Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voert nieuwe ‘transgender-wet’ in

Vanaf 1 januari 2018 kunnen mensen die hun geslachtsregistratie in ‘overeenstemming’ willen brengen met hun zogenaamde ‘gender-identiteit’ dat doen via een administratieve procedure bij de gemeentelijke ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij hoeven geen verplichte geslachtsoperatie meer te ondergaan. De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden aan minderjarigen, die zo stapsgewijs hun ‘ware’ gender-identiteit vorm kunnen geven. De kernbegrippen erachter zijn volgens de minister: ‘respect’, ‘zelfbeschikking’ en ‘demedicalisering’. De nieuwe ‘transgender-wet’ is er gekomen op initiatief minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir. De nieuwe transgender-wet zou de oude wet uit 2007 ‘verbeteren’ waarin zware medische voorwaarden en verplichte sterilisatie werden opgelegd, maar die wet was blijkbaar in strijd met de mensenrechten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In de nieuwe transgender-wet worden alle medische voorwaarden geschrapt.

Koen Geens: “Mensen die van geslacht of gender-identiteit willen veranderen, verplichten om zich te laten steriliseren of een geslachtsoperatie te ondergaan is mensenrechtelijk geen evidentie. Die situatie is pijnlijk, zowel vanuit menselijk als mensenrechtelijk oogpunt. We zijn daarom verheugd dat de nieuwe wet er nu is. Die zal er ook voor zorgen dat mensen degelijk geïnformeerd en geconsulteerd worden. Zo zullen personen die op dit gevoelige en ingrijpende vlak een klankbord zoeken, niet alleen zijn”. Zuhal Demir: “Met deze wet doen we eigenlijk niets anders dan het mensen mogelijk maken om zichzelf te zijn, zonder daar niet-pertinente of pijnlijke voorwaarden aan te koppelen. Hiermee geven we transgenders dezelfde rechten als iedereen. Met de nieuwe transgenderwet bouwen we verder op de voorbeeldfunctie die we nastreven inzake holebi-  en transgender-rechten.”

De nieuwe ‘transgender-wet’ biedt aan minderjarigen bovendien de mogelijkheid om hun gender-identiteit verder te ontwikkelen en stapsgewijs te laten erkennen. Vanaf 12 jaar kunnen jongeren hun voornaam laten veranderen in een naam die beantwoordt aan hun ware gender-identiteit. Vanaf 16 jaar kan hun geslachtsregistratie in hun akte van geboorte worden gewijzigd. Zo wordt er blijkbaar tegemoet gekomen aan de ‘wensen’ van de in België aanstormende generatie jonge transgenders die – aangespoord door de overheid – het leven van hun ouders moeilijk komen maken. Jonge transgenders zullen makkelijker toegang krijgen tot puberteitsremmers waardoor ze in staat gesteld worden om ook uiterlijk van gender-identiteit te veranderen. Sterilisatie is volgens minister Koen Geens blijkbaar een probleem, maar puberteitsremmers etc. zijn voor de minister blijkbaar niet problematisch.

Er wordt boven veel met ‘rechten’ geschermd, maar is niet net dit de ontkenning van de ‘mensenrechten’ waarbij men niet geholpen wordt om te zijn wie men biologisch écht is, maar dat de maatschappij alle mogelijke middelen inzet om van iemand iets te maken, dat hij of zij fundamenteel niet is? Worden kinderen hier niet gedwongen om iets te worden, wat ze fundamenteel niet zijn? Moet de overheid deze jongeren dan niet beschermen, desnoods tégen zichzelf? Over de torenhoge zelfmoordcijfers van jonge transgenders zwijgt de minister als vermoord. De zelfmoordcijfers van transgenders liegen er anders niet om. Transgenders kampen met grote psychische problemen. Eén op de vijf transgenders heeft minstens één keer een zelfmoordpoging gedaan en meer dan 2 op de 3 transgenders geeft aan wel eens zelfmoordgedachten te hebben gehad. Beiden ongeveer tien keer zoveel als de rest van de bevolking. Is het gemorrel aan de gender-identiteit dan niet de ultieme vorm van kindermishandeling, nota bene georganiseerd door de overheid zélf, wetende dat dit de zelfmoordcijfers niet naar beneden krijgt? Is dit niet de totale ontkenning van iemands ware persoonlijkheid?

Morrelen aan gender, dat is precies wat de nieuwe wet op de transgenders doet. Of althans, de wet tornt aan de strikte relatie tussen biologisch geslacht en een fictieve ‘gender-identiteit’. Na de berucht geworden operatie van Christine Jorgensen in 1952 werd transseksualiteit in 1980 opgenomen in de DSM (= het internationale handboek voor psychische stoornissen). Het betrof hier mensen die om behandelingen vroegen om hun lichaam aan te passen aan het geslacht waarmee ze zich identificeerden. Later ontstond het begrip transgender als een kritiek op de eis om óf man, óf vrouw te zijn. Het betrof een radicaal pleidooi voor meer ‘ambiguïteit’ en ‘flexibiliteit’. In de jaren negentig ontstonden er ook in België transgender-initiatieven die kritiek uitoefende op de geslachtsregistratie op de identiteitskaart. Langzamerhand werden ook in scholen de leerkrachten ‘die iets opmerkten’ in stelling gebracht en kregen ouders steeds vaker van ‘wakkere’ leerkrachten te horen, dat ze ‘wellicht’ met een transgender-kind te maken hadden. Identiteitscrisissen zijn blijkbaar voortaan verboden en jongeren worden tegenwoordig steeds vaker door de scholen naar de gender-klinieken toe geleid. Prachtig… of is het gezonde ‘boerenverstand’ hier zoek?

Aangezien het geregistreerde geslacht in de geboorteakte of op de identiteitskaart voortaan toch niet meer overeenkomt met het werkelijke biologische geslacht, welke zin heeft het dan nog om het geslacht überhaupt nog in deze documenten te vermelden? De geboorteakte en de identiteitskaart worden dus eigenlijk gefingeerde documenten die een soort van pseudo-identiteit creëren die compleet los staat van de biologische realiteit. Op zich is dit de zoveelste ‘Copernicaanse Revolutie’ die een radicale omkering in het denken van de mens probeert te bewerkstelligen, zonder dat men zich nog de moeite doet om deze radicale heroriëntatie wetenschappelijk of filosofisch te funderen. Het enige wat de linkse gender-goeroes ons te melden hebben is, dat wie je bent veranderlijk is en constant wordt beïnvloed door de samenleving waar je deel van uitmaakt. Op zich zijn dergelijke redeneringen oude wijn in nieuwe zakken, aangezien men hier eenvoudigweg een antwoord probeert te formuleren op de vraag: “Is persoonlijkheid aangeboren of aangeleerd?” Dit vraagstuk staat natuurlijk ook bekend als het nature-nurture-vraagstuk. Het nature-nurture-debat (= aanleg-opvoeding-debat) is de discussie omtrent de oorsprong van de eigenschappen van een individu. In deze discussie bestaan meerdere standpunten, die variëren tussen twee extremen: (1) Nature: alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door aanleg, bijvoorbeeld het genetisch materiaal. (2) Nurture: alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door opvoeding, voornamelijk door de leefomgeving. Dit zijn natuurlijk de extremen, maar het is duidelijk, dat de gender-ideologen de nature-component in zijn geheel afwijzen, en hier begaan zij een kapitale, haast criminele fout. De gender-ideologie is duidelijk anti-wetenschappelijk en wil niet onderkennen, dat gender-identiteit zélf een sociale constructie is, die vanuit de hedendaagse samenleving wordt aangeboden én opgelegd.

Natuurlijk is vooral onder invloed van de transformatie van de economie de structuur van de Westerse samenleving de laatste 50 jaar sterk veranderd. De omvang en het politiek gewicht van de traditionele, levensbeschouwelijke zuilen is vrijwel overal sterk gekrompen. Daartegenover staat een sterk gegroeide, maar gefragmenteerde en eigenlijk ideologisch neutrale of apathische middenklasse. Ontzuiling werd als een ‘bevrijdingsproces’ omarmd, dat mensen meer dan voorheen in staat moest stellen om de eigen ‘identiteit’ te verbreden en te herontdekken. Maar die ‘bevrijding’ van het individu – die in de zestiger en zeventiger jaren totaal doorsloeg – kreeg in de tachtiger en negentiger jaren een nog radicalere – zij het meer verdoken – dimensie. Toen het narcistisch geïnspireerde neoliberalisme zich doorzette, ontstonden er allerlei vormen van hyperindividualisme, die tot dan toe onbekend waren.

Natuurlijk zijn er bepaalde niche-groepen die zich totaal overgeven aan de meest extreme uitspattingen van dit hyperindividualisme, maar voor veel meer mensen bleek het nieuwe vrijheidsideaal eerder een goedkope Hollywood-illusie – die aldaar massaal wordt gepromoot – dan een wenkend perspectief. Zo komen we dan ook tot de paradox, dat in een wereld waarin oude, traditionele identiteiten sterk onder druk staan, mensen op zoek gaan naar wat hen houvast biedt, wat hen bindt, naar een gemeenschap. Kenmerkend is, dat die hedendaagse ‘gemeenschappen’ eerder sub-gemeenschapen zijn die zich richten op bepaalde nichegroepen. Deze sub-gemeenschappelijke identiteit wordt veelal gevonden in op voorhand reeds vaststaande overeenkomsten, zoals afkomst, sociale klasse, cultuur, taal, huidskleur of etniciteit. Dit resulteert momenteel in een erg geïslamiseerde onderklasse, een sterk gefragmenteerde en eigenlijk ideologisch apathische middenklasse en een kleine elitaire bovenklasse. Opvallend is ook, dat de Katholieke Kerk op deze nieuw ontstane context blijkbaar geen enkel antwoord weet te verzinnen. Opnieuw zwijgen onze bisschoppen in dit dossier als vermoord.

De bovenklasse zet natuurlijk graag de media in om de publieke opinie binnen de middenklasse te beïnvloeden en die in deze of gene richting te sturen. Pseudo-wetenschappelijk onderzoek en emoties worden in de media breed uitgesmeerd en door de bovenklasse als ideologische wapens ingezet. Steeds meer mensen in die middenklasse beginnen zich dat te realiseren en zij voelen zich steeds meer vervreemd door academische en niet-academische discussies over allerlei concepten – zoals de gender-ideologie – die ze niet of nauwelijks kennen, begrijpen of kunnen plaatsen. Bijkomend probleem is echter, dat vele van die discussies impliceren, dat diezelfde middenklasse zélf onderdeel is van het probleem of zelfs schuldig zou zijn. In deze context willen wij even herinneren van de kerstpreken van bijvoorbeeld paus Franciscus en Jozef De Kesel die in feite de mensen uit die middenklasse beschuldigen van het ‘feit’, dat zij niet solidair genoeg zouden zijn, aangaande de opvang van ‘vluchtelingen’. Ook het valse schuldcomplex, dat men de middenklasse wil aanpraten aangaande de zogenaamde antropogene ‘klimaatsopwarming’ past in het hetzelfde straatje. Alsof de middenklasse schuldig zou zijn aan het ‘feit’ dat het klimaat opwarmt. Het is duidelijk, dat de Katholieke Kerk hier als instrument misbruikt wordt om de globalistische agenda van de elite te dienen.

Voor de mensen uit de middenklasse is er dus bar weinig reden om enthousiast te worden van de huidige hausse aan pseudo-identiteitsideologieën en de wijze waarop die in de politiek vertaald worden, zowel ter linker- als ter rechterzijde. Het is duidelijk, dat minister Koen Geens met zijn nieuwe transgender-wet de ideologische wortels van de CD&V verloochent. Ook Koen Geens schijnt er van uit te gaan, dat identiteiten zich continu ontwikkelen en niet vast liggen. Het toekennen van politieke rechten aan allerlei niche-groepen in de samenleving is géén verbetering van de mensenrechtensituatie, maar vestigt eerder de aandacht op de verschillen tussen de mensen. Zo heeft dé maatschappij bijvoorbeeld niet om het zogenaamde ‘homo-huwelijk’ gevraagd. Ze hebben het gratis en voor niets gekregen. Hetzelfde geldt voor die nieuwe transgender-wetten. Men zit hier niet op te wachten.

Maar, het blijkt ook, dat er een zekere vorm van gewenning optreedt en veelal betreft de huidige ideologische ‘strijd’ van de diverse sub-gemeenschappen, een symbolenstrijd. Na een paar forse uitspraken in de media gaat het stof alweer snel liggen en gaat de goegemeente over naar de orde van de dag. Wie zich in de media het recht van spreken toe-eigent, staat veelal te preken voor eigen ‘kerk’. Veelal is de boodschap die wordt gebracht alleen maar bestemd en geldig voor de sub-gemeenschap die het aanbelangt. Bijvoorbeeld: feministen spreken alleen maar voor feministen, holebi’s voor holebi’s, antiracisten voor antiracisten en transgenders voor transgenders. De goegemeente bekijkt elke avond de freak-show en zal het verder worst wezen. Nergens wordt een overzicht gepresenteerd of worden er dingen in context geplaatst. Ook het onderwijs laat het door een uiterst fragmentarische aanpak van dergelijke problematieken grandioos afweten.

