Sven Gatz (Open VLD) begrijpt niets van godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting

 

Vlaams minister van media Sven Gatz (Open VLD) pleit er opnieuw voor om geen erediensten meer uit te zenden op de Openbare Omroep. Zondag ontstond er commotie na de uitzending van de eucharistieviering vanuit de Abdij van Grimbergen op ‘Eén’ en ‘Radio 1’ van de VRT. Daarin werd een Bijbeltekst voorgelezen waarin vrouwen worden aangespoord om onderdanig te zijn aan hun man. Het Bijbelcitaat lokte heel wat verontwaardigde reacties uit op sociale media. Ook minister van Media Sven Gatz reageerde op Twitter: “Vrijheid van godsdienst: ok. Vrijheid van meningsuiting: ok. Maar geen achterhaalde vrouwonvriendelijke uitspraken op kosten van de overheid aub”. Ook al gaat het hier om een citaat uit de Bijbel, Gatz vindt de keuze van de tekst vreemd. “Mocht een imam dit op tv gezegd hebben, dan zou het kot te klein geweest zijn”, zegt hij. “Ik vind het jammer dat dergelijke zaken ongefilterd, zonder verantwoordelijkheid van de Openbare Omroep, rechtstreeks op de VRT komen”, zegt Gatz. Gatz vindt trouwens wél, dat de VRT aandacht moet besteden aan religie, maar dan onder de redactionele verantwoordelijkheid van de VRT. “Dus binnen programma’s, met interviews en dergelijke meer, zodanig dat zo’n uitspraken onder de loep kunnen worden genomen en bevraagd kunnen worden. Dat het niet zomaar in de huiskamer komt”.

De reactie van minister Gatz is natuurlijk totaal ongepast. We kennen in dit land de scheiding van Kerk en staat en het zou dan ook goed zijn, dat de minister als vertegenwoordiger van die staat zich onthoudt van commentaren op Bijbelcitaten. Het komt de minister en zéker de VRT-redactie niet toe om de Bijbel te interpreteren, dat is net de taak van de Kerk. Verder is de uitspraak: “Vrijheid van godsdienst: ok. Vrijheid van meningsuiting: ok. Maar geen achterhaalde vrouwonvriendelijke uitspraken op kosten van de overheid aub.” héél erg dom. Waarom zou Gatz de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting “ok” vinden, indien hij zélf gaat bepalen wat de inhoud van de godsdienst en die vrije ‘mening’ moet zijn? Gatz vraagt zich verder af of het wel verstandig is om erediensten te laten uitzenden door de Openbare Omroep. Gatz kan zich dat wel afvragen, maar het zou misschien ook eens goed zijn om de ‘erediensten’ van de Loge eens op de VRT uit te zenden om te horen welke ‘vrouwonvriendelijke’ uitspraken daar gedaan worden. De Katholieke Kerk heeft niets te verbergen, maar als de minister geen geld meer wil besteden aan het uitzenden van de erediensten, dan moet hij daar maar mee stoppen. Verder zou de VRT in het kader van de scheiding tussen Kerk en staat best ook neutraal zijn en zich niet bemoeien met de interpretatie van Bijbelcitaten. Misschien is het ook niet meer van deze tijd, dat de overheid er een Openbare Omroep op na houdt. Dat het kot te klein zou zijn, indien een imam dit gezegd zou hebben, daar geloof ik helemaal niets van. Elke hoofddoek in een school bewijst, dat die overheid vooral heel veel respect heeft voor de islam, maar de ‘rechten’ van Katholieken met alle mogelijke middelen probeert te beknotten.

