De Italiaanse priester Davide Pagliarani is de nieuwe Generale Overste van de Sint-Pius X Priesterbroederschap

 

De 47-jarige Don Davide Pagliarani is woensdag, 11 juli 2018 op het algemene kapittel in Ecône, het Zwitserse hoofdkwartier van de Sint-Pius X Priesterbroederschap, door de 41 stemgerechtigde leden verkozen als algemene overste. Hij volgt bisschop Bernard Felay op, die 24 jaar lang de fraterniteit heeft geleid. Don Pagliarani is met meer dan 65% van de stemmen verkozen voor een periode van twaalf jaar. Don Davide Pagliarini werd naar voren geschoven door de entourage van de Spaans-Argentijnse bisschop Alfonso de Gallareta. Hij werkte in Rimini en Singapore voor hij benoemd werd tot overste van het Italiaanse district van de priesterfraterniteit. Sinds 2012 is hij rector van het Onze-Lieve-Vrouw Medeverloster-seminarie in La Reja, in Argentinië. Na zijn ambtsaanvaarding legde hij de geloofsbelijdenis en de antimodernistische eed af. Met zijn verkiezing trekken volgens waarnemers de hardliners binnen de priesterbroederschap de macht naar zich toe. Op donderdag, 12 juli 2018 werden Mgr. Alfonso de Gallareta en priester Chistian Bouchacourt verkozen tot algemene assistenten van de nieuwe generale overste.

In februari 2011 schreef Don Davide Pagliarani in een stuk over het Tweede Vaticaans Concilie: “De uiterste consequentie van de ‘Hermeneutiek van de Continuïteit’ van Paus Benedictus XVI in de tekst Expergiscere Homo van 22 december 2005, aangaande de interpretatie van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie is, dat het Tweede Vaticaans Concilie een niet-onfeilbaar Concilie was. In Expergiscere Homo van 22 december 2005 erkende Paus Benedictus XVI namelijk, dat veertig jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, de diepe malaise die op het Tweede Vaticaans volgde, verbonden is met een probleem van uitleg (hermeneutiek) van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie zélf.

Don Davide Pagliarani schrijft het volgende: “Het lijkt ons, dat de ‘Hermeneutiek van de Continuïteit’ de verdienste heeft, het fundamentele probleem van het Tweede Vaticaans Concilie duidelijk gemaakt te hebben. Het gaat meer om een structureel dan om een inhoudelijk probleem. Het Tweede Vaticaans Concilie leert niet in de klassieke betekenis, maar brengt uitdrukkingen en oude en nieuwe betekenissen samen, elementen van dogmatische aard en overwegingen van pastorale en bijkomstige aard. Dit ‘product’ heeft geen definitieve waarde, maar vormt eerder een basisplatvorm, vanwaar men kan vertrekken voor een constante en onophoudelijke herinterpretatie, altijd levend en actueel, die men niet kan verankeren in een speciaal historisch moment, noch tot uitdrukking kan brengen in onhervormbare uitspraken. Het gaat om een onbedwingbare, hermeneutische beweging, die slechts gestopt zal worden als het Concilie gestopt is, dat wil zeggen als de beweging die het heeft begonnen, geëindigd is. Om tot dit resultaat te komen, zou men waarschijnlijk vooral de inzichten moeten omschakelen tot het feit, dat er weldegelijk een absolute Waarheid bestaat, die tot uitdrukking gebracht en beschreven kan worden via definitieve, dogmatische verklaringen, die geen enkele supplementaire hermeneutiek vragen, of nodig hebben.”

En Don Davide Pagliarani besluit: “Een per definitie onfeilbare tekst kan niet geïnterpreteerd worden. Als immers een onfeilbare tekst een interpretatie nodig heeft, wordt automatisch de inhoud van de interpretatie onfeilbaar en niet meer de originele tekst, in de mate waarin de interpretatie de formulering categorisch en definitief tot uitdrukking brengt, en dus in staat is om bindend te zijn. Een definitie betreft immers noodzakelijk iets definitiefs. Iets definiëren wat niet definitief is, zou betekenen het ondefinieerbare proberen te definiëren. Bijgevolg kan geen enkele autoriteit iemand verplichten iets te geloven voordat men weet wat het is of wat het bevat. De toepassing van dit principe wordt nog veel stringenter als de verantwoordelijke autoriteit zélf een belangrijke noodzaak van interpretatie erkent. Wel, als de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie – na veertig jaar – volgens Paus Benedictus XVI een correcte interpretatie nodig hebben, dan is dat het bewijs, dat de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie niet onfeilbaar zijn en dus het Katholieke geweten niet kunnen verplichten.”

Naar onze bescheiden mening sluit dit alle discussies af aangaande de interpretatie van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook10Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (13 juli 2018 - 13:16)

  Het probleem is dat ze buiten te katholieke kerk staan! En dus geen erkenning heeft, geen probleem voor mij maar misschien voor andere mensen! IK ga graag naar zo’n diensten omdat het geloof er nog zuiver is ik ben een traditionele katholiek die te hostie nog op zijn tong ontvang met alle respect voor mijn Jezus en Heiland!!

   Mathieu Albert

   (13 juli 2018 - 17:25)

   @ Willy,

   Een beetje een merkwaardige redenering. U gaat naar eigen zeggen graag naar diensten van een instituut, dat volgens u buiten de Kerk staat. Dan hoeft u eigenlijk niet te gaan. Indien het klopt wat u zegt, dan zou u beter niet de leugens van de vijanden van de Kerk napapegaaien.

   Paul

   (16 juli 2018 - 22:06)

   Geachte,
   Waarom buiten de Kerk…ik ben met de tridentijnse H. Mis groot gebracht en ga zeker wekelijks nu nog. Hoe lang gaat deze Mis reeds mee? Na 50 jaar post vat. II leegloop van de kerken! Geschreeuw met en tijdens de plechtige communie..lees plechtig afscheid van de Kerk dus, nadien geen kat meer! waarom is de eerbied weg? de fout : geen geestelijken die zich nog willen bezig houden met verkondiging van geloof & zeden..laissez faire ..laissez passer…overal zijn ze te vinden, behalve waar ze moeten zijn? voor het materiële werden er 72 anderen aangesteld…wie heeft de Kerk verlaten en wie heeft zich buiten de Kerk gezet, dit zijn immers nu al de weinige post- conciliairen!!!!!!!

  A. G. Stinus

  (13 juli 2018 - 15:55)

  … Akkoord met Willy : het probleem is dat ze buiten de katholieke kerk staan.
  … Ik heb de huidige catechismus van de katholieke Kerk al veel keer doorgenomen, waarin de leer van de Kerk systematisch uiteengezet is, en die leer is gebaseerd op de openbaring en op alle concilies die er al geweest zijn, inclusief het laatste. En ik vind die leer goed, en de conclusies van het 2e Vaticaans concilie zijn ook goed en juist. Geen problemen.

   Mathieu Albert

   (13 juli 2018 - 17:31)

   @ Stinus,

   Uw reactie slaat helemaal nergens op.

   Waarom zou de Priesterbroederschap van Sint Pius X “buiten de Katholieke Kerk” staan?

   Het is niet omdat de canonieke status van de Pius X door Rome opzettelijk zwevende gehouden wordt, dat zij de facto ook écht “buiten de Katholieke Kerk” zouden staan.

   U ventileert een mening die nergens op gebaseerd is.

   Uw bewering dat de Leer van de Katholieke Kerk gebaseerd is op “alle concilies die er al geweest zijn, inclusief het laatste” is ronduit lachwekkend, omdat de teksten van het Tweede Vaticaans Concile op hondernden punten de Leer van de Katholieke Kerk tegenspreken.

   Het is het één of het ander, niet beiden.

   Het toont aan dat u de teksten nooit eens serieus gelezen hebt, maar dat u zichzelf blaaskes wijsmaakt.

  Gerard

  (13 juli 2018 - 18:52)

  Ik ben kots misselijk geworden van die lasteraar en onruststoker A.G. Stinus. Man houdt toch op met uw leugens op dit forum te verspreiden. U verwijt ons dat wij het beter willen weten dan de paus. Welnu waarom wilt u het dan beter weten dan uw paus. De Priesterbroederschap Sint Pius X heeft rechtstreekse biechtjurisdictie van de huidige paus gekregen. Ook hebben ze de jurisdictie om mensen geldig te trouwen. Ook werd de vorige overste door de huidige paus meerdere malen aangesteld om als kerkrechter namens de paus op te treden. De priesters van Sint Pius X, worden telkens gastvrij in de Sint Pieter in Rome ontvangen en mogen daar het Heilig Misoffer opdragen. Hoezo staan zij buiten de kerk. Bent u werkelijk zo dom? Het lijkt er wel op. En nu moet ik nodig kotsen.

   Bart

   (13 juli 2018 - 20:52)

   Beste Gerard. U mag het oneens zijn met A.G. Stinus maar zou u a.u.b. beleefd willen bljven? Als uw mentaliteit tekenend is voor het Pius X publiek, blijf ik er liever verre van. Volgens Ecclesiae Unitatem is de broederschap van Pius X niet in volle communio met de Kerk en oefenen hun priesters hun dienstwerk illegitiem uit. Hieruit volgt dus dat Stinus niet helemaal ongelijk heeft, al staat SSPX niet helemaal buiten de Kerk.
   Zullen we wat respectvoller communiceren? Dat is wel zo katholiek.

    Mathieu Albert

    (13 juli 2018 - 22:37)

    Beste Bart,

    In Ecclesiae Unitatem heeft Paus Benedictus XVI het over: “Maar het is duidelijk dat de doctrinele vragen blijven en, zolang ze niet opgehelderd zijn, heeft de Broederschap geen canonieke status en haar dienaren en kunnen op legitieme wijze geen dienstambt uitoefenen.”

    Toevallig vergeet Paus Benedictus XVI de ‘doctrinele vragen’ op te sommen. Maar, daar gaat het niet over. In Rome heeft men altijd al geweten dat Mgr. Lefebvre en de SSPX gelijk hadden, maar dat kunnen ze natuurlijk niet toegeven.

    Rome wil de knieval van de SSPX voor het Tweede Vatciaans Concilie en de Mis van Paulus VI.

    In het stuk wat ik hierboven schreef, is het toch zonneklaar, dat geen zinnig mens de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie serieus kan nemen, omdat iedereen ze op een andere manier interpreteert. Hoe moeten die teksten worden geïnterpreteerd, aangezien men niets gedefinieerd heeft. Wat is oecumene? Wat is godsdienstvrijheid?

    Over de Mis van Paulus VI kunnen we kort zijn. Dat is een schismatieke rite!

     Bart

     (14 juli 2018 - 11:07)

     Akkoord, het ging me voornamelijk over de “toon” waarmee sommigen op elkaar reageren. Dat vind ik echt niet netjes.
     Een vraag, misschien dat u iets weet: Heeft de Kerk ooit een overzicht gegeven van de liturgische veranderingen, met motivatie, zodat de gewone gelovigen het “hoe en waarom” op een overzichtelijke manier kunnen nagaan? Ik ben nog maar pas geïnteresserd geraakt in de traditie en ik vraag me af of de gelovigen het allemaal maar hebben moeten slikken of dat er toch ergens een uitleg bestaat waar je als gewone gelovige iets mee kunt, zonder je te moeten verdiepen in weet ik wat voor stapel documenten. Groet.

      Mathieu Albert

      (14 juli 2018 - 11:44)

      Beste Bart,

      Volgens mij bestaat een dergelijk kerkelijk overzicht niet. Er zijn natuurlijk een hele boel veranderingen doorgevoerd in de jaren 1965 tot 1970 met de bijbehorende documenten. In die periode werd er aan de Tridentijnse Mis zélf gemorreld voordat ze in 1969 op een illegitieme manier werd ‘afgeschaft’. Natuurlijk zijn die documenten allemaal frauduleus. Een interessant detail is dat Paulus VI de Novus Ordo Missae nooit ondertekend heeft.

      De gelovigen die trouw bleven, tastten in het duister en de pastoors zeiden alleen maar, dat het vanaf nu zo was en dan werd er naar de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie verwezen. Zo werden reeds in 1965 in België de zogenaamde volksaltaren ingevoerd waar de Tridentijnse Mis versus populum werd gecelebreerd. Deze verwarde periode heeft veel mensen aan het twijfelen gebracht en van hun geloof laten afvallen.

      Uiteindelijk heeft men van alles en iedereen gehoorzaamheid geëist. Er is natuurlijk veel verzet geweest, maar uiteindelijk is bijna iedereen overstag gegaan. De gelovigen gingen ervan uit dat de bisschoppen en co te goeder trouw handelden. Maar, nu is het duidelijk, dat de aanstokers van het hele proces erop uit waren om de Kerk zo niet kapot te maken, dan toch zwaar te beschadigen. Maar, de vernieuwingen waren fundamenteel bedrog.

  Gerard

  (13 juli 2018 - 20:13)

  Het Vaticaan heeft meerdere keren, naar buiten gebracht dat de FSSPX niet buiten de Kerk staat. En dat het een interne kwestie van de Kerk betreft. En daarom ook wordt er onderhandeld met de congregatie van de Geloofsleer en niet met de congregatie van de eenheid van de Christenen. Ook heeft het Vaticaan meerdere keren gezegd, dat de gelovigen die bij de Priesterbroederschap Sint Pius X op zondag het Heilig Misoffer bijwonen, aan hun zondagsplicht hebben voldaan. Dus iedereen kan met een gerust hart de sacramenten van de FSSPX geldig ontvangen. Ook al zou de FSSPX deze jurisdictie niet hebben, dan kunnen de gelovigen nog geldig volgens het kerkrecht en de leer van de Kerk de sacramenten geldig bij de FSSPX ontvangen. Er kan dan ook o.a. een beroep worden gedaan op een noodsituatie. Buiten dit geld ook de hoogste wet van Kerk, dat het zielenheil op de eerste plaats staat. Dus dit gaat boven alle wetten uit. Regelmatig zijn bisschoppen door het Vaticaan teruggefloten die de mensen bang wilden maken door hun te dreigen met excommunicatie als ze het Vormsel van een van de bisshoppen van de FSSPX wilden ontvangen. Ook heeft een keer paus Benedictus rechtstreeks ingegrepen toen een overijverige pastoor zijn Kerk niet ter beschikking wilde stellen, voor een eerste Heilige Mis van een priester van de FSSPX die een parochiaan van deze kerk was.

  Gerard

  (13 juli 2018 - 20:41)

  Regelmatig wordt de FSSPX door behoudende kardinalen en bisschoppen benaderd en zelfs gesmeekt om zo door te gaan en standvastig te blijven. Hun hoop is op de FSSPX gevestigd.

  Gerard

  (13 juli 2018 - 21:02)

  A.G. Stinus wij hebben niets met uw subjectieve mening te maken, wij hier gaan uit van de objectieve leer van de Kerk. U bevindt zich op een traditioneel forum die de overgeleverde leer ook wel de geloofsschat willen bewaren. En deze laten wij ons niet van u afpakken.

