Wereldvermaarde expert stelt: ‘De homo-tirannie is over ons gekomen’ in de Katholieke Kerk

Bron: LifeSiteNews: World renowned expert: ‘Homo-tyranny is upon us’ in the Catholic Church
Vertaling: R.D. voor Katholiekforum.net; vertaalde tekst werd voor Katholiekforum.net gereviseerd en goedgekeurd door Dr. Gerard van den Aardweg en finaal werd publicatie op Katholiekforum.net goedgekeurd door Dhr. Doug Mainwaring (redacteur bij LifeSiteNews). Een bijzonder woord van dank hiervoor aan de vertaler, aan Dr. Gerard van den Aardweg en aan Dhr. Doug Mainwaring samen met alle medewerkers van LifeSiteNews voor hun schitterende werk!
Noot van de redactie van LifeSiteNews: De volledige tekst van de toespraak van Dr. Gerard van den Aardweg staat onderaan het artikel van Doug Mainwaring.

Wereldvermaarde expert stelt: ‘De homo-tirannie is over ons gekomen’ in de Katholieke Kerk

Doug Mainwaring, Lifesitenews.com
ROME, 28 mei 2018 (LifeSiteNews) – Europa’s belangrijkste expert op het gebied van homoseksualiteit, pedofilie, en homo’s in het Katholieke priesterschap zei dat de homo-ideologie eigenlijk “een hekel heeft aan het huwelijk” en Humanae Vitae als zijn aartsvijand ziet.

Doug Mainwaring houdt een discours op de Amerikaanse ‘Marriage March’

Dr. Gerard van den Aardweg vertelde onlangs aan een vooraanstaande groep van pro-life leiders die over de hele wereld in Rome waren bijeengekomen: “De homo-ideologie verkondigt dat homoseksualiteit – inclusief zijn inherente promiscuiteit – een natuurlijk instinct is en het trouwe niet-contraceptieve huwelijk onnatuurlijk, en hij staat dus lijnrecht tegenover Humanae Vitae“.

Dr. Gerard van den Aardweg sprak op de Conferentie van de Johannes Paulus II Academie voor het Menselijk Leven en het Gezin in Rome, 21 mei 2018

Hoewel het homo”huwelijk” aan de westerse wereld is verkocht als een uitbreiding van conservatieve – zelfs christelijke – waarden, in werkelijkheid heeft de gay ideologie “een hekel aan het huwelijk, uit jaloezie en rebellie”.

“In zoverre [deze ideologie] in de Kerk is geïnfiltreerd”, ging hij verder, “is hij erop uit om zijn belangrijkste obstakel, Humanae Vitae, te elimineren”.

“Geloof niet in de propaganda voor het nobele, trouwe, liefdevolle homoseksuele ‘huwelijk’ van vrome Katholieken”, waarschuwde van den Aardweg. Het is niets meer dan “een truc om homoseksualiteit te doen aanvaarden en te verkopen”.

Eenvoudig gezegd: “Homoseksualiteit en pedofiele homoseksualiteit” zijn niet alleen “seksuele neurosen”, ze zijn “een ziekte van de ziel”.

van den Aardweg is een Nederlandse psycholoog en psychoanalyticus die de alarmbel heeft geluid over de normalisering van homoseksualiteit gedurende een groot deel van zijn respectabele carrière van 50 jaar. De geschiedenis en de actualiteit blijven hem voor 100% gelijk geven.

Nadat hij de oorsprong van de beweging voor de normalisering van homoseksualiteit had teruggevoerd tot het einde van de 19e eeuw, ging Dr. van den Aardweg snel over naar het midden van de twintigste eeuw en Dr. Alfred Kinsey, die hij beschreef als een “seks-verslaafde homoseksueel” en “waarschijnlijk ook een pedofiele homoseksueel”.

Kinsey was “het brein achter de ontmenselijkende seksuele opvoeding van vandaag”, die “geobsedeerd was door de wens om de morele maatstaven van de maatschappij, die gebaseerd waren op het normale huwelijk, af te schaffen en homoseksualiteit, pedofilie en incest te normaliseren”,

Voor Kinsey was: “Een trouw huwelijk onnatuurlijk” en waren “homoseksualiteit en alle seksuele afwijkingen natuurlijk”. Kinsey vond ook dat abortus gelegaliseerd moest worden, en dat “masturbatie, anticonceptie, overspel en prostitutie gezond waren”.

“Kinsey deed zich voor als een groot wetenschapper,” zei van den Aardweg, “maar zijn intensief gepropageerde boeken” waren in werkelijkheid niets meer dan “homopropaganda op basis van frauduleus onderzoek”.

Dr. van den Aardweg richtte zijn aandacht ook op Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre’s gezellin, de moeder van het radicaal feminisme en van de gender theorie.

Ze was een lesbienne, die, zoals vaker bij lesbiennes, “nooit de wens had gevoeld om een kind te krijgen, en zich niet kon voorstellen wat een man en een vrouw ertoe aanzet het te wensen”. Ze was bezield door “afkeer, angst, en haat voor het moederschap”.

“Baby’s vervulden me met afschuw,” zei de Beauvoir. “De aanblik van een moeder met een kind die het leven uit haar borst zuigt … het vervulde me allemaal met afschuw”. van den Aardweg: “De verstoorde vrouwelijkheid die ten grondslag lag aan haar lesbische neiging, maakte haar tot een gepassioneerde rebel tegen het huwelijk en het moederschap, een felle propagandiste van contraceptieve seks en abortus, met een destructieve impact”.

Het succes van de normalisering van homoseksualiteit is op zich een aanval op Humanae Vitae. “Dit succes heeft bij velen, vooral van de jongere generaties, het besef van de morele en psychologische ontaarding van anticonceptieve relaties in tegenstelling tot de schoonheid van de trouwe, kindgerichte huwelijksliefde nog verder verduisterd”.

“Want als seksuele relaties tussen twee mannen of vrouwen, met hun afstotelijke geslachtscontacten, officieel worden gevierd”, zei van den Aardweg, “en dergelijke liaisons – die inherent niet eens monogaam zijn, en hoogst neurotisch – de status van ‘huwelijk’ krijgen, dan wordt elke steriele heteroseksuele relatie in vergelijking daarmee normaal”.

“Een onderzoek naar de gevolgen van het homohuwelijk in Scandinavië concludeerde dat het ‘de boodschap had bijgebracht dat het huwelijk zelf verouderd is en dat vrijwel elke gezinsvorm … acceptabel is’”, vervolgde van den Aardweg. “Dit betekent noodzakelijkerwijs meer anticonceptie”.

“Kortom, elke goedkeuring of suggestie van goedkeuring van de onwaarheden van de homo-ideologie ondermijnt de leer van Humanae Vitae. Toch zijn zulke suggesties al ongeveer een halve eeuw terug te vinden in belangrijke documenten van de Katholieke Kerk”.

Niet lang nadat de homolobby in de American Psychiatric Association de definitie van homoseksualiteit had “genormaliseerd” van “stoornis” tot “conditie” schreef de Congregatie voor de Geloofsleer in 1975 dat “er een onderscheid wordt gemaakt … tussen homoseksuelen wier neiging … van voorbijgaande aard is of in elk geval niet ongeneeslijk is, en homoseksuelen die dat definitief zijn vanwege een of ander aangeboren instinct … dat als ongeneeslijk wordt beschouwd”.

“De Vaticaanse Verklaring gaf kritiekloos gezag aan de gay dogma’s ‘je bent zo geboren’ (born that way) en ‘het is onveranderlijk'”, zei van den Aardweg. “Misschien pure naïviteit, maar in ieder geval verwijtbare onwetendheid en incompetentie”, en met “ernstige gevolgen”. Hij vervolgde:

“In plaats van zich te verzetten tegen de fatalistische homopropaganda van de seculiere wereld dat homoseksuele neigingen als een feit van de natuur moesten worden aanvaard, goot het gezag van de Kerk meer olie op het vuur. In plaats van ouders te helpen een homoseksuele oriëntatie bij hun kinderen te voorkomen en hen te onderrichten over de natuurlijke vrouwelijkheid en mannelijkheid, zowel met betrekking tot hun huwelijksrelatie als tot hun opvoedende rol als moeder en vader, verspreidden ze de passieve en hopeloze boodschap van aanvaarding en “er kan niets aan gedaan worden”.

“In feite had de biologische theorie ook in 1975 geen been om op te staan, omdat er geen enkel solide bewijs voor was, terwijl er ruimschoots bewijs was voor de psychologische veroorzaking”.

Verklaringen over homoseksualiteit in de eerste editie van de Katechismus van de Katholieke Kerk (1992) creëerden “de valse indruk van homoseksualiteit als een complex, diep mysterie van de natuur, en dat is precies een van de troefkaarten van de homo-normaliseerders,” merkte van den Aardweg op.

Een andere verklaring in de Katechismus van 1992 spreekt over het “niet verwaarloosbare aantal mannen en vrouwen met diepgaande homoseksuele neigingen”. Maar dit was gebaseerd op Kinsey’s nu ontkrachte propaganda dat 10% van de mannelijke bevolking homoseksueel was, waardoor het meer dan vijf keer zoveel leek als het in werkelijkheid is.

“Alle niet-morele uitspraken over homoseksualiteit moeten uit de Katechismus worden verwijderd”, aldus Van den Aardweg. “Zoals in de gelijkenis, zijn ze onkruid, gezaaid tussen de tarwe van de gezonde leer, toen sommigen sliepen”.

Dr. van den Aardweg deed toen de opvallende uitspraak: “De retoriek van medelijden en melodrama is in latere kerkelijke documenten volledig ontwikkeld, waardoor een atmosfeer werd gecreëerd waarin het hebben van bezwaren tegen homoseksuele praktijken als onchristelijk begint aan te voelen”.

“Een goed voorbeeld is de ‘Boodschap’ van de Amerikaanse bisschoppen aan de ouders van (vermeend) homoseksuele kinderen, Always Our Children, gepubliceerd in 1997”, zei hij. “Het is een en al pastorale zalving, dramatisering en psycho-babbelarij”.

Meer recent, zei hij:

“Het Tussentijds Verslag van de Synode voor het Gezin in 2014 gaat door in dezelfde jammerende stijl die typerend is voor de homopropaganda over het slachtofferschap van de verstoten homoseksueel, maar nu is de bedoeling om homoseksuele relaties te legaliseren en om te sleutelen aan Humanae Vitae duidelijker.”

“Homoseksuelen” – en het Verslag sluit duidelijk praktiserende en zichzelf normaal verklarende homoseksuelen niet uit – “hebben gaven en speciale kwaliteiten aan de christelijke gemeenschap te bieden”.

van den Aardweg zei: “Pogingen binnen de Kerk om de leer van Humanae Vitae te wijzigen, worden eveneens sterk gemotiveerd en georkestreerd door homoseksuele priesters.”

De priesterschandalen hebben het feit blootgelegd dat er een onevenredig hoog percentage van seminaristen en priesters is die homoseksueel zijn. “Velen van hen hebben de hogere echelons in de Kerk bereikt”, en “veel homoseksuele priesters hebben de ambitie om een kerkelijke carrière na te streven en zijn daarin succesvol”.

“Er zijn subversieve homo-netwerken gevormd binnen de Kerk, zelfs op hoog niveau, om homoseksualiteit te normaliseren”, beweert Dr. van den Aardweg. “Moraaltheologen leveren de argumenten, sommigen openlijk, zoals (destijds) Charles Curran: ‘De Kerk zou de normale waarde en de goedheid van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht moeten aanvaarden.'”

“Over het algemeen zijn homoseksuele of pro-homo-priesters tegen Humanae Vitae, en … veel tegenstanders van Humanae Vitae zijn pro-homo, hoewel ze  niet in hun kaarten laten kijken”, zei van den Aardweg.

“Want homoseksuele mannen, die weinig affiniteit hebben met en begrip voor de volwassen huwelijksliefde, worden in deze kwestie gedreven door gevoelens van meer egocentrische aard: Humanae Vitae staat hun eigen dubieuze idealen in de weg”.

Dr. Gerard van den Aardweg is lid van de nieuw gevormde Johannes Paulus II Academie voor het Menselijk Leven en het Gezin. Hij heeft uitgebreid geschreven over de onderwerpen homoseksualiteit en pedofilie, waaronder The Battle for Normality: Self-Therapy for Homosexual Persons and Homosexuality and Hope: A Psychologist Talks About Treatment and Change. Dr. en mevrouw Van den Aardweg hebben zeven kinderen en twintig kleinkinderen.

****


DE “NORMALISERING” VAN HOMOSEXUALITEIT EN HUMANAE VITAE

Dr. Gerard van den Aardweg

Homoseksualiteit moet worden gedefinieerd in termen van aantrekkingskracht. (i) Het is de toestand van chronisch of periodiek seksueel aangetrokken-zijn tot het eigen geslacht, gepaard gaande met rudimentaire of verminderde heteroseksuele interesse, en dit na de adolescentie, vanaf 17-18 jaar. Volgens de beste schattingen heeft minder dan 2% van de mannen deze aantrekkingskracht en minder dan 1,5% van de vrouwen. [ii]

De term “homo” (het Engelse “gay”) zal ik gebruiken voor degenen die ervoor kiezen om hun neiging normaal te verklaren en uit te leven; dat is vandaag de dag de meerderheid; maar ongeveer 20% wil zich niet als homo identificeren en op die manier leven. Deze groep heeft geen stem in het openbare leven en wordt gediscrimineerd door het gay establishment (de politiek, de media). Het is van cruciaal belang of een persoon zijn homoseksuele gevoelens normaliseert of niet. Door dit te doen onderdrukt hij zijn verstand en zijn geweten, want de innerlijke waarneming dat homoseksuele activiteiten contra naturam zijn, is aangeboren en universeel. [iii] Als hij dus begint tegen zichzelf te liegen, moet hij zijn bewustzijn van de normaliteit van de man-vrouw liefde en van het normale huwelijk met zijn vruchtbaarheid onderdrukken, en wordt hij gedwongen zich krampachtig vast te klampen aan rationalisaties die zijn keuze moeten rechtvaardigen om zichzelf als normaal, gezond en moreel goed te zien. Zo vervreemdt hij zichzelf van de werkelijkheid, sluit hij zich op in een wens-denken. En omdat hij niet de waarheid over zichzelf wil zoeken, wil hij de natuurlijke gevoelens en meningen over homoseksualiteit van 98% van de mensheid veranderen, die hij aanvoelt als vijandig tegenover hemzelf. In werkelijkheid is het niet de maatschappij, de cultuur of de religie die hem vervolgt, maar is het zijn eigen geweten. [iv] Het zichzelf normaal verklaren van homo’s zet alles de dingen op hun kop: niet ik ben gek, maar jullie zijn het. De homo-ideologie verkondigt dat homoseksualiteit, inclusief zijn inherente promiscuïteit, een natuurlijk instinct is en het trouwe, niet-anticonceptieve huwelijk onnatuurlijk. Hij staat dus lijnrecht tegenover Humanae Vitae. Deze ideologie heeft een hekel aan het huwelijk, uit jaloersheid en rebellie. Voor zover hij in de Kerk is geïnfiltreerd, en dat is tamelijk ver, is hij erop uit om zijn belangrijkste obstakel, Humanae Vitae, uit de weg te ruimen.

De homo-ideologie propageert verschillende justificaties (rechtvaardigingen), die allemaal vals zijn. Hij gedijt op de twee dogma’s van biologische veroorzaking ofwel van “zo-geboren-zijn” (born-that way) en van de onveranderlijkheid van de stoornis. In feite is de biologische theorie nooit bewezen. Sinds de homo-ideologie het wetenschappelijk establishment is begonnen te tiranniseren na de gay putsch van 1973, toen de Amerikaanse Psychiatrische en Psychologische Verenigingen hun wetenschappelijke integriteit hebben opgegeven, zijn er hernieuwde inspanningen geleverd, en meestal door activistische homo-onderzoekers, om eindelijk een of andere biologische oorzaak te ontdekken. Maar interessant genoeg, met precies het tegenovergestelde resultaat. De biologische mythe is doorgeprikt. Homoseksuelen hebben normale hormonen, genen en hersenen. [V] Zelfs het pro-gay Britse Royal College of Psychiatrists verklaarde in 2014 dat homoseksualiteit geen aangeboren variant van seksualiteit is. [vi] Maar deze realiteit dringt nauwelijks door. Ook het dogma van de onveranderbaarheid wordt fel overeind gehouden, want de mogelijkheid tot verandering is niet alleen een bedreiging voor een van de hoofdargumenten van de normaliseerders maar ook voor velen die hun homo-levensstijl willen rechtvaardigen. Als gevolg van de politieke en sociale opmars van de homo-ideologie is op verandering gerichte therapie en counseling van mensen met dit probleem steeds meer taboe geworden; desondanks hebben psychologische counseling en christelijke zelfhulp-initiatieven zich buiten de officiële instanties om gehandhaafd en de levensvatbaarheid van dergelijke benaderingen bewezen.

