Is Tom ‘Holy Cow’ Herck de lokale ‘messias’ van de neo-heidense zinloosheid?

De blasfemische invulling van de satanische leegheid van Tom Herck door ‘kunstpaus’ Daan Rau…

Wie de voorbije weken de kerk van Kuttekoven bezocht heeft en oog in oog gestaan heeft met het satanische gedrocht, dat Tom Herck samen met zijn vader gerealiseerd heeft, zal meteen moeten toegeven, dat het hele project een aura van zinloosheid uitstraalt. Het gekruisigde koebeest is een totaal nodeloze, maar boosaardige provocatie, die uiteindelijk niets betekent, ondanks het geloei van Tom Herck. Het kunststoffen gedrocht, de stank van ranzige melk, het kapotgeslagen glasraam, de uitgebroken lambriseringen en het ingestorte plafond van de kerk dragen allemaal bij aan de desolate uitstraling van het geheel. De atheïstische ‘zinzoekers’ komen druppelsgewijs in de oude, tochtige en slecht verlichte kerk binnen. Zij blijven een tijdje rondhangen om dan vast te stellen, dat er eigenlijk niets te zien is. Het bezoek van de militanten van het ‘Katholiek Forum’ vorige week zondag heeft echter indruk gemaakt. “Dat zijn allemaal jonge gasten” weet de vader van Tom Herck de bezoekers te vertellen. “Je vraagt je af wat die hier komen doen” vervolgt hij. Het is duidelijk, dat hij met de zaak verveeld zit. Men kan zich natuurlijk ook de vraag stellen wat Tom Herck in de kerk van Kuttekoven kwam zoeken? De dialoog met het ‘niets’? ‘Kunstpaus’ Daan Rau heeft nu ook een toelichting geschreven bij het project ‘Holy Cow’ waarin een poging wordt gedaan om inhoud te geven aan lege, neo-heidense zinloosheid.

Blijkbaar wil Tom Herck tegen de schenen van ‘heilige koeien’ schoppen. Hij wil ‘heilige huisjes’ omverhalen. Daan Rau wijst op het feit, dat Tom Herck “de mooie symbolische leeftijd van 33 jaar heeft bereikt. Een andere man die ook tegen heilige huisjes ten strijde trok, is tweeduizend jaar geleden daarvoor aan het kruis genageld”. Meteen is de toon gezet: “Tom Herck als de nieuwe ‘messias’ van de neo-heidense zinloosheid”. Tom Herck die zich met Christus vergelijkt en zich aan God gelijk waant. Daan Rau vergist zich echter. Net in deze hovaardij – ‘de mens als god’ – is een mens steeds gelijk aan de Duivel. Elk geestelijk dolend mens is een hoogmoedige. Jezus Christus daarentegen werd niet aan het Kruis geslagen omwille van het vermeende feit, dat Hij tégen heilige huisjes zou aanschoppen, maar wél omwille van het feit, dat Hij – als Koning van het Heelal – net tot nederigheid en dienstbaarheid opriep. De gewelddadige dood van Jezus Christus is dus géén toeval geweest, en géén vrucht van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zijn dood hoort tot het Mysterie van Gods Heilsbeschikking, zoals Petrus vanaf zijn eerste Pinksterpreek de joden van Jeruzalem uitlegt: “Hem die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is overgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood” (Hand. 2, 23).

