Waarom de evolutietheorie in het geheel te verwerpen is

Enkele dagen geleden had ik een droom. Ik was in een grote stad ergens in het buitenland, wellicht Amerika, en ik stond voor een groot nieuw winkelcentrum die ze over een straat hadden gebouwd. Op het trottoir stonden grote bewegwijzeringen met o.a. in het groot ‘Missing Link’ met een pijl naar het museum waar dit was ondergebracht. Ze hadden zogezegd de overblijfselen gevonden van de “tussensoort” tussen de aap en de mens. Ik ging toen in het winkelcentrum binnen en zei toen tegen iemand die met mij mee was: “Ik haat dat gedoe met die zogezegde fossielen en die evolutie. Het Scheppingsverhaal dient letterlijk genomen te worden, anders mag je een streep trekken door je hele Bijbel en is Christus voor niets gestorven.” Toen ik wakker schoot, kreeg ik van de Heer de ingeving om hier eens een lijvig artikel over te schrijven.

Hier zullen we dan ook volledig brandhout maken van de “evolutietheorie”.

Ervaring in de biologie

Ikzelf heb van 2009 -2012 biologie gestudeerd aan de UGent, en heb op het einde van mijn 3de bachelor mijn studies afgebroken deels vanwege mijn religieuze overtuiging. God en geloof werd uiteraard steevast belachelijk gemaakt. Mensen die geloven werden bestempeld als “creationisten”, wat in hun ogen synoniem was voor “domme en achterlijke mensen.” Richard Dawkins en aanverwante atheïsten waren dé personen om naar op te kijken.

Ik ken de evolutietheorie van Darwin, in het 3de jaar was dit zelfs een vak, hoewel het in de meeste vakken wel aan bod kwam (zoals dierkunde, plantkunde, genetica, biochemie, geologie, filosofie van de biologie (van Johan Braeckman!)). De evolutietheorie zegt dat God niet bestaat, en dat wij slechts een kosmisch toeval zijn, wij zijn niet meer dan geëvolueerde eencelligen… een gevolg van miljoenen jaren evolutie uit wat protisten die zich toevallig zouden gevormd hebben in een plas water waar wat biochemische reacties plaatsvonden. Een plas waar toevallig door omstandigheden aminozuren werden gevormd, waardoor DNA kon gevormd worden en door een toevallige omstandigheid ineens leven, dat zich dan gestaag organiseerde en uitbreidde tot alle levensvormen die we vandaag kennen. Bijgevolg is de mens in de ogen van de wetenschap niet meer waard dan een vlieg. Want we zijn allemaal producten van de evolutie. Vandaar dat de mens zich in de wetenschap gelijk stelt met God en zich toegelaten acht om zijn medemens als afval te beschouwen (het weggooien van “onnutte”  embryo’s bij IVF en aanverwanten; het aborteren van ongewenste kinderen valt hier ook onder), net zoals men een vlieg plat slaat en weggooit, want het zijn toch maar een paar aaneengevoegde cellen, toevallig ontstaan? En merk op: de evolutietheorie is een THEORIE, het is nooit bewezen. Er is tot op heden nog nergens waargenomen en bewezen dat uit een diersoort een andere diersoort is ontstaan. De zogezegde “tussensoorten” zijn een fabeltje. Een mooi voorbeeld is de coelacanth, in de wetenschap een “levend fossiel” genoemd. Dit leefde zogezegd miljoenen jaren geleden en is zogezegd een “overgangsvorm” tussen vis en amfibie. Maar de vraag is dan: waarom bestaat deze soort nog altijd? Overgangsvormen zouden volgens de wetenschap niet meer mogen bestaan. De soorten evolueren zogezegd naar steeds ingewikkeldere vormen, maar de vraag is dan waarom die “mindere” soorten blijven bestaan… Dit kunnen ze niet uitleggen. In mijn jaren aan de unief heb ik gemerkt dat evolutietheorie en Darwinisme vooral een soort “godsdienst” is, met Darwin als een soort heilige en “The Origin of Species” als bijbel. Ik zal ook nooit de eerste woorden vergeten van de prof celbiologie in zijn eerste les: “Hier zul je zien waarom God niet bestaat”.

De conservator van het dierkundemuseum was zeer ijverig en vol vuur om deze godsdienst bij te brengen aan de kinderen van de lagere en middelbare school, door middel van infopanelen, infosessies en workshops. En wat mij opviel is dat ze daar eigenlijk geen evolutie konden aantonen. Wat stelden ze als evolutie (“natuurlijke selectie”) voor? Een hermelijn die in de winter wit en de zomer bruin is, een berkenspanner (soort nachtvlinder) die wit of zwart kan zijn (naargelang de kleur van de schors van de bomen in de buurt). Of verschillende zaadjes en de soorten snavels van vogels om die zaadjes te kunnen eten… Evolutie wordt voorgesteld als een mechanisme waarbij het dier “zich aanpast” aan omstandigheden en na verloop van tijd “evolueert”. Dit evolueren brengt echter geen andere diersoorten voor, er is enkel variatie binnen een soort: een soort aanpassingsvermogen. Bij die vogels is het nooit aangetoond dat er een enkele “oersoort” was met een universele snavel. Die witte of zwarte berkenspanner is nog steeds een berkenspanner: beide varianten kunnen met elkaar paren. Zo ook met andere voorbeelden in de dierenwereld. Al de soorten “honden” die we door fokken al hebben doen ontstaan. Is daar al een nieuwe diersoort uit ontstaan? Neen, enkel rassen. Een Jack Russel is perfect kruisbaar met een Engelse Bulldog. En indien twee goed op elkaar lijkende soorten met elkaar paren (vb. paard en ezel) dan is het nakomelingschap (een muilezel of muildier) steriel en wordt het niet verder voortgeplant. En in de meeste gevallen kunnen twee sterk op elkaar lijkende diersoorten niet paren (incompatibiliteit van ei- en zaadcellen). Er ontstaat dus geen nieuwe diersoort. Idem met de mens. Een Aziaat is geen andere mensensoort dan een Afrikaan. Evolutie is nooit, maar dan ook nooit bewezen. Vandaar spreekt men nog steeds van “theorie”.

“Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven.” (Wikipedia)

Wat mij ook opviel is dat deze theorie zeer veel gaten heeft. In het vak ‘algologie’ werden de eerste stappen van evolutie besproken: hoe eukaryote eencelligen zijn ontstaan en verder, maar hun schema stond letterlijk (!) vol vraagtekens. Ook andere schema’s in het vak ‘evolution’ vertoonden vele bizarre elementen.

Evolutietheorie loochent het bestaan van een Almachtige Schepper alsook de Duivel en de zondeval waardoor er ziekten, lijden en kwaad in de wereld is. Alles wordt puur vanuit een evolutionaire basis uitgelegd. Bijgevolg zijn er ook geen geboden waar men zich dient aan te houden. We zien dat nu zeer goed in onze tijd. Egoïsme wordt in het kader van evolutie als iets positiefs voorgesteld, goed voor een sterke genenpoel, waar de sterkste overleven en de soort wordt in stand gehouden (aangeduid met het begrip ‘fitness’). Maar het tegenovergestelde, altruïsme (het elkaar helpen), wordt ook gezien in kader van evolutie, ook voor het in stand houden van de soort, maar men kan dit puur op evolutionaire basis niet goed uitleggen (zoiets als liefde bestaat in Darwinistische kringen niet, dat wordt steevast verworpen, alles is chemie, fysica en evolutie). Er worden dan weer allerlei hypothesen geformuleerd over het waarom en hoe. Met andere woorden, ze weten niet meer van welk hout pijlen te maken.

Het gevolg van deze theorie is ook dat veel wetenschappers en ook gewone mensen meer bekommerd zijn om “het milieu” en om de dieren (zoals bvb. walvissen) dan om hun medemens. “Er zijn teveel mensen”, “we moeten de natuur redden”, “de wereldpopulatie moet naar beneden om bedreigde diersoorten te redden” etc. “Voor mij is de mens minder dan een worm”, zo zei milieuactivist Paul Watson van de ‘Sea Sheperd” ooit. Typische uitspraken van linkse groene hippies, maar nu door de meerderheid van de mensheid als standaard aangenomen. Uit het Darwinisme spruit het Sociaal Darwinisme en tevens de Eugenetica voort, en dit was voor Hitler (die het trouwens overnam van de Amerikanen, die rond 1900 een Eugeneticabeweging startten om een superras te creëren) de aanleiding om massaal gehandicapte mensen te euthanaseren, Joden te vergassen en andere minderheidsgroepen uit te roeien, om het ‘arische ras’ te versterken en beter te maken. Allemaal in het kader van ‘selectie’ en ‘survival of the fittest’. Klinkt vrij satanisch, niet? Hitler en zijn werken werden veroordeeld, maar de theorie die hij daarvoor in het achterhoofd hield niet…

Mijn bekering

Het was in het derde bachelorjaar toen ik enkele vakken had waar ik niet door geraakte: ‘biostatistiek’, ‘algologie’ en ‘evolution’. Biostatistiek was oersaai en interesseerde mij geen bal, en de twee andere vakken gingen voornamelijk over evolutie. Ik had een 9. Ik had in augustus herexamens, maar ik had telkens een 9/20. Reeds in 2011 was mijn bekering begonnen, met een sprong in mijn geloof in begin 2012. Vandaar dat ik ook al worstelde met die ‘evolution’, maar desondanks er toch meer door ging en wilde slagen voor dat vak. In het najaar van 2012 droomde ik, toen ik na de herexamens besloot om mijn studies nog verder te zetten, tot twee maal toe dat ik ging blijven buizen en dat God wilde dat ik er mee kapte. Ik droomde dat ik examen ‘evolution’ had en ik bakte er weer niks van, ik kon amper iets invullen en ik was dus weeral gebuisd voor dat vak. Dan stond ik plots bij een pastoor die ik ken. Hij had een Bijbel in de hand en hij zei: “God heeft de wereld geschapen, Hij heeft de mens geschapen en de dieren. Alles staat in de Bijbel, wat moet een mens nog meer weten?” Dan korte tijd daarna droomde ik weer dat ik examen ‘evolution’ had. Weer kon ik er niks van, ik probeerde nog de vragen in te vullen, maar het ging niet. Dan moesten we naar voren gaan. Er lag daar een hoop boeken waar we één moesten uitkiezen om dan bij de prof te verwerpen. Het waren boeken over God. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om ermee te stoppen. Ik heb mijn extra jaar nog uitgedaan, maar niet meer naar de examens gegaan. Zo had ik een soort sabbatjaar waarin ik veel tijd had voor het uitbouwen van een apostolaat.

Ik herinner mij een citaat uit het boek van ‘Exorcist Don Amorth’, toen exorcist pater Candido een bezetene ondervroeg:

Hij vroeg: “Op aarde zijn er hoog intelligente wetenschappers die zowel het bestaan van God als ook jullie bestaan loochenen. Wat zeg je daarop?” Het kind antwoordde direct: “Wat betekent hier superieure intelligentie? Dat is de hoogste dwaasheid” en pater Candido voegde toe, verwijzend naar de demonen: “Anderen ontkennen ook God met hun volledige wil. Wie zijn dat?”. De kleine bezetene sprong woedend recht en zei: “Pas op! Vergeet niet dat wij onze vrijheid terug willen, ook door Hem. We hebben daarom altijd neen gezegd tegen Hem.” Vervolgens haakte de exorcist in: “Verklaar en zeg mij welke zin heeft het om zich te bevrijden van God omdat je zonder Hem toch maar een nul bent, net zoals ook ik een nul ben. Het is alsof de nul gescheiden is van het cijfer ‘1’ in het getal ‘10’. Wat zou het effect zijn? Wat zou het voordeel zijn? Ik beveel je in de Naam van God: Zeg me, wat heb je voor positiefs bereikt? Vooruit, praat!” Hij kronkelde zich vervuld van haat en angst, spuwde, huilde vreselijk – onvoorstelbaar voor een kind van 11 jaar! – en zei: “Ondervraag mij toch niet zo! Ondervraag mij toch niet zo!” (p. 37-38)

Scheppingsverhaal

We halen een fragment van Genesis aan:

Genesis 1, 20-28

God sprak: `Het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.’ Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en Hij sprak: `Wees vruchtbaar en word talrijk; gij moet het water van de zee bevolken, en de vogels moeten talrijk worden op het land.’ Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag. God sprak: `Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.’ Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. God sprak: `Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen, en God sprak tot hen: `Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

Het scheppingsverhaal wordt vrij eenvoudig voorgesteld. Maar om hier beter inzicht in te krijgen, zullen we de visioenen “Geheimen van het Oud Verbond” van de Zalige Anna Katharina Emmerick aanhalen (Uitgegeven door Vrienden van A.K.E in 1985). Zij heeft op een prachtige manier gezien en uitgelegd hoe alles is geschied, een prachtige aanvulling voor de Bijbel (zoals het met al haar visioenen is). Het eerste imprimatuur voor haar visioenen over het Lijden van Christus kwam er in België reeds in 1846 (het jaar van de verschijningen van O.L.V. te La Salette).

Schepping van de aarde

Onmiddellijk na de smeekbede van de getrouw gebleven engelenkoren en na de beweging in de Godheid zag ik neven de schaduwschijf, die onderaan ontstaan was (waar de gevallen engelen terechtkwamen), rechts er niet ver van verwijderd een donkere bol ontstaan. Nu hief ik mijn ogen meer op die donkere bol rechts van de schaduwschijf en zag er een beweging in, als werd ze groter en groter en ik zag lichtere punten uit de massa tevoorschijn komen die als met helle banden omwikkeld waren en hier en daar in breder, helle vlakken zich verspreidden; en onmiddellijk zag ik de gestalte van het naar voor tredende land zich tegen het water aftekenen. Toen zag ik in de lichte plaats een beweging, als werd erin iets levend. En uit de oppervlakten zag ik gewassen naar voor komen en daartussen ook levendig gewemel ontstaan. Als kind dacht ik nog, dat die planten vrij bewogen. Tot dan toe was alles grauw geweest, nu werd alles lichter, en ik zag als een zonsopgang. Het was, zoals het ’s morgens vroeg is op aarde, en alsof alles uit de slaap ontwaakt. Al het andere uit het beeld verdween voor mij. De hemel was blauw, de zon toog ervoor. Ik zag enkel een deel van de aarde erdoor beschenen en verlicht waardoor dat gedeelte zeer heerlijk en aangenaam werd, en ik dacht: dat is het paradijs. Alles zag ik nochtans, naar gelang het op de donkere bol veranderde, als een uitstromen uit die Goddelijke kring. Toen de zon hoger steeg, was alles zoals ’s morgens bij het ontwaken; maar het was de eerste morgen; en toch wist geen schepsel ervan. Het was als waren zij eeuwig daar geweest, zij waren in onschuld. Naar gelang de zon hoger steeg, zag ik ook de bomen en planten groter en groter worden. Het water was klaar en heilig, alle kleuren waren reiner en helderder, alles was onuitsprekelijk aangenaam; er was daar ook geen spoor, zoals nu, van schepselen. Alle planten, bloemen en bomen hadden een ander voorkomen: nu ziet alles er daartegenover woest en kreupel uit, nu is alles als het ware vervallen. […] Ik dacht nog, wat is alles toch schoon, nu er nog geen mensen zijn! Er is geen zonde, geen verstoring, geen verkreuking geweest. Hier is alles heil en heilig. […] Tussen de gewassen bemerkte ik eerst beweging en levende dieren; daarom zag ik de dieren hier en daar tussen de bosjes en de struiken, als uit de slaap opstaan en uitkijken. Zij waren niet schuw en gans anders dan nu; zij waren tegenover de tegenwoordige dieren bijna als mensen; zij waren rein, edel, snel, vrolijk en zacht. Het is niet te vertolken hoe ze waren. De meeste dieren waren vreemd voor mij. Ik zag schier geen zoals nu. Ik zag geen apen, geen insecten of andere hatelijke dieren; ik dacht steeds: die zijn een straf voor de zonde. Ik zag veel vogels en hoorde het lieflijkste gezang, zoals ’s morgens, maar ik hoorde geen dieren brullen en zag geen roofvogels.

Adam en Eva

Ik zag Adam niet geschapen in het paradijs, maar in de omgeving van het latere Jeruzalem. Ik zag hem glanzend en wit uit een hele aardheuvel tevoorschijn komen, als uit een vorm. De zon scheen, en ik dacht, daar ik het zag als kind, de zon straalt Adam uit de berg tevoorschijn. Hij werd als uit de aarde geboren, die een maagd was. God zegende haar en zij werd zijn moeder. Hij trad niet plots uit de aarde, het duurde enige tijd vooraleer hij tevoorschijn trad. Hij lag in de heuvel op zijn linkerzijde, de arm over het hoofd geslagen, en was met een lichte nevel als met een sluier bedekt. Ik zag een figuur in zijn rechterzijde en het werd me ingegeven dat het Eva was, die in het Paradijs door God uit hem tevoorschijn werd getrokken. God riep hem, en het was als opende de aardheuvel zich en Adam trad stilaan naar voor. Er waren geen bomen, maar slechts kleine bloemen rondom. Ook de dieren had ik als enkelingen uit de aarde tevoorschijn zien komen en de vrouwelijke zich daaruit afzonderen.

Ik zag dat Adam zeer ver naar een hoogliggende tuin, het Paradijs, gedragen werd. God stelde hem in het Paradijs de dieren voor. Adam gaf ze een naam, ze volgenden en speelden met hem. Alles diende hem vóór de zonde. Eva was nog niet uit hem gevormd. Al die dieren, die hij benoemde, gingen hem later op de aarde achterna. Ik zag Adam in het Paradijs, niet ver van de bron in het midden van de tuin, als uit de slaap opstaan tussen bloemen en kruiden. Hij was witglanzend; zijn lichaam had echter naar het scheen, meer van het zinnelijke dan van een geest. Hij verwonderde zich over niets, ook niet over zichzelf, en ging, als was hij aan alles gewoon, tussen de bomen en de dieren, zoals iemand die zijn velden overschouwt.

Ik zag Adam aan de heuvel bij de boom aan het water op zijn linkerzijde liggen met zijn linkerhand onder zijn wang. God zond slaap over hem en hij was verzonken in visioenen. Daar trok God uit de rechterzijde van Adam, Eva ter plaatse tevoorschijn, waar de zijde van Jezus door de lans geopend werd. Ik zag Eva fijn en klein. Zij werd snel groter, tot ze volledig groot en schoon was. Zonder de zondeval zouden alle mensen zo in zachte slaap geboren geworden zijn. De heuvel week uit elkaar en ik zag aan de zijde van Adam een rots ontstaan als van kristalvormige edelstenen; aan de zijde van Eva echter een wit dal met fijn wit stuifmeel bedekt. Als Eva gevormd was, zag ik dat God iets aan Adam gaf of liet toevloeien. Het was, als stroomde uit God, onder mensen vorm, uit voorhoofd, mond, borst en handen lichtstromen die zich verenigden in een lichtbol die in de rechterzijde van Adam ging, waaruit Eva genomen was. Adam alleen ontving dat. Het was de kiem van Gods zegen. In die zegen was een drievuldigheid; de Zegen, die Abraham van de engel ontving, was er een van dezelfde vorm, maar die niet zo lichtend scheen. Eva stond rechtop voor Adam, en deze gaf haar de hand. Ze waren als twee kinderen, onuitsprekelijk schoon en edel. Ze waren helemaal glanzend, met stralen bekleed als met een sluier. Uit de mond van Adam zag ik een brede lichtstroom glanzen en op zijn voorhoofd als een aureool van majesteit. Rond zijn mond was een stralenzon, rond de mond van Eva niet. Het hart zag ik ongeveer zoals nu in de mensen, de borst nochtans was met stralen omgeven en midden in het hart zag ik een lichtende glorie en daarin een klein beeld, als hield het iets in de hand. Ik meen, dat daardoor de derde Persoon van de Godheid beduid werd. Ook uit hun handen en voeten zag ik lichtstralen vloeien. Hun haar viel in vijf lichtende stralenbundels van het hoofd neer, twee over de slapen, twee achter de oren gaand, en één naar het achterhoofd.

Ik heb altijd de overtuiging gehad dat door de wonden van Jezus, deuren in het menselijk lichaam geopend werden, die door de zondeval gesloten waren geworden, en dat Longinus in de zijde van Jezus de deur van de wedergeboorte tot een eeuwig leven geopend heeft. Daarom is niemand de hemel binnengegaan, vooraleer die deur geopend was. De lichtende stralenbundel op het hoofd van Adam zag ik als zijn overvloed, zijn glorie, de voltooiing der andere uitstralingen. En die glorie herneemt haar plaats bij de verheerlijkte zielen en lichamen. Ons haar is de gevallen, getaande, verstarde glorie, en zoals ons huidige haar tot de stralen, zo is de verhouding van ons huidige lichaam tot het lichaam van Adam vóór de val. De stralenzon rond de mond van Adam had betrekking op de Zegen van een heilig nakomelingschap uit God, die zonder de zondeval door het Woord zou bewerkt geworden zijn.

Adam reikte Eva de hand; zij gingen van het schone oord waar Eva ontstond door het Paradijs; alles beziend en er vreugde aan belevend. Dat oord was het hoogste in het Paradijs, alles was glans en licht, daar zelfs meer dan waar ook.

Dit is hoe het er werkelijk aan toe ging. De wereld is niet ontstaan door een oerknal en wegslingerende materie. De mens is niet voortgekomen uit een aap. De mens is niet geëvolueerd. God dacht aan de aarde en de mens en het was er, volmaakt, zoals Hij het wilde. Maar voor de meeste mensen is het Scheppingsverhaal te eenvoudig en te kinderlijk (of kinderachtig). Het moét wel ingewikkelder dan dat zijn. En dan komt men af met theorieën als: God heeft eerst een aap geschapen en daaruit de mens, of God heeft vanuit een protist de evolutie gestuurd en zo na miljoenen jaren de mens doen ontstaan… om toch maar wat te compromitteren met de evolutietheorie. Maar wie zijn wij om aan Gods Almacht perken te stellen? Is God dan niet zo Almachtig dat Hij alles kan, dus ook de mens in één ogenblik kan scheppen zoals beschreven staat? Zou dat voor God dan te moeilijk zijn?

Zondeval en verwildering van de mens

De zondeval bestond erin dat de verboden vrucht verzwond en Adam en Eva dingen te weten kwamen die ze niet moesten weten, waardoor lustgevoel en vleselijkheid, schaamte, zonde en de dood intrad. Na de zondeval werden zij uit het Paradijs verdreven en kwamen ze op de boete-aarde aan (de aarde die wij nu kennen):

Toen zij tamelijk lang zo gevlucht hadden, was de glanzende streek waar ze uitgegaan waren, reeds als een verre berghoogte, en ze verborgen zich, gescheiden, onder de struiken van een donkere vlakte. Daar riep hen een stem uit de hoogte; zij kwamen echter nog niet te voorschijn, werden nog banger, vluchtten nog verder, zich dieper wegstekend. Dat deed me veel leed. De Stem echter, werd strenger; zij hadden zich gaarne nog dieper verstopt, maar ze werden gedwongen naar voor te komen. De indrukwekkende, glanzende gestalte verscheen; zij traden naar voor met neergebogen hoofd en keken de Heer niet aan; maar ze bekeken elkaar en beschuldigden zich wederzijds. Nu wees hij hen nog dieper een vlakte aan, waar bomen en struiken stonden en daar werden zij deemoedig en beweenden eerst echt hun ellendige staat. Toen ze alleen waren, zag ik hen bidden. Ze zonderden zich af van elkaar, wierpen zich op de knieën, hieven de handen omhoog, weenden en kermden. Toen ik dat zag, voelde ik hoe weldadig de afzondering in gebed is.

