De Tridentijnse Interim-Mis ‘versus populum’ (1965-1967)

De Novus Ordo Missae van Paulus VI (= de ‘Nieuwe Mis van Paulus VI’) werd in de jaren 1965-1969 door een oecumenische liturgiecommissie (Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia) van liturgisten, onder leiding van mgr. Annibale Bugnini, geschreven om, deels op basis van de constitutie Sacrosanctum Concilium en deels op basis van de veranderingswil van bepaalde theologen, tot een ‘Nieuwe Mis’ te komen die beter bij de geloofsbeleving van de ‘moderne’ gelovige zou aansluiten en die aanvaardbaarder zou zijn voor de kerkgenootschappen der Reformatie.

Ook protestantse theologen en predikanten maakten deel uit van deze liturgiecommissie. De Novus Ordo, die in 1969 tot stand kwam, werd in 1970 definitief opgelegd, hoewel al sinds 1965 op vele plaatsen liturgische experimenten en voorbereidingen plaatsvonden, zoals meer ruimte voor de volkstaal, de interpretatieve vertaling van de consecratiewoorden (‘voor allen’ in plaats van ‘voor velen’), de volksaltaartafel (gericht naar de mensen), en soms ook al de ‘handcommunie’.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

165 thoughts on “De Tridentijnse Interim-Mis ‘versus populum’ (1965-1967)

 1. Waarom protestantse theologen daar deel moeten van uit maken is mij een raadsel ! dus de nieuwe mis heeft dan ook protestantse invloeden, interessant !

 2. Als deze generatie clerici is uitgestorven zal de traditie stilletjes aan weer opleven, getuige het overgrote deel van de hedendaagse seminaristen en jonge priesters die de traditie naar waarde schatten. Helaas nog niet hier te lande, waar de clerus nog vastzit in de jaren zestig-droom en traditieminnende priesters het land uit gezwierd worden door een homominnende kardinaal.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Bart: “Als deze generatie clerici is uitgestorven zal de traditie stilletjes aan weer opleven, getuige het overgrote deel van de hedendaagse seminaristen en jonge priesters die de traditie naar waarde schatten.”

   Hier in België zullen er ofwel geen priesters meer zijn, ofwel worden er seminaries geopend waar jongemannen met een roeping een Katholieke priesteropleiding krijgen (zonder lastig gevallen te worden door vuile, maniakale jeanetten). En als de bisschoppen zouden gaan aankondigen dat zij vrouwen tot pastoretten gaan ‘wijden’ om de priesterschaarste op te vullen, dan zal daar misschien een klein groupuscule van met hoogmoed opgeblazen parochievrouwen van tussen vijftig-tot-zestigjarige leeftijd op ingaan, maar voor de rest geen kat. Jef de wezel zal dat ook wel weten. Er is een groeiend aantal jonge Katholieken die godsdienstige integriteit willen hersteld zien in het kerkelijk leven, en ik zie vooral een naderend ochtendgloren in de nieuwe, jonge tridentijnse kloostergemeenschappen die zich aan het vermenigvuldigen zijn in Amerika en Europa. Maar zoals u weet proberen de soixantehuitaardse clerici dat hier in dit land nog zo veel mogelijk af te weren. De Kerk echter zal die onruststokende tumors uitstoten zodat het kerkelijk organisme zich kan herstellen.

   Het zou beter zijn dat hier één heilige priester rondtrok doorheen het land met de diocesen vacant dan dat de bisschopszetels, zoals nu het geval is, hier opgevuld zijn met odieuze figuren zoals Bonny in Antwerpen en de wezel in Mechelen, proxy-agenten van den oude, in boosheid vergrijsde, Danneels. Het sinister gekonkelfoes en het duister gewroet heeft diepe wortels hier in België. Bekijk maar eens de wijdingsstambomen van het merendeel van de huidige Belgische bisschoppengeneratie; bijna allen deriveren hun sacramentele episcopale lijn van Pietro Gasparri, een prominente tegenstander van de anti-modernistische strijd van Paus St. Pius X (André Le Sage beweerde vlakaf dat Gasparri een vrijmetselaar was), via Danneels en zijn voorganger, Leo Suenens, die ontmaskerd geworden is als een geregistreerde vrijmetselaar.

   Mogelijk ligt de aanvang van de albigenzische presentie in het Belgisch Episcopaat bij Mercier, die zijn bisschopswijding deriveerde van crypto-jood en lid van de albigenzische OTO, Mariano Rampolla del Tindaro. In een artikel op het blog “The Cross of Laeken”, met de titel “Cardinal Mercier” (6 september 2010) staat het volgende geschreven:

   “Doctrinally, it is claimed that he was a mentor of the radical Cardinal Suenens, and he was suspected of Modernism in his day. While some portray this simply as hysterical Vatican witch-hunting, and Mercier himself condemned the heresy, there are some odd facts which make me skeptical of him. You would expect a Prince of the Church to be eager to assist in bringing about an end to World War I, which was destroying the remnants of Christendom, but apparently this was not the case. On the contrary, Marie-Rose Thielemans, in her editions of the war diaries and letters of Albert I, contends that the Cardinal’s intransigent political attitudes actually obstructed the King’s peace efforts, which depended upon Church support. In his diary, Albert voiced his frustration with Mercier, and even complained that the Archbishop was fraternizing with freemasons.”

   We weten wat er met Albert I gebeurd is; hij werd ritueel vermoord door de geheime sekten op een plaats (Marche-les-Dames) die occulte connecties heeft. De vrijmetselaars vereenzelvigen Marche-les-Dames met de achtergrond op het paneel “De Rechtvaardige Rechters” van de hermetische alchemist uit de renaissancetijd, Jan Van Eyck.

 3. … Dat de gelovigen nu volop kunnen meedoen tijdens het opdragen van de heilige Eucharistie (beantwoorden van wat de priester zegt enz.), en verstaan wat er gezegd wordt, vind ik heel positief. Hetgeen niet betekent dat er niets ten goed kan veranderen aan de huidige liturgie. Luister maar naar wat kardinaal Robert Sarah zegt.
  … Waar is de tijd dat de misdienaar “in plaats van het volk” moest antwoorden. Dat volk zat er dikwijls bij voor spek en bonen.
  … Uiteraard is er niets op tegen dat sommige mensen de voorkeur geven aan de Tridentijnse mis, die op sommige plaatsen nog in zwang is.
  … Het voornaamste is dat de essentiële delen van het heilig misoffer altijd vast aanwezig zijn ; voorts is het prima dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen.

   1. Laten we de actieve deelname van de gelovigen in de ‘nieuwe” mis ook niet overschatten! Verder er gezellig bij zitten en gadeslaan wie zoal binnenkomt en hoe hij en vooral zij gekleed is.

  1. Beste Stinus,

   Ik weet niet waar jij ter kerke gaat, maar in de kerken waar ik zoal kom, is er tegenwoordig meestal heel erg weinig volk dat “volop kan meedoen tijdens het opdragen van de heilige Eucharistie”. Tenminste als er nog een miske is op zondag natuurlijk en je niet voor een gesloten deur staat.

   En uw bewering dat, “dat volk er dikwijls bijzat voor spek en bonen” is een regelrechte leugen. Vroeger werd er door het volk uit volle borst meegezongen! Dat was hun deelname.

  2. Inderdaad …als deze generatie clerici is uitgestorven…pas zullen de ogen volledig open gaan, want onder hun huidig bewind moet eerst de volledige leegloop gebeuren. Het aantal gelovigen slinkt zienderogen, zelfs na de fusies van de parochies. Het was een pastoraal concilie en geen dogmatisch, VatII moet nog verdere leeglopende vruchten van eerbied en geloof voortbrengen!!!aan de boom herkent men ze immers. Wat ons door het strot geduwd werd moet eerst nog vergassen. Wat eeuwen meeging, onze H. Mis moet in eer hersteld worden. Aan Franciscus het initiatief om ze te herstellen. De moed zal een andere zaak zijn en het episcopaat zal opnieuw nederig moeten luisteren in volledige zuiverheid ! Men moet onze priesters opnieuw herkennen aan hun boord…dit alles moet terug komen; het werd ons immers gestolen! In mij ogen zeg ik : “Ad hoc accusati sunt quod iuventutem corrumperent” Besluit: Beschuldigde sta dan immers op!
   Eugeen

  3. A.G. Stinus
   -Het principe van de plaatsvervanging speelt in het christendom een cruciale rol ( in de letterlijke betekenis van het woord).
   Wanneer Onze Heer Jezus Christus plaatsvervangend voor de hele mensheid aan het Kruis gestorven is wegens onze zonden, is het meer dan geoorloofd dat de misdienaar het volk vertegenwoordigd bij de wisselgebeden.

   -Het “meedoen en goed verstaan” door het volk in de “missen” in Noordbelgiê is een zottigheid:
   juist in de hoofdstad Brussel (dat behoort ook tot Noordbelgiê- het vicariaat Brussel noemt zich werkelijk tjevenachtig “tweetalig” en verwijst direct naar de franstalige website, om van de franskiljonse brol (“temporel”, heette tot voor kort nog “het tijdelijke”) te zwijgen) zitten er in de nederlandstalige/twee- of drie (met latijn) missen enorm veel buitenlanders, die van het nederlands niets en van het frans ook zeer weinig verstaan.
   De slechte luidsprekerinstallaties, de weergalm in het kerkgebouw en de speciale zinsbouw van de bijbelse teksten in een vreemde taal zijn alles waarborg, dat zelfs een goede tweetalige maar een kleinigheid verstaat.
   Dat is echter niet belangrijk.
   Een Hl. Mis is geen catechese; het is een sacrament, en daar moet men niet per se “iets verstaan”, dat moet men in spiritualiteit en dankbaarheid ontvangen.

 4. Het is een feit dat de NOM een godslasterende show is en blijft, hoe men deze ook moge goedpraten. Ter loops, zonden goedpraten is eveneens een afschuwelijke zonde.
  Als er gezegd wordt “voor allen” in plaats van voor velen, is de consecratie ongeldig en is er geen enkele tegenwoordigheid van Christus Jezus.
  Nu, ziehier wat de Pater Gommar A. DePauw schreef.:

  Vrienden,
  De belangrijkste dag in mijn leven, was de dag waarop ik priester werd gewijd. ‘Sacerdos in aeternum’ noemde de Kerk van het Rome het in die dagen. De dagen van Paus Pius XII. ‘Sacerdos in aeternum’ in het Latijn: “een priester voor altijd”… in élke taal. De avond voor mijn wijding ontving ik dit boek. De Latijnse titel luidt: “Missale Romanum” = “Romeins Missaal” = “Romeins Misboek”. En zoals het geval was met iedereen voor de Reformatie van het Tweede Vaticaans Concilie, de Paus incluis, alle kardinalen, alle bisschoppen en de meeste priesters van de dag van vandaag, zoals het het geval was met hen allemaal, vroeg de bisschop die mij zou wijden, om mijn linker hand op dit boek te leggen, om mijn rechter hand omhoog te steken en de volgende plechtige eed af te leggen: “Ik aanvaard vrijwillig en zonder voorbehoud alle apostolische en kerkelijke tradities van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk van Rome en ik beloof, verklaar en zweer plechtig, al deze tradities te onderhouden en te belijden, onveranderd, tot de laatste ademtocht van mijn leven.”
  De meest centrale en de meest heilige van al deze tradities is het Heilig Misoffer. De Mis van onze voorouders, de traditionele, Latijnse Mis. Soms ook wel de Tridentijnse Mis van Paus Pius V genoemd. Dit op verzoek van de Concilievaders die samenkwamen tussen 1545 en 1563 in de Italiaanse stad Trente, de Tridentijnse Stad. Het was op het verzoek van de Tridentijnse Concilievaders dat Paus Pius V ons de traditionele Latijnse Mis heeft gegeven zoals wij deze kennen en waar wij van houden. Neen, Paus Pius V introduceerde géén nieuwe Mis om naar zichzelf te vernoemen. Indien hij ook maar de minste poging ondernomen zou hebben om dat te doen, geen enkele van zijn opvolgers op de troon van Sint-Pieter zou ooit met de idee gespeeld hebben, om hem te canoniseren, als een officiële heilige van onze Kerk.
  En dat is nu precies wat Paus Clemens XI deed in 1712, toen Paus Pius V uitgeroepen werd tot de Heilige Pius V, om voortaan de geschiedenisboeken binnen te gaan als de Paus van de Ware Mis en als de Paus van de Rozenkrans. De Mis en de Rozenkrans, de échte Mis en de Rozenkrans, wat een onoverwinnelijke combinatie. Laat mij het nog eens herhalen, de Heilige Pius V introduceerde géén nieuwe Mis, maar alles wat hij deed, was het verwijderen, uit de toen bestaande Latijnse Mis, de lange devotionele gebeden die op eigen initiatief, door de eeuwen heen, door goed bedoelende, maar soms overdreven devote bisschoppen en priesters werden toegevoegd aan de Mis die zij hadden overgeërfd.
  De stevige interventie van de Heilige Pius V probeerde géén Novus Ordo, géén Nieuwe Orde Mis, aan de Kerk op te dringen, maar probeerde de Oude Mis terug te brengen in haar gewijde eenvoud. Deze Oude Mis is zo oud, dat sommige van haar ceremonies en gebeden teruggaan op de dagen van Onze Lieve Heer en Zijn Discipelen én de Romeinse catacomben, waar de eerste Latijnse Missen werden opgedragen, 1900 jaar geleden. Missen de niet op tafels gecelebreerd werden, maar op de tombes, de stenen graven van de martelaren. De martelaren, de eerste leden van de Kerk, deze prachtige mannen en vrouwen, deze prachtige jongens en meisjes, die het martelaarschap verkozen boven het verraad of het compromitteren van hun en onze overtuigingen.
  De Apostolische Constitutie door dewelke de Heilige Paus Pius V de originele, Latijnse Mis terugbracht, is gedateerd 14 juli 1570. En zoals alle Pauselijke documenten is deze Constitutie gekend door haar eerste Latijnse woorden, in dit geval: Quo Primum. De gehele tekst werd een integraal onderdeel, op de eerste bladzijde in feite, van het officiële Romeinse Missaal, dat dezelfde Paus tot in de eeuwigheid en voor altijd verordende als zijnde het enige Misboek dat vanaf dan te gebruiken was om de Heilige Mis te celebreren. Het is zeer zeldzaam in de gebeurtenissen van de geschiedenis, wanneer een Paus ondubbelzinnig aan de wereld verkondigt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak. Zo een uitzonderlijk decreet was het document van de Heilige Paus Pius V dat ging over de traditionele Latijnse Mis. En ik citeer, letterlijk vertaald van de Latijnse tekst hier voor mij:
  “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
  Vrienden, het is op gezag van de Apostolische Constitutie Quo Primum, en staande op de stevige dogmatische, morele en canonieke gronden die dit decreet biedt, en als een voormalige professor aan het groot-seminarie en als theologisch en canonieke adviseur (peritus) in Rome tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, zou ik in staat moeten zijn om zulke documenten correct te evalueren. Het is op basis van deze Apostolische Constitutie, voor altijd bindend, dat ik de traditionele Latijnse Mis vandaag de dag nog celebreer op dezelfde manier als toen ik ze voor de eerste keer celebreerde, bijna een halve eeuw geleden, toen mijn Moeder de Kerk en al Haar priesters, dit uniek, bilateraal bindend en onherroepbaar privilege gaf, een privilege en een contract dat ik met Gods Genade hoop te vervullen, en ernaar te leven, zoals ik plechtig zwoer, tot de laatste ademtocht van mijn leven.

  Zodus, dit is klaar en duidelijke taal. Geen NOM gedoe en ook geen goedgepraat. Wie dit doet, of wie deze NOM afschuw verdedigt of prijst is deze uitspraak eveneens geldig voor hem: ” dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
  Eveneens, wie deze NOM mis doet en wie eraan deel neemt geldt dit : “Het is zeer zeldzaam in de gebeurtenissen van de geschiedenis, wanneer een Paus ondubbelzinnig aan de wereld verkondigt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt, die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak.”
  Er is gewoon geen ander H. Misoffer!!!
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 5. AUB, vergeet niet dat er naast de ‘Romeinse ritus ‘er nog heel wat andere ‘katholieke’ ritussen zijn voor de viering van de Eucharistie, even geldig en waardevol als het ‘Misale Romanum’; Byzantine, Syro-malabar, Maronite, Alexandrine, Syriac, Malakerese, Chaldean, Armenian, Syriac.
  Deze verschillen duidelijk, sommige ook in de woorden van de ‘consecratie’, met wat wij kennen in onze ‘oude’ of ‘nieuwe’ ‘Romeinse’ ritus. Hun manier van ‘vieren’ toont ook sterke gelijkenissen met de spiritualiteit in de orthodoxe liturgieën. sommige vertonen ook gelijkenis met de manier van ‘liturgie’ vieren in islam of hinduisme.

  1. Dag Herman, bent u de man die verantwoordelijk is voor de gemoderniseerde priesteropleidingen in het bisdom Hasselt?
   Die priester ken ik nog van vroeger toen hij nog een veelbelovende toekomst leek te hebben. Want dat betekent dan dat u alles doet wat in uw vermogen ligt om de Tridentijnse Heilige Mis te omzeilen.
   Het “AUB” waarmee u begint geeft te denken.

  2. Eric, sorry maar ik werkte in Afrika, niet Europa.
   Ik wens alleen de aandacht te trekken op het feit dat het ‘missale romanum’ werd voorgeschreven alleen voor de ‘Romeinse ritus’ in de katholieke kerk, niet voor de andere katholieke ritussen die toen ook al lang bestonden.
   De liturgie van katholieke Kerk is ouder en rijker dan de ‘Romeinse liturgie’, en zijn ‘missale romanum’ dat nog maar ongeveer 500 jaar geleden werd ingevoerd.
   Want de kerk viert vanaf het begin van zijn bestaan, en tot op vandaag, de eucharistie volwaardig en evenwaardig in elke ritus en taal die ze erkent.

 6. @Peter : de officiële N.O.M. in niet godslasterlijk. Wel te onderscheiden van wat in vele, ja, heel vele kerken zich afspeelt met de nadruk op “spelen”. D.w.z. ontspanning. Anderzijds is het niet gemakkelijk om een lijn te trekken tussen officieel en volks. Ik zou zeggen: zodra het woord “Eucharistie” of “Eucharistieviering” gebruikt wordt , wezen we dan op onze hoede.

  1. En?
   Hebt u dit deel van mijn reactie, die de verordening van de H. Paus Pius V voor alle tijden, inhoudt, niet goed gelezen dan? Nogmaals:
   “Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
   Als u dan niet goed begrijpt wat “godlasterend” betekend is dat het God niet welgevallig is en dus niet tot iemand heil strekt, maar tot zijn veroordeling.
   Nogmaals: “Het is zeer zeldzaam in de gebeurtenissen van de geschiedenis, wanneer een Paus ondubbelzinnig aan de wereld verkondigt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt, die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak.”
   Als u en/of anderen dit voor alle tijden verordent verwerpt staat u buiten de R.K. Kerk, en dan is er geen heil.
   Niemand, niet een leek, priester, bisschop, of paus kan deze verordening veranderen, wijzigen of annuleren.
   Wie leest moet begrijpen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 7. Mathieu Albert inzake Uw commentaar op 12 augustus 2018 om 21:23:
  Ik kan volledig beamen wat U schrijft: het volk zong uit volle borst mee + beantwoordde de priester.
  Stinus is waarschijnlijk een jonkie en neemt klakkeloos over van wat hij ooit gehoord heeft.

  Een jaar na invoering van Vaticanum II kon elke aanwezige zowel in het Latijn als in het Nederlands antwoorden.
  Tegelijkertijd met de invoering van het Nederlands verdween de invloed van de H. Geest + begon de leegloop + verdween de hoogste eerbied voor de hostie.

 8. De leegloop had niéts met de tijd te maken, maar was een rechtstreeks gevolg van Vaticanum II. Ik herinner mij, dat de priesters vanaf de kansel zeiden: Vaticanum II werd ingevoerd en dat dit vele gevolgen zou hebben. Zo zou er geen biecht meer zijn, de mensen hoefden echt niet elke zondag ter kerke te gaan, dat processies oudbollig was, dat de handcommunie werd ingevoerd en dat de Nederlandse taal werd ingevoerd.

  Het duurde hooguit ‘n jaar na invoering van Vaticanum II en toen zag ik vele geestelijken uittreden en omgaan met vrouwen en kinderen. Het was dus de geestelijkheid, die de leeggang van de kerk in gang gezet hebben. Het is diezelfde geestelijkheid die nu deel uitmaken van het bisschoppencollege.
  Het wachten is slechts, totdat die geestelijkheid is uitgestorven en opgevolgd worden door echt katholieke priesters. (Bij de huidige jeugd is nog steeds – zij het sporadisch – veel elan en overtuigd katholiek geloof aanwezig.)

 9. Ik woon in de Var in Zuid-Frankrijk, waar bij ons in de parochie élke dag zo’n H.Mis wordt opgedragen én er méér volk aanwezig is dan in de Franstalige…De bisschop Mgr.Rey, heeft het “rijkste” bisdom van het land denk ik, met een massa jonge seminaristen en jonge priesters in soutane ook! De jongeren blijven toestromen van overal hier: roepingen zijn hier dus “gewoon”
  Ikzelf ben na 45 jaar ook weer actief gelovig geworden, sinds ik hier woon..en dit hoor ik van meerdere mensen die het écht als een “genade” aanzien hier te mogen wonen en dit te mogen mee beleven…In een missaal staat alles netjes in de 2 talen naast elkaar, dus niet zo moeilijk om te begrijpen…
  Terug naar de roots én de échte vroomheid en beleving dus van wat ooit een waarde was én steeds is gebleven…dus ook géén communies op de hand en dergelijke

  1. Beste Tine,
   Ja, ik ben op de hoogte hiervan.
   Sommigen doen dan of ze de reacties hierboven niet gezien hebben, en beweren dat het satanisch concilie er niets mee te maken hebben. Natuurlijk is dat anders. Argumenten? Vergeet het maar. Binnenkort zal al de vuiligheid ervan weggevaagd worden. De hypocrieten die menen dat de satanische NOM showmis een aanwinst is en dat het slechts de kerkgangers zijn die niet willen meedoen.
   De verordeningen genomen door de Heilige Paus Pius V en de daarin opgesomde straffen, als die over hen neer komen, zullen ze een andere taal spreken. Echter dan is het te laat. Deze verordeningen maken deel uit van de Traditie van de R.K. Kerk en natuurlijk niet van de VatII satanische showkerk. De afschuw van deze criminele bende vanuit hun loges (4) in de Heilige plaats, die bezet is door deze satanaanbidders, waar het afschuwelijk concilie alle duivelse plannen gesmeed heeft, is bij hoofde van Bergoglio en zijn satanische trawanten bezig aan hun laatste trekken van dit plan. De totale vernietiging van het H. Misoffer van altijd, zodat Christus Jezus een tweede maal gekruisigd wordt. Uiteindelijk zullen ze van de aarde weggevaagd worden door Gods H. gerechtigheid. Ondertussen onderscheiden zich meer en meer twee groepen, de ware R.K. Kerk en al haar volgelingen en aan de andere kant de satanische als schapen vermomde showkerk van Vat II.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  2. Tinne gelukkig heb jij een plek gevonden in Frankrijk waar het geloof nog vurig kan beleefd worden en terug gekeerd bent . Wij zullen in onze landen helemaal opnieuw moeten beginnen. Want, in onze landen is alles aan het verdwijnen, en gelukkig maar want alles is tot in het bot van de kerk ziek, er blijft nog maar weinig over van het katholiek geloof. Het katholiek geloof: dat door de kruisdood van Jezus door zijn lichaam en bloed onze wonden kan genezen, zalven en uiteindelijk na vele jaren van volharding ons innerlijk zal bevrijden, waardoor we volledig los zijn van ons zelf en gaan leven naar de wil van God. Zolang ze de waarheid ontkennen door onze clericus en hoogmoedige leken dan zal de kerk langzaam wegzakken in drijfzand. Een kerk dat niet op een rots gebouwd is houdt nooit stand. Staat in de bijbel. Maar, vele katholieken zijn niet thuis in de bijbel, die nemen alles aan wat de clericus in onze landen zeggen, terwijl ze massaal leugens en dwalingen zijn aan het verkondigen. Zoiets blijft gelukkig nooit stand houden, daar zorgt God dan wel voor. Want, God wil ons geluk en niet ons ongelukkig maken. Eigenlijk erg dat de clericus dat ons niet wil gunnen. God is liefde, maar de clericus die verraad pleegt op Gods waarheid die gunnen ons dat geluk blijkbaar niet, die willen ons liever allemaal dood in de kerk hebben. Omdat ze blijkbaar zelf de dood al omarmt hebben door hun vele doodzonde..

 10. Beste Mathieu Albert (12 augustus 2018 – 21:23),

  – Je schrijft : “Ik weet niet waar jij ter kerke gaat, maar in de kerken waar ik zoal kom, is er tegenwoordig meestal heel erg weinig volk dat “volop kan meedoen tijdens het opdragen van de heilige Eucharistie”. ”
  – De grote oorzaak van de dunbevolkte kerken is vooral de onverschilligheid van de mensen voor het geloof, en niet het 2e Vaticaans concilie. En let wel, de mensen doen misschien niet zo goed mee in de H. Mis, maar ze KUNNEN wel meedoen, ze hebben ALLE KANSEN OM INTENS MEE TE DOEN. Vroeger was dat het geval niet.
  – Als men nu overal de Tridentijnse mis verplicht zou invoeren, zou het allemaal nog een flauwer beestje worden. Het concentreren op het materiële (+ de flauwe kerkleiders en schandalen), dat is volgens mij de grote oorzaak van de geloofsafval en de onverschilligheid, en niet het concilie dat al lang achter ons ligt.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Beste Stinus,

   Het gaat er niet om of we nu een voorkeur hebben voor de Nederlandse, Franse of Duitse versie van de Novus Ordo. Dat is allemaal naast de kwestie. De Novus Ordo Missae is een koekoeksei, want de meeste katholieken weten tegenwoordig niet meer, dat dé Mis van de Latijnse Kerk, de Tridentijnse Mis is. De Novus Ordo is een verzinsel van de vrijmetselaarij, want zonder de Tridentijnse Mis bestaat de Latijnse Kerk niet meer!

 11. Beste Mathieu Albert (13 augustus 2018 – 19:47),

  – In de tijd tussen de verrijzenis van Jezus en het concilie van Trente was er geen tridentijnse mis. Zou de Kerk dan echt niet geldig het heilig Misoffer gevierd hebben ondertussen ? Dus je moet niet doen alsof de tridentijnse liturgie de enige mogelijke zaligmakende is.
  – Je maakt je boos op de N O missen, maar ik zie geen inhoudelijke argumentatie waarom, alleen maar termen als “koekoeksei” en van dat. Zo moet je niet bezig zijn. Inhoudelijk schrijven. En haal er geen vrijmetselaars bij ; het gaat hem om inhoudelijke argumenten betreffende de reële N O heilige Missen.
  – De mensen die gewone H. Missen bijwonen zijn verdraagzaam t.o.v. tridentijnse missen. Kan het omgekeerde ook waar worden ?

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  1. Beste Stimus,

   U komt soms erg grappig uit de hoek.

   U vergist zich totaal wat de Tridentijnse Mis betreft. De Tridentijnse Mis is niets anders dan de Mis zoals die te Rome al 1000 jaar lang gecelebreerd werd. Grote delen van de Mis gaan terug tot de 3de eeuw. En de Canon stamt zelfs uit Apostolische Tijden. Door de pausen uit de Oudheid (bijvoorbeeld Gelasius en Damasus) werd de Romeinse Canon (= het oorspronkelijke Eucharistisch gebed van de Latijnse Kerk, en gebruikt in de Tridentijnse mis) zelfs aan de Apostelen Petrus en Paulus zelf toegeschreven. De zesde-eeuwse paus Gregorius de Grote zou zich actief met de zang (Gregoriaans) van deze ritus hebben bemoeid. Dat is nog eens iets anders dan een hippie-miske uit de jaren ’60.

   U beweert verder, dat ik omwille van inhoudelijke redenen niet mag schrijven, dat de Novus Ordo Missae een vrijmetselaarsmis is. Wat dat betreft ben ik zéér inhoudelijk. De coördinator van de redactie van de Novus Ordo Missae – de beruchte Annibale Bugnini – was een vrijmetselaar, net zoals Paulus VI zélf, hetgeen neerkomt op automatische excommunicatie.

   En dan komt u nog met het argument dat de aanhangers van de Novus Ordo ‘verdraagzaam’ zijn t.o.v. Tridentijnse Missen. Het zou wel heel erg wrang zijn, wanneer de aanhangers van de Novus Ordo onverdraagzaam zouden zijn tegenover de essentie van het Katholieke Geloof.

   Maar laat ik u een geheim verklappen. De meeste bisschoppen haten de Tridentijnse Mis, want waarom zouden ze anders al 50 jaar lang samenspannen om te doen alsof de Tridentijnse Mis verboden zou zijn? Is dat verdraagzaamheid? Er is géén grotere dictator dan een liberale neo-modernist.

 12. ” In de tijd tussen de verrijzenis van Jezus en het concilie van Trente was er geen tridentijnse mis…”
  Hier schrijft u toch iets doms Stinus. De zogenaamde tridentijnse ritus is niet door het concilie van Trente uitgevonden, zoals u eigenlijk zou moeten weten als u deelneemt aan dit forum. Misschien eerst wat opzoekingswerk doen naar de geschiedenis van de liturgie? Peter heeft hierboven alvast een aardige uitleg gegeven (12 aug, 21:44u). Niet gelezen?

  1. Hallo Bart,

   Ik heb de oorsprong van de Tridentijnse Mis voor het gemak wat eenvoudiger gesteld dan de werkelijkheid. Maar ik wil vooral aantonen dat de heilige liturgie op meerdere manieren correct kan gevierd worden. Je vind daarover ook informatie in de Catechismus van de katholieke Kerk, rubriek 1203.

   Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   1. Beste Stinus.
    Ik heb o.a. in de abdij van Clervaux ook mooi gecelebreerde N.O. missen meegemaakt. Maar het ontstaan van de Novus Ordo in relatie tot de traditie, waar het hier om gaat, doet toch minstens de wenkbrouwen fronsen. Na lezing van wat verschillende deskundigen hierover weten te zeggen, kom ik er toch toe mijn twijfels te hebben over de juistheid van de Novus Ordo. Ondanks dat zij, inderdaad, mooi gecelebreerd kan worden.

 13. Beste mensen, waarom al die heisa over een verdoolde, hypocriete vrijmetselaar op dit Forum. Nog geen enkele keer heeft hij inhoudelijk de kern van discussies weten te raken, noch beantwoordt hij gestelde vragen van scribenten die inhoudelijk uitstekend op de hoogte zijn. Dat leren ze in de loge ook, evenals frequent tegengas geven, als het kan beschuldigend met zelf gemaakte fouten, zo mogelijk diaboliserend, zelfs naast de plank. Vooral het Heilige Misoffer is zijn doelwit, want het gaat om de vernietiging daarvan, om de propaganda van het vrijmetselaar NOM surrogaat, teneinde Kerk en wereld te kunnen ontdoen van het enige redmiddel tot heil van de mensheid. Na de uitstekende en goed onderbouwde toelichting met citaat van de Heilige Pius V, door Peter, zou hij stil moeten blijven, uit respect voor zijn degelijkheid en zijn grondige naspeuringen. Zelf presteert hij nog geen tiende van zo’n prestatie, en we moeten Peter erkentelijk zijn voor zijn speurwerk. Die vm’er weerlegt niet, maar trolt verder. Dat is zijn natuur, aangeleerd. Een onmogelijke vent. Hij maakt er een sport van om dwars te liggen, en nogmaals dwars liggen, bewust onjuistheden te vermelden of af te z….. !! Dus negeer hem en doe niet al die moeite om zo’n trol te woord te staan.

 14. ☩JMJ☩

  De Ritus die in Trente gecanoniseerd werd gaat terug tot de Apostelen Petrus en Paulus in Rome; het is dus de historische, authentieke Ritus van Rome en mag geenszins vervangen worden door een nieuwe ritus die met protestants-maçonnieke bedoelingen samengesteld wordt door één of ander comité. Dergelijke bureaucratische aanslag op het heilige is verboden, ook voor pausen, en daarom heeft de novus ordo ritus dan ook geen enkele rechtsgeldigheid in de Kerk, ofschoon het zo wel behandeld wordt. De Paus is geen god-keizer die zomaar alles mag doen en zeggen wat hij wil; dat is een karikatuur die protestanten maken van het Pausdom en heeft niets te maken met de echte principes waarop God het Pausdom gefundeerd heeft.

  Expressies zoals “volop kunnen meedoen” slaan de bal volledig mis. Het Heilig Misoffer is het Offer van Calvarie, en geen turnoefening. De participatie die van de aanwezige gelovigen gevergd wordt is dat zij zich verenigen met het Heilig Sacrificie zoals de Allerheiligste Moeder Maria, de Heilige Maria Magdalena en Sint Johannes aan de voet van het Kruis. “Eén, twee, drie; hop! Eén, twee, drie; hop!” heeft daar geen plaats in; men behoort de heilige grond gevrijwaard te houden van de rusteloze geest van activisme die de koortsachtige buitenwereld teistert.

 15. Hallo Mathieu Albert (14 augustus 2018 – 19:04),

  – Als ik u vraag inhoudelijk aan te tonen dat de NO heilige Mis niet deugt, komt u alleen af met de bewering dat ze door vrijmetselaars zou gemaakt zijn. Het gaat hem over de inhoud, niet over wie de auteur zou kunnen geweest zijn. Zoals u wellicht weet ben je op deze site voor sommigen zeer vlug een vrijmetselaar. In het bezit zijn van een passer kan voor sommigen al een overtuigend bewijs zijn dat je een afschuwelijke vrijmetselaar bent.

  – U maakt dus helemaal niet duidelijk dat de NO heilige Mis inhoudelijk niet deugt. Deze morgen woonde ik een mooie en inhoudelijk 100% in orde H. Mis bij, die in het teken stond van de ten hemelopneming van Maria. Dat de teksten en het verloop van deze heilige Mis zouden komen van een vrijmetselaar die ons op het verkeerde pad wil zetten, dat is te gek voor woorden. Echte vrijmetselaars houden zich wel met andere zaken bezig.

  – De zalige (binnenkort heilige) Paulus VI, auteur van Humanae Vitae, een vrijmetselaar ? Dat moet dan zeer kort geweest zijn. Sorry, maar sommige mensen zien hier vrijmetselende spoken.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Stinus,
   Uw zin ;” In het bezit zijn van een passer kan voor sommigen al een overtuigend bewijs zijn dat je een afschuwelijke vrijmetselaar bent. ” Hebt u dan ook de winkelhaak? En hoe zit het met het schortje?
   Uw zin: “Echte vrijmetselaars houden zich wel met andere zaken bezig. ” Ja, u zult het wel weten zeker!
   Licht ons eens in hoe het eraan toe gaat in de loge? Zou interessant kunnen zijn.

   1. Hallo Peter,

    … Het lijkt nergens op : al degenen waar je niet mee akkoord gaat verklaren tot vrijmetselaar … Zo geef je jezelf de illusie altijd gelijk te hebben. Niet direct christelijk of katholiek gedrag. Heeft de paus iets gezegd dat je niet aanstaat ? Wat een gruwelijke vrijmetselaar zeg !
    – Ik heb met vrijmetselaars 0,00 te maken. Dat kan iedereen vaststellen die met een normaal verstand de tekstjes leest die ik op dit forum schrijf.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   2. Stinus 16 augustus 2018 – 16:43: ” Heeft de paus iets gezegd dat je niet aanstaat ? Wat een gruwelijke vrijmetselaar zeg !”
    O ja! dat b.v.:
    Vaticaan zal opnieuw conferentie over klimaat houden met pro-abortus sprekers (7/08/2017)
    Pro-abortus politica die door Bergoglio geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid (31/07/2017)
    Vaticaan nodigt opnieuw pro-abortus wetenschapper uit voor conferentie over het ‘redden van de aarde’ (18/01/2017)
    Op 8 november ontving Bergoglio Italiës grootste pro-abortus politica (16/11/2016)
    Bergoglio ontvangt linkse pro-abortus activiste die ooit haar behoefte deed achter het altaar (31/05/2016)
    Schokkend: Bergoglio noemt Italiës grootste abortus-promotor één van ’s lands ‘vergeten grote namen’ (26/02/2016)
    Vaticaan ontving twee leidende abortusvoorstanders in klimaatconferentie (6/05/2015)
    Bergoglio telefoneert met zieke pro-abortus politica (5/05/2015)
    Paus Franciscus looft communist en abortuspromotor Nelson Mandela (8/11/2013)

    Is dat dan geen maçoniek gedrag?????
    Uw zin: “Echte vrijmetselaars houden zich wel met andere zaken bezig. ”
    Zijn dat de zaken waarmee een echte vrijmetselaar zich bezig houdt???
    Het is niet omdat daar iemand in Rome in het wit gekleed rondloopt, dat hij “paus” zou zijn.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

  2. Met een paar muisklikjes en een beetje goede wil, kom je veel goede informatie tegen op het internet betreffende de veranderingen van de liturgie tijdens Vat.II en de argumenten waarom het een en ander niet deugt. Dat hoeft hier op dit forum niet allemaal uitgelegd worden. Kijk eens op Onepeterfive bijvoorbeeld en zie dan eens verder naar de verschillende auteurs. Of iets dichter bij huis: Prof. JPM van der Ploeg. Er is zo veel te vinden.

 16. ☩JMJ☩

  Het volgende gaat niet over het onderwerp van dit artikel, maar gisteren is het Pennsylvania-verslag gepubliceerd geweest, waarin het ritueel misbruik van minderjarigen door de anti-katholieke vrijmetselaars-infiltranten in de diocesen van Pennsylvania in het daglicht gesteld wordt. Q, Trump zijn werkgroep voor psychologische oorlogvoering, heeft een bericht geplaatst op 8chan (ja, we leven in een tijd waarin de president van de VSA zijn agenten intel laat plaatsen in de chans…) waarin te kennen gegeven wordt dat er nog vele soortgelijke verslagen gaan volgen doorheen de wereld. Misschien komen Danneels, De Kesel en Koen Vanhoutte hier in België weldra aan de beurt? Het bergoglionistisch kerkelijk regime in Noord-Amerika staat in ieder geval op instorten.

  Helaas is Trump zelf een vrijmetselaar en een agent van Benjamin Netanyahu en Jacob Rothschild, en wat er nu aan het gebeuren is is hoogstwaarschijnlijk een ontmantelen van een bepaald gedeelte van de vrijmetselarij om de macht van Trump te consolideren in Amerika en in de geopolitiek, vergelijkbaar met de plannen eertijds van de cagoule ter constructie van het regime dat in de geschiedenis als het Vichy-regime bekend geworden is.

  Er is dus een strijd bezig binnen de vrijmetselarij die stilaan zijn climax aan het bereiken is, terwijl de Rothschilds en de Rockefellers er lachend op zitten te zien en aan de verborgen touwen trekken. Dat de gruwelijke maçonniek-sodomitische strontput, die de Kerk geïnfiltreerd heeft, op grote schaal opengetrokken wordt is op zich echter goed en noodzakelijk, en wij moeten de gelegenheid nemen om te proberen de Kerk eindelijk in haar geheel te bevrijden van die walgelijke infiltranten die in haar clericale rangen rondwaren; wie weet kunnen we de toestand dan zodanig doen omkeren dat de duistere troon van de Rothschildfamilie omver stort zodat hun wurggreep over de maatschappij gebroken wordt.

  De bergoglionistische Kardinaal Wuerl staat momenteel volledig in het nauw gedreven; ik wil hetzelfde zien gebeuren met Danneels, De Kesel etc. hier in ons land.

  1. Je hoeft die tronies van Wuerl, Cupich, Dolan etc. en ook James Martin maar te zien en je weet genoeg. Vergelijk dergelijke koppen eens met de gelaten van echte Godsmannen. De homofilie staat over hun schijnheilige smoelen geschreven. Wat denk je van de Kesel en Bonny, wat stralen die gezichten uit? Heiligheid? Ha, nee, dat ziet er anders uit, héél anders. Heiligheid spreekt niet over “eerbied voor homoseks” dixit DeKesel. Heiligheid jaagt geen priesters weg, heiligheid vraagt geen zegen voor “onregelmatigheid” zoals Bonny wil, heiligheid zwijgt niet over Humanae Vitae zoals de hele Judasclerus, heiligheid verdraagt geen liturgisch geprul en handcommunies, heiligheid draait niet rond de pot van de vier laatste dingen (dood, oordeel, hemel, hel) maar spreekt er over. Ik kan zo nog wel doorgaan, maar ik voel me als klein onbeduidend katholiekje gigantisch in de steek gelaten door de hedendaagse clerus. Ik heb er maar één woord voor: Bah!
   De etterbuil barst open aan de overkant. Het is slechts nog even wachten totdat het hier gebeurt.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Bart: “De homofilie staat over hun schijnheilige smoelen geschreven.”

    Inderdaad, Bart; perversiteit tekent zich dan ook af in de fysionomie van een mens. Het zijn figuren die walging opwekken bij degenen die hen zien, en normale mensen spreken niet over sodomie zoals verwijfden gelijk Bonny en De Kesel dat doen. Bij normale mensen keert de maag om in walging bij het horen van dergelijke schandelijke taal. De “bruggenbouwer”, James Martin, spendeert geheel zijn leven als priester in activisme voor het desensibiliseren van Katholieken voor de gruwel van de tegennatuurlijke zonde. Niet-stompzinnige mensen vragen zich retorisch af: Waarom?

    Sommige mensen worden kwaad als ge zegt dat sodomie en pedofilie nauw samenhangen; die mensen zouden eens moeten zien hoeveel slachtoffers van pedofilie door mannen jongens zijn. Beiden zijn onderdeel van de kabbalistische hekserij, en reeds de tempeliers en de katharen waren er in de middeleeuwen mee bezig; daarom heeft het Pausdom de tempeliers laten ter dood brengen door Koning Filips en de kruistocht afgekondigd tegen de katharen. De meeste mensen die daar nu over lezen in de geschiedenisboeken weten niet met wat voor gruwelijke zaken die tempeliers en katharen bezig waren, en krijgen dus een vertekend, vals beeld voorgeschoven. Hedendaagse riddersekten zoals de ordo templi orientis en de ‘kerkelijke’ arm ervan, de ecclesia gnostica catholica, volgen de satanische leer van Aleister Crowley en bestuderen het esoterisme van de laatste graden van de vrijmetselarij, hetgeen de praktijken inhoudt van de genoemde apostatische tempeliers en de katharen in de middeleeuwen. Een centraal onderdeel in dat satanisme is hetgeen de aanhangers “sexuele magie” noemen, en daar ligt de drijfveer achter de schandalen onder de clerus van de Katholieke Kerk. De satanisten die de clerus geïnfiltreerd hebben om de Kerk schade toe te brengen denken dat zij “magische krachten” van de satan krijgen wanneer zij kinderen molesteren. Ook achter abortus ligt dergelijke drijfveer. De duivel bevordert de illusie van “magische krachten” in zijn aanhangers door, bijvoorbeeld, hen in te lucht te tillen (zoals met Simon Magus eertijds) zodat zij denken dat zij kunnen vliegen. Ook verschijnt de duivel aan de leiders van de satanisten tijdens hun afschuwelijke riten om hen bevelen te geven; reeds in de middeleeuwen verscheen de duivel asmodee aan de kabbalistische tempeliers en andere gnostici in de vorm van een zwarte kat tijdens hun riten.

    Dergelijke afgrond van stront en verderf moet op de eerste plaats met geestelijke wapenen bestreden worden. Laten we onophoudelijk de Heer Jezus Christus bidden, en de intercessie van de Heilige Maagd Maria en van de Heilige Jozef, Schrik der duivelen, vragen voor de vernietiging van het kwaad.

    1. Een aantal jaren geleden hebben de Belgische bisschoppen, in het midden van het losbarsten van alle misbruikschandalen, het priestercelibaat ter discussie gesteld. Katholiek Nieuwsblad sprak destijds van “een slechte timing van de belgische bisschoppen”, maar het is volgens mij veel meer dan dat. Wanneer de bisschoppen, tegenover het publiek, het celibaat als oorzaak menen te moeten presenteren van (jongens!)misbruik, verraden zij hun eigen ongeloof in het celibaat en hun onwil dit naar behoren te beleven en ervan te getuigen wegens hun gebrek aan bovennatuurlijk geloof en meer nog, hun eigen homosexualiteit of minstens het tolereren daarvan binnen de clerus, want dát is natúúúrlijk niet de oorzaak. Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat een kardinaal zegt eerbied te hebben voor homoseks? Dat kan alleen, zo zegt mijn vrouw, als hij zelf homo is. Ik denk dat ze gelijk heeft. Homofilie vertroebelt de geest en belemmert het bovennatuurlijk geloof radicaal. U ziet het resultaat komen bovendrijven. Zoals toen, eerst in Amerika, daarna in de rest van de wereld.

     1. ☩JMJ☩

      Degenen die zeggen dat de oorzaak van het verderf bij het celibaat ligt zijn achterlijk en weten niet hoe de wereld in elkaar steekt. Een priester die zijn celibaatsbelofte wil schenden probeert een volwassen vrouw te overtuigen om ontucht met hem te plegen; het manipuleren en schenden van kinderen heeft een veel meer duistere, sinistere oorsprong. In het Grieks schisma heeft men getrouwde priesters, en die sekte is geïnfesteerd met misbruik. Het oncelibatair protestantisme is geïnfesteerd, de politiek is geïnfesteerd, de ‘caritatieve’ ngo’s zijn geïnfesteerd, de topsport, film-en-muziekindustrie, financiële wereld, scholensystemen etc. etc. zijn allemaal geïnfesteerd.

      Beseft men wel hoe diep men mentaal neerdaalt vooraleer men zo ontaard is om zich aan een kind te kunnen vergrijpen? Dat heeft niets maar dan ook niets te maken met het verplicht priestercelibaat en alles met afgoderij. De soixantehuitaards met hun hersenloze, sloganeske dialectiek paralyseren het collectief denkvermogen met alle gecontinueerde afgrijselijke gevolgen voor de kwetsbaren in de samenleving van dien; dat men na Dutroux nog steeds niet weet hoe de maatschappij bestuurd wordt en door welk soort van figuren is een onuitwisbare schandvlek op de geschiedenis van de westerse man. Er staan simpelweg foto’s op het internet van de afgodsbeelden die door machtige politici aanbeden worden, en toch zijn er nog steeds maar bitter weinig mensen die de connecties verstaan. Kant-en-klare smeerwoorden zoals “complot-theorisme” worden bij wijze van automatisme in het rond geslingerd om alle gesprekken te doen verstommen.

  2. In Pennsylvania is het verboden een bijbel in huis te hebben, er thuis in te lezen, thuis bijbelles te geven, thuis hymnen te zingen, op straffe van 500 dollar per dag.
   Type in uw zoekmachine: Pennsylvania bible farm

   De Jehovah’s Witnesses noemen zich van 1955 tot 1976 “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania”
   Op February 16, 1881, Zion’s Watch Tower Tract Society werd gevormd in Pittsburgh, Pennsylvania, United States, met het doel drukwerk en religieuze brochures te drukken en te verspreiden.

 17. Enigszins off-topic, maar zeer relevant:

  Is het iemand opgevallen dat er voor de World Meeting of Families (in Dublin) een symbool gekozen is dat bestaat uit een driekleurige spiraal in de vorm van de cijfers “666”? En dat de Antipaus Franciscus dit symbool ook op zijn liturgische gewaden zal dragen?
  https://www.worldmeeting2018.ie/en/Media-Centre/Press-releases/Vestments-for-WMOF2018-Closing-Mass-revealed
  https://gloria.tv/article/uHACyS442HM84fy6mKNrebPLy

  1. Ik weet niet hoe gij uw zessen schrijft, maar ik alleszins niet zo. Iemand die hier persé drie zessen in wil zien, heeft zelf een probleem. In plaats van nog maar eens een rondje “anti-pauske” te spelen, ga zélf op de knieën. Nederigheid is de schoonste deugd van allen zei de pastoor van Ars. Het is er hier weinigen gegeven…
   Kappen op een ander is ‘t simpelste wat er is. Denkt ge nu echt dat ge punten gaat scoren bij onze lieve heer met dit soort berichtjes te posten??
   Doe zélf je stinkende best op de weg naar heiligheid, en laat de rest maar over aan de Heilige Geest…

   Ik wordt zo stilaan kotsmisselijk van dat negatief gezeik hier. In plaats van mekaar te steunen en te sterken in het geloof… Nee, we gaan nog maar es met slijk smijten naar de Paus, De Kesel en Bonny. Alsof we niet allen weten wat voor belabberde herders er momenteel aan het roer staan. Met dit voor de duizendste keer te melden en met ingebeelde 666-en gaat ge daar weinig aan veranderen hoor.

   Begin maar eens eerst met Uzelf…

  2. Het 666-probleem is heel simpel en heel positief op te lossen:
   Een goed mens geeft 600 delen aan God, 60 aan de naaste en 6 aan zichzelf.
   Een slecht mens geeft 600 delen aan zichzelf, 60 aan de naaste en 6 aan God.
   Het is altijd zoveel beter te rekenen met het hart dan met louter het verstand.

 18. Het is altijd weer leuk om op het Katholiek forum weer te zien dat er velen zijn die weer God spelen en een oordeel vellen over de anderen. Heel stichtend!!!!

  1. 1Th 5:19 Blust den Geest niet uit,
   1Th 5:20 versmaadt de profetieën niet;
   1Th 5:21 maar onderzoekt alles, en behoudt het goede.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 19. We moeten niet naïef zijn, beste mensen, noch badinerend omgaan met serieus te nemen symboliek, die veel betekent. Het gewraakte logo is inderdaad een logo met drie zessen, dus 666, het duivels logo. Deze vorm is afgeleid van het handgebaar, duim en wijsvinger rond tegen elkaar, en middelvinger, ringvinger en pink als een waaier gekromd erboven, drie keer zes. Satanisten, vrijmetselaars, groenen, linkse politici, VN- ers, NAVO-, EUSSR- apparatchiks, en V2 clerici maken druk gebruik van dit soort handgebaren. De laatsten soms met de vuist, en pink en wijsvinger recht omhoog eruit stekend, de bok duivelskop. Populair is de wyber van Merkel en Rutte, met de twee duimen en de wijsvingers tegen elkaar, makend de vierkante wyber. Dit symboliseert de binnenkant van de op elkaar liggende passer en haak, het vrijmetselaar symbool bij uitstek. Na zijn verkiezing (2012), liet president Hollande zich fotograferen op de cover van Paris Match, met drie vingers als steun onder zijn kaak. President Obama (2008), liet zich fotograferen met de hand boven zijn ogen, tegen de zon, in de verte kijkend. Zo wisten alle 150.000 vrijmetselaars in FR (op een bevolking van 65 miljoen), dat beide presidenten, lid zijn van de loge. Na zijn uitverkiezing liep Hollande een rondje, rond de pyramide bij het Louvre, zoals gebeurde bij Ninivé, in het OT. President Macron deed hetzelfde na zijn uitverkiezing (2017), nu een jaar terug. Voorts ging Macron staan vòòr, en aan de voet van de pyramide, zodanig dat hij met zijn armen in V vorm omhoog, met de top van de pyramide, de passer en de haak nabootste. De camera stond van zeer laag schuin naar boven gericht. Dat is geoefend geweest. De bootschap kwam over. Met president Mitterand werd het nog bonter gemaakt. Een internationale bijeenkomst werd bekroond met enkele regeringsleiders bijeen, op rij gezet, in de schaduw van de Louvre pyramide, bij ondergaande zon. Zij stonden in de schaduw. De Louvre pyramide telt 666 ruiten. Satanisten en vrijmetselaars zijn gek op symboliek. Daarentegen, om ieder misverstand te vermijden, gaf de nieuwe Italiaanse minister Salvini, de hand aan een of andere hotemetotem, maar hield zijn duim geklemd tegen de zijkant van zijn eigen hand. Zijn duim ging niet om de andere, begroetende hand, heen. Zo kon niemand hem op de foto, beschuldigen een vrijmetselaar handdruk te hebben gegeven, drukkend op knokkel, 1, 2, of 3. De nieuwe Italiaanse regering heeft namelijk programmatisch vastgelegd dat vrijmetselaars geen lid kunnen zijn van de nieuwe Italiaanse regering. De nieuwe Italiaanse top kent de geheime, judeo-maçonnieke netwerken die de wereld als “railroads” doorkruisen (Disraeli). De nieuwe Italiaanse regering heeft de oorlog verklaard aan het machtigste en meest subversieve netwerk ter wereld. De contra-revolutie, zijn werk en dat van Grillo, is het politieke primeur van het meest katholieke land ter wereld. Daar kunnen we trots op zijn. De katholieke landen redden zich er beter uit, de noordelijke protestante landen wachten de burgeroorlog af. Dat zie je bv. ook in de fermere aanpak van de Vlaams / Belgische regering in Brussel, vergeleken met het softe pappen en nat houden in NL, een agnostisch / protestante natie. Het verschil is gevolg van de Reformatie en het verraad van de zelfmoordenaar en Duitse monnik Luther (+ 1546), die iedere notie van waarheid, dogma, leerstelligheid en weerbaarheid, hebben vernietigd.

  1. ☩JMJ☩

   De geheime sekten zijn inderdaad verslaafd aan symboliek, en zij gebruiken het als codetaal naar elkander toe. Zij rekenen er op dat de meeste mensen daar niets over weten waardoor zij hun boodschappen in het volle daglicht kunnen overbrengen, en zij doen dit dan ook dikwijls opzettelijk voor de camera’s. Het spiraalsymbool waar op deze pagina over gesproken werd is een antichrist-teken dat ook in het logo van google chrome gebruikt wordt.

   Betreffende Salvini: In de foto van de ontmoeting tussen Kardinaal Burke en Matteo Salvini, die dit jaar opdook op het internet, krijgt Burke van Salvini een vrijmetselaarshanddruk. Salvini heeft, toen hij tot de macht aan het rijzen was, de spreekwoordelijke knieval gemaakt aan de zionisten in het Heilig Land. Reeds voor de Italiaanse verkiezingen had ik het vermoeden dat de cryptocratische families van plan waren een sleutelrol te geven aan Salvini, gezien de mainstream media op een gecoördineerde wijze gefixeerd werden op hem, en dit op dezelfde manier zoals met Trump gebeurde bij de aanvang van zijn presidentiële campagne. Het is een methode van volksconditionering om de mensen aan te zetten op een bepaalde persoon te stemmen. Trump zelf hanteert ostentatief de vrijmetselaarssymboliek, heeft al lang banden met de Rothschilds en stond in vroegere jaren gedocumenteerd als hebbende vriendschappelijke connecties met de joodse oligarch, Jeffrey Epstein, eigenaar van het slaveneiland “Little Saint James Island” in de Caraïben, waar een kubusvormige tempel van de afgod minerva (een afgodscultus die onderdeel is van de frankistische maçonnieke laag van de joodse Adam Weishaupt) staat (foto’s ervan kunt u vinden wanneer u met de woorden “owl temple epstein island” zoekt), met er onder een ondergronds complex waar slaven en slavinnen in kooien gevangen gehouden worden om misbruikt te worden door machtsfiguren op internationale schaal, inclusief Europese koningshuizen en politici. Ook de Clintons bezochten dat eiland; de strijd tussen Trump en Clinton is dan ook één groot toneel om de Amerikaanse bevolking bezig te houden. De Noord-Amerikanen zijn immers één van de meest bedriegbare volkeren die er bestaan, hetgeen nog maar eens bevestigd geworden is door het feit dat vrijmetselaar Trump de mensen bij wijze van spreken uit zijn hand laat eten tijdens zijn optredens. Als een politicus in België dergelijk optreden zou wagen, dan zou hij hier met de collectieve spot van de bevolking overladen worden.

   Het is gekend dat ook in de N-VA in België vrijmetselaars zitten; de floosvent met de snor, Siegfried Bracke, is zeker niet de enige (Bart De Wever hanteert trouwens door en door maçonnieke retoriek). Filip Dewinter van het VB heeft vrienschappelijke banden met de judeo-maçonnieke b’nai b’rith en met de zionisten in het Oosten. Ook de francofone Mischaël Modrikamen van de PP, die nu samenwerkt met Steve Bannon om Brussel ten val te brengen, is zionistisch en zelf van joodse oorsprong. In de partijpolitiek moet men geen hoop leggen, want geheel dat systeem wordt bestuurd door de frankistische cryptocratie. Ook de door u vernoemde Beppe Grillo in Italië heeft maçonnieke handsymboliek gebruikt.

   Ik maak er mij enorm zorgen over dat vele Katholieken zich nu blindelings laten meevoeren door de valse oppositie van Trump, Orban, Salvini etc., waarover Benjamin Netanyahu zich als een soort van patriarch opgesteld heeft zoals de joodse George Soros dat over de boosaardige islamofiele facties in de politiek gedaan heeft. Het is een typische napoleontische valstrik die nog desastreuze gevolgen kan hebben in de nabije toekomst. Katholieken moeten de partijpolitiek schuwen en een politieke macht vormen buiten het systeem om, zonder zich in de val te laten lokken door zionistische marionetten die zich als redders komen presenteren.

   Opmerking: U bedoelt natuurlijk Jericho in plaats van Nineve. De vrijmetselaars perverteren de bijbelse narratie over Josue die de muren van Jericho deed instorten met de kracht van God.

   1. Ja, natuurlijk, beste Benjamin, het is Jericho. Dank voor alle verdere uitleg. De strijd tussen de twee joodse facties, die van de zionisten tegenover de communisten van Soros, wordt benut door vele politici. Zij zien in het zionisme en de staat Israël een bondgenoot, en lopen daarom de deur plat bij Netanjahoe. Een praktische insteek, die niet direct tot veroordeling oproept, beste Benjamin.
    Daarbij is de inschatting dat de grootste dreiging uitgaat van de communistische factie, die van de wereldregering, de Jew World Order, die ook Israël wil vernietigen, omdat de hele wereld, dus inclusief Israël, opgelost moet worden in één grote, gekleurde brei van gemixte individuen, volken, rassen en naties, zodat er geen één kan opstaan om de satanische wereldregering van joodse communisten te weerstaan. Judaïsme is communisme, vanwege de niets ontziende, radicale dictatuur. Daartoe is zij ontworpen door de joden Marx en Engels, gesteund door een grote bende joodse theoretici, schrijvers en politici, 19de en 20ste eeuw. De Sovjet Unie was een joods imperium, op de weg naar de wereldstaat, de communistische wereldstaat. Vandaar indertijd, het onstuitbare communisme, dat sinds de Muur, 1989, overgegaan is in het cultuur Marxisme. Het communisme is niet dood, maar verworden tot een softe dictatuur, van politieke correctheid, die beoogt te vernietigen, God en de Kerk, volk en natie, huwelijk en gezin, de identiteit, de man/vrouw verhouding en het bezit mbv. torenhoge groene belastingen. De communisten joden streven naar de oprichting van één communistische wereldstaat, dwz. de Jew World Order, ter aanbidding van Lucifer, de hoofdengel die met zijn trawanten engelen, bij de aanvang der tijden, als God wilde zijn. De aartsengel Michaël heeft het Lucifer leger verslagen, en in het verzengende vuur van de hel gejaagd.
    Vanaf Abraham en de belofte aan hem van de Messias, de Christus, heeft een groot deel van de joden de weg van Lucifer gevolgd. Zij achtten zichzelf als zijnde God, conform de vele imperialistische beloftes van Jaweh aan het Uitverkoren Volk, in het Oude Testament : “Je zult alle volken verzwelgen die Jaweh je zal overleveren. Jouw oog zal zijn zonder genade voor hen, en je zult niet hun goden eren. ……. Hij zal je hun koningen overleveren in je handen, ….. niemand zal je kunnen weerstaan, totdat je hen vernietigd hebt.” (Deut 2, 16 – 24) De letterlijke opvatting van de vele imperialistische beloftes in het OT, betrokken op het eigen Joodse volk, tekende de strijd van de profeten. 2500 jaar hielden zij vast aan de belofte van de komst van de Messias, de Christus. De meeste profeten werden daarom vermoord, evenals Christus, omdat, zoals de hogepriester Caiphas zei, “het is beter dat één man sterft dan heel een volk”. In 4500 jaar is er weinig veranderd aan de imperialistische instelling, noch aan de mentaliteit, noch aan de moraliteit, van de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9).
    Het gebed aan de aartsengel Michael, van de Heilige Pius X, wordt telkens gebeden aan het eind van het Heilig Misoffer van altijd. Een bekende, vrome en geëngageerde pater Franciscaan, in pij en reeds op leeftijd, vertelde mij enkele jaren terug dat het Michaëls gebed, verboden is bij de NOM. Ik vroeg hem waarom ? Hij antwoordde, we moeten gehoorzamen.
    Sinds dat vervloekte V2 concilie, heeft Lucifer zich kennelijk meester kunnen maken van de gehoorzaamheid onder de clerus. Dit heeft geleid tot het teloorgaan van de traditionele liturgie, hetgeen ongekend verval van onze Heilige Moederkerk, heeft veroorzaakt.

 20. Het wordt hier waarlijk een bron van humor, hoe sommige mensen superdetectives zijn in het opsporen van vrijmetselaars. Ik ga deze avond eens vrouwlief in de gaten houden. Misschien kan ik uit een of ander teken ondubbelzinnig opmaken dat ze in het geniep lid is van de vrijmetselaars. 🙂

  1. ☩JMJ☩

   Ik ben er zeker van dat de minderjarigen die onder Epstein zijn satanstempel in kooien opgesloten zitten de talloze informatie over de maatschappelijke onderwereld van de geheime sekten niet als een “bron van humor” achten. Al die ouders die hun kinderen verloren zijn door die gedegenereerden in posities van invloed achten het ook geen “bron van humor”. Heeft u er al eens bij stilgestaan hoe gruwelijk het is voor ouders om te weten dat hun kinderen in de klauwen terechtgekomen zijn van perverse figuren zoals de ondertussen gestorven zionistische Jimmy Savile, die met zijn prostitutienetwerk kinderen leverde aan de satanistische Engelse monarchie?

   De nonchalance waarmee sommige personen hier over de meest afgrijselijke wantoestanden schrijven is om ziek van te worden.

 21. Sommigen op dit forum komen aandraven met luid gebazuin van; “een rondje “anti-pauske” te spelen”, “Nederigheid”, “kotsmisselijk”, “bron van humor”, “die weer God spelen”, enz…
  Echter moet het nog de eerste maal zijn dat ik iets van deze bazuiners kan lezen dat gegrond is op feiten en studie. Zoals hier wel gegronde reacties worden geplaatst en die gebaseerd zijn op honderden uren van zoekwerk en studie, denk ik niet dat die bazuiners en holle tonnen iets anders kunnen doen dan hier zulke onzin te verkopen. Te lui om iets te lezen of te bestuderen, maar toch een grote mond opzetten, denk ik niet dat dat een teken is van ‘nederigheid’.
  Spijtig, want aan wind hebben we hier op dit forum niets.
  Opmerkingen zoals: “Denkt ge nu echt dat ge punten gaat scoren bij onze lieve heer met dit soort berichtjes te posten?? Doe zélf je stinkende best op de weg naar heiligheid, en laat de rest maar over aan de Heilige Geest…”
  Wel als men dan toch “punten wil scoren” bij Onze Lieve Heer (met hoofdletters a.u.b. uit nederigheid en beleefdheid als het dan toch niet uit liefde kan) daag ik dezen uit, voor wie deze boodschap is geschreven, om eens te willen verklaren wat de Heiligheid is en inhoudt. Om uit te leggen wat God de Heilige Geest juist doet.
  Over een uitleg over de Onbevlekte ontvangenis van de Moeder Gods Maria, wacht ik en vraag ik niet meer, want dat stoot hen zozeer tegen de borst i.p.v. met volle liefde te zoeken naar het O zo groot gebeuren voor de komst van de Heer Jezus om ons te verlossen. Vandaar mijn “Laus tibi Christe” en “Ave Maria” op het einde van iedere reactie van Zijn en Haar allerkleinste en zondige dienaar.
  Laat uw ‘nederigheid’ maar eens blijken door diegenen te bedanken omdat ze na hun speurwerk van ontelbare uren, jullie de waarheid willen bijbrengen, die jullie ondankbaren, verwerpen.
  Ik wacht erop.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 22. Allé, daar gaan we weer…

  -” denk ik niet dat die bazuiners en holle tonnen iets anders kunnen doen dan hier zulke onzin te verkopen. Te lui om iets te lezen of te bestuderen, “.

  1. Er zijn mensen die een fulltime job (inclusief overuren) combineren met een gezin en de zorg voor hun ouders. Misschien hebben ze geen tijd om uren per dag in de boeken te zitten snuffelen. Maar ach, het zijn “holle tonnen die te lui zijn om iets te lezen of te bestuderen”… Laat staan dat ze Katholiek zouden zijn. Sommigen onder hen aanvaarden zelfs VAT II…

  2. Als U zit te wachten op luid applaus voor het aandragen van uw honderden bijbelcitaten, dan is de nederigheid ver weg. Want dan zou je dit doen voor meerdere eer en glorie van God, niet om pluimen op Uw hoed te steken…
  Van mij moogt ge trouwens stoppen met die bijbelcitaten hoor. Ik ken de bijbel, en ik vermoed de meesten op dit forum.

  Voor mij gaan nederigheid en heiligheid hand in hand. Heiligheid wordt simpelweg gevormd door te leven volgens het evangelie. Niet meer, niet minder. Nederigheid volgt daarop. Want de nederigheid van een Christen bestaat erin te begrijpen dat alles Gods genade is, en dat we zelf helemaal niks zijn. Enkel door Gods genade. Door dit te begrijpen volgt automatisch dat de enige juist manier om volgens te leven opnieuw dat evangelie is. Daar hoef je geen uren of dagen zware kost voor te doorworstelen. Je moet er naar leven. alle dagen opnieuw. En iedere oprechte Katholiek weet dat dat in de praktijk niet zo simpel is. Het is net daarom zo belangrijk dat we mekaar moeten bemoedigen en steunen als Katholieken. Niet afkraken en verdeeldheid zaaien. Daarom vind ik ook de artikels van Michaël Dekee zo fijn. Zij zijn opbouwend, geven ons telkens weer iets extra mee. Maar meestal krijgen zijn artikels weinig reactie. Als er morgen weer een negatief artikel binnenloop over één of andere verkeerd gelopen geestelijke, dan zijn we wél weer vertrokken voor minstens 100 reacties. DART bedoel ik met da

 23. DAT bedoel ik met dat “negatief gezeik”. Afbreken is zo simpel. Iets opbouwen daarentegen…

  Marino Restrepo heeft daar trouwens een mooie lezing over, over die nederigheid:

  https://www.youtube.com/watch?v=bhHW5PYxfxk&t=0s&list=PLST9DqkJvWzJkOpLVr9ydHVL-TF1KKCTM&index=30

  Wat betekent het voor jou dan wel, Peter? Nederigheid en Heiligheid? A.U.B. géén Bijbelcitaten. Ik vraag wat het voor U betekent, als mens, en hoe die heiligheid en die nederigheid volgens jou dan wel kunnen bereikt worden in ons dagelijkse leven.

  Enne, slogans maken geen nederigheid hoor, net zoals een kruis rond je nek geen heiligheid maken. Streven naar Heiligheid is een plicht voor elke Katholiek, alle dagen opnieuw, heel zijn leven lang. Hij moet het alle dagen waarmaken. Thuis, op de werkvloer, onderweg, met de buren, kortom, “in het dagelijkse leven”. Door zelfopoffering en zelfverloochening. Sterven aan de wereld en al wat werelds is, terwijl we toch met onze twee voeten in diezelfde wereld staan. Dat is alle dagen keihard werken. Maar het is mogelijk voor iedereen die echt wil. Ook zonder zeer veel theologische boekenwijsheid.

  De Heilige Geest Peter, hangt volgens mij eveneens vast aan die nederigheid en die heiligheid. Iemand die de trots laat voorgaan op de nederigheid, daar kan de Geest zijn werk niet in doen. Net als iemand die zondigt. iemand die zondigt, laat de duivel toe in z’n ziel, en dus kan de Geest niet meer werken. Men kan geen twee heren dienen, weet je. Toch laat de Geest zich volgens mij zich wel vermurwen door oprecht gebed. Als ik oprecht bid voor de bekering van iemand, ben ik er vast van overtuigd dat de Geest toch in hem werkzaam kan worden door bekering van die persoon. Dus in plaats van voor de honderdduizendste keer te komen zeggen welke belabberde herders we hier momenteel in België aan het roer hebben, denk ik dat het veel heilzamer is om voor hun te bidden. Boete te doen. Proberen elke dag te streven naar Heiligheid. Wij als ‘kleine’ gelovigen kunnen niets doen aan de toestand in de Kerk vandaag. Behalve oprecht bidden. Nooit de impact van gebed onderschatten. Geen snel afgeraffelde rozenkransen. Oprecht gebed. Vurig gebed uit een nederig hart.

  Wat betekent die Heilige Geest dan wel voor jou als mens?

  En probeer het deze keer zonder schelden of kleinerend taalgebruik. Duidelijke taal kan ook zonder de andere te schofferen…

 24. ☩JMJ☩

  Er zijn er die zich kwaad maken wanneer de satanisten binnen de clerus herhaaldelijk aangevallen worden. Ik kan niet voor anderen spreken, maar wat mij betreft: Wanneer ik over de satanisten binnen de Kerk schrijf, dan doe ik dat niet voor mensen zoals Kurt, maar voor andere potentiële lezers die de feiten nog niet kennen. Om de satanistische wurggreep binnen de Kerk te breken en boosaardige bisschoppen ten val te brengen is het noodzakelijk dat er op repetitieve basis informatie en propaganda verspreid wordt, bijvoorbeeld in kleine hoekskes op het internet zoals dit forum. Degenen die klagen over het verspreiden van informatie lijken te denken dat zij het punt van de belangstelling zijn, dat het plaatsen van informatie niet herhaald mag worden omdat uitgerekend zij het al gelezen hebben. Zo marcheert het echter niet; ze moeten beseffen dat ze niet het centrum van de aandacht zijn in plaats van op huichelende wijze hun vermeende eigen heiligheid ten toon te spreiden en zich moreel superieur te achten op basis van hun stilzwijgen over het kwaad. Mensen proberen te verhinderen van actie bij het gebed te voegen is een soort van kwalijk quiëtisme.

  Voorlopig is Franciscus nog geen antipaus zoals sommigen menen, maar dat betekent niet dat hij geen monsterlijk gedrocht is dat men zomaar ongebreideld kan laten woeden. Misschien moeten we hem maar Bergog-magog noemen in plaats van Bergoglio.

 25. Nooit beweerd dat ik heilig zou zijn. Verre van. Laat staan ‘moreel superieur’. Er zijn er op dit forum die daar veel beter in zijn dan ik, ‘moreel superieur zijn’… Mensen die niet eens een tegenreactie kunnen verdragen zonder te beginnen schelden. (holle tonnen, onzin verkopen, te lui om te lezen, windmakers, ondankbaren, huichelaars, vermeende heiligen,… mooie woorden uit slechts twee reacties van die moreel superieuren…) Peter vraagt me wat heiligheid voor mij betekent. Ik antwoord hem daarop. Ik heb nooit of te nimmer beweerd of zelfs maar gesuggereerd dat ik heilig zou leven. Ik heb enkel gezegd dat het de plicht is van elke oprechte Katholiek om ernaar TE STREVEN.

  Sommige mensen zijn er echt artiest in telkens opnieuw scheefgetrokken conclusies te trekken. Gewoon lezen wat er staat. Niet wat U er van maakt…

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Kurt: “Nooit beweerd dat ik heilig zou zijn. Verre van. Laat staan ‘moreel superieur’.”

   Goed, met die woorden ben ik te ver gegaan, waarvoor mijn excuses. Mijn hoofdzakelijk punt echter blijft staande; het is kwalijk om het plaatsen van informatie proberen te verhinderen op basis van een valse notie betreffende het streven naar heiligheid, alsof zwijgen over het kwaad essentieel zou zijn om de persoonlijke heiligheid te kunnen bereiken. Zo werkt het niet.

 26. Beste Kurt,
  “Peter vraagt me wat heiligheid voor mij betekent. Ik antwoord hem daarop. Ik heb nooit of te nimmer beweerd of zelfs maar gesuggereerd dat ik heilig zou leven.”
  Ik heb gewoon gevraagd om heiligheid uit te leggen. Niets anders. Men kan een gewone vraag nog niet verstaan, laat staan beantwoorden. Als een oprechte Katholiek ernaar moet streven, zoals u schrijft. leg dan uit wat heiligheid is.
  Hoe kan iemand streven naar heiligheid als men de inhoud er niet van kent??????? Doe maar rustig aan, beste Kurt en leg ons uit wat heiligheid is.
  Ik heb dit reeds hier op dit forum reeds in het lang en in het breed uitgelegd, maar één oor in het ander uit. Zo zeer kan men zien en vaststellen dat men simpelweg nog niet verstaat wat er staat…
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 27. Als er iemand op dit forum verlangt dat ik een uitleg geef over ‘heiligheid’ ben ik graag bereid.
  Ik zal misschien dan ook bijbelcitaten gebruiken, die er zullen verduidelijkt uitkomen. Als er zijn die “bijbelcitaten” niet aangenaam vinden en het de woorden zijn van Onze Heer Jezus Christus, dan stel ik mij daar grote vragen bij.
  Ik heb besloten niet zo maar mijn tijd te verliezen door reacties te plaatsen, die zouden moeten dienen om iets te kunnen inzien en begrijpen wat de Katholieke leer (ook mystieke) inhoudt.
  Ik vraag gewoon voor een bereidheid om het te willen lezen en te willen doorgronden. Is dit niet aanwezig doe ik niets meer. Het is mijn laatste gedachte om iemand te kwetsen en mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat. Maar ergens is er een grens om het goede aan te bieden.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. Stop hier dan maar ook. Een normale discussie is met jou duidelijk totaal niet mogelijk. Dit is reeds meermaals gebleken. Je voelt je constant aangevallen, begint dan mensen te kleineren, onder het mom van dat wij allemaal onwetende zeveraars zijn die eigenlijk gewoon onze mond moeten houden alsof wij compleet onnozel zouden zijn. Héél nederig…

   Ik heb je duidelijk gezegd wat voor mij heiligheid inhoudt. Nu ja, ik ben ook maar een simpele werkmens. Klootjesvolk, voetvolk. En die moeten vooral hun mond houden, nietwaar…

   Bah…

 28. … Wat is heilig zijn ? Ik doe een poging tot formulering.
  … Heilig zijn is in zijn bestaan een bewust grote verbondenheid vertonen met God. Voor mensen betekent dit Jezus goed navolgen, en zo goed mogelijk ontvankelijk zijn voor Zijn genaden.

  Gratis bezorgd, A. G. Stinus

 29. Lees dit verhelderende document eens. Dan zie je dat Paulus VI geen gewone vrijmetselaar is maar de hoogste illuminaat van de Beierse Orde. Hij, die de RK Kerk om zeep heeft geholpen zalig verklaard? Jazeker: door de duivel en zijn trawanten! 8 dagen na zijn verzieking tot paus werden op twee plaatsen -waaronder het Vaticaan- satansmissen gehouden. Treffend op de feestdag van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus: 29 juni 1963.
  https://padrepioandchiesaviva.com/uploads/Segreto_TV_dossier_bassa_en.pdf

 30. BloggenBeMedjugorje, LevendGeloof, KAVlaanderen, IGKRKMA, ArnoldMoors, Restkerk, KatholiekForum, OCruxAve, en wie vergeet ik nog, welk een zegen! Dat dit in ons kleine Vlaanderlandje mogelijk is! Daar moeten we God toch echt voor danken. Ieder mag gerust zichzelf zijn want niemand is perfect en allen die hier iets willen mededelen zijn toch echt actief. Ook dat is een zegen! Ondanks mijn domme trage kop heb ik hier al zeer veel bijgeleerd. En ik verwacht nog veel meer. Peter, gij moogt gerust heiligheid verklaren want alle beetjes helpen nu alles schijnt af te brokkelen in deze voorlopig nog steeds meer verduisterende tijden en gij draagt altijd een flinke bouwsteen bij.

 31. Beste Eric.

  Ik zou toch maar opletten met iemand online heilig te verklaren … 🙂
  De katholieke Kerk doet eerst zeer grondig onderzoek vooraleer ze iemand heilig of zalig verklaart, en er is zelfs een objectief wonder voor vereist.

  Au. Gu. Stinus

  1. Stinus, jongen, eerst goed lezen voordat u een reactie plaatst.
   Eric heeft geschreven: “Peter, gij moogt gerust heiligheid verklaren …” Er is hier niemand online “heilig verklaard” hoor!!!!!
   Eric vraagt gewoon om het begrip “heiligheid” te verklaren, wat ik dan ook in een volgende reactie zal doen.
   Goed lezen, nadenken en dan schrijven.

 32. – Hallo Peter. Eerlijk is eerlijk. Ik had me bij de neus laten nemen door de krakkemikkige zinsconstructie, en dacht dat Eric in jou welhaast een heilige mens zag. Toch een beetje moeilijk om dat online te kunnen zeggen.

  – Hierbij gratis mijn eigen definitie van “heilig zijn” : “Heilig zijn is in zijn bestaan een bewust grote verbondenheid vertonen met God. Voor mensen betekent dit Jezus goed navolgen, en zo goed mogelijk ontvankelijk zijn voor Zijn genaden.”

  – Hoe heilig een mens is kan dus volgens mij niet zomaar bepaald worden, tenzij door God zelf. Soms blijken mensen die zich heilig voordoen grote komedianten te zijn.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 33. @ A.G.Stinus
  In andere talen schrijft men ook cryptisch en het is aan de lezer de bereidheid te hebben te willen zien wat er met weinig woorden kan bedoeld worden. Omdat ik geen diploma’s bezit ga ik er altijd van uit dat ik de domste ben en voel me dus verplicht meerdere betekenissen te verwachten in zelfs eenvoudige zinnen. Daarom ook vind ik in uw teksten een dikwijls duistere ondertoon, een ongeestelijke onderstroom, die mij heel erg doet twijfelen aan uw goede wil. Ik hoop dat ik me vergis.

  Bijvoorbeeld schrijft u: “een bewust grote verbondenheid vertonen met God”. Ik wil niet de kwaadste zijn, dus in het beste geval bedoelt u dat iemand bereid is zich geheel op God te verlaten. Dat kan uit diverse daden blijken, niet zozeer uit hetgeen men schrijft of babbelt. Vermits Vat2 zoveel roet in de geestelijke beleving strooide weet ik niet wat te denken.

  Maar hier komt het aapje uit de mouw: de moderne ‘viering’ samen met het moderne OnzeVader en een hele reeks bevreemdende handelswijzen vertoont op geen enkele wijze enige ‘bewuste’ verbondenheid met God. Daarom blijven mijn twijfels leven als een aanhoudend gezoem van muggen. Echter wil ik niet naar u slaan, maar trachten u dat te laten begrijpen.

 34. Beste Eric,

  … Ik schrijf “een bewust grote verbondenheid vertonen met God” omdat een levend iemand of Iemand echt de wil moet hebben om met God verbonden te zijn, hij moet zich bewust zijn van wat hij doet. De wil en het bewustzijn moeten er zijn om met God verbonden te zijn. Zo is Christus bewust verbonden met de Vader en de Heilige Geest, en wij moeten ook met de Drie-ene God verbonden zijn als we heilig willen worden. Het moet een bewuste keuze van ons zijn, we moeten het echt willen. Daar is bij mijn weten niets verkeerd mee.
  … Daarstraks woonde ik de gewone NO heilige Mis bij. Het was een heel mooie en inhoudelijk rijke heilige dienst, waar niets verkeerd mee was. Ik heb ook plezier beleefd aan het meezingen met inhoudelijk zeer rijke teksten. Ik zou niet weten wat jij daar verkeerd zou kunnen in zien.
  … Ik bid het “nieuwe” Onze Vader, maar dan wel met het woord “bekoring” in plaats van het onnozele “beproeving”.
  … Je moet de conclusies en teksten van Vaticanum II niet verwarren met wat de mensen én sommige geestelijken er van gemaakt hebben. En de grote geloofsafval komt niet door Vaticanum II maar vooral door gehechtheid van de westerse mens aan het materialisme.
  … Je moet vooral geen volgeling zijn van Marcel Lefebvre. Die had niet het recht andere bisschoppen te wijden zonder pauselijke toestemming. Hij werd geëxcommuniceerd, evenals de “bisschoppen” die hij “gewijd” heeft. Ook de “priesters” door die nepbisschoppen gewijd zijn dus geen echte priesters. In hun diensten komt Christus niet aanwezig in het brood en de wijn ; het is heiligschennende nep. Er gebeurt daar geen transsubstantiatie van brood naar het lichaam van Christus.

  Met vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

 35. @ A.G.Stinus.
  Dat u in het OnzeVader het woord “beproeving” onnozel noemt brengt me niet voor de eerste keer op de gedachte dat u het inderdaad allemaal goed bedoelt, zoals al die brave mensen die tevreden zijn met de NOM, en ik weet ook wel dat ik niet noodzakelijkerwijze een beter mens zou zijn als ik tracht te begrijpen hoe men zo oppervlakkig kan blijven.
  Dat is mijn probleem heer Stinus: hoeveel gradatie is er, begripsniveau’s?
  Maar innerlijk voelt men toch dat de NOM niet klopt, heel mijn wezen verzet zich er tegen zoals men geen voedsel tot zich neemt dat een vreemde geur heeft.

  1. Stinus, man dat is verschrikkelijk wat u schrijft; “… Je moet vooral geen volgeling zijn van Marcel Lefebvre. Die had niet het recht andere bisschoppen te wijden zonder pauselijke toestemming. Hij werd geëxcommuniceerd, evenals de “bisschoppen” die hij “gewijd” heeft. Ook de “priesters” door die nepbisschoppen gewijd zijn dus geen echte priesters. In hun diensten komt Christus niet aanwezig in het brood en de wijn ; het is heiligschennende nep. Er gebeurt daar geen transsubstantiatie van brood naar het lichaam van Christus. ”
   Beseft u wel wat u schrijft??????????
   Het was niet Mgr. Lefebvre die alle sacramenten op een satanische wijze vervalst heeft. Hoe zou iemand kunnen “geëxcommuniceerd” worden door iemand die buiten de K.Kerk staat, juist door het feit alleen nog maar om deze sacramenten door Christus ingesteld, te durven veranderen????? Zelfs al zou de Mgr. Lefebvre de bisschopswijdingen in “ongehoorzaamheid” hebben uitgevoerd zijn deze geldig maar “niet geoorloofd”. Maar gezien dat een “paus” die zelf buiten de Kerk staat (JPII die nooit de sacramenten heeft hersteld en een openbare ketter was en hierdoor zelf ipso facto buiten de Kerk staat) iemand “excommuniceert” die in de wil van God de genaden van het H. Misoffer wil vrijwaren en verdedigen, is deze “excommunicatie” echter show.
   Dus hoe kunt u dan schrijven dat de satanische NOM een “heilige mis” is, het is volledig van de pot gerukt en een regelrechte leugen. Dit schrijf ik u in de zuiveren waarheid.
   In het Heilig Misoffer van onze Heer Jezus Christus, dat van altijd, is de Heer daadwerkelijk aanwezig en ik verbied u in de Heilige Naam van Jezus Christus en de Allerheiligste Maagd Maria het geen u geschreven hebt nogmaals te schrijven:
   “In hun diensten komt Christus niet aanwezig in het brood en de wijn ; het is heiligschennende nep. Er gebeurt daar geen transsubstantiatie van brood naar het lichaam van Christus. ”
   De ganse Vat II leer en concilie met alle geschriften en praktijken die eruit voortvloeien zijn verdoemd en hebben geen enkele waarde of autoriteit!
   Het is een Godslastering en een grote zonde. Dus bekeer u nederig.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  2. Beste Eric,
   – Je lijkt wel een soort allergie te vertonen voor de NO heilige Mis, wat me tot de overtuiging brengt dat je er sedert lang waarschijnlijk geen bijgewoond hebt. Dan vraag ik me af hoe je kan schrijven dat ze niet deugt, en dat je “innerlijk voelt” dat ze niet klopt.
   – Ik zie helemaal geen problemen in de NO heilige Mis, en ben blij dat ik daar geen onverstaanbaar latijn (voor mij toch, en voor de meeste anderen) te horen krijg, en volop kan meeleven met de dienst. En de teksten, die zijn ontleend aan de heilige Schrift en traditionele christelijke teksten. Geen probleem.
   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 36. Beste Peter,

  … Spijtig genoeg zit je verkeerd, en bekijk je de zaak niet nuchter genoeg. In de katholieke Kerk moet er altijd een paus zijn, behalve in de periodes dat er pas een overleden is, De paus is een nodige opvolger van Petrus, zoals door Jezus gevraagd. In de periode dat Mgr. Lefebvre ouder en ouder werd, wás er een paus. Toch heeft Lefebvre zijn afwijkende, foute mening koppig doorgedreven en een gewone priester ongeldig “tot bisschop gewijd”, zonder toelating van de paus. Daardoor werd hij geëxcommuniceerd, evenals de priesters die hij “tot bisschop wijdde”.
  … Het is nogal wiedes dat een gewone bisschop niet zomaar een priester tot bisschop kan wijden zonder pauselijke toelating, anders kunnen de bisschoppen hun vriendjes-priesters zo maar aan de lopende band tot collega-bisschoppen wijden. Het zou een chaotische boel worden …
  … En de geëxcommuniceerde nep-bisschoppen kunnen vanzelfsprekend alleen maar gewone mensen tot nep-priester “wijden”.
  … En die nep-priesters kunnen natuurlijk geen geldige missen opdragen, vermits ze geen priester zijn. In de Pius X broederschap zijn ze dus bij de “communie” alleen maar stukjes brood aan het bedelen, en niet het heilige Lichaam van Christus. Zo is het gewoon, ook al schrijf je nog 1000 keer “Laus tibi Christe + Ave Maria +”.
  … De heilige Mis kan op een heel aantal geldige manieren manieren goed gevierd worden, en de NO heilige Mis is volop geldig. Er is niets mis mee, al kan ze misschien op bepaalde punten wat meer luister gebruiken.
  … Wie dat liever heeft kan natuurlijk ook een Tridentijnse heilige Mis gaan volgen, maar de NO heilige Mis bevalt Christus evengoed. Maar je moet niet Marcel Lefebvre met zijn Pius X nalopen, want dat is een heiligschennende bedoening, al beseffen velen het misschien niet.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 37. @ A.G.Stinus.
  Beste man, als je zelden of nooit naar een Tridentijnse Mis gaat weet je niet wat je mist.

  De NOM is GEEN vertaling van de Tridentijnse Mis!!! Het is een misbaksel, niet alleen in de teksten maar ook in praktische details.

  Ik herinner me nog heel goed schooljaar 1962-63 toen de priester-directeur de eerste NOM opvoerde en ik als enige het missaal bij had en hij me kwam zeggen dat ik daar niets meer aan zou hebben!

  Je kon die NOM niet volgen met het missaal zonder dat een berg opmerkingen en weerstand in je opkwamen en dat is heden nog veel erger dan toen.
  En als ik dan enkele keren naar dat beruchte rode misboekje greep kreeg ik stekende hartpijn en kon niet begrijpen wat er aan het gebeuren was.

  Maar mijn ouders voegden zich naar de priesters en ook ik werd de ‘verniewing’ gewoon maar verloor daarmee ook steeds meer de belangstelling en verloor de geestelijke beleving die ik voorheen had! EN DAT, Stinus, IS HET ALLERERGSTE DAT EEN MENS KAN OVERKOMEN!!! Ik ben daarna meer dan tien jaren lang door een hel gegaan!

  Dat u zoiets niet begrijpt doet toch echt vermoeden dat u kwade bedoelingen zou kunnen hebben, sorry hoor, en zo kom ik dan telkens weer terug op het idee dat het begrip “geestelijke beleving” door u niet goed begrepen wordt.

 38. Dat is al langer bekend, beste Eric, we hebben al vele maanden te maken met deze subversief, wellicht uit de loge aangestuurd. Waarom ? Hij richt zich vooral op één punt. Het is zijn belangrijkste missie om het Heilig Misoffer van altijd, voortdurend en frequent te degraderen, te bespotten, evenals de gehele Traditie, en de NOM met regelrechte leugens op te hemelen. Telkens weer is het hem enkel daarom te doen. Die man is een mol, met één doel. Hij blijft zagen. Als hij geen missie had, zou hij open staan en gevoelig zijn voor de uitstekende argumenten van Peter, van U, en van anderen, en zou hij inhoudelijk in discussie treden. Of hij zou zwijgen, wellicht nadenken, de tijd nemen. Maar die frequentie is verdacht, niet normaal. Dan zou hij wellicht ook willen leren, want inhoudelijk is hij uitermate zwak, eigenlijk een inhoudelijke nul. Maar het gaat maar door, al maandenlang, dat doorzagen. Tenslotte, hij kwam op de proppen toen andere vrijmetselaars, ontmaskerd, van het Forum verdwenen waren. Mijn advies, laat hem links liggen reageer niet, laat hem in zijn vet gaar koken. Iedere aandacht wordt misbruikt om nog meer onbenulligheid te spuien.

 39. Beste Eric,

  – Ik ben oud genoeg om te weten hoe zo een tridentijnse heilige Mis verloopt, hoor. Ik heb ze vele jaren bijgewoond.
  – Ik heb niets tegen de tridentijnse mis. Ik zeg alleen 1) dat er met de NO gewone heilige Mis niets verkeerd is, en 2) dat ze bij de Pius X broederschap van Lefebvre geen tridentijnse missen opdragen, maar dat ze een heiligschennend spektakel opvoeren, omdat de zogenaamde priester die “de mis opdraagt” geen echte priester is.
  – In de “missen” van Pius X kunnen ze evengoed croissants uitdelen bij de “communie”. Vermits er geen echte priester vooraan staat is er geen transsubstantiatie geweest, en is het heilige Lichaam van Christus niet aanwezig.
  – Zeer spijtig dat velen zich in deze laten misleiden.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Ik verwachte mij wel aan uw opmerkingen van “echte priesters” hoor Stinus.
   Zoals ik reeds enkele dagen een gedeelte van deze tekst op dit forum heb gezet, herhaal ik dat met genoegen, tot meerdere eer en glorie van de Allerhoogste Jezus Christus en tot eer en lof van Zijn Allerheiligste Moeder en onze Koningin Maria.
   Wel dan gaan we kijken hoe de priesters van Priesterbroederschap Pius X gewijd zijn en wat er van over blijft van het NO “sacrament” en wie echte priesters zijn.
   Een bisschopswijding evenals een priesterwijding kan alleen gebeuren door een geldig gewijde bisschop. Wel Mgr. Lefebvre was er één die geldig volgens de aloude ritus gewijd was, wat niet kan gezegd worden van deze in de Vat II wijdingen. Een bisschop die ondanks de toestemming van het Vaticaan wijd is geldig maar niet geoorloofd. Echter de vrijmetselaar Paulus VI was geen Paus, want tegenstrijdig met de goddelijke wet evenals JPII. Hoe kan iemand die volgens de goddelijke wet door lidmaatschap aan de vrijmetselarij (wat duivelse ketterij is = hoogste vijandschap tegen Christus en Zijn Kerk) en een jood en ketter JPII, die eveneens buiten de Kerk staat, heeft geen enkele bevoegdheid in de Kerk en is zelfs geen Katholiek maar (zie Pauselijke Constitutie Cum Ex Apostolatus Officio van Paulus IV – tijdens het concilie van Trente : http://www.dailycatholic.org/cumexapo.htm )
   Nu kijken we even wat er “geldig” is in de NO ritus priesterwijding t.o.v. de traditionele ritus. Goed lezen hoor!!!

   In de traditionele ritus spreekt de bisschop de wijdeling aan en zegt:
   “Want het is de plicht van een priester om offers te brengen, om te zegenen, te leiden, te prediken en te dopen.”
   Deze vermaning is afgeschaft in de NO ritus.
   De litanie van de heiligen volgt dan in de traditionele ritus. Het is weggelaten in de Nieuwe
   ritus. De nieuwe ritus schaft de volgende niet oecumenische bewering af:
   “Dat U zich allen zou herinneren die zijn afgedwaald van de eenheid van de Kerk,
   en leid alle gelovigen naar het licht van het evangelie.”
   Verder in de traditionele ritus, na het uitspreken van de essentiële vorm, die veranderd is in
   de nieuwe ritus (zie hierboven), zegt de bisschop opnieuw een gebed, dat het volgende omvat:
   “Het is hun taak om te veranderen met onbevooroordeelde zegen voor de dienst aan uw volk,
   brood en wijn in het lichaam en bloed van uw Zoon.”
   Dit gebed is in de NO ritus weggelaten!!!!!
   In de traditionele ritus, de bisschop dan luidt het Veni Creator Spiritus in.
   Terwijl hij elk priester zalving oplegd zegt hij:
   “Gewaardig u Heer, om deze handen te heiligen en te heiligen door deze zalving en onze
   zegen. Dat wat ze ook zegenen, gezegend kan worden, en wat ze dan ook toewijden
   kan worden gewijd en geheiligd in de naam van onze Heer Jezus Christus.”
   Dit gebed is in de NO ritus afgeschaft.
   En dit gebed was zo belangrijk dat het zelfs werd genoemd door Pius XII in ‘Mediator Dei’
   Bemiddelaar Gods. # 43:
   ‘Mediator Dei’ Paus Pius XII, (# 43), 20 november 1947: “… zij alleen [priesters] zijn
   gemerkt geweest met het onuitwisbare teken ‘conform’ Christus de priester, en dat hun
   handen alleen gewijd zijn opdat wat ze ook zegenen kan gezegend zijn, alles wat ze heiligen, kan heilig en heilig worden, in de naam van onze Here Jezus Christus.”
   Merk op dat Pius XII, spreekt over hoe priesters zijn gemerkt in de wijding, en
   verwijzing maakt naar dit zeer belangrijke gebed, dat specifiek en moedwillig was afgeschaft door Paul VI’s nieuwe 1968 Ritus.”
   Kort na dit gebed in de traditionele ritus, zegt de bisschop tegen elke wijdeling:
   “Ontvang de macht om offers te brengen aan God, en het H. Misoffer op te dragen, zowel voor de
   levenden en de doden, in de naam van de Heer.”
   Dit uitzonderlijk belangrijke gebed is afgeschaft in de Nieuwe Ritus!!!!!!
   In de traditionele ritus concelebreert de nieuwe priesters dan de H. Mis met de bisschop. Aan het einde, knielt elke nieuwe priester voor de bisschop die beide handen op de kop van elk legt en zegt:
   “Ontvang de Heilige Geest. Wiens zonden gij zult vergeven, ze zijn hun vergeven; en
   van wiens zonden u zult behouden, zij worden behouden.”
   Deze ceremonie en gebed zijn in de NO ritus afgeschaft.
   In de traditionele ritus:
     “… de nieuwe priesters beloven dan gehoorzaamheid aan hun bisschop die hen ‘vermaant’
   om in gedachten te houden dat het offeren van de Heilige Mis niet vrij is van risico’s en dat ze zouden moeten leren alles wat nodig is voor vlijtige priesters vooraleer zo’n angstige verantwoordelijkheid te ondernemen. ‘
   Deze vermaning is in de NO ritus afgeschaft.
   Eindelijk, voor het voltooien van de Mis, deelt de bisschop een zegen uit:
   “De zegen van God de Almachtige, de Vader de Zoon en de Heilige Geest dalen neder op u en maken u een gezegende in de priesterlijke Orde, waardoor u herstellende offers voor de zonden van het volk aan de Almachtige God zult brengen. ‘
   Deze zegening werd in de NO ritus afgeschaft!!!!!
   Conclusie:
   Het is volledig duidelijk uit deze feiten dat er geen intentie in het Nieuwe Ritus aanwezig is om een echte offerpriester te wijden. Elke verplichte verwijzing naar de ware offerpriester werd opzettelijk verwijderd, net als in de anglicaanse ritus – welke ongeldig verklaard is voor dezelfde reden door paus Leo XIII.
   Zo, ik kan nog verder uitbreiden over dit onderwerp zodat men klaar en duidelijk kan besluiten dat mensen die door de NO ritus “geconsacreerd” zijn, werkelijk niets met het priesterschap te maken hebben. Zelfs als zou ook nog de NOM mis een Gods welgevallig offer zijn, zou het bij een NO “priester”deze niet mogelijk zijn. Ook de NO ritus kan ik zo doorlichten als u het wilt en het is dan aan u om te zien wie bisschop is en wie niet (en eventueel kardinaal enz… is)
   Zeg mij nu wie kan er nu croissants uitdelen? In de NOM is er geen consecratie als de zogenaamde ‘priester’ een NO wijding heeft ontvangen. Kunt u, Stinus dat in uw verstand prenten eens en voor altijd?
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  2. Geachte “A.G. Stinus”, U misbruikt voor uw valse identiteit (dan weer als jongere, dan weer als oudere katholiek poserend, in werkelijkheid agent provocateur en mol) de naam van een ware heilige, de kerkleraar Augustinus.

   De redactie moet uw leugenachtige en niet-katholieke reacties verwijderen, want de H. Stoel erkent alle priester- en bisschopswijdingen als volledig geldig, ook al acht men ze kerkrechtelijk ongeoorloofd.

   U zegt dus dat Franciscus, Benedictus XVI en Johannes Paulus II zelf “ongeldige” priesters hebben erkend en laten werken, H.H. Missen opdragen en H. Biecht horen. Daarmee zouden deze zich aan misleiding en simulatie schuldig hebben gemaakt.

   Op dit moment werken binnen de structuren van uw eigen Novus Ordo-kerk tientallen priesters die door mgr. Lefebvre of de door hem geldig geconsacreerde wijbisschoppen tot priester zijn gewijd of gevormd.

   Nu u dit weet moet u excuses aanbieden en boete doen voor uw Godslasterlijke uitspraak dat de geldig geconsacreerde Goddelijke H. Hostie uit H.H. Missen door geldige Pius X-priesters slechts een croissant zou zijn.

   Hierbij de verklaring van Franciscus waarin hij de bisschoppenconferenties instrueert dat priesters gewijd in en lid van de Priesterbroederschap St. Pius X toegestaan moet worden om H.H. Missen in de oude misorde te lezen en de biecht af te nemen, bovendien geeft Franciscus daarin aan dat deze priesters geldig de huwelijkssluiting kunnen bijwonen als vertegenwoordiger van de Kerk en in de oude ritus de huwelijksmis opdragen voor de echtelieden. Beweert u nu dat Franciscus leken en ongeldig gewijden een simulatie van een sacrament laat doen en daaraan schuldig is, net zoals eerder JP II, Benedictus XVI Pius X-gewijde priesters erkenden en opnamen in bisdommen/Petrusbroederschap?

   De volgens u wel ‘legale’ Petrusbroederschap heeft veel priesters die door Mgr. Lefebvre en zijn bisschoppen zijn gewijd. Allemaal ongeldige leken volgens u?

   Voor het overige zijn uw andere beweringen meestal ongeïnformeerd en onjuist en plaats u zich daarmee mogelijk zelf buiten de Kerk.

   Het wordt tijd dat de redactie paal en perk stelt aan de wijze waarop u gelovigen probeert te verwarren en in onzekerheid te brengen over de geldigheid van de sacramenten. De leer van de Kerk is heel helder. En uw eigen opvattingen zijn daarmee in strijd en hebben hier dus geen plek.

   1. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/04/170404d.html

    Franciscus:
    “has decided to authorize Local Ordinaries the possibility to grant faculties for the celebration of marriages of faithful who follow the pastoral activity of the Society, according to the following provisions.
    Insofar as possible, the Local Ordinary is to grant the delegation to assist at the marriage to a priest of the Diocese (or in any event, to a fully regular priest), such that the priest may receive the consent of the parties during the marriage rite, followed, in keeping with the liturgy of the Vetus ordo, by the celebration of Mass, which may be celebrated by a priest of the Society.
    Where the above is not possible, or if there are no priests in the Diocese able to receive the consent of the parties, the Ordinary may grant the necessary faculties to the priest of the Society who is also to celebrate the Holy Mass, reminding him of the duty to forward the relevant documents to the Diocesan Curia as soon as possible.”

    Franciscus instrueert dat de Pius X gewijde priesters huwelijkssluitingen kunnen voltrekken, de H. Mis van het huwelijk opdragen en de noodzakelijke kerkrechtelijke bevoegdheden van het bisdom kunnen gedelegeerd krijgen.

    Van 4 april 2017. Bent u hiertegen?

 40. Beste Eric,

  … Je zit echt wel verkeerd. Marcel Lefebvre heeft iemand “gewijd” zonder pauselijke toelating, en die is dus ongeldig. (En als er geen paus zou geweest zijn, dan moet je ook niemand tot bisschop wijden, maar wachten op een nieuwe paus). Door dat te doen heeft Lefebvre zichzelf geëxcommuniceerd, en zijn “wijdelingen” zijn ook geëxcommuniceerd. En dat de toenmalige paus geen paus zou geweest zijn, dat is een fabeltje. De PiusX mensen moeten er natuurlijk een draai aan geven, maar hun draai is gewoon een leugen. (NB : binnenkort wordt de zalige Paulus VI heilig verklaard ; geen kwestie van ongeldige paus ; zijn encycliek Humanae Vitae is profetisch).
  … Ik ben leek (niet gewijd). Als ik me verkleed in een pre-conciliaire pastoor met veel kantkleren aan, en alle handelingen van de tridentijnse heilige Mis naboots in het openbaar, dan is er helemaal geen transsubstantiatie gebeurd, en ben ik gewoon met heiligschennis bezig. Dat is dus wat er gebeurt bij de PX van Lefebvre.
  … Helaas worden veel mensen misleid.
  … Tip voor u : volg de heilige Mis bij de authentieke katholieke Kerk van Rome, tridentijns of NO gewoon.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 41. heer Stinus, u richt zich hierboven tot Peter, niet aan mij.

  Stinus, er is een verschil in het beperkend louter verstandelijk beoordelen van wetten en regeltjes, tegenover eerst de essentie van de Kerk als bruid van Christus in de volle geestelijke betekenis want dat is God’s werk en dat staat boven de tijd en in dat geestelijk werk zitten alle regels en wetten op de meest perfecte wijze besloten. Dat is wat u ontgaat en dat niet-zien is wat men bij de modernen kan waarnemen.

  Gij wilt “met de tijd meegaan” zoals velen menen een sciencefiction toekomst te kunnen scheppen en alle volkeren en godsdiensten te vermengen zodat volgens deze dwaze gedachte alle volkeren tot eenheid zouden kunnen worden gebracht.

  Dat men dan met groot gemak iedereen tot slaaf kan maken ontgaat u, tenzij dat juist tot uw geheime bedoelingen behoort.

  Die slaafsheid zonder het minste geestelijk inzicht kan men reeds ruim een halve eeuw waarnemen.

  1. Inderdaad beste Eric,
   Is er een grotere blinde als hij die niet zien wil?
   Het is inderdaad de bedoeling van Stinus niet de waarheid lief te hebben, maar met fabeltjes naar voor te komen.
   Op mijn reactie i.v.m. de ritus van de Priesterwijding kan hij niet antwoorden en vermijdt hij dit netelig onderwerp.
   Het is slechts één van de vele waarheden die ik hem kan voorleggen, gebaseerd op de Goddelijke en Kerkelijke wetten van Gods H. Katholieke Kerk. Als er echter geen wil aanwezig is, is het totaal nutteloos.
   Citaat Stinus: “… Helaas worden veel mensen misleid.
   … Tip voor u : volg de heilige Mis bij de authentieke katholieke Kerk van Rome, tridentijns of NO gewoon. ”
   Inderdaad, sind 1958 worden miljoenen zielen misleid, door het VAT II circus. Men aanvaard gewoon geen waarheden die de H. K.Kerk van altijd (semper idem) in pacht heeft en waarmee ze God door de eeuwen heen gediend heeft.
   Hij geeft dan “tips”. Wat een hoogmoed!!! Niet alleen dat, maar is zo blind dat hij in zijn “tip” de Tridentijnse H. Mis EN de NOM mis met elkaar verwart.
   Wat een blindheid!
   Van de eeuwenoude en onveranderlijke verordeningen, besluiten, concilies, Goddelijke en Kerkelijke wetten weet hij van toeten of blazen af. Maar hij discuteert in het wilde weg.
   Wel dat heb ik voorgehad met vele zogenaamde “priesters” die deze moderne onzin verkondigen in de NOM wereldkerk. Echter vermeden ze telkens het onderwerp, daar ze veel tekort schoten om het tegendeel te bewijzen.
   Het is gewoon geestesarmoede, gebrek aan liefde voor de Kerk en slechte wil en dat is een regelrechte catastrofe.
   Het is misschien ook zoals u, beste Eric, schrijft, “tenzij dat juist tot zijn (Stinus) geheime bedoelingen behoort.”
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 42. Stinus, je opvattingen dat er bij de sspx geen echte priesters gewijd zijn en er door hen dus ook geen misoffer kan worden opgedragen, raakt kant noch wal. Als je echt meent wat je schrijft, zou jij dus het tabernakel in de sspx-kapellen wel durven plunderen? Ik ben het trouwens ook oneens met Peter dat NOM-priesters geen priester zouden zijn.

  Ik ben geen deskundige in het kerkelijk recht. Het volgende vond ik bij Cathy Caridi die wel kerkelijk recht heeft gestudeerd en dat in Rome doceert. Graag uw commentaar Stinus.

  1. Wijdingen
  Confirmation. Canon 882 states simply that the ordinary minister of confirmation is a bishop.
  Note that it doesn’t specify that it must be the diocesan bishop, in whose territory the confirmation
  takes place, because any bishop can validly confirm. It’s not uncommon to find a diocesan bishop
  requesting help from (say) a retired bishop, when the diocese has so many parishes that its bishop is
  physically unable to travel to all of them and confirm everyone by himself! Thus the confirmations
  administered by SSPX bishops, who routinely travel all over the world to administer this
  sacrament, are indeed valid.

  2. Eucharistie
  a validly ordained priest always possesses the power to consecrate the Eucharist, and thus
  to celebrate a valid Mass. Therefore, even when a priest says Mass against the wishes of the
  diocesan bishop in whose territory he is, the Mass is valid, as the Eucharistic sacrifice really does
  take place. The power to consecrate the Sacred Species can never be taken away from a priest by
  anyone on earth! Logically, then, the Hosts which are consecrated at an SSPX Mass are truly the
  Body of Christ—so anybody who receives Holy Communion at such a Mass does so validly.

  http://canonlawmadeeasy.com/2013/08/01/are-sspx-sacraments-valid-part-i/
  http://canonlawmadeeasy.com/2013/08/15/are-sspx-sacraments-valid-part-ii/

 43. Hallo Eric en Peter,

  – Wees nu eens nuchter. Lefebvre mocht niet op eigen houtje nieuwe bisschoppen wijden, want daarvoor is logischerwijze het akkoord van de paus nodig. Was er geen paus ? Dan moest hij wachten tot er een was, maar er was wel degelijk een geldige paus. Jullie laten je bij de neus nemen. Een bisschop mag niet op eigen initiatief zomaar collega’s tot bisschop wijden ; toch de logica zelf ?
  – Dus de “wijding” van 2 “bisschoppen” door Lefebvre was ongeldig en zwaar zondig, en daardoor zijn Lefebvre én zijn 2 “bisschoppen” geëxcommuniceerd. Ze behoren gewoon niet meer tot de Kerk van Christus. Ook de verder door hen “gewijde” “priesters” zijn niet echt priester. Ze horen bij een ketterse vereniging.
  – Als je absoluut geen NO gewone heilige Mis kunt ruiken, dan moet je naar een Tridentijnse Mis van de waarachtige RK katholieke Kerk gaan.
  – Bij de PX van Lefebvre was er al een “bisschop” die de Jodenvervolging ontkende. Een mooie boel …

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. heer Stinus, misschien kunt gij het toch nog opbrengen eens te klikken op de url’s die Rinze u aangeeft en bovendien ook te lezen wat daar gedrukt staat?

 44. Beste Eric,

  – Als je echt behoort tot de PX vereniging van Marcel Lefebvre, dan wens ik je snel een heldere denkwijze toe, zodat je verstaat dat ze daar verkeerd zitten. Lefebvre kon niet zomaar priesters tot bisschoppen benoemen, anders kan een bisschop een willekeurig aantal vriendjes benoemen. Dat zou een belachelijke ketterse Kerk opleveren.
  – Ik wens je veel wijsheid om de heiligschennende vereniging van Lefebvre zo snel mogelijk vaarwel te zeggen, en helder te zien.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 45. Stinus, een Priester wordt niet “benoemd” tot Bisschop, maar een Priester wordt tot Bisschop gewijd in de Tridentijnse Ritus van de bisschopswijding. U weet van dit alles van toeten of blazen en toch komt u een dikke nek opzetten en anderen verwijten dat ze in een heiligschennende vereniging zijn.
  Goed dat gek zijn geen pijn doet, nietwaar?
  Leg ons eens een uitleg voor gebaseerd op kerkwetten, besluiten van Pausen tot 1958, van conclusies uit verschillende concilies zoals Trente, Vaticanum I (want II is er geen) en vele anderen, theologische besluiten enz… Als u uw reacties hiermee niet kunt staven is het beter dat u dan geen reactie paaltst op dit forum, want u maakt uzelf belachelijk.
  Maar niets, helemaal niets als wind verkopen en een ander misleiden. Zegt u maar dat u die satanisch Vat II show vaarwel zegt.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 46. Hallo Peter,
  – Je schrijft : “een Priester wordt tot Bisschop gewijd in de Tridentijnse Ritus van de bisschopswijding”. En volgens jou is de toelating van de paus niet nodig.
  – Onzin, natuurlijk. Jezus had apostelen en leerlingen (priesters), en de tridentijnse ritus bestond nog niet. En de tijd tussen Jezus en het invoeren van de tridentijnse ritus, dan zouden er dus geen priesters tot bisschop kunnen gewijd worden, want de tridentijnse ritus bestond nog niet …
  – De PX gemeenschap van M. Lefebvre is een heiligschennende afscheuring van de Rooms-katholieke Kerk, waar men de mensen blaaskes wijsmaakt. En gezellige, redelijke mensen zijn er daar precies ook niet veel.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Stinus droomt weer. Weer onzin volgens hem.
   1 – “een Priester wordt tot Bisschop gewijd in de Tridentijnse Ritus van de bisschopswijding”. En volgens jou is de toelating van de paus niet nodig.”
   Als er een goede getrouwe Paus was die de Tridentijnse Mis getrouw was, evenals alle ander Sacramenten, dan had Mgr. Levebvre niet eens een Priesterbroederschap gesticht en ging de K. Kerk gewoon door met het wijden van waardige Bisschoppen en Priesters. Zoals het, het geval was tot aan Paus Pius X.
   2 -” – Onzin, natuurlijk. Jezus had apostelen en leerlingen (priesters), en de tridentijnse ritus bestond nog niet. En de tijd tussen Jezus en het invoeren van de tridentijnse ritus, dan zouden er dus geen priesters tot bisschop kunnen gewijd worden, want de tridentijnse ritus bestond nog niet …”
   Weet dan, dat de Tridentijnse H. Mis door HEILIGE Paus Pius V tijdens het Concilie van Trente (vandaar Tridentijnse Mis) in een decreet werd vereeuwigd met een Ex cathedra en niemand (niemand ook geen Paus of pseudopaus) dit kon veranderen. Dit is reeds meerdere malen door mij hier op dit forum aangehaald. Te lui om te lezen, of stoutmoedige heiligschennende uitingen van u, logemanneke??????
   3 – “En de tijd tussen Jezus en het invoeren van de tridentijnse ritus, dan zouden er dus geen priesters tot bisschop kunnen gewijd worden, want de tridentijnse ritus bestond nog niet …”
   In deze Tridentijnse H. Mis zijn alle elementen van de instelling van het H. Misoffer van Jezus op witte donderdag vervat + de latere gebruiken van de Apostelen en aangevuld door latere Pausen. Ook de bisschop- en priesterwijdingen zijn conform aan wat Jezus tijdens Zijn openbaar leven heeft vastgelegd voor alle eeuwen en die terug te vinden zijn in de H. Schrift volgens de woorden van Jezus en de Traditie.
   (ZIE NOGMAALS DE UITLEG OVER DE GELDIGE TRADITIONELE PRIESTERWIJDING IN MIJN VOLGENDE REACTIE – voor de zoveelste maal herhaald.)
   4 – “– De PX gemeenschap van M. Lefebvre is een heiligschennende afscheuring van de Rooms-katholieke Kerk, waar men de mensen blaaskes wijsmaakt.”
   Zoals reeds in -1 – hierboven vermeld, zou het helemaal niet nodig geweest zijn omdat Mgr. Lefebvre de Priesterbroederschap PiusX zou oprichten, indien er geen VAT II concilie met alle godslasterende satanische veranderingen door schurken en pedofielen hadden plaats gevonden. Nogmaals, de Rooms Katholieke Kerk van meer dan 2000 jaar zou gewoon verder de Heer hebben gediend. Dus vergelijk die satanische modernistische afschuwelijke wereldshowkerk niet met de Heilige Moeder de K. Kerk die Jezus heeft gesticht.
   Niemand die deze SEMPER IDEM Katholieke Kerk getrouw is “scheurt zich af” Stinus.
   5 – Een pseude-paus toen als JPII die afgodsiensten vereert en er actief aan deelnam, zoals vodoodiensten, lutherse missen, synagoge diensten, mohamedaanse diensten, boedistische diensten, enz… is een publieke ketter en volgens de goddelijke en kerkelijke wetten, staat ipso facto buiten de K. Kerk. Dus geen enkel ambt komt hem toe in de Kerk en is zelfs geen Katholiek.
   Een “bevel” of verering van een zulke mens die buiten de Kerk staat is deel nemen aan de ketterij met alle eeuwige gevolgen van dien. Kortom: Hoe kan iemand die zichzelf excommuniceert Mgr. Lefebvre die trouw was aan de Kerk, excommuniceren? Wie staat dan buiten de Kerk?????
   Dus wie maakt er hier de mensen blaaskes wijs?????
   “En gezellige, redelijke mensen zijn er daar precies ook niet veel. ” Als je gezelligheid wil, ga dan naar de café! Hier gaat het om de zuivere en onveranderde waarheid.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. AANVULLENDE REACTIE SPECIAAL VOOR DE BLINDE STINUS.

    Zoals ik reeds enkele dagen een gedeelte van deze tekst op dit forum heb gezet, herhaal ik dat met genoegen, tot meerdere eer en glorie van de Allerhoogste Jezus Christus en tot eer en lof van Zijn Allerheiligste Moeder en onze Koningin Maria.
    Wel dan gaan we kijken hoe de priesters van Priesterbroederschap Pius X gewijd zijn en wat er van over blijft van het NO “sacrament” en wie echte priesters zijn.
    Een bisschopswijding evenals een priestewijding kan alleen gebeuren door een geldig gewijde bisschop. Wel Mgr. Lefebvre was er één die geldig volgens de aloude ritus gewijd was, wat niet kan gezegd worden van deze in de Vat II wijdingen. Een bisschop die ondanks de toestemming van het Vaticaan wijd is geldig maar niet geoorloofd. Echter de vrijmetselaar Paulus VI was geen Paus, want tegenstrijdig met de goddelijke wet evenals JPII. Hoe kan iemand die volgens de goddelijke wet door lidmaatschap aan de vrijmetselarij (wat duivelse ketterij is = hoogste vijandschap tegen Christus en Zijn Kerk) en een jood en ketter JPII, die eveneens buiten de Kerk staat, heeft geen enkele bevoegdheid in de Kerk en is zelfs geen Katholiek maar (zie Pauselijke Constitutie Cum Ex Apostolatus Officio van Paulus IV – tijdens het concilie van Trente : http://www.dailycatholic.org/cumexapo.htm )
    Nu kijken we even wat er “geldig” is in de NO ritus priesterwijding t.o.v. de traditionele ritus. Goed lezen hoor!!!

    In de traditionele ritus spreekt de bisschop de wijdeling aan en zegt:
    “Want het is de plicht van een priester om offers te brengen, om te zegenen, te leiden, te prediken en te dopen.”
    Deze vermaning is afgeschaft in de NO ritus.
    De litanie van de heiligen volgt dan in de traditionele ritus. Het is weggelaten in de Nieuwe
    ritus. De nieuwe ritus schaft de volgende niet oecumenische bewering af:
    “Dat U zich allen zou herinneren die zijn afgedwaald van de eenheid van de Kerk,
    en leid alle gelovigen naar het licht van het evangelie.”
    Verder in de traditionele ritus, na het uitspreken van de essentiële vorm, die veranderd is in
    de nieuwe ritus (zie hierboven), zegt de bisschop opnieuw een gebed, dat het volgende omvat:
    “Het is hun taak om te veranderen met onbevooroordeelde zegen voor de dienst aan uw volk,
    brood en wijn in het lichaam en bloed van uw Zoon.”
    Dit gebed is in de NO ritus weggelaten!!!!!
    In de traditionele ritus, de bisschop dan luidt de Veni Creator Spiritus in.
    Terwijl hij elk priester zalving oplegd zegt hij:
    “Gewaardig u Heer, om deze handen te heiligen en te heiligen door deze zalving en onze
    zegen. Dat wat ze ook zegenen, gezegend kan worden, en wat ze dan ook toewijden
    kan worden gewijd en geheiligd in de naam van onze Heer Jezus Christus.”
    Dit gebed is in de NO ritus afgeschaft.
    En dit gebed was zo belangrijk dat het zelfs werd genoemd door Pius XII in ‘Mediator Dei’
    Bemiddelaar Gods. # 43:
    ‘Mediator Dei’ Paus Pius XII, (# 43), 20 november 1947: “… zij alleen [priesters] zijn
    gemerkt geweest met het onuitwisbare teken ‘conform’ Christus de priester, en dat hun
    handen alleen gewijd zijn opdat wat ze ook zegenen kan gezegend zijn, alles wat ze heiligen, kan heilig en heilig worden, in de naam van onze Here Jezus Christus.”
    Merk op dat Pius XII, spreekt over hoe priesters zijn gemerkt in de wijding, en
    verwijzing maakt naar dit zeer belangrijke gebed, dat specifiek en moedwillig was afgeschaft door Paul VI’s nieuwe 1968 Ritus.”
    Kort na dit gebed in de traditionele ritus, zegt de bisschop tegen elke wijdeling:
    “Ontvang de macht om offers te brengen aan God, en het H. Misoffer op te dragen, zowel voor de
    levenden en de doden, in de naam van de Heer.”
    Dit uitzonderlijk belangrijke gebed is afgeschaft in de Nieuwe Ritus!!!!!!
    In de traditionele ritus concelebreert de nieuwe priesters dan de H. Mis met de bisschop. Aan het einde, knielt elke nieuwe priester voor de bisschop die beide handen op de kop van elk legt en zegt:
    “Ontvang de Heilige Geest. Wiens zonden gij zult vergeven, ze zijn hun vergeven; en
    van wiens zonden u zult behouden, zij worden behouden.”
    Deze ceremonie en gebed zijn in de NO ritus afgeschaft.
    In de traditionele ritus:
      “… de nieuwe priesters beloven dan gehoorzaamheid aan hun bisschop die hen ‘vermaant’
    om in gedachten te houden dat het offeren van de Heilige Mis niet vrij is van risico’s en dat ze zouden moeten leren alles wat nodig is voor vlijtige priesters vooraleer zo’n angstige verantwoordelijkheid te ondernemen. ‘
    Deze vermaning is in de NO ritus afgeschaft.
    Eindelijk, voor het voltooien van de Mis, deelt de bisschop een zegen uit:
    “De zegen van God de Almachtige, de Vader de Zoon en de Heilige Geest dalen neder op u en maken u een gezegende in de priesterlijke Orde, waardoor u herstellende offers voor de zonden van het volk aan de Almachtige God zult brengen. ‘
    Deze zegening werd in de NO ritus afgeschaft!!!!!
    Conclusie:
    Het is volledig duidelijk uit deze feiten dat er geen intentie in het Nieuwe Ritus aanwezig is om een echte offerpriester te wijden. Elke verplichte verwijzing naar de ware offerpriester werd opzettelijk verwijderd, net als in de anglicaanse ritus – welke ongeldig verklaard is voor dezelfde reden door paus Leo XIII.
    Zo, ik kan nog verder uitbreiden over dit onderwerp zodat men klaar en duidelijk kan besluiten dat mensen die door de NO ritus “geconsacreerd” zijn, werkelijk niets met het priesterschap te maken hebben. Zelfs als zou ook nog de NOM mis een Gods welgevallig offer zijn, zou het bij een NO “priester”deze niet mogelijk zijn. Ook de NO ritus kan ik zo doorlichten als u het wilt en het is dan aan u om te zien wie bisschop is en wie niet (en eventueel kardinaal enz… is)
    Zeg mij nu wie kan er nu croissants uitdelen? In de NOM is er geen concecratie als de zogenaamde ‘priester’ een NO wijding heeft ontvangen. Kunt u, Stinus dat in uw verstand prenten eens en voor altijd?
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 47. Hallo Peter,

  – Wat een massa blaaskes probeer jij jezelf en de anderen toch wijs te maken. Lefebvre wilde de besluiten van Vaticanum II niet aannemen, en wilde zijn eigen gang gaan. Nochtans leerde Vaticanum II niets anders dan de eeuwenoude leer van de Kerk, maar op een manier die nu voor iedereen duidelijker werd. (Helaas werd de leer van VatII vaak verdraaid en misbruikt).
  – Lefebvre wilde zijn afwijkende ideeën redden, en heeft dan maar op ongeldige wijze “wijdingen” uitgevoerd, zonder de instemming van de geldig verkozen paus. Daardoor werd hij zelf geëxcommuniceerd , alsook de mensen die hij “gewijd” heeft. Bij PX loopt het dus vol nep-priesters. Je zit daar nog slechter dan bij de protestanten, want die hebben elke zondag nog niet de pretentie een heilige Mis te vieren.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Zoals u wellicht weet, Stinus, ben ik geen vriend van de ecclesiologie die Ecône ontwikkeld heeft, en zoals Rinze ben ik het oneens met Peter dat er binnen het kerkelijk gezag geen sacramentele geldigheid meer zou zijn, maar u zit er toch wel zeer zwaar naast wanneer u beweert dat er geen sacramentele wijdingen zijn in de FSSPX. Zelfs bij de Grieks-Orthodoxen ontvangt men het Wijdingssacrament geldig en gebeurt de transsubstantiatie tijdens hun liturgieën, doch dat is niet voldoende om de Kerk van Christus te zijn; zij stelen hetgeen de Kerk toebehoort, en dat is hetgeen de FSSPX eveneens doet. Voor de sacramentele geldigheid van biechten en huwelijken is het gezag van de Kerk vereist, maar dat is niet het geval bij diakenwijdingen, priesterwijdingen en bisschopswijdingen.

   De geldigheid van het Sacrament hangt af van de forma, de materia en van de sacramentele intentie. Er zijn er die ten onrechte presumeren dat de priesterwijding en de bisschopswijding van Lefebvre door een defect van de sacramentele intentie ongeldig waren omdat zij hem toegediend werden door Achilles Liénart, waarvan bekend geworden is (met erkenning door Lefebvre zelf) dat hij een vrijmetselaar was, maar er is vrijwel niemand die beweert dat er een defectueuze forma of materia was in de wijdingen die Lefebvre toegediend heeft. Ook Rome heeft altijd de sacramentele geldigheid van de door hem toegediende wijdingen erkend.

   Het gedrag van Lefebvre en de FSSPX was/is heiligschennend en schismatiek, maar niet omdat geen geldig Wijdingssacrament zou toegediend worden. Het is zeer belangrijk om niet alles door elkaar te halen. Velen die in het openbaar over deze onderwerpen twisten kennen te weinig van de sacramentele theologie en zaaien daardoor verwarring.

   Zelfs een afvallige en tot de lekenstand gereduceerde priester die zich aansluit bij een satanskerk heeft de macht, vanuit het eeuwig sacramenteel priesterlijk merkteken op zijn ziel, om de transsubstantiatie teweeg te brengen met de bedoeling om Onze Lieven Heer te mishandelen in het Allerheiligst Sacrament. Dergelijke gruwelijke dingen gebeuren helaas werkelijk. Afvallige priesters worden doelgericht gerekruteerd daarvoor.

 48. Indien men volgende optelsom maakt komt men tranen te kort.

  Hoe een NOM bij te wonen zonder elk woord en elke handeling te moeten wegen en zonder tevens te trachten het nog steeds heiligende oude missaal te volgen?

  Hoe een NOM bij te wonen zonder voortdurend te riskeren zich te ergeren aan de aanwezigheid en de handelingen en uitspraken van de vele leken die hun deel hebben aan wat zij al heel lang niet meer begrijpen als een opdragen van het Offer?

  Hoe een NOM bij te wonen als de meeste aanwezigen, priester inbegrepen, je beschouwen als niet alleen hopeloos ouderwets maar bovendien afvallig van het ‘vernieuwend’ ‘geloof’. Dat oude missaal heeft een veroordelend effect!

  Hoe een NOM bij te wonen als je bovendien bij gelegenheid fysiek wordt geintimideerd en niet-aflatend wordt afgeleid door meestal onbekenden m/v?

  Tel dit alles samen!

  Hoe moet men de ergernis voorkomen, overwinnen, trachten te vergeven, en daarbij nog trachten de mis te volgen?

  Een sociaal spel? zelfs niet, maar een tocht door een woeste mistige wildernis vol vreemde dieren met vaag nog de galm van wat vroeger een heiligend opdragen was van het Offer van Christus.

  Ik wist niet eens dat ik een FSSPX-er was. Het zij zo. Het is slechts tijdelijk!

  1. Ja, beste Eric.
   Het is heel belangrijk om het onvervalst geloof, dat de K. Kerk altijd heeft onderwezen, te aanvaarden. Met vervalste doctrines, die ik reeds talrijke malen bewees, worden hier verworpen.
   Echter, indien ik God waarlijk bemin, dan zoek ik naar de waarheid in Zijn enige H. Kerk, en niet in fabeltjes die misleiden. Ik begrijp niet dat er zovelen zijn die het tegendeel willen bewijzen, maar zichzelf erdoor buiten de K. Kerk sluiten.
   Ik zal altijd doorgaan met het naar voren brengen van de waarheid, die het Vat II satanisch concilie, en al zijn handelingen, te ontmaskeren, tot meerdere eer en glorie van de Allerhoogste. Vat II moet in zijn geheel verworpen worden samen met allen die het verdedigen en zelfs gaan aannemen dat een ketter priester, bisschop, kardinaal of zelfs paus kan zijn.
   Ik kom hier wel op terug.
   Ondertussen, blijf onderzoeken en bidden tot de Maagd Maria, dat zij u het licht van de waarheid, haar Bruidegom God de H. Geest moge schenken. Diezelfde God de H. Geest die steeds de H. K. Kerk heeft geleid, onderwezen en beschermd in de waarheid. Er is geen andere K. Kerk als deze die de onveranderde en onvervormde leer onderwijst, vastgelegd en verankerd door Heilige Pausen tot aan 1958.
   De rest moet verworpen worden.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 49. Hallo Eric,
  Ik vraag me af in hoeverre je je laat leiden door je fantasie, want heb je soms in een recent verleden nog een NO gewone heilige Mis bijgewoond ? Echt niets om droeve tranen bij te laten, integendeel. Je moet je niet ergeren aan anderen die niet genoeg zouden meedoen. Het is belangrijk dat je zelf meeleeft met de Bijbels geïnspireerde oerdegelijke teksten door de priester uitgesproken, en het voorbeeld geeft.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   De novus ordo is niet “de gewone Heilige Mis”; die ritus is vorige eeuw ineen geknutseld door een logeman, Annibale Bugnini, met de hulp van een groep protestanten. De bedoeling van Paulus VI was om de Misritus ‘vriendelijker’ te maken voor de protestanten, en achteraf hebben protestanten ook gezegd dat zij de bugniniaanse ritus zelf konden gebruiken voor hun protestantse kerken. Eric heeft gelijk dat hij weigert naar de novus ordo liturgie te gaan; ik weiger dat zelf ook. Het is beter thuis te blijven op zondagen en de rozenkrans te bidden dan te participeren in heiligschennis met de zegen van een blinde parochiepriester die andere blinden de put inleidt. De zondagsobligatie om de H. Mis bij te wonen geldt alleen voor een Katholieke Ritus, dat is, een Ritus die gegroeid is uit een oorspronkelijke Apostolische Liturgie (in het geval van de Latijnse Kerk de Liturgie van SS. Petrus en Paulus te Rome).

   Is het hier iemand al opgevallen dat, bij het bidden van het Onze Vader tijdens de novus ordo liturgie (wanneer zij versus populum gereciteerd wordt), het lijkt alsof de aanwezige congregatie tot de priester aan het bidden is in plaats van tot de Hemelse Vader? Echt een ondraaglijk zicht.

   1. Hallo Benjamin,
    Ik ben het met je eens dat de priester beter zou gericht staan “naar het Oosten” (met de rug naar de mensen) tijdens sommige stukken van de H. Mis. Dat zegt ook kardinaal Robert Sarah, voor zover ik weet.
    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 50. “Oerdegelijke teksten” in de NOM??? Stinus!!!
  Waarom dan altijd de kortste versie van de belijdenis van het geloof?
  Het woord ‘geestelijk’ lijkt wel ausradiert! Hoe komt dat?
  Wilt gij misschien zeggen dat het oude missaal een leugenboek is?
  Leest gij een ‘eigentijdse’ en moedwillig ‘gemoderniseerde’ vertaling van de bijbel?
  Waren al de vroegere Katholieke bijbelvertalingen leugens?
  Gaven de door de RKK herkende en erkende heiligen allen slechte voorbeelden aan ons?
  Zijn de Belgische bisschoppen nog Katholiek?
  Waarom hebben zij monseigneur Leonard weggepest?
  Waarom blijven zij overtuigde adepten van Danneels?
  Bij ons wordt in de zondagsmis een klein legertje leken ingezet die elk op hun beurt hun eigen versie van modernisme vrij mogen weergeven. Smaakt als hamburger met friet. De kindermis gelijkt op een Disneyattractie! Nog even en er worden troetelpopjes en troeteldinosaurusjes uitgedeeld en wordt elk kindje apart door eigentijdse nonkel-priester vernieuwend op de schoot genomen voor het altaar om hen te knuffelen en te prijzen en straks misschien ook nog voor hen te knielen?
  Hoe moeilijk is het voor u om te herkennen dat de NOM geleidelijk wordt voorbereid op de globalistische wereld-eenheidsworst-religie? (Moet er nog slaap-zand zijn?)

 51. Hallo Eric,

  – Ook in de NO gewone heilige Missen wordt regelmatig de geloofsbelijdenis van Nicea opgezegd. Het hangt een beetje af van de kerk waar men gaat. Maar de meeste mensen kennen wel de kortere geloofsbelijdenis (van de apostelen) van buiten. Daarom allicht. En waarom zou die kortere versie niet goed zijn ?
  – Ga eens een gewone heilige Mis bijwonen (misschien was dat lang geleden). Die is echt geen platgeslagen versie zonder mystiek.
  – De oude missaal was geen leugenboek, maar die is nu niet meer nodig omdat men geen Latijnse teksten meer gebruikt, zodat ook geen vertaling nodig is. Luister gewoon “life” mee, zonder in een boek te moeten meevolgen, en verwerk de teksten ook geestelijk. Beter kan niet.
  – Mgr. Léonard was inderdaad uit beter hout gesneden dan de huidige leiders. Het is bekend dat de leiders van de Kerk zeer dikwijls niet-ideale figuren zijn. Maar de werking van een sacrament is gelukkig onafhankelijk van de toestand van degene die het toedient. Christus werkt in het sacrament.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Vermits men heden in de NOM aan de consecratie een ‘vernieuwende’ wendig tracht te geven is dat meer dan voldoende om te beseffen dat men de NOM naar de valse wereldreligie wil ombuigen!
   Daar kan onmogelijk nog aan getwijfeld worden! Men speelt met vuur!

   1. Beste Eric,
    Zelfs al zou de NOM nog door de beugel kunnen en enkele woorden van de consecratie anders zouden zijn als voorgeschreven, zoals b.v. “voor allen” i.p.v. “voor velen”, dan is er geen consecratie geweest.
    Hoe in hemelsnaam dat mensen die hun “zondagsplicht gaan vervullen” dit al niet kunnen achterhalen, laat staan de rest. Ongelooflijk!

 52. Beste,
  Ik zal hier op dit forum 6 reacties (delen) plaatsen over de waarheid, te beginnen met vandaag.

  De waarheid – Deel 1
  Beste Vrienden,
  Vele discussies hier op dit forum en elders, zijn erg betreurenswaardig, met alle eerbied voor alle inzet om God te dienen die in deze discussies voorkomen.
  Echter is het zo dat we alleen God kunnen dienen en behagen in de waarheid, want Hij is de Waarachtige. Waarom is er dan zoveel verwarring? We zullen dit samen trachten te achterhalen.
  Eén van deze is o.a. De vortex is gewoon een Vaticanum II aanhangende misleiding, die zonder de op het gezag gebaseerde op de aloude voorschriften van de K. Kerk, uitspraken doen, die misleiden.
  Diegene die de wettelijke gezagsdrager van God op aarde is, is deze die de wetten van God eerbiedigt, verdedigt en onderwijst en die voor alle eeuwen waren beschermd door het gezag van een ex cathedra van constituties vastgelegd voor altijd door het wettelijk gezag van o.a. het concilie van Trente. Is diegene die zijn broeders in het geloof bevestigt.
  Geen priester, bisschop, paus kan hieraan iets veranderen en moet deze constituties en besluiten eerbiedigen, onderwijzen en toepassen, wil men niet buiten deze eeuwige Rooms Katholieke Kerk gesloten zijn. Indien dit wel gebeurd staat men ipso facta buiten deze Gods welgevallige K. Kerk van altijd (idem semper).
  Het is dan toch gebeurd!!!! Spijtig genoeg. Waarom, ja dat weten we ondertussen wel zo’n beetje.

  Om de K. Kerk te beschermen tegen dwalingen die de zielen in gevaar brengen, heeft Heilige Paus Piux X een antimodernisme-eed vastgelegd.
  Paus Pius X spreekt over een eed die afgelegd en ondertekend moet worden, naast de gebruikelijke Geloofsbelijdenis (Professio Fidei), in de handen van de bisschop. Dit geldt voor:
  zij die de hogere wijdingen dienen te ontvangen;
  biechtvaders, voorafgaandelijk aan het ontvangen van hun jurisdictie;
  pastoors en kanunniken vooraleer de inbezitname van hun ambt;
  ambtenaren van de bisschoppelijke curie en rechtbanken,
  vastenpredikers,
  ambtenaren van de Romeinse congregaties en de gerechtshoven
  ten aanzien van de prefect of secretaris van de congregatie of rechtbank en tot slot
  de oversten en leiders van ordes en congregaties alvorens hun ambt op te nemen.
  De documentatie hieromtrent dient in de bisschoppelijke kanselarijen en Romeinse congregaties bewaard te worden.
  De pauselijke eed gedurende de pauselijke kroning, die tot en met Paulus VI werd uitgesproken (Paulus VI heeft dan ook de pauselijke kroning afgeschaft en de Tiara verkocht (!!!!)) Daarna heeft geen enkele opvolger van Paulus VI in de Vat. II kerk, nog deze eed uitgesproken.
  Deze eed ging al volgt:

  “Ik beloof niets van de ontvangen Traditie te veranderen, en niets daarvan dat ik vóór mij heb gevonden, bewaakt door mijn God-aangename voorgangers, om daarin te innoveren, te veranderen
  Integendeel: met gloeiende genegenheid als haar echt trouwe student en opvolger, om eerbiedig het door te gegeven goed te beschermen, met mijn hele kracht en uiterste inspanning; of toe te staan;

  Alles te zuiveren dat in tegenspraak is met de canonieke orde dat kan opduiken;

  Om de heilige canons en decreten van onze pausen te bewaken alsof zij de goddelijke verordeningen van de hemel waren, omdat ik me bewust ben van U, die ik vervang door de genade van God, wiens deelneming ik bezit met uw steun, onderworpen ben om de strengste rekenschap af te leggen voor Uw Goddelijke Tribunaal over alles wat ik zal bekennen;
  Ik zweer bij God de Almachtige en de Heiland, Jezus Christus, dat ik zal behoeden en behouden wat door Christus en zijn opvolgers is geopenbaard en wat de eerste concilies en mijn voorgangers hebben gedefinieerd en verklaard.
  Ik zal de discipline en het ritus van de Kerk behouden zonder hiervoor enig offer na te laten. Ik zal diegene die het aandurft om tegen deze eed in te gaan, buiten de Kerk stellen, moge het iemand anders zijn of ik.
  Indien ik iets zou ondernemen in tegenstelling hiervan, of zou toestaan ​​dat het zal worden uitgevoerd, zult u mij niet genadig zijn op de vreselijke Dag van Goddelijke Gerechtigheid.
  Dienovereenkomstig, zonder uitsluiting, onderwerpen we onszelf aan de STRENGSTE EXCOMMUNICATIE – zij het ikzelf of een andere – die iets anders durft te ondernemen in tegenspraak met deze gevormde evangelische traditie en de zuiverheid van het orthodoxe geloof en de christelijke religie, of zou proberen iets te veranderen door zijn tegengestelde inspanningen, of het eens zijn met degenen die zo’n godslasterlijke onderneming ondernemen.”

  WEL DIT IS NIET NIETS OM UIT TE SPREKEN!
  Laten we nu kijken naar wat Johannes XXIII en Paulus VI, die deze eed wel hebben uitgesproken voor het Aanschijn van de Allerhoogste, er van terecht hebben gebracht.
  (vervolg in deel 2)
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. Inderdaad beste Eric, het is sinds 1958 de Heilige Rooms Katholieke Kerk versus de Vaticanum II sekte.
   Nu weet u toch al wie gaat overwinnen, niet?
   Bid dagelijks tot de Bruid van God de Heilige Almachtige God de Heilige Geest, om de genade van het onderscheid van de geesten te mogen ontvangen om alzo de eeuwige waarheid van het geloof te kunnen verdedigen, tot meerdere eer en Glorie van Jezus Christus en Zijn Allerheiligste Moeder Maria.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 53. Deel 2. -De waarheid.
  Paus Johannes XXIII:
  De sekte van het Vaticaan II leert dat Joden niet voor redding in Jezus Christus hoeven te geloven. Verklaring van Vaticaan II Nostra Aetate verklaart in het bijzonder dat de Joden door God niet worden verworpen, ook al verwerpen zij Onze Heer Jezus Christus. De sekte van het Vaticaan II leert ook dat het Oude Verbond nog steeds geldig is, wat een afwijzing is van het volgende dogma, gedefinieerd door de Raad van Florence.

  Johannes XXIII, als kardinaal, die ervoor kiest om zijn kardinaalshoed te ontvangen van berucht
  Anti-Katholieke Vincent Auriol
  Een van de eerste handelingen van Johannes XXIII was om de Muslim
  Shah van Iran in publiek te ontvangen. Wanneer de sjah van Iran op het punt stond te vertrekken, gaf Johannes XXIII hem zijn zegening die hij tactvol had geherformuleerd om te voorkomen dat de religieuze principes van de Mohammedaan zou worden beledigd: ‘Mag het meest overvloedig
  gunst van de almachtige God zij met u. ‘”
  Door de zegening opnieuw te formuleren, Johannes XXIII: 1) verwijderent de Allerheiligste Drievuldigheid die wordt aangeroepen in de zegen, zodat hij de ongelovigen niet zou beledigen
  er; en 2) hij gaf een zegen aan een lid van een valse religie. Dit is in strijd met de schrift
  een lering die verbiedt zegen te geven aan niet-gelovigen, zoals herhaald door paus Pius XI.

  Op 18 juli 1959 onderdrukte Johannes XXIII het volgende gebed: ”
  Wees Gij Koning van allen die nog steeds betrokken zijn in de duisternis van afgoderij van Islam. ”
  In zijn Apostolische Memorandum op 17 oktober 1925 beval paus Pius XI dat dit gebed openbaar zou worden gereciteerd op het feest van Christus de Koning.

  Johannes XXIII verwijderd uit de kalender der heiligen de veertien heilige helpers en een aantal
  andere heiligen, waaronder St. Philomena.

  Op 11 oktober 1962 gaf Johannes XXIII zijn openingstoespraak voor het Concilie:
  o.a. :
  “In de huidige volgorde van dingen, Goddelijke voorzienigheid leidt ons naar een nieuwe orde van menselijke relaties … “
  Ten tweede zei Johannes XXIII dat het christelijke gezin (wat de katholieke kerk is) ‘deze zichtbare eenheid in waarheid nog niet volledig heeft bereikt’. Dit is ketterij. Het is een ontkenning van de eenheid van de ware kerk van Christus, de katholieke kerk. De ware kerk (de katholieke kerk) is er één in geloof.
  De katholieke kerk heeft al een “zichtbare eenheid in waarheid” bereikt en zal die altijd handhaven.
  Kerk van Christus, de katholieke kerk. De ware kerk (de katholieke kerk) is één in geloof. De katholieke kerk heeft al een “zichtbare eenheid in waarheid” bereikt en zal die altijd handhaven.
  Paus Leo XIII, Satis Cognitum (# 4), 29 juni 1896:
  “De Kerk met betrekking tot haar eenheid behoort tot de categorie van dingen die door de natuur ondeelbaar zijn, hoewel ketters het proberen ze in vele delen te verdelen.”

  Jahannes XXIII veranderde ook de rubrieken voor Brier en Missaal. Hij beval de onderdrukking van de Leoninegebeden, de gebeden die door paus Leo XIII waren voorgeschreven om na de mis te worden gereciteerd. Deze gebeden werden ook voorgeschreven door paus St. Pius X en paus Pius XI.
  Dit omvatte het gebed tot de aartsengel Michaël, een speciaal gebed
  bondgenoot maakt melding van de strijd die de kerk voert tegen de duivel.
  Johannes XXIII verwijderde de Psalm Judica mij dan van de Mis aan Johannes XXIII
  onderdrukte het laatste evangelie, het evangelie van Johannes. Dit evangelie wordt ook gebruikt bij uitdrijvingen.
  Quo Primum
  Afkondiging van de Tridentijnse liturgie Paus Pius V – 1570
  APOSTOLISCHE CONSTITUTEIE

  “Daarom is niemand die het toegestaan is om deze kennisgeving van Onze toestemming, statuut, verordening, gebod, voorschrift, toewijzing, indult, verklaring, wilsbesluit, gebod en verbod te wijzigen. Zou iemand echter veronderstellen dat hij een dergelijke daad begaat, dan moet hij weten dat hij de toorn van de almachtige God en van de gezegende apostelen Petrus en Paulus zal oplopen.”

  “Gegeven in St. Peter’s in het jaar van de Incarnatie van de Heer, 1570, op 14 juli van het vijfde jaar van Ons Pontificaat.”

  Zo kunnen we nog een hele lange lijst van ketterijen van Johannes XXII doornemen.
  Waarvoor is dan die EED goed?
  Dus volgens de gezworen eed van J XIII en gezien de veelvuldige ketterijen, zijn de gevolgen ervan een catastrofe voor J XIII:
  “Dienovereenkomstig, zonder uitsluiting, onderwerpen we onszelf aan de STRENGSTE EXCOMMUNICATIE – zij het ikzelf of een andere – die iets anders durft te ondernemen in tegenspraak met deze gevormde evangelische traditie en de zuiverheid van het orthodoxe geloof en de christelijke religie, of zou proberen iets te veranderen door zijn tegengestelde inspanningen, of het eens zijn met degenen die zo’n godslasterlijke onderneming ondernemen. “
  Gebaseerd ook op de Apostolische constitutie “Cum ex apostolatus officio” Van Paus Paulus IV, sloot hij zichzelf buiten de K. Kerk en was hij geen paus en zijn al zijn acties nul en ongeldig.
  Na zijn dood vroeg het Vaticaan om Gennar Goglia, die met zijn collega’s Johannes XXIII gebalsemd had. Goglia injecteerde tien liter balsemvocht in John XXIII’s pols en maag om eventuele verrotting te neutraliseren. Dit verklaart waarom Het lichaam Johannes XXIII niet ontbond zoals normale lichamen. In januari 2001, werd het lichaam van Johannes XXIII opgegraven en in een nieuwe kogelwerende kristallen kist geplaatst die nu in de Sint-Pietersbasiliek te zien is. Het gezicht en de handen van Johannes XXIII waren bedekt met was.
  (vervolg in deel 3)
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 54. Beste Eric (7 september 2018 – 03:00),

  – Er is niets fout met de consecratie in de NO gewone heilige Mis. De priester spreekt de woorden uit zoals in het Evangelie, en spreekt die woorden uit zoals Jezus ze uitspraak, dus in de IK-vorm. De priester treedt dus op in de plaats van Jezus, zoals het hoort.
  – Belangrijk is natuurlijk dat de priester op een geldige manier gewijd is (en niet “gewijd” door een geëxcommuniceerde of iemand anders die ook geen geldige wijding ontving). Ik ben leek, en al doe ik een prachtige kazuifel aan, en spreek ik de perfecte woorden van de consecratie uit, dan komt er toch geen transsubstantiatie.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 55. Ach Stinus, na de mis, o.a. het gebed tot de aartsengel Michaël (zie Peter hierboven), en andere gebeden die in het oude missaal staan na het gewone der mis, daar is in de NOM geen sprake van. Integendeel men steekt er de draak mee : neem een kijkje in de Leuvense Sint Michielskerk en overtuig u er eindelijk van hoe de duisternis woekert sedert vele jaren. Het duivelse beeld achteraan in de kerk is te schandelijk om te noemen en is dan ook op geen enkele toeristische website te zien.

 56. Beste Eric,

  – Het spreekt vanzelf dat er hier en daar misbruiken zijn. Die zijn er altijd en overal, bij gelijk wat. Zo vind ik het bv. uit den boze dat sommige mensen de teksten van de NO gewone heilige Mis willen vervangen door zelfgefabriceerde teksten, waarvan ze denken dat ze beter zijn. En dan zitten ze daar nog veel tijd in te steken ook. Als een bepaalde Mis me toch niet helemaal zou aanstaan, dan ga ik gewoon naar een andere plaats waar de katholieke Kerk Mis viert.
  – Niemand zegt dat het gebed tot de aartsengel Michaël per se moet gebeden worden na de H. Mis. Dat heeft Jezus waarschijnlijk ook niet gedaan op Witte Donderdag. Maar jij kunt dat gebed stil voor jezelf opzeggen en overwegen, na de H. Mis. Niemand kan of zal je tegenhouden. Het zou zelfs zeer goed en voorbeeldig zijn.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 57. De waarheid – Deel 3.
  Paulus VI:
  “Waar Petrus is, daar is de Kerk.” Paus Leo XIII -Testem Benevoleantiae Nostrea’ 22 januari 1899.
  Even kijken waar momenteel Petrus is.
  Satis Cognitum – Paus Leo XIII – 29 juni 1896 – Over de eenheid van de kerk. #9.
  Aan onze Eerwaarde Broeders, de Patriarchen, Primaten, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en andere Ordinaries in Vrede en Communie met de Apostolische Stoel.
  De beoefening van de Kerk is altijd dezelfde geweest, zoals blijkt uit de unanieme leer van de Kerkvaders. Deze die buiten de Katholieke gemeenschap bleven, en vreemd zijn aan de Kerk, wie dan ook, die in de minste mate zou afwijken van welke doctrine dan ook, voorgesteld door haar gezaghebbend magisterium.
  Epiphanius, Augustinus, Theodore:, stelde een lange lijst op van de ketterijen van hun tijd. St. Augustinus merkt op dat er andere ketterijen kunnen ontluiken, waarvan er één, indien iemand zijn instemming aan betuigt, juist door dit feit afgesneden zijn van de katholieke eenheid. “Niemand die alleen in dit alles gelooft (deze ketterijen) kan zichzelf om die reden als een katholiek beschouwen of zichzelf één noemen. Want er kunnen of kunnen er nog andere ketterijen ontstaan, die niet in dit werk van ons zijn uiteengezet, en als iemand zich vasthoudt aan één van deze is hij geen katholiek “(S. Augustinus, De Haeresibus, n. 88).
  Het is daarom dat het avondgebed de akte van geloof inhoudt en dat zo belangrijk is dat men ook verstaat wat men bidt:
  “Mijn heer en mijn God, ik geloof vast al wat U geopenbaard hebt en wat de Heilige Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat U de Opperste en Onfeilbare Waarheid bent. In dit geloof wil ik leven en sterven. Enz…” Want als we door ketterijen aan te nemen niet geloven en verwerpen wat de H. Kerk ons, sinds 2000 jaar, voorhoudt te geloven om gered te worden, liegen we iedere maal bij dit gebed (als het nog gebeden wordt!).
  Paus Leo XIII, Satis Cognitum (# 15), 29 juni 1896:
  ” Daarom kan niemand, tenzij in gemeenschap met Petrus, in zijn autoriteit delen want het is
  absurd om je voor te stellen dat hij die buiten de Kerk is, de leiding kan hebben in de Kerk.”

  Paulus VI,
  Algemeen audiëntie, 6 december 1972: “Bestaat God? Wie is God? En wat kennis kan de mens van Hem hebben? Welke relatie moet ieder van ons hebben met Hem? Maar de beantwoording van elk van deze vragen zou ons leiden tot eindeloze en complexe discussies.”

  Is dat de bevestiging in het geloof die, een “Petrus”, de Kerk moet geven???
  Deze vragen leiden ons naar eindeloze en complexe discussies????
  Bestaat God? Ja. Wie is God? De heilige Drie-Eenheid. Welke kennis kan de mens van Hem hebben? Het katholieke geloof. Welke relatie moet ieder van ons met Hem hebben? Door tot de Katholieke Kerk te behoren, dewelke Hij gegrond heeft.
  Paulus VI beweert dat dit eindeloze en complexe vragen zijn. Geen enkele Katholiek zou zulke onzin beweren, dat is spotten met het katholieke geloof en de ware God, dat alles zinloos maakt.

  Paulus VI, Algemeen audiëntie, 27 juni 1973: “… alles moet veranderen, alles moet een vooruitgang kennen. Evolutie lijkt de wet te zijn die bevrijding brengt. Er moet een groot deel zijn dat waar en goed is in deze mentaliteit …”

  Hier verklaart Paulus VI expliciet dat hij de modernistische godslastering goedkeurt en dat alles in een staat van evolutie verkeert. Zijn ketterij werd expliciet veroordeeld door Paus Pius X.

  Paus Pius X, Pascendi (# 26), 8 september 1907, waarin de doctrine van de modernisten wordt uitgelegd:
  ” Alles is onderworpen aan de wetten van evolutie – dogma, kerk, eredienst, de Boeken die wij eerbiedigen als heilig, zelfs het geloof zelf…”

  Paulus VI, toespraak, 22 september 1973: “…nobele niet-christelijke religies…”
  Paulus VI, Algemene audiëntie, 8 november 1972: “Oecumenisme begon op deze manier; als respect voor niet-christelijke religies … ”

  Paus Pius XI, Mortalium Animos (# 2), 6 januari 1928:
  “… die verkeerde mening dat alle religies min of meer goed zijn en prijzenswaardig beschouwt worden… Niet alleen zijn zij die deze mening houden in dwaling en bedrogen, maar ook in het verdraaien van het idee van de ware religie, verwerpen zij het … ”

  Paulus VI vereert duivelse religies!
  Paulus VI, toespraak voor Dalai Lama 30 september 1973:
  “We zijn blij om uwe heiligheid (?) vandaag te verwelkomen… U komt naar ons vanuit Azië, de wieg van oude religies en humane tradities die terecht in diepe verering zijn gehouden…”
  Paulus VI zegt ons dat het juist is om valse religies te aan te hangen, die valse goden aanbidden in ‘diepe’ verering (?)”!
  Dit kan wel de ergste ketterij zijn die Paulus VI uitsprak…”

  Hierbij verwerpt Paulus VI het Katholieke geloof. Hij is geen Katholiek en dus ook geen plaatvervanger van de H. Petrus die zijn leven gaf voor het geloof en de Katholieke Kerk!

  Paulus VI, toespraak, 2 december 1977: “… de moslims (die) het geloof van Abraham belijden, en samen met ons aanbidden ze de ene, barmhartige God, die rechter van de mensheid op de laatste dag is, zoals het Tweede Vaticaans Concilie plechtig verklaarde…”
  (vervolg in deel 4)
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. De teksten van de audiënties er eens bij gehaald. We merken snel dat Peter selectief citeert en op grond daarvan onjuiste interpretaties geeft.

   Peter:
   Paulus VI, Algemeen audiëntie, 27 juni 1973: “… alles moet veranderen, alles moet een vooruitgang kennen. Evolutie lijkt de wet te zijn die bevrijding brengt. Er moet een groot deel zijn dat waar en goed is in deze mentaliteit …”
   Peters commentaar:
   Hier verklaart Paulus VI expliciet dat hij de modernistische godslastering goedkeurt en dat alles in een staat van evolutie verkeert. Zijn ketterij werd expliciet veroordeeld door Paus Pius X.

   Klopt dit? Nee. In zijn audiëntie zegt Paulus VI onder meer dat de mens zich voortdurend moet beteren, dat ook de Kerk dit moet doen. (Hij noemt dit in een andere audiëntie: ecclesia semper reformanda). Zij moet zich vernieuwen, opdat wij steeds dichter de volmaaktheid naderen.

   Paulus VI waarschuwt:
   We guard against falling into a dangerous misunderstanding. Renewal can mean many things. For example, it can mean repudiation of indispensable values, that is, detachment from goods, from truths, from duties, from which we can not, we must not detach ourselves under the pretext of renewal.

   Therefore we must not confuse renewal with superficial and servile homage to the relativism of triumphant ideas in given moments of history.

   Where then will we look for the directive criterion of renewal, which we are hoping for? We will now give an incomplete answer, but especially valid for us believers in the vehicular function of authentic tradition: the directive criterion of renewal – it is a paradox, but full of truth – will be to go back to the sources, to search in the Gospel, in the history of the People of God and of the saints, in the Magisterium of the Church the good formulas of regenerative novelty.

   —–
   Paulus VI, Algemene audiëntie, 8 november 1972: “Oecumenisme begon op deze manier; als respect voor niet-christelijke religies … ”

   There is a whole positive vision that deserves our attention, for example, which results from the education of the modern Christian (here we consider this qualification) to see the good, wherever it is, provided it is really good according to Christian judgment.
   Ecumenism has thus awakened; as respect for non-Christian religions, towards our own adversaries, towards the values ​​of human activity, etc. (See Gaudium et Spes , 34). Is it not possible to recognize in every man an image of Christ, a brother to be respected, to serve and to love, a fundamental and formidable criterion for the renewal of which the Church and the world need?

   ——
   Algemeen audiëntie, 6 december 1972: “Bestaat God? Wie is God? En wat kennis kan de mens van Hem hebben? Welke relatie moet ieder van ons hebben met Hem? Maar de beantwoording van elk van deze vragen zou ons leiden tot eindeloze en complexe discussies.”

   Peter zegt hierover: Paulus VI beweert dat dit eindeloze en complexe vragen zijn. Geen enkele Katholiek zou zulke onzin beweren, dat is spotten met het katholieke geloof en de ware God, dat alles zinloos maakt.

   Wat zegt Paulus VI ?:
   Answering these questions would lead us to an endless and complex speech in a thousand discussions, the most difficult, and today by the public opinion the most forgotten, even the most opposed. God is ignored, God is forgotten, God is denied.

   Hij heeft het dus over een onwetend publiek waarmee je zo in duizend discussies verzeild raakt; hij noemt inzonderheid agnosten en atheïsten. Paulus VI eindigt met:
   But let’s go back to where we started: Advent, this spiritual season, which must shake us from indifference and religious negation, and must rekindle in our mind the interest, the desire, the hope of the prodigious and very human encounter with God in the unborn Christ.

   Als we beginnen met de vraag “Wie is God?”, we see that the answer to this first question involves the last answer, to which it can aspire our life; in fact: “this is eternal life (Christ will say, God made man) that – faithful men – know You, only true God, and He whom You have sent, Jesus Christ” (Jo . 17, 3)

 58. > Goed van Rinze dat hij de puntjes op de i zet en de volledige waarheid blootlegt. Dank.
  > Men mag een paus niet veroordelen omdat hij bij een of andere audiëntie iets gezegd heeft dat niet 100% naar de goesting is van sommige katholieken.
  > En met moet alles bijeen nemen, en niet een of ander citaat isoleren van de rest. Bij een gewone, normale audiëntie worden niet echt leerstellige, definitieve, onfeilbare uitspraken verkondigd.
  > Als men één keer begint te beweren dat een paus “zichzelf geëxcommuniceerd” heeft en dat soort zaken, weet men niet waar het eindigt. Of misschien toch : mogelijk bij zelfgemaakte ketterijen.

  1. Puntjes op de ‘i’???
   Wat zijn jullie toch blind!
   “ecclesia semper reformanda” Waar in hemelsnaam vindt u dit terug in één enkel encycliek, verordening, of gelijk welke Pauselijke brief van de K. Kerk tot aan Paus Pius XII? Rinze en Stinus, ik daag u uit om mij slechts één enkel document aan te wijzen van voor Paus Pius XII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Eén enkel maar!!!
   Oh, de Kerk is altijd dezelfde en kan en mag niet veranderen.
   Dit is de vertaling van uw tekst van Paulus VI Rinze, zodat de anderen op dit Forum het beter kunnen begrijpen.

   “We waken ervoor om niet in een gevaarlijk misverstand te vervallen. Vernieuwing kan veel dingen betekenen. Het kan bijvoorbeeld neerkomen op het verwerpen van onmisbare waarden, dat wil zeggen, onthechting van goederen, van waarheden, van plichten, waarvan we niet kunnen, we moeten onszelf niet losmaken onder het voorwendsel van vernieuwing.
   Daarom mogen we vernieuwing niet verwarren met oppervlakkige en slaafse eerbetoon aan het relativisme van triomfantelijke ideeën in bepaalde momenten in de geschiedenis.
   Waar zullen we dan op zoek gaan naar het richtlijncriterium van vernieuwing, waar we op hopen? We zullen nu een onvolledig antwoord geven, maar vooral geldig voor ons gelovigen in de functie van de vooruitgang van authentieke traditie: het richtlijncriterium van vernieuwing – het is een paradox, maar vol waarheid – zal zijn om terug te gaan naar de bronnen, te zoeken in het evangelie, in de geschiedenis van het volk van God en van de heiligen, in het leergezag van de kerk de goede formules van regeneratieve nieuwheid.”
   Een pleidooi voor verandering, vernieuwing en verwarring in de K. Kerk!! Was die dan niet meer goed voordien???
   Zeg mij Rinze en Stinus, waar Paulus VI spreekt over de vaste onveranderlijke leer van de K. Kerk gebaseerd op de geschriften van de Pausen tot voor Paus Pius XII? Waar? Nergens!
   Nogmaals voor jullie:
   Paus Pius X, Pascendi (# 26), 8 september 1907, waarin de doctrine van de modernisten wordt uitgelegd:
   ” Alles is onderworpen aan de wetten van evolutie – dogma, kerk, eredienst, de Boeken die wij eerbiedigen als heilig, zelfs het geloof zelf…” Lees dit maar goed en prent het in jullie hoofd! Lees eens die Encycliek Pascendi eens helemaal. Als jullie het dan nog niet begrijpen, ja dan is het heel erg hoor.

   Over dit zwijgt u als een graf:
   Paulus VI vereert duivelse religies!
   Paulus VI, toespraak voor Dalai Lama 30 september 1973:
   “We zijn blij om uwe heiligheid (?) vandaag te verwelkomen… U komt naar ons vanuit Azië, de wieg van oude religies en humane tradities die terecht in diepe verering zijn gehouden…”
   Paulus VI zegt ons dat het juist is om valse religies te aan te hangen, die valse goden aanbidden in ‘diepe’ verering (?)”!
   Dit kan wel de ergste ketterij zijn die Paulus VI uitsprak…”
   Is dat misschien één van de onderwerpen van die “vernieuwing”???

   Over dit zwijgt u eveneens als een graf:
   Paulus VI, toespraak, 22 september 1973: “…nobele niet-christelijke religies…”
   Paulus VI, Algemene audiëntie, 8 november 1972: “Oecumenisme begon op deze manier; als respect voor niet-christelijke religies … ”
   Respect voor niet-christelijke religies, die de Godheid van Jezus Christus verwerpen????
   Wat een schandelijke ketterij!!!
   Niet juist misschien?

   Stinus; “> Men mag een paus niet veroordelen omdat hij bij een of andere audiëntie iets gezegd heeft dat niet 100% naar de goesting is van sommige katholieken.”
   Dit is geen kwestie van “de goesting van sommige katholieken (bedoelt u mij?). Dit is een zeer zware openbare ketterij en niets anders. Ik volg geen ketter dan sta ik zelf buiten de Rooms Katholieke Kerk. Ik ben niet gek hoor!
   Paus niet veroordelen? Hoe kan een ketter paus zijn? Dat zult u nadien wel kunnen lezen.
   Als jullie niet weten dat men door slechts één enkele ketterij het ganse geloof verliest en aldus buiten de K. Kerk zijn, ja wat weten jullie dan wel?

   Heer open de ogen van de blinden die blinden volgen, want anders vallen ze in de put van zwavel en vuur.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 59. Neen, beste Rinze, onze Peter maakt korte metten met wollige en dubbelzinnige teksten, en hij rekent af met de P VI “attitude” tegen heidenen als de Sjah, of de onsmakelijke Dalai Lama.
  De Evangelische waarheid in het NT is duidelijk en helder, evenals de ondubbelzinnige, frappante houding van onze Heer J-Christus tegenover zijn farizeese belagers, die er op uit zijn Hem te vermoorden. Lees het NT. Pausen hebben zich daar strikt aan te houden, en niet te vervallen in wollige dubbelzinnigheden, of met het opwerpen van vragen. Al die V2 Pausen lijden aan het syndroom van de “com”, van de “verpakking”. Hoe zeg ik het zonder iemand voor het hoofd te stoten, zodat iedereen tevreden is, en vooral, zich bevestigt te weten. Lees de boeken van B XVI of die van JP II, niet door te komen bladzijden gevuld met woorden brij. Dat past in de oecumenistische ideologie van dat vervloekte V2 concilie, vooral de pertinente weigering te zijn, “het teken van tegenspraak” met de wereld. Die weigering is strijdig met de opdracht van Christus, de verkondiging van Zijn waarheid, wereldwijd. En hier, beste Rinze, leg je dat nog eens duidelijk uit met je citaten en de insteek.

 60. Voor al diegenen die zoeken naar de tridentijnse mis , nog even een link:

  http://tridentijnsemis.blogspot.com/2018/

  Moesten er mensen weet hebben van tridentijnse missen die hier niet vermeld staan, horen we het graag.
  Waar? Wanneer?
  Hoe meer mensen ervan op de hoogte zijn, hoe meer mensen daadwerkelijk kunnen komen en zich beetje bij beetje terug kunnen omvormen naar de aloude ritus.

  Want jawel, het vraagt wel een beetje tijd, zeker voor de jongere garde (zoals ik) die enkel de NOM kennen, om de liturgie, gewoontes etc… onder de knie te krijgen.

  Dus heb je weet van een tridentijnse mis , waar dan ook, laat het weten op dit forum. Ik weet dat de lijst op deze blog van Mysterium Fidei slechts beperkt is, en dat er hier en daar nog meer tridentijnse missen gebeuren, in kleine kapelletjes etc…

  Laat het weten aub!

  Vriendelijke groeten, Kurt

  1. ☩JMJ☩

   Indien u voor het eerst de tridentijnse Mis zou bijwonen, Kurt, zou ik u aanraden om nog niet alles begrijpend te proberen volgen van begin tot einde in een missaal, maar om gewoon de handelingen van de priester aan het altaar te volgen en u inwendig te verenigen met zijn in de Ritus vastgelegde liturgische woorden en daden. Bij de tridentijnse Liturgie hebt ge veel vrijheid, en iets wat velen ondervinden wanneer zij haar voor het eerst bijgewoond hebben is dat zij opgelucht zijn dat zij eindelijk tijd hebben om te bidden tijdens de H. Mis. Als ge het Kyrie, het Gloria etc. luidop wilt meezingen (hetgeen niet verplicht is), dan is het gebruikelijk om dat staande te doen, en voor de rest knielt ge gewoon wanneer de andere aanwezigen dat doen. De belangrijkste momenten waar ge moet knielen zijn uiteraard tijdens de Canon, waarin de Consecratie plaatsvindt.

   Ge zult zeker niet opvallen als ge de Misritus nog niet goed kent, en naargelang ge blijft gaan went ge er aan en zult ge steeds beter in een missaal kunnen volgen. Gewoonlijk worden vertalingen van het Epistel en het Evangelie opgezegd door de priester tijdens de preek.

 61. Worden het Evangelie en andere lezingen in de tridentijnse ritus in het latijn voorgelezen ? Amai, dat is toch omslachtig. Dan valt het te appreciëren dat in de NO gewone heilige Mis dat allemaal in het Nederlands gebeurt. De bedoeling is toch van er iets van mee te dragen ? Dat latijn is trouwens al een vertaling van het origineel.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “De bedoeling is toch van er iets van mee te dragen ?”

   De primaire bedoeling van de liturgische recitatie van de Schriftuurteksten is niet het catechiseren van de aanwezige gelovigen, maar het opdragen van die gewijde teksten aan God gelijk een wierookoffer; het Latijn, de gewijde taal van het Westen, is daar de meest geschikte taal voor. De Heilige Liturgie is geen les catechese, maar een cultus die aan God opgedragen wordt.

   De lutherse propositie dat de Mis in de volkstaal moet werd trouwens reeds door het Concilie van Trente onfeilbaar veroordeeld.

  2. Bedankt Benjamin. Ben er volop mee bezig. Gelukkig heb ik nog een mooi missaal van wijlen m’n schoonmoeder.
   Het vraagt idd wat ‘aanpassing’ en zoekwerk. Het bittere van heel de zaak is, dat we dat latijn en die (voor velen, ook voor mij nog) vreemde ritus eigenlijk van jongs af aan hadden moeten meekrijgen. Soit, iemand die echt begeesterd is door een authentiek beleven van het heilig misoffer, gaat automatisch dieper graven in de geschiedenis ervan. En dat kost soms wat lees en opzoekingswerk. Net zoals we boeken lezen over heiligen, de kerkvaders etc… Iemand die echt begeesterd is door het Katholieke geloof wil daar toch automatisch meer van weten? En dat kost soms wat tijd en moeite ja, maar daar is toch niks mis mee, beste Stinus?
   In elk missaal staat voor elke dag van het jaar de Latijnse tekst mooi naast de Nederlandse vertaling. Je kan zowat de hele mis volgen, als je kan lezen. Daarnaast staat in elke missaal een schat van informatie, over de rol van verschillende liturgische gewaden, welke gebeden op welke feestdagen en waarom etc… Een missaal is echt basiswapenuitrusting voor elke Katholiek. Zelfs zonder elke week naar de Latijnse mis te gaan, kan je er uren in zitten lezen, telkens steek je weer wel iets nieuws op. Het zal bij mij nog heel lang duren voor ik alle standaardgebeden in het Latijn kan meebidden of zingen. Het Onze Vader en het Wees Gegroet heb ik ondertussen onder de knie. Ben nu bezig de Geloofsbelijdenis te leren in ‘t Latijn. Door het feit dat ik meer dan 20 jaar met chemische producten heb gewerkt, heeft m’n geheugen wel een dreun gehad, maar langzaam lukt het ook… 🙂

   Dus de bewering, beste Stinus, dat je van een tridentijnse mis niks zou meedragen, klop totaal niet, integendeel. Het enige dat je moet voorzien is een missaal en een klein beetje voorbereiding. En als het in ‘t begin niet zo goed lukt, zoals Benjamin zei, dan zijn er genoeg ‘anciens’ waar je na de mis hulp aan kan vragen. Ze vinden het meestal fijn als een ‘newbie’ hen wat informatie daaromtrent komt vragen.

   1. Beste Kurt,
    Het is inderdaad zoals u hierboven schrijft. Stinus zou beter eens zelf gaan kijken en vergelijken, dan zijn al die vragen weg., zoals: “Worden het Evangelie en andere lezingen in de tridentijnse ritus in het latijn voorgelezen ? Amai, dat is toch omslachtig.”
    Tijdens het opdragen van het Tridentijnse H. Misoffer, worden er geen “lezingen” gedaan zoals in de NOM, zoals eerste en tweede lezing. Die benamingen komen over van het protestantisme en eveneens in de loges zijn er lezingen. Het Epistel en het Evangelie worden door de Priester gezongen. Nadien leest de Priester deze nog eens apart voor in het Nederlands. Geen amai. Is niet omslachtig. Als een H. Misoffer voor iemand te omslachtig of te lang duurt gaat die beter naar de café.
    Ik heb het er al over gehad. Voor mij mag het opdragen van het H. Misoffer drie of vier uren duren, zoals de H. Pater Pio ze opdroeg. Maar ja.
    Beste Kurt, het leren van de teksten en de liederen in het latijn gebeurt heel vlug hoor, vlugger dan men zou vermoeden. U schrijft ook nog: ” Het bittere van heel de zaak is, dat we dat latijn en die (voor velen, ook voor mij nog) vreemde ritus eigenlijk van jongs af aan hadden moeten meekrijgen. ”
    Ik heb reeds hier geschreven dat ik niets afwist van totaal niets van de H. K. Kerk. Niet van de NOM ook niet van de Tridentijnse H. Missen. Evenals niets van geschriften en zoveel meer. Ik heb van mijn jeugd geen herinneringen hierover, nul, nada., en zie ik zing de latijnse gebeden gedurende mijn werk thuis.
    Het Tridentijns Missaal moet dan wel van voor 1960 zijn, maar het is inderdaad meer dan de moeite waard om de gebeden te vergelijken met de NOM en zelf te zien hoe arm het eerste is en hoe rijk het tweede is en zich de vraag zelf te beantwoorden wat de oorzaak hiervan is.
    Wie zou nu bang moeten zijn om het heilige van de Tridentijnse ritus, vastgelegd en onveranderbaar uitgesproken in ex cathedra door de H. Paus Pius V (vandaar de benaming ook, de Mis van Pius V)?
    Er is gewoon geen ander H. Misoffer! Lezen, vergelijken, vaststellen, vragen beantwoorden, zoeken, is de ijver die de Heer Jezus aan ieder van ons vraagt. Trouwens is luiheid (ook geestelijke luiheid) niet één van de hoofdzonden?
    Vraag en je zult verkrijgen, zoek en je zult vinden! Zijn dat niet de woorden van de Heer Jezus?
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

   2. ☩JMJ☩

    Zeer goed dat ge dat oud missaal bewaard hebt, Kurt; in tweedehands boekenzaken ziet ge soms stapels oude missalen liggen, vermoedelijk van oude mensen die gestorven zijn. Spijtig dat de kinderen dat gewoon verkopen. Een goed missaal is inderdaad zeer nuttig voor de godsvrucht van het volk en om de H. Liturgie te leren begrijpen. In vele oude missalen staan ook, bijvoorbeeld, de traditionele gebeden voor de stervenden die men vroeger aan het sterfbed van hun geliefden bad. Eén van de vele vergeten tradities.

    In het pre-revolutionair Katholiek Europa zongen simpele boeren de liturgische hymnen en gezangen in het Latijn; zij leerden dat zonder boeken van hun pastoors, die toen ook een veel sterkere vriendschapsband hadden met hun parochianen. De boersoldaten van de Vendée zongen dan ook samen met hun militaire leiders het Vexilla Regis voordat zij ten strijde trokken tegen de Blauwen.

    Zeer verheugd dat u zich verdiept in de traditionele Liturgie, Kurt; ieder persoon die overstapt naar de oude Ritus draagt daarmee bij aan het herstel van het kerkelijk leven. De toekomst van de Heilige Kerk is tridentijns; gisteren werd de nieuwe abdijkerk van de tridentijnse Benedictinessen van Mary, Queen of Apostles in de VSA gewijd, en vandaag (10 sept.) wordt de Eerwaarde Moeder Cecilia als Abdis ingezegend, hetgeen live te volgen zal zijn via hun website. Moge de Allerheiligste Drievuldigheid deze jonge dochters van Sint Benedictus rijkelijk en overvloedig zegenen.

 62. De waarheid – Deel 4.

  Deze lijst van ketterijen van deze Johannes XIII en Paulus VI kunnen we nog een tijdje aanhouden. Deze bovenstaanden volstaan om aan te tonen dat ze helemaal het geloof verloren hebben en bij gevolg geen katholiek zijn. Hoe zouden ze dan “Paus” kunnen zijn?

  Paulus VI gaf de voorkeur aan anticonceptie.

  Paulus VI, Speech, 16 november 1970: “… dit, onder andere effecten, zal ongetwijfeld de voorkeur geven aan een rationele controle van geboorte door paren …”

  Paulus VI, toespraak, 24 augustus 1969: “… de vrijheid van man en vrouw en verbiedt hen niet een morele en redelijke beperking van geboorte …”

  Paulus VI, Humanae Vitae (nr. 16), 25 juli 1968: “Het kan niet worden ontkend dat het echtpaar in alle gevallen, om aanvaardbare redenen, beide volkomen duidelijk is in hun voornemen om kinderen te vermijden en ervoor wil zorgen dat geen zal resulteren. ”

  Paulus VI zegt in Humanae Vitae dat koppels volkomen vrij zijn om nul kinderen te hebben als ze dat willen.

  Hij zegt dat schismatieke kerken eerbiedwaardig zijn.

  Paulus VI, sprekend over de dood van de Schismatieke Patriarch Athenagoras, 9 juli 1972: “… wij bevelen deze grote man aan, een man van een vereerde kerk …” [44]

  Paulus VI, toespraak, 25 mei 1968: “… de eerbiedwaardige orthodoxe kerk van Bulgarije.” [45]

  Paulus VI, gemeenschappelijke verklaring met de Patriarch van de Syrische Schismatieke kerk, 27 oktober 1971: “Dit moet met liefde worden gedaan, met openheid voor de influisteringen van de Heilige Geest en met wederzijds respect voor elkaar en elkaars kerk.”

  Respect hebben voor schismatieke kerken, die buiten Gods welgevallige Rooms Katholieke Kerk zijn is een ketterij en alzo een godslastering. Hoe kunnen er dan ‘influisteringen’ van de Heilige Geest zijn?

  En zoveel meer ketterijen i.v.m. Schismatieken.
  Paulus VI, Brief, 6 augustus 1973, aan de Wereldraad van Kerken: “De Wereldraad van Kerken is in opdracht van de genade van God geschapen om de kerken en kerkelijke gemeenschappen te dienen om in hun herstelpogingen en uitingen aan al die perfecte gemeenschap in geloof en liefde die de gave van Christus zijn aan zijn kerk. ”
  Een “wereldraad van kerken” m.a.w. de wereldorde, die zou dan zijn “ in opdracht van de genade van God geschapen”. Hoe kan men niet die bedrieglijke taal van een Antipaus onmiddellijk veroordelen. Het is het doden van de zielen.
  De perfecte verbondenheid in geloof en naastenliefde, die de gave van Christus aan zijn kerk zijn, is de organisatie van de Katholieke Kerk, de universele Kerk gesticht door Christus en geen andere.
  Paus Pius IV, geloofsbelijdenis, Concilie van Trente, ex cathedra: “Dit ware Katholieke geloof, waarbuiten niemand kan worden gered … ik belijd en bewaar waarachtig …”

  Paulus VI, Boodschap aan de Verenigde Naties, 24 mei 1978: “… we zijn ons ervan bewust dat het pad dat moet leiden naar de komst van een nieuwe internationale orde … in geen geval zo kort kan zijn als we zouden willen … Ontwapening, een nieuwe wereldorde en ontwikkeling zijn drie verplichtingen die onscheidbaar met elkaar verbonden zijn … ”
  PaulusVI, Toespraak, 7 februari 1971: “Alle eer dan aan de mens!”
  Geen alle eer aan God van Paulus VI, maar aan de mens!

  Paulus VI, Toespraak, 1 augustus 1969: “… laat u niet ontmoedigen door de obstakels en moeilijkheden die voortdurend voorkomen; verlies het vertrouwen in de mens niet. ”
  Vertrouwen op God de Almachtige, neen dat niet! Schandelijk, walgelijk!
  Paulus VI, Boodschap, 25 maart 1971: “… de mens, aan wie alle dingen op aarde gerelateerd moeten zijn als hun middelpunt en kroon.”

  Paul VI, Toespraak, 4 september 1968: “… de thema’s die vandaag pre-occuperen in religie, zij het katholiek of niet-katholiek, al deze convergeren vanuit verschillende richtingen op een centrale, dominante focus, namelijk: de mens. ‘Volgens de bijna unanieme mening van zowel gelovigen als ongelovigen, zouden alle dingen op aarde gerelateerd moeten zijn aan de mens als middelpunt en kroon.’ ”
  Hij aanbid de mens en niet God. Dit is godslastering. Paulus VI citeerde hier de ketterij van Vaticanum II.

  Het woord incipient betekent beginnende “Begin; in een eerste fase. “Dus, Paulus VI zegt dat we in de Geboorte van Christus de begin stadia van het leven van de mens vinden. Dit impliceert, nogmaals, dat de mens Christus is.

  Paul VI, Angelus Message, 18 december 1976: “Kerstmis is een feest van de mensheid … toegewijd, als een gelukkig effect, om het menselijk bestaan te eren.” [103]

  Paul VI, Toespraak, 12 september 1970: “… het enige woord dat de mens uitlegt is God zelf, mens gemaakt, het Woord vlees gemaakt.”

  Dit betekent duidelijk dat de mens God is, zichzelf mens gemaakt heeft, onze Heer Jezus Christus.
  Paulus VI was een manifest ketter en een niet-katholieke antipaus.

  Paus Pius X, E Supremi Apostolatus, 4 oktober 1903: “… het onderscheidingsteken van de Antichrist, de mens heeft zich met oneindige wreedheid in de plaats van God geplaatst …”
  (vervolg in deel 5)
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 63. … Ik lees daar ergens : “De primaire bedoeling van de liturgische recitatie van de Schriftuurteksten is niet het catechiseren van de aanwezige gelovigen, maar het opdragen van die gewijde teksten aan God gelijk een wierookoffer; het Latijn, de gewijde taal van het Westen, is daar de meest geschikte taal voor. ”
  … Toch een eigenaardige visie. Men moet die teksten “opdragen”, zelfs al verstaat men er geen jota van. Kijk, als je de tekst volledig verstaat, en je staat achter die tekst, dan zal je opdragen aan God veel meer gemeend zijn, en goede vruchten kunnen dragen. Men moet geen loze woorden aan God opdragen, woorden die de meeste mensen niet eens begrijpen.
  … Indertijd werd het missaal ingevoerd met Latijn en Nederlands naast elkaar, om de mensen de kans te geven echt te kunnen meeleven met de H. Mis. Welnu, nu gaat het nog gemakkelijker en rechtstreekser, omdat de gewijde tekst zelf, op de heilige Schrift gebaseerd, rechtstreeks verstaanbaar is.
  … Indertijd werd de heilige schrift naar de VOLKSTAAL vertaald, door de heilige Hiëronymus voor de 1e keer, en die volkstaal was toen het Latijn ! Wel, nu is voor ons het mooie en snedige Nederlands de volkstaal. Wat is het probleem ?

  … Wil iemand de H. Mis in het latijn volgen ? Geen probleem voor mij. Maar mag het begrip wederzijds zijn ? Is er nog wat verdraagzaamheid te vinden, of moet de wereld zich schikken naar Lefebvre of naar een aantal latijn-aanbidders ? Of is het Nederlands maar een secundair, onnozel taaltje, zoals kard. Mercier meende ?

 64. ☩JMJ☩

  Citaat A. G. Stinus: “Toch een eigenaardige visie. Men moet die teksten “opdragen”, zelfs al verstaat men er geen jota van. Kijk, als je de tekst volledig verstaat, en je staat achter die tekst, dan zal je opdragen aan God veel meer gemeend zijn, en goede vruchten kunnen dragen.”

  Het is de priester die de cultus als bedienaar opdraagt, en die is verplicht het Latijn te kennen als priester van de Latijnse Ritus. Een priester die de tridentijnse Liturgie opdraagt verstaat echt wel de betekenis van de teksten die hij reciteert.

  Citaat A. G. Stinus: “Indertijd werd de heilige schrift naar de VOLKSTAAL vertaald, door de heilige Hiëronymus voor de 1e keer, en die volkstaal was toen het Latijn ! Wel, nu is voor ons het mooie en snedige Nederlands de volkstaal. Wat is het probleem ?”

  Het Latijn is één van de drie talen die gewijd werden op het Heilig Kruis (het opschrift stond in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks) voor heilig gebruik, en het Latijn is specifiek de gewijde taal van de Westerse Kerk. Het Nederlands is een profane taal, en het gebruik daarvan in de H. Liturgie mag nooit de norm worden ofschoon het wel plaatselijk (voor een specifieke persoon, groep of diocees) toegestaan kan worden door de Paus bij wijze van indult.

  Verder was de Vulgaat van Sint Hiëronymus niet de eerste Latijnse vertaling van Schriftteksten die in de Romeinse Liturgie gebruikt werd; vóór de Vulgaat werd de Vetus Latina gehanteerd.

  Citaat A. G. Stinus: “Wil iemand de H. Mis in het latijn volgen ? Geen probleem voor mij. Maar mag het begrip wederzijds zijn ?”

  De novus ordo ritus heeft geen recht van bestaan. Er valt dus geen enkel “begrip” te tonen. Juist is juist, en slecht is slecht. Ja is ja en neen is neen. Goed is goed en kwaad is kwaad. Wat goed is kan niet slecht zijn, en wat slecht is kan niet goed zijn.

  Citaat A. G. Stinus: “Is er nog wat verdraagzaamheid te vinden, of moet de wereld zich schikken naar Lefebvre of naar een aantal latijn-aanbidders ?”

  Voor scheefgroei en wantoestanden heb ik geen “verdraagzaamheid”, en de persoon van Lefebvre is irrelevant betreffende het onderwerp van de gewijde taal (ik ben geen discipel van de FSSPX, nota bene); verder gaat het hier niet over “aanbidding” van een taal, maar over het belang van het liturgisch gebruik van de gewijde taal als vaste norm waar niet aan getornd mag worden.

 65. De joodse vrijmetselaar Montini, alias P VI, beste Peter, kwam aan de macht door toedoen van zijn voorganger, de vrijmetselaar communist Roncalli, alias J XXIII. De laatste echte paus, Pius XII, voorvoelde de gevaren rondom hem heen. Hij had ook Montini verbannen uit Rome, vanwege zijn verraad aan de joodse communisten van ondergrondse, uitgezonden geestelijken naar het communistische Oostblok. (( Dit lijkt op het, “England Spiel”, vanuit het perfide, joods aangedreven Albion, tijdens WO II, verraad van geheime agenten in bezet Europa.)) Pius XII, wilde ook niets weten van een vervolg Concilie, van dat van 1870, V I. Maar liturgie vernieuwers en concilie complotteurs slaagden erin om hem, in zijn laatste doodzieke jaren, enkele Traditie vijandige documenten te laten tekenen. De frauduleuze uitverkiezing van zowel J XXIII als P VI, waren de kroon op het werk van de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9). Zij passen in hetzelfde satanische, rebelse anti Gods patroon dat de 4500 jr. lange mars van Abraham tot aan Marx, kenmerkt. Aan Sint Abraham was Gods belofte gegeven over de komst van de Messias, de Verlosser. Alle profeten herinnerden het uitverkoren volk aan die belofte. Zij hielden de joden bij de les. Maar de meeste joden wilden er niets van weten, vele generaties lang. Ook wezen zij Sint Mozes af. Zij wilden een heerser, een legerleider, een koning om over alle andere volken op aarde, te kunnen heersen, conform de vele, fraaie beloftes en toezeggingen in het Oude Testament. Zij wilden het typisch joodse hier en nu. Zij luisterden niet en doodden alle profeten. Het weerspannige “uitverkoren” volk wilde niets horen over een hemelse verlosser, over een hemels koninkrijk. Dus toen Hij kwam, zochten zij iedere gelegenheid om Hem te vermoorden. Hij wist wat Hem te wachten stond door toedoen van de Farizeeërs, “Gij hebt de duivel tot vader, en de zin van uw vader wenst gij te doen. Hij was een moordenaar van de beginne….” (Joh. 8:44). Uiteindelijk werd Hij ook vermoord, zoals de profeten, vòòr Hem. Het kantelpunt kwam met Caiphas, die oordeelde, dat het beter was dat er “één mens sterft, voor een volk” (Lijdensverhaal Johannes). Dit oordeel werd door het volk overgenomen tegenover Pilatus, die Christus onschuldig achtte. Zij schreeuwden, “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen” (Lijdensverhaal Matheus). Vanaf dat moment spreekt Johannes over de “Synagoge van satan”, (Ap. 2:9,3:9) en St. Paulus, over “….God niet welgevallig, alle mensen vijandig….” (I Tess. 2:15). Sindsdien is er niets veranderd. De strijd tegen de Christenheid en tegen de mensheid, is nooit losgelaten, noch het totalitaire heersers principe, alle volken op aarde te overheersen en te vernietigen. De joodse Sovjet Unie van Lenin, Trotsky, Stalin, Beria, Kaganovitch (10 miljoen moorden), Castro (Cubaanse machtsgreep mbv. de RK clerus in die tijd !!), is het afschrikkende voorbeeld. Als joden de macht weten te grijpen, is de vernietiging rücksichtloos. In totaal heeft het joodse communisme 100 miljoen slachtoffers veroorzaakt, en het is nog steeds niet afgelopen. Zolang de joodse wereldheerschappij niet gerealiseerd is, is het kommer en kwel in de Synagoge : “wat een beproeving, welk een vernedering”.
  In de eerste eeuwen waren het de joodse raadgevers rond de Romeinse keizer, die de vervolgingen inzetten. B.v. Nero’s (jr. 67) joodse maîtresse Popée, stak Rome in brand maar gaf de schuld aan de Christenen, waarop de vervolging startte. Diverse keizers leenden zich voor dit duivelswerk van de Synagoge. Tot aan de katholieke keizer Constantijn (4de eeuw). Toen kwam er rust, en kon de Kerk zich nestelen tot in de haarvaten van de Europese volken en kon zij de vorsten in toom houden. Zij heeft de Christelijke beschaving gebracht, uniek en waar de hele wereld jaloers op is. De katholieke Gouden Middeleeuwen, kregen haar vorm en geschiedenis, door toedoen van de Kerk. Joden kregen een status aparte, zij werden niet vervolgd, maar mochten geen openbare of kerkelijke functies bekleden. Volks woede leidde vaak tot spanningen, en progroms. Maar zij waren altijd een gevolg van joodse misdaden (o.a. rituele kindermoorden, handelsmonopolies) of provocaties. Met de joods georiënteerde Luther (+1546) kwam er de klad in. De Kerk werd van haar machtsmonopolie beroofd, Europa raakte verscheurd, en de Synagoge stak de kop op. Via de joods gefinancierde Franse revolutie (1789) en Russische revolutie (1917), kreeg de Synagoge de wereld in handen, via de media, de bank macht en de andere financiële instellingen. De revolutie van de Kerk vond plaats tijdens het V 2 concilie (1962), veroorzaakt door een joodse P VI. Hij is de joodse nummer 2, na de anti-paus Anacletus (Pietro Pierleoni, 12 de eeuw). JP II, heeft het volg nummer 3. Welk een afgang, en dit in strijd met zovele concilies en pausen die de strijd ter verdediging van de Kerk, volken en naties, tegen de Synagoge van satan, nooit hebben opgegeven, en toen de grootste Kerkvaders daarin zijn voorgegaan, St. Athanasius, St. Jerome, en anderen.
  Overgeleverd aan leugenachtige politici en massa media, demoncratie en kapitalisme, is, vanaf Pius XII, de enige machtsfactor ter bescherming, lam geslagen. Menselijkerwijs is er geen redden meer aan. Enkel de hemel kan nog uitkomst bieden.

  1. Inderdaad, beste Jules. Zo moet iedere Katholiek uw grondige analyses goed doornemen en opnemen in zijn kennis.
   Is dat niet het geval, dan strijden ze niet voor de Rooms Katholieke Kerk en beslist niet voor het Koningschap van Christus op aarde. Daar wij het ‘Onze Vader’ bidden, dat Jezus ons gegeven heeft: “Uw Rijk kome, Uw wil geschied op aarde zoals in de Hemel.” is niet anders dan een smeekgebed aan de Allerhoogste om uiteindelijk deze eeuwen durende strijd te doen triomferen van het Onbevlekt Hart van Maria in het Koningschap van Christus op aarde.
   Heb 10:10 – 13 :”En terwijl iedere priester, dag in dag uit, dienst staat te verrichten en meermalen dezelfde offers opdraagt, welke toch nimmer de zonde kunnen wegnemen, heeft Hij daarentegen, ééns en voor al, één enkel Offer gebracht voor de zonden, “en is Hij gezeten aan Gods rechterhand, in afwachting “tot zijn vijanden neergelegd zijn als voetbank voor zijn voeten.”
   Het is ‘de weg, de waarheid en het leven versus de grote leugen’!
   U schrijft: “Zolang de joodse wereldheerschappij niet gerealiseerd is, is het kommer en kwel in de Synagoge : “wat een beproeving, welk een vernedering”. Dat is wat iedere “jood” in de synagoge en aan de “klaagmuur” (dat in feite geen muur is van de verwoeste tempel, want die is totaal verwoest) met onophoudelijke buigingen zegt; ” “wat een beproeving, welk een vernedering”. De wereldoverheersing is hun messias.
   Ik raad iedereen aan om de boeken van Jules van Rooyen aandachtig te lezen. Hij heeft, na vele jaren nauwkeurige opzoekingen, voortreffelijke en zeer leerrijke boeken geschreven waarin iedereen die zich ‘Katholiek’ wil noemen, zich zou moeten in verdiepen.
   Een Katholiek moet uiteindelijk een goede soldaat van Christus Jezus en Maria zijn door de vijand eerst te kennen en vervolgens te bestrijden. Iedere Priester zou dit van de kansel af, zonder vrees voor vervolgingen, zoals Christus Jezus hun Meester het hen heeft voorgedaan, moeten verkondigen.
   Wat anders dan het satanisch complot van Vaticanum II tegen de K. Kerk zou er anders zijn dat verwoordt in “Gen 3:15 Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, Tussen uw kroost en haar kroost; Dit zal u de kop verpletteren, Maar gij zult loeren naar zijn hiel.”
   Vat II met al hun vervalste slijmerige en misleidende onzin, van valse vrede, valse nederigheid, valse verdraagzaamheid, valse vereringen van vreemde afgodsdiensten, enz, IS de hoogmoedige kop van de slang Satan die de Moeder Gods Maria met Haar kroost zal verpletteren.
   Aan eenieder de keuze in welk kamp ze zich willen vestigen!
   De eindstrijd!
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 66. Beste Benjamin,

  – Het doet me plezier te lezen dat je geen aanhanger bent van de PX van Lefebvre. Dat maakt een enorm verschil uit als je de heilige Mis bijwoont en de communie ontvangt. Niet zozeer naar de vorm, maar vooral naar wat de relatie met Christus en de aanwezigheid van Christus betreft.
  – Nu schrijf je : “Het Latijn is één van de drie talen die gewijd werden op het Heilig Kruis (het opschrift stond in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks) voor heilig gebruik, en het Latijn is specifiek de gewijde taal van de Westerse Kerk.” Kom nu. Dat opschrift werd er door de Romeinen opgezet, en je hoeft daar geen speciale betekenis achter te zoeken. Het latijn kan van pas komen als er mensen van heinde en verre bijeengekomen zijn voor een heilige Mis, of bij grote plechtigheden, maar in gewone situaties is de volkstaal te verkiezen, omdat iedereen dan met zijn hart dichter bij de woorden en gebeden van de priester kan zijn.
  – Als je logisch bent : Waarom geen preek in het latijn (en een indutpauze voor de mensen ) ? En het Evangelie, dat oorspronkelijk niet in het Latijn geschreven was, moet dat nu echt in het Latijn vertaald worden, zodat nagenoeg niemand er iets van begrijpt ?
  – God heeft echt geen taalproblemen, hoor. Hij verstaat alle talen zonder moeite, en luistert vooral naar het hart. En Jezus’ offer, dat was niet een offer “in de Latijnse taal”.
  – Op witte donderdag zal Jezus echt niet in het Latijn bezig geweest zijn. Dan hoeven wij dat ook niet te doen. Door Jezus na te volgen zul je niet misdoen.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Kom nu. Dat opschrift werd er door de Romeinen opgezet, en je hoeft daar geen speciale betekenis achter te zoeken.”

   De Heilige Nagelen die de handen en voeten van Christus doorboord hebben kwamen ook van de Romeinen; niettemin werden die Nagelen doorheen de gehele Kerkgeschiedenis sinds het Kruisoffer vereerd door de Heilige Kerk omdat zij door Christus aan het Kruis geheiligd geworden zijn. Wat ik zeg over de drie aan het Kruis gewijde talen zei ook Sint Isidorus van Sevilla, en het is de waarheid. Dat drietalig opschrift werd voor alle tijden voorzien door God; dergelijke gebeurtenissen hadden wel steeds een diepere en profetische betekenis. Toen Christus zich liet dopen door Sint Johannes Baptist heeft Hij daarmee de wateren van de aarde geheiligd voor het Sacrament van het Heilig Doopsel; alles heeft diepe betekenis.

   Citaat A. G. Stinus: “Het latijn kan van pas komen als er mensen van heinde en verre bijeengekomen zijn voor een heilige Mis, of bij grote plechtigheden, maar in gewone situaties is de volkstaal te verkiezen, omdat iedereen dan met zijn hart dichter bij de woorden en gebeden van de priester kan zijn.”

   Wil lezen Canon IX van de 22ste zitting van het Concilie van Trente. Het staat u trouwens altijd vrij een missaal bij de hand nemen om een Nederlandse vertaling te lezen; het is niet dat de Misteksten geheim gehouden worden ofzo. Overigens betwijfel ik dat u naar een tridentijnse Mis zou gaan indien die in het Nederlands opgedragen zou worden. Ik weet niet wat uw specifieke motivaties zijn, maar mensen van uw generatie hebben dikwijls een emotionele band met de bugniniaanse ritus omdat dat iets van de jaren zestig is (vandaar het handklapperig gitaargetokkel dat AD. 2018 nog steeds hier en daar in novus ordo missen gehoord wordt). Omdat het echter iets van de jaren zestig is zal het ook met de hippiegeneratie verdwijnen, omdat de jongere generaties de genoemde emotionele band niet hebben met Circus Bugnini.

   Citaat A. G. Stinus: “Als je logisch bent : Waarom geen preek in het latijn (en een indutpauze voor de mensen ) ?”

   De preek is in de eigenlijke zin geen onderdeel van de H. Liturgie (de Liturgie wordt dus even tot stilstand gebracht), en heeft als bedoeling het onderricht van de gelovigen; geen reden dus om dat in het Latijn te doen.

   Citaat A. G. Stinus: “En het Evangelie, dat oorspronkelijk niet in het Latijn geschreven was, moet dat nu echt in het Latijn vertaald worden, zodat nagenoeg niemand er iets van begrijpt ?”

   Het Evangelie moet niet in het Latijn vertaald worden want dat is al vele eeuwen geleden gebeurd. U mag thuis het Evangelie van Sint Lucas gerust in het oorspronkelijk Grieks lezen als u dat graag doet, maar hier bevinden we ons in de Westerse Kerk, en de gewijde liturgische taal van de Westerse Kerk is het Latijn. Daarom werd het terecht vertaald in het Latijn. Voor degenen die thuis in private omgeving de H. Schrift in het Nederlands willen lezen kan een Nederlandse vertaling met kerkelijke goedkeuring gepubliceerd worden, maar dan moet de vertaling wel correct gedaan worden.

   Citaat A. G. Stinus: “God heeft echt geen taalproblemen, hoor. Hij verstaat alle talen zonder moeite, en luistert vooral naar het hart. En Jezus’ offer, dat was niet een offer “in de Latijnse taal”.”

   Sommige zaken werden nu eenmaal speciaal toegewijd voor de dienst van God, de Latijnse taal is één van die zaken. Het feit dat priesters exorcisten zeggen dat de duivel het Latijn haat bewijst de gewijde status van die taal. U gebruikt toch ook geen gewoon water voor einden waartoe wijwater dient met de gedachte “Het is toch allemaal water”?

   Citaat A. G. Stinus: “Op witte donderdag zal Jezus echt niet in het Latijn bezig geweest zijn.”

   Hij voltrok de liturgische handelingen in het Hebreeuws, hetgeen toen de liturgische taal was van de Judeeërs en hetgeen één van de drie talen is die gewijd werden op het Heilig Kruis. Vóór de Instelling van het H. Misoffer participeerden de Heer Jezus en de Apostelen in de liturgische plechtigheden van de Tempel in Jerusalem die, ja, in het Hebreeuws geschiedden. Het principe van gewijde taal voor religieuze plechtigheden is iets wat doorheen de geschiedenis steeds begrepen werd.

   Citaat A. G. Stinus: “Door Jezus na te volgen zul je niet misdoen.”

   In het licht van wat ik zonet hierboven geschreven heb hoop ik dat u uw eigen woorden in de praktijk zult brengen, en dat u dus het voorbeeld van de Heer zult navolgen door het principe van gewijde taal te aanvaarden, gezien de Heer Jezus Christus dat principe persoonlijk bevestigd heeft.

   U doet verkeerd door het onderwerp van Liturgie democratisch te benaderen, A. G. Stinus, hetgeen een kapitale fout is; de Goddelijke Liturgie is theocentrisch en niet antropocentrisch. Men treedt in de Liturgie binnen in het Koninklijk Hof van de Allerheiligste Drievuldigheid, en niet in een luidruchtig parlementaristisch halfrond, pantheon van populolatrie en zelfverheffing.

 67. De waarheid. – Deel 5

  Paulus VI die de pauselijke tiara weggeeft.

  Op 13 november 1964 gaf Paulus VI de drievoudig bekroonde pauselijke tiara weg. Paul VI liet de Tiara veilen op de New York World’s Fair. De Pauselijke Tiara is een teken van de autoriteit van een ware Paus – de drie kronen die de dogmatische, liturgische en disciplinaire autoriteit van een Paus vertegenwoordigen. Door deze weg te geven, gaf Paulus VI symbolisch het gezag van het pausdom weg (hoewel hij er geen had om weg te geven omdat hij in werkelijkheid een antipaus was). Maar het was een symbolische daad van hoe hij een satanische infiltrant was wiens hele missie was om te proberen de Katholieke Kerk te vernietigen.

  Paulus VI droeg de efod.
  Let op de twaalf stenen die de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen. Dit is niet alleen het borstplaatje van een joodse hogepriester, maar volgens de Encyclopedia of Freemasonry van Mackey wordt de efod ook “gedragen in de (maçonnieke) American Chapters of the Royal Arch, door de hogepriester als een officieel onderdeel van zijn officiële versieringen. “De efod was het gewaad dat werd gedragen door Caiphas, de Hogepriester van de Joodse religie, die onze Heer Jezus Christus opdracht gaf om ter dood te worden gebracht door kruisiging.

  Antipaus Paulus VI droeg vele malen de borstplaat van de Efod, ook wel het Rationeel van het Oordeel van de Hogepriester. God staat toe dat dingen als deze naar buiten komen om de mensen te laten zien dat deze mannen infiltranten en vijanden van de katholieke kerk zijn.

  Naast alle ketterijen die we in de toespraken van Paulus VI hebben behandeld, was hij de man die het valse tweede Vaticaans Concilie op gezaghebbende wijze ten uitvoer bracht, de Katholieke Mis veranderde in een protestantse dienst en de rituelen van elk sacrament veranderden. Hij veranderde de materie of vorm van de Eucharistie, Sacrament van de stervenden, Heilige Ordes en Vormsel. Paulus VI wilde Christus doden in de Mis (door het te verwijderen en te vervangen door een valse), en wilde Zijn Katholieke Kerk doden door te proberen de Kerk volledig te veranderen.

  Binnen de twee jaar na de afronding van Vaticanum II verwijderde Paul VI de index van verboden boeken, een beslissing die een commentator terecht ‘onbegrijpelijk’ noemde.

  Paulus VI schafte toen de eed af tegen het modernisme, in een tijd waarin het modernisme floreerde als nooit tevoren. Op 21 november 1970 heeft Paulus VI ook alle Kardinalen die ouder zijn dan 80 jaar uitgesloten van deelname aan pauselijke verkiezingen. Paulus VI heeft het pauselijke hof ontheven, de Nobele Garde en de Palatijnse Garde ontbonden. Paulus VI schafte het ritueel van Tonsuur af, alle vier de lagere orden en de rang van subdiaconaat.

  “Paulus VI gaf de moslims de standaard van Lepanto terug. De geschiedenis van de vlag was eerbiedwaardig. Het werd buit genomen van een Turkse admiraal tijdens een grote zeeslag in 1571. Terwijl paus St. Pius V vastte en de rozenkrans bad, versloeg een kleine christelijke vloot een veel grotere moslim-marine, waarmee het christendom voor de ongelovigen werd gered. Ter ere van de wonderbaarlijke overwinning, stelde Pius V het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans in ter nagedachtenis aan haar voorspraak. In één dramatische daad verzaakte Paulus VI niet alleen een opmerkelijke christelijke overwinning, maar ook de gebeden en offers van een grote Paus en Heilige. ”
  Onder Paulus VI werd het Heilig Officie hervormd: de primaire functie ervan was nu onderzoek, niet meer de verdediging van het katholieke geloof. Volgens diegenen die de film van het bezoek van Paulus VI aan Fatima hebben bekeken, bad hij niet één weesgegroet.

  In 1969 verwijderde Paul VI veertig heiligen uit de officiële liturgische kalender.
  Paulus VI verwijderde plechtige uitdrijving van het doopritueel. In de plaats van het plechtige exorcismen vervangt hij een optioneel gebed dat slechts een passerende verwijzing is naar de strijd tegen de duivel.

  De Leer van de Katholieke Kerk (niet die van de Vat II sekte), die gebaseerd is op haar stichting door Jezus Christus op de Apostel Petrus, blijft onfeilbaar.
  (vervolg in deel 6)
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 68. … Maniakaal eisen dat de heilige Mis in het Latijn zou moeten gebeuren is toch echt niet gezond. Stel dat een missionaris in het diepe China aankomt, en daar een Mis gaat opdragen. Zou hij dan moeten zeggen : sorry, mensen, nu ga ik hier in het Hebreeuws beginnen ; nu moeten jullie gewoon stilzitten tot op het einde ? Laat die mensen dan toch meeleven met wat er gezegd wordt ! Dan kunnen ze samen met de priester alle goeds offeren dat ze die week gedaan hebben, en begrijpen ze tenminste waarover het gaat. Zo bv. bij de schuldbelijdenis ; dan kunnen ze vergiffenis aan God vragen. Als de Mis in het Hebreeuws of Latijn verloopt, zullen ze zowat zitten slapen.
  … Let wel, ik hou geen pleidooi voor teksten die zomaar wat zijn ! Het moeten misteksten zijn die op de openbaring gebaseerd zijn, en officieel door de Kerk goedgekeurd. Welnu, de katholiek Kerk kent de NO gewone heilige Mis, de tridentijnse Mis, en nog een aantal goedgekeurde ritussen. Wat is het probleem ?
  … Menselijke acties (verering van nagels van Jezus’ kruis en van dat) moet men niet verwarren met de goddelijke wil. Voor de taal geldt iets dergelijks.
  … Wie enkel Latijn wil horen in de H. Mis, heeft een persoonlijk geloof dat blijkbaar islamitische trekjes vertoont. Daar denken ze dat Allah en zijn engel Arabisch spreken. Daar staan ze zelfs sceptisch tegenover vertalingen van de koran uit het Arabisch naar een andere taal.

  1. ☩JMJ☩

   In China begrijpt men doorgaans veel gemakkelijker het belang van het Latijn dan in het Westen dat de joden een valse schaamte om haar glorieus verleden hebben aangepraat.

   De humanistische bugniniaanse ritus is niet “gewoon”, maar was het eindresultaat van een gecoördineerde poging van antikatholieke vijanden om een publieke cultus in de Kerk in te voeren die meer in overeenstemming was met 1789. Uw zenuwachtig betoog, A. G. Stinus, komt neer op hetzelfde oude zotgedraaid lied van de jaren zestig, namelijk de mythe dat de Kerk tweeduizend jaren lang in fout geweest is, en dat men eindelijk het warm water uitgevonden heeft in 1965. Maar zoals gezegd zal die bespottelijke erfenis van arrogantie en hoogmoed ten grave neerdalen met de verwijfde hippiegeneratie die haar uitgekakt heeft.

   Heeft u ondertussen de onfeilbare dogmatieke canon met banvloek gelezen waarnaar ik verwees?

   1. ☩JMJ☩

    Citaat A. G. Stinus: “Menselijke acties (verering van nagels van Jezus’ kruis en van dat) moet men niet verwarren met de goddelijke wil. Voor de taal geldt iets dergelijks.”

    U beweert dat de Leer van de Kerk slechts “menselijk” is, en dat de goddelijke wil protestants zou zijn. Waarom bent u dan Katholiek? Waarom heeft u zich dan niet aangesloten bij een protestantse doe-het-zelfkerk? U bent niet consistent. Door lid van de Katholieke Kerk te blijven zegt u impliciet dat zij de waarheid heeft, maar met uw woorden zegt u het tegenovergestelde.

    Citaat A. G. Stinus: “Wie enkel Latijn wil horen in de H. Mis, heeft een persoonlijk geloof dat blijkbaar islamitische trekjes vertoont. Daar denken ze dat Allah en zijn engel Arabisch spreken. Daar staan ze zelfs sceptisch tegenover vertalingen van de koran uit het Arabisch naar een andere taal.”

    De praktijk van de Katholieke Kerk bestond reeds voordat de mohammedaanse sekte bestond. U werpt beschuldigingen op de Heilige Kerk – ditmaal beweert u dat zij “islamitische trekjes vertoont” – zonder u iets aan te trekken van de onmetelijke domheid van uw aantijgingen. Hoe meer u palavert, hoe dommer en verduisterd van intelligentie u zich toont. Bespaar u van het spektakel dat u van uzelf maakt en hou op met arrogant te pontificeren ten gunste van een tijdelijke wantoestand die voorbestemd is om te verdwijnen.

 69. U schrijft Benjamin voor Stinus: “Hoe meer u palavert, hoe dommer en verduisterd van intelligentie u zich toont.”
  Een ketter karakteriseert zich door de H. Kat.Kerk te lasteren en alzo te bestrijden. Het zijn natuurlijk zeer zware zonden tegen de werking van God de H. Geest, die voortdurend zielen van goede wil, het inzicht wil geven om door de leer van de K. Kerk de goede weg te gaan en alzo de redding van de ziel te beïnvloeden.
  Een ketter heeft het licht van de H. Geest niet daar hij het pertinent weigert. God laat hem dan ook in zijn zelf gewilde duisternis en hoogmoed. Het is dan ook zeer moeilijk om een ketter tot een goed inzicht te brengen.
  U hebt hiervan al vele voorbeelden mogen lezen, beste Benjamin, die helaas die helaas godslasterend zijn.
  Het is het kenmerk van deze die door de Vat II sekte uit de Katholieke Kerk zijn verleid en in duisternis verkeren.
  Spijtig!
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 70. Maar de vraag, hoe heeft het zover kunnen komen, blijft liggen, beste Peter ! Hoe is het mogelijk dat dergelijke “lasteringen”, nog steeds door leden van de V2 sekte worden geventileerd, en niet enkel leken, maar ook geestelijken ?
  We moeten verder terug in de geschiedenis om een gelijkenis te vinden, naar het begin van de Kerk. En dan zie je de parallellen met het Arianisme en het Nestorianisme, ketterijen van marranen, de joden Arius en Nestorius. Zij hebben de jonge Kerk uit de eerste eeuwen bijna kunnen vernietigen. De strijd heeft eeuwen geduurd, en lange sporen erna getrokken. De ketterijen hebben hele volken meegesleept en de overgrote meerderheid van de clerus, priesters en bisschoppen. De Stoel van Petrus bleef min of meer gespaard. Maar de pausen uit die tijd waren zwakke figuren, en moesten voortdurend rekening houden met de Romeinse keizers. Deze zwalkten heen en weer. Maar na eeuwen, ging het uiteindelijk de goede kant op, dankzij de grote bisschoppen en kerkvaders als St. Athanase en St. Cyrille, die een weerbare, sterke katholieke Christenheid wisten aan te vuren. De eerste overwon het Arianisme, de tweede het Nestorianisme. Zij werden omringd door heiligen als St. Basil, St. Grégoire de Naziance, St. Jerome en St. Siméon le Stylite. Die strijd is een zeer interessante geschiedenis. De essentie is dat beide dwalingen uit joodse hoek kwamen, van marranen, stiekeme joden die ogenschijnlijk katholiek waren, maar in het geheim de joodse sekte trouw bleven, inclusief de abjecte, heidense rituelen.
  De joodse vrijmetselaar Montini is van hetzelfde houtje als Arius of Nestorius. De alias P VI, kun je met hen vergelijken, een bedrieger. Je hebt hier alles keurig op een rijtje gezet. Zijn voorganger, de vrijmetselaar communist Roncalli, alias J XXIII, was de geheim agent en wegvoorbereider.
  Beiden kwamen voort uit het lange termijn plan van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9), om, dmv. geheime sektes, de Kerk van altijd te infiltreren, teneinde de Stoel van Petrus in handen te krijgen. Met kardinaal Rampolla (rond 1900), was het bijna gelukt. Maar die werd tijdig ontmaskerd door de Oostenrijkse keizer mbv. zijn geheime dienst. Het probleem vandaag is, dat er op de hoogste niveaus van bisschoppen en kardinalen, geen kwaliteit meer te vinden is à la Athanase of Cyrille. Mgr. Levèbvre, de stichter van de Pius X Priesterbroederschap, was de laatste. Sindsdien is het stil gebleven. Zijn opvolgers missen zijn helderheid, moed en doorzettingsvermogen. We moeten afwachten. De oplossing ligt in Gods handen, en in onze vastheid van geloof, niet in politieke manoeuvres, compromissen of capitulaties voor de V2 sekte. Deze moet vernietigd worden. Totaal vernietigd, tot herstel van de Traditie en de Leer van altijd. Een tussenweg is er niet.
  Maar, helaas, het lijkt erop dat de beker nog lang niet leeg is.
  En als de Kerk van altijd ziek is, verliezen de volken hun weerbaarheid tegenover het kwaad, dat onophoudelijk rondwaart over de wereld, en wiens vuur brandend gehouden wordt door de wereldwijd opererende vrijmetselarij, het joodse instrument bij uitstek, om de Kerk van Christus en iedere vorm van Christelijke beschaving, identiteit en weerbaarheid, te vernietigen. De joodse, lange mars van Abraham tot en met Marx, heeft vele dreigingen voortgebracht. Het houdt niet op, ook niet na Twee gemanipuleerde Wereldoorlogen en drie kwart eeuw lang verschrikkelijk joods Communisme, waarvan het kwellende cultuur marxisme een verreikende uitloper is.

  1. Juist, beste Jules.
   Een heel goede uitleg om diegenen die menen “heilig” te worden door Vat II uit hun slaap te halen, voor het voor hen te laat is. Om de R.K.Kerk te verdedigen in deze harde tijden, is er niet alleen inzicht en zoekwerk nodig, maar vooral de liefde tot Jezus en Maria, die in deze harde strijd steeds voelbaar aan onze zijde staan, samen met gans het hemelse hof. De zeven gaven van God de Heilige Geest zijn noodzakelijk om verder te strijden tot het einde. Deze zijn:
   – De wijsheid – het verstand -de raad – de sterkte – de wetenschap – de vroomheid en de vreze Gods.
   Indien men denkt dat het bidden om deze gaven te bekomen niet nodig is, verblijft in de duisternis. Hoezeer wacht onze Allerheiligste Moeder Gods Maria op onze vraag om deze van haar Goddelijke Bruidegom God de Heilige Geest voor ons te bekomen. Hoevelen vragen deze?
   Indien deze Heiligen, die u in uw reactie hierboven vermeld, deze gaven niet hadden ontvangen waren ze beslist niet in staat deze grote strijd voor de Katholieke Kerk te volbrengen. Lof en dank aan de Heer onze God voor deze Heilige strijders van het geloof. Moge Hij er ons nog vele van deze Heilige zielen schenken om Zijn Koningschap op aarde te verwezenlijken.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. De waarheid. – Deel 6.
    Paulus VI stemde toe in meer dan 32.000 verzoeken van priesters die hadden gevraagd om van hun geloften te worden vrijgesteld en alzo terugkeerden tot de lekenstatus – de grootste uittocht uit het priesterschap sinds de protestantse revolutie!!!
    De rampzalige invloed van Paulus VI was onmiddellijk zichtbaar. In Nederland bijvoorbeeld vroeg geen enkele kandidaat om toelating tot het priesterschap in 1970 en binnen de 12 maanden was elk seminarie gesloten. Spirituele vernietiging was overal; ontelbare miljoenen verlieten de Kerk; talloze anderen stopten met het beoefenen van hun geloof en het belijden van hun zonden.
    En terwijl Paulus VI de oorzaak was van deze niet aflatende rampspoed en geestelijke vernietiging, zoals de sluwe slang die hij was, leidde hij op berekende wijze de aandacht van zichzelf af. In misschien zijn meest beroemde citaat, merkte hij op dat de rook van Satan zijn weg naar de Tempel van God had bereikt.
    Paulus VI, Homilie, 29 juni 1972: “Satans De van Satan is de Tempel van God bereikt door een of andere scheur …”
    Toen Paulus VI deze verklaring aflegde, keek iedereen naar de Kardinalen, de Bisschoppen en de Priesters om te kunnen zien waar deze rook van Satan zou kunnen zijn. Ze keken naar iedereen behalve naar de man die deze verklaring aflegde. MAAR PAULUS VI WAS DE ROOK VAN SATAN en hij legde de verklaring af om mensen van zichzelf af te leiden; en hierin was hij succesvol. Maar wat misschien wel het meest beangstigend is, is dat de beroemde uitspraak van Paulus VI in feite een directe verwijzing is naar Apocalyps 9: 1-3.
    Apocalyps 9: 1-3
    “De vijfde engel blies: Toen zag ik een ster, die uit de hemel op aarde was neergevallen; en haar werd de sleutel gegeven van de put van de Afgrond. Ze opende de put van de Afgrond; rook steeg op uit de put als de rook van een geweldige oven; de zon en de lucht werden verduisterd door de rook uit de put. En uit de rook stegen sprinkhanen op en streken neer op de aarde. En er werd hun een macht gegeven, zoals aardse schorpioenen die hebben.”

    Ook in Apostolyps 9: 4 staat er
    “Maar er werd hun gezegd, dat ze het gras der aarde niet mochten beschadigen, geen groen en geen boom, doch enkel de mensen, die op het voorhoofd niet dragen het zegel van God.”
    Wat betekent dat nu “die op het voorhoofd niet dragen het zegel van God?” Wel het zegel van God op het voorhoofd, is het ongeschonden geloof. Het geloof van altijd van de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van meer dan 2000 jaar vastgelegd en verzegeld voor alle eeuwigheid. Ongeschonden en onaangetast door de satanische sekte van Vaticanum II.
    In Apocalyps 9 zien we een directe verwijzing naar de rook van Satan en naar iemand die de sleutel krijgt om het te laten ontketenen. Antipaus Paulus VI had de sleutels van Petrus niet, maar hij kreeg wel de sleutel tot de bodemloze put. Hij was degene die de rook van Satan uit de grote oven binnenbracht; zoals hij zegt, van één of andere barst.
    Jean Guitton, een intieme vriend van Paulus VI, vertelde wat Paulus VI zei tijdens de laatste sessie van Vaticanum II: “Het was de laatste zitting van het concilie,” schreef Guitton, “de meest essentiële, waarin Paulus VI aan de hele mensheid de leringen van het concilie moest schenken. Hij kondigde me die dag met deze woorden aan: ‘Ik sta op het punt om de zeven bazuinen van de Apocalyps te blazen.’
    We hebben bewezen dat Paulus VI een complete afvallige was, een antipaus, die geloofde dat valse religies waar zijn, dat ketterijen en schisma’s in orde zijn, en dat schismatica niet bekeerd moeten worden, om er maar een paar te noemen.
    Als je Vaticanum II of de nieuwe mis of de nieuwe sacramentele riten accepteert – kortom, als je de satanische Vaticaan II-religie aanvaart – is dit de man wiens religie je volgt, een duidelijke ketterse infiltrant wiens hele missie was om te proberen zoveel mogelijk het katholiek geloof omver te werpen en te vernietigen. Katholieken mogen geen deel hebben aan de nieuwe mis van Antipaus Paul VI (de Novus Ordo) en moeten Vaticanum II en de nieuwe sacramentele riten compleet verwerpen. Katholieken moeten Antipaus Paul VI volledig verwerpen, voor de niet-katholieke antipaus die hij was en eveneens al deze die na hem zijn gekomen. Katholieken moeten groepen die deze afvallige als een geldige paus aanvaarden (trouwen de 6 antipausen in hun geheel van de aliassen Johannes XXII tot en met Fransiscus I ) of die de nieuwe mis van Vaticanum II of de nieuwe sacramentele riten van Paulus VI aanvaarden, afwijzen en niet steunen.
    Evenzo zul je kunnen vaststellen in uw verder onderzoek naar de waarheid, dat de Antichrist pausen Johannes XII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI, die deze helse vaart voort gezet hebben tot aan de zesde (misschien de laatste) Bergoglio alias Fransiscus I, allen moeten verworpen worden, indien u het eeuwige heil wil bereiken.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 71. Beste Benjamin,
  – Je bent er van overtuigd dat de aarde plat is, en niet rond. (Zie vroegere discussie).
  – Je bent er van overtuigd dat de aarde niet rond haar as draait. (Zie vroegere discussie).
  – Je bent er van overtuigd dat de maan geen solide hemellichaam is, maar slechts een lichtverschijnsel.
  – Met zo een realiteitszin is het niet te verwonderen dat je er tegen bent dat in onze kerken de volkstaal in de heilige Mis mag gebruikt worden. Hebreeuws en Grieks mogen daarentegen wel … Tja.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   U bent een echte forumtrol, Stinus. U trekt zich niets aan van argumenten, maar lijkt simpelweg graag reacties te provoceren.

   Stinus: “Muh active participation!”

   1. Beste Benjamin,
    Doe geen moeite meer voor Stinus. Het zijn spijtig genoeg, parels voor de zwijnen. Hij noemt zichzelf Katholiek maar is er geen. Hij komt hier, inderdaad om reacties te provoceren. Hij trekt zich helemaal niets aan van wat de H. Kerk ons voorhoudt te geloven door de eeuwen heen. Hij heeft zo zijn eigen kerkje dan.
    Volgens mij is hij en blijft hij een vrijmetselaar. Ook al dat hij het bij hoog en laag afstrijdt. We hebben hem genoeg argumenten voorgeschoteld. Hij neemt nog niet de moeite om deze te bevestigen of te weerleggen door een argumentatie gebaseerd op documenten van de H. Kerk. Hij heeft genoeg kansen gehad om door te bewijzen dat hij een waar geloof heeft om niet betiteld te worden als vrijmetselaar.
    Nogmaals, hij is voor mij en blijft het, een vrijmetselaar, totdat hij het tegendeel bewijst.
    Niet door flauwe aanhalingen “als moet hij straks een kijken of vrouwlief ook geen vrijmetselaar is.” zoals hij heeft laten weten.
    Ik heb in mijn familie vrijmetselaars gehad, en weet hoe die reageren tegen onze argumentatie, waar ze geen verhaal tegen hebben.
    Als de leugen een gebouw is, dan is de waarheid een aardbeving ervoor.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 72. Je hebt volkomen gelijk, beste Peter, die mol kan beter van het Forum verdwijnen. Hij opereert inderdaad als een infiltrant met een missie, maar geen argumenten : — bevorder de vernietiging van de Tridentijnse liturgie, het hart van de V2 revolutie.
  Hij aapt de trollen rol, aangeleerd in de duivelse broedplaats van alle kwaad, de vrijmetselaar loge.

 73. 29 jr. na het vallen van de Muur, is het joods gedreven cultuur marxisme de verreikende uitloper die de huidige wereld over de rand van de afgrond duwt. Het slopen van de laatste muren van onze Christelijke Europese beschaving, is in volle gang. Het begon eind jaren 1960, in Parijs, met enkele joodse revolutionairen olv. de Frankfurter Schule kampioen Marcuse en zijn nog steeds actieve leerling Cohn Bendit. Zij stonden tegenover een generatie geestelijken en politici die het geloof in zichzelf hadden verloren, door gebrek aan het vereiste “feu sacré” in tijd van oorlog en crisis. De Gaulle had niet het postuur, noch het diepe geloof van generaal Franco, die iedere dag de Tridentijnse Heilige Mis bijwoonde, tot aan zijn dood (1975). De Franse autoriteiten lieten over zich heenlopen, inclusief president De Gaulle die gevlucht was naar de FR legerbasis in Duitsland, van generaal Massu. De FR autoriteiten schoten niet op de studenten terroristen, integendeel, zij openden de deuren van de Sorbonne universiteit. Het revolutionaire gif kreeg vrij baan. Dat was het hoogverraad van premier Pompidoe. Enkele jaren daarvoor in Rome, tijdens het V2 concilie (1962), liet de grote massa bisschoppen zich ook ringeloren, door een kleine groep revolutionaire vrijmetselaar kardinalen en bisschoppen (oa. Alfrink, Suenens, König, Liénart, Béa (Behar)). Zij hadden de “coup” zorgvuldig voorbereid. De vrijmetselaar communist Roncalli, alias P XXIII, liet het gebeuren. De beide revoluties, in Rome en in Parijs, liggen in elkaars verlengde en komen uit dezelfde hoek. De restauratie is intussen op gang gekomen, zowel binnen de Kerk (PX) als maatschappelijk met het politieke succes van de “populisten”. Maar een essentieel gegeven ontbreekt nog steeds. Maurice Pinay (pseudoniem van oa. kard. Ottaviani en Mgr Levèbvre), heeft daarover in “2000 ans de complot contre l’Eglise” (dl. I, P. 309), gezegd, — dat de huidige situatie, niet zo wanhopig en gevaarlijk is als in de eerste eeuwen van de Kerk. Toen was de Kerk vele malen kleiner en zwakker, en de joodse tegenstander was “disproportioneel” vele malen sterker. Als de Kerk van toen de overwinning kon behalen op de defaitistische intriges van de -Vijfde colonne crypto-joden-, die vele malen sterker was, dan kan ze dat nu ook, mits er chefs opstaan als St. Irénée, die alles opofferen en alles riskeren voor de verdediging van het geloof in Christus en het lot van de mensheid, tegen het lot van een wrede slavernij. Die opgestane leiders zullen de zwakken, de meelopers en de bangeriken moeten kunnen overtuigen, en ook diegenen onder de clerus die bang zijn voor hun carrière of die de rust, het gemak en het comfort van de studie kamer prefereren, boven de verdediging van de Heilige Kerk en de mensheid, in deze tijd van dodelijk gevaar. —
  Vele heiligen die hun sporen hebben verdiend in de strijd tegen de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9) zijn in deze draad reeds genoemd ; ontbreekt nog de vermelding van St. Jean Crysostome, St. Isidore, St. Augustin, de Heilige paus Gregorius de Grote.
  Met een geestelijkheid van diep geloof en grote deugd, weerbaar en vol moed, met oog voor het dodelijke gevaar, verpakt in dialoog, diplomatie, en vreedzame co-ëxistentie, kan de Kerk de vernietiging kracht van het moderne Judaïsme, de vrijmetselarij en het moderne heidendom weerstaan en overwinnen.

 74. – In mijn parochiekerk verloopt de heilige Mis in onze mooie volkstaal, het Nederlands. Volgens sommigen zou het een vooruitgang zijn als mijnheer pastoor volgende zondag de gebeden en formules in het Hebreeuws opzegt, de gelovigen er niets van begrijpen, en gewoon wachten tot het gedaan is. Hoe wereldvreemd kan men zijn ?

  – Hoe wereldvreemd en eigenwijs is men, als men denkt dat het opschrift op Jezus’ kruis betekent dat de heilige Mis enkel in het Hebreeuws, Grieks of Latijn mag verlopen ? Er bestaat geen enkel solide argument voor dat dat zou waar zijn.
  – Het getuigt absoluut niet van liefde voor de mensen als men maar blijft dood Latijn , Grieks of wat voor vreemde taal ook blijft opdringen aan de gelovigen in de heilige Mis. En in de hemel ? Daar verstaan ze alle mogelijke talen, zelfs het dialect van Bernadette.
  – Het getuigt absoluut niet van verdraagzaamheid als men maar blijft latijn eisen in de heilige Mis. Wie absoluut latijn wil horen kan een tridentijnse Mis opzoeken. Wat is het probleem ? Wees verdraagzaam, realistisch en wijs. God heeft liever gebeden uit het hart ; in welke taal die uitgesproken worden is niet belangrijk. De inhoud en onze welgemeende instemming is belangrijker.

  1. ☩JMJ☩

   Nog meer getrol van uwentwege, Stinus. Op argumenten antwoorden doet u niet omdat u dan uw ongelijk moet toegeven, en daar bent u te hoogmoedig voor. Maar u heeft hier al eens verteld dat u les gegeven heeft in het onderwijssysteem, en we weten allemaal wat voor kleingeestige types de hedendaagse gediplomeerde professorekes zijn. Eerlijkheid is geen kwaliteit waarvoor zij bekend staan. Steeds warmen zij dezelfde waardeloze smurrie op en schotelen zij het opnieuw voor.

   Aan Peter, Jules van Rooyen:

   Er is aangekondigd geweest dat het Vatileaks-dossier gaat gepubliceerd worden (dat begint waarschijnlijk morgen). Niet lang geleden uitte ik hier nog mijn vermoeden dat de kabal van duisternis besloten heeft Paus Franciscus te doen aftreden na hem in 2013 op de Troon van Petrus gezet te hebben. Als het genoemde dossier gepubliceerd wordt, dan lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat zijn pontificaat nog lang gaat duren.

   1. ☩JMJ☩

    Stinus, als u zegt dat de Kerk in pre-conciliaire tijden, doordat zij steeds de gewijde taal als liturgisch normatief verdedigde, mohammedaans was, en dit reeds avant la lettre, eeuwen voordat Mahomet geboren was, en als u zegt dat Sint Lodewijk slechts “menselijk” handelde door de Heilige Doornenkroon met grote verering en splendeur naar de Sainte Chapelle over te brengen, en dat de Kerk louter “menselijk” sprak door de Doornenkroon, Nagelen en het Kruis doorheen de eeuwen als zeer vererenswaardige, heilige objecten (vandaag is het de Feestdag van de Exaltatie van het Heilig Kruis!) te verdedigen, dan bent u niet consistent met uw lidmaatschap in de Katholieke Kerk. U impliceert door de gewijde taal als liturgische norm af te keuren de valse bewering dat de Kerk van Rome altijd op een verkeerde wijze publieke aanbidding geschonken zou hebben aan God (gebruik van een niet-gewijde taal moet, zoals gezegd, een uitzondering blijven doormiddel van pauselijk indult, en mag niet de norm zijn), maar gezien de Kerk van Rome de ware Kerk van Christus is, moet zij doorheen de eeuwen een authentieke, zuivere cultus opgedragen hebben tot den Allerhoogste. Wat u doet, namelijk als Katholiek de Kerk waar u lid van bent ondermijnen, is ronduit schizofreen!

 75. Hallo Benjamin,
  – Op Witte Donderdag heeft Jezus gezegd : doe dit tot mijn gedachtenis. Hij heeft er echt niet bijgezegd dat er in de H. Missen alleen maar Hebreeuws, Grieks of Latijn mag gesproken worden. Dat is een gek menselijk uitvindsel.
  – Je spreekt van goede argumenten naar voor te brengen. Wel, ik heb al veel argumenten naar voor gebracht waarom die zotte taalregel voor de H. Mis onzin is. Maar ik wacht nog altijd op je argument waarom die plaat van de Romeinen (heidenen en bezetters in die tijd) ons duidelijk zou maken waarom de heilige Mis enkel en alleen zou mogen opgedragen worden in het voor de meeste mensen onbegrijpelijke Grieks, Hebreeuws of Latijn. Ik zou ook niet weten waar je het gezag vandaan haalt om het beter te weten dan de paus en alle gezagsdragers van de Kerk samen, vergaderd in een geldig concilie.
  – Je schrijft : ” … We weten allemaal wat voor kleingeestige types de hedendaagse gediplomeerde professorekes zijn.” Dus jij kent ze allemaal, en je hebt bij ze allemaal duidelijk moeten vaststellen dat ze kleingeestig zijn. Straf zeg. Ik herinner me niet je ooit ontmoet te hebben.
  – Als je zelf eens wat meer op de hoogte zou zijn van alles, dan zou je niet meer afkomen met zotte denkbeelden zoals : de aarde is plat en niet rond ; de maan is geen hemellichaam ; de aarde roteert niet rond haar as ; planeten bestaan niet aangezien het allemaal sterren zijn, enzovoort. Zelfs in de middeleeuwen begrepen ontwikkelde mensen al dat de aarde rond was.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Maar ik wacht nog altijd op je argument waarom die plaat van de Romeinen (heidenen en bezetters in die tijd) ons duidelijk zou maken waarom de heilige Mis enkel en alleen zou mogen opgedragen worden in het voor de meeste mensen onbegrijpelijke Grieks, Hebreeuws of Latijn.”

   Dat heb ik zelfs niet gezegd; het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat u werkelijk niet kunt lezen, en zodus bewijst u nog maar eens dat u de typische weg volgt van hedendaagse gediplomeerde ‘geleerden’, namelijk die van oneerlijkheid. Het Aramees is verder ook een gewijde taal doordat dit de spreektaal was van Christus gedurende Zijn zichtbare wandel op aarde.

   Sint Isidorus (zoals ik eerder vermeld heb maar hetgeen door u genegeerd werd) zei wat ik gezegd heb over het opschrift op het Heilig Kruis, en de Pausen en de algemeenheid van bisschoppen hebben gedurende de Kerkgeschiedenis altijd onderscheid gemaakt tussen de gewijde taal (lingua sacra) en de profane taal (“profaan” betekent hier niet “slecht”, maar “niet-gewijd”); Isidorus verzon dan ook niet zo maar iets, maar exprimeerde de geest van de Heilige Kerk over het onderwerp. Nogmaals, u bent niet gerechtigd om even tweeduizend jaar Kerkgeschiedenis in de prullenmand te werpen, zoals de protestanten doen.

   Citaat A. G. Stinus: “Ik zou ook niet weten waar je het gezag vandaan haalt om het beter te weten dan de paus en alle gezagsdragers van de Kerk samen, vergaderd in een geldig concilie.”

   Het werd juist onfeilbaar in een Concilie (Trente) gedefinieerd dat de lutherse propositie dat de Mis alleen in de volkstaal mag gereciteerd worden verwerpelijk is en in de verdere Kerkgeschiedenis is het Latijn op consistente wijze, dwars tegen het geroep van de protestanten in, de liturgische norm gebleven in de Latijnse Kerk; een eloquent, duidelijk antwoord op de eis van de heresiarch die de geest van de Heilige Katholieke Kerk over het onderwerp weergeeft. Daarom verwees ik naar de betreffende dogmatieke canon, maar zoals gewoonlijk negeert u het en doet u alsof u het niet gezien heeft. Dergelijke flagrante oneerlijkheid, gecombineerd met torenhoge zelfgenoegzaamheid en arrogantie constitueert echter uw typische modus operandi.

   Citaat A. G. Stinus: “Ik herinner me niet je ooit ontmoet te hebben.”

   Ik hoef u niet te ontmoeten, want ik zie uw werkwijze hier met mijn eigen ogen, en het is een werkwijze van een doorsnee forumtrol die graag reacties uitlokt, maar die vooral een hekel heeft aan rationaliteit en consistentie. U weet zelfs niet (zoals u in deze draad gedemonstreerd heeft) dat sacramentele geldigheid in priesterwijdingen niet afhangt van kerkelijk gezag maar van de geldigheid van de materia, de forma en de sacramentele intentie, hetgeen tot de meest elementaire en vaststaande principes behoort van de theologie, en toch loopt u hier te pontificeren op een toon alsof u het zich zou kunnen permitteren lessen te geven in de gewijde wetenschappen. Ware dit een privaat gesprek, Stinus, dan zou ik niet de moeite doen om te antwoorden, gezien u godsdienstige onderwerpen als een onbelangrijk spel behandelt, maar u kunt potentiële onwetende lezers misleiden.

 76. Beste Benjamin,
  … Een geldig concilie met de paus erbij heeft meer gezag dan Sint Isidorus. Niet alles wat heiligen geschreven hebben is waar. Hoed je ervoor dat te denken. De kerkvaders dachten ook niet altijd hetzelfde over een bepaald onderwerp.
  … Ten tijde van het concilie van Trente was de Kerk sterk in verval, en moest ze terug discipline en eenheid krijgen, ook als reactie op de zogenaamde reformatie. In die tijd deed elke priester de heilige Mis zowat op zijn eigen manier, met ongezonde gevolgen. Het concilie van Trente wilde daar eenheid in krijgen, en vroeg daarom ook dat de H. Mis overal op dezelfde manier zou opgedragen worden, in dezelfde taal (latijn). Zo kon er orde en eenheid in de Kerk komen. Dat het latijn voor eeuwig moest gebruikt worden is echter geen leerstellig gegeven in het katholicisme. Zoiets staat nergens in de Bijbel.
  … Wie of wat kon dat veranderen ? Juist, een nieuw concilie, en dat is wat het 2e Vaticaans concilie gedaan heeft. Daar heeft men ingezien dat het volk meer bij de H. Mis kon betrokken worden door de volkstaal te gebruiken, alhoewel het latijn niet uitgesloten werd. Op dit ogenblik mogen dus latijn én de volkstaal gebruikt worden. Geen probleem toch, Benjamin ?
  … Vanzelfsprekend mogen de gebeden enzovoort in de H. Mis niet zomaar gelijk wat zijn. Die moeten door de Kerk goedgekeurd zijn, op het Evangelie en de Bijbel geïnspireerd zijn, én zorgen voor inhoudelijke eenheid en waarachtigheid in de liturgie van de Kerk. Geen probleem dus. Dus absoluut geen tekstjes bijeengeprutst door een of andere parochiale club die zich daarnaast ook met kooklessen bezig houdt. 🙂

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   U zuigt maar wat uit uw duim, zoals gewoonlijk, om uw gebrek aan kennis van Kerkgeschiedenis en de grondslagen van kerkelijke praxis te maskeren, en u wijkt af van het feit dat de Kerk niet alleen in ruimte maar ook in tijd bestaat door de traditionele principes betreffende het Kerkelijk Leergezag te vervangen met een bureaucratisch positivisme; dergelijke manier van denken is niet Katholiek. Als rotte kers op de drugstaart presenteert u nog wat stereotiepe protestantse sola-scriptura-onzin erbij.

   De Vriendelijke Groet schreef: “Dus absoluut geen tekstjes bijeengeprutst door een of andere parochiale club die zich daarnaast ook met kooklessen bezig houdt.”

   Uw misritus werd geschreven door een door de mand gevallen vrijmetselaar die later in ballingschap gestuurd werd omdat de zaak te veel bekendheid gekregen had onder de Vaticaanse clerus. Het valt dus niet te verwonderen dat het offertorium van die ritus gebaseerd is op een talmudistisch tafelgebed. Dat is nog wat anders dan een kookclub.

 77. De klok kan niet terug gezet worden, beste Benjamin. De trias Openbaring, Overlevering en Traditie, vormen één pakket, zij zijn één geheel. en geen paus, noch een concilie, kunnen zelfs op een onderdeel de minste verandering aanbrengen, of de waarachtigheid van leerstellingen of besluiten terug draaien. De renegaat op dit forum wil terug naar het jaar nul. Dat is onmogelijk. Echter, hij lanceert niets nieuws. Vroegere revolutionairen, liturgisten en modernisten, uit de eerste helft van de vorige eeuw streefden daar ook naar. Maar de laatste echte paus, Pius XII, veroordeelde hun denkbeelden en streven met een Encycliek. Nauwkeuriger gegevens heb ik hier niet voor handen. Tot aan zijn dood in 1958, wiste hij de revolutie tegen te houden. Maar na zijn dood wist de joodse vrijmetselaar sekte in de Kerk, de macht te grijpen, met de gevolgen die hier op dit forum omstandig aan bod zijn gekomen.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Maar de laatste echte paus, Pius XII, veroordeelde hun denkbeelden en streven met een Encycliek.”

   Ik ben niet akkoord met het sedevacantisme, maar Pius XII zag ongetwijfeld met ongerustheid naderen wat er na zijn dood ging komen; reeds als kardinaal uitte hij zijn bezorgdheid omtrent de woorden van Onze Lieve Vrouw van Fatima en de groeiende anti-liturgische dreiging die het sanctuarium van zijn luister wilde ontdoen. “Na mij, de vloed” zijn woorden die aan Pius XII toegeschreven worden. Werkelijk, reeds onder zijn pauselijke regering was Bugnini al aan het sleutelen aan de Liturgie met zijn veranderingen aan de ritus van de Goede Week met als bedoeling de Latijnse Ritus minder ‘antisemitisch’ te maken. Pius XII was een gegijzelde en werd voortdurend gadegeslagen in het Vaticaan, en hij is uiteindelijk overleden doordat ze hem vergiftigd hebben.

   De liturgiebarbaren die vorige eeuw hun beeldenstorm ontketend hebben tegen de eerbiedwaardige Romeinse Liturgie zijn dezelfden die reeds aan het begin van de twintigste eeuw verborgen sodomie en pedofilie aan het verspreiden waren binnen de Kerk; al die wantoestanden zijn dan ook geconnecteerd met elkaar, en vallen te herleiden tot het woord “judeomaçonnerie”.

   1. ☩JMJ☩

    Betreffende de volkstaal: De Heiligen Cyrillus en Methodius bekwamen in Rome zelfs slechts met moeite legitieme lokaal-gebonden concessies betreffende het gebruik van de plaatselijke volkstaal bij wijze van pauselijk indult voor de Slavische volkeren die zij aan het bekeren waren, en die Heiligen waren volledig akkoord met de noodzaak om de lingua sacra als vaste liturgische norm te behouden in de universele Kerk. Hedendaagse beweringen dat de Katholieke Kerk in het verleden de gewijde taal als louter een onverschillige, veranderlijke discipline zou gezien hebben zijn totaal verzonnen en vals, en zij getuigen van gapende onwetendheid en van een execrabel, hol, praatziek opportunisme dat zich niets aantrekt van de feiten, maar dat simpelweg graag het laatste woord heeft in gesprekken.

    Voor en na Trente werd het Latijn principieel verdedigd door de Roomse Pausen tegen de iconoclastische geestdrijverij van de ketters met hun barbaars liturgisch humanisme, en dan wil men ons heden komen vertellen dat al die strijd slechts om een onverschilligheid ging. Het feit dat volkstalen voortdurend veranderen maakt het gebruik van de volkstaal trouwens al snel gevaarlijk op het theologisch domein, want de theologische precisie die de onveranderlijkheid en klaarheid van het Latijn met zich meebrengt gaat gemakkelijk verloren in de draaikolken van de immer altererende spreektalen van de volkeren.

 78. – Paus Pius XII wilde juist dat de mensen intenser bij de teksten en het ganse gebeuren van de heilige Mis konden betrokken worden. Daarom missaals met de Latijnse tekst en daarnaast de vertaling in het Nederlands. In de NO gewone heilige Mis is dat niet meer nodig, vermits alles in de volkstaal gebeurt, met door de Kerk goedgekeurde teksten.

  – Christus heeft er echt geen probleem mee als de heilige Mis in de volkstaal verloopt. Integendeel : als de mensen beter meebidden en meeleven met de goddelijke dienst, dan is Hem dat zeer welgevallig. En liefhebbers van Latijn, die kunnen terecht in de tridentijnse ritus die nog altijd toegelaten is in de Rooms katholieke Kerk.

  – Geen probleem dus, het Nederlands moet niet uit onze katholieke Kerken weggebrand worden. De beeldenstorm is al voorbij ; een taalstorm is zinloos.

  1. Beste Benjamin,
   Als uw het citaat van Jules wilt beantwoorden: “Citaat Jules van Rooyen: “Maar de laatste echte paus, Pius XII, veroordeelde hun denkbeelden en streven met een Encycliek.” Ik ben niet akkoord met het sedevacantisme, ”
   Ik weet uiteraard niet of u weet van waar deze betiteling afkomstig is. Hiermee bedoel ik niet dat u het woord zelf “sedevacantisme” niet begrijpt.
   Vele (licht) gelovigen die zich bij de FSSPX hebben aangesloten of er zich mee verbonden hebben, kunnen de feiten die er toe leiden dat de huidige leiding in de FSSPX onophoudelijk zoekt naar een erkenning door de Neo-kerk, niet achterhalen. Indien dit wel het geval zou zijn, zou er misschien een meer nuchtere kijk zijn op wat de Broederschap altijd gewild heeft. Diezelfden verkeren in de waan dat de FSSPX “de baanbreker” is en de voortrekker voor de verdediging van de Traditie in de Kerk is. Maar helaas! Wat zouden de oorzaken hiervan kunnen zijn? In de jaren 1970 en verder, is er door de media dagelijks nieuws over de “weerspannigheden” van de Aartsbisschop Lefebvre de wereld ingestuurd. Echter, zijn er heel wat andere Bisschoppen en Priesters, die reeds vanaf het begin van het Modernistisch Concilie, aan de alarmbel trokken, lang voor Mgr. Lefebvre wakker schiet en die later door Mgr. Lefebvre als “sedevacantisten” verweten werden, maar die alles wat toen gebeurde in het licht van de ware Traditie en het Concilie van Trente waarnamen. Deze goede Bisschoppen en Priesters hebben altijd afstand van de Priesterbroederschap genomen en zijn dan ook niet zo “geliefd”, ja zelfs als “ketters” betiteld geworden.
   Het is pas in 1980 als een groep van negen priesters een stelling aannamen, gebaseerd op de besluiten van het Concilie van Trente, dat deze uit de Broederschap werden gezet met de benaming op de rug geplakt van “sedevacantisten”. Het is echter belachelijk om met benamingen als deze en vele anderen, mensen te betitelen, zonder een te hebben gekeken in het formuleren van hun besluiten. Indien deze conform zijn aan de voorschriften en besluiten van de leer van de Katholieke Kerk, is men verplicht de waarheid te erkennen. Koppig aan één of andere stelling vast te houden is dodelijk. Indien men de nauwkeurige aanhalingen en teksten van deze “sedevacantisten” bestudeert, kan men vaststellen dat deze niet in één dag zijn geschreven en zich baseren op de wetten en besluiten van de K. Kerk van altijd.
   Ik ga hier geen uitgebreide discutie hierover beginnen daar er al genoeg over geschreven ge weest is en schreef deze reactie slechts om de de zin van Jules : ““Maar de laatste echte paus, Pius XII, veroordeelde hun denkbeelden en streven met een Encycliek.” te bevestigen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  2. Ach Stinus, de NO is geen vertaling van het Latijn en heeft niets van de geestelijke diepe inhoud en de waardigheid van de Tridentijnse H.Mis. Het Leven komt vanuit de geestelijke wereld naar de aarde, niet omgekeerd. Het komt u toe nederig te ontvangen wat de H.Geest ons onderwijst. Nooit zult gij er in slagen aan de Geest van Waarheid uw eigen bedenksels op te dringen. Waarom blijven aandringen?

   1. … De heilige Mis moet geen soort séancegedoe worden, waarbij we maar op het goedvallend uit wat uitkramen en doen, in de hoop dat de heilige Geest ons op dat moment wel goed geïnspireerd zal hebben.
    … Nee, de teksten en de handelingen moeten geïnspireerd zijn op wat we kennen uit de openbaring (NT, woorden van Jezus op Witte Donderdag, psalmen, enzovoort). En dan kunnen die teksten zonder probleem in het Nederlands gesteld zijn. Voor sommige mensen zal misschien het Latijn mystieker LIJKEN dan het Nederlands, maar dat komt gewoon doordat het een vreemde, dode taal is van lang geleden. Vergeet niet dat Latijnse teksten ook maar VERTALINGEN zijn ; de Bijbel werd niet in het latijn geschreven.
    … In de heilige Mis moeten de mensen de oproep van God beantwoorden, en samen met Christus offeren. En dat kan het best als de mensen in hun eigen taal mogen spreken en aangesproken worden. Laat het latijn voor concilieteksten, en voor liefhebbers van latijn in de tridentijnse ritus. Maar verzet je er niet tegen dat de H. Mis ook in de volkstaal mag verlopen. Naast de tridentijnse en NOM ritus zijn er nog een aantal toegelaten ritussen in de katholiek Kerk. Dus staar je niet blind op de tridentijnse ritus.
    … De katholieke Kerk is … katholiek, d.w.z. algemeen. Dat betekent dat ze zich kan en moet integreren in alle bevolkingsgroepen en culturen. En dat houdt in dat de taal van een volk mag meespelen in de liturgie die daar gevierd wordt, op voorwaarde dat de inhoud van de teksten deugt.

    1. “Dus staar je niet blind op de tridentijnse ritus.
     … De katholieke Kerk is … katholiek, d.w.z. algemeen. Dat betekent dat ze zich kan en moet integreren in alle bevolkingsgroepen en culturen.” en ga maar verder met die zever hoor! En zich mengen met afgodsdiensten en vreemde goden en hun rituelen, want anders is dat een zonde tegen het ecumenisme, volgens uw andere logebaas in Rome.
     Moest u dit van de loge schurken hier op het forum zetten, Stinus?
     U gehoorzaamt hen goed dan.

     1. Beste Peter,
      … Voor de duidelijkheid : ik heb met de loge niets te maken, en ik heb met de protestanten niets te maken. Dat je denkt dat ik van de vrijmetselaars ben zegt wel iets over je realiteitszin en oordeelsvermogen.
      … Iemand die al mijn reacties leest weet snel beter. Maar ja, als volgeling van de afgescheurde Marcel Lefebvre móet je me wel zwart maken, zeker.
      … Ik ben een gewoon katholiek die graag een woordje plaatst op dit forum. Meer niet.

      Vriendelijke groet, A. G. S.

     2. Stinus : “… Iemand die al mijn reacties leest weet snel beter.”
      Daar gaat het juist over. Aan uw met onzin doorspekte reacties, kan men vast stellen dat u geen Katholiek bent, daar u de K. Kerk van altijd, met al haar vermaningen, geschriften, verordeningen, besluiten, encyclieken en dogma’s, gewoon negeert en verwerpt, evenals afbreekt en belachelijk maakt.
      Hoe kunt u dan ‘Katholiek’ zijn of uzelf betitelen als dusdanig? De vrijmetselaarsgeest en de ijver van deze joods-vrijmetselaarssekte heeft niets anders voor ogen als dat, de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van altijd, de enige, die het heil van Christus Jezus aan de zielen brengt, te vernietigen. Dat is haar enige doel.
      Op mijn reeks van 6 reacties over enkele afschuwelijkheden van de schurken in het Rome, bezet door de satanische sekte van Vat II, heb ik geen kik van u of van die anderen kunnen lezen. Een te kort aan argumenten?????
      Uw citaat: “Maar ja, als volgeling van de afgescheurde Marcel Lefebvre móet je me wel zwart maken, zeker.”
      Ik ben een volgeling van Christus Jezus en Zijn Allerheiligste Moeder Maria, in de K. Kerk van altijd “de Semper Idem K. Kerk” en van niemand anders.
      De waarheid in het land van de leugen is verraad!
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

    2. ☩JMJ☩

     De Katholieke Ritus bevat geen occultistisch, arbitrair gebrabbel, Vriendelijke Groet, maar de teksten zijn vastgelegd en hebben een duidelijke, diepgaande betekenis, en het Latijn waarin de Ritus gereciteerd wordt is evenmin occultistisch, maar een heilige taal die, gelijk priesters exorcisten met hun eigen ogen zien, gelijk een sacramentalie werkt tegen de duivel vanwege haar gewijde toestand, en de betekenis van de Latijnse woordenschat is duidelijk en gefixeerd. Men treedt in de Katholieke Ritus binnen in een gewijde kamer waarin de legitieme pre-messiaanse typologische offers in de tijd samengebracht worden met het Allerheiligst Kruisoffer van Christus dat op het hoogtepunt van de Heilsgeschiedenis plaatsvond op het Graf van Adam; de communio sanctorum wordt in de teksten aanwezig gebracht, uitdrukkend de onverbreekbare band tussen de Militerende Kerk op Aarde, de Lijdende Kerk in het Vagevuur en de Triomferende Kerk in den Hemel. Daar is niets occultistisch aan, maar het is door en door Christelijk; het is daarentegen uw novus ordo misritus die door occultisten samengesteld werd om het Geloof te ondermijnen.

     Ga uw tijd nuttig doorbrengen in plaats van de Katholieke Godsdienst hier te komen beledigen en blasfemeren, en ga de Katholieke Ritus zelf bestuderen, want die vele jaren dat u op zondagen bent gaan handen schudden in novus ordo turnlessen heeft u geen goed gedaan.

     Herinnert iemand hier zich nog hoe in pre-ratzingeriaans Anglo-Amerika “Et cum spiritu tuo” vertaald werd als “And also with you”? Typisch voorbeeld van de banaliserende novus ordo mentaliteit; zelfs aan de reeds judaïserende Latijnse novus ordo teksten zat men te prutsen.

     1. Uw citaat, beste Benjamin: “Men treedt in de Katholieke Ritus binnen in een gewijde kamer waarin de legitieme pre-messiaanse typologische offers in de tijd samengebracht worden met het Allerheiligst Kruisoffer van Christus dat op het hoogtepunt van de Heilsgeschiedenis plaatsvond op het Graf van Adam; de communio sanctorum wordt in de teksten aanwezig gebracht, uitdrukkend de onverbreekbare band tussen de Militerende Kerk op Aarde, de Lijdende Kerk in het Vagevuur en de Triomferende Kerk in den Hemel. ” is heel juist!
      Als de studie van de erfzonde en eveneens de zonden in het algemeen een begrip is (voor velen niet, maar ja) dan kan men de oneindige verhevenheid van het Allerheiligste en Allerbarmhartigste Kruisoffer aanschouwen, die de oneindige diepte van de erfzonde en de daardoor veroorzaakte gevolgen tot de zonden in het algemeen, op een unieke wijze goedmaken. Ja, dit moest gebeuren op het Graf van Adam.
      Het is daarom dat alleen een Tridentijnse H. Mis dit alles inhoudt en dagelijks moet opgedragen worden door alle geldig gewijde Priesters.
      “And also with you” kan ik me goed herinneren en zoveel meer ellendige miskramen van die aart.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

 79. De zin van je reactie ontgaat me, beste Benjamin.
  Recent is bekend geworden dat de reactie van Mgr Levèbvre pas op gang kwam, na ontvangen inlichtingen van een Franse agent uit de inlichtingen wereld, over de ware aard van de V2 coup, en hoe die tot stand was gekomen. De Amerikaanse geheime diensten waren ook bekend met de ware aard van de coup en de gepleegde fraude van de twee kardinalen conclaven in 1958 en 1962. Het complot kwam uit communistische, joods maçonnieke hoek. Vooral de eerste pijler van de trias wekte Amerikaanse zorgen.
  Mgr. Levèbvre stond niet alleen. Hij werd bijgestaan door kard. Hoyos, plus een prelaat ui Azië.
  De huidige koers van de P X is nog niet duidelijk, na de verkiezing van de nieuwe pater Overste. Zijn voorganger had al eerder moeten vertrekken, na het debacle in 2012, m.b.t. de afsluiting der onderhandelingen. Vooral achteraf blijken deze nu een valstrik te zijn geweest. Het enige betrouwbare kompas is de Traditie, 2000 jr. opbouw van ervaringen, wijsheden en verdergaande inzichten in de Openbaring. Zonder Traditie is het schip stuurloos.

 80. Ter aanvulling van de laatste reactie van Jules Van Rooyen: “Mgr. Levèbvre stond niet alleen. Hij werd bijgestaan door kard. Hoyos, plus een prelaat uit Azië.”
  Wel deze prelaat uit Azië is niet gelijk welke hoor. Een prelaat van formaat.

  Monseigneur Pierre Martin Ngô-Dinh-Thuc Geboren in Phu-Cam (aartsbisdom van Hue), Viet Nam, 6 oktober 1897.
  Verkozen tot titularis Bisschop van Sesina en eerste apostolisch vicaris van Vinh-Long (van 1938 tot 1960).
  Monseigneur Ngô-Dinh-Thuc ontvangt in 1938 van paus Pius XI de Pauselijke Machten (door een Motu Proprio).
  Bisschop gewijd in de kathedraal van Hue door de apostolische afgevaardigde van Indochina, Monseigneur Antonio Drapier, O.P. in 1938.
  Opening en begin van de Dalat Universiteit, gesticht door bisschop Ngô-Dinh-Thuc in 1957.
  Gepromoveerd als eerste Aartsbisschop van Hue, geïnstalleerd door Monseigneur Brini en benoemd tot apostolisch afgevaardigde voor de Heilige Stoel in Indochina in 1959.
  Secretaris van de Congregatie voor de Oosterse Kerk in 1960.
  Officiële viering voor het zilveren jubileum van bisschop Ngô-Dinh-Thuc in 1963.
  Aangesteld als eerste Aartsbisschop van Bulla Regia, assistent van de Pauselijke troon in 1968.
  Wijding van Monseigneur Jean Marie en Monseigneur Emmanuel Marie door Monseigneur Ngô-Dinh-Thuc in 1978.
  Gestorven in Carthage, Missouri, VS op 13 december 1984.

  Hij was bereid bisschoppen te wijden die de ware katholieke positie, met betrekking tot Vaticanum II en de modernistische ‘pausen’, zouden bewaren.
  “Als de Priesterbroederschap Pius X op de goede weg was gebleven, zouden mijn bisschopswijdingen niet nodig zijn geweest en zouden we zij aan zij hebben kunnen werken. “ zo schreef hij.
  De wijdingen van Mgr. Jean Marie en Mgr. Emmanuel Marie door Mgr. Ngô-Dinh-Thuc gebeurden reeds in 1978, tien jaar voor de turbulente bisschopswijdingen door Mgr. Lefebvre ‘onder’ JPII, waar haast niemand iets van gehoord heeft. Eigenaardig toch, niet?
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.