“Barmhartigheid” is volgens zeemzoeterige predikanten als ‘diaken’ Rob Allaert te rijmen met “TRADIHAAT”

Rob Allaert (links) en Tom Herck (rechts) hanteren een opvallend gelijkaardige “communicatiestrategie” op Facebook: Katholieken bespotten en beschimpen is hun stokpaardje.
Rob Allaert, een ‘diaken’ van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, HÁÁT traditionele Katholieken en demonstreert daarom de “barmhartigheid” in zijn “pastorale methodes”: zonder aanleiding komt hij de gelovigen uit de Hemelstraat in Antwerpen belachelijk maken.

Dit weekeinde was ik na een pittige werkweek wat doorheen mijn Facebook-nieuwsoverzicht aan het scrollen, gewoon even oppikken wat er allemaal leefde, allemaal peis en vree onder de kameraden, tot mijn oog viel op deze onrechtvaardigheid:

Lees vooral verder via deze link en wees er dan zelf getuige van dat ik niet overdrijf als ik zeg dat deze aanhangers van een “warme kerk” zich daar gedragen als hatelijke jakhalzen. Onbegrijpelijk hoe deze goegemeente een priesterbroederschap en haar gelovigen zomaar door het slijk halen, temeer omdat deze scherprechters van de verdraagzaamheid er zelfs geen graten in zien om luidop te bekennen dat zij die priesters en hun parochianen nog nooit gesproken hebben, laat staan de moeite genomen om hen eerlijk te leren kennen. Onbelangrijk allemaal, want wie conservatief is, is vanzelfsprekend een “farizeeër” die een lichtzinnig oordeel maakt over anderen? (cf. Joh 7,24: Oordeelt niet naar het uiterlijke, maar velt een rechtvaardig oordeel.)

Wat was alweer het enige bijbelvers waar al die zogenaamde progressieven steeds zo de mond van vol hebben?

Net zoals bij de gekruisigde koe in Kuttekoven was mijn eerste reactie: Negeren en zeker geen aandacht aan schenken, want deze man en zijn “boodschap” zijn totaal onbelangrijk en verdienen de reacties die ze met hun gemene provocaties uitlokken NIET. Toch bleef ik ook hierop mijmeren. Dit gaat dieper dan de kerkpolitieke anti-campagnes die schering en inslag zijn op de Facebook van Allaert. In de Hemelstraat komen mensen dagelijks en wekelijks bidden, waarvan ik er toch velen persoonlijk ken. Lieve zielen, die echt hun best doen voor Jezus. En neen, sommigen onder hen zijn dan misschien nét niet zo “hip” als figuren zoals Allaert (zich wanen, maar ook bijlange niet zijn), toch zijn het hele dierbare mensen, met heel veel inhoud en liefde. Wat ruw van bolster, maar pure aardigheid eenmaal je ze wat leert kennen. “Ouderwets”, zouden sommigen zeggen, maar zou Allaert dan niet doorhebben dat zijn gepoogde Woodstock-imago evenzo tot de prehistorie behoort?

Het schoolprojectje dat aan deze priorij in de Hemelstraat verbonden is ken ik ook vrij goed. Vorig jaar was ik zelfs aanwezig op het jaarlijkse schoolfeestje en ik weet me nog steeds bijzonder vertederd en ontroerd door de dia-reportage van een schooljaar waar men dag in dag uit het allerbeste aan de kleintjes in dat schooltje probeert te geven. Zo denk ik meteen aan Basje, ieders lieveling in de Hemelstraat en ook mijn beste vriend (vroeger was zijn papa dat, maar die is helaas net voor de zomer overleden, RIP). Basje is een 5-jarig guitig en hyperenergiek manneke, dat vorig jaar dus zijn papa is verloren en nu in dat schooltje heel veel opvang en steun ontvangt. Zo hoorde ik onlangs van zijn trotse mama dat hij dankzij de goede begeleiding in dat schooltje leerde om helemaal alleen het Rozenhoedje te bidden (én dat zelfs graag doet!), meer nog, hij vertelde mij dit weekend aan de telefoon zo fier als een gieter dat hij tijdens een lange autorit met zijn gezinnetje weesgegroetjes mocht voorbidden voor zijn oudere broers en zussen. Kon ik toen maar een vliegje zijn. Al deze liefelijke gedachten en daarnaast dan deze wansmakelijke “selfie” van Allaert, op een plaats waar voor mij persoonlijk de herinnering aan vele emoties hangt (zo was bijvoorbeeld heel Katholiek Vlaanderen in deze precieze kerk verzameld tijdens de begrafenis van de papa van Basje), wekten bij mij heel sterk de indruk dat meneer Allaert bewust en nadrukkelijk mensen die mij heel dierbaar zijn wil kwetsen. Zo kon ik het tóch maar weer niet laten om te reageren. Vergeef me, mocht ik hiermee een arrogante praalhans onrechtmatige belangstelling schenken.

