Wereldwijd zweren Katholieke leiders, waaronder drie Vlamingen, trouw aan de ware leer

Screenshot: Fidelitypledge.com

www.fidelitypledge.com

EED VAN TROUW

Trouw aan de ware leer, niet aan dwalende herders

Eed van trouw aan de authentieke leer van de Kerk door de leiders van pro-life– en pro-familybewegingen

Het aantal onschuldige kinderen dat tijdens de vorige eeuw door abortus is gedood, is groter dan dat van alle mensen die zijn gestorven in alle oorlogen in de geschreven geschiedenis. De laatste vijftig jaren brachten een voortdurende escalatie van aanvallen op de structuur van het gezin, zoals ontworpen en gewild door God, die de beste omgeving biedt voor menselijke bloei, en vooral voor de opvoeding en vorming van kinderen. Echtscheiding, anticonceptie, acceptatie van homoseksuele handelingen en verbintenissen en de verspreiding van “genderideologie” hebben allemaal onmetelijke schade aangericht aan het gezin en zijn meest kwetsbare leden.

In de afgelopen vijftig jaar is de pro-life– en pro-familybeweging zowel omvang als impact gegroeid om deze ernstige kwaden te confronteren, die zowel het tijdelijke als het eeuwige welzijn van de mensheid bedreigen. Onze beweging bestaat uit mannen en vrouwen van goede wil met een grote verscheidenheid aan religieuze achtergronden. We zijn allen verenigd in onze verdediging van het gezin en van de meest kwetsbaren van onze broeders en zusters, door gehoorzaamheid aan de natuurwet, die in ons alle harten is geschreven (cf. Rom 2:15). Gedurende de laatste halve eeuw heeft de pro-life en pro-gezinsbeweging echter op een bijzondere manier vertrouwd op de onveranderlijke leer van de Katholieke Kerk, die de morele wet met de grootste helderheid bevestigt.

Daarom is het met grote droefheid dat we de afgelopen jaren hebben vastgesteld dat deze doctrinaire en morele duidelijkheid, over kwesties met betrekking tot de bescherming van het leven en het gezin, in toenemende mate vervangen worden door ambiguïteit, en zelfs door doctrines die rechtstreeks in strijd zijn met de leer van Christus en de voorschriften van de natuurwet.

Een Supplica Filiale (letterlijk: “Zoonlijke Smeekbede”; Engels: “Filial Appeal”), werd afgeleverd aan Paus Franciscus in september 2015, en ondertekend door rondom 900.000 mensen uit de hele wereld. In 2016 werd de “Verklaring van trouw aan de onveranderlijke leer van de Kerk over het huwelijk” gepubliceerd. Op 19 september 2016 hebben vier Kardinalen aan Paus Franciscus en de Congregatie voor de Geloofsleer vijf dubia voorgelegd met het verzoek helderheid te verschaffen in enkele leerstellige punten die in de postsynodale apostolische exhortatie Amoris Laetitia staan. In juni 2017, hebben deze Kardinalen hun verzoek om in audiëntie te worden ontvangen openbaar gemaakt, een verzoek dat door kardinaal Caffarra op 25 april 2017 werd gemaakt. Evenwel zoals bij de dubia hebben zij daarop geen antwoord ontvangen. Op 23 december 2017 werd een Correctio filialis de haeresibus propagatis door 62 theologen en Katholieke academici gepubliceerd “betreffende de verspreiding van ketterijen die door het apostolisch schrijven en met andere woorden, handelingen en verzuimingen” van Paus Franciscus “veroorzaakt zijn”. Op 4 november 2017 hebben theologen, priesters, professoren en geleerden van allerlei nationaliteiten door hun handtekening hun steun voor de Correctio beloofd. De onrust binnen de Kerk neemt toe, zoals in een schrijven staat dat voor kort door een bekende theoloog aan de Paus gericht werd: “Er heerst chaos in uw Kerk, en uwe heiligheid is er de oorzaak van”.  [1]

Als Katholieke pro-life– en pro-familyleiders zijn we verplicht om talrijke extra verklaringen en acties te benadrukken, die een bijzonder schadelijk effect hebben gehad op ons werk voor de bescherming van ongeboren kinderen en het gezin in de afgelopen jaren. Representatieve voorbeelden zijn onder meer:

 • uitspraken en acties die in tegenspraak zijn met de leer van de Kerk over het intrinsieke kwaad van anticonceptieve handelingen [2];
 • verklaringen en acties die in tegenspraak zijn met de leer van de Kerk over de aard van het huwelijk en het intrinsieke kwaad van seksuele handelingen buiten het huwelijksverbond [3];
 • de erkenning van de “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen” van de Verenigde Naties, die nadrukkelijk de lidstaten oproepen om tegen 2030 een wereldwijde toegang tot abortus, anticonceptie en seksuele opvoeding te realiseren.  [4];
 • De aanpak die wat betreft de seksuele opvoeding wordt aangegeven, met name in hoofdstuk 7 van Amoris Laetitia en het programma The Meeting Point die door Pauselijke Raad voor het Gezin werd uitgewerkt [5].

Als leiders binnen de pro-life– en pro-familybeweging, en als leiders van lekenbewegingen ter verdediging en verspreiding van de Katholieke moraal- en sociale leer zijn wij uit de eerste hand getuigen van de schade en de verwarring, die door dergelijke leerstellingen en acties veroorzaakt worden. Om onze verantwoordelijkheid na te komen tegenover hen die wij beloofd hebben te beschermen, met name de ongeboren kinderen en hen die door het uiteenvallen van het gezin bijzonder kwetsbaar zijn, moeten wij duidelijkheid verschaffen aan ons standpunt in deze kwesties. Wij moeten bovendien leiding bieden aan hen die zich in onze beweging tot ons wenden om richtlijnen en raad te ontvangen.

Daarom willen wij onze onveranderde naleving aan de fundamentele morele standpunten bekrachtigen. Deze zijn:

 • er zijn bepaalde handelingen die intrinsiek slecht en altijd verboden zijn [6];
 • het direct doden van een onschuldig mens is altijd zwaar immoreel. Daaruit volgt dat abortus, euthanasie en doden op verzoek intrinsiek slechte handelingen zijn [7];
 • het huwelijk is een exclusieve en onverbreekbare band tussen een man en een vrouw en alle buitenechtelijke seksuele handelingen en alle vormen van tegennatuurlijke verbindingen zijn intrinsiek slecht en zwaar schadelijk voor het individu en voor de samenleving [8];
 • echtbreuk is een zware zonde en zij die in echtbreuk leven, kunnen niet tot de sacramenten van de Biecht en de Heilige Communie worden toegelaten, zolang zij geen berouw hebben en hun leven niet veranderen [9];
 • de ouders zijn de primaire opvoeders van hun kinderen en de seksuele opvoeding moet door de ouders gebeuren of, onder bepaalde omstandigheden, “in opvoedingscentra die door hen uitgekozen en gecontroleerd worden” [10];
 • de scheiding tussen voortplanting en de specifieke seksuele daad door anticonceptie is intrinsiek kwaad en heeft rampzalige gevolgen voor het gezin, de samenleving en de Kerk [11];
 • kunstmatige anticonceptiemethodes zijn ernstig immoreel, omdat zij de voortplanting van de seksuele daad losmaken en in de meeste gevallen direct leiden tot het vernietigen van een mensenleven in zijn vroegste stadium [12];
 • er zijn slechts twee geslachten, het mannelijke en het vrouwelijke geslacht. Elk van die twee bezit complementaire eigenschappen en verschillen die eigen aan elk geslacht zijn [13];
 • homoseksuele handelingen zijn intrinsiek slecht en geen enkele vorm van verbintenis tussen personen van hetzelfde geslacht kan op welke wijze dan ook erkend worden [14].

