De ultieme politieke oorzaak van de islamisering van Europa: het Coudenhove-Kalergi-Plan

“EUSSR”

Is Coudenhove-Kalergi werkelijk de inspirator van onze politieke elites? Daarover kan men oneindig speculeren, maar eigenlijk leidt het geen twijfel dat onze Europese politici net zó cynisch zijn als zelfvernietigende “plan”? “Christelijk”, “mannelijk”en “blank”, zijn de drie elementen die het meest onder de verdrukking komen van de politieke correctheid.

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken, is een verheven taak voor ons allen.”

Max Warburg was het hoofd van de Duitse geheime dienst tijdens WO I. Daarom werd hij door professor Antony Sutton, een onderzoeker aan Stanford, geïdentificeerd als een van diegenen die de Bolsjewieken had voorzien van financiële steun. Suttons onderzoek in de archieven van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken laat eveneens zien dat Max Warburg in 1916 een uitgeverij voor de Bolsjewiek Lenin oprichtte. De Keizer die in ballingschap in Nederland verbleef, liet zich in een interview aan de Chicago Tribune in 1922 ontvallen dat hij op advies van invloedrijke bankdirecteurs – daarmee doelde hij op Warburg – Lenin en zijn gevolg vrije doorgang verschafte van Duitsland naar Rusland. Trotski werd eveneens toegestaan om van de VS naar Rusland te reizen, ondanks dat hij voor korte tijd werd ingesloten in Nova Scotia in Canada als een mogelijke vijandige spion.

De “Raad van Europa” en het Coudenhove-Kalergi-Plan vormden de basis voor latere organisaties – zoals de invloedrijke denktank Bilderberg – die een Verenigd Europa promoten als voorbode van een Wereldregering. In zulke organisaties vinden we veelal plutocraten zoals de Rothschilds, Wallenberg en anderen terug. Zij wensen geen spirituele en culturele vernieuwing van het Europese Avondland, maar een Verenigd Europa van de mammon. De internationale zwendelarij van deze ‘Wereldregeringsbeweging’ hangt nauw samen met de overname van de Russische regering door de Bolsjewieken in 1917 verpakt als een ‘revolutie van de arbeidersklasse’. Het duurde niet lang na de installatie van de Sovjet-regering, dat hun agent Trotski schreef in zijn werk ‘Bolsjewisme en Wereldvrede’:

“De taak van het proletariaat is het creëren van een Republikeinse Verenigde Staten van Europa, als het fundament voor een Verenigde Staten van de Wereld.”

In het boek ‘Een idee verovert de wereld’ door graaf (Richard Nicholaus) Coudenhove-Kalergi, dat een voorwoord van Winston Churchill heeft, wordt een licht geschenen op de ware doelen van diegenen die een supranationale Wereldregering promoten. Graaf Coudenhove-Kalergi vertelde hoe hij in 1922 de stichter werd van de Pan-Europese organisatie van waaruit de ‘Raad van Europa’ en latere ‘Europese Unie’ zich ontwikkelde. Deze internationale organisatie was, net zoals de ‘Verenigde Naties’ en de ‘Noord-Atlantische Verdragsorganisatie’, een opstap richting een Wereldregering. In zijn publicatie ‘Pan-Europa Verlag’ uit 1923 waarin hij zijn zaak voor een Pan-Europa verder verspreidde, stelde Coudenhove-Kalergi:

“In het begin van 1924 telefoneerde Baron Louis Rothschild dat een vriend van hem, Max Warburg, mijn boek had gelezen en mij wilde ontmoeten. Tot mijn grote verbazing had Warburg direct een donatie gedaan van 60.000 goudmark om de beweging de eerste 3 jaar vooruit te helpen. Max Warburg was een enthousiaste voorvechter van een Pan-Europa gedurende zijn gehele leven en we bleven goede vrienden tot hij in 1946 stierf. … Zijn bereidheid dit te steunen (de beweging) vanaf het begin heeft beslissend bijgedragen aan het daarop volgende succes ervan.”

In hetzelfde jaar dat hij Max Warburg ontmoette, schreef Coudenhove-Kalergi een pamflet onder de titel ‘Pacifisme’, dat later in het Pan-Europa Verlag opnieuw werd gepubliceerd onder de naam Praktischer Idealismus:

“De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag de dag zullen langzaam verdwijnen door het het verdwijnen van ruimte, tijd, en vooroordelen. Een Eur-Aziatisch-Negroïde ras van de toekomst, dat een voorkomen zal hebben als de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van volkeren vervangen door een diversiteit aan individuen.”

“In plaats van het Jodendom te vernietigen, heeft Europa tegen haar eigen wil in dit volk verfijnd en opgeleid tot een toekomstige leider-natie door dit kunstmatige selectie proces. Het is geen wonder dat dit volk, dat aan de Ghetto-gevangenis is ontsnapt, zichzelf tot de spirituele adel van Europa heeft ontwikkeld. Daarom heeft een nieuwe genadige voorzienigheid Europa voorzien met een nieuw ras van adel door de genade van geest. Dit gebeurde op het moment dat de Europese aristocratie viel, met dank aan de Joodse emancipatie.”

Het duurde niet lang nadat Coudenhove-Kalergi zijn eerste reis naar de VS maakte, dat Max Warburg zijn broers, de bekende “filantroop” Felix Warburg en de stichter van de Federal Reserve (FED) Paul Warburg, een toer door de VS van drie maanden lang voor hem regelde. In zijn boek schreef hij dat Max Warburg een financieel adviseur was voor de Duitse regering, die hij in 1917 succesvol overtuigde om Lenin en andere Bolsjewistische revolutionairen doorgang te verlenen naar Rusland, wat uiteindelijk resulteerde in de Bolsjewistische oktober revolutie.

Paul Warburg vertrok in 1902 naar de VS en werd daar partner binnen de bank Kuhn, Loeb & co. Hij trouwde met de dochter van Solomon Loeb en werd zwager van Jacob H. Schiff. Schiff was een van de grootste financiers van de Bolsjewieken in Rusland. In 1913 gaf een wetsontwerp gepromoot door Paul Warburg, de Federal Reserve (FED) de exclusieve macht van geld uitgave aan de Reserve banken als wel de macht om de rentes vast te zetten. Samen met het Goudstandaard-wetsontwerp van 1934, gaf dit wetsontwerp een kleine groep financiers de ongelimiteerde macht om valuta uit te breiden of in te perken – dus de macht om prijzen te heffen of te verlagen waarmee zij inflaties en depressies kunnen veroorzaken. Via deze weg werd de soevereine macht van de VS overgedragen aan deze monetaire dictators.

In een ander boek ‘Europa zoekt eenheid’ uit 1949 schreef Coudenhove-Kalergi:

“Het derde argument voor een onmiddellijke federalisering van Europa is haar economische situatie. Iedereen is het ermee eens dat niets sneller herstel zal promoten dan de adoptie van een Europese valuta.”

Uiteraard behandelde hij in zijn boek verder niet hoe Europa in de economische problemen was gekomen, noch wie daarvoor eigenlijk verantwoordelijk waren. Het mag duidelijk zijn dat supranationale regeringen, of dit nu op Europees of wereld niveau is, in de praktijk niet op veel steun van de bevolking konden rekenen. Haar problemen moesten aan het verstand voorbij gaan van diegenen die opgeroepen werden om te stemmen. Daarom werd de effectieve macht uitgeoefend door dominante financiële manipulators.

Graaf Coudenhove-Kalergi had met steun van de internationale financiële wereld een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van een supranationale macht. Hij was er duidelijk over dat wereldheerschappij door een groep van internationale financiers het enige doel was van diegenen die een wereldregering voorstaan en stonden!

“Eurabië”
Hoe onwaarschijnlijk cynisch dit kan worden, demonstreert een Duitse politica die zich openlijk verheugt over de aanstormende vervanging van blanke Europeanen:

Deze zelfhaat en doodsdrift is ook te vinden bij prominentere politici:
Angela Merkel, “de Waanzinnige”:

De video met Angela Merkel’s brengt haar nonchalante uitlatingen over veiligheid in Europa in beeld. De letterlijke vertaling van enkele van haar waanzinnige uitspraken:

“Tegen terroristisch gevaar moet men zich wapenen.

Maar bovendien is de Europese geschiedenis zo rijk aan dramatische en griezelige conflicten, dat we zeer voorzichtig moeten zijn om ons erover te beklagen wanneer elders iets ergs gebeurt.

We moeten trachten dat te bestrijden, maar we hebben überhaupt geen reden tot grotere hoogmoed.

Dat moet ik zeggen als Duitse Bondskanselier.”

Getekend: Dr. Angela Merkel, Bondskanselier
Maar ze wil meer. Ze wil de ondergang van Europa!

Nood aan Katholiek verzet!

