard dan eender welke katholieke gelovige »).

      Vanaf de 13de eeuw ontstaat onder de ‘decretalisten’ de tendens om zich aan de letter van Gratianus te houden, door zijn beginsel graag toe te passen op gelijkaardige gevallen que les Décrétistes étendaient volontiers à des cas similaires (hoe dit best te vertalen?). Het oordelen van de paus wordt door de eersten dus voorbehouden voor het enkele geval van ketterij.« Nisi in crimine haeresis »,(vert. « (geen oordeel over de paus) tenzij voor de misdaad van ketterij ») zegt Bernard de Pavie (†1213). « Excipitur unum solum crimen super quo Papa accusari possit »,(vert.: « Er is een enkele misdaad waarvoor de paus kan worden aangeklaagd ») verklaart de beroemde Hostiensis (Henri de Segusio, †1271). Maar de mogelijkheid van dit laatste geval is altijd voorzien zonder de minste aarzeling.

      Ingeperkt of uitgebreid, het denken van Gratianus heeft het kerkelijk recht gedurende de hele Middeleeuwen beheerst. Einde citaat uit DTC
      2. In de 15de eeuw blijft deze zelfde doctrine voortbestaan bij talrijke auteurs die, zoals hun voorgangers, toevoegen dat de paus in zulk geval onmiddellijk beroofd wordt van de pauselijke waardigheid, of afgezet wordt door het feit [van de ketterij] zelf. Volgens andere theologen kan de paus in zulk geval geoordeeld worden door een concilie.
      Citaat Benjamin: ” In zijn encycliek, Etsi Multa Luctuosa, noemt de Gelukzalige Pius IX de notie dat de bisschoppelijke hiërarchie met haar pauselijk hoofd in de wereld kan verdwijnen blasfemisch. ” Deze encycliek handelt wel over een Paus die het geloof niet verloren heeft, het niet vervalst en die de ware leer verdedigt!!!
      En dan heb ik het nog niet gehad over de ex cathedra’s i.v.m. dat een ketter ipso facto buiten e Kerk staat en geen enkel ambt mag en kan vervullen in de Kerk, incluis de paus.
      Citaat Benjamin: “Amerikaans individualisme heeft geen plaats in de goddelijke constitutie van de Kerk. ”
      Wat heeft dat met mijn vraag te maken? Die was toch: “Gelijk wie op deze website en forum daag ik uit om één enkel document van de Rooms Katholieke Kerk, bekrachtigd door een Paus, dat bewijst dat een ketter “paus” kan zijn. ”
      Als u dat niet kunt beste Benjamin, kom dan niet met “sedevacantisme een ketterse leer” af. Ik heb met die uitdrukking “sedevacantisme” (of één of andere benaming) niets te zien.
      De leer van de Roomse Kerk is en blijft altijd dezelfde en de waarheid.
      Als u nog meer theologische materie hierover wenst, is dat goed voor mij.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      Benjamin ☩

      (25 september 2018 - 01:12)

      ☩JMJ☩

      Mag ik er van uit gaan dat u de website van Eric Jacqmin geciteerd heeft, Peter?

      Jacqmin begaat een fout door geen rekening te houden met het feit van de uiteenlopende meningen die er geweest zijn onder theologen betreffende de kwestie van hoe een paus-ketter zijn ambt precies verliest; de mening van Sint Bellarminus was volstrekt niet de enige. Het adagium “prima sedes a nemine” etc., overigens, zegt eenvoudigweg dat een ketterse paus geoordeeld kan worden door de Kerk, maar het spreekt geenszins over de exacte procedure waarlangs de paus-ketter zijn ambt verliest. Bijvoorbeeld: Wie in de Kerk moet de paus-ketter formeel vermanen voor ketterij vooraleer hij zijn ambt kan verliezen? Eén kardinaal? een groep kardinalen? Een groep bisschoppen ordinarii? Met hoeveel moeten die bisschoppen zijn? Aan leken komt dat al zeker niet toe, en in uw sedevacantistisch systeem bestaan de clerici zelfs niet meer die de vermaningen moeten geven, want het beweert dat de Apostolische Successie verdwenen is.

      De waarheid is dat de paus-ketter kwestie nooit echt geresolveerd werd, maar tot op heden een open vraagstuk gebleven is onder theologen. Een paus kan natuurlijk vanuit zijn Apostolisch Gezag definiëren welk standpunt correct is, maar dat is nog niet gebeurd.

      Zolang echter een paus door het gehele Episcopaat erkend wordt (zoals vandaag het geval is), dan kan er, zoals ik reeds aantoonde, geen sprake zijn van een gepretendeerd pauselijk ambtsverlies als geschied feit omdat de geldigheid van dergelijk universeel erkend pontificaat een dogmatiek feit is, en Pius IX veroordeelde welzeker de notie zelf van een verdwijnen van het Episcopaat met het Pausdom, zoals de context van zijn woorden duidelijk aangeeft en zoals het Concilie van Trente die valse notie eveneens, maar dan ex cathedra, veroordeelde. Het sedevacantisme is dus welzeker een ketterse leer, want het loochent de perpetuïteit van de zichtbare Apostolische Successie. Wanneer ge de gesprekken tussen sedevacantisten over apostoliciteit bekijkt, dan ziet ge hoe zij er totaal geen raad mee weten, en dat komt omdat hun systeem in contradictie is met de Apostoliciteit van de Kerk.

      Kom, Peter, geef nu gewoon toe dat u het fout heeft, in plaats van tegen de feiten in volhardend vast te houden aan een leer die niet van God komt. Het lerarend gedeelte van de Kerk verdwijnt niet van de aardbodem, maar blijft bestaan dwars tegen alle lotgevallen en beproevingen heen. Het idee van een Kerk waarvan alle bisschopszetels leeg zijn is absurd, en ge zijt dan bezig met een democratische volkskerk waar anarchie in heerst. Sint Hiëronymus in zijn schrijven tegen de volgelingen van Lucifer van Cagliari gaf duidelijk het principe weer dat een kerk zonder bisschoppen ordinarii niet de echte Kerk kan zijn.

      En, neen, ik ken alle pauselijke documenten die er zijn niet vanbuiten, dat ik zo maar onmiddellijk uit mijn hoofd van alles zou kunnen citeren op aanvraag. Uw vraag is niet redelijk, Peter. Ik heb echter uw leer voldoende weerlegd op basis van rotsvaste principes, doch u blijft in de verdediging gaan in plaats van de feiten te erkennen. Kunt u een pauselijk document laten zien waarin staat dat de Ecclesia Docens van de aarde kan verdwijnen? Neen, dat kunt u niet, omdat dergelijk document niet bestaat. Een paus die zoiets in vroegere eeuwen onderricht zou hebben, zou door zijn medebisschoppen een godslasteraar genoemd geweest zijn.

      Wie moet volgens u een ‘paus’ kiezen? U heeft hier nog steeds niet op geantwoord. Waarom zijn de sedevacantisten tot op heden nog niet massaal bijeengekomen om een ‘paus’ te kiezen? Ik hoop dat het niet gebeurt hoor, maar mijn punt is dat de sedevacantisten impliciet toegeven dat hun doe-het-zelf ecclesiale communie niet de Katholieke Kerk is door te weigeren een ‘paus’ te kiezen. Er is jaren geleden een ridicule poging geweest vanwege een klein groepke om een sedevacantistische ‘paus’ te kiezen, en Victor Von Pentz nam toen de naam “Linus II” tot zich; ze zijn toen zelfs naar Rome gereden om hem af te kondigen in de Sint-Jan van Lateranen, maar ze werden tegengehouden door de gendarmerie. Dit is de onzin waartoe uw ecclesiaal nihilisme leidt. Ziet ge die verdwaasde Amerikanen, Dolan en Sanborn, al een ‘paus’ kiezen? De zoveelste concurrent van ‘Pope Michael’ in Kansas. Maar ze doen dat niet, want ze weten hoe belachelijk en absurd dat is, en dan zijn ze hun aanhangers en hun centen kwijt.

      Benjamin ☩

      (25 september 2018 - 01:28)

      Trouwens, Peter; ik weet niet waar u een Mis bijwoont, maar als er Franciscus in de Miscanon als Paus genoemd wordt (hetgeen ook de FSSPX doet), dan belijdt u door uw participerende aanwezigheid in die liturgie alleen al dat Franciscus de legitieme Paus van Rome is, en het is een kapitale daad van schisma om een valse paus te noemen in de Miscanon.

      Benjamin ☩

      (25 september 2018 - 02:07)

      Correctie: “maar blijft bestaan dwars door alle lotgevallen en beproevingen heen”.

      Peter

      (25 september 2018 - 11:15)

      Beste Benjamin,
      Als u niet weet waar ik de H. Mis ga bijwonen, dan moet u zich daar niet over uiten. Ik ken heel goed het “Una cum” probleem. Maak u zich zorgen voor uzelf.

      Benjamin ☩

      (25 september 2018 - 12:30)

      ☩JMJ☩

      In de pauselijke Constitutie, Ad Evitanda Scandala, bepaalde Martinus V dat ketters hun ambten bleven behouden in de Kerk zolang zij niet bij naam gedenuncieerd werden door het kerkelijk gezag. In die zin moeten ook teksten zoals Cum Ex Apostolatus verstaan worden; ipso facto ambtsverlies voor ketterij geldt alleen voor personen die ofwel bij naam gedenuncieerd worden door het kerkelijk gezag (vitandi), ofwel zich openlijk aangesloten hebben aan een formele, afgescheiden sekte zoals bijvoorbeeld de lutherse kerk. Billuart en Scavini, wiens (Scavini) moraaltheologie ik hier liggen heb en die voor zijn werk geprezen werd door Pius IX, waren eveneens van standpunt dat ketters jurisdictie behouden zolang er geen tussenkomst van de Kerk geweest is.

      Betreffende een paus-ketter:
      Laymann zei dat een paus-ketter zijn pauselijk ambt blijft behouden zolang de Kerk hem blijft erkennen. God houdt zijn pauselijke jurisdictie in stand omdat Hij niet toelaat dat den Aposteltroon vacant zou worden zonder dat de Kerk het zou weten. Sint Robertus Bellarminus, die de sedevacantisten graag citeren, zou nooit of nooit de stelling aanvaard hebben dat een paus zijn ambt verloren zou kunnen hebben ofschoon het geheel Episcopaat hem nog zou erkennen, en nooit zou hij de monsterlijke bewering aanvaard hebben dat het Episcopaat van de aardbodem zou kunnen verdwijnen. Het Episcopaat moet in een onverbroken successie blijven bestaan tot dat de Zoon van God uit den Hemel neerdaalt om als Hoofd van Zijn bisschoppen op aarde oorlog te voeren tegen Zijn vijanden die zich onder het bewind van den Antichrist geschaard zullen hebben. Een dag van bloed en strafgericht over de volkeren.

      Benjamin ☩

      (25 september 2018 - 13:15)

      Citaat Peter: “Maak u zich zorgen voor uzelf.”

      Ik ben niet degene die Franciscus als een valse paus categoriseert; ik zeg integendeel dat de geldigheid van zijn pontificaat een dogmatiek feit is en dat de ontkenning ervan objectief een daad van schisma is. Wat ik echter wilde aantonen is de inconsistentie van sedevacantisten die bijwonen wat zij “una cum Missen” noemen, gezien zij zo doende handelen in tegenspraak met hun eigen standpunt. Of u tot die groep behoort of niet, daar heb ik mij niet over uitgesproken hierboven.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.