Ik zag Adam en Eva op de boete-aarde aankomen. Het was een onbeschrijfelijk roerende aanblik de beide boetende mensen op de naakte grond. Adam had een olijftak uit het paradijs mee mogen nemen, die hij hier plantte. Ik zag dat het kruis later uit dat hout getimmerd werd. Ze waren onbeschrijfelijk bedroefd. Gelijk ik ze daar zag, konden zij het paradijs met moeite nog zien. Ze hadden altijd maar gedaald; en het was ook als keerde zich iets om, en ze kwamen door nacht en duister aan het treurige oord van de boete.

Over de zondeval zegt A.K. Emmerick nog:

Vóór de zonde waren Adam en Eva gans anders gemaakt dan wij, ellendige mensen het nu zijn. Met de verboden vrucht namen zij het materialistische in zich op, wat geestelijk was werd zinnelijk, zaak, werktuig, vat. Vroeger waren ze verenigd met God, nu zijn zij gescheiden met een eigen wil, en die eigenwil is zelfgenoegzaamheid, zondelust, onreinheid. Door het genot van de verboden vrucht wendde de mens zich van zijn Schepper af en het was, als nam hij de schepping op in zichzelf. […] Daarvoor was hij, door God, de heer van de ganse natuur; nu was in hem alles tot natuur geworden, hij was een onderworpen en gebonden heer van zijn dienaar en moest met hem vechten en strijden. […] Ik zag het inwendige, alle organen van de mensen, als onderworpen aan het vlees, lichamelijk in het vergankelijk en vervallen evenbeeld van de schepselen en hun wisselwerking van de sterren tot de kleinste dieren. En dat alles werkte in hem, van dat alles hing hij af en hij had ermee te doen, te kampen en te lijden. Ik kan het niet duidelijk zeggen, al ben ik zelf een lidmaat van de gevallen mensheid. De mens is geschapen om de rijen van de gevallen engelen aan te vullen. Zonder de zondeval had hij zich slechts vermeerderd tot het volle getal van de engelen bereikt was en zou de schepping voleindigd geweest zijn. […] De eerste mens was als een evenbeeld van God, het was als de hemel. Alles was het eens met hem en in hem; zijn vorm was een afdruk van de goddelijke vorm. […] Na de val was alles anders. Alle vormen van de schepping waren herschapen en verstrooid in zich, al wat één was, werd oneens, uit één werd veel, en zij namen niet meer uit God alleen, maar ook uit zichzelf. Nu waren zij eerst echt twee, en werden drie en eindelijk ontelbaar. Evenbeeld van God waren zij, en nu werden zij eigenbeeld, die evenbeelden van hun zonde voortbrachten. Zij waren nu met de kring van gevallen engelen in betrekking. Zij ontvingen uit zichzelf en uit de aarde, waarmee de gevallen engelen betrekking hadden, en er ontstond in de oneindige vermenging en verstrooiing van de mensen met henzelf en de gevallen natuur een oneindige menigvuldigheid van zonde, schuld en ellende. Mijn Bruidegom toonde mij dat alles zeer klaar, duidelijk en begrijpelijk. Hij toonde mij het plan en de wegen van de Verlossing van het begin af, en alles wat Hij gedaan had. Ik herkende ook, het weze onjuist het te zeggen, dat God niet nodig had mens te worden en te sterven voor ons aan het kruis, Hij had het door zijn Almacht anders kunnen doen. Ik zag dat Hij handelde uit oneindige volmaaktheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid; dat het zonder twijfel geen verplichting is vanwege God, maar dat Hij doet wat Hij doet, en is wat Hij is.

Het is ook na de zondeval toen Adam en Eva zich begonnen voort te planten dat de verwildering van de mens intrad. Het begon bij Kaïn, die zijn broer Abel doodsloeg. Kaïn werd door God verbannen en Kaïns nakomelingen werden donkerder van huidskleur. De mens verwilderde, de duivelen namen mensenvrouwen in hun bezit en het menselijk ras ontaardde zodanig dat God besloot ze geheel uit te roeien, behalve Noah en zijn familie. Na Noah was er opnieuw verwildering van de mens. De nakomelingen van hen die zich van God verwijderden werden steeds donkerder van huidskleur. Zo beschrijft Anna Katharina Emmerick hoe de mensenrassen zijn ontstaan.

Ik zag de vervloeking van Cham (Gen. 9,18-27); Sem en Jafet echter ontvingen van Noë de zegen, daar zij voor hem knielden, zoals ik later Abraham de zegen aan Isaak zag overgeven. De vloek, die Noë over Cham uitsprak, zag ik als een zwarte wolk tegen hem aankomen en hem verduisteren. Hij was niet meer zo wit als voorheen. Zijn zonde was die van een heiligschennis, zoals die van iemand die in de Ark van het Verbond had willen binnendringen. Uit Cham zag ik een zeer verdorven geslacht ontstaan, die altijd maar dieper in de verduistering geraakte. Ik zie de zwarte, heidense en heel dwaze volkeren als afstammelingen van Cham, en dat hun kleur niet door de zon, maar uit de donkere oorsprong van het verdorven ras is ontstaan. Het is niet mogelijk te vertolken, hoe ik volkeren zag aangroeien en zich uitbreiden en op alle manieren zag verduisteren, en hoe uit hen toch weder menig heldere draden stroomden en het licht zochten.

Boete-aarde, fossielen en dateringsmethoden

Het feit dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Paradijs en boete-aarde toont duidelijk aan dat de aarde die wij nu kennen niet de aarde kan zijn waarop de mens “geëvolueerd” zou zijn uit lagere diersoorten. Ook alle andere zogenaamde fossielen die hier worden gevonden zijn geen miljoenen jaren oud. Ikzelf heb mij nog bezig gehouden met het verzamelen van fossielen in de jaren dat ik aan de unief zat. Op fossiel.net heb ik bijgedragen aan het determinatiesysteem door enkele vondsten in te voeren; hier een voorbeeld:

Dit kaaksbeen dat ik indertijd invoerde als een fossiel van een wild zwijn kan evengoed een middeleeuws stuk kaak zijn van een varken.

In mijn speurtocht naar zogenaamde pleistocene fossielen die op het strand (dat in de 80-er jaren werd opgevoerd) aanspoelden waren, zaten vaak stukken waar duidelijk in gezaagd was, die doormidden gezaagd (wervels) of afgezaagd (femurs etc) waren. Veel van die knekels waren eigenlijk afkomstig van koeien, varkens, schapen, o.a. van slachtafval dat in de jaren 1950 in zee werd gedumpt. Daar zaten wervels, kaaksbeenderen met tanden en zelfs eens een hele schedel tussen…  Veel zaken waren wellicht ook middeleeuws of afkomstig uit de Romeinse periode (zoals de potscherven etc. die vaak ook op het strand gevonden worden). En die botten waren niet wit zoals men zou denken, die waren donkerbruin of zwart en zagen er fossiel uit. Het proces van verkleuring en mineralisatie gaat veel sneller dan men denkt. Ooit vond ik ook een menselijke wervel op het strand, totaal zwart gekleurd (ook na het drogen).  Ik heb toen indertijd veel van die stukken opgeraapt en geruild als waardevolle fossielen, terwijl ik wist dat er daar veel rommel tussen zat. Ik had trouwens toen ook een grote collectie recente schedels en skeletten, wat de determinatie vergemakkelijkte. Een ander voorbeeld van ‘fossilisatie’: In de wijnkelder van mijn ouderlijke woning (daterend van 1900) heeft er altijd grondwater gestaan, er zijn uitsparingen gemaakt aan weerskanten van de vloer  zodat men met droge voeten erin kon rondlopen. Dit grondwater is zeer rijk aan calciumwaterstofcarbonaat (kustregio met kalkrijk zand) en zorgde in de loop der eeuw voor een afzetting van een laag calciumcarbonaat (CaCO3), waarin dode pissebedden ingebed waren. Deze pissebedden waren ook al deels ‘gecalcifieerd’… Maar het waren in geen geval “fossielen.”

In 2016 was er in de wetenschappelijke wereld ophef omtrent de vondst van “gefossiliseerde zijde”.

Dit toont aan dat de fossielen waarvan men beweert dat ze zeer oud zijn, in feite veel jonger zijn en dat die levensvormen in een veel recenter tijdvak dienen geplaatst te worden, namelijk de tijd vóór de zondvloed, rond 4000 voor Christus. Het is dus niet dat ze niet bestaan hebben en dat God die fossielen in de grond zou gestopt hebben. De Zalige A.K. Emmerick kreeg ooit een bot van een mammoet in haar handen:

Toen men eens een stuk been van een oerdier, waarvan men toen nog niets naders afwist, bij Katharina bracht, zag zij opeens een kudde witte dieren en zij beschreef nauwkeurig de mammoet, van welk dier het stuk been blijkbaar afkomstig was. Natuurgeleerde Malfatti, maakte later op die beschrijving de volgende bedenking: “In het jaar 1821, wanneer men het bestaan van dat dier nog niet vermoedde en waarvan K. ook de naam niet kende, beschreef zij nochtans dit dier zo juist als wij het pas sedert 1901, na de vondst van een mammoetgeraamte aan de Beresowska-rivier in Siberië enigszins vermogen te doen. De beschrijving die K. ervan geeft, vindt men in haar leven door Schmöger beschreven: ‘Vie d’A.C.E’, III, 438.

Ook de ‘dinosauriërs’ die zogezegd miljoenen jaren geleden leefden, leefden in werkelijkheid veel recenter. Bewijs daarvan zijn afbeeldingen in de grotschilderijen uit de oudheid en afbeeldingen op tempels, waar dinosauriërachtige wezens werden afgebeeld naast de mens, lang voordat men de skeletten had opgegraven. Deze werden gevonden in Afrika, Centraal-Amerika, Zuid-Oost Azië, China,… Een paar voorbeelden:

Grotschildering van de Amerikaanse Anasasi-Indianen (1200 v.Chr).)
Nijlmozaiëk te Palestrina (Rome) met een “Krokidil-luipaardmonster”
Beeldje uit de pre-Griekse beschaving.
Ceremoniële grafsteen van de Inca’s
Grafsteen van de Inca’s

Een ander voorbeeld is het zacht weefsel gevonden in dinosauriërbotten. Er werden zelfs rode bloedcellen teruggevonden in een fossiel van een T-Rex. in 2005 werden door wetenschappers van de Universiteit van Noord Carolina origineel biologisch weefsel ontdekt, met transparante en buigzame bloedvaten die rode bloedcellen bevatten. Zie deze en andere T-Rex fotos in het Smithsonian Magazine en MS-NBC en een vroeg verslag van National Geographic.

Bloedcellen die teruggevonden werden in de T-Rex-botten. Foto: kgov.com

 

‘Shocker’: Rode bloedcellen die in de het dijbeen van een T-Rex werden gevonden.

Zie ook deze video:

Mooi ander voorbeeld is dit artikel in National Geographic van een aantal jaar geleden:

Oudste dinosaurusproteïnen gevonden – bloedvaten en meer… Dit kan onmogelijk in een fossiel van 80 miljoen jaar! En toch maar blijven volhouden!

In een artikel op de site “All about God” staat hierover:

Het is interessant dat Genesis 1:21 beschrijft hoe God de zeedraken (“tannin”) op de vijfde dag schiep. In de tegenwoordige Bijbelvertaling wordt dit woord vertaald als “grote zeemonsters” (NBV, WV95), “grote walvissen” (Statenvertaling) en “grote zeedieren” (NBG51, GNB96). Maar, het originele Hebreeuws geeft beschrijvingen die beter passen bij de maritieme dinosauriërs die we tegenwoordig in talrijke musea over de hele wereld kunnen bewonderen. Het boek Job is nog dramatischer. Hierin beschrijft de auteur het grote landdier Behemoth (Job 40) en het grote waterdier Leviathan (Job 41). Hoewel de nieuwere Bijbelvertalingen in plaats hiervan de woorden “olifant”, “nijlpaard” of “krokodil” gebruiken, laten het originele Hebreeuws en de context van de beschrijvingen geen ruimte voor deze interpretaties.

Beschrijvingen van wezens, die veel lijken op beschrijvingen van dinosauriërs, kunnen bijna universeel door alle culturen in de oudheid heen worden aangetroffen. Waar kwam dit wereldwijd idee vandaan? Hoe konden maatschappijen over de hele wereld deze wezens op zo’n uniforme wijze beschrijven, vastleggen, tekenen, etsen, stikken en uithouwen, als zij deze niet met eigen ogen gezien hadden? Natuurlijk zijn de beschrijvingen van draken niet beperkt tot de Bijbel. Verhalen uit China, Europa, het Midden-Oosten en het oude Latijns-Amerika bevatten vergelijkbare beschrijvingen van “draken” en andere beesten. Verslagen van Marco Polo in China vertellen bijvoorbeeld dat het koninklijk huis draken hield voor ceremonies. Werken van de Griekse historicus Herodotus en de Joodse historicus Josephus beschrijven vliegende reptielen in het oude Egypte en Arabië. In andere culturen was het een grote eer om deze beesten te doden. Er zijn talrijke verslagen van strijders die dergelijke grote beesten doodden om geloofwaardigheid in een stad op te bouwen. Gilgamesj, Fafnir, Beowulf en andere beroemde legenden, inclusief de mythologie uit de Egyptische, Griekse en Romeinse oudheden, bevatten specifieke beschrijvingen van draken en andere dinosauriërs.

Dinosauriërs kunnen op talrijke oude kunstobjecten over de hele wereld worden aangetroffen. Op dinosauriërs lijkende wezens worden voorgesteld op Babylonische markeringen, Romeinse mozaïeken, Aziatisch aardewerk en koninklijke gewaden, Egyptische gewaden voor begrafenissen en overheidszegels, Peruaanse grafkeien en tapijten, Mayaanse beelden, petrogliefen (uitgehouwen rotstekeningen) van Aborigines en Indianen en vele andere ceremoniële kunstvoorwerpen uit de oudheid. Als dinosauriërs werkelijk al 50 miljoen jaar geleden (of nog eerder) uitstierven, hoe konden mensen in de oudheid, pas enkele duizenden jaren geleden, deze wezens dan zo nauwkeurig en consequent afbeelden? De Bijbel is duidelijk: zeedieren werden door God op de vijfde dag geschapen en landdieren werden door God op de zesde dag geschapen. Onder deze dieren bevonden zich de dinosauriërs, die met de mens samenleefden tot zij door diverse oorzaken uitstierven. De belangrijkste oorzaak was vermoedelijk de wereldwijde zondvloed van Noach.

A.K. Emmerick beschrijft ook regelmatig het bestaan van draakachtige wezens op duistere en verlaten plaatsen op aarde, in de tijd vóór Christus. Het ‘verstenen’ van de skeletten van dieren en de sedimenten kan veel sneller gebeuren dan men denkt. Denk aan de vrouw van Lot die in één ogenblik in een fossiel veranderde (een ‘zoutpilaar’) of de mensen die versteenden door de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr.

Versteende skeletten van mensen in de stad Herculaneum, die in 79 n. Chr. samen met o.a. Pompeii bedolven raakte toen de Vesuvius uitbarstte. De gelijkenis met “dino-fossielen” is treffend.

 

God heeft de boete-aarde tevoorschijn laten komen, ca 4000 jaar vóór Christus, zoals we die nu kennen, met gebergten, gesteenten, enzovoort. Niets evolutie, oercontinent Pangea dat uiteendreef, enzomeer. Het was er in één ogenblik. Over de valse tijdsrekening (o.a. ook bij de Egyptenaren die vaak in hun tijdsnotaties tijdspannen verdubbelden van aantal jaren, om meer indruk te wekken) zei Emmerick:

Die valse tijdsrekeningen en dat aanhitsen van de afgodenpriesters heb ik onder de sabbatleer in Aruma gezien, waar Jezus voor de Farizeeën sprak over het beroep van Abraham en zijn verblijf in Egypte en de Egyptische tijdsrekening weerlegde. Jezus zei aan de Farizeeën dat de wereld nu 4028 jaar bestond; en toen ik Jezus dat hoorde spreken, was hijzelf 31 jaar oud.

Dit komt overeen met wat de Kerkvaders altijd al hebben geleerd op grond van de H. Schrift.

Het is een feit dat de dateringsmethoden waarmee ze ons de leeftijd van een zogenaamd fossiel of gesteente willen bewijzen, niet te vertrouwen zijn en vaak neerkomen op de natte-vingermethode of een wilde gok, met allerhande onzekerheden en gissingen. Deze wetenschapstechnieken zijn zo lek als een zeef.

Radiometrie moet het bijvoorbeeld stellen met de concentratie van radioactieve moeder- en dochterisotopen, en op basis van beide hoeveelheden wordt de ouderdom van iets geschat, aan de hand van de “halveringstijd” van dat isotoop. Probleem is dat die halveringstijd niet met zekerheid kan bepaald worden (zeker als het over zeer lange tijd gaat, want niemand kan bewijzen dat de berekende halveringstijd ook de effectieve halveringstijd is ) én dat het exact aantal isotopen in een staal moeilijk te extrapoleren valt naar het gehele fossiel of stuk gesteente, er kan variatie in zitten door een hele reeks factoren, waardoor er tal van onzekerheden zijn en er aannamen moeten gedaan worden (dus weer de natte vinger). Zo kunnen moeder- en dochterisotopen willekeurig in de tijd toegevoegd of ontsnapt zijn uit het materiaal. Niemand kent het exact aantal moederisotopen in een bepaald staal op tijdstip t(0). De gebruikte analysetechnieken kunnen op velerlei manieren fouten inbrengen en zijn bijgevolg niet betrouwbaar. Enkel voor isotopen met een zeer korte halveringstijd (dagen of enkele jaren) is Radiometrie betrouwbaar, omdat dit dan ook geverifieerd werd.

Zelfs C-14 tests kunnen niet als betrouwbaar worden beschouwd voor oude “fossielen”, ouder dan de halveringstijd van C-14 van 5736 jaar, want de atmosferische ratio van C-12/C-14 is niet in evenwicht, wat tal van problemen met zich meebrengt. In een zeer uitvoerig en wetenschappelijk artikel op ‘Answer in Genesis‘ lezen we:

Koolstof-14 (14C), ook bekend als radiocarbon, wordt als een betrouwbare dateringsmethode gezien voor het determineren van de leeftijd van fossielen tot 50.000 à 60.000 jaar. Indien deze claims waar zijn, is de Bijbelse berekening van een jonge aarde (rond de 6000 jaar) in vraag, omdat 14C -dateringen van tienduizenden jaren algemeen zijn.

Wanneer de interpretatie van data door een wetenschapper niet overeenkomt met de duidelijke betekenis van de tekst in de Bijbel, zouden we nooit de Bijbel moeten herinterpreteren. God weet juist wat Hij wilde zeggen, en Zijn begrip van wetenschap is onfeilbaar, terwijl het onze feilbaar is. Zodus zouden we nooit mogen denken dat het noodzakelijk is om Zijn Woord te veranderen. […] Omdat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, zouden we de geldigheid van de standaard interpretatie van 14C-datering moeten onderzoeken door het stellen van verschillende vragen:

 1. Is de uitleg van de data die onttrokken wordt van emperische, observationele wetenschap, of de interpretatie van verleden gebeurtenissen (historische wetenschap)?
 2. Zijn er enige veronderstellingen betrokken in de dateringsmethode?
 3. Zijn de datums die door 14C-datering worden voorzien consistent met wat we observeren?
 4. Aanvaarden alle wetenschappers de 14C-dateringsmethode als betrouwbaar en accuraat?

C-14 wordt in de atmosfeer gemaakt door kosmische straling die N-14 door middel van een hoog-energetisch neutron omzet in C-14, waardoor een H-1 proton vrijkomt. C-14, samen met andere koolstofisotopen (C-12 en C-13), reageert met zuurstof om CO2 te vormen. Planten absorberen alle drie isotopen tijdens fotosynthese. Dieren absorberen C-14 wanneer ze planten consumeren. Indien een dier sterft, stopt de opname van C-14 en de concentratie in het dode dier neemt af en ontbindt terug tot N-14, met een halfwaardetijd van 5736 jaar (dus na 1 halfwaardetijd is er nog de helft zoveel C-14 aanwezig in een bot, dan op het tijdstip van overlijden).

[...]

Een kritische veronderstelling die gebruikt wordt in koolstof-14-datering heeft te maken met die ratio (14C / 12C ). Het wordt verondersteld dat de ratio van 14C tot 12C in de atmosfeer altijd hetzelfde is geweest als vandaag (1 tot 1 biljoen). Indien deze veronderstelling waar is, dan is de AMS C-14 dateringsmethode geldig tot ongeveer 80.000 jaar. Voorbij dit getal zouden de instrumenten van de wetenschappers niet meer in staat zijn om genoeg overblijvende C-14 de detecteren, die bruikbaar zou zijn in leeftijdsschattingen. Dit is een kritische veronderstelling in het dateringsproces. Indien deze veronderstelling niet waar is, dan zal de methode incorrecte datums geven. Wat zou ertoe kunnen leiden dat deze ratio zou veranderen? Indien de productiesnelheid van 14C in de atmosfeer niet gelijk is aan de afnamesnelheid (meestal door middel van ontbinding), dan zal deze ratio veranderen. Met andere woorden, de hoeveelheid 14C  die in de atmosfeer wordt geproduceerd moet gelijk zijn aan de hoeveelheid die wordt verwijderd om in een evenwichtige toestand te zijn (equilibrium). Indien dit niet zo is, dan is de ratio 14C tot 12C  geen constante, wat ervoor zou zorgen dat het kennen van een beginhoeveelheid 14C in een specimen moeilijk zou zijn of onmogelijk om accuraat te determineren.

Dr. Willard Libby, de uitvinder van de koolstof-14-dateringsmethode, veronderstelde dat deze ratio constant zou zijn. Zijn redenering was gebaseerd op een geloof in de evolutie, die veronderstelt dat de aarde miljarden jaren oud moet zijn. Veronderstellingen in de wetenschappelijke wereld zijn extreem belangrijk. Indien de beginveronderstelling vals is, dan kunnen al de berekeningen gebaseerd op die veronderstelling correct zijn, maar toch een verkeerde conclusie geven. In het originele werk van Dr. Libby, merkte hij op dat de atmosfeer niet in equilibrium leek. Dit was een problematisch idee voor Dr. Libby, omdat hij geloofde dat de wereld miljarden jaren oud was en er genoeg tijd was verstreken om het equilibrium te bereiken. Dr. Libby’s berekeningen toonden dat indien de aarde was begonnen met geen 14C in de  atmosfeer, het tot 30.000 jaar zou duren om een stabiele toestand te bereiken (equilibrium).

Indien de kosmische straling op z’n huidige intensiteit is gebleven voor 20.000 tot 30.000 jaar, en indien het koolstofreservoir niet merkbaar is veranderd in deze tijd, dan bestaat er op het huidige tijdstip een complete balans tussen de snelheid van desintegratie van radiocarbonatomen en de snelheid van opstapeling van nieuwe radiocarbonatomen voor al het materiaal in de levenscyclus.

Dr. Libby koos ervoor om deze wanverhouding (niet-evenwichtsbalans), en hij wees dit toe aan een experimentele fout. Echter, de wanverhouding bleek helemaal waar te zijn. De ratio 14C /12C is niet constant.

De Specifieke Productiesnelheid (SPS) van C-14 is 18.8 atomen per gram koolstof per minuut. De Specifieke Ontbindingssnelheid (SOS) is slechts 16.1 desintegraties per gram per minuut.

Wat betekent dit? Als het 30.000 jaar duurt om het equilibrium te bereiken en 14C is nog niet in equilibrium, dan is de aarde wellicht niet zeer oud.

[…]

Genesis Vloed

Welke rol zou de Zondvloed kunnen hebben gespeeld in de hoeveelheid koolstof? De Vloed zou grote hoeveelheden koolstof van levende organismen (planten en dieren) begraven hebben om de fossiele brandstoffen van vandaag te vormen. De hoeveelheid fossiele brandstoffen toont aan dat er een veel grotere hoeveelheid vegetatie bestond vóór de Vloed dan er vandaag bestaat. Dit betekent dat de biosfeer net voor de Vloed misschien wel 500 keer meer koolstof in levende organismen had dan vandaag. Dit zou verder de hoeveelheid 14C verdunnen en ervoor zorgen dat de 14C/12C ratio veel kleiner was dan vandaag.

Wanneer de Vloed in acht wordt genomen, samen met de afname van het magnetisch veld, dan is het aanneembaar om te geloven dat de veronderstelling van equilibrium een valse veronderstelling is. Vanwege deze valse veronderstelling, zal gelijk welke leeftijdsschatting die de 14C  gebruikt van vóór de Vloed, een veel oudere leeftijd geven dan de werkelijke leeftijd. Pre-Vloed materiaal zou misschien tien keer de werkelijke leeftijd gedateerd worden.

De bevindingen van de RATE-groep

In 1997 werd een 8-jarig onderzoeksproject gestart om de leeftijd van de aarde te onderzoeken. De groep werd de RATE-groep genoemd (Radioisotopes and the Age of the Earth). Het team van wetenschappers omvatte:

Het doel was om gegevens te verzamelen die algemeen genegeerd of gecensureerd wordt door de evolutionaire standaarden datering. De wetenschappers onderzochten de veronderstellingen en procedures de gebruikt worden in het schatten van de leeftijden van stenen en fossielen. De resultaten van de koolstof-14-datering wezen op serieuze problemen voor lange geologische tijdperken. Bijvoorbeeld, een reeks gefossiliseerde houtstalen die conventioneel gedateerd werden volgens hun gastheer-grondlagen, uit het Tertiair tot het Perm (40-250 miljoen jaar) hadden allemaal significante, meetbare hoeveelheden koolstof-14 die de leeftijd die gewoonlijk zouden overeenkomen met 30.000 tot 40.000 jaar “leeftijd” voor de originele bomen. Op gelijkaardige wijze resulteerde een onderzoek van conventionele radiocarbonverslagen in meer dan veertig voorbeelden van zogezegde stokoude organische materialen, inclusief kalksteen, dat koolstof-14 bevatte, zoals aangegeven door leidende laboratoria.

Er werden ook stalen genomen van verschillende steenkoollagen, die volgens evolutionisten, verschillende tijdsperioden vertegenwoordigen in de geologische kolom (Cenozoïcum, Mesozoïcum en Paleozoïcum). De RATE-groep verkreeg deze tien koolstalen van het Amerikaanse Departement van de Energiekolenstalenbank, van stalen die verzameld werden van grote steenkoolvelden in de VS. De gekozen kolenstalen, die gedateerd waren op miljoenen tot honderden miljoenen jaren op de standaard evolutie-tijdslijnschattingen, bevatten allemaal meetbare hoeveelheden 14C. In alle gevallen werden zorgvuldige voorzorgsmaatregelen genomen om gelijk welke mogelijkheid tot contaminatie van andere bronnen te elimineren. De stalen uit alle drie de “tijdsperioden” vertoonden significante hoeveelheden 14C. Dit is een betekenisvolle ontdekking. Omdat de halfwaardetijd van 14C relatief kort is (5730 jaar) zou er geen meetbare 14C meer mogen overblijven na ongeveer 100.000 jaar. De gemiddelde geschatte leeftijd voor alle lagen van deze drie tijdsperioden was ongeveer 50.000 jaar. Echter, indien men een meer realistische pre-Vloed 14C/12C ratio gebruikt, dan wordt die leeftijd teruggebracht tot ongeveer 5000 jaar.

Omdat de levensduur van 14C zo kort is, vormen deze AMS-metingen (Accelerator Mass Spectrometer) een duidelijke bedreiging voor de standaard geologische tijdschaal die miljoenen tot honderden miljoenen jaren toeschrijft aan dit deel van de rotslaag.

[…]

Conclusie

Alle radiometrische dateringsmethoden zijn gebaseerd op veronderstellingen over gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden. Indien de veronderstellingen als waar worden aangenomen (zoals typische wordt gedaan in het evolutionair dateringsproces), kunnen resultaten vooringenomen worden naar een gewenste leeftijd. In de weergegeven leeftijden in tekstboeken en andere verslagen, werden deze evolutionaire veronderstellingen niet in vraag gesteld, terwijl de resultaten die inconsistent waren met hoge leeftijden gecensureerd werden. Wanneer de veronderstellingen geëvalueerd werden, en gebrekkig werden bevonden, steunden de resultaten het Bijbelse gegeven van een globale vloed en een jonge aarde. Christenen hoeven niet bang te zijn van radiometrische dateringsmethoden. Koolstof-14-datering is werkelijk de vriend van Christenen, omdat het een jonge aarde ondersteunt.

Het probleem vandaag is dat de ‘atheïstische’ wetenschap vandaag ‘god’ is, en niemand mag dat in vraag stellen of men wordt als achterlijk beschouwd. Treffend is hierin het voorbeeld van de ontdekking van bloedvaten en rode bloedcellen in dinosauriërbotten. De wetenschappers die dit ontdekt hadden waren bang om dit naar buiten te brengen, uit vrees om uitgelachen te worden.

Wie hierin dieper wil graven wil ik nog graag dit artikel aanbevelen: Lijst met dingen die niet zo oud zijn.

Adam en Christus

Paulus beschrijft in zijn brief aan de Romeinen hoe de zonde door één mens in de wereld kwam, en hoe door één Mens de Verlossing kwam:

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was; maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van de Mens die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van een mens bracht allen de dood, maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan die ene zonde. Het oordeel dat volgde op de ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd betekende volledige kwijtschelding. Door toedoen van een mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus. Dit betekent: een fout leidde tot veroordeling van allen, maar een goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van een mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd. (Rom. 5,12-19)

Adam is de eerste mens die de zonde in de wereld bracht, en daarmee ook de dood. Christus is de tweede Adam, en Maria de tweede Eva (Eva kwam uit Adam, Christus kwam uit Maria). Door Christus kwam het heil, de Verlossing en werden de deuren van de Hemel opnieuw geopend en werd de zonde en de dood overwonnen. Allen die in Hem geloven en in staat van genade sterven, zullen eeuwig leven bezitten en verrijzen op de Jongste Dag om samen met Christus te heersen in Zijn Koninkrijk (het hersteld Paradijs).

Over Adam en Christus’ Kruisoffer vertelt A.K. Emmerick:

Ik zag de diep geheimzinnige betekenis van het gebruik van heilige gebeenten bij het opdragen van offers; ook – wat een navolging ervan is – de betekenis van het gebruik van relikwieën in de altaarsteen waarop de mis wordt gedaan. Ik zag gebeenten van Adam berusten vlak onder de plaats van Jezus’ kruis. Ik keek ter zijde in een spelonk en zag het hele geraamte van Adam liggen, behalve de rechterarm, de rechtervoet en een ribbe uit de rechterzijde, zodat ik door de opening van de ontbrekende ribbe kijkend, de linkerbinnenzijde zag. Rechts van het geraamte zag ik ook de schedel van Eva, juist op het punt waaruit zij uit Adam genomen was. Mij werd meegedeeld dat er betrekkelijk deze kwestie (Adam in de Calvarieberg begraven) veel twist en onenigheid bestaat, maar dat het graf van Adam en Eva van onheuglijke tijden daar geweest was en dat hun gebeente daar nog berust. Ten gevolge van de zondvloed is daar, waar vroeger geen berg was, de Calvarieberg ontstaan. Ik zag dat de zondvloed dit graf heeft ontzien, dat Noë het gebeente gedeeltelijk bij zich in de Ark heeft gehad en het bij zijn eerste offer op het altaar heeft gelegd en dat Abraham later hetzelfde heeft gedaan met gebeenten van Adam, die hem via Sem waren geworden. Zo is dan het bloedig offer van Jezus aan het kruis boven de beenderen van Adam een inzet van het H. Misoffer, waarbij zich altijd relikwieën in de altaarsteen bevinden.

De evolutietheorie moet dus in het geheel verworpen worden, want anders kan er nooit sprake zijn van Adam, de eerste mens. Want dan is St. Paulus een leugenaar, is Genesis maar een fabeltje, en is Christus gekomen om te sterven gewoon uit solidariteit met de armen en de verdrukten van zijn tijd. En tenslotte mag je je hele Bijbel in de vuilbak gooien, want dan is het allemaal een leugen. Want wie één iets verwerpt, verwerpt bijgevolg alles, want de Schrift is geen onsamenhangende verzameling van oude verhalen!

Uiteindelijk moet je weten dat al die zogezegde voorouders van de mens niets anders zijn dan enkele overblijfselen van apen; vaak baseren ze een één of andere “tussensoort” op één enkel schedelfragment waar een tijdstip op werd geplakt…

Wie is dan Adam op deze voorstelling? De chimpansee uiterst links?
Wie van hen is dan Adam? De berggorilla boven in het midden?

Er kan maar één Waarheid zijn, en dat is deze die ons werd overgeleverd door de H. Schrift en de goedgekeurde openbaringen. Als de bazuin zal weergalmen, het Teken van de Mensenzoon aan de hemel zal verschijnen en Christus op de wolken zal komen om levenden en doden te oordelen zullen zij die Hem tot de laatste zucht zullen verworpen hebben en volgehouden hebben dat God niet bestaat en wij een product van evolutie zijn, Gods aanschijn nooit zien, en nooit kunnen genieten van de prachtige, volmaakte toekomst die allen te wachten ligt die met eenvoud van hart geloven wat Hij ons door de H. Kerk heeft geleerd. Christus zal de leugen dan eens en voorgoed ontmaskeren, en de Waarheid zal triomferen.

“Zalig de armen van geest”, zei Christus. Dit slaat op zij die met een eenvoudig hart aannemen wat God hen openbaart door Zijn Woord en zijn Kerk: de Schrift en de Apostolische Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde.”

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Matt. 11,25-27)

“Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.” (Marc. 10, 14-15)

Amen.

 

Download dit artikel als pdf

 

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica
Deel dit artikel:Share on Facebook34Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Michaël Dekee Author

Michaël, 26, is sinds 2014 actief in het apostolaat en publiceert o.a. op zijn blogs cruxavespesunica.org en eerherstelheiligsacrament.org.

Comments

  willy

  (16 november 2017 - 15:02)

  Een zeer schoon artikel maar wel wat stof om te lezen. God heeft de mens geschapen man en vrouw twee seksen en geen transgenders . Wie het scheppingsverhaal minimaliseert maakt God tot een leugenaar . De oorsprong van de mens vind zijn bestaan in God en dat is ook ons doel!!

  Hubert Luns

  (16 november 2017 - 16:51)

  De genetische gelijkenis tussen een chimpansee en een mens is niet noodzakelijkerwijs echt, en eerder sentimenteel dan biologisch: een liaan die aan de oever van een rivier groeit heeft nog nooit een Romeins aquaduct geconstrueerd. In Canada heeft professor Calarco met zijn team aangetoond dat de eiwitten van genen in de chromosomen bij een mens en een aap niet dezelfde opbouw hebben. Menselijk RNA (ribonucleïnezuur) dat de eiwitbiosynthese bepaalt, is niet te vergelijken met dat van een aap. Kortom, in tegenstelling tot wat het lijkt, stamt de mens niet van de aap af.

  Hubert Luns

  (16 november 2017 - 17:02)

  Met dit artikel wordt het aloude adagium bewezen dat echte wetenschap objectief is, maar dat wetenschappers subjectief zijn. Het is ook zo dat wie eerlijk voor zijn geloof in God en de Bijbel uitkomt een carriëre in biologische richting vaarwel kan zeggen. Reeds de bewering dat de datering van fossielen niet klopt is voldoende om een carriëre te breken.

  Hubert Luns

  (16 november 2017 - 17:18)

  De moderne wetenschap is in feite de zelfexaltatie van de mens, en daar past geen schepping bij.

  Peter

  (16 november 2017 - 17:52)

  Goede bijdrage, Michaël. Het kan misschien bijdragen tot de waarheid en het zwijgen opleggen aan vele onzinnige en dwaze discutie op het forum.
  Met dank

  Benjamin Van Dyck

  (16 november 2017 - 19:59)

  ☩JMJ☩

  Betreffende dinosaurussen kan opgemerkt worden dat Nimrod in de Clementijnse Vulgaat beschreven wordt als een robustus venator, een robuust jager [Genesis 10, 9]. Vermoedelijk was het jagen op de giganteske beesten die er in die tijden rondwaarden een koningsmaker, waarmee ik wil zeggen dat mannen mogelijk doormiddel van die wapenfeiten konden opklimmen tot het koningschap. In de Middeleeuwen was het nog steeds zo dat nieuwe adel gecreëerd werd door militaire wapenfeiten.

  Misschien is het dus door de jacht geweest op, onder andere, de grote hagedissen die wij heden “dinosaurussen” noemen, dat Nimrod Koning geworden is in Sennaar. Mogelijk verklaart dat ook het uitsterven van die diersoorten; namelijk dat er op gejaagd werd tot het punt van extinctie.

  We kennen allemaal het vellen van de draak door Sint Joris als symbool van de overwinning van het Kruis tegen de duivel, en ook het eervol karakter dat jagers nog steeds dragen in de Europese tradities, hetgeen de oorspronkelijke heldhaftigheid weerspiegelt van de jacht op de grote beesten van de oude vervlogen tijden.

   Benjamin Van Dyck

   (16 november 2017 - 20:06)

   “Now Chus begot Nemrod: he began to be mighty on the earth. And he was a stout hunter before the Lord. Hence came a proverb: Even as Nemrod the stout hunter before the Lord. And the beginning of his kingdom was Babylon, and Arach, and Achad, and Chalanne in the land of Sennaar.” [Genesis 10, 8-10; Douay Rheims vertaling]

  A. G. Stinus

  (17 november 2017 - 12:00)

  – Ik geloof wél dat er evolutie geweest is, samen met andere fenomenen zoals mutaties, zodat de mens kon te voorschijn komen aan het einde. God heeft op alle plaatsen en tijden alles voorzien (wegens de goddelijke Voorzienigheid) om tot de mens te komen die we nu kennen. Ik geloof NIET in een soort evolutietheorie die zegt dat er geen God is. Dat soort theorie is natuurlijk onzin : hoe kan er evolutie zijn als je niets hebt om mee te beginnen ?

  – Het paradijs (met de eerste mensen in de oorspronkelijke toestand) kennen we nu niet meer.
  Alles wat we hier kennen zie ik als de geschiedenis van de gevallen mens (na de zondeval). Dat is heel logisch, want alles wat leeft hier op aarde zal ooit sterven. Dat komt overeen met wat het christelijke geloof vertelt : de dood, evenals ziekte enz. is het gevolg van de (erf)zonde.

  – Een zeer goed boek dat hierover een gezonde, verantwoorde visie geeft : “Redenen om te geloven” van André Léonard. Daar wordt een verantwoorde visie gegeven op paradijs, zondeval, evolutie en oerknal (big bang). Een aanrader.

  – Als men de Bijbel op alle plaatsen letterlijk neemt, dan komt men al in moeilijkheden vanaf de eerste bladzijden (Genesis).

   Michaël Dekee

   (17 november 2017 - 12:18)

   U heeft duidelijk het artikel niet goed gelezen. De mens werd geschapen in het Paradijs en kwam na de zondeval op deze boete-aarde. Indien u in evolutie gelooft, dan beweert u dat na de zondeval de mens werd gereduceerd tot één of ander dier waaruit dan weer de mens “evolueerde”. Dat slaat toch nergens op? En waar is het bewijs? Evolutie is nooit, maar dan ook nooit aangetoond, en “christelijke evolutie” bestaat niet. Mutatie of wijziging binnen een soort is heel wat anders dan evolutie. Dateringsmethoden zijn zo lek als een zeef (Uitkomsten van C-14 tests zijn onbetrouwbaar op basis van subjectiviteit van de wetenschappers, de aannamen kloppen niet) en op enkele schedelfragmenten van apen gaan we ons toch niet baseren zeker? Evolutietheorie is in géén geval te vereenzelvigen met het geloof. André Léonard kan er ook naast zitten, want was hij dan een bioloog? We kunnen niet de stukjes uit de evolutietheorie en de Bijbel nemen die “passen in ons denkbeeld”. Ofwel volgt men het Woord van God, ofwel de evolutietheorie. Of beweert u dat Gods Woord feilbaar is? Ik raad u ten sterkste de verhelderende visioenen van de Zalige A.K. Emmerick aan, welke een aanvulling zijn voor de H. Schrift (en ik citeer in het artikel).

  A. G. Stinus

  (17 november 2017 - 13:09)

  Hallo Michaël,
  – Dateringsmethoden zo lek als een zeef ? Vergeet dat maar. Er zijn er verschillende, en goed uitgetest in veel gevallen. En er zit logica in de resultaten. Denk maar aan de verschillende geologische perioden.

  – A. Léonard geeft 2 verschillende mogelijkheden in zijn boek. De meest eenvoudige is : na de zondeval heeft God via de oerknal (gepostuleerd door priester Georges Lemaître en bevestigd door meerdere kosmologische waarnemingen) de GEVALLEN schepping opgestart, en van in het begin gemaakt dat de mens er op het einde kon uit te voorschijn komen. Niemand zegt dat de mens daar onmiddellijk moest staan ; het heeft zo een 13 miljard jaar geduurd ; God heeft geduld. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat bij de oerknal de ingeschapen fysische constanten (gravitatieconstante en nog zo een 4 tal andere) ZEER NAUWKEURIG ingesteld waren, zodat er tenslotte leven uit het heelal kon voortkomen. Met een iets kleinere gravitatieconstante zouden er zich geen sterrenstelsels gevormd hebben, zodat er nooit leven (en mensen) zou gekomen zijn. Conclusie : God is voorzienig, en heeft de (gevallen) mens gewild. De goddelijke Voorzienigheid heeft hier een belangrijke rol gespeeld.

  – Hoe de mens tenslotte over zeer lange tijd via mutatie en evolutie tot stand gekomen is, daar kan de biologie misschien wat zinvols over zeggen, maar ik denk dat ze het nooit volledig zal weten. Zeker als men denkt aan de ingewikkelde hersenstructuur van de mens.

  – Een belangrijk principe dat in de hoofden van nogal wat wetenschappers circuleert is het antropisch principe. Een beetje extreem gezegd komt het op het volgende neer : de (huidige) schepping lijkt zo gemaakt dat op het einde van die schepping de mens er kon uit voortkomen. Volgens mij een gezond principe, als we denken aan het christelijke geloof.

  – Samen met u vind ik het ongehoord dat men in de UGent (waar ik ook gestudeerd heb) de spot drijft met een God die de wereld geschapen heeft. Alleen evolutie slaat nergens op.

  Met vriendelijke groet, AGS

   Michaël Dekee

   (17 november 2017 - 13:13)

   Dan heb ik nog een vraag: Hoe verklaart u dan dat er rode bloedcellen en eiwitten in dinosauriërbotten worden gevonden (die daar helemaal niet zouden mogen zitten), en afbeeldingen van dinosauriërs door de mens getekend, worden gevonden, uit de oudheid (lang voordat men de skeletten had opgegraven)? Een ander voorbeeld zijn “polystrate fossielen”, fossielen die rechtopstaand meerdere “geologische lagen” doorkruisen (iets wat uiteraard onmogelijk zou moeten zijn); van kgov.com: “Polystrate Fossils: In a thousand locations including the Fossil Cliffs of Joggins, Nova Scotia, polystrate fossils such as trees span many strata. Not only should such fossils, generally, not exist, but polystrate trees, jellyfish, and whales, etc., typically show no evidence of erosion increasing with height. All of this powerfully disproves the claim that the layers were deposited slowly over millions of years.” En dan de C-14 die gevonden wordt waar het niet gevonden zou moeten worden: in stalen die zogezegd miljoen jaren oud zijn…

   Peter

   (17 november 2017 - 15:16)

   Beste A.G. Stinus,
   Zoals Michaël u reeds schreef dat u het artikel niet goed gelezen hebt, klopt. Ik raad u aan het nog een keer of drie, langzaam te lezen en eerst te bidden, om de menselijke gedachtevorming uit uw hoofd en hart te krijgen.
   Alleen op die manier kan de Heer u helpen. Moest de H. Katharina von Emmerich zo’n gedachtegoed hebben gehad zoals u, zou ze nooit de wondermooie verklarende openbaringen hebben kunnen hebben, die in fijte bestemd zijn voor mensen zoals u. Ik zie van uwentwege weinig lof en dank aan de Schepper om Zijn wonderdaden en voor deze openbaringen.
   Nadat Jezus Zijn lijden en dood had voorspeld, zien we waar Petrus Jezus ter zijde trok: Matth. 16 : 22-23 : “22 Petrus trok Hem ter zijde en begon Hem tegen te spreken: Dat nooit Heer; zoiets zal. 23 Maar Hij keerde Zich om, en zei tot Petrus: Ga weg van Mij, satan; ge zijt mij een ergernis. Want ge zijt niet bedacht op wat God wil, maar slechts op wat de mensen willen.”
   Echter wil u kost wat kost de evolutie verdedigen met onzinnige geschriften die rechtstreeks indruisen tegen het geloof, zoals een beetje de duivel zich verweert in een wijwatervat.
   U hangt hier een Theïstische evolutiebeeld op dat nog erger is als een louter evolutiebeeld, t.t.z. u wil per se uzelf doen geloven in een mengeling van deze afschuw met Gods woorden van wijsheid.
   Ik zou niet kunnen schrijven dat u dan gelooft in God, daar waar u God door die mengelmoes verwerpt en bij deze zegt dat Hij een leugenaar is. U schrijft over de goddelijke Voorzienigheid, maar u weet helemaal niet wat dat betekend.
   Ik geef u deze goede raad uit liefde tot God en tot U, dat u moet bidden voor uzelf, veel bidden en offeren, omdat God u eveneens genadig KAN zijn en u Zijn genade niet verwerpt, zoals velen dat doen.
   Het verhaal hier van Michaël begint ten andere daarmee, ja mat de genade die God hem gegeven heeft, waaraan Michaël deze heeft aanvaard, en lof aan de Heer hiervoor. Daar schrijft u niet over, nietwaar?
   Bekeer u voor het te laat is!
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  Benjamin Van Dyck

  (17 november 2017 - 14:57)

  ☩JMJ☩

  Ziehier wat de goddeloze Joden zeggen over de achterlijke Westerlingen die zich hebben laten duperen door hen, onder andere door het slikken van de evolutiemythologie waardoor zij denken dat zij zielloze, veredelde apen zijn:

  “That is why we have been striving to discover the best way of shaking the Catholic Church to her very foundations. We have spread the spirit of revolt and false liberalism among the nations of the Gentiles so as to persuade them away from their faith and even to make them ashamed of professing the precepts of their Religion and obeying the Commandments of their Church. We have brought many of them to boast of being atheists, and more than that, to glory in being descendants of the ape! We have given them new theories, impossible of realisation, such as Communism, Anarchism, and Socialism, which are now serving our purpose… The stupid Gentiles have accepted them with the greatest enthusiasm, without realising that those theories are ours, and that they constitute our most powerful instrument against themselves…” [The Jewish Peril and The Catholic Church, The Catholic Gazette, 1936]

  Rinze

  (17 november 2017 - 15:00)

  Michaël, ik meen dat u van bijvoorbeeld A.G. Stinus niet mag verwachten dat hij met biologische verklaringen komt. U zult daarvoor echt bij uw vakbroeders moeten aankloppen. Zelf ben ik (ook) geen bioloog, en kan dan ook in het geheel niet beoordelen of, of in hoeverre, uw beweringen juist zijn, of hoe relevant. Als theoloog kan ik wel zeggen dat uw opmerkingen theologisch irrelevant zijn. Vreemd vind ik het voor een bioloog wel als hij iets fundamenteels als “fittest” verkeerd vertaalt (“een sterke genenpoel, waar de sterkste overleven en de soort wordt in stand gehouden (aangeduid met het begrip ‘fitness’)”, terwijl u heel goed blijkt te weten hoe het wel moet. (“Evolutie wordt voorgesteld als een mechanisme waarbij het dier “zich aanpast” aan omstandigheden en na verloop van tijd “evolueert”.”)

  De bijbel is een geïnspireerd geschrift, zeker, en verlangt, zoals elk geschrift, een zekere duiding. Je begrijpt de Schrift verkeerd als je die leest zonder culturele context. Genesis 1 gaat in de eerste plaats over wie onze Schepper is en waartoe hij hemel en aarde heeft geschapen. Het is een poëtische tekst.

  De visoenen van Catharina Emmerich zijn moeilijk als een verslag van het hoe van de Schepping te lezen. Ze zijn ook niet door de Kerk erkend. Emmerich/Emmerick is zaliggesproken op grond van heiligheid van leven, niet op grond van haar visioenen.
  “Am 3. Oktober 2004 wurde sie von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Die zuständige Kommission erklärte, die Seligsprechung betreffe lediglich die Heiligkeit der Person Emmerick und gebe kein Urteil über den Wahrheitsgehalt der Bücher von Clemens Brentano ab.” (Wikipedia)

  De kleur die Adam volgens Emmerich/Brentano zou hebben is blijkbaar “wit”. U citeert: “Ik zag Adam niet geschapen in het paradijs, maar in de omgeving van het latere Jeruzalem. Ik zag hem glanzend en wit uit een hele aardheuvel tevoorschijn komen, als uit een vorm.” En: Hij was witglanzend”. Nu wil het geval dat het woord Adam roodkeurig betekent.

  Het Hebreeuwse woord “adam” is een werkwoord: o.a. te vertalen als rood – roodachtig – roodgeverfd – rood geworden.

  Een voorbeeld van een dergelijke vertaling (met vele Oud-Testamentische teksten uit te breiden):
  “Over deze tent moet ge weer een dek maken van roodgeverfde ramsvellen, en daar overheen nog een dekkleed van gelooide huiden.(Exodus 26:14 Petrus-Canisius-vertaling)
  מאדמים = “roodgeverfd” Dit is afgeleid van:
  אָדַם’âdam
  aw-dam’
  To show blood (in the face), that is, flush or turn rosy: – be (dyed, made) red (ruddy).

  Ik geef u als voorbeeld van een letterlijke vertaling een gedeelte uit de Naardense bijbel:

  Genesis 7

  Dan formeert de Ene, God,
  de –rode– mens
  van stof uit de –rode– grond
  en blaast in zijn neusgaten
  ademhaling van leven;
  zo wordt de –rode– mens
  tot levende ziel

  Genesis 8

  Dan plant
  de Ene, God, een hof in Eden,- liefland,
  in het oosten;
  en zet dáárin
  de –rode– mens
  die hij geformeerd heeft.

   Peter

   (19 november 2017 - 00:10)

   Beste Rinze,
   Als u over Katharina von Emmerich schrijft dat: “Ik zag Adam niet geschapen in het paradijs, maar in de omgeving van het latere Jeruzalem. Ik zag hem glanzend en wit uit een hele aardheuvel tevoorschijn komen, als uit een vorm.” En: Hij was witglanzend”. Nu wil het geval dat het woord Adam roodkeurig betekent.”
   Dan zou u moeten weten wat Katharina daarmee bedoelde.
   U bent toch de theoloog, niet? Het is eerder “stralend wit” zoals Mozes van de berg afsteeg dat de Hebreeërs hem niet konden aanschouwen omwille van de staling van zijn hoofd. Zegt u dan waarom dat Mozes zijn hoofd straalde. Zegt u ons dan waarom Adam “rood” zou zijn? Adam is uit de aarde gevormd en dat is zo, maar voor de straling -wit glanzend – is zijn heerlijkheid die hij bezat voor de erfzonde.
   Wat als een theoloog deze twee niet kan onderscheiden?
   Mmmm!

    Rinze

    (19 november 2017 - 22:28)

    Beste Peter, ik heb aan wat je schrijft helemaal niet gedacht. Ik heb de paradijsgeschiedenis zoals Katharina Emmerich die beschrijft er op nagelezen, en moet erkennen dat je gelijk hebt. De betekenis van het “woord Adam” heeft er inderdaad niets mee te maken.

  Katharina Gabriels

  (17 november 2017 - 15:29)

  Beste Michael,
  Persoonlijk sta ik zeer kritisch tegenover het Darwinisme en vooral haar politieke vleugel, het sociale Darwinisme. Ik ben echter nog sceptischer als het gaat om bepaalde vormen van creationisme, zoals die tegenwoordig door fundamentalistische sekten in de US worden gepromoot. Deze zijn gebaseerd op letterlijke Bijbelinterpretaties en pseudowetenschap, die eerlijk gezegd nog minder geloofwaardig zijn dan het Darwinisme. Laten we dus de wetenschappers aan wetenschap laten doen, en de theologen aan theologie. Een combinatie van beide werkt eerder contraproductief, vooral voor het (al zeer beschadigde) imago van onze Kerk.
  Katharina

  Bart

  (17 november 2017 - 21:36)

  Weet er iemand iets te zeggen over het boek “De Schepping” van Don Guido Bortoluzzi? Ik heb het gelezen en het lijkt me aannemelijk. Hij heeft de schepping in visioenen gezien, zo schrijft hij en zegt o.a. dat alles wat leeft wel voorlopers heeft gehad maar dat God telkens een nieuwe kiem plaatst om een meer ontwikkelder soort geboren te laten worden. De zonde van Adam bestond er volgens zijn visioenen in dat hij gemeenschap had met zijn minder volmaakte “voorloper moeder” Eva, waardoor het onvolmaakte in zijn nazaat, Kaïn, terecht is gekomen. Zijn zuivere vrouw zou ook uit de voorloper-moeder geboren worden en met haar verwerkte Adam Abel. Abel en zijn broers en zussen waren dus zuivere Godskinderen, Kaïn en zijn nazaten niet. De kinderen van Adam en zijn zuivere vrouw en de kinderen van Kaïn hadden gemeenschap met elkaar en zo vermengde de onzuiverheid zich met de zuiverheid (Genesis hoofdstuk 6).
  Het lijkt me aannemelijk maar ik weet niet goed wat ik er van denken moet. De priester-schrijver, Don Guido, lijkt me betrouwbaar.

   Benjamin Van Dyck

   (18 november 2017 - 15:26)

   ☩JMJ☩

   Dat is de dwaling van het polygenisme, hetgeen onverenigbaar is met de Religie.

    Benjamin Van Dyck

    (18 november 2017 - 15:36)

    De Erfzonde hield letterlijk het eten van een verboden vrucht in. De zonde bestond in de ongehoorzaamheid jegens het goddelijk bepaald verbod om van die boom te eten. Ongehoorzaamheid is immers een vorm van hoogmoed, hetgeen de eerste zonde van de duivel was en dus het principe van alle zonde. Het was dan ook door een zonde van ongehoorzaamheid dat de duivel de mens ten val wilde brengen; de boze begeerten van het vlees werkten immers nog niet in de mens, dus hij kon slechts door een puur geestelijke zonde op de slechte weg terechtkomen.

    Interessant is dat de Tibetanen in de negentiende eeuw nog steeds een beperkte beschrijving hadden van de verboden vrucht, waarover zij zeiden dat de boze neigingen in hun voorouders beginnen werken zijn toen zij daarvan gegeten hadden.

    Michaël Dekee

    (18 november 2017 - 15:36)

    Inderdaad, hier wordt op één of andere manier weer gewag gemaakt van een soort “moeder-aap”, waaruit God Adam zou voortgebracht hebben. De zondeval was dan dat “Adam seks had met die aap”… De “theorie” van deze pater is niet verenigbaar met het geloof en kan men best terzijde leggen.

  Eric

  (18 november 2017 - 07:52)

  @ A.G.Stinus,
  beste goede man,
  Ik denk wel dat ik je begrijpen kan.

  Er bestaan zeer oude spreekwoorden die tot uitdrukking brengen dat de man over het algemeen zijn werk als zijn allerbelangrijkste schat beschouwt, en de vrouw daarentegen haar liefde (hoofds of echt werelds) als haar allergrootste schat.
  Voor beiden is het bijzonder moeilijk hun schat te relativeren en te overwinnen zodat zij het kunnen loslaten!

  Mijn vader ijverde heel zijn leven voor de landbouwers en voor sport. Pas in zijn oude dag begon hij in te zien dat hij zijn twee schatten heel erg had overgewaardeerd. Maar al hetgeen hij verricht had kon niet meer worden herroepen! Samen met zijn beste collega filosofeerden zij vele uren lang over hoe het toch allemaal op zulke wijze had kunnen mislopen.

  Jij vertelde in een vorig bericht dat je met exacte wetenschappen te maken had, en misschien nog steeds? Ik kan niet en wil niet je veroordelen, verre van, maar ik moet je wel de raad geven van alle dingen die de wereld aangaan zo sterk mogelijk te relativeren en meer tot overgave te komen aan en in geestelijke beleving. Want de geringste geestelijjke arbeid, zeker in verband met andere zielen, doet de eigen ziel en andere zielen opleven en kan tot grote geestelijke bloei leiden.
  En dit is tevens de enige hoop op beterschap voor al het maatschappelijk gedoe om ons heen!

  Met hartelijke groeten
  Eric

   Peter

   (18 november 2017 - 15:00)

   Juist, beste Eric.
   Er zijn mensen die geloven met hun rede, en dat is juist geen geloof. Als je niet geloofd met je hart, dan is je geloof nul.
   Daar gaat alles over, want de H. Schrift lezen met de gedachte van “ja, hoe kan dat?” dat is zeker geen geloof.
   Ja, zal men zeggen, wat is dan geloven.
   Wel, heel even een verhaal aanhalen.
   Een kind weet dat zijn papa het kind zeer lief heeft. Het ziet de papa werken, alles doen omdat het kind alles wat goed is zou hebben zonder een inspanning hiervoor uit de weg te gaan. Het kind houdt veel van de omhelzingen van de lieve papa en speelt ook graag met hem.
   Uit deze gewaarwording van het kind hoezeer de papa het zo zeer bemint, stelt het zich de vraag: “Oh papa is zo lief met mij, hij doet alles voor mij wat goed is, en onderwijst mij. Hij bemint mij tot het uiterste. Maar hoe ga ik dan iets doen om papa heel heel blij te maken?”
   Het kind zoekt en zoekt iets om te weten te komen hoe het papa zeer blij zou kunnen maken. Het liefst van al zou het kind de papa willen zien wenen van blijdschap.
   Op een dag, nadat het kind er diep over nagedacht heeft, herinnerd het zich een voorval dat het de papa zo zeer verdriet heeft gedaan, en voelt nog altijd de pijn die het papa toen heeft aangedaan. Ja, en dan komt het in het kind de gedachte op: “Ik ga alles wat papa mij vraagt op een manier doen die hij het liefst heeft en dan zal hij wel merken dat ik hem zeer veel bemin. Ik weet dat alles wat hij mij zegt goed is, dus doen zo.”
   Na enige tijd merkt de vader een verandering in het gedrag van het kind en verheugd zich zo zeer. Hij roept het kind bij zich en zegt: “Mijn zoon je doet papa veel plezier met zo goed te gehoorzamen, wat heeft je daartoe gebracht? Waarom doe je dat nu opeens?” en het kind antwoordt: “Papa ik heb gezien en gevoeld hoezeer jij van mij houd, en nu is het aan mij om u te bewijzen dat ik zeer veel van je hou en zodus geef ik je gans mijn klein hartje.”
   Zie, als wij weten wat beminnen is, is er geen probleem om Gods woord aan te nemen en te doen…. uit zuivere liefde tot Hem.
   Matth. Hst. 18 : 1 – 10
   “1 In diezelfde tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: “Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?” 2 Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: 3 “Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. 4 Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen. 5 En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op. 6 Maar als iemand een van deze kleinen die in Mij geloven aanstoot geeft, zou het beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste van de zee. 7 Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! 8 Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! 9 Geeft uw oog u aanstoot, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u met een oog het Leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee ogen geworpen te worden in het vuur van de hel. 10 Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. ”
   Wie de liefde doorgrondt begrijpt de Liefde in de H. Schrift en verwaarloost steriele mensentaal.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (18 november 2017 - 12:27)

  Beste Michaël, Eric en Rinze,

  … Hallo Michaël. Rinze zegt het goed (17 NOVEMBER 2017OP15:00) : “Michaël, ik meen dat u van bijvoorbeeld A.G. Stinus niet mag verwachten dat hij met biologische verklaringen komt. U zult daarvoor echt bij uw vakbroeders moeten aankloppen.” Het is niet omdat we geen volledig inzicht in de evolutie hebben, dat die niet kon plaatsgehad hebben. Er zijn talrijke aanwijzingen dat de (sterfelijke, “gekwetste”) mens uit het dierenrijk op een of andere manier voortgekomen is (behalve zijn ziel en roeping natuurlijk). Doordat alles al lang geleden is, zijn de juiste details niet meer te achterhalen. Maar alle DNA, van plant tot mens, is opgebouwd met dezelfde bouwsteentjes. Dat is al een eerste aanwijzing, enzovoorts. Dat er daarbij onduidelijkheden zijn, is normaal. Ik denk dat God zeer intelligente “trucs” gebruikt heeft om tot het lichamelijke van een mens te komen. We moeten niet vervallen in een visie zoals van de GETUIGEN van Jehova, of zoals van de CREATIONISTEN. Die zitten serieus in een kramp, en ze maken zich belachelijk. Evolutie mét God als aanstuurder acht ik zeer geloofwaardig en zeer waarschijnlijk, en niet in tegenspraak met het katholieke geloof. (Bedenk wel steeds dat we over de natuur en de mens bezig zijn na de zondeval.)

  … Hallo Eric (18 NOVEMBER 2017OP07:52). Inderdaad is het geestelijke belangrijker dan de wetenschappen. Maar God geeft ook zijn zegen aan wetenschappers en wetenschappelijk onderzoek, voor zover het ethisch verantwoord is. 1) Men leert er de intelligentie van God kennen door de natuurwetten te onderzoeken (bv. in de fysica), en 2) daar kunnen praktische toepassingen uit volgen die de mens ten goed komen, bv. in de kankerbestrijding door bestraling of wat ook. Paus Benedictus XVI zei : het eerste boek dat God ons gaf (nog vóór de Bijbel dus), was het boek van de natuur. Waarom zouden we de natuur dan niet mogen bestuderen ? In de encycliek “Fides et Ratio” (geloof en rede) valt te lezen : “Geloof en rede zijn als 2 vleugels waarmee de menselijke geest zich verheft om de waarheid te beschouwen”. En bij die rede hoort ook de wetenschap, want die beredeneert al hetgeen we rondom ons kunnen zien. Een wetenschapper met een beetje een brede blik herkent trouwens achter de intelligente natuurwetten de intelligentie van God. Vanzelfsprekend zijn er ook bekrompen wetenschappers en bekrompen wetenschappers-atheïsten.

   Eric

   (19 november 2017 - 05:17)

   Uiteraard erken ik je allerbeste bedoelingen, maar…
   – kankerbestrijding door bestraling leidt niet tot genezing en is het tegenovergestelde van heling, terug heel maken. Bestraling leidt in mindere of meerdere mate tot handicap.
   – de natuur bestuderen met alleen het verstand betekent dat men de geestelijke krachten in de natuur niet kan of niet wil zien.
   – de rede apart beleven door de geest af te scheiden is eigenlijk een zonde tegen de geest.
   – je blik zal pas verbreden, sterk verbreden, wanneer je de geestelijke drijfkracht binnen in de materie zal herkennen en erkennen.

   – er valt zelfs nog een extra dimensie te bespreken indien men de rede niet als eerste vooraan plaatst. Bestudeer kinderen onder de zeven jaar. Deze zieltjes zijn nog met de hemel verbonden en zij overspelen constant de armtierige rede. Wanneer men dat inziet zou men wensen dat zij nooit ouder zouden worden dan zes! Ik weet dat het voor ouderen dikwijls moeilijk te begrijpen is. Wees er van verzekerd dat het zoeken naar inzicht in dit heilig te noemen feit een ernstige vorm van gebed is!
   – dit heeft ook alles te maken met hetgeen Theresa van Lisieux in ruime mate beschreef.
   – wanneer men in relatie tot een andere ziel er spontaan toe komt vanuit een innelijke overgave tot samenspraak te komen krijgt men een sterke bloemengeur dat enkel door de ziel wordt waargenomen, niet door de andere.

   Peter

   (19 november 2017 - 18:12)

   Beste A.G. Stinus,
   U schrijft: “… of zoals van de CREATIONISTEN. Die zitten serieus in een kramp, en ze maken zich belachelijk.”
   Zodus, H. AUgustinus en de Kerkvaders, evenals de H. Katharina von Emmerich en de H. Maria van Agreda maken zich belachelijk en zitten in een kramp?
   Ik ben weliswaar geen getuige van Jehova, maar wel ben ik er vast van overtuigd dat God alles geschapen heeft zoals Hij ons heeft geopenbaard in Genesis. Nu, dan ben ik een “creationist” voor u en ben er fier op. Of ik me nu belachelijk maar of niet, daar lig ik niet wakker van en dat ben ik gewoon als ik de waarheid verkondig om belachelijk over te komen in deze wereld. Jezus was ook geen koning van deze wereld, nietwaar?
   Waar ik wel echter belang aan hecht is dat Gods Waarheid verkondigd wordt, die alleen te vatten is door diegenen die met een zuiver kinderhart Hem beminnen.
   Zodus ik, die mij belachelijk maakt in uw ogen (niet in de oen van God) zeg dan dat ik een CREATIONIST ben tot meerdere eer en Glorie van God.
   Matth. 5 : 11-12 “11 Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimp en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad. Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de Hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die voor u zijn geweest. ”
   12
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  willy

  (18 november 2017 - 13:01)

  Wat ook in heel het verhaal interessant is ,is het feit dat in de joodse traditie de visioenen van Emmerick bijtreden . De Joodse interpretatie is dat de tempelberg, vroeger het hof van Eden was gelegen, dat adam en Eva er begraven werden en dat Abraham daar zijn offer wilde brengen , dus ik zou deze visioenen niet lichtzinnig nemen! En daar is Jezus dus gekruisigd op die belangrijke plek !! En ik heb ook nog vernomen dat daar het ark van het verbond begraven zou zijn !! Ik vind dat zeer interessant en goed artikel!!

  Benjamin Van Dyck

  (18 november 2017 - 15:00)

  ☩JMJ☩

  Creationisme heeft niets met Protestantisme te maken, maar is hetgeen de Katholieke Kerk altijd universeel beleden heeft doorheen de eeuwen van de Kerkgeschiedenis. De Protestanten hebben het eenvoudigweg meegenomen toen zij zich afgescheurd hebben van de Kerk om hun eigen sekten te stichten, zoals de Grieken eertijds hetzelfde deden met de zeven Sacramenten toen zij de Kerkelijke Eenheid verlieten.

  Modernistische bijbel-exegese en tekstkritiek is NIET Katholiek. Genesis moet wel zo letterlijk mogelijk gelezen worden, behalve in die elementen waar de context (volgens de bedoeling van de geïnspireerde schrijvers) een letterlijke betekenis uitsluit. Genesis is uiteraard een diep mystieke tekst met een ontzagwekkende diepgang van geestelijke betekenissen, maar die sluiten de letterlijke betekenissen geenszins uit en zijn in harmonie daarmee. Het Boek heeft een historisch karakter. Wanneer gaat men eens eindelijk inzien dat de Kerk niet in 1960 gesticht is? Men werpt tweeduizend jaar Kerkgeschiedenis overboord en men laat zich dictaten opleggen door arrogante schoolmeesters en zotte ‘wetenschappers’ van de moderniteit. Zogenaamde “theïstische evolutie” is slechts een desastreus compromis met de luciferianen en pantheïsten die van de bevolking atheïstisch krapuul gemaakt hebben door hen zichzelf op basis van de apenmythologie te doen verdierlijken in de overgave aan hun ontregelde driften en in de negatie van het bestaan van de eeuwige ziel in de mens, de zonde en de goddelijke roeping tot het Hemels Visioen. Moderne ‘wetenschappers’, inclusief moderne ‘psychologen’, vormen een soort van priesterschap van het atheïsme, met een eigen ‘dogmatiek’ stelsel. Men heeft van de Christenen eerst atheïsten willen maken als tussenstap naar de afgodscultussen van de Vrijmetselarij, omdat men wist dat het merendeel van de bevolking nooit van het Christendom rechtstreeks zou overstappen naar het ritueel Paganisme van de loges. Nu dat de bevolking voldoende ontaard is door de atheïstische denksystemen, komt men dan ook meer en meer naar buiten met dat Paganisme. De rol die men dan aan het “fantasy” genre geeft in literatuur, computerspelen, films etc. is het kneden van de apostatische moderne mens tot het aannemen van dat ritueel Paganisme doormiddel van immersie in het occultisme en afgodscultussen. Men betracht heden maçonnieke druïden en heksen van de bevolking te maken, en wie dat niet ziet is blind.

  De enige weg tot het heil is een terugkeer naar de Roomse rechtgelovigheid, zonder compromissen en zonder schroom. Hou op met de voeten van dwaze atheïsten te kussen door elementen van hun mythologie aan te nemen, want zij zullen dat telkens weer terugbetalen door u in het gelaat te stampen, gevolgd door een ongebreidelde schaterlach.

  Betreffende de leeftijd van de aarde moet opgemerkt worden dat dit in principe losstaat van het onderwerp van evolutionisme. Wat niet negotiabel is op theologisch domein is het feit dat er tussen de voltooiing van de Schepping; dat is, vanaf de schepping van de mens (het Anno Mundi); en deze dag nog geen tienduizend jaren verstreken zijn. Bij Kerstmis in het Romeins Martyrologium wordt ook de jaartelling van het Anno Mundi bij de Geboorte van Christus geproclameerd. Die jaartelling kan wat variëren van schrijver tot schrijver, waardoor bijvoorbeeld een Kerkvader een jaargetal heeft dat wat afwijkt van hetgeen in het Martyrologium staat. Maar die variaties zijn niet groot en het gaat dan volstrekt niet over verschillen van vele duizenden of zelfs miljoenen jaren.

  Een stelling van een leeftijd van de aardbol vooraleer de Schepping voltooid werd als zijnde miljoenen jaren is, denk ik, theologisch aanvaardbaar gezien het de traditionele overleveringen over het Anno Mundi niet aantast. Ik vind dergelijke oude leeftijd echter niet geloofwaardig, gezien de dateringsmethoden toegepast om tot dergelijke conclusie te komen zich reeds als zwaar defectueus bewezen hebben in hun toepassing in zake van de dwaling van het evolutionisme. Zo een oude leeftijd lijkt mij eenvoudigweg een gewrongen conclusie geweest te zijn om als kader te gebruiken voor de evolutiemythologie, zonder echte wetenschappelijke grond.