Antonio Kardinaal Canizares, de Aartsbisschop van Valencia, noemde de vluchtelingencrisis een “invasie van immigranten” en omschreef het fenomeen als het “Paard van Troje”…
Spanje: Kardinaal veroorzaakt verontwaardiging

De aartsbisschop van Valencia, Antonio Kardinaal Canizares, veroorzaakte verontwaardiging op woensdag door te zeggen dat er een “invasie van immigranten” was die een “Trojaans paard” kon blijken te zijn. De burgemeester van Valencia, Joan Ribo, beschuldigde de Kardinaal ervan te behoren tot de “extreem-rechtse vleugel”. Wat hij zei was “ongelukkig en onversaagd” en in tegenspraak met “de geest en geschriften van Paus Franciscus”. [Deze uitspraken van Kardinaal Canizares gaan inderdaad in tégen “de geest en de geschriften van de huidige Paus”, maar gaan hoegenaamd niet in tegen de Leer van de Kerk!] De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, bekritiseerde ook de verklaringen: de pleidooien van de kardinaal waren “duidelijk racistisch’. Ze eist het ontslag van de aartsbisschop.

Bron: Radio Vaticana

Richard Nicolaus Graaf van Coudenhove-Kalergi en de Europese Unie

Enkele uitspraken van de Graaf:

“Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen
Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von
Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasischnegroide
Zukunftsrasse
, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die

Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten
ersetzen.”

“De mens van de verre toekomst zal een hybride zijn. De huidige
rassen en kasten zullen het slachtoffer worden van de toenemende
overstijging van ruimte, tijd en vooroordelen. Het euro-aziatische
negroide toekomstras, uiterlijk vergelijkbaar met het Oud-Egyptische,
zal de verscheidenheid van de volkeren vervangen door een verscheidenheid
van persoonlijkheden.”
Uit ‘Adel‘ p. 17

“Hier wächst die Gemeinschaft zwischen Lenin, dem Mann aus ländlichem
Kleinadel, und Trotzki, dem jüdischen Literaten, zum Symbol.”
“Hier groeit de gemeenschap tussen Lenin, de man uit de kleine landadel,
en Trotski, de Joodse literator, tot symbool.”
Uit ‘Adel‘ p. 36

“Eine geistig-urbane Herrenrasse ist in Bildung.”
“Een geestelijk-urbaan herenras is in opbouw.”
Uit ‘Adel‘ p. 40

“So hat das geistige Herrenvolk der Juden unter Zügen
des Sklavenmenschen zu leiden.”

“Zo heeft het geestelijke herenvolk van de joden onder de slagen
van de slavenmensen te lijden.”
Uit ‘Adel‘ p. 42

“Der Sozialismus, der mit der Abschaffung des Adels, mit der
Nivellierung der Menschheit begann, wird in der Züchtung des
Adels, in der Differenzierung der Menschheit gipfeln. Hier, in
der sozialen Eugenik, liegt seine höchste historische Mission,
die er heute noch nicht erkennt: aus ungerechter Ungleichheit
über Gleichheit zu gerechter Ungleichheit zu führen, über
die Trümmer aller Pseudo-Aristokratie zu echtem, neuem Adel.”

“Het Socialisme, dat met de afschaffing van de adel, waardoor
de nivellering van de mensheid begon, zal met het kweken van de
adel, culmineren in de differentiatie van de mensheid. Hier, in
de sociale eugenetica, ligt zijn hoogste historische missie,
die vandaag nog steeds niet onderkend wordt: uit onrechtvaardige
ongelijkheid, over gelijkheid, naar rechtvaardige ongelijkheid te
leiden en dat op de puinhopen van alle pseudo-aristocratie naar
echte, nieuwe adel.”
Uit ‘Adel‘ p. 44

Link naar ‘Adel‘ van Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi:
http://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/coudenhove_adel.pdf
Coudenhove-Kalergi, die doordrongen was door het gedachtegoed van Nietzsche, blijkt nog krankzinniger dan Nietzsche.
Nochtans is Coudenhove-Kalergi de allereerste winnaar van de befaamde ‘Karlspreis’:
Deze ‘Karlspreis’ predendeert trouwens “Christelijk” te zijn:

De directie van het „genootschap voor de toekenning van de Internationale Karelsprijs Aken” kiest de winnaar. Uit hoofde van hun functie behoren de burgemeester, de domproost en de rector van de RWTH Aken tot dit orgaan. Hierbij komen zes gekozen en vier door de fracties van de stadsraad afgevaardigde leden. De raad kiest daarnaast ook nog twee zogenaamde „wereldburgers”, die zich voor Europa inzetten, maar niet uit Aken komen. Twee bijkomende leden vertegenwoordigen de Stichting Karelsprijs.

Wie zijn die bijkomende leden dan?
…Het wordt nog hallucinanter:
Patronen van der Stichting Internationaler Karelsprijs Aken:

Z.M. Koning der Belgen Philippe
Z.M. Koning Felipe VI van Spanje
Z.K.H. Groothertog Henri van Luxemburg
Z.E. dr. Heinz Fischer, Bondspresident van de Republiek Oostenrijk
Joachim Gauck, Bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland

Vanzelfsprekend won Van Rompuy de ‘Karlspreis’ en daarboven ook nog de European Prize Coudenhove-Kalergi 2012 “Peace and the European idea”

Citaat van Herman Van Rompuy gepubliceerd op de website van de Europese Commissie

“Count Coudenhove-Kalergi is a familiar figure for me, or should I say a familiar face. I was first introduced to his thinking when a fellow student in Leuven devoted her thesis to his works. And today, every morning, I enter the building of the European Council and I pass along a gallery of portraits, and it opens with a portrait of the very first winner of the Karlspreis, Richard Coudenhove-Kalergi.”

Van Rompuy bekent, dat hij Coudenhove-Kalergi kent vanuit zijn studententijd in Leuven. Eén van zijn medestudenten maakte een thesis over de graaf.

Blijkbaar hangt er ook nog een portret van Coudenhove-Kalergi in het gebouw van de Europese Raad.

Waarom?

Van Rompuy geeft ons het antwoord:

“Nor did he see Europe’s political journey, from a market and a trade bloc to a full-blown political entity with its own Parliament, its own currency, its own flag, a common foreign policy. And even its own unofficial capital, Brussels, a choice he had remarkably foreseen already in 1934!”

Zowel de vlag en het volkslied van de Europese Unie kwamen er op voorstel van Coudenhove-Kalergi.

Nu blijkt zelfs dat Coudenhove-Kalergi al in 1934 Brussel voorstelde als de hoofdstad van Europa.

Waarom kan een racistische graaf dit er allemaal doordrukken?

Coudenhove-Kalergi was duidelijk een communist en haatte het Christendom.

En toch is deze heiden, zoals hij zichzelf omschrijft, het toonbeeld van de Europese ‘christendemocratie’.

Kerkleiders, al dan niet een schort dragend, maar sowieso door de vrijmetselarij geïnfiltreerd, zijn hier medeplichtig.

Het klinkt surrealistisch, maar desalniettemin wordt het helemaal duidelijk dat Europa door een satanische sekte wordt bestuurd.

Herman Van Rompuy in 2012 met Josef Höchtl, die de voorzitter van de Coudenhove-Kalergi Vereniging vertegenwoordigt

Angela Merkel in 2010 met haar Kalergi-prijs, samen met Josef Höchtl en Prins Nikolaus von Liechtenstein

De racistische ideeën van Richard Nicolaus Graaf van Coudenhove-Kalergi, de fascistische Paneuropese Unie, de Europese Unie als de nieuwe Sovjet Unie (“EUSSR”), de massa-immigratie als een omgekeerde vorm van ‘eugenetica’, de zelfvernietiging van de Katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie en de bijgevolg de vernietiging van het Christendom in Europa, Fatima en de mislukking van het Europese Utopia:

De verraders van de Europese Volkeren:

2015 – Timothy Garton Ash
2016 – Paus Franciscus (!)
2015 – Martin Schulz
2014 – Herman Van Rompuy
2013 – Dalia Grybauskaitė
2012 – Wolfgang Schäuble
2011 – Jean-Claude Trichet
2010 – Donald Tusk
2009 – Andrea Riccardi van de Sint-Egidiusgemeenschap
2008 – Angela Merkel
2007 – Javier Solana
2006 – Jean-Claude Juncker
2005 – Carlo Azeglio Ciampi
2004 – Pat Cox
2004 – Buitengewone toekenning aan Paus Johannes Paulus II (!)
2003 – Valéry Giscard d’Estaing
2002 – de euro
2001 – György Konrád
2000 – Bill Clinton
1999 – Tony Blair
1998 – Bronislaw Geremek
1997 – Roman Herzog
1996 – Koningin Beatrix
1995 – Franz Vranitzky
1994 – Gro Harlem Brundtland
1993 – Felipe González Márquez
1992 – Jacques Delors
1991 – Václav Havel
1990 – Gyula Horn
1989 – Frère Roger Schutz, Communauté de Taizé
1988 – François Mitterrand en Helmut Kohl
1987 – Henry Kissinger
1986 – Het volk van Luxemburg
1984 – Karl Carstens
1982 – De Spaanse koning Juan Carlos I
1981 – Simone Veil
1979 – Emilio Colombo
1978 – Konstantinos Karamanlis
1977 – Walter Scheel
1976 – Leo Tindemans
1973 – Salvador de Madariaga
1972 – Roy Jenkins
1970 – François Seydoux de Clausonne
1969 – Commissie van de EEG
1967 – Joseph Luns
1966 – Jens Otto Krag
1964 – Antonio Segni
1963 – Edward Heath
1961 – Walter Hallstein
1960 – Joseph Bech
1959 – George Marshall
1958 – Robert Schuman
1957 – Paul-Henri Spaak
1956 – Winston Churchill
1954 – Konrad Adenauer
1953 – Jean Monnet
1952 – Alcide De Gasperi
1951 – Hendrik Brugmans
1950 – Richard Nikolaus, Graaf van Coudenhove-Kalergi

Allen ‘bekroond’ met de Internationale Karelsprijs in Aken!