Als Katholieke leiders van de pro-life– en pro-familybeweging moeten wij trouw blijven aan onze Heer Jezus Christus, die het depositum fidei (“de geloofsschat”) aan zijn Kerk heeft toevertrouwd. Wij “zijn wij verplicht in het geloof aan de zich openbarende God de volle gehoorzaamheid van het verstand en van de wil te betonen.[15] Wij houden aan alle zaken “die onderdeel zijn van het Woord van God zoals vervat de Schrift en Traditie, en zoals de Kerk ons als door God geopenbaard te geloven voorhoudt, – hetzij door een plechtige uitspraak, hetzij door het gewoon en universeel Magisterium.[16]

Wij zweren onze volledige gehoorzaamheid aan de hiërarchie van de Katholieke Kerk in de wettige uitoefening van haar autoriteit. Niets zal ons echter ooit overtuigen of dwingen om een artikel van het Katholieke Geloof of een definitief vastgelegde waarheid op te geven of te weerleggen. Als er een conflict bestaat tussen de woorden en daden van eender welk lid van de hiërarchie, zelfs de Paus; en de leer die de Kerk altijd heeft onderwezen, zullen we trouw blijven aan de eeuwigdurende leer van de Kerk. Als we het Katholieke Geloof zouden verlaten, zouden Jezus Christus verlaten, met Wie we voor eeuwig verenigd willen zijn.

Wij, de ondergetekenden, zweren dat we de bovengenoemde morele principes en alle andere authentieke leringen van de Katholieke Kerk zullen blijven onderwijzen en verspreiden en er nooit om wat voor reden dan ook van zullen afwijken.

Dinsdag 12 December 2017
Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe

Hierna volgen de handtekeningen van 43 voorzitters en directeurs van pro-life– en pro-familyorganisaties uit haast evenveel landen ter wereld, waaronder drie Vlamingen:

1. Dr. Philippe Schepens; Secretaris-Generaal van de World Federation of Doctors Who Respect Human Life
2. Dries Goethals; Voorzitter Pro Familia
3. Mathieu Albert; Verantwoordelijke Werkgroep Vox Populi van het Katholiek Forum

