Stéphane Mercier, een profetische stem die weerklinkt over de Roomse moerassen

Dr. Stéphane Mercier op het Rome Life Forum (18 mei 2018)

In ons vorige bericht brachten we de vertaling (gemaakt door E.H. Cor Mennen) van Dr. Stéphane Mercier’s conferentie “STANDING FOR THE TRUTH” op het Rome Life Forum (18 mei 2018). Met deze vertaling heeft E.H. Mennen een uitstekend werk gedaan en wij zijn dan ook steeds dankbaar om zijn teksten te mogen overnemen, zodat de belangrijke boodschap ook in Vlaanderen haar weg vindt. Iemand berichtte ons echter zopas dat de laatstgenoemde vertaling niet volledig is. Er komen nog een tweede en derde deel in Dr. Mercier’s oorspronkelijk tekst, die bijzonder stevig zijn. Het gaat over het huwelijk en over de situatie in de Kerk. De oorspronkelijke tekst is hier beschikbaar: http://voiceofthefamily.com/stephane-mercier-standing-for-the-truth/

Wegens een drukke weekendplanning ben ik niet meer bij machte de rest van de tekst volledig te vertalen (u leest het goed, mensen die bereid zijn om teksten te vertalen zijn steeds meer dan welkom om zich bij ons aan te melden! ==> bestuur@katholiekforum.net), toch kon ik me niet weerhouden om het pittigste deel van de tekst (ik ben zeker dat Dr. Mercier hierover hetzelfde denkt) voor u, dierbare lezers van KF, te vertalen:

We moeten sterk en vastberaden staan; en met dit doel voor ogen hebben wij – zwakkelingen en gewone burgers uit de kerkbanken zoals mezelf – herders nodig. Niet het soort verwijfde romantische herders die zachtjes ontspannen op de zonnige hellingen van een Edens landschap; daarentegen hebben we een David nodig die klaarstaat om met zijn katapult wolven en leeuwen aan te pakken – en die ook heel goed in staat is om datzelfde wapen tegen de reus Goliath te gebruiken. Doch, waar zijn de Davids waaraan we zo’n dringende nood hebben? Sta me toe als Rooms-Katholiek te zeggen dat ik me verraden voel door de erbarmelijke herders en welzekere huurlingen die blijven fantaseren over religieuze vrijheid en diehard verzoening met de wereld, de heersende machten en de vijanden van de Heer. Wat blijft er nog van ons over, na zestig jaar suïcidale secularisatie binnen de Kerk? Een travestie van een Kerk in haar menselijke element, met de Pausen zélf – ik zal mijn misnoegdheid niet verzwijgen – die voortdurend het geloof van onze voorvaderen ondermijnen, onze geliefde Mis van eeuwen proberen te verbannen, *valse aanbidding in Assisi doen oplaaien, de onheilige Koran kussen en die zich nu op een schandalige manier associëren met aborteurs, homoseksuelen en atheïsten. Waar moet dit leiderschap ons naartoe leiden?

Een ooggetuige berichtte mij vanmiddag persoonlijk dat deze woorden onthaald werden met een “standing ovation”…

*N.v.d.r.: Het is hier duidelijk dat Dr. Mercier geen vage concepten aanhaalt, maar duidelijk verwijst naar concrete en groteske wantoestanden in de recente kerkgeschiedenis: Enkele beelden om dit te illustreren:

Assisi, 1986
Assisi, twee boeddhistische monniken bidden voor het “Christo-boeddhistische” altaar. Dit gebeurt net voor het Tabernakel met geconsacreerde hosties.
Paus Johannes Paulus II kust de “onheilige Koran”
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

35 thoughts on “Stéphane Mercier, een profetische stem die weerklinkt over de Roomse moerassen

 1. Inderdaad waar zijn de moedige christenen? Het lijkt wel of we er zelf niet meer in geloven? De kerk die overspel pleegt met elke minnaar en meer aan politiek doet dan aan Evangelisatie!

  1. Er wordt ook veel twijfel uitgesproken door katholieken: “Wat is waarheid?” wordt echt zo gevraagd af en toe. Het is de vraag die ooit Pilatus stelde, waarschijnlijk zelf ook door twijfels overweldigd met een menigte die Barabbas vrij wilde laten.

   1. Ziet u beste Mirmar, uw geest is verward.
    Een Katholiek ( en niet diegenen die zich katholiek noemen of laten noemen) weet wat waarheid is en wat DE Waarheid is. Als Pilatus aan Jezus vraagt:
    “Joh_18:38 Pilatus zei Hem: Wat is waarheid? Na deze woorden ging hij naar de Joden terug, en sprak tot hen: Ik vind volstrekt geen schuld in Hem.”
    Is het Jezus die hem niet antwoord, want wie stond voor hem? Deze!
    “Joh_1:14 Het Woord is vlees geworden, En heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: Een glorie als van den Eengeborene uit den Vader, Vol van genade en waarheid.”
    En wanneer de afschuw van deze schurkenbende van Vat II zo handelen is het omwille van dit:
    “Joh_14:17 Het is de Geest der waarheid, dien de wereld niet kan ontvangen, omdat ze Hem ziet noch kent; gij echter kent Hem; want Hij blijft bij u, en is in u.”
    Daarom is een ware Katholiek gerechtvaardigd.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. Er ontbreekt ook veel kennis, en Jezus weet ook dat, wanneer mensen in dwaling zijn gekomen. In de Katholieke Kerk wordt soms dwaling onderwezen door sommige pastoraal werkers en zelfs priesters.
     Het is best heel lastig allemaal. Ik weet ik ook niet goed meer hoe ik mij noemen moet. Katholiek, christen, gedoopte, of gewoon een gelovige. Alles lijkt omgekeerd tegenwoordig. Ik heb het ook zo niet gewild.

     Het wordt mij gezegd: Je bent dit of dat, uw geest is verward, je bent start etc. etc .etc. Het is nooit goed. Ga ik links, moet ik weer rechts. Ga ik rechts, moet ik weer links.
     Met andere woorden: Ik deug niet meer in de ogen van velen. Ik was vroeger net zo orthodox, maar dat telt dan gelijk niet meer. Lauw ben ik niet, maar iedereen vindt dat ik mijn mond moet houden. Ze willen me net zo lauw hebben als zijzelf, hoeven ze niet na te denken.

     Je moet er maar tegen kunnen. In deze wereld zal ik nooit gelukkig kunnen zijn. Het kwaad is al te ver in onze landen doorgedrongen. Verder mis ik ook zelf teveel het goede voorbeeld van anderen. Ik ben ook maar de jongste van ons gezin en dat is blijvend, dat verandert niet. Ik kom pas kijken en dat zullen ze te pas en te onpas benadrukken. Ik moet mijn mond houden, want ik kom te pas en te onpas met het geloof, dat accepteert men niet. Jezus wil ook weer dat je van Hem getuigt. Zoek het dan maar uit, ik weet het ook niet meer. Wat een wereld : – /
     God zal zelf wel bepalen wie hij ware katholieken vindt of niet. Ik vraag me af hij echt naar dat label kijkt. Ik heb juist in de R.K. kerk geleerd dat God en Jezus naar het hart kijkt van de mens. En aangezien niet ieder mens in de R.K. Kerk is gedoopt of in een katholiek gezin is geboren. Ik leerde dat Jezus met alles rekening zou houden.

     Mensen kunnen zo op je inpraten, dat je het weer niet weet. En allemaal zeggen ze dat ze het beste met je voor hebben. De anderen wisten hun weg te gaan. Ik kan die weg niet (meer) vinden. Juist die weg werd aangevallen, de weg van het geloof, die ik het liefst had willen gaan. Maar het is een onbegaanbare weg geworden.
     God wacht op mij(?) Ik wacht ook God.
     Want de Kerk houdt haar deuren nog altijd te veel gesloten in onze regio.
     God kent mij en mijn teleurstellingen. Daar houd ik het bij.

     1. Beste Mirmar, ik heb u al de raad gegeven om naar een Traditioneel Priester te gaan, maar u doet het niet.
      U blijft maar zeuren omdat u luistert naar mensen van allerlei pluimage. Ga naar de Traditionele K. Kerk en begin met een oprechte studie, gebed en boete + Sacramenten. Dat is wat Jezus van i verlangt en niets anders.

  2. Herinner u, beste Willy, hoeveel boze reacties op dit forum binnenliepen op het artikel van “de showpastoor”.
   Met welk een agressieve toon er met verwijten werd geslingerd. Welke oerdomme argumenten er naar voor kwamen om ons (die hen de waarheid voorhielden) te betichten van allerlei kwaad opzet.
   Dit om aan te tonen hoezeer deze verwilderde lauwe (ik zal ze maar zo noemen) katholieken de waarheid hebben prijsgegeven en in dezelfde donkere wolk leven als deze showkerk. Showkerk= showleiders=showgelovigen.

 2. ☩JMJ☩

  Nog teveel Katholieken denken dat de boosheid recht van spreken moet hebben in de samenleving en menen met het streven naar bepaalde “constitutionele vrijheden” te kunnen bekomen dat, bijvoorbeeld, het moord noemen van moord als recht gerespecteerd blijft in universiteiten en andere intellectuele instellingen. Dat ‘christelijk liberalisme’ is een grove dwaling die bisschoppen tot tandloze leeuwen maakt en tot poortwachters voor infiltranten om de bisschopszetels te beklimmen die voortdurend antikatholieke haat ademen binnen de structuren van de Kerk. Zie heden waar dat ‘gekerstend’ liberalisme onze beminde Kerk gebracht heeft!

  De dwaling heeft geen rechten! Zolang het Sociaal Koningschap van Christus de Heer niet erkend wordt in Staat en samenleving (en om die erkenning te bekomen moeten eerst de bisschoppen dat Koningschap erkennen) zal er geen morele stabiliteit zijn en zullen de levens van het nog ongeboren deel van de wereldbevolking geenszins in veiligheid zijn. Het ‘christenliberalisme’ vrijwaart die kwetsbare levens niet van de satanische bedreiging die op hen loert; het is vereist van Katholiek Christelijke gelovigen dat zij de theologische orthodoxie weder opnemen betreffende de Rechten van God, en dat zij reactionair, radicaal hard tegen hard strijden tegen de ontaarden die al wat heilig, schoon en nobel is willen verwoesten.

  In een beschaafd land zouden academici die abortus verdedigen op straat bespuwd worden door mensen die hen herkennen. We leven hier echter in een post-beschavingsland; toen het volk het Christendom de rug toegekeerd had, heeft het de beschaving laten varen, en heden zitten we in een ‘maatschappij’ waar de mensen naakt rondlopen en waar moeders hun kinderen ten offer brengen aan de satan. Elke heidense samenleving heeft een mensenoffer. Eigenlijk is het hoog nodig dat Christelijke missionarissen uit Afrika de ‘witte mannekes’ van Europa komen beschaven en bekeren (en, neen, daar bedoel ik geen approbatie mee voor de georkestreerde massa-invasie van Europa die momenteel gaande is).

  Het is werkelijk een teken des tijds dat de Afrikaanse Kardinaal Sarah aan Europese kardinalen zoals De Kesel onderricht moet geven in beschaving, Romeinsheid en het Christelijk Geloof. De klassieke rollen zijn omgekeerd.

  1. Beste Mirmar,
   doe a.u.b. (dagelijks) hetgeen Pater Pio zegt:

   “Plaats jezelf op de Kalvarieberg
   zie,
   begrijp,
   concentreer je gedachten op het mysterie
   van hetgeen zich daar ontvouwt.”

   — Er is geen ‘andere’ waarheid dan die van Kalvarie. —
   De Kruisweg en de Rozenkrans.
   Niets of niemand anders kan je helpen.

   A Meditation on the Holy Sacrifice of the Mass (Updated Version)
   https://kavlaanderen.blogspot.com/ (helemaal onderaan de pagina)

 3. Hallo Mirmar (en Peter),
  Het is niet per se nodig een traditioneel priester op te zoeken, en al zeker geen van Mgr. Lefevre. In feite handelt Christus in de sacramenten, en niet de priester.
  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Mijnheer Stinus,
   U schrijft: “Het is niet per se nodig een traditioneel priester op te zoeken, en al zeker geen van Mgr. Lefevre.”
   Weet dan dat Mgr. Lefebvre één van de weinige Bisschoppen was die zo moedig opstond tegen de afschuw van het Vat II concilie, dat helemaal buiten de K Kerk staat? Natuurlijk werd hij dan ook de grote vijand. De moedige Priesters van de FSSPX leven de sinds eeuwen onveranderbare – ja lees goed – onveranderbare – voorschriften van de K. Kerk na en bedelen de zielen met de H. Sacramenten en dragen het H Misoffer van altijd op (geen euchristieviering – er valt niks te vieren – het is geen kermis).
   Dit alles is God wel gevallig en men kan dit zien hoe deze FSSPX een uitbreiding neemt in aantal van jonge Priesters, daar waar de dorre modernistische Kerk nog enkele oude priesters heeft en geen seminaristen.
   Dit is dan ook het teken van God van wat goed is en niet goed is.
   Ik zou maar liever geen zielen misleiden, Stinus, daar dat een zware zonde is, ook al lacht u er nu mee.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 4. Vanmorgen ben ik naar de H. Mis geweest. Hier noemt men het Eucharistieviering. Het woord Heilige Mis wordt hier nauwelijks of niet meer gebruikt. Het was een oudere priester. Een vrij ‘klassieke’ H. Mis of Eucharistieviering. En toch was het weer een beetje anders. Er gebeurden namelijk dingen niet, die je wel zou verwachten en dingen wel die in andere vieringen ook nog weggelaten worden. Het was een mix tussen oud en modern zou je kunnen zeggen. En ook in de preek kwam dat tot uiting. De priester bedoelt het ongetwijfeld heel erg goed, maar ik ga er vanuit dat ook hij misschien onder een bepaalde druk staat en een kant uit moet gaan die hij niet wil. Hij komt dus vrij ‘antiek’ of ‘ouderwets’ over voor progressieve kerkgangers, maar in zijn preek zijn er ‘moderne’ of zelfs ‘progressieve’ tintjes waar te nemen.

  Opgeluisterd door Dameskoor en Orgel.
  De H. Mis werd geopend door de priester en begon met een Kruisteken, Woord van Welkom. Schuldbelijdenis. Opvallend deze keer was de Kwijtspraak en Kwijtschelding die hij uitsprak. Meestal gebeurt dat niet en waarom het deze keer wel was weet ik niet. Ik vroeg mij af of ik dan nu wel naar de H. Communie kon gaan? Omdat ik het niet verder mee heb overlegd met een priester vooraf, besloot ik dat nu toch niet te doen. Ik voelde geen innerlijke zekerheid daarover. Bovendien is er in onze eigen parochie geen sprake van een regelmatige Biechtpraktijk.

  Heer ontferm U (Er werd geen Latijn gezongen). De 1e lezing: Genesis 3,9-15. De priester wilde liever hierover preken dan het Evangelie, wat volgens hem door de meeste priesters meer werd uitgelegd. Sommige priesters nemen wellicht alle lezingen + Evangelie mee en combineren dat heel goed.

  Toch begon deze priester eerst kort over het Evangelie in verband met dat je je familie soms niet altijd als allerbelangrijkste moet beschouwen en het soms lijkt dat je er zelfs afstand van moet doen. Hij haalde het gebeuren van het plotselinge en dramatische overlijden van de zus van Koningin Máxima aan. Zij zegde een belangrijke afspraak af en ging naar haar familie om hen te ondersteunen en te troosten met dit verlies, wat voor haar persoonlijk natuurlijk zeer aangrijpt. Terecht ook dat zij naar har familie ging.

  Daarna ging het over de 1e lezing. Frappant was hier dat we dit verhaal over Adam en Eva niet letterlijk hoefde te geloven (dit naar aanleiding van een jongere die een schilderij van Adam en Eva had gezien en dit niet geloofde, want het was zo niet gegaan met het begin, want bewezen was nu anders etc.). Het ging dan ook om wat er bedoelt wordt en dat het verhaal daarom niet uit de Bijbel moet verdwijnen, want het zegt toch ook weer heel veel.

  Goed met de discussie hier, geloof ik dat er wel wat op de preek valt aan te merken. Nemen we de Bijbel letterlijk of niet? Daar zijn de meningen dus duidelijk over verdeeld. Een progressieve katholiek zal er heel anders naar kijken dan een meer behoudend katholiek en die wellicht weer anders dan een conservatief of een zeer orthodox katholiek.

  De 2e lezing wordt bij ons altijd nog niet gelezen, op een heel enkele keer na, maar meestal niet. Persoonlijk heb ik dat altijd jammer gevonden, want soms stond er in de 2e lezing ook zoveel goed en leerzaams in. Maar het zelf lezen kan natuurlijk altijd.

  De voorbeden, die ik zelf nog steeds heel vaak te weinig concreet vindt.
  De collecte.
  De Grote Lofprijzing. Dit keer bleven de meesten zitten. Ik besloot te gaan staan. Na het Heilig, heilig, heilig, de Heer … Het Eucharistisch gebed.
  Deze priester is vrij oud, dus ik weet niet of hij wel of niet kan knielen. Maar hij boog diep voor de Consecratie. En de grote Hostie hief hij zeer eerbiedig omhoog. Wat opvallend was dat de priester ons verzocht tijdens de consecratie te gaan staan in plaats van te knielen. Heel veel mensen in de kerk zitten dan nog. Ik besloot zelf te blijven knielen. Dit is iets wat ik vroeger zo ook heb geleerd en in de Poolse H. Mis men ook doet. zeker tijdens de Consecratie (zie ook verder). .
  Het Onze Vader werd gezongen in de oude versie van het Onze Vader. Dat is soms wel het voordeel als het gezongen wordt, dan heb je niet die nieuwe versie ervan.
  De Zegen werd uitgesproken, maar dit keer niet gevraagd te gaan staan of te (blijven) knielen. Dus de meesten bleven zitten en ik was er te laat mee, even afwezig in mijn gedachten. Ik zat dus ook.

  Priesters uit Polen in Nederland en in Polen.
  In Polen gaat men staan tijdens de Grote Lofprijzing. Tot de Consecratie blijft men staan, dan gaat men allemaal tegelijk knielen wanneer de Consecratie plaatsvindt. Vlak daarna gaat men allemaal weer staan. Ook tijdens het bidden van het Onze Vader blijft men staan. Er is in een Poolse Heilige Mis veel meer interactie tussen de Priester en de gelovigen. Priesters uit Polen staan hier in Nederland met hun gezicht altijd naar voren. Immers de Kerk is er niet meer op gebouwd om met de rug de Heilige Mis op te dragen. De priesters uit Polen staan in Polen ook niet met de rug naar het volk. Toch ontvangt men daar altijd nog op de tong de Heilige Communie.

  Zo heb ik vandaag de Heilige Mis ofwel de Eucharistieviering gevierd.
  Misschien kan iemand zijn visie hierop geven. Wat ging er goed en wat niet. Zijn er nog vragen?

  1. Beste Peter. Bij mijn weten is FSSPX niet meer cannoniek, maar wel sacramenteel in schisma. Dat eerste om een dialoog voor het tweede te openen. Ondanks alle goede bedoelingen van FSSPX, en daar twijfel ik niet aan, zijn hun sacramenten dus niet geldig. Dat zou anders betekenen dat Christus de verdeeldheid voorstaat of dat FSSPX de ware kerk is en Rome de valse. Het laatste beweren is hetzelfde doen als Luther: voor zichzelf een uitzondering verzinnen ten opzichte van de Roomse Kerk die men verkettert. Maar waar de paus/Petrus is, daar is de Kerk, hoe erbarmelijk ze ook is op dit moment. We moeten niet uit de boot stappen als het stormt maar dat heeft Mgr.Lefevre wel gedaan met het wijden van bisschoppen en dat is toch heel spijtig. De Kerk is de Kerk en de paus is de paus, al is het nog zo’n pierewaaier. Je kunt niet spelen met mensen hun zielenheil door dit te ontkennen.

 5. @Mirmar, De Bijbel is een groot psychologisch, overdrachteljk en zinnebeeldend boek voor mij. M.a.w. er zijn overdrachtelijke verhalen die je niet letterlijk dient te nemen. Het gaat er om wat er mee bedoelt wordt. Jezus hield de toehoorders en met name de farizeeën juist steeds een spiegel voor. Daar gaat het in de bijbel vaak om. Kijk naar jezelf en wees nederig door Hem boven alles te stellen. Dat vind ik tenminste. Uw kerkdienst is wel apart. Raar dat de mensen niet gaan staan tijdens de zegen. De voorbeden vind ik soms ook matig en weinig bijbels. Zoals te bidden dat er geen oorlog meer is. Mooi, en we moeten vooral streven naar vrede in ons zelf. Maar de bijbel geeft meer troost en bemoediging. Waar staat; “Er zal altijd oorlog zijn, maar wees niet bevreesd dat zal moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde der tijden”. Een 2e lezing is gebruikelijk bij mij in de kerk. De kerk gaan we staan tijdens het begin van de Grote Lofprijzing en na het Heilig, Heilig gaat de kerk (we) knielen. Zelf ga ik na de concencratie en het uitspreken van het Mysterie weer zitten. Ik vind wat er dan wordt voorgelezen niet veel bijzonders. Mag ook wel korter. Soms heb je een tekst van dat heiligen voor ons in de hemel aan het bidden zijn. Terwijl ik denk dat ze “genieten”van de vrede en liefde in een stad wat Hemel is/heet. Je moet zelf verantwoording afleggen. Liever zou ik meer bijbelteksten dan voorgelezen zien. Of meer over profeten zoals Jesaja, Hosea, Amos, Jeremia, Daniel, Echeziel te horen krijgen in de mis. Want ik vind dat de bijbel TE weinig in de rkk aan bod komt. Valt mij namelijk op dat sommige katholieken niet eens weten wie genoemden zijn en wat ze te zeggen hebben. Een gebrek die ik zelf eerder ervaarde omdat in de rkkde bijbel een ondergeschoven kindje is. Helaas. Door ook de bijbel te lezen krijg je veel inzicht en inspiratie. De nieuwe vertaling van het Onze Vader komt ook zingend tot uiting. (ik ben al gewend aan de nieuwe vertaling en heb er geen problemen mee).
  Zo gaat het toe in meerdere kerken waar ik o.a. vanwege verhuizing naar toe ging.

  1. Volgens mij is de Bijbel het onveranderlijke Woord van God en kun je het meeste letterlijk nemen, behalve wanneer er echt bij staat dat het om een parabel gaat (bij de woorden en parabels, vergelijkingen van Jezus is dat toch heel duidelijk).
   Als het er alleen om gaat wat ermee bedoeld wordt, lijkt me dat het essentiële waar alles om gaat in de Bijbel wordt ontkracht. Men kan de Woorden van God niet naar je eigen hand zetten. Daarom vind ik de verdeeldheid binnen de R.K. Kerk en met alle christelijke kerken (ook onderlinge verdeeldheid) erbij ook afschuwelijk.
   Het gaat erom, de Bijbel lezen, toepassen in je eigen leven en probeert God in alles te gehoorzamen, hoe moeilijk dat ook is voor eenieder. Het gaat met vallen en opstaan.
   Maar wat begin je als christen en als katholiek als je medegelovigen in je eigen omgeving God zelf en de Bijbel zelf ook al niet meer serieus (meer) neemt? Alsof het altijd maar lijkt alsof je tegen een muur praat.

 6. Beste Gert en Mirmar,
  Ik denk niet dat jullie het artikel hierboven gelezen en de foto’s gezien hebt.
  Jullie doen of een “Eucharitieviering” naar NOM normen van het afvallige Vat II concilie, een normaalste zaak van de wereld is. Als jullie nu nog niet begrepen hebben dat die pseudokerk een toneelspel opvoert i.p.v. de voorgescheven ritus van altijd dat God behage, wel dan is het hoogtijd dat u eens de zaken op een rijtje zetten en analyseren.
  De modernistische kerk is door en door rot, kijk maar naar de bovenstaande foto’s, b.v.

  1. Beste Peter,
   We hebben nu eenmaal wel te maken met een hele generatie christenen die in die Kerk zo wel zijn grootgebracht en opgevoed. Ze kunnen er voor een groot deel niets aan doen en sommigen hebben niet van een Kerk zoals waar u bij bent, gehoord. En de progressieve Kerk die wijzen dat meteen af en dus onderzoeken velen dan niet meer verder.

   Zo gelukkig was en ben ik nooit geweest met al die vernieuwingen, hoe jong ik ook was. Ik weet niet beter dan dat wij een Kerk hebben met een priester met het gezicht naar voren. Dus voor een hele generatie katholieke christenen, dus ook voor mij, was en is dit heel normaal, ook al is het in jullie ogen absoluut uit den boze. Ik ben naar het Jongerenkoor gegaan, niet met het oog op die vernieuwingen, die toen al gaande was, maar toch wel om van het geloof meer te leren en er wat mee te kunnen doen. Alleen viel het wel tegen, dat zeker. Maar we zitten nu met die brokstukken hier als gelovigen die als los zand aan elkaar hangen.

   En waar het Bisdom Haarlem-Amsterdam mee bezig is, begrijp ik niet meer. Ik heb jaren geleden al geschreven, ook naar het Bisdom van de mistoestanden in onze plaatselijke Kerk en dan krijg je wel antwoord, maar daar kun je dan niets mee. En Mgr. Punt is vooral bezig met Amsterdam en verschijningen van Maria, waar meer dan de helft van de gelovigen niets mee heeft en het zelfs niet eens weten. En dan wil men er nog een bedevaartsplaats van Maria van maken, het Lourdes van Amsterdam, maar ik zie dat als gelovige en voormalig katholiek helemaal niet zitten. Want we hebben naar mijn mening bedevaartsplaatsen genoeg. Ik begrijp echt de meerwaarde er niet van om er nog een bij te moeten hebben in de Stad Amsterdam. Wat moeten wij allemaal in Amsterdam zoeken? Is het daar al niet druk genoeg? Amsterdam zucht nu al onder zoveel toeristen. Dit kan toch niet???

   Het is nog altijd Christus geweest die zegt dat je in je binnenkamer moet wezen, je deuren achter je sluiten en dan bidden tot God je Vader! Maria, zijn Moeder heeft Hij zelf nooit genoemd! Noem mij dan 1 Bijbeltekst op die dat rechtvaardigt om steeds maar naar Maria te gaan als voorspreekster en middelares? En als Medeverlosseres? Het is steeds de R.K. Kerk die dat zegt het bidden van de Rozenkrans. Maar in de tijd van de Apostelen was er geen Rozenkrans. Vandaar dat, ja vooral protestanten zeggen dat het niet Bijbels is. En maakt het Rozenkransgebed je wel altijd rustig? Mijn ervaring is soms wel, soms niet. Immers zoals Sint Augustinus al zei: “Ons hart is onrustig, totdat het rust in God”.
   De ene helft van de Christenheid (R.K. Kerk vooral) vindt het Rozenkrans bidden zeer aan te raden en de andere helft van de Christenheid vindt het zeer af te raden op grond van de Bijbel. De Bijbel is voor iedereen toch eigenlijk hetzelfde? Als de Bijbelvertaling echt goed is, is dat zeker voor iedereen hetzelfde.

   Dus gaat het er dan toch om wie gelijk heeft? De R.K. Kerk of de protestanten in deze kwestie.
   En ik als gelovige zit er tussenin. En dat is heel lastig. In beide gevallen wordt je al gauw als een ketter gezien als je bij de een of de ander bent. Dat is geen leven, dat is geen liefde en geen waarheid.

   In de ogen van de R.K. Kerk, de visie die men op deze website uitdraagt, zijn praktisch alle protestantse weerleggingen uit de Bijbel ketters, als het om de persoon Maria of de paus gaat. Maar is dat niet te kort door de bocht? Zijn er echt niet 1 of meerdere punten die protestanten naar voren brengen waar? Zijn er daar geen oprechte christenen te vinden?

   Waar is de liefde voor de Bijbel zelf, het Woord van God bij katholieken te vinden?
   Ik moet zeggen, ik vind het in mijn omgeving niet zo veel. Meer niet, dan wel. Ik kan ze er niet toe bewegen om de Bijbel te gaan lezen. Dat zegt al genoeg, dacht ik.
   Het zijn wel de protestanten geweest die mij de Liefde voor het Woord van God hebben bijgebracht.
   Katholieken deden het hier al nooit en zeker niet thuis. Laat staan of ze wel een complete Bijbel in huis hadden.
   Misschien alleen als statussymbool.

   Wil dat zeggen dat ik alles van de R.K. Kerk afwijs? Nee, zeker niet alles.

   Verder, dat wordt ook altijd tegen mij gezegd, dat ik het geloof niet kan afdwingen, men vindt mij immers altijd opleggend in mijn familie en omgeving.
   “Onderzoekt alles en behoudt het goede”. Paulus heeft dit gezegd.
   Elk mens heeft ook nog een eigen geweten.
   Dus zowel protestanten als katholieken kunnen naar eer en geweten handelen, en het soms niet van elkaar snappen. Maar God kent hen en ziet hun goede pogingen, als zijn ze misschien zeer schamel.

   1. Peter, in welk jaar kuste H. Johannes-Paulus II de Koran? Was hij toen al ziek of niet?
    Dat van die boeddhisten vind ik erg vreemd. Net zo vreemd als hier een dominee de H. Communie gaat uitreiken, terwijl je weet dat hij zo anders in het geloof staat als katholieken.
    Maar katholieken hier vinden dat allemaal wel goed, die zien er geen kwaad in. Maar zij kennen niet goed de Leer van de R.K. Kerk. Het wordt hen niet of te weinig geleerd. Er wordt wellicht gewoon over de gelovigen heen gewalst, zowel bij overtuigde katholieken als bij overtuigde protestanten. Immers ze staan er beiden anders in, dat kan men niet zomaar samenvoegen.
    Als het om deze dingen gaat, heb ik al veel meegemaakt, beste Peter.

 7. Mirmar, ik weet niet juist in welk jaar dat JPII de koran gekust heeft. Neen hij was helemaal niet ziek. Hij heeft wel een hele waslijst van die dingen uitgestoken.
  Uw reactie: “Maar katholieken hier vinden dat allemaal wel goed, die zien er geen kwaad in.”
  Wel dat is niet zo, want anders had ik u dat niet doen opmerken. Ik kan gewoon walgen van die opgezette show.
  Ik ben een Traditioneel Katholiek, t.t.z. in behoor tot de Kerk van voor 1962 – Vat II. Trouwens dat weet u al. Ik hou aan de ware leer van de K.K. Kerk. Ik heb u al laten weten dat buiten de ware K.Kerk er geen heil voor niemand is. Dat is een dogma, wat wil zeggen dat iedereen gehouden is dit te geloven of de hemel blijft voor u gesloten en dat is een feit. Vergeet het maar niet.

  1. Ik bedoelde de katholieken hier in mijn omgeving, niet op deze website. Excuus als dat niet duidelijk was.
   De katholieken dus in mijn omgeving kijken vaak niet verder dan hun neus lang is en denken daarom dat zij dan toch goed katholiek zijn en wie wijst hen op de Leer van de R.K. Kerk, want daar hebben zij immers zelf zo’n moeite mee, mede door de jarenlange misleiding vanuit de Parochiebesturen die hier praktisch allemaal in onze regio nog altijd meer progressief is dan behoudend of orthodox, recht in de leer. En als de Bisschop een priester wegstuurt, zou dat nog wel eens met de visie te maken kunnen hebben dat het niet klikt met de Parochiebesturen. Echter het is jammer dat de Bisschop een priester overplaatst, want nu hebben we geen enkele behoudende priester meer over, voor zover ik weet. Het kan ook zijn dat de Bisschop de priester wil behoeden voor verdere moeilijkheden. Het fijne weet ik er natuurlijk niet van. Maar voor zover ik weet was deze priester behoudend, gaat niet zomaar mee met de Progressieven, dus is standvastig. Maar als deze priester er steeds alleen voor staat zonder steun van andere goede diakens en priesters, dan begrijp ik wel voor een deel dat de Bisschop deze priester over gaat plaatsen, als is dat voor de behoudende, vaak oudere parochianen wel een hard gelag. Er zijn hier meerdere priesters uit het buitenland ziek geworden of ze hielden het niet vol, of ze kregen kritiek vanuit het koor of het parochiebestuur omdat hij te behoudend werd gevonden. Zo gaat dat hier al jaren. En dat werkt wel demotiverend voor de behoudenden die er dan nog zijn.

  2. God kijkt niet verder dan alleen de R.K. Kerk? Ziet hij niet het hart van ieder mens persoonlijk, al dan niet katholiek? Zal God vragen bij je dood of je katholiek was? Of wat je voor Hem, voor Christus hebt gedaan?
   Is dat niet dé vraag die God/Christus zal stellen? Het wordt toch ook voorgelezen elk jaar in het Evangelie in de Kerk, al dan niet op Zondag?
   Als u wat hier gebeurt alleen het alles verachtelijk een showkerk noemt, dan zullen velen wel gekwetst zijn, die in hun beleving oprecht gelovige proberen te zijn, als zijn ze hier en daar denk ik wel misleid door de jaren heen. Trapt u dan niet teveel op deze zielen? Pas op voor farizeïsch gedrag a.u.b.! Zij zullen zich daardoor nog meer zich van de R.K. Kerk afkeren en dat is toch niet uw bedoeling of wel?

  3. U heeft het over een hele waslijst van de nu reeds heilig verklaarde Paus Johannes Paulus II, waarin hij van die dingen (zoals het kussen van de Koran) heeft uitgestoken. Kunt u er nog meer noemen dan?
   Deze paus heeft ook een aanslag gehad op zijn leven. Hij overleefde het en vergaf zijn vijand, een radicale moslim. Zag zijn redding als die door de Heilige Maagd Maria.

   Was dit een show?? Waarom doet u zo lelijk naar gelovigen dan die van deze paus hebben gehouden, alzo ook ikzelf? Deze paus hield van de Heilige Maagd Maria, bad de Rozenkrans voor bij Radio Vaticano. Show??

   Was de nu em. paus Benedictus en alles wat hij gedaan en gezegd heeft een show?

   Jullie kunnen zo lelijk uithalen hier. Wat is dit bij jullie? Een en al negativiteit over de Kerk van tijdens en ná Vaticanum II. Er deugt niets meer in jullie ogen. Laten jullie je zelf dan eigenlijk niet leiden door een vorm van haat en afgunst?? Is dat jullie waarheid?

   Terwijl de pausen ná Vaticanum II wel degelijk opriepen om Jezus ná te volgen en aan de jongeren om niet bang te zijn.

   Er zitten dus extremen aan beide kanten, zowel bij de progressieven als bij de conservatieven.
   De deugd zit in het midden, weten jullie dat dan niet?

   Als conservatieven en progressieven elkaar niet de hand weten te reiken, omdat Christus zegt dat we elkaar lief moeten hebben, waar blijven we dan? Plop, we belanden allemaal in de goot en in het ergste geval in de hel, ja.
   Kleine kinderen blijven altijd ruzie maken, totdat er iemand tussenbeide komt.
   Dus, moet er een Mediator komen, de Verlosser. En wat zegt Hij:
   “Luistert naar Mij.”
   Waar kun je vinden wat Hij gezegd heeft? Juist! In de Bijbel, in het Evangelie.
   Dé Blijde Boodschap van weleer. De meest hoopvolle Boodschap aller tijden.

   Maar het wordt teniet gedaan door onze liefdeloosheid ten opzichte van elkaar.
   We hebben aardig wat loopgraven gemaakt, waarin we ons allen in hebben verschanst.
   De mop van de oorlog tussen België en Nederland is mij altijd bijgebleven en die vind ik ondanks paf paf
   nog altijd even leuk. Je had daar ook twee loopgraven aan elke kant. Je kunt het namelijk zo vertellen, dat wie het ook vertelt, de Belg of de Nederlander het naar zijn kant als winnaar kan vertellen. Geweldig! We willen allemaal winnen, want dit zit ook in ons. Het grootste verschil tussen ons is wel de harde of zachte g bij de Vlaamse Belgen. Mooi hè? Moeten we nu ruzie maken om die ‘g’? Stel je voor.

   Het doet me aan Stratego denken, een prachtig oorlogsspel met bommen en al, maar ook hoe je kan winnen of verliezen, zoals met elk spel.
   Nou ja, met bommen had je dan wel de vlag, maar er sneuvelden in alle rangen wel wat. Een kolonel, een sergeant en een eenvoudig verkennertje. En die gevaarlijke spion hè? Die zit overal. En die vooral is niet te vertrouwen.
   Daarom vertrouwt niemand, niemand meer. Het is aan de hand in elk land, in de samenleving, in de Kerk. Overal zitten spionnen en van die lastige vrijmetselaars.

   Maar zegt Jezus: “Wat kan een mens u kwaad doen?”
   Mijn ervaring is heel veel: Kwetsen, letsel toebrengen, je ziel beschadigen door vervelende nare opmerkingen.
   Dus deze vraag van Jezus heb ik nooit goed begrepen. Want je kunt altijd wel doen alsof je het niet hoort, je hoort het wel. En dan kun je niets zeggen, verdraagzaam zijn, maar de bom barst een keer.

   De bom kan barsten. Zowel in spirituele zin als in materiële zin. Voorbeelden genoeg.

   De bom is al lang gebarsten. En er zijn nu al veel slachtoffers (in geestelijke zin).
   Vluchten kan niet meer? En bidden? Dat is zo persoonlijk voor eenieder. Het hangt van je gesteldheid af, of je wel of geen sterk geloof hebt en of je gemakkelijk tot gebed kan komen. Het is niet eenieder gegeven veel te kunnen bidden of zelfs met regelmaat te bidden. En wat er was kan minder worden of juist weer beter. Er zijn dingen die meewerken en tegenwerken. Een mens kan ook gebroken worden en de wil van de mens ook. Als je maar genoeg op iemand inbeukt. Sommigen zijn daar heel goed in.

   En ik ben van 80 tot 100% afgekeurd. En toch kan ik best veel. Die afkeuring is nooit opgeheven. Solliciteren mocht ik niet. Na een bepaalde periode kun je er ook niet meer in tegen beroep gaan. Dus blijf je altijd afgekeurd.

   Als God mij ook nog af gaat keuren. Wat gezegd wordt dat ik verloren ga, namelijk. Hier op dit forum. Wat heeft mijn leven dan nog voor zin? En heeft het ooit wel zin gehad? Misschien ben ik hier ook wel om jullie hier ergens op te wijzen. Net zoals jullie mij steeds ergens op wijzen. Ergens in beogen we allemaal hetzelfde.

   De Blijde Boodschap begon in een stal van Bethlehem.
   “Gloria in Excelsis Deo.”

 8. Mirmar Groet, als je het spoor bijster bent door de kerk ,hou je dan maar vast aan de boodschappen van Maria in Fatima. Zij zegt dat de rozenkrans het krachtigste gebed is om de tegenstander/ Satan te verslaan. Het is een eenvoudig gebed maar zeer krachtig. In deze verwarrende tijd met een wolf in schaapskleren als paus zoek je toch houvast. Vertrouwen in het Vaticaan heb ik allang niet meer ,maar de boodschappen van Maria geven mij vaste grond onder de voeten. Hopelijk voor jou ook.

  1. Ja, een eenvoudig gebed is het zeker, maar het krachtige ervan, wat u zelf ervaart, heb ik door de jaren heen minder sterk ervaren als u. Waar het ook door komt. Voordat deze paus kwam, waren er al vele andere wolven in schaapskleren die misleidend te werk ging. Nog altijd kom ik niet door de muur heen, die men om zich heen hebben gebouwd, ze weten heel handig elk gesprek af te ketsen als het om het eigen R.K. geloof gaat. En mij vinden ze erg behendig het steeds weer aan te kaarten. En daar zijn ze niet van gediend, dus. Blijkbaar voelen ze zich dan toch om de een of andere reden aangesproken of toch bekritiseerd door mij en zullen altijd zeggen dat ik het hen wil opleggen. Er is niet doorheen te komen.

   Wat let jullie, die het zo goed weten, naar hier de juiste priesters te sturen? Vraag het aan het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Wij zijn hier een Missiegebied geworden en dat is al een hele tijd zo. Als jullie de harten weet te raken van de Westfriezen, dan win je wellicht alle harten hier voor Christus en Zijn Kerk.
   Ik ben maar een leek, al mijn pogingen lopen tot niets uit. Maar als jullie hier ons bij voorbaat al als verloren gaat beschouwen, dan zijn we blijkbaar al verloren. Maar wat voor mensen onmogelijk is, kan bij God wel mogelijk zijn.
   Ik geloof niet in verloren generaties, want Jezus heeft een belofte gedaan. Joh. 3:16 – er was bij deze tekst nog lang geen sprake van welke officiële kerk dan ook. Het is de meest hoopvolle tekst, die ik in mijn tienerjaren gekregen heb…, maar wel vanuit de protestantse kerk, daana, niet lang daarna, werd het ook voorgelezen in de R.K. Kerk.
   Dus…. Er is werk aan de winkel.

 9. Mirmar, als u schrijft; “Ik ben maar een leek, al mijn pogingen lopen tot niets uit.” Ja, dan kan ik dat spijtig genoeg maar alleen beamen.
  “Ik ben maar een leek…” Bedoelt u daarmee dat het u veroorloofd is om zo te shoppen in de verschillende “godsdiensten”? Ik zeg u van niet. Iedere ziel heeft de plicht zijn ziel aan God terug te schenken en dan hebt u dan ook de plicht om de ware weg te gaan en er is er maar één. Die weg wordt u getoond, maar u aanvaard hem niet. Vergeet niet dat er u zal gevraagd worden waarom u die weg niet hebt aanvaard.
  Als u dan toch het hoofdstuk 3 van het Evangelie volgens de H. Johannes aanhaalt, dan zal ik u hier dan ook de rede geven waarom je maar zigzagt in de een verwarde geest en dat is:
  “Joh 3:19 En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht; want hun werken waren boos, ”
  “Joh 3:20 en allen die kwaad doen, haten het licht en komen niet tot het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden komen.”
  Dan gaat u misschien wel opmerken, “maar ik doe toch helemaal geen kwaad.”
  Hoe kunt u dan onverschillig zijn t.o.v. de waarheid? Is dat geen kwaad misschien?
  De Heer Jezus heeft maar één Kerk gesticht zoals er maar één Heer is en i.p.v. deze te beminnen en te loven, gaat u in afgodsdiensten neuzen, alsof de K. Kerk (niet de modernistische afvallige kerk) de waarheid niet in pacht heeft sinds meer dan eeuwen. Die weg is u meerdere malen getoond, het is te nemen of te laten voor uw zielenheil.
  Er is maar één weg, één Heer, één Heil, één geloof!
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. Peter, vroeger shopte ik niet. En dat is ook niet mijn bedoeling geweest. Maar de progressieven hier hebben altijd zoveel commentaar gehad en als ik het er met mijn zus over heeft, begint zij over protestanten, waarom weet ik niet. Men vond mij hier té katholiek, en hier kom je er ook niet onderuit om met andere christenen in aanraking te komen. Ik had vroeger jarenlang een buurvrouw die bij de Pinkstergemeente was. Die kon getuigen als de beste als jong in het geloof ook nog en dat konden wij ook al niet. Zij nodigde mij uit naar die bijeenkomst te gaan. Ik ben daar hooguit twee keer geweest. Naar de kerk waar ik ging wilde zij niet mee. En hier in onze parochie hadden we een praktijk van oecumene in de loop van de jaren. De manier waarop het ging en nu gaat valt zeker te bekritiseren, maar ik had geen hekel aan protestanten. Want het zijn net mensen zoals u en ik. Ze staan alleen anders in het geloof. Als je in je eigen kerkgemeenschap niet serieus genomen wordt ga je verder zoeken. Protestanten hebben ook hun strijd in het geloof. Mijn vader+ sprak wel eens met een Nederlandse Hervormde man+, beiden inmiddels overleden. Zij konden goed met elkaar overweg. Mijn moeder nodigde buren uit, de meesten waren katholiek op één buurvrouw na, die zij wel eens op de koffie vroeg v.v. Is dat verkeerd? Mijn moeder had geen bekeringsdrift, zoals ik dat wel kan hebben, en respecteerde een ander. Die buurvrouw, als het al om het geloof ging, kon het niet geloven.
   Ja, dat bestaat. Bij sommigen gaat het er niet in. En of het dan slechte mensen zijn, dat hoeft helemaal niet.
   Jehova’s Getuigen liepen altijd te prediken op zondag. Ze kwamen ook altijd zo wanneer we zelf al naar de kerk waren geweest vroeger. Ja, ze vonden het altijd erg gemakkelijk als ik, als jongste nog wel, naar de deur ging en een praatje maakte met de Jehova’s. Dat ging altijd vrij kort, we waren gauw uitgepraat, want onderlegd was ik toen nog helemaal niet. Echt gastvrij waren dus eigenlijk niet voor deze mensen. Ze stonden verkeerd in het geloof en die laat je niet binnen. Maar we zijn daarbij vergeten dat we ook terug hadden kunnen prediken. Maar dat lag ons niet en ik kon het ook niet. Dus we kozen allemaal voor de gemakkelijkste weg. Beetje ja en nee knikken, soms een tijdschrift aannemen of niet, om ze wat blij te maken (met een dooie mus dus).
   Als je erover nadenkt een vreemde situatie. Als kind zit je er ook weer tussenin en snap je het niet.

   1. Beste Mirmar, vouwke, ik heb toch zo’n medelijden met u. U hoeft niet te gaan prediken bij deze protestanten of jehovas, of wat het ook mogen zijn, want het gevaar bestaat, ja het is er al, dat ze u van de ware K. Kerk zullen verwijderen. En wat dan met uw heil????? Ga weg van dat alles, en vlug!!!!!!!
    Het geloof is een gave van God, van God de H. Geest, niet van u!!!!!
    Bidt, offer en vast voor hen en God zal de rest doen, maar u moet uw kruis opnemen en Jezus volgen.
    De waarheid leren en de Sacramenten nuttigen, als u toch beweert Jezus lief te hebben, want zeg het niet als u het niet doet, want dan is het een leugen.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. Dat heb ik altijd gedaan, Peter. Maar de Sacramenten kunnen niet altijd genuttigd worden, dat is ook weer zo. Behalve het Sacrament van de Biecht. En als dat laatste op de een of andere manier niet goed gaat heb je een nieuw probleem. De vergeving blijft uit en je wordt gezien als verloren.
     En de fout lijkt altijd bij ons, gelovigen te liggen. Heeft een priester altijd gelijk, omdat hij priester is en meent namens God te spreken en nooit een vergissing kan maken?

     Zelfs een goed voorbeeld zelf zijn helpt niet. Ik ging bidden, ik ging naar de kerk, ik ging biechten. Maar niemand ging dat ook doen. Altijd hadden ze evengoed commentaar op mij. Ik snapte daar helemaal niets van. Vergeving vragen kwam meestal ook nog van mijn kant, slechts zeer zelden van de andere kant.

     Zo vaak gebeden, zo weinig verhoring. Tirade van de andere kant hoor ik dan al weer; Je bidt verkeerd, God verhoort op Zijn tijd. Hij wacht. Ik kan ook wachten. Hij heeft mij een ‘Ik’ gegeven om vrij te mogen zijn, om er vrij in te zijn het goede te kiezen. Maar ik mag niet vrij zijn. Ik voel mij niet vrij. En Hij is de Verlosser. Hij alleen kan mij vrij maken. Dat Hij dat niet wil of niet doet, waarom weet ik niet, het is Zijn Zaak. Hij heeft het beloofd. En ik geloofde en ik geloof in Hem, ook al voel ik het nu ook nog steeds niet.
     Waarom moet de een zo lang wachten op echte verlossing, terwijl Paulus neergesabeld werd en kon opkrabbelen, na een bepaalde periode.

     Bij mij duurt die periode al zoveel langer dan Paulus. Waarom? Misschien is een psychose nog vele malen erger dan een tijdelijke blindheid, waarmee hij werd geslagen toen God of Jezus hem verscheen en hem tot de orde riep, zodat hij van zijn paard afviel.
     Een psychose in de kapel van het klooster. Ik begrijp het nog altijd niet. Ik wilde Jezus volgen, ik heb mijn baan opgezegd, mijn auto verkocht voor maar 1 gulden.

     Mijn leven is en blijft moeilijk, wat ik ook doe, hoe ik het ook doe, het is toch nooit goed. Met mijn familie krijg ik vaak ruzie en altijd ligt het dan aan mij, vinden ze. Stabiliteit ken ik niet (meer). Die was er alleen in de beslotenheid vroeger binnen het gezin met mijn vader+ en mijn moeder+.
     Hoe moet je dan ook vertrouwen krijgen in een wereld, waar God zich schijnbaar niet meer laat zien? Waarin zo veel dingen veranderden. Tot in de Kerk aan toe. Alleen enkelingen of een groepje mensen tegelijk krijgen een verschijning van de H. Maagd Maria of inspraken van God de Vader én van Jezus én van Maria.die dan gaan dicteren hoe wij moeten bidden en leven en zeggen dat Maria het vraagt of Jezus het zegt. Is dat het dan? Daar hoef ik bij mijn familie niet mee aan te komen en bij andere gelovigen hier ook niet. Ze becommentariëren alles weer en je bent weer terug bij af. Ook dat veroorzaakt dan weer ruzies.

     Zusters zijn er niet meer. En zelf mocht ik geen zuster zijn. Er is een tijd dat ik me er redelijk bij kon neerleggen, dat ik er vrede mee had. En af en toe komt het weer naar boven.
     In Portugal in Fátima heb ik in 2005 een film gezien van zuster Lucia dos Santos. De hele film heb ik zitten huilen, zoveel tranen kwamen er toen. En die tranen komen weer, ook nu, als ik weer aan deze dingen denk.

     En als men dan gaat zeggen dat ik niet of niets wil, daar word ik boos om, want ik vind het niet terecht dat zij dat zeggen. We leven in een zieke wereld, waar je letterlijk ziek van wordt en vooral op geestelijk vlak. En mensen met een psychische ziekte laten ze ook eerder links liggen, blijkbaar met de gedachte dat er geen land mee te bezeilen is. Maar als men, ik bedoel nu mensen van dit forum, in mijn eigen omgeving was ingegaan op de dingen die mij na aan het hart lagen, dan had het vast heel anders uitgepakt en was ik een blijer mens geweest dan die ik nu ben.

  2. Er is maar één weg, één Heer, één Heil, één geloof!

   En heel veel kerken, die als het goed is hetzelfde geloof zouden moeten belijden.

 10. Het valt me gewoon niet mee. “We leven in een rare tijd!” Dat zei mijn moeder zaliger toen al, ca. anderhalve jaar tot twee jaar voordat zij ziek werd en dood ging.
  We leefden toen eind jaren zeventig, roerige jaren met veel polarisatie in de Nederlandse en wellicht ook in de Vlaamse Kerk. Ik herinner me nog het pausbezoek van paus Johannes-Paulus II in België. Dat vond ik mooi om naar te kijken. In Nederland verliep het anders en werd het lied ‘Popi Jopi’ toegezongen naar de toenmalige paus. Ik vond het toen heel beledigend, het was ook van een progressieve linkse omroep, die bestaat nog steeds.

  Gek genoeg vind ik deze woorden, niet het hele lied, nu wel toe te passen op paus Franciscus, want hij kan echt olijke gezichten trekken of populair doen met selfies.. Het is misschien dan net zo beledigend. Het zijn geen echte scheldwoorden gelukkig.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Laat een reactie achter op Peter Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.