Opmerkelijk is echter ook hoe de holebi-gemeenschap steeds verder in de vergeetput lijkt weg te zinken nu het zogenaamde burgerlijke ‘homo-huwelijk’ een realiteit is. Nog opvallender is, dat de holebi’s zélf ook niet meer zo geïnteresseerd zijn in het ‘homo-huwelijk’ nu het provocatieve er een beetje van af is. De strijd voor ‘gelijke rechten’ van de holebi-gemeenschap schijnt zich enkel maar te hebben toegespitst op dat ‘homohuwelijk’. Schijnbaar valt het hen moeilijk om nog andere ‘discriminaties’ te verzinnen, aangezien die er waarschijnlijk ook niet zijn. Hoe dan ook lijkt het leggen van de nadruk op de verschillen tussen mensen, de samenleving steeds verder te fragmenteren. Bewust of onbewust werpt de politiek blokkades op tussen de verschillenden sub-gemeenschappen en de appetijt voor de institutionele, georganiseerde solidariteit lijkt bij de middenklasse dan ook steeds verder af te brokkelen, omdat de middenklasse financieel én psychologisch zélf steeds onder zwaardere druk komt te staan, aangezien men steeds harder moet werken voor steeds minder koopkracht. Het materialistische model ligt (voor velen) geblutst en gebuild op de grond, maar the show must go on, en dat terwijl iedereen weet dat dit een illusie is.

Door in de nieuwe transgender-wet alle medische voorwaarden te schrappen – en bij gevolg dus alle remmen los te laten – wordt de gender-identiteit uit de medische en uit de eventuele psychiatrische sfeer weggehaald. Met andere woorden, het is geen ‘ziekte’ meer. Maar, heeft het per se ruimte willen maken in gymlessen, in sportzalen, op scholen, op vakantiekampen en in de gezinnen wel zin voor – dus gezonde – ‘jongeren die niet passen’ omdat het gemorrel aan hun gender-identiteit hen toch niet zal laten ‘passen’? Worden er niet meer problemen gecreëerd dan opgelost door de waanideeën van enkelingen te extrapoleren naar de rest van de samenleving? Waarom moet de meerderheid verplicht worden om dit afwijkende gedrag ‘normaal’ te vinden? Zijn we plots allemaal onbetaalde sociaalwerkers geworden – in dienst van de staat – die zich maar moeten aanpassen aan de grillen en kuren van steeds meer nichegroepen die met allerlei eisen en verwachtingen hun gelijk willen halen en steeds meer en meer een hypotheek leggen op het normaal functioneren van de samenleving? Moeten de zieken niet zélf aan hun genezing werken, in plaats van de gezonden ziek te maken? In de euthanasiewet staat bijvoorbeeld, dat er op géén enkele manier op mensen druk mag worden uitgeoefend om euthanasie te plegen, maar helaas gaat er geen dag voorbij zonder dat de ‘voordelen’ van een snelle euthanasie in de media worden opgehemeld. Gaat minister van Justitie Koen Geens van de gezinspartij CD&V met zijn nieuwe transgender-wet nu weer niet opnieuw in tégen de Natuurwet en tégen de Wil van God? “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze” (Genesis 1:27). Het fundamentele punt is, dat transgenders – en de politici die hen steunen – uiteindelijk kritiek hebben op de biologische wet om óf man, óf vrouw te zijn. Wat is dit anders dan de meest radicale rebellie tégen God!

Neen, de goegemeente zit duidelijk niet op een nieuwe ‘transgender-wet’ te wachten. Integendeel, zij hebben andere bekommernissen, maar door de wettelijke demedicalisering van gender-identiteitsstoornissen worden deze duidelijk wél onttrokken aan elke medische en wetenschappelijke controle en worden de laatste rationele argumenten vervangen door pure emotie. Een ernstig debat wordt zo onmogelijk gemaakt of ten minste, dat hoopt ‘men’ toch. Zoals de verwachte winterstorm weer eens minder erg bleek te zijn dan voorspeld, zo ook hebben de burgers géén behoefte aan nog méér paniekzaaierij en emotionaliteit. Op 50 jaar tijd heeft het neoliberalisme de geloofwaardigheid van de Katholieke Kerk danig aangetast. Op minder dan 10 jaar tijd is Facebook erin geslaagd om de geloofwaardigheid van de klassieke media totaal te oblitereren. Nu gaat blijkbaar dan ook het laatste restje politieke geloofwaardigheid definitief voor de bijl, want feit is wél, dat de biologische identiteit in de geboorteakte en op de identiteitskaart vanaf 1 januari 2018 een ideologisch verzinsel wordt. Puur juridisch zou men zelfs van ‘valsheid in geschrifte’ kunnen spreken. Officiële, door de overheid afgeleverde documenten, zouden nochtans toch wel enige geloofwaardigheid mogen bezitten. Maar, de overheid speelt hier duidelijk met vuur, aangezien zij zelf niet meer de moeite doet, om enige geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te bewaren. Want, indien zelfs de overheid er geen graten in ziet om valse, ‘officiële’ documenten op te stellen, dan wordt de bodem uit ons rechtssysteem weggeslagen, omdat er geen duidelijk onderscheid meer wordt gemaakt tussen wat ‘waar’ is en wat ‘niet waar’ is.

Deel dit artikel:Share on Facebook5Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (3 januari 2018 - 20:52)

  – Minister van Justitie (christelijke?) Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir, ziedaar de ware breeddenkenden.
  – Nog even geduld en de dokter mag het geslacht van een pasgeborene niet meer vaststellen. Dat zou dan een ontoelaatbaar opdringen van het geslacht zijn.
  – Zogenaamde “geslachtsveranderingen” (die in feite het echte geslacht niet veranderen, dit zit namelijk tot in iedere biologische cel) brengen achteraf dikwijls veel leed mee, en een grotere kans op zelfmoordneiging. Beter is van de persoon in kwestie van zijn/haar idee proberen af te brengen, en niet mee te gaan in de gekkigheid.

