Na Kuttekoven is Patrick Hoogmartens wereldwijd kop-van-jut

Het zal nu wel géén 50 jaar meer duren…

Patrick Hoogmartens, nog steeds de bisschop van Hasselt, beweert zich te distantiëren van de satanische tentoonstelling ‘Holy Cow’ in één van zijn kerken. Maar, in zijn bisdom staat Hoogmartens al langer bekend als “een figuur die steeds warm en koud blaast”. De gelovigen beginnen zich nu toch wel ernstig af te vragen of Hoogmartens nu wel ‘progressief’ of Katholiek is. De mensen ergeren zich vooral aan het feit, dat Hoogmartens te laf is om op te treden, uit schrik voor controverse. Maar, met zijn bange, kwezelachtige houding heeft Hoogmartens net het omgekeerde bereikt van wat hij dacht. In Borgloon staat namelijk het kot in brand. Letterlijk en figuurlijk. De lokale gelovigen melden, dat Hoogmartens zondagmorgen laatstleden nog snel een ‘pastorale’ brief liet voorlezen in de kerken om toch maar te benadrukken, dat hij toch niet zo blij is met al die gekruisigde koeien in het Borgloonse. Helaas voor de bisschop nemen de gelovigen niet langer genoegen met dergelijke voorgelezen prietpraat in pastorale ‘briefjes’. Intussen werd er een petitie tégen Hoogmartens opgestart om hem op zijn bisschoppelijke taken te wijzen. Wat bezielt deze man? Of beter, wat bezielt hem niet?

In een interview, met de titel ‘Limburg krijgt met Patrick Hoogmartens een fietsende bisschop’, dat Patrick Hoogmartens in 2004 in ‘De Standaard’ gaf, komen we meer aan de weet. Hier in dit stukje willen we nog een paar dingen in herinnering roepen. Destijds was Patrick Hoogmartens student rechten aan de KULeuven toen hij ‘Jezus, Het verhaal van een Levende’, een bedenkelijk boek van Edward Schillebeeckx, las. “Een kanjer van 600 bladzijden. Ik was theologisch helemaal ongeschoold, maar ik was zo geraakt door dat boek dat ik dacht: hier moet ik mijn leven aan wijden. Ik heb toen een brief geschreven naar de Limburgse bisschop Schruers. Wij hebben elkaar toen ontmoet in Godsheide. En kijk, dertig jaar later woon ik in het bisschopshuis”.

Hoogmartens pocht: “Het bisdom Hasselt heeft nog maar twee bisschoppen gehad. En dat waren allebei monumenten. Ook de voorganger van bisschop Schruers, monseigneur Heusschen, had een schitterende reputatie dankzij zijn medewerking aan het Tweede Vaticaans Concilie. Hij behoorde tot de fameuze Squadra Belga , de invloedrijke Belgische delegatie. Eigenlijk moest ik dus twee monumenten opvolgen”. Hoogmartens licht ook een tipje van de sluier op aangaande de toekomst van de Kerk in Limburg. “Hoe de Kerk er in de toekomst zal uitzien, weet niemand, maar ik heb wel het vermoeden, dat de aandacht voor geloof en spiritualiteit weer groot wordt. Er zullen zeker kernen zijn waar leven en geloof gedeeld worden. Of daar overal een priester zal bij zijn, is hoogst twijfelachtig. Natuurlijk ben ik daar bekommerd om. Maar als er gebedsdiensten georganiseerd blijven worden – bijvoorbeeld om afscheid te nemen van een overledene – waarin gelovige Christenen voorgaan, vind ik dat zinvol. Ik wil niet spreken in termen van optimisme of pessimisme. Ik ben gelovig én vervuld van hoop. De Nieuwe Bijbelvertaling wordt toch ook goed verkocht. Ik vraag geregeld aan mensen of ze wel eens bidden. De meerderheid zegt dan “ja”, maar ze vinden het tegelijk heel moeilijk om daarover te spreken. Wij missen een moderne gebedscultuur. Daarom wil ik als bisschop bouwen aan een Kerk die weer een geloofsparcours aanbiedt, die mensen leert spiritueel te leven in moderne tijden”.

Over ‘roeping’ wist Hoogmartens het volgende te vertellen: “Tegenwoordig hebben we het veel over de ‘roeping’ om Christen te worden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de speciale roepingen. Dat de priester een celibataire man moet zijn, blijf ik een waardevol uitgangspunt vinden. Wie daarvoor kiest, moet het niet pro forma, maar bewust doen. Toch kan ik mij best voorstellen dat in de toekomst de regels voor het priesterschap worden aangepast. Als dat op internationaal niveau gebeurt, heb ik daar ook geen problemen mee. Ik zal dat zeker niet proberen tegen te houden”. Het is duidelijk, met Patrick Hoogmartens hebben we de zoveelste modernist binnen het episcopaat te pakken!

Maar wat levert het modernisme van Patrick Hoogmartens op? Tegen 2030 zal het aantal actieve priesters in het bisdom Hasselt nagenoeg gehalveerd zijn. In 2020 zullen er in Limburg nog 63 priesters actief zijn. In 2030 zullen er dat nog maar 37 zijn. Volgens kenners is deze projectie een nog vrij optimistische voorspelling omdat er geen rekening wordt gehouden met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Bij de cijfers is er trouwens géén rekening gehouden met eventuele nieuwe roepingen, omdat die er toch niet zijn.

Dat het verminderde aantal priesters onder meer gevolgen zal hebben voor de parochiepastoraal is geen nieuws. Patrick Hoogmartens weet echter in het ‘Belang van Limburg’ te melden dat: “Het gros van de taken door geëngageerde leken kan worden overgenomen. Dat is vandaag al vaak het geval en zal in de toekomst wellicht nog toenemen”. “Toch vragen groepen gelovigen vaak zelf dat een priester betrokken is bij hun werking”, stelt de bisschop vast. “Dat de priester van de toekomst allereerst ‘pastor’ hoort te zijn, betekent dan ook dat hij niet mag worden belast met al te zware bestuurlijke en administratieve taken”, vindt de bisschop. Of buitenlandse priesters soelaas kunnen bieden in Limburg? “In sommige gevallen lukt dat goed”, zegt Hoogmartens, die positieve ervaringen ter zake heeft. “Voorwaarde is wel, dat zij de nodige tijd krijgen om onze cultuur te leren kennen en dat ze gedegen worden begeleid”. Ooit beweerde Roger Vangheluwe iets gelijkaardigs…

Deel dit artikel:Share on Facebook16Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (26 november 2017 - 12:13)

  doen ze dat niet allen de bisschoppen van Belgie warm en koud blazen ? Hoe hypocriet kun je zijn. Ze komen niet op voor de kerk, maar voor hun eigenbelang ! Wolven in schapenvacht zijn het!

  Benjamin Van Dyck

  (26 november 2017 - 12:53)

  ☩JMJ☩

  Indien iemand zelfs de wilskracht niet kan opbrengen om de kerken die aan diens jurisdictie zijn toevertrouwd te vrijwaren van satanistische prevaricaties zoals dat gedrocht in Kuttekoven, waarom heeft zo iemand dan ooit een Bisschopszetel beklommen?

  Iemand die niet bereid is om de eer van God en de Kerk te verdedigen tot in de dood, is niet geschikt om een aanvoerder te zijn van de Christenen. Wij behoren immers tot een Religie waarvan de belijders hun beulen in het gelaat uitlachen terwijl zij tot stervens toe door hen gefolterd worden. Werp maar eens een blik op de akten van de Martelaren om te aanschouwen waar ik over spreek. Wanneer men het uit zwakheid zelfs niet gedaan krijgt om door één kordaat bevel de gruwel der verwoesting uit de heilige plaats te expulseren, dan kan men beter de herdersstaf neerleggen en iemand anders het ambt laten overnemen.

  Waar heeft Zijne Excellentie schrik van? Een revolutionair gemeentebestuur? Slaafs “ja” knikken is geen optie voor een Opvolger van die glorieuze Apostelen die onverbiddelijk hun bloed vergoten hebben voor het Rooms Geloof.

  lotje

  (26 november 2017 - 16:24)