Bij deze dus kwam mijn kordaat en manhaftig schrijven waarmee ik met veel genoegen de smeerlapperij van Allaert eventjes heel deugddoend van repliek diende (in een slechts één Facebookberichtje op de Pro Familia-pagina):

Rob Allaert, de diaken-ambtenaar* van de Belgische (apo)staatskerk, post om de haverklap een selfie**, maar kan zich daar nooit zo interessant mee maken als hij zich voelt. Alleen een kiekje met de brievenbus van “de Hemelstraat” geeft hem eventjes (beperkte) aandacht. Het spreekt boekdelen over de verhouding tussen de twee. Een mediadoorbraak als “progressief” maakt deze wannabe hiermee niet (duuuh). Een tip van ons: Misschien moet Robbeke zich ook wel laten kruisigen door pseudokunstenaar Tom Herck? Dit ware een “pefect match” van 1) hun smakeloos bashen op de Katholieke Traditie en 2) hun infantiele aandachtzoekerij…

Noot van de redactie:
* Rob Allaert wordt als ‘diaken’ betaald door de Belgische staat. De Priesterbroederschap van Sint-Pius X (FSSPX) leeft enkel op giften. Het is maar dat u het weet wat op kosten van uw belastinggeld veel lawaai maakt én wat zonder één cent subsidie in stilte door het volk gedragen wordt.
** Dit is beschamend genoeg langs geen kanten een overdrijving. Rob Allaert pretendeert gebroken te hebben met ouderwetse devoties, maar zelf is zijn tijdlijn één eindeloze en oervervelende “heidense litannie” – Narcissus, ora pro nobis – der ijdelheid en verwaandheid. Bekijkt u het zelf maar:

https://www.facebook.com/roballaert/photos
Screenshot van bovengenoemde (publiek toegankelijke) Facebooklink

Vanitas vanitatum, omnia vanitas

Tussen haakjes: (Voor wie eraan mocht twijfelen wat trouwens het effect van deze “Facebookpolitiek” op vrouwen is. Deze reactie klinkt voor mij als een mantra gesproken door talloze damesstemmen: “Wat vindt die man zichzelf geweldig…”. Vrouwen hebben dergelijke gedrag niet zo graag. Niet moeilijk ook om te begrijpen hoe zoveel ijdelheid (zonder schoonheid) best intimiderend en awkward moet aanvoelen bij vele vrouwen. Dat komen ze dan aan mij vertellen, maar dat is voer voor een volgend artikel… Toch moge het, in tijden van genderwaanzin, duidelijk zijn welk geslacht het sterke en welk geslacht het schone is. Dat hoeft zeker nooit omgedraaid (“geperverteerd”) te worden. Moge ‘t nimmer hier verand’ren, O gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren!)

Voor wie er even aan twijfelde, natuurlijk, o wee voor degene die ook maar eventjes tegen de gevette haren van de ijdeltuiten zou strijken:

Achter het masker der schone schijn van het Aartsbisdom schuilt wederom… Potsierlijkheid!

Aanvankelijk volstond het om via een bescheiden “statusupdate” even mijn gedacht te zeggen over de anti-campagnes van Rob Allaert. Dat is dan weer gezegd en daarmee basta. Dit doen we ook via de Facebookpagina van Pro Familia, want meestal behouden we onze rechtgeaarde schenenstamperij tot dit medium, maar nu verzoek ik u om begrip voor dit korte stukje (terechte) scheldproza op Katholiekforum.net, want toen dit korte postje zomaar van Smoelenboek gegooid werd, had ik principieel geen andere keus dan dit onverwijld grootschaliger te publiceren. De klikspanen van Zuckerberg moeten nu eenmaal systematisch ervaren dat ze onze ideeën en reacties nooit in de verdomhoek van de censuur zullen drummen, maar dat onze standpunten alleen maar luider en als een boomerang zullen terugkeren, als ze men ze zo lafhartig probeert te ondermijnen. Totdat de straatstenen het uitschreeuwen!

Ik begrijp dat Rob Allaert, die zich omwille van opportunistische en kerk-carrièristische redenen afkeerde van het Katholieke Geloof, nu meent een oorlog te moeten voeren tegen alles wat conservatief en recht in de leer is. Toch zou ik de heer Allaert even willen afvragen of hij er al eens bij stilstond dat, met zijn door “tradihaat” verblinde bombardementen op parochietjes en kerkgemeenschappen, hij er ooit al bijstond dat daarbij ook onschuldige burgerslachtoffers kunnen vallen?

Of is het bij deze aanhangers van “moreel personalisme” dan wél toegestaan om traditionele Katholieken te “ontmenselijken”? Het kwaadaardige patroon is niet bij de haren gegrepen, want zo denken deze lieden precies ook over onze ongeboren medemensen.

Eigenlijk mogen we aan narcisten zoals Rob Allaert niet te veel aandacht hechten. Dat helpt hem niet uit zijn wortelzonde. En ook uw dienaar zal nog vele demonen moeten bekampen om tevens zijn wortelzonde, de gramschap, te overwinnen. Als dit artikel dan toch op één punt zonder twijfel een absoluut goed moge wezen, laat dit dan zijn door een licht te werpen op deze allerbelangrijkste boodschap:

BE79 7370 3650 0133

(Het rekeningnummer van de St. Pius X-school. Lees hier ook een recente brief van de hand van de directeur, EH Matthias De Clercq: http://fsspx.be/nl/st-pius-x-school)

We nemen er trouwens alweer akte van dat Facebook er geen graten in ziet dat bepaalde lieden een volledige gemeenschap van gelovigen openlijk belachelijk maken, maar dat het dan blijkbaar niet door de beugel kan dat dezelfde agitatoren een koekje van eigen deeg krijgen. Nog maar een klein staaltje van hoe de sociale mediasite van globalist Zuckerberg systematisch haar eigen “Facebook-community-richtlijnen” met voeten treedt en de kant kiest van alles wat zot en liberaal is, tégen mensen en groepen die Christelijk en conservatief zijn.

Zo is het meteen ook weer duidelijk wie zich allemaal tesamen (kleine garnalen als Robbeke rond grote haaien als Zuckerberg) in het kamp van de Christenvervolgers bevinden en wie, in tegenstelling tot de Belgische (apo)staatskerk wél aan de kant van Jezus staan: Namelijk degenen die samen met Hem vervolgd en belaagd worden door de Duivel en zijn (al dan niet bewuste) medestanders.

Eén van de handelsmerken van Allaert is om verzen uit de Heilig Schrift te hertalen (want ach, wat is nou het verschil tussen zijn parlé en het Woord van God…) en woorden van Ons Heer in de allerabsuurdste richtingen te spinnen:

Als de boodschap maar permissiviteit en HÁÁT tegen traditionele Katholieken bevat, dan is het altijd goed voor barmhartige Rob. Deze Bijbellezingen zijn precies zo krankzinnig als collega Katharina Gabriels het afgelopen vrijdag nog schreef in haar artikel over Hoe de “deconstructie” van de postmodernisten onze samenleving langzaam doet imploderen:

De betekenis van een tekst, maar ook van een zichtbaar voorwerp, zoals een stoel, zit volgens het “traditionele Westerse” denken, in het voorwerp of de zin zelf. Maar Derrida stelt dat er geen intrinsieke betekenis bestaat, omdat er geen absolute waarheid is. In plaats daarvan krijgt een tekst of ding betekenis door middel van zijn verschil met andere teksten of dingen. Betekenis ontstaat wanneer een concept verschilt van andere concepten. Een stoel is alleen maar een stoel omdat er ook dingen zijn waarop je niet kunt zitten, zoals een wolk. Het geven van “betekenis door verschil” houdt nooit op: gezien er altijd nieuwe verschillen ontdekt kunnen worden. Daarom is de auteur van een tekst ook nooit de autoriteit over de betekenis ervan. Enkel de lezer kan betekenis geven aan een tekst, wat bij verschillende lezers tot een oneindig aantal varianten kan leiden.

En laat dit nou precies zijn hoe de zelfverklaarde theologen zoals Allaert en co in Mechelen-Brussel (én Leuven!) de Heilige Schrift lezen. Niet toevallig, dateert de opkomst van hun modernisme, de zestiger jaren, uit hetzelfde tijdperk van het ontstaan van massale opiumconsumptie?

Laten we tot slot echter alle theologische zotheden of kerkpolitieke venijnigheden achter ons laten en nu zonder vervormingen of verdraaiingen de Woorden van Onze-Lieve-Heer in ons hart koesteren. Woorden die bij de vastgestelde “tradihaat” wel bijzonder toepasselijk zijn:

[22] Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. [23] Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten. (Lucas 6,22-23)

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

15 thoughts on ““Barmhartigheid” is volgens zeemzoeterige predikanten als ‘diaken’ Rob Allaert te rijmen met “TRADIHAAT”

 1. Belgie moet de scheiding tussen kerk en staat, net als in Nederland, snel invoeren.
  Diakens die betaald worden, verkondigen het woord van de Politiek en niet het woord van God.
  De diaken is in dienst van het Bisdom, dus hier is sprake van een officiele vervolging van de traditionele Rooms Katholieken door het instituut de Rooms Katholieke kerk.
  De modernisten willlen, onder aanvoering van de Paus, blijkbaar een schisma forceren.

 2. Dries, mooi artikel. Ik ken Rob Allaert alleen van FB. Soms zijn de overwegingen goed en soms heel verwarrend. Na het lezen van uw commentaar begin ik het een beetje te begrijpen. Het maakt me triest te moeten vaststellen hoe groot de verdeeldheid in onze Katholieke Kerk wel is. Veel meningen en niemand die weet hoe het verder moet. Uiteindelijk leer ik de “Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen ” kennen. Ja, Jezus komt ons in deze verwarde tijden tegemoet. Jezus zegt zelf, mijn Kerk is ziek.

 3. Ik ben helemaal geen traditionalist en ga elke week naar een “gewone” zondagsmis met handcommunie en tweejaarlijkse collectieve “biechtviering”. Toch vind ik, dat de officiële Kerk wel heel arrogant omgaat met traditiegetrouwe gelovigen. Misschien zouden ze beter zelf in eigen boezem kijken en zich afvragen hoe relevant hun feel-good Kerk nog is. Zoals traditionalisten in de praktijk aantonen, hebben gelovigen behoefte aan een Kerk met inhoud, een sterke gemeenschap en warme gezinnen. Met andere woorden, geen vrijblijvende rent-a-priest, dienst of ditto spektakel-Kerk met afgezaagde Taizé-liedjes. Men herkent een boom aan zijn vruchten: hoeveel volledige gezinnen gaan nog naar de feel-good Kerk en hoeveel roepingen inspireert ze nog? De reden dat er zoveel foto’s van Diaken Allaert online staan kan, is misschien dat hij amper nog collega’s heeft?

 4. Typisch, dat Allaert traditionele katholieken farizeïsch noemt met betrekking tot de liturgie. Zo openbaart zich, net zoals bij alle V.II katholieken, zijn onbegrip. Treurig eigenlijk. Zijn visie is feitelijk protestants. Als je maar een persoonlijke relatie met de Heere Jeezes hebt is de liturgie verre van belangrijk. Hoe ver kan een mens afgedwaald zijn van alles wat katholiek is. Als je vanuit het protestantisme de weg naar de Kerk gevonden hebt, blijf dan niet stil staan Rob: open de deur van de traditie en verwonder u over haar eeuwige schoonheid. Als er dan iets begint te kriebelen in relatie tot de Kerk van na Vaticanum.II, zit je goed.
  Ik ben zelf zeker geen “pilaarbijter” en ga evenals Katharina ook elke week naar een “gewone” misviering, maar sinds ik ben beginnen lezen over de traditie groeit mijn genegenheid in die richting. Dat kan ook niet anders volgens mij omdat de traditie klaar en duidelijk is, wat van de Kerk van na V.II. moeilijk te zeggen is. Vooral van vrolijke Frans I, die er de vaandeldrager van lijkt te zijn.