 • Vertaling: Dries Goethals, voor Katholiekforum.net

VOETNOTEN

 1. [1] “Fr. Thomas G. Weinandy explains his critical letter to Pope Francis”, Catholic World Report, 1 November 2017, http://www.catholicworldreport.com/2017/11/01/fr-thomas-g-weinandy-explains-his-critical-letter-to-pope-francis/.
 2. [2] “On the ‘lesser evil,’ avoiding pregnancy, we are speaking in terms of the conflict between the fifth and sixth commandment. Paul VI, a great man, in a difficult situation in Africa, permitted nuns to use contraceptives in cases of rape. Don’t confuse the evil of avoiding pregnancy by itself, with abortion. Abortion is not a theological problem, it is a human problem, it is a medical problem. You kill one person to save another, in the best case scenario. Or to live comfortably, no?  It’s against the Hippocratic oaths doctors must take. It is an evil in and of itself, but it is not a religious evil in the beginning, no, it’s a human evil. Then obviously, as with every human evil, each killing is condemned. On the other hand, avoiding pregnancy is not an absolute evil. In certain cases, as in this one, or in the one I mentioned of Blessed Paul VI, it was clear.” “Full text of Pope Francis’ in-flight interview from Mexico to Rome”, Catholic News Agency, 18 February 2016, https://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-pope-francis-in-flight-interview-from-mexico-to-rome-85821. Fr Federic Lombardi, the Holy See’s spokesman, Fr Lombardi, confirmed the meaning of the pope’s words the following day: “Allora il contraccettivo o il preservativo, in casi di particolare emergenza e gravità, possono anche essere oggetto di un discernimento di coscienza serio. Questo dice il Papa.” “P. Lombardi commenta i temi affrontati dal Papa con i giornalisti”, Radio Vaticana, 19 February 2016, https://goo.gl/88XpWd. Translation: “The contraceptive or condom, in particular cases of emergency or gravity, could be the object of discernment in a serious case of conscience. This is what the Pope said.”
 3. [3] “In the Argentine countryside, in the Northeastern region, there is a superstition: that couples have a child, they live together. In the countryside this happens. Then, when the child must go to school, they have a civil marriage. And then, as grandparents, they have a religious marriage. It is a superstition, because they say that having a religious wedding straight away scares the husband! We must also fight against these superstitions. Yet really, I say that I have seen a great deal of fidelity in these cohabiting couples, a great deal of fidelity; and I am certain that this is a true marriage, they have the grace of matrimony, precisely because of the fidelity that they have. But there are local superstitions.” “Address of His Holiness Pope Francis at the opening of the pastoral congress of the Diocese of Rome”, 16 June 2016, https://goo.gl/cLLo2q. During this congress Pope Francis also claimed that “a great majority” of Catholic marriages are invalid. The transcript was later altered, at the request of the pope, to read “a part”. Fr Lombardi commented: “When it’s a matter of topics of a certain importance, the revised text is always submitted to the pope himself. This is what happened in this case, thus the published text was expressly approved by the pope.” “Updated: Most Marriages Today Are Invalid, Pope Francis Suggests”, National Catholic Register, 17 June 2016.
 4. [4] “I am gratified that in September 2015 the nations of the world adopted the Sustainable Development Goals, and that, in December 2015, they approved the Paris Agreement on climate change.” “Message of His Holiness Pope Francis for the celebration of the world day of prayer for the care of creation”, 1 September 2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html. Further details about the Holy See’s support for the SDGS, and the manner in which the SDGs call for abortion, contraception and sex education see: “The impact of the United Nations’ Sustainable Development Goals on children and the family, and their endorsement by the Holy See”, Voice of the Family, http://voiceofthefamily.com/wp-content/uploads/2017/02/Impact-of-the-United-Nations-Sustainable-Development-Goals22-2-17.pdf.
 5. [5] “The Meeting Point: project for affective and sexual formation”, Pontifical Council for the Family, http://www.educazioneaffettiva.org/?lang=en
 6. [6] Pope John Paul II, Veritatis Splendor, 6 August 1993, No. 52. Pope John Paul II, Evangelium Vitae, 25 March 1995, No. 67.
 7. [7] Pope John Paul II, Evangelium Vitae, No. 57
 8. [8] Canons and Decrees of the Twenty Fourth Session of the Council of Trent, Promulgated 11 November 1563; Pope Leo XIII, Arcanum Divinae, 10 February 1880; Pope Pius XI, Casti Connubii, 31 December 1930.
 9. [9] Pope John Paul II, Familiaris Consortio, 22 November 1981, No. 84; Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic Church concerning the Admission to Holy Communion of the Faithful who are Divorced and Remarried, 4 September 1994; Pontifical Council for Legislative Texts, Declaration concerning the Admission to Holy Communion of the Faithful who are Divorced and Remarried, 24 June 2000.
 10. [10] Pope Pius XI, Divini Illius Magistri, 31 December 1929; Pope John Paul II, Familiaris Consortio; Pontifical Council for the Family, The Truth and Meaning of Human Sexuality, 8 December 1995.
 11. [11] Pope Pius XI, Casti Connubii; Pope Paul VI, Humanae Vitae, 25 July 1968.
 12. [12] Congregation for the Doctrine of the Faith, Donum Vitae, 22 February 1987; Congregation for the Doctrine of the Faith, Dignitatis Personae, 8 September 2008
 13. [13] Pope Benedict XVI, Christmas Address to the Roman Curia, 21 December 2012
 14. [14] Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, 1 October 1986; Congregation for the Doctrine of the Faith, Considerations Regarding Proposals to give Legal Recognition to Unions Between Homosexual Persons, 3 June 2003.
 15. [15] First Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Catholic Faith, Ch. 3.1.
 16. [16] Ibid, Ch. 3.8.
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

4 thoughts on “Wereldwijd zweren Katholieke leiders, waaronder drie Vlamingen, trouw aan de ware leer

 1. goed artikel, gelukkig staan we er niet alleen voor en zijn er andere gelovigen die hetzelfde denken en het ware geloof bewaren, en de leer in rechte zin brengen!!

 2. Goed dat deze authentiek kerkelijke fundamentele morele standpunten duidelijk geformuleerd worden. Men zou ze stevig in herinnering moeten brengen vanop de kansel en vanop veel andere plaatsen. Als de Kerk ze niet meer in herinnering brengt, wie dan wel ?

 3. Ik vind dit ook .Dit is ook volgens de natuurwetten. Helaas is de huidige maatschappij ongelooflijk ver afgedwaald van deze waarheden.

 4. Mijn kinderen en ik voelen ons 100% in de steek gelaten door onze leiders, de paus en zijn kardinalen. Ook vele – echt katholieke – priesters voelen zich door hen in de steek gelaten.
  Echte leiders, sta eindelijk op en kom op voor Uw kinderen. Wij wachten al tientallen jaren op U (om preciezer te zijn: sinds Vaticanum II)

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.