Het project ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent toonde aan dat de Darwinisten ten einde raad zijn

De Universiteit van Gent promoot actief de Darwinistische sprookjes

Op de website Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ claimen de projectleden, dat de Evolutietheorie één van de krachtigste theorieën in de wetenschap is. Volgens hen verklaart de Evolutietheorie onder meer “de ontwikkeling en de samenhang van het leven, het ontstaan van soorten en adaptaties, de verspreiding van de soorten en de aanwezigheid van fossielen. Er bestaat overweldigend veel bewijsmateriaal voor de Evolutietheorie”. Toch benieuwd naar hoe de onderzoekers dit “overweldigend veel bewijsmateriaal” op hun website presenteren, gingen we met goede moed er wat in grasduinen. Onder het kopje ‘Vragen over Evolutietheorie’ vonden we het volgende stukje: “Hoe neemt men evolutie waar?” Het artikel werd geschreven door Dr. Bert Van Bocxlaer van de onderzoeksgroep paleontologie van de Universiteit Gent. Het “overweldigend veel bewijsmateriaal” lijkt echter een zeer mager beestje te zijn.

Dr. Bert Van Bocxlaer opent met de stelling, dat “evolutie moeilijk waarneembaar is omdat het proces zich meestal afspeelt op tijdsschalen die verschillende ordes groter zijn dan deze van een mensenleven”. In feite geeft Van Bocxlaer al meteen toe, dat binnen een mensenleven evolutie niet waarneembaar is. Hij probeert er zich op een vrij knullige manier vanaf te maken door een analogie te maken met een andere controversiële wetenschappelijke theorie die zelf ook steeds meer onder druk komt te staan, namelijk de theorie aangaande de platentektoniek. Van Bocxlaer schrijft: “We kunnen het bijvoorbeeld vergelijken met de bewegingen van de aardplaten. Zoals we de beweging van de aardplaten niet zomaar kunnen waarnemen, kan men het evolutieproces in de dagdagelijkse omgeving ook niet zomaar zien gebeuren”. Van Bocxlaer zou als paleontoloog, in theorie, wel iets kunnen weten over de Evolutietheorie, maar waarom zouden we hem moeten geloven als hij dingen schrijft over een discipline waarin hij zeker géén expert is? Dit blijkt meteen ook uit zijn argumentatie. Hij beweert namelijk, dat er “duidelijke, ondubbelzinnige aanwijzingen zijn voor de theorie van de platentektoniek”, want “voor het bewegen van aardplaten is vulkanisme een duidelijke aanwijzing”. Dit is een bewering die dus niet klopt. Het feit dat er vulkanisme is, bewijst nog niet, dat de aardplaten over duizenden kilometers zouden migreren.

Van Bocxlaer maakt de uitzichtloosheid van zijn betoog nog erger door te stellen, dat de “vergelijkbare aanwijzingen voor evolutie twee aarden hebben”. Volgens Van Bocxlaer zouden de fossielen “een terugblik geven van vroeger leven op aarde”, want “fossielen geven weer dat het leven op aarde een lange geschiedenis kent, waarbij verschillende dieren en planten momenten van glorie en van catastrofen kenden”. Dat er fossielen zijn, dat klopt. Dat gefossiliseerde botten verwijzen naar “vroeger leven op aarde” klopt ook. Maar, dat het louter bestaan van fossielen zou bewijzen, dat “het leven op aarde een lange geschiedenis kent”, klopt natuurlijk niet. Van Bocxlaer geeft in deze cirkelredenering trouwens blijk van een slechte woordkeuze. ‘Geschiedenis’ is de reconstructie van het menselijke verleden op basis van geschreven bronnen. Dit heeft dan ook maar zeer weinig met ‘paleontologie’ te maken. Fossielen an sich bewijzen niet, dat het leven op aarde “een lange geschiedenis kent”, aangezien natuurlijk eerst moet worden vastgesteld hoe oud die fossielen zijn. Ook is de bewering, dat “verschillende dieren en planten momenten van glorie en van catastrofen kenden” totale nonsens. Elk levend wezen kent tijdens de duur van zijn leven “momenten van glorie en van catastrofen”, maar dit is niet relevant en wordt ook niet bedoeld. Dat er soorten zijn die soms erg prominent aanwezig zijn in het fossielenbestand en op andere ‘momenten’ niet, veronderstelt een chronologische component, die niet zomaar in het fossielenbestand ingebakken zit, maar die eerst bewezen moet worden. Daarnaast levert de loutere aan- of afwezigheid van bepaalde fossielen in het fossielenbestand geen enkel bewijs voor evolutie, omdat er andere interpretaties mogelijk zijn.

Natuurlijk kan Van Bocxlaer vervolgens niet om het “tijdperk van de dinosauriërs” heen. Van Bocxlaer beweert, dat men “duidelijke verwantschappen tussen deze organismen, hun tijdgenoten, hun voorouders en de organismen die nog steeds leven, kan reconstrueren”. Het lijkt ons evident, dat dinosauriërs lijken op andere dinosauriërs. Het is ook evident, dat dinosauriërs lijken op hun voorouders. Het is echter al een stuk minder evident om te beweren, dat dinosauriërs lijken op “organismen die nog steeds leven”. Welke zijn dat dan? Of bedoelt Van Bocxlaer, dat dinosauriërs slechts uit de kluiten gewassen hagedissen zijn? Nog merkwaardiger is de bewering van Van Bocxlaer, dat men die verwantschappen kan “reconstrueren”. Waarom zou men die verwantschappen moeten “reconstrueren”? Zijn ze er of zijn ze er niet? Of moeten de ‘data’ nog eerst even ‘bewerkt’ worden? Bij deze willen we trouwens opmerken, dat de dinosauriërs veelal gereconstrueerd worden als lopende op hun achterpoten. Indien men ze echter op hun voorpoten zou laten rondlopen en hen dus wat dichter bij de aarde zou brengen, dan blijkt dat de gemiddelde dinosauriër niet veel groter is dan een grote olifant. Het zijn dus zeker niet de ‘olietankers’ die men van hen maakt in heel wat sciencefiction films.

Van Bocxlaer beweert vervolgens, dat “fossielen soms zelfs toelaten een glimp van de evolutionaire ‘parade’ te reconstrueren, zodat evolutie op lange tijdsschalen toch een beetje zichtbaar wordt”. Naar voorbeelden kunnen we natuurlijk fluiten. Tot slot neemt Van Bocxlaer helemaal zijn toevlucht tot de sciencefiction wanneer hij claimt, dat “het leven op aarde deel uitmaakt van een evolutionaire parade omdat dat wordt bevestigd door de moleculaire biologie”. Kan hij als paleontoloog hier over oordelen? Dat het “onderzoek van genetisch materiaal en geproduceerde eiwitten toelaat de afstammingsverbanden van de huidige soorten te documenteren” willen we gerust aannemen, maar is dit een bewijs voor evolutie? Kortom, het “overweldigend veel bewijsmateriaal” voor evolutie blijkt vooral een erg dooie mus te zijn.

Deel dit artikel:Share on Facebook15Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (18 februari 2018 - 15:28)

  – Volgens mij is het duidelijk dat er evolutie heeft plaatsgevonden, evenals platentektoniek. Daarvoor zijn er zeer veel aanwijzingen. Het zou nogal gek zijn als God de wereld geschapen zou hebben relatief kort geleden, en daarbij allerlei fossielen in de grond zou gestopt hebben om ons op het verkeerde been te zetten …

  – Maar het is grondig fout van het idee van een God af te wijzen “omdat we alles al zouden kunnen verklaren door evolutie”. Je kunt slechts evolutie krijgen als je iets hebt om mee te beginnen. Wij kennen nu alleen de gevallen wereld (na de erfzonde), en die is er gekomen na evolutie, waarschijnlijk vanaf de oerknal, waar God voor gezorgd heeft. God heeft op ieder moment die wereld in stand gehouden, en er voor gezorgd dat aan het einde de mens verscheen, die zich kon voeden met planten en dieren, die ook uit de schepping (en evolutie) tot stand gekomen zijn. Gods voorzienigheid heeft gemaakt dat we finaal klaar waren om Christus, onze Redder en Verlosser, op aarde te ontvangen.

  – Dit gezegd zijnde is het duidelijk dat men niet alles in detail verstaat van wat er tijdens de evolutie heeft plaatsgehad. De evolutie vertoonde zeer waarschijnlijk uiterst tricky momenten, die wij beschouwen als ” zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen”, die door Gods toedoen toch gebeurd zijn. God had immers de mens op het oog.

   identicon

   Michaël Dekee

   (19 februari 2018 - 11:19)

   Beste Stinus,
   evolutietheorie gaat zelfs in tegen basiselementen uit de theologie: namelijk dat de dood in de wereld pas intrad na de zondeval (dat is echt een basis in de katholieke theologie, want als je dat ontkent, dan ontken je zondeval of hoe verklaar je anders het bestaan van zonde in deze wereld?). De schepping was volmaakt, zonder dood en vergankelijkheid, tot aan de zondeval van de eerste mens. Paulus schrijft namelijk: “Door toedoen van een mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. (Rom, 5,17). Lees ook de Catechismus van de Katholieke Kerk, hoofstuk 1, artikel 1, paragraaf 7.
   Dus het kan niet zijn dat al die fossielen zouden ontstaan zijn in een volmaakte wereld, ook al zou die al miljoenen jaren hebben bestaan. Vandaar dat het theologisch onmogelijk is dat er evolutie zou geweest zijn, met vorming van fossielen, tot het punt van de schepping van de mens, want dat wil zeggen dat er nooit sprake is geweest van een volmaakte wereld. Hoe je het ook draait of keert, daar kun je geen stok tussen krijgen. Ik ben bezig aan een boek, en het bewijsmateriaal dat evolutie zou moeten ondersteunen is, zoals Mathieu zei, een dooie mus. Er wordt massaal gemanipuleerd (vooral bij zogenaamd “fossiel bewijs”) in de wetenschappelijk wereld, om hun theorie maar te doen standhouden. Evolutietheorie steunt op een zeer grote opeenstapeling van leugens en slechte, verdraaide interpretaties. Hetgeen het zou moeten bewijzen is gewoonweg nog nooit gevonden, en curators in musea geven dit ook gewoonweg toe. Veel dieren verschijnen ineens in het fossielenbestand zonder enige “voorouderlijke” vorm. Een heel mooi voorbeeld is de vleermuis: die verschijnt perfect en net zoals hij nu bestaat, zonder dat er ooit een dier werd gevonden dat als voorouder kan dienen. En de evolutie van walvissen waar ze zogezegd bewijzen voor hebben is totaal gemanipuleerd: de ontbrekende stukken van de skeletten die ze vonden, vullen ze zelf in met “geëvolueerde” ledematen of neusgaten, terwijl daar geen enkele aanwijzing voor is. Zo vervolledigen ze het skelet, maken ze er afgietsels van en modellen van het dier, en zenden ze dit naar alle grote musea in de wereld. Dit is dan “bewijs” voor evolutie. En als ze dan een completer skelet vinden, dat hun “gefantaseerde toevoegingen” onderuit haalt, dan vertikken ze het om hun modellen te corrigeren. We worden voorgelogen dat het geen naam heeft. Diezelfde manipulatie geldt ook voor “fossielen” die de evolutie van de mens zouden moeten aantonen. Dat God fossielen in de grond zou hebben gestopt is uiteraard ook larie. Alle antwoorden zijn echter in de H. Schrift te vinden.

  Benjamin Van Dyck

  (18 februari 2018 - 18:28)

  De arme goy waant zich een aap;
  de Jood, die lacht: “Och, Jaap!”
  “We hebben het weer geflikt!”
  “En gij hebt het weer geslikt!”

  Mathieu Albert

  (18 februari 2018 - 18:35)

  Beste Stinus,
  Ook aan u de vraag wat dan de “vele aanwijzingen” voor evolutie zijn?
  Als ik uw argumentatie goed begrijp, dan zie ik bij u een pleidooi voor Intelligent Design.
  Maar ook ID zet voor ons als gelovigen helemaal geen zoden aan de dijk.

  willy

  (18 februari 2018 - 20:18)

  De evolutie theorie is niet bijbels en in strijd met de waarheid die Jezus vertelde, hij was de waarheid en sprak niet alleen over de waarheid. De genderideologie is daar het uitvloeisel van. Ik ben blij met deze artikels en we moeten deze evolutietheorie zeker kennen en onderkennen , het zijn gewoonweg leugens en de mensen trappen erin het zijn leugens van satan zonder hoofdletter dat verdiend dit wezen niet !!

  Rinze

  (18 februari 2018 - 20:23)

  Beste Mathieu, wederom is mijn vraag wat u met een dergelijk artikel wilt bereiken. U meent dat Van Bocxlaer zich op gebieden begeeft waarop hij geen expert is. Wij kunnen aldus moeilijk een oordeel hebben over zaken waar wijzelf geen, zelfs niet zijdelings, expert zijn. Een dergelijk artikel kan m.i. zo alleen maar vooroordelen bevestigen.

  1.
  De kerk leert ons dat wij in zake de positieve wetenschappen voorzichtigheid moeten betrachten en de wetenschap haar eigen terrein heeft.

  Pius XII schrijft hierover behartenswaardige woorden in zijn encycliek Humanani Genris (1950).
  “Daarom verzet het kerkelijk leergezag zich er niet tegen, dat de leer van het “evolutionisme” overeenkomstig de tegenwoordige stand van de menselijke wetenschappen en de theologie door voor- en tegenstanders onder de vakmensen nader wordt bestudeerd en bediscussieerd; wij bedoelen de evolutieleer, in zover zij het ontstaan van het menselijk lichaam uit reeds bestaande en levende stof nagaat, want het katholiek geloof verplicht ons te houden, dat de zielen onmiddellijk door God geschapen worden. Deze studie moet dan zo geschieden, dat de bewijzen voor beide meningen, namelijk van voor- en tegenstanders, met de vereiste ernst, kalmte en gematigdheid worden gewikt en gewogen;”

  Paus Pius XII verwijst in de encycliek naar “LE SAINT-PèRE
  Brief aan Kardinaal Suhard, aartsbisschop van Parijs over de tijd van de bronnen van de Pentateuch en over de letterlijke stijlvorm in de eerste elf hoofdstukken van Genesis”(1948). Hierin staan enkele constateringen en aanbevelingen.

  Een drietal citaten:

  DH 3864
  De vraag over de letterkundige stijlvormen van de eerste elf hoofdstukken van Genesis is nog duisterder en ingewikkelder.

  DH 3864
  Deze letterkundige stijlvormen beantwoorden aan geen enkel van onze klassieke groeperingen en kunnen niet in het licht van de Grieks-Latijnse of moderne letterkundige stijlvormen beoordeeld worden. Men kan dus de geschiedkundige waarde er van voetstoots noch ontkennen noch bevestigen zonder ten onrechte de regelen van een letterkundige stijlsoort er op toe te passen waaronder zij niet gerangschikt kunnen worden. Maar al komt men ook overeen, in deze hoofdstukken geen geschiedenis te zien in de klassieke of moderne zin, toch moet men ook erkennen dat de wetenschappelijke gegevens van heden niet in staat stellen een positieve oplossing voor alle problemen te geven die er in gesteld worden.

  DH 3864
  De eerste taak die hier op de wetenschappelijke exegese rust, bestaat vooral in de grondige studie van alle letterkundige, wetenschappelijke, geschiedkundige, culturele en godsdienstige problemen die met deze hoofdstukken in verband staan. Daarna moeten meer van nabij de letterkundige werkwijzen van de oude Oosterse volkeren onderzocht worden, hun psychologie, hun manier om zich uit te drukken en hun opvatting zelfs omtrent historische waarheid men zou, in één woord, zonder vooropgezet oordeel, al het materiaal moeten verzamelen van de paleontologie en historische wetenschappen, van epigraphie en letterkunde.

  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2088&id=4731

  2.
  Cardinal Newman schreef onder meerAn Essay on the development of Christian Doctrine. Michael Ruse toont in zijn The Evolution-Creation Struggle (Harvard 2006) aan dat het idee van ontwikkeling een toentertijd vigerend wetenschappelijk idee was. Darwin had een vergelijkbare gedachte. Ook Newman kwam tot de conclusie dat de beide scheppingsverhalen in ieder geval niet beide letterlijke waarheid konden zijn. Dergelijke discrepanties leidden ertoe dat hij het Sola Scriptura moest loslaten en katholiek werd.

  Newman had dan ook geen problemen met de theorie van Darwin.Over een boek over deze theorie schrijft hij in 1868: “I do not fear the theory so much as he (=de auteur) seems to do — and it seems to me that he is hard upon Darwin sometimes, which [sic] he might have interpreted him kindly. It does not seem to me to follow that creation is denied because the Creator, millions of years ago, gave laws to matter. He first created matter and then he created laws for it — laws which should construct it into its present wonderful beauty, and accurate adjustment and harmony of parts gradually.
  (…)
  As to the Divine Design, is it not an instance of incomprehensibly and infinitely marvellous Wisdom and Design to have given certain laws to matter millions of ages ago, which have surely and precisely worked out, in the long course of those ages, those effects which He from the first proposed. Mr Darwin’s theory need not then to be atheistical, be it true or not; it may simply be suggesting a larger idea of Divine Prescience and Skill. Perhaps your friend has got a surer clue to guide him than I have, who have never studied the question, and I do not [see] that ‘the accidental evolution of organic beings’ is inconsistent with divine design — It is accidental to us, not to God.”
  http://inters.org/Newman-Scarborough-Darwin-Evolution

   Peter

   (19 februari 2018 - 16:22)

   Beste Rinze,
   De encycliek Humanani Genris van Paus Pius XII, gaat over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen.
   HOOFDSTUK 1 – Houding van de Kerk tegenover feiten en hypothesen van de positieve wetenschappen
   DH 3895
   en slotte moeten wij nog iets zeggen over vraagstukken, die wel behoren tot de zogenaamde “positieve” wetenschappen, maar toch min of meer in verband staan met de waarheden van het christelijk geloof. Velen immers eisen nadrukkelijk, dat de katholieke godsdienst zoveel mogelijk rekening zal houden met die wetenschappen. Dit is zonder twijfel uitstekend, waar het gaat over werkelijk bewezen feiten; maar als het gaat over “hypothesen”, die de leer van de heilige Schrift of van de traditie raken, dan moet men hier gereserveerd tegenover staan, al hebben deze hypothesen dan ook min of meer een wetenschappelijke basis. Gaan echter dergelijke hypothesen rechtstreeks of zijdelings in tegen de geopenbaarde leer, dan’ moet men deze eis volstrekt afwijzen.

   Benjamin Van Dyck

   (19 februari 2018 - 17:02)

   ☩JMJ☩

   Ik denk dat de meesten hier al wel op de hoogte waren van het door u geciteerde deel uit Humani Generis. In de jaren vijftig was het reactionaire van Pius IX reeds verdampt, en de Opvolger van Petrus was als een gevangene die constant gesurveilleerd werd door de vijandige machten die hem omringden; dat was ook de tijd waarin er zelfs subtiel doch openlijk gedreigd werd met een kernaanval op het Vaticaan om de Paus te doen buigen voor de moderne geest. In die context moet dus deze concessie aan het evolutionisme beschouwd worden. Na zijn dood is dan ook de stortvloed gekomen.

   Ik ben geen natuurwetenschapper, noch pretendeer ik dat te zijn, maar ik ken wel genoeg van theologie en geschiedenis om te weten dat evolutionisme tegen de gemeenschappelijke geest van de Kerkvaders, de Pausen en de Concilies indruist. Het is een complete innovatie, die in de nasleep van de Franse Revolutie ontwikkeld werd door de negentiende-eeuwse rationalistische krachten om de Katholieke Religie te ondermijnen en de invloed van de Apostolische Troon te verzwakken. Vandaar de sectaire adherentie van wetenschappers tot op heden aan die tot atheïstisch dogma verheven darwinistische mythes. Er zijn natuurwetenschappers, geschuwd door het evolutie-établissement, die het evolutionisme verwerpen. Het is dan ook logisch dat ik, als Katholiek die weet heeft van hetgeen ik zonet geschreven heb, hen geloofwaardigheid toeschrijf, en niet de agenda-gedreven propagandisten van het atheïsme die ageren in naam van de luciferiaanse internationale macht, waardoor zij gefinancierd worden.

   De B’nai B’rith, tijdens een bijeenkomst, in Parijs, in de jaren dertig van vorige eeuw, was dan ook flagrant aan het spotten met de volkeren omdat zij de darwinistische mythes omarmden, waarvan zij als Joden trots het auteurschap opeisten als door hen ontwikkeld mentaal opium om het nuchtere denken van de volkeren te drogeren. De sinistere echo van hun schaterlachen heeft echter de oren van de niet-joden bereikt, zoals gezien wordt in het artikel “The Jewish Peril and The Catholic Church” in de Catholic Gazette (1936). Diezelfde B’nai B’rith oefent sinds de jaren zestig schrikwekkend veel invloed uit over het beleid in het Vaticaan, en hun voetafdruk tekent zich met pijnlijke duidelijkheid af op de Vaticanum II-revolutie.

   Van Kardinaal Newman, ofschoon zijn goede trouw niet moet betwist worden, is het gekend dat hetgeen hij schreef niet altijd overeenkwam met de Katholieke orthodoxie die door de Apostolische Zetel als banier van de verzetsstrijd tegen de legionairs van de apostasie geheven werd. Zijn landgenoot, Kardinaal Manning, was meer solide op dat gebied.

    Benjamin Van Dyck

    (19 februari 2018 - 17:23)

    ☩JMJ☩

    Verder, Rinze, wil ik er op wijzen dat een zogezegde discrepantie in de Genesis-narratie eenvoudigweg niet bestaat. Modernistische exegeten maken er “twee scheppingsverhalen” van, en spreken er over alsof het een evidentie zou zijn, omdat zulks hun verlangen zou uitkomen tot het ondermijnen van de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift. In werkelijkheid zijn er geen twee tegenstrijdige scheppingsverhalen in Genesis, maar slechts één consistente narratie, waarvan de oud-semitische stijl soms moeilijk te begrijpen valt voor hedendaagse westerlingen, maar die niettemin in zichzelf feilloos en coherent is. De twee-scheppingsverhalenonzin is slechts een groteske leugen, voortvloeiend uit destructieve bedoelingen en niet uit waarheidsliefde, net zoals de negentiende-eeuwse evolutiepropaganda.

     Mathieu Albert

     (19 februari 2018 - 19:23)

     Beste Rinze

     Van Bocxlaer claimt dat de Evolutietheorie waar is, terwijl hij dat zelf op basis van zijn eigen expertise onmogelijk kan weten. Dit is het punt. De titel van het bericht van Van Bocxlaer luidt: “Hoe neemt men evolutie waar?” Uiteindelijk zegt hij, dat men evolutie niet waar kan nemen. Van Bocxlaer: “Soms laten fossielen zelfs toe een glimp van deze parade te reconstrueren, zodat evolutie op lange tijdsschalen toch een beetje zichtbaar wordt.” Mijn vraag luidt: “Wanneer en waar dan?” Helaas geen voorbeelden. Is dit alles wat men heeft aan bewijs? Een glimp van de evolutionaire parade?

     U schrijft: “De Kerk leert ons dat wij in zake de positieve wetenschappen voorzichtigheid moeten betrachten en de wetenschap haar eigen terrein heeft.” Daarom vraag ik bewijzen van de wetenschap.

     Nergens heb ik in mijn commentaar op het artikeltje van Van Bocxlaer theologische argumenten gebruikt. U start dan een discussie over Genesis als afleidingsmanoeuvre. Maar, daar gaat het in mijn stuk niet over. Ik vraag enkel naar wetenschappelijke bewijzen, géén meningen of theologie.

     De Kerk zou zich trouwens beter wél van in het begin wat meer tégen de Evolutietheorie hebben verzet. Indien de Evolutietheorie relevant geweest zou zijn voor het Geloof, dan had God er wel voor gezorgd dat die in de Bijbel terecht was gekomen.

     Aangaande uw “beide scheppingsverhalen” deel ik de mening van Benjamin. Het ‘tweede’ scheppingsverhaal is slechts een nadere toelichting bij de schepping van de mens.

     En uiteindelijk gaat het er niet om of het Darwinisme atheïstisch is of niet, maar wél om het feit, dat het Darwinisme altijd voor de atheïstische kar gespannen wordt.

  Joost

  (19 februari 2018 - 15:59)

  Laat ik beginnen te stellen dat het nogal een conclusie is om te stellen dat de Darwinisten ten einde raad zijn op basis van de inhoud van een webpagina die precies 227 woorden kent. Dat is zoiets als dat ik concludeer dat het katholicisme op zijn einde loopt omdat de bisschoppen de woorden van het onze vader willen veranderen. De betreffende pagina geeft een heel globaal overzichtje over het waarnemen van evolutie en de problemen die dat met zich meebrengt. Doordat het zo kort en globaal is, is er feitelijk geen fout in te vinden.

  De conclusies in bovenstaand artikel worden getrokken zijn van een andere orde. Zo staat er “In feite geeft Van Bocxlaer al meteen toe, dat binnen een mensenleven evolutie niet waarneembaar is.”. Dat doet hij dus niet. Wat je hem wel kunt verwijten is dat hij duidelijke voorbeelden van wel waarneembare evolutie achterwegen laat. Bijvoorbeeld de resistentie van de MRSA bacterie die inmiddels wereldwijd tot problemen leidt (al zullen de echte creationisten gelijk een betoog ophangen over micro evolutie).

  De uitspraak “Het feit dat er vulkanisme is, bewijst nog niet, dat de aardplaten over duizenden kilometers zouden migreren.” is bewijs voor een gebrek aan geologische kennis. Blijkbaar is Mathieu Albert niet bekend met zogenaamde hotspots (Hawaï is daar een treffend voorbeeld van) waarbij een lint van eilanden een duidelijk bewijs is van zich over miljoenen jaren verplaatsende platen.

  De opmerkingen over het fossielen bestand raken kant noch wal. Een vergelijking als “Elk levend wezen kent tijdens de duur van zijn leven ‘momenten van glorie en van catastrofen’” duidt meer op een onduidelijke formulering van Bert Van Bocxlaer in combinatie met onvoldoende begrijpend lezen of vooringenomen lezen door Mathieu Albert dan op inhoudelijke incorrectheid. En als Mathieu Albert de T-rex op zijn voorpoten wil laten rondlopen om hem te reduceren tot een olifant dan begint verdere discussie volstrekt onzinnig te worden.

  Wat een juiste conclusie over http://www.evolutietheorie.be/ zou kunnen zijn is dat het een site is die een overzicht geeft van de evolutietheorie maar die, om e.e.a. goed te kunnen begrijpen, wel wat voorkennis van verschillende disciplines veronderstelt. Dat men de wanhoop nabij is, is zeker niet het geval.

   Peter

   (19 februari 2018 - 16:49)

   Beste Joost, geeft u mij slechts één enkel bewijs dat de aarde X miljoenen jaren oud zou zijn.
   Geef mij één enkel bewijs dat de, zogezegde oerknal (of noem het zoals u wilt) is ontstaan uit de reeds hiervoor beschikbare materie. Indien die materie hiervoor zou beschikbaar geweest zijn, waarvan is die dan afkomstig?
   Komt die materie, die nodig was om een oerknal te ontketenen, uit het niets? Als dat zo is, dan kan alleen niets uit niets komen.
   Als u gelovig bent, en dat veronderstel ik als u hier op dit forum komt, dan gelooft u in de schepping.
   kunt u mij deze vragen beantwoorden, a.u.b.?
   Met dank.

    Mathieu Albert

    (19 februari 2018 - 19:45)

    Beste Joost,

    De titel van het bericht van Van Bocxlaer luidt: “Hoe neemt men evolutie waar?” Dat het bericht “precies 227 woorden” is niet mijn probleem. Misschien had Van Bocxlaer beter een boek van 500 pagina’s geschreven om in wollig taalgebruik het gebrek aan bewijs te verdoezelen. Alleen, géén hond leest zo een boek.

    Nu was het net de bedoeling van deze website om voor de leek, kort, enkele dingen, klaar en duidelijk, op een rijtje te zetten. Maar wat krijgen we nu als antwoord? Uiteindelijk zegt Van Bocxlaer, dat men evolutie niet waar kan nemen. Van Bocxlaer: “Soms laten fossielen zelfs toe een glimp van deze parade te reconstrueren, zodat evolutie op lange tijdsschalen toch een beetje zichtbaar wordt.” Mijn vraag luidt: “Wanneer en waar dan?” Helaas geen voorbeelden. Is dit alles wat men heeft aan bewijs? “Een glimp van de evolutionaire parade?” Als het maar geen fata morgana is.

    U schrijft zélf: “Wat je hem wel kunt verwijten is dat hij duidelijke voorbeelden van wel waarneembare evolutie achterwegen laat.” Wel, laat dit net het punt zijn. Waar is al dat “overweldigend bewijs” voor evolutie? Toon het mij!

    Resistentie van bacteriën voor antibiotica zijn inderdaad een uitstekend voorbeeld van micro-evolutie, aangezien dat géén nieuwe bacteriën zijn, maar soorten die de overhand krijgen door het verdwijnen van de anderen. Dit is dus een typisch voorbeeld van eigenlijk artificiële selectie, omdat men doelbewust een deel van de bacteriële soorten uitschakelt.

    De ‘hotspots’ zijn een bewijs van vulkanisme en breuken in de aardkorst, niet voor migrerende platen. Een beter voorbeeld zouden trouwens aardbevingen geweest zijn. Ook Van Bocxlaer heeft hier blijkbaar niet aan gedacht. Het feit echter dat platen verticaal bewegen (aardbevingen), is geen bewijs, dat ze horizontaal bewegen.

    Over T-REX:

    Tyrannosaurus rex compared to a lion, a human, a giraffe and an African elephant. Scale in m2.

    http://www.dinochecker.com/gallery/tyrannosaurus-size.php

     Joost

     (20 februari 2018 - 08:16)

     Beste Mathieu,

     Uw reactie lezende realiseerde ik mij dat ik de verkeerde opmeking bij uw arttikel hebt geplaatst. Als ik deze discussie op deze manier voortzet gaan wij een reeds honderden, zo niet duizenden, malen eerder gevoerde discussie aan over het waarheidsgehalte en de interpretatie van kleine feitjes in het enorme raamwerk van de huidige wetenschap. Ik denk niet dat dit iets ergens aan toe gaat bijdragen.

     Ik wil daarom de vraag anders stellen. De titel van uw artikel is “Het project ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent toonde aan dat de Darwinisten ten einde raad zijn” en daarmee reageert u op een overzichts verhaaltje van 277 woorden.

     maar toont u daarmee niet aan dat het creationisme ten einde raad is omdat u moet begrijpen dat dit overzichtsartikeltje vele malen kleiner is dan het kleinste topje van de ijsberg die de evolutie theorie vertegenwoordigt. Uw conclusie op basis van deze 277 woorden is toch een farce?

     Met vriendelijke groet.

    Joost

    (20 februari 2018 - 08:06)

    Beste Peter,

    Om met uw laatste vraag te beginnen, nee ik ben niet meer gelovig, maar wel ex-katholiek. Ik passeerde bij toeval dit forum en raakte erdoor geïntrigeerd met name omdat het een katholicisme vertegenwoordigd zoals ik dat niet uit mijn verleden herken. De reden dat ik van mijn geloof ben afgestapt en uit de kerk zijn persoonlijk en wil ik het verder niet over hebben.

    Waar u wel recht op hebt is om te weten waarom ik dan überhaupt reageer. Het bevreemd mij altijd als mensen de bijbel, doorgaans Genesis, hanteren als een wetenschappelijk werk. De bijbel is niet wetenschappelijk en dat kan je er ook niet van verwachten. Sinds het schrijven van de bijbel is er nogal wat ontdekt. Het hele evolutiedebat dat nu plaatsvindt is vergelijkbaar met het debat rondom het heliocentrische wereldbeeld van enkele eeuwen geleden (https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/artikelen/item/879-schepping-evolutiedebat-vergelijkbaar-met-debat-heliocentrisme). Vanuit bovenstaande reageer ik om twee redenen. Enerzijds om te begrijpen waarom mensen dit debat voeren en anderzijds om mensen van informatie te voorzien die van buiten hun “bubbel” kom. Uiteindelijk worden we misschien beide beter van dit soort gesprekken.

    U vraagt naar informatie. Hiervoor verwijs ik naar de reactie van darwinisme.be van verderop. Ik kan dat zelf niet beter doen. Maar als ik uw reactie zo lees dan denk ik dat het voor u onmogelijk is om het bewijs te accepteren. Als u dat namelijk doet dan aanvaart u dat Adam en Evan niet hebben bestaan en als die niet hebben bestaan is er geen erfzonde geweest en als er geen erfzonde is dan waarom of waarvoor is Jezus dan gestorven?

    Met vriendelijke groet

     Benjamin Van Dyck

     (20 februari 2018 - 10:50)

     ☩JMJ☩

     Indien evolutionisten – in plaats van enkel en alleen te verwijzen naar een website – hun valse argumentatie niet kunnen doen samengaan met ‘bewijsvoering’, minstens in één enkel aspect of detail van hun beweringen, in de vorm van een compacte reactie, dan illustreert dat slechts nog meer hun gapend gebrek aan échte bewijsvoering. Hetzelfde refrein weerklinkt telkens opnieuw; namelijk het refrein dat pretendeert dat gelovigen te dom zijn om de ‘bewijzen’ voor evolutionisme te verstaan, en dat diegenen die toch een poging willen wagen maar één of andere website moeten bezoeken. Men waant zich dus een superieur intellect – ingewijd in de geheimen van de ‘evolutie’ – dat zich van argumentatie dispenseert omdat iedereen toch maar te dom zou zijn om het te begrijpen. Mathieu Albert heeft openlijk de handschoen toegeworpen naar de adepten van het evolutionisme om de disputatie aan te gaan louter op basis van de natuurwetenschappen, en niemand lijkt bereid om die handschoen op te nemen. Schuwt men soms elk openbaar podium waar aanvechters van het evolutionisme niet op voorhand gecensureerd worden?

     Gezien de Heilige Schrift goddelijk geïnspireerd is, kan echte wetenschap nimmer er mee in strijd zijn. Alle ‘wetenschap’ die er wel mee in strijd is, waaronder evolutionisme, is vals. De historische context waarin het evolutionisme ontwikkeld werd legt verder de boze motivaties bloot die van in den beginne achter die valse doctrine geschuild hebben. Het was en is een propaganda-campagne van het soort die onder de Anglo-Amerikanen tegenwoordig een “psy-op” genoemd wordt.

     Ik sta trouwens aan de kant van het heliocentrisme. Geocentrisme wordt ten onrechte gehanteerd als ware het een evidentie.

      Joost

      (20 februari 2018 - 12:59)

      Geachte heer van Dijck.

      U stelt het onderstaande:
      “Indien evolutionisten – in plaats van enkel en alleen te verwijzen naar een website – hun valse argumentatie niet kunnen doen samengaan met ‘bewijsvoering’, minstens in één enkel aspect of detail van hun beweringen, in de vorm van een compacte reactie, dan illustreert dat slechts nog meer hun gapend gebrek aan échte bewijsvoering.”
      Ik wil u erop wijzen dat ik niet naar een website verwijs maar naar de reactie “Darwinisme.be” verderop in deze draad. En ik kan er ook niets aan doen dat iemand zich onder die naam bekend maakt :-).

      Ik begrijp uit bovenstaande ook dat een van de eisen die stelt is dat de bewijsvoering in een compacte reactie moet komen, zonder referenties naar websites en ik neem ook aan andere bronnen. Feitelijk sluit u daarmee iedere discussie uit. Er is best wel een compacte beschrijving van radiometrische methoden te geven maar je zult toch wat tijd en energie erin moeten steken om te begrijpen hoe het werkt.

      Uw uitspraak dat gelovigen te dom zijn om evolutie te begrijpen werp ik verre van mij. Ik respecteer mijn medemensen, ik ben mij ervan bewust dat mensen verschillen en dat de een makkelijker kennis tot zich neemt dan de ander, maar er is niets bij dat niet door iedereen begrepen kan worden. In deze discussie wordt niet verlangd dat je ingewikkelde berekeningen moet kunnen maken op diepzinnige logica moet kunnen volgen. Iedereen met een gezond boeren verstand kan het begrijpen en er zijn oordeel over vellen. Het enige wat daarin verlangd wordt is openstellen voor andermans argumenten en hier open en eerlijk over spreken.

      Dat wordt moeilijk als ik de reactie van u verderop lees:
      “Pater generans Filius nascens et Spiritus Sanctus …. corpore constitutam.”. Misschien vergis ik mij hierin maar er zijn niet veel mensen die het Latijn machtig zijn, waaronder ikzelf. En gaat voorbij aan de wens van Mathieu Albert om geen theologische argumenten te gebruiken.

      Met vriendelijke groet.

      Benjamin Van Dyck

      (11 maart 2018 - 14:10)

      ☩JMJ☩

      Correctie van mijn reactie van 20 februari 2018 – 10:50:

      De laatste zin moest zijn: “Ik sta trouwens aan de kant van het geocentrisme. Heliocentrisme wordt ten onrechte gehanteerd als ware het een evidentie.”

  Darwinisme.be

  (19 februari 2018 - 17:45)

  – De onderliggende zorg (in het artikel en de reacties daarop) lijkt hier het vermeende conflict tussen de evolutietheorie en het (christelijk) geloof. In de discussies die hierover gewoonlijk gevoerd worden, ontbreekt – jammer genoeg – vaak het nodige inzicht, en dit in de drie relevante domeinen: de evolutietheorie, de (wetenschaps)filosofie, en de theologie.

  – De evolutietheorie wordt vaak veralgemeend zonder de veelheid aan onderliggende theorieën te onderscheiden. Er is immers een groot verschil tussen de theorie van gemeenschappelijke afstamming enerzijds, en de neodarwinistische theorie van toevallige mutaties en natuurlijke selectie anderzijds. Vergelijk hiervoor https://darwinisme.be/evolutietheorie/afstamming en https://darwinisme.be/evolutietheorie/neodarwinisme. Hoe beiden een heel verschillende wetenschappelijke status genieten, kan u hier nalezen: https://darwinisme.be/evaluatie/balans2009. Het helpt enorm om deze twee theorieën te onderscheiden.

  – Hoe we ons op wetenschapsfilosofisch gebied bewust moeten zijn van de mogelijkheden én beperkingen van de natuurwetenschappelijke methode (in het bijzonder voor een complex onderzoeksdomein als het ontstaan van het leven op aarde) wordt hier kort geschetst: https://darwinisme.be/evaluatie/raamwerk. Het past goede wetenschappers te spreken in de voorwaardelijke wijs, gelet op het voortschrijdend inzicht en de inherente beperkingen van de natuurwetenschappelijke methode (wat overigens heel goed samengaat met de christelijke deugd van de nederigheid en bescheidenheid).

  – Tenslotte vanuit theologisch standpunt, beseft niet iedereen voldoende dat de Bijbel geen wetenschappelijke verklaring wil geven voor het ontstaan van leven op aarde. Wie niet overtuigd zou zijn, kan de 2 scheppingsverhalen in Genesis nalezen en merken hoe de volgorde van de schepping sterk verschilt. De boodschap van de Bijbel situeert zich op een veel dieper niveau: over de relatie tussen de mens en zijn Shepper. Een Schepper waarvan we geloven dat hij zijn schepping voortdurend in stand houdt: mocht Hij bij wijze van spreken één seconde niet meer aan ons denken, dan zouden wij – samen met alle materie en haar natuurwetten – gewoon ophouden te bestaan. Merk terloops op hoe Johannes Paulus II een sterk onderscheid maakte tussen de twee hierboven genoemde evolutietheorieën, en daarbij ook verwijst naar de filosofische dimensie.

  – Hopelijk zijn bovenstaande toelichtingen nuttig bij een constructieve en genuanceerde discussie.

   Peter

   (19 februari 2018 - 19:52)

   Kunt u, Darwinisme.be, misschien op mijn simpele vraagjes antwoorden die ik aan Joost ook gesteld heb?
   Het zijn er niet veel, zodus ….
   Misschien ook niet?

    Darwinisme.be

    (19 februari 2018 - 21:24)

    Beste Peter,

    Geen probleem. Bijvoorbeeld ivm de ouderdom van de aarde (geschat op 4,53 miljard jaar, en dit met een foutenmarge van ongeveer 1%). Hiervoor verwijzen we u graag naar Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_Earth) en daarbij verdient het aanbeveling u ook in de isochroon methode te verdiepen (https://en.wikipedia.org/wiki/Isochron_dating), een methode die oplossingen biedt voor de vaak opgeworpen problemen ivm datering.

    Interessant is dat we vandaag beschikken over vele tientallen onafhankelijke berekeningen die allemaal binnen elkaars foutenmarge vallen. Dat is geen absoluut bewijs maar komt er wel heel dicht van en geeft daarom wetenschappers ook voldoende vertrouwen. Er is ons geen enkele theorie bekend voor een jonge aarde die ook maar in de buurt komt van deze wetenschappelijke onderbouw.

    Terwijl de evolutietheorie gemakkelijk kan worden in vraag gesteld (er zijn hiervoor immers geen bewijzen, enkel aanwijzingen), is de theorie van een oude aarde wel behoorlijk onderbouwd. Zie hiervoor ook volgend overzicht van overtuigingen en hun respectievelijke redelijkheid of onredelijkheid: https://darwinisme.be/evaluatie/overtuigingen.

    Dat alles bij toeval (en natuurlijke selectie) zou ontstaan zijn, is helemaal niet aangetoond. Sterker zelfs: het wordt als buitengewoon onwaarschijnlijk aanzien. Zo onwaarschijnlijk dat iemand ooit hiervoor de term “schitterend ongeluk” gebruikte. Dag zegt voldoende.

    Wij geloven echter “dat” God de wereld geschapen heeft (iets wat Hij overigens blijft doen) maar de Kerk (en ook de Bijbel) doet geen uitspraken over “hoe” Hij dat precies gedaan heeft (en doet). Met ons verstand en de wetenschappelijke methode mogen we daarnaar op zoek gaan. In de praktijk kan dit ons ons vooral helpen ons over de schepping te verwonderen. Wat ons betreft in dankbaarheid (…)

    Het zou fijn zijn indien u de pagina’s waarnaar verwezen wordt, leest vooraleer u reageert. Indien u begint bij deze pagina (https://darwinisme.be/over_deze_site) en u klikt onderaan steeds op “Verder lezen” dan leest u de kern van de volledige website op amper 20 blz. Dat is – veronderstellen wij – geen “boek van 500 blz dat niemand leest”.

     Peter

     (20 februari 2018 - 14:03)

     Beste Joost en Darwinisme.be,
     Jullie geven mij een hoop woorden, die geen antwoord geven op mijn simpele vragen, zoals dateringen van de aarde enz…
     Toch niet TE moeilijk voor jullie om dan ook simpele antwoorden te geven., niet? (A.U.B geen links naar websites)
     Nog eens mijn vragen herhalen dus, waarop er geen antwoord is gekomen.

     Vraag 1 – Geef mij één enkel bewijs dat de, zogezegde oerknal (of noem het zoals u wilt) is ontstaan uit een reeds hiervoor beschikbare materie. Indien die materie hiervoor zou beschikbaar geweest zijn, waarvan is die dan afkomstig?
     Vraag 2 – Komt die materie, die nodig was om een oerknal te ontketenen, uit het niets? Als dat zo is, dan kan alleen niets uit niets komen.
     kunt u mij deze eenvoudige vraagjes beantwoorden, a.u.b.?
     Met dank.

      Joost

      (20 februari 2018 - 15:37)

      Beste Peter,

      Uw vragen zijn verre van eenvoudig te beantwoorden en als u het afdoet als “eenvoudige vraagjes” dan doet u uzelf te kort, maar volgens mij bent u zich daarvan zeer bewust. Desalniettemin wil ik wel een poging tot uitleg doen.

      Voor de oerknal was er geen materie. Wij, niemand, weet wat er voor de oerknal was. Daarmee is de oerknal ook niet strijdig met welk geloof dan ook want het is legitiem een schepper of God als oorzaak van de oerknal aan te wijzen hoewel dit vanuit de natuurkunde niet persé noodzakelijk is. Maar als de oerknal geaccepteerd wordt dan wordt daarmee wel impliciet geaccepteerd dat de schepping niet op de wijze zoals in Genesis beschreven heeft plaatsgevonden. Persoonlijk zie ik daar ook geen bezwaar in. Genesis is een scheppingsverhaal geschreven door mensen die nog geen fractie wisten van wat er nu aan wetenschappelijke kennis is. Vanuit dat perspectief is het een mooie scheppingslegende zoals er vele over de hele wereld zijn.

      De oerknal theorie is voor het eerst geformuleerd door Georges Lemaître, een Belgische priester, astronoom, natuurkundige en wiskundige op basis van de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Edwin Hubble toonde door middel van metingen aan sterrenstelsels aan dat deze allemaal, met uitzondering van kleine clusters van dicht bij elkaar gelegen stelsels, van elkaar af bewegen. Als men deze bewegingen andersom projecteert dan bewegen al deze stelsels naar elkaar toe en komen samen in één punt. Dit punt, door Lemaitre oeratoom genoemd is dan het begin van het heelal geweest. De belangrijkste bewijzen voor de oerknal zijn:
      1. De roodverschuiving die de uitdijing van het heelal aangeeft
      2. De kosmische achtergrondstraling die exact overeenkomt met wat de oerknal voort zou moeten brengen
      3. De verhouding tussen de verschillende elementen (met name Waterstof en Helium) die precies is zoals uit de oerknal voort zou moeten komen
      4. De verdeling van de materie in het heelal komt overeen met de verdeling die door de relativiteitstheorie vanuit de oerknal wordt voorgeschreven.

      U vraag gaat dan ook nog eens specifiek over waar de materie vandaan komt. Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden omdat daar verschillende scenario’s voor zijn. Ik zal er drie noemen:
      1. De materie is door God gecreëerd op het moment dat hij de oerknal in gang zette
      2. De materie is er altijd al geweest. Het heelal dijt nu uit, die uitdijing stopt, wordt gevolgd door een krimp naar een nieuw oeratoom waarna de hele cyclus opnieuw begint
      3. De materie is bij de oerknal uit het vacuüm ontstaan (vanuit de kwantummechanica is dit bewezen en waargenomen)

      U ziet dat er oplossingen voor zijn. Nu kunt u natuurlijk stellen dat u niet gediend bent van een multiplechoice antwoord maar graag een direct wetenschappelijk verantwoord antwoord wilt. Het is mijn overtuiging dat dat er gaat komen, al weet ik niet wanneer. Als parallel wil ik erop wijzen dat pas in het concilie van Chalcedon in 451, dus na enkele eeuwen, Jezus, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, in twee naturen, menselijk en goddelijk, werd erkend. De wetenschap is nu ongeveer een eeuw met dit onderwerp bezig en ook hier zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd.

      Met vriendelijke groet.

   Mathieu Albert

   (19 februari 2018 - 20:15)

   Beste Darwinisme.be,

   Nergens in mijn reactie op het artikeltje van Van Bocxlaer gebruik ik theologische argumenten. Ik stel enkel de vraag naar het waarom van het frappante ontbreken van duidelijke voorbeelden van evolutie.

   Uw “vermeende conflict tussen de evolutietheorie en het (christelijk) geloof” heeft hier niets mee te maken. Dat is dan weer uw afleidingsmanoeuvre! Verder vergeet u de joden, de moslims en de hindoes. Dat zijn al meteen 5 miljard mensen die niet in die evolutie geloven.

   Verder zitten jullie toch wel met een groot probleem aangezien in jullie optiek, het Geloof iets is voor ‘domme mensen’, terwijl net diezelfde ‘domme mensen’ die verheven ‘wetenschappelijke’ Evolutietheorie niet kunnen begrijpen. Jammer dan.

   Jullie argument: “In de discussies die hierover gewoonlijk gevoerd worden, ontbreekt – jammer genoeg – vaak het nodige inzicht, en dit in de drie relevante domeinen: de evolutietheorie, de (wetenschaps)filosofie, en de theologie.”
   Naar ik het begrepen heb, was het nu toch net de bedoeling van de vernoemde website om voor de leek, kort, enkele dingen, klaar en duidelijk, op een rijtje te zetten. Maar wat krijgen we nu als antwoord? Eigenlijk helemaal niets!

   Jullie schrijven: “Er is immers een groot verschil tussen de theorie van gemeenschappelijke afstamming enerzijds, en de neodarwinistische theorie van toevallige mutaties en natuurlijke selectie anderzijds.” Deze opmerking is niet relevant omdat beide deeltheoriën onderdeel zijn van hetzelfde Darwinistische ideologie.

   De Evolutietheorie moet niet ‘geloofwaardig’ zijn of gebaseerd zijn op ‘gezag’. Neen. De Evolutietheorie moet net bevraagd worden. Jullie moeten niet met theorieën komen aanzetten, maar wél met feiten, zo niet is de Evolutietheorie dood.

   De gelovigen wachten nu al meer dan 150 jaar op jullie “voortschrijdend inzicht”, maar het heeft nog altijd niet veel opgeleverd. Wanneer komt het bewijs eens? Helaas beschikken de meeste wetenschappers niet over de ‘christelijke bescheidenheid’, ondanks de vele leugens die altijd maar weer opnieuw verspreid worden door de aanhangers van de Darwinistische ideologie.

   Nogmaals, het gaat hier niet over Genesis, maar wél over het gebrek aan bewijs voor de Evolutietheorie. Het is werkelijk schokkend om het totale gebrek aan kennis aangaande de Evolutietheorie onder de aanhangers van de vernoemde theorie te moeten vaststellen.

   En als er dan toch zoveel bewijs voor is, waarop wachten jullie dan om het ons mede te delen en ons uit onze domheid te ‘verlossen’?

   Helaas is er in jullie bijdrage ook geen splinter van bewijs te vinden.

    Darwinisme.be

    (19 februari 2018 - 20:32)

    Beste Mathieu Albert,

    Wij zijn geen aanhangers van de evolutietheorie, wel van een rationele benadering, en dat kan wat mij betreft perfect vanuit een gelovig perspectief.

    Daarom de vraag: in hoeverre heeft u de artikels (of het geheel van onze website) waarnaar verwezen werd geraadpleegd?

    In dat geval zal u namelijk vanzelf ontdekken waarom het onderscheid in de twee deeltheorieën van groot belang is. Ook zou u zowel een samenvatting aantreffen van de belangrijkste aanwijzingen PRO (vooral voor de eerste deeltheorie) als CON (vooral tegen de tweede deeltheorie). Het lijkt mij immers niet de bedoeling om de hele website hier te dupliceren. De lectuur van de volledige website neemt ongeveer 1 uur in beslag en poogt in mensentaal de complexe materie samen te vatten zonder de essentie te verliezen.

   Benjamin Van Dyck

   (20 februari 2018 - 01:52)

   ☩JMJ☩

   Mathieu Albert heeft duidelijk gemaakt dat hij in de hier aanwezige discussie exclusief op basis van natuurwetenschappelijk domein wil ageren. Gezien Darwinisme . be hier echter op een gratuite en gedurfde (lees: vermetele) wijze iedereen op deze pagina collectief komt afschilderen als te onwetend om een standpunt te kunnen innemen over de theologische implicaties van het evolutionisme, wil ik hier toch nog even kortweg op ingaan.

   In de Geloofsbelijdenis van het Vierde Lateraans Concilie lezen wij:

   “Pater generans Filius nascens et Spiritus Sanctus procedens consubstantiales et coæquales coomnipotentes et coæterni unum universorum principium creator omnium invisibilium et visibilium spiritualium et corporalium qui sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam spiritualem et corporalem angelicam videlicet et mundanam ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam.”

   De woorden “ab initio temporis” tonen aan dat de Schepping als voltrokken (“condidit creaturam spiritualem et corporalem angelicam videlicet et mundanam”) beschouwd werd aan het begin van de tijd, en niet na een uitputtend evolutionair proces van miljarden jaren. De woorden uit Genesis, “secundum species suas”, moeten dus welzeker letterlijk verstaan worden, en de gepretendeerde transmutatie van het ene dierlijke wezen in het andere als uitgesloten.

   Het Vierde Lateraanse was een Algemeen Concilie, en in die tijden was men wel zorgvuldiger met wat er allemaal in het credo van een dergelijke plechtige Kerkvergadering geplaatst werd dan in de jaren zestig van vorige eeuw. Verder werd dit credo eeuwen lang onbetwist en op universele basis in de Kerk aanvaard. Het is dus een onfeilbare tekst. Dat moderne theologen te hautain zijn om iets te erkennen dat voor de twintigste eeuw in de Kerk bestond is echter alom gekend; zij menen immers dat de Kerk geboren werd in 1962.

    Jules van Rooyen

    (20 februari 2018 - 12:35)

    Het is praten tegen de “wetenschappelijke muur van Darwin”, beste Benjamin en Mathieu. “Wetenschappelijk” gevormde Darwinisten, een Shell geoloog en gepromoveerde hoogleraar, vertelt je met droge ogen dat het bewijs van “de evolutie” nu inderdaad niet beschikbaar is. Het is niet aan te tonen met voorbeelden, de mutaties zijn er niet op een enkele uitzondering na. Soorten blijven soorten, en de mens bestaat is niet ouder dan 10.000 jaar, de door ons waargenomen natuur is niet ouder dan 2 tot 300.000 jaar. Maar, volgt dan het betoog van de geleerde hoogleraar geoloog, over 100 jaar hebben we wel het bewijs. D

     Jules van Rooyen

     (20 februari 2018 - 12:42)

     ¨vervolg,
     Dat is de redenering uit atheïstische hoek. Voor dergelijke onzin schamen ze zich zelfs niet want de utopie is sterker dan het gezond verstand. Veronderstellingen, theorieën worden bevestigd in de verre toekomst. Op dezelfde manier ageerden de joodse communisten, en de nationaal socialisten indertijd, in binnen en buitenland. Ze hebben allen één punt gemeen, utopieën op atheïstische grondslag. Helaas zijn er vele Christenen, misvormd op de fabeltjes faculteiten, die daar de natuurlijke gave van onderscheid verloren hebben. Ik vrees dat onze gesprekspartner, beste “Darwinisme.be”, ook daarvan een verblind slachtoffer is.

      Peter

      (20 februari 2018 - 14:14)

      Beste Jules,
      Deze “geleerde bollekes” geven uitleg om hoofdpijn van te krijgen. Ik ben maar een simpel mens.
      Ik vraag aan die geleerden om slecht twee vraagjes te beantwoorden en dan is blijkbaar niet mogelijk, namelijk;
      Vraag 1 – Geef mij één enkel bewijs dat de, zogezegde oerknal (of noem het zoals u wilt) is ontstaan uit een reeds hiervoor beschikbare materie. Indien die materie hiervoor zou beschikbaar geweest zijn, waarvan is die dan afkomstig?
      Vraag 2 – Komt die materie, die nodig was om een oerknal te ontketenen, uit het niets? Als dat zo is, dan kan alleen niets uit niets komen.
      Ik haal nog eens niet het woord ‘God’ aan. Indien ze hierop antwoorden is de ganse evolutie beantwoord, want als er geen begin aan is, is er ook voor de rest niets van.
      Als die darwinisten deze vragen ontwijken, dan is de kous af.

      Darwinisme.be

      (20 februari 2018 - 15:08)

      Beste Benjamin en Jules

      Rinze verwees al naar Piux XII maar leerrijk is ook hoe Johannes Paulus II in 1996 op de Pauselijke Academie voor Wetenschappen de draad van Piux XII verder opneemt. Het volledige document vindt u op de website van RK Documenten: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1205 maar hieronder twee interessante passages (u kan zelf nagaan dat deze passages niet uit hun context gerukt zijn).

      In lijn met de eerste deeltheorie (zie onze voorgaande reactie) sprak de paus zich als volgt uit: “Vandaag de dag, bijna een halve eeuw na de verschijning van de encycliek, leiden nieuwe gegevens ertoe, om in de evolutietheorie meer dan een hypothese te zien.”

      Tegen de tweede deeltheorie in (zie eveneens onze voorgaande reactie) sprak de paus zich als volgt uit: “En eerlijk gezegd, kan men beter van evolutietheorieën spreken, dan van de evolutietheorie. Deze veelheid hangt aan de ene kant af van de verscheidenheid aan verklaringen die met betrekking tot het mechanisme van de evolutie geopperd zijn, en aan de andere kant van de diverse filosofieën waarnaar verwezen wordt.”

      Dat ook de paus dit veelbetekenend onderscheid maakt tussen beide deeltheorieën, kan u misschien overtuigen van het belang ervan, in tegenstelling tot wat Mathieu Albert hogerop stelde. Niet ‘beide’ maar enkel de ‘tweede’ deeltheoriën is “onderdeel van de Darwinistische ideologie.”

      Om u ertoe aan te zetten de (korte) artikels te lezen waarnaar verwezen werd en het belang in te zien van het onderscheid tussen beide deeltheorieën, hierbij de eindconclusie zoals op onze website heel kort samengevat: “De volkomen redelijke eindconclusie is (1) dat er evolutie heeft plaatsgevonden op aarde, (2) maar dat men van mening kan verschillen over de oorzaak van deze evolutie, (3) dat een verklaring op basis van toevallige mutaties en natuurlijke selectie vrij kort door de bocht blijkt, (4) en dat de oorsprong van het leven zelf een groot mysterie blijft.” (zie https://darwinisme.be/evaluatie/balans2009).

      Hopelijk helpt dit bij een open en broederlijke discussie. In Christus.

  Rinze

  (20 februari 2018 - 14:05)

  Beste Mathieu, u kunt wel menen dat de verwijzingen naar Genesis een afleidingsmanoeuvre zijn, maar dan vraag ik u toch waarom een artikel als het uwe op een katholiek forum staat. Dat heeft toch een bedoeling? Allerlei andere wetenschappelijke beweringen, bijv. of een toneelstuk al of niet van Shakespeare is, zijn hier nooit onderwerp van discussie. Daarbij heeft u het steeds over de evolutieideologie. Daaruit blijkt toch dat u meent dat er sprake is van kwade opzet of in ieder geval van vooringenomenheid. Uw verzet tegen de evolutietheorie is echter zeker ideologisch gedreven. Ik geef toe dat er ideologisch gebruik, d.w.z. misbruik, van de evolutietheorie wordt gemaakt door mensen als Dawkins, die menen dat het “bewijs” van evolutie metheen het gelijk van het atheïsme betekent. Minder vooringenomen atheïsten hebben al geschreven over dit misverstand en verbazen zich over diens populistische agitatie.

  Uiteraard kan er nooit, ook niet over honderd jaar dus, een bewijs (“proof”) voor evolutie worden geleverd, ook al zouden er talloze tussenvormen als fossiel worden gevonden. Wel is er volgens biologen bewijs (“evidence”) te over. Als niet-bioloog houd ik mij wijselijk buiten deze discussie.

  Iets niet begrijpen heeft natuurlijk niet altijd met gebrek aan intelligentie te maken. Wel met een gebrek aan deskundigheid. Dom is in ieder geval een mening ventileren over zaken waar men geen of niet voldoende verstand van heeft of waarde hechten aan het oordeel van niet-deskundigen.

   Peter

   (20 februari 2018 - 14:53)

   Beste Rinze,
   Aan anderen op dit forum, heb ik reeds meermaals gevraagd om op mijn twee vraagjes te antwoorden.
   Kunt u dat misschien voor mij doen?

   Vraag 1 – Geef mij één enkel bewijs dat de, zogezegde oerknal (of noem het zoals u wilt) is ontstaan uit een reeds hiervoor beschikbare materie. Indien die materie hiervoor zou beschikbaar geweest zijn, waarvan is die dan afkomstig?
   Vraag 2 – Komt die materie, die nodig was om een oerknal te ontketenen, uit het niets? Als dat zo is, dan kan alleen niets uit niets komen.

   Met dank

    Rinze

    (20 februari 2018 - 21:20)

    Beste Peter,
    Simpele mensen zijn wij allemaal en ook al ben je een geleerd mens, dan heb je hoogstens een specifieke deskundigheid. Dat is wat anders dan dat men dan ook alle antwoorden op dat gebied zou weten. Wetenschap is per definitie een “continuing story”.

    Zoals u duidelijk mag zijn, ben ik geen specialist in de biologie (en ook menig bioloog is geen specialist in de evolutietheorie). Ik ben ook al geen natuurkundige en kan dan ook geen deskundige antwoorden op uw vragen geven.
    Leg uw vragen eens voor aan bijv. Carlo Beenakker, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Leidse universiteit. Hij is een gelovig katholiek en is dagelijks in de Leidse St. Lodewijk te vinden.

    Nu wat theologisch commentaar bij uw vragen.
    1.
    Aan de oerknal ligt geen materie ten grondslag, maar de materie ontstaat daardoor. Ze is de grondstof van de (waarneembare) schepping (afgeleid van mater=moeder).

    2.
    “Komt die materie, die nodig was om een oerknal te ontketenen, uit het niets?”.

    De Kerk leert dat God het heelal ex nihilo heeft geschapal en. Daarmee ontstond(en), als onderdeel daarvan, ruimte en tijd. Als God de schepping heeft ingeluid met vermelde oerknal, dan was er daarvoor (uiteraard dan een foute term) niets. Dat (onvoorstelbare) niets is dus niet een iets, bijv. een lege ruimte.

    God zelf is uiteraard niet onderworpen aan ruimte en tijd. Zo kunnen we een eerste oorzaak van het geschapene aannemen, zonder dat deze oorzaak zelf een gevolg van “iets” is.

    Dat er uit niets iets kan ontstaan is uiteraard in strijd met de “natuurwetten”. De schepping gaat echter aan de natuurwetten vooraf.

     Peter

     (21 februari 2018 - 18:22)

     Beste Rinze,
     Dank u voor uw antwoord op mijn vraagjes. U bent de enige hierop te antwoorden, met uitname van Benjamin.
     U schrijft op (20 februari 2018 – 21:20)
     “1. Aan de oerknal ligt geen materie ten grondslag, maar de materie ontstaat daardoor. Ze is de grondstof van de (waarneembare) schepping (afgeleid van mater=moeder).”
     Inderdaad, voor de “oerknal” was er geen materie aanwezig. Hoe kan er materie, die voorheen niet aanwezig was en die noodzakelijk om een eventuele oerknal te verwezenlijken, plaats vinden?

     Op (20 februari 2018 – 15:37) schrijft u, “1. De materie is door God gecreëerd op het moment dat hij de oerknal in gang zette
     Waar kunnen wij in de openbaringen dat terugvinden: “De materie is door God gecreëerd op het moment enz…”?
     2. De materie is er altijd al geweest. Het heelal dijt nu uit, die uitdijing stopt, wordt gevolgd door een krimp naar een nieuw oeratoom waarna de hele cyclus opnieuw begint
     3. De materie is bij de oerknal uit het vacuüm ontstaan (vanuit de kwantummechanica is dit bewezen en waargenomen)”

     Maar u spreekt uzelf toch tegen, beste Rinze;
     “- Aan de oerknal ligt geen materie ten grondslag, … ”
     ” – De materie is er altijd al geweest. ”
     ” – De materie is door God gecreëerd op het moment dat hij de oerknal in gang zette”
     ” – De materie is bij de oerknal uit het vacuüm ontstaan”
     Natuurlijk wringt u zich in alle bochten om op deze moeilijke vraag te antwoorden. Ook de geleerden i.v.m. dit vraagstuk zijn legioenen en allen laten ze liever dat netelig vraagstuk aan de kant.
     Anderen schrijven dat de “Bijbel” lees H. Schrift, geen wetenschappelijk boek is, en dat is juist.
     Het is echter veel meer, het is de oneindige wijsheid van God die door Hem is geopenbaard aan Mozes, toen deze 40 dagen op de berg vertoefde. Mensen die menen meer te weten als Gods oneindige wijsheid noem ik puur en simpel oneindige hoogmoed.
     Zich verdiepen in wat God ons in Genesis heeft gegeven om Zijn oneindige wijsheid door de Schepping te leren kennen, is voor u larie en apekool.
     Zovele verdiepende openbaringen i.v.m. de schepping heeft God d.m.v. de Heiligen door de Kerkelijke geschiedenis heen geschonken. Maar dat is allemaal niets voor deze “geleerden” die in hun hoogmoed hun onnozele visie aan iedereen willen opdringen.
     Voor de schepping was er allen God en geen materie, helemaal niets. Alles is door hem geschapen vanuit Zijn oneindige wijsheid en voorzienigheid en komt tot stand door Zijn Wil.
     Hoe mensen die zich “gelovig” durven betitelen dat weigeren versta ik niet.
     Door deze “oerknal” onzin zeggen jullie “geleerden” : “Wat U Heer aan Mozes geopenbaard hebt, is niet juist (leugen), wij weten nu meer (hoogmoed).”
     Zie maar hier:
     Mat_8:3 Jesus strekte de hand uit, raakte hem aan, en sprak: Ik wil; word gereinigd. En aanstonds was hij van zijn melaatsheid gereinigd.
     IK WIL = het geschiede. Zo ook geschiede de schepping door Zijn wil en voorzienigheid.
     Dat er nu ook mensen zijn die zich Katholiek of gelovig noemen en dit niet WILLEN aannemen is afschuwelijk.
     Niets anders.
     De incarnatie van Christus kan onmogelijk gebeuren uit een schepsel dat afkomstig zou zijn van dierlijke voorvaderen. Christus, het Woord, zou zichzelf onrecht aandoen in Zijn Majesteit, daar Hij de dieren en planten schiep om de mens, die Hij nadien zou schapen, te dienen. Al het geschapene moest zich onderwerpen aan de mens.
     Gen_1:27 En God schiep den mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep Hij hem; Man en vrouw schiep Hij hen.
     Gen_1:28 Toen zegende God ze, en sprak tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen der zee, de vogels in de lucht en over alle levende wezens, die zich op de aarde bewegen.
     Laus tibi Christi
     Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (20 februari 2018 - 17:16)

  – Beste Michaël Dekee (19 februari 2018 – 11:19). Maak je geen zorgen over de zondeval. Die gebeurde hier niet op aarde, maar in een leefwereld die we nu niet meer kennen. Daar is in het geloof niets vreemds aan, want de leefwereld van de hemel (tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van het paradijs van de eerste mens) kennen we ook niet. Toen het eerste plantje op aarde verwelkte (verval, vergankelijkheid), en er nog geen aardse mensen bestonden, was de zondeval reeds achter de rug. Mogelijk was bij de oerknal (zo een 13,8 miljard jaar geleden) de zondeval reeds achter de rug. Ik had vroeger last met deze zaken, maar veel is me duidelijk geworden na de lectuur van het boek “Redenen om te geloven”, van de vroegere aartsbisschop André Léonard. Hij beschouwt 2 mogelijkheden voor het “tijdstip” van de zondeval, die ik hier niet ga uitleggen. Léonard is op de hoogte van wetenschappen én theologie, dus in deze is hij zeer betrouwbaar. Vriendelijke groet, AGSt.

  – Hallo Mathieu Albert (18 februari 2018 – 18:35). Het is voor een katholiek niet verstandig de creationist te gaan uithangen (NB : ik ben geen aanhanger van ID). Dat er evolutie en mutaties geweest zijn is toch nogal duidelijk. Vanwaar komen al die skeletten van uitgestorven dieren, en waarom zijn er schedels gevonden die in de loop van de tijd meer en meer begonnen te lijken op die van de huidige mens ? Bovendien bestaan er betrouwbare dateringsmethoden en zit het geheel over het algemeen logisch ineen. Dit betekent natuurlijk niet dat alles bij de evolutietheorie koek en ei is, daar zullen in de details ook onduidelijkheden in zitten. De geschiedenis van de mens op aarde zal men wel nooit volledig kunnen reconstrueren. Mijn visie vind je in het boek “Redenen om te geloven” van de vroegere aartsbisschop André Léonard. Vriendelijke groet, AGSt.

  – De BIJBEL IS GEEN WETENSCHAPSBOEK, en dus moeten we de Bijbel ook niet als handboek gebruiken om de aardse geschiedenis van de mens te reconstrueren. Het boek Genesis moeten we in spirituele zin lezen, en niet als een letterlijk relaas. Anders krijg je al een tegenstrijdigheid op de eerste bladzijde.

  Benjamin Van Dyck

  (20 februari 2018 - 18:30)

  ☩JMJ☩

  Citaat Joost: “Genesis is een scheppingsverhaal geschreven door mensen die nog geen fractie wisten van wat er nu aan wetenschappelijke kennis is. Vanuit dat perspectief is het een mooie scheppingslegende zoals er vele over de hele wereld zijn.”

  Fout. De Auteur van Genesis was de Allerheiligste Drievuldigheid, door de loutere instrumentaliteit van Sint Mozes die het op onfeilbare wijze schriftelijk vastlegde. De goddelijke inspiratie van de Canonieke Boeken werd altijd en perpetueel door de Heilige Katholieke Kerk bevestigd en verkondigd, wier goddelijke origine onwrikbaar bevestigd is doorheen de geschiedenis door talloze mirakelen, in zulke mate dat die miraculeuze bevestiging op theologisch, maar ook op filosofisch en geschiedkundig vlak onbetwistbaar is, de menselijke ratio dwingend om het te erkennen. Genesis valt bijgevolg niet te vergelijken met de vele mythes van de oude paganistische volkeren, mythes die slechts corrupties waren van de goddelijk geopenbaarde Overlevering die teruggaat tot Vader Adam. Dat verklaart ook de verschillende heidense versies van de Zondvloed, zoals er zelfs minstens één in Amerika gevonden werd toen de Europeanen het continent gingen koloniseren na de ontdekking er van.

  Citaat Joost: “Als parallel wil ik erop wijzen dat pas in het concilie van Chalcedon in 451, dus na enkele eeuwen, Jezus, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, in twee naturen, menselijk en goddelijk, werd erkend.”

  Fout. De Algemene Concilies bevestigden steeds slechts de Apostolische dogmata van de Twaalf, hetgeen de functie is van het kerkelijk leerambt. Daarom ook werden de woorden “innovatie” en “heresie” synoniem door elkaar gebruikt. Altijd werd er gerefereerd naar wat de Apostelen geleerd hadden, zodanig dat ketters het nodig vonden om apocriefe evangeliën te schrijven in een poging om hun dwaalleer wat ‘geloofwaardiger’ te maken in de ogen van de Katholieken. De veelheid van die valse evangeliën spreekt boekdelen over de wanhoop van heretici om hun hersenspinsels tegen alle rede in terug proberen te voeren op de Heilige Apostelen. Sommigen dreven de wanhoop om de zichtbare, tastbare doctrinaire continuïteit van de Katholieke Kerk sinds de tijden van de Apostelen tot in de tijden van de Kerkvaders te doorbreken zo ver dat zij zich als profeten presenteerden die openbaringen kwamen brengen om de Leer van de Kerk te ‘corrigeren’, zoals Montanus.

  Heeft u wel eens de geschriften van de pre-chalcedonische Kerkvaders bestudeerd vooraleer de groteske bewering te maken dat de Kerk monofysitisch zou geweest zijn tot aan Chalcedon? De Kopten zullen u graag bezig horen.

  Ik wil er nog op wijzen dat het onderwerp van de Eerste Oorsprong van de materie tot de wetenschap van de filosofie behoort, en niet tot de natuurwetenschappen. Zowel een gepretendeerd ontstaan van materie uit het niets op eigen kracht en een gepretendeerd eeuwig bestaan, zonder origine, van de materie, zijn filosofisch absurd.

   Mathieu Albert

   (20 februari 2018 - 20:12)

   @ Darwinisme.be,

   U maakt een mengelmoes van wetenschappelijke en theologische argumenten. Dit is onaanvaardbaar. Dit is de heropgewarmde kost van het ‘Teilhardisme’, dat trouwens door de Kerk werd veroordeeld.

   Jullie schrijven: “Er is immers een groot verschil tussen de theorie van gemeenschappelijke afstamming enerzijds, en de neodarwinistische theorie van toevallige mutaties en natuurlijke selectie anderzijds.” en “Niet ‘beide’ maar enkel de ‘tweede’ deeltheoriën is onderdeel van de Darwinistische ideologie.”

   Het is toch wel onvoorstelbaar, dat u toevallige mutaties en natuurlijke selectie – nota bene de enige twee mechanismen dat het Darwinisme kent als onvoldoende verklaringsgrond voor evolutie afschrijft. Ik ben het hiermee natuurlijk eens. Echter, de bewering dat enkel dit ‘Darwinisme’ zou zijn – hetgeen u blijkbaar afwijst – om zo de Evolutietheorie te redden, is wel erg frappant.

   U zweert blijkbaar bij de ‘theorie van gemeenschappelijke afstamming’ en volgens u is dat géén Darwinisme, maar wél evolutie.

   U vergist zich echter twee keer:

   1. De ‘theorie van gemeenschappelijke afstamming’ is natuurlijk de essentie van de Darwinistische ideologie.

   2. Als u dan ook nog eens mutatie en natuurlijke selectie als mechanismen afwijst, wat zijn dan de mechanismen die de ‘theorie van gemeenschappelijke afstamming’ mogelijk zouden moeten maken?

   De ‘theorie van gemeenschappelijke afstamming’ vinden we reeds terug bij:

   1740: Pierre Louis Maupertuis
   1790: Immanuel Kant
   1794: Erasmus Darwin
   1859: Charles Darwin die er een heel boek aan wijdt, namelijk ‘On the Origin of Species’, de bakermat van de Evolutietheorie.

   Wat is de ‘theorie van gemeenschappelijke afstamming’ anders dan de ‘Tree of Life’ (nog zo een Bijbels begrip) van Charles Darwin?

   U vergeet echter, dat binnen het Darwinistische paradigma, het mechanisme van de ‘convergente evolutie’, identieke morfologische of genetische kenmerken (op zijn Darwinistisch) kan verklaren zonder, dat er echter een reeks van gemeenschappelijke voorouders noodzakelijk is.

   @ Rinze,

   U schrijft: “Als niet-bioloog houd ik mij wijselijk buiten deze discussie.”

   Een vraagje dan: “Waarom bemoeien biologen zich dan met de abiogenese?”

   Abiogenese is de materialistische verklaring voor de oorsprong van het leven, dus zonder bovennatuurlijke of metafysische inbreng: het eerste leven zou ooit eens ontstaan zijn als gevolg van de tegenwoordig ook voorkomende chemische en fysische processen.

   Met andere woorden, hoe kunnen biologen het ontstaan van het leven abiologisch verklaren? Onmogelijk!

   @ A. G. Stinus,

   U schrijft: “Het is voor een katholiek niet verstandig de creationist te gaan uithangen.”

   Met deze uitspraak ontkent u één van de Twaalf Artikelen van het Geloof.

   In het Credo belijden wij als gelovigen:

   Ik geloof in één God,
   de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
   van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

   Door dit te ontkennen, plaatst u zichzelf buiten de Kerk.

   Tot slot:

   Mutaties zijn afwijkingen die niet levensvatbaar zijn.

   De dateringsmethoden zijn ten zeerste onbetrouwbaar als methode om absoluut te dateren. Ze hebben enkel hun waarde als relatieve dateringsmethode.

   Joost

   (20 februari 2018 - 20:26)

   Geachte heer Van Dyck,

   Ten aanzien van uw eerste opmerking. Daar ga ik niet op reageren. Wij verschillen daarover van mening en gezien onze standpunten denk ik dat wij daarover geen overeenstemming over gaan krijgen.

   Ten aanzien van uw tweede opmerking “De Algemene Concilies bevestigden steeds slechts de Apostolische dogmata van de Twaalf, hetgeen de functie is van het kerkelijk leerambt.” vind ik dat een boeiend uitgangspunt. Naar mijn bescheiden mening is in de vroegste geschriften en overleveringen vanuit het Christendom geen enkele uitspraak van de Twaalf over dit onderwerp te vinden. Als de Concilies alleen dienen om uitspraken van dit gezelschap te bevestigen dan heeft men daar toch ook nog eens viereneenhalve eeuw voor nodig gehad voor men het er over eens was de Twaalf danwel bedoelt hebben. Het enige wat ik stel is dat de wetenschap toch ook wel wat tijd mag krijgen om een en ander op een rijtje te krijgen als het Christendom over een voor de hand liggende zaak al een paar eeuwen doet. .

   Verder moet ik u teleurstellen. De oorsprong van materie is reeds lang van de filosofie gekaapt door de moderne fsyica. Het ontstaan van materie in het absolute vacuum (het niets) is niet alleen theoretsich beschreven in de kwantummechanica maar ook experimenteel aangetoond. (het Casimir effect).

   Met vriendelijke groet

  Rinze

  (20 februari 2018 - 21:49)

  Beste Mathieu,

  U vraagt: U schrijft: “Als niet-bioloog houd ik mij wijselijk buiten deze discussie.”

  Een vraagje dan: “Waarom bemoeien biologen zich dan met de abiogenese?”

  Het zal u niet verbazen dat ik nooit eerder van de door u gebezigde term heb gehoord. Gelukkig legt u die uit. Ik denk dat ik u ook wel antwoord kan geven. De biologie onderzoekt waarneembare verschijnselen en probeert daar (in de historie) oorzaken voor te vinden. “Bovennatuurlijke of metafysische inbreng” is niet wetenschappelijk bewijsbaar en valt dus buiten haar expertise. Fysica gaat over natuurkunde en verder niet.
  Dat sommige wetenschappers zich triomfantelijk uitspreken over zaken waar zij op hun beurt niet deskundig in zijn, is geen reden tot navolging.

  Overigens kan ik mij niet voorstellen dat u werkelijk meent dat A.G. Stinus met creationisme de schepping zelf zou bedoelen.

  Benjamin Van Dyck

  (20 februari 2018 - 22:05)

  ☩JMJ☩

  Citaat Darwinisme.be: “Rinze verwees al naar Piux XII maar leerrijk is ook hoe Johannes Paulus II in 1996 op de Pauselijke Academie voor Wetenschappen de draad van Piux XII verder opneemt.”

  Zoals ik reeds aangetoond had, leerde het Lateranense IV dat de Schepping zoals uiteengezet in Genesis voltooid werd aan het begin van de tijd. Het gaat hier over een Geloofsbelijdenis van een Algemeen Concilie, waarvan de tekst eeuwen lang universeel aanvaard werd binnen de Katholieke Kerk, hetgeen volgens de Katholieke ecclesiologische principes betekent dat de tekst onfeilbaar waar is. De meningen van Pius XII en Johannes Paulus II werden geenszins kathedraal gedefinieerd, en kunnen als feilbare uitspraken geenszins de doctrine van het Lateranense teniet doen. Zo men dit ontkent, dan pleegt men aanslag op de onfeilbaarheid en de indefectibiliteit van de Heilige Roomse Kerk.

  Hier volgt nogmaals het relevante citaat:

  “Pater generans Filius nascens et Spiritus Sanctus procedens consubstantiales et coæquales coomnipotentes et coæterni unum universorum principium creator omnium invisibilium et visibilium spiritualium et corporalium qui sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam spiritualem et corporalem angelicam videlicet et mundanam ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam.”

  Mijn vertaling voor diegenen die geen Latijn verstaan:

  “De Vader voortbrengend, de Zoon geboren wordend en de Heilige Geest uitgaand, consubstantieel en mede-gelijk, mede-almachtig en mede-eeuwig, één Schepper van alle beginselen, van al het onzichtbare en het zichtbare, het geestelijke en het lichamelijke, Die met Zijn almachtige kracht sinds het begin van de tijd uit niets zowel het geestelijk als het lichamelijk schepsel schiep, dat is, het engelachtige en het wereldlijke, en daarna het menselijke als gemeenschappelijk uit geest en lichaam geconstitueerd.”

  Contrair met wat A. G. Stinus beweert, heeft het evolutionisme dus welzeker theologische implicaties, en is het in tegenstrijd met niets minder dan het credo van een middeleeuws Algemeen Concilie dat gedurende eeuwen onbetwist bleef in de Kerk. Hoog tijd dus voor Katholieken om niet zo slaafs en blindelings al de interpretaties te slikken die atheïstische (dikwijls crypto-luciferianistische; esoterisme heeft in de negentiende en twintigste eeuw veel invloed gehad op ‘de wetenschap’) ‘wetenschappers’ opdringen op de fenomenen die zij ontdekken, het zij in de grond, het zij in de genetica van organismen. Er bestaat onwrikbaar bewijs voor de goddelijke origine van de Katholieke Religie; al hetgeen wat daarmee in tegenstrijd is moet dus ongetwijfeld vals zijn. Twee zaken die tegenstrijdig met elkander zijn kunnen niet beiden waar zijn; ziedaar een grondprincipe van alle rationeel denken.

  Zolang de leden van de Kerk niet wederkeren naar het heilig reactionisme van Pius IX en Pius X, zal de Kerk niet uit de droevige impasse oprijzen waarin zij zich heden bevindt. Zo eenvoudig is het.

   Benjamin Van Dyck

   (25 februari 2018 - 18:44)

   ☩JMJ☩

   Ter correctie van mijn vertaling (vertalingsfout opgemerkt):

   “De Vader voortbrengend, de Zoon geboren wordend en de Heilige Geest uitgaand, consubstantieel en mede-gelijk, mede-almachtig en mede-eeuwig, Eén Begin van alles, Schepper van al het onzichtbare en het zichtbare, het geestelijke en het lichamelijke, Die met Zijn almachtige kracht sinds het begin van de tijd uit niets zowel het geestelijk als het lichamelijk schepsel schiep, dat is, het engelachtige en het wereldlijke, en daarna het menselijke als gemeenschappelijk uit geest en lichaam geconstitueerd.”

  Darwinisme.be

  (20 februari 2018 - 22:42)

  Beste Mathieu Albert

  U schrijft: “om zo de Evolutietheorie te redden” – nee, er hoeft helemaal geen theorie gered te worden. U schrijft: “U zweert blijkbaar bij de theorie van gemeenschappelijke afstamming” – nee, ik zweer nooit, en al helemaal niet bij een theorie. Ik maak gewoon onderscheid. Zonder dat is geen zinvolle discussie mogelijk.

  U schrijft: “nota bene de enige twee mechanismen dat het Darwinisme kent” – het was mij opgevallen op de conferentie over de evolutietheorie in 2009 te Rome dat men daar in hoofdzaak over andere ‘mechanismen’ het woord voerde, zoals symbiose, evo-devo, virale transfer, kritisch dynamische systemen, … Rekent u deze mechanismen ook allemaal onder toevallige mutaties en natuurlijke selectie? Misschien wel. En wat mij betreft geen punt van discussie, maar ik probeer misverstanden te vermijden.

  U schrijft: “De ‘theorie van gemeenschappelijke afstamming’ is natuurlijk de essentie van de Darwinistische ideologie.” — Ik deel dat standpunt niet. De gemeenschappelijke afstamming is inderdaad geen nieuwe theorie van Darwin. Maar Darwin was wel de eerste die deze (zeer oude) theorie uiteindelijk geloofwaardig maakte door zijn theorie van natuurlijke selectie eraan toe te voegen. Paradoxaal genoeg heeft hij dus met een uiterst speculatieve en achteraf gebleken onredelijke (tweede deel)theorie een, achteraf beschouwd en verrassend, toch vrij redelijke (eerste deel)theorie ingang doen vinden! Darwin zelf had daarbij geen ideologisch motief. Hij wist gewoon nog niet wat wij nu wel weten over de moleculaire celbiologie. Maar de essentie van de atheïstische ideologie schuilt voornamelijk in de promotie van het ‘blinde’ mechanisme van toeval en natuurlijke selectie omdat dit volkomen lijkt in te druisen tegen een Goddelijk plan. Ik schrijf bewust ‘lijkt’ want er schuilt een flinke filosofische fout in deze perceptie vermits een almachtige God ook wat voor ons ‘toeval’ lijkt, mee kan integreren in zijn plan (ik dank dit inzicht aan Dominique Lambert https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Lambert).

  U maakt in uw betoog echter een veel belangrijkere logische denkfout: u gaat er blijkbaar van uit dat als men een verschijnsel niet kan verklaren, dat het verschijnsel dan ook niet heeft plaatsgevonden. Want u weigert de eerste deeltheorie te aanvaarden met als argument dat de tweede deeltheorie faalt. Dat is toch een beetje gek? In principe is het perfect mogelijk dat er gemeenschappelijke afstamming heeft plaatsgevonden maar dat wij nog niet hebben ontdekt hoe dit kan worden verklaard. We moeten deze kapitale denkfout uit het verleden toch niet tot in den treure blijven herhalen —

  In diezelfde lijn, schrijft u: “U vergeet echter, dat binnen het Darwinistische paradigma, het mechanisme van de ‘convergente evolutie’, identieke morfologische of genetische kenmerken (op zijn Darwinistisch) kan verklaren zonder, dat er echter een reeks van gemeenschappelijke voorouders noodzakelijk is.” — Hieruit blijkt vooral hoe u belang hecht aan het falen van de eerste deeltheorie omdat u de twee theorieën, precies zoals Darwin en zijn aanhang onlosmakelijk aan elkaar koppelt (al was Darwin in een brief in 1871 hierover veel minder radicaal dan de ideologen die later dankbaar gebruik maakten van zijn theorie). De evolutionistische ideologen hebben hun huiswerk blijkbaar zo goed gedaan dat u dat als vanzelfsprekend overneemt (…) Maar de twee theorieën staan wetenschappelijk en filosofisch in grote mate los van elkaar!

  Het is juist de fantastische valkuil van de atheïstische ideologie om u te verleiden de eerste theorie aan te vallen (omdat men heel goed weet dat die theorie goed onderbouwd is) en zo de aandacht af te leiden van een meer gegronde en directe kritiek op de tweede theorie (omdat men maar al te goed beseft hoe zwak deze is). Ze draaien bewust de denkfout om (!) en proberen nu de tweede deeltheorie ingang te doen vinden door deze te koppelen aan de eerste deeltheorie. Hopelijk maakt dit voldoende duidelijk waarom het zo belangrijk is om de twee theorieën te onderscheiden en afzonderlijk te onderzoeken op hun betrouwbaarheid.

  Wetenschappelijke theorieën over het ontstaan vinden echter vaak ingang, of vinden juist geen ingang, op basis van ideologische overwegingen en niet – zoals men zou hopen – op basis van rationele argumenten. De oerknaltheorie werd aanvankelijk geweerd omdat het teveel deed denken aan de schepping. En u weet ook wie deze theorie bedacht —

  Moge deze (lange) reactie een en ander verduidelijken en alsnog bijdragen tot een beter besef van het belang om de respectievelijke wetenschappelijke theorieën te onderscheiden.

  Mathieu Albert

  (21 februari 2018 - 00:47)

  @ darwinisme.be,

  Symbiose gaat altijd over verschillende soorten, zoals katten en muizen die in ‘symbiose’ leven. Evo-devo, virale gentransfer en kritisch dynamische systemen zijn allemaal genetische hocus-pocus die evenmin evolutie kunnen verklaren.

  Ik vind de hypothese van gemeenschappelijke afstamming op rationele basis ongeloofwaardig.

  U draait de zaken om. Het is zeker dat natuurlijke selectie en mutatie niets verklaren. Dus, de basismechanismen van uw evolutie functioneren niet. Hoe zou er dan sprake kunnen zijn van gemeenschappelijke afstamming wanneer u nog niet eens een mechanisme heeft dat dat teweeg zou kunnen brengen.

  U schrijft: “Het is juist de fantastische valkuil van de atheïstische ideologie om u te verleiden de eerste theorie aan te vallen (omdat men heel goed weet dat die theorie goed onderbouwd is)”. Wel, waar is die onderbouwing? Ik zie nergens enig bewijs voor gemeenschappelijke afstamming.

  U probeert God re redden door Genesis af te wijzen. De voorbije 50 jaar hebben bewezen, dat dat een heilloze weg is.

  Dat congres in Rome waar u steeds naar verwijst, vond plaats in de Gregoriana. Op zich zegt dat al genoeg. Katholieke ‘creationisten’ werden daar door de jezuïeten trouwens geweigerd om daar een lezing te geven.

  Darwinisme.be

  (21 februari 2018 - 08:36)

  Beste Mathieu Albert

  Op het congres in Rome werden ook mensen als Richard Dawkins buiten gehouden. Wat mij betreft niet helemaal onterecht.

  Symbiose lijkt ook een interessante verklaring voor de opbouw van de eucaryotische cel waarin essentiële onderdelen, de mitochondriën, hun eigen DNA hebben en enkel via de moeder worden doorgegeven aan het nageslacht. Rekent u dit ook onder “Symbiose gaat altijd over verschillende soorten, zoals katten en muizen die in ‘symbiose’ leven.” of kan dit misschien toch een belangrijke uitbreiding zijn op “toevallige mutaties” in ‘het’ DNA?

  U houdt echter vast aan de kapitale logische denkfout: ervan uitgaan dat als men een verschijnsel niet kan verklaren, dat het verschijnsel dan ook niet heeft plaatsgevonden. Jammer.

  Wat betreft de onderbouw van de eerste deeltheorie, herhaal ik mijn vraag: heeft u tenminste de moeite gedaan om deze ene pagina op onze website te raadplegen?
  https://darwinisme.be/evolutietheorie/aanwijzingen

  Indien u niet bereid zou zijn een korte en relevante tekst te lezen (als vanuit dit forum ernaar verwezen wordt), dan begrijp ik niet goed waarom er vermeld wordt dat dit forum niet censureert —

  Verschillende deelnemers op dit forum blijven ook vragen naar ‘bewijzen’ maar lazen wellicht nog niet deze korte tekst waar ik reeds naar verwees om te begrijpen waarom dit vanuit methodologisch natuurwetenschappelijk standpunt niet mogelijk is: https://darwinisme.be/evaluatie/raamwerk
  De evolutie betreft immers geen wiskunde maar complexe en historische materie waar we maar moeilijk voorbij het niveau van de hypothese kunnen geraken (terwijl JPII dit in 1996 toch zag als “meer dan een hypothese” en dan doelde hij op de eerste deeltheorie, niet op de tweede).

  Niet Genesis wordt afgewezen. Wel uw interpretatie ervan.

   Jules van Rooyen

   (21 februari 2018 - 12:15)

   Kennelijk heeft U niet door, beste D.be dat voor overtuigende argumenten, de onderzoeker zelf in korte bewoordingen de kern van zijn argumentatie moet kunnen weergeven. Iedere staffunctionaris op bestuurlijk niveau heeft dat in zijn genen, op straffe van niet functioneren. Met verwijzen naar rapporten en bladzijden elders, jaagt U diegenen die U wilt overtuigen in de gordijnen. En dat houdt niet op. Daarom wordt dat onvermogen gezien als een teken van innerlijke zwakte. Zo hebben de meeste Darwinisten zich laten kennen als charlatans.

    Joost

    (21 februari 2018 - 13:53)

    Als u wetenschappelijke bewijsvoering gaat vergelijken met de werkzaamheden van staffunctionarissen op bestuurlijk niveau dan heeft u geen kaas van wetenschap gegeten. Op bestuurlijk niveau wordt doorgaans geacteerd op basis van visie en politieke voorkeur, zelden op basis van feiten. Als u de werking van de overheid een beetje kent moet u dat begrijpen. In de wetenschap en techniek kom je daar niet ver mee. Een vliegtuig vliegt niet op basia van visie of bestuurlijke richting maar op basis van concreet rekenwerk.

    Dat men niet bereidt is zich te verdiepen in de bewijsvoering maar men alles aangetoond wil zien in een compacte samenvatting, waarvan men dan meent dat men, door te denken die lek te schieten, een heel wetenschapsveld onderuit heeft gehaald toont alleen maar aan dat men geen idee heeft waar men het over heeft.

    Feitelijk zegt u dat er op dit forum eigenlijk geen interesse is in dit onderwerp, wat overigens volkomen legitiem is. Dat maakt de vraag van Rinze (18 februari 2018 – 20:23), waar bij mijn weten geen antwoord op is gegeven wederom opprtuun.

    Met vriendelijke groet

     Jules van Rooyen

     (21 februari 2018 - 17:30)

     Als U dat denkt, beste Joost, dan heeft U geen ervaring. Zonder feiten stevent ieder bestuurlijk niveau af op het faillissement, en in de militaire wereld wacht dan de ondergang. Dat is geen monopolie van de technische wereld. De kunst is ingewikkelde problematiek in duidelijke, eigen bewoordingen te vertalen en weer te geven. Het gaat om de kern, oftewel, weest “to the point”. Zo niet, dan niet geschikt voor dat niveau. Maar ja, beste Joost, de fabeltjes faculteiten zijn de kweekbak van de linkse kerk inclusief de darwinisten school. En inderdaad, beste Joost, die kerk leidt naar de ondergang.

      Gideon Krols

      (22 februari 2018 - 10:43)

      Now you are talking Jules, keep it up, wanneer mogelijk kan ik De mond voorbij gepraat en Sluiproutes bij u bestellen?
      Mijn gegevens: Gideon Krols Bernhardstraat 54, 4554 BD Westdorpe, katholiek gehuwd en gediend dus mogelijk is dat vertrouwd genoeg voor u.
      Ps In NL voert men nu ook voor meisjes de dienstplicht in, net als in het Zahal, etc. Ik meld u wel, ik ben daar tegen, niet alleen als vader, maar overtuigd tegen. What say you?

      Joost

      (22 februari 2018 - 15:00)

      Beste Jules,

      Ik zal proberen kort samen te vatten wat ik lees.

      Een artikel van Mathieu Albert wat in gaat op een korte en compacte samenvatting ik herhaal het nogmaals, 277 woorden, van een deelaspect van de evolutietheorie en daar de problemen van schetst. De kritiek van Mathieu Albert telt 930 woorden, meer dan drie keer zo veel.

      Dan geeft, met name Darwinisme.be, deugdelijk inhoudelijk commentaar, met duidelijke stellingen en verwijzingen naar onderbouwing van die stellingen. Iets wat in de kritiek van Mathieu Albert volledig ontbreekt. En wat wordt er dan gezegd? Dat Darwinisten een stortvloed van informatie nodig hebben om hun punt te maken en dat juist dat feit de zwakte van het hele verhaal aantoont.

      Als dan wordt uitgelegd dat wetenschap wat anders is dan beleidsmakerij en bestuurlijk gedoe dan wordt even op de man af verklaard, zonder dat u verder iets van mij weet of enige achtergrond hebt, dat ik geen ervaring heb. Waarbij u ook nog eens vrolijk uw eigen stelling ondermijnt door te zeggen dat zonder feiten er op de ondergang wordt afgestevent. Maar als die feiten u worden aangereikt wilt u ze niet hebben.

      Mathieu Albert schrijft ergens “Misschien had Van Bocxlaer beter een boek van 500 pagina’s geschreven om in wollig taalgebruik het gebrek aan bewijs te verdoezelen. Alleen, géén hond leest zo een boek.”. Zoals, naar ik vermoed, alle anderen hier op dit forum heb ik de bijbel van kaft tot kaft gelezen. Dus blijkbaar zijn er wel mensen die boeken van 500 pagina’s aankunnen, waarbij ik hier en daar de bijbel ook wel op wat wollig taalgebruik heb betrapt.

      Conclusie van het bovenstaande is dat men het vooral kort wil met alle feiten. En dat dit vooral gestuurd wordt door de wijze waarop men de discussie wil voeren. En eigenlijk is de bottomline daarin dat men de discussie liever niet voert. En dat komt omdat er slechts één argument is wat echt tegen de theorie kan worden ingebracht, namelijk dat deze strijdig is met de theologie. En daarmee is verdere discussie overbodig.

    Darwinisme.be

    (21 februari 2018 - 17:59)

    Beste Jules

    U beseft wellicht niet dat de volledige inhoud van de website waar ik naar verwijs van mijn persoonlijke hand is?
    Mag ik dan ook besluiten dat ik voldoe aan de eisen die u blijkbaar stelt aan een “overtuigende onderzoeker” ?

    De website is zelf reeds een uiterst bondige samenvatting van 10,000-den blz literatuur (zowel wetenschappelijke als populistische en van heel verschillende strekking) juist met de bedoeling om een complex onderwerp meer toegankelijk te maken en in context te plaatsen. Een beperkt deel hiervan is opgenomen in een literatuurlijst op de site, telkens met een hele korte samenvatting, die overigens niet van de achterflap van het betreffende boek werd overgenomen: https://darwinisme.be/boeken

    Er is jaren van onderzoek en discussie voorafgegaan aan deze website die werd opgetuigd naar aanleiding van het Darwinjaar 2009 en helemaal niet bedoeld om mensen af te schrikken, integendeel. Wel hebben we ons voorgenomen om geen essentiële punten te laten vallen. U zal hopelijk begrijpen dat nog méér samenvatten helaas onmogelijk is, als we tenminste ernstig willen blijven —

    Mag ik overigens veronderstellen dat de naam waarmee ik op dit forum reageer (en het eraan gekoppelde email adres) voldoende duidelijk maakt dat ik de inhoud niet bepaald van “rapporten en bladzijden elders” haal maar net verder condenseer en in context plaats van uw vragen en bezwaren? Wat kan ik nog meer voor u doen?

    De reactie van Joost – die jammer genoeg volkomen terecht is – laat zien hoe in werkelijkheid uw onwil om andere bronnen waarnaar verwezen wordt te raadplegen iedereen die interesse heeft in een serieuze discussie “in de gordijnen jaagt”. Is dat geen gemiste kans?

   Mathieu Albert

   (21 februari 2018 - 19:11)

   @ Darwinisme.be,

   Even een reactie naar aanleiding van uw verwijt als zouden wij uw argumentatie niet willen lezen of zelfs ‘censureren’. Beneden kan u uw eigen argumentatie lezen, met ons commentaar.

   DB: “Aanwijzingen voor evolutie”

   KF: Ten eerste: een ‘aanwijzing’ is nog geen bewijs!

   DB: We zullen beginnen met de argumenten van Darwin in 1859. We zullen straks zien dat de argumenten vandaag nog altijd grotendeels dezelfde zijn.

   KF: Blijkbaar zijn er op 150 jaar dan nog maar weinig aanwijzingen bijgekomen.

   DB: Aanwijzingen in 1859

   Ten eerste verwijst Darwin naar de opvallende gelijkenissen tussen soorten. Dieren hebben vaak 4 ledematen. De ledematen eindigen vaak op 5 vingers of tenen. Gewoonlijk zijn er 2 oren en 2 ogen. Enz… Dit is het argument van de homologie (een ingewikkeld woord voor gelijkenis) dat heel goed door evolutie kan worden verklaard.
   Nog treffender daarbij zijn zogenaamde rudimentaire organen (denk bijvoorbeeld aan ons staartbeentje). Dit zijn gelijkenissen waarvan de functie ondertussen verloren lijkt gegaan, en die volgens Darwin moeilijk te verklaren zijn door een theorie van individuele en onafhankelijke creatie. Het lijken dan “ontwerpfouten”.

   KF: Het argument van homologie is een cirkelredenering. Het menselijke staartbeen of de stuit heeft niets met een staart te maken, aangezien dieren met een staart helemaal geen stuit hebben!!!

   DB: Ten tweede wordt gewezen op de fossielen waarbij vooral de volgordelijkheid in de aardlagen opvallend is. Het algemene patroon is het volgende: hoe recenter de aardlagen, hoe complexer de organismen die men erin aantreft. Dit argument gaat hand in hand met een geologisch tijdschaal die de aarde een hoge ouderdom geeft. Darwin was immers bekend met de geoloog Charles Lyell die de basis legde voor de moderne geologie.

   KF: De aanwezigheid van fossielen in aardlagen an sich bewijst de evolutie niet.

   DB: Ten derde zag Darwin de merkwaardige geografische distributie. Zo vindt men op eilanden vaak unieke soorten en op de Galapagos eilanden herkende Darwin eerder de soorten van het naburige vasteland met een verschillend klimaat dan van verder afgelegen continenten met een vergelijkbaar klimaat. Dit paste volledig in zijn theorie.

   KF: Leuke veralgemening. Over wélke soorten gaat het?

   DB: Tenslotte wordt verwezen naar de ervaring met kunstmatige selectie als een ‘proefondervindelijk’ voorbeeld van evolutie, hoewel dit geen nieuwe soorten geeft. Darwin vond overigens dat het begrip “soort” een vrij willekeurig begrip bleek, terwijl graduele evolutie een verklaring biedt voor de moeilijkheid om soorten te onderscheiden.

   KF: Kunstmatige selectie is net zoals natuurlijke selectie een mechanisme van micro-evolutie en is dus géén evolutie. Wat een biologische soort is, is duidelijk gedefinieerd: Een populatie die onderling vruchtbare afstamming kan verwekken. Graduele evolutie is een Darwnistisch concept dat heeft afgedaan. Alleen dit al toont aan dat het Darwinisme fout is.

   DB: Aanwijzingen in 2009

   Naast deze argumenten van Darwin zijn er uiteraard ook de hedendaagse argumenten uit het wetenschappelijk onderzoek ná Darwin. Deze hangen vooral samen met groeiend inzicht in de microscopische cel.

   DB: Ten eerste de sterke gelijkenissen van de opbouw van de cellen van de meest uiteenlopende levensvormen en van het DNA in het bijzonder. Dit is in feite een verdere uitwerking van het argument van homologie.

   KF: Opnieuw een cirkelredenering omdat hetgeen bewezen moet worden, verondersteld wordt.

   DB: Nog treffender is het herkennen van vermeende fouten in het DNA van verwante soorten. Zo bevat het DNA van zowel mens als chimpansee een beschadigd gen dat anders een rol zou spelen in de aanmaak van vitamine C. Merkwaardig is dat exact dezelfde fouten worden teruggevonden. Zoals men vooral aan het overschrijven van fouten kan achterhalen welke leerling van wie heeft overgeschreven op het examen, zo kan men juist door deze fouten in het DNA de afstamming tussen soorten reconstrueren. Zie ook het argument van rudimentaire organen.

   KF: Dit is een cirkelredenering. Aangezien de aap en de mens volgens de Darwinisten al 8 miljoen van elkaar gescheiden zijn, vormt de aanwezigheid van dat gen een bewijs voor non-evolutie.

   DB: Tenslotte zijn er de experimenten met kunstmatige mutaties in het labo (vooral met fruitvliegen en bacteriën) en observaties in de natuur zoals de bekende berkenspanner: deze mot bestaat in twee kleuren (licht en donker) en leeft op berkenstammen. Vogels aten vooral de donkere motten zodat deze kleur vrij zeldzaam was; tot de industriële vervuiling de berkenstammen donker kleurde zodat de vogels daarna vooral de lichte motten opaten en plots de lichte kleur heel zeldzaam werd. Men noemt dit “evolutie in actie” al illustreert zoiets enkel natuurlijke selectie onder een veranderende omgeving, niet het ontstaan van nieuwe eigenschappen.

   KF: Mutaties zijn nooit levensvatbaar. De proefjes met de fruitvliegen hebben geen nieuwe soorten voortgebracht. Het voorbeeld van de motten is een afgezaagd voorbeeld van micro-evolutie.

   DB: Sleutelargument

   Als sommigen opwerpen dat de kans op een gunstige wijziging te klein lijkt, verdedigt men de theorie met het volgende argument: maak de stapjes maar klein genoeg, dan wordt de kans dat zo’n wijziging per toeval optreedt vanzelf voldoende groot. En als hierdoor veel stapjes nodig blijken om de evolutie te verklaren, dan wordt erop gewezen dat er in de geschiedenis van de aarde ontzettend veel tijd beschikbaar is: nauwelijks voor te stellen…

   KF: Nogmaals, Darwinisten geven toe, dat evolutie niet gradueel verloopt.

    Darwinisme.be

    (21 februari 2018 - 20:46)

    U heeft gelijk: het forum censureert niet en u heeft nu ook de aangewezen bron gelezen. Dank u.

    Maar heeft u ook gelezen wat ik schreef in mijn reactie van 21 februari 2018 – 08:36 ivm jullie wens om ‘bewijzen’ te krijgen? Voor de eenvoud hierbij nogmaals de twee relevante pagina’s in dat verband:
    https://darwinisme.be/evaluatie/wetenschap over de mogelijkheden en beperkingen van natuurwetenschap
    https://darwinisme.be/evaluatie/raamwerk over wat u mag verwachten en niet mag verwachten van een theorie
    In vraag mij af in hoeverre dit tot u doordringt als ik uw reacties lees?

    Verder blijft u doorgaan met het vermengen van de eerste en tweede deeltheorie.
    Terwijl het onderscheiden juist een oplossing biedt voor de paradox, zie: https://darwinisme.be/evaluatie
    Maar ik wil niet verder in herhaling vallen.

     Peter

     (21 februari 2018 - 22:50)

     Beste Darwinisme.be,
     Ik kan best aannemen dat u uw tijd verprutst met naar holle theorieën te vissen. Echter de H. Schrift is de waarheid en geopenbaard aan de H. Mozes om ons te laten weten hoe God alles geschapen heeft en onderhoud.
     Voor Mozes was er geen H. Schrift, omdat alle kennis werd doorgegeven van vader op zoon = traditie. Omdat de kinderen va God afweken van de waarheid, lied God alles optekenen door Mozes.
     Omdat u nu misschien niet gelovig bent is het een feit dat u deze waarheid misschien nooit zult aanvaarden en dan is ook alle verdere discutie puur tijdverlies.
     Darwinisme is uit den boze en zal het altijd zijn. Dus links doorgeven is nutteloos.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

    Darwinisme.be

    (21 februari 2018 - 22:04)

    Beste Mathieu Albert

    Ivm met uw conclusie “Blijkbaar zijn er op 150 jaar dan nog maar weinig *aanwijzingen* bijgekomen.” toch even letten op de exacte woorden op de website: “We zullen straks zien dat de *argumenten* vandaag nog altijd grotendeels dezelfde zijn.” Bijvoorbeeld homologie.

    De argumenten zijn dus van dezelfde ‘aard’ (en dat wil de tekst inzichtelijk maken) maar er zijn toch wel best veel *waarnemingen* bijgekomen en in die zin dus ook aanwijzingen. De patronen die in 1859 vooral op macroscopisch morfologisch niveau werden opgemerkt, worden 150 jaar later ook op microscopisch niveau waargenomen. Dat heeft veel indruk gemaakt op de gemiddelde wetenschapper. Dit alles dus tegen de achtergrond van wat u van de natuurwetenschap mag verwachten over dit specifieke onderzoeksdomein in een ver verleden (zie mijn vorige reactie).

  Darwinisme.be

  (21 februari 2018 - 10:29)

  Nog een kleine aanvulling: in mijn reactie van 19 februari 2018 – 17:45 ontbreekt een directe link ivm de mogelijkheden en beperkingen van de natuurwetenschappelijke methode, waar de tekst naar verwijst : https://darwinisme.be/evaluatie/wetenschap (hopelijk verduidelijkt dit alsnog).

  A. G. Stinus

  (21 februari 2018 - 17:50)

  >> Beste Mathieu Albert.
  Ik schreef : “Het is voor een katholiek niet verstandig de creationist te gaan uithangen.” U acht dat in tegenspraak met het Credo. Klopt niet.
  – Met creationisten bedoel ik mensen die per se (ook zogenaamd wetenschappelijk) volhouden dat de aarde zo een 6000 jaar geleden geschapen is door God, in de toestand zoals we die nu kennen. We zouden dus in een jong heelal leven. Deze creationisten moeten zich aldoor in de gekste bochten wringen als ze geconfronteerd worden met bepaalde wetenschappelijke vaststellingen.
  – Dateringsmethoden zijn wél zinvol en betrouwbaar binnen bekende grenzen.
  – Natuurlijk heeft God de wereld geschapen, maar de ons bekende schepping bestaat dus al veel langer dan zo een 6000 jaar.

  >> Beste Joost,
  – Je schrijft : “Het ontstaan van materie in het absolute vacuüm (het niets) is niet alleen theoretisch beschreven in de kwantummechanica maar ook experimenteel aangetoond. (het Casimir effect).” Daar moet ik mee lachen, en ik ken wel iets van fysica. Dat er materie uit het niets zou kunnen ontstaan is larie, en theorieën die dat beweren zijn speculatief en niet experimenteel bewezen. Het Casimir effect, daar treedt alleen een minuscuul krachtje op, maar je kunt er geen energie of materie mee opwekken.
  – Je kunt dus zonder probleem aannemen dat bij de oerknal God materie (en velden) uit het niets heeft doen ontstaan, op een geschikte manier, door Gods voorzienigheid gestuurd. Dat kan de mens niet, die kan alleen vaststellen wat de wetten zijn die bij de geschapen materie gelden. Als de oerknal niet het begin is van het heelal, dan heeft God datgene geschapen (uit het niets) wat er aan vooraf gaat.
  – Dat “materie uit het niets zou ontstaan via bepaalde theorieën” is dus een illusie die vooral atheïsten verspreiden. Die zitten met de oerknal in hun maag, want die wijst op een God die het ons bekende heelal geschapen heeft.
  – Alleen al het bestaan van de natuurwetten (gravitatie, kwantummechanica, elektriciteit, …) wijst op een intelligente God die die wetten ingeschapen heeft.

   Mathieu Albert

   (21 februari 2018 - 18:43)

   Beste Stinus,

   Alles is kwestie van definitie. Maar, ik zou niet weten waarom een creationist in een jonge aarde zou moeten geloven. Die 6.000 jaar behoort niet tot de Katholieke Leer.

    Peter

    (21 februari 2018 - 22:40)

    Beste
    Mathieu Albert,
    Waar haalt u dat vandaan dat een “creationist” , (dit woord bestaat gewoon voor mij niet, wel een gelovige) niet in een “jonge” zou moeten geloven? Waar haalt u het vandaan dat 6.000 jaar niet tot de Katholieke Leer behoort?
    De H. Schrift geeft een nauwkeurige berekening van de eeuwen en jaren tot aan Adam. De schepping begint met
    Gen_1:13 Weer werd het avond en morgen: de derde dag.
    Gen_1:19 Weer werd het avond en morgen: de vierde dag.
    Gen_1:23 Weer werd het avond en morgen: de vijfde dag.
    De H. Schrift MOET letterlijk worden genomen als u zich Katholiek wilt noemen, of anders neemt u God voor een leugenaar.
    Bekijk de Joodse kalender Wikipedia:
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_kalender
    “Op grond van de Tenach wordt de schepping geacht te hebben plaatsgevonden 3761 jaar voor het begin van de gregoriaanse kalender.
    Het joodse jaar 5779 komt zodoende overeen met de gregoriaanse jaren 2018 (vanaf september/oktober) en 2019 (tot september/oktober). Het joodse jaar 1 (teruggerekend volgens het huidige systeem) begon dus in het jaar -3760 (astronomische jaartelling), overeenkomend met de bovengenoemde 3761 v.Chr.”

     Mathieu Albert

     (22 februari 2018 - 00:27)

     Beste Peter,

     Nergens in de Heilige Schrift staat dat het 3761 jaar is. Ik ben dus niet verplicht dat te geloven.

      Peter

      (22 februari 2018 - 13:30)

      Beste Mathieu Albert,
      Mag ik u verwijzen naar mijn antwoord aan Rinze (22 februari 2018 – 13:27)?

   Joost

   (22 februari 2018 - 15:09)

   Geachte heer Stinus,

   Het enige wat ik stel is dat materie spontaan in een vacuum ontstaan en weer verdwijnt en dat dit bewezen is. Daarmee kan het op het lijstje van mogelijke oorzaken worden geplaatst. Ik geef ergens is deze stroom van berichten 3 mogelijkheden, waaronder deze.

   Waar de natuur op wijst mag ieder voor zich uitmaken.

   Met vriendelijke groet

  A. G. Stinus

  (21 februari 2018 - 20:06)

  Beste Mathieu Albert,

  … De zogenaamde creationisten (een soort protestanten) gebruiken de Bijbel ook als bron voor wetenschap, hetgeen niet verstandig is, want daarvoor is de Bijbel niet bedoeld. En op die manier denken ze uit de Bijbel te kunnen halen dat de schepping zo een 6000 jaar oud is. Daar houden ze mordicus aan vast, ook in discussies met wetenschappers.
  … Betrouwbare wetenschap kan onrechtstreeks aanwijzingen geven over de wijze waarop we de Bijbel moeten interpreteren. Dat kan je als volgt zien … Als men denkt uit de Bijbel te kunnen halen dat de schepping 6000 jaar oud is, maar betrouwbare wetenschap leert je dat de schepping veel ouder is (de oerknal was zo een 13,8 miljard jaar geleden), dan is dat een teken dat je de Bijbel op de verkeerde manier interpreteert, alvast betreffende het stuk waar je die 6000 jaar mee bepaald hebt.

  Vriendelijke groet, AGSt.

   Benjamin Van Dyck

   (22 februari 2018 - 00:11)

   ☩JMJ☩

   A. G. Stinus,

   “Creationisme” is niet protestants. De protestanten hebben dat meegenomen toen zij uit de Katholieke Kerk gestapt zijn, zoals de Oosterse schismatieken, bijvoorbeeld, het geloof in het sacrificieel karakter van de Heilige Mis meegenomen hebben toen zij hun sekten opgericht hebben.

   Eigenlijk noemt u hier het Vierde Lateraans Concilie protestants, hetgeen absurd is. Het credo van dat Concilie zegt dat de Schepping voltooid werd aan het begin van de tijd, dus niet miljarden jaren na de genese van de materie.

   De propaganda-machine van moderne ‘wetenschappers’ is geen ‘betrouwbare wetenschap’. Er worden eenvoudigweg zorgvuldig geselecteerde interpretaties op fenomenen geplakt die wel de goddeloosheid uitkomen maar in feite vals zijn.

   Dat men tegenwoordig met een strak gelaat durft vertellen dat katten in principe in octopussen kunnen muteren als zij maar genoeg miljoenen jaren in het water blijven ploeteren zou hilarisch zijn indien het niet over een zware belediging jegens God met zware gevolgen voor de religieuze integriteit van de bevolking zou gaan.

   Diegenen die verantwoordelijk zijn voor de evolutionistische indoctrinatie en het financieren er van geloven trouwens zelf niet in de apenmythologie die zij doen verspreiden als opium voor de bevolking. Aanhangers van het evolutionisme kunnen zich eens afvragen wat hun boegbeeld, Stephen Hawking, op het kinderprostitutie-eiland (“Little Saint James Island”) van de Joodse Jeffrey Epstein ging doen, waar er open en onbedekt een afgodstempel voor Minerva staat, een afgod van de Illuminati. Er staan foto’s van zijn bezoek op het internet, indien men het niet wil geloven. De leden van de genoemde sekte gebruiken de Joodse versie van Anno Mundi (“In het Jaar van de Wereld”) als tijdrekening, en hechten dus zelf geen millimeter geloof aan de gepretendeerde miljarden jaren oude leeftijd van de aarde, ofschoon zij de leugen zelf gecreëerd hebben om de bevolking dom te maken.

    Joost

    (22 februari 2018 - 15:15)

    Geachte heer van Dyck,

    U schrijft ““Creationisme” is niet protestants. De protestanten hebben dat meegenomen toen zij uit de Katholieke Kerk gestapt zijn”.

    Ik vraag mij af of je dit wel zo kunt stellen. Ten tijde van de reformatie stond de schepping door God op geen enkele wijze ter discussie, dat is pas echt begonnen met Darwin. U verwijt als het ware een Nederlander dat hij de Nederlandse taal meeneemt als hij naar Australie gaat emigreren.

    Mert vriendelijke groet

     Benjamin Van Dyck

     (22 februari 2018 - 16:49)

     ☩JMJ☩

     Geachte heer,

     Ik spoor ongetwijfeld alle protestanten aan om het “creationisme” te behouden, maar eveneens om terug te keren naar de Moeder-Kerk. Het protestantisme definieert zich in datgene waarmee zijn aanhangers zich afzetten tegen de Katholieke Religie (de naam zegt het zelf, “protesteren”); de Triniteit van God is bijvoorbeeld niet protestants, maar Katholiek, en is één van de goddelijk geopenbaarde leringen die zij (velen onder hen alleszins…) behouden hebben na hun breuk met de Kerk.

     Een Nederlander die wettig emigreert naar Australië doet iets waar hij recht op heeft. Geen enkele gedoopte heeft echter het recht om zich af te scheuren van de Communio Ecclesiastica (kerkelijke communie) van de door God gestichte Kerk, waarvan het Supreem Gezag resideert in de Opperpriester van Rome, Opvolger van Cephas, aan wie de God-Mens de Sleutels van het Rijk toevertrouwd heeft tijdens Zijn zichtbaar wandelen op aarde [Mtt. 16, 18-19].

     Datgene wat heden “creationisme” genoemd wordt was onbetwist in de Katholieke Kerk vóór de opkomst van Darwin, en werd zoals gezien zelfs in een Geloofsbelijdenis van een Algemeen Concilie geïncorporeerd, hetgeen alleen gedaan werd met leringen die de kwaliteit van religieus dogma hadden. Waar ik dus aan wil bijdragen is mijn mede-Katholieken het besef te doen herontdekken dat zij, door op de pseudowetenschappelijke stokpaarden van atheïsten te rijden, in werkelijkheid onderdelen van onze Religie opofferen in een bizar compromis. Mede het ongegrond verwijt van theologische incompetentie vanwege Darwinisme.be jegens Katholieken die de traditionele Scheppingsleer trouw blijven provoceerde mij om op deze pagina een defensief te voeren.

     Ten slotte zij uw groet wederzijds, en wens ik u nog een goede dag verder.

  Rinze

  (21 februari 2018 - 21:22)

  Beste Peter,

  U citeert van mij het volgende:
  Maar u spreekt uzelf toch tegen, beste Rinze;
  “- Aan de oerknal ligt geen materie ten grondslag, … ”
  ” – De materie is er altijd al geweest. ”
  ” – De materie is door God gecreëerd op het moment dat hij de oerknal in gang zette”
  ” – De materie is bij de oerknal uit het vacuüm ontstaan”

  U meent dat ik mij tegenspreek, maar dan heeft u toch niet goed gelezen. U meent dat we de bijbel zo veel mogelijk letterlijk moeten lezen, waarom leest u het geciteerde dan niet letterlijk?

  1.
  Ik zal het bovenstaande wat omstandiger zeggen.

  A. De materie is geschapen. Voor de schepping (het woordje voor is uiteraard onjuist) was er niets, dus ook geen materie. Als de schepping via een oerknal zou ontstaan, ligt daaraan dus geen materie ten grondslag.

  B. “De materie is er altijd geweest”. Als u dit letterlijk leest, dat is de bedoeling, zult u moeten inzien dat dit klopt. Ook de tijd is met de schepping ontstaan. Sinds er tijd is, bestaat er materie. Ergo: de materie, het heelal heeft ALTIJD (al die tijd) bestaan.

  C. Alles wat is, bestaat pas sinds de schepping. Op welke wijze God schiep is onbekend. een wetenschappelijke theorie is: via een “oerknal”. Dat vacuüm is een “technische” kwestie en is inherent aan de theorie.

  D. Waarom is het woordje “voor” in A. onjuist?
  Een diepe wijsheid zit in het volgende:
  Augustinus werd eens gevraagd: God is toch eeuwig? Waarom heeft hij het heelal dan niet eerder geschapen? Augustinus gaf als antwoord: Dat kon Hij niet, want er was geen eerder.

  2.

  Uw betoog na mijn vermeende tegenspraak bevat nog:

  “Zich verdiepen in wat God ons in Genesis heeft gegeven om Zijn oneindige wijsheid door de Schepping te leren kennen, is voor u larie en apekool.”

  U bedoelt dat “wat u vindt dat God ons in Genesis heeft gegeven” de absolute waarheid is. Als ik uw opvatting onjuist vindt, trekt u de conclusie dat ik Gods bedoelingen zou verwerpen. U stelt uw opvatting gelijk aan Gods bedoelingen. En dan verwijt u anderen hoogmoed?

   Peter

   (22 februari 2018 - 13:27)

   Beste Rinze,
   U zult beslist wel de reactie van onze vriend Benjamin, hierboven (22 februari 2018 – 00:11), hebben gelezen.
   Ook voor u en al de anderen is dit duidelijk.
   Een Katholiek die in deze evolutie leugens en/of Theïstische Evolutie, geloven, zoals u dat doet, is niet waardig zich Katholiek te noemen. Het is een regelrechte belediging aan Gods oneindige Wijsheid en Voorzienigheid.
   Het Vierde Lateraans Concilie (1215), waar Benjamin naar verwijst zegt o.a.:

   CAPUT 1: DE FIDE CATHOLICA
   Hfd 1. Over het Katholieke geloof
   Defenitie tegen de Albigenzen en Katharen
   1
   DS 428 / DH 800
   Schepper van al het zichtbare en onzichtbare, van het geestelijke en het lichamelijke, die in Zijn almachtige kracht, meteen vanaf het begin van de tijd, uit het niets, op gelijke wijze (simul) beide scheppingen, de geestelijke en de lichamelijke, heeft geschapen, te weten die van de engelen en van de wereld en daarna de menselijke die zowel in zekere zin uit geest als uit lichaam bestaan. (…)
   Deze heilige Drievuldigheid, naar hun gemeenschappelijk wezen ondeelbaar en naar de eigenheid van de Personen onderscheiden heeft als eerste aan het mensengeslacht door Mozes, de heilige profeten en hun andere dienaren, de heilsleer meegedeeld, volgens een zeer weloverwogen tijdsplan.

   Het is uiteraard een Dogma te geloven alles wat in de H.Schrift vermeld staat zonder enige verandering hieraan te brengen, als eveneens wat in de H. Concilies van voor VII werd vastgelegd, wil men het eeuwig leven verwerven.
   Verdere nutteloos tijdverlies met onbenullige discuties hierover zal ik in de toekomst vermijden.
   Ingaan tegen deze onveranderbare waarheden en ze verspreiden zijn zonden tegen de H. Geest, en misschien weet u reeds wat dat betekend. Indien niet geef ik u hierover graag uitleg.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.