  Wat Pater Damiaan en vele Heiligen had begrepen – begrijpen onze Belgische bisschoppen niet. Pater Damiaan en vele Heiligen waren mannen en vrouwen die de navolging van Christus in hun diepste van hun ziel begrepen hadden. Zulke “Heiligen” worden jammer genoeg heel zeldzaam in onze Belgische kerken. En dat hebben we vooral te danken aan de ongehoorzame clericus binnen de kerk die meer de mammon/wereldse beminnen dat de Zoon van God. Goede Christenen dalen diep neer in hun innerlijke burcht, dat zij dank het aanhoudende en volhardende gebed en de rijke sacramenten en de vele gegeven genade van God helemaal bevrijd en los heeft gemaakt van hun ego en egoisme. Dat is innerlijk vrij zijn waardoor ze uit liefde voor Christus hun volledig ten dienste willen stellen en offeren voor de bekering van de zondaars. Dat zou de taak moeten zijn van iedere roeping: paus, kardinalen, bisschoppen, priesters, religieuzen, diakens, gehuwde of ongehuwde. Alle katholieken zijn geroepen om te groeien in Goddelijke barmhartigheid waardoor we niet meer zelf leven, maar Christus laat leven in ons! En hoe meer ze God De Vader, De Zoon en De Heilige Geest overboord gooien, hoe meer zielen er verloren zullen gaan. Want, niemand binnen in onze kerk zal nog weten wat de waarheid van God is en zullen door hun onwetendheid en blindheid wolven volgen in schaapskleren in plaats van herders die leven van de navolging van Christus. Van mij mogen de bisschoppen één voor één naar een onbewoond eiland gestuurd worden, want die zijn niet begaan met het zielenheil van de ander, die zijn meer begaan met hun eigen hachje. Onbegrijpelijk dat Paus Franciscus ons gekruisigd heeft met zulke lauwe bisschoppen die de Goddelijke barmhartigheid helemaal niet begrepen hebben. Als dat de apostelen zijn die het vuur van de Passie van Christus moeten verkondigen in de wereld? Dan ben ik nu wel 100 % “na hun zoveelste lauwheid” overtuigd dat ze geen groot kampvuur zijn maar steekvlammetje dat bij nieuwe christenen zo met een zuchtje uitgedoofd zal worden. Zo weinig vuur zit er in onze bisschoppen dat je niet anders kan dan duizenden dozen Kleenex vol te snotteren voor het aanschijn van God en smeken en bidden voor anderen bisschoppen. God, kom ons te hulp, Heer, haast U ons te helpen!

  A. G. Stinus

  (26 november 2017 - 20:04)

  … De bisschoppen moeten, als het nodig is, uit hun kerk of hun bureeltje komen, en onvervaard de boer op gaan, om voor hun schapen en ons aller geloof op te komen. De maatschappij moet voelen dat christenen geen zachtgekookte eitjes zijn, maar mensen die overtuigd zijn van de waarheid, en die zich niet in de hoek laten drummen. Bisschop Hoogmartens had beter aan de zijde van Dries Goethals en gezellen gestaan.

  … Als het er op aankwam, was Jezus ook present in de tempel om er de kooplui met vaste hand te verjagen. Waarom kan de bisschop dan niet uit zijn krammen schieten als het symbool bij uitstek van het christendom, het kruis, onteerd wordt door er een koe aan te hangen ? Zou de rechtbank dan iets aan de broek gesmeerd hebben van de bisschop ? Dan zou dat mooie reclame geweest zijn voor onze katholieke zaak, inclusief ons imago, dat nu te veel het imago is van al te brave mensen die alles slikken.

  … Ik vraag me trouwens af of dit geen openbare belediging is van een godsdienst of van gelovige mensen. In elk geval zou men moord en brand schreeuwen moest iets gelijkaardigs gebeuren bij de islam. Het kot zou te klein zijn.

   Benjamin Van Dyck

   (26 november 2017 - 21:21)

   ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Als het er op aankwam, was Jezus ook present in de tempel om er de kooplui met vaste hand te verjagen.”

   Inderdaad. Occultisten moeten met hun bezoedelde poten van onze kerkgebouwen afblijven, en onze Bisschoppen moeten op het voorfront staan om die boodschap duidelijk over te brengen. Hoe meer de Belgische Ordinarii aan permissiviteit doen, des te meer zullen dergelijke blasfemische aanslagen zich vermenigvuldigen. Het satanisme is meer en meer de controle aan het overnemen over de Belgische Kerkprovincie, en onze leiders staan er bij en kijken er naar. Onlangs was er dat maçonniek aangekleed Mariabeeld tijdens de Virga Jesse Feesten, en nu dit. Wat zal het volgende weeral zijn?

   Vanuit het buitenland zijn Katholieken ondertussen de parochianen aan het oproepen om het godslasterlijk spektakel eigenhandig naar beneden te halen.

  Johannes

  (26 november 2017 - 21:58)

  Ik denk dat Belgie meer heeft aan een goede bisschop dan aan tien bisschoppen die zelfs nog niet geschikt zijn om als pastoraal werkster te functioneren.
  Mijn advies is alle Belgische bischoppen uit hun functie zetten.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *