Het Eeuwige Leven – wat is dat?

 

Het is duidelijk, dat voor veel Katholieken de Blijde Boodschap tegenwoordig het leven zélf géén speciale ‘vorm’ geeft, maar dat de Blijde Boodschap nog maar louter ‘informatie’ is, die door velen intussen terzijde is geschoven en die door ‘nieuwere’ informatie achterhaald lijkt. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat het betekent om Katholiek te zijn, willen wij verwijzen naar de klassieke vorm van de dialoog waarmee het doopritueel opende. De priester vroeg eerst naar de door de ouders gekozen naam van het kind en vroeg dan verder: “Wat verlangt u van de Kerk?” Antwoord: “Het Geloof”. “En wat schenkt het Geloof u?” “Het Eeuwige Leven”. Volgens deze dialoog zochten de ouders voor het kind de toegang tot het Geloof, omdat zij in het Geloof de sleutel zagen tot het Eeuwige Leven. Daar gaat het tegenwoordig net zoals vroeger inderdaad om bij de Doop. Het is niet slechts een socialiseringshandeling bij de opname in de Kerk, maar de ouders verwachten van de Kerk méér! Voor de dopeling verwachten de ouders van de Kerk, dat Zij hun kind naar het Eeuwig Leven begeleidt. Het Geloof is dan de substantie van de ultieme hoop van de ouders voor hun kind.

Maar, vandaag – méér dan ooit tevoren – rijst de vraag: “Willen wij dat eigenlijk wel, het Eeuwige Leven? Misschien zitten tegenwoordig wel heel veel mensen niet te wachten op dat Eeuwige Leven. De geloofscrisis valt misschien hierdoor te verklaren, dat velen het Geloof afwijzen, omdat het Eeuwige Leven iets is, waarnaar men niet wenst te streven. Ze willen misschien helemaal niet het Eeuwige Leven, maar dit leven hier en dit leven nu. Het Geloof in het Eeuwig Leven lijkt daarvoor eerder hinderlijk te zijn in hun drang om hier en nu op een hedonistische manier te willen leven. Maar, aan de andere kant lijk het eeuwig, eindeloos doorleven, voor mensen wiens levensfilosofie er in bestaat om altijd en alleen maar ‘het genot’ in hun leven hier centraal stellen, eerder een vloek dan een zegen te zijn. Zeker, de dood wil men zo ver mogelijk voor zich uitschuiven. Maar, altijd door en zonder einde leven hier of elders, dat kan uiteindelijk toch alleen maar eentonig en ten slotte ondraaglijk zijn? Dit komt omdat de hedendaagse, hedonistische levensstijl uiteindelijk de ellende en de dood niet uit het leven kan bannen. De huidige, hedonistische levensstijl is uiteindelijk een fabeltje, dat uiteindelijk altijd in ziekte, ellende en dood eindigt. Met andere woorden, in de hedendaagse, hedonistische levensstijl zit de mislukking al van vooraf aan ingebakken. De hoge zelfmoordcijfers van tegenwoordig en de toevlucht die velen nemen tot roesmiddelen, zijn net het gevolg van de huidige – lege – hedonistische levensstijl. Waaraan het de huidige mens ontbreekt, is precies de hoop, de houvast, de Genade, het verlangen naar het Eeuwige Leven, omdat men God niet meer kent of niet meer wil kennen.

Het is juist dit waar bijvoorbeeld de Heilige Ambrosius van Milaan – de in Trier geboren grote kerkvader – in de grafrede voor zijn overleden broer Satyrus op wijst: “De dood behoorde weliswaar niet tot de natuur, maar de dood is tot natuur geworden. God heeft de dood niet van het begin af aan voorzien, maar het lijden en de dood als geneesmiddel geschonken. Vanwege de grote overtreding – de zondeval – is het leven van de mens voor altijd getekend door de dagelijkse last en door ondraaglijke ellende en daardoor erbarmelijk geworden. Er moest aan al dat leed een einde worden gesteld, opdat de dood zou herstellen wat het leven verloren heeft. Onsterfelijkheid in dit leven zou meer een last dan een gave zijn, als de Genade niet binnen zou schijnen.” Het leven hier op aarde valt dus niet te vergelijken met het Eeuwige Leven. Al eerder had de Heilige Ambrosius gezegd: “We moeten de dood niet betreuren, want de dood is net de poort naar een ander en volmaakt leven; het Heil”.

Deel dit artikel:Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (28 januari 2018 - 12:04)

  >> Het “eeuwige leven” mogen we niet zien als een oneindig lange aardse tijd, waarbij we ons finaal gaan vervelen. Het is eerder een gelukzalig leven zonder einde, bij de goddelijke Drie-eenheid, in volmaakt, dynamisch geluk.

  >> We moeten de dood proberen te zien als een nauwe doorgang naar de hemel, waarbij we ons op voorhand “geschikt” moeten gemaakt hebben om die hemel waardig te zijn, met Christus’ hulp.

  willy

  (28 januari 2018 - 12:10)

  inderdaad een goed artikel het eeuwige leven wat is dat? Het is het leven van de ware God terug in de oorspronkelijkheid van de hof van Eden ! Het leven zoals God het altijd bedoeld heeft en die het eerste mensenpaar is kwijt geraakt , dat versta ik eronder. De mens die alleen voor zichzelf leeft maakt het leven hier en nu , de mens die ook voor de ware God leeft die weet dat het beste nog moet komen, simpel? In feite wel !!

  De Strijcker

  (29 januari 2018 - 11:20)

  Geachten,
  In bovenstaande artikel zit veel waarheid. Echter waar het over de doop gaat heb ik toch wel enkele ernstige bedenkingen.
  De doop is een zaak “van een verbintenis met God van een goed geweten”. 1 Petrus 3:21b . Met andere woorden, degene die zich wil laten dopen geeft aan de gemeenschap (de gemeente, kerk) getuigenis dat hij/zij voortaan Christus wil volgen en zich afkeert van zijn zondige levenswandel. Getuigenis van verzoent te zijn met God. Hierbij rijst de vraag of een kindje (baby) hiervan al kan getuigenis afleggen?

   Peter

   (29 januari 2018 - 16:17)

   Beste De Strijcker,
   Uw gedachtegang is protestants.
   Sterven er geen kinderen iedere dag en van gelijk welke leeftijd? Ja of neen?
   Indien deze kinderen door de schuld van hun ouders niet gedoopt worden, hoe kunnen deze onschuldigen dan eens de Eeuwige Zaligheid verwerven?
   Mar 10:13 Nu bracht men kinderen naar Hem toe, opdat Hij ze zou aanraken. Maar de leerlingen wezen ze af.
   Mar 10:14 Toen Jesus dit zag, werd Hij verstoord, en sprak Hij tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, en houdt ze niet tegen; want het koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals zij.
   Mar 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.
   Mat 28:19 Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest,
   Mat 28:20 en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.

   Is het niet zo dat het H. Sacrament in de Katholieke Kerk, de erfzonde, waarmee het kind eveneens besmet is vanaf zijn ontvangenis in de schoot van zijn moeder, uitwist? Is het niet zo dat als men dit verhindert en het kind ongedoopt sterft, het niet van de erfzonde is bevrijd door de schuld van de ouders?
   Het H. Sacrament van de Doop is in de eerste plaats om de ziel in staat van genade te brengen, t.t.z. alle zonden zijn uitgewist door de verdiensten van Onze Heer Jezus Christus.
   Joh 13:10 Jesus sprak tot hem: Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet te wassen, maar hij is rein geheel en al. Ook gij zijt rein, maar niet allen.
   Een kind kan hiervoor niet “kiezen”, maar het eeuwig geluk is het allerhoogste goed wat de ouders hun kinderen kunnen geven en moeten geven, indien ze hun kinderen oprecht beminnen.
   Per definitie moet een kind geen “getuigenis” afleggen en is dit H. Sacrament hiervoor niet bedoeld.
   Daarvoor is het H. Sacrament van het Vormsel, die ons als soldaten van Christus maken, dat de protestanten verwerpen en ook niet kunnen toedienen, daar het wordt toegediend door een Katholieke Bisschop (opvolger van de Apostelen).
   Zo ook hebben de protestanten geen enkel Sacrament.
   Het dopen in geval van nood is een ander verhaal. Iedereen in geval van nood kan en moet men dopen, diegenen die niet gedoopt zijn, met zuiver water over het hoofd en in de Naam van De Vader, De Zoon en De H. Geest.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

    De Strijcker

    (29 januari 2018 - 20:37)

    Beste Peter,

    Als ik u goed begrijp is dan het kruisoffer van Christus enkel voor volwassenen? Een kind wordt en aldus ieder mens trouwens in zonden geboren. Dat is nu éénmaal zo en niet anders sinds de zondeval. Stel dat dit kind later zegt “Ik heb Christus zijn kruisoffer niet meer nodig om vergeven te worden van mijn zonden, want ik ben immers gedoopt? Althans uw redeneringen volgend (!)
    BEKERING, GETUIGENIS AFLEGGEN, DE NIEUWE MENS AANDOEN en dienovereenkomstig VRUCHT VOORTBRENGEN….zegt dat u iets? Of is deel uitmaken van het instituut kerk meer dan genoeg? Alleen Jezus Christus is de ware WEG, DE WAARHEID en het LEVEN! Allen die Hem aangenomen hebben, in HEM geloven en dit BELIJDEN met woord en daad….”NIEMAND komt tot de Vader dan door Mij” zijn de woorden van Jezus zelve. Trouwens als u het toch over de doop wilt hebben, is de onderdompeling de juiste manier en niet zo een beetje water over het hoofdje van een baby sprenkelen. De doop is een GETUIGENIS van een individu tegen over de ganse gemeenschap der heiligen en ook tegen over de wereld. Wat een baby/kind betreft geloof ik dat God liefde is en geen hardvochtig iemand! Wat baat een kinderdoop, als men vervolgens verder in het leven zijn voeten veegt aan de woorden van Christus, die zijn opgetekend in de Bijbel. Velen die zijn gedoopt komen later nog enkel in de kerk bij een communie, huwelijk, begrafenis?! Toch waren zij gedoopt! Ik herhaal nogmaals dat men zijn GANSE LEVEN CHRISTUS DIENT NA TE VOLGEN! Niet door processies, beelden aanbidding, aflaten, heiligen verering enz…
    Verder kan ik zeggen dat in Evangelische gemeenten veel meer geleefd wordt volgens de normen van de H.Schrift, de Bijbel. Maar tussen ieder koren zit er ook kaf natuurlijk. Christus is het hoofd zijner gemeente, zijn bruid. Een gemeente zoals door de apostelen beschreven, wordt geleid door voorgangers, oudsten, diakenen. Nergens bespeur ik in de Bijbel het woord PAUS, KARDINAAL….!
    Onderzoek voor u zelve of de kerk u zalig maakt of Christus? Wie volgt u na? Voor de rechterstoel van Christus zal het antwoord niet volstaan van ‘” Ja maar ik heb toch Maria als mijn middelares beleden?”
    Maar goed als het er om te doen is van gelijk te willen hebben, “wij hebben deze gewoonte niet en evenmin de gemeenten Gods ” naar 1 Kor.11:16. Gods zegen!

     Peter

     (30 januari 2018 - 01:38)

     Beste Mijnheer De Strijcker,
     Als ik goed uw reactie heb gelezen, antwoord u niet wie verantwoordelijk is als een kind juist na de geboorte niet gedoopt is en alzo het eeuwig geluk niet kan verwerven. Tijdens het toedienen van het H. Sacrament van het doopsel beloven de ouders tegenover God, het kind te zullen opvoeden in het Katholiek geloof. Als het kind later, ondanks de goede inspanningen van de ouders, toch deze genaden zou verwerpen, dan zullen die goede ouders hun offers en gebed wel tot de Heer Jezus, door de voorspraak van Onze Moeder Gods Maria, wel voor hun kind brengen en daar is de Heer Jezus niet doof voor, geloof me.
     U schrijft: “Een gemeente zoals door de apostelen beschreven, wordt geleid door voorgangers, oudsten, diakenen. Nergens bespeur ik in de Bijbel het woord PAUS, KARDINAAL….!”
     U weet heel goed dat de Paus de opvolger is van Petrus en dat de opvolgers van de Apostelen de Bisschoppen zijn. Als u de betekenis van de woorden Paus, Bisschoppen en Kardinalen wilt, zeg het mij dan, het is met veel genoegen u hierover in te lichten.
     Nu als Jezus zegt; “Mat_16:18 En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. ” zegt hij dat aan Petrus, het hoofd van de Apostelen, nietwaar?
     U schrijft: “Een gemeente zoals door de apostelen beschreven, wordt geleid door voorgangers, oudsten, diakenen. “, maar waar staat dat geschreven?
     “Mat 28:16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg, die Jesus hun had aangewezen.
     Mat 28:17 En toen ze Hem zagen, aanbaden ze Hem, ofschoon ze eerst hadden getwijfeld.
     Mat 28:18 Jesus trad op hen toe, en sprak: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
     Mat 28:19 Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest, ”
     Wat doet u dan hiermee? Zijn dit niet deze die Jezus had gekozen geleid door Petrus waar Jezus zich toe richt?
     Is de verkiezing van de Apostel Mattias niet gebeurd door de samenkomst van de overige Apostelen in Hand. Hst. 1?
     Is het niet zo dat de Katholieke Kerk zich niet heeft afgescheurd van de Protestanten, maar andersom, nadat ze de ware leer hebben vervangen door dwalingen en miljoenen zielen in het verderf hebben gestort, na 16 eeuwen? Of heeft Christus Jezus zich vergist met de Kerk 16 eeuwen in dwaling te laten verkeren?

     Beste, ik laat u hierbij in drie reacties 30 vragen beantwoorden. Als het u beliefd kunt u deze beantwoorden en dan zal ik nadien u op dit forum antwoorden. Is dat afgesproken?

      Peter

      (30 januari 2018 - 01:40)

      Aan de Heer De Strijcker – Eerste vragenlijst:
      1) Waar gaf Jezus de instructie dat het Christelijke geloof uitsluitend gebaseerd zou moeten zijn op een boek?

      2) Waar heeft Jezus Zijn apostelen gevraagd om iets op te schrijven en te compileren in een gezaghebbend boek, afgezien van het specifieke bevel voor Johannes om de Openbaring op te schrijven (Openb. 1:10-11)?

      3) Waar in het Nieuwe Testament vertellen de apostelen dat het Christelijke geloof voor de toekomstige generaties alleen gebaseerd zal zijn op een boek?

      4) Sommige protestanten beweren dat Jezus alle mondelinge tradities heeft verboden (bijvoorbeeld Matt. 15:3-6; Mar. 7:8-13). Zo ja, waarom gebied Hij Zijn luisteraars dan om gehoorzaam te zijn aan de mondelinge traditie van de schriftgeleerden en de Farizeeën wanneer zij “zitten op de stoel van Mozes” (Matt. 23:2-3)?

      5) Sommige protestanten beweren dat Paulus alle mondelinge tradities heeft verboden (Kol. 2:8). Zo ja, waarom zegt hij dan tegen de Thessalonikers om standvastig vast te houden aan de tradities die ze zijn onderwezen, hetzij in woord of in geschrift “(2 Thess. 2:15) en waarom prijst hij de Korintiërs omdat zij vasthouden aan de tradities (1 Kor. 11:2)?

      6) Als de auteurs van het Nieuwe Testament geloofden in sola Scriptura, waarom maakten ze dan soms gebruik van mondelinge tradities die ze als gezaghebbend en als het Woord van God beschouwden (Matt. 2:23; 23:2; 1 Kor. 10:4; 1 Petr. 3:19; Jud. 9:14-15)?

      7) Waar in de Bijbel is Gods Woord alleen beperkt tot hetgeen is opgeschreven?

      8) Hoe weten we wie de volgende boeken uit de Bijbel heeft geschreven; de vier Evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes), Handelingen, Hebreeën en Johannes (1, 2 en 3)?

      9) Op welke autoriteit, of op welk beginsel, zouden we boeken uit de Heilige Schrift moeten accepteren als we weten dat ze niet werden geschreven door één van de twaalf apostelen?

      10) Waar in de Bijbel vinden we een geïnspireerde en onfeilbare lijst van boeken die zouden moeten behoren tot de Bijbel? (Is de inhoudsopgave geïnspireerd?)

      11) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de individuele boeken van het Nieuwe Testament geïnspireerd zijn als ze zelf geen aanspraak maken dat ze geïnspireerd zijn?

      12) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de brieven van Paulus die hij schreef naar de gemeenschappen en individuen uit de eerste eeuw bedoeld zijn om door ons gelezen te worden als onderdeel van de Heilige Schrift 2.000 jaar later?

      13) Waar beweert de Bijbel de enige autoriteit voor Christenen te zijn in zaken van geloof en moraal?

      14) De meeste boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven om heel specifieke problemen in de vroege kerk aan te pakken en geen van deze boeken is een systematische presentatie van het Christelijke geloof en theologie. Op welke Bijbelse basis denken protestanten dat alles wat de apostelen onderwezen hebben is opgenomen in de geschriften van het Nieuwe Testament?

      15) Als de boeken van het Nieuwe Testament door de Heilige Geest voor elke persoon “zelfverklarend” zijn waarom was er in de vroege kerk dan verwarring over welke boeken geïnspireerd waren, waarbij sommige boeken uit de Bijbel door de meerderheid werden afgewezen?

      Peter

      (30 januari 2018 - 01:42)

      Aan de Heer De Strijcker – Tweede vragenlijst:
      16) Als de betekenis van de Bijbel zo duidelijk en gemakkelijk te interpreteren is – en als de Heilige Geest elke Christen leidt om het voor zichzelf te interpreteren, waarom zijn er dan 33.000 protestantse denominaties en miljoenen individuele protestanten die de Bijbel allemaal anders interpreteren?

      17) Wie kan op gezaghebbende wijze bemiddelen tussen Christenen die beweren geleid te worden door de Heilige Geest en onderling tegenstrijdige interpretaties van de Bijbel hebben?

      18) Aangezien elke protestant moet toegeven dat zijn of haar interpretatie feilbaar is hoe kan een protestant in goed geweten iets ketterij noemen of een andere Christen binden aan een bepaald geloof?

      19) Protestanten beweren meestal dat ze het allemaal eens zijn “over de belangrijke dingen”. Wie is in staat om op gezaghebbende wijze te bepalen wat belangrijk is in het Christelijke geloof en wat niet?

      20) Hoe kon de vroege kerk het Romeinse rijk evangeliseren en omverwerpen, overleven en bijna 350 jaar bloeien zonder zeker te weten welke boeken tot de canon van de Schrift behoren?

      21) Wie in de kerk had de autoriteit om te bepalen welke boeken tot de canon van het Nieuwe Testament behoren en om een bindende beslissing voor alle Christenen te nemen? Als niemand die autoriteit heeft kan ik dan op eigen gezag boeken verwijderen of toevoegen aan de canon?

      22) Waarom erkennen protestantse geleerden de vroege concilies in Hippo en Carthago als de eerste plaatsen waarin de canon van het Nieuwe Testament officieel werd geratificeerd, maar negeren het feit dat diezelfde concilies de canon van het Oude Testament hebben geratificeerd dat door de Katholieke Kerk vandaag wordt gebruikt maar dat door de protestanten bij de Reformatie is verlaten?

      23) Waarom volgen protestanten postapostolische Joodse beslissingen over de grenzen van de canon van het Oude Testament in plaats van de beslissing door de Kerk die door Jezus Christus is gesticht?

      24) Hoe waren de bisschoppen bij Hippo en Carthago in staat om de juiste canon te bepalen van de Schrift, ondanks het feit dat zij geloofden in alle kenmerkende Katholieke doctrines, zoals de apostolische successie van bisschoppen, het offer van de Mis, Christus werkelijke tegenwoordigheid in de eucharistie, wedergeboorte door de doop, enz.?

      25) Als het Christendom een ‘religie van het boek’ is hoe kon de Kerk dan bloeien tijdens de eerste 1.500 jaar van de kerkgeschiedenis toen de overgrote meerderheid van de mensen analfabeet waren?

      26) Hoe kon de apostel Thomas de Kerk in India oprichten die tot op de dag van vandaag bestaat (en in gemeenschap is met de Katholieke Kerk) zonder ze maar één woord van de Nieuwtestamentische geschriften na te laten?

      27) Als sola Scriptura zo solide en Bijbels is, waarom is er dan nooit een volledige verhandeling als verdediging geschreven sinds deze term bedacht is tijdens de Reformatie?

      28) Als Jezus van plan was om het Christendom uitsluitend een ‘religie van het boek’ te laten zijn, waarom wacht Hij dan 1.400 jaar voordat hij iemand een drukpers laat uitvinden?

      29) Als de vroege kerk in sola Scriptura geloofde, waarom staat in de geloofsbelijdenissen van de vroege de kerk dan altijd: “Wij geloven in de Heilige Katholieke kerk” en niet “Wij geloven in de Heilige Schrift”?

      30) Als de Bijbel zo duidelijk is als Maarten Luther beweerde, waarom was hij dan de eerste die het interpreteerde zoals hij dat deed en waarom was hij op het einde van zijn leven gefrustreerd dat “er nu zoveel doctrines als hoofden zijn”?

      Peter

      (30 januari 2018 - 01:51)

      Aan de Heer De Strijcker – Derde vragenlijst:
      31) De tijdsspanne tussen de opstanding van Jezus Christus en het bepalen van de canon van het Nieuwe Testament Canon in AD 382 is ongeveer hetzelfde als de tijdsspanne tussen de aankomst van de Mayflower in Amerika en de huidige dag. (De Mayflower was een schip waarin een aantal Engelse kolonisten naar Amerika voer om daar een nieuw leven, vrij van religieuze vervolging, te beginnen.) Hoe hebben de vroege Christenen voor bijna vierhonderd jaar sola Scriptura in de praktijk gebracht, terwijl ze geen canon van het Nieuw Testament hadden?

      32) Als de Bijbel de enige basis van de Christelijke waarheid is, waarom zegt de Bijbel zelf dat de Kerk het fundament en de pijler van de waarheid is (1 Timotheus 3:15)?

      33) Jezus zei dat de eenheid van de Christenen een objectief bewijs voor de wereld zou zijn dat Hij door God was gezonden (Johannes 17:20-23). Hoe kan de wereld een onzichtbare ‘eenheid’ zien die alleen bestaat in de harten van gelovigen?

      34) Als de eenheid van de Christenen de bedoeling had om de wereld te overtuigen dat Jezus door God gezonden was, wat zegt dan de nog steeds toenemende fragmentatie van het protestantisme tegen de wereld?

      35) Hebreeën 13:17 zegt: “Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.” Wat is de vervaldatum van dit vers? Wanneer werd het goed om niet alleen ongehoorzaam te zijn aan de leiders van de Kerk, maar ook om tegen hen in opstand te komen en rivaliserende kerken op te zetten?

      36) De Koran beweert expliciet dat het goddelijk geïnspireerd is, maar de boeken van het Nieuwe Testament doen dat niet. Hoe weet je desondanks dat het Nieuwe Testament geïnspireerd is, maar de Koran niet?

      37) Hoe weet een protestant zeker wat God denkt over morele kwesties zoals abortus, masturbatie, anticonceptiva, eugenetica, euthanasie, etc.?

      38) Wat moet men geloven als een protestant zegt dat baby’s moeten worden gedoopt (bijvoorbeeld Luther en Calvijn) en een ander zegt dat het verkeerd is en onbijbels (bijvoorbeeld Baptisten en Evangelicalen)?

      Zo beste Heer De Strijcker, nu hebt u materie genoeg om te zien dat het Protestantisme niet van Jezus komt, maar van opstandelingen – protestanten.
      Ik heb u dit alles toegestuurd uit zuivere naastenliefde en uit geen andere beweging.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +
      P.S.: Een hart dat toegewijd is en een kind van Maria, gaat niet verloren.

    Jeanne

    (5 februari 2018 - 13:14)

    Beste Peter en al de andere. Ik heb een kindje dat te vroeg geboren was en na vijf dagen overleden is. Door een zwangerschapsvergiftiging is het na de geboorte naar een hospitaal gebracht. Zodoende wis ik niet of het gedoopt was wat mij later duidelijk werd. Bij een bedevaart naar Italie hadden wij een engeltje gekocht voor een kleindochter, maar in een kapel onderweg waar we een H.Mis bijwoonde begon mijn man te wenen. Gevraagd bij het buiten komen waarom hij weende zei hij dat een engeltje in het schilderij (met Maria ten hemel opneming en rond haar allemaal engeltjes) vooraan in de kapel op hem lachte en hij had onze gestorven kindje had herkend. Het engeltje gaat nooit meer bij ons weg en of ze gedoopt is of niet we weten dat ze gelukkig is.
    In Heede , Duitsland, waar O.L.Vrouw verschenen is en 4 meisjes, heeft er een van hen O.L.Vrouw gezien die met abortus kindjes aan het spelen was. Voor mij zijn nu ongedoopte kindjes die vroegtijdig sterven ook gelukkig.

     Peter

     (5 februari 2018 - 18:21)

     Beste Jeanne,
     Dank voor uw reactie. Uw denkwijze is, volgens mijn inzicht, niet zo fout.
     Als we de onschuldige kinderen, de kindermoord onder Herodes, aanschouwen, dan zijn die kinderen helemaal onschuldig op gelijk welk vlak. Echter volgend de leer van de Kerk moet men gedoopt zijn om van de erfzonde te worden verlost. Er zijn dan drie doopsels die dit verwezenlijken; 1° De sacramentele doop in de Kerk. 2° het doopsel van verlangen. 3° het doopsel door het bloed.
     Wat 1 betreft is het duidelijk denk ik.
     Wat het tweede betreft is het zo dat die kinderen die vermoord waren omdat Herodes dacht Jezus Kind te doden door de kinderen tot twee jaar te vermoorden in Jerusalem en omstreken. Deze kinderen zijn dan ook in het bloed gedoopt omwille van Jezus.
     Nu wat betreft 2: Het doopsel van verlangen is een doopsel waardoor hij door het verlangen, en niet de kans heeft gekregen om sacramenteel te worden gedoopt, tot de Kerk behoort.
     Kinderen die b.v. sterven in de moederschoot, of vroegtijdig niet de kans gehad hebben zodat de ouders, verpleegsters het niet voorlopig hebben gedoopt, toch een verlangen hebben te leven in God tegenwoordigheid.
     Deze onschuldige kinderen zijn zo nabij God daar ze de Liefde waarmee God hen geschapen heeft nog heel goed kennen en uiteraard ernaar verlangen.
     Zo ook voor de kinderen die in de moederschoot zijn vermoord door abortus, kennen Gods Liefde beter dan wie dan ook. Zo zijn die onschuldige wichtjes toch door Jezus, in dit verlangen, gedoopt en zal Hij zich over hen ontfermen.
     Bekijken wij ook de “goede moordenaar” die naast Jezus op het Kruis hing en wat Jezus tot hem zei. Hij was toch ook niet gedoopt. Ook de ontelbare kinderen die in de moederschoot, of erna in onschuld zijn overleden in het O.T. hadden toch ook het verlangen om bij God te zijn.
     Ik ben er vast van overtuigd dat al die kleine wichtjes, waaronder ook uw kindje, waarachtig in de Hemel zijn toevertrouwd aan de goede zorgen van Maria.
     Kent u het voorval van de H. Alfons de Ligori? Een Katholiek dienstmeisje in dienst van een joods gezin doopte het kind zonder het akkoord van de ouders. Zij wist nu niet wat doen en stapte naar de Goede Pater. Deze nam de beslissing om naar de Zusters Ursulinnen te gaan en hen te vragen om te bidden dat God het kind zou laten sterven, daar anders het kindje geen kans had om Katholiek te worden onderwezen en alzo, als het ware, voor de hel gedoopt was. De zuster gehoorzaamden de Pater en binnen de twee weken stierf het kind.
     Zo ziet God ieder onschuldig mens hier op aarde en heeft maar één wens, bij Hem te zijn.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

  Piet

  (29 januari 2018 - 20:17)

  Geachte redactie,

  Misschien heeft u geen bezwaar dat ik het onderstaande hier plaats..het verduidelijkt Psalm 48:3-15 (ook o.a.in Jesaja 14:13) ..en doet begrijpen wat alleen bij A.k.Emmerick te vinden is.. of toch ook misschien bij andere begenadigden ..dat het paradijs buiten de aarde is gelegen.
  Men moet bij die teksten dan altijd goed opletten en onderscheiden of de H.Schrift passage over de bergSion in de hemel spreekt of OVER het aards bergsion in Jeruzalem..daar de evangelische bewegingen menen dat Jezus vanuit het aards Jeruzalem koning zal zijn ..want dan zullen de grote Monarchen overbodig zijn (Zacharia 6).. de boer als keizer in Duitsland en de Franse.

  https://www.studiebijbel.nl/artikel/paradijs-1-doden/

  Waar zijn de doden nadat ze gestorven zijn? En hoe zijn ze daar? Leven ze bewust en met herinnering en herkenning? Op deze en andere vragen willen in vijf blogs een antwoord zoeken.

  Vlak voor zijn sterven vroeg een van de misdadigers die met Jezus gekruisigd werd aan hem: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt’ (Luc.23:42). De man krijgt van Jezus een duidelijk antwoord: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs’ (vs.43). Nog op deze dag, de dag van hun kruisiging, zal het verzoek van de misdadiger ingewilligd worden.

  De uitdrukking ‘het paradijs’ doet denken aan Gen.2:8vv., maar die aardse hof, die zich ergens in Mesopotamië bevond, is er niet meer. Nu leefde onder de joden de gedachte dat door de overtreding van Adam het paradijs verplaatst was naar een verborgen plek, ver buiten het bereik van mensen. Meestal dacht men dan aan de hemel, soms zelfs aan de derde hemel. We lezen in het joodse boek 2Baruch: ‘Ik (God) toonde haar (het hemels Jeruzalem) aan Adam, voordat hij zondigde, maar toen hij het gebod overtreden had, werd zij aan hem onttrokken, evenals het paradijs (…). En zie, nu blijft zij bij mij bewaard, evenals ook het paradijs’ (2Bar.4:3, 6; vgl. 4Ezra 4:7-8).

  Ook Paulus spreekt over dit paradijs en ook hij lokaliseert het in de derde hemel. Dit blijkt uit de beschrijving van de bijzondere ervaring die hij meemaakte en waarvan hij in 2Kor.12:2-4 vertelt.

  ‘Ik weet van een mens in Christus … dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon … dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft’.

  Het paradijs als plaats van harmonie en vrede was voor de joden een aanduiding voor de tijdelijke rustplaats, waar de zielen van de rechtvaardigen na hun dood verblijven tot de opstanding der doden.

  Tegen deze achtergrond kunnen we stellen dat Jezus de moordenaar die naast hem aan het kruis hing, belooft dat hij direct na zijn dood met Hem naar deze paradijselijke rustplaats mag gaan. En in deze verblijfplaats heeft Paulus door Gods genade een blik mogen werpen.

  Auteur: Gijs van den Brink
  Uit: StudieBijbel Magazine

   De Strijcker

   (30 januari 2018 - 20:08)

   Beste Peter,
   Blijkbaar zit u met veel vragen 🙂 Alleen de Heere God zelf kan u dit alles openbaren door de Heilige Geest!
   Overigens ben ik geen protestant maar gewoon een eenvoudig christen die Jezus liefheeft en ook zijn medemens! Geen kerk, instituut of organisatie kan eeuwig leven schenken! Ook niet de Protestantse kerk, noch een evangelische gemeente. ALLEEN door GELOOF IN CHRISTUS OFFER wordt men behouden! Verder is JEZUS CHRISTUS de ENIGE MIDDELAAR tussen God en mensen! 1 Tim.1:5 U bent daarvoor bij Maria aan het verkeerde adres helaas! Ook bij allerhande zogenaamde heiligen of zaligen. Voor wat Petrus betreft? Ziende op zijn GELOOF (deze Petra) zegt Jezus dat Hij hierop Zijn kerk (lees gemeente) zal bouwen! Gods woord is de enige waarheid en de Heere openbaart wat Hij wilt aan ieder afzonderlijk. Veel wat nu verborgen en raadselachtig is zal glashelder worden als we bij de Heere zelf zullen zijn! Ten slotte zien wij nu als door een wazige spiegel, dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht! 1 Kor.13:12. Al wisten u en ik alle antwoorden op uw vragen, maar hadden we geen liefde…dan zijn wij slechts rinkelende cimbalen of schallend koper 🙂
   Veel zegen van boven en ik adviseer u, GA TOT JEZUS CHRISTUS en geef u over aan HEM! Want Hij staat ook aan de deur van uw hart en vraagt om binnen gelaten te worden! Kent u hem al? Gods zegen hierbij van harte toe gebeden!

    Peter

    (31 januari 2018 - 14:58)

    Beste Heer Strijcker,
    Ik zit niet met vele vragen. Als u goed leest, stel ik u de vraag of u op de 3 vragenreeksen, of tenminste enkele ervan, te willen antwoorden.
    Als het te moeilijk voor u is, wil ik u graag hiermee helpen.
    Ik vraag u dit omdat u niet goed weet wat Jezus Christus onderwezen heeft aan Zijn Kerk, die Hij heeft gesticht en die de enige weg is naar het eeuwig geluk, t.t.z. het eeuwig leven.
    Indien u deze vragen aan de kant schuift, hebt u een groot probleem. Als Jezus zegt tegen Petrus:
    “Mat_16:18 En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. “, betekend dat Jezus een hiërarchie wilt. Een samenleving zonder leiding en hiërarchie is gedoemd tot mislukking. Een leger dat geen hiërarchie heeft is op voorhand verloren, de soldaten geven aan zichzelf leiding en onderricht, wat leidt tot chaos. Begrijpt u dat?
    Ga naar de Katholieke Kerk van altijd (2017 jaar oud) en leer wat u allemaal niet weet. Moge de Heer u door de voorspraak van zijn beminde Moeder Maria, de genade geven om in Zijn ware Kerk het eeuwige heil te verwerven.
    Wees ervan overtuigd dat ik u de goede weg aanwijs en ik reeds de Heer Jezus bemin door Zijn zeven Heilige Sacramenten te ontvangen in Zijn ware Ene Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, om mij door Hem te laten beminnen.
    Indien u een andere weg kiest, dan zeg ik u in alle eerlijkheid en waarheid, er is geen andere, het is de enige weg.
    Jezus is op het H. Kruis gestorven om alle schatten en geven en genaden te storten in de schat van Zijn Katholieke Kerk. Ga ze halen.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (30 januari 2018 - 17:24)

  Beste Willy (28 januari 2018 – 12:10),

  Je schrijft over de hemel : “Het is het leven van de ware God terug in de oorspronkelijkheid van de hof van Eden !” Voor zover ik weet zullen wij in de hemel nog beter met God verenigd zijn dan de eerste mensen in het paradijs. Adam kon zondigen (erfzonde), maar in de hemel zullen we dit vanzelf niet meer doen. Ik haal mijn wijsheid uit het uitstekende boek “Redenen om te geloven” van de vroegere aartsbisschop André Léonard, die het o.a. daar over heeft.

  Vriendelijke groet, A. G. St.

  Eric

  (31 januari 2018 - 07:57)

  Het eeuwig leven is de daadwerkelijke verbondenheid met Christus en dat kan al nu ondanks de aardse duisternis aanvangen.

  De Strijcker

  (31 januari 2018 - 17:53)

  Beste Peter,

  U gelooft blijkbaar dat de Roomse kerk de enige weg is naar Christus? Hoe kan het dat deze kerk de INQUISITIE heeft gehanteerd? Dat zij beelden in processie ronddraagt en bewierookt? De men beden/offeranden opzend naar overleden mensen (de zogenaamde heiligen/zaligen, die zelf openbaar zullen moeten worden voor de rechterstoel van Christus? Ook: Waar ergens kan u mij bewijzen van uit de Bijbel dat Jezus ons leert dat priesters niet mogen huwen?Het verplicht celibaat (met al zijn schadelijke gevolgen, zoals we regelmatig zien in het journaal) Integendeel: leest u maar eens goed de Bijbel -delen waar het specifiek gaat over de oudsten en voorgangers en diakenen. DEZE GEHUWDEN MOETEN IN STAAT ZIJN om hun gezin en gemeente van Christus goed te leiden. Al ben ik geen Lutheraan, toch had deze dappere man overschot van gelijk toen hij zijn bewuste stellingen aan de kerkdeur spijkerde. Wanneer ik de serie zag op televisie die ging over de pauselijke bordelen en al die intrige’s? Is zo een gedrocht dan de ware kerk van Christus die ons moet zalig maken? Wat met de AFLATEN die men zogenaamd niet meer hanteert? Toch zie ik regelmatig nog offerblokken staan in deze en gene Roomse kerken. Het wemelt van de afgoderijen en dwalingen….Ik kan u enkel maar zeggen en herhalen DAT JEZUS DE ENIGE WARE WEG is, DE WAARHEID en HET LEVEN. Hij IS HET WOORD (Johannes evangelie vangt hiermee trouwens aan). En alleen door dat WOORD en van uit DAT WOORD wil ik leven en bestaan! Mijn HOOP/ZEKERHEID is CHRISTUS JEZUS en in niemand anders! Geef mij ten slotte ook maar één passage van uit de Bijbel waar men ons zegt dat wij tot Maria moeten bidden? Dat zij onze voorspreker is? Dat wij beelden moeten ronddragen en bewieroken? Dat wij overledenen moeten aanroepen? Dat het offer van Christus steeds maar weer moet worden vervuld (o.a. door de communie)? De Bijbel leert ons om samen na onderzoek van ons geweten, avondmaal te vieren als gedenkenis en niet weer opnieuw als een offer. Als u eerlijk onderzoek doet in de H.Schrift, de Bijbel, zal u inderdaad zien dat alles wat u moet weten en wat de Heere God voor u nodig en nuttig acht, u dat daarin zal vinden. Hij, Jezus (en ook de apostel Paulus) roept ons op om Jezus zelf te volgen en geen dwalingen van kerken of instituten of organisaties. Wat een mens, ieder mens nodig heeft is CHRISTUS JEZUS en niets anders! Al het overige is dwaling of zijn dwaalwegen die tot niets leiden! Ik vrees dat u mogelijks zeer “theologisch” bezig bent (ik wil u hiermee niet kwetsen of viseren) maar waar het om gaat is dat Jezus de Heer van ons leven dient te zijn, in alle omstandigheden. Geen enkele kerk mag de eer en heerlijkheid krijgen! Alleen de ware Heer en Heiland der wereld! God zegene u!

   Peter

   (1 februari 2018 - 08:05)

   Beste Heer De Strijcker,
   Als u zich zo vijandig opstelt tegenover de bruid van Christus, t.t.z. de Ene ware Rooms Katholieke en Apostolische Kerk en u zich laat leiden door uw dwaalgedachten, televisie en dwaalleer van Luther met zijn “sola scriptura” en andere onzin, dan kan niemand voor u iets ondernemen. Als u de genade van de Heer Jezus en de voorspraak van Zijn Allerheiligste Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, verwerpt, ja …. dan is de kous voor mij af en dan schud ik het stof van mijn schandalen. (Zoek maar op wat dat betekend).
   Op een agressieve manier mij proberen te overtuigen, dat gaat niet, niet nu, niet nooit.
   Wees nederig en bestudeer de leer van de Katholieke Kerk.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   Benjamin Van Dyck

   (4 februari 2018 - 13:30)

   ☩JMJ☩

   Citaat De Strijcker: “U gelooft blijkbaar dat de Roomse kerk de enige weg is naar Christus? Hoe kan het dat deze kerk de INQUISITIE heeft gehanteerd? Dat zij beelden in processie ronddraagt en bewierookt?”

   De Heilige Inquisitie was een heilige, noodzakelijke institutie, waarover de sectaire protestanten de meest groteske leugens en fabels verspreid hebben doormiddel van hun drukpers gedurende eeuwen. De lasterpraat ging tot dusdanige absurditeiten dat het een alarmerende reflectie biedt over de manipuleerbaarheid van bevolkingen mits de mogelijkheden tot onophoudelijke repetitie en verspreiding van de leugen present zijn.

   En, jazeker, bij ons, Katholieken, worden heilige beeltenissen in processie rondgedragen en bewierookt. Het is infantiel vanwege protestanten dat zij insisteren dat dit afgoderij zou constitueren, terwijl wij steeds, doorheen de eeuwen, onophoudelijk geaffirmeerd hebben dat wij aan die beeltenissen geenszins de cultus van latria (goddelijke eer) geven, maar slechts verering in relatie met de heilige personen die door de beeltenissen gerepresenteerd worden. De definitie van afgoderij is dat men goddelijke eer toedraagt aan het schepsel in plaats van aan de Eeuwige Schepper. De Katholieke beeldenverering vergelijken met de idololatrische beeldencultussen van het oud heidendom (en de occultistische sekten vandaag) getuigt dan ook van die oude bekrompenheid en gebrek aan rationeel denkwerk die zo karakteristiek zijn aan het protestantisme.

   Wilt u mij eens vertellen, geachte, of u de verering eertijds van de oud-testamentische Ark van het Verbond als afgodisch klasseert, die nota bene twee gouden cherub-beelden in haar structuur had als troon van de Goddelijke Presentie in Israël? Hier gaat het dan over de Heilige Schrift zelf, die de Katholieken vrijspreekt en verdedigt tegen de valse aanklachten van afgoderij, die gemaakt worden door de protestanten, de kinderen van Dathan, Abiron en Core.

   Betreffende de verering die allen verschuldigd zijn aan de Moeder van God, de Onbevlekte Maagd Maria: Wie de gunst van Koning Salomon wil bekomen, moet de Koninginnemoeder aanspreken. U kunt de Koning niet behagen door de Moeder te verachten. Dit is een waarheid zodanig identificeerbaar voor de menselijke natuur dat het onmogelijk is om het niet te verstaan.

    Jules van Rooyen

    (4 februari 2018 - 15:34)

    Van protestante leugens, manipulaties en geschiedvervalsing, zoals scribent Strijcker demonstreert, hebben we genoeg gehad. Het komt ons katholieken, bij wijze van spreken, “de neus uit”, beste Benjamin. De Inquisitie was de zelfverdediging van Kerk en samenleving, tegen de marranen. Subversieve joden die zich als katholieken camoufleerden, maar stiekem de katholieke basis van de maatschappelijke cohesie wilden ondergraven en indien mogelijk, vernietigen. Hadden we nog maar een Inquisitie gehad, voor en na de Franse revolutie (1789), dan was die “moeder aller revoluties”, er nooit gekomen ! Dan was de grote wereld vrijmetselaar vergadering verhinderd geweest op het kasteel van Rothschild, in 1782, in Wilhelmsbad, nabij Frankfurt. Dan hadden de besluiten niet genomen kunnen worden tot de Fr. Revolutie en de moord op de Zweedse — en Oostenrijkse koning uit die tijd. Dan waren de 18de eeuwse aanstichters, te beginnen met Voltaire en consorten en de Encyclopedisten, uitgeschakeld geweest. Dan hadden de Franse revolutionaire terroristen moordenaars Mirabeau, Danton, Robespierre (= de joodse Hohefelz), Babeuf, en nog vele anderen, nooit de kans gehad om ongeveer 4 miljoen Fransen, mannen, vrouwen en kinderen, uit te moorden, inclusief koning Lodewijk XVI en zijn vrouw koningin Marie-Antoinette. Dan waren de slachtoffer jaren van Terreur en de daaropvolgende Napoleontische oorlogen tot in 1815, voorkomen geweest. De geschiedenis had er compleet anders uit gezien, met een actief handelende Inquisitie. Deze had ook kunnen voorkomen de opkomst van het joodse Marxisme in de 19de eeuw, het communisme, de Russische revolutie van 1917. Deze had ook voorkomen de Engels/Frans/Duitse/Oostenrijkse, politieke manipulaties op de hoogste regering niveaus, die leidden tot Wereldoorlog I. En als deze WO I, voorkomen had kunnen worden, was er geen Verdrag van Versailles (1919) geweest, een joods Rothschild verdrag, dat Europese volken in stukken hakte, teneinde verdeel en heers politiek te kunnen voeren vanuit de City en vanuit Wallstreet. Noch was er dan een Wereldoorlog II geweest, noch had een figuur als Hitler de kans gehad om de macht te grijpen in Duitsland. Het teloorgaan van de Inquisitie, na die kwaadaardige ramp van de protestante reformatie (1517), was de laatste dijkdoorbraak van het grote kwaad. De stoppen sloegen door. De hoogste niveaus in de Europese regeringen en in de financiële wereld sindsdien, gingen, de opvolgende eeuwen, overheerst worden door de almachtige Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9), tot in onze tijd.

     Benjamin Van Dyck

     (4 februari 2018 - 20:09)

     ☩JMJ☩

     Citaat Jules van Rooyen: “Het teloorgaan van de Inquisitie, na die kwaadaardige ramp van de protestante reformatie (1517), was de laatste dijkdoorbraak van het grote kwaad.”

     Het verdwijnen van de Heilige Inquisitie was inderdaad een scharniermoment in de triomf van het kwaad, maar eveneens een natuurlijk gevolg van de machteloosheid waarin West-Europa reeds gevallen was om het voortwoekeren van de ketterij tegen te houden. Waar ketters in West-Europa eertijds tot personen of in het ergste geval tot bepaalde minderheidsgroepen gereduceerd bleven, hadden zij sinds het tumultueus oprijzen van de dwaalsterren Luther en Calvijn nationale proporties aangenomen zoals nooit tevoren sinds de kerstening van de heidenen en ariaanse barbaren, zodanig dat Europa in twee kampen gescheurd werd. De Christenheid had dit niet langer kunnen tegenhouden, en daardoor was de Inquisitie gedoemd om te verdwijnen; de strijd kon niet langer geïdentificeerd worden als zijnde een strijd tussen de politico-religieuze orde en gewelddadige, oproerige minderheidsbedreigingen, maar een strijd tussen naties. Roomse naties tegen heretische naties.

     De uitgebreidheid en de evenredigheid van de uitbarstingen van de protestantse revoluties doorheen Europa verwijst duidelijk naar een lange voorbereiding door vijanden van de Kerk die volgens vast bepaalde en gedeelde doeleinden werkten dwars door de landsgrenzen heen, hetgeen slechts kon doormiddel van geheime netwerken. Met andere woorden; antichristelijk Juda, met zijn internationaal netwerk van synagogen dat het fomenteren van revoluties faciliteerde, had zijn sporen nagelaten in het werk van de protestantse revolte, en dit is des te meer reden om competente geleerden aan te sporen tot historisch onderzoek betreffende de authenticiteit van het Charter van Keulen, hetgeen, indien historisch authentiek, bewijs constitueert dat het protestantisme het rechtstreeks oeuvre was van een geheim tempeliersachtig, proto-maçonniek netwerk, dat reeds over geheel Europa verspreid was in de zestiende eeuw, want het document werd door niemand minder ondertekend dan Philippe Mélanchton.

     Betreffende de leugens die over de Heilige Inquisitie heden in de 21ste eeuw nog steeds rondgebazuind worden, moet gezegd worden dat de Inquisitie in werkelijkheid veel zachtaardiger was dan andere rechtbanken gedurende de tijd van haar bestaan. De protestantse griezelverhalen over deze institutie waren slechts fictie, net zoals de belachelijke legende, eveneens van protestantse origine, over een zogezegde “Pausin Johanna”. De noodzakelijke severiteit van de Inquisitie was niets vergeleken met de gruwelijke barbaarsheid waarmee achteraf Katholieken in Engeland en in Nederland genadeloos door de protestanten gefolterd en uitgemoord werden; het lijden en de dood van de Heilige Martelaren van Gorcum zijn iconisch wanneer het over dat onderwerp gaat, dat consistent verzwegen wordt door de protestantse marktkramers die rekrutanten trachten te ronselen voor hun ‘gemeentes’ (lees: sekten) door tegen de goddelijk geopenbaarde Religie te stampen.

     Jules van Rooyen

     (5 februari 2018 - 10:10)

     De 4 miljoen slachtoffers van de Franse revolutie (1789), zijn geschat, inclusief de Napoleontische oorlogen.
     Voor verdere toelichting, zie mijn mondelinge toelichting op :
     YouTube.com/watch?v=RJoLOBLW_3w en
     YouTube.com/watch?v=M9-NyR_ThJs
     of simpelweg intypen op “zoeken” onder mijn hier geschreven naam.

    Benjamin Van Dyck

    (4 februari 2018 - 16:31)

    ☩JMJ☩

    Ik vraag mij af in wat voor bochten protestanten zich zouden wringen om het feit te ‘verklaren’ dat Sint Josue de Prins van de Hemelse Legerscharen, St. Michaël, vereert in de Heilige Schrift.

    “Cecidit Josue pronus in terram, et adorans ait : Quid dominus meus loquitur ad servum suum?” Jazeker, eloquente woorden die bewijzen dat Josue Katholiek was in zijn doctrine, en niet protestants. Ik vrees dat, wanneer protestanten dergelijk eerbetoon bij Katholieken jegens een Aartsengel zien, zij nauwelijks het schuimbekken en de stuiptrekkingen kunnen verhinderen. De meest serieuzen onder hen zullen zich misschien echter de vraag stellen of zij niet ongegrond en in blinde dweepzucht de Kerk van Christus reeds eeuwen lang accuseren van heidendom en afgoderij.

    Uit het Boek van Josue, hoofdstuk 5:

    [13] Cum autem esset Josue in agro urbis Jericho, levavit oculos, et vidit virum stantem contra se, evaginatum tenentem gladium, perrexitque ad eum, et ait : Noster es, an adversariorum? [14] Qui respondit : Nequaquam : sed sum princeps exercitus Domini, et nunc venio. [15] Cecidit Josue pronus in terram, et adorans ait : Quid dominus meus loquitur ad servum suum?
    [16] Solve, inquit, calceamentum tuum de pedibus tuis : locus enim, in quo stas, sanctus est. Fecitque Josue ut sibi fuerat imperatum.

  Eric

  (1 februari 2018 - 05:33)

  Zonder de daadwerkelijke verbondenheid met Jezus is men weliswaar ook Christen en leeft men in de hoop op de komst van Christus in de eigen ziel want om Christus waardig te zijn moet men geheel en al zichzelf kunnen offeren zoals Christus ons voordeed. Dat betekent dat iedere Christen behoort tot het volk van God dat in een levenslange processie onderweg is naar die geestelijke staat van vervolmaking die een totale geestelijke dienstbaarheid is, heilig is, en dat betekent ook dat in principe de Rooms Katholieke Kerk heel dat grote volk van God voorgaat, waar ook de Joden toe behoren en menig kleiner en onbekender volk zoals bijvoorbeeld de Hopi-indianen. De RKK is onmiskenbaar de meest verhevene in onderricht en verfijning zonder dat dit wil zeggen dat de menselijke beleving zondenvrij zou kunnen zijn. Zij is de enige die door Maria het meest begeleid en bemiddeld wordt zonder dat dit wil zeggen dat de anderen van Maria verwijderd hoeven te zijn. Want het geestelijk leven is niet zozeer een lidmaatschap van een kerk of een plaats in de geestelijke wereld, maar wel uitsluitend een innige samenwerking met Christus zelf. Dezen zijn de uitverkorenen en nergens staat geschreven dat zij een of andere naam van een kerk moeten dragen.

  De Strijcker

  (1 februari 2018 - 12:47)

  Geachten op dit forum,

  Voor alle duidelijkheid, heb ik geen haat of agressie tegenover de Roomse kerk, maar de waarheid mag geen geweld worden aangedaan. Zelf bewonder ik als andersdenkende volgende personen als : Moeder Theresa, Pater Damiaan, Don Bosco .
  De Bijbel is het onfeilbare WOORD van God. De zaligmaking is door het zich oprecht afkeren van zijn zonden, Christus aan te nemen en HEM hier in dit leven steeds te volgen! Geen kerk, instituut, wachttoren organisatie , Mormonen, Indische religies, Boeddha, Confucius, Mohammed of wat dan ook is in staat om eeuwig leven te schenken! De genade is enkel en allen te bekomen bij het KRUIS van JEZUS!
  “Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben” Johannes 3:16 . Aldus uit een Willibrord vertaling “Het Nieuwe Testament” jaartal 1966 Descleé De Brouwer Brugge.

  Peter

  (1 februari 2018 - 17:22)

  Waarom antwoord u niet op slechts één enkele vraag die ik u gesteld heb? Kunt u het niet? Dat is geen catastrofe.
  Wat wel een catastrofe is, is dat u ze zelfs niet probeert.
  U hebt bewondering voor de Heiligen van de Katholieke Kerk, die u aanhaalt en die u als andersdenkende betitelt.
  Wat vreemd is dat u deze zielen als “personen” en niet als Heiligen betitelt.
  Dit forum is niet voor “anders denkenden” maar om de waarheid te verdedigen van het Katholiek geloof.
  Indien de H. Katholieke Kerk geen redding biedt, zoals u beweert, hoe komt het dan dat ze, gedurende 1600 jaar, alvorens protestantse Lutherse gedachten, steeds en nog steeds, dezelfde leer verkondigd? Zou dan God zielen scheppen gedurende al die eeuwen wetende dat ze toch verloren gaan?
  U bent blijkbaar van mening dat u de enige op de wereld bent die de waarheid in pacht hebt en gered zal worden.
  Eén God, één Kerk, één geloof, zoals het was in den beginne nu en voor altijd.
  “Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben” Johannes 3:16 .
  Dat haalt u goed aan, beste heer De Strijcker.
  Indien dit gezegde voor u iets betekent, zou u dan ook moeten overwegen dat alles wat de Heer Jezus heer verordend en bevolen heeft om het Eeuwige Leven te verwerven, ook deze verordeningen en bevelen heeft gegeven aan de Apostelen en in het bijzonder aan Petrus, de rots waarop Jezus Zijn Heilige Kerk heeft gebouwd.
  Indien u denkt dat u als een éénmanskerkje, een figuur van Jezus kunt boetseren volgens uw persoonlijke illusies en Jezus ware Kerk met de gaven en genaden die daar (ook voor u) uitsluitend daar te vinden zijn, dan bent u fatsoenlijk misleid.
  U veracht de Heer in Zijn werkelijke tegenwoordigheid in het Heilig Sacrament van het Altaar, dat uitsluitend in Zijn Heilige Katholieke Kerk te vinden is.
  Een goede raad, neen, een gouden raad: laat uw illusies geïnspireerd door de duivel varen en vraag de Bruid van de H. Geest, Maria, dat Zij u het licht van de H. Geest moge bekomen. Alleen vragen is reeds u openstellen voor de ontvangst van deze gaven. Blijft u koppig weigeren, dan kan niemand, zelfs God niets voor u doen.
  Bekeer u, voor het te laat is.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

   De Strijcker

   (1 februari 2018 - 19:42)

   Beste mijnheer Peter,

   Ik weet mij gered in 1983, toen ik Christus persoonlijk heb aangenomen! Maria was daar niet bij aanwezig. Noch andere overleden personen (al dan niet heilig verklaard) .Verder maak ik deel uit van een evangelische gemeente sinds die tijd en ik moet zeggen dat het mij daar zeer bevalt. Ik ben dus verre van een éénmans kerkje. Ik moet constateren dat terwijl de Roomse kerken leeglopen (wat ergens betreurenswaardig is), er miljoenen evangelische christenen bijkomen overal ter wereld. Kijk ook maar eens naar de E.O. (Evangelische omroep Nederland, Nederland zingt) Dan zult u zien dat het Evangelie leeft bij deze mensen :-). Op al uw vragen zou ik kunnen antwoorden, maar ik vrees dat u zo verstard bent in het Mariale gedoe dat het enkel maar verloren tijd is .
   Ik herhaal dat de H.Schrift compleet is en alles bevat wat wij nodig hebben (Openbaringen 22:18-21).
   Ook als het er iemand om te doen is van gelijk te willen hebben, wij deze gewoonte niet hebben en ook niet de GEMEENTE GODS 🙂 1 Kor.11:16 Onderzoek dus hetwelk u eeuwig leven brengt? , een instituut kerk of het geloof in de Heiland der wereld. Hier ga ik het bij laten en dat de genade van God de Vader, de Zoon en de H.Geest met u zij! Gods zegen!

    Peter

    (2 februari 2018 - 15:22)

    Doe geen moeite. Ik ben Katholiek en zal als Katholiek sterven in de nabijheid van de Moeder Gods, de Onbevlekte Ontvangenis, Onbevlekte Maagd en altijd Maagd en Moeder van Mijn Heer God en Meester Jezus Christus. De duivel heeft mij er reeds velen gestuurd om mij van mijn Katholiek geloof te beroven, maar dat lukt hem niet, niet nu, niet nooit.
    Dit is mijn laatste antwoord tot u, daar het hier een Traditioneel Katholiek Forum is.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

     Gideon Krols

     (7 februari 2018 - 09:26)

     Goede apologie Peter, doe voort, het heeft effect, de twijfel slaat al toe bij zich zelf benoemde “evangelisten”?
     Maar ik moet ook bekennen ik leer nu in 15 min. meer van uw vragen dan alle studie van me over onze heilige kerk van de afgelopen 4 jaar, blijkbaar verstoppen ook katholieken de waarheid, goedheid en de schoonheid te veel.
     Ik ga u verder volgen, ik kan het niet zo verwoorden als u, maar ik doe mijn best.
     Gideon Krols (Karolus)

   Jules van Rooyen

   (2 februari 2018 - 12:33)

   Met verstokte protestanten, beste Peter, kom je er nooit uit, ondanks de perfecte theologische weerleggingen en vragen, hierboven gesteld. Je formuleringen zijn een schoolvoorbeeld, voor menig beroepstheoloog.
   Protestantisme is afschuwelijk, onderschat het niet. Niet enkele historisch maar ook theologisch. Ze zijn, dramatisch genoeg, voor eeuwig van de weg geraakt op het persoonlijke vlak, maar ook de getroffen protestante volken. Alle ellende die we nu meemaken de afgelopen twee eeuwen, is begonnen met Luther’s reformatie en het einde van het waarheidsmonopolie van de Kerk van altijd. Toen hij zichzelf ophing in 1546, besefte hij vermoedelijk de ramp waarin hij Europa gedompeld had en die later gaandeweg de rest van de wereld zou treffen.

    Jules van Rooyen

    (3 februari 2018 - 11:24)

    Nog een nabrander !
    Los van allerlei theologische kwesties, hier gedebiteerd, is Luther’s op geweld gestoelde drama, vernietigd te hebben de waarheid in een wereld van chaos. Ondanks de uitspraken van Christus, ” Ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader, dan door de Zoon” (….), ontkende Luther het bestaan van de waarheid. De beste Strijcker staat alleen in een boze wereld, en met hem miljoenen andere protestanten. Zij erkennen geen waarheid, ieder heeft zijn eigen waarheid, ieder gaat zijn eigen gang. Dit effect van Luther, verdoemd als Judas met een touw om zijn nek het graf in, heeft niet alleen theologische betekenis, maar vooral maatschappelijk. In NL lijkt het utiliteits denken nog een rem te zijn voor verder verval.
    Zonder waarheid is leergezag onmogelijk, noch een autoriteit, noch een richting gevend baken. Massa’s, op straffe van de vloed naar chaos, drijven onbestuurbaar rond. Zonder het besef van waarheid in de hoofden en harten, rijpen zij als prooi voor ideologen en allerhande ketterijen, de belangrijkste vrucht der reformatie (1517). Sindsdien is de Europese wereld ondergedompeld in geweld. Maar er kwam geen stop. Geweld roept op tot geweld.
    De Franse revolutie (1789) gaf de laatste nekslag aan de Christelijke beschaving met Rome als matigend en bijsturend macht centrum, met de onthoofding van koning Lodewijk XVI ( jan. 1793), Gods luitenant op aarde. Deze kapitale moord, was het gevolg van de toekenning der gelijke burgerrechten aan de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9), in sep. 1792.
    Vanaf toen zijn de katholieke monarchen successievelijk van het toneel verdwenen en kon de talmud geldmacht zich op de troon hijsen. Zij kon zich nestelen in het hart van naties en volken, tot en met het culminatie punt van de joodse Russische revolutie (1917) en de moord op de Tsaar en zijn gezin.
    Het gevolg van de reformatie en de Franse revolutie, beiden ontstaan door — en gestoeld op geweld, is een ononderbroken periode van marxistische revoluties en oorlogen met miljoenen slachtoffers. Het Christelijke Europa moest leegbloeden. Judaïsme is marxisme, is communisme, is een permanente staat van oorlog en revolutie. Daar komt geen einde aan. Het Midden Oosten ondergaat nu het geweld dat Europa verscheurd heeft in de 20ste eeuw. De reformatie, beste Strijcker, was een afschuwelijke, kwaadaardige ramp, en het is tijd dat katholieken de antwoorden kennen in het gesprek met de eeuwig dwalende protestanten.