Een korte notitie hierbij: het overwinnen van deze neigingen is vooral een strijd met zichzelf. [vii] In veel gevallen was het resultaat een grote, soms zelfs radicale en blijvende verandering, [viii] meestal met de steun van een duurzaam religieus innerlijk leven. [ix] Het homoseksualiteit-stimulerende politieke establishment probeert deze activiteiten en publicaties uit te roeien. Vandaar bijvoorbeeld het huidige wetsontwerp in Ierland dat het behandelen van homoseksualiteit wil gaan bestraffen. Zonder twijfel: er is een homo-tirannie over ons gekomen. In 2003 publiceerde prof. Spitzer van de Columbia University, dezelfde psychiater die de overgave van de APA aan de militante homolobby had geleid, zijn studie over de effecten van gezonde (veranderingsgerichte) counseling van 200 mannelijke en vrouwelijke homoseksuelen. Een minderheid veranderde grondig, de meeste anderen verbeterden, zowel wat betreft hun seksuele gerichtheid als hun algehele emotionele evenwicht. Geen tekenen van schade, wél een opmerkelijke afname van depressies. [x] Een orkaan van haat vanuit het homoseksuele establishment viel over hem heen, met zoveel geweld dat hij zich een gebroken man voelde. Hij verzekerde mij (enkele maanden later) dat hij zich nooit, maar dan ook nooit meer zou inlaten met dat vreselijke onderwerp van homoseksualiteit.

Een klassieke rationalisatie is de idealisering van homoseksuele liefde als superieur aan “vulgaire” hetero-liefde: hij zou meer teder, verfijnd, nobel, creatief, progressief, enz. zijn. Dit verraadt de kinderlijke naïviteit van deze mensen, die emotioneel in hun tienerjaren zijn gebleven, wanneer de normale seksuele liefde tussen volwassen man en vrouw nog buiten het gezichtsveld van de jongere ligt. Op dezelfde kinderachtige wijze idealiseren homoseksuele pedofielen de “liefde” van mannen voor jonge jongens. [xi] Seksuele gevoelens voor het eigen geslacht zijn puberaal; 40% van mannelijke homoseksuelen worden (al dan niet uitsluitend) aangetrokken door adolescenten, en voor twee derde van de homoseksuele mannen mag hun ideale partner jonger zijn dan 21 jaar. [xii] Aldus is pederastie, contact met minderjarigen, altijd één van de meest voorkomende uitingen van homoseksualiteit geweest. (Overigens hebben de priesterschandalen in overgrote meerderheid betrekking op pederastie. Deze priesters zijn “gewone” homoseksuelen [xiii].)

***

Om u enige achtergrond te geven voor wat hierna zal volgen, wil ik u een aantal belangrijke psychologische feiten en inzichten geven. Ik moet me beperken tot mannelijke homoseksualiteit, maar het meeste is ook min of meer van toepassing op lesbianisme, voornamelijk met dit verschil dat “vader” moet worden vervangen door “moeder”, “meisjesachtig” door “jongensachtig”.

Homoseksuele gevoelens komen meestal voor het eerst naar boven in de puberteit of pre-puberteit en wel bij jongens die tekortschieten in jongensachtigheid of mannelijkheid; meer bepaald, in durf en vechtlust. Ze hebben een gebrek aan jongensachtige flinkheid en zijn vaak te zacht voor zichzelf. Deze karaktereigenschap, die zich in geprononceerde vorm voordoet als een soort meisjesachtigheid (‘sissiness’) of verwijfdheid, maakt dat ze zich ongemakkelijk voelen tussen hun kameraden van hetzelfde geslacht en minderwaardig wat betreft hun mannelijkheid. Deze eigenschap is niet aangeboren, maar het effect van opvoeding, ouder-kind relaties en gewoontevorming. In een notendop: vaak is de onderontwikkelde of onderdrukte mannelijkheid van de pre-homoseksuele jongen het gevolg van een combinatie van een moeder, die zijn emotionele leven op de een of andere manier overmatig heeft gedomineerd, terwijl de mannelijkheid-stimulerende invloed van de vader onbeduidend of negatief was. Variaties van dit patroon komen voor in minstens 60% van de gevallen van mannelijke homoseksualiteit. (Eventuele andere belangrijke factoren: lichamelijke gebreken of handicaps, uitzonderlijk jonge of oude ouders, opvoeding door grootouders of adoptie ouders, en de relatie met broers en zussen). Vaak was de jongen ongezond gehecht aan en afhankelijk van zijn moeder, terwijl de band met zijn vader vrijwel ontbrak of slecht was. Mogelijk was hij overbezorgd, overbeschermd, ge”babied”, teveel geadoreerd als moeders lieveling, te toegeeflijk opgevoed; of teveel bedild, te kort gehouden; maar niet voldoende gezien en behandeld als “een echte jongen”, soms meer als een half meisje. Er kan niet aan worden getwijfeld dat deze ouder-kind factoren degelijk zijn aangetoond. Ze gelden mutatis mutandis in alle tijden en culturen.

Nog nauwer gecorreleerd met latere homoseksuele gevoelens is de factor van onaangepastheid aan de jongenswereld in de kinderjaren en/of de puberteit, de factor van de zg. “peer isolation”, het buitenstaander-zijn in de jongenswereld. Dit gevoel van er buiten staan, minderwaardig in mannelijkheid of jongensachtigheid te zijn, is traumatisch. Niet bij de jongens te horen kan hartstochtelijk verlangens opwekken naar vriendschap en gevoelens van verafgoding van jongeren die in de ogen van de jongen het soort mannelijkheid bezitten dat hij zelf denkt niet te hebben. Tijdens de puberteit kunnen dergelijke verlangens leiden tot erotische fantasieën over fysieke genegenheid van een kinderlijk bewonderde maar onbereikbare kameraad. Zulke dagdromen zijn wensdromen die voortkomen uit gevoelens van zieligheid, zelfmedelijden of zelfdramatisering over eenzaam-zijn, geen vrienden te hebben, niet “één van de andere jongens te kunnen zijn”. Vooral wanneer ze gepaard gaan met een gewoonte van masturbatie, versterken ze de verlangens naar affectie van een verafgoodde verre vriend, voeden ze de gevoelens van minderwaardigheid, zelfmedelijden en zelf-tragiek, en van er niet bij te horen. Deze gevoelens werken verslavend.

We maken een kleine sprong: het latere homoseksuele partner-zoeken is een nerveus najagen van onmogelijke puberale illusies. Het is volstrekt egocentrisch: de ander wordt volledig geclaimd, hij moet volledig voor MIJ zijn; het is bedelen om aandacht en warmte, een eisen van liefde, maar niet een werkelijk liefhebben van de ander als de persoon die hij is. Wanneer men deze rage niet is ontgroeid voordat men de volwassen leeftijd heeft bereikt, kan hij de controle over de geest gaan overnemen, zodat het een autonome drang wordt, een obsessie. Dientengevolge blijft de persoon gedeeltelijk of zelfs grotendeels emotioneel een tiener in veel van zijn denken en voelen, in de gewoonten die hem typeerden in zijn puberteit, in zijn relaties met zijn ouders en anderen, in zijn gevoelens met betrekking tot mannen en vrouwen. Hij wordt beheerst door onvolwassen eigenliefde, overmatige gerichtheid op zichzelf, het meest in zijn homoseksuele begeerten. Filmmaker Pasolini was één van de talloze voorbeelden; hij zei over zichzelf, dat hij “een oneindige honger had naar de liefde van lichamen zonder zielen.” Een Duitse homoseksuele mode ontwerper noemde het een verslaving aan het drinken van zout water, hoe meer je drinkt, hoe groter je dorst. Hoe dan ook, homoseksuele relaties zijn oefeningen in “zelfzucht”. “Ik woonde samen met de ene na de andere kamergenoot, van sommigen van hen beweerde ik dat ik van ze hield”, zei een homoseksuele man van middelbare leeftijd. “Ze zwoeren dat ze van mij hielden. Maar homoseksuele banden beginnen en eindigen met seks. … Na de eerste gepassioneerde verliefdheid wordt seks steeds minder frequent. De partners worden nerveus, willen nieuwe sensaties, beginnen elkaar te bedriegen”. Zijn samenvatting van het doorsnee homoseksuele leven is ontnuchterend, maar het is de realistische waarheid zonder puberale idealiseringen en propagandistische leugens: “Het homoleven … is een keiharde wereld, ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen”. xiv]

Geloof niet in de propaganda voor het nobele, trouwe, liefdevolle homo”huwelijk” van vrome Katholieken. Het is een truc om de acceptatie van homoseksualiteit te verkopen. [xv]

Overigens illustreert de zojuist aangehaalde homoseksuele man het feit dat iedere behandeling of zelf-behandeling/zelf-opvoeding vanzelfsprekend de seksuele verslaving moet bestrijden, maar vooral de meer algemene infantiele zelfzucht, de eigenliefde en het zelfmedelijden die daaraan ten grondslag liggen. Het betekent vechten tegen de ondeugden en beoefening van de deugden, met name de deugden van oprechtheid, liefde, verantwoordelijkheid en flinkheid of karaktersterkte. Homoseks is neurotische seks. Homoseksualiteit en pedofiele homoseksualiteit zijn seksuele neurosen, maar ook ziekten van de ziel.

***

Ik ga terug naar het hoofdthema. Het bepleiten van de normalisering van homoseksualiteit begon in de tweede helft van de 19e eeuw, toen contraceptieve seks aanvaardbaar werd door de propaganda voor vrije liefde, seksuele hervorming en echtscheiding. Het werd gesponsord door alle Malthusiaanse bewegingen: de socialisten, marxisten, vrijdenkers, humanisten en feministen. In 1897 richtte de marxistische arts Magnus Hirschfeld het Wetenschappelijk Humanitair Comité op en in 1917 het eerste Instituut voor Seksuologie in Berlijn. Het motto van zijn onderneming was per scientiam ad justitiam, door wetenschap tot gerechtigheid, de eeuwige onwaarheden van de homo-normaliseringsideologie, toen evenals nu. Namelijk, de normaliteitsvisie zou zijn gebaseerd op wetenschap, en homoseksuelen en lesbiennes wordt hun natuurlijke seksuele rechten ontzegd. De maatschappij en de godsdienst moeten hun houding veranderen.

Activistische homoseksuelen en lesbiennes hebben een sleutelrol gespeeld in de beweging voor seksuele hervorming. Begrijpelijk, omdat ze bezield worden door diepgewortelde anti-huwelijkssentimenten. Homoseksuele organisaties zijn altijd nadrukkelijk voor abortus, sterilisatie en anticonceptie geweest; geen pro-life manifestatie of een horde schreeuwende, provocerende homo’s en lesbiennes proberen hem te verstoren. Dat is een van de redenen waarom Planned Parenthood en de Beweging voor Bevolkingsbeperking “toename van homoseksualiteit aanmoedigen” [xvi] en waarom de vijandigheid van de Vrijmetselarij tegenover het normale huwelijk krachtig heeft bijgedragen aan de legalisatie van zowel anticonceptie als homo”huwelijk”. [xvii] En zo zien we Hirschfeld, een verwijfde, zeer promiscue homoseksueel, [xviii] fungeren als de leider van het Internationale Congres voor Seksuele Hervorming in Wenen, 1930, waar hij “pathetisch uitriep: ‘Beter een liefde zonder huwelijk dan een huwelijk zonder liefde!’ (‘Lieber eine Liebe ohne Ehe, als eine Ehe ohne Liebe!’)”. [xix] Hij was zich er heel goed van bewust dat “vrije liefde” anticonceptie impliceert, en dat anticonceptiegewoontes het verzet tegen homoseksualiteit uithollen.

De veruit meest invloedrijke seksuele hervormer na de oorlog, de vader van de seksuele revolutie van de jaren 50 en 60, was ook een seksverslaafde homoseksueel (en waarschijnlijk ook een pedofiele homoseksueel): Alfred Kinsey, de oprichter van het Instituut voor Seksuologie dat naar hem is vernoemd en het brein achter de de-humaniserende seksuele opvoeding van vandaag. Net als Hirschfeld was hij geobsedeerd door de wens om de morele normen van de maatschappij, die waren gebaseerd op het normale huwelijk, af te schaffen en homoseksualiteit, pedofilie en incest te normaliseren. Voor hem was het trouwe huwelijk onnatuurlijk, maar waren homoseksualiteit en alle seksuele afwijkingen natuurlijk; abortus moest worden gelegaliseerd; masturbatie, anticonceptie, overspel en prostitutie waren gezond. Ook Kinsey deed zich voor als een groot wetenschapper, maar zijn intensief gepropageerde boeken waren homopropaganda op basis van frauduleus onderzoek. [xx]

Een derde voorbeeld: Simone de Beauvoir, de gezellin van Jean-Paul Sartre, de moeder van het radicale feminisme en van de gendertheorie. Haar invloed in Frankrijk leidde rechtstreeks tot de oprichting van het Ministerie van Vrouwenrechten en de De Beauvoir Commissie voor Vrouwen. Haar boek De tweede sekse, [xxi] dat de pueriele slogan verkocht dat iemand niet als vrouw wordt geboren, maar vrouw wordt gemaakt door culturele en familiale dwang, “de Bijbel van de vrouwenbeweging, zette een niet te stoppen trein in beweging”. [xxii] Ze was een lesbienne, die, wat vaker voorkomt bij lesbiennes, “nog nooit de wens had gevoeld om een ​​kind te krijgen, en zich niet kon voorstellen wat een man en een vrouw ertoe aanzet om het te wensen”. [xxiii] Ze was bezield door “walging, angst (voor) en haat tegen het moederschap”. [xxiv] “Baby’s vervulden me met afschuw “, zei ze. “De aanblik van een moeder met een kind dat het leven uit haar borst zuigt… het vervulde me allemaal met afschuw.” [xxv] De verstoorde vrouwelijkheid die ten grondslag lag aan haar lesbianisme maakte haar tot een gepassioneerde rebel tegen het huwelijk en het moederschap, een felle propagandiste van anticonceptieve seksualiteit en abortus; en met een destructieve impact.

Militante homoseksuelen en lesbiennes, die zeker niet eens de 2% vertegenwoordigen van de bevolking die homoseksuele neigingen heeft, hebben enorm bijgedragen aan de huidige anticonceptieve mentaliteit en gewoonten door hun invloed in de seksuele hervormings- en feministische bewegingen. Maar niet minder door de succesvolle sociale normalisering van hun eigen levensstijl. Dit succes heeft bij velen, vooral onder de jongere generaties, het besef van de morele en psychologische ontaarding van anticonceptieve relaties in tegenstelling tot de schoonheid van de trouwe, kindgerichte huwelijkse liefde, nog verder verduisterd. Want als seksuele betrekkingen tussen twee mannen of vrouwen, met hun afstotelijke genitale contacten, officieel worden gevierd en dergelijke relaties, die inherent niet eens monogaam zijn en hoogst neurotisch, de status van “huwelijk” krijgen, dan wordt elke steriele heteroseksuele relatie in vergelijking daarmee normaal. Een onderzoek naar de effecten van het homo”huwelijk” in Scandinavië concludeerde dat het “de boodschap had bijgebracht dat het huwelijk zelf verouderd is en dat vrijwel elke gezinsvorm … acceptabel is”. [xxvi] Dit betekent noodzakelijkerwijs meer anticonceptie.

***

Kortom, elke goedkeuring of suggestie van goedkeuring van de onwaarheden van de homo-ideologie ondermijnt de leer van Humanae Vitae. Toch zijn zulke suggesties al ongeveer een halve eeuw te vinden in belangrijke documenten van de Katholieke Kerk. Laten we even kijken:

In 1975 schreef de Verklaring over bepaalde vraagstukken van de seksuele ethiek van de Congregatie voor de Geloofsleer: “Er wordt een onderscheid gemaakt, en het lijkt met enige reden, tussen homoseksuelen wier neiging … van voorbijgaande aard is of tenminste niet ongeneeslijk, en homoseksuelen die definitief zo zijn vanwege een of ander aangeboren instinct … dat als ongeneeslijk wordt beschouwd”. Destijds was het onderscheid tussen zogenaamde “kern-” en oppervlakkige homoseksualiteit een favoriete pseudo-wetenschappelijke stelling onder de homo-normaliseerders in professionele kringen. Het was kort nadat de homolobby in de Amerikaanse Pyschiatersvereniging de definitie van homoseksualiteit had “genormaliseerd” van “stoornis” naar “toestand”. De Vaticaanse Verklaring gaf kritiekloos gezag aan de homo dogma’s “zo geboren” en “onveranderlijk”. Misschien pure naïviteit, maar in elk geval verwijtbare onwetendheid en incompetentie. De uitspraak “zo geboren” is nagevolgd in verschillende latere kerkelijke documenten. [xxvii] En met ernstige gevolgen. IIn plaats van zich te verzetten tegen de fatalistische homopropaganda van de seculiere wereld dat homoseksuele neigingen als een feit van de natuur moesten worden aanvaard, goot het gezag van de Kerk meer olie op het vuur. In plaats van ouders te helpen een homoseksuele oriëntatie bij hun kinderen te voorkomen en hen te onderrichten over de natuurlijke vrouwelijkheid en mannelijkheid, zowel met betrekking tot hun huwelijksrelatie als tot hun opvoedende rol als moeder en vader, verspreidden ze de passieve en hopeloze boodschap van aanvaarding en “er kan niets aan gedaan worden”.. [xxviii] Maar in feite had de biologische theorie ook in 1975 geen been om op te staan, omdat er geen enkel solide bewijs voor was, terwijl er ruimschoots bewijs was voor de psychologische veroorzaking.

Echt verontrustend zijn de uitspraken over homoseksualiteit in de Nrs. 2357 en 2358 van de Katechismus van de Katholieke Kerk van 1992. Ze wekken de valse indruk van homoseksualiteit als een complex, diep mysterie van de natuur, en dat is precies een troefkaart van de homo-normaliseerders. Het mysterie-beeld wordt benadrukt door de eigenaardige bewering: “De psycho-genese ervan (van de homoseksualiteit) blijft grotendeels onverklaard”. Is dit bedoeld om de mythe van de biologie te ondersteunen? In elk geval is het in overeenstemming met het homobeleid om de psychologische benadering totaal te negéren en als onwetenschappelijk en onbeduidend voor te stellen. De bewering is zeer misleidend en onjuist. Correct zou een tekst zijn geweest in de zin dat er voor de psychologische veroorzaking de meest overtuigende en beste wetenschappelijke argumenten waren. Maar afgezien daarvan is de bewering van de “grotendeels onverklaarde psychogenese” een (mis-) oordeel dat niet op het terrein van de theologen thuishoort. Het behoort tot dat van de menswetenschappen. (Denk aan de Galileo-les). De waarheid is dat alle niet-morele uitspraken over homoseksualiteit uit de Katechismus dienen te worden verwijderd. Net als in de gelijkenis, zijn ze onkruid, gezaaid tussen de tarwe van de gezonde leer, toen sommigen sliepen.

Een andere twijfelachtige verklaring spreekt over het “niet verwaarloosbare aantal mannen en vrouwen [met] diepgaande homoseksuele neigingen”. In 1992 was dit steun voor de Kinsey-propaganda dat 10% van de mannelijke bevolking homoseksueel was, wat zou aangeven hoe “normaal” het was. En dan lezen we deze simplistische halve waarheid: “Ze kiezen niet hun toestand … [die] een beproeving is voor de meesten van hen”. Zeer dubieus is vervolgens de melodramatische voorstelling van homoseksuele mensen als onschuldige slachtoffers van discriminatie, zoals gesuggereerd in de volgende vermaning: “… zij moeten met respect, mededogen en fijngevoeligheid worden behandeld. Elk teken van onrechtvaardige discriminatie tegen hen moet worden vermeden”. Deze over-dramatisering is koren op de molen van de homopropaganda. Juist de massale publieke indoctrinatie met het beeld van de homoseksueel als slachtoffer van sociale onderdrukking, in combinatie met de “born-that-way” mythe, is verwoestend effectief geweest bij het overwinnen van de publieke weerstand tegen de homo-aanspraken op “gelijke rechten” voor hun seksualiteit. Waarom niet een nuchtere herinnering aan de normale plicht van naastenliefde?

Hoe dan ook, de retoriek van mededogen (“compassion”, medelijden e.d.) en melodrama is volledig ontwikkeld in latere kerkelijke documenten om een sfeer te creëren waarin het hebben van bezwaren tegen homoseksuele praktijken als onchristelijk begint aan te voelen. Een goed voorbeeld is de ‘Boodschap’ van de Amerikaanse bisschoppen aan de ouders van (vermeed) homoseksuele kinderen, Always Our Children (1997). Het is een en al pastorale zalving, dramatisering en psycho-babbelarij over: “Aanvaarden en liefhebben van je kind als een geschenk van God”, de “seksuele identiteit (die) helpt bij het definiëren van de unieke persoon die we zijn”, “kuisheid (die) betekent … je gedachten integreren enz. … op een manier die iemands waardigheid en die van anderen waardeert en respecteert”, “Alle homoseksuele personen hebben het recht om in de gemeenschap te worden verwelkomd”, “Een schokkend aantal homoseksuele jongeren belandt op straat vanwege afwijzing door hun gezin… “, “Accepteer en hou van uzelf als ouders … geef uzelf niet de schuld van een homoseksuele oriëntatie”.

Het Tussentijds Verslag van de Synode voor het Gezin in 2014 gaat door in dezelfde jammerende stijl die typerend is voor de homopropaganda over het slachtofferschap van de verstoten homoseksueel, maar nu is de bedoeling om homoseksuele relaties te legaliseren en om te sleutelen aan Humanae Vitae duidelijker. “Homoseksuelen”, zegt het Verslag – en het sluit duidelijk praktiserende en zichzelf normaal verklarende homoseksuelen niet uit – “hebben gaven en speciale kwaliteiten aan de christelijke gemeenschap te bieden”; de gelovigen moeten “hun een plaats als compagnon in onze gemeenschappen bieden” omdat ze “dikwijls verlangen een Kerk te ontmoeten die hun een gastvrij thuis biedt.” Het zijn dus arme verschoppelingen; maar met het recht op een warm onthaal in de Kerk. Het zijn de gelovigen die moeten worden opgevoed, die worden terecht gewezen om hun onbarmhartigheid, niet degenen die immoreel leven: “Zijn onze gemeenschappen in staat om hun seksuele geaardheid te accepteren en te waarderen?” De homo-relatie wordt gepresenteerd als respectabele liefde: “… er zijn voorbeelden waar wederzijdse hulp tot aan opoffering toe een waardevolle ondersteuning is in het leven van deze personen”.

***

Tot besluit. Het is niet verbazingwekkend dat zoveel subtiele en minder subtiele homopropaganda doorklinkt in kerkelijke documenten. Sinds de priesterschandalen is de realiteit dat, althans sinds de jaren vijftig, een onevenredig hoog percentage seminaristen en priesters homoseksueel is, naar buiten gekomen. Velen van hen moeten hun gevoelens voor zichzelf hebben “genormaliseerd”. En velen van hen moeten in de hogere echelons van de Kerk terecht zijn gekomen, ook al omdat veel homoseksuele priesters de ambitie hebben om een kerkelijke carrière na te streven en daarin succesvol zijn. [xxviii] Er is gewerkt aan het vormen van subversieve homo-netwerken in de Kerk, zelfs op hoog niveau, om homoseksualiteit te normaliseren. Moraaltheologen leveren de argumenten, sommige openlijk, zoals (destijds) Charles Curran: “De Kerk moet de normale waarde en goedheid van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht accepteren”. Over het algemeen zijn homoseksuele of pro-homo-priesters tegen Humanae Vitae, en omgekeerd zijn veel Humanae Vitae dissidenten pro-homo, hoewel ze niet in hun kaarten laten kijken.

Feitelijk kunnen we uit wat er in de seculiere wereld is gebeurd de lering trekken dat de promotie van anticonceptieve seksualiteit voor een groot deel het werk is geweest van mensen die gedreven werden door de wens om hun eigen abnormaliteit te normaliseren en hun immoraliteit op te leggen aan de samenleving in het algemeen. Nu is het vrij waarschijnlijk dat de bestaande pogingen binnen de Kerk om de leer van Humanae Vitae te wijzigen eveneens sterk gemotiveerd en georkestreerd worden door homoseksuele priesters. Niet zozeer uit medegevoel met de gehuwden, voor wie het naleven van Humanae Vitae te moeilijk zou zijn. Want homoseksuele mannen, die weinig affiniteit hebben met en begrip voor de volwassen huwelijksliefde, worden in deze aangelegenheid gedreven door gevoelens van meer egocentrische aard: Humanae Vitae staat hun eigen, dubieuze idealen in de weg.

***

Noten

(i) Niet in termen van gedrag zoals wordt gedaan in de amateuristische definitie in de Katechismus van de Katholieke Kerk (nr. 2357). Deze definitie verwart bovendien homoseksualiteit als seksuele stoornis met seksuele praktijken tussen personen van gelijk geslacht die niet uit seksuele aantrekking voortkomen, zoals bepaalde initiatie riten in primitieve stammen.

[ii] British Office of National Statistics, 2010.

[iii] Cf. Flacelière, R. Amour en Grèce. Paris: Hachette, 1960. De historische expert ten aanzien van seksuele gewoonten Karlen verklaart: “Nergens is homoseksualiteit of biseksualiteit een gewenst doel op zich. Nergens zeggen ouders: ‘Het is mij om het even of mijn kind heteroseksueel of homoseksueel is’”. (Karlen, A., in: Socarides, Ch. W., Beyond sexual freedom: Clinical Fallout. American Journal of Psychotherapy, 1976, 30, 385-397.)

[iv] Een uitstekende analyse: Reilly, R.R. Making gay okay: How rationalizing homosexual behavior is changing everything. San Francisco: Ignatius Press, 2014.

[v] Voor overzichten van de gegevens: van den Aardweg, G.J.M. Homosexuality and biological factors: Real evidence—none; misleading interpretations: plenty. NARTH Bulletin, 2005, 13, 3, 19-28;  Whitehead, N.E. & Whitehead, B.K. My genes made me do it! Homosexuality and the scientific evidence. Belmont, Lower Hutt, New Zealand: Whitehead Associates, 2010; Mayer, L.S. & McHugh, P.R. Sexuality and gender. The New Atlantis, 2016, Nr. 50, 1-143.

[vi] Position Paper.

[vii] van den Aardweg, G.J.M. The battle for normality. San Francisco: Ignatius Press, 1997.

[viii] For an Italian publication: Marchesini, R. Omosessualità. Pro Manuscrito, 2016. First ed. Omossesualità maschile. Roma: Ateneo Pontifìcio Regina Apostolorum, 2011.

[ix] Dit betekent volharding in het gebed en regelmatige kleine verstervingen, ontvangst van de Sacramenten (voor Katholieken), en dagelijkse strijd tegen karaktergebreken en ondeugden en voor de groei van deugden.

[x] Spitzer, R.L. Can some gay men and lesbians change their sexual orientation? Archives of Sexual Behavior, 2003, 32, 403-417.

[xi] Vgl. het zelf-rechtvaardigende Corydon van André Gide. Paris: NRF Gallimard, 1924.

[xii] Giese, H. Der homosexuelle Mann in der Welt. Stuttgart: Enke, 1958 ; Freund, K. Die Homosexualität beim Mann. Leipzig: Hirzel, 1963; Zebulon, A. et al. Sexual partner age preference of homosexual and heterosexual men and women. Archives of Sexual Behavior, 2000, 29, 67-76.

[xiii] Cf. Cameron, P. Homosexual molestation of children. Sexual interaction of teacher and pupil. Psychological Reports, 1985, 57, 1227-1236; Cameron, P. Teacher-pupil sex, how much is homosexual? Empirical Journal of Same-Sex Sexual Behavior, 2007, 1, 1-19 (online);  Fitzgibbons R. & O’Leary, D. Sexual abuse of minors by Catholic clergy. The Linacre Quarterly, 2011, 78, 3, 252-273; van den Aardweg, G.J.M. Abuse by priests, homosexuality, Humanae Vitae,  and the crisis of masculinity in the Church. The Linacre Quarterly, 2011, 78, 3, 274-293.

[xiv] Hanson, D. Homosexuality: The international disease. New York: L.S. Publications, 1965, p. 41.

[xv] van den Aardweg, G.J.M. Science says No: The gay “marriage” deception. Castlemitchell South, Athy, Co. Kildare, Eire: Catholic Voice, 2015. Italian: La scienza dice No. Chieti: Edizione Solfanelli, 2016.

[xvi] Zie bijv. F.S. Jaffe’s “Memorandum to Bernard Berelson”, in: Elliott, R. et al. U.S. population growth and family planning: A review of the literature. Family Planning Perspectives, 1970, 2, 4, II-XVI.

[xvii] Simon, P. De la vie avant toute chose. Paris: Mazarine, 1979; Abad-Gallardo, S. J’ai frappé à la porte du Temple. Paris: Téqui, 2014.

[xviii] Een biografie over Hirschfeld: Wolff, Ch. Hirschfeld: A portrait of a pioneer in sexology. London: Quartet Books, 1986.

[xix] Fr. Schmidt, W. Liebe, Ehe, Familie. Innsbruck/Wien/München: Tyrolia, 1931, p. 21.

[xx] Kinsey, A.C. Sexual behavior in the human male. Philadelphia: Saunders, 1948; Kinsey, A.C. et al. Sexual behavior in the human female. Philadelphia: Saunders, 1953; Reisman, J. Kinsey: Crimes and consequences. Arlington VA: Institute for Media Education, 1998.

[xxi] de Beauvoir, S. Le deuxième sexe. Paris: Gallimard, 1949.

[xxii] Seymour-Jones, C. A dangerous liaison: Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre. London: Century, 2008, p. XIII.

[xxiii] Lamblin, B. Mémoires d’une jeune fille dérangée. Paris: Éditions Balland, 1993, p. 166.

[xxiv] Ibid., p. 167. Bianca L. was levenslang een vriendin die als middelare scholiere door haar lerares Simone de Beauvoir was verleid.

[xxv] Bair, D. Simone de Beauvoir: A biography. London: Jonathan Cape, 1990, p. 170.

[xxvi] Kurz, S. The end of marriage in Scandinavia. The Weekly Standard, 2004, Febr. 2, 26-33. Het afbrekende effect van toenemende homoseksualiteit op het niet-anticonceptieve huwelijk is allang bekend. De Nazis hielden er rekening mee in hun programma om de Slavische Polen uit te roeien. Een van de eerste stappen hield het legaliseren van homoseksualiteit in (Habiger, M. From Auschwitz to Cairo: Lessons on population management. HLI Reports, 1994, Sept., 4-7.).

[xxvii] O.a. La Civiltà Cattolica, het jezuieten tijdschrift dat gezag geniet in kerkelijke kringen, heeft aan de biologische mythe bijgedragen met een misleidend en incompetent artikel van pater Serra, een gepensioneerde professor in de genetica van de Gregoriaanse universiteit. Door zijn verkeerde uitleg van enkele onderzoeksverslagen kwam hij tot de bewering dat er “een samenhangend complex van waarnemingen [was] dat er met voldoende sterkte op wijst dat … een oorzakelijke biologische component niet kan worden uitgesloten en zelfs suggereert dat deze een behoorlijk gewicht heeft”. Merkwaardig dat de hoofdredacteur van het periodiek een discussie in zijn blad over deze misleidende informatie weigerde. Serra, A. Sessualità: Scienza, sapienza, società. La Civiltà Cattolica, 2004, 155, I, 220-234.

[xxviii] Bijvoorbeeld, het document over seksuele opvoeding van de pauselijke Raad voor het Gezin in 1995, en de Boodschap van de Amerikaanse Bisschoppen aan ouders met homoseksuele kinderen van 1997 dat doet alsof “de Kerk” de aangeborenheid van homoseksualiteit (“geaardheid”) leert.

[xxix] Bijv.: Nasini, G. Um espinho na carne (Een doorn in het vlees). Aparecida, S.P., Brazilië: Editora Santuário, 1998.

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

67 thoughts on “Wereldvermaarde expert stelt: ‘De homo-tirannie is over ons gekomen’ in de Katholieke Kerk

 1. Zeer verhelderend. De reden waarom onze bisschoppen nog steeds met hun rug naar God staan, wegens hun openlijke afwijzing van H.V. , is dus naar alle waarschijnlijkheid hun eigen homoseksualiteit of minstens het toelaten daarvan bij hun confraters. Vooral De Kesel, die zelf zegt zo’n waardering te hebben voor “de seksualiteitsbeleving van homoseksuelen”. Zoiets krijg je alleen maar uit je strot als je er zelf ook een bent. Wat een ziek stel “herders” hebben we toch. Dank voor dit artikel!

 2. … Goed en informatief artikel. Dank.
  … Elke dag proberen ze het ons in te stampen : homoseksualiteit is normaal en we moeten er goedkeurend naar knikken. Terwijl het helemaal tegen Gods bedoeling is.
  … Hou van elke mens, hetero of homo. Maar keur homoseksuele daden en homoseksueel samenleven af.

  NB : Dr. G. van den Aardweg is ook de gewaardeerde auteur van boeken over de gebeurtenissen in Fatima, en andere interessante boeken over de katholieke godsdienst.

 3. Goed artikel, homofilie is in strijd met wat in de Bijbel is geopenbaard en hun ideologie dringt men steeds meer en meer aan ons op, de vraag is dan wat gaan de andere godsdiensten doen ? En dan denk ik vooral aan de islam die daar ook huiverig tegen staan, en de islam is Europa aan het overspoelen, wat dan? Ze kennen alleen geweld als antwoord, en wij de liefde die alles overwint !!

 4. JMJ

  Over het onderwerp van sodomitische infiltratie het volgende:

  In het verleden hebben orthodoxe Katholieken keer op keer gewaarschuwd voor de toenemende verknechting van de Katholieke bisdommen tot de zieke geest van de wereld indien men de wending niet zou bestrijden die plaatsgevonden had tijdens Vaticanum II. Wanneer zij de judeo-maçonnieke infiltratie in het daglicht wilden stellen, werden zij door de conservatief-vrijzinnige factie (bedwelmd door de ratzingeriaanse wierook) uitgelachen voor “complottheoristen”, en toen zij probeerden aan te tonen hoe het zich afwenden van het Sociaal Koningschap van Christus een steeds groeiende demoralisatie in de Kerk teweeg zou brengen werden zij door dezelfden uitgescholden voor “extremisten”. De conservatief-vrijzinnigen hebben steeds als poortwachters gefungeerd voor de radicaal-vrijzinnigen waar de huidige Paus deel van uitmaakt, en nu zitten ze daar dan ook alsof hun neus bloedt. Want, ja, dit hadden ze niet verwacht.

  Zelfs nu nog zijn er die beginnen te zagen wanneer er over de maçonnieke infiltratie gesproken wordt. Wie denken zij dat er achter de subversieve sodomitische netwerken in de seminaries zitten? Wanneer gaat men eens de moeite doen om na te denken en de verbanden in te zien? Diagnose van de kwaal precedeert noodzakelijkerwijze genezing en herstel. Men blijft grotendeels op het oppervlak dobberen doorheen de Katholieke wereld, en daarom wordt er dan ook weinig vooruitgang geboekt. Men blijft dezelfde fouten maken. Wanneer ik zie hoe sommige schrijvers nog steeds komen vertellen dat Paus Bergoglio eigenlijk orthodox zou zijn, maar dat hij verkeerd begrepen wordt, dan weet ik niet of ik moet lachen of blijten. Met dergelijke soldaten is een oorlog verloren vooraleer hij begint; gelukkig is de Katholieke Kerk van goddelijke inrichting en kan haar oorlog niet verloren worden, zelfs niet door de domheden van de “conservatieve” schrijvers die zichzelf in de voeten blijven schieten.

  Verbrijzel de maçonnerie, vernietig het, vertrap het en steek het in brand, en zo doende zult gij het marteltuig onder de voet treden waarmee de Kerk gefolterd wordt. Waar jeanetten heerschappij voeren zitten framasonnen aan de touwen te trekken; waar de roze walm van Sodom de lucht verpest zit de Yid met zijn bank achter de schermen de beerput te financieren. Dat dit eens door de dikke schedels zou mogen doordringen opdat er eindelijk iets grootschaligs verwezenlijkt mag worden qua contrarevolutionair verzet.

  1. Gedurende de eerste helft van de 20e eeuw waren er speciale eenheden in de Sovietunie, die homo’s recruteerden en opleiden voor de infiltratie van de Katholieke Kerk en gans speciaal voor het Vaticaan. Deze homo’s waren de ideale instrumenten omwille van hun haat (hierboven beschreven in het artikel) t.o.v. de maatschappij in het algemeen en haar Christelijke vorm evenals tegen de leer van de Katholieke Kerk. Deze werden hier als speciale agenten van de Communisten ingelijfd in de Katholieke instellingen en seminaries en waren heel goed in het simuleren van een devoot Katholiek. Zij moesten opklimmen in de hogere sferen van het Vaticaan en kregen dan hiervoor ook alle middelen die hiervoor nuttig konden zijn. Hun doel was de Kerk en de Christelijke samenleving te vernietigen door de omvorming van de Kerk in een socialistische geest.
   We zien de resultaten ervan in de samenleving en in de Kerk.
   Onnodig uit te leggen wie aan de oorsprong en het verdere beleid van het Communisme stonden en voor wie geld helemaal geen probleem was en is.

   1. JMJ

    Citaat Peter: “Onnodig uit te leggen wie aan de oorsprong en het verdere beleid van het Communisme stonden en voor wie geld helemaal geen probleem was en is.”

    Inderdaad, Peter, en betreffende het infiltreren van communisten in de seminaries komt de naam Bella Dodd ter gedachte, een bekeerlinge uit het communisme die wettig getuigenis afgelegd had van het planten van agenten in de Katholieke clerus dat zij eertijds in naam van de KGB gewrocht had. Toch verkiezen velen om nog steeds de koppen in het zand te houden. Schrijnend.

    De twintigste eeuw was de eeuw van de maçonnieke infiltratie van de Kerk; in het begin van die eeuw was de satanistische Mariano Rampolla bijna Paus geworden, een discipel van Aleister Crowley en een leider van de O. T. O. Gelukkig werd dat toen verhinderd door de Goddelijke Providentie, door de instrumentalisatie van Mgr. Ernest Jouin en de Christelijke Keizer van Oostenrijk, waardoor Sint Pius X als consolatie voor de Katholieke Kerk de Troon van Petrus besteeg. Rampolla was als staatssecretaris van Leo XIII de drijvende hand achter de rampzalige Ralliement-politiek die de deur geopend heeft voor de triomf van het liberaalkatholicisme. Leo XIII wist uiteraard niet van het logelidmaatschap van Rampolla en heeft zich laten misleiden door zijn serpentijnse tong, denkende dat de Ralliement overwinningen voor het Christendom zou teweegbrengen. Volgens de E. H. Arthur Terminiello was Rampolla van crypto-joodse origine. Hij was ook de drijvende hand achter de voortwoekering van het modernisme in de Kerk, dat door St. Pius X de kop ingedrukt werd, maar dat achteraf een slag van revanche gewrocht heeft met de novus ordo revolutie.

    De vrijmetselaars die heden in het Vaticaan zitten staan in de verderfelijke geestelijke erfenis van Rampolla en willen zo veel Katholieke zielen ruïneren als zij kunnen.

    1. Wat ik nog vergeten ben te vernoemen is het feit dat, niet lang na dat het Pausdom aan Rampolla ontglipt was, de loges wraak genomen hebben op Oostenrijk door de Eerste Wereldoorlog tegen haar keizerlijke troon te ontketenen.

     Allemaal “toeval” volgens de “conservatieven”.

 5. In Nederland wordt binnenkort een film gedraaid met teenagers met een dergelijke relatie. Het moet er gewoon ingeramd worden. Wanner komen de vader en moeders in actie om hier tegen op te staan? Dit was dus nu ook vandaag het bericht in het nu punt nieuws website. En ik zie dat er na mijn reactie (er zijn er al van afgehaald) allemaal weer reacties zijn die voor al deze dingen zijn. Maar het zijn op zich niet zo veel reacties, maar de tegenstanders laten zich naar mijn mening te weinig horen. Als was het maar om wat tegenwicht te bieden.

  Iemand schreef al weer: “We leven niet meer in de jaren vijftig.” Met zo’n opmerking weet ik al weer hoe laat het is.

 6. Er bestaan nu ook al films er over van teenagers.
  Deze wereld is al ziek en wordt zo nog zieker. Op dit moment lijkt er nog steeds geen kruid tegen gewassen.

 7. (1)
  Eindelijk weer een teken van leven van Dr. vd. Aardweg. We dachten dat hij van het toneel verdwenen was, beste Dries. Maar ik zou hier het rampverschijnsel van de homo propaganda in een breder kader willen plaatsen. Dit gaat veel dieper en is verreikend. De joods, Italiaanse communist Gramsci (1891-1937), gaf al in de jaren 1920 aan dat de revolutie van waarden en normen, een rustig verloop moest hebben om zich te kunnen nestelen in de harten en de hoofden van de denkende elites. Daarna zou de revolutie tegen de bourgeois maatschappij van de burgerman, de middenklasse, voort kunnen woekeren om de gehele samenleving te besmetten, teneinde de Christelijke beschaving te kunnen vernietigen.
  De pan-sexuele revolutie van de Frankfurter Schule, uitgedragen door de jood Marcuse, (ja, die van de Sorbonne revolutie mei 1968, samen met zijn joodse vrinden Cohn-Bendit, Krivine e.a.) grijpt hierop terug. Hij heeft van de joodse Freud, het principe van de overheersende rol van eros overgenomen. De mens wordt voortgedreven door zijn sexuele driften en oerinstincten. Het zoeken naar bevrediging en plezier staat centraal. Marcuse wilde deze Freudiaanse opvattingen gebruiken als element voor zijn marxistische dialectiek. De sexuele verschillen tussen mannen en vrouwen, moesten ontkend worden en tegelijkertijd benut voor de revolutie. De zieligheid industrie met homo propaganda is daartoe één van de middelen. Met het losmaken en de bevrijding van de instinctieve behoeftes, wilde Marcuse de maatschappelijke, Christelijke orde omver werpen. Benutting van het sexuele oerprincipe zou alle instincten, neigingen en gevoelens gaan overspoelen. Marcuse wilde met de pan-sexuele benadering de verschillen tussen man en vrouw verder uitdiepen. Op basis van nieuwe sexuele relaties, wilde Marcuse een nieuwe beschaving ontwikkelen. Het daaruit voortvloeiende feminisme was een vruchtbaar werkterrein. Door de traditionele rolverschillen tussen vader en moeder te ontkennen kon de natuurlijke autoriteit van de vader worden vernietigd. De ontkenning van het fysieke overwicht van de man, bracht vrouwen in het leger en op het voetbal veld en op de race fiets. Met het wegnemen van het onderscheid in de opvoeding tussen meisjes en jongens, vervrouwelijkte de ontwikkeling van jongens tot mannen. Tenslotte door mannen aan te wijzen als onderdrukkers, en vrouwen en kinderen als onderdrukten, ontstond rivaliteit in de traditionele man-vrouw verhouding. De cultivering hiervan zette vrouwen aan hun man en gezin te verlaten en bracht kinderen in de verleiding in opstand te komen tegen de autoriteit van de vader. (wordt vervolgd)

  1. (2)
   De omkering van waarden en normen had niet alleen als wapen de homo propaganda, maar vooral het radicale feminisme. Homosexuelen vormen slechts ongeveer 1 % van de bevolking, de gezonde vrouwen echter +/- 50 %. Het feminisme is een liberaal joodse geschiedenis, omdat binnen het jodendom de vrouw gediscrimineerd wordt. Zij is minder belangrijk is dan de man. Het feminisme, veelal aangestuurd door lesbische vrouwen zoals door V.d. Aardweg beschreven, veroorzaakte een breuk in de natuurlijke ontwikkeling van het gezin. De belangrijkste feministe in de 2de helft van de 20ste eeuw was de Joodse activistische communist Betty Friedan (Betty Naomi Goldstein), actief in de jaren 1940 en 1950. Zij werd gesteund door de Ford Foundation met 1 miljoen dollar, voor haar boek, ” The Feminine Mystique” (1963). Zij degradeerde de traditionele vrouwelijke rol en vernietigde de vrouwelijke ‘mystiek’, die vroeger nog om meisjes en vrouwen hing, met hun eigen vrouwelijke leefwereld. Zij had een band met het Britse Tavistock instituut in Londen, HET instituut voor psychologische oorlogvoering. Op dit subversieve instituut heeft, vòòr WO I, ook Hitler een opleiding gekregen. Voorts waren bekend Gloria Steinem, CIA agente, Helen Gurley Brown, gefinancierd door de joodse Rockefeller, voor haar boek “Seks and the single girl” (1962). Zij was tevens redactrice van het blad ‘Cosmopolitan’, (1965-1997). En voorts nog een galerij van vele vrouwen, maar minder bekende feministische prominenten. In Frankrijk waren bekend o.a. Elizabeth Badinter en Simone de Beauvoir, lesbisch en communist, samen met haar compagnon, de schrijver Sartre. Beiden waren vriend aan huis van prominente communisten, in het Moskou van Stalin (+ 1952). Simone de Beavoir verkondigde dat “vrouwen niet thuis mochten blijven voor de opvoeding van de kinderen. Zij mogen die keus niet hebben, want anders zouden zij daarvoor kiezen”. Volgens de bekende Franse psycholoog Hervé Ryssen, schrijver van vele boeken, zijn Jodinnen leidend in de feministische wereld, omdat zij vaak slachtoffer zijn geweest van incest en pedofilie binnen de joodse talmud wereld. Immers, de vader heeft “rechten” op alle vrouwen in huis. De joodse talmud denkwereld verklaart het Me-Too verschijnsel en de vele grote seks schandalen van prominente Anglo-Amerikanen. In de talmud wereld zijn misbruik en homosexualiteit getolereerd, in tegenstelling tot het Christendom, waarbinnen het tweede als ongeordend wordt gebrandmerkt ; een eufemisme voor afschuwelijke sodomie dat als zwaar zondig wordt afgewezen. Binnen het Christendom is kindermisbruik een afschuwelijk vergrijp. Vanwege de talmud is Tel Aviv de homo hoofdstad van het Midden Oosten.
   Tenslotte, Noord-West Europa, lijkt door kinderloze homo sexuelen te worden geregeerd. In Den Haag, Dublin, Luxemburg, Berlijn, Parijs, staan de regeringsleiders als zodanig te boek. In Londen en bij de EU Brussel zijn het enkel kinderlozen. Dit kan geen toeval zijn, maar gewilde planning van de joodse vrijmetselaar macht achter de schermen. Het ontbreken van een kinderband met de toekomst, bij al deze prominenten, verklaart de gewilde, culturele, volkse zelfvernietiging met massa immigratie van islamieten en crimigranten uit zwart Afrika.
   Zij, die regeringsleiders, vrezen geen vragen later, van kinderen en kleinkinderen, “waarmee heb je ons opgezadeld en waarom heb je er zo’n puinhoop van gemaakt”.

 8. of topic —Ik had een artikel gelezen op de site de restkerk ,Lourdes onder water ,Geoengineering ,wilde ik ter sprake brengen ,gewoon niet geplaatst , nu hebben ze mij de oorlog verklaard die censuur honden uit de kerk mind control nep cristenen

 9. … We moeten niet zozeer “de maçonnerie” bestrijden, maar wel de ontrouw van onze bisschoppen aan de authentieke Christelijke, goddelijke en Bijbelse leer, ook in verband met ongeordende seksualiteit. Ze willen zich sympathiek gedragen en durven niet ingaan tegen de prietpraat van de dag.

  … Zouden de bisschoppen eigenlijk wel weten wat die “gewaardeerde seksualiteitsbeleving van homoseksuelen” inhoudt ? Als ze dat beter zouden weten zou hun euro misschien gaan vallen.

 10. … Ondertussen laat paus Franciscus weten dat twee homoseksuelen geen gezin kunnen vormen. Een gezin dat volgens de wil van God gevormd is, begint met een man en een vrouw. Als de huidige paus iets goed zegt, moeten we dat ook durven vertellen.

  … Hij heeft ook abortus zwaar veroordeeld, tevens abortus van een gehandicapt kind. Ook als dat kind niet perfect is, moeten we het aannemen. Klopt.

 11. Aan Jules van Rooyen en Benjamin van Dyck..

  De NWO (illuminati/vrijmetselarij en aanverwanten) worden tegengehouden door de drie duistere dagen en de Waarschuwing dewelke het 6e zegel betreffen..als zijnde de dag des Heren (2Tess.2:2).

  In het boek der Waarheid wordt gesproken over een man die zal spreken aangaande zaken en zal onthullen en dat is natuurlijk onder ingeving van de Heilige Geest, dat vind je ook bij Vassula en enkele anderen.
  In Openb.20:4 zie je ook een oordeel en dat oordeel betreft het bovenvermelde 6e zegel.
  En daarop begint het “1000”jarig Rijk…de kritiek van het vaticaan op hetgeen daarvan in de geschriften van Vassula is vermeld moet ik dus verwerpen omdat het duidelijk in de H.Schrift staat.
  Naar 2Tess.2:8 weten wij ook dat op het einde van dit Messiaans tijdperk van Vrede (pas) de antichrist verschijnt.
  Als deze Vrede enkele tientallen jaren zal duren is de conclusie dat de antichrist waarschijnlijk nog geboren moet worden.

  Mmaitreya is dan ook NIET de antichrist maar de valse profeet en die naar Jesaja 11:4, met de aanvang van de Waarschuwing, wordt gedood door de kroonprins de Monarch.. het een en ander heb ik al eens vermeld, maar soms moet je iets herhalen.

  De grote Monarch kan alleen de grote Monarch zijn door de werking van de genade van God ..uit eigen kracht kan hij niets.
  En zoals al eerder gezegd:: de twijg in Jesaja 11:1 is géén afstammeling van Lodewijk XVII want die stammen af van de David-boom.

  Als de Heer Jezus en Maria en Pater Pio zeggen dat de grote Monarch NIET afstamt van Lodewijk XVII dan bedoelen ze dat éérst de twijg aan de stronk van Jesse (in Jesaja 11:1) moeten komen.

  De zuster van Lyelbe spreekt duidelijk van:: Ik zal hem een regent geven ..dus de afstammeling van Lodewijk XVII zal pas komen ten tijde van de antichrist op het einde van het Vrede tijdperk.
  Deze uitleg is helder en simpel want zelfs ik begrijp het ..mits men de samenhang van de profetieën niet uit het oog verliest.
  Als Jezus onze Heer zegt ..Ik ben de wortel van David en Ik ben de wortel van Jesse, heeft dat een dubbele betekenis en uitwerking.

  De NWO komt nooit tot zijn volle wasdom ..eerst door het 6e zegel en naderhand door de feitelijke Wederkomst en de dood van de antichrist.

 12. Aan Edwin Vissers..

  Is het dan zo moeilijk te begrijpen wat ik betoog?!

  Probeer Openb.13:12- eens aandachtig te lezen en dan is op te merken dat het 2e beest.. oefent al de macht van het 1e beest voor diens ogen uit… dus al de macht (van de antichrist) vóór het 6e zegel oordeel..voor diens ogen wil dus zeggen, voor het optreden van de antichrist zelf ..op het einde het het Vrede tijdperk (dat dus het gevolg is van het 6e zegel)…de valse profeet heeft dus vóór het 6e zegel de gehele regie in handen en is het “toekijken” van de antichrist dus niet letterlijk op te vatten -als onder diens ogen-.

  Naderhand zullen de overgebleven machthebbers (Daniël 7:12) en hun herwonnen macht op het einde van het “1000” jarig rijk opnieuw de andere kaart spelen.. de antichrist.

  Door het 6e zegel wordt het voortwoekerende kwaad tegengehouden ..(en daarmee ook de komst van de antichrist).. en naderhand ten tijde van de antichrist wordt het kwaad pas definitief vernietigd door de Wederkomst (2Tess.2:8).

  Omdat die eindtijd niveaus in zijn tweeledigheid niet door de kerk wordt begrepen en ook niet geleerd, spreken de hemelse boodschappen over maitreya alsof hij de antichrist is …de hemel liegt niet maar zij kunnen niet anders.

  De beoordeling van de geschriften van Vassula door het vaticaan tonen ons juist hun gebrek aan onderscheid van deze twee niveaus in de eindtijd en konden zij niet anders dan de geschriften “van” Vassula te wantrouwen en af te keuren.

  Blijkbaar is de kroonprins de enige die dit onderscheid kan maken ..zoals hij spreekt zo schrijf ik..binnen mijn vermogens.

 13. Het portret van de voormalige president Obama werd onthuld in de National Portrait Gallery van het Smithsonian op 12 februari 2018. Obama koos Kehinde Wiley als de kunstenaar, een Yale University-opgeleide schilder die beroemd was vanwege zijn afbeelding van Afro-Amerikanen. (Bron: cnn.com )

  Het portret van Obama is anders dan elk ander presidentieel portret, wat passend lijkt omdat hij in veel opzichten niet leek op een vorige president, waaronder zijn buitenlandse naam, zijn Afro-Amerikaanse afkomst, zijn lange geschiedenis van homoseksuele relaties, zijn verzegelde historische gegevens en zijn frauduleuze geboorteakte . Het lijkt passend dat zijn portret ook voorbijgaat aan de traditie van vorige presidenten, omdat hij tijdens zijn twee ambtstermijnen herhaaldelijk veel van de tradities van onze natie negeerde en niet respecteerde. Hij gaf bijvoorbeeld een ongekend aantal uitvoeringsbevelen uit om ons constitutionele proces te omzeilen, promootte en vierde vele schendingen van traditionele familiewaarden, en hij was de enige president die beweerde: “Amerika is niet langer een christelijke natie.”

  In portretten van vorige presidenten waren de achtergronden bijna altijd duidelijk en saai, niets interessants om te zien. (Bron: AmericasPresidents.si.edu ) Als iets herkenbaar was, was het hun kantoor, hun bureau of een deel van het Witte Huis, maar Obama wordt getoond in een compleet andere context, een lommerrijke groene tuin, niet in het Witte Huis. De unieke achtergrond roept de vraag op, is er een verborgen boodschap? Zo niet, waarom zou je hem dan niet in dezelfde traditionele setting laten zien als vorige presidenten? Het verbergen van berichten in het volle zicht is een gangbare praktijk die wordt gebruikt door aanhangers van occulte religies. Zelfs het woord occult betekent verborgen.

  Christian onderzoeker Jonathan Kleck beweert een verborgen boodschap te hebben gevonden in Obama’s portret (Bron: YouTube.com ). Zoals te zien is in de onderstaande afbeelding toont hij bijgesneden delen van de originele portret naast zijn gemarkeerde versie, hij vond het gezicht van een slang verborgen in de bladeren, waaronder twee donkere ronde bladeren perfect gepositioneerd waar de ogen zou zijn, die hij gemarkeerd om te helpen maken ze zijn meer zichtbaar. Boven elk oog is een bloem perfect gepositioneerd, die het uiterlijk van de oogleden of wenkbrauwen van de slang vormt. Tussen de ogen vormen de bladeren de brug van de neus van de slang. De bladeren onder elk oog vormen de jukbeenderen. De omtrek van het hoofd van de slang wordt gevormd door een rij donkere schaduwen in de openingen tussen de bladeren.

  De verborgen slang vertegenwoordigt Satan, die zich verstopt in het ongeziene rijk van de geest waar hij opereert onder dekking van duisternis, zodat hij de wereld kan misleiden hem te volgen. Hij heette vroeger Lucifer, de lichtdragende aartsengel die in opstand kwam tegen God en zijn door God gegeven heerschappij in de hemel verloor. (Jesaja 14: 9-17)

  Het vervangen van het beeldmateriaal van het presidentiële kantoor en het Witte Huis met de beelden van de verborgen slang in de tuin, maakt Obama’s portretachtergrond in tegenstelling tot een eerder presidentieel portret, waaruit blijkt dat zijn autoriteit niet afkomstig is van zijn kantoor of van zijn positie in het Witte Huis, maar van Satan, de vervulling van de bijbelse profetie van de slang, die ook de draak wordt genoemd, die zijn macht en zijn troon geeft aan het beest, de antichrist. (Openbaring 13: 2).

  In het portret staan ​​Obama en zijn houten stoel zo dicht bij de bladeren van de tuin dat ze hem en de stoel overspoelen. De stoel van elke heerser symboliseert zijn autoriteit, zijn troon, dus de positie van Obama en zijn stoel in de tuin en direct onder het hoofd van de slang toont dat de wettelijke basis van zijn autoriteit afkomstig is van de slang in de tuin, verwijzend naar de plaats waar Satan de heerschappij van Adam en Eva in de hof van Eden stal door hun eigen dwaze keuzes. Als een geslepen slang verborg hij zijn ware motieven en overtuigde hen ervan de verboden vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. (Genesis 3).

  De bladeren die rond de benen van Obama en de benen van zijn stoel wikkelen, zelfs rond de rug van zijn stoel, toont de slang van de tuin zijn greep op zowel Obama als zijn troon heeft. Obama is niet vrij om te gaan of zijn eigen gezag uit te oefenen. Hij is eigendom van de slang, bezeten door de duivel.

  Obama’s hoofd bevindt zich direct waar de mond van de slang zou moeten zijn, omdat de antichrist fungeert als de mond van de draak, zoals in deze passage wordt getoond.

  5 Er werd hem een ​​mond gegeven, sprekende arrogante woorden en lasteringen, en autoriteit om tweeënveertig maanden te handelen werd hem gegeven.
  6 En hij opende zijn mond in gods lastering tegen God, om zijn naam en zijn tent te lasteren, dat is diegenen die in de hemel wonen. (Openbaring 13: 5-6)

  Verdere aandacht voor zijn rol als de mond van de slang, het licht dat de linkerkant van het gezicht van Obama weerspiegelt, vormt de vorm van de slagtand van een slang, die de bron is van het giftige vergif van de slang dat uit zijn mond komt en zijn slachtoffers doodt. niet alleen hun fysieke lichaam doden, maar ook hun ziel naar de eeuwige verdoemenis leiden door de vele leugens die worden gesproken door de woorden van de mond van de man van de zonde.

  Als je dichterbij het voorhoofd van Obama kijkt, zie je een gedetailleerde spermavorm in de hoektand. De basis van het sperma begint bij de linker tempel van Obama aan de rand van zijn haarlijn en loopt langs de linkerkant van zijn voorhoofd, zoals te zien is in deze originele, onbewerkte afbeelding hieronder.

  Sperma is een symbool van vruchtbaarheid, wat een gemeenschappelijk thema is onder Satanisten en occulte religies vanwege Satans plannen om het zaad van de mens te bederven door zijn zaad in de baarmoeder van een vrouw te zaaien, en entiteiten te brengen die deels menselijke en deels gevallen engelen zijn, Nephilim genoemd. Satans gevallen engelen overtreden de wetten van God door naar de aarde te komen en te paren met de dochters van mensen, zoals beschreven in deze Schrift.

  De Nephilim waren op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen van God kwamen tot de dochters der mensen en zij kinderen aan hen baarden. Dat waren de machtige mannen die oud waren, mannen van naam. (Genesis 6: 4)

  De Nephilim waren machtige mannen, wat betekent dat hun sterkte en grootte de normale menselijke beperkingen overtrof. God vernietigde hen in de grote vloed, maar Satan bracht ze later terug. Ze bezetten het beloofde land en vochten tegen de Israëlieten door mannen als koning Og van Basan en Goliath van de Filistijnen.

  Door de menselijke bloedlijn te corrumperen, hoopte Satan Gods plan te dwarsbomen om Zijn Zoon naar de aarde te sturen om de zonden van mensen te verlossen, Zijn bloed te vergieten en Zijn eigen leven te offeren om de prijs voor onze zonden te betalen als een substituut voor ons leven en ons bloed . De Messias, Jezus Christus, kon echter alleen maar verlossen wat God schiep, menselijke wezens, niet gecorrumpeerde wezens die maar half mens waren, Nephilim, omdat ze buiten de grenzen van Zijn schepping zijn.

  Omdat hij er niet in geslaagd was de Messias tegen te houden en zijn missie te volbrengen, zette Satan zijn plannen voort door een alternatieve messias op te richten, een vervanging voor de ware Messias, wat de definitie van antichrist is. Net zoals God Zijn Zoon voortbracht, brengt Satan zijn zoon voort, de man van de zonde, de antichrist, en geeft hem zijn macht en gezag op de aarde, wat verklaart waarom Obama’s hoofd is gemarkeerd met het sperma van Satan.

  Door de geschiedenis heen is vruchtbaarheid een veelvoorkomend thema geweest in Satanische symbolen, waaronder de halve maan met de ster in het midden rustend. De ster vertegenwoordigt het zaad van Satan gezaaid door zijn gevallenen in de baarmoeder van de menselijke vrouw, voorgesteld door de vorm van de halve maan. Deze symbolen verschijnen over de hele wereld vandaag in de vlaggen van vele naties, vooral moslimlanden.

  Het plaatsen van het sperma en de hoektand aan zijn linkerkant is een andere duivelse referentie. Hoewel er niets inherent verkeerd is aan de linkerkant of met linkshandig zijn, tonen Satanisten hun rebellie tegen God door links te beschouwen als een van de vele manieren waarop ze tegen de stroom in gaan, de wet van omkering in praktijk te brengen, Gods wegen omkeren. Slechts een op de zes mensen (15%) is linkshandig, inclusief Barack Obama. (Bron: Scientificamerican.com ) Andere voorbeelden van Satanische omkeringen zijn onder andere het omkeren van het kruis, het omkeren van het pentagram, het achterwaarts reciteren van het gebed van de Heer, en het verbergen van Satanische teksten in liedjes die alleen te horen zijn als het lied achterwaarts wordt gespeeld.

  Een andere reden waarom Satan zich identificeert met de linkerkant, is dat hij weet dat zijn volgelingen, zijn trofeeën, uiteindelijk door God aan de linkerkant zullen worden geplaatst, volgens de profetie van het komende Witte Troon Oordeel, wanneer de Heer de schapen van de geiten zal scheiden, de schapen aan Zijn rechterkant zetten en de geiten aan Zijn linkerkant. (Mattheüs 25: 31-33)

  Hoewel alle occulte praktijken slecht zijn in de ogen van God, beschouwen occultisten de linkerkant als de donkere kant, geassocieerd met kwaadaardige zwarte magie, terwijl de rechterkant wordt geassocieerd met welwillende witte magie, ook al is Satan de bron van beide kanten. (Bron: Wikipedia.org ) Dus, het plaatsen van de slagtand op Obama’s linkerkant vertegenwoordigt de donkerste vorm van Satanische kracht, die in de laatste dagen over de hele wereld zal worden uitgestort door de man van wetteloosheid, het beest.

  De Bijbel waarschuwt ons om niet onkundig te zijn van de plannen van Satan, zodat we kunnen voorkomen dat hij misbruik van ons maakt (2 Korinthiërs 2:11). Hij zoekt miljarden mensen om hem in de poel des vuurs te volgen, maar hij weet dat niemand daar gewillig heen wil gaan, dus vertrouwt hij op zijn sluwheid, zijn eeuwenoude trucs van misleiding, om hen te lokken. Satan en zijn occulte volgelingen zijn trots op hun vermogen om zich te verbergen in het volle zicht, dus ze haten het om blootgesteld te worden aan het licht, daarom vind ik het heel prettig om te regenen op hun parade door iedereen hun kwade plannen te laten zien.

  Sceptici zien misschien geen verborgen berichten in Obama’s portret, misschien beweren dat dit allemaal toevalligheden zijn, maar ik denk dat er te veel toevalligheden zijn om te ontkennen en ze hebben nog grotere betekenis wanneer ze worden bekeken in de grotere context van vele andere ‘toevalligheden’ rondom Barack Obama.

  1. Je hebt volkomen gelijk, beste Edwin, Obama staat als zodanig te boek. Hij liet zich ook aldus kennen, met zijn eerste politieke daad als pas gekozen president. Hij tekende een nieuwe abortus wet, die abortus ongebreideld toestaat totdat de baby bijna geboren wordt. Deze anti-Christ kwam vanuit het niets. Plotseling domineerde hij alle (door joden 100% gedomineerde media) Amerikaanse en Europese media in die gedenkwaardige verkiezingsstrijd, nu jaren terug in 2008. Zij vertolkten “his masters voice”. Obama paste perfect in het maçonnieke New Age mens- en wereldbeeld ; een koffie kleurling met een Christelijke en islamitische achtergrond, in Kenya geboren (dus ongrondwettelijk verkozen), radicaal pro-choice zonder limiet, radicaal links met vroegere terroristische en zwart terroristische connecties, opgeleid op een Koranschool en op de linkse universiteiten Harvard en Columbia. Deze laatste instelling is een zusterorganisatie van de Trotskistische, Frankfurter Schule. Al deze gegevens bleven buiten schot. Hij werd gelanceerd als de nieuwe Messias. Een kritisch woord kwam niet door, noch in de pers, noch op TV, zelfs niet over zijn Trotskistische opvattingen. Zijn afstudeer scriptie werd tot staatsgeheim gebombardeerd. In de Figaro liet hij zich afbeelden als vrijmetselaar, die steun zoekt, dus, in de verte kijkend, met zijn hand boven de ogen. Zonder duidelijke identiteit, noch enige staat van dienst, heeft deze New Ager, melting pot adept en linkse meeloper, aan van alles en nog wat gesnuffeld, met name in de corruptste stad van de VS, Chicago.
   Kwetsbaar door zijn dubieuze achtergrond en geaardheid, is hij groot geworden op een politieke mestvaalt. Daar is niets in veranderd. In tegendeel, 2 perioden met de multi- culti – profeet Obama, bracht een ongeremde immigratie van kleurlingen uit alle delen van de niet-blanke wereld, Azië en Afrika. Obama dreigde het karakter van het Amerikaanse volk te vernietigen, door de blanke Amerikanen tot een minderheid te reduceren in eigen land.

   1. Ik lees hier: “Obama dreigde het karakter van het Amerikaanse volk te vernietigen, door de blanke Amerikanen tot een minderheid te reduceren in eigen land.”…

    Het ware Amerikaanse volk zijn geen blanken, maar roodhuiden…

    Laatstgenoemden werden vakkundig van hun land verjaagd, uitgemoord, verkracht, bedrogen met valse verdragen en meer van dat fraais. Door dat blanke volk. Verdiep je maar eens in de ware geschiedenis van het ontstaan van blank Amerika.

    Nadat ze de indianen in reservaten dumpten zijn ze zwarten uit Afrika gaan deporteren om hun nieuw landbouwgronden te gaan bewerken. Ook nu waren marteling en verkrachting schering en inslag.

    Is het dat wat je bedoelt met het karakter van het Amerikaanse volk?

    Of nee… ‘t Is waarschijnlijk weer de schuld van de joden.

    Doe toch een keer normaal man!

    1. Hallo Kurt, neen, ik doe niet mee met je “Gutmensch” kletspraat en huilie – huillie zelf haat. Je lijkt me niet “aux faits”.
     De huidige Amerikanen hebben niets te maken met wat er in de 19de eeuw gebeurd is met de Indianen, die zelf ook geen lieverdjes waren. Het was geweld aan beide zijden, zij of wij. De huidige Duitsers evenmin met het Hitler-Warburg-Rockefeller-Harriman-Rothschild-Deterding(Shell) regiem, gewild door Roosevelt en Churchill.
     Zonder de blanke Amerikanen, afkomstig uit EUROPA, was de VS nooit het land geworden zoals het nu is. Zij hebben de westerse “wereld” gemaakt, het katholieke geloof over de wereld verspreid in de koloniën en daar tevens beschaving gebracht. Zij hebben de unieke Christelijke beschaving opgebouwd onder leiding van de katholieke Kerk van altijd, ondanks alle “ups and downs” en tegenspoed, veelal veroorzaakt door de “Synagoge van Satan”, (Ap é:9,3:9).
     Lees het boek van Maurice Pinay (kard. Ottaviani / Mgr Levèbvre), beste Kurt, “2000 ans de complot contre l’Egise” ! Dat boek verzet de geest en ontmaskerd de rol van de Synagoge.
     Zuid-Afrika en in Zimbabwe vernietigen zichzelf als de blanken worden uitgemoord of vluchtend het land verlaten. Zonder leiderschap van blanke burgers, beste Kurt, loopt het fout, liggen de akkers braak, gaan bedrijven failliet, rijdt de trein niet meer, verloederen de wegen en is het drinkwater op. De nieuwe regering van Zimbabwe tracht wanhopig de blanken weer terug te krijgen om de boeren bedrijven weer op gang te krijgen. Het land is zonder blanken niet levensvatbaar. En dat geldt ook voor Zuid-Afrika. Faillissement dreigt in dit rijke land, als de blanken worden uitgemoord of verdreven, zoals een “zwart kijkende”, zwarte politieke leider recent zijn verwachting uitsprak. Dit dreigt ook in Europa te gebeuren als er geen eind komt aan de oeverloze immigratie van Afrikanen en Aziaten, mensen die hier, of in de VS, niet thuis horen. Zij zijn geen verrijking, beste Kurt, maar vormen, fysiek en geestelijk, een enorme, levenslange belasting voor de samenlevingen van Europese volken en het blanke Amerikaanse volk, zonder welke Amerika niet meer Amerika zal zijn. De haat tegen blank was de “drive” van de criminele Obama om het karakter van de VS te vernietigen, 8 jr lang. En in het VK gaat het ook die kant uit met een islamitische burgemeester van Londen en een Pakistaanse islamiet, als minister van Binnenlandse zaken. Beiden haten het blanke Engelse volk en de Engelse beschaving en cultuur. Zij benutten daartoe gewelddadige Pakistaanse bendes.

     1. Dus de immigratie hier ziet U (terecht) als een bedreiging, doch de indianen moesten zich dan indertijd maar zonder slag of stoot overgeven? Hun geweld was meer dan gerechtvaardigd me dunkt. Zij hadden de blanke helemaal niet nodig. Die blanke met zijn eindeloze honger naar land, geld, macht.
      Of moet ik het verhaal vertellen van kleine indiaanse meisjes die verkracht en vermoord werden teruggevonden, het werk van ‘missionarissen’? En de indianen moesten zich hier maar gedwee bij neerleggen???

      Amerika is gebouwd op de afslachting van de originele bevolking en de slavernij van een andere bevolking, die nota bene van een ander continent moest worden overgebracht. Wie dat ontkent verdraait de geschiedenis. Punt.

      Huilehuile-zelf haat noemt U het.

      Als men hier morgen binnenvalt, uw vrouw verkracht, uw dochters verkoopt als slavinnen en U voor dood achterlaat omdat je tegenspartelt, verwacht dan ook geen medelijden… Voor je het weet ben je een huile huile krijsende keukenprinses…

      Enig idee wat de zwarten hebben meegemaakt onder Leopold II? Verminking, executie, uithongering, ziekte en ontbering…

      Maar wat zijn wij toch superieur.

      Ik wordt ziek van jouw ‘blanke’eigenwaan. Misschien kan je je racistische extreme praatjes gaan verkopen op één of ander ‘white supremacy’ of ‘white power’ forum. Dit is een Katholiek / Christelijk forum onwaardig.

  2. @edwin vissers, re. 18 juni 06:42 uur,
   Er bestaan zelfs you tube filmpjes dat de vrouw van Obama zich van man naar vrouw heeft omgebouwd. Maar ze hebben ook een stuk of drie of vier kinderen. Dus ik weet niet of het de waarheid is of dat er ook veel kwaadsprekers zijn.

   In het begin vond ik President Obama veelbelovend, jong, zwart en enthousiast. Maar doordat hij bepaalde wetten zoals o.a. de abortuswet, invoerden, begon ik mijn geloof in hem te verliezen. En het was nog wel de eerste zwarte president. Ik vind dat erg, omdat zwart meestal al als de onderklasse wordt gezien in Amerika. En zwarten worden al zo gauw gediscrimineerd en dat gebeurt nog, misschien ook wel omdat niet alle Amerikanen het met Obama eens zijn

 14. T.a.v. Benjamin Van Dijck, die overal samenzweringen van Joden ziet: ‘de Yid’ heeft het gedaan! Al eens over nagedacht dat Maria en jozef, en alle apostelen Joden waren, net zoals de evangelisten en de eerste duizenden christenen? De nazitijd is gelukkig voorbij, beste Benjamin!

  1. We leven niet in sprookjes land op dit Forum, beste Herman. Benjamin ziet geen spoken, noch gelooft hij in sprookjes. Het nieuwe volk Gods en het Nieuwe Jeruzalem, dwz. Rome met het Vaticaan, dus de katholieke Kerk met de katholieken, met er omheen de overige Christenen, weerstaan al 2000 jr., dezelfde vijand. Alle oorlogen, revoluties en crises zijn daarop terug te voeren (H. Don Bosco).
   We leven in een wereld gedomineerd door Satan en zijn handlangers, vrijmetselaars en hun bazen, de talmud geld baronnen van de City en Wallstreet.
   De talmud wereld is één gesloten blok, waarbinnen vooral de onderlinge loyaliteit telt van de “uitverkorenen” onder elkaar. Zij vormen de “Synagoge van satan”, (Ap.2:9,3:9). De joden die U bedoeld, beste Herman, de apostelen, en de eerste bekeerde Christenen, dus de Mozes joden, de echte, maken slechts 10% van het wereldjodendom. Fysiek bestaat dit oorspronkelijke ras niet meer (Adam Shamir). De 90% talmud joden die aan de touwtjes trekken, de Kazars, zijn zij, ” die zich joden noemen, toch zijn ze het niet, maar een synagoge van Satan”. (Ap.2:9). Zij zijn de (later bekeerde) afstammelingen van de Farizeeërs, die Christus hebben vermoord (St. Petrus) (Hand.3:9-12).
   Wellicht voel je je aangesproken, beste Herman, blijf dan weg als je de harde realiteit niet verdraagt.

  2. JMJ

   Dag Herman,

   Met de Joodse Adolf Hitler von Rothschild heb ik niets te maken, noch met zijn SS-officieren; die zijn, zoals u zelf weet, al lang dood.

   Noch Maria, noch Jozef, noch de Apostelen, noch de Evangelisten, noch de eerste gedoopte Christenen van Jerusalem, waren adepten van de talmudistische en kabbalistische sekte wier leden in de middeleeuwen de naam “Joden” gekregen hebben als verbastering van het Latijnse woord “Iudaei” (Judeeërs), sekte die op internationale basis de volkeren van de wereld terroriseert en gefundeerd is op de gruwelijke moordaanslag van Caiaphas op Jezus de Gezalfde. Het satanisme in Europa werd hier gebracht door die internationale Joodse sekte, die put uit het oud Babylonisch en Egyptisch occultisme. Sommige Joden stammen in rechte lijn af van Juda, en zijn dus net zoals Jezus, Maria en Jozef biologische Judeeërs (de Heilige Schrift identificeert volkeren op agnatische wijze); God heeft met dezen nog plannen, zoals Sint Paulus geprofetiseerd heeft, maar zolang zij zich niet bekeren tot het Christendom blijft de vloek op hen rusten die hun vaderen over zich en hun kinderen afgeroepen hebben bij de Kruisiging van Christus.

   Men mag de Godgegeven natuurlijke rede niet laten bedwelmen door sentimentalisme; de schanddaden en misdadigheid van de Joden veroordelen is niet hetzelfde als oproepen tot hun massale exterminatie.

 15. Aan Edwin Vissers..

  Ondanks je aannemelijk verhaal en uitleg ga ik uit van Bijbelse informatie; ..als Obama de antichrist zou zijn dan was zijn presidentschap al zijn openbaring en zouden wij nu al leven in de tijd kort voor het laatste oordeel, tevens was het 6e zegel oordeel dan al geschied.

  Maar wie is maitreya.. laat ons die vraag eens stellen.
  Uitgaande van hun eigen informatie heeft maitreya op luciferische wijze zijn eigen dood overwonnen een zekere tijd voordat Christus zelf leefde, dus is maitreya meer dan 2000 jaar oud en leeft hij ergens in de Himalaya; ook zou hij het zijn geweest die Jezus in de doop overschaduwde, dus hij acht zich groter dan de Zoon van God.

  Jezus onze Heer heeft de dood overwonnen en zijn lichaam is een verheerlijkt opstandingslichaam geworden.
  En ook bij maitreya is dat het geval maar dan op luciferische wijze, dus een vals licht ..uit de hel.
  Maar om zich te kunnen presenteren als een gewoon mens moest hij zich een schijnlichaam creëren uit de etherische sferen wat hij tot leven brengt (Openb.13:15) vanuit de Himalaya waar hij leeft vanuit zijn luciferisch opstandingslichaam… maitreya is dus eigenlijk groter dan de antichrist want die leeft dan nog in een gewoon sterfelijk lichaam van vlees en bloed.. de antichrist moet juist in die menselijke lichamelijke constitutie de volheid van het kwaad verpersoonlijken.

  Het Licht van de Waarschuwing (6e zegel) zal maitreya zijn ondergang zijn.. over het een en ander heb ik al eerder geschreven.
  In de profetieën staat duidelijk dat de grote Monarch zal regeren tot aan de komst van de antichrist en dan pas komt de afstammeling van Lodewijk XVII ten tijde van de antichrist.

  De oudtestamentische eindtijd profetieën in o.a. bij Jesaja gaan dan ook alleen maar tot aan het 6e zegel en het Vrede tijdperk waarin Israël wordt herstelt en zal opgaan in de gestichte kerk op Petrus..tot aan het laatste oordeel.
  Het 6e zegel is dus de draaideur naar de laatste fase in de eindtijd en de Wederkomst.

  De antichrist zal 3½ jaar regeren en dat is de helft van 7, de andere “3½” jaar gaan vooraf aan het 6e zegel.. Daniël 9:27.
  Volgens de profetieën zou de (eerste) Monarch in het Messiaanse tijdperk tussen de 30 en 40 jaar regeren, wat dan voor de duur van het “1000”jarig rijk is (Jesaja 24:22).
  De kerk faalt dus in de uitleg over het duizendjarig rijk Vassula is daar het bewijs van en wordt het 6e zegel als draaideur functie, uitwerking niet begrepen.

 16. … Akkoord met Herman (18 juni 2018 – 07:48) die schrijft : “T.a.v. XX, die overal samenzweringen van Joden ziet: ‘de Yid’ heeft het gedaan! Al eens over nagedacht dat Maria en Jozef, en alle apostelen Joden waren, net zoals de evangelisten en de eerste duizenden christenen? De nazitijd is gelukkig voorbij, beste XX!”.

  … Antisemitisme is een zonde ; als katholiek moeten we positief staan tegenover elke mens, en negatief tegenover de zonde.

  … Allerlei speculatieve theorieën zijn puur tijdverlies.

  1. Sinds wanneer is de waarheid een zonde? De duivelse acties aanhalen is beslist positief en deze zijn per definitie “duivels en kwaad”. Deze acties worden ondernomen door diegenen die zich sinds Jezus Christus hebben geuit als aartsvijanden van de Katholieke Kerk. Meeheulen met de vijand van de K. Kerk is een zonde.
   Ter loops: “antisemitisme” is logetaal.

 17. Ik begrijp iets niet goed, als Obama de antichrist zou zijn heeft hij weinig gepresteerd volgens mij. Ik denk bv aan Stalin, die was pas een antichrist, miljoenen mensen laten vermoorden of verhongeren, de kerk volledig verwoest, geestelijken uitroeien. Zelfs Hitler was hier maar een schooljongen,tegen. Natuurlijk zijn er al veel antichristen geweest die pogingen gedaan hebben om de christenheid te vernietigen, te veel om op te noemen. Maar naar mijn gedacht is de geest van het communisme toch wel tot nu toe de koploper geweest in kwaadaardigheid. Wat niet wil zeggen dat daar we nu dus met een ultra liberale geest overspoeld worden die het om christelijke geloof te vernietigen het over een heel andere boeg gooit. Kortom vroeger gebruikte men geweld en in deze tijd gaat het via hersenspoeling en ik denk dat deze laatste tactiek van Satan de gevaarlijkste is, althans voor het behoud van de zielen en daar gaat het uiteindelijk om !

 18. JMJ

  Citaat Kurt: “Of nee… ‘t Is waarschijnlijk weer de schuld van de joden.”

  Ten tijde van de uitbuiting van de Indianen en later de uit Afrika meegevoerde Afrikanen was het perfide Albion dat Noord-Amerika koloniseerde inderdaad reeds onder de controle van de Sefardische Joden die eertijds uit Spanje verdreven werden vanwege hun deugnieterij. Die Sefardim kwamen onder andere aan in Holland, en van daar uit hebben zij de protestantisering van Engeland gefinancierd. Uiteraard kan de compliciteit van de eeuwig dominantiezuchtige anglo-protestant zelf niet ontkend worden (hij voerde de bevelen uit), maar het waren welzeker de Joden die toen reeds aan de touwen trokken in Engeland.

  De Joden favoriseren tot op heden het tot slaaf maken van de volkeren; zij zien dat als deel uitmakend van hun ‘messiaans heil’. Ondertussen lachen de Joden zich een breuk om de domme Europeanen die zich laten uitbuiten en vernietigen door hen, terwijl zij dan nog hyper-emotioneel hun beulen verdedigen ook wanneer er nog maar de minste schaduw van kritiek op de Joden geworpen wordt. Waar denkt u dat de huidige conflictsituaties in Europa over gaan? Dat gaat over een strijd tussen Joodse facties; George Soros, vertegenwoordigd door de eurocraten in Brussel, de VN (schuldig aan de mohammedaanse invasie van Europa) etc., versus Benjamin Netanyahu van de Joodse Staat in het Heilig Land, vertegenwoordigd door het oprijzend “populisme”.

  Zij zaaien overal chaos en verderf, en het is hoog, hoog tijd dat de sentimentalistische soixantehuitards en liberaalkatholieken uit de weg gaan in plaats van diegenen te blijven hinderen die de slapenden willen wakker schudden. De judeocratie schaterlacht met gekweel over “antisemitisme”. Shulamit Aloni over “antisemitisme”: “Well, it’s a trick; we always use it.”

  Citaat Kurt: “Doe toch een keer normaal man!”

  Wat definieert u als “normaal”? Staan krijsen gelijk een keukenprinses telkens wanneer men het woord “Jood” hoort?

  1. Nee hoor, normaal is zoals jij en Jules doen. Telkens je het woord Jood hoort ellenlange epistels schrijven die bol staan van de zwart wit vergelijkingen en het eigen groot gelijk.

   Ik zie trouwens niet in wat ik te maken heb met krijsen dan wel een keukenprinses…

   Zoals ik al zei. Doe een keer normaal man!

   1. JMJ

    U zou beter eens het onderwerp grondig bestuderen in plaats van achterlijke praat te verkopen. De Joden hebben de beschaving de dieperik in gestuurd, tot aan de grimmige poorten van de sjeool, en dan staan mensen zoals u met een hypocriete, valse verontwaardiging te klagen wanneer dat in gesproken of geschreven woord veroordeeld wordt. Gedaan met het doofpotten, diabolische praktijk waarmee de recente decennia getekend staan. Zeer ernstige prelaten en priesters hebben het conspirationeel en subversief gedrag van ongelovig Juda en zijn logeknechten grondig onderzocht om de bevolking wakker te schudden, en het enige wat u daar op zegt is: “Doe een keer normaal man!”

    U bent gewoon niet serieus, en dient blindelings, door uw hinderend gedrag jegens het ontmaskeren van de vijand, de voortschrijdende agenda van het terroristisch gespuis dat, niet alleen in het verleden, maar hier en nu slavennetwerken opereert waarin de laatste decennia scharen van kinderen verdwenen zijn (blank en zwart!). Of denkt u soms dat krapuulfiguren zoals Dutroux niet voor een duister systeem werkten dat groter was dan henzelf? De kompaan van Dutroux was, weeral zeer ‘toevallig’, Bernard Weinstein; een Jood. Toch ‘toevallig’ dat een bevolkingsgroep, die in elk land buiten de Joodse Staat in het Oosten een minderheid vormt, telkens weer opduikt wanneer het over grootschalige, afgrijselijke georganiseerde misdadigheid gaat, niet?

 19. Sergeant yves ,hij komt terug ,9-11 tien punt nul coup ,nuke new york ,en de hooverdam navada opgeblazen ,trump vermoord of afgezet .7 jaar ellende .

  1. Het valt wel op dat hij af en toe weer in het nieuws is. Maar een paar You Tube video’s vertellen dat ook al, dat Obama met een comeback bezig is. En volgens sommigen is hij o.a. degene die er voor zorgde dat em. paus Benedictus XVI heeft moeten aftreden.

   Er wordt smerig spel gespeeld op hoog niveau?

   Al een aantal jaren wordt er ondertussen wat af gespeculeerd als het om de Antichrist gaat. De tijd zal het leren en het kan zijn dat het iemand is die we dus al kennen vanuit de media en die dus al heel bekend is. De hele wereld kent hem dus. Of het wordt een onbekende die misschien onweerstaanbaar is, heel knap, goed lijkend, wonderen kan doen. We moeten dus oppassen niet in deze val te lopen.

   God moge ons allen bijstaan.
   Nieuwe berichten in de media verontrusten mij, want het betekent alleen maar dat het steeds dichterbij komt. Zoals in Amerika dat er drie multinationals (M’soft, Walmart, Amazon.com) werken aan een kassaloze maatschappij, zodat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van contant geld. Zelfs in Nederland zijn er al mensen die zonder geld leven en alles digitaal doen. Er zijn al mensen met een onderhuidse chip.
   Iets anders is dat ik steeds meer mensen zie met tatoeages, zowel mannen als vrouwen. Gisteren zag ik een man die een groot gat onderin beide oren had.. Het was een blanke man, want van een Afrikaan kun je dat eerder verwachten.
   Hoe het in België is weet ik niet. Maar ik geloof dat velen zich langzaam maar zeker zich steeds meer unheimisch zullen gaan voelen in eigen land. Ik in ieder geval wel.

 20. JMJ

  De liberaalkatholieke gedachte heeft sinds de jaren zestig het intellectueel domein onder Katholieken overheerst; dat moet nu eens eindelijk gedaan gaan zijn. In de mentaliteit van novus-ordoland moet iedereen een geëmasculeerde nar zijn aan het hof van de Judaïsche geldmeester om sociaal aanvaard te worden. Maar er zullen altijd mensen zijn die de onzin blijven weerleggen, en de gauchistische hippies wroeten tevergeefs om die mensen in hun vrijzinnige en pacifistische dwangbuis te wringen.

  A bas la république!

 21. Anti-joodse epistels schrijven lijkt nergens op. Alsof men alle joden in verleden, heden en toekomst gecontroleerd heeft en tot de conclusie gekomen is dat ze allemaal door-en-door slecht waren, zijn, en zullen zijn. Een splinter in het oog van een ander, of een balk in het eigen oog ?

 22. Helemaal akkoord Stinus. En voor je het weet wordt je vrijmetselaar of logelid genoemd zoals jou onlangs overkwam. Misschien moeten Jules en Benjamin hun eigen Anti Joods forum oprichten, waar ze dan allemaal artikels kunnen plaatsen over complottheorieën en wat de Joden allemaal op hun kerfstok hebben. Een forum helemaal voor hen allen waar ze alle kritiek kunnen weren en elke kritische stem met de grond gelijk kunnen maken. Waar op een forum als dit mensen mekaar zouden moeten kunnen bijstaan en steunen in hun Katholiek geloof, lijkt het hier de laatste tijd het extremistisch hoekje wel.

  Er worden nog geregeld goeie artikels geplaatst, de reacties zijn echter hoe langer hoe meer een scheldpartij op mekaar, hele groepen mensen worden telkens met de grond gelijk gemaakt, veralgemeningen aan de lopende band, alle clichés worden bovengehaald en uitvergroot…

  Zielig…

  1. Kurt en Stinus,
   Hier wat uw braaf mannekes, die jullie zo hoog in het vaandel dragen en die de aartsvijanden van de K. Kerk zijn sinds eeuwen.
   “Beledigingen tegen de zalige Maria, Sanhedrin 106a. Zegt dat Jezus ‘moeder een hoer was: “Zij die afstamde van prinsen en gouverneurs speelde de hoer met timmermannen.” Ook in voetnoot # 2 op Shabbath 104b staat dat in de “ongecensureerde” tekst van de Talmoed staat geschreven dat de moeder van Jezus, “Miriam de kapper”, seks had met veel mannen.
   “Jezus was een bastaard geboren uit overspel.” (Yebamoth 49b, p.324).
   “Maria was een hoer: Jezus (Bileam) was een slechte man.” (Sanhedrin 106a & b, p.725).
   “Jezus was een goochelaar en een dwaas, Mary was een overspelige vrouw”. (Shabbath 104b, p.504).”
   Alle joden zeggen dat, want het staat in hun “heilige” schriften.
   Moet ik jullie, blinde luie “Katholieken” een waslijst van deze satanische beschuldigingen en beledigingen voor uw neus leggen?
   Als jullie beweren Jezus te verdedigen door deze schurken te verdedigen, wel wel wel …!
   Jezus heeft gezegd: “Bemin uw vijanden.” Dat doe ik want ik bid voor hen iedere dag. Als ik hen niet zou beminnen zou ik dat beslist niet doen.
   Maar dat betekend helemaal niet dat meeheulen met de vijand van de K. Kerk die Jezus Christus met zijn duur betaald H. Offer heeft gesticht, beminnen is, in tegendeel.
   Zeg maar dat ik gek ben en ik leg jullie nog ergere dingen voor die over Onze Verlosser en Zijn Allerheiligste Moeder worden gezegd door deze leugenaars.
   Antisemitisme????? Bah! Scheldpartij Kurt???? Kurt: ” hele groepen mensen worden telkens met de grond gelijk gemaakt, veralgemeningen aan de lopende band, alle clichés worden bovengehaald en uitvergroot… Zielig…”
   O ja, is dat zo? Jullie geven geen moer om de K. Kerk te verdedigen tegen de zovele vijanden. Neen helemaal niets
   met jullie achterlijke opmerkingen. Katholieken die in hun broek doen en die door de bril kijken van “niet oordelen en niet veroordelen” en de vijand juist in de kaarten spelen.
   Belachelijke blinden.

   1. Peter,
    is op dit moment de Kerk zelf niet haar eigen grootste Vijand? Zij heeft zoveel krediet verspeeld bij vele gelovigen, er is zoveel misgegaan. En breeduit wordt toch vanuit katholieke websites zoals deze gesproken dat er écht veel loos is binnen de Kerk, dat gelovigen zich toch terecht afvragen of de Kerk Christus eigenlijk nog wel verkondigt.
    Jesaja 52:7 – hier in dit vers toen al gesproken van een toekomstige Koning gerelateerd aan Christus zelve, naar mijn mening.

   2. Overigens met dat “niet oordelen en niet veroordelen” daar heeft u een punt. Dat kom ik zelf herhaaldelijk tegen.
    Progressieve christenen gebruiken dit heel vaak. Terwijl ik als het ware op mijn tenen moet lopen en uitkijken moet op wat ik zeg, hoe ik het zeg, want ik krijg binnen de kortste keren weer te horen dat ik opleggend ben, werd en wordt mij de mond gesnoerd als ik de Kerk, ondanks alles en mijn eigen teleurstellingen, toch nog probeer te verdedigen.

    Even een vraag tussendoor, dit n.a.v. een preek v.e. Pastoraal Werkster in een Woord-en Communieviering op Vaderdag:
    Zij beweerde dat je uit je gevoel moest leven, later zei ze ook uit haar hart. Ik heb tegen haar gezegd dat het hart en het gevoel twee verschillende dingen zijn en dat je niet altijd op je gevoel af kan gaan, omdat gevoelens bedrieglijk kunnen zijn. Iets dergelijks staat in het Oude Testament.
    Wat is het verschil tussen ‘vanuit je hart leven’ en ‘vanuit je gevoel’ leven?
    Zelf heb ik als antwoord:
    Vanuit je hart leven is met de liefde vanuit je hart, en die van God komt, zodat je kan geven om niet, net zoals Christus dat deed.
    Vanuit je gevoel is wellicht meer vanuit je emotie, je gaat dan uit wat ‘goed voelt’, dit wordt hier vaak gezegd.
    “Het moet goed voelen’, vind men belangrijk. Voelt het niet goed, dan wil men dat niet en wijst men het van de hand. Veel mensen in onze samenleving lijkt te drijven op het gevoel alleen en daarmee dreigt men het verstand al meer uit te schakelen.

 23. … Dat er in de katholieke Kerk in het Westen veel verkeerd loopt moet men niet gaan wijten aan de Joden of welke bevolkingsgroep ook.
  … Het ligt aan de mensen zelf, die niet meer boven het materialisme uitgroeien, én aan zwakke kerkleiders, waarvan er geen inspiratie uitgaat, en die praktisch geen initiatieven nemen om de mensen te activeren tot geloof.

  AGSt.

 24. JMJ

  De judeo-maçonnieke conspiratie is een gedocumenteerd feit, of men nu te lui is om de feiten onder ogen te zien of niet. Hoe zeer men ook omheen die feiten danst, zij blijven actueel en vereisen een viriele reactie. Die viriele reactie blijft echter nog steeds uit in het Europees kerkelijk klimaat, en daarom is het dat sommige mensen de tocsin blijven luiden. Met compromitterend geleuter van zwakkelingen die alleen over peis en vree willen spreken is de goede zaak niet gediend; dat geleuter heeft in dit land het intellectueel leven reeds te lang overheerst, en we zien in wat voor zwart gat het land terecht gekomen is.

  Vroeger had de Kerk militaire orden, en gingen Christenen aflaten verdienen voor de kwijtschelding van hun zondestraffen door te voet naar het Oosten te trekken en tegen de barbaren van de leugenprofeet Moemet te gaan militeren. Toen die kerkelijke mentaliteit nog heerste in het Westen bestond er hier geen sociaal aanvaarde abortus, noch maatschappelijk overheersende sodomitische tirannie, noch de transhumanistische geslachtswaanzin waardoor zelfverminking van travestieten staatsbescherming krijgt.

  Ophouden met de voeten van de goddelozen te kussen is de boodschap; de heerschappij van de op den buiten overbekende kliekskes van feministische parochiewijven over de dorpspastoors heeft hele generaties van uit de kluiten gewassen kinderen voortgebracht, die nu in hun oudere jaren nog steeds met de holle slogans van de jaren zestig en zeventig in hun hoofden zitten. Hoeveel dochters van onze kelto-germaanse bloedlijn worden er aan de lopende band verkracht door kwijlende, barbaarse Ahmetten die ongebreideld rondwaren in onze steden en dorpen? Wie heeft het overschepen van die barbaren naar Europa volgens de judeoservielen gefinancierd? Hoeveel kinderen worden tot op heden slachtoffer van SRA, worden verkracht, vermoord en gekannibaliseerd als offers aan de valse goden van de logesekten? Hebben Kurt en Stinus al eens gesproken met zo een slachtoffer dat de heidense rituelen overleeft heeft waarin het verwikkeld geraakt werd? Hebben zij dergelijk slachtoffer als eens nagevraagd over de verreikende internationale doofpot waarin die systematische en repetitieve vernietiging van mensenlevens gestoken wordt?

  “‘k Zie geen kwaad, en ‘k hoor geen kwaad” is hier de strijdkreet van deze lakse, verwilderde Belgische bevolking; zolang zij maar niet ‘verdacht’ worden van de Joodse ‘übermensch’ te bekritiseren, dan zijn ze tevreden.

 25. Nee Benjamin, ik heb zo nog geen slachtoffer gesproken.

  U wel dan? Zo ja, waar en wanneer? Zoniet, hou dan uw mond!

  Denkt U nu echt dat ik niet zie wat er gebeurt in onze wereld en onze Kerk? Wat ik bedoel is dat met ‘uw compromitterend geleuter’ over de joden (om uw eigen woorden maar even te gebruiken) niemand iets vooruit is. Zelfs als alles wat U beweert waar is (ik heb het dan over Joden, over de islam als religie heb ik vroeger al meermaals mijn mening gegeven)… Wat gaat U eraan doen?

  Het enige wat wij nodig hebben, en wat we ZELF echt kunnen doen is offer en gebed. Gebed om krachtige, vurige heilige priesters. ECHTE herders. Dat is het enige tegengewicht dat we kunnen bieden tegen de oprukkende islamisering hier. NIET hetzelfde verhaal nog maar eens herhalen tot in den treure toe. Ook wat betreft de joden.

  Gebed en offer. Niet leuteren. Doen. Vrijdag op water en brood. Elke ochtend vroeger opstaan voor het kroontje en de rozenkrans. Doen.

  Niet voor de honderdste keer beginnen wat er allemaal fout loopt in de wereld en wat anderen wel zouden moeten doen. Ze gaan heus niet luisteren hoor. Ze gaan echt niet veranderen omdat jij hier het forum komt volschrijven hoor.

  Gebed en offer.

  Geen woorden maar daden. Begin daar maar eens eerst aan.

  Succes

  1. JMJ

   Alsof mensen wakker schudden gebed en offer zou uitsluiten. Zolang de grote hoop zoals u tegen de mensen blijft stampen die informatie doorgeven in plaats van tegen het krapuul dat de geesten en de samenleving verziekt zullen er mensen blijven die uw hypocriet en schijnheilig gekraai weerleggen. Dat u daar misschien zenuwachtig van wordt is mijn zaak niet.

   Citaat Kurt: “U wel dan? Zo ja, waar en wanneer? Zoniet, hou dan uw mond!”

   Ik heb reeds met zo iemand maanden lang geconverseerd, jaren geleden. En u? Zo niet, volg dan uw eigen raad op en hou uw mond. Ga uit de weg, met uw judeoserviel discours, en laat de ‘extremisten’ het intellectueel domein overnemen. De Kerknet-tirannie en de CD&V-praat heeft reeds te lang geduurd in deze contreien.

  2. Beiden zijn nodig, beste Kurt, bidden en werken, ja, werken aan de ontmaskering van het systeem, waar dat maar mogelijk is. Meer kunnen we niet doen. De fase van opbouw is nog niet in zicht. Het is wachten op de hemel.
   Anderzijds, Benjamin heeft volkomen gelijk, als het systeem, inclusief de rot in de conciliaire Kerk, niet ontmaskerd wordt, beseft niemand wat er aan de hand is. Ken uw vijand, is een nuttige militaire stelregel, zonder welke geen strijd gewonnen kan worden. “Aide toi, et le ciel t’aidera !”, geldt ook voor ons in de judeo-maçonniek georkestreerde chaos.

   1. JMJ

    “En Nom Dieu ! Les hommes d’armes batailleront, et Messire Dieu leur donnera la victoire !” – Sinte Jehanne d’Arc.

 26. hypocriet en schijnheilig gekraai . Ga uit de weg. Mooi zo…

  Enige nuancering is U duidelijk vreemd. Daar bent U waarschijnlijk ook nog veel te jong voor. Ga er maar eens voor staan als je door het leven getekend bent, dan ga je wel beseffen dat het leven niet zo zwart wit in mekaar zit.

  Als ik de boeken lees van vele heiligen dan inspireren die mij om zelf een beter mens te worden. Het enige dat U kunt is roepen hoe fout de anderen het wel doen. Hoogmoed is geen schone deugd.

  Ik dacht in m’n jonge jaren dat ik het ook allemaal wist, ik wist het ook allemaal veel beter dan de rest. Tot het lijden je keihard treft, jezelf, én ook mensen rondom je. Tot het moment dat je niet meer lager kunt in je wanhoop. Dan heb je twee opties. Opgeven of doorgaan. Maar dan moet je je wel een spiegel voorhouden. En dan kom je tot het besef dat je net zo rot en slecht bent als al diegenen die je altijd verwijten maakte.

  De farizeeër die zich vooraan op de borst staat te kloppen omdat hij niet is zoals de anderen…
  Na al die jaren ben ik die zondaar geworden die achteraan de tempel staat, in het volle besef van zijn kleinheid en zondigheid. En in plaats van met slijk te smijten naar anderen zoals vroeger, zie ik nu telkens eerst of ik niet dezelfde fouten maak/ maakte. Dat maakt dat ik veel minder snel ben in het oordelen van mensen. Maar ook dat ik telkens met m’n neus op m’n eigen kleine kantjes wordt gedrukt, waar ik dan aan kan proberen te werken.

  Moet ge eens proberen.

  Ik ga hier trouwens afsluiten, deze ‘schijnbaar erg zinloze discussie) lijdt verder duidelijk tot niks.

  Voor alle duidelijkheid, om zenuwachtig te worden is meer nodig hoor jongen, ik heb ondertussen te veel meegemaakt in ‘t leven om uit het lood geslagen te worden door een stelletje roepende en scheldende forumleden.

  Groetjes van een hypocriete, schijnheilige, kraaiende en huile-huile krijsende keukenprinses…

  Enne… “Ik heb reeds met zo iemand maanden lang geconverseerd, jaren geleden. ”
  Waarom hebt U er niks mee gedaan? Te hypocriet? Te schijnheilig? te bang voor je eigen hachje?

  Soit, het ga je goed. Kraai maar lekker door.

  Ik heb werk te doen.

 27. Aan Mirmar Groet..

  Hoe kom je erbij om de Vreugdebode in Jesaja 52:7 als Christus te identificeren?!… de Vreugdebode is de Malakias 3:1 Bode die vóór de Waarschuwing zal optreden, die de Vrede meldt dewelke door de Waarschuwing wordt bewerkt …de geboorte van de Nw.Hemel en Nw.Aarde.

  1. Piet, er is sprake van een toekomstige koning, die in deze tekst God wordt genoemd, wie anders dan Christus? Jesaja voorspelde op meer plaatsen de komende Messias of niet?

   Misschien moet ik er bij vermelden, dat ik voor het eerst deze tekst van Jesaja 52:7 gehoord heb als lied in het Hebreeuws + Engels.. Dus de rest van de tekst erom heen had ik niet gelezen. Daarom heb ik aangenomen dat het om de Christus ging als koning die komt, hetzij voor de eerste komst of de wederkomst. Misschien valt dat uit de context te halen. Maar u relateert zo te zien naar de Eindtijd, want u haalt de Waarschuwing er nog bij.

   Vers 7 uit Jesaja 52:
   ‘Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot de Sion zegt: “Uw God is als koning gekomen!” ‘
   Willibrordvertaling 1978. Ik weet niet welke vertaling u heeft.

   Christus = God (volgens Joh.1:1)
   Christus Koning.

 28. Aan Mirmar Groet..

  Inderdaad..de Petrus Canisius vertaling zegt het anders:: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de Vreugdebode (de Malakias 3:1 Bode)..die Vrede meldt, de blijde Mare brengt, het heil verkondigt, tot Sion zegt: uw God gaat heersen… maar NIET als koning te Jeruzalem zoals de evangelische christenen veronderstellen.

  -Uw God is als koning gekomen- >gekomen>> impliceert aanwezigheid in duur ..en dat veronderstellen de evangelische christenen, dat Christus vanuit Jeruzalem zal gaan heersen ..de Rk profetieën spreken dat tegen in de zin dat er een grote Monarch komt, het een en ander heb ik al verhelderd.

  Jeremia 33:15-16 toont duidelijk aan dat daar niet Jezus Christus bedoeld wordt…ook dat heb ik al verduidelijkt.

  1. Aan Piet, re. op 23 juni 2018, 22:26 uur.
   Alleen het Nieuwe Testament heb ik van de Petrus Canisius (1940). Van wanneer waren die r.k. profetieën dan? Wie waren deze katholieke profeten? Ik zal de Bijbelteksten de Malakias 3:1 en Jeremia 33:15-16 er eens op naslaan.
   Er zijn vele interpretaties van andere christenen ook. Ze denken het allemaal te weten door combinaties met andere Bijbelteksten te maken.

   De overeenkomst is dat bij alle Monotheïstische Godsdiensten de komst van de Messias verwachten, omdat men hoopt dat aan deze toch wel zeer zware tijden een einde mag komen. Velen snakken naar vrede en gerechtigheid en vrede, Joden net zo goed als christenen en moslims en wellicht ook die van andere Godsdiensten. Hoe niet-gelovigen en atheïsten het hebben weet ik niet.

  1. Aan Piet,
   Die eer heb ik niet deze Monarch te kennen. Voor zover ik weet zoekt hij de publiciteit niet, zeker niet als hij net zoals kardinaal Eijk is. Die is voorzichtig als het om de media gaat en ik geef hem geen ongelijk, maar daardoor horen wij vrij weinig van de Kardinaal. Je moet er eigenlijk dan zelf naar zoeken.
   Of we ooit van hem zullen horen, weet ik dus niet.
   Wel is er sprake van een langdurig tekort toch wel aan goede geestelijke begeleiding. Het is alsof we dan aan ons lot worden overgelaten. ‘Vertrouwen’ op God is het sleutelwoord. Maar het ‘loslaten’ van ballast kan heel moeilijk zijn, als je geen verbeteringen zie in je eigen parochie.

 29. Wat een heerlijke discussie hier. Dank daarvoor.
  Ik ben blij dat hier spijkers met koppen geslagen worden en men zich (vaak)zich niet als doetjes door een bepaalde familie en andere machten laat wegzetten. Goed zo, zou ik zeggen. Want, dat moet ik zeggen: wie beroept zich nu altijd over zijn afkomst? Is dat eigenlijk niet vreemd en verdacht?
  Ik volg deze discussie wat betreft sodomie en andere ontwikkelingen o.a. ook op een Amerikaanse site https://www.crisismagazine.com en ik kan u zeggen dat daar ook wel duidelijke taal gesproken wordt.

  Mijn mening is dat iedereen wel gevoelens voor elkaar mag hebben, mits de toepassing ervan maar beschaafd blijft. Dat wil zeggen dat leiders van de kerk natuurlijk geen seks zouden moeten hebben en dat ware katholieken er ook beschaafd mee om dienen te gaan. Nu lijkt ‘het’ meer op het toepassen en opleggen van homofascisme te worden. Het gaat waarschijnlijk helemaal niet om het homogebeuren, het gaat om het opleggen van de wil van een kleine minderheid aan een grote meerderheid onder het mom van allerlei leugentjes en dergelijke, om zo hun vreselijks agenda er door te kunnen drukken. En natuurlijk zitten daar -zoals gewoonlijk- de drijvende krachten achter met hun grote kapitaal en hun megalomane eerzucht. Dit benoemen lijkt mij zeer goed. Zeer goed.
  Het is evident, tenminste voor mij, dat zowel het zogenaamde feminisme alsook de homoseksuele emancipatie een gevolg is van de politiek van zeer duistere sujetten met zeer veel geld en macht en op deze wijze onze maatschappij willen ontwrichten; een tamelijk satanistisch streven. Het streven is dus niet met goedheid in het achterhoofd, maar duidelijk met een slechte agenda, waar men vervolgens zeer van geniet en en passant ook nog eens zijn en haar eigen immorele karakter mee denkt te legitimeren.

  Verder zou ik willen opmerken dat deze maatschappelijke ontwrichtingen ook worden veroorzaakt door het gebruiken (misbruiken) van hormonen en andere stoffen waardoor de mannelijkheid én vrouwelijkheid ook direct biologisch worden aangetast zodat zelfs de rede onbereikbaar kan blijken te zijn. Want tegen biologische oorlogsvoering is is geen rede bestand als ook de geest wordt beïnvloed (Denk ook aan het drugsmisbruik). Het lichaam wordt veranderd en daardoor de geest (dus) ook.

  Er is dus duidelijk sprake van een zeer ernstige bedreiging op allerlei vlakken waar te nemen (ook de vliegtuigsporen horen daar m.i. bij, evanals de massa-emigratie, het vernietigen van de geestelijke en lichamelijke integriteit van de kinderen op school, enzovoorts enzovoorts), en de tijd van analyseren lijkt mij eigenlijk voorbij. Nú moet er ingegrepen worden voordat er onomkeerbare zaken gebeuren, die nu waarschijnlijk al gedaan zijn.

  Nu is er (Gode zij dank) nog de mogelijk om te communiceren met elkaar. Laten we er in hemelsnaam op een goede manier gebruik van maken. Maar ik bid en ik hoop dat er ook actie gaat komen. Als het aan mij ligt het afzetten van de direct en indirect verantwoordelijken.

  Maar goed. Zoals altijd ligt de macht bij hen die de wapenen onder zich hebben. Vandaar hun grote mond. Zonder de wapens zou het probleem iets makkelijker op te lossen zijn. De macht ligt dus bij . . .

  Laten we hopen dat de machthebbers tot inzicht komen. En laten we hopen dat ten eerste de integriteit van de hoeders van de Goedheid en de Ethiek hersteld wordt.
  En dat deze te vertrouwen is. Want als de boom zelf van nature ziek is, dan zullen de vruchten dat ook zijn. Immers, aan de vruchten kent men de boom.

 30. Ik kan nog zoveel meer zieke zaken noemen die ons vredige en gelukkige bestaan bedreigen, zoals de vreselijke macht van de geïnstitutionaliseerde geldmanipulatie, de aandelen en de derivatenhandel, de wapenindustrie, de medische misstanden, de medicijn-misstanden, het vreselijk misbruiken van media, het ongrondwettelijk doorzetten van wetten, de aantasting van de aarde, de misbruik van antibiotica in de landbouw, en andere zaken (ik vergeet er nu waarschijnlijk velen), allemaal zaken die klip en klaar zijn, mét bewijzen en documentatie, maar dat heeft denk ik weinig zin.
  Het benoemen van alle slechtheid heeft niet al te veel zin. Wel de analyse ervan. Want, dat denk ik ook, om er niet helemaal depressief onder te worden is het ook zaak om te kijken naar de goede dingen. Want, het slechte wil ook onze (negatieve) energie, meen ik.
  Daarom zeg ik maar: alles waar men energie in stopt groeit. Laten we daarom vooral onze energie stoppen in goede zaken. Het slechte zou dat óók nog wel willen: dat we er aandacht aan geven.
  Goede wijn behoeft geen krans en negeren is vaak beter dan ‘happen’.

  Want dat denk ik ook wel eens: Mensen zijn eigenlijk te minzaam en te klein om met (te) grote dingen om te gaan. De techniek biedt het ook zeer veel mogelijkheden. Daarom kwam ik tot de conclusie dat een wijs mens zich wel een God zou willen hebben. Hij mocht er blij om zijn. Het is dan geen kwestie van geloven meer, maar van weten. De mens is te klein weet ik, daar alleen al om zou hij zich een God mogen wensen. Als de God maar de Goede is. Van Liefde wel te verstaan.
  Doe een ander niet wat u niet wil dat u geschiedt. En heb God lief.

  Is dát nou zó moeilijk?

  Met lieve groet.

 31. De maat van het antichristelijk denken is nog niet vol… er is dus nog veel onwaarachtigheid te verwachten voordat de antichrist de maat torenhoog zal vullen met uitersten van misleidingen en afvalligheid.

  1. Maar in het Tabernakel woont God? De Godslamp brandt (als het goed is) in de R.K. Kerk vanwege de aanwezigheid van God. Maar God is niet meer te bezoeken in tal van parochies, omdat de deuren gesloten worden gehouden en er niemand is of bereid is om toezicht te houden als de Kerk op en is. De katholieke kerken zijn tegenwoordig meer dicht dan open. En alleen maar open als er (Eucharistie)vieringen zijn.

   God is ook weer overal, Hij is dichtbij, maar lijkt soms ver weg.

   “Midden onder u staat Hij die gij niet kent.”

 32. Maria is altijd toegankelijk voor alle mensenkinderen. Gemoderniseerde kerken niet meer! De ‘vieringen’ zijn erg ge-protestantiseerd.

  — Zie: vanaf WOENSDAG 20 JUNI 2018
  https://kavlaanderen.blogspot.com/2018/06/1-old-mass-or-new-whats-fuss.html
  1. Old Mass or New: What’s the Fuss?
  2-liturgical-movement-change-agents.html
  3-creation-of-new-mass-1948-1969.html
  4-latin-to-vernacular-lost-in.html
  5-mass-as-assembly-1969-general.html
  6-cleverness-of-revisers-1970-general.html
  7-ready-for-assembly-art-architecture.html
  8-introductory-rites-meeting-and.html
  9-revised-orations-new-values-new.html
  … en vervolg.

 33. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Imelda

  Beantwoorden

  (19 augustus 2017 – 13:19)

  Homoseksuelen raken zelf ook in de war als kerken de homoseksualiteit goed gaan keuren, alsof er niets aan de hand is. Nu ljken er twee zogenaamde ‘waarheden’ te bestaan, terwijl er één toch een leugen is.
  De Heilige Geest kan toch niet een bepaald gedrag, wat als zonde wordt aangemerkt, in de ene kerk goedkeuren en in de andere kerk niet. De Kerk krijgt daardoor een tweeslachtige houding, die ongeloofwaardig wordt. De tegenstand is binnenkerkelijk al zo groot dat ik verwacht dat er vroeg of laat toch een opstand uitbreekt waar bijv. de progressieve Manifesten zowel in België als in Nederland dat al opperden. Het zit zo onderhuids, dat zag ik toen de voetbal kwestie speelde bij de Oranjepastoor in Obdam in Nederland. Ik heb toen echt wel eens gedacht: “Er hoeft maar iets te gebeuren of de spreekwoordelijke ‘ vlam slaat in de pan’ en je hebt opstand en of ze de volgende keer een interne brand nog kunnen blussen weet ik niet.” Omdat paus Franciscus progressiever lijkt te zijn, hoor ik deze signalen van opstand niet zo meer. Er wordt naar mijn mening in veel katholieke kerken te weinig samen gebeden, wat dat betreft is het rozenkransgebed bij uitstek een gebed wat samen kan worden gebeden. Men kan het in een 15-20 minuten wel samen bidden.
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  In Nederland en in België zijn progressieve manifesten geschreven die het hadden over opstand in de Kerk.
  Voor zover ik weet bestaan deze beide Manifesten nog, maar je hoort er nagenoeg niets (meer) over.
  In Nederland werd er nog een Professorenmanifest toegevoegd. Hoge heren, waaronder wellicht vrijzinnige theologen die meenden de gehele Kerk te kunnen trotseren met al hun geleerdheid.
  Het zijn mensen die voor vrouwen in het priesterambt zijn, de Bijbel niet echt serieus nemen. Soms vraag je je af waar hun geloof zit.

  Is dit een stille dood aan het sterven? Is de storm binnen de progressieve kerk geluwd?
  Of is het stilte voor de storm? Ook onder behoudenden bestaan verschillen in opvatting over pausen, wie is de ware paus en wie niet? Soms lijkt het alsof men van de laatste pausen tijdens en ná Vaticanum alleen maar karikaturen maken, als waren ze allemaal alleen maar ketters en valse pausen.

  Dit lijkt me geen ware voorstelling van zaken. Want ook bij ultra-conservatieven waait hier en daar een verkeerde geest, een geest van kwaadsprekerij, van verachting.

  Het Vaticanum II zal ergens goed voor zijn geweest, want anders was het er helemaal niet gekomen.

  Want ook toen hebben mensen blijkbaar gezucht onder een juk van benauwdheid. Er was immers in eerste instantie een opluchting waar te nemen toen Paus Johannes XXIII + (R.I.P.) de ramen letterlijk opendeed om een frisse wind er in te laten waaien. Later heeft deze paus, wellicht nog op zijn sterfbed, misschien beseft dat het te snel ging en het beter ware er van af te zien. Maar het ging door. Het ging de verkeerde kant op.

  Maar is het alleen deze paus te verwijten.

  Waarom in verwijten blijven hangen. Heeft Maria gezegd dat we met de vinger steeds een of meerdere schuldigen moeten blijven aanwijzen? Velen zijn er al gestorven. Is dit een geest van gebed bij het Rozenkransgebed? Afgunst, haat en nijd lijkt er bij conservatieven te zijn, soms zelfs een vorm van zelfgenoegzaamheid.

  Als dat de vruchten zijn van het Rozenkransgebed, dan zijn het geen goede vruchten.

  De apostelen baden geen rozenkrans. Zij kwamen samen, hielden maaltijd (het woord H Mis en Eucharistie bestonden bij lange na nog niet.), handelden in opdracht van Jezus, doopten, predikten in de openbare lucht net zoals Jezus deed.

  Als kerken gesloten worden. Ga prediken in de open lucht. Wat let jullie? Doe als Jezus!

  Maria kan in duizend verschijningen keer op keer oproepen tot het Rozenkransgebed.
  Bijna niemand luistert. Maria is een vrouw, zij staat wel hoger dan wij allemaal, maar als vrouw zette ook Jezus haar op een plaats van nederigheid, van terughoudendheid. Maria was wijs, zij gehoorzaamde de Zoon van God, omdat zij wist dat Hij een andere taak had dan zij.

  Maria mag worden Zalig geprezen. Maar of dat betekent dat er steeds meer beelden van haar moeten worden gemaakt? Zij krijgt een zodanig voetstuk dat het zelfs vele katholieken tegen is gaan staan.
  Want God YHWH is toch groter dan de heilige Maagd Maria zelf? Dat wist zij zelf toch ook? Of niet soms?

  Als iemand zegt Maria heeft het recht om te verschijnen? Van wie? Mensen zeggen dat. God heb ik dat nooit horen zeggen. Niet in de Bijbel en ook niet in een verschijning van Maria zelf. God staat het misschien wel toe, dat is wat anders. Niet omdat mensen dat zo graag willen, maar omdat God dat toelaat.

  Daarom hoef je ook niet elke verschijning van Maria te geloven, want ze kunnen ook nagebootst worden en dan krijg je dus valse verschijningen. De Kerk komt er zelf al niet uit wat er van waar is en niet bij de laatste verschijningen. Er is verwarring rondom de verschijningen van Medjugorje en die van Amsterdam.

  Er zijn dingen die er niet van kloppen. Dus het blijft zeuren. En zo zijn er veel meer.

  Wat Dr. Gerard J. van den Aardweg betreft. Hij houdt vast aan Fátima en die van Lourdes, vooral die eerste verschijningen. Gewoon omdat die ook veel geloofwaardiger zijn dan alle anderen daarna. Let maar eens op de geest van al die verschijningen van Amsterdam en Medjugorje. Die is anders dan die van Fátima en die van Lourdes.

  Maak ook van de Heilige Maagd Maria dus geen karikatuur. Dat verdient zij niet, zij is de Moeder van Jezus.

 34. Dat is apart. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het aangeboren zijn van homofiel zijn. En dat voor iemand die geloofd in Christus waarvoor ook elk wetenschappelijk bewijs ontbreekt…

 35. Pingback: Eigen volk weg
Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.