Brugse surprise: Koen Vanhoutte hulpbisschop van het Aartsbisdom

Koen Vanhoutte, Jozef De Kesel en Johan Bonny tijdens hun verhoor op 10 december 2014 door de Opvolgingscommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk.

Op vrijdag, 18 mei 2018 maakte Jozef De Kesel – de bisschop die respect heeft voor homoseksuele daden – bekend, dat paus Franciscus, kanunnik Koen Vanhoutte, priester van het bisdom Brugge, ter vervanging van Leon Lemmens, tot de nieuwe hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen heeft benoemd. Kanunnik Koen Vanhoutte is geboren in Oostende op 31 augustus 1957. Vanhoutte groeide op in het West-Vlaams polderdorp Moere in dezelfde parochie als bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Hij volgde middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege Gistel en Oostende. Op 17 juli 1983 werd hij in Moere tot priester gewijd. De nieuwe bisschop is doctor in de Theologie (PU Gregoriana, Rome) en kandidaat in de Wijsbegeerte (KU Leuven). Met deze demarche wordt door Jozef De Kesel, de voormalige rechterhand van de pedofiele bisschop Roger Vangheluwe naar het Aartsbisdom gehaald. Naar eigen zeggen, is Jozef De Kesel zeer dankbaar dat Koen Vanhoutte deze opdracht heeft aanvaard. Echter, de gevoerde nepotistische benoemingspolitiek van Jozef De Kesel is zeer ongezond. Zeker als het aantal benoemingen van mensen – afkomstig uit een bisdom dat zwaar door het seksueel misbruik werd getroffen – blijft stijgen.

Sinds 29 juni 1985 doceerde Vanhoutte liturgie en algemene sacramentenleer als professor aan het Grootseminarie van Brugge. Op 1 juli 2005 werd hij door Roger Vangheluwe benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de parochies en de liturgie in opvolging van de overleden vicaris Noël Vangansbeke. Op 30 juni 2006 werd hij ook nog door Roger Vangheluwe benoemd tot president van het Grootseminarie en werd aldaar geconfronteerd met de zwaar homoseksuele atmosfeer die in het seminarie heerste. Vanhoutte kreeg de problemen binnen de seminariemuren maar moeilijk onder controle hoofdzakelijk wegens zijn slappe optreden. Deze functie vervulde hij tot in 2016. Na het ontslag van bisschop Roger Vangheluwe werd Koen Vanhoutte tot diocesane administrator verkozen. In kerkelijke milieus werd Vanhoutte vaak genoemd als mogelijke opvolger van Vangheluwe. Nochtans, na de bijzondere commotie veroorzaakt door Vangheluwe, werd de aanstelling van iemand van buiten het bisdom en die al de bisschoppelijke waardigheid bezat, verkieslijker geacht. Op 25 juni 2010 werd Jozef De Kesel, hulpbisschop van Mechelen-Brussel, tot 26ste bisschop van Brugge benoemd. Op 14 juli 2010 benoemde De Kesel Vanhoutte tot vicaris-generaal, met behoud van zijn vorige bevoegdheden. Op 14 december 2015 werd Koen Vanhoutte opnieuw gekozen tot diocesaan administrator nadat Jozef De Kesel bezit had genomen van de zetel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Vanhoutte vervulde dit ambt tot 4 december 2016, de datum waarop Lode Aerts zijn taak als 27ste bisschop van Brugge opnam. Vervolgens bleef hij verder vicaris-generaal, zonder nog president van het seminarie te blijven.

Ondanks zijn rijke, kerkelijke carrière is Koen Vanhoutte echter nooit onomstreden geweest. Hij laat weinig emoties zien en alles wat hij doet lijkt heel berekend. Hij staat bekend als intelligent, maar ook als autoritair en weinig empathisch. Onder bisschop Jozef De Kesel was de macht van Koen Vanhoutte zo groot dat hij de bijnaam ‘schaduwbisschop’ kreeg. Ook werd het hem niet in dank afgenomen dat hij homoseksuele en pedofiele priesters verdedigde. Toen het bisdom Brugge, onder Jozef De Kesel, voor de derde keer op rij onder vuur lag wegens pedofiele feiten, bleek dat De Kesel niets doet zonder het advies van Koen Vanhoutte. Vicaris-generaal Koen Vanhoutte stond toen ook bekend als de man die “alles met de mantel der liefde toedekte”. Destijds werd er enorm getreuzeld in pedofiliezaken, nota bene in het bisdom waar Roger Vangheluwe zo lelijk had huisgehouden. Eerst kwam De Kesel “niet op zijn beslissing terug”, vervolgens kwamen er excuses van De Kesel, omdat hij “de situatie niet goed had ingeschat”. De tweede keer mocht de kerkelijk leider het gaan uitleggen in ‘Terzake’, waar hij volhield dat hij “geen inschattingsfouten” had gemaakt. Dit zorgde bij het grote publiek voor grote verontwaardiging. In Brugge was Vanhoutte diegene die de pionnen op het bord zette en hij wist ook maar al te goed, dat die twee priesters niet onbesproken waren, maar hij hield ze de hand boven het hoofd en De Kesel steunde voor 100% op hem.

Volgens verscheidene kerkelijke bronnen heeft Vanhoutte een bepalende rol gespeeld in de pedofiliezaken die destijds het bisdom teisteren. Het was mede zijn advies om priester Tom F. (veroordeeld voor aanranding minderjarige) te benoemen in Middelkerke, net zoals hij de bisschop heeft aangeraden om Jeroen C. (onderzoek naar verkrachting minderjarige) niet preventief te schorsen. Vanhoutte heef dit trouwens zelf ook toegegeven in ‘De Morgen’, al benadrukte hij destijds, dat de finale beslissing bij De Kesel lag. Ook toen in 2010 het schandaal losbarstte rond Roger Vangheluwe, bracht Vanhoutte het seminarie daarvan op de hoogte. Maar dat gebeurde in zo’n omfloerste, bedekte termen dat je vooral tussen de regels moest lezen om te begrijpen wat er aan de hand was. Vanhoutte zal dus zelden zeggen waar het op staat. Kerkelijke bronnen melden, dat Vanhoutte weinig realiteitsbesef heeft en dat hij zich laat omringen door ja-knikkers.

Het ‘hoogtepunt’ uit de kerkelijke carrière van Koen Vanhoutte was toen bekend raakte, dat een student van het grootseminarie in Brugge actief was op een beruchte homoseksuele datingsite. Daarmee overtrad de seminarist de regels van het celibaat. Dat een 24-jarige seminarist zichzelf aanbood op een homoseksuele datingsite was ronduit hallucinant. Dat Koen Vanhoutte, als de president van het grootseminarie, na op de hoogte te zijn gebracht van wat er op de bewuste datingsite te lezen viel, daarna nog geen maatregelen nam, tartte werkelijk alles. Sterker nog, Vanhoutte leek de feiten eerder te ontkennen, dan toe te geven, aangezien hij suggereerde, dat de seminarist in kwestie – die trouwens een grote fan was van paus Franciscus – mogelijk “het slachtoffer zou kunnen zijn van een flauwe grap”. Helaas zijn er nog een aantal gelijkaardige gevallen bekend, die de media niet haalden, maar duidelijk aantonen dat de geloofwaardigheid van de post-conciliaire Kerk ernstig wordt gehypothekeerd door het gedrag en de woorden van homoseksuele priesters en bisschoppen.

Koen Vanhoutte schijnt dus over allerlei ‘kwaliteiten’ te beschikken, die hem eerder ongeschikt maken om het bisschopsambt op een behoorlijke manier te vervullen. Dat laat ons alweer het ergste vrezen. Want ondanks de hoge verwachtingen was de beleidsperiode van een intellectueel ‘briljante’ hulpbisschop Leon Lemmens ook al een grote ontgoocheling. Zijn beleid liet ook geen sporen achter en getuigde van weinig moed. De publieke erfenis van Koen Vanhoutte zal nog kleiner zijn dan die van Leon Lemmens, aangezien Vanhoutte de gewoonte heeft om zijn eigen sporen zélf uit te wissen. De papierversnipperaar in zijn kantoor draait regelmatig overuren.

Deel dit artikel:Share on Facebook26Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (20 mei 2018 - 15:53)

  Dat is wel zorgelijk aan het worden dat er veel mensen worden benoemd die met de pedofiele ex bisschop hebben samengewerkt in hoeverre zijn ze nog zuiver ? En ook dat veel benoemingen uit dat bisdom komen dat zeker niet onbesproken is ? Daar kan men inderdaad veel vraagtekens bijzetten, de kerk in dit land lijkt op een vrij dorre tak waar weinig of geen bloei in zit, tijd dat er echte vernieuwing komt mensen die het geloof nog in zijn geheel willen uitdragen!!

  Benjamin Van Dyck

  (20 mei 2018 - 16:44)

  ☩JMJ☩

  Het sodomitisch netwerk binnen de Kerk wordt bestuurd door antikatholieke figuren die niets met de Kerk te maken hebben; die figuren hanteren sodomie en kinderschenderij als passageritus in het verdelen van sleutelposities in invloedrijke posities in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld in de politiek. De kerkelijke clerus is er minder door geïnfiltreerd dan politieke en andere functies in de samenleving, maar er is niettemin een wijdverbreide factie binnen de clerus, en die wordt gesteund door wereldmachten. Types zoals Vanhoutte worden van langs allerlei kanten beschermd in hun posities zodat het pervertennetwerk niet ontmanteld wordt.

  Waar we gewoonlijk weinig over horen is de rottigheid in het Bisdom Antwerpen. Ik weet niet hoe het er tegenwoordig aan toe gaat in de Abdij van Tongerlo, maar jaren geleden heeft de ondertussen overleden Pater Ambroos De Grave, voormalig prior van de Abdij, mij in eigen persoon met verontwaardiging gezegd dat de Abdij geïnfesteerd was met sodomieten. Stel u voor dat iemand in het kloosterleven wil treden, en hij komt tussen dergelijke mottigaards terecht. Wat de zaak nog erger maakt is dat die abdijgemeenschap in contact komt met jongeren (“Jongerlo”), dus als die wantoestanden daar nog steeds niet opgekuist zijn is het gevaar voor Vangheluwse toestanden groot.

  willy

  (20 mei 2018 - 17:05)

  Eigenlijk als ik het zo lees heeft de kerk Jezus opnieuw verraden en is de kerkelijke clerus corrupt en verrot tot op het bot als het juist is wat onze schrijver Dhr Van Dijk laat weten, creepy gewoon, je zou al schrik hebben om de nacht in zulk klooster door te brengen ik zal zeker het licht niet uit doen, je weet maar nooit?

   Benjamin Van Dyck

   (20 mei 2018 - 18:03)

   ☩JMJ☩

   Er zijn goede priesters in de Kerk, vol van de geest van zelfopoffering en liefde voor God en de naaste, maar die komen zoals voorspelbaar niet snel in het nieuws. In een groeiend aantal jonge priesters wordt ook evangelische ijver gevonden. Maar de corrupte, vrijzinnige elementen in de clerus brengen onbeschrijflijke schade toe aan de Kerk en de mensheid; Paus Franciscus is met behulp van die corrupte elementen opgeklommen naar de Troon van Petrus en toont zich tot op heden beschermend jegens die elementen.

   Wat het kerkelijk klimaat in België betreft; dat klimaat is buitengewoon slecht, en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Brussel, zetel van de Eurosoviet, zich hier bevindt. We moeten onophoudelijk bidden dat God ons een heilige als paus mag geven na Bergoglio; iemand die niet bevreesd zal zijn om zijn leven neer te leggen voor de schaapskudde, want zo gevaarlijk is het om als opperherder grote kuis te houden in de huidige toestanden.

  Paul

  (20 mei 2018 - 22:37)

  Als ik lees hoe positief (of politiek correct?) het Katholiek Nieuwsblad over deze nieuwe hulpbisschop bericht, dan ligt er een wereld van verschil tussen dat suikerzoete bericht en hetgeen ik hier verneem. Het is werkelijk geen sinecure om tussen al die vaak tegenstrijdige RK commentaren door een goed gefundeerde mening te vormen. Wat er ook van zij, de échte Jean Marie Vianney’s lijken me tegenwoordig nog maar dun gezaaid en indien de lijn van de Sankt Gallen-maffia in België daadwerkelijk wordt doorgetrokken, dan kunnen er weldra nog heel wat meer kerken dicht (lees: worden verkocht). Veni Sancte Spiritus…

   Mathieu Albert

   (21 mei 2018 - 08:50)

   Beste Paul,

   Het Katholiek Nieuwsblad, dat virtueel failliet is, wordt nog wat rechtgehouden met geld van de Nederlandse bisschoppen, die natuurlijk samenspannen met de Belgische bisschoppen.

   Ten tweede geeft het Katholiek Nieuwsblad geen feiten weer, maar wordt enkel het persbericht van het Aartsbisdom herhaald, dat natuurlijk laaiend enthousiast is.

   Ten derde is het ook curieus om vast te stellen welke would-be bisschoppen naast de prijs gegrepen hebben. Dit zal alweer de nodige naijver bij de losers veroorzaken, hetgeen natuurlijk een positieve zaak is, aangezien zij dan weer Vanhoutte zullen tegenwerken.

  Bruneel Luc

  (21 mei 2018 - 07:20)

  In tegenstelling tot de negatieve teneur van het katholiek forum rond de benoeming van Koen Vanhoutte als hulpbisschop van Brussel-Mechelen wil ik duidelijk benadrukken dat dit wel een, heel juiste – en terechte keuze van paus Franciscus is . Koen Vanhoutte is een groot intellectueel met een enorme gave van het woord. Een heel gelovige, goede beminnelijke man met het hart op de juiste plaats. Hij heeft mij 3 jaar geleden aangesteld als voorganger in het gebed. Dat heeft een enorme indruk op mij nagelaten. Het is voor mij niet meer zo vrijblijvend. Dat voorgaan in gebed kan ik niet loslaten. Heel zeker door de inbreng van Koen Vanhoutte. Ik word gewaardeerd als gebedsleider en breng hierdoor ongetwijfeld mensen dichter bij God. Ik betwijfel sterk dat het Katholiek forum een juiste koers aan het varen is. Mensen met de grond gelijk maken, dingen uit z’n verband trekken, leugentaal hanteren. Hiermee breng je toch mensen niet dichter bij God. Trouwens God is een barmhartige vader die het taalgebruik van het katholiek forum zeker niet weet te waarderen. Het is niet omdat iemand heeft samen gewerkt met een pedofiel dat hij ook een pedofiel is of boter op het hoofd heeft. Trouwens niemand van de medewerkers van Vangheluwe wist iets af van zijn seksuele escapades. Zou het niet menselijker en christelijker zijn om met z’n allen te bidden voor de nieuwe hulpbisschop opdat hij zich met een open geest mag inzetten voor een levendige kerkgemeenschap. Een kerk naar het hart van Jezus en van Maria. Een kerk waar mensen belangrijk zijn en waar iedereen gewaardeerd wordt ongeacht hun levensstaat, kleur of geaardheid.

   Mathieu Albert

   (21 mei 2018 - 13:45)

   Beste Bruneel Luc:

   Het hele punt van dit artikel is om aan te geven, dat paus Franciscus helemaal niemand of niets gekozen heeft.

   Koen Vanhoutte werd door De Kesel aangeduid.

   Dat u gewaardeerd wordt als gebedsleider is fijn voor u, maar uit eigen ervaring weet ik, dat het niet zo makkelijk is om mensen dichter bij God te brengen, zo niet vrijwel onmogelijk. Uw optimisme deel ik in elk geval niet. Indien het allemaal zo makkelijk zou zijn en indien de bisschoppen, Koen Vanhoutte incluis dan toch zo goed bezig zijn , waarom hebben dan 97% van de katholieken afgehaakt?

   Kortom, de bisschoppen zijn niet goed bezig.

   Ik weet niet waar u het vandaan haalt deze bijdrage als ‘leugentaal’ te omschrijven? Dit is een deel van de waarheid. De rest vertel ik nog niet, omdat de meesten, uzelf incluis, nu al de waarheid niet verdragen, omdat de Kerk in Vlaanderen en in West-Vlaanderen in het bijzonder in grote mate een homonest is, met seminaristen die in Brugge geregeld het bed delen. Ook dit is de waarheid.

   De prelaten, Koen Vanhoutte incluis, denken, dat het klootjesvolk dit allemaal niet weet en dat de Katholieken zo onnozel blijven om hun mooie praatjes te blijven geloven. Die tijd is echter definitief voorbij.

   Suenens, Danneels en De Kesel hebben de koers vastgelegd en de Kerk in Vlaanderen stevent nu eenmaal regelrecht op de rotsen aan. De schipbreuk is voorgeprogrammeerd. Dit ontkennen zegt meer over uzelf, dan over ons.

   Uw bewering dat Christus homoseksualiteit zou goedkeuren, want dat inpliceert uw acceptatie van ieders ‘geaardheid’, is ronduit blasfemisch!

   Uw conclusie van “niemand van de medewerkers van Vangheluwe wist iets af van zijn seksuele escapades” is heel erg kort door de bocht. Sommigen wisten het wel. En je moet mij niet wijsmaken, dat de nauwe medewerkers van Vangheluwe geen vermoedens hadden. Want ook op vele andere terreinen was Vangheluwe géén heilige. Zeker als je actieve homoseksuelen toch tot priester wijdt en dat wist Koen Vanhoutte zeker wél.

   Hij stond erbij, keek erna en hield verder zijn bek. Deze passiviteit levert hem nu de bisschopsmijter op.

   We zullen Koen Vanhoutte dan maar feliciteren, terwijl hij beter ergens van schaamte in een diep gat zou moeten kruipen!

   Goed bezig mannen!

   Peter

   (21 mei 2018 - 14:16)

   Beste Luc,
   Ik heb met dat soort van ‘kerk’ geen probleem. Weet u waarom? Neen?
   Wel, omdat er van sinds 1965 een tegenkerk is opgericht die iedereen die het wil geloven, een rad voor de ogen draait en zielen om de tuin lijdt. Een ‘kerk’ die één wil zijn met protestanten, orthodoxen, en zovele andere afgodsdiensten. Die ‘kerk’ is mijn Kerk niet. Het is een vereniging van ketters die buiten de Kerk staan.
   Ik zal u zeggen wat mijn Heilige Rooms Katholieke Kerk is. Deze onveranderlijke en onverdeelbare K. Kerk die in vervolging is sinds 1965, na dit vervloekte Vat II concilie, die de synagoge van de Satan is.
   Als u deze Heilige Kerk tot aan 1965 goed bestudeert, zult u met verbazing kunnen vaststellen wat een hemelsbreed verschil er is tussen de ware Kerk, die niet zal vergaan, en de pseudo leugenkerk van Vat II.
   Zodus De Kesel, Daneels, Vanhoutte, Bergoglio en de ganse bende, het zal mij worst wezen.
   Ik bid iedere dag om Gods barmhartige genade over hen te laten neerdalen omdat ze rechtsomkeer mogen maken voor het uur van hun dood.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Sergeant Yves

  (21 mei 2018 - 08:16)

  Er is één lichtpunt sodomieten en alle seksueel ontaarden vernietigen uiteindelijk zichzelf en elkaar, wat niet wegneemt dat de ravage die zij aanrichten onder gelovigen of potentieel gelovigen niet te overzien is. ten gronde richten zij zichzelf en trachten zoveel mogelijk mensen mee te sleuren in hun graf. Onafgebroken bidden is er nodig om deze horror te stoppen. Wat me nog het meeste verontrust is dat bv De Kesel geen notie zou hebben van de vele kritiek op zijn zienswijze (zelfs door niet gelovigen) maar hij en zijn kompanen volharden in de boosheid met een zeemzoete smile alsof niets ze kan deren en boven alle kritiek verheven staan. Dit doet me sterk vermoeden dat deze mensen helemaal niet willen bekeerd worden omdat ieder argument om hen op andere gedachten te brengen geen enkel effect heeft. Het is net alsof zij zichzelf ingesmeerd hebben met olie waardoor geen druppel water kan doordringen.

   Mathieu Albert

   (21 mei 2018 - 09:05)

   Beste Sergeant Yves,

   Een terechte opmerking. In alles wat De Kesel doet – en een hoogtepunt was toch het opdoeken van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen dat gigantisch veel protest uitlokte en zelfs een klacht in Rome – toont hij aan, dat hij beantwoordt aan het profiel van een typische dictator. Zoals altijd slapen de Vlamingen. De Walen bekijken De Kesel met argusogen en vertrouwen hem niet. In Brussel wordt De Kesel regelrecht gehaat.

   De schijnheilige en ook homoseksuele Godfried Danneels die bij paus Franciscus in Rome naar believen binnen en buiten loopt, is ook afkomstig uit het bisdom Brugge en heeft dit alles natuurlijk mede op de rails gezet.

  Bart

  (21 mei 2018 - 14:41)

  Ik blijf er bij dat zolang er in België geen bisschop is die openlijk de publieke afstandname van de bisschoppen van Humanae Vitae herroept, de clerus alhier met zijn rug naar God blijft staan. Paulus VI was hierin profetisch, de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven. Een duidelijk geluid van hun kant is zeer urgent in deze tijd. Zolang dat niet gebeurt moet men mij nog uitleggen waarom ik eender welke (hulp)bisschop serieus zou moeten nemen. Omdat ze zo schoon over de liefde van Jezus kunnen spreken? Over diversiteit, verdraagzaamheid, het milieu? Wakker worden heren clerici, flink zijn en zeggen waar het op staat, al kost het je kop.

  Bart

  (21 mei 2018 - 15:56)

  Dat onze heren bisschoppen aan een van hun broeders een voorbeeld nemen: http://www.mennenpr.nl/interview_met_bisschop_Athanasius_Schneider.html

  Tine Heyrman

  (21 mei 2018 - 19:15)

  voor mij lijkt de kerk in België hopeloos verloren te zijn…Ik woon sinds ruim 18 maanden in de Var in Frankrijk waar onze bisschop Mgr.Rey én een bloeiend seminarie in Le Castille op de traditionele wijze weliswaar ontzetend veel betekenen voor de gelovigen…
  Weliswaar met een grote aanvoer van enthousiaste jonge mensen uit Zuid-Amerika en dergelijke, doch ook met Franse seminaristen die gewoon zoveel ‘power’ hebben en de mensen aanspreken over een God die liefde en mededogen is…Je moet hier de voorbereidingen voor Pinksteren maar eens meemaken, de diakens-en priesterwijdingen ook…Hier worden letterlijk elke dag “zielen” gered voor de Heer…Ikzelf ben daar na al die jaren één van en zet me voor Hem in met hetzelfde enthousiasme in mijn eigen parochie…

   Bart

   (21 mei 2018 - 19:43)

   Dat is om jaloers op te worden Tine. Ik verheug me met u, voor de Kerk die daar echt opleeft. Een bevriend diaken, een echt evangelisch man, heeft me nog niet zo lang geleden gezegd dat de kerk hier in België dood is. Een Nederlandse bisschop heeft onlangs bekend dat het de schuld is van de bisschoppen zelf dat de kerk hier in crisis is.

   Peter

   (21 mei 2018 - 20:51)

   Wel, beste Tine, dat kan ook in Vlaanderen en in Nederland. Echter is het zo dat velen nog naar die “heropleving” van die pseudo Vat II kerk verlangen en er naar toe rennen. Daar valt niets meer te verwachten.
   In Vlaanderen en Nederland zijn er Traditionele H. Misoffers en belevenissen, maar men wil nog altijd dat u meemaakt niet ontmoeten en dat is het probleem. Men wil zelfs niet ontdekken wat in de Traditionele kringen omgaat. Vindt u dat niet dom?
   U schrijft: … traditionele wijze weliswaar…” Maar er is geen andere K. Kerk als de Traditionele van altijd en waar men met dat vervloekte Vat II concilie vanaf wou. Wie dat verlangt staat buiten de K. Kerk.
   Begrijpe wie wil/kan.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

    Mirmar Groet

    (22 mei 2018 - 19:38)

    Juist het traditionele staat nu eenmaal en nog altijd bij velen als ‘conservatief’ te boek met ideeën van het jaar nul of honderd of zelfs tweehonderdjaar achterlopend. Althans dat zeggen sommigen. En ik heb dat altijd zeer kortzichtig gevonden, als men dat zei. Alsof alles slecht was vroeger.

   Jules van Rooyen

   (22 mei 2018 - 09:12)

   Wel, beste Tine, ik woon zelf ook in de VAR bijna de helft van het jaar, en wij frequenteren de traditionele parochie in Toulon, St. François de Paule, onder aan de markt, vlakbij de haven. Vele Brazilianen haken af. Die aarden niet, afgezien van taalproblemen. Zij waren/zijn een noodgreep, en het lijkt inmiddels niet meer nodig, gezien de opleving der roepingen binnen de Traditie, in FR.
   Het seminarie van Mgr. Rey, op het landgoed La Castille, draait hoofdzakelijk op de traditionele missie orde van de paters Miséricorde, die daar hun traditionele opleiding krijgen. De afgestudeerde priesters leiden, inmiddels, meerdere parochies hier in het zuiden, tot in Marseille. Een klagende mevrouw bij haar bisschop, ergens in FR, die het Gregoriaans verwierp, kreeg als antwoord, dat er geen jonge V2 priesters meer te vinden zijn, en dat zij zich maar moest aanpassen aan wat de Kerk al 2000 jr., altijd gedaan heeft. Dit effect van drooglegging van onderop in de V2 kerk, is onze hoop. Naar verluidt telt het bisdom Rome geen seminaristen meer. Die hele V2 kerk sterft uit, beste Tine, en dat zie je aan de sterke vergrijzing van de V2 parochies, overal in Europa, tot en met in de VS. De Jacobus in Den Haag is het sterkste voorbeeld, ondanks de wanhoop pogingen tot herstel van een kleine groep parochianen. Hun drama is dat de groep te bedeesd is, waarschijnlijk te laf, of te verdeeld, om door te kunnen pakken teneinde die afschuwelijke, Lutherse “tafel” op de stoep te zetten, voor meenemen door de gemeente, zoals in Leiden gebeurd is. FR zal over 10 jr, meer traditionele Heilige Misoffers tellen op de dag des Heren, dan “Eucharistie vieringen”.
   In NL en BE is het nog niet zover, maar dat komt nog, ondanks gemijterde schurken als De Korte of De Kesel. De V2 clerus heeft de macht en de gebouwen in handen, maar niet het geloof.
   De paters orde “Miséricorde” is opgericht door onze huidige pastoor in Toulon, pater Loiseau, medio jaren 2000. Hij leidt voor NL en BE begrippen, een ongekend devote en druk bezochte parochie, waar enkel het Heilig Misoffer van altijd wordt opgedragen. Het eufemisme, “Eucharistie viering” van dat vervloekte V2 concilie, lijkt hier totaal verdwenen, ergens nog te horen op de maan. Ik sluit me helemaal aan bij Peter hierboven. Er zijn vele traditionele parochies in FR, en meerdere traditionele ordes. De toekomst ligt daar, niet in de V2 kerk, het maçonniek – joodse sterfhuis gedrocht van 1965.

    Benjamin Van Dyck

    (22 mei 2018 - 12:41)

    ☩JMJ☩

    Citaat Jules van Rooyen: “Een klagende mevrouw bij haar bisschop, ergens in FR, die het Gregoriaans verwierp, kreeg als antwoord, dat er geen jonge V2 priesters meer te vinden zijn, en dat zij zich maar moest aanpassen aan wat de Kerk al 2000 jr., altijd gedaan heeft.”

    Ik kan mij de gezichten voorstellen van de feministische furiën die de parochies hier in hun heerschappij houden indien een tridentijnse renaissance zou plaatsvinden in België.

    Josephine de ‘pastoraal werkster’: “Pastoor Jef, doe hier iets aan!”
    Pastoor Jef: “Ja maar, Josephine; wat kan ik doen? Die jonge priesters willen geen gezinsvieringen meer doen met liederen zoals “De wereld is een toverbal”. Gisteren nog zei een seminarist in soutane tegen mij dat ik met mijn korte broek precies Joske Vermeulen van de Trammezandlei ben.”

     Mirmar Groet

     (22 mei 2018 - 19:50)

     Het valt in sommige parochies op hoeveel vrouwen in het bestuur zitten. Misschien dat daarom (vrij jonge) priesters worden overgeplaatst door de Bisschop?

     Peter

     (22 mei 2018 - 22:56)

     Ja, Benjamin, die Josephine de ‘pastoraal werkster’ was dat niet de holibipastores? En was dat niet na de bosautosmis?
     De Vat II bende is aan het wegrotten.

  A. G. Stinus

  (22 mei 2018 - 15:55)

  Beste Bart (21 mei 2018 – 14:41),
  … Ik onderschrijf helemaal je mening waar je schrijft : “Ik blijf er bij dat zolang er in België geen bisschop is die openlijk de publieke afstandname van de bisschoppen van Humanae Vitae herroept, de clerus alhier met zijn rug naar God blijft staan. Paulus VI was hierin profetisch, de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven.”

  … Helaas zijn onze bisschoppen echte schrikhazen, en ze vrezen zich onpopulair te maken als ze HV aanprijzen. Nochtans is er op dit ogenblik een zekere pilmoeheid bij veel vrouwen.

  … Ook op andere gebieden durven de bisschoppen de kerkelijke leer niet echt naar buiten brengen. Veel te bang zijn ze. Nochtans wordt een duidelijke opinie in het algemeen tenslotte wél gewaardeerd, terwijl het voor de gelovigen een zeer goede steun zou zijn.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  […] seminarie was het echter geweten, dat Delanoy zich niet aan het celibaat hield en dat wist ook Koen Vanhoute, destijds de president van het Grootseminarie en nu would-be hulpbisschop van het […]

  Mirmar Groet

  (22 mei 2018 - 19:47)

  De Tegenkerk:
  De 8-mei Beweging (Reeds ter ziele gegaan) Voortkomend uit die Beweging: – Het Professoren Manifest en de Marienburg Vereniging. Platformen van progressieve katholieken in Nederland.

  In België bestaat het ook. Ook zij hebben een Manifest geschreven. Beide manifesten vond ik zeer verontrustend.
  Maar bijna niemand wist dit in onze parochie. Het heeft allemaal gestaan en staat misschien nog op diverse websites. Als ik brieven stuurde hierover naar ons Parochiebestuur, dan kreeg ik antwoord terug, alleen van de (progressieve) pastoraal werker. Ik kwam er zelf geen steek verder mee. Wel hebben enkele van mijn brieven/e-mails voor stevige discussies gezorgd binnen het parochiebestuur. Verder veranderde er in de parochie eigenlijk niets, men ging door op de koers waar zij blijkbaar wel brood in zagen.

  Adriaan

  (23 mei 2018 - 22:37)

  Een sterk en goed artikel, dat maar weer aangeeft wat een onfrisse wind er soms waait!

  […] alle schandalen in het Grootseminarie van Brugge, met als hoogtepunt een pedofiele bisschop, kon het niet anders, […]

  […] natuurlijk de Kerk, maar net daarom worden ze door de politiek en de media opgehemeld. In Vlaanderen hebben we net hetzelfde meegemaakt met bijvoorbeeld Roger Vangheluwe. Maar, ook een Koen Vanhoutte, […]

  […] met de exploten van Roger Vangheluwe, de homoseksuele bisschop van Brugge, en de dubieuze rol die Koen Vanhoutte daarin gespeeld heeft, hangt als een zwaard van Damocles boven Vanhoutte. Damocles was in de […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.