     Gideon Krols

     (7 februari 2018 - 09:31)

     Eens, hoe nu verder dan, wat is een goede OTVEM ? Overigens ben ik belangstellend naar uw hoofdstuk 10:
     Gideon Krols
     Bernhardstraat 54
     4554 BD Westdorpe (nabij de heerlijkheid van Gent)

    Peter

    (3 februari 2018 - 15:10)

    Wel ja, beste Jules, u ook bent goed doordrongen van het probleem van het protestantisme.
    Inderdaad is een verstokte protestant, iemand die niet van goede wil is, daar het zoeken naar de waarheid iemand siert. Indien men van goede wil is en zich de inspanningen niet spaart om deze te vinden, wel dan wordt de waarheid in zijn hart geschreven en zal ze er nooit uit verdwijnen.
    Jezus de vraag stellen: “Heer er zijn zoveel leerstellingen hier tegenwoordig op aarde, maar ik wil de waarheid kennen. U hebt trouwens gezegd “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, a.u.b. Heer toon mij dan de weg, de waarheid en het leven.”
    Denkt u nu dat Jezus aan zo,n oprecht gebed doof zal blijven? Ik zeg u vastberaden, neen, want dat is Zijn wil dat we gered worden door de waarheid te kennen en toe te passen.
    Ik heb reeds hier vermeld dat ik totaal niets van het geloof afwist, zelfs nog geen Onze Vader of een Weesgegroet kende, totaal niets. Ik heb dat ook moeten vragen weet u, en ben dan in een opwaartse spiraal terecht gekomen die mij onophoudelijk, stukje per stukje, aan de volmaakte puzzel van de waarheid kan werken. Dit is een zo mooie ontdekkingstocht die nooit ophoudt. Maar de inspanningen mogen nooit ophouden.
    Het is menigmaal gebeurd dat protestanten getracht hebben om mij over te halen naar het protestantisme. Echter heb ik hen gevraagd om mij uit te nodigen op één van hun bijeenkomsten en mij toe te staan om vragen te stellen die zij dan moesten beantwoorden, en omgekeerd ook. Ook de jehovagetuigen enz… Maar nooit zijn ze ingegaan op mijn verzoek. Waarom niet? Goede vraag.
    Als de Heer strijcker schrijft: “Ik weet mij gered in 1983, toen ik Christus persoonlijk heb aangenomen! Maria was daar niet bij aanwezig.” Ja, dan weet ik niet wat hij doet met “Vrouw ziedaar uw zoon, zoon ziedaar uw moeder” dat daar Jezus op het H. Kruis is gezegd.
    Jezus zegt niet “moeder” maar Vrouw omdat zij de Vrouw is die Satans hoogmoedige kop moet verpletteren. En Jezus gebruikt het woord “zoon”, omdat door Hem wij erfgenamen worden, en dus ook zonen van God. En dan zegt Jezus tegen deze zoon “ziedaar uw moeder” omdat wij door erfgenamen te zijn, door Jezus Christus, ook God de Vader als Vader hebben in de Hemel, en als mens ook een Moeder zouden hebben. Juist zoals Christus een Vader in de Hemel heeft en door de menswording ook een Moeder heeft na het aannemen van het lichaam uit deze Onbevlekte Maagd. Zo zijn wij allen die dit aanvaarden kinderen van de Allerhoogste door Zijn Zoon en de Moeder.
    Zo ziet u maar dat Satan zich meester maakt van de wil van de mensen om ze in de dwaalleer te storten en hen door de hoogmoed te verhinderen om eens de waarheid te belijden. Ze boetseren zich een Jezus op maat, naar hun verlangens.
    Daarentegen zegt de heer De Strijcker; “Ik weet mij gered in 1983, toen ik Christus persoonlijk heb aangenomen! Maria was daar niet bij aanwezig.”
    Waar was Zij dan, daar zij onafscheidelijk is verbonden met Haar welbeminde Zoon Jezus Christus. Met andere woorden, waar Jezus is, daar is ook Maria, en waar Maria is, daar is ook Jezus.
    Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis !
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

     Gideon Krols

     (7 februari 2018 - 09:35)

     Zonder Maria wordt het niets zeg ik dan bij protestanten, Peter doe voort.

  A. G. Stinus

  (2 februari 2018 - 20:25)

  Beste Mijnheer De Strijcker (1 februari 2018 – 19:42),

  … Het kan misschien best “gezellig” zijn in een of andere Evangelische kerk (alhoewel hun gebouwen er kaal uitzien bij mijn weten). Maar het gaat niet over gezelligheid, het gaat over verbondenheid met Christus. En dan staan ze bij de katholieken veel sterker : daar heb je de 7 sacramenten, heel grote genaden als je er oprecht aan meewerkt.
  … In het bijzonder de genade van de Eucharistie, waarin de totale Christus (lichaam, ziel, godheid) aanwezig komt in een stukje brood. Dit is een uiterst grote gave in het leven van een oprechte katholiek. Evenzo voor de biecht.
  … Dat het protestantisme zo verdeeld is pleit niet voor het waarheidsgehalte van wat ze in elke protestantse kerk verkondigen. Het katholicisme gaat terug naar de oorsprong. Daar nemen ze nog de woorden “wiens zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, wiens zonden gij niet …” serieus.
  … Een katholiek hoeft niet per se sterk Mariaal te zijn. Maria is een extra inspiratiebron, de nieuwe Eva en de moeder Gods. De ene paus is ook al wat Marialer dan de andere.

  Vriendelijke groet, A. G. St.

  Piet

  (2 februari 2018 - 21:32)

  Aan: De Strijcker,

  Jezus Christus is géén MensenZoon als Hij niet erft (in zijn menselijke natuur) van de Vrouwe die Hem baarde en juist dat gebeurt als je veronderstelt dat die Ontvangenis buiten de veronderstelde zondigheid van Maria om gebeurt, zoals na de reformatie begrepen werd..door de dan sola Scriptura-christenen, tot nu aan toe.

  De “reformatie” ontkent dus theologische de Menswording van Jezus Christus ..maar niet “praktisch”.

  willy

  (4 februari 2018 - 10:30)

  We moeten niet zeuren over protestant of katholiek het gaat over de waarheid en Jezus praat niet over de waarheid, hij is de waarheid en daar gaat het eigenlijk om , alleen het protestantisme kent zoveel stromingen dat het eigenlijk deze waarheid teniet doet zodat mensen juist als Pilatus vragen: wat is waarheid? En deze waarheid is verbonden met een persoon en dat is Jezus . Maar over welke Jezus hebben we het dan? En dat stelde Paulus reeds in zijn brieven.

  A. G. Stinus

  (4 februari 2018 - 18:00)

  … In het boek “Redenen om te geloven ” van de vroegere aartsbisschop André Léonard staat een mooie reden om het protestantisme af te wijzen (pag. 186-187). De heilige Franciscus van Sales ontmoet protestant Théodore de Bèze, opvolger van Calvijn, in het jaar 1597. Het was na een tijd van godsdienstoorlogen, bloedige strijd, verdrukking, vervolging, kapotmakerij, beeldenstorm, … Franciscus stelde de volgende vraag aan de Bèze : “Mijnheer, kan men in de Kerk van Rome het heil verwerven ?” De oude de Bèze begreep onmiddellijk wat voor een gevaarlijke vraag dit voor hem was. (Bij ja : waarom hebben jullie je dan afgescheurd met zoveel bloedvergieten enz. Bij neen : welke andere christelijke gemeenschap was dan degene waarmee Christus de mensen gered heeft tussen het jaar 33 en het jaar van de hervorming). Na een kwartier kwam de Bèze terug binnen, lijkbleek …

  Hij (de Bèse) zei : “Ik geeft u een positief antwoord. Men kan niet in waarheid ontkennen dat de Kerk van Rome de moederkerk is.”

  … Dan weten we het, zeker ? Als een belangrijke protestant het zelf gezegd heeft …

  De Strijcker

  (5 februari 2018 - 10:53)

  Geachten,

  Hierbij nog een opheldering met de verspreide leugens (ook op dit forum) omtrent Luther:
  https://www.digibron.nl/search/detail/012dc4f2b58d010b01190dc7/de-zelfmoord-van-maarten-luther
  Overigens merk ik op dat moest men de INQUISITIE herinvoeren, er hier blijkbaar voldoende kandidaten te vinden zijn om deze terug te gaan leiden. Daarin zouden ze dus niet verschillen van die gekken van I.S. die ook mensen de hals afsnijden. Hoe anders is Jezus toch 🙂
  Mijn nobele vader zaliger, was ooit ook een hele actieve katholiek, KWB, ACV, katholieke fanfare, misdienaar geweest. Deze is echter zo ontgoocheld/bedrogen geweest in de katholieke kerk en sommige pilarenbijters hun hypocrisie, dat hij op latere leeftijd later vrijzinnige is geworden, wat ik betreur. Ik had hem veel liever tot Christus zien komen. Gelukkig heb ik hem op zijn sterfbed nog het Evangelie kunnen brengen en ik hoop daarginds hem terug te zien bij de Heere God in het huis met de vele woningen, waar Jezus ons over heeft gesproken.
  In één ding had ie wel gelijk: “Alle kerken met hun overtuiging(en) hebben nog niets dan oorlog en miserie gebracht. Ze doen niet anders als mekaar bekampen, mensen dom houden !
  Hoe anders toch handelen mensen die Jezus liefhebben en volgen!
  Gisteren was ik nog aanwezig bij een artiesten mis in de ‘ Carolus Borromeus kerk te Antwerpen. Mensen lief wat een pracht en een praal, maar wat een koude kerk. Moest men deze rijkdom die daar te zien was verkopen en daarmee de armen gaan helpen? Idem dito voor al die schatkamers van het Vaticaan, waar iedere paus zijn eigen zaal heeft volgestouwd met kunstschatten van ontzaglijke waarde. Heb het met eigen ogen gezien.
  Wat te zeggen hierover? Jezus Zelve had geen steen om het hoofd op neer te leggen, in tegenstelling tot Jacob in het oude testament. Hier ga ik het definitief bij laten met een laatste zegenbede voor u allen!
  “De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen” 2 Tessalonicenzen 3 : 18

   Peter

   (6 februari 2018 - 00:23)

   Spijtig beste mijnheer de Strijcker, maar uw laatste argumenten zijn zo afgezaagd dat ik gedacht had dat u deze vergeten was.

    Peter

    (7 februari 2018 - 12:39)

    Mijnheer de Strijker, zovele malen komt dit afgezaagd en hypocritisch geraaskal steeds weer op de proppen.
    Uw citaat: “Moest men deze rijkdom die daar te zien was verkopen en daarmee de armen gaan helpen? Idem dito voor al die schatkamers van het Vaticaan, waar iedere paus zijn eigen zaal heeft volgestouwd met kunstschatten van ontzaglijke waarde. Heb het met eigen ogen gezien.” is volledig absurd.
    Als Jezus geen steen had om zijn hoofd op te leggen, betekend dit, dat Zijn schepping hem gestolen werd door hebzuchtige wolven, die zich het recht toe-eigenden om eigendomsrecht over veel uit te spreken, daar waar ze helemaal geen recht op Hebben.
    Als het eveneens voor u zo is, dat alles door Hem in Hem en voor Hem geschapen is, dan heeft gelijk welke mens maar het recht op de bruikleen van Zijn schepping en geen eigendomsrecht door onrechtvaardige mensenwetten uitgevaardigd. Alles behoord Jezus toe. Ik zeg wel alles, want heeft de mens zich zelf geschapen, heeft de mens al het zichtbare geschapen, heeft de mensen zijn talenten uit zichzelf?
    Neen! De mens heeft helemaal niets uit zichzelf.
    Die Carolus Borromeus kerk in Antwerpen is één van de zovele zeer mooie kerken die gebouwd zijn in de wereld, incluis het Vaticaan, ter ere van de Heer Jezus Christus en zijn allen plechtig toegewijd aan de eredienst van Jezus Christus. De mooie beeldhouwwerken en schilderijen, zijn het gevolg van het toewijden van een talent van begaafde mensen die dit aan de Heer hebben geschonken uit liefde tot Hem.
    Indien nu, u deze zou willen verkopen, om zogezegd de “armen” te bedelen, dan is het niet zo dat er morgen geen armen meer op aarde zouden zijn, Zie hiervoor de voetenzalving van Jezus door Maria Magdalena.
    Mar 14:3 Terwijl Hij nu te Betánië was in het huis van Simon den melaatse, en aanlag aan tafel, kwam er een vrouw, die een albasten kruik vol echte, kostbare nardus droeg; ze brak de kruik stuk, en goot de nardus uit over zijn hoofd.
    Mar 14:4 Sommigen werden er verontwaardigd over, en zeiden: Waarom die verkwisting met de balsem?
    Mar 14:5 Want deze balsem had voor meer dan driehonderd tienlingen verkocht kunnen worden, en aan de armen worden gegeven. En ze waren boos op haar.
    Mar 14:6 Maar Jesus sprak: Laat haar met rust! Waarom valt gij haar lastig? Ze heeft een goed werk aan Mij gedaan.
    Mar 14:7 Want de armen hebt gij altijd bij u, en gij kunt hun goed doen, wanneer gij wilt; Mij niet.
    Mar 14:8 Zij heeft gedaan, wat ze kon; ze heeft reeds vooruit mijn lichaam gebalsemd voor de begrafenis.
    Mar 14:9 Voorwaar, Ik zeg u: Overal, in heel de wereld, waar dit evangelie wordt gepreekt, zal ook tot hare gedachtenis worden vermeld, wat ze gedaan heeft.
    Nu zou u al dit wat toegewijd is aan Jezus Christus verkopen (aan wie en voor hoeveel waardeloos geld?) en eveneens in uw waanzin aan de “armen” geven, daar waar de wereld in de, door uitbuiting van juist de armen, op hebzucht, haat en luxe de geldgod aanbidt? Is er soms iets te mooi of te duur (in menselijke geldtaal uitgedrukt) om lof en eer te brengen aan de Schepper van al het zichtbare? Domme, mensen die denken goed te doen daar waar kwaad schuilt.
    Mar 14:7 Want de armen hebt gij altijd bij u, en gij kunt hun goed doen, wanneer gij wilt; Mij niet.
    Zonder armen zijn er geen rijken (een heel kleine dominerende groep) op aarde.
    Pestigieuse paleisen zijn er gebouwd ter ere van gewone mensen op aarde, sporttempels van fortuinen, legers en armada van onuitsprekelijke fortuinen, die klaar staan om de mensen uit te roeien, enz … maar kerken die de Heer Jezus verheerlijken en waar Hij in het Heilig Tabernakel dag en nacht in zijn hoedanigheid van waarachtig God en waarachtig mens onder de gedaante van het H. Sacrament van het Altaar, op iedere zondaar wacht, neen, dat volgens u en zovele dwazen, dat kan niet.
    Wat een schande. Onteer de naam “Christen” toch niet door uzelf zo te noemen als u zo’n gedachtegang verdedigt.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (5 februari 2018 - 18:11)

  Beste Jeanne (5 februari 2018 – 13:14). Je brengt een ontroerend verhaal !

  – Vroeger heeft de katholieke Kerk gezegd dat ze niet echt wist of onschuldige kleine kinderen die niet gedoopt waren bij God terecht kwamen (hemel). Mogelijk “verbleven” ze in het limbo (voorgeborchte van de hemel), zo werd gedacht.

  – Paus Benedictus XVI heeft zich met deze zaak beziggehouden, en heeft finaal het limbo afgeschaft. Dus onschuldige ongedoopte kinderen (bv. na abortus) worden bij God opgenomen.

  – De vroegere aartsbisschop André Léonard spreekt in dezelfde zin (zie het boek “De ketter en de kerkvorst”). Die heeft al vrouwen getroost die zich na een abortus bekeerd hebben en troost zochten bij de Kerk. Léonard zei dan tegen die vrouwen : “in de hemel zul je verwelkomd worden door het kindje dat je geaborteerd hebt”.

  Met vriendelijke groeten, AGSt

  Jules van Rooyen

  (6 februari 2018 - 08:54)

  Vwb. Luther, beste De Strijcker, U gaat bij de duivel te biecht ! Hoe kunt U iets anders verwachten dan bevestiging in uw aangegeven link der “Gereformeerde gezindte”, van dominee Mastenbroek. Natuurlijk doen de protestanten er alles aan om Luther’s zelfmoord door ophanging aan zijn hemelbed, feb. 1546, te verbergen. Protestante beroepsvervalsers, met een eeuwenl

  Jules van Rooyen

  (6 februari 2018 - 09:12)

  (vervolg)
  eeuwenlange ervaring. Daar weten wij NL katholieken alles van. De NL geschiedenis is op zovele punten onder leiding van Oranje “aangepast”, in protestante richting, ter verberging van het geweld (de Martelaren van Gorcum) en onrecht (onteigening boerderijen, discriminatie), aangedaan aan NL katholieken, tijdens en nog eeuwen na de reformatie. Nog tot aan WO II, konden katholieken geen of nauwelijks hoogleraar worden, noch burgemeester, noch politie commissaris, noch directeur postkantoor, zelfs in Brabant en Limburg. Ik heb het zelfs nog meegemaakt in de NL krijgsmacht. En het werd keihard in het gezicht aangezegd. De NL “zuilen” waren kenmerkend, voor dit eeuwenlange proces van discriminatie. Protestantisme is gegrondvest op geweld, discriminatie, leugens en bedrog. Het is een grotere Europese kanker dan het marxisme en communisme, want zonder protestantisme had het nooit zover kunnen komen, noch met de opkomst van Hitler Duitsland, gedragen door het Lutheraanse Duitse Noorden.
  Maar op dit forum, beste De Strijcker, hebben we enkele maanden terug Luther’s zelfmoord, omstandig aangetoond met eerste klas, primaire bron, historische gegevens. Daar is geen speld meer tussen te krijgen. U kunt de discussie terugzoeken op dit uitstekende katholieke forum, voor katholieken.

   Gideon Krols

   (7 februari 2018 - 09:41)

   Weer mee eens Heer Van Rooyen, heb het zelf ook bij die KL meegemaakt, zodra RKK op je dogtags staat, endex voor promotie.

  Piet

  (6 februari 2018 - 11:33)

  Aan ..A. G. Stinus,

  Zuster Nativitas heeft gezien dat de abortus kinderen niet in de hemel komen maar zullen leven op de gezuiverde aarde bij het laatste oordeel zij krijgen dan ook een bepaald lichaam en zullen op natuurlijke wijze gelukkig zijn vrij van zonde ..maar nu jij zegt dat je ook gedoopt kunt worden met je eigen bloed ..wat bij deze kinderen gebeurt, weet ik het natuurlijk ook niet en laten we het oordeel natuurlijk gewoon aan God over.

  Piet

  (6 februari 2018 - 11:50)

  Aan Jules van Rooyen ..

  In welk artikel was het onderstaande over Luthers dood??

  Maar op dit forum, beste De Strijcker, hebben we enkele maanden terug Luther’s zelfmoord, omstandig aangetoond met eerste klas, primaire bron, historische gegevens. Daar is geen speld meer tussen te krijgen. U kunt de discussie terugzoeken op dit uitstekende katholieke forum, voor katholieken.

   Jules van Rooyen

   (6 februari 2018 - 15:02)

   Meerdere maanden geleden, als ik me goed herinner waren er toen artikelen naar aanleiding van 500 jr. herdenking van de reformatie in 1517. Luther hing zich op aan zijn hemelbed, op 18 februari 1546, te Eisleben.
   Vraag het anders aan de redactie, beste Piet.

   Jules van Rooyen

   (7 februari 2018 - 12:29)

   Gelukkigerwijs tellen de feiten op dit katholieke forum, beste Piet. We hoeven niet dicht te varen op sceptische, dwarse sentimenten van sommige scribenten, zoals hieronder, maar kunnen we ons kompas blijven richten op het ware.
   In die Luther discussie, die liep van oktober tot en met december, kwamen vele schrijvers / onderzoekers aan bod die allen wezen op de zelfmoord van Luther, op 18-02-1546, te Eisleben. Om er enkele te noemen, de bekende Franse beroeps historicus en veel boeken schrijver, Yvan Gobry, voorts de schrijver onderzoeker begin vorige eeuw, Mgr. Henry Delassus, docteur en Théologie, de bekende agent / schrijver van kardinaal Ottaviani, Don Luigi Villa. Tenslotte de twee belangrijkste getuigen, de Duitse schrijver onderzoeker Dr. Majunke (eind 19de eeuw), “La fin de Luther”, vrucht van omstandig en gedegen onderzoek, en de Antwerpse schrijver onderzoeker, de pater overste Franciscaan, Henri Sedulius, “Praescriptiones adversus haereses”, 1606, Antwerpen. Deze pater Sedulius had een zeer geleerde, en onkreukbare reputatie ; en hij was ook afgezant te Rome, van de Beierse koning Ferdinand. Hij heeft in Freiburg, de verklaring gelezen van Luther’s huisknecht Ambroise Rudtfeld, over Luther’s zelfmoord. Door gewetenswroeging geplaagd, heeft Rudtfeld zijn verklaring bij de Freiburgse autoriteiten gedeponeerd, die deze zorgvuldig bewaarden. Rudtfeld heeft zich bekeerd, alvorens te gaan hemelen, en is teruggekeerd in de katholieke Kerk.
   Zijn verklaring luidt : “Luther bevond zich in Eisleben in gezelschap van belangrijke Duitse burgers en een edelman. Hij had, zoals gewoonlijk, zich temperamentvol laten meesleuren, en zoveel gedronken dat wij hem absoluut stomdronken naar zijn bed moesten brengen. Na hem een goede nachtrust gewenst te hebben, gingen we zelf naar onze kamers. Zonder ook maar iets te voorvoelen of iets kwalijks te verwachten, gingen we rustig slapen. De volgende dag, gingen we terug naar onze meester om hem te helpen zich aan te kleden zoals we gewend waren. Toen zagen we het verschrikkelijke, onze meester Martin, hangend aan zijn bed, en afschuwelijk gewurgd. Toen we dit zagen, werden we door vrees overmand. Wij renden naar de voorname gasten van de avond tevoren, en wij deelden hen mede de afschuwelijke dood van Luther. De gasten, aangeslagen van schrik zoals wij zelf, verplichten ons met duizend beloftes en ten koste van alles, hierover eeuwig en altijd te zwijgen. ”
   Gelukkigerwijs heeft Ambroise Rudtfeld zijn zwijgen doorbroken. Hij heeft de ware aard van Luther bloot gelegd, en de ware gebeurtenissen omtrent het levenseinde, van een boerse, arrogante ketter en oorlogshitser tijdens de Duitse Boerenoorlog.

    Jules van Rooyen

    (8 februari 2018 - 08:38)

    Nabrander.
    De Luther toelichting is bedoeld voor al diegenen die de discussie in de herfst 2017, gemist hebben.

  A. G. Stinus

  (6 februari 2018 - 16:02)

  … Bij mijn weten kan men alleen maar bij de “zelfmoord” van Luther terecht komen door een zeer geforceerde interpretatie van een en ander. Die thesis werd veroorzaakt door de publicatie (lang geleden) van één boekje, bij mijn weten. Hier op dit forum kun je niets ten gronde bewijzen.

  … Ik ben voor geen spiertje gereformeerd, maar de waarheid heeft zijn rechten.

   Peter

   (8 februari 2018 - 13:53)

   Beste A.G. Stinus,
   Als u schrijft : “(6 februari 2018 – 16:02)
   … Bij mijn weten kan men alleen maar bij de “zelfmoord” van Luther terecht komen door een zeer geforceerde interpretatie van een en ander.”
   en ook “… Ik ben voor geen spiertje gereformeerd, maar de waarheid heeft zijn rechten.”
   Denkt u dan dat Jules hier op dit forum zomaar iets komt schrijven om indruk te maken? Bedoelt u soms dat hij de waarheid niet schrijft? Bewijs het dan, maar niet met de protestantse onzinnige weerstand om de schandelijke en verfoeilijke wanhoopsdaad van Luther te verbergen, waardoor u zich laat beïnvloeden.
   Gaat u nu de waarheid zoeken waar ze niet te vinden is?

  Hendrik

  (8 februari 2018 - 12:37)

  https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-aachen/video-naerrische-messe-mit-geistlichem-dreigestirn-100.html

  zó meent men kleurrijk van spektakel te genieten. Maar er is niets hemels aan,

  Piet

  (9 februari 2018 - 15:33)

  Aan Jules van Rooyen

  Volgens mij stond jouw verhaal over Luther in de brandende lamp..althans een klein gedeelte..als ik mij goed herinner.

   Jules van Rooyen

   (9 februari 2018 - 18:45)

   De “Brandende Lamp”, beste Piet, is een zoete herinnering van jaren terug. Plotseling was het blad verdwenen. Ik heb daarin geschreven over de vrijmetselarij en de bekering van Emile Zola, voorts zijn ontmaskering van de vrijmetselarij en enkele jaren waarschijnlijk daardoor vermoord. Daarbij heb ik gerefereerd aan Hubert Luns, die hier ook leest in schrijft. Maar over Luther was ik nog niet zover !

    Peter

    (10 februari 2018 - 05:06)

    Beste Jules,
    I.v.m. Emile Zola en zijn ontmaskering van de vrijmetselarij, is er weinig geweten. Is er hierover nog iets te lezen?
    Het zou interessant zijn.
    Anderen hebben zich ook ontpopt tot moedige voorvechters en verdedigers van de waarheid, zoals b.v. Benjamin H. Freedman, een Katholiek (joods bekeerling) die, zoals u beslist zult weten de fameuze rede in het Willard Hotel 1961 heeft gegeven, dat het joods misdadig optreden in de wereldpolitiek blootlegt. Hijzelf zijnde een vorig voornaam lid hiervan.
    Deze brief van Freedman aan Dr. Goldstein, legt in detail uit welk gesofistikeerd en compromitterend en destructief systeem aanwezig is tegen de Katholieke wereld en het geloof.
    http://www.hugequestions.com/Eric/TFC/FreedmanFactsAreFacts.html
    Deze brief is u misschien bekend, maar is volgens mij, van grote waarde, op historisch evenals op vlak van een ideologische oorlog tegen het Katholiek geloof.

     Rinze

     (12 februari 2018 - 16:26)

     Over een bekering van Emile Zola staat niets in de biografieën, ook niet in de uitgebreide van Frederic Brown die ik bezit. Dit komt natuurlijk omdat Emile Zola niet katholiek is geworden. Wel Solutore Zola in 1896. Ooit zag ik een afbeelding op Internet van de aantekening daarvan in het doopregister.

     Het volgende commentaar op de bekering lijkt mij duidelijk.
     Na de tekst (zie link beneden) van père Eugène Kuhn, missionnaire du Sacré-Cœur over de vermeende bekering van Zola vinden we onder meer het volgende:
     Pour qui connaît l’histoire de la Franc-Maçonnerie, il est clair qu’il y a erreur de personne !

     Ce texte n’est pas d’Emile Zola, mais de Solutore Zola, qui lui, effectivement, s’est converti !

     Lors de sa conversion en 1896, toute la presse de l’époque parlait de Solutore Zola. Mais, un siècle plus tard, il suffit qu’un prêtre trop « zélé » ressorte le texte de cette célèbre conversion, et Solutore Zola est remplacé par Emile Zola…

     Et depuis, tout ce petit monde catholique reprend en cœur cette erreur.

     Il était pourtant pas très compliqué de voir l’erreur.
     La conversion date d’avril 1896, et le fameux « J’accuse » d’Emile Zola date de janvier 1898. Enfin, d’après ce texte, l’auteur a été jadis « Grand Maître du siège, et aussi ancien grand prêtre (Hiérophante) et Souverain suprême ainsi que « Super Comthur » (détenteur d’un ordre de classe supérieure, ou commandeur), fondateur d’un ordre maçonnique en Égypte et de ses Loges, je déclare par la présente que j’ai été pendant trente ans membre de la secte des francs-maçons, pendant douze ans Souverain suprême de l’Ordre. »
     Cela ne colle pas du tout avec la biographie d’Emile Zola !

     http://onvousment.free.fr/antimacons.htm#_Toc140807232
     La conversion d’Emile Zola ?
     Bovenaan klikken of helemaal naar onderen scrollen!

     Jules van Rooyen

     (12 februari 2018 - 22:30)

     De bekering van Emile Zola (1840-1902), is net zo opzienbarend als de katholieke Shakespear, zijn 3 jaren onderduiken in Frankrijk, of de katholieke Michiel de Ruiter, beste Peter. In dezelfde orde van opwinding en verbazing of verontwaardiging, als de zelfmoord van Luther ! Maar daarover zullen we het niet meer hebben. Ik acht de bekering van Zola alleszins plausibel, en de vrijmetselarij Grand Oriënt heeft er natuurlijk alles aan gedaan om dat te maskeren. Vandaar de poging om ter maskering, een ander figuur te presenteren, een zogenaamde Solutore Zola, dus niet Emile. Maar, beste Peter, alvorens verder te gaan, hoedt U voor academici, evenals het journaille van de linkse kerk, volledig corrupt. Academische vrijheid bestaat al lang niet meer, het ware zal ze een worst wezen, “staat niet in het boek” ! Gerefereerd naar Huib Luns in “De Brandende Lamp” (aug. 2004), op 18 april 1896, bekeerd Zola zich te Rome en veroordeelt hij de vrijmetselarij, waarvan hij 30 jr. grootmeester is geweest en grootprins. Op die dag, schrijft hij een brief aan de titulaire aartsbisschop van Calcedonia, Mgr. Sallois, dat de vrijmetselarij niet is was zij pretendeert te zijn. Hij spreekt van de grootste en “meest schandalige leugen ooit”, en dat “de waarheid geen plaats heeft binnen de vrijmetselarij”, dat bedrog, huichelarij en kwade wil, de valkuilen zijn die voor niets terugschrikken”. Zola verklaarde dat de vrijmetselarij een religieuze sekte is met als doel alle bestaande godsdiensten te vernietigen, de plaats in te nemen, en zodoende de mensheid te leiden naar de heidense cultussen van de valse goden”. Na zijn bekering schreef hij het (onvoltooide) boek, “De Vier Evangeliën” (1899-1903). Daarvoor heeft hij “Trois Villes” geschreven, Lourdes, Rome, Parijs (1894-1897). Hij is met dat “Evangelie” boek “een ware directeur van het geweten geworden”, volgens de Larousse 1979. Voordat het boek af was overleed hij onverwacht in 1902, door vergassing. Maar dat kan ook moord geweest zijn, als wraak van de loge die hij had ontmaskerd. Dat is vaker gebeurd. Zij schrikt voor niks terug. Huib Luns is niet de enige die op Zola wijst. Ook Jules Doinel (1842-1902), bekeert in 1895, (Epiphanius,” Maçonnerie et sectes secrets”, p. 594, ed. Courier de Rome) hoge vrijmetselaar, martinist en oprichter van de agnostische kerk, wijst op Zola’s bekering. Na zijn bekering schreef hij het boek, “Lucifer démasqué” (ref. idem) en wijst hij op het satanische karakter van de martinisten, de gnostische kerk, en de vrijmetselarij, een “perfecte organisatie”, maar “compleet monsterlijk en pervers”. Het is “de Synagoge van de anti-Christ”. Doinel bevestigt de brief van Zola aan Mgr Sallois, en hij citeert letterlijk de tekst. Tenslotte, Duitse, Franse, Belgische en Italiaanse bladen hebben hierover geschreven !

  Rinze

  (13 februari 2018 - 21:50)

  Beste Jules,

  1.
  In een lang artikel op internet van Huib Luns staat iets over deze kwestie.(https://www.scribd.com/document/93868314/2-Een-Perverse-Samensmelting-Hubert-Luns)
  Luns schrijft daar min of meer hetzelfde als jij, en meent dat het over Emile gaat. Hij houdt er echter wel rekening mee dat het toch over Salutore gaat, getuige:
  “Hoe dan ook, hetzij Émile of Salutore, de essentie van de brief geeft precies aan waar wij met de Vrijmetselarij mee van doen hebben: een maffioos clubje die het gros van hun leden in de val van verkeerde voorstellingen lokt.”

  2.
  Het origineel van de brief aan monseigneur Sallois is onvindbaar.
  Luns: “Volgens onbevestigde berichten zou in het nieuwe millennium Émile Zola’s brief aan de Engelse prelaat zijn gestolen en vernietigd.” Hoe dan ook: het bewijs is er niet of niet meer.

  3.
  Als Emile Zola inderdaad katholiek zou zijn geworden, waarom blijkt dat dan niet uit de vijf dikke boeken die hij na zijn “bekering” nog schreef, te weten Rome, Paris en de drie voltooide delen van zijn Quatre Evangiles. (Alleen het vierde boek is niet voltooid en niet het boek als zodanig, zoals jij schrijft.). Met name in zijn Vérité laat Zola zich (weer eens) van zijn anti-clericale kant zien.

  “A la veille de sa mort, zola a écrit un roman assez anti-clérical : Vérité dans lequel il dénonce l’obscurantisme religieux et il imagine une France débarrassée de l’influence de l’Eglise. Au moment de cette pseudo lettre il écrit d’ailleurs une trilogie remarquable sur Lourdes, Rome et Paris où il dit tout le mal qu’il pense de l’Eglise.”
  https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070108182216AAR6zhD

  Jules, kun je me uit deze boeken aantonen dat Emile Zola katholiek geworden is??? Dat zou pas een bewijs zijn! Heeft hij zijn scepsis over Lourdes herroepen? De pers heeft in de bespreking van deze boeken nooit zoiets opzienbarends gemeld.

  4.
  Inderdaad heeft Zola zich ferm uitgesproken tegen de Vrijmetselarij. Zie o.a. weer Vérité. Niet omdat hij zich bekeerd had, maar omdat hij zich keerde tegen elke vorm van obscanturitisme. Zola is nooit vrijmetselaar geweest, laat staan dat hij dertig jaar lang een hoge positie zou hebben bekleed in Egypte, een land waar hij nooit is geweest. Salutore is dat wel geweest en bekleedde inderdaad genoemde positie.

  5.
  Of Emile Zola is vermoord, is mogelijk. Verdacht werden daarvan de Antidreyfussards, die juist voornamelijk katholiek waren.

   Jules van Rooyen

   (14 februari 2018 - 10:17)

   Zola’s bekering, beste Rinze, acht ik plausibel. Zo staat het neergeschreven.
   Referte pt. 2, die brief is inderdaad gestolen. Dat heb ik jaren terug gehoord op de NL radio in de nieuwsberichten. Vond dat vreemd, om zo plomp verloren op de radio een gestolen brief van Zola te berde te brengen. Maar zo was het wel, ben het niet vergeten, en ik wist waarover het ging. Dat soort nieuws gebeurt wel meer, om alle leden van die verderfelijke, satanische sekte, op de hoogte te brengen van .:. vm nieuws dat er toe doet. In die jaren rond 2000, was ” Zola ” nieuws. Zo is ook terloops de inwijding van de huidige koning gemeld, nu een aantal jaren terug. Hij treedt in het voetspoor van zijn .:. vm moeder, die nog actief is, evenals de “katholieken”, ex-ministers Van den Broek en Lubbers, allebei van rechtswege geëxcommuniceerd.
   De boeken die je vermeldt heb ik niet gelezen, vermoedelijk jij ook niet. Met “goegelen”, komen we er niet beste Rinze. Ten aanzien van Dreyfus, de joodse verrader leger officier, voor of tegen, doorkliefde ook de RK families. Dus we weten niet precies, hoe, bij Zola, de stok in de steel zit. De Larousse (1979) spreekt wel van een “maître de conscience”. Hij kan ook een linkse katholiek zijn geweest, zoals wij nu kritiek hebben op de NOM clerus. Dat wil niet veel zeggen. De componist Verdi was ook anti-klerikaal, maar wel katholiek en hij heeft de prachtigste muziek gemaakt met als hoogtepunt, zijn “Requiem”, dat alom, waar dan ook propvolle zalen trekt. Dergelijke muziek, evenals Mozart, komt enkel uit de pen van diep gelovigen. De allergrootsten zijn katholiek (Bach is de uitzondering), dat geldt ook voor de NL Gouden Eeuw. Het geloof is het startpunt van al onze bekwaamheden (2 Kor. 3 : 5).
   Daarom zijn talmud joodse kolonies als de VS en het VK, plus de protestante Noord – Europese landen, vergeleken met het katholieke EU continent, steriele gebieden, creatief dood, die nooit iets van schone kwaliteit en eeuwigheidswaarde zullen opleveren ; gebieden gespeend van waarheid denken, zonder publieke zucht, noch drang naar het ware, noch naar het schone.
   Vele katholieken uit die tijd, en wat later, vonden de clerici van toen, lui, niet geëngageerd, “fils à papa”, en te veel gericht op de bourgeoisie, met verwaarlozing van de arbeiders en de armoede die alom heerste. De “sociale kwestie” ging langs hen heen. Beweerd wordt dat dit klerikale falen, de oorzaak was van de ramp van de Spaanse haat en de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Dit falen verklaart mogelijkerwijs de groei der communistische partijen in katholieke landen als Italië en Frankrijk (tot 30%), voor en na de Wereldoorlog II.
   Zola, in zijn tijd, kan daarin zijn meegesleurd, een ” katholieke communist”, ondanks zijn bekering, zoals vele katholieke communisten van later.
   Zola’s brief is geciteerd door Jules Doinel, en dat kan hij niet gedaan hebben als die brief er niet geweest zou zijn. Tenslotte, Zola had nooit de schrijvers carrière kunnen maken, nooit de publiciteit kunnen krijgen, als hij niet decennia lang .:. vm lid zou zijn geweest, op hoge posten binnen de vrijmetselarij, zoals hij zelf schrijft. Zoals nu, en zeker in die anti-klerikale tijd rond 1900, was het .:. vm lidmaatschap een conditio sine qua non voor een maatschappelijke carrière en toegang tot de media en de uitgevers.
   Tenslotte, de link, beste Rinze, naar ” fr/antimacon”, is een productie van de loge, om het satanische karakter en de satanische instructies wereldwijd aan de hoogste .:. vm graden, van de joodse .:. vm, top-top leider Albert Pike (1809-1891), te ontkennen ; en voorts om de kwestie Zola te ontzenuwen. Een omgekeerde aanwijzing te meer voor Zola’s bekering.
   Pike was de opvolger van Mazzini (1805-1872), en had als opvolger Lemmi (1822-1906), Lenin (1879-1924) en Trotski (1879-1940) ; allen waren talmud joden en wereld top-top leiders der internationale vrijmetselarij, de meest gevaarlijke, subversieve sekte ooit, tegen de Christelijke beschaving.

    Jules van Rooyen

    (14 februari 2018 - 11:24)

    Nog een nabrander.
    .:. Vrijmetselaar graad 33, de hoogste graad, President Roosevelt (1882-1945) ambieerde ook die positie van top-top wereldleider der internationale vrijmetselarij. Maar zijn vriend Uncle Joe, Stalin, weigerde hem als zodanig te erkennen in 1945. Daarop nam hij zijn jachtgeweer en schoot zich zelf door zijn hoofd, 12 april 1945, in het Witte Huis in Washington. Roosevelt was de macht achter Churchill, en forceerde Wereldoorlog II, op 10 mei 1940, de dag dat Churchill aantrad als prime minister.

     Peter

     (15 februari 2018 - 02:23)

     Ja, beste Jules, de argumenten van Rinze zijn alles behalve overtuigend. Waarom? Omdat het hedendaags goegelen een algemene tent is die gebruikt wordt om opzoekingen te doen en dan beland men automatisch in die vervalste geschiedenis. Deze “sites” zijn heel dikwijls zo overtuigend dat velen het als de waarheid aanvaarden. Echter weinigen kunnen zien dat het niet zo is, daar de ware geschiedenis uitgewist is door deze mooie geschiedenis verhalen.
     Sites zoals Wikipedia, zijn als de encyclopedie, die in de jaren ’60, van deur tot deur, aan de man werden gebracht, door leurders-verkopers, en die met grootspraak deze aan de man bracht met de leuze, het nieuwe tijdperk van de onbeperkte kennis is aangebroken. Ook naoorlogse geschiedenisboeken werden zo aan de man gebracht voor een prikje. Mooi ingebonden met mooie voorstellingen en foto’s. Als opgroeiende dacht ik, hoe kan dat, dat zo’n mooie boeken zo goedkoop zijn (soms in bepaalde kringen (socialistische) gratis), daar waar mijn pa het moeilijk had om genoeg te verdienen in de mijn om ons met z’n zevenen te eten te geven. Ik heb dit alles zien gebeuren, dit en veel meer.
     Daarom waarschuw ik velen erg voorzichtig te zijn met wat men op dat internet alles tegenkomt en stel vast dat het voor de jongere generaties zo gemakkelijk was en nu nog steeds meer is, om deze zoete gemanipuleerde literaire stukken te slikken, zonder de mogelijk te hebben om deze in vraag te kunnen stellen.
     Dat is het hele gevaar van manipulatie en weinigen zien de leugen in al deze geschriften, omdat de massa niet de levenservaring heeft om de leugen te achterhalen.
     Ook, beste Jules, wat u hierboven allemaal aanhaalt, zijn waarheden die deze jonge generatie niet onder de knie heeft, daar ze ze ontwapend hebben met machinale manipulatie.
     De gave van onderscheid is een heel belangrijke gave die de Heer geeft aan bepaalde mensen om anderen te kunnen helpen om aan deze alom gemanipuleerde tijden, perk en paal te kunnen stellen.
     Het is juist daarom dat de waarheid altijd zal overwinnen.
     Hiervoor heeft de Heer Jezus ons gewaarschuwd in de H. Schrift, maar velen begrijpen het niet, zoals b.v.
     1Jn_4:1 Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar onderzoekt, of de geesten uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan over de wereld.

   Rinze

   (14 februari 2018 - 12:10)

   Nog enkele toevoegingen.

   Mocht Zola katholiek geworden zijn, dan zou je verwachten dat hij katholiek zou zijn begraven. Dat laatste is niet geval. Het oordeel van de katholieke krant La Croix is bij diens overlijden dan ook niet mals. (30 september 1902)

   “Faut-il indiquer seulement d’un mot les œuvres de cet écrivain? Les Rougon-Macquart,la Fortune des Rougon, La Curée, Le Ventre de Paris, Thérèse Raquin, L’Assommoir, Nana, Pot-Bouille, Germinal, La Terre, La Bête humaine, et Lourdes enfin où, avec une certaine modération, il a fait une description du célèbre pèlerinage’en y traînant toutes les viscosités d’un cœur et d’un esprit dépravés! Ajoutons Rome et Paris.
   On sait le rôle que ce vaniteux bouffi d’orgueil a voulu jouer dans l’affaire Dreyfus. Il y a trouvé le mépris de tous les sincères patriotes.
   Sa dernière œuvre, La Vérité, qu’il s’est permis d’appeler Le Quatrième Evangile, est sans valeur et sans lecteur.

   Cet homme a fait beaucoup de mal, souillé beaucoup d’âmes. Et les louanges dont on va le couvrir ne sauveront pas sa mémoire de la répulsion qu’auront toujours les honnêtes gens pour ceux qui outragent toutes les bienséances sociales et la morale publique.

   Puissent les justices infinies de Dieu ne pas lui être inexorables!”

   http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2198310

   Verdere informatie over Zola’s overlijden en de nasleep daarvan:
   https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_d%27%C3%89mile_Zola

   Vérité (749 blzz.) handelt over een joodse schoolmeester die ten onrechte beschuldigd wordt en van katholieke zijde van alles te verduren krijgt. interdaad een transpositie van de Dreyfussaffaire.
   Uit de inleiding tot de vertaling (Truth) schrijft de vertaler Ernest Alfred Vizetelly (1903):
   “The scene of the book is laid in the French school world, and by the intriguing of clericalist teachers the crime referred to is imputed to a Jew schoolmaster. Forthwith there comes an explosion of that anti-Semitism — cruelly and cowardly spurred on by the Roman Church — which was the very fans et origo of the Dreyfus case.
   On the dogmas of the Roman Church, and on her teaching methods with the young, falls the entire responsibility of such fanaticism and such credulity. ”

   Dat Zola dus niet katholiek was, zal nu wel duidelijk zijn.

    Jules van Rooyen

    (14 februari 2018 - 22:45)

    Het gaat niet om indrukken van derden en “ze zeggen dat”, beste Rinze, het gaat om feitelijkheden.
    Zola is begraven op het kerkhof van Montmartre en hij was al een legende tijdens zijn leven. De begrafenis was bijna een nationale begrafenis. Dus mocht hij wel katholiek geworden zijn, beste Rinze, een punt dat we niet zeker weten, dan heeft de loge en de vrijmetselaars 3de Republiek, er alles aan gedaan om die eventualiteit te verbergen. Dat is ook gebeurd bij de dood van de vrijmetselaar Voltaire. Die is vloekend en tierend tegen de vrijmetselarij en tegen zijn collega broeders vrijmetselaar die hem bewaakten, in woede en uitbarsting overleden. Hij had willen biechten en zijn ziel weer met de Kerk van altijd en met de Allerhoogste willen verzoenen, maar de pastoor werd niet toegelaten tot het sterfbed. Deze Voltaire gegevens vindt je ook nergens op internet, beste Rinze. Ze zijn wel opgetekend door pater historicus Barruel SJ., de Soljenitsyn van de Franse revolutie, en ooggetuige. Je zou Zola’s laatste boeken moeten lezen voor meer zekerheid.

     Jules van Rooyen

     (15 februari 2018 - 10:36)

     Vervolg.
     Hetzelfde is gebeurd met de zelfmoord van Roosevelt, niet bekend onder het publiek en angstvallig weggehouden door historici, bewakers van de officiële geschiedenis. Het was de katholieke geheim agent William Carr, Commander (overste) van de Canadese marine, die dit bekend gemaakt heeft. Carr heeft belangwekkende boeken geschreven heeft over de internationale vrijmetselarij. Hij heeft ook vlak na de oorlog, in 1945, in het British Museum, cruciale documenten gelezen als de brief van Pike aan Mazzini (15 augustus 1871) en overgeschreven. Deze brief betreft de planning van de wereldrevolutie, de twee wereldoorlogen, en daarna de derde wereldoorlog tegen de moslim wereld in de 21 ste eeuw, nu dus. Daarna zou volgen het grootste wereld cataclysme ooit. Rap na Carr’s bezoek, verdween de brief weer in het geheime archief van het museum.
     Ook is de katholieke contra-reformatie strijder Shakespeare in de officiële geschiedenis niet terug te vinden. In de ex-katholieke en nu anglicaanse kerk te Stratford, staat hij ingeschreven in 1564, in het Elizabeth (dochter van Hendrik VIII) doopregister, dwz. het anglicaanse doop register. Nergens staat vermeld wanneer die kerk en parochie zijn omgegaan en anglicaans zijn geworden tijdens de strijd. Het was een Duitse historica die dit heeft uitgezocht, en heeft aangetoond dat Shakespeare katholiek is gebleven, en in Frankrijk is ondergedoken geweest. Hendrik VIII en zijn dochter Elizabeth, huurden Duitse soldaten om te strijden tegen de eigen bevolking die katholiek van altijd, wilden blijven, zoals wij nu. Degenen die, onder druk van Hendrik VIII, als eerste omgingen waren de katholieke bisschoppen. Het is nu niet anders. (( De NOM bisschoppen verraden wereldwijd, twee millenia Traditie, op een enkele uitzondering na !))
     Die geschiedenissen lees je nergens in de officiële geschiedenis, beste Rinze. Evenals het feit dat het gehele rijtje hierboven genoemde joodse top-top communisten door geweld om het leven zijn gekomen, evenals de joodse communisten top laag eronder, behalve de joodse Kaganovitch, de grootste moordenaar ooit met ongeveer 10 miljoen slachtoffers. Hij stierf in zijn bed in Moskou, in 1992, dus vlak na het vallen van de Muur.

     Rinze

     (15 februari 2018 - 13:33)

     Shakespeare is hoogstwaarschijnlijk altijd katholiek geweest, zoals je terecht hieronder schrijft. Dit is, geloof ik, inmiddels zelfs algemeen als feit aanvaard. Wel is nogal weinig over de persoon Shakespeare bekend. Zo zijn er stemmen dat hij nooit zou hebben bestaan, maar goed, sommigen beweren dit ook van Jezus. Met de historische kritiek waarmee dit zou zijn bewezen in het achterhoofd,schreef iemand (priester?) in 1909 een satirische pamflet waarin werd “bewezen” dat Napoleon nooit heeft bestaan. Moet je zeker eens lezen.
     https://fr.wikisource.org/wiki/Comme_quoi_Napol%C3%A9on_n%E2%80%99a_jamais_exist%C3%A9/Texte

     Van een eventuele bekering van Voltaire weet ik niets, maar die sluit ik niet uit.
     Wel moet ik zeggen dat zoiets me doet denken aan wat orthodoxe joden beweren over Aristoteles. Ik hoorde op de joodse school het Cheider, waar ik tien jaar heb gewerkt, dat je Aristoteles niet hoefde te lezen. Op zijn sterfbed zou hij zijn werk hebben herroepen en is toen joods geworden!

  Rinze

  (14 februari 2018 - 16:03)

  Beste Jules, het is mooi dat jij Mozart diepgelovig noemt. Hij was echter wel vrijmetselaar en daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt. Toen hij toetrad (1784) was lidmaatschap al lang door de RKK verboden, nl. door paus Clemems XII (1738). Mozart behoorde tot de illuminati.

  Als je Die Zauberflöte van Mozart kent, zul je weten dat daarin nogal postief wordt gevrijmetselaard. Afgezien van de mythe dat Mozart door Salieri vermoord zou zijn, is er nog steeds de theorie dat vrijmetselaars zijn dood op hun geweten hebben, aangezien Mozart in genoemde opera geheimen uit de Vrijmetselarij zou hebben verraden. Mooie opera, overigens.

  Mozart schreef onder meer ook muziek voor zijn loge. Een en ander, met lijst van zijn maçonnieke werken, kun je nalezen op: https://en.wikipedia.org/wiki/Mozart_and_Freemasonry

  Overigens moet ik toegeven dat ik de latere werken van Zola niet heb gelezen. De meeste delen van zijn Les Rougon-Macquart echter wel, en nog zo het een en ander. Zola’s latere werk wordt van minder belang geacht, vandaar. Inmiddels wel begonnen in Vérité.

   Benjamin Van Dyck

   (15 februari 2018 - 14:15)

   ☩JMJ☩

   Mozart was inderdaad een vrijmetselaar, en bijgevolg niet diep gelovig. Wie de initiatieriten van de loges ondergaat komt op een speciale wijze in de macht van de duivel, en wordt lid van zijn Antikerk. Zoals de Katholieke Kerk in haar goddelijke constitutie de Hemel reflecteert, reflecteert de Antikerk van de duivel de hel. Hoe dieper men er in neerdaalt, hoe gruwelijker het wordt. Verder is het door u genoemde stuk van Mozart inderdaad occultistisch.

   Dat gezegd hebbende… Staat u ons toe, Rinze, te weten wat uw eigen standpunt is betreffende de geheime sekten? Verwerpt u hen als door God vervloekte oorden van corruptie, zoals zij verdienen?

   Jules van Rooyen

   (15 februari 2018 - 14:45)

   Ja, beste Rinze, je blijft maar door goegelen, hoewel je blik daardoor vertroebeld. De werkelijkheid is meestal toch nog een tikkeltje anders, zoals Peter hierboven ook aangeeft.
   Maar om terug te komen op Mozart, belangstellenden weten dat Mozart een vrijmetselaar was. Echter, en dat vind je ook niet met je vriendelijke speurtocht op het web, beste Rinze, dat was nog in de tijd van voor de Franse revolutie (1789). Het Pauselijke verbod was allang van kracht, maar vele katholieken, meestal chique burgers of leden van de adel, trokken zich daar niets van aan. De vrijmetselarij werd nog beschouwd als een besloten “herenclub”, praten onder elkaar, zonder die “bemoeizuchtige” clerus !
   Dat zal ook voor Mozart gegolden hebben.
   Katholiek zijn, zat in die tijd, bij de meesten, in de genen. Zij waren diepgelovig, als vanzelfsprekend, iets dat, en neem me niet kwalijk beste Rinze, deel is van de realiteit. Bekeerlingen hebben vaak moeite om dat te kunnen begrijpen. Mozart heeft zich nooit rebels getoond, noch tegen zijn vrouw, noch tegen zijn ouders, of zijn omgeving. Zijn talent was hemels, letterlijk hemels als “het startpunt van al onze bekwaamheden” (2 Kor. 3 : 5), anders had hij nooit zulke harmonieuze muziek van zulk een onbeschrijfelijke schoonheid, kunnen componeren. ((Vergelijk dat eens met het afschuwelijke lawaai van de satanische pop, komend uit –, en (vaak gepaard aan drugs) voerend naar de hel. )) Hij kan ook niet, zoals je zegt, beste Rinze, Illuminaat zijn geweest, want die bestond toen nog niet binnen de vrijmetselarij. Met de Franse revolutie (1789), is het radicale Illuminisme van de Terreur (1792-1795) binnen gekomen. Pas toen werd dat in de loges uitgedragen door lieden als de burggraaf Mirabeau en de Jacobijnen club van Danton, Robespierre en vele anderen. Toen het monsterlijke karakter van de loge duidelijk werd, hebben vele katholieke vrijmetselaars de loge verlaten. Sommigen zijn daarom vermoord. Zij wilden wel de besloten “herenclub”, maar geen oorlog tegen de katholieke Kerk van altijd, noch revolutie tegen de vorst, of revolutie tegen het maatschappelijk bestel en tegen de natie. Zij konden zich geen wereld voorstellen zonder vorst, als Gods luitenant op aarde. De atheïstische republiek was in hun ogen gevaarlijke nep, een satanische opzet.
   Het levenseinde van Mozart is een raadsel. Hij had zijn Requiem nog niet af. We kennen niet de afspraken en verplichtingen die Mozart had tegenover de loge bazen. Dat zijn — , en waren geen lieve jongens, maar zoals nu ook, rücksichtlose, sekte leden, die voor niets terugdeinzen. Misschien hadden ze hem verboden om nog ooit religieuze muziek te componeren. Wellicht is hij daardoor, omwille van zijn Requiem, zijn laatste compositie, door de loge omgebracht en in een anoniem massagraf gedumpt en begraven.

    Rinze

    (16 februari 2018 - 13:38)

    1.
    Beste Jules, googelen is een manier om zaken te vinden en gemakkelijk te citeren. Ik heb hier zo’n 15.000 boeken thuis staan, maar overtikken van boeken is me te veel gevraagd als ze op internet staan. Ik ben lid van de KB en, als alumnus, van de Leidse UB. Geabonneerd op bijv. de theologisch BAS library. Hoe ik met bronnen om moet gaan is mij door mijn academische achtergrond bekend.

    En dat Mozart “zulke harmonieuze muziek van zulk een onbeschrijfelijke schoonheid” schreef, daar dachten zijn tijdgenoten wel anders over. Er waren “te veel noten” en dissonanten. Mozart heeft in Italië daardoor geen poot aan de grond kunnen krijgen.

    En mocht Peter denken dat ik tot de jongelui behoor, sinds ik gepensioneerd ben helaas niet meer.

    En Benjamin, ik heb niets met de Vrijmetselarij. Ik pretendeer niet de geheimen van gesloten organisaties te kennen. In de familie zaten wel enkele vrijmetselaars en odd fellows. Ik geloof niet in een wereldwijde samenzwering.

    2.
    Dat Mozart “engelachtig” was is uiteraard een negentiende-eeuwse constructie. Ongetwijfeld was hij niet de punker uit de Amadeusfilm van Forman, maar een rebelse figuur was hij toch zeker. Met de engelachtigheid van Mozart is voorgoed afgerekend in de biografie van Wolfgang Hildesheimer (1977). Hierin onder meer een analyse van de brieven van Mozart aan zijn vader die strikt katholiek was, meer dan de algemene mores voorschreven. Afgezien van het gegeven dat Mozart aan zijn katholiek plichten hier en daar wel een mouw wist aan te passen, tot verdriet van Leopold, weet Hildesheimer te achterhalen waar we de brieven van Mozart niet letterlijk kunnen nemen. Overigens vond Lopold dat Wolfgang te weinig biechtte.

    De opera Cosi fan tutte een soort Temptation Island avant la lettre, was in de negentiende eeuw het ondersgeschoven kindje. Zelfs Wagner vond de tekst niet kunnen. De opera werd wel opgevoerd op andere tekst.
    Verder herinner ik je nog aan de schunnige briefjes die Mozart aan zijn nichtje schreef.

    3.
    Lange tijd gold de Mozart-biografie van Alfred Eistein als de standaard. Hierin staat een hoofdstuk over Katholizismus und Freimaurertum.

    Hieruit het volgende:

    Ein guter Katholik konnte damals sehr wohl Maurer werden; er mußte allerdings ein »aufgeklärter« Katholik sein und die Gefahr in Kauf nehmen, von der Kirche mit Mißtrauen und Mißbilligung betrachtet zu werden. Und Mozart war ein leidenschaftlicher,[102] überzeugter Maurer.

    Nein, Mozart war kein guter Katholik mehr im Sinne eines finsteren oder zelotischen Pfaffen.

    In der Zugehörigkeit zu einer Loge lag Protest gegen die Kirche: eine der Schriften des geistigen Hauptes der Wiener Logen, die »Monachologia« des Mineralogen Ignaz von Born, war eine Satire auf das Mönchstum. Zudem hatte man, gerade in den achtziger Jahren, in Österreich volle Gelegenheit, das Schicksal eines verwandten Ordens im[103] nahen Bayern zu verfolgen, des sogenannten Illuminaten-Ordens.

    Am 24. Juni 1784 erließ Karl Theodor ein allgemeines Verbot aller geheimen Verbrüderungen; die Freimaurer in Bayern und der Pfalz gehorchten gleich, und die Illuminaten mußten in den folgenden Jahren gehorchen. (…)
    Karl Theodor als Vorbild für die »Königin der Nacht«! Bei der Gestaltung der »Zauberflöte« hat die Erinnerung an das Schicksal des Freimaurertums im Nachbarland ebenso ihre Rolle gespielt wie die an sein Schicksal im heimischen Wien. Der aggressive Zug der Maurerei gegen den von der Kirche gepflegten Aberglauben und die der Kirche bequeme Unwissenheit ist gar nicht zu leugnen.

    Für Mozart waren Katholizismus und Maurertum zwei konzentrische Sphären, aber das Maurertum war die höhere, weitere, umfassendere.

    Eigentümlichkeiten der Logengepflogenheiten sogleich seinen kindlichen Spaß zu treiben beginnt. Bei den Illuminaten waren Ordensnamen eingeführt.
    En dus Mozart:
    Am 15. (14.) Januar 1787 schreibt Mozart seinem jungen Freund Gottfried von Jacquin aus Prag nach Wien:
    »… Nun leben sie wohl liebster freund, liebster Hikkiti Horky! – das ist ihr Name, daß sie es wissen, wir haben uns allen auf unserer Reise Namen erfunden, hier folgen sie. Ich Punkitititi. – Meine Frau Schabla Pumfa. (etc.)

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.