  De dateringsmethoden hebben grotesk gefaald in het bepalen van de leeftijd van beenderen; waarom zou het anders zijn met het bepalen van de leeftijd van de aardbol? Een “jonge aarde” lijkt mij ook de meest vanzelfsprekende conclusie die men op basis van de narratie van Genesis kan maken.

  Benjamin Van Dyck

  (18 november 2017 - 15:20)

  ☩JMJ☩

  Betreffende dat dinosaurusgebeente met weefsel, Michaël, herinner ik mij één of andere Amerikaanse wetenschapper die zelfs vlak af weigerde dat gebeente te onderzoeken omdat hij niet wilde dat de conclusie van het onderzoek in tegenstrijd zou zijn met het evolutionisme. Een evolutionist wil zijn ketterse mythologie koste wat het kost verdedigen, en hij laat niet toe dat bewijzen ad contrarium hem de weg daartoe versperren.

  B. Brouwer

  (18 november 2017 - 15:22)

  Zelf redeneer ik volgens onderstaande kinderlogica:

  1) Bijbelstudie leidt tot schriftgeleerdheid.
  2) Schriftgeleerdheid leidt tot wetskennis.
  3) Wetskennis leidt tot kennis van goed en kwaad.
  4) Kennis van goed en kwaad leidt tot de zondeval.

  Dus, makkers, staakt uw wild geraas
  En zingt een lied voor Sinterklaas
  Of maak kennis met de roe van Pieterbaas.

   Eric

   (20 november 2017 - 03:51)

   Ja, B.Brouwer, het is niet zo mooi waar je op afstuurt.

   De oorspronkelijke bedoeling was,
   en is in alle tijden onveranderd hetzelfde,
   dat de mens in volledige ovegave aan God’s Woord leeft,
   d.w.z. dat hij uit volledige vrije wil God gehoorzaam is.

   Adam en Eva werden in een volstrekt nieuwe omgeving geplaatst,
   daar waren geen anderen om zich mee te beraden
   of om eerst samen mee te filosoferen
   vooraleer te handelen.

   Maar hoe dan ook,
   het was uiteraard de bedoeling
   dat zij zich tot God zouden wenden
   bij het allerminste probleempje.

   Niet alleen miskenden zij hun Schepper,
   maar ze lieten zich ook nog misleiden
   door de tegenstrever.

   Het is NIET de kennis van de wet die tot kwaad leidt
   maar het negeren van de wet,
   samen met het negeren van God!
   Adam en Eva handelden liefdeloos.

   En vermits de tien geboden natuurlijke geboden zijn
   werden Adam en Eva verwezen naar een harde, liefdeloze
   en zelfs meedogenloze natuur
   waar zij onafgebroken met hun zwakheden moesten worstelen,
   om terug nederig te kunnen worden
   en de liefde voor God
   voor alle andere dingen te leren stellen.

   Eric

   (20 november 2017 - 04:05)

   Zij mochten niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad en die zelfs niet aanraken want de liefde zal daar liever niet van eten, zich behoedzaam afzijdig houden, zoniet zal hetgeen eerst zoet smaakt in de mond wel heel erg bitter worden in de maag!

  Rinze

  (18 november 2017 - 15:36)

  Bart, het verhaal van de twee vrouwen van Adam is al heel oud. Hier een uit de joodse mythologie.
  De joden zagen al snel de discrepantie tussen de beide scheppingsverhalen. Men probeerde die te harmoniëren.In Genesis 1 schept God (יהוה- ELohim) immers man en vrouw tegelijk. In Genesis 2 formeert God (אלהים -Elohim- Jahweh) Eva vanuit de zijde van Adam. In de joodse mythologie ontstond toen de gedachte dat het over twee vrouwen zou gaan. Die uit Genesis 1 heette dan Lilith. Zij zou al snel uit het paradijs verdreven zijn, aangezien ze zich niet aan Adam wilde onderwerpen. Ze was immers tegelijk en op dezelfde wijze geschapen als haar man. Vandaar dat er in Genesis 2 wordt gezocht naar een hulp die wel bij Adam past. Dit werd dan Eva.

  Ik wil jou en anderen erop wijzen dat in Genesis 1 en 2 niet dezelfde namen voor God worden gebruikt. In Genesis 1 Elohim (de Petrus-Canisius-vertaling geeft daarvoor: God), en in 2: Elohim Jahweh (de PCV geeft hiervoor Jahweh). Protestantse vertalingen gebruiken hier bijvoorbeeld: de HEERE God, de King James Version: the LORD God.

  Bijbelwetenschappers onderscheiden in Genesis daarom drie lagen; de Elohist, de Jahwist, en de priesterlijke laag (Ezra, die wel gezien wordt als samensteller van de Pentateuch.)

  Mij verbaasde het overigens altijd dat Eva het in de hof helemaal niet vreemd vindt dat een slang tegen haar begint te spreken. Ze gaat gewoon een discussie met hem aan. Joden wisten mij echter te vertellen dat indertijd alle dieren, net als Adam en Eva, gewoon konden spreken!

   Benjamin Van Dyck

   (18 november 2017 - 16:24)

   ☩JMJ☩

   In het eerste hoofdstuk van Genesis worden man en vrouw niet tegelijkertijd geschapen door God zoals u beweert. Het gaat hier om een korte samenvatting van wat later in de tekst met wat meer detail verteld wordt over de schepping van de mens. Bij het lezen van Genesis is het goed om vertrouwd te zijn met de Semitische herhaling, typisch aan het taalgebruik van de oude Oosterse volkeren. Er is geen discrepantie in de gewijde tekst.

   Lilith is een demoon, en geen vrouw.

   De Israëlieten hebben altijd God met verschillende Namen aangeroepen, en dat heeft niets te maken met gewaande contradicties in de Heilige Schrift. Verder werd de gehele Pentateuch geschreven door Mozes, en niet door de latere Ezra.

   De Talmudistische Joden hebben de waarheid niet, want zij hebben zich afgesneden van Israël door de Godsmoord, waarvoor zij zwaar gestraft werden A. D. 70, in de dagen van de Val van Jerusalem. Het Gnostisch occultisme van hun Talmud moet met afschuw verworpen worden door alle Katholieke Christenen. Adam had niets te maken met de Lilith-demoon in de dagen die de zonde van Eva voorafgegaan zijn.

  A. G. Stinus

  (19 november 2017 - 11:19)

  Beste Eric (19 NOVEMBER 2017OP05:17)

  … Je schrijft : “kankerbestrijding door bestraling leidt niet tot genezing en is het tegenovergestelde van heling”. Mits goed toegepast maakt bestraling in de eerste plaats het kankerweefsel kapot, en laat het gewone weefsel min of meer intact. Eens het kankerweefsel volledig vernield kan het lichaam zich herstellen. Mooi toch als het lukt ? Je moet roeien met de riemen die je hebt. Ga jij zieken sommige middelen (bv. medicamenten) ontzeggen omdat ze met wetenschappelijke methoden gevonden werden, die misschien “niet geestelijk genoeg geïnspireerd” waren ?

  … Nogmaals : men mag geen minachting hebben voor zaken zoals muziek, kunst, wetenschap enz. Al deze zaken werden ons door God cadeau gegeven, en het is goed van deze “talenten” te gebruiken. Daardoor kunnen we bv. zieken genezen, en samen met Christus meehelpen aan de verlossing. Ook Christus had aandacht voor de mensen die honger hadden of ziek of gebrekkig waren. Daar kunnen we met de wetenschap ook iets aan doen. Men kan én wetenschapper én gelovig én nuttig zijn. Geen probleem. Het zou zelfs nalatig zijn van het mensdom als we de middelen die ons via de wetenschap geboden worden, niet ten goede zouden gebruiken.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  Hubert Luns

  (20 november 2017 - 22:10)

  Ik reageer graag met een citaat van de H. Birgitta van Zweden op de opmerking van Stinus dat men geen minachting mag hebben voor zaken zoals muziek, kunst, wetenschap enz.:
  «« Ik zal ze verlaten als zij naar hun scholen gaan en worden aangesteld, want uit trots zoeken ze kennis terwijl Ik ze nederigheid heb geleerd. Ze gaan er uit hebzucht naartoe, maar Ik had niet eens een steen waarop Ik mijn hoofd kon leggen om uit te rusten. Ze gaan er naartoe om privileges te krijgen en zijn jaloers op hen die hogerop komen dan zijzelf, terwijl Ik door Pilatus werd veroordeeld en bespot door Herodes. Omdat ze mijn onderwijzingen niet zoeken, verlaat Ik ze. Omdat Ik echter goed en mild ben geef Ik eenieder waar hij om vraagt. Hij die brood vraagt zal het krijgen maar die stro vraagt krijgt het ook. Mijn vrienden vragen om brood, want zij zoeken en bestuderen de goddelijke wijsheid waarin ze mijn liefde vinden. Anderen vragen echter om stro, daarmee bedoel Ik de wereldse wijsheid. Net als stro nutteloos is, maar alleen als voedsel dient voor redeloze dieren, zo is ook de wereldse wijsheid van hen die Mij niet zoeken nutteloos want daarin zit geen voeding voor de ziel. Er rest niets anders dan een kleine reputatie en vruchtenloos werk, want als een mens sterft wordt al zijn wijsheid uit het bestaan gewist en zij die haar gewoonlijk prezen zullen die niet langer kunnen zien. »»

  A. G. Stinus

  (21 november 2017 - 13:04)

  – Als we als katholiek niets moeten weten van muziek en kunst, dan mag de H. Mis niet meer opgeluisterd worden door passende orgelmuziek en zang, en moeten alle schilderijen en beelden uit onze kerken verwijderd worden (een extra beeldenstorm, dus). Maar het is zoals steeds : alles moet op de goede manier gebruikt worden, namelijk zoals God het bedoeld heeft.

  – Ook wetenschap wordt door de katholieke Kerk positief onthaald, omdat het de wijsheid en intelligentie van God openbaart, en het de mensen in hun materiële noden kan vooruithelpen. Maar ook daar is het opletten geblazen : wetenschap moet op een moreel verantwoorde manier beoefend worden, en ze kan niet fungeren als bron voor moreel gezag.

  – In de moslimwereld staat men niet echt positief tegenover wetenschap : alles zou reeds in de koran staan. En voor sommige moslims is muziek verboden, en mogen er geen afbeeldingen van mensen gemaakt worden. Lijkt me allemaal niet ideaal.

  Tony Geiss

  (21 november 2017 - 13:25)

  Het is niet omdat er een aantal wetenschappelijke disciplines erg ingewikkeld zijn dat ze niet waar zijn. Ik vind in het betoog over de schepping en tegen de evolutietheorie een aantal beweringen en bevindingen die zeer kort door de bocht zijn. Hetgeen er geschreven wordt is natuurlijk zo geschreven dat het als zoetekoek verorberd wordt door een aantal mensen die al onwrikbaar overtuigd zijn van hun Grote Gelijk en een manifest gebrek hebben aan twijfel.
  Het scheppingsverhaal is pas laat aan de Bijbel toegevoegd.
  Toen de elite van de Joden in ballingschap moest naar Babylon, kwam die regelmatig samen en maakte een balans op van hun bestaan als volk: ze waren ooit uit Egypte vertrokken en hadden daarna een bloeiende samenleving en beschaving opgebouwd, maar ze hadden geen voorgeschiedenis vóór dat verblijf in Egypte. Daarom putten ze uit de rijke en gevarieerde mythes van het Nabije Oosten en vormden ze zich een ontstaansgeschiedenis…verhalen die af en toe mank lopen. In Genesis 1 maakte God man en vrouw uit klei, maar in Genesis 2 is Adam alleen en wordt Eva geschapen uit het lijf/rib van Adam. Als Kaïn wegvlucht na de broedermoord komt hij in een landstreek en vindt daar een vrouw en krijgt kinderen. Had God dan nog elders mensen geschapen?? Bij de schepping werd er water beneden en boven geschapen… De toenmalige schrijver probeerde blijkbaar zo het fenomeen van de regen te verklaren.
  Is de hele Bijbel eigenlijk geen werkstuk van mensen? Alles wat van Boven komt, is vanuit Beneden geschreven. Een oude benedictijnermonnik zei me eens: ” Kijk, ik ben nu hier al veertig jaar in deze abdij en ik geloof in God de Vader, de Heilige Geest en Christus als Heilige Drievuldigheid die één God zijn : ooit mooi gevonden van die Grieken… maar neem nu dat ik in Japan geboren zou zijn, dan zou ik heel waarschijnlijk ook monnik zijn geworden en zou ik heel andere dingen geloven. Dàt is hetgeen ik wil duidelijk maken: jullie plakken etiketjes op het onnoembare, onvatbare Hogere en jullie hebben de geweldige, alleenzaligmakende en onchristelijke PRETENTIE dat alleen jullie etiketjes de juiste zijn. Wat zij Jezus? “Heb elkander lief en oordeel niet!”
  Op de site van Katholiek Forum kom ik nog een zeer bedenkelijk artikel tegen over Luther en Hitler. Hallo beste rechtschapen katholieken: vergeet niet de rol van Pius XII te bekijken en de zovele priesters, Verschaeve en co, die openlijk kozen voor het Nazisme en honderden jongeren vanaf de preekstoel opriepen om aan het Oostfront het Nazileger te versterken.
  Dat verschrikkelijk wij-zij-denken in stand houden , terwijl men voorbijgaat aan hetgeen jullie bindt . Is het nodig om Christus telkens opnieuw te geselen met die striemende uithalen naar hen die door dezelfde Vader en Zoon worden bemind? Ik heb geen enkel bezwaar tegen godsdiensten, behalve wanneer ze zichzelf en/of anderen minder mens maken.
  Als beeldend kunstenaar, culturele gids in binnen-en buitenland en vrijdenker heb ik heel veel respect voor wie gelooft. Ik geef vaak lezingen over bijbelse thema’s, met heel veel beeldmateriaal dat laat zien hoe men het geloof door de eeuwen heen prachtig in beeld heeft gebracht.
  Twijfel is mijn enige zekerheid.

   Eric

   (23 november 2017 - 02:58)

   @ Tony Geiss

   U neemt het wel erg licht! Gemakkelijk!
   Alsof de bijbelse boeken gewoon mensenwerk zouden zijn!

   “maar neem nu dat ik in Japan geboren zou zijn, dan …”
   Hiermee geeft u de suggestie dat nieuwe zieltjes zomaar in het wilde weg rondgestrooid worden. U vergeet dat de hemelse machten op aarde sterk vertegenwoordigd zijn. Iedere familie wordt tot in de kleinste detailtjes gevolgd en een nieuw zieltje wordt gebracht op een weloverwogen wijze waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten.

   Indien u echt geestelijke kennis wil negeren of zelfs ontkennen doe u zichzelf heel erg tekort.

   In uw wijze van schrijven klinkt ook overduidelijk door dat u in het geheel geen kennis hebt van de essentie van geloof in God.

    Tony Geiss

    (3 december 2017 - 21:34)

    Het is een torenhoge pretentie, een oceaanwijde domheid om aan te nemen dat God miljoenen mensen heeft geschapen : rechtvaardigen, liefhebbende vaders, moeders en kinderen, bestemd voor hel en verdoemenis, omdat zij geboren zijn, opgegroeid en leven op een plek op aarde waar er een andere kijk is op het Hogere dan die jij hebt.
    Dat doet me denken aan de wijze woorden van Christus die het verhaal vertelt van de farizeeër vooraan in de tempel en de tollenaar achteraan. Speel jij voor “voorsorteerder”, rechter, rechterhand van God, ben je nu al zeker dat je het ticket voor de hemel hebt??? Over dat soort mensen had Christus ook zijn gedacht. Jij hangt “de eerste” uit , want jij hebt DE GEESTELIJKE KENNIS.. maar heb jij de andere lief? Oordeel jij niet….? Daarom vermoed ik, als God oneindig goed en rechtvaardig is, dat het best zou kunnen dat jij een van “de laatsten” zal zijn.
    Ik wil je enkel die vragen stellen, zonder ook maar een fractie van een seconde mijn instelling te verloochenen: twijfel is mijn enige zekerheid. Ik weet het niet….

     Eric

     (4 december 2017 - 02:54)

     Beste Tony Geiss,
     Ongetwijfeld ‘verdien’ ik niet beter dan het laatste nog vrije plaatsje achter een pilaar of zo… maar ik blijf op God’s barmhartigheid hopen. Zelf heb ik ook nog nooit kennis geproduceerd. Wel tracht ik na-bijbelse profeten te begrijpen.

     Alle kinderen van Eva worden ter wereld gebracht met het unieke doel hen te louteren en tevens te beproeven (daarom kan je het gemodernizeerde OnzeVader niet als een gebed beschouwen).
     Nooit heb ik beweerd dat mensen van andere godsdiensten zonder meer verloren zouden zijn.
     Vergeet je niet even dat iedere mens een engelbewaarder heeft?

     Ik neig sterk naar de traditionele Kerk maar ik ben door omstandigheden niet erg conventioneel. Men moet open blijven staan voor de meest oorspronkelijke bedoelingen van de H.Geest. De Latijnse Traditionele RKK is de meest verhevene in respect voor God, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar ik lees dus Jakob Lorber en ook al een beetje Jozef Rulof, beide Katholieke profeten die blijkbaar voor velen moeilijk te verteren zijn. En dan te zeggen dat we in een ruimtevaart tijdperk leven, waarbij we zogenaamde ‘wetenschappelijke’ wonderen toch wel accepteren! Vreemd toch!

  A. G. Stinus

  (22 november 2017 - 18:10)

  … Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat de Bijbel niet bedoeld is om uit te vissen op welke manier de nu bekende schepping tot stand gekomen is. Hierbij al 2 indicaties. 1) Om te beginnen bevat Genesis eigenlijk 2 scheppingsverhalen, die ons elk één en ander duidelijk willen maken (vooral i.v.m. de relatie tussen God en mens), en 2) in het eerste scheppingsverhaal is er nog geen licht, terwijl de dagen al aan het lopen zijn. Duidelijk geen wetenschappelijk verhaal, lijkt me.

  … Veel stukken uit de Bijbel zijn bedoeld om ons spiritueel iets bij te brengen, geen kennis op het gebied van biologie, chemie enz.

  … Wetenschap (bevindingen over de schepping) en geloofsopenbaring kunnen niet in tegenstrijd zijn met elkaar, want de schepping en de geloofsopenbaring hebben dezelfde oorsprong : God. Als we toch denken dat er tegenstrijdigheden zijn, dan is onze interpretatie van de Bijbel verkeerd, of zitten we met de wetenschap fout, of beide.

  … Persoonlijk heb ik veel gehad aan het boek “Redenen om te geloven” (André Léonard), waar een mooie geïntegreerde visie gegeven wordt op geloof én moderne wetenschap.

   Eric

   (23 november 2017 - 03:09)

   Beste Stinus,

   “… ons spiritueel iets bij te brengen …”
   Geestelijke kennis is veel boeiender dan wereldse en bevat zelfs de zo geringe en beperkte wereldse kennis!

   Als je de moeite zou doen om jongere profeten te bestuderen zou je Genesis met heel andere ogen bekijken en moeten vaststellen dat heel de bijbel, ook Genesis, getuigt van diepe geestelijke wijsheid. Daarom durf ik het nogmaals aan o.a. Jakob Lorber en Jozef Rulof aan te bevelen. Maar ja, als men niet eens de moeite doet om Einstein te overdenken dan zal men toch zeker geen profeten lezen die Einstein in het lang en het breed bevestigen.

    Peter

    (23 november 2017 - 13:23)

    Ja, beste Eric, het is natuurlijk mooi om de openbaringen die God aan bevoorrechte zielen heeft gegeven. Zo kan men met de ziel, als het ware, de Heer aanraken, Hem danken en loven. Is er iets mooier als Gods oneindigheid een beetje te mogen kennen? Volgens mij is het dat wat een mens zou moeten verlangen. Maar er moet inderdaad een inspanning zijn van onze kant. Dikwijls leest men liever die kwatsch van de “wetenschap” als Gods wonderdaden te ontdekken.
    Als je naar het huidig resultaat kijkt van “Pols” bovenaan rechts van de website, dan kun je vaststellen dat 64%, 118 Stemmen, ja, op de vraag antwoorden “Is de mens volgens u geëvolueerd uit een aap?”, en slechts 36%, 66 Stemmen, neen daarop antwoorden.
    Wel de kiest dan niet voor het ontdekken van Gods wonderdaden en verkiest (spijtig genoeg) de zever van de evolutie.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

     Rinze

     (23 november 2017 - 15:55)

     Er zijn mensen die de poll menen niet te kunnen invullen, ook al “geloven” zij niet dat de mens is geëvolueerd uit een aap. De evolutietheorie beweert dat trouwens ook helemaal niet. Ik zou wel eens willen weten waar mensen die dat toch “geloven” op baseren. Een letterlijke opvatting van Genesis 1 of 2 is geen alternatief.

   Peter

   (23 november 2017 - 09:07)

   Beste A.G. Stinus,
   Ik vind wat u alles hier op dit forum schrijft, zowel als anderen, een lof is voor de “wetenschap” en niet voor God.
   U schrijft: “2) in het eerste scheppingsverhaal is er nog geen licht, terwijl de dagen al aan het lopen zijn. Duidelijk geen wetenschappelijk verhaal, lijkt me.”
   Weet dan dat :
   Genesis Hst. 1 – 3 “3 God sprak: Daar zij licht. En er was licht. 4 En God zag, dat het licht goed was. Nu scheidde God het licht van de duisternis; 5 het licht noemde Hij dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Zo werd het avond en morgen: de eerste dag.”
   Het licht was vanaf de eerste scheppingsdag, nietwaar?
   De anderen dagen van de schepping , worden iedere maal beëindigd met: Weer werd het avond en morgen: de tweede dag … de derde dag enz…
   Lees eerst de H. Schrift fatsoenlijk, alvorens opmerkingen op Gods schepping te maken.
   ” Duidelijk geen “Wetenschappelijk” verhaal, lijkt me.”, zo schrijft u nog.
   Mijn vraag aan u: Wat heeft God aan menselijke wetenschap? Daar waar God de H. Schrift aan de mens geopenbaard heeft om Hem te danken en te loven voor Zijn wonderbare werken, spelt de mens de “wetenschap” aan zijn mouw om hiermee te kunnen pronken, “zie eens wat wij achterhaald hebben!” en alles in twijfel te kunnen trekken.
   Hoe is het mogelijk dat de mens zich kennis toe-eigent en het zich aandurft om door de menselijke “wetenschap” zich boven de oneindige Wijsheid van God te wanen, of zelfs de Wijsheid van God door Zijn openbaringen in vraag te durven stellen? Satan waande zich ook boven God!
   Deze eerste dag van de schepping is zo enorm dat er al over deze dag alleen en boek kan geschreven worden, waar ik hier niet ga uitbreiden. Echter heeft God aan zijn welbeminde Heilige zielen een tip van de sluier opgeheven om de eerste scheppingsdag te kennen, voor zoveel een menselijk verstand het kan begrijpen op aarde.
   Een gans leven lang op aarde zal voor niemand genoeg zijn om het te kunnen doorgronden, waar de ganse schepping, van het begin tot het einde, tot de schepping van de laatste ziel op aarde zal voltooid zijn, omvat zijn in die eerste dag.
   Moest dit alles vermeld staan in de H Schrift, zoals voor de andere zovele mysteries, dan kon de ganse aarde de boeken niet inhouden die hiervoor zouden moeten geschreven worden, laat staan gelezen worden.
   God heeft de mens geschapen met de rede en verstand, om Hem te loven en niet om Hem te beledigen!
   Kennis van chemie, biologie enz… t.t.z. wetenschap, mag er zijn als men die talenten gebruikt om God beter te leren kennen en Hem te danken en te loven, anders is de “wetenschap” verheven als een god en dat is afschuwelijk.
   Alleen door de kinderlijke liefde tot God is het mogelijk omdat de goede Papa aan Zijn kindje Zijn werken kan verklaren, en het kindje met alle liefde de Goede Papa met één en al aandacht en liefde, de Papa aanhoort.
   Begrijpe wie wil begrijpen.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  Rinze

  (23 november 2017 - 16:25)

  Beste Peter, ik geloof toch dat u A.G. Stinus onderschat als zou hij Genesis 1 niet kennen. Het scheppen van het licht heeft duidelijk niets met de zon te maken, die later wordt geschapen. De zon is voor ons de bepalende factor voor wat wij “dag” noemen. Als we geen zon meer zouden hebben, denkt u dat er dan nog steeds een afwisseling is van dag en nacht?