Nu mag je dat lijstje nagaan en iedereen in dat lijstje is ofwel:

(1) Een NAVO-bloedhond die diensten geleverd heeft in het starten en onderhouden van de Koude Oorlog, ofwel,
(2) communist, ofwel,
(3) met een politieke carrière gefinancierd door de CIA, met een duister verleden dat geheim gehouden wordt door de CIA, en die daarom doen wat de CIA hen opdraagt, anders wordt hun geheim gelekt. Ze voldoen aan de “cosmetische vereisten” van de CIA: zien er goed uit (mooi gekleed, veel make-up), gepolijste woorden (praten te veel, maar geen inhoud, maar het klinkt goed), populistisch, en jong. En een razendsnelle carrière, die hen in geen tijd tot de top-job promoveert.

(4) Ofwel een combinatie van de drie.

Helemaal aan het begin van dit artikel worden de gebroeders Warburg naast elkaar geplaatst:

1/ Max Warburg – directeur van de bank M.M. Warburg (New York) en ook adviseur van Kaiser Wilhelm II. Terwijl Rothschild adviseur van de Engelse monarch was en mede-eigenaar van de Nationale Banken in de landen die uit het Congres van Wenen ontstaan zijn.

2/ Paul Warburg – directeur van de bank Kuhn, Loeb & Co. in New York, (financiers van Lenin en Hitler).

Paul was getrouwd met de dochter van Solomon Loeb. Hun zoon, James was adviseur van Frederick Delano Roosevelt – en allen onderling getrouwd.

President Roosevelt was met een Delano getrouwd. De Delanos waren bankiers en spoorweg magnaten. Afkomstig uit Delft, Nederland waar ze vroom naar de Waalse Kerk gingen, maar eenmaal in de VS pas tot prominentie gerezen in de tweede helft van de 19de E. met de manipulaties van spoorweg aandelen. De Roosevelts zelf waren veel vroeger invloedrijk in politiek en de haute finance.

3/ Felix Warburg heeft President Wilson overtuigd de Federal Reserve op te richten.

Felix Warburg was met de dochter van financiële oligarch Jacob Schiff getrouwd die de Japanse keizer leningen gegeven heeft om Rusland aan te vallen, (en Pearl Harbour) (President Roosevelt kreeg nog advies van Paus Warburg – dit verband is essentieel om te begrijpen waarom de waarschuwingen dat de Japanse Zeemacht ging aanvallen genegeerd zijn).

De Warburgs hebben in de jaren 1990 hun banken met BNP Parisbas en het Zwitserse UBS samengevloeid. En dat brengt ons bij de huidige financiële crisis.

Zoals gezegd was de zoon van Paul Warburg adviseur van VS president Frederick Delano Roosevelt. De president na Roosevelt was William Howard Taft, van de politiek enorm machtige familie-dynastie Taft. President Taft is opgevolgd door Woodrow Wilson.

Het was president Woodrow Wilson die het Federal Reserve Act ingevoerd heeft in 1913, op aandringen van o.a. de Warburgs, en heeft er hetzelfde jaar de Nobel Vredesprijs voor ontvangen. Maar tegen 1916 was hij in Europa oorlog aan het voeren, en later stond hij machteloos toe te kijken hoe Duitsland leeggeroofd werd in het Verdrag van Versailles. De stipulaties in het Verdrag van Versailles moedigde Japan ook aan in haar expansiepolitiek naar China, Korea, en Rusland. Zie hierboven dat Felix Warburg adviseur van de Japanse Keizer was.

Later zal Wilson beweren dat hij slecht advies ontvangen heeft in zijn ondertekenen van het Federal Reserve Act. De dom was dom eigenlijk. Het was reeds te laat toen hij besefte dat een nationale bank totale controle heeft over de expansie, contractie, inflatie en deflatie van geld in een land. Wanneer een nationale bank privé-eigendom – zoals alle nationale banken wereldwijd – hebben die privé-personen totale controle over het geld in een land, en kan er van democratie geen sprake zijn.

Idem ditto voor bijna elk ander land ter wereld waar de nationale banken door dezelfde families opgericht zijn.

Dit plaatst de wereldoorlogen ook in een ander daglicht:

Het was een oorlog tussen de gebroeders Warburg – of liever, alle drie de gebroeders hebben op een of andere manier, zowel de geallieerden alsook de asmogendheden in de wereldoorlogen gefinancierd.

Het valt ook op dat de Amerikaanse onafhankelijkheidsrevolutie niet had kunnen plaatsgrijpen zonder leningen van de Rothschilds. Dat Napoleon niet tot prominentie had kunnen rijzen zonder de Rothschilds. Hoe Wellington op zijn beurt Napoleon niet had kunnen verslaan zonder geld van de Rothschilds. Hoe de ene Warburg voor een (Duits) leger betaald had dat de Europese legers in de Eerste Wereldoorlog totaal van de kaart geveegd had, zonder dat er een schot in Duitsland gelost was, totdat de andere Warburg met een Amerikaans leger het Duitse van de kaart komt vegen. Hoe Hitler en de Bolsjewieken niet tot prominentie hadden kunnen rijzen zonder geld van dezelfde Warburg, die de Amerikanen nog betaald had, de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog te verslaan, en een paar jaar later opnieuw voor de vernietiging van Duitsland betaald heeft. Hoe Japan nog steeds de achterlijke middeleeuwse maatschappij zou hebben zonder geld van de Rothschilds en de Warburgs. Hoe de Warburgs voor een atoombom betaald hebben, om Japan weer te verslaan.

Het lijkt verwarrend maar het principe is simpel; bouw het ene land op totdat ze machtig genoeg zijn het andere land te vernietigen. Ga het andere land helpen het eerste vernietigen, en dan kan je van de overwinnaar eisen dat je er een nationale bank opricht – en zo controle over dat land wint. En doe hetzelfde in het overwonnen land. En doe zo door, totdat – zoals we vandaag zien – de nationale banken wereldwijd eigendom zijn van meer dan 20 personen.

Wie is wie eigenlijk?

Welke familie precies welke aandelen hebben in de Federal Reserve of banken of Fortune 500 bedrijven voor dat part, is groot geheim. Vele onderzoeksjournalisten zien hun aanvraag onder het “Freedom of Information Act” geblokkeerd op gronden van “National Security”.

Maar insiders beweren dat 80% van de Federal Reserve eigendom is van 8 families: 1/ Goldman Sachs, 2/ Rockefellers, 3/ Lehman en Loebs (New York), 4/ Rothschilds van Parijs, 5/ Rothschilds van Londen, 6/ Warburgs van Hamburg (en Amstserdam), 7/ Lazards van Parijs, 8/ Israel Moses Seif van Rome.

Afhankelijk van de bron zal je ook andere families vinden die grote aandelen in de Fed bezitten, o.a. de Morgans, de Schiffs, en de Stillmans (Citigroup), maar via huwelijken zijn ze toch allemaal familie van elkaar.

Voor de duidelijkheid moeten we hier ook vermelden dat het de individuele erfgenamen in de families zijn die de aandelen in de Fed bezitten, en niet de banken (of rechtspersonen) die hun naam dragen.

We moeten hier ook bijvoegen dat de aandelen van bedrijven die op de beurs verhandeld worden maar een klein deel uitmaken van het totaal aantal aandelen.

Men aanvaardt in het algemeen dat slechts 20% van de aandelen in de grootste bedrijven op de beurs verhandeld worden (de ‘Free-Float Stock’), de rest (80%) is privé-bezit van een klein dozijn oligarchen die persoonlijk die aandelen bezitten en deze worden niet verhandeld. (‘Restricted Stock’)

Of het een 20/80% verdeling is tussen de Free-Float en de Restricted zal van het individuele geval afhangen. Het zal wel iets meer of minder zijn, maar zoals gezegd; de eigendomstitel en waarde van de Restricted Stock is het allergrootste geheim.

Handelaren in ideeën

Ook al weten we niet wat er achter gesloten deuren besproken wordt, dezelfde thema’s komen steeds weer terug.

We hebben reeds het geld en macht besproken dat je met oorlog kan verkrijgen, maar een derde is het invoeren van ideeën.

Hierboven benoemden we Felix Warburg tussen aanhalingstekens als “filantroop”, dit is natuurlijk volkomen ironisch:

Als je het ontketenen van wereldoorlogen, de aanbouw van het eerste joodse settlement in het Palestijns Mandaat als filantropisch beschouwd kan je hem zo noemen, of het oprichten van het Warburg Instituut in Londen, met nauwe banden met de Bloomsbury Group, dat liberale ideeën over communisme, (ze hebben Karl Marx een paar ideeën gegeven), feminisme (Virginia Woolf), economie (John Maynard Keynes), wetenschap (de Darwin en Huxley clans), humanisme (E.M. Forster), homoseksualiteit (E.M.Forster) en velen meer, die ook allen met elkaar getrouwd zijn – en met elkaar in bed gelegen hebben – mannen met mannen en vrouwen met vrouwen met alles er tussen in.

Maar door zijn steun aan het Bloomsbury instituut was Felix Warburg ook een handelaar in ideeën; communisme, doodstraf, zelfmoord, druggebruik, homoseksualiteit, euthanasie, etc. etc.

Je ziet hoe deze financiële oligarchen en vooral hun klein- en achterkleinkinderen vandaag allen schrijvers, en journalisten zijn, hoe ze naast controle over het geld ook controle over ideeën hebben. Dit is in de jaren 1930 gestart met het opkopen van kranten, tijdschriften, en Hollywood door dezelfde families. Zo is Condé Nast een Warburg operatie.

Doorheen de 20ste Eeuw is hun macht gestegen – met het afschaffen van de Goud Standaard en Bretton Woods. Met de financiële crisis is hun macht over de overheden der aarde gestegen. De overheden en politieke leiders hebben hun land kapot geleend om de banken te redden.

De banken lenen bij de nationale banken om andere banken te redden, bv. de Duitse banken die Griekse banken redden. Maar al die banken zijn eigendom van dezelfde families, dus lenen ze geld aan zichzelf. Maar overheden hebben zich garant geplaatst voor de leningen – het is te zeggen – via besparingen en belastingen neemt de overheid het geld van de burger af en geeft het belastinggeld aan de banken om de regeringsleningen te betalen.

Nu ze absolute macht over al het geld hebben, gaan ze hun ideeën ten uitvoer brengen.

Dat is waar de huidige migrantencrisis binnen het plan van een pan-Europees ras, religie, en cultuur van de Coudenhove-Kalergi past.

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

34 thoughts on “De ultieme politieke oorzaak van de islamisering van Europa: het Coudenhove-Kalergi-Plan

 1. Goed uitgebreid artikel, Dries. In grote trekken was het mij reeds bekend, maar jij hebt vele aanvullingen erbij gevoegd, wat het heel interessant maakt.
  Dat de “democratie” slechts een holle ton is, een niets meer als een sprookjesachtige leugen, is mij bekend. Echter is mij tot op heden de vraag onbeantwoord gebleven, hoe men aan die gewetenloze politici geraakt, als was het maar door deze op de univs te gaan rekruteren. Hoe kan men in eer en geweten aan zulke misdaden deelnemen, ware het niet deels bewust, deels onbewust? Als je nu Van Rompey en Merkel etc… hun “hoogstaande” uitleg aanhoort, dan merk je toch onmiddellijk de grote leugens op. De overgrote meerderheid van de bevolking is niet in staat dit op te merken. Nu als het dan nog in staat zou zijn deze leugens op te merken, wat zou er tegen zo’n machtsapparaat te beginnen zijn?
  Indien zij willen, en dat is al voorzien, zijn al onze bezittingen, klein of groot, in gevaar en zullen deze ons afgenomen worden onder één of andere leugen. Privaatbezit zal niet meer kunnen bestaan, als men het plan van globalisering goed door heeft. Het wereld-communisme.

  1. ☩JMJ☩

   Gezien noch prinsen, noch presidenten, ons verdedigen, moet de bevolking zichzelf verdedigen door zich rondom een soort van aanvoerder te scharen die doordrongen is met de wijsheid van God en beschikt over de nodige vaardigheden en leiderskwaliteiten. Men zou daarmee niet de burgerlijke rechtsmacht usurperen of de regering vervangen, maar slechts de anarchische regeringloosheid en het gebrek aan verdedigingsmiddelen remediëren in de muil waarvan onze bevolking verzwolgen en opgeslokt wordt.

   De bevolking moet zichzelf verdedigen tegen haar tirannen, want zij maken haar kapot.

 2. Wat een te langdradig artikel, wel goed geschreven en laat zien dat de loge de nieuwe mens aan het maken is en dat betekent een gemengd ras van cultuur en godsdienst de tijd door zr Lucia omschreven en wat we kunnen lezen in het boek Openbaring 13 . Een generatie los van de ware God en aanbidden van allerlei afgoden de supermens die zelfs in staat zal zijn om de dood te overwinnen dat is zijn doel een nieuw ras zeer bangelijk!

 3. ☩JMJ☩

  De Joodse Jacques Attali, oorfluisteraar van Macron in Frankrijk, schreef in zijn boek over Siegmund Warburg dat de Joodse bankiersfamilies op quasi-dynastische wijze verbonden zijn in een netwerk, georganiseerd als een soort van “orde” met “woeste rituelen”. Hij had het over de satanische vrijmetselarij, de hedendaagse Albigenzen, Tempeliers, Gnostici en afgodendienaars, waarover ik reeds dikwijls bij de reacties op dit Forum schreef. Neen, het zijn volstrekt geen verzinsels. Is het soms toeval dat een figuur gelijk Etienne Davignon, die voorzitter geweest is van de Bilderberg vergaderingen, verschijnt in het dossier Dutroux? Is het toeval dat het boegbeeld van de atheïsten, Stephen Hawking, op het prostitutie-slaveneiland (Little St. James Island) van de Joodse Jeffrey Epstein gezeten heeft, waar er een heidense tempel staat met een afgodsbeeld van Minerva, de afgod van de Bohemian Club waar volk gelijk de Joodse Henry Kissinger vaste bezoekers zijn?

  Macron in Frankrijk heeft gewerkt bij de Rothschilds om geconditioneerd en voorbereid te worden op het presidentschap. Donald Trump werd decennia terug gekocht door de Rothschilds via hun knecht, Wilbur Ross, en werd eveneens voorbereid op het presidentschap, terwijl er subtiele aankondigingen via de televisie uitgezonden werden om de Amerikaanse bevolking bij suggestieve wijze te kneden voor een Trump-presidentschap. Hillary Clinton werd niettemin tijdens de presidentscampagne vorig jaar openlijk gesteund door Lynn Rothschild, hetgeen het typisch dubbelspel van de Rothschilds aantoont.

  In de negentiende eeuw werd de Belgische Staat gecreëerd door Nathan en James Rothschild doormiddel van het Dictaat van Calais, en de eerste Koning van die Staat, Leopold I, was bevriend met de Rothschilds en zelf een vrijmetselaar. Thierry Debels, in zijn Kroongeheimen, vernoemt zelfs een bewering dat hij in de 33ste graad zat, hetgeen, indien waar, betekent dat hij het satanisme van de loge in haar meest expliciete vorm omarmde.

  In onze donkere dagen komt het satanisme meer en meer naar buiten, en blijft het zich niet verstoppen achter de muren van haar onreine logetempels. De satanische ceremonie bij de Gotthard Tunnel vorig jaar is een voorbeeld. De koe-afgod van Kuttekoven is eveneens een voorbeeld.

  Wij hebben een militant Christelijke politieke volksbeweging nodig in ons land, met een godvrezend en competent leider, waardoor er een echte verzetsmacht van op de grond ontstaat in contradistinctie met systeempartijen zoals het Vlaams Belang, die aan de touwen van de Joodse poppenspelers vasthangen. Katholiek monarchisme (hetgeen niet synoniem is met leopoldisme) met de traditionele maatschappelijke principes van de Kerk in het vaandel.

 4. De duistere kanten van de realiteit uiteengezet, beste Dries, is nog kwalijker dan hier beschreven. Ook zijn de vermelde namen, leden van de machtigste joodse families. De overigen zijn naïeven en meelopers.
  Eeuwen terug leefden ze een vervuild joods bestaan, onder leiding van rabbijnen, in zelfgekozen getto’s, en bedreven daar hun zwarte handel. Soms onderbroken door uitgelokte wraakacties van de lokale bevolkingen, of stad of land uitgewezen door de lokale overheden, ter bescherming van de eigen bevolking tegen financiële uitbuiting, woeker en afpersing.
  Leerling van 2 joodse leermeesters, maakte Luther, vanaf 1517, een eind aan de joodse underdog positie, zelfs nog voor hij zichzelf ophing aan zijn hemelbed in februari 1546. Zijn revolutie van haat tegen het pausdom, tegen de katholieke Kerk en het Heilig Misoffer van altijd, plus de sacramenten, brak de Christelijke hegemonie in Europa. De sociale cohesie van Noord naar Zuid, ging voor altijd teloor. De katholieke Kerk kreeg lamme armen. Zij was en is het enige bastion ter wereld dat het vermetele, georganiseerde wereld jodendom kan weerstaan. Na Luther’s zelfmoord waren 2 eeuwen nodig om de geesten rijp te maken voor de Verlichtingsdenkers, die op hun beurt het vuur opstookten voor de Franse revolutie van 1789. Na het altaar, was nu de troon aan de beurt. Enkel de protestante meelopers vorsten konden hun huid redden. Het duurde nog iets meer dan een eeuw voordat ook de tronen in het oosten van Europa, werden vernietigd met de Russische revolutie van 1717.
  De Eerste wereldoorlog (’14-’18) was een joodse vrijmetselaar mise en scene, met als extra kers op de taart van het vergieten van Christelijke bloed, de toezegging aan de Londense baron Rothschild voor de stichting van de staat Israël.
  De klap op de vuurpijl, kwam echter in 1940, met Wereldoorlog 2. Deze was nodig om de Britse toezegging in daden om te zetten.
  Hier zijn twee punten van belang die hierboven niet vermeld staan. De financiering van Hitler’s opkomst en de joodse slachtoffer rol, beiden onmisbaar voor de rechtvaardiging van de verovering van Palestina, ter stichting van de joodse staat. De schrijver Sidney Warburg, van de bankiers familie, onthult dat in de jaren 1930, Hitler 32 miljoen dollar heeft ontvangen in drie gelijke porties. Dat bedrag komt overeen met een miljard dollar anno 2010. Zijn boek is in 1933, in Amsterdam uitgegeven, “De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme ; drie gesprekken met Hitler”. Dit boek is heruitgegeven door Elmar uitg., enkele jaren terug. Warburg handelde namens grote industriëlen en bankiers, waaronder de familie Rockefeller en een vertegenwoordiger van Shell, onder leiding van de directeur Deterding. Het doel was om Hitler aan de macht te brengen en Wereldoorlog 2 te ontketenen. Deze Deterding heeft later uit zijn persoonlijk vermogen, en omwille van zijn anti-communistische steun, nog 10 miljoen gulden geschonken.
  De familie Warburg ontkent het bestaan van Sidney, maar de historicus Sutton, wijst erop dat “Sidney grote kennis heeft van banken en dat twee Warburgs, Paul en Max Warburg, zitting hadden in het bestuur van de Duitse industriële gigant IG Farben”. De hoge nazi bestuurder en medewerker van Hitler, Franz von Papen, benadrukt in zijn memoires, dat Sidney Warburg’s boek het beste verslag is over, hoe de nazi’s plotseling aan geld kwamen voor Hitler’s opkomst begin jaren 1930, en de herbewapening van Duitsland. Volgens Sutton waren Amerikaanse bedrijven en banken daarbij betrokken.
  In de fase daarvoor, begin jaren 1920, viel Duitsland ten prooi aan een gigantische inflatie, gemanipuleerd door de Amerikaanse en Britse banken, en die de middenstand ruïneerde. Maar door de extreem gunstige wissel koers verhoudingen voor de dollar, konden Amerikaanse en Britse bedrijven en banken zich spotgoedkoop inkopen in het beste deel van het Duitse bedrijfsleven. Tot en met de Wereldoorlog 2 hebben Amerikaanse en Britse bedrijven en banken geld verdiend aan weerszijden van de frontlinie. Een voorbeeld is de levering aan Duitsland medio/eind jaren 1930, van 12.000 Rolls Royce vliegtuig motoren. Hoewel Hitler oorlog met het westen wilde voorkomen, werd die onvermijdelijk met het aantreden van Churchill op 10 mei 1940, aangestuurd door Roosevelt. Beiden staatsmannen waren joods en hoge vrijmetselaars. Zij forceerden de oorlog.
  Tweede punt, de joodse slachtoffer rol van de zionisten.
  Net zo min als feministen, vrouwen vertegenwoordigen, vertegenwoordigen zionisten niet, de joden. “Zionisme is onderdeel van een verreikend plan”, zei de Amerikaanse zionisten leider Louis Marshall, adviseur van het bankiershuis Kuhn Loeb in 1917. “Zionisme is een handig te gebruiken varken, waaraan een krachtig wapen opgehangen kan worden”. Het “verreikende plan” is het in slavernij brengen van de mensheid. In zijn boek, “Holocaust Victims Accuse” (1977, on line), de rabbijn Shonfeld noemt zionisten “oorlogsmisdadigers”, die zich meester maakten van het leiderschap over de joodse natie, die hun vertrouwen verraadde, en die na de oorlogstragedie, zich meester maakten van het morele kapitaal. Hoe meer joodse oorlogsslachtoffers, des te sterker het prestige voor Israël.
  De bekende joodse publicist Henry Makow vermeldt, — dat Rudolf Kastner, de zionisten leider in Hongarije, een deal maakte met Eichmann, om honderdduizenden joden naar concentratie kampen te sturen, uitgezonderd 1700 uitgekozen zionisten. Kastner handelde in overeenstemming met de Wereld Zionisten Organisatie. Om het schandaal te verbergen, werd Kastner vermoord in 1957.——
  Tenslotte, ter illustratie, de scheepsramp van de “Patria”. Het schip ontplofte voor de kust van Palestina, en maakte 252 slachtoffers. Het zionisten leger “Haganah” verklaarde dat de passagiers het schip opbliezen, om te protesteren tegen de Britse weigering, hen te laten debarkeren. Jaren later verklaarde de “Hanagah”, dat liever zij zelf het schip opbliezen, dan het schip naar Mauritius te laten varen. De vroegere Israëlische eerste minister Moshe Sharett, zei in 1958, tijdens een Patria herdenking : “Soms is het noodzakelijk om enkelen op te offeren, om velen te redden”. 252 slachtoffers die vertrouwen stelden in hun zionistische broeders. Joods leven blijkt voor hen van geen waarde, tenzij het zionisme gediend is. De “Synagoge van satan” (Ap. 2:9, 3:9), kent geen grens, noch limiet, om haar doel te bereiken. Het actuele “Groot Israël” (van Suez tot aan de Eufraat), is slechts een tussenstap, naar zionistische heerschappij over de mensheid, zoals de Brusselse EUSSR, een stap is naar de wereldregering. Beide constructies zijn kunstmatig, zonder vitaliteit. Zij gaan ten onder, zoals het joodse imperium van de Sovjet Unie uiteindelijk als vanzelf ten onder ging, en capituleerde voor de volken.

  1. Hoe is het mogelijk dat u de Gnostici schaart onder de satanische vrijmetselarij etc.! RKK zelf is een van de ergst satanische instellingen, duik in de geschiedenis wat ze allemaal niet hebben uitgevreten en hede ten dage nog. Van de Gnostici, zij die de INNERLIJKE KENNIS bezitten en wereldverzakend zijn zult u geen vuige spelletjes en indoctrinatie tegenkomen.

 5. ik begrijp de reactie van Jules van Rooyen niet. Er is nergens in de seculaire en kerkgeschiedenis nergens te lezen dat Luther zelfmoord zou gepleegd hebben. Ik volg te gangbare hypothese want meer is het niet dat hij aan hartfalen is gestorven beseffende wat hij teweeg had gebracht en zijn miserie is tot vandaag merkbaar!

  1. Luthers zelfmoord is al uitgebreid ter sprake gekomen in de afgelopen maanden, beste Willy, maar de katholieke webstek is een passerende trein, telkens opnieuw inhaken op vragen. Ik doe dat graag, en dit keer met nog meer aanwijzingen, want het vergaren van info houdt niet op !
   Bij het beoordelen van geschiedenis, vergeet niet dat geschiedenis het verhaal is van de overwinnaar. Diegene die de geschiedenis bepaalt, bepaalt het heden en de toekomst.
   Die wet geldt vooral voor de gegevens over Luther, een omstreden figuur, die het Pausdom haatte en, “prostitutie in gesloten huizen, moord, diefstal, en overspel, minder slecht vond dan het Heilig Misoffer van altijd”. Hij kwam tragisch aan zijn eind. Indien algemeen en officieel bekend, zou dit gegeven het gehele protestante bouwwerk omtrekken. Don Luigi Villa, de geheim agent van kardinaal Ottaviani (1890-1979), prefect van het Heilig Officie indertijd, en vertrouweling van de Heilige pater Pio, bevestigt Luther’s zelfmoord, “Karol Wojtila, Bienheureux ?…….Jamais!!, p. 127. Hij vermeldt de huisknecht Rudtfelt die Luther hangend aan een touw, ‘s ochtends vroeg gevonden heeft. Voorts de bekende Franse historicus, Ivan Gobry, wijst in zijn boek “Martin Luther”, op de zelfmoord, door ophanging aan zijn hemelbed, op 18 februari 1546. Verder de priester historicus, Dr. Majunke (eind 19de eeuw), die verwijst naar de knecht Rudtfelt, die vele jaren gezwegen heeft, maar uiteindelijk de stilte verbroken heeft voordat hijzelf ging hemelen, en verklaarde dat hij ‘s ochtends vroeg Luther gevonden heeft, “opgehangen aan zijn bed, gewurgd op een vreselijke manier”. Andere getuigen hebben het lijk van Luther gezien, en zij verklaarden dat Luther’s hoofd de kenmerken vertoonde van een gewurgde, “met een zwart verkleurd hoofd en uithangende tong”, (“La fin de Luther”, p. 31, 47, éd. Walzer, Paris, 1893).
   Tenslotte een eerdere getuigenis. Huisknecht Rudtfelt heeft na de zelfmoord in Fribourg-en-Brisgau een verklaring afgelegd en ondertekend. Deze verklaring is opgetekend door de pater Franciscaan Henri Sedulius, die er een boek over heeft geschreven, “Praescriptiones adversus haereses”, uitgegeven in Antwerpen, 1606. Deze pater Franciscaan was twee keer de overste provinciaal van zijn Orde, en gezant van de koning van Beieren, naar het Rome van Paus Paulus II.
   Hij verhaalt dat Luther, vlak voor zijn dood, in Eisleben, na een orgie, van tafel opstond, dronken, na een zwaar diner, in gezelschap van graaf Mansfeld, Dr. Jonas en Michel Coelius. een krijtje nam en schreef op de muur, “Oh Paus, gedurende mijn leven was ik voor jou de pest, dood, zal ik voor jou de dood zijn”.
   Vervolgens werd Luther stomdronken (accablé par l’ivresse) naar bed gebracht en zijn huisknecht en de anderen trokken zich terug. De volgende morgen vond Rudtfelt hem hangend aan zijn hemelbed. Hem werd door Luthers vrienden strikt zwijgen opgelegd, dat Rudtfelt veel later en uit wroeging, heeft doorbroken. (Mgr. Henri Delassus, “Les pourquoi de la Guerre Mondiale”, tome II, p. 360, éd. Desclée de Brouwer, Paris, 1920 ; herdruk door Editions Saint-Remi, Cadillac)

 6. Beste Jules,
  Ik heb een verzoek, je schrijft:
  “Voorts de bekende Franse historicus, Ivan Gobry, wijst in zijn boek “Martin Luther”, op de zelfmoord, door ophanging aan zijn hemelbed, op 18 februari 1546.”

  Dit boek van de filosoof Gobry uit 1991 is “nergens” meer te krijgen. Geen enkele Nederlandse bibliotheek heeft het, in Engeland alleen the British Library. Voor ik moeite doe om deze “bron” aan te vragen, zou ik graag met een citaat zien dat Gobry dit werkelijk beweert. Ik betwijfel vooralsnog zo’n stelingname. Ik zie wel dat een enkele site zulks beweert.

  La Table Ronde, die dit boek heeft uitgegeven, schrijft op haar site onder meer: “Ce portrait ne répond pas à un souci apologétique, ni ne découle d’un préjugé hostile ; il peint l’homme tel qu’il fut, à travers les témoignages de ses contemporains, y compris le sien”

  Hieruit begrijp ik dat Gobry mogelijk getuigenissen, zoals jij noemt, beschrijft. Dat is dan wel iets anders dan dat hij zulke getuigenissen zou onderschrijven of de conclusie zou trekken dat Luther zelfmoord zou hebben gepleegd.

  Dus graag een bewijs voor wat je beweert.

  1. Ben al langer op zoek naar het “Martin Luther” boek van de Franse historicus Yvan Gobry, beste Rinze, maar het is nergens meer te koop. Ik zoek op de tweede hands markt. Zoals reeds geschreven, ga ik ervan uit dat Gobry met dezelfde verwijzingen komt als door mij gebruikt. Dat vloeit ook voort uit het gestelde onder je alinea 3, “La Table Ronde, die dit boek heeft uitgegeven…………., enz”.
   Of Gobry ook de referte uit 1606, gevonden en gebruikt heeft weet ik niet. Mgr H. Delassus wijst erop dat Rudtfelts verklaring, gedeponeerd bij de autoriteiten in Fribourg-e- Brisgau, door protestante kringen in zijn tijd (1920), werd geaccepteerd. Gevoegd bij alle andere feiten en refertes, en vooral die van de priester historicus Dr. Majunke, is dat voor ons voldoende om Luther’s zelfmoord als feit vast te leggen. Ik hecht veel meer waarde aan het oordeel van priester-historici, dan burger historici. Zij zijn veel meer waarheid gedreven en onafhankelijk, althans de priesters van voor de V2 ramp.
   De context van Luther’s vreselijke zonde tegen de Heilige Geest, die nooit vergeven wordt (Mt. 12, 31), past naadloos op Luther’s gewilde scheuring, zijn blinde fanatisme, zijn haat en ontstellend grof vocabulaire tegen de katholieke Kerk, het Pausdom, het Heilig Misoffer en de overige sacramenten en tenslotte, uit wanhoop over zijn helse lot, zijn wanhoopsdaad.

   1. Nog een nabrander op Rinze, en terugkomend op de getuigenis van de apotheker. Na de zelfmoord, zo verklaart Rudtfelt, werd er absolute zwijgplicht opgelegd door de invloedrijke vrienden van Luther. Als die apotheker er überhaupt iets mee te maken heeft gehad, beste Rinze, dan zal hij omwille van zijn business, zeker gehoor hebben gegeven, of als hij er niets mee te maken heeft gehad, dan is het mogelijk dat L. vrinden hem erbij hebben betrokken om een valse verklaring af te leggen. Geen moeite werd gespaard om L. zelfmoord te verzwijgen voor de volgende generaties. Voorts, wellicht is Rudtfelt’s gedeponeerde verklaring bij de autoriteiten in Fribourg-en-Brisgau, het enige pertinente bewijs. Voor deze verificatie vertrouw ik op de pater Franciscaan Sedulius. Tenslotte, de getuigenis van de historicus Mgr H. Delassus is mij voldoende, bovenop de rest.

    1. @ Jules van Rooyen,
     Citaat: “Nabrander op Rinze”
     Welnu, ik spreek voor mezelf en kan dat niet door voor Rinze. Maar kunt u hem dat boek niet gewoonweg verstrekken?
     Vraag van Rinze: “Dit boek van de filosoof Gobry uit 1991”

     Als u meent dat (bijv.) ik moeite heb met de lezing dat Maarten Luther zelfmoord pleegde omdat ik hem als heilige wil (blijven) zien, dan is dat een verkeerde aanname.
     Als rooms-katholiek hoop ik van harte dat hij het niet deed, dat hij ook de zonde tegen de heilige Geest niet w i l d e bedrijven. En verder dat allen die reformatorisch zijn (geloven a la Luther en Calvijn c.s.) tóch door de genade bij De Vader door de Heer Jezus Christus komen.

     Wat ik niet kan ‘hebben’ is, dat het niet-zomaar-kunnen afgaan op bewijzen uit boeken pro- of contra de stelling dat Luther zichzelf doodde en accepteren dat het nu eenmaal zo zou zijn gegaan; men anti-katholiek en pro-protestant zou zijn bij bewijs.

     Of we ooit (genoeg) bewijs kunnen verzamelen is de vraag. Maar het heeft zin om bronnen goed te bestuderen (als die nog verkrijgbaar zijn) en verder zichzelf en alle andere mensen de Hemel te gunnen dóór de Heer Jezus Christus Zijn Kruisoffer.

   2. Beste Jules,

    1.
    Het boek van Ivan Gobry is blijkbaar hier nog te verkrijgen:

    https://www.les4verites.com/produit/martin-lutherGobry

    EUR 30.20

    Antiquarisch een exemplaar bij Fnac
    https://livre.fnac.com/a170708/Ivan-Gobry-Martin-Luther

    EUR 69,35

    2. Inderdaad vond ik op pagina 360 van deel 2-1 van het boek van Mgr. Henri Delassus het bekende verslag van Sedulius. In de voetnoot op blz 365 een vemelding van het boek van Majunke, waarvan onder meer wordt gezegd: La publication du livre du Dr Majunke a provoqué chez les protestants d’Allemagne un douloureux étonnement et même des cris de colère. Mais ilsn’ont opposé ni un argument sérieux ni un document historique.

    Delassus doet niet meer dan citeren, en heeft duidelijk geen eigen onderzoek gedaan. Hij noemt geen “nieuwe” bronnen. Alles gaat blijkbaar terug op Sedulius.

    1. Ja, inderdaad, beste Rinze, zo gaat dat met historisch, voortbouwend onderzoek over een grote tijdspanne. Dank zij Mgr Henri Delassus en de priester Dr. Majunke (1893) , die weer voortbouwt op de pater Franciscaan Sedelius (1606) is de zelfmoord van Luther een historisch feit. De overigen, de priester Don Luigi Villa, (….) (de geheim agent van kard. Ottaviani) en de historicus Ivan Gobry (1991), bouwen ook voort op de gevonden feiten in het verleden. Als ze enige twijfel hadden gehad, hadden ze de kennis over de zelfmoord niet gedeeld. Dus, hen opzij schuiven is voorbarig. Wat wil je nog meer, beste Rinze ? Ik begrijp je niet.
     Waarom dat touwtrekken, dat checken en wederom checken, over de zelfmoord van een wraakzuchtige revolutionair. Verheug je dat de waarheid omtrent Luther boven tafel is en dat we dit kunnen delen met anderen op dit forum. Katholieken moeten weer trots worden, zelfvertrouwen opbouwen met feiten, ze moeten kunnen pareren met feiten, protestanten, vrijdenkers, vrijmetselaars of joden.
     Je bent katholiek of niet, dus, tracht ze af te schudden die protestante veren, beste Rinze. Wellicht is dit ook een advies voor onze Hendrik op dit forum. Afgaand op zijn berichten, gaat hij kennelijk te biecht bij de duivel.
     Met Luther hebben we niks gemeen. Hij was een nietsontziende, haatdragende rebel, met minachting voor de kleine boeren in zijn tijd van de Duitse Boerenoorlog, door hem veroorzaakt.
     Mannen op zijn niveau en met hun misdaden tegenover God, mens en wereld, zijn allemaal, op een enkele uitzondering na, slecht aan hun eind gekomen. Hij is geen uitzondering. Bijna alle leiders van de communisten en van de FR revolutie gingen ten onder aan geweld. Ook Roosevelt, die zichzelf met zijn jachtgeweer in het hoofd geschoten heeft. Churchill is de uitzondering, evenals Kaganovitch, de beul van Stalin, verantwoordelijk voor 10 miljoen slachtoffers. Hij stierf in zijn bed, in Moskou, als ik me goed herinner in 1992.

     Het werk van de eerwaarde Dr. Majunke omvat, in hfdst II, de bronnen waaruit hij geput heeft, hfdst. III de katholieke bronnen, hfdst. V de competente schrijvers die de feiten van Sedelius (en Bosio) onderschrijven, hfdst. VII en VIII de opsomming van de censuur op feiten en documenten betreffende Luthers zelfmoord, door Lutherse activisten, en tenslotte, de vermelding van historische documenten, Parijs, Retaux, Antwerpen, Van Dolf, Genève, Trembley.
     De publikatie van het boek van de eerwaarde Dr. Majunke heeft veel stof doen opwaaien, zelfs woede veroorzaakt, maar, noch een serieus tegenargument, noch een historisch, tegen document is overlegd geweest. (noot op p. 365, Mgr H. Delassus, “Le pourquoi de la guerre mondiale”, deel II).

     Ter vervollediging volgt hier de door hem ondertekende verklaring van Luther’s huisknecht, Ambroise Rudtfelt, gedeponeerd bij de autoriteiten van Friboug-en-Brisgau, opgetekend door Mgr Delassus, blz 360, meet als bron, de pater Franciscaan Henri Sedulius (1606).

     “”Voici donc ce qui arriva : Martin Luther se trouvant un jour à Eisleben, en compagnie des plus illustres seigneurs d’Allemagne, se lassa vaincre par son intempérance habituelle et but avec tant d’excès que fûmes obligés de l’emmener absolument accablé par l’ivresse, et de le coucher dans son lit. Après lui avoir souhaité une bonne nuit, nous nous retirâmes dans notre chambre, et, sans rien présager, ni soupçonner de fâcheux, nous nous livrâmes tranquillement au sommeil. Le lendemain, nous revînmes près de notre maître pour l’aider à se vêtir selon notre habitude. Nous vîmes alors — oh douleur –notre dit maître Martin pendu à son lit et misérablement étranglé.
     A cet horrible spectacle nous fûmes saisis d’une grande crainte. Cependant nous courûmes sans tarder chez les princes, ses convives de la veille, et nous leur annoncâmes l’exécrable fin de Luther.
     Ceux-ci, frappés de terreur comme nous-mêmes, nous engagèrent aussi tôt, par mille promesses et par les plus solennelles adjurations, à garder avant tout, sur cet evenement, un profond et éternel silence.””

     Pater Franciscaan Henri Sedulius, heeft Luther’s gedeponeerde verklaring in Fribourg-en-Brisgau opgetekend. De tekst wordt daar zorgvuldig bewaard. De pater Franciscaan heeft de tekst gepubliceerd in zijn boek, “Praescriptiones adversus haereses”, Antwerpen 1606.

     1. ☩JMJ☩

      Betreffende die “intempérance habituelle”; hier is wat Gaume (Catéchisme de Persévérance – tome 6) schreef over het einde van Luther in die context:

      “Q. Qu’écrivit-il avant d’être condamné?
      R. Avant d’être condamné, il avait écrit au souverain Pontife qu’il écouterait sa décision comme un oracle sorti de la bouche de Jésus-Christ; mais à peine le pape Léon X eut-il condamné ses erreurs, qu’il se répandit en injures contre lui, contre les évêques et les théologiens catholiques, prétendant avoir lui seul plus de lumières que tout le monde chrétien. Il continua de prêcher l’erreur, et après avoir mené une vie scandaleuse, il mourut en sortant d’un repas où il s’était, suivant sa coutume, gorgé de vin et de viande.”

     2. Zeer juist, beste Jules en ik hoop dat nu dat onderwerp door bepaalden op dit forum begraven zal worden, al is het voor hen moeilijk te verteren (beetje coca-cala helpt misschien.

 7. ☩JMJ☩

  Trump behandelt ondertussen Jerusalem als hoofdstad van de Joodse Staat in het Heilig Land, en de Turkse sultan, Erdogan, lijkt naar de leiding te grijpen van de mohammedaanse oppositie tegen die Amerikaanse zet. Ik heb eerder reeds mijn vermoedens geuit dat een oorlog tussen zionisten en mohammedanen op het plan staat, en deze gebeurtenis voegt weeral kracht bij aan die vermoedens, want waar immers zal dergelijke opheffing van de status quo in Jerusalem naar leiden dan naar een potentieel grootschalige zionistisch-mohammedaanse oorlog? Dat kan zich ver vertakken, bijvoorbeeld doordat de mohammedaanse horden van Europa in gewapende opstand zouden gaan komen tegen de zionistische Europese politici, misschien op bevel van de Turkse sultan.

  Volgens de Christelijke Profetieën zal Antichrist zijn troon opstellen in Jerusalem, op de Tempelberg. Trump is dus de voorloper van Antichrist, de gouden-koepelmoskee van de Saracenen, door zijn daden aan het vervangen met de wegbereiding van de eigenlijke Antichrist door Sion onder de totale greep van de Talmudistische Joden te plaatsen, uit wier kringen nota bene die zoon van verderf zal oprijzen.

  De Kerkvaders zeggen dat Rome een korte tijd voor de verschijning van de zoon van verderf wederom paganistisch zal worden door het herstellen van de oude Romeins-heidense cultussen. In feite zijn de Westerse wereldleiders reeds verbonden met die cultussen in het kader van de internationale vrijmetselarij, en de satanisten zinnen er ongetwijfeld op om die cultussen volledig openbaar te maken. Ook zeggen de Heilige Vaders dat de Paus in die dagen uit Rome verdreven zal worden.

  Om de manifestatie van Antichrist nog langer te voorkomen moet het Heilig Romeins Rijk hersteld worden, hetgeen de historisch providentiële kracht in de wereld was die zijn komst tegenhield doordat het de Joden in bedwang hield. Sinds de dissolutie van het Heilig Rijk zijn de Joden in volle vlucht in hun machtsgreep gestegen doormiddel van hun banken en hun leugentongen. Ofwel wordt dus het Sacrum Imperium hersteld, en wordt de heerschappij van Antichrist nog langer tegengehouden, ofwel blijft de toestand verslechteren tot dat die verderfelijke bezetene zich manifesteert en zich laat verafgoden in Jerusalem, zijn troon bouwend op het bloed van de Christenen.

  Op Archive staat het boek “The Present Crisis of the Holy See” van de roemrijke Edward Kardinaal Manning, waarin belangrijke informatie staat betreffende de Kerkvaders en de latere theologen omtrent de apocalyptische gebeurtenissen die de Parousia van Christus moeten voorafgaan.

  1. Beste Benjamin, ik denk dat het het laatste zijn zal, namelijk; ‘ofwel blijft de toestand verslechteren tot dat die verderfelijke bezetene zich manifesteert en zich laat verafgoden in Jerusalem, zijn troon bouwend op het bloed van de Christenen. ‘
   We hebben al in het nabije vooruitzicht: een onvermijdelijk schisma, het wijzigen van de consecratiewoorden, waardoor er geen H. Misoffer meer is, het oprichten van de wereldkerk dat alle afgod religies zal verenigen en wat de ontkenning van de Incarnatie zal brengen, wat de kenmerken van de Antichrist zijn.
   Het startsein hiervoor is gegeven door Donald Trump, bevolen door zijn joodse meesters.
   Het is, volgens mij, het startsein van de godsdienstoorlog, niet zozeer zionisten vs mohammedanen, maar eerder een verdoken strijd is tegen de resterende Traditionele Katholieken.
   Er staat in de nabije toekomst nog een “vredesplan” op het programma dat zionisten-joden en mohammedanen zal verbroederen. Dat is voorzien en zal als de apotheose van de wereldkerk van de mens als gevolg hebben, met het op het toneel verschijnen van de Antichrist. Dan pas zal er openlijk en met alle beschikbare middelen, jacht op de ware Kerk, het kleine restje, gemaakt worden.
   Zodus dit krijgstromgeroffel is in feite niet wat men ons doet uitschijnen, zoals altijd trouwens, maar een voorbereiding op wat moet komen en als één van de “grote wonderen” die velen zullen misleiden, en daar gaat het juist om.

   1. ☩JMJ☩

    Wat de Joden betrachten is een pad banen voor het introniseren van Antichrist in Jerusalem; hun bouwplannen voor een nieuwe Tempel op de plaats van de gouden-koepelmoskee staan in diezelfde context. Terwijl zij de mohammedanen als gewillig werktuig hanteren in Europa bestrijden zij hen als vijanden in het Midden-Oosten; een typisch Joodse tactiek zou dan zijn om Europa en de mohammedaanse natiën in het Midden-Oosten oorlog tegen elkaar te laten voeren, waardoor zowel het door hen gehate Europa en de anti-zionistische mohammedaanse natiën in puin gestort worden, en zijzelf als ‘vredestichters’ boven de smeulende assen kunnen oprijzen om heerschappij te voeren over de mutueel verzwakte volkerenfamilies. De hoogste leiders van Juda willen een wereldheerschappij met één Joodse opperautoriteit, en met Jerusalem als hoofdzetel. Mogelijk proberen zij Antichrist doelbewust in de wereld te brengen door via huwelijken bepaalde bloedlijnen bij elkaar te brengen, hetgeen een satanische na-aping zou zijn van hoe de Goddelijke Voorzienigheid de komst van Christus voorbereid had door de juiste bloedlijnen samen te voegen. De Gelukzalige Katharina Emmerich sprak, omtrent haar Oud-Testamentische visioenen, over een monnik-profeet genaamd Archos die profetieën ontving over wie met wie moest huwen wanneer de voorouders van Onze Lieve Vrouw hem kwamen raadplegen. Hij was de Overste van de Bijbelse “Profetenzonen” die door historici “Essenen” genoemd worden en die later, in de tijden van het Christendom, de naam “Karmelieten” gekregen hebben. Deze orde werd gesticht door de Profeet St. Elias. Gezien de duivel steeds God na-aapt, is het waarschijnlijk zo dat de leiders van het satanisme hun Antichrist eveneens proberen voort te brengen doormiddel van verbintenissen van bloedlijnen.

    Ik vermoed dat de Joden vroeg of laat toch een grootschalige oorlog willen om (met het oog op de intrede van Antichrist als hun koning) Jerusalem te ‘ontruimen’ van Turken en Saracenen, en om tegelijkertijd Europa nog meer politiek en militair te verzwakken om een Kruistocht te voorkomen indien het zich wederom tot het Christendom wendt. Ik denk dat zij dat steeds vrezen; een Europese terugkeer naar het Christelijk Geloof, omdat zij in de Europese natiën het skelet zien van het Heilige Roomse Rijk dat hen eertijds in bedwang hield. Zij vrezen steeds, denk ik, dat God een geestelijke verrijzenis teweeg zal brengen van Europa, en mogelijk willen zij dus voorkomen dat het dan een militaire bedreiging zou kunnen gaan vormen tegen hun heerschappij. Een hernieuwd Christelijk Europa zou immers ten strijde kunnen trekken tegen de Israëlische satansster én tegen de mohammedaanse halve maan, om vervolgens het Heilig Land in het bezit te plaatsen van de Palestijnse Katholieke Christenen.

    De volgende strofen uit het middeleeuws Palästinalied (een kruisvaarderslied) komen ter gedachte:

    “Kristen, juden und die heiden
    jehent, daz díz ir erbe sî.
    gót, müeze éz ze rehte scheiden
    durch die sîne namen drî.
    al diu werlt, diu strîtet her:
    wir sîn an der rehten ger.
    reht ist, daz er uns gewer!”

    Frank Carr Nicholson vertaalt dit in het Engels als volgt:

    “That this land they do inherit
    Christians, Jews, and heathens claim.
    God adjudge it where the merit
    Lieth, in His threefold name!
    All the world strives here, we see;
    Yet we hold the rightful plea:
    God will grant it rightfully.”

    Zie hier een profetie door Pater Gaudentius Rossi toegeschreven aan Sinte Birgitta van Zweden, in zijn boekwerk “The Christian Trumpet”:

    “Woe to you, Venice! Woe to you, Lucca and Genoa, Italian republics! Woe, because after the year 1790 you shall all be pulled down by the hands of the French. Then in Europe there will be very many wicked men. New wars! Wars carried on with much cruelty and fierceness, many cities shall be destroyed, an innumerable quantity of men shall be killed, the very head of the world shall be shaken. This most unhappy war shall end, when an emperor of Spanish origin will be elected, who will in a wonderful manner be victorious through the sign of the Cross. He shall destroy the Jewish and the Mahometan sects; he will restore the church of Santa Sophia, and all the earth shall enjoy peace and prosperity; and new cities will be erected in many places.”

    De Pater becommentarieert dit als volgt:

    “It is well known that a grandson of Louis XIV., the great king of France, was made king of Spain, and the royal families of Spain and Naples, as well as the Duke of Parma, are its lineal descendants. In order, however, to understand better this prophecy, read the “Letters of St. Francis de Paula,” chapter v., page 155.”

 8. Beste Jules,

  1.
  Ik ben (nog) in afwachting van je reactie op mijn verzoek. Mocht je het boek van Gobry niet (of niet meer) hebben, meld dat dan. Het bespaart mij tijd en geld om zelf het boek op te zoeken. Als je de informatie slechts uit tweede hand hebt, hoor ik dat ook graag.

  2.
  Je noemt de priester Majunke als “bron”. Uiteraard is zijn boek zelf geen historische bron. Later noem je nog een andere “bron”: “La fin de Luther” (1893). Dit is n.b. een en dezelfde bron, aangezien dit boek een vertaling is van het boek van Majunke!

  De vertaler merkt overigens zelf op dat het onderzoek naar bronnen moeizaam is: “Cette thèse venait tard, peutêtre, mais faut-il en vouloir à l’histoire, si
  les luthériens et la censure fébronienne et joséphiste ont détruit certains documents originaux (…)” Bewijs hiervoor wordt niet geleverd.

  3.
  Sidelius noemt inderdaad een bron (let wel: hij is zelf geen bron!), die echter anoniem blijft. Van de knecht Rudtfelt is hier nog (lang) geen sprake!
  “Postridie vero ad dominum reuersi, quacum solemus, in vestitu operam daturi, vidimus proh dolor eundem dominum nostrum Martinum iuxta lectum suum pensilem et misere strangulatum.” (Sedelius blz. 210). Na dit bewijs van zelfmoord, komt nog een belegering van duivels in de vorm van raven bij de begrafenis ter sprake. De dronkenschap van Luther staat inderdaad in dezelfde passage.

  Theodor Kolde (overigens: protestant) merkt over de bron van Sidelius op: “Dieses jeder Beglaubigung entbehrende, von einem Unbekannten einemen zweiten Unbekannten zu unbekannter Zeit “zur Ehre Christi und zur Erbauung der ganzen christlichen Kirche” abgelegte Bekenntnis, welches Sidelius von einem gleichfalls nicht genannten Manne erhalten hat, soll die 60 Jahre nach Luther bekannt gewordenen authentische Nachricht von Luthers scheusslichem Tode sein, mit der Majunke die Aussagen deroben namhaft gemachten zahlreichen Augenzeugen einfach über den Haufen werfen will.” Theodor Kolde, Luthers Selbstmord, Leipzig 1890, blz. 31

  4.
  Dat Don Luigi Villa, iemand uit de vorige eeuw, de zelfmoord van Luther “bevestigt”, is uiteraard geen historische bron en dus niet ter zake doende. Zijn functie of evt. heiligheid doen daar niets aan toe.

  5.
  Tot slot geef ik maar een linkje naar artikel over de “geschiedenis van Luthers zelfmoord.” Vooral het onverdachte getuigenis van de katholieke apotheker Jonas, die Luther in zijn laatste momenten bijstond, blijkt van belang te zijn. Het artikel is maar negen pagina’s groot, dus het kan moeilijk bezwaarlijk zijn het te lezen.
  https://tinyurl.com/y7fa2f4z
  of
  jts.oxfordjournals.org/content/41/2/545.full.pdf

  1. Beste Rinze, dit onderwerp van de dood door ophanging van Luther is blijkbaar een moeilijk te verteren onderwerp voor u, nietwaar?
   Drink een beetje Coca-Cola, dat helpt. (grapje)

 9. De satansster is vijfpuntig. Het verwijst naar de afgod ‘baphomet’ Er is een beeld enkele jaren geleden opgericht in de U.S.A., het beeld bevindt zich in Detroit (?) of misschien in Washington D.C. de stad van de Illuminatie.

  De Israëlische ster is 6-puntig, de ster die de Joden moesten dragen door het naziregime.

  Hoe kan de Israëlische ster satanisch zijn? Wat is dit voor een krankzinnige gedachte?

  De Joodse Ster, de Israëlische Ster word ook de Davidster genoemd. Hoe kan dit satanisch zijn?
  Dat de nazi’s de Joden dwongen die ster te dragen, betekent niet dat er wat aan die ster mankeert, maar aan het gedrag van de Nazi’s.

  Het wordt met de dag gekker met die complottheorieën.

 10. Pingback: Eigen volk weg
 11. De reacties hier zijn zeer interessant , maar ik mis een duidelijk verschil waar hier ook meerdere
  keren verwarring over ontstaat .
  U refereert naar zionisten , ik neem aan dat u daarmee de Askhenazi joden bedoelt oftewel de Khazaren die het joodse geloof aangenomen hebben , maar op geen enkele wijze Semitisch zijn of af stammen van “Sem ”
  Waaronder oa de Rothschilds gerekend worden , deze hebben inderdaad hun ” Baal ” rituelen ( satanisch) verborgen gehouden onder het mom van hun joodse geloof de vijf puntige ster en Bahmopet horen bij de Askhnazi joden / Zionisten .
  Laten we niet vergeten dat er een duidelijk verschil is met de oorspronkelijke joden ( semieten )
  hun behoort de 6 puntige ster toe .

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.