Prior Johan Goossens van de Abdij van Grimbergen benadrukt in een interview, dat het Bijbelcitaat in een gelovige context moet bekeken worden en is verbaasd over de kritiek, want “Die tekst is al zo vaak voorgelezen en nooit heeft er iemand gereageerd. Nu kwamen er vooral veel reacties via Twitter en Facebook, maar degenen die gereageerd hebben op de TV-uitzending hebben wellicht één zinnetje uit de tekst geplukt en uit zijn context gehaald. Dat stuit dan natuurlijk op onbegrip”. En vervolgens reageert de prior dan zoals je kan verwachten van iemand die zich de bevelen van zijn onderdrukkers heeft eigen gemaakt: “Natuurlijk staan wij niet achter de onderdanigheid van de vrouw aan de man. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. In de liefde moet er in de eerste plaats veel respect zijn voor wie we zijn”. Hiermee toont Johan Goossens natuurlijk perfect aan, dat hij totaal niets van het Bijbelcitaat begrepen heeft. De Heilige Apostel Paulus heeft het net over het feit, dat wij nederig moeten zijn en de Wil van God moeten aanvaarden en niet opstandig moeten zijn ten overstaan van de Wil van God. Dit Bijbelcitaat heeft niets te maken met de “gelijkwaardigheid van man en vrouw” en nog veel minder met “respect voor wie we zijn”, want wie meent iets te betekenen, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf (Galaten 6:3).

Ook Kolet Janssen die voor ‘Kerknet’ schrijft en daarnaast ook nog auteur, oud-lerares, (pleeg)moeder en oma is, doet haar duit in het zakje: “Voor alle duidelijkheid, ik ben geen fan van onderdanigheid van vrouwen aan mannen. Ik ben bovendien allergisch aan uitspraken als: ‘Je moet die tekst anders lezen of in zijn context begrijpen.’ Dat kan allemaal wel waar zijn, maar je kunt niet vermijden dat zo’n Paulustekst raar overkomt en mensen in de gordijnen jaagt. Het toont aan dat zelfs een verstandige en bevlogen man als Paulus kind was van zijn tijd en lang niet altijd in staat was om de heersende vooroordelen te overstijgen. Sommige woorden uit heilige teksten zijn nog steeds een bron van wijsheid”. Kolet Janssen presenteert hier een argumentatie die wellicht goed zal klinken in de oren van ongelovigen, maar het ruikt toch aan alle kanten naar apostasie. De Heilige Apostel Paulus was “géén kind van zijn tijd”, maar verkondigde hier het Woord van God, dit in tegenstelling met de waanwijsheden die in de moskeeën, loge-tempels en synagogen worden verkocht.

Johan Bonny laat dan weer in al zijn wijsheid het volgende optekenen: “Bovendien moet je altijd kijken hoe je oude Bijbelteksten vertaalt, hertaalt en interpreteert. Om de 10 a 15 jaar brengen we een nieuwe vertaling van de Bijbel uit, of toch van een groot deel ervan. Zijn deze woorden verkeerd vertaald? Neen. Maar het zijn wel niet de woorden die we vandaag nog zouden gebruiken om dit weer te geven. Nu gaat het niet meer om onderdanigheid, maar wel om ondersteuning”. Hiermee geeft Johan Bonny dus toe dat hij niet te beroerd is om Bijbelteksten regelrecht aan te passen aan de tijdsgeest en met andere woorden dus te vervalsen. Trouwens, indien men de lezingen gewoon in het Latijn zou lezen en in de preek zou uitleggen, dan zou een dergelijke commotie niet ontstaan. Het zou ook als voordeel hebben, dat de priester dan ook niet twee keer hetzelfde zegt; een eerste keer tijdens de lezing en een tweede keer – in eigen woorden – tijdens de preek.

Ook Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, begrijpt de commotie rond de voorgelezen tekst niet. “Het gaat om een tekst uit een religieuze bron. Normaal volgt daarna de homilie waarin de tekst uitgelegd wordt. Die teksten zijn in een andere tijd geschreven en zijn niet altijd correct volgens wat in onze tijd de norm is. Maar die teksten functioneren in een geheel en ze moeten uitgelegd worden”. Net daarom vindt Boeve het belangrijk, dat er godsdienstlessen worden gegeven op school. Hij pleit ook voor een minimum aan religieuze geletterdheid. “Uiteraard komen die teksten aan bod in de godsdienstles, net om uit te leggen dat het een tijdsgebonden document is en dat we daar zeer voorzichtig mee moeten omgaan”. Kortom, volgens Boeve zijn Bijbelteksten “tijdgebonden” en “niet altijd correct volgens wat in onze tijd de norm is”. Wel mijnheer Boeve, is dit alles wat u als (katholiek) professor theologie te zeggen hebt? Is het nu zo moeilijk om te begrijpen, dat de man het hoofd van het gezin is? Is het nu zo moeilijk om te begrijpen, dat vrouwen én mannen gehoorzaam moeten zijn aan God? Is het nu zo moeilijk om te begrijpen, dat Maria én Christus zélf ook tot het uiterste gehoorzaam waren aan God de Vader? Men kan zich inderdaad ook afvragen of het in deze tijd nog wel verantwoord is om “geld van de overheid” aan het Katholiek Onderwijs te besteden. Arm Vlaanderen!

In deze postmoderne tijd is de ‘gehoorzaamheid’ natuurlijk een weinig populaire deugd. Maar in principe is dit niets nieuws, want reeds in de 18de eeuw tijdens de zogenaamde ‘Verlichting’ – die eerder een verduistering was – werd het woord ‘gehoorzaamheid’ een vies woord. Voor een gelovige is de Geloofsgehoorzaamheid (Romeinen 1:5) echter van wezenlijk belang. Het gaat over de volledige overgave van de gelovige aan de Wil van God (Dei Verbum 5). Aan God moet de mens dus de “Gehoorzaamheid van het Geloof” (Romeinen 16:26) betonen, waardoor hij of zij zich vrijelijk geheel aan God toevertrouwt, door volledige onderdanigheid van verstand en wil jegens God te bewijzen en vrijwillig in te stemmen met de door God geschonken Openbaring. Om dit Geloof te kunnen geven, is de helpende Genade van God nodig en de innerlijke bijstand van de Heilige Geest, die het hart moet bewegen en tot God bekeren, de ogen van de geest moet openen en aan allen de goesting moet geven om met de Waarheid in te stemmen en erin te geloven. Dezelfde Heilige Geest vervolmaakt voortdurend het Geloof door Zijn Gaven om het begrip van de Openbaring aanhoudend te verdiepen.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Andreas Nieuwland

23 thoughts on “Sven Gatz (Open VLD) begrijpt niets van godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting

 1. Het zal volgens Gatz waarschijnlijk beter zijn voor het welzijn des volks om alle levensbeschouwelijke programma’s af te schaffen en iedereen voort te laten kijken naar alle banaliteiten die ons elke dag door de televisie voorgeschoteld worden. Wat een miereneuker is die vent zeg.

 2. Toch heeft Gatz wel een punt als hij zegt “Mocht een imam dit op tv gezegd hebben, dan zou het kot te klein geweest zijn”.

  Verder is het natuurlijk ook vrijheid van meningsuiting als men zijn mening geeft over Bijbelse teksten die binnen een bepaalde context via een alomtegenwoordig medium worden uitgesproken.

  Daarnaast complimenten voor de foto boven dit artikel. Ik zie daar duidelijk een discussie tussen twee ouders, waarschijnlijk een opvoedkundige ding over hun dochter. Uit de lichaamstaal van de vrouw spreekt geen onderdanigheid maar eerder een assertieve verdediging van haar standpunt. Dat weerspiegelt mooi de huidige tijdsgeest.

 3. Gatz is een liberaal die tegen elke vorm van godsdienst is. Voor mij geen probleem als men op de linkse VRT geen erediensten meer mogen geven, maar dan moet dat gelden voor alle godsdiensten!!

 4. – Religieuze plechtigheden mogen voor mij wél op tv blijven ; godsdienst wordt al genoeg in een hoekje geduwd.
  – En waarom niet opnieuw de levensbeschouwelijke programma’s op tv brengen ? De betrokken mensen hebben zich veel te snel laten buitenwerken door mensen zoals Gatz.
  – Radio Maria werd ook al uit de FM band weggewerkt. Radio’s gaga en goegoe zijn er nog altijd genoeg …
  – Zoals Bart zegt : moeten het dan altijd banaliteiten zijn op radio en tv ? Mag het eens wat dieper gaan, of is dat voortaan verboden, Gatz ?

 5. ☩JMJ☩

  De natuurorde zoals geschapen door God is dat de vrouw zich aan haar man als het hoofd moet onderwerpen in gehoorzaamheid; dat de geëmasculeerde linkiewinkies in frenetische razernij met hun sjakossen in het rond zwaaien tegen dit eeuwig principe kan daar niets aan veranderen. Het is een afschuwelijke perversiteit dat mannen onder de sloef gaan liggen van hun echtgenotes.

   1. Ik heb een tijd geleden met de minister voor cultuur Gatz een discutie over email gehad i.v.m. dat de VRT (staatstelevisie onder zijn bevoegdheid) een regelrechte lastercampagne had uitgezonden tegen de Katholieke Ierse zuster met dat een groot aantal kinderlijkjes in een “beerput” waren gevonden van het opvangtehuis voor ongehuwde moeders. Ik heb hem geschreven dat de Ierse eerste minister geen enkel bewijs hiervoor had en nog minder de VRT, die een onrechtstreekse beschuldiging van moord aan de zusters uitte.
    Ik vroeg hem ook als hij dat rechtvaardig vond om zomaar een Katholieke instelling door een leugen en lastercampagne te sleuren en als dat zo zou gedaan zijn voor de moslims dat het land te klein zou zijn geweest.
    Ik kreeg een antwoord, met daarin hij vermelde dat er inderdaad geen bewijzen voor op tafel lagen.
    Ik vroeg hem hoe dat mogelijk was door dat de redactie van de VRT zomaar fabeltjes te laten uitzenden onder zijn bevoegdheid en hoe hij dat ging rechtzetten.
    Tuuuuuuuuuuuut radiostilte.

   2. Juist, als de vrouw opkijkt naar het hoofd en de man neerbuigt naar het hart is er evenwicht. Nu lig ik zelf wel onder de sloef, daar niet van, maar het principe is mooi. ; )

 6. Ik denk dat S. Gatz en J. J. De Gucht hun slag afwachten, en “ons” proberen klaar te stomen voor een maatschappij waaruit alle religie verdwenen is. Dat vinden ze namelijk een zeer achterlijk verschijnsel, en ze vinden dat zoiets moet uitgeroeid worden.

  1. In ons kleine stukje van de wereld wordt de Godsdienst als achterlijk beschouwd, terwijl het grootste deel van de wereld steeds religieuzer wordt. Kun je nagaan hoe de zogenaamde “vrijzinnigen” tegen de rest van de wereld aankijken en hoe de rest van de wereld naar hen terugkijkt.

   1. Geachte Bart,

    Hoe de rest van de wereld kijkt lijkt mij toch geen argument. Of wij nu christelijk of vrijzinnig zijn een Hindoe of Boeddhist zal ons vreemd aankijken zoals wij vreemd naar hen, met hun valse religies, bekijken.

    1. Ik bedoel het in de algemene zin van religiositeit, als een aanname van het hogere, waar men alhier weigert in te geloven. Meer in het bijzonder in de zin van een explosief groeien van het Christelijk geloof. Er waren bijvoorbeeld ongeveer twee miljoen katholieken in Afrika, een paar generaties geleden. Nu zijn het er 85 miljoen. Historisch gezien beleeft de kerk op dit moment een nooit geziene groei.

 7. @ Stinus, weeral slaat ge de bal (moedwillig?) mis.

  Vanwege uw bizarre kijk op godsdienst ‘vergeet’ gij dat hetgeen gij verdedigt getransformeerd wordt tot een valse wereldreligie en zeer velen zijn al volop bezig zich daar goed in te voelen want op valse wijze gerechtvaardigd door hun (misleide?) bisschoppen. Weeral ontstaat het vermoeden dat gij de mensen zand in de ogen wilt strooien.

  Tevens weigert gij antwoord te geven op steeds meer dringende vragen die u gesteld werden. Gaat gij nu ook de valse nederigheid vertonen van ‘paus’ Franciscus die niets wenst te zeggen en alzo zelf het misleidend aureool boven het eigen hoofd plaatst als van iemand die onterecht publiekelijk vervolgd wordt? Hij en gij zullen ongetwijfeld zeer veel volgelingen aan het lijntje houden.

  Stinus, gedenk wel: die het zwaard opneemt zal er door vergaan.

 8. Beste Eric. Je lijkt wel geheimtaal te gebruiken, en ik vraag me af waarover je het allemaal hebt na mijn bovenstaande eenvoudige reactie. Samenzweringstheorieën “ontdekt” ? Te gek om los te lopen. Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

   1. Stinus schrijft in het bovenstaande niets wat een uit de lucht gegrepen antwoord zoals dat van Eric rechtvaardigt.
    Hij kan verder andere standpunten hebben maar dat doet hier niet ter zake. In dit gesprek slaat het antwoord van Eric nergens op.

    1. @ Bart
     – De opzet van de globalistische ideologie is alle godsdiensten samen te smelten tot wereldgodsdienst. Geen politicus kan daar onderuit al hebben sommige politici dat enkel in schijn niet begrepen want ze zijn immers niet wereldvreemd. Maar Stinus maakt hier dankbaar misbruik van. Zoals gewoonlijk. In werkelijkheid wil men enkel de Katholieke Kerk schaden, ook Stinus wil dat.
     Stinus zal nooit iets schrijven in de aard van “de NOM vertegenwoordigt een religie waaruit de Geest verdreven is”. Het is ondertussen wel zeer moeilijk geworden te geloven dat Stinus niet zou weten wat er broeit.
     – Paus Franciscus trachtte in het vliegtuig de indruk te wekken dat hij door de media onterecht werd aangevallen want zijn tactiek van schijn-nederigheid werkt nog steeds bij goedgelovigen.

 9. Hallo Peter en Eric,
  Geloven jullie nog dat de aarde plat is in plaats van rond, en dat de maan geen hemellichaam is maar enkel een lichtverschijnsel ? Dat gaf een goed idee over jullie realiteitszin en groot vermogen om overal spoken en zogenaamde vrijmetselaars te “ontdekken”.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Voor realiteitszin,Stinus, lees aandachtig mijn eerdere reacties van vandaag. Dan zult u kunnen vaststellen wie realiteitszin heeft en wie niet. Wijk maar van het onderwerp af, zoals u doet, om te bewijzen dat je een logeman bent.

  2. @ Stinus, ook al kan ik niet meer geloven dat gij niet weet wat zich aan het ontwikkelen is zet ik hier nog eens enkele puntjes in het licht:
   – er zijn nog altijd ruim voldoende mensen die gij niet met valse argumenten kunt misleiden en die bereid zijn alles te onderzoeken.
   – zowel de jongste generaties als de LGBT-ers willen nadrukkelijk misleid worden in hun uiterste verwaandheid. Schaamtegevoel werd overschreven door hoogmoed. De NOM houdt de mensen dom. Gij weet dat heel goed en speelt daar op in. Tot meerdere eer en glorie voor u zelf. Mijn angst voor u groeit met de dag, maar ik vrees nog meer voor uw geestelijke toekomst.

 10. Beste Eric,

  – Samen met u betreur ik de opgang van de mentaliteit dat we homoseksueel gedrag, het “veranderen van geslacht” en nog andere aberraties normaal en zelfs goed zouden moeten gaan vinden.
  – Ik wens je veel wijsheid en genade om los te geraken uit de organisatie van M. Lefebvre, met zijn nep-priesters, nep-transsubstantiatie en nep-communie. Ze stammen af van ongeldige, heiligschennende namaak-wijdingen die ze op eigen houtje uitvoerden, zonder instemming van de paus en de Kerk van Rome. Ze dwalen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.