  U meent dat wie de Schrift niet letterlijk opvat, althans op de plaatsen waar u dat denkt te moeten doen, God beledigt. Voorwaar een boude uitspraak. De bijbel bevat zo veel plaatsen die overduidelijk niet letterlijk opgevat kunnen worden en tegenspraken, die elkaar uitsluiten. Een voorbeeld: Werd een van de moordenaars aan het kruis nu gered of niet? Lucas zegt van wel, Mattheus (27:44). Wat vindt u?

  In het OT kunnen we dit soort zaken ook veelvuldig vinden. De tekst van de Genesis is een onderdeel van de Pentateuch. De vertaling daarvan in onze bijbels is van de joodse masoretische tekst. Paulus en de evangelisten citeren echter nooit deze tekst maar de Septuagint, die op diverse plaatsen daarvan afwijkt. De Septuagint vertegenwoordigt de oudere tekst. We kunnen de tekst dus als het ware in wording zien. Een waarschijnlijk nog oudere versie is die van de Samaritanen, die afstammelingen zijn van Israel, het tien-stammenrijk. Joden zijn afstammelingen van het koninkrijk Juda. Een en ander bewijst dat de Genesistekst niet in een keer in de huidige vorm is opgeschreven. Dit pleit tegen een mechanische inspiratie, die u, naar ik begrijp, voorstaat.

   Peter

   (23 november 2017 - 19:22)

   Beste Rinze en A.G. Stinus,
   Als u mij gevraagd had wat ik juist bedoel met de schepping van de eerste dag Genesis Hst. 1 – 3, en eens moeite had gedaan om dat te weten te komen dat het VEEL MEER is als jullie denken dat het is, dan had ik ook geen moeite gespaard om jullie beiden dit te delen.
   Maar vermits jullie het toch allemaal zo goed menen te weten, zeg ik jullie dat er nu ook helemaal geen moeite voor doe en zullen jullie het misschien nooit weten.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

    Rinze

    (23 november 2017 - 21:04)

    Beste Peter, ik ben niet geïnteresseerd in wat zieners, hoe heilig hun levenswandel ook moge zijn geweest, in dezen te melden hebben Ik houd me strikt aan Schrift, Traditie en Leergezag. Mogelijk zijn er anderen op dit forum die wel die kennis willen hebben. Maar goed, A. G. Stinus en ik hebben het blijkbaar voor hen verprutst. In ieder geval mijn excuses.

    U gaat ook niet in op de andere zaken in mijn bericht.

    1. Hoe verklaart u het verschil in berichtgeving tussen Lucas en Mattheus in zake de moordenaars aan het kruis?
    2. Gelooft u in de mechanische inspiratie van de Schrift? Zo ja, hoe ziet u dan dat er bijv. verschillende versies van de Thora/Tenach bestaan?

     Peter

     (27 november 2017 - 22:00)

     Beste Rinze,
     De waarheid vermeld in de H. Schrift in twijfel trekken, is een zware zonde. Vergeet dat maar niet.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

   lotje

   (27 november 2017 - 10:35)

   Rinze: Er is één moordenaar aan het kruis gered. En alleen maar omdat hij berouw had over zijn zonde en Christus herkende dat hij door Hem gered kon worden. En zo heeft God de Vader het ook laten geschieden. De andere moordernaar mocht naar het vagevuur in alle eenzaamheid peinzen waarom hij niet gered is. Hopelijk is hij in het vagevuur ondertussen al tot bekering gekomen. Want, het is daar heel eenzaam. Daar is niets meer waar je van jezelf kan vluchten, dat is iedere dag confrontatie met je zondig gedrag tot je op je knieeën valt en roept voor redding – en dan kan de loutering in het vagevuur beginnen. Of je nu gaat vluchten op aarde van de confrontatie – na je dood is er geen vluchten meer mogelijk. Dus: je kunt beter uitgelouterd worden op aarde, want hier heb je nog steun van andere katholieken.

    Peter

    (27 november 2017 - 21:56)

    @ Lotje,
    Beste Lotje, u schrijft daar een echte soep neer, hoor.
    Ik stel vast dat u niet veel van de leer van de Katholieke Kerk hebt genoten. U schrijft:
    1 – “De andere moordenaar mocht naar het vagevuur in alle eenzaamheid peinzen waarom hij niet gered is. ”
    Tijdens de doodstrijd, een zeer zware tijd, toont Jezus het ganse leven van deze ziel. In deze Waarheid vraagt de ziel met een WAAR berouw vergiffenis, of niet. Als een ziel ziet dat Jezus haar barmhartig geweest is, aanschouwd de ziel, in het Allerheiligst licht van de Almachtige, haar staat van heiligheid en als ze niet waardig genoeg is om in Gods Heerlijkheid binnen te treden, vraagt ze om zich te mogen zuiveren in ‘het vagevuur’. Dit is een restzetting tegenover de vergeven zonden die nog niet uitgeboet zijn en dat is dan de boetetijd.
    De ziel weet heel goed dat ze eens naar de Hemel zal mogen opstijgen, wanneer ze gelouterd zal zijn, volgens Gods gerechtigheid. Het brandend verlangen om zich met God te mogen verenigen en Hem te mogen aanschouwen, dat ze dan missen, is hun grootste leiden. Zoals deze die u met hart en ziel bemint en waarvan je gescheiden wordt.
    Dus een ziel die vertoeft in het vagevuur IS reeds gered. Een ziel die NIET gered is stort zich in de Hel onmiddellijk nadat ze weigert God om vergiffenis te vragen. Dus geen berouw, en Non serviam.
    2 – “…dat is iedere dag confrontatie met je zondig gedrag tot je op je knieeën valt en roept voor redding – en dan kan de loutering in het vagevuur beginnen. ”
    De loutering of boetedoening begint vanaf het ogenblik dat God het haar toestaat, en zoals ik reeds vermelde, is het vagevuur geen “wachtkamer” waar God je daar een beetje laat sudderen om tot inkeer te komen, neen het is een oord van zuivering. De ziel kan niet bidden voor zichzelf en bid dan ook voor ons en verwacht ook onze barmhartige gebeden en vooral de H. Misoffer voor hun zuivering opgedragen. Deze H. Misoffers zijn pas van toepassing op hen naar gelang zij met Godsvrucht en geloof deze hebben bijgewoond op aarde. God is rechtvaardig.
    3 – ” Dus: je kunt beter uitgelouterd worden op aarde, want hier heb je nog steun van andere katholieken.”
    Dat is juist. U kunt hier op aarde heel wat rechtzetten voor de uitboeting van je zonden die reeds vergeven zijn in het H. Sacrament van de Biecht, en ik raad u aan eens de leer over de aflaten van de Kerk te bestuderen, waar de Protestanten een leugenweb rond hebben gewoven, daar de meeste strekkingen in het Protestantisme de leer van het vagevuur verwerpen. Ik heb soms kunnen lezen dat ze de aflaten interpreteren als een verkeerde leer voor de rechtvaardiging voor de redding (niet de uitboeting, want boete en offers zijn voor hen niet relevant) van de zielen binnen de Katholieke leer, wat natuurlijk onzin is.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

   Benjamin Van Dyck

   (27 november 2017 - 13:50)

   ☩JMJ☩

   Citaat Rinze: “Een voorbeeld: Werd een van de moordenaars aan het kruis nu gered of niet? Lucas zegt van wel, Mattheus (27:44). Wat vindt u?”

   Sint Dismas heeft eerst te samen met de andere moordenaar de Heer Jezus Christus aan het Kruis geblasfemeerd, maar werd daarna geraakt en bekeerd door de goddelijke gratie, en is zo het Paradijs kunnen binnengaan. Er is geen contradictie tussen de twee Evangelisten. Is het nu eindelijk gedaan met uw listigheden omtrent de Heilige Schrift?

    Rinze

    (27 november 2017 - 21:42)

    Mattheus 27
    9 En zij die voorbij gingen, hoonden Hem, schudden het hoofd. 40 en zeiden: Gij, die Gods tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; indien Gij Gods Zoon zijt, kom dan af van het kruis. 41 Zo bespotten Hem ook de opperpriesters met de
    schriftgeleerden en oudsten. Ze zeiden: 42 Anderen heeft Hij gered. Zichzelf kan Hij niet redden; als Hij koning van Israël is, laat Hem dan afkomen van het kruis, en we geloven in Hem. 43 Hij heeft zijn vertrouwen gesteld op God; laat Deze Hem nu bevrijden, wanneer Hij Hem genegen is. Hij heeft toch gezegd: Ik ben Gods Zoon. 44 Zo ook beschimpten Hem de rovers, die met Hem waren gekruisigd.

    Marcus 15
    31 Zo spotten ook de opperpriesters en schriftgeleerden onder elkander, en zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden; 32 de Christus, Israëls Koning, kome nu eens af van het kruis, opdat we het zien en geloven! Zelfs zij beschimpten Hem, die met Hem waren gekruisigd.

    Johannes 19
    18 Daar kruisigde men Hem; en met Hem nog twee anderen, aan elke zijde één, en Jesus in het midden.

    ————————-

    Lucas
    33 Toen ze op de plaats waren gekomen,die Kalvárië wordt genoemd, sloegen ze Hem aan het kruis; zo ook de misdadigers, één aan zijn rechterhand, één aan de linker.

    39 Ook één der gekruisigde misdadigers begon Hem te honen, en zeide: Zijt Gij de Christus niet? Red Uzelf dan en ons! 40 Maar de ander strafte hem af, en gaf hem ten antwoord: Vreest ge God nòg niet, nu ge toch dezelfde straf ondergaat? 41 En wij te recht, wij krijgen ons verdiende loon; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan. 42 Toen zeide hij: Jesus gedenk mijner, wanneer Gij in uw rijk zijt gekomen. 43 En Jesus sprak tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: heden zult ge met Mij zijn in het paradijs.

    ————————–

    In de schrift staat dus nergens dat beide moordenaars begonnen te honen, en dat er “uiteindelijk” een tot inkeer kwam, zoals Benjamin meent.

  A. G. Stinus

  (23 november 2017 - 18:10)

  … Akkoord met wat Rinze (23 november 2017 – 16:25) schrijft. Wie de Bijbel letterlijk wil interpreteren geraakt langs alle kanten in moeilijkheden. De Bijbel is toch niet bedoeld als wetenschapsboek ? Het is een boek dat vooral onze relatie met God en Christus aangaat.

  … J. Lorber, die kun je best vergeten, daar kun je geen betrouwbare openbaring vinden. En bij Einstein kun je ook niet terecht voor betrouwbare christelijke opvattingen. Die veranderde nogal eens zijn opvattingen over religie. Op het einde identificeerde hij zowat God met de natuur (de schepping dus) zelf, hetgeen een heel verkeerde opvatting is.

  … Men moet geen minachting hebben voor de wetenschap, maar het eerder als een gave van God zien, die we ten goede kunnen gebruiken, en die ons Gods intelligentie openbaart. Wetenschap en geloof gaan goed samen. Zie de encycliek “FIDES ET RATIO” van Johannes-Paulus II (waarschijnlijk op tekst van kardinaal Ratzinger indertijd). Ook de Katholieke Catechismus laat zich positief uit over de wetenschap. Geen probleem dus.

  Eric

  (24 november 2017 - 06:40)

  @ A.G.Stinus

  Niet alleen Einstein, maar het gaat om de relativiteits-theorie, vertelt ons dat materie en tijd relatief zijn.
  Indien de theorie over relativiteit slechts een ‘modernistisch’ verschijnsel zou zijn wil ik daar wel dringend de bewijzen van zien! — Corrigeer me dus in hetgeen hierna volgt!!! —

  -1. Voor iedere gelovige betekent dit onontkoombaar dat alles in deze geschapen en dus tijdelijke wereld in relatie staat tot God! Maar dat wisten de gelovigen al.

  -2a. Materie, atomen, subatomaire deeltjes bestaan slechts uit trilling van energie.
  -2b. Trillende energie kan slechts bestaan indien ook tijd besaat.

  -3a. Dus bevinden we ons volkomen buiten de hemel, buiten de geestelijke wereld!
  -3b. Want trillende of levende energie, en tijd zijn door God geschapen.
  -3c. Vermits vagevuur en hel onmogelijk een deel van de hemel kunnen zijn moet men tot het besluit komen dat deze tot de geschapen wereld behoren.

  -4. Indien de hel niet to de geschapen wereld behoort:
  — moet de hel een aparte geestelijke plaats zijn.
  — lijkt het er dan zeer sterk op dat de hel tegenover de hemel zou staan.
  — dan zou het mogelijk kunnen zijn dat de hel een anti-hemel zou zijn.
  —>> Dit zou dan betekenen dat Satan en God beiden Goden zouden zijn voor wie men vrij kan kiezen zoals men voor een partij kiest!

  -5. Indien de hel tot de geschapen wereld behoort is deze tijdelijk, ook al gaat de helse straf, verdoemenis, altijd minstens over een eeuw, meestal meerdere eeuwen.
  ‘Eeuwig’ betekent letterlijk: over de eeuwen heen.
  ‘Oneindig’ behoort tot de zuivere geestelijke hemelse wereld van Waarheid en Licht.

  Indien de relativiteits-theorie niet juist is, geen feit zou zijn, moet men definitief afstand nemen van zowat alle wereldse wetenschappers en ook van profeten als J.Lorber en J.Rulof. Al deze mensen zijn dan fantasten die hun tijd nutteloos verdoen.

  Indien de theorie van relativiteit wel feitelijke waarheid is zal men in de Christelijke beleving heel wat kennis moeten bijschaven.
  Maar de essentie van het Christendom blijft in de eeuwige wereld als in de oneindige hemel altijd dezelfde: Christus overwint! De Heilige Harten van Jezus en Maria bloeden om het heil van de zielen!

  A. G. Stinus

  (24 november 2017 - 09:54)

  Beste Eric,
  … Ik zou, als ik U was, niet wakker liggen van de (algemene) relativiteitstheorie. Die geeft fysische wetten juist weer tot op zekere hoogte, maar is ook niet helemaal juist. Het is slechts een benadering, want tot op heden is deze theorie niet verenigbaar met kwantumfysica. En deze laatste beschrijft ook heel zeker correct bepaalde aspecten van de natuur.

  … Ik denk dat de hel (een toestand) vanzelf gecreëerd is door de ongehoorzaamheid van engelen, die dan duivel geworden zijn, en door het gedrag van mensen die Gods liefde blijven afwijzen. Die hel volgt dus uit uit het verkeerd gebruik van de vrijheid die God aan de engelen en de mensen gaf.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Eric

   (25 november 2017 - 04:52)

   De ervaring is dat J.Lorber bepaalde dingen beschreef die men voor fantasie hield, namelijk dat er ontelbare ‘melkwegen’ bestaan, en toen enkele tientallen jaren later pas afgestudeerde wetenschappers toegang kregen tot de nieuwste telescoop schreven zij hun ontdekking van wel twee ‘melkwegen’ in een professioneel wetenschappelijk blad met als gevolg een storm van verontwaardiging vanwege de hele wetenschappelijke gemeenschap, waarna zij allen schoorvoetend blijkbaar erg tegen hun goesting moesten buigen voor de feiten.
   Werd J.Lorber hier ooit bij vernoemd? Neen!!!
   Met die quantumfysica zal het dus ook wel op dezelfde wijze verlopen!

   Enkele wetenschappers toonden in voorbije jaren de moed een hypothese op te bouwen over het door Lorber beschreven feit dat het plasma rondom de zon zich honderden kilometers boven de begane grond bevindt. Uieraard werd Lorber niet vernoemd. Dit werd bij voorbaat weggehoond, want stel je voor dat Lorber eens gelijk zou kunnen krijgen!!! Koppigheid… Ik ben al lang niet meer onder de indruk van die weerbarstigheid.

   Je ziet toch wel zelf hoe moeilijk het is afstand te nemen van je eigen meningen over fysieke evolutie.
   Koppig doorzetten, bij voorbaat tegen de door God opgewekte profeten…

   Trouwens, hetgeen Dries Goethals over zich heen kreeg verschilt in niets van hetgeen J.Lorber nu nog steeds over zich heen krijgt!

  A. G. Stinus

  (25 november 2017 - 11:05)

  Beste Eric,
  – Johannes de Doper was de laatste van de echte profeten, dus in deze tijd zijn er geen echte profeten meer (gezanten van God dus). Wel zijn er mensen die op een bijzondere manier getuigenis van God afleggen, door hun woord, voorbeeld, enz. Die mensen noemen we heiligen of zaligen. En ja, soms leven ze nog en zijn ze na te volgen. Maar let op dat je niet het verkeerde voorbeeld kiest.

  – Van J. Lorber lig ik eerlijk gezegd niet wakker. Als ik internet moet geloven was hij de volgende mening toegedaan : “Eb en vloed zijn het gevolg van de ademhaling van de levende Aarde, waarbij de aardse longen zich vooral onder de Atlantische oceaan bevinden.” Een bewering zoals een andere, maar dan moet je verder kunnen aantonen dat dat echt zo is, en moet je die longen kunnen vinden. En dat is niet zo. Eb en vloed zijn het gevolg van het bestaan van gravitatiekrachten, gepostuleerd door (de gelovige) Isaac Newton, waarbij men alles netjes kan uitrekenen en in detail verifiëren.

  – In de wetenschap is het niet voldoende dat men zo maar een losse bewering lanceert. Men moet ook proefondervindelijk (en liefst ook met detailberekeningen die kunnen geverifieerd worden) kunnen aantonen dat het zo is. Zo werkt wetenschap. Zelfs het geloof gaat zo tot op zekere hoogte te werk. Jezus zei dat Hij zou verrijzen. Als dat niet zou gebeurd zijn, zou de leer van Jezus niet geloofwaardig geweest zijn.

  Met vriendelijke groet, AG Stinus.

  Rinze

  (27 november 2017 - 01:25)

  De bijbel is duidelijk niet zomaar te begrijpen en dus ook Genesis 1 niet. Ik heb voor jullie het begin van het commentaar op Genesis van de Douay-Rheims-vertaling (druk van 1525) getranscribeerd. Let wel, dit is uit de originele uitgave, dus die van voor de aangebrachte veranderingen

  (1 In the beginning God made heaven and earth.) All writers ancient & later find such difficulties in these first Chapters, that some, otherwise very learned, have thought it not possible to understand the same according to the proper and full signification of the words,as the letter may seem to sound, but expound al allegorically, as that by the waters above the firmament should be understood the blessed Angels , by the waters under the firmament wicked spirits , and the like. So did Origin and divers that follow him therein. Yea S. Augustin in his books upon Genesis against the Manichecs, written shortly after his conversion , when he could not find as he desired a good and probable sense agreeable to the words in their proper signification , expounded them mystically , but afterwards in his other books de Genesi ad literam , he gratefully acknowledged that God had given him further sight therin , and that now he supposed he could interpret all according to the proper signification of the words : yet so that he durst not nor would not addict himselfe to one sense,but that he was readie to embrace another, left by sticking to his owne judgement he might faile.So likewise S.Bafil,S.Chrisostom, S.Ambrose, S.Hierome,S.Bede,and other greatest Doctours found and confessed great difficulties in these first chapters, which they with much studie endeavoured
  to explicate. And therfore it is a wonder to see our Protestants and Puritans hold this paradox, that Scriptures are easie to be understood, Wheras both by testemonie of those that have indeed studied & laboured in them, and by a little dueconsideration the contrarie is most evident. For whosoever will look into the holy Scriptures, shall find that sometimes in shew one place seemeth contrarie to an- other; sometimes the letter & phrafe are obscure & ambiguous; sometimes the sentences unperfect. Againe manie speaches are prophetically , many parabolical, metaphorical, and uttered under other tropes & figures, and that in the literal senseMoreover there are three spiritual senses besides the literal, very frequent in holy Scripture. Allegorical, pertayning to Christ and the Church; Moral, pertayning to manners; and Anagogical,pertayning to the next life. As this word Ierusalem, literally signifieth the head citie of Iewrie : Morally the soule of man : Allegorcally the Church militant : and Anagogically the Church triumphant. And sometimes this (and the like of others) metaphorically in the literal sense signifieth the Church militant , & not the citie of Iewrie, as in the 1. chapter to the Hebrewes: and sometimes the Church triumphant,as in the 21. of the Apocalyps.

   Hendrik

   (27 november 2017 - 09:37)

   Rinze, ik zeg alvast dank voor het transcriberen. Super.

  Rinze

  (27 november 2017 - 01:28)

  Herstel: De druk van de bijbel is uit 1625.

  Eric

  (27 november 2017 - 03:11)

  De door achteloosheid als onschuldig bevonden houtworm van de zich valselijk exact noemende wetenschap maakt het geestelijk lichaam van de Bruid bros waardoor Haar Onschuld vervliegt en is genetisch verwant aan het giftige insect van de vrijmetselarij.

  Geen aards mens heeft ooit de verrijzenis van Christus kunnen bewijzen en de verheerlijking van de verrijzenis als strijdbare kreet ten koste van de gedurige herinnerng van het Heiligste Offer is wellicht het laatste valse argument voor de modernistische uitholling van het Christendom.

  Want de antichrist zal zichzelf de verrrezen en weer teruggekeerde Christus noemen.

  A. G. Stinus

  (28 november 2017 - 17:07)

  Beste Eric,
  … Goede wetenschap heeft niets tegen godsdienst, maar blijft binnen het zelf gekozen kader (bv. het terugvinden van door God geschapen wetten in de natuur).
  … Goede wetenschappers zien in de intelligente natuurwetten de hand en de intelligentie van God, en proberen hun vindingen ten goede te gebruiken voor de mens.
  … Een serieuze wetenschapper doet geen uitspraken over de verrijzenis, omdat dit buiten het kader van het wetenschappelijk onderzoek valt (het is geen reproduceerbaar fenomeen).
  .. Men moet niet achter alles de kwade hand van een vrijmetselaar zien. Als een vrijmetselaar zegt dat het dubbel van 8 gelijk is aan 16, dan is dat nog altijd waar.
  … De catechismus van de katholieke Kerk schrijft terecht (nr. 2293) : “Zowel het zuiver wetenschappelijk onderzoek als het toegepast onderzoek vormen een belangrijke vertolking van het meesterschap van de mens over de schepping. Wetenschap en techniek zijn kostbare hulpmiddelen, wanneer ze ten dienste staan van de mens en wanneer ze de algehele ontwikkeling ten bate van anderen bevorderen.” Ik zou het niet beter kunnen zeggen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Peter

   (28 november 2017 - 21:37)

   Beste A.G. Stinus,
   U schrijft: ” Wetenschap en techniek zijn kostbare hulpmiddelen, wanneer ze ten dienste staan van de mens en wanneer ze de algehele ontwikkeling ten bate van anderen bevorderen.” Ik zou het niet beter kunnen zeggen. ”
   Wel, ik zou het wel beter kunnen zeggen.
   Zoals; Wetenschap en techniek zijn kostbare hulpmiddelen, wanneer ze ten dienste staan van GOD en wanneer ze de algehele ontwikkeling ten bate van anderen bevorderen. OM GOD TE DANKEN EN TE LOVEN.
   Dat zou een vrijmetselaar nooit aanhalen, buiten de 8 + 8 = 16.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  Eric

  (29 november 2017 - 09:14)

  Beste A.G.Stinus,

  zoals Peter terecht opmerkt
  zeer zeker niet de dienst aan de mens
  maar de innerlijke bloemengeur
  daar is het om te doen in het leven!
  want zij is altijd en onveranderlijk een bevestiging
  van de liefde tot God
  en van de behartiging in het zieleheil van de naaste.

  Net als J.Lorber is innerlijke bloemengeur gelijkaardige onzin in de ogen van ‘wetenschappers’.

  Beste A.G.Stinus, denk je ook niet dat innerlijke bloemengeur een bevestiging is van de waarheid van J.Lorbers werk? Want dergelijke beleving van geestelijke liefde kan niet van de duistere tegenstrever komen, gezien de geestelijk streng unieke omstandigheden waarin dit telkens plaatsvindt!

  == vergelijkbaar met het kweken van natuurlijk leven in een clean lab dat aan strenge eisen moet voldoen, maar het verschil is dat het om levendige beleving gaat zonder voorafgaande ijskoude metingen! En daarna is men overstelpt met geluk, en tevens diepe spijt dat men het niet kan vasthouden.

  De Geest waait waar en wanneer Hij wil, Hij is Waarheid.
  Waarheid is de straling van het Licht van Christus.

  A. G. Stinus

  (29 november 2017 - 17:12)

  Aan Peter en Eric

  Beste Peter,
  – Het is nogal gemakkelijk om enkele zinnen te nemen (uit de katholieke Catechismus), en dan te zeggen : dit en dat moest ook nog in die zin gestaan hebben. Wie aan wetenschap doet, en die aanwendt tot het welzijn van de mensen, kan daarbij natuurlijk God danken en loven. Dit is zelfs zeer wenselijk voor een christen. Maar wie geen christen is heeft evengoed het recht aan wetenschap te doen, en die ter beschikking te stellen voor de mensheid, zolang het maar ETHISCH VERANTWOORD is.

  – Als een vrijzinnige een goede inenting tegen een bepaalde ziekte ontwikkelt, zou jij dan (stel als katholieke arts) de patiënten die inenting ontzeggen, omdat ze ontwikkeld werd door een vrijzinnige ? Dat is toch je reinste onzin ?

  Beste Eric,
  – Ik heb de indruk dat men op de duur met esoterie bezig is, als men zich te veel verdiept in wat J. Lorber allemaal verteld heeft. Voor mij is de openbaring te vinden in de Bijbel en de christelijke, katholieke traditie. En heiligen kunnen zeer inspirerend zijn. Maar J. Lorber, die heb ik echt niet nodig. Als je zijn bewering over de oorzaak van de getijden leest, dan gaat zijn geloofwaardigheid in rook op. Ik zeg niet dat Lorber niets degelijks verteld heeft, maar ik heb liever een betrouwbare bron.

  Vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

  Eric

  (30 november 2017 - 04:14)

  Beste A.G.Stinus,
  Inentingen zijn onethisch en niet verantwoord. Duivelswerk van geestloze mensen! J.Lorber is daar honderd procent tegen. Blijkbaar heb je hem dus wel nodig.

  Het gebeurlijk ontvangen van innerlijke bloemengeur is een geestelijke beleving van de allerzuiverste soort. Het heeft niets met esoterie te maken. Het recept is wel gekend: afstand nemen van de maatjes-cultuur en dus de maatschappij sterk relativeren en zich in plaats daarvan op geestelijk leven richten hetgeen door de Katholieke Kerk op zovele manieren verduidelijkt wordt. Iedereen kan dit zelf beleven, daar hoef je liefst geen diploma’s of wereldse belangen voor te hebben. Wel is het nodig dat je de naaste vooral naar de ziel aankijkt en absoluut niet naar zijn burgerlijkheid of maatschappelijkheid!

  — het eerste gebod, zoals Jezus dat verklaarde, weet je wel?
  — geen socialistische mensendienst!

   Peter

   (30 november 2017 - 21:25)

   Beste Eric,
   Als sommigen niet begrijpen, of in een eigen gedachtevorm hebben van wat hier zich allemaal op aarde heeft afgespeeld en nog steeds, dan is het zo dat ik daar niet op antwoord.
   Jezus zei: “Vraag en er zal u worden gegeven.” Vragen is openstaan en zich ontvankelijk opstellen om te wat gaat komen. Maar als ik over een onderwerk aanhaal, dat altijd tot de Heer leidt, en er dan dingen aantoe gevoegd worden, of dat er helemaal geen begrip voor is om God boven alles te willen verlangen, ja dan doe ik de boeken dicht. Het is daarom dat ik soms niet op reacties reageer, omdat ik zie dat het ‘gezwel’ alleen maar erger wordt.

  A. G. Stinus

  (30 november 2017 - 14:56)

  Beste Eric,
  – Het is echt wel zonderling als je tegen verantwoorde inentingen bent. Bij een
  inenting wordt aan de persoon een ongevaarlijke, afgezwakte stam toegediend van gevaarlijke ziektekiemen. Het lichaam gaat dan antilichamen maken, zodat het voldoende verdediging in stelling kan brengen als de ziekte echt toeslaat. Ik zou niet weten wat hier verkeerd aan is. Het is gewoon ons verstand en vernuft gebruiken zoals het ons door God geschonken is, en dat nog wel om de mens te beschermen tegen dingen die niet deugen (ziekten, …). Dat J. Lorber er tegen is zal me worst wezen.

  – Een aantal jaren geleden heeft kinderverlamming de levens van veel mensen half of helemaal verwoest. Gelukkig is er een vaccin tegen ontwikkeld. Vind jij nu dat dat vaccin er niet mocht komen, of niet mocht gebruikt worden ? Echt ? Had jij liever een aantal mensen met zware gebreken ?

  – Ziekte, dood, … heeft God niet gewild. Het is dus een mooie taak van de wetenschap en de geneeskunde van ziekten te bestrijden, verwondingen te genezen, enz. Dat is meewerken aan de verlossing door Jezus. Die wil dat de totale mens verlost wordt : ziel én lichaam. Jezus heeft blinden genezen, kreupelen doen gaan, enz. Geneeskunde en wetenschap helpen daarbij, en doen dus goed werk. Ik heb het natuurlijk niet over abortus enz., hetgeen tegen het christendom ingaat.

  – Ik raad je aan Lorber en zijn geschriften te laten voor wat ze zijn, en je te laven aan authentieke, betrouwbare christelijke bronnen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Peter

   (30 november 2017 - 21:32)

   Beste A.G. Stinus, voordat u anderen hier aanraad om dit of dat te doen, moet u het doen met gestaafde argumenten. Zolang u niet kunt aantonen dat de geschriften van Lorber niet stroken met de geopenbaarde waarheid, zou ik niemand iets aanraden. In ieder geval zijn die authentieke betrouwbare Christelijke bronnen, de H. Schrift en de Traditie, waaronder, niet te vergeten Genesis.

  Eric

  (1 december 2017 - 08:07)

  Beste A.G.Stinus,
  Veel te dikwijls moet onze Schepper toelaten dat een of andere epidemie een heel volk treft. Lees dan a.u.b. de bijbelse profeten!!! en Mozes tegenover de Egyptische afgodenpriesters!!! en tegenover de bijgelovige farao!!!

  Zichzelf belangrijk achtende afgodenpriesters — of zich wijs wanende ‘wetenschappers’ — vertonen dan allerlei kunstjes, en wanneer onze Vader vindt dat een volk voldoende gelouterd is en het epidemie stopt dan beelden die kunstjesvertoners zich in dat zijzelf goed werk leverden!

  Dat heeft in het geheel niets met verlossing te maken!

  Mag ik je a.u.b. dringend verzoeken goed na te denken over het ware wezen van de Verlossing, het Offer van Christus!!! De Eucharistie!

  Jezus genas in de allereerste plaats de zielen, vergaf hun zonden en schonk hen dan tenslotte ook nog lichamelijke genezing, enkel en alleen als bewijs dat Hij de macht heeft de zielen te helen en hen vergifenis te schenken!!! Niet als DOEL de lichamen te helen maar simpel als bewijs!

  Ik weet niet op welke wijze je de bijbel leest. Neem je er wel voldoende tijd voor? Het gaat niet om de hoeveelheid tekst, maar alleen of je in de geestelijke diepte wil lezen van zelfs een enkel kort hoofdstukje!

  Nog nooit heeft de wetenschap zielen vergiffenis kunnen geven en hen kunnen heelen, weer heel maken!

  Waar dienen dan al die kunstjes voor? Zij kunnen de bloedende Harten van Jezus en Maria niet genezen, integendeel!!!

  Dit is mijn laatste woord.
  Jij wil een Christen zijn, wees er dan een!

   Rinze

   (1 december 2017 - 12:14)

   Het is een gotspe, Eric, om te A.G. Stinus ervan te beschuldigen geen christen te zijn. St. Paulus schrijft dat we ook met ons verstand God moeten dienen. Het is uit zijn berichten overduidelijk dat A.G. Stinus ook dit talent gebruikt. Misschien heb jij, Eric van God wel tien talenten gekregen, maar dan heb je toch er zeker een van in de grond gestoken.
   Je standpunten hebben met de katholieke leer niets te maken. Als de werken van Jakob Lorber, die ketters zijn en zich keren tegen het katholiek leergezag, al niet op de Index stonden (eig.: moreel nog staan), dan wel die van zijn vereerde voorganger Emanuel Swedenborg.

   De kerk heeft zich nooit tegen inenting als zodanig verzet, wel allerlei extreme protestanten, die menen dat je doktershulp alleen mag inroepen als je al ziek bent. Dit op grond van Jezus’ uitspraak dat zij die gezond zijn de heelmeester niet nodig hebben (Marcus 2:17). Inderdaad, elke ketter heeft zijn letter. Ook maar je verzekeringen opzeggen, want je moet je geheel overgeven aan God etc, etc. Lees hierover bijv. Knielen op een bed violen van Jan Siebelink.

   In Hebreeën 13:9 krijgen wij een wijze les:
   “Laat u niet van de weg brengen door veelsoortige en vreemde leringen. Want goed is het, het hart door de genade te sterken, maar niet door spijzen, welke van geen nut zijn voor hen, die zich daaraan hechten.”

   Ik zou zeggen: Houd u zich aan de gezonde leer.

    Peter

    (1 december 2017 - 13:43)

    Wel beste Rinze, ik denk dat Eric zijn verstand gebruikt om God te dienen, en niet de “wetenschap”, en zo hoort het ook.
    Boven al bemin God, met al uw verstand en uit al uw krachten. Dat beveelt ons de leer van de Kerk aan.
    Het materiële is ondergeschikt aan het geestelijke. God heeft het lichaam en al het zichtbare geschapen om het onzichtbare te dienen. Als er in de eerste plaats geen ziel zou zijn heeft het materiële geen enkel nut.
    Eric wijst terecht op het feit dat het op aarde een geestelijke zoektocht naar God is. Met andere woorden, het leven op aarde is de school van de liefde tot God, en de liefde voor de naaste uit liefde tot God, en voor niets anders.
    De naaste is weliswaar hij die u de weg toont naar God en daarom moet men hem beminnen en niet betrachten als een dwaas, want dan zal God u vroeg of laat zeggen dat je niet naar wijze raadgevingen heeft geluisterd.
    Daarvoor is het noodzakelijk dat al wat van God komt, zoals de leer van de Kerk, de Traditie, de verschijningen en boodschappen van O.L. Vrouw, de openbaringen en boodschappen aan de Heiligen en Profeten, moeten in acht genomen worden en met de nodige opoffering van tijd en moeite. Dit alles heeft God aan de mens gegeven om hem te tonen hoezeer Hij de mens lief heeft, ja tot zelfs het ultieme H. Offer van Zijn Welbeminde Goddelijke Zoon Jezus Christus op het Kruis.
    Ik denk niet dat je al deze geestelijke goederen zomaar aan de kant kan schuiven door zomaar je te verdiepen en kostbare tijd te verkwisten aan een menselijke gedachtegang, die men “wetenschap” noemt, en die je nooit de zo nodige liefde tot God kan en zal bijbrengen.
    Als jij vertrouwen hebt op God, een nadenloos vertrouwen, dan kan God alles doen voor u wat Hij voor je voorzien heeft. Een verzekering is slechts een grote geldkwestie die een vals vertrouwen geeft en alzo het vertrouwen op God onder de mat borstelt.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (1 december 2017 - 17:27)

  … Volledig akkoord met Rinze. Het deugt voor geen meter van tegen wetenschappelijk onderzoek te zijn, zolang dit tenminste goed aangewend wordt. Inderdaad, de mensen moeten hun talenten gebruiken. Zo deed het bv. de Franse geleerde Louis Pasteur, die de inenting tegen de koepakken ontwikkeld heeft. Moest men dan misschien tegen Pasteur iets gaan zeggen in de trant van : stop ermee man, dit leidt af van de ware geest van het Evangelie en het is des duivels ? Als er nooit onderzoek geweest was, liepen we misschien nog in beestenvellen rond, en kon Eric zeker niet zitten tikken op zijn PC.

  … Er zijn genoeg gelovige beroemde wetenschappers waarop we fier mogen zijn : Isaac Newton, Georg Mendel, priester Georges Lemaître, enz.

  … Geloof en natuur gaan uitstekend samen, omdat ze beiden dezelfde oorsprong hebben : God. Het is dus goed van de natuur te bestuderen en met die studie iets goeds aan te vangen (bv. hulp aan de mensen).

  … Obsessief tegen eerlijk wetenschappelijk onderzoek zijn, dat ethisch verantwoord is, lijkt me echt niet gezond.

  Eric

  (2 december 2017 - 09:13)

  Beste Rinze,
  — Mattheus 18:1-5 [3] Voorwaar, Ik zeg u: Zo gij u niet bekeert en als kinderen wordt, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. [4] Wie zich dus vernederen zal als dit kind, zal de grootste zijn in het rijk der hemelen.
  — Een goede geneeskundige moet ook een goede psycholoog zijn, d.w.z. empathie voor de zieke. Dat is geestelijke arbeid. Een zieke moet vooral de juiste zorgen krijgen, dat betekent veeleer geestelijke arbeid dan wereldse. Die een slapende ziel heeft moet zich beperken tot het wassen van lakens en ondergoed en vooral geen chemische rommel in iemands lijf gaan inspuiten. Een goede christen moet Christus willen begrijpen. Dat kan niet met het verstand alleen.
  — Als jongvolwassene kwam ik tot de ontdekking dat ik de rest van mijn leven een randfiguur zou blijven. Bovendien getergd door menselijke duivels die zich overgeven aan occultisme en hekserij. Mensen van vlees en bloed. Hun empathie voor en vanuit geestelijke macht van de duivel leer je slechts geleidelijk inschatten. Waar je hart is daar bevindt zich je grootste schat. Dus kies je voor de zuivere Geest. Ik wil geen andere schat. In mijn ellende krijg ik geestelijke geschenken. Dat zijn geen talenten van mij. Iedereen kan nederigheid nastreven.
  — Lorber en Rulof ontnemen occultisten hun laatste bestaansredenen: misbruik maken van de zogenaamde astrale wereld. Tegenwoordig lopen modernistische geestelijken op leugenachtige wijze te koop met hun talenten. Ook zij hebben een gloeiende hekel aan die profeten. En hetzelfde geldt voor over het paard getilde ‘wetenschappers’ en hun aanbidders.

   Rinze

   (2 december 2017 - 13:05)

   Beste Eric, je citeert: “Mattheus 18:1-5 [3] Voorwaar, Ik zeg u: Zo gij u niet bekeert en als kinderen wordt, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. [4] Wie zich dus vernederen zal als dit kind, zal de grootste zijn in het rijk der hemelen.”

   Dit is uiteraard waar. Evenals: Marcus 10:15 “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.”

   En Lucas 18:
   “15 Men bracht zelfs de kinderen naar Hem toe, opdat Hij ze aanraken zou. Toen de leerlingen dit zagen, wezen ze hen af. 16 Maar Jesus riep ze naar Zich toe, en sprak: Laat de kinderen bij Mij komen, en houdt ze niet tegen. Want het koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals zij. 17 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er niet ingaan.”

   We moeten dus dus zijn “als een kind”. Wat betekent dit? In de kerk hoor je vaak dat een kind onschuldig zou zijn en dat we daarom moeten worden als zij. Ik zou zeggen, zeker na Freud, hoe achterhaald zijn theorieën ook zijn, weten we wel beter. Ik meen niet dat Jezus het romantische beeld had van het onschuldige kind. Ook een kind heft het doopsel nodig.
   Ook hoor je wel in de kerk dat een kind alles gelooft wat zijn ouders hem zeggen. Kinderen geloven echter ook vaak wat anderen hun vertellen. Dat zou betekenen dat we zonder enig begrip en onderscheiding te veel voor waar gaan houden, bijv. valse profetieën.

   In de bewuste preken wordt dus eigenlijk gesteld dat we “kinderen” moeten worden, maar de tekst geeft “als de kinderen”. Dat is wat anders.

   St Paulus schrijft: 1 Korinthe 13: 11 “Toen ik een kind was, sprak ik als kind, Voelde ik als kind, dacht ik als kind; 12 Nu ik een man ben, Leg ik het kinderlijke af.”

   Paulus was geen kind meer en zou het ook niet meer worden. De jonge kinderen in Christus voedde Paulus eerst met melk alvorens vaste spijs te kunnen geven. (I Kortinthe 3: 1-2)

   Aan de zoëven geciteerde tekst uit Lucas gaat het volgende vers vooraf: 14b: “Want wie zich verheft zal vernederd, en wie zich vernedert, zal verheven worden.” En het geciteerde vers van Mattheus geeft: “Wie zich dus vernederen zal als dit kind…”

   De kinderen zijn dus in nederige positie, ze tellen niet mee. Ik meem op grond hiervan aan dat worden “als de kinderen” betekent: nederig worden. Niet zichzelf roemen als de farizeër (Lucas, zelfde hoofdstuk) , maar in onze zwakheden roemen in Christus.

  A. G. Stinus

  (2 december 2017 - 11:24)

  Beste Eric,
  – Men mag geen minachting hebben voor het lichaam. Mens = lichaam + geest. In navolging van Jezus moeten we zorg hebben voor ons lichaam en dat van de anderen. En wetenschap kan daar zeer goed bij helpen. Jezus genas zieken.
  – Blindelings Lorber volgen is gewoon een vorm van bijgeloof. De echte bronnen van het katholieke geloof zijn : de Bijbel, de kerkvaders en de katholieke traditie, met de heiligen als concrete voorbeelden. Uit verschillende zaken blijkt dat Lorber onbetrouwbaar is.

  Eric

  (3 december 2017 - 01:25)

  — Beste Rinze,
  Aan de rand van de maatschappij leven is geen ambitie, het is keihard en medogenloos, het overkomt iemand, maar het was leerzaam. Ik heb werkelijk pogingen ondernomen om mijn ziel te verkopen aan het maatschappelijk systeem! Maar ik kon het nooit echt opbrengen. Maar altijd was er een smal wegje dat ik nog net kon gaan. Niemand wordt ooit in de steek gelaten. Zo leert men als een kind om God de Vader in alles te vertrouwen, … indien men van goede wil is!!!
  Zeer veel hatelijke en verbitterde mensen heb ik ontmoet! Armen en rijken.
  Allen streefden ernaar een of andere ambitie waar te maken!
  Met hetgeen ik leerde zou ik zielen kunnen helpen, indien ik met behoud van die kennis opnieuw kon beginnen. Nu wordt ik daar een beetje te oud voor. Het was een erg lange weg.

  — Beste A.G.Stinus,
  Mens = geest + ziel + lichaam. Het lichaam is a.h.w. het louteringsmiddel voor de ziel. Pas wanneer de ziel gezuiverd is kan zij opgaan in haar geest, dan pas, en niet eerder, bereikt die mens het ‘einde’ van de aardse ‘tijd’, d.w.z. de hemel.
  Daarom heeft het niet alleen zeer weinig zin het lichaam (en het maatschappelijk leven) te vertroetelen en te pamperen, het is zelfs bijzonder nadelig voor de ziel.
  Waaruit weeral de conclusie dat veruit de meeste ‘wetenschappers’ niet beseffen wat zij doen.
  En dit werd in het lang en het breed door Lorber en Rulof aangetoond.

  A. G. Stinus

  (3 december 2017 - 20:48)

  Hallo Eric,
  … Akkoord met mens = geest + ziel + lichaam.
  … Men moet het lichaam inderdaad niet permanent vertroetelen, want dan verliest men algauw het geestelijke uit het oog. Maar respect voor het lichaam is er zeker nodig, in alle omstandigheden. En men moet dat lichaam (samen met de geest en de ziel) zo gezond en fit mogelijk houden. Dat geldt zowel voor het eigen lichaam als dat van een ander. Als we het lichaam maar iets ondergeschikt achten, kunnen we evengoed de deur openzetten voor euthanasie en moord op zwakken (“hij ligt daar toch maar met dat minderwaardige lichaam af te zien ; laten we hem uit zijn lijden verlossen”). Welnu, de christelijke/katholieke leer vraagt om groot respect voor het lichaam, en veroordeelt scherp abortus en euthanasie, en vanzelfsprekend ook moord of agressie op iemands lichaam. Bij de verrijzenis krijgen we een verheerlijkt lichaam cadeau, dus het aardse lichaam is ook belangrijk, en men moet het verzorgen en er respect voor hebben, ook al is het niet perfect (als gevolg van de erfzonde).

  … Je beweert dat “veruit de meeste ‘wetenschappers’ niet beseffen wat zij doen.” Ben je dan zo goed thuis in wetenschappelijke kringen ? Serieuze wetenschappers weten wel degelijk wat ze doen, maar dat “wat” slaat dan op een klein stukje studie in de biologie, chemie, fysica of wat ook. Een typische wetenschapper doet dus alleen maar uitspraken in een vrij beperkt kader. Daarnaast kan die wetenschapper 100% gelovig zijn. Geloof en wetenschap zijn helemaal niet tegenstrijdig. Integendeel, ze geven ons elk een andere kijk op het bestaan. Verder kunnen wetenschappers van groot nut zijn voor de maatschappij, of ze nu gelovig zijn of niet. Als je op je PC zit te tikken, heb je beroep gedaan op een gans legertje wetenschappers en technici, misschien zonder dat je het beseft. Voor wie daarvan gruwelt : je bent helemaal niet verplicht van op internet te gaan …

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  Eric

  (4 december 2017 - 02:20)

  Jawel, A.G.Stinus, wetenschappers doen zeer goed werk op aards niveau, zeker wel, maar wat wil je daar eigenlijk mee zeggen? Denk je soms dat Jezus en Maria hen gaan bedanken voor al hun wereldse zorgen? Want het is toch overduidelijk dat hun eigen ziel wegkwijnt. Voorheen moesten boeren zelf hun zaaigoed uit hun eigen oogst selecteren en zij garandeerden aldus niet slechts het allerbeste graan maar zorgden op natuurlijke wijze voor grote diversiteit. Durf eens na te gaan wat er heden gaande is dank zij jouw mooie wetenschappen! Boeren en wetenschappers gaven zich over aan het grootst mogelijke wantrouwen tegenover God. Het is een doorgezette, gewilde, totale vernietiging van de schepping. En dat duivels gedoe kruipt tot in de kleinste details van de samenleving! Mijn vader, die tussen boeren en wetenschappers bemiddelde, wist er alles van. Zijn eertijds ambtelijke trots om voor jouw ‘goed doel’ te werken is hij volledig kwijtgeraakt. Zijn werk werd voor hem en zijn collega uiteindelijk een beschamende last! Open je ogen!!!