 5. Ik ken de een noch de ander persoonlijk. De Tridentijnse ritus ken ik evenmin uit ervaring.
  Eén ding weet ik wel: als communicatiemedewerker van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen zou deze meneer beter moeten weten. Als zijn waardigheid als diaken erin bestaat om de draak te steken met wat tot Woodstock altijd en overal werd geloofd en gevierd, dan is er iets goed mis. In het bashen van geloofsgenoten kun je Jezus niet dienen en zul je Hem ook niet vinden/behouden, Rob.
  Dat is nogal UNHOLY, maar ik weet niet of dát nummer ook op je KISS-album staat.

 6. ☩JMJ☩

  Ik wijs de humanistische ritus van Paulus VI en Bugnini af, en ben militant proponent voor de Katholieke Misritus; ook ben ik tegen het Delammenaisiaans liberaalkatholicisme van de Vaticanum II-revolutie; maar de FSSPX is gebouwd op een objectief schismatieke denk-en-handelwijze, gezien zij bestaat als een soort van autocefale kerk. Ik verwerp dat en blijf daar dus weg.

  Dat gezegd hebbende, is het duidelijk dat deze Rob Allaert niet dat schismatiek karakter aan het viseren is, maar dat hij aan het spotten is met de Katholieke Misritus, bepaalde pre-conciliaire waarheden en elementen van fatsoenlijker leven, waar er onder het FSSPX-volk aan vastgehouden wordt. Hij spot dus niet alleen met de FSSPX, maar ook met diegenen die met hun twee voeten binnen de kerkelijke structuren blijven zonder te apostasiëren door de door God gevloekte wierrookkorrel te branden op het altaar van de humanismus, waar Allaert zijn dienstbaarheid aan geeft.

  De praktiserende Katholieke jeugd is meer en meer zich aan het scharen rondom de traditionele Katholieke cultus van hun voorvaderen, en groeit zodus gradueel als de bestendige kern waaraan de toekomst van de Kerk vasthangt. Ik kan niet nalaten uit te drukken hoe komisch het is wanneer verwijfde, oude hippies – die te graag in de spiegel zien – er bij mij, die nog geen dertig jaar oud ben, proberen op te hameren dat ik “mee moet met de tijd”. In hun gedrogeerde soixantehuitard-mentaliteit is het natuurlijk altijd 1968!

  Aan de Eerwaarde Diaken dus deze boodschap: Mijn generatie zal aan de Kerk haar harnas en wapenrusting teruggeven, en wij zullen haar wederom omringen met gepantserde bastions, na dat wij alle sodomieten en pedo-satanisten uit de clerus geworpen zullen hebben. Lid van de clerus zijn en tegelijkertijd de strandjeannette uithangen op Facebook zal tot de geschiedenisboeken verbannen worden. Weet dat u tot een verdwijnende generatie behoort, en dat uw geestelijke erfenis met u zal wegzinken.

  ☩Viva Cristo Rey!☩ Ave Maria!☩

  1. Beste Benjamin,
   Mijn levensloop is veel langer dan de uwe, met alle eerbied voor de uwe.
   Voor wat de FSSPX betreft kan er heel veel geschreven worden, maar dat zou hier niet gepast zijn. Echter is het u vrij om de zaken te ontleden en te beoordelen, zoals het ook hoort. Ik zou dit alleen willen aanhalen als het hier toepasselijk zou zijn:
   Mar 9:38 (9-37) Johannes zeide tot Hem: Meester, we hebben iemand, die ons niet volgt, duivels zien uitdrijven in uw Naam; we hebben het hem verboden, omdat hij zich niet bij ons aansluit.
   Mar 9:39 (9-38) Maar Jezus sprak: Verbiedt het hem niet; want er is niemand, die een wonder verricht in mijn Naam, en onmiddellijk daarop Mij kan honen.
   Mar 9:40 (9-39) Wie niet tegen ons is, hij is voor ons.
   Krachten die in dezelfde richting ijveren mogen dus niet worden uitgesloten van het einddoel.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Peter: “Mijn levensloop is veel langer dan de uwe, met alle eerbied voor de uwe.”

    Voor alle duidelijkheid; het is niet dat ik ouderdom disrespecteer. Normaal gesproken moet de jeugd gezeten zijn aan de voeten van de witharige ouderlingen om van hen de wijsheid te leren. Ik had het echter specifiek over die verbasterde popkultur-opa’s die misbruik maken van hun grijze haren om met een valse schijn van autoriteit hun ongebreidelde dwaasheid bij de jonge generaties in te lepelen.

    Op Smoelenboek en Kwetter hebben zij, onder de supervisie van Yid Suikerberg, een nieuw platform gevonden om hun laatste elan van demoraliserende propaganda bot te vieren vooraleer binnenkort de extinctie in te gaan.

 7. Facebook of zoals er iemand deze benaamd “smoelenboek”, evenals twitter (belachelijke namen, maar ja, hoe belachelijker des te meer succes het heeft) is een regelrechte vuilnisbak van de ontaarde maatschappij. Het mag mij gestolen worden. Ik ga zeker niet op dit stort. Dit instrument van spionage is ontwikkeld om juist uw intiemste gedachten te kennen, daar iedereen er alles op zet, zelfs de diepste verlangens. Echte rottigheden die daar op komen worden niet gecensureerd.
  Het is algemeen gekend dat we niet met rozenblaadjes zullen verwelkomt worden, en wellicht de pispaal zijn van deze vrijzinnige kerk en maatschappij. Roem en aanzien op deze aarde is uit den boze.
  Laten we zoals Dries het op het eind van dit artikel aanhaalt, dan voortdurend de zaligspreking die hierboven in acht nemen en stap voor stap iedere dag aan de eindoverwinning van het Onbevlekt Hart van Maria werken.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 8. Eens met Benjamin dat de traditionele ritus jonge mensen meer aanspreekt. Ik kreeg mijn kinderen niet mee naar de moderne kerk met Huub Oosterhuisgekweel. Ze voelen gewoon dat ” het” daar niet is. En onder ” het” versta ik : het sacrale, de eerbied, de stilte, het knielen tijdens de consecratie, de communie geknield op de tong ontvangen . Vooral dat laatste voegt meer eerbied toe. Het is toch niet niks om Christus te ontvangen ! Het is geen stukkie brood !! Vooral toen ik las dat de Vrijmetselarij achter de zogenaamde ” frisse ” ( ahum) wind in de kerk zat ,zijn mij de ogen open gegaan. Vaticanum II heeft mij jaren de kerk uitgedreven. Heb Goddank een kerk gevonden die traditioneel genoemd wordt en ga graag heen : kinderen ook . Die voelen ook wel dat dit echt is en niet geforceerd.

 9. … Dank voor dit zeer informatieve artikel.
  … R. Allaert moet eens ophouden met pogingen om in de kijker te lopen, en ophouden met neer te kijken op gelovigen die hem niet aanstaan.

 10. Al die foto’s van zichzelf, wat een ijdeltuit zeg! En zie ik dat goed? Een diaken die met een kazuifel i.p.v. een dalmatiek rondfladdert en er dan ook nog een foto van op het smoelenboek zet? Je moet maar durven! Goe bezig Allaert…zweef maar verder.

 11. Stel voor om de Allaert kwestie om te draaien. Zijn obsessies zijn geboren in angst en vrees voor de NOM neergang en zijn eigen toekomst, tegenover de opkomst van de Traditie waar geen plek voor hem is ingeruimd.
  1. De anti-traditionele hetze komt niet uit de lucht vallen. Uit angst geboren, hebben de V2 bisschoppen al jaren terug er alles aan gedaan om de gelovigen wijs te maken dat burgers de priesters zouden moeten gaan vervangen, bij gebrek aan roepingen. Dus moesten parochies “pastoraal werkers” in dienst nemen. Zij moesten ook ” communie diensten ” op touw zetten, (dus zonder Consecratie) terwijl er priesters beschikbaar waren. Zelfs meegemaakt dat de priester toekeek. Met alle macht moest de Kerk protestantiseren. Toen bleek ook dat iedere pastoraal werker de parochie ongeveer 100.000 gulden kostte. Vermoedelijk verdient deze Allaert charlatan nog meer, of althans datzelfde bedrag in Euro’s.
  2. Met de onverwachte, maar hemels aangestuurde komst van velerlei traditionele priesterbroederschappen, met name in Frankrijk, blijkt de protestantisering niet door te zetten. Integendeel, het zijn de traditionelen die langzaam maar zeker, aan de basis de kar trekken. Die priesterbroederschappen tellen elk ongeveer gemiddeld 50% seminaristen van hun priesterbestand. Zij openen nieuwe seminaries wereldwijd, heropenen gesloten kerken, of kopen kerken van protestanten. Van hogerhand in de NOM kerk, wordt getracht om die trend te keren. V2 bisschoppen treden niet zelf in de publieke arena, maar besteden de demolitie uit aan ingehuurde krachten, zoals Allaert, op kosten van de Belgische staat. Daar voldoende judeo-maçonniek krediet te vinden !
  3. Tenslotte, opvallend is de zeer grote verdeeldheid in eigen kerkelijke kring, de enorme richtingloosheid, te vergelijken met de protestante wereld. Dat blijkt ook op dit forum. Een overdaad aan onverschilligheid, onkennis en intellectuele luiheid, gevolg van het frequenteren van de NOM, met zelfs te bespeuren “après moi le déluge” sentimenten. Verder de NT fabeltjes lezers à la Luther, van onversneden philo-semieten die het V2 Concilie indertijd domineerden. Zij zijn er toen in geslaagd de Kerk van altijd te vernietigen, die van de H. Pius X, die van het Heilig Misoffer van altijd, die van het Traditionele missaal, te censureren, om te bouwen in philo-semitische richting met eliminatie van alle NT Farizeese teksten ; die van de heiligen en de martelaren, die van de Kerkvaders en vooral, die van Thomas en de Scholastiek.
  4. En tenslotte, zijn er de Gutmenschen die denken dat kerkvervolgingen tot het verleden behoren, en dat niet de Waarheid telt, maar het lief zijn, tolerantie à la Nostra Aetate ; “barmhartigheid” is het V2 sleutelwoord, misbruikt door de NOM clerus en de NOM gelovigen, zelfs tegenover vijandige geesten.
  Allemaal koren op de molen van de clerici kerkvernietigers, van de laagste tot en met de hoogste hiërarchische niveaus. Het meest gehoorde argument tegen de Traditie is, dat Christus ook geen Latijn sprak, noch het Gregoriaans kende.
  5. Maar daartegenover staat een totaal andere kerkelijke wereld, niet te vergelijken met de NOM wereld. Die van de Traditie, bestaande uit opgewekte, zelfverzekerde priesters met een onaangetaste autoriteit, standaard biechthorend, voor en na de Heilige Mis. Zij worden als vanzelfsprekend gevolgd door een hechte, trouwe aanhang gelovigen, groot of klein in omvang, afhankelijk van de parochie. De groep kent geen twijfels. Zij draagt de priesters op handen. Hun onbezorgde zekerheid straalt er van af. De onderlinge hechtheid en de algemene opgewektheid, zijn voor nieuwkomers een nieuw, opvallend verschijnsel. Traditionele gelovigen hebben een ongebroken vertrouwen in de toekomt ; deze ligt in Gods handen. De kerkelijke crisis gaat aan hun directe omgeving voorbij. Bij sporadische ontmoetingen met seminaristen valt op de ongedwongen vrolijkheid, en vooral de onbezorgdheid. Godsvertrouwen doordesemt de traditionele parochies. Situaties zoals die met diaken Allaert zijn in de Traditionele kerkelijke wereld ondenkbaar.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.