  Eric

  (3 januari 2018 - 22:35)

  Wanneer de koning van een land geen oprecht gelovige Christen is, is het land gedoemd.
  Wanneer een land een president krijgt is het land gedoemd.
  Wanneer de hoogste priester van een land geen oprechte Christen is, is het land gedoemd.
  In deze gevallen zal een blijvend groeiende, zichzelf bevestigende en dwingende ambtenarij ontstaan.
  Op deze planeet ‘aarde’ is zich tot Christen laten dopen gelijk aan het grootst denkbare risico nemen en dragen als een kruis!

  Sergeant Yves

  (4 januari 2018 - 01:39)

  Het is nochtans heeel eenvoudig te begrijpen: De mens is een wezen die vanaf hij enig besef krijgt van zijn bestaan er een niet te stuiten drang voelt om gelukkiger te worden. Dat wil zeggen dat hij zowel zijn lagere driften als de meer nobelere verlangens zal trachten te bevredigen. Voor iemand die God kent of wil kennen zullen deze geestelijke verlangens automatisch boven de lagere driften groeien omdat vooral de vleselijke geneugten zeer vluchtig zijn en nooit het diepere geluk waar de mens naar verlangt zal kunnen bevredigen. Vandaar dat mensen die op het vleselijke hebben gewed doordat zij God niet of willen kennen zich steeds meer aan extremere vormen van vleselijke belevenissen zullen overgeven, niettegenstaande zij nooit voldoening zullen vinden in deze manier van leven. Met alle gevolgen van dien, zie ook de explosie van zelfmoorden en allerlei psychische aandoeningen. Men voelt zich niet gelukkig in zijn eigen lichaam, dus gaat men iets anders proberen, totdat alle opties opgebruikt zijn en dan zal men nog even ver staan, nergens. Deze mensen met identiteitscrisissen moeten geholpen worden door hen de weg te tonen naar Jezus Christus ! Dat is hun geneesmiddel. Maar geen stomme wetten maken die deze arme drommels nog dieper in hun dwalingen bevestigen, dit is gewoon vreselijk wat er hier gebeurt! Maar wat wil je. hoe kan een stekeblinde anderde blinden leiden ? Juist ze vallen allebei in de afgrond.

  Peter

  (4 januari 2018 - 01:58)

  Erger dan wat met Sadoma en Gomora gebeurd is, zal men binnenkort zien en beleven. Wie zal zich dan waar verstoppen?
  De maat van God is vol en zal binnenkort overlopen. Wie wind zaait, storm oogst.
  Protest vanuit Mechelen? Nul comma nul, zoals altijd.

  edwin vissers

  (4 januari 2018 - 07:53)

  Hellywood Satanic Illuminati Baphomet NWO Transgender Agenda
  Wat is de Satanic Illuminati Baphomet NWO Transgender Agenda van Hellywood?

  Het is de plot van Hellywood om je te conditioneren dat mannen op vrouwen lijken en vrouwen op mannen lijken. Denk aan een vrouwelijke ster. Er is een kans van 80% “she” is een man:

  willy

  (4 januari 2018 - 11:59)

  schandalig , mensen die niet tevreden zijn in het lichaam waarin ze geboren zijn en zo een andere geslacht willen aannemen ontkennen hierbij de Schepper die hun dit lichaam gaf . hun motto is baas in eigen lichaam, het is mijn lichaam en ik doe er mee wat ik wil we horen hier de roep van kain!

  A. G. Stinus

  (4 januari 2018 - 20:37)

  … Volledig akkoord met Peter : “Protest vanuit Mechelen? Nul komma nul, zoals altijd.” Ze doen daar liever aan piepke duik. Je doodstil houden is gemakkelijker en “veiliger” …
  … Met je eigen geslacht is het zoals met het geslacht van een kindje dat je met je echtgenoot (echtgenote) krijgt : je moet het aanvaarden. Dat hoort gewoon bij het bestaan zoals God het geregeld heeft.
  … Menselijk gezien leiden de “geslachtsveranderingen” dikwijls tot grote moeilijkheden. Maar in politiek correcte tijden hoor je daar natuurlijk niet van.

   Peter

   (5 januari 2018 - 03:32)

   Die arme zielen, gender dingskes, homo’s en lesbiennes, kennen Gods liefde niet. Mijns inziens zijn ze bezeten en moeten ze bevrijdt worden hiervan door een exorcisme. Nu dat is slechts mogelijk wanneer de bezetene ernaar verlangt, anders gaat dat niet, en dat is een ander paar mouwen.
   Ik ken een koppel, man homo vrouw lesbienne, die gebeden hebben voor de bevrijding ervan. God heeft hen verhoord en genezen. Later zijn ze gehuwd en gelukkig koppel geworden met kinderen.
   Ga maar eens met dat verhaal naar de media, die lachen je vierkant uit… en dit in het beste geval.

  Eric

  (5 januari 2018 - 04:03)

  @ Willy,
  Beste Willy, je reactie kan ik heel goed begrijpen, en het lag voor de hand dat een dergelijke reactie zou naar boven komen, maar het probleem is niet zo eenvoudig als je het stelt.

  Dit gebeurt werkelijk af en toe op deze planeet:
  een babytje wordt geboren en heeft mannelijke geslachtsorganen en het kind ziet er ook goed gezond uit. De blijde ouders laten het kind inschrijven als van het mannelijk geslacht.
  Iedereen tevreden.
  Na enkele jaren valt het op dat de ‘jongen’ zich erg vrouwelijk gedraagt. Maar vooral wanneer de puberteit doorbreekt wordt het leven voor dat kind zeer moeilijk. Op school wordt ‘hij’ steeds meer gepest en uitgelachen. ‘Hij’ krijgt geen baardharen maar wel borsten, heeft fijne handen en fijne manieren en kan zich onmogelijk anders voordoen dan ‘zijn’ ware aard: vrouw te zijn.
  Diep depressief en ten einde raad vlucht zij weg uit de school en zoekt, als vrouw, een baantje in een grote stad ver van huis. Het duurt jaren voor zij innerlijk tot rust komt en tot een regelmatig leven komt. Vervolgens geraakt zij in dubieus sexueel afwijkend gezelschap, en omdat zij niet echt godsdienstig werd opgevoed is dat onontkoombaar.

  Wanneer een dergelijk persoon zich economisch en/of politiek weet op te werken en zich te laten gelden is het te laat om de samenleving te vrijwaren van haar funeste invloed!

  Een zeer goed voorbeeld is: https://www.youtube.com/watch?v=PzNFKFSQi_8
  en https://www.youtube.com/user/ContourCorsets

  Zij heeft gelukkig wel een goede aard. Moge zij God vinden en zich bekeren!

  A. G. Stinus

  (5 januari 2018 - 11:38)

  … Ook bij de ontwikkeling van het geslacht kan er fysiek iets verkeerd lopen. Dat moet dan zo goed mogelijk opgelost worden.
  … Maar bij de genderideologie gaat het veel verder : daar wil die waanzin dat we zelf moeten bepalen wat ons geslacht is, en moet de dokter dan maar “aanpassingen” doen, waarna er een leven lang hormonen moeten geslikt worden. Natuurlijk is anders.

  Eric

  (6 januari 2018 - 07:18)

  Beste Stinus,
  ik probeer me in uw denkwereld te plaatsen maar dat lukt me (nog) niet al te best.
  – Het is niet zo dat bij een onduidelijk of dubbel geslacht iets fysiek zou verkeerd gelopen zijn. Een en ander ondergaat bepaalde wetten van de natuur en van de (on)natuurlijke samenleving. Men mag ook niet de ouders veroordelen want de wortels van het probleem zitten veel dieper.
  – de wijze waarop jij profeten leest stuit me heel erg tegen het hart: het gaat om geestelijke kennis en men behoort dan ook met de ogen van de ziel trachten te lezen. Als J.L. zegt dat op andere planeten meer vergeestelijkte mensen leven betekent dit dat zij van kinds af aan met de grootst mogelijke zorg er toe worden aangezet om God met heel het hart en verstand de allerhoogste eer te geven. Dergelijke mensen zullen nooit met afwijkingen worden geboren.
  – fysieke aanpassingen zijn uit den Boze. Dat men reeds alleen door de gevolgen van tal van inspuitingen als een zwaar veroordeelde door het leven moet gaan is niet beperkt tot genderideologie; het treft heden alle kinderen!!! Met ‘dank’ aan ‘politici’ en ‘wetenschappers’ die zich daartoe lenen!!!

  A. G. Stinus

  (7 januari 2018 - 11:28)

  Beste Eric,

  – We leven nu eenmaal in een gevallen wereld, met ziekte, lijden enz. En ook met het ontwikkelen van het geslacht kan er iets verkeerd gaan (onduidelijk geslacht, … ; de geneeskunde weet daar meer van). Maar daarover gaat de genderideologie niet : die vindt dat we zelf ons geslacht moeten kunnen bepalen, indien “nodig” tegen de duidelijke biologische gegevens in. De mens stelt zich daar weer eens boven God, hij is niet tevreden met zijn biologisch geslacht.
  – De laatste echte profeet was Johannes de Doper, en J. Lorber heb ik in het katholieke geloof echt niet nodig. Ik heb genoeg aan de betrouwbare openbaring, en de echte heiligen inspireren me voldoende. Vroeger heb ik al aangegeven dat Lorber flink wat zottigheden verspreid heeft. Vergeet Lorber, en verlos jezelf van onbetrouwbare uitspraken.
  – Dagelijkse inspuitingen voor een suikerzieke zijn OK, want ze houden het leven van die persoon in stand. Ze iemand weigeren zou een misdaad zijn, die kan bestraft worden.
  Regelmatige inspuitingen met hormonen om een tegennatuurlijke “geslachtsverandering” (een komedie) in stand te houden, houden alleen een tegennatuurlijke illusie in stand.

  Vriendelijke groet, A. G. St.

  Peter

  (7 januari 2018 - 21:04)

  Beste Eric,
  Uw citaat: “Als J.L. zegt dat op andere planeten meer vergeestelijkte mensen leven …”
  Hoe, in hemelsnaam kunt u zo’n onzin slikken. Gebruik uw verstand dat u van God hebt ontvangen. Als er ander leven zou zijn op andere planeten, dan zou dat wel in de H. Schrift staan.
  Staat daar iets van in? Neen. Zoja toon het mij dan.

  Eric

  (8 januari 2018 - 07:10)

  Beste Stinus,
  misschien kunnen we een poging ondernemen
  om dit wat verder uit te rafelen?

  Voor zover ik ‘de geneeskunde’ meen te begrijpen kijkt zij slechts naar fysische kenmerken en tracht op die wijze een louter fysiek mechanisme te doorgronden.
  Maar het lichaam is geen louter fysisch mechanisme, want voordat zaadje en eitje samenkomen zijn er al heel lang geestelijke invloeden van tel. Daarom schreef ik hogerop dat men de schuld niet aan de ouders mag geven want het gaat veel verder. Uiteraard tot Adam en Eva, maar men onderzoekt niet hoe afwijkingen in denken en hoe zondig leven ertoe leiden dat het fysisch mechanisme moet buigen voor de innerlijk opgebouwde dwang van volgehouden zonden. Wanneer men dit onderzoekt stoot men op publieke geheimen waarover men dan toch maar liever zwijgt.

  Onder anderen J.L. en J.R. scheuren beschamende taboe’s aan flarden door uiterste consequentie van aanvaarding van waarheid in het licht te brengen.
  Waarom zich daartegen verzetten en alzo de zonden niet alleen beschermen maar zelfs verder aanmoedigen? Om zich dan als blinden te ergeren aan de afwijking van moderne ideologie! Het kan immers niet anders dan dat steeds meer duivels zich gaan nestelen in een dergelijke broeikast!

  De persoon van Bergoglio is daarvan het ultieme logische gevolg als herder over duistere zielen.

  Transgenders en andere afwijkingen zijn het rechtstreeks gevolg van onze schaamte die ons eigenlijk verplicht te zwijgen en publieke geheimen steeds maar te blijven koesteren tot in de blinde ‘wetenschap’ toe. Wanneer men er een sport van maakt door het rode licht te rijden krijgen de kleuren van de stoplichten een tegenovergestelde betekenis en verzandt het zieleleven in chaos en verbittering.

  Zie je, beste Stinus, waarom mijn bloeddruk stijgt wanneer jij ondoordacht alles zo maar overlaat aan blinden? Dat je het goed bedoelt begrijp ik wel, maar de bedoelingen alleen, zonder (onderzoeks-)daden, helpen ons niet verder.

  A. G. Stinus

  (9 januari 2018 - 17:38)

  Beste Eric,

  – Welke redenen heb je om zomaar de soms totaal onzinnige uitspraken van Lorber voor waar te nemen ? Gebruik toch je verstand, en gooi die onzin overboord. Ook Peter geeft je die raad.

  – Je mag geen minachting hebben voor de wetenschap, want die komt er doordat God de mens verstand gegeven heeft. Wel moet de wetenschap beoefend en toegepast worden volgens goede, christelijke ethische principes. De Kerk heeft zich positief over de wetenschap uitgesproken. De patroon van de fysici is de heilige Albertus Magnus (Albert de Grote). Isaac Newton, Gregor Mendel, Georges Lemaître enz. waren gelovig.

  – Als de wetenschap suikerzieken kan helpen is dat een mooie zaak. Als je die ziekte hebt is het godgeklaagd en schandalig dat je hulp zou weigeren. En als je anderen (vrouw, kind ?) die hulp zou weigeren, zou dat gewoon een grote zonde zijn.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  Eric

  (10 januari 2018 - 07:24)

  Beste Stinus,
  misschien alvast dit klein stapje:

  het onderzoek naar fysische kenmerken en het ontwikkelen van instrumentarium is voor talentvolle mensen zodanig boeiend dat zij alleen nog oog hebben voor:
  + het louter fysische
  + hun eigen werk
  + mogelijke promoties en/of hun naam bekend maken

  Zijn deze mensen nog bezig met God te dienen of Hem ook maar de minste eer te geven?

  Is het hen in het minst om zorg voor de ziel te doen?

  Welke voordelen kan ons dat werk mogelijkerwijze nog leveren?

  Zou je de moed kunnen vinden de huidige buitengewoon fysisch gerichte ziekenhuizen te vergelijken met vroegere opvang van zieken in kloosters waar men zich principieel in de allereerste plaats bekommerde om het zieleheil van de zieke?

  Toon hoe moedig je wil zijn.

  A. G. Stinus

  (10 januari 2018 - 10:33)

  Hallo beste Eric,

  – Het is inderdaad spijtig dat veel klinieken uitgegroeid zijn tot een soort fabrieken. Maar de essentie blijft : je helpt zieken. Het zou krankzinnig zijn je niet te laten helpen, ook in een kliniek als het nodig is, als je ernstig ziek bent. Ook de zalige broeder Isidoor liet zich gewillig helpen voor een ziekte aan zijn oog. Worden we geconfronteerd met onvermijdelijk lijden ? Draag dat dan op aan God, en voeg het bij het lijden van Christus, ter vergeving van de zonden.

  – Het werk dat we in de wereld verrichten is niet louter pastoraal, daarvoor hebben we de priesters en alle gelovigen in hun priesterlijke roeping. Er moet ook brood op tafel komen, en daarom is er landbouw nodig, enzovoort. God wil dat we van de de totale medemens houden, en dus moet iedereen zich goed kwijten van zijn maatschappelijke taak. God wil dat de maatschappij goed draait, én dat we ons daarbij ook richten op God. Christus was zoveel jaren gewoon timmerman. Af te keuren volgens jou ?

  – Lorber volgen is een droevige en zelfs gevaarlijke vorm van bijgeloof.

  Vriendelijke groet, A. G. St.

  Peter

  (10 januari 2018 - 15:24)

  Beste Stinus en Willy, over jullie discutie hier kan ik het volgende zeggen.
  Vroeger waren ziekenhuizen, universiteiten en alles wat daaraan verbonden was opgebouwd door de Katholieke maatschappij. Langzamerhand heeft de sektarische wereldorganisatie zich alles naar zich toe getrokken en zijn Katholieke ziekenhuizen samen met Kat. dokters en verpleegsters verdwenen. Deze hadden de opdracht de lijdende te helpen en te begeleiden naar het levenseinde indien dit het geval was, volgens de Katholieke leer.
  Dit is op heden ondenkbaar geworden, daar alles wat Katholiek is uit de wereld verdreven wordt. Het is nu een industrie van geld en dood. Steriel.
  God heeft geen computer nodig om aan iedereen de film van zijn leven, op het einde daarvan, te tonen, zelfs de meest verborgen daden, zal Hij hen tonen in zijn Licht van Waarheid. Daar zal iedereen alleen en eenzaam zijn en die Waarheid aanschouwen en voor velen is dit de grootste verschrikking van hun leven. Vandaar=> bidt voor ons nu en … in het uur van onze dood.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  willy

  (10 januari 2018 - 17:15)

  We moeten terug naar de kern. God heeft maar twee seksen geschapen , man en vrouw en niet iets ertussen . De genderideologie is gewoon het feit dat men niet wil aanvaarden in welk lichaam men geboren is, en de mens gaat dan zelf voor God spelen. God heeft een plan met het gezin, het brengt leven voort en laat iets zien over de eeuwigheid . Ook de mens kan nieuw leven voortbrengen en inderdaad door de zonde is niet alles volmaakt dat bedoelde ik ook niet, maar we moeten aanvaarden wie we zijn met vallen en opstaan!

  […] en transgender-beweging Cavaria trekt naar het Grondwettelijk Hof tégen de gloednieuwe ‘transgender-wet’. Twee aspecten in de nieuwe wet zouden volgens Cavaria discriminerend zijn. “Het is […]

  A. G. Stinus

  (11 januari 2018 - 17:44)

  Beste Eric,
  … Ik ben het met je eens dat de vroegere katholieke instellingen qua geloof volledig verwaterd zijn. Maar dat betekent niet dat we onze gezondheid moeten verwaarlozen en die klinieken moeten opblazen of vermijden.
  … Beter is van, vanuit de bestaande situatie, de toestand te verbeteren waar we kunnen. Het is zo met alles, en het was nooit anders.
  A. G. St.

  Eric

  (12 januari 2018 - 04:16)

  Wanneer straks de banken vallen komen ziekenhuizen en rusthuizen leeg te staan … met onoverzienbaar lijden tot gevolg.

  Jacobus

  (3 oktober 2018 - 21:41)

  Religie is nooit een excuus voor haat. Haat komt voort uit angst en onwetendheid.
  Ik zou hier zoveel willen zeggen, maar ik weet simpelweg niet waar ik moet beginnen. Voor de duidelijkheid: ik respecteer iedereens keuze wat religie betreft. Als u daar rust en hoop en steun in vindt,dan is dat alleen maar heel mooi.
  Maar als het God is die ons heeft geschapen, om ons geeft, ons gedrag be- en veroordeelt, waarom neemt u allen de taak op u om anderen te vertellen hoe zij wel en niet moeten leven en spreekt u van het uitvoeren van Gods wil als u dit doet?

  Ik leg niemand op zich te gedragen volgens bepaalde ‘genderideologie’, noch wil ik dat kinderen zich bepaalde gendergevoelens opgelegd krijgen. Ik vraag alleen om respect. Om niet meer oordelen over dat waar u toch geen weet van heeft. Het is alleen maar heel mooi als u in het juiste lichaam geboren bent, als u behalve onzekerheid en alles wat daarbij komt, geen verdere onvrede heeft met uw lichaam. Maar hoe kan u spreken van hoe anderen zich moeten voelen in hun lichaam? Moeten wij blij zijn met een lichaam dat niet bij ons past, omdat het ons gegeven is? Zijn onze ziel en al onze gevoelens niet ook gegeven door Hem?

  Ik oordeel niet, maar hoe kunt u dat wel doen als u nooit genderdysforie heeft ervaren? Neem het voorbeeld van een menstruerende vrouw. Zij heeft pijn, maar ja, de man heeft deze pijn uiteraard nooit ervaren (de cisman dan), dus als hij zegt dat het niet bestaat of dat zij zich aanstelt, gehoort zij daarnaar te luisteren? Is zijn woord dan waarheid?

  Verdraai dan toch astublieft de gevoelens van transgenderjongeren niet met uw eigen aannames en vanuit uw eigen standplaatsgebondenheid. Hoe kunt u weten waarom zij last hebben van suicidale gedachten? Heeft u enig idee hoe zwaar het is om af te wijken van de norm van de samenleving? Heeft u enig idee hoe het is om elke dag wakker te worden in een lichaam dat niet tot het uwe behoort? Heeft u enig idee hoe het voelt permanent in slecht gescript toneelstuk te spelen?
  Zonder hulp, zonder de mogelijk naam en genderaanduiding te veranderen, zonder hormonen, zonder operaties en zonder acceptatie van familie, vrienden en de samenleving, is het leven voor veel transgenderjongeren simpelweg te zwaar.

  Astublieft, laat u informeren. God heeft veel meer mensen geschapen dan zij waarmee u zich kunt vergelijken. Het is ok om te zijn wie u bent, maar het is ook ok om anders te zijn.
  Nogmaals, er zijn genoeg onderzoeken, genoeg ervaringsverhalen te vinden. In boeken, op het internet.
  Astublieft, de volgende keer dat u wetsbesluiten wilt maken vanuit puur een religieuze ideologie, ken de feiten. De volgende keer dat u invloed wilt hebben op het leven van mensen die u toch geen kwaad doen, ken de feiten. Ken verschillende meningen. Kijk verder.

  Jacobus
  (een Nederlander overigens, dus sorry voor eventueel verwarrend gebruik van ‘u’ en ‘jij’)

   Eric

   (4 oktober 2018 - 02:25)

   We worden immers nooit beproefd boven hetgeen we aankunnen, dat geldt ook voor de Christenen die vervolgd worden vermits zij altijd de vrijheid hebben om Christus te blijven volgen.

   Peter

   (4 oktober 2018 - 09:03)

   Beste Jacobus,
   U bent volledig naast de plaat.
   1 – Het Katholieke geloof is geen excuus voor haat, maar uit naastenliefde de weg wijzend voor deze die de weg kwijt is.
   2 – Men wordt niet geboren in een “verkeerd” lichaam. God schiep man en vrouw, en zo is het nog steeds.
   3 – Uit mijn jeugdige jaren herinner ik mij niet dat er jongeren waren met zulke problemen. Wel waren er hier en daar ook met homo en lesbienne problemen.
   4 – Heden ten dagen worden jongeren met allerlei onzin en afschuwelijke theorieën om de oren geslagen, behalve met het aanleren van hoe de Heer zo waardig man en vrouw geschapen heeft als medescheppers.
   5 – Menstruatiepijn is een gevolg van de erfzonde. Als ik een vrouw zeg dat ik pijn aan mijn prostaat heb kan zij dat ook niet voelen? Of toch? Maar wat heeft menstruatiepijn met genderproblematiek te zien?
   6 – Zovele malen op dit forum is de oorzaak van deze rotzooi besproken door professoren en deskundigen, met de conclusie dat dit niet aangeboren is en niet kan zijn, maar voort komt uit het opvoedingsgedrag van de ouders. Ik raad u aan om deze artikels een aandachtig te lezen alvorens nog hier op verder te gaan.
   7 – Naamveranderingen, hormonen en bijzonder operaties, zijn voor deze jongeren desastreus voor de rest van hun leven. Deze jongeren hebben andere hulp nodig. Geestelijke en in sommige gevallen een exorcisme door een bekwaam priester-exorcist.

   U laat zich opblazen door internet politiek correcte praat, maar u vermijdt de vermelding van de ware Katholieke leer waardoor wij gered worden en van waaruit deze jongeren, niet alleen kunnen genezen, maar eveneens beschermd worden tegen de criminele misleiding van de onzin van gendergedoe.
   Hebt u al ooit een stier in de weide gezien die een koe wil worden? Neen dieren gehoorzamen beter aan God voor wat betreft de voorplanting.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  Jules van Rooyen

  (4 oktober 2018 - 13:06)

  We hebben genoeg huilie – huillie verhalen moeten aanhoren, beste Jacobus, van allerlei minderheden, die niets maar dan ook niets maatschappelijk voorstellen, maar uit zijn op tyrannie over de meerderheid van de normaal denkende mensen die leven binnen de regels van de ingeboren natuurwet. Ik schuif aan bij Peter.
  Piepkleine minderheden als homo sexuelen, vormen 1 % van de mensheid. Dus één op de honderd, heeft die ongeordende aanleg waarvan een grote meerderheid kan genezen, lees daarvoor de artikelen van de katholieke Dr. Van den Aardweg. Binnen die homo sexuele minderheid is er een nog grotere piepkleine minderheid, die denkt geboren te zijn in het “verkeerde” lichaam. En ook die eist “rechten” van de over, over grote meerderheid. Stuur ze naar de psychiater, beste Jacobus, maar stop met zielig zelfbeklag, waar een gehele zieligheids industrie van plukt op staatskosten, dwz. de belasting betaler. Beide afwijkingen vallen binnen het kader van St. Paulus Romeinenbrief 1 : 24-32, pratend over de heidenen, “Daarom heeft God naar de lusten van hun hart hen prijsgegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Ze hebben de waarheid, van God tegen de leugen ingeruild, en liever het schepsel geëerd dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen ! En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld ; ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen. En daar ze kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instincten, zodat ze doen, wat niet past ; vol zijn ze allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, en slechtheid ; vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog en gemeenheid ; lasteraars zijn het , kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos, en onmeedogend. En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.” En in zijn brief 2 Timoteus 4, 3 : 4, zegt St. Paulus, “Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak ; dat men zich de oren laat strelen, maar ze afkeert van de waarheid om zich te houden aan fabels.”
  We zijn nog niet klaar, beste Jacobus, want de meeste kinderloze regeringsleiders zijn uit dat hout gesneden, plus vrijmetselaar : in Ierland, Luxemburg, NL, Frankrijk, Duitsland. In Engeland (May) is ze enkel kinderloos getrouwd, maar wel vrijmetselaar, evenals in Brussel, getrouwd en wel vrijmetselaar. St. Paulus lezend, begrijpt U ook beter de boosheid en wraakzucht van de regeringsleiders, tegen de eigen bevolking. Merkel springt eruit, het ultieme voorbeeld van een kwaadaardige, boze vrouw.
  Kinderlozen vindt U voorts aan de top van de EU Commissie, maar allen zijn vrijmetselaar ; hoe het verder zit is onbekend.
  Het probleem met kinderlozen en homosexuelen is, beste Jacobus, dat ze naast de maatschappij staan, zij staan naast de realiteit van kinderrijke gezinnen. Ze hebben ook geen zorg over de toekomst, kinderen en kleinkinderen. Ze lijken op joden, die ook tegenover de volken waartussen ze wonen, een andere realiteit ervaren, want ze zijn een volk apart, op zichzelf staand, een natie, die s’ lands grenzen overschrijdt. Dit volk acht zich God zelve.
  Daar ligt de reden dat het heersende joods maçonnieke systeem al in de jaren 1980 en 1990, homo sexualiteit ging promoten en normaliseren, om deze niet gezin gebonden en vaak eenzame, eenling figuren, in te kunnen zetten tegen de eigen bevolking, met als belangrijkste wapen, de inzet van massa immigratie van nooit inpasbare islamieten.

   Benjamin ☩

   (4 oktober 2018 - 14:40)

   ☩JMJ☩

   De immer toegepaste tactiek tegen de natuurorde is het verbieden van normaal te noemen wat normaal is, en krankzinnig wat krankzinnig is. Zo brengen zij een inversie van de realiteit teweeg in het collectief psyche waardoor zij ongestraft kunnen pogen diegenen met een vals schuldgevoel te beladen die de echte realiteit bevestigen gelijk zij is. De man met realiteitszin wordt uitgestrekt op de foltertafel om van hem een fictieve bekentenis te bekomen dat twee plus twee vijf is, dat wit zwart is, en dat de duisternis des nachts eigenlijk zonlicht is, ondanks de perceptie van de ogen. Het is de subjectivistische pseudofilosofie, die vandaag het intellectueel domein beheerst, geëxploiteerd tot haar meest volle, geestverziekende bloei, betrachtend uit te wissen elke connectie tussen de menselijke geest en de realiteit die hij onmogelijk kan ontvluchten, en waarmee hij constant geconfronteerd wordt.

   Wanneer men dergelijke gevaarlijke, maatschappij-vernietigende gedachtenstroom onafgeremd de vrije loop laat gaan, dan komt men tot een moment waarop de onderdaan van de gerevolutioneerde Staat de doodstraf geïnfligeerd krijgt omdat hij zijn dochter geen hormonenpillen wilt geven, of, bijvoorbeeld, omdat hij zijn dochter niet wilt overleveren aan groepsverkrachting door De Onschendbaren, de “Immigranten”, hetgeen dan ondertussen eveneens ingelijfd geworden is in het pantheon van “Mensenrechten”; het is de krankzinnigheid die de oorlog ontketent tegen de Realiteit (onze medestrijdster in Italië, Hilary White, noemt terecht de hedendaagse revolutionaire mentaliteit de oorlog tegen het Echte), en die voor genoemde euvele activiteit legermacht, rechtbank en wetgeverskabinet ter beschikking gekregen heeft, het is de triomf van de Waanzin over de Ratio, losgemaakt als deze geworden is van haar Meesteres, het Geloof. Het is de frenetische, gedrogeerde prostituee die de troon geüsurpeerd heeft van de legitieme koningin en die het rijk met haar raaskallerijen in totale chaos en disoriëntatie werpt.

  A. G. Stinus

  (4 oktober 2018 - 16:04)

  … Volledig akkoord met Peter waar hij schrijft : “Men wordt niet geboren in een “verkeerd” lichaam”. Na de erfzonde is de wereld nu eenmaal niet meer perfect.
  … Sommige mensen die fysisch man zijn, stellen zich ten onrechte voor dat ze eigenlijk fysisch vrouw moesten zijn. Dat is een geestelijke afwijking. Men moet die mensen indien gewenst en mogelijk psychologisch helpen, maar niet beginnen met nefaste behandelingen of ingrepen (massaal hormonen toedienen, gekke operaties, …) zodat hun ideeën bestendigd worden. Dikwijls veroorzaakt dat net heel grote problemen. Het aantal zelfmoorden bij mensen die een “geslachtsverandering” ondergingen is zeer groot, groter dan bij mensen die denken “in een verkeerd lichaam geboren te zijn”.
  … Boudewijn (Bo) van Spilbeek vertelde dat hij het niet meer uithield als man. Tja. Is dat nu zo moeilijk ? Dat lijkt me een geestelijke afwijking.

  Eric

  (5 oktober 2018 - 13:34)

  Het spijt me wel te moeten mededelen dat het niet zo zwart-wit eenvoudig is als men zou wensen. Ik werd in mijn jeugd uitgelachen voor dingen die in mijn omgeving niet begrepen werden en nu zovele jaren later begrijp ik dat sommigen nog een erg klein zieltje en begripsvermogen hebben hetgeen heel normaal is want ieder krijgt tijd en ruimte om innerlijk te groeien en dus hoeft de een zich niet beter te voelen dan de ander, integendeel geduldig aanmoedigen want we leren allen dagelijks bij.
  Abigail & Brittany Hensel – The Twins Who Share a Body
  https://www.youtube.com/watch?v=K57IcN9DWXo
  Ik houd het voor mogelijk dat de twee hoofden ook een verschillend geslacht hadden kunnen hebben, dus blijf ik verwijzen naar de twee Katholieke profeten van wie ik de namen al niet meer voluit durf noemen (JL en JR leveren geen tegemoetkoming aan progressieve gedachten).
  Niemand wordt beproefd boven hetgeen hij/zij aankan en er zijn nog veel meer dingen die niet noodzakelijk hoeven of kunnen deel uitmaken van de toch al zeer omvangrijke Katholieke kennis.
  Hetgeen we nog niet kennen kunnen we niet altijd direct inpassen in hetgeen we al weten.

  A. G. Stinus

  (5 oktober 2018 - 15:28)

  Beste Eric. Een goede raad : zwier alle ideeën en geschriften van Jakob Lorber bij het vuilnis.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.