  Waar vind je nog een wetenschapper die buiten dat allesomvattende systeem overeind kan blijven? Bestaan zulke mensen eigenlijk wel?

  Zelfs een schijnbaar ‘onafhankelijke’ wetenschapper als Linus Torvalds (Linux) is gedoemd zich te schikken naar de allesoverheersende wil van de chipjesbakkers; Joden, bankiers en schaduwregering. Er zal wel dialoog zijn, ja ja, maar Linus is ondanks zijn uiterlijke eenvoud wel een man met grote ambities. Zodoende! En met Linux op je computer ben je gedwongen een berg technische kennis te onderhouden, terwijl met Windows 10 je jezelf wel erg vlot aan de antichrist ten prooi geeft.
  Dus als je voor een voortdurend bijgewerkte Linux kiest val je misschien onder de noemer “rechtvaardige” al blijf ik daar toch wel twijfels bij behouden. Ik kan je verzekeren dat heel wat Ubuntu programmeurs zich laten wijsmaken dat zij a.h.w. ‘heiligend’ werk verrichten! Ondertussen wordt de toegang tot het internet meer en meer bemoeilijkt als je met een beperkte alternatieve computer tracht te werken.
  – Binnenkort komt de antichrist tevoorschijn en dan haak ik me los van het internet.

  A. G. Stinus

  (4 december 2017 - 17:36)

  Beste Eric,
  – Misschien moet je één en ander toch wat realistischer en positiever gaan bekijken. En heb maar geen schrik voor de antichrist, die is nog lang niet in zicht. Laat je niet opjutten door allerlei fantasieverhaaltjes.

  – Wetenschappers doen goed werk “op aards niveau”, zoals jij zegt. Wel, daar is niets fout mee, integendeel, want misschien kan dat werk in goede zin gebruikt worden, en het “hemelse” wordt er zeker niet door uitgesloten. Wetenschappers leggen geen wetten op, die worden door regeringen en parlementen ingesteld, en als individu hoef je geen slechte vindingen van de wetenschap te gebruiken. Wetenschappers reiken alleen maar dingen aan die de anderen ten goede of ten slechte kunnen gebruiken. Het is zo met heel veel zaken. Een mes of internet : het kan allemaal in goede of slechte zin gebruikt worden. Jezus was timmerman tot Hij aan zijn openbaar leven begonnen is. Ja jij, Eric, nu Jezus berispen omdat Hij deuren en ramen gemaakt heeft, een zeer “aardse” activiteit, die misschien de zielen niets bijgebracht heeft ?

  – Dat jij wetenschappers kent die zich van godsdienst niets aantrekken, dat kan gerust zijn. Maar er zijn ook wetenschappers die wél godsdienstig zijn. Wetenschap en godsdienst sluiten elkaar niet uit. Integendeel, een eerlijke wetenschapper ziet in de intelligentie verscholen in de natuurwetten de weerspiegeling van God. Er zijn bouwvakkers die niet godsdienstig zijn. Moeten we dan het bouwen van huizen afkeuren ?

  – Johannes Kepler, een beroemde natuurkundige, zei : “Ik dank u, Heer God onze Schepper, dat u mij de schoonheid laat zien in het werk van uw schepping”. Een uitspraak van paus emeritus Benedictus XVI : “Ons godsbeeld wordt groter en wijder door de wetenschappelijke kennis, waarin wij de veelsoortige refracties van het goddelijke verstand in de werkelijkheid kunnen waarnemen”. Ga jij, Eric, dan wetenschappen veroordelen ? ?

  – Stel : je bent getrouwd ; je vrouw komt een verkeersongeval tegen en heeft bloed nodig na bloedverlies. De dokters willen haar bloed toedienen, en bepalen haar bloedgroep, zodat ze haar het geschikte bloed kunnen toedienen en haar leven redden. Ga jij dan voor de dokters springen, met de uitroep : “Nee, wetenschap is van de duivel, geef haar geen bloed, want dit is een veel te aardse actie die haar ziel niet beter maakt” ? Dan zou je toch een onmens zijn, die niet op een verstandige manier opkomt voor zijn medemens, zoals God het zou willen ?

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Peter

   (4 december 2017 - 19:52)

   Beste A.G. Stinus,
   U schrijft: ” Misschien moet je één en ander toch wat realistischer en positiever gaan bekijken. En heb maar geen schrik voor de antichrist, die is nog lang niet in zicht. Laat je niet opjutten door allerlei fantasieverhaaltjes.”
   Hoe weet je dat de Antchrist nog lang niet in zicht is? Waar haal je dat vandaan?
   U schrijft: “Stel : je bent getrouwd ; je vrouw komt een verkeersongeval tegen en heeft bloed nodig na bloedverlies. ”
   Nooit gehoord dat God je kan beschermen tegen een plotse dood? Als men maar geloof en vertrouwen hebt, dan kan men Gods wonderdaden ervaren. Maar als je niet vertrouwd op God, ja dan heb je een probleem, ja zelfs een heel groot.
   Maar ja, volgens u hebben we de wetenschap die ervoor zorgt dat we niet meer tot God moeten bidden voor ons te behagen tegen een plotse dood, nietwaar?
   U weet nog eens niet wat er zich afspeelt wanneer iemand plots een ongeval krijgt en angstmatig vastklampt aan zijn aardse leven.
   Mat_16:25 Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie om Mij het leven verliest, zal het vinden.
   Als u met uw vrouw leeft volgens het vertrouwen dat jullie zouden moeten hebben, is het zo dat jullie beiden steeds bereidt zijn om de komt van de Heer, want Hij komt zoals een dief in de nacht.
   Het krampachtig vasthouden aan het aardse leven is uit den boze, daar dit leven op aarde er is om onze liefde en trouw tot Jezus Christus te betuigen en dan is de overgang een overwinning en een feest.
   Echter, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   B. Brouwer

   (5 december 2017 - 12:23)

   Nu nam Jezus weer het woord en zei: ‘Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem halfdood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet; hij kwam daarlangs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg goed voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste van de man die in handen van de rovers gevallen is?’ Hij antwoordde: ‘Die hem barmhartigheid betoond heeft.’ En Jezus sprak: ‘Ga dan en doet gij evenzo.’

    Rinze

    (5 december 2017 - 15:53)

    En dan te bedenken dat zowel de priester als de leviet zich hier aan de letter van de wet hielden!!!

  A. G. Stinus

  (5 december 2017 - 17:39)

  Hallo Peter,
  – Jezus zegt dat niemand weet wanneer het einde der tijden daar is, dus wij ook niet. Ik zou niet weten waarom we het einde der tijden naderen ; er zijn tijden geweest waarin de Kerk er nog veel erger aan toe was dan nu.
  – Het spijt me, maar je bent niet eerlijk in de discussie over de vrouw die een ongeval tegenkomt. Als ik jou moet geloven kan een gelovige geen ongeval tegenkomen. Nou … Je moet de geschetste situatie volledig bekijken, waarbij je in de situatie beland bent dat je vrouw daar ligt leeg te bloeden. Dan moet je niet met verhaaltjes aankomen van : ze moest harder geloofd hebben, zodat ze geen ongeval tegen kwam. Nee, je moet dan handelen, of je blijft in gebreke.
  – Zoals B. Brouwer schrijft (evangelietekst van de barmhartige samaritaan ) : We moeten mensen in nood helpen, en we moeten dat zo goed mogelijk doen. Daarbij mogen en moeten we verstandig beroep doen op wetenschappelijke vindingen. De herbergier in het evangelieverhaal zal trouwens ook de best mogelijke verzorging gegeven hebben voor de wonden.
  – Je schrijft : “Volgens u hebben we de wetenschap die ervoor zorgt dat we niet meer tot God moeten bidden voor ons te behagen tegen een plotse dood … ” Waar jij dat haalt mag de duivel weten ! Eerlijk blijven in de discussie aub. Een eerlijke wetenschapper doet wat hij kan om zich nuttig te maken door zijn onderzoek, en onderzoekt natuurwetten, en die heeft er helemaal niets op tegen dat iemand bidt. Een verstandige wetenschapper is zelf gelovig, en doet alle goeds wat die kan.
  – Als jij denk dat wetenschap op zich niet deugt, ben je echt verkeerd bezig. Zonder onderzoek zou er nu nog grote kindersterfte zijn, nauwelijks medische verzorging, enz. Allemaal zaken die de mens lichamelijk mee verlossen. Als we de wetenschap goed gebruiken werken we mee aan Gods plan voor de mensheid.

   Peter

   (6 december 2017 - 18:57)

   Beste A.G. Stinus,
   Blijkbaar wilt u het niet begrijpen en is alleen uw gesachtengang de juiste. Hmmm!
   Op een eenvoudige wijze dan: Een “wetenschapper” die denkt meer te weten als wat God geopenbaard heeft aan Zijn K. Kerk is een hoogmoedige en aanschouwd Gods wonderbare werken niet. M.a.w. een “wetenschapper” moet zijn talenten gebruiken om God te loven, te aanbidden en te danken, in een ootmoedige nederigheid, zoals wij allen.
   Is dit duidelijk genoeg?

  Eric

  (6 december 2017 - 04:20)

  Het jongste boek van de heer Stinus:
  “De verlossing van het lichaam.”
  Ondertitel:
  “Nieuwe bevrijdingstheologie van het lichaam.”

  Beste Stinus, dat drukwerk gaat je een plaatsje bezorgen in de Franse Academie, waar je onder vrijmetselaars hartelijk zult verwelkomd worden. Misschien besef je het niet dat je enkel een christen van naam bent en niet van inhoud. Dat begint nu wel erg op te vallen.

   Rinze

   (6 december 2017 - 13:10)

   Die veroordelende vinger van jou valt trouwens ook op. Moest meteen aan balk en splinter denken. Als ik eenzelfde splinter heb als A.G. Stinus mag ik mij gelukkig prijzen.

  B. Brouwer

  (6 december 2017 - 12:03)

  Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht (…) Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken (…) Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een dezer geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.”

   Eric

   (7 december 2017 - 05:25)

   Beste B. Brouwer,
   het verlangen van de heer Stinus om goed te doen is op zich goed. Maar we spreken nu over supertechnologie die de natuur verwoest en de zielen ontziet, en over de goddelozen die dit aanmoedigen.

    B. Brouwer

    (7 december 2017 - 12:15)

    Met het oog op sommigen, die overtuigd van eigen gerechtigheid, de anderen minachtten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een farizeeër en de andere een [wetenschapper]. De farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank u dat ik niet zo ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die [wetenschapper] daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten. Maar de [wetenschapper] bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst, en zei: God wees mij, zondaar, genadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere, want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’

  willy

  (6 december 2017 - 13:26)

  laat ons niet over elkaar oordelen ? Kent iemand dit gezegde ? Onthoud dat je niet zo goed bent, en de wereld niet zo slecht? Oordelen is altijd foutief omdat je te beweegredenen van de ander niet kent? Dus nooit oordelen in negatieve zin . Er is maar één wetgever en Rechter ( Jac 4 – 12 ) . Vrede aan iedereen !

  A. G. Stinus

  (6 december 2017 - 17:35)

  Beste Eric,
  – Spijtig dat je berichtje van 6 december 2017 – 04:20 niet echt inhoud heeft. Ik heb geen enkel boek geschreven, afgezien van 2 proefschriften. En de Franse academie, die weet niet eens dat ik besta.
  – Het boek “De theologie van het lichaam” werd geschreven door de heilige paus Johannes-Paulus II, en het is samengesteld uit een uitgebreid aantal catechesen, uit de tijd dat hij paus was. Ik vind de inhoud van dit uitgebreide werk voortreffelijk, diepgaand en zeer leerzaam. Er is ook een diepe motivatie in te vinden voor de inhoud van de profetische encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI.
  – Als jij denkt dat de heilige paus Johannes-Paulus II een vrijmetselaar was, vind ik dat een zeer eigenaardige gedachte. Ik zou niet weten welke soliede argumenten daarvoor zouden kunnen aangebracht worden.

  Met vriendelijke groeten, A. G. Stinus

  Peter

  (6 december 2017 - 19:23)

  Beste A. G. Stinus,
  U schrijft aan Eric: ” Als jij denkt dat de heilige paus Johannes-Paulus II een vrijmetselaar was, vind ik dat een zeer eigenaardige gedachte. Ik zou niet weten welke soliede argumenten daarvoor zouden kunnen aangebracht worden.”
  Lees dan eens aandachtig:
  http://www.padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chiesa_viva_430_S_en_tip-web.pdf
  Vanaf pagina 28 a.u.b.
  Iemand die de K. Kerk van Jezus Christus bemind, verafschuwt dit, maar wie er zich mee verbonden weet (vrijmetselarij) doet deze dingen die er aldaar beschreven zijn.
  Niet moeilijk vast te stellen, niet waar?
  Trouwens ik heb, hier op dit forum als naar verwezen, maar haal het nog eens aan.
  Bestudeer deze
  http://www.padrepioandchiesaviva.com/Padre_Pio___Fr.html
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  Peter Stornebrink

  (6 december 2017 - 19:58)

  The two pillars that support the ‘belief’ of atheists are evolution and cosmology. Both present serious challenges to Christian believers of the Creation story in Genesis. They conclude that the description of the creation of the first human pair, Adam and Eve, cannot be true simply because it doesn’t square with the ‘theory’ of evolution. Christians believing in Evolution try to defend their ‘belief’ by saying the six days of creation can be taken as six eons of millions or billions of years. At one moment in this ‘history’, God created in one human pair human souls from amongst millions of other unsoiled human beings. It is a belief shared by many Catholics at the highest level in the Church. Such a belief brings into question the entire salvation history, even the entire Bible; the fall of Adam and Eve, original sin, the Redeemer, etc.
  Both pillars have been proven wrong and the literal interpretation of the Genesis ! has been vindicated. Furthermore, the earth has been shown to be at the exact centre of the Universe.
  Einsteins General theory of relativity is now in trouble. A video to be released in 2018 will bring clarity to the problems of Scientism. Also watch the videos released by Dr. Robert Sungenis.
  Read: (1) William Dembski: The Design Inference – Eliminating Chance Through Small Probabilities. Cambridge: Cambridge University Press (1998), xvii – 243 pp.
  (2) Robert J. Sungenis and Robert A. Bennett: Galileo was wrong;
  (3) Wolfgang Smith: Ancient Wisdom and Modern Misconceptions.

   Eric

   (7 december 2017 - 05:09)

   One who means to literally measure distances in our universe will have a hard time because it is nearly impossible. Prophet Jacob Lorber learns us about the reflecting skin arround our universe. If one sees the earth to be at the exact centre in the mystical way he may be right. But you don’t like J.Lorber, do you?

   Michaël Dekee

   (7 december 2017 - 14:24)

   Amen. Thanks for your reaction!

   Peter

   (7 december 2017 - 14:38)

   Dear Peter Stornebrink,
   Yes, you are completely right. I know it since I compared the holy scriptures with what was happening around us and came to the wonderful conclusion that the earth IS the center of the universe, of everything. Yes, once more, that what is written in Genesis is to believe and accept what is written. But the problem of al the people who try to ‘prove’ it is wrong or can be interpreted on an different way, or even that it is the simplistic way to understand the creation, they all miss the connection in understanding the mystical way in discovering the wonderful works in the rest of the Scriptures. The knowledge of how God created in a whole, is the key to to the next question “why?”.
   If one is misses this key, one will never clearly understand how much God loves us, and one will miss the luggage to take with into heaven.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  Eric

  (7 december 2017 - 04:40)

  @ Rinze -(6 december 2017 – 13:10)

  Hadden we in de jaren 1970 en 1980 aandacht kunnen opbrengen voor de veroordelende vinger van de ongelukkige profeet Leon Theunis van Mortsel dan had Belgie zich kunnen bevrijden van de valse prelaten Suenens en Danneels!

  Nu pas beseft men, veel te laat, dat het afwijzen van die veroordeling reeds ontelbare zielen liet verloren gaan. Vervolgens moeten we aanzien dat de huidige onchristelijke ‘bischoppen’ vrijmoedig, dus opzettelijk, nog meer zielen laten verloren gaan.

  — Misschien is de heer Stinus een bejaard man en dan werd ik inderdaad te hard (1 Timo 5:1), echter na meerdere vriendelijke vermaningen, ook van anderen, blijft de heer Stinus volharden.

  — Ezechiel 3:18-19 (N.B.G.)
  18. Als Ik tot de goddeloze zeg: gij zult zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarscuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.
  19. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered.

   Peter

   (7 december 2017 - 14:55)

   Beste Eric,
   Het is juist een deugd om anderen te vermanen indien deze zich niet houden aan de voorschriften van de K. Kerk, de Kerk van Jezus Christus. Echter, een profeet is niet iemand die slechts het onheil voorspeld in geval van verval, maar eveneens iemand is die vermanende, liefdevolle en stichtende woorden spreekt. Dit kunt u vaststellen bij alle profeten en het is daarom dat de Joden de Profeten gedood hebben, zoals Jezus de Farizeeën voorwerpt.
   De veelvuldige beschuldigingen van “veroordelen, oordelen” in het geval van vermaning zijn onterecht en zijn het gevolg van de valse V2 concilie leer, die leert NIET te vermanen en iedereen gelijk te zien, ongeacht het ongeloof.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (7 december 2017 - 16:32)

  … Aan de openbaring van de Bijbel, het leven van Jezus, de kerkvaders, de authentieke traditie van de Kerk en de sacramenten heb ik ruim genoeg als katholiek. Jakob Lorber heb ik daarbij als “profeet” niet nodig. De laatste echte profeet (gezondene van God) was Johannes de Doper.

  … Ik zou niet weten waar Lorber zijn gezag als geloofsleraar vandaan zou halen. Verder blijkt dat Lorber een aantal knettergekke dingen verkondigde, waardoor zijn gezag als “leraar” nihil wordt. Een kleine bloemlezing 1) eb en vloed zouden door “longen van de aarde” ontstaan, die zich onder de Atlantische oceaan zouden bevinden. Die longen worden nergens gevonden, en eb en vloed zijn perfect verklaarbaar door de gravitatiekrachten van aarde, maan en zon. (Gravitatie werd voor het eerst gedetailleerd vooropgesteld door Isaac Newton, een gelovige wetenschapper.) 2) In het binnenste van de aarde zouden er zich een soort nieren en maag bevinden. Wat zou daar in Gods naam kunnen op wijzen ? In het binnenste van de aarde zit er een zeer hete kern, deels vloeibaar, deels vast. 3) Op de zon zouden er “vergeestelijkte mensen” wonen. Tja … Zijn die mensen dan reeds verrezen ? Dat is dan te vroeg, want het laatste oordeel is er nog niet aangekomen.

  Conclusie : wie christelijk en katholiek wil zijn, moet zich aan de authentieke bronnen van het geloof houden. Het geloof steunt op openbaring door God. Wie zomaar iemand volgt als “profeet”, zonder kritisch te blijven, belandt in verkeerde ideeën en esoterie.

  B. Brouwer

  (7 december 2017 - 18:21)

  “Ik haat dat gedoe met die zogezegde fossielen en die evolutie. Het Scheppingsverhaal dient letterlijk genomen te worden, anders mag je een streep trekken door je hele Bijbel en is Christus voor niets gestorven.” Toen ik wakker schoot, kreeg ik van de Heer de ingeving om hier eens een lijvig artikel over te schrijven.

  Hier zullen we dan ook volledig brandhout maken van de “evolutietheorie”. – Michaël Dekee
  ——————–
  Aan het einde der tijden was het hart van de mens woest en ledig en haat verduisterde zijn verstand. Toen sprak de mens: “Er moet licht zijn”, en de mens schiep zich een afgod naar zijn evenbeeld, even woest en ledig als zichzelf en met een door haat verduisterd verstand. En de verblindde mens beeldde zich in dat het goed was. Het werd avond en het werd nacht; het licht ging uit.

  Joost

  (5 januari 2018 - 19:25)

  Dat jullie die onzin allemaal geloven…..!?

  Joost

  (7 januari 2018 - 19:29)

  Ik heb je door je stuk geworsteld en ik heb daar hier en daar wel wat opmerkingen op.

  Ten eerste vind ik het tamelijk aanmatigend dat een gesjeesde biologie student de pretentie heeft in zijn eentje volledig brandhout gaat maken van de evolutietheorie. Het lijkt mij dat een reeks van onvoldoendes die je tot uitstappen noopten eerder een indicatie zijn van dat je er de ballen van snapt dan getuigd van een diepgaand inzicht die de mogelijkheid geeft de theorie op zijn fundamenten aan te vallen.

  Verder stel je dat de theorie het bestaan van een schepper alsook de duivel loochent. De theorie loochent niks. Wetenschap gaat niet over scheppers of duivels. Wetenschap is gericht op kennisverwerving met de wetenschappelijke methode. Helaas voor religieuzen past de schepper en de duivel daar niet in, maar dat is wat anders dan verloochenen.

  Daarnaast stel je daarom “Bijgevolg zijn er ook geen geboden waar men zich dient aan te houden.” Maar dan verwacht je toch echt teveel van een wetenschappelijke theorie. Blijkbaar is een criterium bij jou dat een wetenschappelijke theorie geboden op moet leveren, maar daarmee sla je de plank faliekant mis. De wetenschappelijke methode schrijft een werkwijze voor, meer is er niet.

  Daarna schrijf je “Het gevolg van deze theorie is ook dat veel wetenschappers en ook gewone mensen meer bekommerd zijn om “het milieu” en om de dieren (zoals bvb. walvissen) dan om hun medemens.”. Ik weet niet hoe jij in de wedstrijd zit maar als we het milieu versloffen en met z’n allen in een enorme vuilnisbelt en de prut zakken dan hebben we ook niet zoveel meer aan het bekommeren om de medemens lijkt mij. Juist zorg voor het milieu helpt om de medemens te helpen.

  Verder zie ik geen of praktisch geen wetenschappelijk argument tegen de evolutietheorie. Alleen citaten vanuit de religie. Waarbij je dan nog zelf toegeeft dat je in je studie fraude pleegt “Ik heb toen indertijd veel van die stukken opgeraapt en geruild als waardevolle fossielen, terwijl ik wist dat er daar veel rommel tussen zat”. Waarom heb je dat als student niet ter discussie gesteld?

  Je komt met de gebruikelijke crea crap, zoals “Grotschildering van de Amerikaanse Anasasi-Indianen (1200 v.Chr).)”, waar ook wel wat meer over te zeggen valt ( http://palaeo-electronica.org/2011_1/236/index.html) en beeldjes waarvan bekend is dat het vervalsingen zijn. Je lijkt totaal niet bekend met de ijkmethoden die gehanteerd worden op de dateringsmethodieken en die een aarde die toch echt wat ouder is dan de pakweg 6.000 jaar die door creationisten wordt aangehouden. Alles bij elkaar nog niet voldoende om een krasje in de theorie aan te brengen.

  Je redenering kan ik volgen, evolutie sluit schepping uit, en zonder schepping geen erfzonde en zonder erfzonde is Jezus voor niks aan het kruis genageld en wordt het hele geloof een farce.

  Wat ik niet begrijp en wat niemand mij tot op heden heeft kunnen uitleggen is waarom mensen die diepgelovig zijn zich geroepen voelen die theorie te proberen te weerleggen, wat naar mijn mening kansloos is, deze theorie niet gewoon negeren, zoals andere wetenschappelijke theorieën die volstrekt genegeerd worden.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *