Comments

  A. G. Stinus

  (8 april 2018 - 17:13)

  … Heel zinvolle video. Dank u Mathieu.
  … Heel goed gezegd van de Nederlandse pastoor. Sommigen zeggen : ik geloof wel, maar heb daar de Kerk niet voor nodig, en de zondagse Eucharistieviering heb ik er ook niet voor nodig. Een grote vergissing. Als men van Christus houdt, dan gaat men toch eens per week samen met anderen gaan luisteren wat Hij te zeggen heeft, en nog wel op Zijn verzoek. En in de Communie is Christus zelfs materieel aanwezig, zodat we Hem ten volle kunnen ontmoeten.
  … Als alle lauwe christenen nu eens wél op zondag bijeen zouden komen, en de priesters de gelovigen daar wél zouden toe aanzetten … De Kerk zou er veel beter voorstaan.

  edwin vissers

  (8 april 2018 - 22:55)

  Als je wedergeboren bent doe je zelf de Eucharistieviering thuis ,men moet door de smalle enge poort gaan ,er zit een gifbeker aan vast ,wie zijn leven verliest zal het vinden ,Pinksteren de pleitbezorger ontvangen ,de stralen uit Jezus zijde ,water en bloed ,daar moet je uit geboren worden
  De beproeving van het geloof ,en het vertrouwen bij gevaar,zijn machtige hand zal je redden .

  Piet

  (9 april 2018 - 08:52)

  edwin vissers,

  Citaat Edwin Vissers: “Als je wedergeboren bent doe je zelf de Eucharistieviering thuis” …wat is dat voor een onzin verhaal, wat zit jij hier voor dwaasheid te verkondigen.

   Peter

   (9 april 2018 - 15:30)

   Ja, beste Piet, zo zijn er velen die volgens hun eigen waanvoorstellingen “een geloof” naar eigen wens gaan aannemen.
   Als men Christus wil volgen moet men alles geloven wat de Heilige Kerk ons voorhoudt te geloven.
   Alles betekend alles, en niet “dit wel, maar dat niet” of “dat niet, want “we” weten nu beter,” zoals b.v. de schepping, de vaststaande waarheden, dogma’s, onderwezen door de H. Kerk nu meer dan gedurende 2000 jaar lang. De H. Kerk is geen supermarkt waar men gaat wikken en wegen en bepaalde zaken gaat kopen of niet.
   Ofwel de ganse waarheid of niets.

  edwin vissers

  (9 april 2018 - 13:18)

  Piet snot je hebt de heilige geest belasterd .

  edwin vissers

  (9 april 2018 - 17:28)

  Het hogepriesterlijk gebed
  Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
  Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
  Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;
  En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
  Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
  Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.
  Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
  Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.
  En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
  En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
  Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
  Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.
  Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
  Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
  Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
  Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
  Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
  En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
  Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
  Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
  Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
  Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
  En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

  A. G. Stinus

  (9 april 2018 - 19:40)

  Beste edwin vissers (8 april 2018 – 22:55),

  “Zelf de Eucharistieviering thuis” voltrekken, dat is inderdaad complete onzin in het katholicisme. De Eucharistie kan enkel opgedragen worden door een man die door de katholieke Kerk tot priester gewijd werd, en daartoe van de bisschop de opdracht gekregen heeft. Gewone gelovigen kunnen de eucharistie gewoon bijwonen, en daar zo goed mogelijk in meegaan. Maar niemand kan zichzelf benoemen om de Eucharistie op te dragen.

  Vriendelijke groeten, AGSt.

  edwin vissers

  (9 april 2018 - 21:59)

  Jullie zijn jaloers ,ik was een zondaar met de dood voor ogen ,me moeder had nog een jeugdbijbel thuis liggen met mooie plaatjes ,ik ging hem lezen en kwam tot geloof ,wat ik nog niet wist dat Jezus had gezegd dat niemand hem kan toebehoren zonder de groeve te hebben gezien ,ik moest een doop ondergaan ,en daarbij hoort een beproeving van het geloof ,de totale haat van mensen die ik niet kende was ongelofelijk ,en de duvel liet mij niet met rust ,ik lag in bed en kon mijn handen niet op mekaar krijgen om te bidden ,
  ja hij werd lichamelijk ,de doods angsten waren niet van de lucht ,niet raar het is een verschrikkelijk monster ,verder heeft de heer mij van aanslagen moeten redde ,daar krijg je ook een posttraumatisch stres syndroom van .ach jullie hebben het allemaal niet meegemaakt ,daarom denken jullie dat een priester in de kerk alleen gewijd is ,katholieken snappen weinig van de bijbel .

  Peter

  (10 april 2018 - 01:37)

  Beste Edwin Vissers, wat bedoeld u met: “Als je wedergeboren bent …” Is het misschien een protestantse sekte? Dan kan ik aannemen dat u zo schrijft. Maar het blijft voor mij een mysterie waarom u dit schrijft.
  Kunt u misschien iets meer hierover vertellen?

  Ria Laarman

  (10 april 2018 - 09:45)

  Beste allemaal,

  Dit allemaal zo lezend mogen we blij zijn met het feest van de Goddelijke Barmhartigheid welke gevierd wordt op beloken Pasen. Het blijkt dat wij Zijn barmhartigheid iedere keer weer hard nodig hebben.

  Alsnog een heel Zalig Pasen,

  edwin vissers

  (11 april 2018 - 04:59)

  Peter we hebben allemaal 1 leraar ,zoek hem dan ,anders kan je hem niet volgen ,je moet zijn stem horen ,ik ben katholiek maar de kloosters zijn overgenomen door vrijmetselaars .vele wegen naar de Vader ,het zijn geen priester ,het zijn pure ketters ,verlicht door lucifer .

   Peter

   (11 april 2018 - 21:07)

   Ja, beste Edwin, dat is zo dat er geen kloosters meer zijn, tenzij deze die de traditie getrouw zijn. Inderdaad, ze hebben hun schatten laten roven door modernistische prietpraat van valse leraren die zelf het noorden kwijt zijn.
   Heb goede moed Erwin, zoals Simon van Cyrene zegt tegen Jezus, wanneer deze Jezus Zijn Kruis helpt dragen, “we zijn er bijna”, zo ook horen we dit in ons hart.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.