De Kerk heeft in de officiële verkondiging van Haar Geloof en in het getuigenis van Haar Heiligen nooit vergeten, dat de zondaars zélf “de veroorzakers en de uitvoerders waren van alle straffen die de goddelijke Verlosser moest verduren”. Rekening houdend met het feit, dat onze zonden Christus zelf raken, aarzelt de Kerk niet de Christenen het meest verantwoordelijk te stellen voor het ter dood brengen van Jezus. Het goddelijke Heilsplan dat zich door de terechtstelling van de ‘rechtvaardige dienstknecht’ zou voltrekken, was tevoren in de Heilige Schrift aangekondigd als een mysterie van universele Verlossing, d.w.z. van een vrijkoping, die de mensen verlost uit de slavernij van de zonde. De Heilige Paulus verkondigt in een geloofsbelijdenis die hij, naar hij zegt, “ontvangen” heeft, dat “Christus gestorven is voor onze zonden volgens de Schriften” (1 Kor. 15, 3). De verlossende dood van Jezus vervult in het bijzonder de profetie over de ‘lijdende dienaar’. Jezus zélf heeft de zin van Zijn leven en dood verduidelijkt in het licht van de ‘lijdende dienaar’. Na Zijn verrijzenis heeft Hij deze verklaring van de Schrift aan de leerlingen van Emmaüs gegeven en vervolgens aan de Apostelen zelf.

Het Paasmysterie van het Kruis en de Verrijzenis van Christus staat centraal in de Blijde Boodschap die de Apostelen en de Kerk, hen daarin volgend, moeten verkondigen aan de wereld. Het reddende Heilsplan van God heeft zich “slechts eenmaal” (Heb. 9, 26) voltrokken door middel van de verlossende dood van Zijn Zoon Jezus Christus. “Door Zijn heilig lijden op het kruishout heeft Hij voor ons de rechtvaardiging verdiend”, leert het Concilie van Trente ons. Het onderstreept hiermee het unieke karakter van het offer van Christus als “oorzaak van eeuwig Heil” (Heb. 5, 9). En de Kerk vereert het Kruis, wanneer Zij zingt: “Ik groet u, Kruis, want gij slechts zijt mijn hoop!” Door Zijn dood heeft Hij de dood overwonnen. Aan de doden heeft Hij het leven gegeven. Tenslotte is de Verrijzenis van Christus – en de verrezen Christus zélf – oorsprong en bron van onze eigen toekomstige verrijzenis: “Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen die in Christus zijn, herleven” (1 Kor. 15, 20-22).

Deel dit artikel:Share on Facebook52Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (29 november 2017 - 14:46)

  Een goed artikel! Deze zinloosheid zien we nu in alle kunstvormen de mens die leeft los van God en denkt geen redder nodig te hebben het humanisme ten voeten uit . Deze zinloosheid zien we ook bij de jongeren door pepmiddelen te nemen en comadrinkers te worden en waarom? Omdat ze het enige doel van ons leven uit het oog hebben verloren en dat is jezus onze Heer en Heiland de enige en ware God .

  A. G. Stinus

  (29 november 2017 - 16:46)

  – Recent werd gepeild naar wat Vlamingen als hun belangrijkste kunstwerk beschouwen. Met duidelijke voorsprong kwam daaruit : het “Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck. Een prachtig kunstwerk met inhoud. Deze schilders gingen zelfs te rade bij theologen om na te gaan of hetgeen ze afbeeldden verantwoord was.

  – Wat een tegenstelling met het grootste deel van de hedendaagse kunstenaars(?), die vooral zichzelf, samen met een pak onzin willen verkopen. En maar verhaaltjes verzinnen. Echte hedendaagse kunstenaars zijn zeldzaam geworden, en echte kunstenaars met kunst die wat inhoud heeft, nog zeldzamer.

  Sergeant Yves

  (30 november 2017 - 12:26)

  Kunst vertaald wat er in de kunstenaar van het moment omgaat, hoe lelijker of hoe mooier zijn kunstwerk bepaald de toestand van zijn geest of ziel, dus de huidige kunstvormen geven een alarmerend beeld van de gemoedstoestand van de huidige kunstenaars. Dit gebeurt op alle vlakken van maatschappelijke uitingsvormen. Vooral in de muziek grenst er veel aan het wansmakelijke en dit is echt een werkgebied van satan daar de jeugd hier zeer beïnvloedbaar voor is. Kortom wij worden overspoeld met een nooit geziene aanval van satanische invloeden en het is zeer moeilijk staande te blijven als je het ware geloof niet met handen en voeten omklemd . Terzijde, zelfs de bidprentjes moeten er aan geloven, vroeger zag men doodsprentjes met hemelse taferelen nu staat er ergens een roos of enkele wolken op met een nietszeggende tekst erbij. Zo geraffineerd werkt het kwade in alle aspecten van het keven door .

   Jules van Rooyen

   (30 november 2017 - 14:46)

   Inderdaad, we worden overspoeld door satanische desinformatie berichten, satanische muziek, afbeeldingen en zogenaamde kunst, beste Sergeant Yves. Dat is al enkele decennia aan de gang, wellicht vanaf de “Beatles”, begin jaren 1960. Deze muzikanten, discipelen van de cultuur marxistische Frankfurter Schule, de Columbia universiteit, en het Londense Tavistock instituut voor psychologische oorlogvoering, hoofd afdeling “muziek”, moesten vernietigen, de Engelse Songs, het Nederlandse lied, het Chanson, de Lieder, de Country –, en tenslotte de klassieke muziek.
   De zogenaamd moderne, of hedendaagse kunst, is geen onschuldig fenomeen. Zij is geen kunst in de klassieke betekenis, van schoonheid en waarheid. Moderne kunst is een occulte, esoterische perversie, betaald en onderhouden op de wereldmarkt van multi-miljardairs als Pinault en Rockefeller, met hun coryfeeën en kunst-hogepriesters als Koons, Kandinsky, Fabre, Duchamp, Pollock, de antroposoof Kupka, of meer recent, Garcia en Castelluco. Zij, Pinault, Rockefeller en consorten, bepalen de enorme prijzen. De taak van de “kunstenaars”, vaak met steun van “cultuur” ministeries, is de transgressie, de deconstructie à la Derrida (de gelijkheids “filosoof”), van de traditionele kunst, de “heilige” kunst van het Louvre, het Rijksmuseum, of de Kathedralen. Deze is voorwerp van de subversieve confrontatie, inclusief de historische context. Verzamelplaatsen van doelen ter vernietiging door de hogepriesters, van het theosofische “karma”. Het maakt niet uit wat, als het maar ideologisch, esoterisch en subversief is, en een naam kan krijgen conform het paradigma, dat iets pas bestaat als het een naam gekregen heeft.
   De cultuur marxistische jaren 1960 generaties, en hun kinderen hebben het natuurlijke vermogen tot onderscheid verloren. Zij maken geen onderscheid tussen enerzijds, nep en bv. rudimentaire afro voorwerpen, en anderzijds, de klassieke, Europese kunst, technische hoogstandjes van raffinement, schoonheid en waarheid, uitdrukkingen van twee millenia Christelijke, Europese beschaving.
   Moderne en hedendaagse kunst moet schokkend zijn, het moet een evenement creëren, provoceren en het schandaal veroorzaken, verzinnebeeldend de zichtbare aanwezigheid van satan’s alom heersende leugen, op talloze vlakken als, het feminisme, het genderisme, homosexualisme, anti-racisme, immigrationisme en andere ontsporingen, tot en met de liturgische, historische en theologische deviaties binnen de officiële conciliaire V2 NOM kerk. Satan’s Synagoge (Ap,2:9,3:9) aanval appelleert aan –, en profiteert van de grootste menselijke zwakheid, die van de hoogmoed, om de Schepping over te willen doen, na haar eerst te hebben vernietigt.

    Peter

    (30 november 2017 - 18:44)

    Ja, beste Jules, en dan kunnen we aanschouwen de satans tempels zoals de popfestivals, pukkelpop, tomorruwland, en vele anderen. Bij het aanschouwen van de aanwezigen kan men gemakkelijk de geestesvervoering van deze vaststellen. Ze zijn letterlijk “in trance”, zoals iemand die een voodoo ritueel uitvoert.
    En daar gaan dan ook “politici” naar toe en sturen de domme ouders hun kinderen naartoe, alsof ze zouden zeggen: “Gord zo je bent op de goede weg naar de hel.”
    Schijnend is het voor de jeugd die niet meer in staat is om zijn denkvermogen, laat staan zijn geweten, te raadplegen. Ga daar maar de Goede Boodschap verkondigen!
    Dat is dan ook de taak van de clerus om dit gevaar vanaf de kansel te verkondigen, en het van de daken te schreeuwen, en ouders op hun taken te wijzen om hun kinderen hiertegen te vrijwaren.
    We kunnen er nog enkel van dromen.
    Zo zien we maar hoezeer de vijand met zijn talrijke tentakels ons dagelijks aanvalt.
    Nooit is er zo’n tijd geweest en zal er ook nooit meer komen.
    Moeder van Barmhartigheid, Maria, bescherm onze kinderen en breng ze naar Uw Goddelijke Zoon, Onze Heer Jezus Christus, Amen.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

  Rinze

  (30 november 2017 - 14:50)

  Pop-muziek (Pop-afkorting van populair) e.d heeft met kunst uiteraard niets van doen. Door de algemene vervlakking komen berichten hierover tegenwoordig in de kranten op de kunstpagina terecht. Deze “muziek” is echter een uiting van de populaire “smaak” en is niets anders dan amusement. Zelf ben ik alleen maar geïnteresseerd in klassieke muziek, ook in de hedendaagse. Ik vraag me werkelijk af hoevelen op dit forum wezenlijk geïnteresseerd zijn in de kunsten. Als je dat niet bent, kun je daar ook geen gemoti veerd oordeel over geven.

  Uiteraard hoeft kunst niet altijd “mooi” te zijn, een kwalificatie die tot op zekere hoogte natuurlijk subjectief is. Ze kan en moet soms zelfs verontrustend zijn. Denk bijv. aan het geciteerde slotkoraal (“Es ist genug van Bach”) aan het slot van “Ich wandte mich um und sah an alles Unrecht das geschah unter der Sonne” (1970) op teksten van Prediker en Dostojevski, van Bernd Alois Zimmermann, een door mij hogelijk gewaardeeerd componist. Enkele jaren geleden gaf de Nationale Opera nog een indrukwekkende uitvoering van diens opera “Die Soldaten”. Als men deze werken beluistert zonder enige kennis van de muziektraditie zal men schrikken . Dat betekent dat u dan waarschijnlijk geen valide oordeel kunt vellen. Zoals Roland Holst, meen ik, ooit schreef: Als men geen Spaans kan lezen, betekent dat niet dat een Spaanse tekst louter onzin bevat.
  Een schitterende katholieke opera is “Dialogues des Carmelites” (1959) van Poulenc op tekst van Bernanos.
  Ook is er avant-gardistich geörienteerde religieuze muziek. Ik wijs u op de Katholieke Schotse componist James MacMillan, die een Mis schreef voor het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Engeland. Hij schreef verder bijv. een Johannes- en een Lucas-passie. Het laatste werk ging in 2014 in première in het Concertgebouw. En wat denkt u van het door en door katholieke werk van Olivier Messiaen? Veel orgelwerk en een opera over Sint Franciscus (1983).

   Jules van Rooyen

   (30 november 2017 - 18:41)

   Als ik het goed begrepen heb zijn er zelfs “pop” leerstoelen op enkele fabeltjes faculteiten, beste Rinze. Ja, inderdaad, gesubsidieerd. Op Amerikaanse faculteiten mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende “kunst” uitingen, waarvandaan dan ook. Daarom verwees ik naar de sloper, filosoof Derrida, en de afro voorwerpen. Anderzijds is de vraag naar kunst criteria alleszins op zijn plaats.
   Misschien mag ik verwijzen naar Victor Hugo (1802-1885), in zijn beginjaren, “strijder voor altaar en troon”. Hugo beleefde in zijn tijd, ongeveer dezelfde post-revolutionaire periode, als wij nu meemaken. Twee keer niks. Hij zat met het classicisme, dat stamde uit de Franse revolutie (1789). Dit classicisme is te vergelijken met de moderne nietszeggendheid in de hedendaagse kunst. Dat classicisme was gevolg van de revolutionaire steriliteit, geestelijk onvermogen, en gebrek aan eigentijdse scheppingskracht. Daarom greep het ver terug in de tijd. Ons hedendaagse vervalt in nihilisme, of pleegt plagiaat zoals de schilder, schurk en oplichter Picasso gedaan heeft met zijn vlakken en driehoeken geklodder, overgezet vanaf bekende, prachtige schilderijen van begenadigde Franse kunstenaars, van voor zijn tijd.
   Rond 1830, demonstreerde Hugo zijn grote afschuw voor de heersende, geestelijke en kunstzinnige armoede. Hij streefde naar een nieuw begin in de kunst. Deze moest als eerste beantwoorden aan schoonheid en mooi zijn, sereen, harmonieus, evenwichtig. Inderdaad, beste Rinze, dat zijn subjectieve maatstaven, maar die wel de meesten onder ons aanspreken, en onaantastbaar zijn in de tijd. Schone werken van eeuwen terug, zijn nog steeds schone werken. Het Rijksmuseum, hangt er vol van. Daarom wil ik een stap verder gaan en schoonheid linken aan een universele, hemelse uitstraling, vooral te zien bij de vele madonna’s van de grote Vlamingen (Van Eyck) en Italianen, zoals Rafaello, met zijn Madonna del Cardellino. Hemelse schoonheid vertaald op doek door begeesterde kunstenaars. Het spijt me, beste Rinze, maar die zijn er niet meer, verzwolgen door het heersende materialisme.
   Ik ken ze niet allemaal, maar de Messiaen die U opvoert, beste Rinze, beantwoordt aan geen van die criteria. Van zijn Mis krijg je kiespijn door de valse tonen.

    Jules van Rooyen

    (30 november 2017 - 20:35)

    Nog een nabrander !
    Het heersende classicisme in de kunst, na de Franse revolutie (1789), tot aan ongeveer 1830, verklaart zich door de revolutionaire, atheïstische zucht naar referentie kaders uit de voor-Christelijke periode, dus niet Christelijk geïnspireerde kunst stijlen uit die tijd, voor de vroege Middeleeuwen.
    Tenslotte, het universele, aantrekkelijke karakter van harmonie en serene, hemelse schoonheid blijkt uit de Hans Memlinc (1430-1494) tentoonstelling in Brugge, eind jaren 1990. De stad Brugge bleek te klein om ze allen op te vangen, en de Brusselse luchthaven kon nauwelijks het extra vliegverkeer verwerken. Bezoek aan de tentoonstelling geschiedde op gereserveerde, afgesproken tijden. Vele duizenden toeristen uit de gehele wereld, van Japan tot aan de VS, bezochten Brugge om het oeuvre van Hans Memlinc te bewonderen, met name zijn beroemde, ontroerende Madonna, waaraan hij een vol jaar gewerkt had. Maar plaatjes van de schilderijen, met name die van de Madonna, waren niet te koop, ondanks de grote vraag.
    Dat is andere koek, beste Rinze, dan de staats aangedreven Mondriaan (1872-1944) tentoonstellingen in Den Haag. Kosten noch moeite worden gespaard om de lijntjestrekker aan de man te brengen. De rechte lijnen in diverse kleuren, en gekleurde vlakken, die niets voorstellen dan wat de cultuur marxisten wensen, nihilisme, van een profiteur uit de vooroorlogse, a-figuratieve mode, “entartete Kunst”. De enigen die interesse tonen, zijn museum directeuren. Verder is geen hond geïnteresseerd, getuige de chronisch lege zalen in het Haagse Gemeente museum.
    Mondriaans New Yorkse “Boogie-Woogie” schilderij, moest op last van Beatrix, toen nog koningin, door haar loge trawant bankier Wellink, directeur van de Nederlandse Bank, aangekocht worden voor 100 miljoen gulden, teneinde het doek te verwerven voor NL. Ook hierop kwam geen hond kijken, en, hoewel onbevoegd, de NL bank betaalde. Ter vergelijking, de Sovjet staat betaalde ook voor de communistische kunst, afbeeldingen en standbeelden van de helden der revolutie van 1917, waar geen burger naar omkeek.

    Rinze

    (30 november 2017 - 21:51)

    Beste Jules, bedankt voor je reactie. Hier wat commentaar.

    1.
    Het classisme is niet een revolutionair verschijnsel, maar iets van de 17e eeuw. het neo-classisme is dat echter wel. Inderdaad is dat veelal bloedeloos. Men moet hier echter wel bij aantekenen dat elke kunstperiode eindigt in maniërisme of decadentie.
    Je haalt de vroege Victor Hugo aan, terecht. Wel zijn zijn uitingen typisch voor de Romantiek, die i.t.t. het Classiscisme sterk individualistisch is, met alle gevaren van dien. Soms leidde die periode tot een verheerlijking van de Middeleeuwen, maar dan toch vaak als vlucht en niet als ideaal. Desalniettemin zijn er opzienbarende bekeringen bij deze kunstenaars te noemen. Een decadent als Huysmans ging van gekokketeer met satanisme e.d. over tot de Rooms-Katholieke Kerk.

    2.
    Jammer dat de muziek van Messiaen je vals in de oren klinkt. Toen ik in de vroege jaren tachtig kerkte in de Maria van Jesse-kerk in Delft, speelde de organiste vaak Messiaen op het prachtige Maarschalkerweerd-orgel aldaar. Ik moet bij wat jij zegt denken aan bijv. mensen die de late Beethoven indertijd niet om aan te horen vonden en meenden dat de componist krankzinnig was geworden.
    Goethe liep de concertzaal uit tijdens de Vijfde van Beethoven. Hij vreesde dat door al dat geweld het gebouw zou instorten! Elke verandering/vernieuwing bijkt telkens behalve bijval ook verzet te oogsten. Een volgende generatie hoort niet meer waar een vorige generatie zich druk om maakte. Ze is het wel extremer gewend.

    De Kerk heeft zich lange tijd verzet tegen de polyfonie tijdens de Mis. Gregoriaans moest het zijn, want het ging toch om de tekst; die was bij de polyfonie niet duidelijk. De Missa Papae Marcelli (1562) van Palestrina bleek van doorslaggevend belang voor het behoud van de polyfonie (Concilie van Trente). Volgens de legende is deze Mis door de engelen zelf geschreven.

    3.
    Wat je over Picasso schrijft, kan ik niet beoordelen. Wel weet ik dat veel wat voor beeldende kunst doorgaat, nog erger is dan allerbelabberdst. Je hoeft tegenwoordig geen vakmanschap te bezitten om voor beeldend kunstenaar door te gaan. Zo’n koe aan een kruis is natuurlijk een idee van niks, en de uitvoering daarvan, getuigt van een stuitend amateurisme.

    4.

    Abstracte kunst kan zeker wel echte kunst zijn. Je moet toch bedenken dat met de uitvinding van de fotografie menig kunstenaar geen figuratieve opdrachten kreeg.

    Ook moet men de voorstelling van een schilderij niet verwarren met de kunstwaarde. Een roerend geschilderd huiselijk tafereeltje zou dan altijd “mooier” zijn dan bijv. een geschilderd slagveld. Kerkelijke kunst is ook niet met een esthetisch oogmerk geschilderd, maar met een religieus. Mensen die met een “artistiek oog” naar “het Lam Gods” kijken, zien beslist iets anders dan de kunstenaar voor ogen had.

    De beeldende kunst is helaas in handen van niets ontziende kapitalisten gekomen, en de handelswaarde wordt zo veel mogelijk opgedreven. Het heeft niets met de kunstwaarde van doen. Oscar Wilde had het al over lieden die de prijs van alles weten, maar de waarde van niets.

  Michaël Dekee

  (30 november 2017 - 17:14)

  Paul J. Watsons laatste video over kunst:

  https://youtu.be/Ea39dHj01yc

   Rinze

   (30 november 2017 - 22:12)

   Michaël, inderdaad een filmpje met veel fake-art. Nu zie ik dat de youtuber over van alles en nog wat satirische filmpjes maakt. Hij houdt zich ook bezig met “popular culture”. Duidelijk dus niet iemand die gespecialiseerd is in moderne kunst. Van alles en nog wat belachelijk maken is trouwens ook geen “kunst”. Ik las vandaag het nieuwste nummer van het vrolijke weekblad. Daarin een advertentie voor de Donald-Duck-pocket “Is dat nou kunst?” die een antwoord op deze prangende vraag belooft te geven. We zijn benieuwd.

    Peter

    (1 december 2017 - 13:46)

    Beste Rinze, dit is tijdverlies. Bidt en doe boete. Bidt dag en nacht, binnenkort zult u wel weten waarom ik dit u schrijf.

     Rinze

     (1 december 2017 - 18:49)

     Beste Peter, ik ben overtuigd van je goede bedoelingen. met je aanbevelingen, waar dit bericht een reactie op is, ben ik het van harte eens. Wel is het problematisch om met jou op een lijn te komen. Je vroeg je eens af of ik soms protestant was. Toen ik in de paasvigilie van 1983 katholiek gedoopt werd, had menige protestant daar commentaar op. Ik stam uit een Hervormd/Baptistisch milieu. Ik was een “overloper”, verloochende mijn voorgeslacht etc. Een dominee wist mij te vertellen dat ik in het katholicisme intellectueel wel veel tekort zou komen. Het aardigste nog was: ach, hij is wat gevoelig, leest ook gedichten…

     Afijn, ik werd katholiek, kwam zelf op de priesteropleiding terecht. De oppervlakkigheden die ik daar aantrof, noodzaakten mij hiermee te stoppen. Vele jaren in de Novus Ordo misdienaar, acoliet en lector geweest, gaf ook theologische inleidingen.
     Aangezien ik de voorbeden van Paus Franciscus niet meer voor mijn rekening kon nemen, hiermee gestopt. Commentaar van de priester: het protestantisme speelt weer bij je op. Ik ging over naar de traditie (SSPX). Mails van de oude priester: hij maakte zich nu echt zorgen over mijn zieleheil. De hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam raadde mij aan me maar goed in Gods barmhartigheid te verdiepen, bij voorkeur aan de hand van de dagboeken van zuster Faustina. Je ziet: aan goede raad geen gebrek. In ieder geval dank ik je voor je ijver.

      Peter

      (2 december 2017 - 04:58)

      Beste Rinze, ik begrijp heel goed wat u me laat weten en dank u van ganser harte hiervoor. Ik verontschuldig mij hierbij indien ik u met mijn vraag beledigd heb. Het is nooit mijn intentie om iemand te beledigen, maar om hem/haar enige nuttige opmerkingen te sturen die jullie verder helpen, wat ook mijn plicht is.
      U bent heel moedig en dank de Heer Jezus en de Onbevlekte Maagd Maria voor de grote genaden die u ontvangen heeft.
      Ik weet wel wat een warreboel het is en dan kan men ook zien dat de ware Katholieken het zwaar te verduren hebben, waarin ik u meetel.
      U moogt me steeds vragen stellen en zal niet nalaten deze op een begrijpelijke wijze zo goed mogelijk te beantwoorden.
      Wees ervan overtuigd van mijn wil om u te helpen en heb goede moed.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

  Rinze

  (2 december 2017 - 13:11)

  Beste Peter, hartelijk dank voor je antwoord en bemoediging. Ik neem je helemaal niets kwalijk. Christenen behoren aanhoudend het Woord te verkondigen , gelegen of ongelegen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *