Paus Franciscus wijzigt de Catechismus

 

Wie dacht, dat de Catechismus van de Katholieke Kerk niet meer zou bestaan, komt bedrogen uit. Telkens wanneer men de Leer van de Kerk wil aanpassen – hetgeen onmogelijk is – is de Catechismus plots weer springlevend. Volgens Paus Franciscus zou de doodstraf niet langer toelaatbaar zijn en dit zou zo ook in nummer 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk worden opgenomen. Het dictaat van paus Franciscus doet denken aan het dictaat van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen, die ook al totaal in strijd met de Traditie het Onze Vader aanpasten. Zo ook is een paus niet de hofnar van de linkse avant-garde, maar wél de hoogste behoeder van de Traditie. Dat Bergoglio aan dat verheven profiel niet beantwoordt, blijkt nog maar eens wanneer men de beide versies van nummer 2267 van de Catechismus met mekaar vergelijkt.

 

Nummer 2267 van Paus Johannes Paulus II:

Onder voorwaarde dat de identiteit en de verantwoordelijkheid van de schuldige met absolute zekerheid vaststaan, sluit de overgeleverde Leer van de Kerk niet uit dat men zijn toevlucht neemt tot de doodstraf, wanneer dit de enig mogelijke manier is om mensenlevens effectief tegen een onrechtvaardige aanvaller te verdedigen.

Wanneer echter onbloedige middelen volstaan om de veiligheid van personen tegen de aanvaller te verdedigen en te beschermen, moeten de gezagsdragers deze middelen toepassen, omdat deze beter aangepast zijn aan de concrete voorwaarden van het algemeen welzijn en ook meer in overeenstemming zijn met de waardigheid van de menselijke persoon.

Vanwege de mogelijkheden die de staat tegenwoordig ter beschikking staan om misdaden effectief te beteugelen door degene die een misdaad begaat onschadelijk te maken, zonder hem definitief de mogelijkheid te ontnemen zijn leven te beteren, komen gevallen waarin het noodzakelijk is de schuldige te executeren ‘maar zelden’ voor of bestaan ze ‘zelfs praktisch niet meer’.

 

Nummer 2267 van paus Franciscus:

Het beroep op de doodstraf, na een eerlijk proces, door een legitieme overheid werd geruime tijd beschouwd als een passend antwoord op de ernst van bepaalde misdaden en een aanvaardbaar, zij het extreem, middel om het algemeen welzijn te beschermen.

Tegenwoordig is er echter een toenemend besef dat de waardigheid van de persoon niet verloren gaat, zelfs na het plegen van zeer ernstige misdaden. Bovendien is er een nieuw begrip ontstaan over strafsancties die door de staat worden opgelegd. Er zijn meer effectieve detentiesystemen ontwikkeld die een passende bescherming van burgers garanderen, maar die de schuldige tegelijkertijd niet definitief de mogelijkheid op verlossing ontzeggen.

Daaruit volgt dat de Kerk leert, in het licht van het Evangelie, dat “de doodstraf ontoelaatbaar is, want het is een aantasting van de onschendbaarheid en waardigheid van de persoon” en met vastberadenheid zal zij werken aan de wereldwijde afschaffing ervan.

 

Merk op, dat in de oude versie “de overgeleverde Leer van de Kerk” de doodstraf niet uitsluit. In de nieuwe versie zegt Bergoglio, dat “de Kerk leert, in het licht van het Evangelie (en niet in het licht van de Traditie), dat de doodstraf ontoelaatbaar is”.

De Traditie is echter méér dan het Evangelie en de Kerk heeft nooit geleerd, dat “de doodstraf ontoelaatbaar” zou zijn. Indien de Kerk dat wél zou leren, dat had men in de nieuwe versie tenminste kunnen verwijzen naar enkele documenten uit het verleden die dat stellen. Merk op, dat er vanuit de nieuwe versie nergens naar wordt verwezen, tenzij naar een toespraak van Bergoglio zélf. Deze nieuwigheid van Bergoglio is alleen maar een persoonlijke mening die nooit tot het Magisterium van de Kerk kan behoren, omdat deze uitspraak eraan tegenovergesteld is.

Is deze zoveelste uitschuiver van Bergoglio een gewilde actie om de Democraten in de USA een nieuw wapen te geven in hun strijd tégen President Trump?

Verder moeten wij erop wijzen, dat in de Catechismus van de Katholieke Kerk wel degelijk een aantal dogma’s verwerkt zijn, maar de Catechismus van de Katholieke Kerk in zijn geheel is niet onfeilbaar, omdat er ook meditaties, instructies en uitweidingen over cultuur en geschiedenis in staan. Deze laatste groep valt natuurlijk niet onder de onfeilbaarheid. Merk op, dat de eerste twee paragrafen van de nieuwe versie onder deze tweede groep vallen: (1) de “doodstraf werd als legitiem beschouwd” (Men zegt niet door wie.) en (2) “Bovendien is er een nieuw begrip ontstaan…” (Opnieuw zegt men niet voor wie.).

Merk ook op, dat Bergoglio zich vergist wanneer hij beweert, dat “de doodstraf de menselijke waardigheid ernstig schaadt”. Werd de menselijke waardigheid van vele heiligen geschaad omdat ze voor Christus de doodstraf ondergingen? Is deze bewering sowieso niet blasfemisch?

In de derde paragraaf van de nieuwe versie wordt er dan gesuggereerd, dat de (nieuwe?) Kerk iets zou leren, dat tégen de Traditie ingaat. Het is duidelijk, dat de nieuwe versie van nummer 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk ingaat tégen de Leer en de Traditie van de Kerk. Bij deze kunnen wij dan alleen maar de nieuwe versie verwerpen.

Wanneer de Kerk iets leert, dan doet Zij dat vanuit het verleden en niet van de ene dag op de andere naar de toekomst toe, met iets geheel nieuws. Het is klip en klaar, dat Bergoglio – in de ‘beste’ peronistische traditie – zijn ambt misbruikt.

Deel dit artikel:Share on Facebook15Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Peter

  (2 augustus 2018 - 20:25)

  “Het is klip en klaar, dat Bergoglio – in de ‘beste’ peronistische traditie – zijn ambt misbruikt.”
  Welk ambt zou Mr. Bergoglio nu misbruiken? Hij heeft geen enkel ambt. Hij staat volledig buiten de Katholieke Kerk. Een ketter staat ipso facto buiten de R.K. Kerk. Hij is geen Katholiek meer. Dat staat zoals een paal boven water. Ik schrijf dit niet om mijzelf of anderen te vergoelijken, maar uit eerbied en liefde voor de ware leer van de Katholieke Kerk en om het ambt van Petrus te verdedigen, dat geroofd werd door bedriegers.
  Men mag mij verachten, bespotten, verafschuwen, verwerpen, in het aangezicht spuwen en zoveel meer, maar de waarheid is en blijft de waarheid. De goddelijke wet in de Kerk (en niet de kerkelijke wet) is hierover duidelijk. Een ketter is een vijand van de Katholieke Kerk. Een ketter ageert uit haat tegen de waarheid in volle besef en uit vrije wil. Daarom is het modernistisch geketter de grootste zonde die er bedreven kan worden, waarover Jezus spreekt in de H. Schrift.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  Silvanus

  (2 augustus 2018 - 21:00)

  “De overheid staat in dienst van God tot uw welzijn. Doet gij echter het kwade, dan moet gij vrezen; zij draagt het zwaard niet voor niets. Zij is een werktuig van God om aan de boosdoener de rechtvaardige straf te voltrekken.”
  (Romeinen 13:4)

  Dit is de leer van de Apostelen en daarom ook de voortdurende leer van de Kerk.

  In het nieuw document staan opvallende zinsneden als “…werd geruime tijd beschouwd…”. “Tegenwoordig is er echter…”. Hiermee geeft de auteur aan dat hij niet dwaalt inzake de leer van de Kerk, maar dat hij de onfeilbare leer van de Kerk willens en wetens verwerpt. Bergoglio is een formele ketter, en dus een antipaus.

  WELLENS W

  (3 augustus 2018 - 08:15)

  Beste Peter, Beste Silvanus

  In antwoord op uw berichten van 2 aug, nodig ik jullie vriendelijk uit even contact te leggen via E mail zodat ik jullie een zeer merkwaardig document zal toesturen dat uw zienswijze zal verruimen.

  Hierbij mijn E mail adres willywellens@hotmail.com

  Aarzel niet me te contacteren.

  Groetjes

   Peter

   (4 augustus 2018 - 12:39)

   Beste Willy,
   Zoals ik u reeds liet weten, is uw document ten stelligste te verwerpen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  willy

  (3 augustus 2018 - 13:00)

  De paus schaft te doodstraf af, alleen is dat niet zijn bevoegdheid maar is het eerder symbolisch! Deze paus laat steeds zien dat hij te stoel van Petrus onwaardig is en hij blijkt ook niet wettelijk verkozen te zijn, dus ???

  A. G. Stinus

  (3 augustus 2018 - 15:58)

  … Probleem is in sommige landen : is de veiligheid van de maatschappij wel gegarandeerd als een rechter beveelt van een misdadiger levenslang op te sluiten ? Je hoeft alleen maar naar de Belgische justitie te kijken om te weten wat het verschil tussen theorie en praktijk is.
  … Persoonlijk vind ik dat de doodstraf (echt uitgevoerd) in de tegenwoordige tijd niet meer passend is voor een misdadiger ; maar de beveiliging van de maatschappij tegen grote misdadigers moet wel echt waterdicht zijn.

  DGT

  (4 augustus 2018 - 07:51)

  De Wet uit het Oude Testament gebiedt de doodstraf voor verschillende daden: moord (Exodus 21:12), ontvoering (Exodus 21:16), bestialiteit (Exodus 22:19); overspel (Leviticus 20:10); homoseksualiteit (Leviticus 20:13), een valse profeet zijn (Deuteronomium 13:5), prostitutie en verkrachting (Deuteronomium 22:4) en diverse andere misdaden. Maar God heeft vaak genade getoond wanneer de doodstraf verdiend werd. Toen de Farizeeën een vrouw naar Jezus brachten die betrapt was op het plegen van overspel en Hem vroegen of zij gestenigd moest worden, antwoordde Jezus: “Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen” (Johannes 8:7). Dit moet niet opgevat worden alsof Jezus de doodstraf in alle gevallen zou afwijzen. Jezus bracht slechts de hypocrisie van de Farizeeën aan het licht. Jezus toonde ook genade toen de doodstraf zou moeten worden uitgevoerd (Johannes 8:1-11). De apostel Paulus erkende ongetwijfeld de macht van de regering om de doodstraf in gepaste gevallen uit te voeren (Romeinen 13:1-5). God staat de doodstraf toe. Maar tegelijkertijd eist God niet altijd dat de doodstraf wordt uitgevoerd wanneer deze op zijn plaats is. Wat moet een Christen dan over de doodstraf denken? Op de eerste plaats moeten we niet vergeten dat God de doodstraf in Zijn Woord heeft ingesteld; daarom moeten wij niet denken dat wij een hogere standaard dan Hem kunnen instellen of dat wij zachtmoediger dan Hem kunnen zijn. (Bron: Samenvatting uit: got questions).
  Het is dus wel Bijbels/ Evangelisch als traditie.

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 09:13)

  Silvanus en DGT zeer goede reactie. Bedankt.

  A. G. Stinus

  (4 augustus 2018 - 09:48)

  Hallo DGT,
  – Het OT bevat heel wat barbaarse daden uit een tijd die de mensen voorbereidde op de tijd dat we Christus hebben leren kennen.
  – Er moet ten allen tijden respect zijn voor het leven, want dat komt van God. De doodstraf, in koelen bloede voltrokken, daar moet men heel goed mee opletten.
  – Laat God zelf maar de strengste straffen uitdelen.
  Vriendelijke groet, AGSt.

   Peter

   (4 augustus 2018 - 12:42)

   Logepraat, Stinus.

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 12:07)

  Weer een ketterse reactie. Die jongen wil het weer beter weten dan de traditionele leer van de Kerk.

  A. G. Stinus

  (4 augustus 2018 - 19:49)

  – De katholieke Kerk is tegen abortus en tegen euthanasie, omdat ze vindt dat het leven heilig is en door God gewild. Dan is het nogal wiedes dat men zeer goed moet nadenken vooraleer men de doodstraf koelbloedig uitvoert op een persoon.
  – Men kan iemand doden bv. als die persoon je eigen leven bedreigt, of in een oorlog, als het gaat om collectieve zelfverdediging (zie voorwaarden voor een gerechtvaardigde oorlog), enzovoort. Maar in deze tijd iemand in koelen bloede doden als straf ? Daar zet ik grote vraagtekens bij. Sluit hem liever levenslang op, en geef hem de kans zich alsnog te bekeren.
  – Zouden de mensen die hier reclame maken voor de doodstraf zelf als beul ( = doder) willen fungeren ? Alleen met de mond, misschien.

  Gerard

  (5 augustus 2018 - 00:28)

  Dit antwoord voldoet. http://www.mennenpr.nl/Verandering_Catechismus_tegen_de_geloofsleer.html Wel goed lezen A..G. Stinus, want daar schort het bij jouw behoorlijk aan.

  A. G. Stinus

  (5 augustus 2018 - 20:12)

  – Pastoor Mennen mag dan een verstandige en godvruchtige mens zijn, maar het gezag van Mennen is niet vergelijkbaar met dat van de paus. Daar moet men zich bij neerleggen. – Wat de huidige paus zegt ligt in het verlengde van wat paus Johannes-Paulus II schreef over de doodstraf. Maar op dit ogenblik is de maatschappij weer wat verder gevorderd, zodat men geredelijk kan aannemen dat de maatschappij de mensen degelijk kan beschermen tegen zware criminelen, door ze levenslang op te sluiten. Een christen moet ten allen tijden respect hebben voor het leven.
  – Als we iemand verwijten dat die iemand anders van het leven beroofd heeft, moeten we dat dan zelf ook gaan doen ?

   Bart

   (5 augustus 2018 - 21:32)

   Stinus, lees eens bijvoorbeeld enkele artikelen hierover op OnePeterFive. Dat verduidelijkt het een en ander. Pastoor Mennen schrijft hierover niet zelf maar haalt een artikel aan van Peter kwasniewski, geen kleintje op het kerkelijk gebied.

  Gerard

  (5 augustus 2018 - 21:56)

  Redactie, een zeer dringend verzoek aan u. Blokkeer A.G. Stinus op dit forum. Zijn doel is alleen maar om de boel te provoceren.

  P.Derks

  (6 augustus 2018 - 11:09)

  Stinus, iemand levenslang (= zolang die persoon zal leven) opsluiten ter bescherming van de maatschappij, houdt een groot gevaar in: het gevaar dat die persoon zich ooit kan bevrijden van zijn/haar gevangenis. (En wie kan garanderen, dat dit nooit zal/kan gebeuren?)

  Elk leven is inderdaad door GodZélf gewild en is dus door Hem geheiligd.
  Ik waardeer het ten zeerste, dat U – uit eerbied voor God – élk leven deze hoogste eer toedicht. Echter, de maatschappij (= een grote groep mensen) beschermen is van hoger belang dan de bescherming van het individu.

  Bergoglio (oftewel ‘onze’ paus Franciscus) kan zeggen wat ie wil, ikzelf én mijn kinderen nemen hem niet serieus en zien hem echt niet als leider van de R.K. kerk (wij zien hem hooguit als ketter en leugenaar). Alleen GodZélf kan het geloof veranderen. Echter, God is onveranderlijk en dus ook zijn Leer.

  Bovendien, zolang Benedictus XVI leeft, is HIJ onze levende paus.
  Want: paus ben je je leven lang, net zoals U de vader van Uw kinderen bent en blijft.
  Zelfs de eventuele dood verandert daar niets aan. Daarom moet de kerk ook de regels handhaven vanuit de traditie.

  P.Derks

  (6 augustus 2018 - 11:53)

  Vanuit traditie houdt in: de regels zijn en blijven onveranderd, maar kunnen hooguit in de loop van de tijd verduidelijkt en verfijnd worden.

  P.Derks

  (6 augustus 2018 - 12:16)

  Redactie: Deze site is NIÉT beveiligd!!!

   Peter

   (6 augustus 2018 - 13:49)

   Indien deze site niet beveiligd is, beste P. Derks, dan is dat goed voor diegenen die hier komen rondneuzen en ook eens de waarheid mogen lezen. Misschien nemen ze het op, als ze van goede wil zijn, en door de genaden van de Heer hun dan gegeven door de Allerheiligste Maagd Maria, geleid mogen worden tot het eeuwige heil van hun zielen.
   Weet u ik geef niets om de ‘veiligheid’ op het internet, daar ik de waarheid verkondig en daarvoor niet bevreesd hoef te zijn. Ik heb niets te verbergen. Iedereen, gelijk welke “veiligheidsdienst, staatsveiligheid”, noem maar op, mag gewoon aan mijn deur komen bellen en zijn altijd welkom. Ik zal ze de zuivere waarheid aanbieden, het ware licht Jezus Christus dat iedere ziel verlicht als deze het aanneemt.
   “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” zegt de Heer tot iedereen en ook “Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.”
   Dus wees niet bevreesd en verkondig de waarheid.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  P.Derks

  (6 augustus 2018 - 14:26)

  Peter, U begrijpt het gevaar blijkbaar niet.

  Ik werd ooit gezocht door homofielen en slachtoffers van pedosexueel geweld door kerkleiders.
  Zij hadden bijna mijn IP-adres (met bijgevolg mijn woonadres) gevonden.
  Dit is pas gestopt, nadat het welbekende KN direct commentaar onmogelijk maakte.

   Peter

   (6 augustus 2018 - 15:57)

   Vergeef me, beste P. Derks, maar hiervan was ik niet op de hoogte. Maar als u toch veilig(er) wilt surfen, zijn er wel middelen hiervoor dat uw IP adres gewijzigd kan worden, om dit alles te voorkomen.

  Gerard

  (6 augustus 2018 - 17:54)

  Het gezag van een paus is BEPERKT en is ONDERGESCHIKT aan de TRADITIE. Als Bergoglio VERPLICHT is om antwoord te geven op de vragen die kardinalen aan hem hebben gesteld, dan houdt hij zijn kaken stijf op elkaar. Maar verder kettert hij er behoorlijk op los. Ik ben het met P.Derks eens , die man kun je niet serieus nemen. En alles klakkeloos, aanvaarden wat Bergoglio verkondigd is zware zonde. De H.Thomas van Aquino heeft ons daar toe opgeroepen dat zo iemand MOET worden weerstaan. En dit moet in het openbaar gebeuren. Trouwens de dictator paus is niet de juiste betiteling voor deze verrader. De TIRAN PAUS is een betere benaming.

  Gerard

  (6 augustus 2018 - 18:17)

  En als pastoor Mennen volgens de Traditie spreekt, dan is dit gezag hoger dan die subjectieve mening van Bergoglio. En dan moet Bergoglio deze berisping NEDERIG aanvaarden.

  P.Derks

  (6 augustus 2018 - 20:35)

  Gerard, onze pas nederig???? Hij acht zichzelf hoger dan Godzélf (waardoor hij meent – tegen de traditie in – het R.K. geloof te veranderen). Als ik een ánder geloof wenste, was ik daar al vrijwillig bij aangesloten; daar is geen Bergoglio (of iemand anders) voor nodig,
  Bergoglio is wel nederig in het openbáár (lees: voor de niet gelovige wereld). Echter, hij is spijkerhard voor de RK. leiders en ook voor diegenen die R.K. gelovig zijn. Hij probeert in z’n eentje ons geloof te veranderen (lees: van ons af te pakken), waartoe hij hij de titel ‘paus’ misbruikt.

  P.Derks

  (6 augustus 2018 - 21:21)

  correctie van de 1e zin van mijn laatste reactie.
  Die zin moet natuurlijk luiden: Gerard, onze paus nederig????

  Gerard

  (6 augustus 2018 - 21:58)

  Ja P.Derks ik moet u weer gelijk geven. Hij is inderdaad zeer hoogmoedig. Hij is bezeten door een valse nederigheid. Hij probeert van alles uit, om maar op te vallen. Daarom neemt hij dan ook altijd een fotograaf mee. En hij is inderdaad spijkerhard en is zeer onbarmhartig. Als er camera’s in de buurt zijn, heeft hij altijd een lachend gezicht. Maar zo gauw, hij zich niet meer bespied voelt, veranderd zijn gezicht in zijn gewone norse begrafenisgezicht. Hij is zeer vulgair in zijn spraakgebruik. En hij heeft regelmatig woede aanvallen. Zijn woede uitbarsting op 12 oktober 2015 was zelfs een paroxisme (is hoogste graad van woede).

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.