  Jules van Rooyen

  (13 juli 2018 - 21:45)

  Een enkele kanttekening, beste Mathieu.
  De Priesterbroederschap en haar grote schare gelovigen wereldwijd, zijn door de hemel beschermd geweest tegen de ondergang.
  Pas na 5 jr. is de harde waarheid doorgebroken, dat het eerdere diplomatieke Vat/PX overleg in 2010/2011/2012, een miskleun van jewelste was, en dat de Priesterbroederschap bijna in de val gelopen was van het net, gespannen door B XVI, ja, de vroegere kardinaal Ratzinger, “le serpent”, volgens Mgr Levèbvre.
  Vele gelovigen zagen de bui hangen, maar de top leek ieder contact met de realiteit verloren te hebben. Wellicht was dit een gevolg van 24 jr. eenzaamheid aan de top, gepaard aan slechte onderlinge communicatie, afstemming en besluitvorming.
  De opgelopen schade ligt in de persoonlijke sfeer van uittreders, onterechte degradaties en functie ontheffingen en tenslotte, vooral de tragische verwijdering op valse gronden van Mgr. W., hebben sporen getrokken met een zekere mate van angst cultuur, dat ik herken uit de militaire wereld. Mgr. W. heeft de ingebakken afgang tegenover het V2 Vaticaan, jarenlang, vanaf de start der valse hoop, voorzien.
  Het meest frappant lijkt mij echter, het blijkbaar ontbrekende inzicht aan de top, dat herstel van de Traditie van de katholieke Kerk van altijd, geen kwestie is van overmoedig mensenwerk : ontoereikend, niet van het vereiste niveau.
  Het vervloekte V2 concilie was het eeuwenlang bewerkte resultaat van duivelswerk, vanaf de Franse revolutie (1789), die weer het gevolg was van het opheffen van de orde der Jezuïten, door Paus Clemens XIV, in 1773.
  In 1789/1791, brak de duivel door naar de zichtbare wereld, met de officiële emancipatie van de Synagoge van Satan (Ap. 2:9 ; 3:9).
  De .:. Rampolla aanslag bij het conclaaf voor de Paus verkiezing in 1903, kon nog worden verijdeld, door de geheime dienst van de Oostenrijkse keizer. Maar met het V2 concilie waren de katholieke vorsten verdwenen. De tweede duivelse aanval was de maçonnieke greep naar de macht in 1958, 1962, 1965, van .:. J XXIII en .:. de joodse P VI. Tegenover het eeuwenlang geprepareerde, duivelse geweld tegen de katholieke Kerk van altijd, is enkel hemels, Mariaal ingrijpen toereikend. Zij zal de kop van de slang verpletteren. Daarover hoeven we ons geen zorgen te maken, dat gebeurt, dat is zeker, maar in alle nederigheid, hebben we daarop te wachten.

  Gerard

  (13 juli 2018 - 22:12)

  Bart ik ben beleefd. Maar als je telkens het bloed onder de nagels wordt weggehaald, dan houdt het een keer op. U schijnt het ook niet te willen begrijpen. Blijf daar gerust weg. Hoe kan de FSSPX illegitiem hun dienstwerk verrichten terwijl zij jurisdictie bezitten. Dat ze nog geen canonieke status hebben is een ander verhaal. Trouwens ik zie steeds meer gelovigen komen bij de FSSPX. Vooral veel jongeren en jonge gezinnen. En aan de mentaliteit mankeert niets. Er heerst daar een goede en zeer eerbiedige sfeer. Als ik dan verplicht wegens familie omstandigheden een begrafenis moet bijwonen bij de novus ordo dan schrik ik mij telkens rot. En het wordt daar steeds gekker als je dan nog de kans hebt om door een priester begraven te worden. Meestal doen het de leken. En als er dan een priester van elders de begrafenis kan doen, wordt deze nog geweigerd. Laatst nog. Ik kwam de Kerk binnen en ik wist niet wat mij overkwam. Een gigantisch kabaal iedereen was met elkaar aan het praten, het leek wel of ze zaten te wachten op een voorstelling. Dan begon het, totaal afwijkend van de novus ordo liturgie. Maar ja, waar wordt die nog volgens de geldende rubrieken opgedragen? De priester kwam binnen gekleed in een feestelijk goudenbrokaat koormantel. Vooraf gegaan door vrouwen van rond de veertig jaar in traditionele misdienaars kleren. Alleen maar voordrachten van neven en nichten en kleinkinderen. Hele verhalen sommige verhalen die heel privé waren. Ik geloof niet dat mijn tante daar zo blij mee zou zijn geweest, dat die zo a publiek werden verteld. Geen schuldbelijdenis van dat alles niets. Wel werden er telkens kaarsjes door de kleinkinderen opgestoken. Dan op een gegeven moment de zogenaamde consecratie???????????. Natuurlijk bleef iedereen zitten. En bij de communie liep iedereen naar voren. Samen hokkend , mensen die nooit in de kerk komen protestanten iedereen. Er bleven maar een paar zitten, ik geloof vijf met mij meegeteld. Ik kreeg een heel naar gevoel over mij. Ik ben heel blij dat ik elke zondag in de gelegenheid ben om de tridentijnse mis bij te mogen wonen. Alles heel eerbiedig. De dames en meisjes keurig gekleed in jurk met het hoofd bedekt. Elke keer een geweldige preek, op een manier zodat de kinderen het ook snappen. Prachtig latijns koorgezang. Een schitterend mooi hoofdaltaar en zeer mooie heiligenbeelden. Ik kom daar altijd heel blij vandaan. Maar Bart blijf gerust weg met je kritiek. Ga maar naar die chaos. Maar kom niet aan de FSSPX met je belediging dat zij illegitiem bezig zijn.

   Maria

   (14 juli 2018 - 11:48)

   (Ik ben heel blij dat ik elke zondag in de gelegenheid ben om de tridentijnse mis bij te mogen wonen. Alles heel eerbiedig. De dames en meisjes keurig gekleed in jurk met het hoofd bedekt. ) Wij zijn al bijna 2 jaar naar traditie katholiek gegaan. Ik trek ook nu jurk aan en mantila (hoofd bedekt), het is totaal anders dan de novus orde mis, ik weet het niet wat moet ik zeggen, kortom we danken God dat wij kunnen elke zondag om de Tridentijnse Mis bij te mogen wonen. (sorry mijn nederlands is niet goed).

  Gerard

  (13 juli 2018 - 23:36)

  Bart je kunt niet een beetje buiten de Kerk staan. Je bent binnen de Kerk of buiten de Kerk. En wie is er hier beledigend. U kunt er ook wat van. Graag wel deskundig blijven.

   Bart

   (14 juli 2018 - 11:31)

   Ik vind uitingen als “kotsen” tegenover anderen heel wat meer beledigend dan het citeren van een kerkelijk document wat ik doe. Maar goed, als u in de waarheid staat, hoeft u zich niet te laten doen door anderen. Laat het bloed maar onder uw nagels zitten en laat u niet verleiden tot ergernis vriend. “Nicht ärgern, nur wundern” zei Goethe. Ik voel met u mee betreffende de liturgische janboel van tegenwoordig en heb zeer veel waardering voor de eerbied en de echte katholieke geloofsbeleving van hen die de traditie eerbiedigen. Ik hoop zelf ooit die richting uit te komen als enkele praktische omstandigheden het me toelaten. Groet.

  Hellebuyck Peter

  (14 juli 2018 - 00:50)

  Beste,
  Daar ik geen theoloog ben laat ik me in de discussie met de traditionele katholieken altijd leiden door het gezag van paus JP2. Deze paus was onmiskenbaar heilig en zijn pontificaat werd begeleid door tekenen uit de hemel. (geheim van Fatima en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid) Hij heeft zelf deelgenomen aan Vaticanum 2 (V2). In zijn geschriften heeft hij V2 uitvoerig geciteerd. Hij heeft gezegd dat de rijkdom van V2 nog jaren nodig heeft om vruchten voort te brengen. Naast misstanden in de kerk van V2 die JP2 altijd bestreden heeft zijn er ook vruchten van heiligheid van V2. Onder de gelovigen die V2 hebben aanvaard zijn verschillende zaligen en heiligen, er zijn nieuwe bewegingen in de kerk ontstaan, er zijn de wereldjongerendagen. JP2 heeft altijd gewezen op de dwalingen van de progressieven maar ook op de dwalingen van het integrisme. Het is niet niks dat hij Monseigneur Lefevre heeft geëxcommuniceerd.
  Persoonlijk heb ik deze gedachte bij de stelling van priester Davide dat V2 niet waar kan zijn omdat V2 op verschillende manieren kan uitgelegd worden. V2 was geen dogmatisch concilie. V1 was dat wel. In V2 werd er geen nieuw dogma geformuleerd. Dit is een meestal korte formulering die maar op één wijze is uit te leggen. Dat wil daarom niet zeggen dat de teksten van V2 niet de waarheid kunnen zijn. Denk aan de bijbel waarvan we geloven dat ze onfeilbaar het Woord van God is. Op hoeveel manieren zou de bijbel in de loop der geschiedenis niet uitgelegd zijn? Is ze daarom onwaar? We geloven dat het aan het leergezag van de katholieke kerk toekomt om de juiste verklaring te geven. Zo ook bij de teksten van V2. Als we maar de interpretatie volgen die het leergezag geeft. Deze interpretatie is onder andere te vinden in de geschriften van paus JP2. Persoonlijk voel ik me niet geroepen om te twijfelen aan het woord van een heilige als paus JP2 of aan de teksten van een concilie die goedgekeurd zijn door de verzamelde bisschoppen, bevestigd door de heilige pausen Paulus 6, JP1, JP2 en Benedictus. De kerk geniet de bijstand van de H. Geest. Ik geloof vast dat deze heilige pausen in de liefde van God waren (zijn) en het hoofd en de éné heilige, katholieke en apostolische kerk.

   Jules van Rooyen

   (14 juli 2018 - 08:21)

   Alvorens met U in discussie te gaan, beste Hellebuyck Peter, mag ik U aanraden om eerst het YouTube filmpje te zien, The Third Secret of Fatima (3rd Edition), gemaakt door de paters monniken van de Most Holy Monastry, een traditionele orde op de Hebriden, naar eigen zeggen, het “laatst overgebleven beschaafde eiland” van het VK. Een lange zit, maar in stukken, gaat het prima.
   Misschien valt U van uw stoel, geconfronteerd met de revolutionaire, ketterse handelingen van die onterende en trouweloze V2 pausen, waar niets heiligs aan is. Maar het filmpje vereenvoudigt het onderlinge verstaan, op deze traditioneel katholieke webstek.
   Tenslotte, het Evangelie, noch de Epistels van Paulus zijn ter interpretatie, ons gegeven. Dat is een Luthers modernisme, dat alle kanten open laat. Voor protestanten is de bijbel een keuzemenu. Het genie van de heilige teksten uit de Openbaring bestaat er juist in, dat ze niet voor “interpretatie” vatbaar zijn, ze zijn letterlijk e lezen. Daarom bestaan ze al 2000 jr. onveranderd.

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 12:02)

   Beste Peter,

   We oordelen niet over het feit of Paus Johannes Paulus II al dan niet in de hemel is. Maar, voortgaande op zijn woorden en daden is het zonneklaar dat er niets heiligs was aan die man. Integendeel.

   De zogenaamde excommunicatie van Mgr. Lefebvre, die overigens niet rechtsgeldig was, is één van de grootste staaltjes van vuile machtspolitiek in de geschiedenis van de Kerk. Het weigeren van een bisschop aan Mgr. Lefebvre door Johannes Paulus II is puur machtsmisbruik.

   Waarom zou men niet aan de woorden van een paus mogen twijfelen, wanneer duidelijk is, dat hij maar louter persoonlijke opinies verkondigt?

   Als er in deze zaak één heilige is, dan is het toch wel Mgr. Marcel Lefebvre.

  willy

  (14 juli 2018 - 09:20)

  @ Mathieu Albert, Beste Albert we moeten te eenheid bewaren ik heb gewoon mijn mening gegeven, dat mag toch nog hoop ik ? Het gaat over de waarheid, Jezus sprak niet alleen te waarheid, hij was te waarheid . Zijn waarheid is zuiver !! En wij mensen schieten hierin vaak te kort !!

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 12:06)

   Beste Willy,

   Ik heb niets tegen meningen op voorwaarde dat ze correct zijn.

   De Kerk is gebaseerd op Goddelijk en Kerkelijk Recht. De regels moeten gevolgd worden, ook en vooral door Rome zélf.

   Als Rome zo geïnteresseerd zou zijn in een canonieke erkenning van de SSPX én in de eenheid van de Kerk, dan hadden ze het nooit zover laten komen. Rome heeft hier heel veel boter op het hoofd.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 12:44)

  Bart, ik weet niet of u de Duitse taal machtig bent. Want dan kan ik u verwijzen naar het boek “Katechismus zur Kirchhlichen Krise. ( 100 Fragen und Antworten ). Geschreven door pater Matthias Gaudron. Verkrijgbaar bij w.w.w.Sarto.de Verder kan ik u verwijzen naar het boek Iota unum geschreven door Romano Amerio. Uitgegeven door het Thomas More genootschap, 3000 Leuven, België. ISBN: 2-7233-0359-4 Dit boek is in het Nederlands. Ik weet niet of het nog in de handel verkrijgbaar is. Ik weet wel dat het ook verkocht wordt door de Priesterbroederschap St. Pius X. Als u dit boek gelezen hebt is u alles duidelijk. Geld ook voor het eerste boek.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 13:04)

  Er is ook een kort kritisch onderzoek naar de nieuwe mis door drie Kardinalen.( Niet de allerminste). Daar blijft niet veel heel van de nieuwe liturgie. En zien wij er de vruchten van. Misschien staat het ergens op internet. Ik denk dat de redactie van dit forum u ook verder kan helpen. Misschien kunnen zij deze brief op het forum plaatsen. Dan zullen veel mensen de ogen open gaan.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 13:50)

  Het valt mij telkens op, dat hier op dit forum steeds mensen menen te moeten reageren, die niet voldoende kennis van zaken hebben. Maar wel het hoogste woord voeren. Als u met iets moeite heeft, stel u dan alstublieft wat bescheidener op. En als u iets niet duidelijk is, stel dan een vraag. Dit is een TRADITIONEEL FORUM wat zich vasthoud aan de onveranderlijke leer van de Kerk. Bent u het met de doelstelling van dit forum niet eens, blijf dan weg en houd op met trollen a.u.b.

   Peter

   (14 juli 2018 - 15:06)

   Dat is wel gezegd, beste Gerard, “Dit is een TRADITIONEEL FORUM wat zich vasthoud aan de onveranderlijke leer van de Kerk.” “Bent u het met de doelstelling van dit forum niet eens, blijf dan weg en houd op met trollen a.u.b.”.
   De onveranderlijke leer van de Rooms Katholieke Kerk is zo mooi en overduidelijk. Waarom er nog zijn die zich in die nep-documenten van Vat II, waar hier en daar fragmenten van de goede encyclieken van pre-vatII gemend met het vergif van het modernisme, willen verdiepen en verdedigen begrijp ik niet goed.
   De leer van de K. Kerk tot 1960 was volledig en duidelijk. Er moest geen jota aan toegevoegd worden. De H. Sacramenten waren perfect zoals het de Heer behage en vele zielen naar de Hemel brachten geleid door God de H. Geest en Zijn Bruid de Moeder Gods. Dat is het zichtbare gezonde deel van de K. Kerk, waaraan de zielen kunnen zien hoe ze moeten handelen om tot het eeuwige heil te komen. Een zichtbare Kerk waaraan de zielen door voorbeeld en geschriften kunnen vaststellen dat het de Kerk van Jezus is, waarvan Hij het Hoofd is en waaraan de kleintjes zich niet ergeren. Indien de ledematen van Zijn Mystiek lichaam ziek zijn en niet meer gehoorzamen aan de bevelen van het Hoofd, wat blijft er dan nog over van het lichaam?
   Het zichtbare gezonde deel van de Kerk zijn de clerus, de instituties, de gezinnen, de regeringen en instellingen die de Kerk dienen in heiligheid en onberispelijkheid door de leer toe te passen en het Koningschap van Christus op aarde hierdoor bespoedigen. Daar handelt Sint Paulus er meermaals over in zijn apostolische brieven:

   1Co_4:6 Broeders, ik heb deze dingen toegepast op mijzelf en Apollo terwille van u, opdat gij in ons voorbeeld zoudt leren: “Niet boven hetgeen geschreven staat;” opdat de een zich niet opblaast ten voordele van een ander en ten nadele van een derde.
   Gal_3:15 Broeders, ik redeneer uit een menselijk voorbeeld. Het is er mee gesteld als met een menselijke wilsbeschikking, die door niemand vernietigd wordt of gewijzigd, wanneer ze eenmaal rechtsgeldigheid heeft verkregen.
   Php_3:17 Broeders, volgt mij na, en richt u naar hen, die zich naar ons voorbeeld gedragen.
   2Th 3:12 Hen gebieden en vermanen we in den Heer Jesus Christus, om rustig te werken en hun eigen brood te eten.
   2Th 3:13 En gij broeders, wordt niet moede, het goede te doen.
   1Ti_1:16 maar daarom juist heb ik ontferming gevonden, opdat aan mij, den grootste, Jesus Christus zijn volle lankmoedigheid zou tonen, als voorbeeld voor hen, die in Hem zullen geloven ten eeuwigen leven.
   1Ti_4:12 Zeker, niemand mag uw jeugd verachten; maar wees gij dan ook een voorbeeld voor de gelovigen in woord en in wandel, in liefde, in geloof en in onschuld.

   Van al deze vermaningen zien wij niets in de VatII club. Helemaal niets!
   De satanische zet van VatII geleid door de criminele bende van de vrijmetselarij heeft daar een stokje (enfin een hele dikke) voor gestoken en de zielen een naäap-leer, vol van ketterijën voorgeschoteld. (de ergste zonde die er kan bedreven worden, daar het een zonde is tegen de werking van de H. Geest en de zielen verhindert het eeuwige heil te verwerven)
   Men laat hier op dit forum mensen geloven dat dit huidig theater “de kerk” is en dat deze die door ontelbare ketterijen voortdurend de zielen misleiden. (Een ketter is iemand die tegen de onveranderlijke goddelijke wetten zondigt.)
   Door bedrieglijke plannen om de leer van Christus en Zijn Kerk te veranderen in een satanisch ritueel, met alle nep-titels en vertoningen, in het land en het breed uitgesmeerd door hun helpers van de media, hebben ze bij het oprichten van een nep-kerk vele zielen misleid en (spijtig genoeg) naar de afgrond geleid.
   Ten slotte nog dit. Pater Don Villa Luigi juist voor het heengaan naar de Heer, heeft nog dit gezegd. “Ik ben ervan overtuigd dat er een Heilige Paus zal komen die het VatII concilie openlijk nul en nietig zal verklaren.
   Luk 17:1 Nog sprak Hij tot zijn leerlingen: Het is onvermijdelijk, dat er ergernissen komen; maar wee hem, door wien ze komen.
   Luk 17:2 Het ware hem beter, dat hem een molensteen om de hals werd gehangen, en hij zó in de zee werd geworpen, dan dat hij aan een dezer kleinen ergernis geeft.
   Luk 17:3 Neemt u in acht. Als uw broeder zondigt, berisp hem; en als hij tot inkeer komt, vergeef hem.
   Ondertussen goede moed.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Piet van Puk

  (14 juli 2018 - 14:35)

  Leest u dit https://gloria.tv/text/2mZN8azZZYgW44sPFhXz6p3VC/replies (Nederlandstalig)

  Kort kritisch onderzoek van de nieuwe misorde. Kardinalen Bacci en Ottaviani (1969).

  Gerard

  (14 juli 2018 - 14:48)

  Bart, ik verwijs u ook naar YouTube Pater Schmidberger FSSPX über die tridentinische Messe. Dan wordt u ook heel veel duidelijk.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 15:11)

  Aan Maria. Dat geeft niet dat je Nederlands niet helemaal correct is. Je boodschap is duidelijk. Bedankt voor je bericht.

   Bart

   (14 juli 2018 - 15:40)

   Kijk, hier wordt ik nu wijzer van. Nogmaals, dank!

  Benjamin Van Dyck ☩

  (14 juli 2018 - 15:17)

  ☩JMJ☩

  De V2-dwalingen en de novus ordo ritus moeten verworpen worden, en de vrijmetselarij in Rome ontmaskerd, maar separatisme tegenover het kerkelijk gezag is nooit een gerechtvaardigde praktijk, want alle clericale jurisdictie vloeit voort uit de Sleutelmacht van Petrus en de schending van die jurisdictie door wilde wijdingen van priesters en bisschoppen ter constructie van autonome structuren is per definitie schismatiek. Ter gelegenheid van de heiligschennende bisschopswijdingen door Lefebvre werden slechts vijf personen excommunicati verklaard, en zodus bleef de rest van diegenen verbonden met de FSSPX lid van de Katholieke Kerk, dat is, zij waren nog binnen de Kerk. Het is dus niet dat men automatisch buiten de Kerk staat wanneer men naar de Mis gaat bij de FSSPX, gezien de FSSPX nooit formeel als sekte geanathematiseerd geworden is door de Apostolische Troon, maar het is wel heiligschennend en onwettig.

  De FSSPX bestaat kerkrechtelijk niet en haar praktijk is objectief schismatiek, gebaseerd op een valse ecclesiologie in de geest van het gallicanisme.

  Toen er zich in de nasleep van het Concilie een anti-modernistisch verzet aan het vormen was zijn er separatistische groepen ontstaan die dat verzet verzwakt hebben. Vele mensen, in hun verwarring en perplexiteit om hetgeen er in Rome aan het gebeuren was, meenden redding te zien in die groepen, maar in werkelijkheid ging het om een isolationisme dat Katholieken aan het vervreemden was van de juiste ecclesiologische begrippen zodat men dwalingen met dwalingen ging bestrijden. Ondertussen konden de modernisten in Rome hun gang gaan, want anti-modernistische Katholieken sloten zich bij wijze van spreken op in hun onwettige kapellen en lieten de diocesen in brand staan; zij hadden ‘hun’ Mis en zij waren content.

  Een canoniek priester is geïncardineerd in een diocees (of heeft een clericale status in een religieuze orde), en die incardinatie wordt voltrokken door de toediening van het tonsuur. Het is de incardinatie die een man tot clericus maakt reeds voor de wijding; de priesters van de FSSPX zijn niet geïncardineerd, en het tonsuur dat zij gekregen hebben van de FSSPX-bisschoppen is dan ook een lege daad. Ook het gebruik van pontificalia in de FSSPX zoals de bisschopsring, symbool van de eenheid tussen een bisschop en zijn diocees, is een lege daad. Canoniek zijn die mensen leken.

  De enige juiste weg is binnen de kerkelijke jurisdictie gebied heroveren. Daar hebben de modernistische bisschoppen trouwens schrik van, en niet van separatistische groepen.

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 22:38)

   Beste Benjamin,

   Wanneer je beweert, dat de bisschopwijdingen door Mgr. Lefebvre ‘heiligschennend’ zouden zijn, dan weet je echt niet wat je zegt. Bisschoppen wijden nu eenmaal bisschoppen en daar is niets heiligschennends aan.

   Verder schrijft u: “Toen er zich in de nasleep van het Concilie een anti-modernistisch verzet aan het vormen was zijn er separatistische groepen ontstaan die dat verzet verzwakt hebben.” Dit is totaal vals. Die groepen zijn pas ontstaan na de bisschopswijdingen van Mgr. Lefebvre en die zijn niet ‘seperatistisch’ zoals u beweert omdat ze onder Ecclesia Dei vallen.

   De FSSPX zelf is trouwens ook geen ‘seperatistische’ groep omdat ze volgens het kerkelijk recht, totaal legitiem zijn opgericht.

   Het was Mgr Charrière, bisschop van Fribourg, die de FSSPX in zijn bisdom heeft opgericht op 1 november 1970 en op 18 februari 1971, heeft de prefect van de Congrgatie voor de religieuzen, Kardinaal Wright, de statuten van de FSSPX goedgekeurd. Hun kapellen waren dus zeker niet onwettig zoals u beweert.

   Uit uw commentaar blijkt ook, dat u nog nooit met een modernistische bisschop heeft samengewerkt. Uw beeld aangaande ‘bisschoppen’ is nog steeds een beetje idylisch en zelfs naïef, hetgeen me verwondert.

   Met uw uitspraak van “zij hadden ‘hun’ Mis en zij waren content” gaat u voorbij aan het fundamentele feit, dat de Tridentijnse luiturgie de liturgie is van de Latijnse Kerk en dat heeft dus niets met ‘hun’ Mis te maken, maar alles met het wezen van de Katholieke Kerk.

   Uw verhaal over incardinatie is totaal fout. Een clericus kan ook geëxcardineerd zijn, maar dan blijft hij clericus. Incaridnatie heeft ook niets met de tonsuur te maken, want dan zouden alle novus ordo priesters en bisschoppen géén clerici zijn. Verder zijn de priester van de FSSPX weldegelijke geïncardineerd en wel bij de FSSPX zelf, omdat zij gehoorzaamheid beloven aan hun overste. De priesterwijdingen van de FSSPX en hun bisschopswijdingen zijn 100% geldig. Die ‘mensen’ zijn helemaal géén leken. Helaas gaat u hier helemaal de mist in.

    Benjamin Van Dyck ☩

    (15 juli 2018 - 05:15)

    ☩JMJ☩

    Citaat Mathieu Albert: “Wanneer je beweert, dat de bisschopwijdingen door Mgr. Lefebvre ‘heiligschennend’ zouden zijn, dan weet je echt niet wat je zegt. Bisschoppen wijden nu eenmaal bisschoppen en daar is niets heiligschennends aan.”

    U toont aan dat u, zoals de grote hoop hier, weinig van ecclesiologie kent.

    Citaat Mathieu Albert: “Dit is totaal vals. Die groepen zijn pas ontstaan na de bisschopswijdingen van Mgr. Lefebvre en die zijn niet ‘separatistisch’ zoals u beweert omdat ze onder Ecclesia Dei vallen.”

    Ik had het over de FSSPX en de sedevacantistische groepen, niet over de Ecclesia Dei groepen.

    Citaat Mathieu Albert: “De FSSPX zelf is trouwens ook geen ‘separatistische’ groep omdat ze volgens het kerkelijk recht, totaal legitiem zijn opgericht.
    Het was Mgr Charrière, bisschop van Fribourg, die de FSSPX in zijn bisdom heeft opgericht op 1 november 1970 en op 18 februari 1971, heeft de prefect van de Congregatie voor de religieuzen, Kardinaal Wright, de statuten van de FSSPX goedgekeurd. Hun kapellen waren dus zeker niet onwettig zoals u beweert.”

    Het Pausdom is de opperste rechtsmacht op aarde, en weigert sinds de opheffing van de FSSPX canonieke status aan die groepering (misschien tot binnenkort, want het feit dat een trivirum als leiderschap gekozen is in de FSSPX waarvan alle drie de personen een band hebben met Argentinië is een duidelijk signaal naar Bergoglio toe). Ecône is dus welzeker separatistisch en hun kapellen zijn onwettig. Voor dat zij opgeheven waren liet Lefebvre de priesters die hij wijdde incardineren in diocesen; na de opheffing niet meer omdat de diocesane bisschoppen hen weigerden. U doet alsof u niet begrijpt dat ik het over de FSSPX had na de opheffing.

    Citaat Mathieu Albert: “Uit uw commentaar blijkt ook, dat u nog nooit met een modernistische bisschop heeft samengewerkt. Uw beeld aangaande ‘bisschoppen’ is nog steeds een beetje idyllisch en zelfs naïef, hetgeen me verwondert.”

    Het gaat hier niet over de persoonlijkheden van de modernistische bisschoppen, maar over het bisschoppelijk gezag in haar objectieve realiteit, onafhankelijk van het feit dat goddeloze rotzakken de ambten bekleden. Wanneer gaat u ophouden met de afleidingsmanoeuvres?

    Citaat Mathieu Albert: “Met uw uitspraak van “zij hadden ‘hun’ Mis en zij waren content” gaat u voorbij aan het fundamentele feit, dat de Tridentijnse liturgie de liturgie is van de Latijnse Kerk en dat heeft dus niets met ‘hun’ Mis te maken, maar alles met het wezen van de Katholieke Kerk.”

    De tridentijnse Ritus is de enige rechtsgeldige Ritus van Rome, maar u begrijpt mijn punt niet. De tridentijnse Mis is geen privaat bezit dat men mag wegstelen uit de Kerk; zij hoort thuis binnen de Kerk, en niet in schismatieke kapellen waarin men zich verbergt terwijl men zich van de Kerk niets meer aantrekt.

    Citaat Mathieu Albert: “Uw verhaal over incardinatie is totaal fout. Een clericus kan ook geëxcardineerd zijn, maar dan blijft hij clericus.”

    Een geëxcardineerd clericus is geen clericus meer, tenzij hij in een ander diocees geëxcardineerd werd. Het sacramenteel priesterlijk merkteken blijft natuurlijk voor eeuwig, maar dat is een andere zaak.

    Citaat Mathieu Albert: “Incardinatie heeft ook niets met de tonsuur te maken, want dan zouden alle novus ordo priesters en bisschoppen géén clerici zijn.”

    Mijn punt is dat de clericale staat niet voortkomt uit het Wijdingssacrament, maar dat het wordt geconfereerd door het kerkelijk gezag (in de tridentijnse Ritus geschiedt dit bij de toediening van de tonsuur). Dit is een basisbegrip, en het feit dat u dit niet weet verraadt uw gapend gebrek aan theologische kennis. Ik betwijfel sterk of u al echt De Ecclesia boeken open gedaan heeft en er in gelezen heeft. Zie overigens mijn recentste reactie over het onderwerp van de clericale status en incardinatie.

    Citaat Mathieu Albert: “Verder zijn de priesters van de FSSPX weldegelijk geïncardineerd en wel bij de FSSPX zelf, omdat zij gehoorzaamheid beloven aan hun overste.”

    Dat is bespottelijk. De FSSPX is geen diocees, geen religieuze orde, is zelfs geen canonieke structuur. In de FSSPX is trouwens juridisch geen overste omdat de FSSPX juridisch niet bestaat.

    Citaat Mathieu Albert: “De priesterwijdingen van de FSSPX en hun bisschopswijdingen zijn 100% geldig.”

    De wijdingen die hun bisschoppen toedienen zijn sacramenteel geldig, maar daar gaat het hier nu niet om. Dat is het materieel element; het formeel element hebben zij niet. Dat is het punt. Er is een verschil tussen de potestas ordinis en de potestas ordinaria; het één is het ander niet. Belangrijke distinctie.

    Citaat Mathieu Albert: “Die ‘mensen’ zijn helemaal géén leken.”

    Canoniek zijn de FSSPX-priesters leken; sacramentele wijding is niet voldoende om canoniek een priester te zijn.

     Mathieu Albert

     (15 juli 2018 - 08:52)

     Beste Benjamin,

     U zegt steeds, dat ik gelijk heb, “maar daar gaat het niet om.”

     U bent net zo dubbelzinnig als de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie zelf.

     Verder bent u een leugenaar.

     Met uw kennis is het onmogelijk, dat u niet doelbewust liegt.

     Benjamin Van Dyck ☩

     (15 juli 2018 - 10:02)

     ☩JMJ☩

     Correctie: “Een geëxcardineerd clericus is geen clericus meer, tenzij hij in een ander diocees geïncardineerd werd.”

     Ik ga geen reacties formuleren op de niet-antwoorden die u gegeven heeft, Mathieu Albert, want u bent geen eerlijke mens en er valt dan ook niet met u te spreken. De tijd die gestoken wordt in het schrijven op dit forum kan ik overigens beter elders besteden. Internetfora en blogs gaan de Kerk niet uit haar benarde toestand halen en zijn oorden van verderf, hetgeen breed aantoonbaar is.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 15:22)

  Peter, dat denk ik ook. Vat II kan niet vergeleken worden met vorige concilies. Is daarmee in tegenspraak. Ik denk ook dat er een paus zal komen die Vat.II buiten werking zal stellen. Mgr. Lefebvre zij eens in een preek Vat. II is niet meer dan een preek aan de wereld.

  A. G. Stinus

  (14 juli 2018 - 16:01)

  Beste Mathieu Albert (13 juli 2018 – 17:31),

  … Indien de Pius X broederschap zich niet terug bij de katholieke Kerk aansluit (hetgeen zeer mooi zou zijn), wordt ze een afgescheiden tak in het christendom, zoals de protestanten, maar is ze niet meer de originele katholieke Kerk door Jezus gesticht. Ze kunnen, na de dood van hun stichtende bisschop, geen priesters meer geldig wijden in apostolische opvolging. Elke priesterwijding moet teruggaan tot één van de 12 apostelen, en dat is voor hen niet het geval. Je kunt niet zelf een katholieke kerk met bisschoppen en priesters opstarten, want die gaat niet terug tot christus en zijn apostelen.

  … Het 2e Vaticaans concilie is een concilie dat volledig geldig is, ook in zijn leerstellige teksten ; het probleem is dat u en sommige anderen het niet willen aanvaarden. Er zullen altijd zulke mensen zijn.

  … Vroeger ben ik hier eens in gedachtewisseling geweest met iemand die ook het 2e Vaticaans concilie verketterde. En wat bleek ? Dat hij sommige teksten gewoon niet wilde bekijken, en andere teksten op een verwrongen manier interpreteerde. Je moet wel de zaken in zijn totaliteit bekijken, op een evenwichtige manier, en dan blijkt dat Vaticanum II ons heel wat leert, en niet in tegenstrijd is met wat we vroeger al wisten.

  … Je beweert : “De teksten van het Tweede Vaticaans Concilie spreken op honderden punten de Leer van de Katholieke Kerk tegen”. Daar moet ik mee lachen. Ik zie geen enkele tegenstrijdigheid ; in het laatste concilie werd de leer van de Kerk gewoon verder uitgediept op sommige punten. Dat gebeurt in elk concilie. Misschien is het je niet duidelijk wat “kerkelijke leer” juist inhoudt.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 22:57)

   Beste Stinus,

   De FSSPX is 100% lid van de Katholieke Kerk. De protestanten erkennen de Paus niet als hoogste gezag binnen de Kerk, de FSSPX wél. Uw vergelijking met de protestanten gaat helemaal de mist in.

   Uw verhaal over de apostolische successie is totaal fout. Alle priesters binnen de FSSPX en alle bisschoppen binnen de FSSPX zijn 100% priester en bisschop. De vier door Mgr. Lefebvre gewijde bisschoppen kunnen perfect nieuwe bisschoppen wijden die 100% bisschop zijn. Er is geen sprake van dat de apostolische successie verbroken zou zijn. De wijdingen binnen de FSSPX zijn 100% geldig.

   Katholieken kunnen de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie niet aanvaarden net omdat ze ketters en blasfemisch zijn. Ik zou eens beginnen met lezen, dan weet u ook waar het over gaat en hoeft u geen meningen te verkondigen die op niets gefundeerd zijn.

   Als er één ketterij in een tekst staat, dan moeten we de hele tekst verwerpen. Dat er goede stukken in de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie te vinden zijn, dat is zo. Maar, er staat ook heel veel rotzooi in.

   Lees toch eens wat Don Davide Pagliarani zegt: “Het Tweede Vaticaans Concilie leert niet in de klassieke betekenis, maar brengt uitdrukkingen en oude en nieuwe betekenissen samen, elementen van dogmatische aard en overwegingen van pastorale en bijkomstige aard.”

   Uw interpretatie van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie sluiten aan met wat Paus Benedictus XVI de hermeneutiek van de continuïteit noemt. Helaas staat Benedictus vrij alleen en zijn er genoeg andere bisschoppen die er een hele andere mening op nahouden en de hermeneutiek van de breuk aanhangen.

   Uw bewering: “Ik zie geen enkele tegenstrijdigheid ; in het laatste concilie werd de leer van de Kerk gewoon verder uitgediept op sommige punten. Dat gebeurt in elk concilie. Misschien is het je niet duidelijk wat “kerkelijke leer” juist inhoudt.” is gewoon ronduit belachelijk en zelfs leugenachtig.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 16:09)

  Benjamin, ik had van u een andere reactie verwacht. Hier schiet u behoorlijk uit de bocht. Mgr. Lefebvre gaf duidelijk aan dat hij vanuit een noodsituatie moest handelen. Hij gaf ook heel duidelijk aan dat hij als RK Bisschop moest handelen. Dat hij verplicht was om de geloofsschat die hij ontvangen had ongeschonden moest doorgeven. Hij bleef de paus erkennen en wilde geen parallel Kerk stichten. Daarom heeft hij wijbischoppen gewijd zonder jurisdictie. Daarom werd ook Pater Schmidberger niet gewijd, die toen het hoofd was van de FSSPX. De bisschoppen moesten ook beloven, wanneer Rome van zijn dwalingen bekeerd zal zijn, zij hun ambt dan in de handen van de paus moeten leggen. Deze kan dan beslissen of hij dan van hun diensten
  verder gebruik wil maken. Hoe durft u deze wijdingen als heiligschennend te noemen. Ronduit SCHANDALIG. Aan de vruchten kent men de boom. KIJK naar de wrange vruchten van Vat.II en zeer goede rijke vruchten van de FSSPX. In het kerkrecht staat wanneer een bisschop meent vanuit een noodsituatie een bisschop moet wijden, dan is excommunicatie niet van toepassing. Ook als hij op dit punt dwaalt. JP II was zeer fout en handelde tegen het kerkrecht in. Beroep hiertegen van Mgr. Lefbvre was niet mogelijk. Dit is pas zeer schandalig te noemen en zeer onrechtvaardig. Dit werpt ook een behoorlijke smet op het pontificaat van hem. Bah een schandalig groot misbruik van zijn ambt. Het zeer heiligschennende gedoe van Assisi en het kussen van de koran was voor Mgr. Lefebvre de druppel die de emmer deed overlopen. Dit was voor Mgr. Lefebvre het teken vanuit de Hemel, waarop hij wachtte, om over te moeten gaan tot de bisschopswijdingen. Benjamin van Dijk ik had u wijzer gedacht. Wat valt u mij tegen.
  Ik neem de woorden die ik over u zei op dit forum terug.

   Bart

   (14 juli 2018 - 16:39)

   Ik kan uw gedachtengang volgen Gerard, maar ik vind er geen sluitend tegenargument in tegen hetgeen Benjamin schrijft. Al zou de paus, bij wijze van spreken, een vrijmetselaar zijn en heel de clerus kierewiet, de paus blijft de paus en de Kerk blijft de Kerk. Te denken dat men een eigen club moet oprichten om de “ware” Kerk te redden is toch hetzelfde als wat Luther en consorten deden niet?
   Ter informatie: ik ben verre van deskundig maar slechts een zoekende naar de zuiverheid. Ik wil hier niemand voor het hoofd stoten maar ben dankbaar voor ieders bijdrage.

    Benjamin Van Dyck ☩

    (14 juli 2018 - 17:07)

    ☩JMJ☩

    Citaat Bart: “Te denken dat men een eigen club moet oprichten om de “ware” Kerk te redden is toch hetzelfde als wat Luther en consorten deden niet?”

    Het is wanhopen aan de Goddelijke Providentie die de Kerk altijd intrinsiek intact zal bewaren (de goddelijke beloften blijven altijd staande), ondanks alle stormen van ketterij in het extrinsieke. Zielen worden nog steeds geheiligd binnen de Kerk; nooit zal het noodzakelijk zijn om een ‘nieuw episcopaat’ te stichten in de waan dat het oude Episcopaat niet langer zou werken.

     Mathieu Albert

     (14 juli 2018 - 23:05)

     @ Benjamin,

     De stichting van een nieuw episcopaat is onmogelijk, wat wel mogelijk is, is dat bisschopswijdingen ongeldig zijn, zoals bij de Anglicanen bijvoorbeeld.

    Mathieu Albert

    (14 juli 2018 - 23:02)

    @ Bart,

    Van zodra een Paus doelbewust een manifeste ketterij leert, is hij automatisch geëxcommuniceerd en is hij geen lid meer van de Katholiek Kerk en heeft hij dus zijn ambt verloren. Dit is onfeilbare leer van de Kerk.

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 23:00)

   @ Gerard,

   100% correct!

  Gerard

  (14 juli 2018 - 16:28)

  Benjamin van Dijk u begint net zo dwaas te praten als A.G. Stinus. U zegt dat de bisschoppen van de FSSPX en de priesters niet geldig gewijd zijn. Wat een enorme blunder. Welnu Rome JPII Benedictus Bergoglio erkennen wel de wijdingen als geldig. JPII excommuniceerde de bisschoppen onwettig maar erkende meteen de wijdingen geldig. Wat bent u een verwarde geest.

   Benjamin Van Dyck ☩

   (14 juli 2018 - 16:55)

   ☩JMJ☩

   Ik heb niet gezegd dat de wijdingen sacramenteel ongeldig waren. De sacramentele wijding is het materieel element in het episcopaat, en de bisschoppelijke jurisdictie is het formeel element. Dat laatste hebben de FSSPX-bisschoppen niet; zij zijn zelfs geen clerici (want nooit geïncardineerd geweest in een diocees), maar leken met sacramenteel geldige wijdingen. Het tonsuur is de intrede in de clericale staat, en behoort niet tot het Wijdingssacrament, maar wordt toegediend nog vóór men het Sacrament ontvangt. Het is belangrijk om de begrippen van een onderwerp te kennen vooraleer er over te schrijven.

   Het is schrijnend hoe opvallend laag het niveau hier is qua rationele conversatie voeren; men is zelfs niet bij machte om te verstaan wat een ander zegt, en toch meent men gelijk een wildeman in het rond te moeten schreeuwen.

   Citaat Gerard: “In het kerkrecht staat wanneer een bisschop meent vanuit een noodsituatie een bisschop moet wijden, dan is excommunicatie niet van toepassing.”

   Geen enkele ‘noodsituatie’ rechtvaardigt de creatie van een schismatiek episcopaat dat parallel opereert met de bisschopszetels en dat altaar tegen altaar verheft. In het kerkrecht zult u nergens iets terugvinden dat zoiets rechtvaardigt, ofschoon de FSSPX de wildste interpretaties rondbazuint over dat onderwerp.

    Mathieu Albert

    (14 juli 2018 - 23:16)

    @ Benjamin,

    Je sticht zelf verwarring door dingen te schrijven die niet goed uitgelegd zijn en dus ook niet kloppen.

    Je wordt clericus door de wijding, niet door de tonsuur. U vergist zich hier.

    Mgr. Lefebvre wijdde de vier bisschoppen wel degelijk uit noodzaak.

    En u heeft de noodsituatie ook niet begrepen.

    Nogmaals, de liturgie van de Latijnse Kerk is de Tridentijnse Ritus en niet de Novus Ordo ritus.

    In 1988 waren er maar twee bisschoppen die bisschoppen op zijn Tridentijns wilden wijden en dat waren Mgr. Marcel Lefebvre en Mgr. Antônio de Castro Mayer. Met andere woorden, de Latijnse Kerk stond op het punt haar échte bisschoppen te verliezen. Alle andere bisschoppen verboden totaal onterecht de Tridentijnse Ritus en zij wilden geen priesters wijden die de Tridentijnse Ritus zouden celebreren. Zonder bisschoppen, geen priester en geen Tridentijnse Ritus meer.

    Beseft u niet, dat indien Mgr. Lefebvre die bisschoppen niet had gewijd, dat het dan gedaan geweest zou zijn met de Latijnse Kerk?

    Beseft u niet, dat de gehele Novus Ordo kerk schismatiek is, en totaal niets te maken heeft met de Katholieke Kerk?

     Benjamin Van Dyck ☩

     (15 juli 2018 - 05:45)

     ☩JMJ☩

     De tridentijnse Ritus is de Ritus van de Latijnse Kerk, en niet de novus ordo ritus; de sacramentele geldigheid van bisschopswijdingen hangt echter af van de aanwezigheid van de materia, de forma en de sacramentele intentie. Sint Thomas Aquinas heeft hier met klaarheid over geschreven en in de novus ordo ritus is de sacramentele geldigheid intact bewaard, ofschoon de ritus doordrongen is van protestantisme en verworpen moet worden.

     Het is een dogma dat sacramentele geldigheid niet kan uitdoven in de Katholieke Kerk, en de Katholieke Kerk heeft een Romeins Pausdom. Geen Zwitsers ‘pausdom’, maar een Romeins Pausdom. Petrus regeerde als Bisschop in Rome, en niet in Ecône. De gedachte dat de schismatieke wijdingen van Lefebvre nodig zouden geweest zijn om de sacramentele geldigheid te preserveren is gebaseerd op zware afwijking van de Katholieke Leer.

     Als sedevacantist bent u overigens niet consistent met uzelf door de FSSPX te verdedigen, want die noemen in al hun Missen de naam van Paus Franciscus en de lokale Bisschop in de Canon. In de Christelijke Liturgie is het noemen van de Paus en de Bisschop in de Canon de hoogste expressie van kerkelijke communio, en wanneer men de Heilige Liturgie bijwoont, dan belijdt men impliciet dat de Paus de Paus is en de Bisschop de Bisschop. Onder sedevacantisten is over het onderwerp al veel twist geweest, en zij noemen hun twistgesprekken daarover de “una cum kwestie”.

     De zichtbare Katholieke Kerk is nog steeds de Katholieke Kerk; leegzetelarij is in contradictie met de dogmatieke Christelijke Leer. Sedevacantisten hebben zich de recente decennia in bochten gewrongen om hun positie te doen passen in de Leer, maar het gaat niet; zij kunnen natuurlijk de wet van geen contradictie niet opheffen. Hoe meer men zich verdiept in de Katholieke ecclesiologie, hoe scherper het besef wordt dat het sedevacantisme onmogelijk is.

      Mathieu Albert

      (15 juli 2018 - 09:01)

      Beste Benjamin,

      Als de paus op vakantie gaat in Castelgandolfo, is ie dan nog steeds paus?

      U schijnt hoog op te lopen met “Sint Thomas Aquinas” die in het Vlaams traditioneel “Thomas van Aquino” heet.

      Vergeet dan één ding niet: Alles wat Thomas van Aquino geschreven heeft, gaat over de Tridentijnse Mis, niet over de Novus Ordo Missae.

      Verder claimt u een derde paus in Econe. Dit is belachelijk. De FSSPX erkent de paus van Rome als hoogste gezag – na Jezus Christus – binnen de Kerk.

      Verder hebben we in het verleden nog eens drie pausen gehad. Maar, toen zei de ene van de andere tenminste dat ze niet legitiem waren.

      U stapt wel erg licht over feit heen, dat er vandaag binnen de Novus Ordo kerk twee pausen rondlopen van wie de canonieke status totaal onduidelijk is.

      Verder raad ik u aan om voldoende nachtrust te nemen. Misschien laat u die modernistische ideeën van u dan een beetje varen.

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 23:06)

   @ Gerard,

   100% correct.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 16:51)

  Mijn advies aan de redactie van dit forum is. Verwijder alle reacties onder alle artikelen. Of ga tot censuur over. Want ze worden steeds dwazer.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 17:01)

  Bart, paus Honorius werd plechtig door een concilie en later door de regerende paus postuum als ketter verklaard.

   Bart

   (14 juli 2018 - 17:28)

   Dat kan, maar het is toch erg straf om er vanuit te gaan dat de Goddelijke voorienigheid nu de voorkeur geeft aan enkele kleine gemeenschappen en de grote Kerk verloren laat lopen. Dat mag misschien wel, maar ik denk niet dat de Heer van mij of eender wie verlangt een eindeloos speurwerk te verrichten op zoek naar de “ware” Kerk want die is er al. Daarmee niet gezegd dat men liturgisch best de traditionele draad weer oppakt, daar waar men ze heeft laten vallen.
   De inbreng van Benjamin dwaas noemen is respectloos. Zijn manier van schrijven getuigt van een goed, helder verstand. Het is niet netjes om op een dergelijke manier op elkaar te reageren zelfs al is men het radicaal onneens.

    Mathieu Albert

    (14 juli 2018 - 23:29)

    Beste Bart,

    Nooit gehoord van:

    “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist” – de H. Maagd in La Salette, 1846.

    Dit is nochtans een door Rome erkende verschijning en uitspraak.

    Nooit gehoord van de Hoer van Babylon?

    Of in Openbaringen 12:17:

    “Nu ontstak de Draak in woede tegen de Vrouw (= de Kerk); hij trok op om strijd te voeren tegen de rest van Haar zaad, tegen hen, die de geboden van God onderhouden, en de getuigenis van Jezus bezitten. ”

    Probleem met Katholieken is, dat ze altijd lauw zijn. Ze geloven wel, maar ze geloven toch niet écht wat er allemaal in de Heilige Schrift staat.

    De grote schok zou moeten zijn, dat men nu ziet gebeuren wat er al meer dan 150 jaar geleden voorspeld is geweest.

    Om over Fatima maar te zwijgen. De Interpretatie die de ‘Heilige’ Johannes Paulus II eraan gaf, door Fatima op zichzelf te betrekken, is waarschijnlijk één van de grootste wandaden die een paus op zijn geweten heeft.

     Benjamin Van Dyck ☩

     (15 juli 2018 - 06:11)

     ☩JMJ☩

     Rome werd reeds tot zetel van Antichrist gemaakt sinds de val van de Pontificale Staten met de nederlaag van de Pauselijke Zoeaven. Het Chigi-paleis werd tot hoofdkwartier gemaakt van de vrijmetselarij in Rome. Het originele lange gebed van Leo XIII tot de Heilige Aartsengel Michaël gaat daar over. Het maçonniek infiltratieproces is in stroomversnelling gegaan sinds de val van de Staten, en in het begin van de twintigste eeuw was de satanistische Rampolla al een kardinaal.

     Zelfs wanneer een paus een geheime vrijmetselaar is mag men niet zeggen dat de Kerk van Rome of het Pausdom zelf de Antichrist of de Hoer van Babylon zou zijn. Sint Robertus Bellarminus verwierp terecht die lutheraanse ketterij. De Vaderen hebben gezegd dat op het einde der tijden de Paus uit Rome verdreven of vermoord zal worden en dat zijn clerus en de gelovigen terug ondergronds zullen moeten gaan zoals in de tijd van de Catacomben.

     Betreffende uw weigering om St. JPII een Heilige te noemen: Weet u dat zelfs een zondaar die op zijn sterfbed in oprechte boetvaardigheid en berouw zijn laatste adem uitblaast en naar de Hemel gaat een heilige is? Iedereen die in de Hemel is, is een heilige, zelfs al heeft men zich nog op de laatste seconde voor de dood oprecht bekeerd. Iets onheiligs komt in de Hemel niet binnen. Pater Ripperger kan u als priester exorcist vertellen hoezeer de demonen een hekel hebben aan de naam van JPII, waarmee zij verjaagd worden, hetgeen bewijst dat hij in de Hemel is en dus een Heilige is. Ik weet dat zijn pontificaat het ene schandaal na het andere geweest is, maar een mens kan zich op oude leeftijd bekeren en heilig sterven.

      Mathieu Albert

      (15 juli 2018 - 09:09)

      Beste Benjamin,

      Ik zei over JPII dat ik niet oordeel of hij in de hemel is of niet.

      Ik zeg wél, dat uit de woorden en daden van JPII blijkt, dat hij alles behalve een heilige was.

      Verder wil ik u zeggen, dat een heiligverklaring géén onfeilbare uitspraak van de Kerk is. Hoe zou Bergioglio weten of JPII in de hemel is of niet? Zeker als men een wonder moet vervalsen om de man formeel heilig te kunnen vertalen.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 17:25)

  Citaat van Benjamin van Dijk. de priesters van de FSSPX zijn niet geïncarneerd, en het tonsuur dat zij gekregen hebben van de FSSPX bisschoppen is dan ook een lege daad. Ook het gebruik van pontificalia in de FSSPX zoals de bisschopsring, symbool van de eenheid tussen een bisschop en zijn diocees, is een lege daad. Canoniek zijn die mensen leken.

  Hierop hoef ik niet verder te reageren. Wat een blunder en enorme dwaasheid.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 17:27)

  Bart, aanvulling dus buiten de Kerk gegooid.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 17:35)

  Hoe bestaat het? Leken met sacramentele wijding. Hoe gekker wil je het nog hebben. Het is leek of priester.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 17:38)

  Als een bisschop een geldige rite gebruikt, dan is deze geldig. Punt uit.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 17:42)

  Het kerkrecht staat niet boven de Leer. Is hier totaal aan ondergeschikt.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 17:47)

  Redactie ziet u nu, wat dit allemaal teweeg brengt, zie laatste vraag van Bart.

  Bart

  (14 juli 2018 - 17:55)

  Eh…Benjamin is netjes, u niet altijd. Dat is de “laatste vraag “van Bart.
  Tot zover, het is weer genoeg geweest.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 18:44)

  Bart, dat heeft niets met netjes te maken. Ik ben ook een zondig mens. Maar ik heb dit zien aankomen. En ik wordt boos als er hier mensen op dit forum mensen in onzekerheid brengen. Advies aan jouw, lees niet de reacties op dit forum. Lees alleen de artikelen van de redactie. Koop een goede oude catechismus. b.v. de Mechelse van 1954. Koop goede boeken van b.v heiligen. Boeken van Anna Catharina Emmerick. Michaël Dekee die ook op dit forum schrijft, heeft ook een eigen forum. Bezoek dit forum van hem. Daar wordt je rustig van.Z Deze tijd werd door veel heiligen voorzien. Ook pausen hebben over deze tijd visioenen gekregen.. Zie dat je boeken te pakken kunt krijgen van de H.Pastoor van Ars. De oude Catechismus van Mgr. Potters is heel uitgebreid. Bestaatuit meerdere delen. Is nog volop tweedehands te krijgen. Zoek goede priesters. Ga regelmatig biechten. Bid de rozenkrans. Bid tot God de H.Geest dat hij je verstand mag verlichten ook aan Moeder Maria. Zij is trouwens de zetel van de wijsheid. Vraag hun elke dag, dat ze je op de goede weg leiden. Dit bid ik zelf ook elke dag. Een kind van Maria gaat nooit verloren. Draag het scapulier de wonderdadige medaille eventueel ook de Benedictus Medaille deze beschermd je tegen de duivel.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 18:57)

  Bart, en vergeet niet je Engelbewaarder aan te roepen. Hij helpt je graag en is blij dat je hem aanroept.

  Jules van Rooyen

  (14 juli 2018 - 19:22)

  Zonder in herhaling te willen vallen, beste Gerard, je hebt mijn volledige steun. Het was al eerder duidelijk geworden dat, vreemd genoeg, de gewaardeerde Benjamin, op dit canonieke vlak van PX, de plank volledig mis slaat. Hij heeft kennelijk een blinde vlek.
  Er zijn spreekwoorden te over, “uit nood geboren”, of, “nood breekt wet”, of, “van nood een deugd maken” !!! Dit laatste is hier wel de beste aanduiding. En zo was de situatie, toen JP II, zich als een geslepen bedrieger ontpopte t.a.v. de vruchteloze, maar oprechte pogingen van Mgr. Levèbvre om steun te krijgen bij de bisschop wijdingen, die niet langer konden wachten gezien zijn eigen leeftijd.
  Benjamin en anderen, beseffen kennelijk niet dat als Mgr. L. geen wijdingen had verricht, als de PX opzet mislukt was en verdwenen zou zijn, dan zou nu alle Traditie verdwenen zijn, niet alleen het Gregoriaans en de Tridentijnse liturgie, maar ook de wijdingen en het traditionele denken. Het modernisme en het vrijmetselaar denken in enkel aardse termen, zou de wereld volledig omknellen. Nu is er nog een uitwijk, op wie geen wereldlijke macht invloed kan uitoefenen. De grote katholieke bunkerkerk is verdwenen, maar de PX gemeenschap wereldwijd is de nieuwe schuilplaats, de laatste beschutting voor de onveranderlijke katholieke waarheid tegen de wereld, zonder welke de katholieke Kerk van altijd, een herinnering zijn voor het museum, een beeld van vroeger, voer voor historici.
  Het is aan Mgr. Levèbvre en aan de PX paters te danken, dat we in de katholieke Traditie van altijd kunnen blijven staan, ja, dat ze zelfs enorm veerkrachtig is geworden, wereldwijd.
  “Aan de vruchten kent men de boom” (Mt. 7 : 16), maar Benjamin en zijn V2 medestanders hebben hiervoor een blinde vlek. Zij vluchten in “wettisch” denken, als apparatchiks, zonder zich rekenschap te geven van de realiteit, van de noodzaak, dat de wet een middel is, en nooit een doel op zichzelf. De wet staat ten dienste van de mensengemeenschap en niet omgekeerd, en daarboven staat de God gegeven wet !! Helaas, er zijn bij hen totalitaire trekjes te bespeuren.
  Zonder de Mgr. en de heldhaftige PX paters, was alles verdwenen geweest, wat ons nu het meest ter harte gaat.
  In het vroegere communistische Oostblok werden ook bisschoppen en priesters gewijd zonder band met Rome. Het is zelfs zo erg geweest dat de toenmalige gemijterde, joodse curie beambte, de vrijmetselaar .:. Montini, de latere P VI, de namen doorgaf aan de communisten van die geestelijken die ondergronds hun apostolaat in de Oostblok landen uitoefenden. Zij waren de nieuwe martelaren. Dat was de reden voor Paus Pius XII, om deze gemijterde verrader, voor altijd uit Rome te verbannen.
  De modernisten binnen de Kerk, waren rücksichtlose vervolgers, niet alleen in Rome, maar in de gehele westerse wereld, ook in NL. Voor traditionele priesters indertijd, was het slikken, of wegwezen ; op straat gezet, zonder een dak en zonder inkomen. Buigen of barsten, dat was de realiteit.
  Geheime wijdingen zijn waarschijnlijk ook gebeurd in communistisch China, binnen de Chinese ondergrondse kerk. De kerk leiders handelden uit nood. En zo was ook de situatie eind jaren 1980, toen de 4 PX bisschoppen gewijd werden. Wat Rome toen deed, deerde niet, het was oorlog met de modernisten. Zij wilden ieder spoor van de Traditie uitroeien. Gelukkig voor ons en alle katholieken die de Kerk van altijd liefhebben, bleef Mgr. Levèbvre standvastig, en maakte hij van de nood een deugd.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 19:44)

  Bart, en tot slot de priesters van de Sint Pius X broederschap zijn zeer goede priesters. Zij onderwijzen de leer zoals die altijd is geweest. Zij dragen het Heilig Misoffer op, zoals het altijd is geweest. Dit is de Mis die de Heiligen die priester zijn ook hebben opgedragen. Daar ben je in veilige handen. Daar komen veel jongeren. Daar is je ziel in veilige handen. Daar gaat het toch om. Dit leven is eerder voorbij dan je denkt. Dan wordt het Hemel vagevuur of de hel. Stel je voor eeuwig branden. Dat wil je toch voorkomen. Priesters die mensen waarschuwen voor de hel, zijn goede priesters. Dat is pas barmhartigheid. Maria zelf heeft in Fatima gewaarschuwd voor de hel. Dat daar zoveel zondaars in terecht komen. Zij heeft de zienertjes de hel laten zien, Ze zeiden later, als Maria hun niet verzekerd had, dat zij daar niet in terecht zouden komen, dat zij terplaatse gestorven waren van angst. Dit leven wordt vaak vergeleken met een zeepbel. Om de kortstondigheid ervan te laten inzien.

   Bart

   (14 juli 2018 - 22:20)

   Dank u voor uw antwoord Gerard. Ik voel me echter nog een beetje als tussen twee vuren. Zoals ik al schreef, ik ben verre van deskundig maar een zoeker naar de zuiverheid. Ik vind in ieders bijdrage wel iets waardevols. Ik zal nog wat bidden voor inzicht. Het ga u goed.

  Gerard

  (14 juli 2018 - 20:22)

  Jules van Rooyen, hartelijk dank voor uw steun. Op een gegeven moment krijg je het gevoel ben ik dan de laatste die het tegen deze dwaasheden moet opnemen. Wat is die Benjamin mij enorm tegengevallen. Hij heeft zijn ware aard laten zien. Zijn masker heeft hij laten vallen. Ik hoop dat de redactie van dit forum uiteindelijk gaat ingrijpen.

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 23:41)

   Beste Gerard,

   “Gewogen en te licht bevonden.” is hier op zijn plaats.

  Peter

  (14 juli 2018 - 21:00)

  Diegene die dit hier schreef: “Geen enkele ‘noodsituatie’ rechtvaardigt de creatie van een schismatiek episcopaat dat parallel opereert met de bisschopszetels en dat altaar tegen altaar verheft. In het kerkrecht zult u nergens iets terugvinden dat zoiets rechtvaardigt, ofschoon de FSSPX de wildste interpretaties rondbazuint over dat onderwerp.”
  Kunt u mij dan a.u.b. verklaren hetgeen volgt?
  NOSTRA AETATE – verklaring van het 2de Vaticaan concilie 28 oktober 1965.
  Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
  De verschillende niet-christelijke godsdiensten
  “De katholieke Kerk wijst niets af van wat er aan waars en heiligs is in deze godsdiensten.”
  “De Kerk beschouwt ook met hoogachting de moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, waarop God de mensen zal doen verrijzen en hun zal vergelden naar werken. Daarom staat een hoogstaand zedelijk leven bij hen zeer in achting en vereren zij God, vooral door gebed, aalmoezen en vasten. ”

  Nu dit: “Joh 14:6 Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij. ”

  Degene die dit schreef: “Het is schrijnend hoe opvallend laag het niveau hier is qua rationele conversatie voeren; ”
  wil die ons dan tonen hoe hoog zijn niveau is qua rationele conversatie voeren?
  Met alle dank.
  Naar mijn bescheiden mening, maar ja wie ben ik hé, met die beweringen ging het zo – POEF – geen kerk meer in Rome, want het lichaam van het Mystiek lichaam van de Kerk erkent het Hoofd niet meer.
  Ik denk, naar mijn bescheiden kleine mening, dat Mgr. alle redenen had om te doen wat hij heeft gedaan.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 23:52)

   @ Peter,

   Nostra Aetate is inderdaad ketters en blasfemisch.

    Benjamin Van Dyck ☩

    (15 juli 2018 - 06:30)

    ☩JMJ☩

    Citaat Mathieu Albert: “Nostra Aetate is inderdaad ketters en blasfemisch.”

    Inderdaad, maar dat was het onderwerp niet. Afleidingsmanoeuvres.

    Citaat Peter: “Naar mijn bescheiden mening, maar ja wie ben ik hé, met die beweringen ging het zo – POEF – geen kerk meer in Rome, want het lichaam van het Mystiek lichaam van de Kerk erkent het Hoofd niet meer.”

    Het Pausdom doet niet “poef”, de Kerk heeft geen mystiek lichaam maar IS zelf het Mystiek Lichaam van Christus, en zij erkent dan ook altijd het Hoofd, ook nu nog, ondanks de ketterijen en afvalligheid van pausen en bisschoppen.

    Met een internetforum vol godslasteraars valt er niets te bereiken qua geloofsherstel in de wereld; zo eenvoudig is het.

    Citaat Peter: “Ik denk, naar mijn bescheiden kleine mening, dat Mgr. alle redenen had om te doen wat hij heeft gedaan.”

    Lefebvre had niet het recht om de goddelijke wet te overtreden. Niemand heeft dat recht.

     Mathieu Albert

     (15 juli 2018 - 09:11)

     Beste Benjamin,

     Waarom zit de paus dan niet in Jeruzalem? Zou logischer geweest zijn.

  B.G.

  (14 juli 2018 - 23:03)

  Extra Ecclesiam Nulla Salus, buiten de Kerk geen heil. Dat is een dogma. De rangen van Heilige Moeder Kerk deserteren in haar uur van nood is lafhartigheid.

  Paul

  (14 juli 2018 - 23:21)

  Wie als Rooms katholiek Vaticanum II (wat daar verder ook over te zeggen valt) durft erkennen of wie de volledige communio van SSPX of Pius X in vraag durft stellen wordt op dit forum als onruststoker, lasteraar, papegaai, trol of dom uitgekotst (om maar even een bloemlezing te geven) en wordt aangeraden om weg te blijven.
  Ook de heilige JPII krijgt er ongenadig van langs: als geslepen bedrieger steekt hij schril af tegen de hoog volprezen Mgr. Levèbvre.

  Is dit echt de wijze om de katholieke traditie in ere te herstellen? Ik krijg daar eerder kippenvel van…

  Dat het schip slagzij maakt is evident. Jezus’ belofte dat de poorten der hel de Kerk niet zullen overweldigen geldt echter onverkort, ook – misschien zelfs juist – anno 2018. De uiteindelijke overwinning van Maria’s onbevlekt hart is daarmee in overeenstemming.

  Dus Bart: ‘ga niet van boord!’ zou ik tot slot willen zeggen. He will not leave us as orphans.

   Mathieu Albert

   (14 juli 2018 - 23:54)

   @ Paul,

   Zou het kunnen, dat de Katholieke Kerk in ‘Rome’ al niet meer bestaat?

   A. G. Stinus

   (15 juli 2018 - 16:02)

   Beste Paul ,

   … Je slaat nagels met koppen. Het lijkt me geen gezellige boel bij de aanhangers van Mgr. Levèbvre.
   … Dat neemt niet weg dat men in de katholieke Kerk geloofsgetrouw moet zijn aan de ganse leer van de Kerk, inclusief hetgeen Vaticanum II ons ter vervollediging bijgebracht heeft.
   … Gelukkig is het niet overal kommer en kwel in de katholieke Kerk. Omdat ik Kerk in Nood – Oostpriesterhulp financieel steun krijg ik af en toe hun blaadje toegezonden. Daar staan regelmatig foto’s in van volle seminaries. Daar kunnen wij alleen maar van dromen.

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Bart

   (15 juli 2018 - 21:27)

   dank u, Paul.

  Benjamin Van Dyck ☩

  (15 juli 2018 - 03:48)

  ☩JMJ☩

  Bart,

  Laat u niet in de war brengen. Uw plicht vanwege God is u binnen de Kerk te verzetten tegen het novus ordo paradigma, uw zondagsplicht te vervullen bij een wettige tridentijnse Mis, uw ziel te heiligen en uw plichten van levensstaat te vervullen. U bent geenszins verplicht om in schisma te treden. Nooit.

  Wat men hier niet beseft is dat het hier niet gaat over farizeïsch legalisme, noch over valse gehoorzaamheid of kadaverdiscipline, maar over het mijden van wantoestanden die aan het dogmatieke merg van de Kerk raken, aan de goddelijke inrichting van de Heilige Katholieke Kerk, Rooms en Apostolisch. Nooit in de Kerkgeschiedenis is het gerechtvaardigd geweest om tegen de expliciete wil van de Paus van Rome in bisschoppen en priesters te wijden. Nooit. Ook niet in communistisch China en communistisch Rusland. Het zal ook nooit in de toekomst gerechtvaardigd zijn om dit te doen want het gaat dwars in tegen het dogma van het primaatschap van jurisdictie van Petrus, tegen Petrus als origine van alle rechtsmacht zoals de Vaderen het beleden.

  Wanneer gaat men eindelijk inzien dat de strijd tegen de V2-dwalingen, de novus ordo cultus (de ritus heeft sacramentele geldigheid maar is doordrongen van een heretische geest, is niet apostolisch en is onwettig) en de geïnfiltreerde vrijmetselarij niet te vereenzelvigen valt met de FSSPX? En de bewering, typerend voor de écônianen, dat zonder hen de tridentijnse Ritus verloren gegaan zou zijn, zowel als het tridentijns Geloof, is arrogant en ronduit vals. God zegent geen kerkscheuring om die zaken te preserveren, maar preserveert hen door de werkingen van Zijn Geest BINNEN Zijn zichtbare Kerk, en die werkingen zijn er nog steeds. Wie daar aan twijfelt, wanhoopt aan de goddelijke beloften over de Kerk die onwrikbaar staande blijven in alle tijden, ook in de onze.

  De FSSPX is trouwens niet het falanx van engelachtige zielen zoals zij door sommigen geschilderd worden. Wie weet heeft van de schimmige avonturen van Menzingen met de zionistische jood, Max Krah, en wie het Livre Noir van de FSSPX gelezen heeft, die weet dat de smeerlapperij die onder legitieme clerici gevonden wordt ook gevonden wordt onder de écônianen. Reeds de overleden Noël Barbara beweerde dat er masonnen in de FSSPX zaten; alle tekenen wijzen er op dat dit waar lijkt te zijn. De bewering, trouwens, dat de fysieke aangroei van een groep onvermijdelijk de gunst van God betekent is een mohammedaans concept, en niet een Christelijk.

  Wat kerkelijke jurisdictie en de ontologie van het episcopaat betreft; de Romeinse theologie gebaseerd op het thomisme is daar duidelijk over. Er is in het episcopaat, zoals in alles, een materieel en een formeel element. De geldige wijding is het materieel element, en de jurisdictie het formeel. De FSSPX-bisschoppen zijn vergelijkbaar met die van het photiaans Byzantium; die Griekse bisschoppen hebben het materieel element, en hebben dus materialiter de Apostolische Opvolging, maar niet formaliter. Zij zijn bisschoppen in de zin dat zij het eeuwig sacramenteel merkteken van het episcopaat in hun ziel dragen, maar zij zijn geen bisschoppen in de eigenlijke zin van de kerkelijke term, geen ordinarii van particuliere kudden. Het verschil met de FSSPX is dat de photiaanse Grieken reeds een formele sekte zijn, en de FSSPX nog niet.

  Ik ben verplicht om mij tegen de V2-dwalingen te verzetten, maar binnen de Kerk gesticht door Christus op Cephas. Ik ben verplicht mij te verzetten tegen de protestants-maçonnieke novus ordo ritus, maar niet door de tridentijnse Mis bij te wonen in een schismatiek, heiligschennend kader. De écônianen hebben de rangen verlaten om zich op te sluiten in een door eigen hand gemaakte constructie die niet op de Rots, op Petrus, gebouwd staat. De hoorn van Roeland resoneert in het Dal van Roncevaux om versterking, maar die versterking blijft uit omdat een verraderlijke Ganelon hen in de oren fluistert. Er wordt door velen een eenzame strijd gevoerd, terwijl velen die in de strijd hadden moeten helpen zich verscholen hebben in hun schismatieke kapellen. Waar zit trouwens dat ‘bastion van anti-modernisme’, zoals zij zich zo gaarne presenteren? Waar zitten zij? We horen vrijwel niets van hen, en zij zitten in hun isolatie. Het merendeel van de bevolking hier weet zelfs niet dat zij bestaan, die pseudo-bisschoppen en pseudo-priesters.

  Wat de zich op de borst kloppende heethoofden op dit forum hier over mij schrijven deert me niet; men moet de Heer Jezus Christus, Zijn Gezegende Moeder Maria en de Heilige Jozef zien te behagen, en niet de mensen hier op aarde met hun eindeloos gebral. Lees de pauselijke bul Unam Sanctam nog eens door; velen hier kunnen dat gebruiken. Vooral de laatste zin. De FSSPX is een catechismusboek-voorbeeld van schismatiek gedrag. Dat die waarheid sommigen door het vlees snijdt die geld en tijd in die groepering gestoken hebben verandert daar niets aan.

  Een zeer klare definitie in de CIC van 1917 over wat een bisschop volgens het goddelijk recht (dus niet vanuit louter menselijk recht) is:

  Can. 329. – § 1. “Episcopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis.”

  “Bisschoppen zijn Opvolgers van de Apostelen en zijn vanuit goddelijke institutie aangesteld over specifieke Kerken die zij met gewone rechtsmacht regeren onder het gezag van de Romeinse Opperpriester.”

  Heel simpel uitgelegd: Geldige bisschopswijding zonder bisschoppelijke rechtsmacht over een diocees = geen bisschop in de strikte zin van het woord. In de standaard Romeinse theologie noemt men dat een episcopus materialiter, een bisschop materieel.

  Uit dezelfde oude CIC, een canon die aantoont dat de clericale staat niet voortvloeit uit het Wijdingssacrament, maar door het kerkelijk gezag geconfereerd wordt (het punt in de discussie op deze pagina is dus niet zozeer de tonsuur maar het feit dat het om een overdracht van gezag gaat, die niet uit het Sacrament komt maar van de kerkelijke autoriteit):

  Can. 108. – § 1. “Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur.”

  “Wie aan de goddelijke bedieningen door minstens de eerste tonsuur dienstbaar gemaakt zijn worden clerici genoemd.”

  Can. 111. – § 2. “Per receptionem primae tonsurae clericus adscribitur seu, ut aiunt, incardinatur dioecesi pro cuius servitio promotus fuit.”

  “Door de ontvangst van de eerste tonsuur wordt de clericus ingelijfd, of, zoals men zegt, geïncardineerd in het diocees voor de dienst waarvan hij gepromoveerd werd.”

  Concilie van Trente, 23ste zitting, Canon VII (ex cathedra afkondiging van een dogma):

  “Si quis dixerit, Episcopos non esse Presbyteris superiores vel non habere potestatem confirmandi, & ordinandi; vel eam, quam habent, illis esse cum Presbyteris communem: vel ordines ab ipsis collatos, sine populi, vel potestatis saecularis consensu, aut vocatione irritos esse; aut eos, qui nec ab ecclesiastica, & canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi, & sacramentorum ministros: anathema sit.”

  “Indien iemand zou zeggen dat Bisschoppen niet superieur zijn aan Presbyters, ofwel dat zij geen macht hebben om te confirmeren en te wijden; ofwel dat datgene, hetgeen zij hebben, hen gemeen is met de Presbyters: ofwel dat de orden door hen toegediend, zonder instemming of roeping van het volk of de wereldlijke macht, ongeldig zijn; ofwel dat zij, die noch door de kerkelijke en canonieke macht correct gewijd zijn, noch gezonden zijn, maar van elders komen, legitieme bedienaars zijn van het Woord en de Sacramenten: hij zij anathema.”

   Mathieu Albert

   (15 juli 2018 - 09:17)

   Beste Benjamin,

   U maakt zichzelf belachelijk.

   Uw CIC van 1917 is niet meer geldig binnen de Novus Ordo kerk.

   U kan de principes van de Katholieke Kerk niet zomaar toepassen op de Novus Ordo kerk.

   Bergoglio zélf heeft geen tonsuur. Zegt volgens mij voldoende.

    Peter

    (15 juli 2018 - 17:51)

    Ja beste Mathieu Albert,
    De CIC van 1917 is vervagen geworden door die van JPII. Men kan de vraag stellen, waarom dan, was die van 1917 niet goed genoeg? Wel als die vervangen wordt, zoals alle andere “geschriften en documenten” van Vat II gruwel, dan is dat om de het goede te vervangen met misleidende ketterijen.
    Dat is juist het doel van het satanische Vat II en al de schurken die er bewust aan werken om de zielen naar de afgrond te leiden.
    Benjamin doet dat ook. Hij gebruikt teksten uit de leer van de K. Kerk van voor 1962 om de gruwel van nu te verrechtvaardigen dat ik hem al wel honderd maal onder de neus geschoven heb. De H. L. de Monfort heeft daar over geschreven en het is juist of die heilige Priester nu leeft om het zo nauwkeurig te hebben beschreven. Eigenaardig niet?
    Uw vraag aan Paul: “Zou het kunnen, dat de Katholieke Kerk in ‘Rome’ al niet meer bestaat?” Goede vraag.
    Misschien is het antwoord hierop al zovele malen door zielen die de K. Kerk van Christus (van voor 1962) liefhebben, reeds honderden malen gegeven.
    Maar ziehier de tegenstrijdigheden van Benjamin:
    “Het Pausdom doet niet “poef”, de Kerk heeft geen mystiek lichaam maar IS zelf het Mystiek Lichaam van Christus, en zij erkent dan ook altijd het Hoofd, ook nu nog, ondanks de ketterijen en afvalligheid van pausen en bisschoppen.
    Met een internetforum vol godslasteraars valt er niets te bereiken qua geloofsherstel in de wereld; zo eenvoudig is het.”
    De Kerk (niet Vat II) onderwijst dat een ketter ipso facto zijn geloof verliest en buiten de Kerk is, dus geen heil.
    Maar ondanks de zovele ketterijen van het satanisch Vat II (Benjamin noemt het echter vergissingen, dwalingen “Ik ben verplicht om mij tegen de V2-dwalingen te verzetten”) vermijdt hij zorgvuldig het begrip “ketterij”. Dat begrip is volledig verbannen uit de woordenschat van de VAT II aanhangers. Niet voor niets hoor, want het is het grootste misdrijf dat een ziel kan begaan t.o.v. de Goddelijke Majesteit. Ja, vijandschap met Jezus Christus.
    Nu gaat men dit eveneens vermijden hoor!
    Vat II Pausen, bisschoppen, priesters, die ketterijen openlijk en voor iedereen begaan aan de lopende band , in het zicht van de Godlievende kleintjes, steeds meer en meer in omvang en belang, zijn diegenen waarvoor Benjamin ons de “anathemas” en “wraak van God” dreigementen met citaten uit concilies van voor 1962 toestuurt en toepast om het “gezag” van ketters (ipso facto buiten de Kerk) te doen erkennen.
    Ik haal hier nog niet aan, het afschaffen van de kroningsceremonie, de verkoop van de Tiara, en zovele andere wandaden.
    Diegene die een ketter verdedigd ondergaat dezelfde straf als hij!!!!!!
    Verder: “Citaat Peter: “Ik denk, naar mijn bescheiden kleine mening, dat Mgr. alle redenen had om te doen wat hij heeft gedaan. Lefebvre had niet het recht om de goddelijke wet te overtreden. Niemand heeft dat recht.”
    Het was niet alleen een recht van Mgr. L, maar een plicht, dat in de CIC vermeld staat, die hij wel en goed vervuld heeft. Moest hij nu nog geleefd hebben en de waslijst van ketterrijen (=non serviam en geen dwalingen, dat slechts kan in onwetendheid) zou hebben gezien en kunnen vaststellen die wij nu zien, daar Mgr. L. niet over de middelen beschikte zoals wij nu, dan zou hij gestorven zijn van verdriet.
    Benjamin: “Citaat Mathieu Albert: “Nostra Aetate is inderdaad ketters en blasfemisch.” Inderdaad, maar dat was het onderwerp niet. Afleidingsmanoeuvres. ”
    Afleidingsmanoeuvres???? Ketterij!!!! en niets anders, waardoor men als heel goed kan begrijpen dat het de Kerk van Jezus niet is !!!!! Afleidingsmanoeuvres? voor wie en waarom??? Gespleten ton gespleten taal en die ken ik nog heel goed vanuit mijn jeugd, dat ik eens op dit forum heb gezet. Vandaar mijn vraag: Benjamin wie bent u ???????????????
    Het is zoals u schrijft, best Mathieu Albert, ““Gewogen en te licht bevonden.” is hier op zijn plaats.”
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

   Bart

   (15 juli 2018 - 21:17)

   Dankjewel Benjamin. U schrijft heldere taal waar ik mee voort kan. Het komt me zo over dat anderen op dit forum, ondanks dat ik een heel eind met hen mee kan voelen, denken vanuit de rechtvaardiging van een daad die voor mij duidelijk genoeg, schismatiek is (de bisschopswijdingen door Mgr.Lefervre). Zelfs al zou men het, kerkrechtelijk of theologisch of weet ik veel hoe, een eindje kunnen rechtvaardigen, het blijft hoe dan ook een publiek gebaar van wantrouwen tegenover de opvolger van Petrus. Dit is inderdaad nooit te rechtvaardigen, al zou de paus nog zo’n schurk zijn. Ergens te verstaan misschien, vooral in die tijd, maar een objectief duidelijke daad tegen Petrus en ik begrijp dat dit gewoon een stap te ver is.

   Benjamin Van Dyck ☩

   (16 juli 2018 - 20:14)

   ☩JMJ☩

   Ik zie dat mijn reactie met een correctie van mijn schrijven verwijderd is. Waarom dit geschied is weet ik niet, maar ik had de bedoeling van mij op dit forum niet meer te vertonen na die laatste reactie die noodzakelijk was om een fout recht te zetten.

   Indien u dus deze reactie laat staan, dan zal ik mij hierna niet langer vertonen op dit forum; ik heb geen enkel idee waarom die correctie van mijn eigen schrijven verwijderd werd.

   Hier volgt de correctie die ik gemaakt had: “maar het feit dat het om een overdracht van een kerkelijke status gaat”

   Ik hoop dat mijn bedoeling van deze laatste reactie gerespecteerd zal worden, en dat het dus niet verwijderd wordt.

  A. G. Stinus

  (15 juli 2018 - 11:06)

  Beste Mathieu Albert,

  – Je schrijft : “De vier door Mgr. Lefebvre gewijde bisschoppen kunnen perfect nieuwe bisschoppen wijden die 100% bisschop zijn”. In de katholieke Kerk moet een nieuwe bisschop benoemd worden door de paus, en niet door een andere gewone bisschop. Geeft de paus zijn zegen niet, dan komt er geen nieuwe echte bisschop. De Pius X broederschap is dus niet meer de authentieke katholieke Kerk, maar een afscheuring.

  – Spijtig dat je niet aanneemt dat Vaticanum II wel degelijk geldig is. Ik denk dat je “leer” verwart met allerlei praktische details.

  – Daarstraks las ik een interessant citaat in het boek “God of niets” van kard. Sarah (p. 108). Namelijk : “Benedictus XVI hield nooit op eraan te herinneren hoezeer het werk van de concilievaders omlaag gehaald is door de interpretaties van Vaticanum II in de media”. Daar zit heel veel waarheid in.

  – Ook in de lokale Kerk is er nu een grote mentaliteit van “laat maar waaien”, bv. in verband met de eerbied voor de Eucharistie. Maar de oorzaak ligt niet in Vaticanum II zelf.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Mathieu Albert

   (15 juli 2018 - 16:50)

   Beste Stinus,

   Met alle respect, maar u begrijpt niets van de Sacramenten.

   De wijding en de benoeming van een bisschop zijn twee verschillende dingen.

   Een bisschop die een priester tot bisschop wijdt, heeft de toelating van de paus niet nodig om geldig te wijden.

   Zo zijn bijvoorbeeld alle bisschoppen van de Grieks- of Russisch-Orthodoxe kerk geldig gewijd. Dat zij natuurlijk geen aanstelling binnen de Katholieke Kerk krijgen is logisch. Maar, dat verandert niets aan het feit dat ze geldig gewijd zijn.

   Uitspraken zoals “Vaticanum II is wel degelijk geldig” brengen inhoudelijk niets bij. Verder suggereert u dan dat er iets mis zou zijn “met de praktische details”. Stinus, ofwel is het geldig of niet, ook in de details!

   De truc die Paus Benedictus XVI toepaste, was natuurlijk de schuld geven aan de media. Dat intussen de meeste bisschoppen de teksten van het Tweede Vaticaans Coniclie als te conservatief beschouwen, dat is natuurlijk géén probleem. Stinus, zolang het bij algemeenheden blijft en je niet concreet wordt, zijn deze reacties vrij inhoudsloos.

   Indien ze met hun handen van de liturgie afgebleven zou zijn, dan zou niemand nog spreken over het Tweede Vaticaans Concilie, omdat het een totaal zinloos concilie was. Echter, men heeft de liturgische hervormingen proberen te funderen in de nieuwe geest die er tijdens het Tweede Vaticaans Concilie waaide. Wat blijft er van de liturgie over in Vlaanderen? Helemaal niets!

    Peter

    (15 juli 2018 - 17:57)

    Mathieu Albert: “Wat blijft er van de liturgie over in Vlaanderen? Helemaal niets!”
    Toch wel. Hier en daar nog een “botsautomis”!!!!!

  Gerard

  (15 juli 2018 - 15:42)

  Bart, alle lezers op dit forum natuurlijk ook.

  http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/newmass/ordo.htm.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 16:00)

  Gerard

  (15 juli 2018 - 16:17)

  Rome erkend dat de bishoppen van de FSSPX geldig gewijd zijn. En door de door hun gewijde priesters hebben rechtstreeks jurisdictie van de paus zelf ontvangen. En dan het lef hebben en rond toeteren op dit forum, dat wij het beter willen weten dan de paus. Buiten de gewone jurisdictie bezit de FSSPX ook de buitengewone jurisdictie.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 16:25)

  Ratzinger is een modernist. Heeft de meest gruwelijke ketterrijen verkondigd. Ook werd een dissertatie van hem afgewezen, wegens modernisme, dus ketterij.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 16:41)

  Rome zegt telkens weer de FSSPX behoort gewoon tot de Kerk. Hoezo beter willen weten dan de paus????????????????????

  Gerard

  (15 juli 2018 - 17:17)

  De nieuwe overste van de FSSPX en zijn assistenten kennen Bergoglio persoonlijk. Toen hij nog aartsbisschop was, is hij hun te hulp geschoten tegenover de Argentijnse regering. Hij heeft toen een verklaring afgegeven voor de regering dat de FSSPX tot de RK Kerk behoort. Dat zij een priesterorde zijn van de RK Kerk. Toen hij paus was, heeft hij zijn opvolger gedwongen de FSSPX te helpen. Hij had de priesters beloofd, dat hij hun altijd zou blijven helpen. Toen dit nodig was en deze FSSPX priesters hem in Rome opzochten heeft hij deze belofte meteen waargemaakt. Hij heeft hun ook persoonlijk gezegd, dat hij het boek over het leven van Mgr. Lefebvre had gelezen en dat dit boek een grote indruk op hem had gemaakt. Ik schrijf dit niet om Bergoglio op te hemelen, maar dit zijn wel feiten.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 17:50)

  Nogmaals AAN DE VRUCHTEN KENT MEN DE BOOM. Komt rechtstreeks uit de Bijbel. En dan niet gaan verwijzen naar iets anders. De zeer wrange vruchten van Vat. II kennen we ook. Vat.II is niet meer dan een preek aan de wereld in een preek van Mgr. Lefebvre.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 17:52)

  Mathieu Albert, hartelijk bedankt voor uw steun.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 18:14)

  Nogmaals, DE BISSCHOPPEN VAN DE FSSPX WERDEN NIET BENOEMD DOOR EEN BISSCHOP. EN ZII WORDEN NIET AANGESTELD DOOR EEN BISSCHOP. HET ZIJN ALLEEN WIJBISSCHOPPEN. Zij staan ten dienste van de FSSPX.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 18:44)

  Een tekst die geïnterpreteerd moet worden is dus het bewijs, dat deze niet onfeilbaar is. Een dogmatisch document heeft geen interpretatie nodig. Deze spreekt een eenduidige taal en wordt vooraf gegaan door veroordelingen. En dan het lef hebben om te schrijven dat wij niet kunnen argumenteren.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 19:15)

  Of Bergoglio een geldige paus is. Daar laat ik mij niet over uit. Een feit is wel, dat hij telkens weer weigert dit ambt uit te oefenen. Hij spreekt telkens als de persoon Bergoglio. Er is een verschil tussen de persoon, en het pausambt wat hij bekleed. Let maar op. Hij ondertekent nooit met P.P. achter zijn naam.

  Gerard

  (15 juli 2018 - 19:50)

  Hij zit wel op de stoel van Petrus. En als zodanig maak ik mij ondergeschikt, aan de mening van de FSSPX. Ik ga daar naar de Kerk. Als ik op mijn tweede verblijf ben, ga ik naar een gewone parochiekerk in het buitenland waar een oude priester van het bisdom de Tridentijnse Heilige Mis opdraagt. Ik moet daar wel heel wat kilometers voorrijden. Is niet naast de deur. Daar voel ik mij ook thuis.

  Silvanus

  (16 juli 2018 - 20:49)

  Monseigneur Lefebvre handelde wel degelijk met een mandaat van het Hoofd van de Kerk.

  Jezus zelf zei immers na zijn opstanding tot zijn (toen nog maar) elf apostelen: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mattheus 28:19). Dit wordt wel de Grote Opdracht genoemd.

  Gehaat door de duivel
  Betwijfeld door Vaticaan II (Nostra Aetate, Gaudium et Spes)
  Onderdrukt door PVI
  Bespot door JPII (Assisi, Koran)
  Veracht door F

  De Paus heeft de macht om de Kerk te besturen maar niet om de Grote Opdracht (of om het even welk gebod van de Heer) af te schaffen.

  Een vergelijkbare situatie deed zich voor toen de Hogepriester Kaifas samen met het hele Sanhedrin (de hoogste rechtbank van het volk Israel) de Apostelen Petrus en Johannes verbood om ooit nog iets te zeggen met een beroep op Jezus’ naam. De Apostelen antwoorden daarop: “Zeg nu zelf, is het tegenover God te rechtvaardigen om u meer te gehoorzamen dan Hem?” (Handelingen 4:18-19)

  Er is inderdaad een vierde gebod. Eert uw vader en moeder. Ook elke wettige autoriteit moeten we gehoorzamen, in het bijzonder de Paus. Maar niet als we daardoor zouden zondigen tegen het eerste gebod (afgodendienst, ketterij, heiligschennis, of ‘gewoon’ afvalligheid).

  Monseigneur Lefebvre heeft persoonlijk een audientie bij Paus Paulus VI gehad. Hij smeekte om tenminste in elk diocees een kapelletje te mogen openen om daar de onveranderlijke leer van de Kerk te blijven onderwijzen, en om daar de traditionele mis te mogen blijven vieren. Het werd keihard geweigerd.

  Later, na nog meer schandalen vanuit Rome, vroeg hij Paus Johannes Paulus II om een nieuwe bisschop te mogen wijden om daarmee te verzekeren dat van alle bisschoppen tenminste een de goddelijke opdracht zou vervullen.
  Dit werd ook geweigerd.

  “Hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat die noch hij, noch zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten?” (…) Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben.” (Mattheus 12:3-4,7)

   Peter

   (16 juli 2018 - 23:31)

   Heel juist beste Silvanus,
   “Monseigneur Lefebvre handelde wel degelijk met een mandaat van het Hoofd van de Kerk.”
   Want het Hoofd van de K. Kerk is nog altijd Jezus zelf en al wie bezig is met de afbraak van de K. Kerk kan niet als
   gehoorzaam beschouwd worden, maar gaat regelrecht in tegen de geboden van God.
   Mat 28:19 Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest,
   Mat 28:20 en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.
   Maar wat zegt de Bergoglio? No no no! Geen proselitisme, het is het ergste gif tegen het ecumenisme !!!!!!!
   Dus Bergoglio wil helemaal niet aan Jezus gehoorzamen. Paus??? Pffff !!!!

   Ook nog dit: ” Mat_9:13 Gaat, en leert wat het zeggen wil: “Barmhartigheid wil Ik, en geen offerande.” Ik ben niet gekomen, om de rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen. ”
   Maar de zondaars vinden van alles uit om aan de roep van Jezus te weerstaan door hoogmoed om de goddelijke wetten te veranderen. Dan verstaan we deze uitroeping van Jezus:
   “Mat_7:14 Hoe eng is de poort en hoe smal is de weg, die ten leven voert; en weinigen zijn er, die hem vinden.”
   Mathieu Albert, heel juist wanneer u opmerkt “Indien ze met hun handen van de liturgie afgebleven zou zijn, dan zou niemand nog spreken over het Tweede Vaticaans Concilie, omdat het een totaal zinloos concilie was.”
   Heel juist, maar nog dit. Er kon niemand aantonen dat er iets of wat ook ontbrak aan de leer en de liturgie van de K. Kerk. Ja, dan maar foefelare en blaaskes aan de lopende band, die de reeds, door de wereld, in slaap gewiegde geesten als zoete broodjes slikten, met ruim 30.000 uittredens van priesters, zonder nog maar over de kloosterlingen te spreken. Een nooit geziene catastrofe.
   O.L.V. van La Salette; “Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden … De kerk zal verduisterd zijn …”
   “Het wordt aan weinigen gegeven om de ware kerk te erkennen te midden van de duisternis van zoveel schisma’s en ketterijen, en nog minder om de waarheid lief te hebben die ze hebben gezien als om naar zijn omhelzing te vliegen. “-St. Robert Bellarmine
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Gerard

  (17 juli 2018 - 09:40)

  Peter,
  kavlaanderen.blogspot.com

  Gerard

  (17 juli 2018 - 09:58)

  Peter, moet zijn

  http://kavlaanderen.blogspot.com Kijk laatste bericht

  Gerard

  (17 juli 2018 - 10:02)

  Ik heb hier geen mening over. Onderzoek alles en behoudt het goede.

  Gerard

  (17 juli 2018 - 10:28)

  Interessant hieraan is, dat het novus ordo priesters zijn. De ogen daar, gaan ook steeds verder open.

   Peter

   (17 juli 2018 - 14:04)

   Beste Gerard,
   Inderdaad, als men dit gezegde van de Apostel Paulus, “onderzoek alles, behoud het goede en verwerp het slechte,” zou zijn toegepast door Katholieken voor de aanvaarding en ondertekening van de Vat II concilie-documenten, dan zou er hoogst waarschijnlijk geen Vat II kerk geweest zijn.
   Als u goed het begin bestudeert van het Vat II concilie, met de aanwezigheid van zovele kardinalen en bisschoppen, dan kan men zich de vraag stellen: “hoe is het mogelijk dat 2.540 bisschoppen gedurende 3 jaar concilie, niet ingezien hebben dat er aan de schat van de K. Kerk (het geloof en het heil der zielen) gesleuteld werd en moest gevrijwaard worden?”
   Tijdens de openingsplechtigheid waren 2540 bisschoppen uit alle werelddelen aanwezig. Paus Johannes XXIII vroeg de vergaderde bisschoppen om ‘aggiornamento’. Dit Italiaanse woord voor modernisering betekent ‘bij de tijd brengen’. Modernisering van de Kerk was volgens deze paus onontkoombaar. Ook openheid ten opzichte van de gehele wereld diende een kenmerk te worden van een gemoderniseerde Kerk. Dat werd uitgedrukt door de gebiedende beeldspraak om ‘de ramen van de Kerk open te zetten voor de frisse lucht van buiten’. Daarom werden ook protestanten, orthodoxen en vertegenwoordigers van andere religies en politieke ideologieën als waarnemers bij het concilie uitgenodigd en benoemd.
   De bisschop is toch de behoeder van het geloof, of niet?
   Ik heb dat jaren bestudeerd en iedere maal komt deze zelfde vraag bij mij op? Maar Jezus, waar waren uw soldaten dan? Wel, op Zijn lijdensweg naar de Golgota, waren er ook maar weinigen die Hem troosten.
   Het ganse Vat II concilie is één en al complot om het Katholiek geloof en de traditie van de Kerk te vernietigen.
   Vandaar de uitroep van onze Lieve Vrouw van La Salette: ” Rome zal het geloof verliezen, …”
   LA SALETTE, is de eerste officieel erkende verschijning van Maria door de rkk. Niet voor niets dat daar duidelijke taal wordt gesproken.
   U schrijft ook beste Gerard, “Ik heb hier geen mening over. Onderzoek alles en behoudt het goede.”
   Maar op het eerste oordeel van de mens voor zijn dood, zal de mens al zijn daden zien in het licht van de waarheid. Er worden geen vragen gesteld, slecht zijn ganse leven krijgt hij te zien. Aan de éne kant zijn levensdaden en woorden, en aan de andere kant het licht van de waarheid.
   Iedere mens moet de keuze maken, daar op dat ogenblik “ik heb geen mening hierover” niet kan. De daden en woorden zullen voor zijn ogen gewogen worden, voor of tegen Christus en Zijn K. Kerk. Niets anders. Het verschrikkelijke uur van de dood.
   Berouw bestaat erin door het inzien van zijn fouten en zonden door de leer van de K. Kerk, maar die moet onaangetast zijn en blijven, wil men dat de zielen gered worden.
   Het aanvaarden van de Antikerk VatII en al diegenen die eraan meewerken is het complot tegen de K. Kerk van altijd aanvaarden, namelijk het Mystieke Lichaam van Christus, dat iedere mens verlicht die het aanvaard.
   Lauw tibi Christe +
   Ave Maria +

  Gerard

  (17 juli 2018 - 15:52)

  Peter, veel bisschoppen waren niet deskundig genoeg. Zij lieten zich door progressieve modernistische adviseurs adviseren. En wisten niet eens wat zij ondertekenden. Kardinaal Ottaviani de verantwoordelijke kardinaal die moest waken over de zuiverheid van het geloof, werd daar het zwijgen opgelegd , tijdens hij daar de zuiverheid van de leer aan het verdedigen was. Daar heeft wel een geest gewaaid namelijk die van de duivel. Zij wilden geen dogmatisch concilie hierdoor werd de Heilige Geest moedwillig buiten de deur gehouden. De Heilige Maagd Maria, had in Fatima voor dit concilie gewaarschuwd. Maar het antwoord hierop van Johannes XXIII, bij de opening van Vat.II, was wij luisteren niet naar onheilsprofeten.

  Peter

  (17 juli 2018 - 16:28)

  Beste Gerard, ik dank u voor uw reactie. Ja, het is zo zoals u schrijft, dit alles is me wel bekend. Echter was het meer om mijn onbegrip uit te drukken over het feit dat meer dan, pak weg 2.500 bisschoppen die onzin aanvaarden kunnen.
  Als ze de bij opening van de corrupte VatII show, een document van het kaliber als Nostra Aetate onder de neus geduwd worden, ja, als er dan geen bellen en toeters af gaan, dan weet ik het niet. Zou dat wel het geval geweest zijn dan zou er eenvoudig geen concilie geweest zijn.

  Gerard

  (17 juli 2018 - 16:46)

  Peter, de verwarring wordt steeds groter, in de link naar http://kavlaanderenblogspot.com zie je, dat novus ordo priesters Bergoglio excommuniceren en Benedictus als hun paus erkennen. Ik heb niet de plicht om over alles, mijn mening te moeten geven. En laat mij daar niet toe verleiden. Vaak is zwijgen beter. Maar ik verdedig wel de geloofsleer, wanneer deze wordt aangevallen. Daarvoor kan ik wel met een gerust hart voor Godsrechterstoel verschijnen. Een beetje oppassen met je proberen in te mengen met de persoonlijke verstandhouding van een ziel tegenover God.

  Gerard

  (17 juli 2018 - 17:14)

  Peter, velen zagen dat niet omdat zij al door het modernisme waren aangetast. Al in 1939 waarschuwde de nuntius Paolo Giobbe in Nederland, kardinaal de Jong. U zult nog schrikken over een paar jaar, wat de consequenties zijn, van wat hier nu op de seminaries geleerd wordt. De heilige Paus Pius X heeft hier al enorm tegen moeten vechten.

  Gerard

  (17 juli 2018 - 18:10)

  Trouwens mijn menig, doet er helemaal niet toe, want die is subjectief. Het gaat om de objectieve leer van de Kerk. Ook de persoonlijke mening van een paus bisschop en priester, doen er niet toe. En zeer zeker niet de ervaring , waar ze het vaak over hebben. En een paus moet helemaal oppassen met zich persoonlijk te uitten. Veel mensen gaan dan denken dat, dat dan de leer van de Kerk is. Een paus die telkens geïnterviewd wordt en steeds naar zijn persoonlijke mening wordt gevraagd, hoe bestaat het? Je hoort nu dan ook veel zeggen, ja maar paus Franciscus heeft dit of dat gezegd. Ik snap ook niet de angst van een bisschop voor vragen op tv. Het is heel eenvoudig om naar de leer van de Kerk te verwijzen. Zie het verschil van preken over het algemeen. Ik vind dit, ik vind dat. Als u naar b.v. een preek van een priester van de FSSPX luistert, hoort u telkens, de Kerk leert ons dit en de Kerk houdt ons dit voor, waar wij ons aan dienen te houden.

  E.H. Koenraad Huysegems

  (22 juli 2018 - 18:19)

  Beste redactie,
  Zelf ben ik Vlaams priester binnen de Priesterbroederschap Sint-Pius X, werkzaam in Nederland. Met verbazing stel ik vast dat onze pas verkozen overste, die in onze hoek van de wereld nog een grote onbekende is, al de stempel “hardliner” krijgt opgedrukt. Als ik dan nalees waarom, vind ik een tekst van E.H. Pagliarani, waarin deze vaststelt dat het Tweede Vaticaans Concilie niet-dogmatisch, dus niet onfeilbaar is. Dit feit kan ieder ook nalezen bij Wikipedia “Tweede Vaticaans Concilie” en werd ook onderlijnd door paus-emeritus Benedictus XVI. In 1989 verklaarde deze (toen of Kardinaal Ratzinger) voor de bisschoppenconferentie van Chili: “Men tracht tegenwoordig uit het Tweede Vaticaans Concilie een soort superdogma te maken. In waarheid heeft het geen enkel dogma verkondigd en wilde alleen maar pastorale richtlijnen geven”.
  Met de logica van uw artikel moeten ook Wikipedia en de vorige paus “hardliners” zijn. Ik zou willen oproepen tot grondigheid en eerlijkheid en niet méér uitspraken doen over dingen en personen dan men ook werkelijk weet.
  Dan volgde er nog een lezersbrief waarin wordt afgewogen welke van de twee Priesterbroederschappen de sympathiekste gezichten heeft, met een oordeel ten ongunste van de FSSPX. Ik nodig die jongen uit ons eens te komen bezichtigen en niet op basis van onzakelijke criteria te gaan oordelen.
  Intussen wens ik beide nieuwe oversten van beide verdedigers van de katholieke essentie Gods zegen als vruchtbare werktuigen van de Goede Herder. Het gezicht van deze Laatste moge de briefschrijver sympathiek genoeg wezen.
  U allen de priesterzegen door de ruimte sturend,
  E.H. Koenraad Huysegems, FSSPX

  A. G. Stinus

  (23 juli 2018 - 19:55)

  Beste Koenraad Huysegems,

  – Er is geen enkele reden waarom de conclusies van het 2e Vaticaans Concilie feilbaar zouden zijn.
  – Het is een zegen dat de liturgie thans ook in de volkstaal kan doorgaan, waardoor de gelovigen volledig kunnen meeleven met de woorden van de priester in de sacramenten. (Wie kent er nu nog latijn ? Het eerste Misoffer, van Jezus op Witte Donderdag, had ook plaats in de volkstaal). En voor wie dat toch wil kan het heilig Misoffer ook volgen in het latijn, volgens de oude ritus, op sommige plaatsen. Toch mooi met het 2e Vaticaans concilie ?

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Peter

   (25 juli 2018 - 13:39)

   Stinus, jonge, goed lezen toch.
   Eerst en vooral, als men een Priester iets schrijft of zegt, is zijn titel Eerwaarde of Eerwaarde Heer, (waarvoor de afkorting E.H.) en niet “Beste Koenraad Huyseghems”.
   Ten tweede, schrijft u: “– Er is geen enkele reden waarom de conclusies van het 2e Vaticaans Concilie feilbaar zouden zijn.” De Eerwaarde vermeld; “waarin deze vaststelt dat het Tweede Vaticaans Concilie niet-dogmatisch, dus niet onfeilbaar is.” Niet dogmatisch is feilbaar, Stinus.
   Ten derde, de H. Mis in de volkstaal. Uw citaat: “– Het is een zegen dat de liturgie thans ook in de volkstaal kan doorgaan, waardoor de gelovigen volledig kunnen meeleven met de woorden van de priester in de sacramenten. (Wie kent er nu nog latijn ?”
   Het is helemaal geen zegen dat de liturgie in de volkstaal wordt gedaan, het is een satanische misleiding, daar er allerhande zelf opgestelde teksten (ja tot zelfs de meest wilde en absurde en godslasterende) als ‘liturgie’ gebruikt in die misdadige club. Tot zelfs dat de ouders van een te dopen kindje hun eigen liturgie mogen opstellen en zoveel meer.
   De liturgische teksten zijn in het Latijn en onveranderbaar. In het Latijn zijn de uitdrukkingen nooit dubbelzinnig, vandaar. Een argument aanvoeren dat mensen geen latijn meer verstaan, is absurd, daar de vertaling er steeds bij staat. Iedereen spant zich extra in om het Amerikaans Engels uit te braken, maar het Latijn, o neen.
   Uw citaat: ” Het eerste Misoffer, van Jezus op Witte Donderdag, had ook plaats in de volkstaal.”
   En volgens u, welke was deze volkstaal dan? De H.H. Petrus en Paulus zijn door God de H. Geest geleid geworden om in Rome het Nieuwe Jeruzalem te stichten, daar het andere Jerusalem (burcht van de vrede) hun Verlosser niet aanvaard hebben. God heeft gewild dat dan alles in het Latijn zou geschieden.
   Een Chinees die de H. Mis van altijd kent en zelfs onze taal niet machtig is, is hier bij het bijwonen van die Trad. H. Mis helemaal niet vervreemd en andersom ook.
   U hangt zozeer het satanisch clubje Vat II aan, dat je zelfs het bos niet meer door de bomen ziet.
   willy
   Beantwoorden
   (21 juli 2018 – 13:39)

   @Peter : strikt genomen verplicht te kerk niemand om in te verschijningen te geloven of ernaar te leven, dat is hun standpunt !!

   Ook u keurt dat goed, Stinus.
   Laat dan één ding klaar zijn eens en voor altijd. Jezus heeft zijn Allerheiligste Moeder aan Zijn Bruid geschonken, nog toen Hij in een onvoorstelbare oceaan van gruwelijke pijnen was gedompeld en aan het H. Kruis hing, voor het heil van alle mensen van goede wil. “Vrouw ziedaar uw zoon, zoon ziedaar uw Moeder”.
   Zou dan de R.K. Kerk (en niet de gruwelkerk en pseudokerk Vat II) door haar veelvuldige geschriften en encyclieken en dogma’s i.v.m. Haar hoog Heiligheid de zielen zeggen dat ze “niet verplicht zijn ” om in Haar verschijningen te geloven en toe te passen? De zovele genaden die Zij van de Allerhoogste heeft bekomen om Haar kinderen te waarschuwen en te leiden, vaagt u met deze uitdrukkingen recht onder het tapijt.
   Afschuw is het en niets anders.
   Maar zoals ik reeds meermaals heb geschreven op dit forum, geeft u geen enkele blijk van liefde tot Haar en meent dat u in uw hoogmoed Haar niet nodig hebt om tot het heil te komen. Indien dit niet zo is, geef ons dan de proef op de som en geeft u ons hier een lofprijzing over Haar Onbevlekte Ontvangenis.
   Ieder die de Allerheiligste Maagd Maria aan de kant schuift, gaat verloren, zonder enige twijfel, daar waar het omgekeerde iedere ziel een veilige haven tot het eeuwige heil biedt.
   Wie bent u Stinus? Al diegenen die, zoals VatII, loge enz…, de H. Maagd niet beminnen en gehoorzamen, zijn vijanden van God.
   Dus geef ons een geruststelling en schrijf eens hier hoe hoog u Haar Onbevlekte Ontvangenis prijst, de vlekkeloze Roos van de Allerhoogste. Is Zij uw Meesteres of niet?
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.