Teilhard de Chardins werken over evolutie: veroordeeld door de Kerk

In het midden van de vierde eeuw, merkte de H. Jerome op dat de wereld “met een afgrijzen wakker werd en ontdekte dat ze Ariaans geworden was.” Het Arianisme verdeelde de Kerk en het Rijk van de vierde en de vijfde eeuw en daarna door de bewering dat Jezus Christus niet van dezelfde natuur (‘homoiousios’) was als de Vader en niet samen eeuwig is met de Vader zoals gedefinieerd in het Concilie van Nicea (325 A.D.). Sommigen wilden ‘homoiousios’ vervangen door “een gelijkaardige natuur” om een vredevolle oplossing te vinden. Echter, zoals de Katholieke Kerk altijd heeft geleerd, moet de Waarheid in z’n geheel worden gepresenteerd, compleet zonder compromissen of uitvluchten. Vandaag zou men de Heilige Jerome kunnen parafraseren: “De wereld werd zonder een kik wakker, om dan te ontdekken dat ze Teilhardiaans geworden is.” Na de Scopes rechtszaak in 1925 in de VS, werd Darwins evolutietheorie door de wetenschappelijke wereld meer en meer als een dogma gepresenteerd, en de Jezuïet Pater Pierre Teilhard de Chardin S.J. legde zich toe op het verzoenen van de Darwinistische evolutie en de Katholieke theologie. Het zou zijn levensmissie worden. 

Zijn leven: een overzicht

Pierre Teilhard de Chardin werd geboren in het zuid-Frankrijk op 1 mei 1881. Hij kreeg onderwijs aan het Jezuïetencollege van Mongre en hij trad in bij de Jezuïeten in 1899. Hij studeerde filosofie en ging naar het seminarie van 1901-1905. Vervolgens ging hij drie jaar naar Caïro, Egypte, waar hij in een Jezuïtische school onderwezen werd in de fysica en de chemie. Daar werd zijn interesse in paleontologie gewekt. In 1908 ging hij naar Engeland waar hij theologie studeerde, en hij werd priester gewijd in 1911. Vervolgens ging hij naar Parijs waar hij paleontologie studeerde, en in 1922 doctoreerde. Een korte periode doceerde hij aan het Katholiek Instituut in Parijs, maar zijn onorthodoxe standpunten, zeker zijn afwijzing van de Erfzonde, leidde tot zijn verbanning. Hij werd in 1923 verbannen naar China. In 1926 verbood zijn overste hem om les te geven. In 1933 beval Rome om zijn zetel in Parijs op te geven. In 1933 verbande de Heilige Stoel zijn werk “L’énergie Humaine”. In 1941 diende de Chardin zijn werk “Le Phénomène Humain” in bij Rome, de publicatie ervan werd verboden. In 1947 verbood Rome hem ook om les te geven over filosofische onderwerpen. In 1948 werd hij in Rome op het matje geroepen, omdat hij bleef aandringen om toestemming te krijgen voor de publicatie van “Le Phénomène Humain”, maar de H. Stoel verbood het hem opnieuw en verbood hem nu ook om les te geven aan het College de France. In 1949 werd zijn verzoek om “Le Groupe Zoologique” te publiceren ook geweigerd. In 1955 verboden zijn oversten de Chardin om het Internationaal Congres over Paleontologie bij te wonen. Datzelfde jaar stierf hij in New York op Pasen.

De kerkelijke Leer versus de dwalingen van Teilhard de Chardin

Als een religieuze evolutionist, beweerde Teilhard foutief dat alles evolueert en “wordt” en dat God evolueert. Patrick Redmond van het Broederschap van Katholieke Professoren is de auteur van het boek “Van Adam en Eva tot heden” (Ave Maria Press, 2012). Daarin merkt hij op dat het DNA wetenschappelijk kan getraceerd worden tot onze eerste ouders, een man en een vrouw, welke de Kerkelijke Leer bevestigd dat mensen geschapen werden door God, beginnend met Adam en Eva, en ze evolueerden niet uit lagere dieren.

Teilhard werd oorspronkelijk gecensureerd en verbannen door zijn Jezuïetenoversten in 1923 omwille van het in vraag stellen van de leer over de erfzonde en de eeuwige verdoemenis. In 1947, toen hij terugkeerde van zijn ballingschap in China, werd hij opnieuw gecensureerd door de H. Stoel. Paus Pius XII noemde zijn werk “een beerput van dwalingen.” Echter, Teilhard begon zijn ideeën verder te verspreiden onder zijn Jezuïetische collega’s aan het Franse theologaat La Fourvière in Lyon, door middel van ongetekende monografieën. Tegen het eind van de jaren 1950 werden zijn theorieën door de meeste, zo niet alle Jezuïeten geprezen, inclusief Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Kardinaal Carlo Maria Martini, en in het bijzonder Henri de Lubac, die schreef: “We moeten ons niet bezorgd maken om een aantal lasteraars van Telharid, in wie emotie intelligentie heeft afgestompt.”

In een artikel gepubliceerd in “the Journal of the Canadian Chapter of the Fellowship of Catholic Scholars”, in de editie van de zomer en herfst van 2010, schrijft Redmond:

“De Kerk heeft een lange traditie van het bevestigen dat God alles uit niets schiep, en we merken hier het zesde Lateraans Concilie (1215), het eerste Vaticaans Concilie (1859) en de encycliek Humani Generis van Paus Pius XII. Dit laatste document, vrijgegeven in 1950, stelt: “Discussie over de mogelijkheid van evolutie van de mens van reeds bestaande materie is toegelaten. Echter, deze discussie moest beperkt worden tot enkel die experten in de menselijke wetenschappen en de heilige theologie, en diezelfde experten werden specifiek verboden om het als een vastgesteld feit te onderwijzen dat het menselijk lichaam evolueerde van een lager dier.”

Redmond vervolgt: “Sommige katholieken wijken af van dit standpunt. Teilhard de Chardin was een opvallende dissident, een zeer invloedrijke theoloog en ketter van de 20ste eeuw. Teilhard, terwijl hij nog een Jezuïtische student was, werd lid van de exclusieve Count Begouencirkel in Toulose, waar het doel was: het propageren van Darwins theorie in Frankrijk, en het introduceren in de Katholieke seminaries van Europa. Hij werd één van de meest actieve propagandisten voor de evolutionisten.”

Hij was o.a. betrokken bij de ontdekking van de zogenaamde “Piltdown Man” in Engeland. Pas na 40 jaar, in 1953, ontdekte men dat het een vervalsing was. Omdat Teilhard, die tevens één van de verdachten was, wellicht wist wie de vervalser was, hield hij de lippen stijf op elkaar.

Toen het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 opende, had de Sociëteit van Jezus de Neo-scholastische theologie van Francisco Suarez in de steek gelaten, ten gunste van de Teilhardiaanse evolutionaire “kosmogenesis.” De reden voor Teilhards populariteit was zijn schijnbare oplossing voor de verschillen tussen religieuze waarheden zoals voorgesteld door de Katholieke Kerk, en wetenschappelijke “feiten” zoals voorgesteld door de Darwinistische evolutie. Het probleem was dat zijn oplossing noch wetenschappelijk, noch Katholiek was, een feit dat hij in een privaat gesprek toegaf aan zijn nicht Léontine Zanta in 1936:

Wat in toenemende mate in mijn interesses de bovenhand heeft, is de poging om binnen mijzelf en rond mijzelf een nieuwe religie te definiëren en op te zetten, waar de persoonlijke God niet langer de grote monolitische eigenaar van het verleden is, om de Ziel van de Wereld te worden, waartoe het stadium die we religieus en cultureel bereikt hebben, ons toe oproept.”

Deze voorgestelde synthese is niet “een nieuw en beter Christendom”, maar eerder een ontkenning van het Katholiek Geloof, zoals weergegeven in de dogmatische constitutie van Vaticanum I, Dei Filius (24 april 1870):

Deus … est re et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissimus, et super omnia quae praeter ipsum sunt et concipi possunt, ineffabiliter excelsus. “God… moet verklaard worden als echt en essentieel te onderscheiden van de wereld, van opperste Zaligheid in en uit Zichzelf, en onuitsprekelijk verheven boven alle dingen die bestaan, of die denkbaar zijn, behalve Hemzelf.”

Teilhards “God, de ziel van de wereld”, is identiek met de natuur en tengevolge daarvan onderworpen aan verandering, zoals Teilhard het uitlegt in zijn boek ‘L’énergie humaine:

Als een direct gevolg van het eenmakend proces waardoor God aan ons wordt geopenbaard, transformeert hij zichzelf op één of andere manier terwijl hij zich inbedt in ons. Ik zie in de Wereld een mysterieus product van vervolmaking en vervulling voor het Absolute Wezen zelf.

En, opnieuw:

God evolueert via “complexificatie” en “convergentie” naar zijn eigen perfectie, ondergedompeld in materie… Men is onscheidbaar van de ander, men is nooit zonder de ander… Geen geest (zelfs niet God binnen de limieten van onze ervaring) bestaat, en zou niet structureel kunnen bestaan zonder een geassocieerd veelvoud, zoals een centrum niet kan bestaan zonder z’n cirkel of omtrek… In een concrete zin is er geen materie en geest, alles wat bestaat is materie die geest (God) wordt.

Men dient op te merken dat in Teilhards geschriften er amper gewag wordt gemaakt van puur geestelijke wezens of entiteiten binnen de bestaande kosmos. Er is virtueel geen enkele vermelding van engelen, demonen, geen Satan, geen St. Michaël, geen bewaarengelen, en er is amper vermelding van een bijzonder oordeel of het bestaan van de Hel. Teilhards God is niet meer of minder de “god” van het Pantheïsme zoals beschreven en verworpen door de H. Paus Pius IX in Maxima Quidem, op 9 juni 1862:

Er bestaat geen Opperwezen, perfect in Zijn wijsheid, Zijn voorzienigheid en Zijn onderscheiding, alle dingen zijn God en hebben het wezen van God. God is dus hetzelfde als de wereld en daaruit volgt dat geest geïdentificeerd wordt met materie, noodzaak met vrijheid, waarheid met leugen, goed met kwaad en rechtvaardigheid met onrechtvaardigheid.

Teilhard, door zijn ontkenning van de erfzonde en de daaruit volgende nood voor verlossing, trachtte Christus in zijn pantheïsme te injecteren door hem de “Kosmische Christus” te noemen of “de Alfa” en de “Omega” van openbaring. Christus is een uitstraling van God, van in het begin in materie ingebed, evoluerend, geboren in deze wereld, stierf, verrees uit de doden en steeg op – niet naar de hemel, maar naar de “noösfeer”, een spirituel niveau die rond de aarde draait, waar alle geesten die in materie vervat zitten uiteindelijk zullen convergeren aan het “Omegapunt” waar Christus ons opwacht, en ons met “onvoorwaardelijke liefde” begeleidt. Aan het “Omegapunt” zullen wij, en de hele kosmos, tot het kleinste atoom “vergoddelijkt worden” en God zal “alles in allen zijn.” Hij citeerde selectief uit 1 Korintiërs 15:28. Of dit “alles in allen” totaal spiritueel zal zijn, zoals in Boeddhisme of andere oosterse religies waar het gelijkenissen mee vertoont, of als het zal zijn, zoals anderen bevestigen, dat mensen die in de eindtijd in leven zijn “transmenselijk” zullen worden, gevuld met transformatieve kennis van de noösfeer (waarbij sommigen het internet vernoemen), is onduidelijk in Teilhards geschriften. De leer van Teilhard de Chardin komt eigenlijk neer op één ding: New age.

Voor Teilhard is het probleem van kwaad niet het gevolg van de kwaadaardigheid van engelen of mensen, maar een onvermijdelijk neveneffect van het evolutionair proces: “In ons modern perspectief van een universum in een proces van kosmogenese, bestaat het probleem van kwaad niet langer.” Er is geen ruimte voor fouten of zonde, omdat alles onvermijdelijk evolueert richting het “Omegapunt”. Voor Teilhard vormt het Mystiek Lichaam van Christus een “kosmisch centrum voor de mensheid en het hele materiële universum.” Dit is echter een verkeerde interpretatie van een passage van St. Paulus in 1 Kor. 12:27, waar hij spreekt over het Mystiek Lichaam van Christus als de gedoopte Christelijke gemeenschap.

Lezen we 2 Thess. 1,6-8:

Want zijn rechtvaardigheid eist dat Hij hen die u verdrukken verdrukking uitbetaalt, en u die verdrukt wordt rust en verkwikking, samen met ons, wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen in laaiend vuur van de hemel zal neerdalen. Dan zal Hij straffen hen die God weigeren te erkennen en hen die geen gehoor willen geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Een eeuwig verderf zal hun straf zijn, ver van het aanschijn des Heren en de glans van zijn majesteit, wanneer Hij komt op de grote dag om verheerlijkt te worden onder zijn heiligen en gevierd onder al de gelovigen (want bij u heeft ons getuigenis inderdaad geloof gevonden).

De woorden van Teilhard spreken ook de woorden van onze Heer zelf tegen:

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hen uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. (Joh. 17, 9-16)

Voor Teilhard zijn alle religies een poging om deze ultieme transformatie te realiseren, geleid door de Kosmische Christus, die bezielt, liefheeft en ons allen opwacht aan het “Omegapunt.” Hij ontkent de rol van de Kerk niet:

“De Katholieke Kerk moet echter niet gewoonweg ernaar streven om z’n primaatschap en autoriteit te bevestigen, maar om gewoonweg aanwezig te zijn in de wereld met de Universele Christus, Christus in menselijke-kosmische dimensie, als animator van evolutie.”

Daarom zei hij ook:

“We moeten werken naar een oecumene die niet enkel open staat voor het Christendom, maar ook voor andere religies, omdat alle religies door innerlijke noodzaak convergeren in de Kosmische Christus en bestemd zijn om hun vervollediging te vinden in de éne Kerk van Christus.”

Hiermee lijkt hij te doelen op een éne-wereldkerk of een éne-wereldreligie. Omdat hij de eeuwige bovennatuurlijke orde afwees, is er geen ruimte voor “heiligmakende genade” die vrijelijk geschonken wordt door God, in het bijzonder door de sacramenten. Al wat bestaat is de voorwaartse beweging van de kosmos richting de eenheid in de Kosmische Christus. Wat de Eucharistie betreft, is er bij Teilhard geen vermelding van Christus’ dood aan het Kruis voor de verlossing van de zielen, noch van de Transsubstantiatie van de Eucharistische gedaanten in het Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid van Jezus Christus. Het is volgens hem eerder een offeren van alle beproevingen en werken van de mensheid om een toekomstige vergoddelijkte aardse realiteit op te bouwen.

Wat zeggen de Pausen?
Paus Leo XIII.
Paus Pius IX: het provinciaal Concilie van Keulen en het Eerste Vaticaans Concilie:

Het jaar na de publicatie van Darwins boek over evolutie, vaardigde het Provinciaal Concilie van Keulen de volgende canon, die goedgekeurd werd door Paus Pius IX:

“Onze eerste ouders werden onmiddellijk geschapen door God (Gen. 2,7). Daarom verklaren we, in tegenspraak met de Heilige Schrift en het Geloof, de opinie van diegenen die durven te beweren dat de mens, wat betreft het lichaam, door spontane transformatie afstamt van een onvolmaakte natuur, die continu verbeterde tot het de huidige menselijke toestand bereikte.”

Paus Pius IX, die in 1854 het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afkondigde, keurde ook de volgende leer goed van het Eerst Vaticaans Concilie:

“De enige Ware God, schiep door Zijn goedheid en zijn Almachtige kracht, niet om zijn eigen Zaligheid te vermeerderen en er niets aan toe te voegen, maar om Zijn volmaaktheid te manifesteren door de zegeningen die Hij schenkt aan de schepselen met de meest vrije wil, onmiddellijk vanaf het begin van de tijd elk schepsel lichamelijk en geestelijk uit het niets, namelijk de engelachtigen en de aardsen; en dan de menselijke schepping, gewoon zoals het was, samengesteld uit zowel geest als lichaam.”

Paus Leo XIII: Encycliek Arcanum Divinae Sapientiae

Op 10 februari 1880, 22 jaar na de publicatie van Darwins eerste boek, vaardigde Paus Leo XIII een encycliek over het huwelijk uit met de titel “Arcanum Divinae Sapientiae”, waarin hij schreef:

“We tekenen op wat bekend is, en het kan op geen enkele manier in twijfel worden getrokken dat God, op de zesde dag van de Schepping, toen hij de mens uit het slijk der aarde had gemaakt en in zijn gezicht de adem van het leven had geblazen, hem een gezel gaf, die Hij op miraculeuze wijze uit de zijde van Adam nam, toen hij vast aan het slapen was. Daarom, in Zijn meest verreikend vooruitzicht, heeft God bepaald dat deze man en vrouw het natuurlijke begin van het menselijk ras zouden zijn,

Paus Pius X: Pauselijke Bijbelse Commissie

In 1909 keurde Paus Pius X de beslissingen goed van de eerste Pauselijke Bijbelse Commissie betreffende het historische karakter van de eerste drie hoofdstukken van Genesis.

Paus Pius XII, Encycliek Humani Generis

In 1950 publiceerde Paus Pius XII een encyliek waarin hij waarschuwde voor het slecht interpreteren van de H. Schrift.

1. Pogingen om het katholieke dogma te bevrijden van de traditionele formuleringen.

Wat de theologie betreft: sommigen willen de betekenis van de dogma’s zoveel mogelijk verzwakken, en zij willen het dogma zelf bevrijden van de reeds lang in de Kerk aanvaarde formulering en van de filosofische begrippen, die bij de katholieke geleerden gebruikelijk zijn, om bij de uiteenzetting van de katholieke leer terug te keren tot de uitdrukkingswijze van de heilige Schrift en de heilige Vaders. Hiervan verwachten zij, dat het dogma, eenmaal ontdaan van de elementen, die volgens hun mening buiten de openbaring staan, met vrucht vergeleken kan worden met de dogmatische opvattingen van hen, die van de kerkelijke eenheid zijn afgescheiden; en zij hopen, dat men langs deze weg geleidelijk aan kan komen tot assimilatie van het katholieke dogma en de opvattingen van de andersdenkenden.

Om nu terug te komen op de bovengenoemde nieuwe opvattingen: sommigen leren of insinueren ook dingen, die afbreuk doen aan het goddelijk gezag van de heilige Schrift. Want er zijn er, die de zin van de definitie van het Vaticaans concilie omtrent God als auteur van de heilige Schrift durven verdraaien. Zij verkondigen opnieuw de reeds meermalen veroordeelde mening, dat de heilige Schrift vrij is van dwaling alleen daar, waar zij spreekt over God en over punten van zedelijke en godsdienstige aard. Zij spreken zelfs ten onrechte over de menselijke zin van de heilige boeken, waaronder hun goddelijke zin, die volgens hen de enig onfeilbare is, schuil zou gaan.

Bij het verklaren van de heilige Schrift willen zij volstrekt geen rekening houden met de “analogie van het geloof” en met de “overlevering” van de Kerk. Men zou dus de leer van de Heilige Vaders en van het gewijde leergezag eigenlijk moeten toetsen aan de heilige Schrift, zoals die op zuiver menselijke wijze door de exegeten wordt verklaard, en niet de heilige Schrift zelf moeten interpreteren volgens de opvatting van de Kerk, die door Christus de Heer is aangesteld om heel de schat van de geopenbaarde waarheid te bewaren en te verklaren.

Bovendien zou de letterlijke zin van de heilige Schrift en de uitleg ervan, die door zoveel grote exegeten onder het toezicht van de Kerk is gegeven, volgens hun valse princiepen plaats moeten maken voor een nieuwe exegese, die zij als symbolische en geestelijke exegese betitelen. Hierdoor zouden de heilige Boeken van het Oude Testament, die op het ogenblik als een verzegelde bron in de Kerk verborgen liggen, eindelijk voor allen begrijpelijk worden. Langs deze weg zullen, zo beweren zij, alle moeilijkheden verdwijnen, want deze bestaan alleen voor hen, die zich vastklampen aan de letterlijke zin van de heilige Schrift.

Het is voor iedereen duidelijk, hoe zeer dit alles in strijd is met de beginselen en normen van Schriftverklaring, die door onze voorgangers Leo XIII z.g. in de encycliek Providentissimus Deus, Benedictus XV z.g. in de encycliek Spiritus Paraclitus, en ook door onszelf in de encycliek Divino afflante Spiritu zijn vastgelegd.

Paus Johannes XXIII, bij de opening van het Tweede Vaticaans Concilie:

Verschillende werken van P. Pierre Teilhard de Chardin, sommige die postuum gepubliceerd werden, worden bewerkt en verkrijgen redelijk wat succes. Afgeleid van een oordeel over deze punten die de positieve wetenschappen betreffen, is het voldoende duidelijk dat de bovenvernoemde werken vol staan met dubbelzinnigheden en zelfs ernstige dwalingen, als om de Katholieke Leer te krenken. […] Omwille van deze reden, vermanen de meest eminente en weleerwaarde Vaders van de Heilige Stoel alle gewijde personen alsook de oversten van religieuze instituten, rectors van seminaries en presidenten van universiteiten, om de geesten effectief te beschermen, in het bijzonder van de jeugd, tegen de gevaren die zich aandienen in de werken van Teilhard de Chardin en zijn volgelingen. (Gegeven te Rome, vanuit het Paleis van de H. Stoel, op de dertiende dag van Juni, 1962. Sebastianus Masala, Notarius.

Besluit:

Teilhard de Chardin was een gevaarlijke ketter, en iedere gelovige die de sensus catholicus heeft, dient in navolging van Paus Pius XII en Paus Johannes XXIII zijn ideeën en geschriften resoluut te verwerpen. Dit omvat ook de Darwinistische evolutietheorie, die door de Pausen Pius IX, Leo XIII, Pius X en Benedictus XV werd veroordeeld. Jammer genoeg hebben de pausen van na Vaticanum II, zoals Johannes Paulus II en Benedictus XVI zich lovend uitgesproken over Teilhard, ondanks het feit dat de veroordeling van zijn ketterse ideeën van kracht bleef. Het is dan ook raadzaam om hun voorbeeld niét te volgen.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. – O.L.Vrouw van Akita, Japan, 13 oktober 1973.

Bronnnen: msgrfoy.com; OnePeterFive;  Theotokos ;RKdocumenten

 


Van de hand van de auteur van dit artikel:

Verschijnt later dit jaar.

Website:

evolutietheorie-ontkracht.com

Deel dit artikel:Share on Facebook16Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Michaël Dekee Author

Michaël, 26, is sinds 2014 actief in het apostolaat en publiceert artikelen over geloof en wetenschap op diverse websites en blogs. Cruxavespesunica.org Eerherstelheiligsacrament.org Evolutietheorie-ontkracht.com https://www.facebook.com/cruxavespesunica/

Comments

  Vermeersch Rene

  (4 mei 2018 - 08:40)

  Uit onderstaand nieuws blijkt dat hij nog altijd een ONGELOVIGE , een gevaarlijke duivelse ketter IS
  :
  EINDELIJK EERHERSTEL VOOR PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

  23/11/2017
  Het Vaticaan schaaft na 50 jaar zijn standpunt bij over de geschriften van de jezuïet, antropoloog en spirituele denker Pierre Teilhard de Chardin.

  Het Vaticaan gaat zijn standpunt herzien over de geschriften van de bekende Franse jezuïet, filosoof, theoloog en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). In het begin van de jaren 1960 kwamen zijn boeken weliswaar niet op de index terecht, maar wie het boek kocht of uitleende, werd wel gewaarschuwd over de inhoud.

  De Pauselijke Raad voor de Cultuur vraagt paus Franciscus nu officieel om dit monitum (kerkelijke vermaning) van het Heilig Officie uit 1962 definitief te schrappen. De motie werd onder applaus goedgekeurd door zowel de topwetenschappers als de kardinalen en bisschoppen uit Europa, Azië, Amerika en Afrika die deel uitmaken van de raad.

  De leden van de Pauselijke Raad brengen hulde aan de theoloog en paleontoloog omdat hij met zijn profetische visie zowel theologen als wetenschappers heeft geïnspireerd. De herziening is niet alleen een erkenning van de oprechte poging van de vrome jezuïet om de wetenschappelijke visie van het universum met de christelijke eschatologie te verzoenen, maar betekent ook een geweldige stimulans voor alle filosofen, theologen, theologen en wetenschappers van goede wil.

  Bron: America en Kerknet

  willy

  (4 mei 2018 - 11:26)

  Een zeer omstreden priester dat is een feit, goed artikel !

  Benjamin Van Dyck

  (4 mei 2018 - 14:37)

  ☩JMJ☩

  Het pantheïsme van Chardin is geen verzinsel van hemzelf, maar hij heeft het geadopteerd uit de infernale leringen van de vijanden van de H. Kerk die al zeer lang een pseudowetenschappelijke conspiratie tegen de Kerk voeren. Het modernisme, het transhumanisme, de klimaathysterie etc. vloeien allemaal voort uit dat pantheïsme dat zich in de 18de eeuw openlijk vestigde als de “cultus van de natuur”, waarvan de aanhangers geheel Frankrijk onder de guillotine dreigden te genocideren indien dat had gekund. De krankzinnige, obscene begeerte om het natuurlijk bepaald geslacht uit te wissen, het “recycleren” van zieke of simpelweg ongewenste kinderen en ouderlingen door geïnstitutionaliseerde moord, en het ontwikkelen van een valse “morele code” door Groene pseudo-intellectuelen ter vervanging van de Katholieke Moraal en de verheffing van de Aarde tot het afgodisch verzinsel “Moeder Aarde” vloeien er allemaal uit voort. De valse grondslagen en context voor het propageren van die pseudoreligie van de gepretendeerde zelfvergoddelijking van alles werden echter reeds lang geconstrueerd ter voorbereiding.

  Johannes Kepler was een in sterrenwichelarij verwikkelde vrijmetselaar die leerling geweest was van Jacob Heerbrand, die zelf discipel geweest is van Philippe Mélanchton, één van de kopstukken van het 16de-eeuws maçonniek netwerk dat het protestantisme gecreëerd heeft om de Latijnse Kerk te destabiliseren, hetgeen blijkt uit zijn ondertekening van het Charter van Keulen, een maçonniek document uit die tijd dat heden in het “Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik” in Den Haag bewaard wordt. Mélanchton ontving dikwijls mannen die hij nog nooit eerder gezien had, maar die hij ontving als een soort van mysterieuze “broeders”. Galileo Galilei werd gefinancierd in zijn verachtelijke machinaties door het Hugenotengeld van Elia Diodati. De ontwikkeling van de heliocentristische gedachte in de zestiende eeuw werd dus gestuurd en gefomenteerd door hetzelfde internationaal netwerk dat het protestantisme gecreëerd had, en met dezelfde bedoeling, namelijk subversief de Leer van de H. Kerk afbrokkelen.

  In de Romeinse Catechismus van het Tridentijns Concilie, in de samenstelling waarvan St. Carolus Borromaeus een grote invloed uitgeoefend heeft, eeuwen lang universeel gebruikt door de Latijnse clerus, staat het volgende (Pars I, De primo symboli articulo, De terrae creatione):

  “At vero terram etiam super stabilitatem suam fundatam Deus verbo suo iussit in media mundi parte consistere, effecitque, ut ascenderent montes, et descenderent campi in locum, quem fundavit eis: ac, ne aquarum vis illam inundaret, terminum posuit, quem non transgredientur, neque convertentur operire terram. Deinde non solum arboribus, omnique herbarum, et florum varietate convestivit, atque ornavit, sed innumerabilibus etiam animantium generibus, quemadmodum antea aquas, et aera, ita etiam terras complevit.”

  Mijn vertaling:

  “Maar waarlijk heeft God door Zijn woord ook de Aarde bevolen, op haar stabiliteit gefundeerd, te bestaan in het middelste gedeelte van de Wereld, en heeft Hij bewerkt dat er bergen zouden oprijzen en velden zouden neerdalen in de plaats dewelke Hij voor hen fundeerde: En, opdat het geweld van de wateren haar niet zou overspoelen, plaatste Hij een grens dewelke zij niet overschrijden, noch zullen zij wederkeren om de Aarde te bedekken. Vervolgens bekleedde en ornamenteerde Hij haar niet alleen met bomen, en alle variëteit van planten en bloemen, maar vulde Hij zo ook de landen eveneens met ontelbare soorten van dieren zoals daarvoor de wateren en de lucht.”

  De Aarde is een Rijk, de Voetbank van God Die in de Hemel van de Gezegenden troont, gefundeerd in het middelpunt van het heelal, en de Omphalos in de Kerk van de Heilige Sepulcher in Jerusalem is de Navel (het exact cosmologisch en geografisch middelpunt) van de Aarde. Op dat middelpunt werd Christus gekruisigd in lijnrechte verhouding op het Graf van Adam. Eden bevindt zich op de top van een Berg in het Verre Oosten (ik dacht eerder dat het de magnetische berg in de Noordpool was, maar ik had mij vergist), en uit het Aards Paradijs vloeit kristalhelder water dat de vier rivieren vormt die in het begin van Genesis vernoemd worden. De Gelukzalige Katharina Emmerich noemde de Eden-Berg de Profetenberg en heeft er in haar visioenen Sint Elias bezocht. Eden wordt door Cherubim bewaakt en is ontoegankelijk voor de mensen; het bevindt zich niet in de lucht, maar hier op de Aarde, op een top van een Berg waarvan wij tot nu toe de locatie niet weten. De magnetische berg in de Noordpool (door de oude klassieke schrijvers “Hyperborea” genoemd) is een andere berg, en is het object waarnaar de wijzer van een kompas zich steeds richt.

  De maçonnieke sterrenwichelaars hebben van de Aarde een bol willen maken, chaotisch rondzwevend in een zwarte, sinistere, melancholische “ruimte”, draaiend rondom een gigantische zon die zij verafgoden als “Belus”. De sterren die door de oude heidenen verafgood werden (vandaar de namen van Romeinse pseudogoden die hen gegeven werden) hebben zij tot grote planeetbollen willen omvormen in het denken van de mensen. Het is een valse cosmologie ontworpen door de discipels van Nimrod om als kader te dienen voor de paganistische cultussen van Babylon en Egypte, en is intrinsiek tegenstrijdig met de goddelijk geopenbaarde cosmologie van Genesis, zoals opgetekend door Mozes de Profeet, Legislator en Cosmograaf. In een poging om sommige van de absurditeiten van dat sphericaal aardsysteem af te dekken, hebben de wichelaars een “magische” zwaartekracht uit hun duimen gezogen. Newton is de bekendste naam op dat gebied, en die man zat niet toevallig diep verwikkeld in de esoterische vrijmetselarij van Engeland.

  In de oude Hebreeuwse cosmologie, de ware, bestaat er geen zwarte “ruimte” waar de Aarde in zou hangen; er is de Aarde met vier uithoeken en opgetrokken muren, waar het Firmament de Aarde raakt en afsluit van de Wateren boven het Firmament en onder de Aarde. Beneden binnen in de Aarde bevindt zich de Sheol (de Onderwereld), door de Grieken Hades genoemd, waar de Hel van de Vervloekten zich bevindt, en de Aarde staat op Fundamenten gevestigd. Boven de Wateren die zich boven het Firmament bevinden is de Hemel der Hemelen, waar de Heiligen en Engelen God Zien zoals Hij Is. Er zijn geen “planeten”, maar wel sterren.

  Auguste Piccard beschreef de Aarde als er uitziende als een “platte schijf” met opgetrokken uiteinden toen hij met zijn ballon op het hoogst mogelijk bereikbaar punt rondzweefde.

  De georganiseerde aanval tegen de Schepping zoals geopenbaard door God is nog verreikender dan de ketterij van het evolutionisme alleen. Niets mag staande blijven van de leugens die de vijanden van de H. Kerk gradueel doorheen de eeuwen opgebouwd hebben; het moet allemaal vernietigd worden opdat de mensheid uit de valse realiteit bevrijd wordt waarin de conspirateurs haar gevangen gezet hebben.

   Hubert Luns

   (6 mei 2018 - 21:12)

   In de 16e eeuw is nog geen sprake van de Vrijmetselarij noch van zijn voorganger het Rosicrucianisme dat weer ontsprongen is uit de Socinianen en Unitariërs. Maar dat was allemaal na Melanchton. Trouwens, Galileï was een zeer gelovig mens en niet van zins de Roomse Kerk aan te vallen. De Galileï affaire blijkt achteraf zeer complex. Natuurlijk hebben altijd mensen geleefd die volgens de vrijmetselaarsgeest leefden, maar dat is iets anders zoals u het stelt.

    Benjamin Van Dyck

    (7 mei 2018 - 00:25)

    ☩JMJ☩

    De maçonnieke netwerken bestonden al in de zestiende eeuw, en reeds daarvoor. Na dat de Orde van de apostatische Tempeliers teniet gedaan werd om een einde te maken aan hun maçonnieke schandpraktijken hebben zij hun duivelse cultussen voortgezet via de metsersgilden die aan de Orde onderworpen geweest waren. Door die gilden zijn de kabbalistische leringen van de Tempeliers blijven voortbestaan in de context van een geheim internationaal netwerk, hetgeen hoogstwaarschijnlijk gefinancierd werd door de lange arm van de Judaïsche synagogenetwerken en zich natuurlijkerwijze aangesloten heeft bij het reeds bestaande hiërarchisch netwerk van de Manicheeërs. Niet toevallig noemen de vrijmetselaars de Albigenzers en Manicheeërs hun geestelijke voorvaderen en is de gnostische kerk op een gelijkaardige hiërarchische wijze ingericht als de Manicheeërs eertijds, wier hogepriesterlijke zetel in Babylon gevestigd werd door Manichaeus, hun stichter. Mélanchton, één van de ondertekenaars van het Charter van Keulen, behoorde tot minstens één netwerk dat in al haar aspecten maçonniek was. Luther zou van zichzelf gezegd hebben dat hij gesataniseerd geworden was, hetgeen misschien een zinspeling was op het in contact komen met dergelijk satanisch netwerk, maar dat is slechts giswerk. Een Franse weergave van de tekst van het Charter kunt u vinden in het werk “Les sociétés secrètes et la société” van Pater Nicolas Deschamps SJ; Mgr. Delassus vernoemde het opnieuw in zijn werk en beoordeelde de maçonnieke oorsprong van het document als geloofwaardig. De band tussen Mélanchton en een occultist zoals Kepler via zijn discipel, Jacob Heerbrand, bevestigt dat alleen nog meer.

    Galileo was een subversieve hypocriet die, zoals gezegd, gefinancierd werd door hugenotengeld. De hugenoten conspireerden in Frankrijk al tegen de sacraalmonarchie om een republiek op te richten toen de bloedige revolutionairen van de 18de eeuw nog niet geboren waren; het is dus ook weer geen toeval dat de ouders van de satanische Jacobijn, Marat, hugenoten waren. De Jacobijnen noemden zich naar Jacques de Molay, die zij wilden wreken op het Rooms Pausdom en de Franse Troon, en ook weer niet toevallig hebben zij Lodewijk XVI en zijn zoon, Lodewijk XVII, gevangen gezet in de Temple Prison, hetgeen vroeger een hoofdkwartier van de Tempeliers geweest was.

    Sint Bellarminus had gelijk dat de vertelsels van Galileo tegenstrijdig waren met de algemene sententie van de H. Vaders en ook van de toen contemporaine theologen, en dat het heliocentrisme dus verwerpelijk is.

    Niettegenstaande de beweringen van moderne wetenschappers is het aardbol-systeem nooit bewezen geweest, en kan het ook niet bewezen worden omdat het vals is. Men word van kleins af aan gedrild om te spotten met de oude kosmologie van Mozes, maar het is in werkelijkheid Mozes die gelijk had, omdat hij door God geïnspireerd werd en de huidige leugenaars van NASA niet. Niemand kan de Aarde in haar geheel in ogenschouw nemen zoals, bijvoorbeeld, een geneticist dat met een stuk weefsel kan om het DNA te bestuderen; natuurwetenschappen zijn dus in werkelijkheid feilbaar in het weergeven van de Aarde zoals zij is, en er is dus een hogere wetenschap nodig om zekerheid daarover te bekomen, namelijk de theologische wetenschap. Mozes de Kosmograaf is een onfeilbaar theologisch gezag, en de Aarde die Mozes onfeilbaar beschreven heeft is geen bol.

    Het systeem van een bol-aarde is oorspronkelijk door heidenen ontstaan om te dienen als een context voor heidense cultussen.

     Benjamin Van Dyck

     (7 mei 2018 - 00:31)

     Correctie:

     “Men wordt van kleins af aan” etc.

   Benjamin Van Dyck

   (7 mei 2018 - 00:53)

   Nog ter correctie van mijn reactie van 4 mei 2018 – 14:37, waar ik sprak over Eden. Eden bevindt zich wel in de lucht (de aardse hemel, dus wel op Aarde), maar de Profetenberg is volgens Emmerich als een soort van opstap er naartoe. Ik vermoed dat die Berg zich ergens in het oostelijk gedeelte van het plateau bevindt dat de aardcirkel omringt. Dat plateau wordt zwaar bewaakt door de VN zodat slechts een select aantal personen er onderzoek kan gaan doen.

    A. G. Stinus

    (7 mei 2018 - 16:19)

    – De betrouwbare Mgr. André Léonard moet blijkbaar ook weinig weten van de denkbeelden van Teilhard. In zijn boek “Redenen om te geloven” schrijft hij daar iets over op pag. 256 in een voetnoot.
    – Léonard schrijft dat Teilhard na 1924 “systematisch aan de oorspronkelijke toestand van de schepping voorbij ging”. Dus Teilhard gaat er na 1924 stilzwijgend van uit dat de huidige, niet perfecte schepping (met de dood, ziekte, neiging tot zonde, …) de oorspronkelijke paradijselijke schepping is, door God zo gewild. Een grove vergissing. Teilhard houdt dus geen rekening met de gevolgen van de erfzonde, en dat is nefast als je het wilt hebben over evolutie enz. in “de wereld”.
    – Sommigen willen van Teilhard een cultfiguur maken ; in het verleden is dat al veel te veel onterecht gebeurd.

    A. G. Stinus

    (7 mei 2018 - 16:36)

    Beste Benjamin VD,

    Wat je hier schrijft over de “ligging” van het Eden (dat door de VN zwaar bewaakt zou worden) lijkt me totaal onrealistisch. Sommige visioenen van zaligen of heiligen mag men niet zomaar letterlijk interpreteren. Ze behoren trouwens niet tot de christelijke openbaring. Ze kunnen wel inspirerend zijn, maar brei er maar geen gecompliceerde fantasieën mee aaneen.

    Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

     Benjamin Van Dyck

     (8 mei 2018 - 00:55)

     ☩JMJ☩

     Het plateau waar ik over sprak is Antarctica dat in werkelijkheid onze gekende wereld omringt, en dat wordt welzeker zwaar bewaakt door de VN. Probeer er maar eens naartoe te gaan (en dan bedoel ik niet de zogenaamde “ceremoniële zuidpool”); indien u heelhuids terugkeert mag u God op uw twee knieën danken. Emmerich sprak zeer duidelijk over Eden als een fysieke plaats, zoals het Katholiek Geloof dat ook altijd onfeilbaar onderricht heeft. Zij had overigens de Heilige Stigmata en dankzij haar visioenen werd het huisje van Maria Onbevlekt in Ephesus gevonden; de Profetenberg en Eden zijn kernonderwerpen in haar vertellingen en worden niet zomaar even zijdelings vernoemd. Sinte Lidwina van Schiedam is in Eden geweest zoals de Gelukzalige Catharina Emmerich, en op een zekere Paasdag heeft God een vogel uit het Aards Paradijs naar Sinte Colette gestuurd, en op een ei van dat dier heeft zij lang kunnen teren. Als ik het mij goed herinner heeft Sinte Mechtildis Sint Elias en Sint Henoch in Eden gezien. Zuster Emmerich heeft geconverseerd met Elias toen zij in Eden was.

     Het Katholiek Geloof zegt ons dat het Aards Paradijs een aardse plaats is; daarom wordt het ook “Aards” genoemd. Dat heeft niets te maken met fantasieën.

     In Pater Karl Erhard Schmöger’s boek over de Gelukzalige Catharina Emmerich wordt het onderwerp van haar bovennatuurlijke reizen naar Eden behandeld.

  A. G. Stinus

  (4 mei 2018 - 15:52)

  … Sommige (veel ? allemaal?) denkbeelden van T. de Chardin zijn inderdaad helemaal fout. Ik hoop dat bepaalde mensen nu (na de uitspraken van de Kerk) niet beginnen te denken dat alles van Teilhard OK is.
  … Wie interessant over evolutie (en andere zaken) geschreven heeft is Mgr. André Léonard, bv. in zijn boek “Redenen om te geloven”.

  Piet

  (4 mei 2018 - 17:33)

  Aan Benjamin Van Dyck,

  Als ik het mij goed herinner heeft A.K.Emmerick verklaart dat het paradijs van de aarde is weggenomen…anders zoek ik het wel even op.
  Vandaar wat psalm 48:3 zegt en enkele anderen.

   Benjamin Van Dyck

   (4 mei 2018 - 19:23)

   ☩JMJ☩

   Zij beschreef in feite Eden als gesitueerd op de top van de Profetenberg, en stond daarmee binnen een traditie die wijdverspreid was in de Middeleeuwen, namelijk die van een Berg in het Verre Oosten waarvan de top gespaard werd van de Zondvloed zodat Eden intact bleef; het is de bron van de Vier Rivieren in Genesis. Cosmas Indicopleustes, en voor zover ik weet, Keizer Justinianus I van Constantinopel, geloofden hetzelfde. Zuster Emmerich beschreef eenhoorns als werkelijk bestaande dieren die in de buurt van de Profetenberg leven. In Genesis wordt beschreven hoe Cherubim gepositioneerd werden om Eden ontoegankelijk te maken voor Adam en Eva; dit zou niet nodig geweest zijn indien Eden simpelweg van de Aarde weggenomen zou geweest zijn.

  Piet

  (4 mei 2018 - 20:43)

  Aan Benjamin Van Dyck,

  De grote Monarch is géén afstammeling van Lodewijk XVII (maar zijn regent) dat is een verklaring van Jezus en Pater Pio.
  Hij komt uit Nederland.. http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  De hoge berg kan betekenen de berg Sion in Psalm 48:3 maar ook dat Nederland omhoog wordt gedrukt..het kan zelfs beide inhouden.
  Want de kroonprins is ook de ladder van Jacob, in de vrijmetselarij komt ook een veronderstelde ladder van Jacob voor.

  In Ezechiël 17:24 is de Monarch de dorre boom die tot bloei komt, in vers 22 wordt er ook over een hoge en verheven berg gesproken, ..de berg van de profeten Psalm 48.
  Zijn bekering begint met de helletocht ..dus in drie, vandaar dat Dante hem de wettige erfgenaam van het Adelaarsteken noemt..en toch is het anders als bij Dante en andere visioenen over de hel…het betreft ook het eerste geheim van Medjugorje want er zullen tezelfdertijd duivelen uitbreken en verwoesting in de natuur doen.
  Deze Monarch komt van een afgesneden zijlijn..een tenger twijgje.. waarschijnlijk ook de twijg in Jesaja 11:1. ..want de vrees voor Jahweh zal hem vervullen..de boosdoener in vers 4 is maitreya (Daniël 7:11&12).
  Maar wat moet ik nog meer zeggen om te doen inzien?!😉 😞

   Peter

   (7 mei 2018 - 23:42)

   Ik weet alleen vanuit verschillende profetieën dat de nieuwe Koning van Frankrijk een afstammeling is van de gezalfde koningen van Frankrijk en dat deze de rechterhand van de nieuwe Paus zou zijn. Deze zouden zelfs verwant zijn. Frankrijk heeft het vuur van de revolutie in de wereld gebracht dat zoveel ellende in alle naties heeft teweeg gebracht, en Frankrijk heeft ook de taak om dit recht te zetten.
   Dat is wat ik weet. Ik weet niets over een koning komende uit Nederland.

  Hubert Luns

  (6 mei 2018 - 21:15)

  Een uitstekend artikel! Heb het met genoegen en belangstelling gelezen. De Franse Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin is na zijn dood in 1955 tot een soort cultusfiguur verheven. Hij is in zijn tijd een van de meest invloedrijke Modernisten geweest. Hij beschouwde de menselijke ziel als het product van een materiële evolutie, wat in feite een atheïstisch standpunt is. Zijn mantra was de goddelijke permanentie of alomtegenwoordigheid: God in alles en in allen. Dit principe stelde hem in staat om met een bedrieglijke argumentatie de goddelijke oorsprong op te eisen van elk denkbaar fenomeen onder de zon. De goddelijke permanentie, zoals hier gebruikt, is het pantheïsme, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Teilhard de Chardin was een specimen van een nieuw soort priester voor wie het ware geloof niet veel meer is dan een armetierig waakvlammetje.

  A. G. Stinus

  (7 mei 2018 - 16:15)

  – De betrouwbare Mgr. André Léonard moet blijkbaar ook weinig weten van de denkbeelden van Teilhard. In zijn boek “Redenen om te geloven” schrijft hij daar iets over op pag. 256 in een voetnoot.
  – Léonard schrijft dat Teilhard na 1924 “systematisch aan de oorspronkelijke toestand van de schepping voorbij ging”. Dus Teilhard gaat er na 1924 stilzwijgend van uit dat de huidige, niet perfecte schepping (met de dood, ziekte, neiging tot zonde, …) de oorspronkelijke paradijselijke schepping is, door God zo gewild. Een grove vergissing. Teilhard houdt dus geen rekening met de gevolgen van de erfzonde, en dat is nefast als je het wilt hebben over evolutie enz. in “de wereld”.
  – Sommigen willen van Teilhard een cultfiguur maken ; in het verleden is dat al veel te veel onterecht gebeurd.

  Rinze

  (8 mei 2018 - 11:00)

  Beste Benjamin,

  Hier een paar vragen over de bolvorm van de aarde.

  1. (Ronde schijf)
  qui sedet super gyrum terrae et habitatores eius sunt quasi lucustae qui extendit velut nihilum caelos et expandit eos sicut tabernaculum ad inhabitandum
  (Jesaja 40:22, Vulgaat)

  gyrum terra; girus – cirkel, ronde

  Dit gaat dan niet over een zgn. bolvorm van de aarde, maar eerder over een ronde schijf. Dit is in tegenspraak met een vierhoekige aarde.

  Vertaald als:
  circle of the earth (Brenton, septugint-vertaling)
  circle of the earth (King James)
  globe of the earth (Darby)
  kloot der aarde (Statenvertaling)
  gewelf van de aarde (Petrus Canisius)

  Hebreeuws
  חוּג (chûg) (-cirkel)

  Hoe past dit volgens u in het Mozaïsche beeld?

  2. (Maria op een bolvormige aarde)
  Hoe verklaart u dat we dat we zoveel Maria-beelden hebben, waar Maria op een bolvorm staat of er een in de hand heeft. Ook het kindje Jezus zien we wel met een bolvormig voorwerp in de hand. Meent u dat deze bolvorm niet een beeld van de aarde is?

  Voorbeelden van Maria op een bolvormige aarde zijn:

  Maria van de Wonderdadige Medaille.
  H. Catharina Labouré veklaarde dat Maria in twee verschijningen op een bolvormige aarde stond. Boven het lichaam van Catharina, in de Rue du Bac, houdt het mariabeeld een globe met kruis in de hand, zoals in de verschijning.

  Maria van Akita staat eveneens op een globe.

  3. (Catharina Emmerich)
  Citaat uit het Leven van de Heilige Maagd Maria:
  “Ik zag den engel aan de moeder Gods eenen kleinen
  schitterenden wereldbol geven, op welken een afbeeldsel
  stond gelyk aan een ingebusseld kind, en Maria, hem aan
  genomen hebbende, boven den altaar zweven. Ik zag als
  dan, van alle kanten, armen met toortsen tot haar komen,
  en zy bood al die toortsen aan aan het Kindje dat op den
  wereldbol was, in denwelken zy aanstonds binnen gingen.” (Hoofdstuk LXXXI)

   Benjamin Van Dyck

   (8 mei 2018 - 13:21)

   ☩JMJ☩

   De cirkel van de Aarde:

   De Aardcirkel is in feite onze bewoonde wereld die omlijnd wordt door het vierhoekig Antarctisch plateau; daarom wordt er betreffende de Aarde tegelijkertijd over vier uithoeken en over een cirkel gesproken. Het gaat dus om een vierhoekig plateau met in het midden een cirkel waarin onze oceanen en landen zich bevinden. Antarctica is dus geen compact continent onder Zuid-Amerika, maar het omringt ons, of iemand nu in Los Angeles, Brussel, Moskou of in Shanghai staat.

   Voor de vermelding van de vier uithoeken van de Aarde in de H. Schrift, zie Apoc. 7, 1.

   Een bol in Christelijke kunst:

   De klassieke betekenis van de bol waarop de H. Maagd Maria staat en van de globus cruciger is dat die bol de Wereld, het Heelal dus, vertegenwoordigt. Wanneer Maria Onbevlekt als staande op die bol verschijnt, dan wordt er door schilders en tekenaars dikwijls onterecht verondersteld dat het over een aardbol gaat, hetgeen in werkelijkheid niet het geval is. Ik heb nog een oude Maria-afbeelding waarop zij staat op een blauwachtige bol waar geen continenten op te zien zijn. Het is logisch dat Maria op het Universum staat, en niet slechts op de Aarde, gezien zij door Christus tot Koningin gekroond werd over de gehele Schepping.

   De “wereldbol” waar de Gelukzalige Catharina Emmerich over sprak was dus ook in essentie de globus cruciger, en niet een aardbol.

    Benjamin Van Dyck

    (8 mei 2018 - 13:32)

    ☩JMJ☩

    De vier hoeken van het Christelijk altaar symboliseren de vier uithoeken van de Aarde, en de kerkgebouwen symboliseren onder andere de kosmos waarin Christus Zichzelf ten Offer opgedragen heeft aan de Vader voor de vrijkoping van de zielen door Zijn H. Bloed. Oosterse Katholieken hebben ook kennis van de band die er bestaat tussen kosmologie en liturgie in het Christendom. De Zoon is immers Vleesgeworden, en heeft op onze Aarde gewandeld.

  Eric

  (9 mei 2018 - 07:09)

  Studeren in wereldse instellingen of zelfs in kerkelijke instellingen betekent dat men erfgenaam wordt van ambtelijk en vooraf gestructureerd denken waarin definitief de invloed van de H.Geest wordt gerelativeerd. Ik kijk nog steeds uit naar aanwijzingen dat verzamelde studerenden in geestelijke kennis en kerkvaders in vergadering werktuiglijk en voor het oog zichtbaar door de H.Geest werden benaderd.

  Het zou al tot een kleine vooruitgang leiden moesten seminaries en universiteiten enkel op hoogten in berggebieden bestaan. Het is tekenend, daar zij in de nabijheid van altijd laagliggende grote steden onderhevig zijn aan wereldse invloeden, dat zij vleugellam werden want innerlijk getuigd en gemuilkorfd. Jezus gaf levendige lessen, zowel in de natuur als midden het volk, en dus meestal “op een berg” en ik ben er van overtuigd dat Jezus dat nog steeds op die wijze verlangt te doen, maar wij luisteren niet. Volgens mij zijn mensen als Benedictus, Franciscus en andere heiligen die zich in de volle natuur ontledigden de ware kerkvaders.

  Bijbelse uitspraken als “hoge bergen”, “de vier hoeken der aarde”, “de vier winden der aarde” zijn uitdrukking van vervulling en verwezenlijking, uitdrukking van het bijzondere genot van macht over alle zielen om hen naar de waarheid en inzicht te leiden, uitdrukking van roeping en zegening der aardse geesten. Maar wij luisteren niet.

  A. G. Stinus

  (9 mei 2018 - 16:03)

  – Wat een komische uitspraken vallen hier soms te lezen. Om uit te zoeken welke vorm de aarde heeft enz., moet men de baan op gaan, en wetenschap bedrijven. Dat vindt de katholieke Kerk ook. Anders belanden we weer in de voorhistorie.
  – Allerlei visioenen van zaligen en heiligen zijn heel dikwijls symbolisch bedoeld. Dat soort “privé openbaringen” hoort trouwens niet bij de echte christelijke openbaring. Ze leiden gemakkelijk tot verkeerde voorstellingen en bijgeloof.

   Benjamin Van Dyck

   (9 mei 2018 - 19:17)

   ☩JMJ☩

   Er wordt geen gepretendeerde “buiging van de Aarde” gevonden, ook niet doormiddel van het gebruik van laserstralen. Ook blijft de horizon steeds horizontaal, hoe hoog u zich ook mag bevinden; schepen die in de verte aan de horizon verdwijnen ziet u gewoon terug (en dan niet met het achterste gedeelte omhoog) wanneer u met een cameralens het uitzicht dichterbij in beeld brengt en vergroot. Die “aardbuiging” bestaat eenvoudigweg niet en uw “aardbol” is een mythe.

   De gedachte dat u op een draaiende bol zou staan zonder dat u en de oceanen er af vallen en zonder dat u dat draaien zelfs maar in uw ervaring gewaar zou worden, dat is komisch en chimerisch. Denk toch eens na, mensen, en zie toch hoe belachelijk het is.

    Eric

    (10 mei 2018 - 06:37)

    @ Benjamin Van Dyck,
    hoe verklaar je dat planeten een retrograde beweging vertonen, waar blijf je met Venus en Mercurius, hoe komt het dat we van de maan altijd hetzelfde scherp afgebakend beeld zien, kun je bewijzen dat zuiderlingen de maan wel zien wanneer noorderlingen dat niet kunnen, en indien zo dan moeten zon en maan samen heel dicht boven de platte aarde cirkelen waardoor we veel meer oppervlak van de maan zouden kunnen zien en ook Venus en Mercurius zijn dan constant zichtbaar tenzij ook zij heel erg dicht boven de platte aarde cirkelen. In de (antieke) Astrologie zijn Venus en Mercurius schijnbaar wel altijd zichtbaar want altijd binnen een hoek van 120 graden (hoogtijd om Astrologie zowiezo up te graden zou ik zeggen).

     Benjamin Van Dyck

     (10 mei 2018 - 11:44)

     ☩JMJ☩

     Er bestaan geen “planeten”, wel sterren, en hoe die zich bewegen is in feite irrelevant. Sint Thomas Aquinas leert ons vertrouwen te hebben in onze zintuigen, omdat die geschapen zijn door God om ons de realiteit weer te geven zoals zij om ons heen is. Indien iemand opgevoed zou worden zonder ooit van het aardbol-systeem te horen, dan zal hij natuurlijkerwijze zeggen dat de Aarde stationair is gezien hij dat zo ervaart, en niet dat de beweging van sterren een optische illusie is waarbij wij in werkelijkheid degenen zijn die bewegen. Dat laatste zegt men omdat men daartoe van kleins af aan gemanipuleerd wordt door wetenschappers die willen dat men hen vertrouwt in plaats van de eigen zintuigen. Het sinister doel is geweest twijfel te zaaien over het eigen waarnemingsvermogen op de realiteit, waardoor men meer en meer afstand ging doen van de realiteitsfilosofie van St. Thomas en steeds meer geïnfecteerd zou worden met de valse noties van het modernisme. De psychische impact is zwaar en grootschalig geweest, want wij zien in de geschiedenis een explosie van pseudofilosofisch modernisme gepaard gaan met de opmars van de protestants gesteunde spherico-terrestriale en heliocentrische kosmologie; heden zijn de naties apostatisch, de Kerk geïnfiltreerd en raast de infernale vijand zoals nooit tevoren in de Kerkgeschiedenis.

     Er wordt onterecht gepresumeerd dat het onzichtbare gedeelte van de maan voor ons verborgen wordt door een “schaduw van de Aarde”, maar heeft u de maan overdag al eens gezien? Zij is translucent en u ziet het hemelblauw er gewoon door (hetgeen wil zeggen dat het blauw verder weg is dan de maan), terwijl op de plaats van het onzichtbare gedeelte van de maan het hemelblauw gewoon volledig zichtbaar is zoals in de rest van het luchtruim. Een schaduw is niet blauw, dus het gaat hier niet over een “schaduw van de Aarde”. De zon en de maan zijn hemellichamen, een soort van lampen gecreëerd door God voor de Aarde; de maan is niet een soort van grote solide bol waar afgodische sterrenaanbidders met obeliskvormige raketten heen kunnen vliegen, maar een soort van fysische lichtsubstantie.

     De maan heeft een cyclus, zoals de zon, rondom de magnetische Berg van het Noorden (Noordpool) die binnen de Aardcirkel staat en dus omringd wordt door het Antarctische Zuiden; ik zie dus niet waarom het noodzakelijk onmogelijk zou moeten zijn voor noorderlingen en zuiderlingen om tegelijkertijd de maan te zien (afhangend van hoe haar cyclus is). De cyclus van de zon breidt zich echter uit en verkleint zich weder van ‘keerkring’ tot ‘keerkring’, en wanneer zij in het Noorden is, is haar circulatie rondom de bergtop op een gegeven moment zo klein dat zij dan, exclusief bij noorderlingen, dag en nacht zichtbaar is. Dit fenomeen wordt de middernachtzon genaamd, en is alleen zichtbaar in het Noorden wanneer het geschiedt. Op een bol-aarde zou een middernachtzon zowel in het Noorden als in het Zuiden zichtbaar moeten zijn.

     NASA wil dat de mens zijn bestaan als zinloos en nihilistisch beschouwt, dat de mens een nogal slim maar zielloos beest is dat na een oceaan van tijd op twee poten heeft leren lopen, en dat verborgen ligt in een oneindig, pantheïstisch uitspansel van sterrenstelsels, doelloos en zonder nobele zaken om naar te aspireren, als een microscopisch stofdeeltje in een chaotische, materialistische wereld waarin hij geen enkele betekenis heeft.

     De realiteit is echter dat de kosmos geschapen werd door God om de mens bij te staan in zijn optocht naar Hem. De zon, de maan, de sterren, de dieren-en-plantenwereld staan allen geordend in dienst tot het streven van de mens naar zijn heiliging in God. En omdat de zichtbare wereld gedirigeerd wordt door de onzichtbare wereld, manifesteert zich de geestelijke orde in de tastbare natuurorde. De mens bevindt zich dus in het middelpunt van het heelal onder het benevolente toezicht van God Die boven hem troont in de Hemel.

      Benjamin Van Dyck

      (10 mei 2018 - 11:54)

      Correctie van mijn reactie van 10 mei 2018 – 11:44 :

      “NASA wil dat de mens zijn bestaan als zinloos en nihilistisch beschouwt, dat de mens van zichzelf denkt dat hij een nogal slim maar zielloos beest is dat na een oceaan van tijd op twee poten heeft leren lopen, en dat” etc.

      Eric

      (11 mei 2018 - 04:06)

      Het is dan aan u, Benjamin Van Dyck, om de profeten van De Nieuwe Openbaringen te ontmaskeren. Hoe u dat gaat doen, waarschijnlijk op ambtelijk vormelijke wijze zonder werktuiglijk rekening te houden met de levende H.Geest, hetgeen u bij voorbaat plaatst in de positie van ontkenning van de levende niet-aards-institutioneel-vormelijke H.Geest.
      God wekt profeten op en hetgeen zij verkondigen is dus het Woord van God.
      – Stefania Caterina and Tomislav Vlašić (https://towardsthenewcreation.com/), Jozef Rulof, Jakob Lorber, en vermoedelijk komen er nog wel enkelen vroeg of laat te voorschijn.

      Benjamin Van Dyck

      (11 mei 2018 - 11:44)

      ☩JMJ☩

      Eric,

      Er bestaat geen “Nieuwe Openbaring”; de ware Openbaring werd gesloten en verzegeld via de Laatste Apostel, Johannes, en de missie die aan de Heilige Katholieke Kerk gegeven is houdt in dat zij die Geloofsschat volledig intact bewaart en doorgeeft zonder er ook maar een strobreed aan toe te voegen.

      Er is een groot verschil tussen het geestelijk leven in de Christelijke betekenis van de woorden en het esoterisch spiritualisme van Lorber en dergelijken. Het Christelijk geestelijk leven altereert de geopenbaarde Leer van de Kerk niet, maar brengt haar in de praktijk. Ik zie u dikwijls klagen dat Katholieken volgens u niet voldoende “geestelijk” denken, maar in feite bent u met een soort van gnostisch spiritualisme bezig dat zich niet laat leiden door de kenbare orthodoxie van het Geloof, en dat zich ertegen keert.

      God doet ook in de tijd van het Nieuw Testament authentieke profeten opstaan, en die moeten gerespecteerd worden door de gelovigen, maar het gaat dan om private openbaringen die geenszins de Publieke Openbaring altereren of er aan bijvoegen, en die het handelen van de gelovigen binnen de perken van de geloofsorthodoxie sturen en hun intellecten dieper laten doordrongen worden van die orthodoxie. Wanneer mensen met de authentieke gave van profetie trouwens onbewust hun eigen menselijke gedachten verwarren met hun profetische gave, en die menselijke gedachten bevatten iets wat tegen het Geloof indruist, dan mogen de gelovigen die dwaling niet aannemen als waarheid.

      Sint Gerardus Majella had de gave van geïnfuseerde theologie waarover St. Johannes van het Kruis schreef, en de precisie waarmee deze eenvoudige Heilige, die nooit theologie gestudeerd had, over verheven waarheden van het Katholiek Geloof sprak sloeg geleerde clerici met verbijstering en deed hen met vraagstukken waar zij mee zaten naar hem komen die daar zonder moeite solide antwoorden op gaf.

      Wie de anathematismen van het Tweede Constantinopolitanum leest zal inzien dat gedachten zoals die van de valse profeet, Lorber, onverenigbaar zijn met de Katholieke Godsdienst. Iemand zijn dwalingen weerleggen is naastenliefde, Eric. Het is dus ten zeerste recht en noodzakelijk om te hopen dat u zich zult afkeren van het misleidend spiritualisme dat u hier herhaaldelijk manifesteert.

   Peter

   (9 mei 2018 - 19:22)

   Zeg, Stinus, u moet toch minstens professor aan één of andere universiteit zijn, niet? Maar jongens toch, bent u toch slim en kunt u zo goed analyseren. Ongelofelijk.
   Maar zeg mij, beste Stinus, is één en één nog altijd twee? Want ja, als we dat niet meer juist hebben dan bealnden we ook in het stenen tijdperk.
   enfin, nog maar goed dat u hebben hier, niet? Anders gingen we de mist in.

    A. G. Stinus

    (10 mei 2018 - 10:25)

    Hallo Peter,
    Ik heb in uw tekstje gespeurd naar een uitspraak met enige inhoud. Helaas heb ik niets gevonden. Toch vriendelijke groeten,
    AGSt.

  Piet

  (9 mei 2018 - 21:56)

  Aan Benjamin Van Dyck,

  In Hebreën 12:18-23 wordt er gesproken over de berg Sion, zoals in Psalm 48:3 en Jesaja 14:13.
  Het hoge Noorden wil zeggen buiten de aarde.
  Adam en Eva daalden af na de zondeval ze verdichtten in de vorm, ze werden materie van vlees en bloed, want hun lichaam was als een Licht-kleed volgens Hildegard van Bingen.

  maitreya leeft van-uit de Himalaya daar is zijn luciferische opstandingslichaam en leven geeft aan zijn schijnlichaam waarmee hij zich manifesteert als de valse profeet, vandaar dat de prins-monarch met zijn leger van uitverkoren begenadigden optrekt naar het Oosten.
  Tolkien heeft het over de return of the King en hetgeen feitelijk profetische is …de halfling die stellen zal de daad (of in die strekking en die daad is ook door Nostradamus voorzegd).. en als hij gekroond wordt zien ze pas hoe groot hij is..en ook is zijn lichamelijk vlees dan anders, maar toch nog vlees.

  Piet

  (9 mei 2018 - 22:14)

  Aan Peter,

  Marie Julie Jahenny maakt melding van 2 koningen ..ook enkele andere profetieën.

  Het ziet er zelfs naar uit dat Frankrijk ten oorlog trekt tegen Nederland en zijn kroonprins want Nederland zal uit de EU gaan en dat zal hen zeker niet zinnen.
  En de Leeuw in de profetie van St.Hilarion is koning op het einde van zijn missie..om kort na de Waarschuwing gekroond te worden.
  De lotsbestemming van beider koningen zijn in elkaar verweven en toch als zodanig onderscheiden in de tijd..als twee taferelen op één schilderij.

  Mirmar Groet

  (10 mei 2018 - 12:18)

  Op de Lagere School werd in de jaren zestig nog het onderscheid gegeven tussen mens en dier. Zo hadden dieren een kop en mensen een hoofd. De uitspraak: “Hou je kop!” wordt nog vaak gebezigd, als men vindt dat je je mond moet houden. Je moet wel ‘body’ (‘lichaam’) hebben wil je tegen het snauwen van mensen bestand zijn. Dieren hebben poten, mensen hebben benen. Daarnaast was er sprake van edele dieren, zoals paarden (leven in het wild of ze leven in boerderijen en worden gebruikt bij de paardensport. In Engeland is gokken daarbij normaal. En herten (wild), die hadden een hoofd en benen. Toch wordt daar gek genoeg dan wel vlees gegeten. Je zou dan zeggen, dat doe je dan ook niet.
  De dierenliefde is enorm in de belangstelling gekomen en zelfs moslims kijken daar met afschuw naar, want bijvoorbeeld voor hen zijn honden en katten onrein en zij zullen ze nooit in huis halen. Honden worden daar wel buiten gehouden en gebruikt als waakhond. Voor zover ik weet, was er vroeger in Nederland ook meer sprake van dat honden buiten in een hondenhok waren of in de schuur. Tegenwoordig worden honden binnen gelaten.
  Men kan in de Bijbel verder vinden welke dieren er bij onreine dieren behoren, het is best interessant om daar een studie van te maken, want het zijn er nog best veel. Waarom christenen en vooral katholieken bepaalde Bijbelteksten niet meer serieus nemen, begrijp ik niet. Want waar we niet luisteren naar God, komt er ziekte en dood er voor in de plaats terug. (vogelengriep, koeienziekte(n), verschillende epidemieën bij dieren en tenslotte ook bij mensen).

  Er is op dit moment een programma bezig op TV Nederland 2 TV over een teveel aan mest, en de ammoniak verspreidt zich in de lucht en komt weer in het water terecht. Planten en vissen kunnen dan doodgaan. Er is een discussie gaande naar minder koeien, maar dat schept voor nieuwe problemen voor boeren die graag met vee werken. Wie moeten dan minder koeien en wie mogen koeien behouden.

  Maar wanneer mogen we bepaalde gebeurtenissen wel als straf van God zien en wanneer niet? Want iedereen overkomt wel eens wat, maar dat is tegelijkertijd inherent aan het leven en zeker sinds de zondenval van Adam en Eva.

  Mirmar Groet

  (10 mei 2018 - 12:43)

  Ondertussen wordt de Evolutietheorie ontkracht en daarmee ook het geloof in de ronde aarde. Een en ander zou verband ook houden of je wel of niet in God gelooft en in Zijn Schepping.

  Er is dus nu een verregaande discussie gaande tussen gelovigen in de ronde aarde (vaak atheïsten) en de gelovigen van de platte aarde (dezen geloven vaak nog in God). Er woedt een stille oorlog hierover op You Tube. Van NASA wordt gehakt gemaakt en ook de maanlanding wordt ter discussie gesteld of ze er überhaupt wel zijn geweest. Satellieten zouden niet in de lucht zijn. Toen men dat zei, dacht ik, ja, zou dat misschien kunnen kloppen, want ook hier zijn vele kabels indertijd gelegd vanwege verschillende dingen, zou het via de grond kunnen gaan alles? Maar daar kunnen vaker kabels beschadigd worden, denk ik daarbij ook.

  Er zijn ook wetenschappers (1 Braziliaanse en een paar Engelse Wetenschappers, inmiddels zijn hier ook al video’s van op youtube) die de platte aarde weten te onderbouwen, maar zij worden weerlegd door de andere wetenschappers van de Ronde Aarde. Zij zien het als een complottheorie. Beiden zien het als een bewezen feit dat de aarde respectievelijk rond of plat is. Ook is er inmiddels een video hierover en een discussie tussen beide partijen tegelijk. Het laatste woord is hierover niet gezegd, maar dat als het in kranten komt, waarschijnlijk de gelovigen in de platte aarde meteen als belachelijk worden neergezet door de gelovigen van de ronde aarde.

  Wij zien de aarde maar beperkt met onze eigen ogen, maar meestal allleen door de ogen van de NASA die altijd een ‘ronde Aarde’ laten zien en op ‘wetenschappelijke basis’ het gelijk sowieso aan hun kant hebben. Want wie gelooft er nu nog in de platte aarde? Immers de meesten hebben dat geloof jaren geleden al aan de kant geschoven. Toch zijn er enkelen die daar nooit in hebben geloofd, omdat hun leraar hun hadden gezegd, dat het niet mogelijk is dat de aarde rond is om die en die reden, o.a. redenen vanuit de Heilige Schrift.

  En hoe vaak en vast uit diezelfde hoek, wordt de Bijbel tegenwoordig niet neergezet als een oud boek die je niet meer serieus kunt nemen of als een ‘sprookjesboek’. Een denigrerender term voor Gods Woord, vervat in Het Boek de Bijbel ofwel de Heilige Schrift.

  Hoe diep zijn vele wetenschappers gevallen als zij God ontkennen. Maar een klein handje vol wetenschappers durft wel vragen te stellen en er mee naar voren te komen. Daar is wel lef voor nodig. De Braziliaanse Wetenschapper heeft 7 jaar lang een studie er over gedaan en komt is er sinds kort nog maar, dus sinds 27 of 29 maart jl. mee naar buiten gekomen en heeft een Symposium erover gehouden. Maar ik zie het nog niet erg in het reguliere nieuws verschijnen, behalve 1 keer dus op de TV met het Journaal [NOS].

  Heeft iemand hier al wat van gehoord? Of is er mee bekend met dit vraagstuk?

  Wat de platte aarde betreft is er een video met resp. 40 en een video met 75 Bijbelverzen, waaruit dan zou moeten blijken dat de aarde toch meer plat is en vast staat en zelf niet beweegt. Dat is al 1 zo’n indicatie, omdat wij leren dat de aarde om haar as draait en we constant zien op plaatjes en de globe dat de aarde rond zou zijn.

  A. G. Stinus

  (10 mei 2018 - 19:13)

  Beste Mirmar Groet,

  … Geloof maar niet in kletskoek over een platte aarde enz. De aarde is gewoon rond (afgeplatte bolvorm), daar heeft men alle bewijzen voor. Er is nog niemand van de rand van de “platte aarde” afgetuimeld. Heb vertrouwen in wat beproefde wetenschap vertelt.

  … Je moet niet denken dat alle wetenschappers atheïst zijn.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

   Mirmar Groet

   (11 mei 2018 - 09:01)

   Wat blijft is dat volgens de Bijbel de aarde vast staat en niet zoals de ‘wetenschappers’ zeggen en ons doen laten geloven de aarde rond haar as draait. Zie Kronieken 16:30; Psalm 96:10 en 93:1, waaruit geconcludeerd kan worden dat de aarde vast staat. Hoe het ook zij, de wetenschappers, al dan niet gelovig, hebben de aarde niet geschapen, die eer komt God altijd nog toe. En zo zijn er nog veel meer Bijbelverzen die kunnen aantonen, dat de ‘ronde aarde’ eerder een fabel is dan de Bijbel zelf, wat tegenwoordig best vrij veel mensen durven te beweren.

   Er zijn dus inmiddels mensen die overstag gaan en opgelucht zijn dat de aarde en het heelal niet zo ingewikkeld in elkaar zit dan vele wetenschappers ons doen geloven. En God heeft in Zijn Woord best al veel aanwijzingen gegeven. Bovendien zegt de Bijbel dat je niet op wijsheid van mensen moet afgaan, maar alleen op Hem.

   Misschien een eyeopener?

   Mirmar Groet

   (11 mei 2018 - 09:13)

   In het begin moet men de ‘ronde aarde’ ook kletskoek gevonden hebben, dat was toen nieuw. De aarde moet vals rond of vals plat zijn. Of een vorm hebben als van een kaasstolp met een plank eronder en daaronder als men voortborduurt op een antieke theorie, pijlers met daartussen de hel. De hel is ook een gegeven in de Bijbel, sommigen ontkennen dat liever. Verder vooral veel water op aarde, bluswater misschien om af te koelen van de hete discussies hierover. 😐 Tja … , ik weet het ook niet. Ik heb de aarde in ieder geval ook niet geschapen, daar ben ik te klein en te onmachtig, dat is één ding wat zeker is.

    Peter

    (11 mei 2018 - 12:52)

    Beste Mirmar,
    Als wij als Katholieken de geloofsschat van de Schepper van al wat is, ontvangen hebben is dat niet zomaar iets om aan de “intelligentie” van corrupte en verdwaalde “wetenschappers” over te laten. Wij geloven vast wat God ons geopenbaard heeft, want Hij is de waarheid, de oneindige wijsheid.
    Neem nu, dat de vorm van de aarde nooit was voorgesteld aan de mensen als zijnde een bol in het “al” met melkwegen en onmetelijke stelsels en planeten erin, dan zou er ook nooit een onnozele theorie zijn ontstaan van “evolutie” die de goddelijke openbaring regelrecht als een leugen betitelt.
    Het “evolueren” van het veronderstelde heelal, met het zoeken en veronderstellen van andere levende wezens, is dan ook een regelrechte schande tegenover vers 26 en 27 in hdst 1 van genesis, waar God de mens schept naar Zijn beeld en gelijkenis.
    Deze dwaalleer van een bol in het niets is om de gevestigde waarheid van het Katholiek geloof regelrecht af te breken en niets anders. De mens was geschapen om koning te zijn over de schepping en God te beminnen, te dienen en te loven in een onmetelijke kennis die de mens toen van de schepping had.
    Bij een raadsbesluit van God, na God te hebben geloofd, bemind en gediend te hebben op aarde, zoude mens de eeuwige Godsaanschouwing in de Hemel als beloning krijgen, met ziel en lichaam.
    Deze kennis en waardigheid is dan ook heel sterk verminderd door de erfzonde en de persoonlijke zonden die de mens van God verwijderen.
    Deze gemanipuleerde onzin van miljoenen jaren evolutie, aardbol en onmetelijk heelal met alle waanvoorstellingen, heeft als doel de mens te ontdoen van dit beeld en gelijkenis aan God, zoals Hij de mens schiep en hem een beeld te geven van een mens die zichzelf verheft boven dat beeld en alzo het beeld van de hoogmoed te vestigen dat gelijk is aan het beeld van de vijand van mens en God – Satan. Hierdoor spreekt de mens de woorden uit van de hoogmoedige leugenaar – non serviam – (ik dien u niet) en krijgt hij het beeld van de duivel, daar de mens geen beeld uit zichzelf hebben kan.
    Het Woord van God dat is vlees geworden, moest een lichaam aannemen dat waardig was om de Godheid te ontvangen en het is daarom dat God de waardigheid van de mens bewaard heeft doorheen de aartsvaders tot aan de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods om de mogelijk te hebben om onder ons te leven, te prediken en opnieuw de mens te onderrichten met de H. Sacramenten en uiteindelijk het aller aanbiddelijkst H. Offer op het Kruis te brengen, ten einde de mens opnieuw dit oorspronkelijk beeld terug te kunnen schenken aan deze van goede wil, waarin de Almachtige Majesteit het beeld van Zijn geliefde Zoon erkent.
    Daarom is deze “wetenschappelijke” onzin, met al zijn waanvoorstellingen van “reizen in de ruimte enz…” regelrecht een godslastering en een hemeltergende theorie die zijn oorsprong vindt in de helse ingevingen.
    De H. Geschriften zijn waarachtig evenals de onveranderlijke leer van de Rooms Katholieke Kerk zoals deze reeds meer dan 2000 jaar worden verkondigd.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

  Benjamin Van Dyck

  (11 mei 2018 - 13:20)

  ☩JMJ☩

  Op een bol-aarde zou een gedeelte van de wereldbevolking met de voeten naar Christus gericht gestaan hebben toen Hij ten Hemel opvaarde, want hetgeen op het ene gedeelte van dergelijke aardbol omhoog zou gaan, zou voor mensen op de antipoden naar omlaag gaan. Christus is fysiek verrezen en leeft tot op heden verder in Zijn verrezen, verheerlijkt fysiek Lichaam, en elk fysiek lichaam bestaat binnen fysieke locatie en is dus situeerbaar. Op een bol-aarde zouden sommige mensen zich in hun gebedshouding tot de Heer Jezus Christus dus naar onder moeten richten om werkelijk fysiek naar Hem gericht te zijn, hetgeen volslagen absurd is. Het hemelse boven in de Heilige Schrift zou voor die mensen dus een beneden worden waar zij met hun voeten naar gericht staan. Een monsterlijke, chaotische denkwijze.

  A. G. Stinus

  (11 mei 2018 - 16:09)

  – Mensenlief, wat wordt hier toch allemaal verteld … Net pseudo-wetenschappelijke onzin uit de antieke, pre-christelijke tijd. Recht van de boekenplank met esoterische boeken.
  – Platte aarde ? Dan zou je dat moeten zien als je met een vliegtuig de wereld rond vliegt. Nooit heeft iemand vastgesteld dat de aarde een platte vorm heeft ; ze is ongeveer bolvormig met een omtrek van ongeveer 40.000 kilometer.
  – Het is een reusachtig misverstand dat wetenschap antigodsdienstig zou zijn. Eerlijke wetenschap werkt in een beperkt kader, waarin geen uitspraken over godsdienst of God gedaan worden. Zie wat paus emeritus Benedictus XVI en paus Johannes-Paulus II over de rede en wetenschap geschreven hebben.
  – De katholieke Kerk vindt wetenschappelijk onderzoek zeer goed, zolang het op een ethisch verantwoorde manier gebeurt. Het wetenschappelijk onderzoek laat ontdekken welke fysische wetten God in de natuur ingeschapen heeft, en dat onderzoek kan de mens vooruit helpen (geneesmiddelen, operaties worden mogelijk, gemakkelijker communicatie, …). Zie Catechismus van de katholieke Kerk, bv. 2293-2294, 2820, 1049, 159, 283. Wel waarschuwt de catechismus terecht dat wetenschap nooit kan en mag leiden tot morele normen. Dat is het gebied van de religie.

   Benjamin Van Dyck

   (11 mei 2018 - 19:04)

   ☩JMJ☩

   De kosmologie van Mozes heeft niets te maken met esoterie en pre-christelijk paganisme; enkele Kerkvaders die ik onmiddellijk vanuit mijn hoofd kan opnoemen die niet aan een aardbol geloofden zijn Sint Hiëronymus, Sint Athanasius van Alexandrië en Sint Johannes Chrysostomus. Dat waren geen “esoterische, pre-christelijke heidenen”, maar Heilige Kerkvaders. De gedachte van een bol-aarde die rond een gigantische zon vliegt is daarentegen wel gegroeid uit het heidendom, en werd ontworpen als kader voor de afgodische zonnecultus.

   Als u “met een vliegtuig de wereld rond vliegt”, dan vliegt u in werkelijkheid in een cirkel. Als u over Antarctica vliegt, en u blijft zuidwaarts gaan, dan komt u uiteindelijk aan de bergketen die de Aarde omringt en afsluit; het Firmament raakt de uiterst hoge toppen van die bergen, die een ondoordringbare muur vormen, en houdt op die manier de Wateren boven het Firmament gescheiden van het Aardoppervlak, zoals in Genesis staat. De VN verbiedt ons echter om naar Antarctica te gaan. Ook met een vliegtuig er naartoe vliegen wordt verboden gezien het luchtruim gemilitariseerd is.

   Had de Aarde bolvormig geweest volgens de omtrek die de NASA-pseudowetenschap geeft, A. G. Stinus, dan zou u op een bepaald aantal kilometers afstand een bepaald aantal centimeters aardbuiging moeten vinden; maar men gaat die gewaande aardbuiging zoeken en men vindt er simpelweg geen. Dat komt omdat de Aarde niet bolvormig is. Professor Auguste Piccard beschreef overigens de Aarde als er uitziende als een “platte schijf” met opgetrokken uiteinden.

  Peter

  (11 mei 2018 - 18:33)

  Meneer Stinus:
  Wel hier is dan uw wetenschap!
  Uw citaat: “Nooit heeft iemand vastgesteld dat de aarde een platte vorm heeft ;”
  Indien de aarde een bol is, hoe kan het dan zijn dat grote wateroppervlakten gewoon vlak zijn, daar waar ze een, door de aantrekkingskracht van de bolvormige aarde, eveneens deze kromming zouden moeten weergeven?
  Gemeten en vastgesteld: https://www.youtube.com/watch?v=MAEezQx58mU
  https://www.youtube.com/watch?v=hIHPi2rVVOw
  In verband met vliegtuigen? https://www.youtube.com/watch?v=NV1X6JOnmQg
  Satellieten? Bestaan die of niet? https://www.youtube.com/watch?v=4dAESYkflOU
  En veel meer, als u toch de wetenschap ermee wilt betrekken, beste Stinus.

  Eric

  (12 mei 2018 - 06:36)

  Aan Benjamin Van Dyck.
  Mijns inziens gaat het hier om de strijd van de ambtelijke ingesteldheid tegen de Levende H.Geest.
  https://towardsthenewcreation.com/2018/04/21/the-new-priesthood/ – LET WEL: dit verandert niets aan de RKK en aan de Tridentijnse H.Mis, alles zal op aarde steeds hetzelfde blijven!

  Mijn vader en een collega moesten na hun pensionering vaststellen dat al hun werk voor landbouw en veehouderij niet alleen tevergeefs was maar bovendien tegennatuurlijk. Beiden waren zeer ambtelijk ingesteld en alles wat naar ‘geest’ verwees was voor hen fantasie. Een (moderne) mis moest voor hen vooral een plechtige indruk maken en abortus was een eindeloos te overwegen vertwijfeling. Mijn moeder daarentegen bad voortdurend.

  Piccard in een betrekkelijk eenvoudige ballon steeg uiteindelijk tot 23 km hoogte. Dit moet toch herhaald kunnen worden en liefst uiterst zuidelijk en dan kan men met de huidige middelen misschien harde bewijzen leveren.

  Het ISStation vliegt op ongeveer 355 km aan 27.744 km/u en kan blijkbaar gevolgd worden door iedereen die een niet al te grote telescoop bezit. Ik heb noch de middelen noch de tijd om dit zelf te doen, maar het zou niet al te veel moeite kosten om wereldwijd Christenen met een technische aanleg ertoe te krijgen samen te werken en na te gaan of dit inderdaad mogelijk is want dan kan definitief worden vastgesteld dat het ISS niet in een cirkel boven de platte aarde vliegt vermits (als ik dit goed begrijp) dit niet mogelijk zou zijn zonder enorme hoeveelheden brandstof.

  Zonder bewijzen hoef ik deze dingen niet te geloven!

   Benjamin Van Dyck

   (12 mei 2018 - 10:59)

   ☩JMJ☩

   Er bestaan geen “ruimtestations”, Eric, en ook “de ruimte” zelf bestaat niet. De beelden die NASA laat zien zijn vals en worden hier op de grond gemonteerd. U denkt toch zeker ook niet dat de “ruimtemasonnen” werkelijk rondgelopen hebben op de maan? Bekijk de foto’s van eind jaren zestig van de “masonnen op de maan” eens in 2018 en lach u krom.

   De VN lacht de mensen in hun gezicht uit door een “azimutale” kaart als logo te hanteren; het gaat dan om een theosofistische versie (een valse dus) van “platte aarde” met Hyperborea (Noordpool) als centrum, terwijl in werkelijkheid de Christelijke weergave met Jerusalem als centrum correct is. Maar het feit blijft dat de VN het in uw gezicht drukt dat de Aarde geen bol is. De maçonnieke leiders weten dat de Aarde niet bolvormig is, en hebben decennia geleden de 33ste graad vrijmetselaar, Admiraal Byrd, naar Antarctica gestuurd om er te exploreren. Kort daarna werd het Antarctisch Verdrag gesloten (de tekst staat op een officiële pagina op het internet) met de bedoeling de wereldbevolking af te weren van er naartoe te gaan. Het lijkt er op dat de sekte met Operation Fishbowl geprobeerd heeft om het Firmament te doorbreken; zoals hun vader, Nimrod, willen zij de hemel bereiken (toren van Babel) met hun hoogmoed, en zij zitten waarschijnlijk in de waan dat zij de Hemel der Gezegenden kunnen binnendringen en, absurde en blasfemische gedachte, God kunnen onttronen (vergeet niet, het zijn satanisten – hun verstand is verduisterd en afgestompt door het kwaad).

   Albert Pike, 33ste graad vrijmetselaar van de Schotse ritus, schreef in zijn in zijn “Morals and Dogma”: “The SQUARE is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane.”

   Buzz Aldrin is eveneens een 33ste graad vrijmetselaar van de Schotse ritus. Aldrin, die beweert “naar de maan” te zijn geweest, gelooft dus zelf niet aan een “aardbol”.

   Benjamin Van Dyck

   (12 mei 2018 - 11:12)

   ☩JMJ☩

   Nikola Tesla zou afgestapt zijn van het aardbol-systeem, maar ik weet niet of het citaat dat aan hem toegeschreven wordt verifieerbaar is als komende van hem.

  Eric

  (12 mei 2018 - 08:48)

  Zelfs met bescheiden amateurmiddelen:
  – amateur radio-astronomie: dit zijn geen NASA-leugens!
  http://home.kpn.nl/huiu55wi/huis2.htm Gewoon in de wei!
  http://home.kpn.nl/huiu55wi/result.htm resultaten
  http://home.kpn.nl/huiu55wi/werkw.htm werkwijze
  http://home.kpn.nl/huiu55wi/12GHzres.htm resultaten

   Peter

   (12 mei 2018 - 12:10)

   Beste Eric,
   Hierbij een link van KLM piloten die u laten zien dat er geen radar is boven de oceanen. Indien deze radiogolven boven de oceanen niet kunnen uitgezonden en ontvangen worden, hoe kan er dan aan de hand van “geruis uit de ruimte” vastgesteld worden dat het “geruis” afkomstig is van een “ster, planeet”? Eveneens is er geen GPS boven de oceanen.
   Kijkt u zelf maar hoe de routes van vliegtuigen boven de oceanen op voorhand hun vliegroute moeten samenstellen, dat niet het geval is bij vluchten boven land.
   https://www.youtube.com/watch?v=fwqEe0XkggI

    Eric

    (12 mei 2018 - 19:39)

    Peter, het spijt me dat ik je ongelijk moet geven.
    1- Radar kan wel een flink eind over zee uitstralen maar de reflektie van het signaal verzwakt dan zodanig dat het niet of nauwelijks terug opgevangen kan worden en dus nutteloos. Daarom had men eertijds speciale radarschepen en radiotelescoopschepen nodig om de eerste satellieten en de nepmaanvluchten te kunnen volgen. USA-militairen beschikken over een kleine shuttle, mogelijk is dat ook nep?
    2- GPS noemt men GPS boven land en GNSS boven zee, kortom satellite navigation.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Navigation
    3- Geen enkel vliegtuig boven 20 meter kan en mag nog willekeurig vliegen, levensgevaarlijk!
    4- Indien deze satellieten boven een platte aarde moeten cirkelen blijft nog steeds de vraag waar zij hun brandstof vandaan halen vermits zij niet zouden kunnen genieten van door hun hoge snelheid veroorzaakte middelpuntvliedende kracht, zoals de aarde zelf rondom de zon.
    5- Radiotelescopen zijn interessanter dan optische telescopen en beide combineren geeft extra data.
    6- Eender welke onderzoekers in vroegere tijden moesten het met povere middelen stellen, tenminste dat is wat wij veronderstellen want er is ook nog zoiets als inspiratie en dat is uiteindelijk ook deel van het werk van de H.Geest die ons naar mondjesmaat schenkt wat wij aankunnen.
    — Sommigen blijven een beetje achter maar devotie is zoveel belangrijker dan technische kennis (dat toonden mijn ouders me onbewust).

  A. G. Stinus

  (12 mei 2018 - 10:07)

  Hallo Peter (11 mei 2018 – 18:33) en anderen,

  – De kerkvaders hebben zich bezig gehouden met godsdienst en theologie, en niet speciaal met grondige studies over fysica en aardrijkskunde.

  – Peter. Je vraagt : “Indien de aarde een bol is, hoe kan het dan zijn dat grote wateroppervlakten gewoon vlak zijn, daar waar ze een, door de aantrekkingskracht van de bolvormige aarde, eveneens deze kromming zouden moeten weergeven?”. De “wateroppervlakken” op de oceanen zijn niet echt vlak, maar hebben op grote schaal de bolvorm. Maar omdat je niet al te ver kunt kijken op zee, LIJKEN ze alleen maar vlak. Toch is het volgende bekend … Als een schip zeer ver in zee vaart, dan lijkt het in het water weg te zakken, en zie je tenslotte alleen maar de masten en schouwen. Dat komt door de bolvorm van de aarde.

  – Ik hoop dat dit forum niet al te veel bezocht wordt door atheïsten. Want die hebben dan weer munitie om de christelijke gelovigen af te schilderen als achterlijken …

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Benjamin Van Dyck

   (12 mei 2018 - 11:49)

   ☩JMJ☩

   Zelfs met laserstralen heeft men geen buiging gevonden op water tussen lange afstanden.

   Het verdwijnen van schepen aan de horizon heeft niets te maken met een gewaande aardbuiging, maar het komt simpelweg door de beperktheid van het oogzicht. Wanneer u met een camera “inzoomt” ziet u het schip gewoon terug zoals voorheen, hetgeen onmogelijk zou zijn indien de Aarde een bol zou zijn. De horizon is trouwens de horizon omdat zij horizontaal is.

    Yukio

    (12 mei 2018 - 18:24)

    Heerlijk die discussie tussen Van Dijck en A.G.Stinus! Kan de laatste ook eens ervaren hoe het is om tegen iemand te praten die ‘in denial’ (= Freudiaans afweermechanisme) is over evidenties. ]
    [Toelichting: A.G.Stinus is ‘in denial’ over het contrair gaan van Vaticanum II op enkele essentiële, Traditionele geloofspunten. En voor A.G. Stinus is Van Dijck ‘in denial’ over de bolvorm van de aarde.]

     Mirmar Groet

     (12 mei 2018 - 21:13)

     Destijds ging men ook in de ontkenning van de platte aarde en Galileo werd er nog om veroordeeld door dezelfde Kerk. Postuum krijg de Kerk nog gelijk dat ze Galileo met de ronde aarde afwijzen. Er zijn nieuwe wetenschappers die de wetenschappers van de ronde aarde nu onder kritiek stellen.

     Het is inmiddels een stille oorlog op Internet en vooral op you tube. Ze gaan zelfs met elkaar in gesprek. Ik vind het verrassend, dat nu de bolvorm van de aarde ter discussie wordt gesteld. Vooral in het licht van de Heilige Schrift krijgen de ‘Flat Earthers’ bijval van minstens 75 Bijbelverzen. Als men het dan nog ontkennen wil, wie heeft dan een bord voor de kop? En het komt vooral van de kamp van de voorstanders van de Ronde Aarde (Globe Earth) die de Bijbel als Sprookjesboek betitelen en het een oud, antiek boek vinden, waar je geen waarde meer aan zou moeten geven. Zo denigrerend praat men over de Bijbel. Vaak zijn het atheïsten van de harde lijn.

     Dus ik geef de studiebollen voor de platte aarde het voordeel van de twijfel en aan de bolle aarde ben ik inmiddels aan beginnen te twijfelen of zij wel de waarheid gesproken hebben. In mijn beleving klopt er iets niet aan de bolle aarde, maar ik ben geen wetenschapper. Maar hebben wetenschappers altijd per definitie gelijk? En wat als zij verkeerde berekeningen hebben gemaakt dat nu al jaren als waarheid wordt gezien? Men borduurt er op voort en dan krijg men automatisch nog meer vergissingen, al dan niet met opzet. Laten we even aannemen dat het om een vergissing ging en niet om een bewuste leugen. Maar men spreekt nu al over de Grote Misleiding (in de laatste 100 jaar). De nieuwe misleiding van de Aliens komt er nog aan, ook te vinden op You Tube, je weet niet wat je ziet en ik zou iedereen afraden hun kinderen en ook zelf er naar te gaan kijken, want dat houdt naar mijn mening niemand vol, laat staan dat je nog in staat bent de ondertiteling te lezen. Wegklikken is dan de enige oplossing, als je die knop tenminste dan ook nog kunt vinden. Huiveringwekkend!

     De tijd zal het verder leren. Houd ogen en oren dus goed open!

  Peter

  (12 mei 2018 - 11:16)

  Meneer Stinus,
  In uw vorige reactie haalde u de wetenschap erbij. Nu heb ik u uw wetenschappers aan het woord gelaten, in de links die ik u heb toegestuurd. Nu is het dat de Kerkvaders zich daar niet mee bezig hielden.
  Maar de Kerkvaders verheerlijkten God door Hem te loven voor al het geschapene volgens Gods openbaringen. Het geschapene betekend het al het zichtbare en het onzichtbare. Dus ook wat in mensentaal, fysica en aardrijkskunde, betreft.
  Ook wat het schip, dat achter de horizon zou verdwijnen uit uitvoerig in de u toegestuurde links bewezen dat het fout is, en dat er helemaal niets verdwijnt achter de horizon. Maar hierbij bewijst u dat, zoals gewoonlijk op dit forum, u zich nog niet eens de moeite getroost hebt om dit videomateriaal te bekijken.
  Zoveel bewijzen en dan nog ontkennen is een bewijs aan hoogmoed.
  Nogmaals, als de wereldmachten nu dit zou toegeven, dan zouden hun leugenbergen instorten als kaartenhuisjes. Geen heelal en bolvormige planeten en melkwegen enz… = geen evolutieleer, en een bevestiging dat de H. Schrift de waarheid is. De waarheid is als een leeuw, ze heeft geen verdediging nodig, laat ze los en ze verdedigt haar zelf.
  Nu dit nog, wat interesseert het mij als gans de wereld (atheïsten, modernisten, en leugenaars) mij verachten omwille van de waarheid. Slechte salon-katholieken zijn bang om veracht en bespot te worden.
  Weet dan dit:
  Mat 5:11 Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
  Mat 5:12 Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.
  Mat 5:13 Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout smakeloos wordt, waarmee zal men het zouten? Het is nergens meer goed voor, dan om weggegooid te worden, en door de mensen te worden vertrapt.
  Mat 5:14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die boven op de berg is gelegen, kan niet verborgen blijven.
  Mat 5:15 Ook steekt men geen licht aan, om het onder de korenmaat te zetten; maar op de kandelaar, om het te laten schijnen voor allen, die in huis zijn.
  Mat 5:16 Zo moet ook uw licht voor de mensen schijnen, opdat ze uw goede werken mogen zien, en uw Vader verheerlijken, die in de hemel is.
  Mat 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet komen opheffen, maar volmaken.
  Mat 5:18 Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  Piet

  (12 mei 2018 - 22:38)

  Aan Eric,

  De site waar jij naar verwijst: https://towardsthenewcreation.com/2018/04/21/the-new-priesthood/ ..dat klopt niet, dat is mis-leiding..dat komt zelfs uit de hel.

  De Jezus en Maria die daar spreken zijn vals.
  Het lijkt op de sacramentele ontkenning van de reformatie en zijn “vergeestelijking” daarvan … feitelijk is het het zelfde.
  Je loopt op de verkeerde weg….!!!

  Piet

  (12 mei 2018 - 23:04)

  Aan Eric..

  Via google translate het volgende: ..

  Wanneer de oogst is voltooid, zullen de getrouwe broeders en zusters zich zichtbaar manifesteren voor de hele mensheid van de aarde, en daarna zal ik komen. Er zal niet veel tijd zijn tussen hun manifestatie en Mijn komst: ik zal alleen de minimale tijd toestaan ​​die onmisbaar is voor de bekering van de laatste en niet meer.

  -Zichtbaar manifesteren- ze bedoelen natuurlijk de gevallen engelen “onze broeders, de buitenaardsen in het universum”…en dan wil nog niet eens verder spitten.

  Eric

  (13 mei 2018 - 05:34)

  Aan Piet.
  Letterlijk alles in het leven draait om je persoonlijke openheid voor de H.Geest.

  Mensen als AGStinus draaien om de H.Geest heen alsof Hij hen zou kunnen schaden.

  Bewonderenswaardige mensen als Benjamin Van Dyck staan evenwel onvoldoende open voor de H.Geest daar zij teveel ambtenaar en/of kamergeleerde zijn en klaarblijkelijk te weinig of zelfs geen voeling hebben met de natuur.

  In de natuur kan men de aanwezigheid van God waarnemen. Om dat te kunnen ervaren moet men durven de wereld los te laten. Daarvoor betaalt men de prijs van algemene miskenning en wordt men een randfiguur. De maatschappij is nu eenmaal meedogenloos.

  De apostelen handelden vanuit een Geestelijke band. Dat is niet hetzelfde als het diepere bewustzijn dat sommige aardse mensen genieten. Een groot intellectueel die kloosterling en misschien ook priester wordt en die beschikt over dat dieper aanvoelen is daarom nog lang geen apostel. Dat is het grote misverstand van veel kerkvaders van wie men beweert dat zij door de Geest geleid worden terwijl daar volgens mij op geen enkele wijze iets van waargenomen kan worden.

  Daarom zullen degenen die naar de Apostolische band met de H.Geest verlangen, omdat zij die herkennen en erkennen, opgeheven worden naar een betere wereld. Dit wordt herhaaldelijk gesproken door vele Katholieke profeten en kan vanwege de zuivere aard van het onderwerp geen duivelswerk zijn.

  Want Satan, Lucifer, wil je juist verduisteren en naar beneden trekken en hij doet dit altijd herkenbaar op de meest vulgaire wijze, desondanks tracht hij nieuwe misleidingspogingen en altijd is zijn woord de leugen zelf. Satan drijft je naar wereldse erkenning en wereldse overheersing, hij streelt je ego, hij verwent je en als je zogezegd gezonde wortels hebt in het maatschappelijk leven kan je een groot politicus, zakenmens, geleerde, kunstenaar of kerkheer worden en krijg je deel aan het misleidingswerk.

  — Op aarde echter zal alles hetzelfde blijven en daarom is het nieuwe priesterschap niet van deze wereld.

  A. G. Stinus

  (13 mei 2018 - 11:04)

  Aan de believers in de platte aarde …

  – Het is echt onverstaanbaar dat er in de 21ste eeuw nog mensen zijn die afzweren dat de aarde rond is … Die referenties naar internetsites zeggen niets. Met internet kan je van alles bewijzen. Er zijn ook mensen die spoken of engelen zien, en dat “bewijzen”. Er zijn ook mensen die niet geloven dat er mensen op de maan geweest zijn, en dat “bewijzen”. Jongens toch.

  – Als men met een vliegtuig rond de aarde vliegt, komt men tenslotte op dezelfde plaats terecht, en ziet men de aarde overal ongeveer vlak. Wat we tijdens het vliegen zien is een stukje van de grote aardbol, en doordat de aarde zo groot is, ziet dat stukje er tamelijk vlak uit. De aarde is dus een grote bol.

  – Het schip in de verte op zee, daar zien we tenslotte alleen nog de schouwen van. Natuurlijk, je kijkt vanop de kant in een vlak ; het schip vaart op de aardbol rond, en komt na een tijd onder het vlak te liggen waarin we kijken. Pure meetkunde.

  – Met driehoeksmeting en waarnemingen kunnen we vaststellen dat de aarde ongeveer rond is.

  – Reeds in de middeleeuwen hadden de mensen al door dat de aarde rond was. Ook Columbus had het door. Zijn een aantal mensen echt terug aan het gaan naar antieke tijden, waarin de wetenschap nog nergens stond ?

  AGSt.

   Benjamin Van Dyck

   (13 mei 2018 - 12:38)

   ☩JMJ☩

   Wanneer u de Aarde rondvliegt, en u komt op dezelfde plaats terecht, dan is dat omdat u in een cirkel gevlogen bent en niet omdat de Aarde een bol zou zijn. Zeemannen die vroeger de Aarde rondvoeren begrepen niet waarom hun coördinaten van geen kanten klopten en waarom hun tochten veel langer duurden dan voorzien; dat komt omdat zij de Aardcirkel rondvoeren, en niet een gepretendeerde aardbol.

   Citaat A. G. Stinus: “Het schip in de verte op zee, daar zien we tenslotte alleen nog de schouwen van.”

   Zoom in met een camera, en u ziet het schip in haar geheel terug. Dat kan niet op een aardbol.

   Citaat A. G. Stinus: “Reeds in de middeleeuwen hadden de mensen al door dat de aarde rond was.”

   In de Middeleeuwen, zoals in de Christelijke Oudheid, waren er sommige mensen die dachten dat de Aarde een bol was, maar anderen verstonden dat dit niet het geval was (en dan weet ik momenteel nog niet zeker of de meesten die een aardbol aannamen eveneens het absurde idee van bewoonde antipoden aannamen). De Romeinse Catechismus van het Concilie van Trente, die trouwens veel gezagvoller is dan de moderne catechismus die u steeds citeert, bevestigt bij de explicatie van het Symbolum dat de traditionele kosmologie correct is, zoals ik reeds aantoonde op deze pagina.

   Pars I – De primo symboli articulo – De terrae creatione:

   “At vero terram etiam super stabilitatem suam fundatam Deus verbo suo iussit in media mundi parte consistere, effecitque, ut ascenderent montes, et descenderent campi in locum, quem fundavit eis: ac, ne aquarum vis illam inundaret, terminum posuit, quem non transgredientur, neque convertentur operire terram. Deinde non solum arboribus, omnique herbarum, et florum varietate convestivit, atque ornavit, sed innumerabilibus etiam animantium generibus, quemadmodum antea aquas, et aera, ita etiam terras complevit.”

   Dat het in de belangrijkste catechismus staat van de Latijnse Kerk toont aan dat kosmologie welzeker theologisch relevante aspecten bezit, in tegenstrijd met wat u beweerd heeft.

   Waarom, A. G. Stinus, denkt u dat in de oudste tijden ieder volk een versie van “platte aarde” had, vooraleer bepaalde heidenen in het Oosten er op een gegeven moment een bol van begonnen te maken? Omdat de traditionele kosmologie doorgegeven werd van Adam tot Noë, die het vervolgens doorgaf aan Sem, Cham en Jafet, de stamvaders van de post-diluviaanse generaties. De heidense volkeren corrumpeerden de Genesis-narratie, maar bleven niettemin universeel een “platte aarde” behouden, ofschoon het gepaganiseerde versies waren. De Noordse heidenen, bijvoorbeeld, hebben van de door mensen bewoonde wereld “Midgard” gemaakt, van Eden hebben zij “Asgard” gemaakt, van de Boom van Kennis “Yggdrasil”, en van het serpent dat Eva tot zonde bracht het rode serpent of de rode draak “Nidhogg”. In een zucht naar nieuwigheden hebben latere heidenen een aardbol-systeem geïntroduceerd dat zich nestelde in de Griekse wereld, waardoor sommige Christenen, maar lang niet allen, dat systeem overnamen toen de Grieken gekerstend geworden waren. Adam, echter, de eerste mens en de eerste Christelijke gelovige, had de hoogste kennis zowel van theologische als van natuurwetenschappelijke domeinen die een mens kan bezitten op Aarde, terwijl de intellecten van de heidenen die een aardbol verzonnen hadden zo verduisterd en gedesoriënteerd waren dat zij de meest verachtelijke en misdadige schelmen in de geschiedenis verafgoodden in hun tempels. Pythagoras, een krankzinnige die kwam vertellen dat men op een aardbol stond die samen met de zon rondom een onzichtbare vuurhaard draaide, wordt “toevallig” publiekelijk opgeëist door de vrijmetselaars als zijnde één van hen die geïnitieerd werd in de satanische mysteriën van Babylon en Egypte. Ik belijd hetgeen Adam beleed, en niet de dixits van die raaskallers uit de heidenwereld.

   PS: Als u werkelijk denkt dat mensen in een buitenaardse “ruimte” “op de maan” rondgewandeld hebben, dan zegt dat alles over de manipuleerbaarheid van uw geest. U denkt dus werkelijk dat Nixon met zijn telefoon naar ergens buiten de Aarde aan het bellen was toen hij met de “astronauten” aan het spreken was? Arme stakker! De maan is geen solide massa in een zwarte “ruimte” waar u op kunt lopen, maar een fysische lichtsubstantie die zich binnen de aardse hemel bevindt; een lamp voor de Aarde des nachts dus. Wanneer u de maan overdag ziet is zij duidelijk doorzichtig.

  A. G. Stinus

  (13 mei 2018 - 20:01)

  Beste Benjamin VD,

  – Spijtig hoor, maar uw kennis van wetenschap en meetkunde is werkelijk nihil, en staat op het niveau van de oudheid. Als men in een cirkel rond de aarde vliegt en de aarde is plat, dan zal de aarde schijnbaar van vorm veranderen : de ene keer plat, de andere keer de vorm van een cirkel of ellips. Dat gebeurt niet : de aarde ziet er altijd bij benadering een plat vlak uit, omdat men continu een cirkelvormig stuk van de aarde ziet, en de aarde zeer groot is.

  – Als je naar een schip kijkt dat op de einder wegvaart op zee, zal je op het einde alleen nog de schouwen en mast zien, en daarna niets meer. En als je dan een verrekijker neemt of het op camera vastlegt ? Dan zal je nog beter zien. Je moet door serieuze mensen vastgestelde feiten (die je ook zelf kunt vaststellen) geloven, en geen zotte verhaaltjes van zonderlingen of bedriegers . Zoals je misschien weet kun je filmpjes op YouTube enz. zo veel vervalsen als je wilt, en dan kun je naïeve mensen van alles wijsmaken.

  – Als je aan zeelieden vertelt dat de aarde vlak en niet rond is, zullen ze in een grote lach schieten. Hun kaarten, dat zijn afbeelden van een stuk aardbol op een plat vlak, en dat volgens een bepaalde projectiemethode berekend. Mercator was iemand die zulke kaarten maakte.

  – Volgens jou moeten dus de leerplannen in de lagere school gewijzigd worden, want de aarde is niet rond volgens u … En alle wereldbollen met daarop de continenten getekend moeten dus volgens jou vernield worden (want bedrog) … Je gaat veel werk hebben … Wanneer richt je een actiegroep op om deze zware vergissingen recht te trekken ?

  – Als de aarde plat is, kun je onmogelijk goed het verloop van dag en nacht verklaren … Het zoveelste bewijs dat een platte aarde tot het rijk der fabeltjes behoort.

  – Concilies van de katholieke Kerk zijn alleen onfeilbaar als het gaat over geloof en zeden, en niet als het gaat over de vorm van de aarde. De wetenschap moet zich ontfermen over de vorm van de aarde, en die is zeer uitvoerig bestudeerd in het verleden en recent. De aarde heeft de vorm van een bol die aan 2 kanten licht afgeplat is.

  – U gelooft dus niet dat de Amerikanen op de maan geland zijn ? Tja … Hopeloos … En de maan is volgens u geen solide bol maar “een fysische lichtsubstantie die zich binnen de aardse hemel bevindt”. Hopeloos, hopeloos, hopeloos …

  Toch beste groeten, Au. Gu. Stinus

   Benjamin Van Dyck

   (14 mei 2018 - 02:38)

   ☩JMJ☩

   Mijn kennis van meetkunde, A. G. Stinus, is ongetwijfeld niet groot, maar eveneens is uw kennis van theologie klein, en ik weet – God zij gedankt – met absolute zekerheid vanuit de theologie dat de aarde geen bol is. U pontificeert over theologische onderwerpen waar u zeer weinig over weet.

   Citaat A. G. Stinus: “Als je naar een schip kijkt dat op de einder wegvaart op zee, zal je op het einde alleen nog de schouwen en mast zien, en daarna niets meer.”

   Wanneer u vervolgens inzoomt met een camera, dan ziet u het gehele schip terug zoals voorheen met uw blote ogen. Indien u het niet gelooft, waarom probeert u het dan zelf niet?

   Citaat A. G. Stinus: “Als je aan zeelieden vertelt dat de aarde vlak en niet rond is, zullen ze in een grote lach schieten.”

   Alsof ik nog niet door had dat de meeste zeelieden denken dat de aarde een bol is. Dat is geen argument.

   Citaat A. G. Stinus: “Wanneer richt je een actiegroep op om deze zware vergissingen recht te trekken ?”

   Omdat volgens u de hele wereld naar mij gaat luisteren, zeker? Het is niet omdat iemand een standpunt heeft, dat hij een “actiegroep” moet oprichten. Het woord “actiegroep” klinkt trouwens vreselijk activistisch en democratistisch.

   Citaat A. G. Stinus: “Als de aarde plat is, kun je onmogelijk goed het verloop van dag en nacht verklaren …”

   Onzin. De zon is veel kleiner dan u denkt en heeft haar koers binnen het aards luchtruim; wanneer hij een bepaald deel verlicht is een ander deel niet door hem verlicht. Zoals eerder gezegd, overigens, wordt het fenomeen van de middernachtzon alleen in het Noorden gezien en nooit in het Zuiden; op een aardbol had het gezien moeten worden én in het Noorden én in het Zuiden.

   Citaat A. G. Stinus: “Concilies van de katholieke Kerk zijn alleen onfeilbaar als het gaat over geloof en zeden, en niet als het gaat over de vorm van de aarde.”

   Concilies van de Katholieke Kerk spreken in feite alleen over Geloof en Moraal. Er wordt geen Concilie geconvoceerd om over de Ronde van Frankrijk te delibereren. Maar ik herhaal hetgeen ik tot Peter schreef: “Kosmologie is ongetwijfeld theologisch relevant; anders zou er niets over geschreven geweest zijn in de Romeinse Catechismus bij de explicatie van de Apostolische Geloofsbelijdenis.” Het Symbolum Apostolorum is, u leest het goed, een GELOOFSBELIJDENIS; een belijdenis van het Katholiek Geloof dus. Wanneer er dus bij de uiteenzetting van de artikelen gesproken wordt over de aarde als middelpunt van de wereld, gefixeerd op fundamenten, dan gaat het daar over een Katholieke kosmologie die door de uiteenzetting tot de Apostolische Geloofsbelijdenis gerekend wordt.

   Citaat A. G. Stinus: “De aarde heeft de vorm van een bol die aan 2 kanten licht afgeplat is.”

   U, een feilbaar mens, zegt dit, terwijl God, Die onfeilbaar is, iets anders geopenbaard heeft door Zijn Profeet, Mozes. God heeft gelijk; u niet.

   Citaat A. G. Stinus: “Hopeloos, hopeloos, hopeloos …”

   Zegt de man die gelooft dat Nixon een telefoongesprek gehad heeft met mannekes op de maan. Voor alle zekerheid; u bent toch wel op de hoogte dat Star Wars fictie was?

  Peter

  (13 mei 2018 - 22:17)

  Meneer Stinus,
  Ik onderschrijf volledig wat Benjamin hierboven in zijn reacties heeft geschreven.
  U echter bent te lui om een onderwerp onder de loepe te nemen en er met een gezonde denkvermogen over te debatteren. Een link of aanhalen van teksten uit het Magisterium van de K. Kerk (natuurlijk tot 1962) zijn voor u kletskoek en u bent dan diegene die zegt waar deze teksten van heilige concilies door de eeuwen heen ex cathedra zijn of niet. Wie bent u om zulk een misleiding hier op dit forum te plaatsen? Hoogmoed!
  Benjamin schreef: “U denkt dus werkelijk dat Nixon met zijn telefoon naar ergens buiten de Aarde aan het bellen was toen hij met de “astronauten” aan het spreken was? Arme stakker!”
  Inderdaad.
  Kent u iets van computers, Meneer Stinus? Wel dan dit.
  En weet dan dat main computer center van NASA toen (1969) vier IBM 360/95 waren, 2 MIPS waren (als alles goed ging) en hadden een opslag capaciteit van 1 Mb. Uw GSM is op zijn minst 500 MIPS en 1.000 Mb.
  En zo’n onbenullig ding zou zeer complexe berekeningen gemaakt hebben voor “een vlucht heen en terug” naar de maan?

   Benjamin Van Dyck

   (14 mei 2018 - 01:02)

   ☩JMJ☩

   Kosmologie is ongetwijfeld theologisch relevant; anders zou er niets over geschreven geweest zijn in de Romeinse Catechismus bij de explicatie van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

   De meesten willen het onderwerp niet nuchter bestuderen, en de woorden “platte aarde” brengen in velen een karikaturaal beeld naar boven alsof het om een soort van platte, cirkelvormige schijf zou zijn die gelijk een pannenkoek ergens rondzweeft, en waar men van de rand kan vallen. Dat is een belachelijke parodie van waar het werkelijk om gaat. De aarde is een afgesloten domein, afgesloten door een ondoordringbaar firmament dat een gigantische bergketen aan de uiteinden van het vierhoekig Antarctisch plateau als fundament heeft.

   Wat ik gezegd heb betreffende inzoomen met een camera op een schip dat aan de horizon verdwenen is kan gemakkelijk getest worden door gewone mensen. Als iemand het niet wil geloven, wat weerhoudt hem dan om het zelf te proberen? Mensen die met leugens geïndoctrineerd zijn reageren echter dikwijls met een reflex van zenuwachtig spotten of panische razernij wanneer hun valse zekerheden aangevallen worden. Mathieu Albert schreef een tijd geleden over paradigmaverschuivingen; afstappen van de gedachte van een bolvormigheid van de aarde is echter één van de grootste paradigmaverschuivingen die een mens kan ondergaan, want het gaat over het afstand doen van een vals idee over de zichtbare wereld waarin een mens leeft, waarmee hij van kleins af aan constant gedrild wordt om te denken dat het een evidentie is.

   De gepretendeerde “maanlandingen” in de jaren zestig zijn een schrikwekkend voorbeeld van hoe ver hersenspoeling kan gaan. Wanneer u in deze tijd naar die oude foto’s van de “maanlandingen” ziet, dan is het moeilijk om de lach in te houden. Het zijn beelden die rechtstreeks uit een ondertussen verouderd Playstation-spel hadden kunnen komen; het is hilarisch. Toch zijn er nog mensen die dat geklungel uit de jaren zestig serieus nemen; het toont aan hoe kneedbaar de wereldmaçonnerie de volksmassa gemaakt heeft.

   Dat ding in die oude foto’s waar ze van zeggen dat ze ermee naar de maan geweest waren ziet er uit als opeengestapelde wasrekken overtrokken met zilverpapier. En dan Nixon met zijn telefoon, van wie ze beweren dat hij aan het bellen was met mannekes op de maan alsof hij een pizza aan het bestellen was. Op YouTube, onder een video met die Nixon-beelden, was er iemand die zei dat hij in zijn broek gepist had van het lachen bij het zien van die beelden.

  Eric

  (14 mei 2018 - 05:03)

  Men moet met diepe spijt vaststellen dat de standpunten verhard worden.

  Aan Peter:
  een computer is niets anders dan een doodgewone rekenmachine die in essentie niets anders aankan dan de vier basisbewerkingen. Reeds met jaren-vijftig computers kon men wel degelijk de meest complexe astronomische berekeningen maken en met trage lijn- drum- band- en chainprinters afdrukken in tabellen. Dat ging alvast aan veel grotere snelheid dan men eertijds gewoon was.
  Dat neemt niet weg dat u wel gelijk kunt hebben over de maanlandingen, zelfs China slaagt er nog steeds slechts in enkele kleine robotjes op de maan neer te zetten en misschien is ook die actie te betwijfelen. Verder kan men voorlopig niet. Maar men zal daar heel zeker spoedig in slagen.

  Aan Benjamin Van Dyck:
  – u wordt op uw wenken bediend:
  METINGEN MET LASERSTRAAL EN TELESCOOP.

  Proef 1: op de oever een laserbron en op het water een klein yacht:
  – op 500 feet, 152.4 meter, vanaf de oever lijkt de laserstraal nog steeds parallel met het water.
  – op 3 miles, 4828,03 meter, vanaf de oever: de laservlek steeg met 6 feet, 1,82 meter.
  Proef 2: op de oever een optische telescoop en boven het water een helikopter:
  – de helikopter vliegt tot aan de andere oever van het meer en is in de lucht zichtbaar via de telescoop.
  – via draagbare radio zegt de telescoopkijker dat de helikopter mag landen en deze verdwijnt volledig uit het zicht van de telescoop terwijl de helikopter zelfs nog boven de grond zweeft. Dan stijgt hij terug op tot hij in de telescoop weer zichtbaar wordt: hoogte 24 feet, 7.31 meter, over 6 mijlen, 9,65 kilometer afstand.
  https://www.youtube.com/watch?v=QVa2UmgdTM4
  Flat Earth CRUSHED by Discovery Channel

  BOVENSTAANDE PROEVEN ZIJN ZELFS OVERBODIG want:
  – de huidige scheepvaart is volledig afhankelijk van satellieten voor haar navigatie, zelfs zodanig dat de reuzetankers niet eens de haven kunnen verlaten zonder ondersteuning van satellieten. Vooral geostationaire satellieten kunnen niet bestaan indien zij niet kunnen profiteren van de middelpuntvliedende kracht veroorzaakt door het draaien van de aardbol om haar as.

  Gaat u nu de euvele moed opbrengen de tegenwoordige navigatiemiddelen te ontkennen? Ik kijk met een steeds benauwender wordend hart toe hoe u de algemeen menselijke stugheid en traagheid onderschat, die ons ertoe brengt de H.Geest in Zijn soepele werking te dwarsbomen!

  Peter

  (14 mei 2018 - 09:33)

  Beste Eric,
  Het videotje waar u naar refereert, in antwoord aan Benjamin, is wel van die aard dat ik effekes heb moeten slikken. Het zou bewijzen dat de aarde bol is. Goed laten we kijken.
  Annalyse van de video, uw link. (Discovery Science)
  Op 0.16 min. Laserhoogte op strand = niet vast te stellen.
  Op 2.45 min. laser zichtbaar maar naar boven gericht.
  Op 2.50 min ziet de man klaar en duidelijk de laserstraal, staande op het dek van de boot– dus op ooghoogte.
  Op 2.51 min = laser op strand steeds zichtbaar.
  Op 3.00 is de laserstraal zichtbaar vanaf ooghoogte
  Op 3.61 min. Wordt de hoogte 6.60 voet op de plank gemerkt. Merkelijk boven het hoogste punt van de boot.
  Op 3.23 zegt Stephen Hawkins (??? computerstem) « Just 3 miles away the laser seems to have rizen by six feet. »
  Gezien de hoogte die is vastgelegd op de plank, dat merkelijk boven het hoogste punt van de boot is, zou de laserstraal op het strand niet zichtbaar meer moeten zijn, maar is wel zichtbaar op mans ooghoogte op het dek. (Op 2.59 min. van de video.)
  De boog van de bolaarde is bepaald op 8 inches per mijl (20,32 cm per 1.609,344 m.).
  Dus 3 mijl x 8 inches per mijl = 24 inches = 2 voet.
  Dus hoe komt men dan aan 6 voet op 3 mijl ?
  Te meer :
  Op 6 mijl is de boog van de aarde dan 4 voet, waarom moet de helikopter dan 24 voet hoog vliegen om gezien te worden. De top van de helikopter zou zichtbaar moeten zijn zittend op de grond.
  Zou dat niet een beetje foefelen zijn Eric?
  Hier dan een link naar ernstige vaststellingen, deze keer niet in tde VS maar wel in Hongarije.
  https://www.youtube.com/watch?v=osrFZqDjtfs
  Zoals u zult merken zijn hier de instrumenten en gegevens van een gans andere aard als dat amateuristisch filmpje van Discovery Science.
  Ik hoop dat u ervan iets kan opsteken.

   Eric

   (14 mei 2018 - 11:53)

   Peter, bedankt voor deze url.
   Maar dit vraagt om meer onderzoek, hopelijk kan het een rage worden en wie weet wat er dan nog te ontdekken valt.
   Dan is er nog het mysterie van de navigatie op zee. Ik weet dat er zeer precieze staande radiogolven bestaan maar dat gaat over kleine afstandjes binnen in de ontvangerkop in een schotelantenne. Misschien bestaan telemetrische mogelijkheden door combinatie van frequenties en houdt men dit geheim voor het publiek.
   Afwachten.

    Benjamin Van Dyck

    (14 mei 2018 - 13:16)

    ☩JMJ☩

    Eric,

    Er is een groeiend aantal van mensen die overstappen naar een “platte aarde”, en we horen dat sommigen onder hen ingenieurs zijn. Mensen die op technologisch domein daar mee bezig zijn hebben op mogelijke technologische vragen van uwentwege ongetwijfeld antwoorden klaar vanuit de platte-aarde positie. Ikzelf hou mij bezig met het theologisch aspect. Als er satellieten bestaan, dan bevinden die zich binnen het aards luchtruim; ik denk echter dat er eenvoudigweg geen satellieten zijn. Weten wij wel, Eric, wat voor technologie de schaduwregering bezit waar wij geen weet van hebben? Ging er geen gerucht dat Nikola Tesla een manier gevonden had om elektromagnetische golven zodanig te hanteren dat er zelfs geen gsm-masten nodig zouden zijn om te telefoneren? Heeft de schaduwregering het één en het ander geconfisqueerd na Tesla’s dood? Waarom worden er nog gsm-masten gebouwd als alles met gepretendeerde satellieten kan? Waarom, als er satellieten zijn, hebben sommige mensen in afgelegen gebieden weinig of geen telefoonverbinding?

    Er is toenemend verzet tegen het bol-aarde systeem omdat er meer en meer mensen gaan inzien zijn dat het maçonniek machtssysteem de ene leugen na de andere uitkraamt, maar er zijn veel agenten werkzaam op het internet om te proberen die oppositie tegen het bol-aarde systeem te controleren.

    De graduele overheersing van het bol-aarde heliocentrisme in de maatschappij is evenredig gegaan met de protestantse revolte in de zestiende eeuw, en werd georchestreerd en gefinancierd door dezelfde meesters. Volgens de Eerbiedwaardige Bartholomaeus Holzhauser is de vijfde status van de Kerk, de status afflictionis, begonnen onder de regeringen van Paus Leo X en Keizer Karel V, en zal die eindigen met de komst van een Heilige Paus en een Grote Katholieke Monarch, het begin van de zesde status, de status consolationis. Met de vijfde status zal dus ook de intellectuele heerschappij van de valse bol-kosmologie ten einde komen. De beginselen daarvan zien wij reeds.

    Peter

    (14 mei 2018 - 17:06)

    Beste Eric,
    Neem gerust uw tijd en laat u niet van uw stuk brengen door niemand. Als u zegt dat het moeilijk is om bepaalde dingen te aanvaarden, dan is dat met alle eerbied dat ik dat zal aanvaarden. Alleen het zoeken naar de waarheid is zoeken naar diegene die de Waarheid is en wie Hem zoekt zal hem vinden.
    Steeds bereid om u te helpen.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 09:48)

  de aarde is plat en bol heren, dat nu is almacht van God Onze Schepper, opdat een ieder geloof en wetenschap kan verbinden, ten dienste aan de mensheid en dus aan God. Zien jullie dat nu nog niet?

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 14:55)

  Benjamin, Peter en Jules, het is verdacht stil bij degene die vrijmestelaars vervloeken, degene die er anderen van beschuldigden, weet je wel zeker dat je door je hoge rang en je boek er niet toe behoort dan, ik vertrouw jullie woorden niet meer.

   Eric

   (14 mei 2018 - 15:40)

   @ Gideon Krols.
   Alles in het leven draait om Jezus en Maria en hun bloedende harten, God de Vader en de H.Geest.
   Niemand kan het zich permitteren van Hen af te wijken.
   Degenen die jij beschuldigt zijn geen wereldse machthebbers die persoonlijke belangen nastreven.
   Het lijkt me niet moeilijk dit in te zien.
   Ik vertrouw er op dat jij “van goede wille bent”.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 15:46)

  Eric, “die jij beschuldigt”neem verantwoordelijkheid voor jouw woorden, ik vertel gewoon de waarheid, schoonheid en goedheid, en je verhaal over Maria etc. en je hoofdletters, dat is wel bekend, wat zeg jij nu eigenlijk? Ik blijf bij mijn benoeming van hen die ik benoemde, laten zij het opnemen voor henzelf, pseudo/anoniem naam Eric.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 15:55)

  Eric, weet jij wel voor wie of wat je het opneemt, ik weet dat mijn naam Gideon KaRoLus is dat ik katholiek en Christen dus ben, gehuwd, sacramenteel, dat ik weet hoe Jules in het leger stond, want ik heb gediend, ook voor jou, dat ik de bronnen raadpleeg, en tot de conclusie kom dat jij heel goed ben in beschuldigen, maar niet in verdedigen, dat moet worden bijgepuint meen ik, dus Eeric, wees een man zoals Katarina dat wenst op deze site, gehuwd, met kinderen, vader en gelovige, en beschuldig dan nog eens iemand, doet u nu niet aan valsheid?

  Eric, je reaktie snijdt onvoldoende hout, leer van hen die hou snijden en fouten maken. Gideon

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 16:08)

  bedankt dat je me vereerd hebt met een mail, maar liever wijs ik die op inhoud af, zonder je als persoon af te wijzen.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 16:10)

  Eric, die personen wijzen je niet de juiste weg, noch ik zelf, dat doet De Paus, deze Franciscus, helaas ik ben en blijf een supporter ervan, tot de volgende, zoals alle Pausen zijn, Sint Petrus. Wat doe ik praktisch daartoe? Ik bestel en draag soms zijn kruis, wat doe jij.
  Gideon

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 16:11)

  Eric je vertrouwen is misplaatst, ik ben van wille die goed is.

  A. G. Stinus

  (14 mei 2018 - 16:46)

  Beste Benjamin Van Dyck en Peter,

  – Blijkbaar is het zeer moeilijk jullie iets aan het verstand te brengen. Anders zouden jullie niet afkomen met enormiteiten als 1) de aarde is niet rond maar plat 2) de maan is geen solide hemellichaam maar enkel een lichtverschijnsel 3) de Amerikanen zijn nooit op de maan geweest.

  – Voor mijn part geloven jullie dat de aarde de vorm heeft van een BIERFLES 🙂 maar bedenk dat je er ook dan naast zit.

  – Over zaken waar je niet veel vanaf weet of waar je geen talent voor hebt, moet je je betrouwen op anderen. Steek eens uw licht op bij kapiteins die de oceaan overvaren, en vraag eens of de aarde nu in feite plat of rond is. Succes gegarandeerd. Of ga je die kapiteins collectief verklaren tot godsloochenaars en vrijmetselaars, zodat ze ongetwijfeld iedereen gaan bedriegen ? 🙂

  – Door het verspreiden van geschifte ideeën breng je alleen maar de katholieke Kerk in diskrediet. De atheïsten zullen dan onmiddellijk zeggen dat katholieken (of christenen) niets anders zijn dan een stelletje achterlijken die de gekste dingen geloven, ook het geloof in een Drie-ene God.

  – Dus stop in Gods naam met onnozele beweringen te verdedigen waarvan iedereen weet (inclusief betrouwbare mensen die er mee bezig zijn) dat ze niet kloppen. Het berokkent de Kerk en dit forum alleen maar schade.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

   Peter

   (14 mei 2018 - 16:55)

   Meneer Stinus, u valt in herhaling. Wij hebben u al op uw opmerkingen geantwoord en nog wel zeer uitgebreid.
   Diegene die zich hier belachelijk maakt is diegene die de waarheid veracht en niet wil verdedigen.
   Zodus niet kleingeestig doen, zoals gewoonlijk, maar wees eens een grote jongen die toont dat hij zijn verstand gebruikt. Eén van de gaven van de H. Geest, want het is bijna Pinksteren.

    Benjamin Van Dyck

    (14 mei 2018 - 17:24)

    ☩JMJ☩

    Het is komisch hoe hij zijn inhoudsloze, arrogante diatribe aanvangt met “Beste” en beëindigt met “Vriendelijke groet”, alsof dat iets te betekenen heeft in zo een zee van sarcasme en gal. Echter niet zo komisch als Nixon die met een telefoon naar maanwandelaars beweerde te bellen, maar het is moeilijk om dat laatste te evenaren in potsierlijke lachwekkendheid. Wat zijn internetfora toch chaotische, schreeuwerige platformen.

  A. G. Stinus

  (15 mei 2018 - 19:27)

  Hallo Peter en Benjamin,

  Als u toch per se wil geloven dat 1) de aarde niet rond is maar plat 2) de maan geen vast hemellichaam is maar enkel een lichtverschijnsel 3) dat de Amerikanen nooit op de maan gewandeld hebben, dan kan niemand u van die geflipte gedachten tegenhouden. Maar hou u a.u.b. stil, zodat katholieken met een beter oordeelsvermogen niet in schande vallen, en weggezet worden als achterlijken die met hun gedachten nog in de oudheid leven wat wetenschappen betreft.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Mirmar Groet

   (15 mei 2018 - 22:42)

   @A.G. Stinus.

   Naar mijn mening is er een ontbrekende schakel zijn in de theorie van de ronde aarde, en dat is de logica.

   Als de aarde rond is en het draait vrij snel om zijn as en je staat aan de zijkant van de globe en het waait hard, zou er dan geen druppeltje in de rondte zwiepen? Dat zou toch moeten gebeuren, als de aarde vrij snel om zijn as draait. Het kan niet zo zijn dat de aarde (lees: zwaartekracht) zo sterk is dat het al die miljarden liters water kan vasthouden, laat staan aan de zijkant. Water gaat altijd ook nog vlak liggen, dat kan niet aan de zijkanten en ook niet aan de onderkant. Pak een fles, vul het met water en je ziet het voor je. Hoe je de fles ook houdt, het water gaat altijd vlak liggen. Nooit heeft iemand gevoeld dat we draaien.

   Oudere mensen spreken de waarheid, er waren vroeger leraren die verkondigden toen al dat de aarde plat is en dat als mensen vertellen dat de aarde rond is dat dat gelogen is. Wat doet de NASA? Laten vooral plaatjes zien van de ronde aarde en allemaal verschillend.

   Bestaat het wel dat zulke nietige mensjes, zoals wij allemaal zijn, in de ruimte buiten het firmament in de oneindige ruimte kunnen vliegen?? Ik heb eens een ruimteschip van binnen gezien (professorisch gemaakt, zo echt mogelijk. Het is te onhandig om te overleven in de ruimte. Het is allemaal nagemaakt, maar in het echt is het m.i. ook nep. Ik krijg ook steeds meer het idee, dat we in een maatschappij leven die gebaseerd is op bedrog. En ook van vele kanten. We worden bedrogen waar we bij zitten (voor de televisie/ voor de computer). De televisie bestaat als sinds de jaren vijftig/zestig. Ongeveer zolang als ik leef. Ik weet nog maar van een korte periode dat we nog geen televisie hadden en nog bij de buren moesten kijken. Juist beeldschermen zijn uitermate geschikt voor manipulatie. Dus misleiding zit in een klein hoekje, maar heeft een funeste uitwerking op zowat de gehele mensheid. En we trappen er allemaal wel eens in wat ons voorgeschoteld wordt.

   Misschien kunnen we nog wat leren van het oude manneke van de jaren zeventig. Zie You Tube. Hij geloofde toen al niet dat de mensen naar de maan konden vliegen. Heerlijk eigenwijs, vonden we toen. Maar wie weet, krijgt hij nog eens gelijk.
   De discussie over platte/ronde aarde is nog lang niet afgelopen. Sterker nog. Het is inmiddels door wetenschappers van verschillend allooi bewezen dat de aarde zowel rond als plat is en beiden zeggen dat het een feit is. Mooi. Bij God schijnt niets onmogelijk te zijn. Het begint op you tube echt hilarisch te worden. De video’s blijven erover komen. Alles wordt bij interesse bij dit onderwerp ‘aanbevolen voor jou’. Of je nou bij de voorstanders ervan of bij tegenstanders ervan video’s bekijkt alles wordt aanbevolen voor jou. Manipulatie? Men probeert uit alle macht het gelijk aan zijn kant te krijgen.

   Dan volg ik mijn eigen logica maar, waar of niet waar. De Bijbel gaat hoe dan ook, meer de richting in van een vlakke aarde, met bergen, heuvels en dalen, zeeën, land, eilanden etc. Net zoals in de Bijbel beschreven staat. De aarde staat vast ! Dat is al een grote aanwijzing, want dat alleen al staat haaks op de huidige opvatting dat de aarde hangt in de ruimte en draait om haar as.

   Ga naar de Jehovah’s Getuigen dan! Zij verkondigen de ‘Ronde Aarde’! Zij hebben hun Bijbel (Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift) zodanig veranderd, dat de aarde als rond (ronde aarde) betiteld wordt. (Ik heb het gezien in hun nieuwste Editie van 2017. Dat stond er vroeger zo niet in hun eerdere edities. En dat heeft ook nooit zo katholieke en protestante Bijbels gestaan.
   Let ook op de term “Nieuwe Wereld”-vertaling. Deze term duikt op meerdere plaatsen op en wordt zelfs soms op de televisie gebezigd.

   Wat is er toch aan de hand? Is er dan toch sprake van een wereldwijde grote misleiding dat de aarde ‘rond’ is? Het wordt zelfs al zo genoemd!
   Straks worden wetenschappers, misschien zelfs postuum (als ze al overleden zijn) nog eens voor het gerecht gesleept omdat ze een grote leugen hebben verspreid.
   Maar … al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald het wel (vroeger of later)!

  Eric

  (15 mei 2018 - 20:19)

  Beste AGStinus,
  zou je met je analytisch vermogen eens willen overpeinzen welke gevolgen het volgende voor je zou kunnen hebben?

  Zoals een klein team op een watervlak de al of niet kromming van de aarde kan meten met betrekkelijk eenvoudige middelen, zo moet het volgens mij ook mogelijk zijn de horizontale kromming van de zonnebaan boven de platte aarde te meten want tot nog toe dacht men slechts aan de schuin-vertikale buiging van de schijnbare baan van de zon om de bolle aarde. Hiervoor heeft men geen dure laserstraal nodig, enkel een lichtgevoelig element in een buis die dan electronisch de zon volgt. Gelijkaardige eenvoudige installatie vindt men op veelal zelfgeconstrueerde zonnevolgers om zonnpanelen optimaal te gebruiken.

  A. G. Stinus

  (16 mei 2018 - 16:20)

  Beste Mirmar en Eric,

  – Blijkbaar weet je niet veel van fysica en meetkunde. Daar berekent men al die zaken. Als je wil dat er regendruppels van de aarde “afzwiepen” omdat de aarde ronddraait, dan zou de aarde vééééél sneller rond zijn as moeten draaien. Dat soort zaken wordt in de fysica allemaal zeer degelijk uitgeknobbeld. Maak je geen zorgen : de aarde is met goede benadering een ronde bol, en ze draait langzaam rond haar as.

  – Een platte aarde ? Een idee uit de oudheid, dat totaal onjuist is. Heb je er al ooit van gehoord dat een vliegtuig of schip van de aarde afgevallen is, of dat men de rand van de aarde gezien heeft ? Of heb je er al van gehoord dat vliegtuigen een scherpe bocht moeten maken aan de rand van de aarde om de andere kant te bereiken ? Neen, natuurlijk.

  – Een goede raad : als je van sommige zaken niet veel af weet, betrouw je dan op talrijke verstandige mensen die die zaken goed bestudeerd hebben, én ze toepassen in de praktijk.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  Benjamin Van Dyck

  (17 mei 2018 - 13:36)

  ☩JMJ☩

  “Et cum consummati fuerint mille anni, solvetur Satanas de carcere suo, et exibit, et seducet gentes, quae sunt super quatuor angulos terrae, Gog, et Magog, et congregabit eos in praelium, quorum numerus est sicut arena maris.” [Apocalyps 20, 7]

  De Apocalyps van St. Johannes beschrijft het volk van Magog als wonende op de vier hoeken van de aarde. Indien de uiterste einden bedoeld worden, dan betekent dit dat Magog het Antarctisch plateau bewoont. Sommigen hebben gemeend dat de Mongolische volksstammen de kinderen van Magog zijn; Magog was één van de zonen van Yafet, zoon van Noë. Indien Magog Mongolisch is, dan doet dat denken aan de Eskimo’s. Er zou dus een Antarctische variant van Eskimo’s kunnen bestaan, die mogelijk lichamelijk groter en sterker is dan de Arctische variant.

  Magog is het eschatologisch volk dat kort voor het Laatste Oordeel zal proberen de Heilige Kerk van God te overweldigen. De Hemel zal de agressor echter slaan in Zijn toorn.

  De 33ste graad vrijmetselaar, Admiraal Byrd, zei dat er voorbij het gekende Zuiden een gigantisch continent bestond, en de Braziliaanse wetenschappers van “Convex Earth” zeggen dat zij een onbekend continent gevonden hebben. Veel wordt er door de wereldmaçonnerie verborgen gehouden voor de ogen van de bevolking. Absurde zever over “aliens” wordt als afleidingsmanoeuvre gebruikt opdat mensen hersenspinsels met werkelijkheid zouden vermengen.

  Eric

  (17 mei 2018 - 21:41)

  @ AGStinus,
  graag wil ik je even een aha-erlebnis gunnen, doch glimlach niet te breed want het kan verkeren:

  UNDENIABLE! One Simple & Fatal Flaw of the Flat Earth “Model”
  https://www.youtube.com/watch?v=m0x8CEp58uE

  – Slimme ontdekking door ‘GreaterSapien’, echter zijn ‘Fatal Flaw’ blijkt integendeel een extra bewijs!

  Wanneer de zon vanop zeer grote afstand de bolle aarde belicht zijn alle uren van dag en nacht zowat 15 graden breed, ongeacht op welke plaats op aarde men zich bevindt.

  Wanneer de zon laat ons zeggen boven de zogenaamde evenaar cirkelt boven de platte aarde dan blijkt dat alleen vanaf de noorpool gezien de uren nog steeds even lang duren, maar bijvoorbeeld vanop de evenaar gezien is dat niet het geval.
  … bewijs van een fatale fout?
  Neen! want ik herinner me levendig dat ten tijde Belgen voor het eerst naar Belgisch Congo reisden zij zich verwonderden over de onverwacht snelle verduistering bij het ondergaan van de zon. Niemand kon dat toen verklaren. Maar deze slimme ‘GreaterSapien’ heeft zodoende voor een extra bewijs van de platte aarde gezorgd.

  AGStinus, misschien wil jij zo goed zijn dit te melden aan ‘GreaterSapien’, ik heb geen google account en wens er geen te nemen.

   Peter

   (18 mei 2018 - 18:27)

   Beste Eric,
   Inderdaad maakt die GreaterSapien in uw aangegeven link (youtube video) een reusachtige fout.
   Op 5’39” van de video, neemt hij het centrum van de noordpool als referentie om die 15° zonnebeweging per uur aan te geven. Wat begrijpelijk is.
   Op 5’46” van de video, neemt hij Zuid Afrika als referentie. Maar als men nuchter nadenkt dan ziet men op de kaart dat alle lengte- en breedtegraden vertrekken van de Noordpool. Nu, als hij dan Z.A. als referentie punt neemt ten opzichte van de zon, en als lengte- en breedtegraden neemt die vertrekken van de Noordpool, is dat niet juist.
   Als hij deze lengte- en breedtegraden neemt als referentie voor de 15° aan te wijzen, dan moet hij b.v. een bepaald punt in Z.A. tot een ander punt t.o.v. deze lengte- en breedtegraden en Noordpool en zonnebeweging nemen, die dan X° zullen weergeven van de zonnebeweging per uur.
   Als hij Z.A. als referentiepunt neemt i.p.v. de Noodpool dan moet hij een met een nieuwe kaart met lengte- en breedtegraden op de proppen komen, vanaf middelpunt Z.A. ten opzichte van een andere locatie.
   Met andere woorden, als men de lengte- en breedtegraden neemt met als middelpunt de Noordpool, dan moet men zich steeds hierop beroepen om de zonnebewegingsgraden te bepalen, en niet een andere locatie op de kaart als middelpunt te nemen i.p.v. de Noordpool.
   Die man maakt een hele grove fout en heeft geen gezond verstand gebruikt, dat een gave van de H. Geest is.
   Dus het verstand kan achterhalen wat juist is of niet en niet de fysica en wetenschap.
   Ook de vliegtuigoefening van Stinus, moet hij maar eens overdoen met dezelfde referenties. Dan zal hij zien dat het vliegtuig geen scherpe bocht moet nemen.

  A. G. Stinus

  (18 mei 2018 - 16:20)

  Beste Eric,
  – Als je een hypothese vooropstelt moet je die testen, en eventueel verwerpen of voorlopig aannemen.
  – Stel : je neemt een platte aarde aan. Dan zal een vliegtuig op zeker ogenblik een scherpe rand zien aan de aarde, of een scherpe bocht moeten nemen om de rest van de aarde te bereiken. Zoiets wordt helemaal niet waargenomen, nergens of nooit. Dus : de veronderstelling van een platte aarde is onjuist.
  – Ander bewijs. Als je op die platte aarde staat, een eind verwijderd van het centrum, zal de algemene gravitatiewet er voor zorgen dat je een netto kracht ondervindt die ongeveer evenwijdig zal wijzen aan het aardoppervlak. Dus : je staat niet vast op de grond, maar wordt zijdelings weggetrokken door die kracht. Dit gebeurt niet. Dus : de veronderstelling van een platte aarde is heel zeker onjuist.
  – De veronderstelling van een (bij benadering) bolvormige aarde overleeft alle tests, ‘GreaterSapien’ ten spijt. Dus …

  Conclusie : laat je oren niet hangen naar charlatans, fantasten of zelfbenoemde profeten.
  Vriendelijke groet, AGSt.

   Mirmar Groet

   (19 mei 2018 - 10:18)

   Misschien is de aarde zelf geen rechthoek of vierkant, maar cirkelvormig.
   De vier of zelfs meerdere pijlers (de Bijbel spreekt over pijlers !). liggen onder de aarde als in een vierkant of rechthoek.
   De aarde kan dus cirkelvormig zijn. Dan heb je dat probleem niet met vliegtuigen die een 90 graden bocht moeten nemen, wat vliegtuigen ook niet kunnen. En anders moeten ze onder de aarde op hun kop vliegen. Dat kan toch niet met de piloten erin en de meereizende passagiers. Dan raakt de bloedsomloop in de war. Levensgevaarlijk!

   De platte aarde voelt juist veiliger aan. En afvallen doen we dan ook niet. God heeft er een gewelf (bolvormig) omheen geschapen. Lees Genesis goed!

   Mirmar Groet

   (19 mei 2018 - 18:37)

   Zijn de profeten van toen dan ook niet fantasten geweest? Wat maakt een wetenschapper tot een fantast?
   Alleen als ie wat aan het verzinnen is. Bijvoorbeeld de ‘Big Bang’ theorie is er een zeer groot voorbeeld van.
   En dat heeft een link met de Evolutietheorie, dat vanaf het begin als een theorie werd gezien en tot voor kort eigenlijk nog.

  Eric

  (19 mei 2018 - 02:57)

  @ AGStinus,
  Je kan toch zelf zien dat Peter gelijk heeft. En hoe kun je verklaren dat de zon sneller op- en neergaat nabij de equator? Dat wil ik je uiteindelijk eens zien uitleggen. Waar wacht je op om verklaringen te geven?

  – Wat het vliegen naar het uiteinde van de al of niet platte aarde betreft zou iedereen nu toch moeten weten dat men niet voorbij de strenge militaire bewaking geraakt. M.a.w. het is verboden het al of niet bestaande uiteinde van de aarde te gaan zoeken. Waarom? Wil je geen verklaring kennen? Wil je het zelfs niet weten?

  – Heel erg onwetenschappelijk van je, terwijl juist jij zulke hoge dunk hebt over wetenschappen!

  – wikipedia: “Wetenschap is zowel systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies.”

  – Welnu, deze hardhandig gemilitariseerde “methodes en conventies” staan wel heel erg in de tocht!

   Benjamin Van Dyck

   (19 mei 2018 - 16:33)

   ☩JMJ☩

   “Wat het vliegen naar het uiteinde van de al of niet platte aarde betreft zou iedereen nu toch moeten weten dat men niet voorbij de strenge militaire bewaking geraakt.”

   Hetgeen Jarle Andhøy meegemaakt heeft toen hij met zijn kameraden naar Antarctica wilde varen toont zeer duidelijk aan hoe krampachtig de politieke autoriteiten daar reizigers trachten af te weren. De VN-vrijmetselaars hebben letterlijk de aardcirkel omringd.

   Reeds Hitler had trouwens volk gestuurd naar Antarctica voordat de VSA Byrd ernaartoe gestuurd hadden. Hierin bestaat dus hoogstwaarschijnlijk een nauwe contextuele band met Operation Paperclip.

  A. G. Stinus

  (19 mei 2018 - 10:26)

  Beste Eric en Mirmar,

  – De aarde kan niet cirkelvormig zijn, aangezien een cirkel een ééndimensionale figuur is. De aarde is uitgebreid in 3 dimensies, en heeft de vorm van een afgeplatte bol. Zie de aardbol die in de lagere scholen staat.
  – Eric, Dat van de schemering aan de evenaar was ik gisteren vergeten uit te leggen. Dus doe ik het nu. De schemering wordt veroozaakt door de ondergaande zon die de luchtlagen (en wolken) boven je hoofd nog belicht, terwijl jizelf de zon niet meer rechtstreeks kunt zien. In het 2e jaar aan de universiteit leerden we de duur van de schemlering bereken, en het was examenstof. Die duur ha

  A. G. Stinus

  (19 mei 2018 - 10:35)

  Beste Eric en Mirmar (sorry, daarnet ging er iets verkeerd)

  – De aarde kan niet cirkelvormig zijn, aangezien een cirkel een ééndimensionale figuur is. De aarde is uitgebreid in 3 dimensies, en heeft de vorm van een afgeplatte bol. Zie de aardbol die in de lagere scholen staat. Als je van heel ver buiten de aarde naar de aarde kijkt, heeft de omtrek van de aarde wel de cirkelvorm.
  – Eric, Dat van de schemering aan de evenaar was ik gisteren vergeten uit te leggen. Dus doe ik het nu. De schemering wordt veroorzaakt door de ondergaande zon die de luchtlagen (en wolken) boven je hoofd nog belicht, terwijl jijzelf de zon niet meer rechtstreeks kunt zien. In het 2e jaar aan de universiteit leerden we de duur van de schemering berekenen met boldriehoeksrekening, en het was examenstof. Die duur hangt af van de breedteligging van de bewuste plaats op de aardbol. En wat blijkt ? Aan de evenaar is de schemering relatief kort, zoals waargenomen. Meer naar de polen toe duurt ze langer. Niks platte aarde nodig ; bolvormige aarde OK.

  Conclusie : de aarde is rond. Laat je niet langer foppen en om de tuin leiden door incompetente mensen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Peter

   (19 mei 2018 - 12:53)

   Beste Eric,
   Zoals u en ik weten dat Stinus nooit een feit toegeeft, hij omzeilt dan de hete brei. Hoe noemt u dat? Wel dat doen ze op de fabeltjes faculteiten altijd en dat noemt men wetenschap. Als Stinus deze aangehaalde onweerlegbare feiten erkent, dan is het gedaan met zijn evolutie gedoe en dan moet hij en zovele anderen toegeven dat God alles heeft geschapen zoals Hij het ons geopenbaard heeft. Zou God de door Hem geschapen mens nu niet de faculteiten hebben gegeven om te begrijpen wat Hij aan hem zou openbaren? Hmmm!
   Vraag eens aan Stinus, waarom de zonnestralen door de wolken als waaier door er doorheen stralen.
   Zoals b.v. deze foto van kustlandschappen.nl
   https://kustlandschappen.nl/wp-content/uploads/2011/08/Zonnestralen-door-het-wolkendek-kust_01502_.jpg
   U kunt zo’n experiment zelf bij u thuis uitvoeren. Het principe is eenvoudig.
   Hoe korter de lichtbron komt tot een object, dat zijn licht door een bepaalde opening in het object schijnt, en waardoor het licht wordt geprojecteerd, een bredere of divergerende lichtbundel weergeeft en andersom ook een smallere lichtbundel weergeeft als de lichtbron zich van het object verwijdert.
   Wikipedia: “Een lichtbundel met stralen die evenwijdig zijn, noemen we een parallelle lichtbundel. De belangrijkste lichtbron is de zon. De zon is heel ver van ons verwijderd, zodat de lichtstralen die op aarde invallen bijna evenwijdig zijn.”
   Men leest hier wel “evenwijdig”. Hoe verklaart men dan het feit van de hierboven aangegeven foto (link)?
   Eenvoudig, omdat door het zelf thuis te experimenteren van het focussen van het licht, zal men zien dat de lichtstralen verbreden en/of verwijden al naar gelang de lichtbron korter of verder verwijderd is.
   Conclusie, onze zon is niet “heel ver van ons verwijderd”.

  Benjamin Van Dyck

  (19 mei 2018 - 13:32)

  ☩JMJ☩

  De top van NASA bestaat uit 33ste graad vrijmetselaars, de “astronauten” die de valse maanlandingen geënsceneerd hebben waren 33ste graad vrijmetselaars van de Schotse ritus. De loges vieren openlijk de gepretendeerde “maanlanders” als hun leden, dus dat wordt zelfs niet geheim gehouden. In de 33ste graad van de Schotse ritus geloven ze niet aan een bol-aarde, maar aan een vierkantige aarde; vandaar dat zij het vierkant als symbool in hun riten gebruiken. Wie dit alles weet en toch nog blijft vasthouden aan dat bol-heliocentrisme omdat NASA het zegt, die laat zich leiden door irrationaliteit. Ze geloven het zelf niet, mensen.

  Op de grafsteen van Wernher von Braun, voormalig SSer van Hitler en later een directeur van NASA, staat “Psalms 19:1”. Von Braun was een protestant, en de protestantse nummering van de Psalmen is anders dan die van de Clementijnse Vulgaat, waar de Psalm als de achttiende genummerd staat. In die Psalm staat geschreven: “Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum.” – “De hemelen vertellen de glorie van God, en het firmament kondigt aan de werken van Zijn handen.” [Ps. 18, 2]

  Het firmament.

  Zij weten zelf dat de oude Hebreeuwse kosmologie met een platte aarde correct is, maar zij willen de bevolking opgesloten houden in een valse werkelijkheid. Een obeliskvormig object de lucht inschieten onder een heidense naam als “Apollo 11”, met de pretentie dat het de aarde kan verlaten, is occultistisch en wil in de menselijke geest de waangedachte planten dat de valse belofte van het serpent werkelijkheid geworden zou zijn, namelijk dat de mens zichzelf tot een god zou maken. God heeft de aarde als een afgesloten domein geschapen, met een barrière die niet doorbroken kan worden; de arrogante moderne mens wil echter geen limieten erkennen.

  De aarde is afgesloten, plat van oppervlak en rechthoekig, en de reactie van mensen op het affirmeren van dit feit is dikwijls nog steeds zeer hysterisch. Dat zal echter niet blijven duren. De menselijke natuur herkent op intuïtieve wijze leugens, en daarom heeft de NASA-kosmologie zo een deprimerend effect op het gemoed; diep vanbinnen weet het verstand dat die chimerische vertelsels niet echt zijn.

   Benjamin Van Dyck

   (19 mei 2018 - 13:49)

   Citaat: “Zij weten zelf dat de oude Hebreeuwse kosmologie met een platte aarde correct is, maar zij willen de bevolking opgesloten houden in een valse werkelijkheid.”

   Eén punt waar zij wel van de Hebreeuwse kosmologie afwijken is waar zij beweren dat de aarde vierkantig is, terwijl zij in werkelijkheid rechthoekig is, zoals de Ark van het Verbond die Mozes moest laten construeren.

    Mirmar Groet

    (19 mei 2018 - 18:44)

    Meestal worden ontwerpen van huizen op een groot rechthoekig plat vel zoals architecten dat doen.
    De aarde wordt zo weergegeven op een rechthoekig bureaublad, maar er zijn wel lijnen ingetekend, waaruit je moet concluderen dat men toch van een ronde aarde uitgaat.

    Als men van een platte aarde uitgaat, moet deze tekening er anders uit zien op zo’n zelfde rechthoekig vel, maar het kan zijn dat de maten van de landen misschien dan afwijken, groter of kleiner. Er bestaat, meen ik, hierover ook al een youtube video van.
    En sommigen beweren zelfs dat met een platte aarde Australië er dan niet meer op zou kunnen staan en dat die feitelijk dan niet bestaat.
    Maar wat is waar? Australië bestaat wel en volgens mij is er wel een mouw aan te passen.

    Of God van tevoren een tekening heeft gemaakt, vertelt Genesis echter niet.

  Eric

  (20 mei 2018 - 03:30)

  @ Mirmar Groet,
  inderdaad, dat vierkant blad kan mensen in verwarring brengen. Gelukkig bestaat er een oude afbeelding waarop de ‘zuidpool’ te zien is als een onoverkomelijke wal, vermoedelijk een rij bergketens overdekt met eeuwige sneeuw. In die wal ziet men dan drie openingen die ons toelaten naar een voor ons nog onbekende brede gordel met een eigen kleine zon te reizen en daar andere continenten te ontdekken. Voorbij die continenten ziet men weer een andere omwalling.

  – Welnu, wij weten niet waar dit ophoudt maar Jakob Lorber heeft dit fenomeen uitgebreid beschreven in de 19de eeuw. Hij ziet een reusachtig hemellichaam ingedeeld in gordels, gescheiden van elkaar door reusachtige bergketens. Elke gordel bewoond door ons nog onbekende volkeren.

  – Wij wonen toevallig op de noordelijke top van dat enorme hemellichaam en daarom is dit plat, (toevallig?) bevestigd door wetenschappers die verklaren dat hemellichamen twee eerder platte uiteinden hebben.

  Maar men voorkomt met militaire hand dat wij kennis zouden verkrijgen.

   Benjamin Van Dyck

   (20 mei 2018 - 13:15)

   ☩JMJ☩

   Wanneer men zuidwaarts blijft varen, dan komt men uiteindelijk bij een grote ijsmuur; die ijsmuur is de begrenzing van de cirkel van de aarde, maar tevens ook het begin van Antarctica, dat de cirkel omringd als een vierhoekig plateau. Op de globaal-aardse kaart tekent men Antarctica als een compact continent beneden onder Argentinië, maar in werkelijkheid omringt het ons en bevinden wij ons in een cirkel binnen in het plateau. Daarom spreekt de Heilige Schrift én over een cirkel van de aarde, én over vier hoeken als uiteinde. De aardcirkel is het gebied waarover de zon en de maan hun koers voltrekken, en de Noordpool bevindt zich binnen die cirkel, doch is niet het centrum, gezien Jerusalem dat is. De vier hoeken zijn letterlijk de uiteinden van de aarde, en de firmamentsbarrière raakt daar de toppen van de Antarctische gebergten zodat de waterdiepte buiten de aarde onze wereld niet onderspoelt zoals in de dagen van Noë. De sluizen van de hemel waarover in Genesis gesproken wordt, waardoor de watercataracten van de Zondvloed de aarde overspoelden, zijn een soort van doorgangen in de firmamentsbarrière waardoor water van de eerder genoemde waterdiepte onze aarde bereikt. Zie het Psalmvers: “Abyssus abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum; omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt.” [Ps. 41, 8] – “De diepte roept de diepte toe, in de stem van Uw cataracten; al Uw hoogten en Uw waterstromen zijn over mij gekomen.” De Psalmist vergelijkt de afflicties die God hem zond met het overspoeld worden door watercataracten die van de waterdiepte door de hemelsluizen de aarde binnenkomen, zoals met de Zondvloed in de tijd van Noë. Zie ook Genesis 7, 11. Ook Job 38 is belangrijk.

   De Heilige Schrift staat dus niet toe dat er een soort van gordels zouden bestaan met andere zonnen en volkerenfamilies; God heeft volgens de Openbaring één zon geschapen, en buiten de firmamentsbarrière bevindt zich de grote waterdiepte, waarboven de Hemel der Hemelen zich bevindt waar de Heiligen en Engelen het Hemels Visioen aanschouwen. Andere volkerenfamilies zijn ook onmogelijk omdat het geheel menselijk geslacht van Adam afstamt. Onze bewoonde aardcirkel is werkelijk uniek, en wij mensen zijn dus veel specialer dan wat moderne wetenschappers beweren. Men moet inzien dat de aarde geen hemellichaam is, maar een rijk.

    Peter

    (20 mei 2018 - 14:07)

    Benjamin, ter aanvulling van uw reactie:
    Gen 1:2 Maar de aarde was nog ongeordend en leeg, over de wereldzee heerste duisternis, en Gods Geest zweefde over de wateren.
    Gen 1:7 God maakte het uitspansel, en scheidde het water onder het uitspansel van het water daarboven;
    Gen 1:8 het uitspansel noemde God hemel. Weer werd het avond en morgen: de tweede dag.
    Gen 1:9 God sprak: Het water onder de hemel moet samenvloeien naar één plaats, zodat het droge te voorschijn komt. Zo geschiedde.
    Gen 1:10 Het droge noemde God aarde, het saamgevloeide water noemde Hij zee. En God zag, dat het goed was.

    Dus eerst water, dan land en dan …
    Gen 1:11 God sprak: De aarde moet groene planten voortbrengen, zaaddragend gewas en vruchtbomen, die zaadvruchten dragen op aarde, elk naar zijn soort. Zo geschiedde.
    Gen 1:12 De aarde deed groene planten ontspruiten, zaaddragend gewas, en bomen, die zaadvruchten dragen, elk naar zijn soort. En God zag, dat het goed was.
    Gen 1:13 Weer werd het avond en morgen: de derde dag.

    Dan kwam er het aardse licht …
    Gen 1:14 God sprak: Er moeten lichten komen aan het hemelgewelf, om de dag en de nacht van elkaar te scheiden; zij moeten ook tot tekenen dienen voor vaste tijden, dagen en jaren;
    Gen 1:15 en als lichten staan aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten. Zo geschiedde.
    Gen 1:16 God maakte de beide grote lichten: het grootste licht om de dag te beheersen, en het kleinste om heerschappij te voeren over de nacht; bovendien de sterren.
    Gen 1:17 God plaatste ze aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten,
    Gen 1:18 om te heersen over de dag en de nacht, en om licht en duisternis van elkander te scheiden. En God zag, dat het goed was.
    Dus de drie dingen om leven op aarde te brengen waren aanwezig; water, planten en licht.

    Het woord ‘water’ wordt 426 maal aangehaald in ganse de H. Schrift,
    en 67 maal in het Nieuwe Testament:
    Mat_3:11 Ik doop u met water ter bekering, maar die na mij zal komen, is machtiger dan ik; en ik ben niet waardig, Hem zijn schoeisel aan te dragen. Hij zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur.
    Mat_3:16 Nadat Jesus de doop had ontvangen, steeg Hij onmiddellijk uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en Hij zag den Geest Gods als een duif nederdalen en over Zich komen.
    Mat_10:42 En wie slechts een beker koud water te drinken geeft aan een dezer kleinen, omdat hij een leerling is, voorwaar, Ik zeg u: hem zal zijn loon niet ontgaan.
    Mat_14:28 Petrus antwoordde: Heer, zo Gij het zijt, beveel mij dan, over het water tot U te komen.
    Mat_14:29 Hij sprak: Kom! Petrus klom uit de boot, en wandelde over het water, om bij Jesus te komen.
    Mat_17:15 en zeide: Heer, ontferm U over mijn zoon, want hij heeft de vallende ziekte en heeft veel te lijden: dikwijls valt hij in het vuur, en dikwijls in het water.
    Mat_27:24 Toen Pilatus zag, dat hij niet slaagde, maar dat de opschudding groter werd, nam hij water, waste zijn handen ten aanschouwen van het volk, en sprak: Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen rechtvaardige; gij moet het verantwoorden.
    Mar_1:8 Ik heb u met water gedoopt, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.
    Mar_1:10 Maar onmiddellijk steeg Hij uit het water op, en zag de Hemel geopend, en den Geest op Zich neerdalen als een duif.
    Mar_4:37 En een hevige storm brak los, en de golven sloegen over de boot, zodat ze vol water kwam.
    Mar_9:22 (9-21) dikwijls werpt hij hem in het vuur of in het water om hem te doden. Ach, indien het U mogelijk is, help ons dan, uit medelijden met ons.
    Mar_9:41 (9-40) En wie u een beker water te drinken geeft, juist omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: Hij zal zijn loon niet missen.
    Mar_14:13 Hij zond dus twee van zijn leerlingen heen, en zei hun: Gaat naar de stad; daar zult gij een man tegenkomen, die een kruik water draagt; gaat hem achterna.
    Luk_3:16 verklaarde Johannes aan allen: Ik voor mij doop u met water, maar er komt er Een, die machtiger is dan ik: ik ben niet waardig, zijn schoenriem los te maken. Hij zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur.
    Luk_7:44 Nu keerde Hij Zich naar de vrouw, en sprak tot Simon: Ziet ge die vrouw? Ik ben in úw huis gekomen; gij goot geen water op mijn voeten, maar zij heeft mij voeten met haar tranen besproeid en met de haren afgedroogd.
    Luk_8:23 en onder de vaart sliep Hij in. Maar een hevige storm brak los op het meer: ze kregen water binnen en liepen gevaar.
    Luk_8:25 Maar tot hen zeide Hij: Waar is uw geloof? Met angstige verbazing zeiden ze tot elkander: Wie is Hij toch, dat Hij zelfs de winden gebiedt en het water, en dat ze Hem gehoorzamen?
    Luk_16:24 En luid riep hij uit: Vader Abraham, heb medelijden met mij, en zend Lázarus hierheen; laat hem de top van zijn vinger in water dopen, om mijn tong te verfrissen; want ik lijd hier geweldige smart in de vlammen.
    Luk_22:10 Hij zei hun: Zie, als gij de stad binnengaat, zult gij een man tegenkomen, die een kruik water draagt; volgt hem in het huis, waar hij ingaat,
    Joh_1:26 Johannes gaf hun ten antwoord: Ik doop met water; maar midden onder u staat Hij, dien gij niet kent.
    Joh_1:31 Ook ik kende Hem niet; maar juist daarom kwam ik dopen met water, om Hem aan Israël bekend te maken.
    Joh_1:33 Ook ik kende Hem niet; maar Hij die mij zond, om met water te dopen, Hij sprak tot mij: Op wien ge den Geest ziet nederdalen en rusten, Hij is het, die doopt met den Heiligen Geest.
    Joh_2:7 Jesus zei hun: Vult de kruiken met water. Ze vulden ze tot boven toe.
    Joh_2:9 Zodra nu de hofmeester van het water geproefd had, dat wijn was geworden, (hij wist niet, waar die vandaan kwam; maar de bedienden, die het water hadden geschept, wisten het wel), riep de hofmeester den bruidegom,
    Joh_3:5 Jesus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij niet ingaan in het koninkrijk Gods.
    Joh_3:23 Maar ook Johannes diende te Ennon bij Salim het doopsel toe; want daar was veel water, en men ging er heen, om zich te laten dopen.
    Joh_4:7 Een vrouw uit Samaria kwam water putten. Jesus zeide haar: Geef Mij te drinken.
    Joh_4:10 Jesus gaf haar ten antwoord: Zo ge de gave Gods verstondt, en wie het is, die u zegt: “Geef Mij te drinken”, dan zoudt gij het Hem hebben gevraagd, en Hij zou u levend water hebben gegeven.
    Joh_4:11 Ze zei Hem: Heer, Gij hebt niet eens een emmer, en de put is diep; waar haalt Gij dan het levend water vandaan?
    Joh_4:13 Jesus antwoordde haar: Wie van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water, dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen;
    Joh_4:14 integendeel, het water, dat Ik hem zal geven, zal een bron in hem worden van water, dat opborrelt ten eeuwigen leven.
    Joh_4:15 De vrouw zeide Hem: Heer, geef me dat water, opdat ik geen dorst meer krijg, en niet meer hier hoef komen putten.
    Joh_4:46 Zo kwam Hij dan opnieuw in Kana van Galilea, waar Hij het water in wijn had veranderd. Nu woonde er te Kafárnaum een zekere hofbeambte, wiens zoon ziek lag.
    Joh_5:3 Daarin lag een grote menigte zieken, blinden, kreupelen, lammen, op de beweging van het water te wachten.
    Joh_5:4 Want een engel des Heren daalde van tijd tot tijd naar de vijver af, en bracht het water in beroering; wie dan het eerst na de beweging van het water daarin afdaalde, werd gezond, aan wat kwaal hij ook leed.
    Joh_5:7 De zieke antwoordde Hem: Heer, ik heb niemand om mij in de vijver te helpen, als het water in beweging komt; en terwijl ik mij er heen sleep, gaat een ander er vóór mij in.
    Joh_7:38 wie in Mij gelooft. Zoals de Schrift heeft gezegd: “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”.
    Joh_13:5 Dan goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der leerlingen te wassen en af te drogen met de linnen doek, waarmee Hij omgord was.
    Joh_19:34 Maar een der soldaten doorboorde met een lans zijn zijde; en aanstonds vloeide er bloed uit en water.
    Act_1:5 Want Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zult gij worden gedoopt met den Heiligen Geest
    Act_8:36 En terwijl ze hun weg vervolgden, kwamen ze aan een water. Nu zeide de kamerdienaar: Daar is water; wat belet me, gedoopt te worden?
    Act_8:38 Hij gaf bevel, de wagen stil te houden, en beiden, Filippus en de kamerdienaar, daalden af in het water. En hij doopte hem.
    Act_8:39 Maar toen ze uit het water waren gestapt, voerde de Geest des Heren Filippus weg. De kamerdienaar zag hem niet meer; want vol vreugde reisde hij verder.
    Act_10:47 Zou iemand het water kunnen weigeren, en deze mensen niet dopen, die toch den Heiligen Geest hebben ontvangen, juist zoals wij?
    Act_11:16 En ik herinnerde mij het woord, dat de Heer heeft gesproken “Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest worden gedoopt”.
    1Ti_5:23 Bewaar uw reinheid; drink niet langer water alleen, maar gebruik wat wijn voor uw maag en uw voortdurende ongesteldheid.
    Heb_9:19 Want nadat Moses alle voorschriften der Wet aan heel het volk had afgekondigd, nam hij het bloed van kalveren en bokken met water, purperwol en hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel het volk,
    Heb_10:22 zo laat ons toetreden met een oprecht hart en in volle geloofsovertuiging; onze harten door besprenkeling gezuiverd van een slecht geweten, ons lichaam door rein water gewassen.
    Jas_3:11 Of laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opborrelen?
    Jas_3:12 Of is het mogelijk, mijn broeders, dat een vijg olijven draagt, en een wijnstok vijgen? Ook kan een zoute bron geen zoet water geven.
    1Pe_3:20 aan hen, die eertijds onwillig waren geweest, toen in de dagen van Noë Gods lankmoedigheid bleef wachten, totdat de ark was gebouwd. Hierin werden enigen—acht personen, —gered door het water heen.
    1Pe_3:21 Als voorafgebeeld Doopsel redt thans dit water ook u; niet als een afwassing van de onreinheid naar het vlees, maar als een bede tot God om een goed geweten, door de opstanding van Jesus Christus.
    2Pe_2:17 Ze zijn bronnen zonder water, nevelwolken opgestuwd door de wind; de uiterste duisternis staat hen te wachten.
    2Pe_3:5 Het ontgaat hun immers met opzet, dat door Gods woord de hemelen van oudsher bestonden, en de aarde uit water en door water ontstond;
    1Jn_5:6 Hij is het, die gekomen is door Water en Bloed: Jesus Christus; niet door Water alleen, maar door Water en Bloed. Ook de Geest legt getuigenis af; want de Geest is waarheid.
    1Jn_5:8 de Geest, het Water en het Bloed; en deze drie zijn eenstemmig.
    Jud_1:12 Ze zijn de schandvlekken op uw liefdemalen, schaamteloze brassers, die zichzelf weiden; wolken zonder water, voortgestuwd door de wind; bomen zonder vrucht in de herfst, morsdood en ontworteld;
    Rev_8:11 en de naam der ster heet: “Alsem”. En het derde deel van het water werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.
    Rev_12:15 Wel spoot de slang uit haar bek water, als een rivier, de Vrouw achterna, om haar mee te sleuren door de stroom;
    Rev_16:12 De zesde engel goot zijn schaal leeg op de grote stroom, de Eufraat: Zijn water droogde op, zodat de weg was gebaand voor de koningen van de opgang der zon.
    Rev_22:1 Ook toonde hij mij een stroom van het water des Levens, helder als kristal, opbruisend uit de Troon van God en van het Lam.
    Rev_22:17 En de Geest en de Bruid zeggen: “Kom!” En hij, die het hoort, zegge: “Kom!” Wie dorst heeft, hij kome! Wie wil, neme het water des Levens, om niet!

    Jezus Christus is het levend Water, zonder hem geen leven!
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

  Eric

  (20 mei 2018 - 03:33)

  @ AGStinus,
  dank voor je beschrijving van je examenstof. Maar ondertussen weten we meer, zoals je kunt zien op de foto waar Peter naar verwijst en zoals iedereen zelf kan waarnemen.

  I.v.m. de platte aarde wordt trouwens benadrukt dat de equator bekend is om zijn opvallend snelle zonverplaatsing en juist daarboven bevinden zich onze kleine zon en maan zoals heden op ooghoogte door vliegtuigpiloten wordt getoond met een camera.

  – Veel interessanter is dat de harde afschermingskoepel een zichtbare structuur heeft en dat men een bijkomend verschijnsel ontdekt in de vorm van iets dat men voorlopig planet X of Nibiru noemt en dat iedereen digitaal kan fotograferen mits bijbehorende photoshop bewerking van het contrast :
  https://www.youtube.com/watch?v=pC0MyG9FvBE
  Bovendien blijken de hoogst voorkomende wolken een schaduw te vertonen op die afsluitende koepel, aangezien zij zich hoger bevinden dan onze kleine zon.

  A. G. Stinus

  (20 mei 2018 - 20:00)

  – Hallo Peter. Wat je allemaal schrijft 1) verandert niets aan de talrijke weerleggingen van de zotte hypothese van een platte aarde (ik gaf al 3 weerleggingen aan) 2) doet niets af aan de geldigheid van de hypothese (ondertussen al lang een feit) van de bolvormige aarde 3) getuigt van droeve minachting voor eerlijke wetenschap, waarbij de eigen incompetentie overduidelijk blijkt. Nochtans heeft de katholieke Kerk reeds lang de hoogste waardering voor eerlijke wetenschap.

  – Hallo Eric. Om te weten of de aarde nu plat of rond is, daarvoor moet je talrijke waarnemingen maken, redeneren, en hypothesen testen. Je moet niet een boek van fantast Lorber raadplegen. Laatst zag ik een 2e handsboek met Lorber als auteur. Quatsch van a tot z … Wees a.u.b. niet lichtgelovig, en leg uw oor te luisteren bij serieuze mensen i.p.v. bij onzinverkopers en fantasten. Fantasten geloven kan gevaarlijk zijn, en op de duur ben je er misschien zelf een.

  – Hallo Peter. Wat kom je hier af met al die Bijbelcitaten i.v.m. de vraag of de aarde nu rond of plat is ? Heb je nog niet door dat de Schrift geen wetenschapsboek is, maar een boek dat gaat over God en zijn relatie met de mens ? Wetenschap, die moeten we zelf maken, en er iets nuttig mee doen, bv. mensen genezen.

  – Hallo Eric. Om te weten of de aarde nu plat is of bolvormig moet je je niet baseren op een foto of op een losse waarneming of op de bewering van een of andere zelfbenoemde “profeet”, maar op talloze waarnemingen, en die dan toetsen aan berekeningen en hypothesen. Zo kom je tot een betrouwbaar besluit.

  Conclusie : De aarde is bolvormig, wat een club van komische zonderlingen ook moge beweren.

   Peter

   (20 mei 2018 - 22:58)

   Wel Meneer Stinus,
   Rond de pot draaien en geen enkel tegenargument aanbrengen dat recht houdt, is uw gewoonte.
   Uw citaten: ” Hallo Peter. Wat je allemaal schrijft. … Hallo Peter. Wat kom je hier af met al die Bijbelcitaten i.v.m. de vraag of de aarde nu rond of plat is ?”
   Weet u wat Meneer Stinus, ik zal u in het vervolg een schriftelijke toelating vragen voor hetgeen ik van u schrijven mag. Is dat goed voor U Meneer?
   I.v.m. de foto en de lichtprojectie van de zon door de wolken heen, ontwijkt u mijn argument, daar uw wetenschap hier geen antwoord op heeft, nietwaar?
   Uw citaat aan mij: “Heb je nog niet door dat de Schrift geen wetenschapsboek is, …”
   Wel de Heilige Schrift is oneindig meer als de wetenschap dat maar menselijke theorieën zijn. Gods oneindige wijsheid is erin vermeld, en die eer ik met gans mijn verstand.
   Uw citaat aan mij: “maar een boek dat gaat over God en zijn relatie met de mens ? ”
   Hieruit kan iedereen verstaan dat u geen eerbied hebt voor “dat boek”. Ik noem het de Heilige Schrift, omdat ik veel eerbied en dank aan mijn God breng om mij, een totaal nietsje, zoveel van Zijn Wijsheid mag vernemen uit deze gezegende geschriften, die mij de mysteries van Zijn Schepping onthullen.
   U verwijst God naar een hoekje van de “relatie”. Weet dan dat Hij de Schepper is van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Als u dat niet aanhaalt is dat een teken dat u de wetenschap als God aanbidt en niet de Schepper, zoals al vroeger bleek met uw evolutieonzin. Aanbid dan maar uw wetenschapsgod, u zult er niet ver mee komen en dat is een feit.
   Dan nog maar een bijbelcitaat, als u dat toestaat, nietwaar Meneer Stinus;
   Mat_4:10 Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: “Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen”.
   Nu nog een klein vraagje aan u Meneer Stinus, wie zou dan die ” een of andere zelfbenoemde “profeet”” kunnen zijn?

    Benjamin Van Dyck

    (21 mei 2018 - 00:38)

    ☩JMJ☩

    Op Stinus zijn draaiend bolleke zou het oneerbiedig zijn om in de Zuidelijke Stille Oceaan te varen, want dan zou men in het schip met de voeten naar Christus gericht staan.

    Hij heeft al herhaaldelijk aangetoond op bepaalde gebieden dat hij weinig kennis heeft van orthodoxe theologie en Schriftexegese (bijvoorbeeld wanneer het over Vaticanum II gaat); waarom geeft hij dan niettemin toch steeds toe aan zijn drang om te schrijven over die domeinen? Hij meent te kunnen bepalen welke onderwerpen theologisch relevant zijn en dewelke niet, maar hij heeft het mis wanneer hij zegt dat kosmologie geen theologische zijde heeft, en dat heb ik reeds aangetoond.

    Tekenend in de revolutionaire pseudowetenschap is de gedachte dat de menselijke geschiedenis een ontwikkeling is van domheid naar gevorderde intelligentie, terwijl volgens het Christelijk denken de mensheid van intellectuele hoogten gedegenereerd is naar steeds meer armzalige toestanden, zoals we die zagen in de heidense wereld vlak voor de Komst van Christus. Hoe verder men teruggaat naar het begin van de menselijke geschiedenis, hoe dichter men bij de oorspronkelijke kennis van Adam komt, die – zoals Sint Thomas Aquinas zegt – alle mogelijke kennis bezat van gewijde en profane wetenschappen.

    Zelfs in de Klassieke heidenwereld keek men weemoedig naar de oudste dagen die het voortschrijden van de tijd in de mist van de geschiedenis gehuld had. Bij Horatius vinden we:

    “Aetas parentum peior avis tulit
    nos nequiores, mox daturos
    progeniem vitiosiorem.”

    “De tijd der ouders, slechter dan de grootouders,
    bracht ons voort die nog slechter zijn, die weldra
    een nog meer ontaarde kroost zullen schenken.”

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *