VRT maakt karikatuur van onderzoek: “Fossielen ontdekt van dieren die ontegensprekelijk onze oudste voorouders zijn”

De nieuwe ‘voorouder’ van de mens – een knaagdier – gedefinieerd op basis van twee tanden van twee verschillende nieuwe soorten

Volgens de VRT zijn er nieuwe fossielen van heel vroege voorouders van de mens ontdekt in de krijtrotsen aan de Zuid-Engelse kust. Het gaat om “pluizige diertjes met spitse snuit die goed ontwikkelde tanden hadden”. De fossielen zijn naar schatting 145 miljoen jaar oud. Wetenschappers bestempelen deze tanden als de resten van de oudst bekende zoogdieren die tot de evolutielijn behoren die later uiteindelijk tot het ontstaan van de mens zou leiden. Maar nu blijkt, dat de zoveelste etappe in de evolutionaire saga rondom het ontstaan van de mens, in een café is ontstaan, want één van de nieuw ontdekte soorten kreeg de naam Durlstotherium newmani mee. Deze soort werd genoemd naar Charlie Newman, de eigenaar van de Square and Compass Inn in Worth Matravers, Dorset. Een pub voor vrijmetselaars dus! Dit zegt alweer voldoende. Een andere soort kreeg de naam Dulstodon ensomi mee naar Paul Ensom, een plaatselijke paleontoloog.

Deze nieuwe soorten werden weer eens gedefinieerd op basis van… twee tanden. Blijkbaar gaat het over twee tanden van twee knaagdieren die elk ook nog eens tot een andere soort zouden behoren. Deze tanden zouden 145 miljoen jaar oud zijn en deze tanden zien er volgens onderzoeker Steven Sweetmanerg van de Universiteit van Portsmouth “erg geëvolueerd uit, zodanig zelfs dat ze vrijwel identiek zijn aan specimen die slechts 60 miljoen jaar oud zijn”. Zonder het blijkbaar zélf te beseffen, geeft Steven Sweetman weer eens een prachtig voorbeeld van 85 miljoen jaar non-evolutie! De fossielen waarvan wij trouwens de datering – wegens het ontbreken van een goede stratigrafie – ernstig in twijfel trekken, zijn trouwens veel minder spectaculair dan wordt beweerd. Steven Sweetman zegt trouwens zélf: “These fossils are the oldest-known ancestors of most living mammals”. Met andere woorden, deze fossielen zouden de oudst bekende voorouders zijn van “de meeste levende zoogdieren”. In theorie behoort ook de mens daartoe, maar tussen deze knaagdieren en de mens is er helemaal géén link, omdat de bewering van voorouderlijkheid totaal vals is.

De redenering die men hier probeert op te bouwen, is gebaseerd op de veronderstelling dat deze fossielen tot de Eutheria behoren en dat het dus zoogdieren met een moederkoek zijn. Placentadieren (Eutheria of Placentalia) zijn een infraklasse van de klasse der zoogdieren (Mammalia) met zo’n 5.200 soorten, de mens is er daar één van. Soorten die tot de Eutheria behoren hebben jongen die zich voor een groot deel binnen hun moeder ontwikkelen voordat ze worden geboren, en zij worden gevoed door een special orgaan, de moederkoek. Ordes binnen de Eutheria zijn o.a. Insectivora (egels, spitsmuizen en mollen), Primates (lemuren, spookdiertjes, apen en mensen), Chiroptera (vleermuizen), Rodentia (eekhoorns, muizen en stekelvarkens), Carnivora (honden, katten en beren), en Pinnipedia (zeehonden en zeeleeuwen). Deze indeling betreft echter enkel maar taxonomie (= het indelen van individuen in groepen). Tegenwoordig gebeurt het indelen veelal op basis van (veronderstelde) verwantschappen in afstamming, waarbij de analysemethode van de cladistiek vaak gebruikt wordt. Cladistiek is de analysemethode die evolutionaire verwantschappen probeert aan te tonen op grond van synapomorfieën. Dit zijn de gemeenschappelijke eigenschappen van alle leden van een groep, die ze geërfd hebben van de laatste gemeenschappelijke voorouder van die groep. Echter, deze veronderstelde verwantschappen – die evolutionair geduid worden – zijn geen bewijs voor Evolutie. Er is trouwens nog zeer veel discussie over de samenstelling van die groepen met hun veronderstelde evolutionaire verwantschappen. Bijvoorbeeld over het samenvoegen van de walvissen en de evenhoevige dieren bestaat er veel onenigheid. Ook de positie van uitgestorven ordes is verre van duidelijk.

Dit nieuws – zoals het door de VRT wordt gebracht – behoort zonder meer thuis in de taxonomische categorie van FAKE NEWS. Aangezien er geen enkele aanwijzing is, dat deze “pluizige diertjes met spitse snuit” de voorouders van de tegenwoordige zoogdieren zouden zijn. Deze knaagdiertjes zijn natuurlijk zoogdieren, maar de claim dat zij onze voorouders zouden zijn, is ontegensprekelijk absurd. Waarschijnlijk hebben we hier met parallelle ontwikkelingen van soorten te maken, zonder dat er in dit geval sprake zou zijn van afstamming. De tijdsschaal waarop dit alles gebeurd zou zijn, wordt absurd lang, maar met het evolutionaire proces in het achterhoofd, is deze tijdsschaal nog veel te kort. Evolutie wordt geloofwaardig gemaakt door het diepe tijdsperspectief. Echter, nergens worden er gemeenschappelijke voorouders of missing links aangetroffen, ook al maakt men de tijdschaal nog steeds maar langer en langer. Met andere woorden, men kan nooit ver genoeg in de tijd terugkijken, want bij elke nieuwe ontdekking moet men vaststellen, dat van een gemeenschappelijke voorouder geen sprake is. Het ontbreekt de evolutietheorie duidelijk aan een vaste grond.

Deel dit artikel:Share on Facebook9Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (8 november 2017 - 12:45)

  De linkse VRT doet alles om maar te kunnen bewijzen dat God niet bestaat! En het is inderdaad fake nieuws ! Eigenlijk staat de VRT voor aap ? Misschien loopt er nog ergens een aap rond, die nog eens graag mens wil worden, wie weet.?

  Peter

  (8 november 2017 - 14:55)

  Wat een even grote afschuw is als de Evolutietheorie en zelfs nog een grotere, is de Theïstische evolutie.
  De Theïstische evolutie is de gedachte dat een gedeelte van de leer van de Schepping door God verenigbaar is met de gedachte dat de wereld door de evolutie tot stand gekomen is. De Bijbelse waarheid over de schepping van en al het leven op de aarde wordt dan gestaafd aan wat de wetenschap heeft ontdekt.
  De theïstische evolutie leert dat God het eerste levende deeltje op aarde zette en vervolgens de evolutie hierdoor leidde. Zo komt men ook uit op een aarde die miljarden jaren oud is. Op deze manier kan men geloof en wetenschap samen brengen zonder dat er een spanningsveld is tussen deze twee.
  Ik heb dit onderwerp met aandrang verworpen wanneer ik in discutie was met een Priester, ja het was zelfs een Priester van de traditie, die beweerde meer te weten als wat in de H. Schrift staat en waarvan ik verwachte dat hij de Schepping zoals vermeld in de H. Schrift zou bevestigen en die deze theorie aanhing.
  Zijn argument was dat dit de Glorie van God nog verhoogde. Ik antwoordde dat ik niet goed begreep hoe dat zou kunnen, daar God alles geschapen heeft in de tijdspannen die vermeld staan in de H. Schrift, en dat God hiermee duidelijk ook al wat zou komen tot op de jongste dag van Zijn wederkomst, had voorzien in Zijn Ondoorgrondelijke wijze Voorzienigheid. Ik zei hem dat God alles kon scheppen in een fractie van één simpele seconde en veel meer, maar de priester, niet wetende wat te antwoorden, gaf mij als antwoord dat het niet belangrijk is om gered te worden.
  Daarop antwoordde ik hem dat hij weer verkeerd was, daar de Priesters en de Kerk ons toch leert dat we moeten bidden;”Mijn Heer en mijn God, ik geloof AL wat U geopenbaard hebt en door de H. Kerk ons voorhoudt te geloven, omdat U de onfeilbare Waarheid bent.”
  Ik vervolgde met te zeggen dat, als wij niet geloven in de Schepping zoals God het ons heeft geopenbaard, we dan met een andere god bezig zijn en de Almachtige God als een leugenaar betrachten, en daardoor NIET gered kunnen worden.
  Ik heb ooit toen ik in de Kerk neerknielde voor de aanvang van de H. Mis na het Paasfeest, als de Kerk mooi versierd is met mooie bloemen, Jezus gezegd dat ik het woord scheppen niet goed begreep en vroeg hem medelijden te hebben met mij arme onwetende zondaar. Ik keek naar één van die veelvuldige mooie bloemen, en toen hoorde ik:
  “Wel zie die bloem is heel mooi, nietwaar?” Ik antwoordde, “Ja Heer Jezus, heel mooi.” Waarop het vervolg kwam; “Als gij nu die bloem nooit had gezien, zou gij u die kunnen voorstellen?” Ik antwoordde; “Heer, hoe zou ik dat kunnen.”
  Dan kreeg ik het antwoord: “Wel als Ik deze bloem in Mijn gedachte heb, is ze er.”
  Hiervan uitgaande en de complexiteit van het menselijk lichaam, planten, dieren en alles wat zichtbaar is, betrachtende, kunnen we nog eens de openbaring van de Schepping lezen.
  Dan zult u een heel klein nederige gedachte kunnen vormen van Zijn goedheid, van Zijn Almacht en van Zijn oneindige Wijsheid.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (8 november 2017 - 18:49)

  Over de wetenschappelijk kennis van de VRT werknemers maak ik me geen illusies. Maar dat er evolutie plaatsgehad heeft, met de mens als eindresultaat, dat geloof ik wel. God is altijd voorzienig geweest, zodat na de oerknal de mens tenslotte kon naar voor treden, in een gekwetste, maar nog mooie schepping.

   Peter

   (9 november 2017 - 00:14)

   Beste A.G. Stinus.
   Als u bij deze stelling blijft , dan staat u buiten de Katholieke Kerk. U bent verwittigd.
   Evalutie is GEEN leer van de Kerk.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  Eric

  (9 november 2017 - 05:19)

  @ A.G.Stinus,
  lichaamsvormen worden door God geschapen naargelang dat nodig en nuttig is. Misschien heb je een verkeerde interpretatie van J.Lorber of J.Rulof, zij spreken niet over evolutie!
  De hele aarde staat ten dienste van de vrije wil van de mens, waarin hij tevens beproefd en gelouterd wordt. In die zin kan alleen de ziel evolueren tot geestelijke volwassenheid en groeien in geloof of afglijden in tuchtloosheid. En ook dit kan niet op zichzelf werken want altijd onder begeleiding van engelen en heiligen of van gerichte duistere geesten, waaraan men zich ongeweten of doelbewust overgeeft, en dit geestelijk werk kan niet verstoord worden door fysieke evolutie want dan zouden we geen enkele houvast meer hebben. Dat is nu juist waar de vrijmetselarij op afstuurt.
  Psalm.111
  2.Groot zijn de werken van Jahweh,
  7-8.Waarheid en recht zijn het werk Zijner handen, onveranderlijk al Zijn geboden, onwrikbaar voor altijd en eeuwig, gedragen door trouw en door recht.
  https://www.youtube.com/watch?v=pGMno_WQnSc
  C.Monteverdi – Confitebor tibi, Domine

  A. G. Stinus

  (9 november 2017 - 11:09)

  Beste Peter (9 NOVEMBER 2017OP00:14) en Eric (9 NOVEMBER 2017OP05:19)

  – Ik sta helemaal niet buiten de Kerk door te geloven dat er evolutie geweest is. De Kerk doet geen ferme uitspraken over biologie. Ze vindt wel dat de evolutie en de oerknal goede werkhypothesen zijn.

  – Ik geloof wel niet dat de mens een blind, toevallig bijproduct is van de evolutie. God wist van in het begin dat de mens er zou uit voortkomen. Daartoe heeft God in zijn voorzienigheid telkens de goede omstandigheden gecreëerd. Waarschijnlijk zijn wij hier op aarde de enige mensen in het heelal.

  – Je kunt toch niet geloven dat God de mens ineens zo maar op de wereld gezet heeft zoals die nu is, en dan nog eens al die fossielen in de grond gestopt heeft ?

  – Ik raad in dit verband het boek “Redenen om te geloven” (André Léonard) aan. Daarin wordt een heel gezonde en heldere visie uiteengezet op oerknal en evolutie. Op J. Lorber moet je geen acht slaan. Die heeft serieus gekke dingen verteld. De openbaring heeft echt geen nieuw hoofdstuk gekregen door J. Lorber.

  Eric

  (10 november 2017 - 07:27)

  @ A.G.Stinus,
  Indien je de moeite zou doen na te gaan in welke mate je zieleleven onmiskenbaar sterk evolueerde sedert je kindertijd en tevens vaststelt dat je lichaam al sedert je geboorte slechts verouderde en dus geen verbeterde evolutie kan brengen moet je tot de conclusie komen dat veronderstelde lichamelijke evolutie nooit het zieleleven kan dienen in de zin van verbeterde lichamelijke mensheid.

  Want de ononderbroken veroudering en aftakeling van het lichaam vanaf de geboorte is een bijkomende beproeving voor je ziel en dit is door God de Vader zo ingesteld.

  Nog nooit stierf mens of dier met een verbeterd lichaam. Moest dat wel zo zijn dan zou men incest eerder kunnen aanbevelen.

  Het bezoek van de engel Gabriel aan Maria wordt in twijfel gebracht door schijnwetenschappelijke hypothesen die uitdrukkingen zijn van van ongeloof en gebrek aan vertrouwen in God. Maar dat bezoek is waarlijk een oerknal met grote geestelijke evolutie tot gevolg, waarvan de levenskrachtige golven zich uitstrekken over alle bewoonde planeten. Alleen het Heilig Bloed van Christus is universeel levengevend. Deze wijze van handelen is de enig mogelijke weg tot zowel geestelijke als fysieke evolutie en direct gericht door God’s Wil!

  Bovendien onderschat je de ononderbroken koesterende arbeid van ontelbare engelen zonder wie de aarde en al de lichamen binnen de kortst mogelijke tijd zouden aftakelen en alle leefbaarheid verliezen.

  Evolutie van het lichaam veronderstelt ook dat het klimaat door een eigenmachtige mens kan veranderen als louter fysiek gebeuren. Het klimaat kan daarentegen wel veranderen naargelang meer mensen God de eer zouden geven die Hem toekomt want dat is geestelijke evolutie. Het klimaat is een zeer belangrijk element in de beproeving van de koppige aardse zielen. Waaruit eens te meer blijkt dat God de Vader aardse natuur en klimaat buigen naar Zijn Heilige Wil door ononderbroken behartiging van ontelbare engelen tot heil van de zielen.

  A. G. Stinus

  (10 november 2017 - 15:42)

  De oerknal en de evolutie passen uitstekend in wat Genesis ons vertelt (in aanmerking nemend dat Genesis ons geen biologische geschiedenis wil leren) :

  – Op het einde van de paradijstoestand (die we niet op aarde moeten gaan zoeken) heeft de mens gezondigd (erfzonde). Daardoor is de mens terecht gekomen in het heelal dat we nu kennen, en waar de tijd verder tikt. Door die tijd is er vergankelijkheid gekomen, en daardoor ook de dood van de mens en van alle levende wezens (planten, dieren).

  – Dit is wat de openbaring ons leert : door de zonde (erfzonde) is de dood (van de mens) in de wereld gekomen.

  – Tevens is de huidige mens afhankelijk van de schepping rondom hem, en is hij ook voortgekomen uit die schepping (via evolutie). Dit gebrek en deze afhankelijkheid kan je rustig zien als een gevolg van de erfzonde.

  – Eens in de hemel zullen we geen last meer hebben van de verder tikkende tijd.

  Eric

  (11 november 2017 - 07:35)

  @ A.G.Stinus,
  Oerknal en fysieke evolutie zijn een leuk gedachte-spelletje en wordt door de vrijmetselarij gepromoot want het past volkomen in hun kraam.

  God-relativerende wetenschappers die willekeurige hypothesen uit hun mouwen schudden krijgen over het algemeen een goed maandloon. Ik krijg geen enkel werelds loon voor het lezen van ernstige geestelijke boeken en de huidige profeten, integendeel ik krijg er een hoop kritiek voor.

  A. G. Stinus

  (11 november 2017 - 12:48)

  Beste Eric (11 NOVEMBER 2017OP07:35)

  … Men moet toch niet overal de hand van vrijmetselaars in zien. Wetenschap moet zijn eigen weg kunnen gaan, voor zover het ethisch verantwoord is. De oerknal werd voor het eerst gepostuleerd door de echt gelovige geestelijke Georges Lemaître.
  … De oerknal is niet zomaar een fabeltje, maar een postulaat dat door meerdere waarnemingen bevestigd werd (bv. de roodverschuiving van het licht van de sterren, hetgeen bewijst dat ze zich met grote snelheid van ons verwijderen + de reststraling die in het heelal ontdekt werd, in overeenstemming met het postulaat van de oerknal).
  … Paus Pius XII was enthousiast over het idee van de oerknal, dat door waarnemingen bevestigd werd.
  … De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat bij de oerknal niet alleen de ruimte opgestart is, maar ook de tijd. Dat past zeer goed in de katholieke denkbeelden van de schepping, de zondeval en de dood.
  … Reeds Augustinus zei dat de tijd ooit geschapen werd, en dat God leeft “buiten de tijd”. Dat komt dan zeer goed overeen met die wetenschappelijke ontdekkingen.
  … Katholieken moeten niet bang zijn van de wetenschap. Integendeel : door de wetenschap kan je de intelligentie van God ontdekken.

  Met vriendelijke groeten, A. G. Stinus

   Eric

   (12 november 2017 - 05:50)

   Er bestaat geen enkele betrouwbare aanwijzing van een oerknal want het is zeer goed mogelijk dat ‘de’ cosmos als een lichaam is dat in- en uitademende bewegingen maakt. Volgens sommige profeten zijn er ontelbare cosmossen, elk omhuld door een soort huid die aan de binnenzijde erg spiegelend is waardoor ‘wetenschappers’ zich ongeweten voortdurend misrekenen.

   Hoe kan het anders mogelijk zijn dat profeten uiterst gedetailleerde beschrijvingen geven van een zeer zachte en onvoorstelbaar langdurige opbouw van hetgeen men materie en tijd noemt. Er is ook geen enkele reden te bedenken waarom tijd en materie plots met een geweldige knal zouden moeten tevoorschijn treden.

   De redenen waarom God tijd en materie zachtjes en traag liet ontstaan zijn van een aard die de oneindige liefde van God weergeeft aan de trage aardbewoners. De vrijmetselaars hebben zwaarwichtige redenen om die kennis van u verwijderd te houden!

   Yukio

   (12 november 2017 - 21:15)

   @ A.G.Stinus
   Citaat:
   ‘Wetenschap moet zijn eigen weg kunnen gaan, voor zover het ethisch verantwoord is.’

   Volstrekt correct.
   HIeraan zij slechts aan toegevoegd dat echte (exacte) wetenschap nooit in strijd is c.q. kan zijn met het katholieke geloof. Sterker nog: de beste argumenten van het bestaan van God komen thans uit de wetenschap.

  A. G. Stinus

  (12 november 2017 - 12:40)

  – Wetenschap heeft wel degelijk een grote waarde, die God ons cadeau gegeven heeft. Door de wetenschap ontdekt men de intelligentie van God, en door wetenschap kan men goed doen, denk bv. aan het genezen van mensen. Vanzelfsprekend mag wetenschap niet misbruikt worden.

  – Voor de oerknal bestaan er zeer goede, gefundeerde aanwijzingen. Voor “een zeer zachte en onvoorstelbaar langdurige opbouw van hetgeen men materie en tijd noemt” niet. Ik denk niet dat de profeten ons een les natuurkunde of kosmologie wilden leren. Dat moet men aan de wetenschap overlaten. Ook de Bijbel is geen boek over fysica of biologie.

  – Paus Benedictus XVI noemde het heelal en de natuur “het eerste boek van God”, als het ware een boek dat we nog vóór de Bijbel kregen.

  – Het is een misverstand dat de wereld zoals we die nu kennen de wereld is zoals God die gewild heeft. God heeft geen ziekte en dood gewild. Door de voorttikkende tijd is er vergankelijkheid en dood gekomen in de wereld ; door de erfzonde is de mens in de huidige situatie terecht gekomen. Christus is mens geworden, en is ons aardse bestaan in tijd en ruimte komen delen, om ons te verlossen, en Hij vraagt onze medewerking.

   Jules van Rooyen

   (13 november 2017 - 10:34)

   Laat U niet van de wijs brengen, A.G. Stinus, die oerknal past naadloos in het scheppingsverhaal. En de schepping is nog niet af. Luister vooral niet naar de fabeltjes academici, laat u niet beindrukken, de meesten zijn verpest voor het leven.
   Iedere dag, beste A.G.Stinus, komt er bv. olie bij, en waar die vandaan komt de “aardolie”, ja letterlijk, blijft in nevelen gehuld ; voorts worden er nog steeds nieuwe vormen van leven ontdekt, andere vormen verdwijnen. De evolutie theorie met de evolutie boom, is een mythe.
   Een gerenommeerde geoloog, een overtuigd atheïst, van een grote oliemaatschappij, heeft uitleg gegeven over de mythe, erbij zeggend dat de evolutie boom misschien pas over 100 jr. bewezen kan worden !
   Hij was tevens tegenstrijdig met zichzelf. Hij bevestigde het feit dat de mens hooguit 10.000 jr oud is, planten en dieren zijn niet ouder dan 300.000 tot 400.000 jr.. Als de gehele schepping, de klok rond is (12 u), dan betreft het menselijke leven de laatste minuut. Ook Darwin geloofde zelf niet aan de evolutie. In zijn laatste uren gaf hij toe dat het menselijk oog nooit uit een lang pad van evolutie heeft kunnen ontstaan.
   En tenslotte, ja, inderdaad, de vrijmetselarij en allerlei verbonden sektes, doen er alles aan met permanente desinformatie, waarvoor kosten noch moeite gespaard worden, om het publiek te indoctrineren, te hersenspoelen met enorme lange periodes van ontstane dierlijke levens, “met miljoenen jaren terug”, of de “oermens”, afstammend van de aap, ook “miljoenen jaren terug”. Doel, de Gods idee uit de hoofden van de mensen te rammen. Atheïsme is verschrikkelijk, het vernietigt alles, de gehele beschaving, kunst en wetenschap, schoonheid en vooral kennis over de waarheid. Atheïsme leeft van leugens en wil anderen altijd het zwijgen opleggen, het laatste woord hebben.
   De judeo vrijmetselarij is haar beste geheim agent, beste A.G. Stinus, zij heeft “de duivel als vader”, en “hij is een moordenaar van de beginne, en de zin van uw vader wilt gij doen” (Joh.8 : 43-45).

  Eric

  (13 november 2017 - 05:02)

  @ A.G.Stinus
  “God heeft geen ziekte en dood gewild.”

  Maar God beproeft ons wel voortdurend want het voorttikken van de tijd betekent juist vergankelijkheid en dood. Waar vermeldt de bijbel dat Adam en Eva in het aards paradijs het eeuwig leven zouden hebben, dan had de slang hen immers niet hoeven te verleiden? Is die beproeving erg verschillend van hetgeen Job overkwam? Want Adam en Eva bevonden zich in een volkomen nieuwe en voor hen totaal vreemde toestand.

  Hoe komt het toch dat zelfs katholieken die overtuigd naar traditie neigen zich genoegzaam nestelen in behoudsgezindheid? Men aanvaardt algemene meningen als vanzelfsprekend, terwijl het hooghouden van de traditie juist een grote waakzaamheid vereist want het is niet vanzelfsprekend om de waarheid te onderzoeken en haar vervolgens ook nog nederig te aanvaarden.

  Riskeren traditionele katholieken niet van onderscheid te maken tussen geestelijke wetenschap en wereldse wetenschap? Zogenaamde wetenschappelijke genezing heeft nog steeds geen band met het begrip ‘heling’! Waarom? Echte kruidendokters zijn uiterst zeldzaam en men mag hen gerust met heiligen vergelijken! Hun kennis is niet louter werelds.

  Bovendien doet men geen enkele moeite om de uitspraken van Einstein, die dikwijls over God sprak, en diens relativiteitsleer te vergelijken met boodschappen van hedendaagse profeten. Was Einstein dan geen fantast? Waarom spreekt men in verband met na-bijbelse profeten wel over fantasten?

  En het Offer van Christus is altijd een hoofdlijn in het werk van betrouwbare profeten.

   Peter

   (13 november 2017 - 15:32)

   Beste Eric,
   U shrijft: ” Waar vermeldt de bijbel dat Adam en Eva in het aards paradijs het eeuwig leven zouden hebben, dan had de slang hen immers niet hoeven te verleiden?”
   Wel: Genesis 3 – 22:23 “Toen sprak Jahweh God: door de kennis van goed en kwaad is de mens geworden als één van ons. Als hij nu maar zijn hand niet uitstrekt, om de plukken en te eten van de levensboom, zodat hij ook nog eeuwig blijft leven!” 23 “Daarom verdreef Jahweh God hem uit de tuin van Eden, om de grond te bebouwen waaruit hij waaruit hij genomen was.”
   Wel, zoals u kunt zien hier sprak God niet tot Adam. Het is een raadsbesluit van Jahweh God, de Allerheiligste Drievuldigheid.
   De eerste deugd die God had bewerkstelligd en waaraan alle schepselen moeten beantwoorden en voldoen, indien zij het eeuwig leven willen verwerven, is de deugd van de gehoorzaamheid. Zij moeten hiervoor hun vrije wil gebruiken. Alle Engelen moesten eveneens deze proef doorstaan, voor of tegen God.
   Na de zondeval van de mens, was hij niet meer waardig in het aards paradijs te verblijven en we kunnen ook vanuit de H. Schrift vaststellen dat God dit aards paradijs niet vernietigd heeft, maar dat de mens eruit verdreven werd.
   Indien de mens niet gezondigd had, had God hem, wanneer het Hem behaagde, de mens doen eten van de levensboom om zo, met lichaam en ziel, opgenomen te kunnen worden in de hemel, zoals de vlekkeloze Moeder van God in de hemel is opgenomen.
   Dat was de bestemming die God voor de mens had voorzien, indien er geen opstand door de zonde tegen God was geschied.
   De val van de mens is eveneens in het begin zoals het herstel hiervan staat in het einde van de Openbaring: Openbaring 21 – 2 “En de heilige Stad, het Nieuwe-Jerusalem, zag ik neerdalen van God uit de hemel, toegerust als een bruid, die voor haar man is getooid.”
   Openbaring 22 – 19 “En zo iemand iets afneemt van de woorden van dit boek der profetie, dan zal God hem afnemen zijn deel van de Boom des Levens, en van de heilige Stad, waarvan geschreven staat in dit boek.”
   De Levensboom is Jezus Christus.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +
   Vermits dat wij niet meer bij de levensboom kunnen,

  Rinze

  (13 november 2017 - 15:13)

  De Darwinistische evolutietheorie is een typisch negentiende-eeuws verschijnsel, namelijk een product van het toenmaals vigerende vooruitgangsgeloof. Ze is als zodanig verouderd. Hoe God de wereld schiep is onbekend en zouden wij ook niet kunnen begrijpen. De beide scheppingsverhalen (die van Genesis 1 en die van Genesis 2) sluiten elkaar uit. Daarmee is duidelijk dat deze niet letterlijk zijn bedoeld. Vergelijk beide verslagen eens met de pen in de hand, Peter. De teksten hebben geen letterlijk biologische bedoeling. U komt me nogal fundamentalisch over, en dat is iets protestants. Je kunt er bijvoorbeeld niet van uitgaan dat de dagen in het eerste scheppingsverhaal 24 uur duurden, aangezien God daarin de zon (het grote licht) pas op de vierde dag schept. Iemand die de verhalen niet letterlijk opvat, en juist naar de bedoeling (qua genre), staat dus helemaal niet buiten de Kerk. St. Paulus schrijft dat hij geen ander evangelie verkondigt dan “Christus en dien gekruisigd” en geeft daarmee duidelijk aan wie wel en wie niet tot de Kerk behoort. En ja, God is nog steeds Schepper. Genesis 1:1 wordt in de Naardense bijbel vertaald met: “Sinds het begin is God Schepper. ” Trouwens kan het eerste, Hebreeuwse woord van Genesis ook vertaald worden met: de hoofdzaak is…Beide vertalingen (“in den beginne”) zijn juist, en ook nog eens tegelijkertijd.

   Yukio

   (13 november 2017 - 17:21)

   De evolutietheorie heeft twee componenten:
   1. wetenschappelijke theoretische component, namelijk de Wetten van Mendel. Deze zijn eenvoudigweg waar en zijn in de afgelopen jaren steeds verder verbijzonderd.
   2. een hypothetische component (Darwin) [is dus (nog) geen theorie]
   De evolutietheorie kan veel biologische zaken verklaren, maar zij kan niet het verschijnsel mens verklaren, i.h.b. niet het bewustzijnsfenomeen, en al helemaal niet het normatieve bewustzijn van de mens. Dat laatste probeert men wel via het onderzoek aan mensapen, mede via het verruimen van definities (o.a. de definite van ethiek).
   Ook is het verschijnsel ‘leven’ tot dusverre onverklaarbaar.
   Zelf zou ik er geen moeite mee hebben te aanvaarden wanneer zou blijken dat het vleselijke lichaam van de mens, zelfs inclusief het bewustzijnsfenomeen) via de evolutieleer te verklaren zou zijn. Maar het normatieve bewustzijn (zeg ‘geestelijke aspect van de mens) is m.i. onverklaarbaar via de evolutietheorie. Niet alleen praktisch, maar ook fundamenteel.

   Peter

   (13 november 2017 - 18:55)

   Beste Rinze, denk maar niet dat ik de schepping van God interpreteer alsof God maar alleen “het licht” de zon (materie) is. Het achterhalen en geloven dat God schiep zoals in de H. Schrift staat en niet anders mag geïnterpreteerd worden (Sint Augustinus in zijn Belijdenissen) is zoals God – Het woord – Jezus – het geopenbaard heeft aan Mozes. Gezien ook in het begin van het Evangelie van de H. Johannes het duidelijk wordt over het hoe en was, is het ook zo dat we de woorden van de H. Paulus volgen. Namelijk dat wij geloven in de Openbaring die God aan ons gegeven heeft en alzo in de ware Jezus geloven en geen andere die de mensen zich door allerlei waangedachten in het hoofd halen.
   Indien u een juistere beschrijving van de Schepping wilt, dan kan ik u “La Cité de Dieu” van Maria van Agréda aanbevelen. U zult dan ook kunnen vaststellen dat het niets te maken heeft met “fundamentalisme” en ” iets protestants” te maken, gezien dat het de H. Maagd Maria zelf deze uitleg aan Maria van Agréda gegeven heeft.
   Protestante lezen beslist dit werk van 1.194 blz. niet en vele anderen ook niet, want het moet maar gemakkelijk gaan en zonder veel inspanningen. Dan is het gemakkelijker om “wetenschappelijke” (van mensengedachten) te lezen.
   U zult dan zien dat alleen bij Gen. 1 : 3-5 : ” God sprak: Daar zij licht. En er was licht . 4 En God zag dat het licht goed was . Nu scheidde God het licht van de duisternis; 5 het licht noemde Hij dag en de duisternis noemde Hij nacht. Zo werd het avond en morgen; de eerste dag.”
   Pas in vers 14 komt dan: “Er moeten lichten komen aan het hemelgewelf, om de dag en de nacht van elkaar te scheiden; ze moeten ook tot tekenen dienen voor vaste tijden, dagen en jaren; 15 en ze moeten als als lichten staan aan het hemelgewelf , om de aarde te verlichten. Zo geschiedde.”
   Dit is nog steeds zo, een dag van 12 uur en een nacht van 12 uur, zoals uzelf iedere dag opnieuw zult kunnen vaststellen.
   Al het zichtbare geschapene staat als uitleg voor het geestelijke geschapene of het onzichtbare.
   Ik zou u nog veel meer kunnen meedelen in hoeverre wij de leer van God in de H. Schrift moeten aannemen als een openbaring naar waarheid en alzo de juiste Jezus van het Evangelie aanvaarden en aanbidden, ja die van Sint Paulus, maar dan heb ik dagen nodig … en wie zou zich dan nog de moeite getroosten om het te lezen.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

    Rinze

    (14 november 2017 - 14:37)

    Beste Peter, dank voor uw antwoord. U gaat helaas niet in op mijn constatering dat er twee scheppingsverhalen zijn, die elkaar uitsluiten. In Genesis 2:8 lezen wij dat God een tuin heeft geplant in Eden, waarin hij Adam plaatste. Dan lezen wij in Genesis 2:19, ik neem hiervoor de Vulgaat: formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terrae et universis volatilibus caeli, dus God formeert (o.t.t. meervoud) (igitur- daarom/daartoe) de dieren om een hulp voor de mens te zoeken. De mens is hier dus eerder geschapen of beter: gevormd uit de aarde. Dat laatste is dus iets anders dan het scheppen door het Woord in Genesis 1. Het is onmogelijk deze beide verhalen in harmonie te brengen. Een bewijs dat in ieder geval een van beide verhalen niet letterlijk te nemen is.
    In theologische Formgeschichte probeert men dergelijke tegnstrijdigheden op te lossen door naar de bedoeling van de vorm, het genre te zoeken. Dat houdt in dat men niet zonder meer van een letterlijke interpretatie kunt uitgaan. De kervaders begrepen dat al, en zij maakten gebruik van zowel letterlijke, allegorische, morele en anagogische interpretaties, al of niet in combinatie.

    Origines en Augustinus maakten zich sterk dat de scheppingsverhalen eerder gaan om het waarom dan om het hoe. Graag verwijs ik u naar: https://www.academia.edu/30945333/De_kerkvaders_over_Genesis_Schepping_en_scheppingsdagen_in_de_exegese_van_de_Vroege_Kerk?auto=download

    “La Cité de Dieu” van Maria van Agréda bezit ik in in een Duitse uitgave van rond de 2600 dichtbedrukte bladzijden (Acht delen), Immaculata-Verlag 1968, uitbreider wellicht dan die van u. Ik heb hier slechts een klein gedeelte van gelezen. Uiteraard behoort dit geschrift niet tot het depositum, zijnde een privé-openbaring. Dat wil niet zeggen dat het onbelangrijk zou zijn, maar wel laag in hierarchie.

     Yukio

     (14 november 2017 - 18:00)

     En waarom, Rinze, ga jij (en anderen) niet in op mijn antwoord? Allereerst is de evolutietheorie allerminst achterhaald. En voorts is de katholieke Kerk helemaal niet absoluut tegen de evolutieleer. In de negentiger jaren heeft Johannes Paulus nog gesproken over de ‘opmerkelijke convergerende argumenten’ die ten gunste van de evolutietheorie bestaan. Het is slechts zo dat de evolutietheorie door de Darwin-component geen ‘theorie’ is in eigenlijke zin maar een hypothese. [Maar er zijn zat terreinen in de wetenschap waarop zij met succes wordt toegepast, o.a. in de computer science!] Voorts heeft de evolutietheorie (nog?) geen twijfelloos antwoord op het ontstaan van het leven en het bewustzijn, in het bijzonder het normatieve bewustzijn. Deze zwijgzaamheid is wat betreft het normatieve bewustijn m.i. fundamenteel. Maar mocht de evolutietheorie ondubbelzinnig in de natuurlijke dimensie worden bewezen (en dus een echte wetenschappelijke theorie worden), dan nog betreft het een ‘design’ dat geleid/gestuurd wordt door intelligentie (lees: God).
     Nogmaals: echter (exacte) wetenschap en geloof zijn nooit met elkaar in strijd (en kunnen dit ook niet zijn), integendeel, de beste argumenten voor het bestaan van God vindt men niet zozeer bij Thomas, als wel in de huidige wetenschappen.
     Soms kan je ook te conservatief zijn!

      Rinze

      (15 november 2017 - 14:12)

      Beste Yukio, wel goed lezen, hoor. Ik heb niet beweerd dat de evolutietheorie (laten we haar zo even blijven noemen) achterhaald is , maar de Darwinistische. Darwin ging er vanuit dat de evolutie naar steeds hogere vormen streeft en zijn “theorie” is dus een product van het vooruitgangsgeloof. Dat laatste is verouderd. Ik meen dat een dergelijke premisse in de huidige theorievorming niet meer aanwezig is. Overigens ben ik geen bioloog en matig me geen oordeel aan over zaken waar ik geen verstand van heb. Voor het overige ben ik het (uiteraard) met je eens.

     Eric

     (15 november 2017 - 06:30)

     Meerdere profeten hebben de schepping uitgebreid beschreven met overvloedige details.

     Het Woord van de profeten is het Woord van God. Het is aangenaam inspirerende teksten van wijze mannen en vrouwen te lezen, maar het Woord door de Geest ingegeven is van een hogere orde.

      Yukio

      (15 november 2017 - 11:20)

      Wat een onzin. God heeft de natuurwetten gemaakt en de evolutietheorie is niets anders dan een verdere ontsluiering ervan (binnen de grenzen van de natuur). Op dezelfde wijze ontsluieren wij – via de sterrekunde – ook steeds meer raadselen van het heelal (binnen de grenzen van spacetime). Mind you: De genade bouwt voort op de natuur en verwoest haar niet.![Klassiek katholieke opvatting.]

  A. G. Stinus

  (13 november 2017 - 19:07)

  Beste Eric,
  – Men moet de “leer” van Darwin helemaal niet volgen, maar het is toch voor de hand liggend dat de mens die we nu kennen stilaan voortgekomen is uit de biologische wereld van de dieren. (Denk aan de talrijke fossielen die gevonden werden.) Wel heeft de mens stilaan de capaciteiten gekregen die we nu kennen, zodat hij klaar was om Jezus te leren kennen.

  – De oorspronkelijke Adam leefde in een wereld die we niet meer kennen, in een toestand die wat vergelijkbaar was met die in de hemel. Met dat verschil dat Adam nog op weg was naar een inniger vereniging met God. In het oorspronkelijke paradijs kon Adam zondigen, en kon hij door de duivel verleid worden. In de hemel zullen we niet meer zondigen, en is de macht van de duivel op de hemelingen definitief beëindigd.

  – In het paradijs, vóór de zondeval, kon de mens niet ziek worden, kon hij niet dood gaan, enz. Na de zondeval is de mens in de huidige toestand terecht gekomen. De vrouw moest kinderen op de wereld brengen “in barensweeën”. En we zijn nu onderhevig aan ziekte, dood, enz. Maar door die “hinderlijke zaken” kunnen wijzelf, en ook Jezus, grotere liefde betonen.

  – Paulus zegt : Waar de zonde gewoekerd heeft (erfzonde, onze zonden), werd de genade mateloos.

  – Conclusie : er is niets tegen de big-bang (oerknal) en tegen de evolutie. Ze hebben heel waarschijnlijk plaats gevonden, en zijn in goede harmonie met de christelijke leer.

  – Nogmaals : lees “Redenen om te geloven” van André Léonard, die goed op de hoogte is, zowel van wetenschappelijke gegevens als van theologie en de kerkelijke leer.

  Peter

  (14 november 2017 - 00:43)

  Beste A.G. Stinus, u schreef: “– Conclusie : er is niets tegen de big-bang (oerknal) en tegen de evolutie. Ze hebben heel waarschijnlijk plaats gevonden, en zijn in goede harmonie met de christelijke leer. ”
  Het spijt mij om dit te moeten weerleggen, daar de evolutieleer totaal ingaat tegen de scheppingsleer, en dat het helemaal verboden is om als Katholiek hieraan te geloven (Paus Pius XII).
  Laus tibi +
  Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (15 november 2017 - 12:32)

  Beste Peter.
  … U schreef : “Het spijt mij om dit te moeten weerleggen, daar de evolutieleer totaal ingaat tegen de scheppingsleer, en dat het helemaal verboden is om als Katholiek hieraan te geloven (Paus Pius XII)”.
  …Ik schreef al dat we NIET moeten geloven in de zogenaamde “leer” van de evolutie. Er zijn mensen die niet in een God geloven, en dus alles maar vanuit “evolutie” proberen te verklaren. Maar die zitten natuurlijk grondig verkeerd. Alvorens je van evolutie kunt spreken moet je natuurlijk al iets hebben om mee te beginnen, enzovoorts.
  … De Kerk heeft niets tegen de mogelijkheid dat de aardse mens (niet Adam, dus) voortgekomen is door evolutie uit de dierenwereld. Maar de Kerk moet niets weten van de ganse “leer” die sommigen brouwen rond evolutie, waarbij in die “leer” nergens sprake is van God.
  … Paus Pius XII had er niets op tegen dat men dacht dat de aardse mens uit het dierenrijk voortkwam, biologisch gezien. Maar hij zei wel dat men er rekening moest mee houden dat op een zeker ogenblik God begonnen was met in een bepaald biologisch wezen een ziel te storten. Dat betekent : men had dan een mens, en die mens was bestemd om ooit een plaats bij God in te nemen.
  … Paus Pius XII was juist heel enthousiast over de ontdekkingen i.v.m. de oerknal. Degene die het idee voor de oerknal voor het eerst geopperd heeft, de Waalse priester en wetenschapper Georges Lemaître, probeerde hem wat te temperen. Ook de heilige Johannes Paulus II nam de oerknal aan. De oerknal noemde hij “het moment van God”.

   Peter

   (15 november 2017 - 14:00)

   Beste A.G. Stinus en alle anderen,
   Ik kan mij niet voorstellen dat jullie zo vasthouden aan menselijke gepruts i.v.m. het ontstaan van alles wat zichtbaar is.
   God heeft al het zichtbare geschapen uit zichzelf, uit Zijn eigen kracht daar Hij de Almacht en de oneindige Wijsheid is, waarover niemand spreekt. God is onvatbaar, onbegrijpelijk voor de schepselen, alomvattend, oneindig wijs, niets kan God inhouden enz… God is geest en uit de kracht van Zijn Geest komt de materie. Dat is iets dat de mens verwerpt omdat de mens God niet kan vatten. Dan maar fabeltjes zoeken dat de mens uit het dierlijke voorkomt.
   Maar ik begrijp niet dat aan één kant jullie het geestelijke zoeken in de K. Kerk en aan de andere kant het verwerpt.
   Hoe zou nu de Almacht Jezus het vlees kunnen aannemen om onder de mensen te leven, die Hij zo lief heeft, uit een schepsel (dier) aan kunnen nemen dat zovele malen onder de mens. De mens die geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis. Hoe zou dan Jezus – God – het vlees kunnen aannemen uit een schepsel (Maria) dat de mens reduceert als voorkomend uit een aap????
   Dan begrijpen jullie niets van hoe hoogverheven God de mens geschapen heeft om juist het mogelijk te maken om Zijn Eniggeboren Zoon Jezus Christus deze onoverzichtelijke barmhartigheid, God onder ons – Emanuel – in de eerste plaats zo te verordenen?
   Al het zichtbare en het onzichtbare van al wat door God geschapen is, is menselijk voorgesteld, als het ware het huis zo mooi en perfect te bouwen om uiteindelijk Zijn Zoon in de eerste plaats een waardig verblijf te geven en een hoog verheven waardigheid te geven aan de mans waaruit Hij het vlees zou kunnen aannemen.
   Jullie Godsbeeld is zo arm dat jullie dit niet kunnen begrijpen (en ik hoop dat het niet door onwil is). Het is door zovele Heiligen nogmaals op die wijze uitgelegd, dat zo mooi is voor deze die God oprecht kinderlijk beminnen.
   Daarom wil ik niets anders lezen, weten wat door mensenverstand is uitgebroed. Alleen Gods wonderbare openbaringen omhels ik met gans mijn hart. Zo is het en zal het blijven.
   Ieder woord in de H. Schrift heet niet één maar driemaal een geestelijke betekenis in de H. Schrift, dat alleen een geestelijk doel heeft.
   De mens met een elementair begrip (d.w.z. een begrip door het aaneenschakelen van elementen – beelden, voorstellingen) probeert een primair begrip van God (dat een begrip is dat alles in alles omvat) te doorgronden, te verklaren en zich misschien erboven te verheffen (hoogmoed).
   Ik kende in het begin helemaal niets van kerk religie, God enz… zelfs geen weesgegroet en een onze vader. Niets.
   Dan in een grote ellende verwikkeld in het leven, nadat ik de wereld en al zijn rottigheden had gekend, heb ik geweeklaagd en ging naar een kerk waar niemand aanwezig was, alleen om van dat geroezemoes van de wereld een ogenblikje verloste te kunnen zijn. Na mijn lange pijnlijke weeklacht heb ik een innerlijke stem duidelijk gehoord en zei: “Ik zal je leven veranderen.” Ik heb geantwoord JA, goed, maar dan wil ik de volledige waarheid kennen en U moge dan mijn onderwijzer zijn. Ik herkende de stem van mijn Meester Jezus, alhoewel ik niets van de Kerk en Jezus afwist.
   Vanaf diezelfde dag, heb ik uitleg gevraagd en begon met het begin. Wie ben ik en waarom ben ik hier? Waarom is deze wereld zo zoals ik het zie? Hoe was het begin en wanneer was dat enz… Ik kreeg op een simpele vraag een uitleg van een ganse nacht (dan voel je geen vermoeidheid of slaap). Dit gaat nog op heden door en het is daarom dat ik al wat door mensen geschreven is verwerp. Ik zoek in de H. Schrift de woorden die ik niet begrijp, zoals b.v. “In het begin…” en dan vraag ik wat het is en door die drie simpele woordjes krijg ik een uitleg die ik helaas hier niet kan neerpennen. Af en toe schrijf ik dit en dat, maar dan komen argumenten uit websites, boeken en geschriften van mensen die ik probeer te lezen maar die mij tegenspreken.
   Beste vrienden, daarom zeg ik jullie allen, ik kan er ook niets aan verhelpen en wil het ook niet veranderen, maar verwerp de onzin van de “geleerden” en de evolutietheorie evenals de theïstische evolutie, dat een mengelmoes is van de schepping en evolutie.
   Doe mij allen een plezier en probeer niet door allerhande verwijzingen naar boeken van wetenschap en menselijke bedenkingen mij te beïnvloeden want, zoals misschien zult begrijpen, is het nutteloos.
   God zij geloofd, geprezen, gezegend en aanbeden voor Zijn heerlijke wonderdaden die onuitsprekelijk zijn.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  Benjamin Van Dyck

  (15 november 2017 - 13:24)

  ☩JMJ☩

  Citaat: “De Kerk heeft niets tegen de mogelijkheid dat de aardse mens (niet Adam, dus) voortgekomen is door evolutie uit de dierenwereld.”

  Dit klopt niet hoor. De Leer van de Kerk sluit uit dat het ene dier in een ander zou kunnen transmuteren, of een dier in een mens. Genesis toont duidelijk aan dat de dieren elk volgens eigen soort geschapen werden door God. De mens (Adam) wordt in Genesis afzonderlijk van de dieren geschapen. Ik lijk mij te herinneren dat dit ook opgenomen werd in een dogmatieke definitie van het Tridentinum; misschien dat ik die definitie nog eens zal opzoeken, gezien ik niet klaar meer weet wat er exact in stond.

   Yukio

   (15 november 2017 - 18:14)

   Het gewraakte citaat (dat de aardse mens ge-evolueerd zou kunnen zijn) klopt wel degelijk. De Kerk, bij monde van Johannes Paulus II stelde al in de negentiger jaren van de vorige eeuw vast dat er ‘convergerende argumenten’ bestaan voor de evolutietheorie (i.e. in haar wetenschappelijk expressie, niet in haar populistische, onzorgvuldige uitleg). [ Hoe vaak moet ik dit nog herhalen?!] Let wel, de evolutie van de aardse, vleselijk mens. Want voor wat betreft het normatieve bewustzijn (dus het geestelijke aspect van de mens) heeft het geen verklaring, fundamenteel niet. Wat de Kerk wel absoluut uitsluit is dat de mens op meerdere plaatsen gevormd zou kunnen zijn.
   Het helpt de Kerk niet wanneer die hier gesignaleerde vijandigheid naar de natuurwetenschappen voordurend wordt geventileerd. De Kerk heeft nooit negatief gestaan tegen echte (exacte) wetenschap. Zie de ontdekkingen van monikken als Mendel en Copernicus. En als ik me niet vergis is het concept van de Oerknal ook afkomstig van een priester. Het is ook niet de taak van de Kerk om de wetenschap voor te schrijven wat hun uitkomsten mogen zijn. [ Laat de kwestie inzake Galileo een les zijn, ook kan in deze de Kerk minder verweten als gangbaar is!] Wel is het zo dat echte (exacte) wetenschap nooit in strijd is – en nooit in strijd kan zijn – met het katholieke geloof. Sterker nog, de krachtigste argumenten ten faveure van God komen heutzutage niet van Thomas, maar uit de (exacte) wetenschappen.

    Eric

    (16 november 2017 - 04:37)

    De zogenaamde exacte wetenschappen kunnen slechts exact zijn voor zover men louter verstandelijke metingen kan verrichten met fysieke instrumenten. Dit betekent een totale ontkenning van de geestelijke wereld, van God, de engelen en de heiligen. Metafysica wordt door velen slechts ervaren als een virtuele door de mens geschapen wereld, omdat men in onoprechtheid niet aanvaardt dat ook ‘metafysische’ inspiratie vanuit de geestelijke wereld wordt gestuurd. De Hemelse Machten hebben in de hele schepping het eerste en het laatste woord.

    Metafysica gaat terug tot Aristoteles en via hem zou Egyptische occulte kennis geleid hebben tot vrijmetselarij en soortgenoten en al deze mensen kunnen zich niet voorstellen God ooit in het minste tegemoet te komen!

    Zolang exacte wetenschap op zichzelf wil blijven staan en geen oprechte band wil smeden met de zuivere geestelijke wereld van het Ware Licht zal zij steeds de mogelijkheid bieden iedereen en zichzelf te bedriegen.

    Men herinnere zich de woorden van de eerste ruimtevaarders: we hebben God nergens gezien!

  A. G. Stinus

  (15 november 2017 - 17:05)

  Beste Peter en Benjamin,
  – Peter, je lijkt niet te beseffen hoe groot de impact geweest is van de erfzonde, waar Adam een verkeerde keuze maakte, en waarbij de mens gedompeld werd in vergankelijkheid, die ziekte en dood met zich meebracht. De eerste mens in het paradijs was door God “zeer goed” gemaakt. De mens zoals we die nu kennen is gekwetst, getekend door ziekte, dood, en geneigd tot zonde.

  – Benjamin, kun je me soms de passages in de Katholieke Catechismus aanduiden die aantonen dat er geen evolutie geweest is ?

  – Als paus Pius XII aannam dat het lichaam (niet de ziel) van de actuele mens voortkwam uit evolutie in de dierenwereld, dan zou ik niet weten waarom wij dat niet zouden mogen aannemen. Als de heilige paus Johannes-Paulus II (filosoof, theoloog) geloofde in de big-bang, waarom zouden wij dat niet mogen doen ?

  – Het verketteren van evolutie (niet de “evolutieleer” van atheïsten) en het verketteren van de oerknal komt veel voor in protestantse milieus. Maar daarom moet men evolutie en oerknal nog niet tot leugens maken. Sommige protestantse gelovigen nemen aan dat de schepping nog maar 6000 jaar oud is, en willen dat per se wetenschappelijk bewijzen. Nou …

  – Tot slot : de katholieke Kerk laat haar gelovigen vrij in het idee van de stoffelijke totstandkoming van de (gevallen) mens zoals we die nu kennen. Maar reeds de eerste bladzijden van de Bijbel maken duidelijk dat het geen boek is over fysica of biologie. Juist door de wetenschap kunnen we op sommige punten meer inzicht krijgen in de betekenis van de Bijbel.

   Benjamin Van Dyck

   (15 november 2017 - 23:56)

   ☩JMJ☩

   Citaat: “Benjamin, kun je me soms de passages in de Katholieke Catechismus aanduiden die aantonen dat er geen evolutie geweest is ?”

   Of er in de post-conciliaire Catechismus iets over de evolutiemythologie staat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat alle Kerkvaders datgene beleden hebben wat Genesis zegt, namelijk dat de dieren volgens hun eigen soort geschapen werden, en de mens ten laatste als bekroning van de zichtbare Schepping. De Kerkvaders erkenden unaniem het Boek van Genesis als goddelijk geïnspireerd, en de modernistische bijbel-exegese die vandaag de geesten vergiftigt was in hun geesten onbestaand. Transmutatie van de ene soort schepselen in de andere werd dus absoluut uitgesloten door het feit zelf dat de tekst van Genesis dat duidelijk uitsluit. Wie denkt dat men dat gedeelte van de Canonieke Schriften opzij kan schuiven, alsof het niets met het Geloof te maken heeft, heeft het zwaar mis. Polygenisme is immers ook een religieuze dwaling.

   De evolutiemythologie is een negentiende-eeuws verzinsel van rationalisten die de Katholieke Kerk wilden bestrijden. Dat is de historische context waarin dat systeem geboren werd. Waarom denkt men dat anti-christelijke ‘geleerden’ zo dogmatisch vasthouden aan die mythologie? Omdat het hun eigen zwaard is, door hun occultistische meesters gesmeed in de duistere vuren van de hel, dat zij ter ondermijning van het Rijk van God op aarde hanteren, en waarmee zij de Westerse volkeren in onwetendheid houden.

   De Joden (ja, weeral de Joden!) lachen de Westerlingen onderling uit omdat zij er in geslaagd zijn hen de absurditeit te doen slikken dat zij van apen zouden afstammen. Het artikel “The Jewish Peril and The Catholic Church”, verschenen in de Catholic Gazette in 1936, toonde reeds aan hoe de Israëlieten onderling spotten met de Westerlingen en hun apenmythologie die zij hen zelf ingelepeld hebben om hun Geloof uit te doven en hen dommer te maken.

   Er zijn trouwens wetenschappers die vanuit de profane wetenschappen het evolutionisme weerleggen. Alle echte wetenschap is noodzakelijk in accordantie met Genesis, gezien alle authentieke kennis (zowel op domein van de profane als van de gewijde wetenschappen – het is één harmonie) van de Ene Drievuldige God komt.

   Yukio haalt hierboven de zaak Galileo aan, die vroeg of laat telkens weer opduikt in dit soort van gesprekken. Galileo maakte de fout van te beweren dat ofwel geocentrisme, ofwel heliocentrisme, te bewijzen of weerleggen valt doormiddel van mathematiek, terwijl dat in feite onmogelijk is, zoals trouwens de bekende wetenschappers van de twintigste eeuw, wier namen rationalisten zoveel wierook toezwaaien, zelf gezegd hebben. Er kunnen betreffende dat onderwerp slechts filosofische, bijbel-exegetische en theologische argumenten aangebracht worden, en op basis van de argumenten die ik daarin volg behoud ik zelf het geocentrisme als standpunt zonder schroom.

    Peter

    (16 november 2017 - 15:58)

    Beste Benjamin, ik heb in mijn relaas hierboven een inspanning gedaan om uit te leggen hoe ik aan de mooie uitleg ben gekomen en hoe wonderbaar het is dat alles te mogen beleven. Ik heb eraan getwijfeld om het het hier op het forum te plaatsen, maar tenslotte heb ik het gedaan uit dankbaarheid en tot meerdere eer en glorie aan mijn Drieëne God, de Vader, de Zoon en de Heilige geest, één God en voor niets anders.
    Echter ben ik maar een gewoon iemand, hoor. Maar aan de Heiligen die ons zijn voor gegaan op aarde, heeft de goede God ons al de uitleg gegeven omdat de mens de Schepper zou loven en danken. Echter verkiest men vandaag fabeltjes boven deze gaven en genaden. Echt spijtig.
    Wat betekend het dan nog zich Katholiek te noemen???
    U schrijft terecht: “Wie denkt dat men dat gedeelte van de Canonieke Schriften opzij kan schuiven, alsof het niets met het Geloof te maken heeft, heeft het zwaar mis.”
    Ofwel aanvaard men de ganse H. Schrift of helemaal niets. Een gedeelte ervan is uit de boze en daardoor vormt men zich een ander beeld van de ware God en wordt Hij hierdoor zwaar beledigd. Ook heb ik aangehaald dat een priester me wou doen aannemen dat het aanvaarden of niet aanvaarden van de openbaringen in Genesis geen hinderpaal is om gered te worden. Dan herhaal ik, als men denkt dat men de woorden die God geopenbaard heeft niet moet aanvaarden, dan drukt men uit dat God een leugenaar is, en dat gaat niet ongestraft voorbij.
    O wat een hoogmoed van de mens die niet ziet hoe wonderbaar en oneindig wijs God is en de mens als de koning van de schepping heeft geschapen. Door die hoogmoed verkiest de mens om zich te verlagen tot het dierlijke en zegt men onrechtstreeks dat de Onbevlekte Maria afstamt van een dier en dat Haar Goddelijke Zoon Jezus het dierlijke heeft aangenomen.
    O wat een afschuw! De mens verkiest het door de vijand van de K. Kerk ontwikkelde onzin boven de Goddelijke Wijsheid!
    U haalt ook terecht aan: “… op basis van de argumenten die ik daarin volg behoud ik zelf het geocentrisme als standpunt zonder schroom.” Dat is heel juist!
    De aarde is het centrum van al het geschapene en alles draait rond de aarde. De aarde draait rond de spil van het heelal en de schuine stand van de aarde is het gevolg van de zonde, die de seizoenen met zich heeft meegebracht.
    De kraters die men kan zien op de maan en de andere planeten, zijn het gevolg van de chaos die door de zonde de orde van God grondig heeft verstoort. Alleen daaraan kan men zien wat voor gevolgen de zonde heeft. Maar ja “de menselijke wetenschap” , ach ja de domheid van de mens die Gods oneindige wijsheid niet wilt aanschouwen. Een ware afschuw.
    Ja, de joden hebben die afschuwelijke theorieën uitgevonden en als men hier zegt “ja, het was een Katholieke Priester Georges Lemaitre die de oerknal heeft “ontdekt” dan is dat verkeerd. Tenslotte was Luther ook een Katholiek Priester, niet?
    Ik mag gans alleen zijn en bespot worden door iedereen op aarde voor hetgeen ik schrijf, dan zal ik, en kan, ik nooit veranderen, uit liefde tot God.
    Kleingelovige mensen die niet willen zien hoe wonderbaar God is.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

     identicon

     Michaël Dekee

     (16 november 2017 - 16:01)

     Over de evolutietheorie: zie ook mijn laatste artikel op deze site…

     Benjamin Van Dyck

     (16 november 2017 - 21:16)

     ☩JMJ☩

     Citaat: “Door die hoogmoed verkiest de mens om zich te verlagen tot het dierlijke en zegt men onrechtstreeks dat de Onbevlekte Maria afstamt van een dier en dat Haar Goddelijke Zoon Jezus het dierlijke heeft aangenomen.”

     De impliciete bewering van het evolutionisme, Peter, dat de Allerheiligste Maagd en de Heer Jezus Christus zouden afstammen van redeloze, kwijlende, vlooien-etende aapachtigen is werkelijk afschuwelijk en repulsief voor de Katholieke instincten. Het is een duivelse bespotting die nu eindelijk eens de doodsteek moet krijgen.

     De maagdelijke aarde waaruit Adam geschapen werd had een profetisch en typologisch karakter betreffende de maagdelijke geboorte van Christus uit de Onbevlekte Moeder, Maria. Het was een tastbaar getuigenis van de Vleeswording van het Goddelijk Woord die op het door God bepaald moment moest geschieden en ook geschied is. Er staat immers geschreven; “Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant justum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem, et justitia oriatur simul : ego Dominus creavi eum.”[Isaias 45, 8]; en; “Terra dedit fructum suum : benedicat nos Deus, Deus noster!” [Psalm 66, 7] Inderdaad, de maagdelijke Aarde, Maria, bracht haar gezegende Vrucht voort!

     Wie het evolutionisme afwijst zal bespot worden door de goddeloze maatschappij, maar men moet zich daar niet door laten intimideren, want het gaat om psychologische oorlogvoering waar revolutionaire agenten in getraind worden om de volksopinie te manipuleren voor de doeleinden van het anti-christelijk schaduwregime. Zij trachten Christenen te beschamen omdat zij hun goddeloze mythologieën verwerpen, en doen dit door die mythologieën in te kleden met een valse schijn van intellectuele superioriteit. Daarom ook verbergen zij zich in gesprekken achter een berg van vakjargon zonder in werkelijkheid iets zinnigs te zeggen. Oorspronkelijk, in de tijden van het Geloof, was wetenschappelijk vakjargon bedoeld om precisie en klaarheid te scheppen in het discours; maar nu gebruikt men allerlei langwerpige terminologieën om het gapend gebrek aan argumenten te obfusceren.

  A. G. Stinus

  (16 november 2017 - 11:29)

  Beste Benjamin,
  – Je zult in de Katholieke Catechismus niets vinden dat tegen het idee van de evolutie of de oerknal ingaat. (Ik ben dan niet bezig over de zgn. evolutieleer die sommigen er van maken, en waarbij God niet ter sprake komt).

  – Ik zie in de uitspraken van de kerkvaders geen problemen. Wat er in het paradijs, bij Adam, allemaal bestond, weten we niet. Maar ook na de erfzonde, hier op aarde, heeft God de mens niet laten vallen. En inderdaad heeft God hier een mooie natuur, planten- en dierenwereld gewild, samen met de mens. Maar dat betekent niet dat het geheel met één slag tot stand kwam. Die dierenwereld lijdt trouwens ook onder de gevolgen van de erfzonde (dood, pijn, ziekte, bedreigingen).

  – Het is duidelijk dat de Bijbel niet als leerboek voor biologie of fysica bedoeld is. In het begin van Genesis komen er al dagen, maar het licht bestond nog niet. Het is duidelijk dat veel passages uit de Bijbel in spirituele zin moeten gelezen worden.

  – Goed dat je Galileo vermeldt. Daar vonden sommige mensen van de Kerk dat de zon om de aarde draaide (in plaats van omgekeerd), omdat de Bijbel dat zou gezegd hebben. Laat ons niet opnieuw zo een fout maken door te beweren dat er geen evolutie kon plaatshebben. Zelfs tuiniers weten dat je evolutie kunt hebben. Door hun inspanningen kan men verbeterde soorten groenten enz. krijgen.

  – God heeft het nodige voorzien zodat de mens uit de dierenwereld kon “opbloeien”, met een geweten, mogelijkheid tot liefde, enz. Klaar om Jezus te volgen.

  – Als je niet wil geloven in een oerknal en in evolutie, wordt je op de duur ongeloofwaardig. Een katholiek mag rustig kijken naar wat de wetenschap vertelt. Dat kan hem helpen om de Bijbel beter te interpreteren. Denk aan het geval Galileo. De Kerk staat positief ten opzichte van wetenschap. De oerknal werd voor het eerst door een priester gepostuleerd.

  Vriendelijke groet, A.G.S.

   Benjamin Van Dyck

   (16 november 2017 - 14:39)

   ☩JMJ☩

   Citaat: “Je zult in de Katholieke Catechismus niets vinden dat tegen het idee van de evolutie of de oerknal ingaat.”

   Of daar in de post-conciliaire Catechismus iets over staat of niet is irrelevant. Het is trouwens nooit de bedoeling om elk mogelijk theologisch onderwerp expliciet in een catechismus te plaatsen, hetgeen onmogelijk zou zijn.

   Citaat: “Ik zie in de uitspraken van de kerkvaders geen problemen. Wat er in het paradijs, bij Adam, allemaal bestond, weten we niet. Maar ook na de erfzonde, hier op aarde, heeft God de mens niet laten vallen. En inderdaad heeft God hier een mooie natuur, planten- en dierenwereld gewild, samen met de mens. Maar dat betekent niet dat het geheel met één slag tot stand kwam. Die dierenwereld lijdt trouwens ook onder de gevolgen van de erfzonde (dood, pijn, ziekte, bedreigingen).”

   De modernistische tekstkritiek en bijbel-exegese staat volledig diametraal tegenover de geest van de Heilige Vaders, en is een product van de negentiende-eeuwse Verduistering. Transmutatie van soorten is onverenigbaar met Genesis. Genesis is goddelijk geïnspireerd, terwijl agenda-gedreven, goddeloze ‘wetenschappers’ feilbaar zijn. Ergo…

   Citaat: “Het is duidelijk dat de Bijbel niet als leerboek voor biologie of fysica bedoeld is.”

   Dat wil niet zeggen dat er iets kan in staan wat onwaar is. Eén van de bedoelingen van het Boek van Genesis was (de naam zegt het zelf) van aan te tonen hoe de mens en de andere schepselen ontstaan zijn. Eén van de tactieken van de modernistische exegese is het uitsluiten van letterlijke betekenissen bij Schriftplaatsen waar die in werkelijkheid wel bestaan, zo dat men op den duur van de gewijde tekst iets maakt dat totaal niet overeenkomt met hetgeen er daadwerkelijk staat, noch met de unanieme overeenstemming van de Kerkvaders, die als onfeilbare regel van het Geloof geldt. Waar er bijvoorbeeld “et omne volatile secundum genus suum” staat [Genesis 1, 21], betekent dat welzeker dat vogels niet voortgekomen zijn uit een ander soort van beest. Een modernist beweert dat geen enkele tekst een blijvend gefixeerde betekenis kan hebben, en dat betekenissen fluctueren en veranderen naargelang de tijd verstrijkt, zodat een tekst in de ene tijd een betekenis zou hebben die totaal tegenstrijdig is met een betekenis die een andere tijd er aan zou geven. Van de natuurlijke context en zin van de woorden zelf trekt de modernistische exegeet zich niets aan. Dit is een aanslag op alle grondslagen van de orthodoxe schriftuurexegese van de Katholieke Kerk.

   Citaat: “Goed dat je Galileo vermeldt. Daar vonden sommige mensen van de Kerk dat de zon om de aarde draaide (in plaats van omgekeerd), omdat de Bijbel dat zou gezegd hebben. Laat ons niet opnieuw zo een fout maken door te beweren dat er geen evolutie kon plaatshebben.”

   Mijn standpunt over Galileo heb ik reeds vermeld, namelijk dat de kerkvorsten gelijk hadden, en Galileo in fout was. Noch heliocentrisme, noch geocentrisme, kan doormiddel van de natuurwetenschappen bewezen worden. En het evolutionisme is welzeker een onwetenschappelijke mythologie die onverenigbaar is met de Openbaring.

   Citaat: “Zelfs tuiniers weten dat je evolutie kunt hebben. Door hun inspanningen kan men verbeterde soorten groenten enz. krijgen.”

   Een tomaat verandert niet in een asperge, noch een appelboom in een bonenstaak. Er is geen transmutatie van soorten, ook niet in de landbouw.

   Citaat: “God heeft het nodige voorzien zodat de mens uit de dierenwereld kon “opbloeien”, met een geweten, mogelijkheid tot liefde, enz. Klaar om Jezus te volgen.”

   Neen, dat is niet de Christelijke narratie van de menselijke origine. Het is een satanische aanslag op de ware adel van de mens; een aanslag die hem tracht te degraderen tot het eren van redeloze, aapachtige beesten als zijnde zijn voorouders. Het evolutionisme werd geboren als propaganda-instrument tegen de Religie, en de latere, vergeefse pogingen om het met de Religie te verenigen betekenen een onmogelijk compromis. Zo gaat het tegenwoordig op alle terrein; men levert de Geloofsschat over aan adulteratie om in een valse vrede te leven met de zwaar gemanipuleerde contemporaine volksopinie. Hoog tijd dat Katholieken de Openbaring in haar integraliteit gaan reaffirmeren, zonder zich te laten intimideren door de sarcasmen van de vijanden. Essentieel voor de heropbloei van de Kerk.

   Citaat: “Als je niet wil geloven in een oerknal en in evolutie, wordt je op de duur ongeloofwaardig. Een katholiek mag rustig kijken naar wat de wetenschap vertelt. Dat kan hem helpen om de Bijbel beter te interpreteren. Denk aan het geval Galileo. De Kerk staat positief ten opzichte van wetenschap. De oerknal werd voor het eerst door een priester gepostuleerd.”

   U maakt de fout van evolutionisme te verheffen tot synoniem met “de wetenschap”, terwijl het in feite gaat over een opinie van bepaalde wetenschappers die een artificiële ‘consensus’ gecreëerd hebben door geleerden met afwijkende standpunten systematisch af te weren van het ontvangen van invloedrijke posities in wetenschappelijke kringen in de maatschappij. Dat wil echter niet zeggen dat alle geleerden het evolutionisme aannemen. Wat Galileo betreft; zelfs de revolutionaire natuurwetenschappers van de twintigste eeuw hebben erkend dat noch geocentrisme, noch heliocentrisme, bewezen of weerlegd kan worden met behulp van de natuurwetenschappen. Er zijn echter wel religieuze argumenten voor geocentrisme.

  A. G. Stinus

  (16 november 2017 - 11:44)

  Beste Eric,
  – Je schrijft : “Zolang exacte wetenschap op zichzelf wil blijven staan en geen oprechte band wil smeden met de zuivere geestelijke wereld van het Ware Licht zal zij steeds de mogelijkheid bieden iedereen en zichzelf te bedriegen.” Exacte wetenschap moet juist haar eigen weg kunnen gaan, zolang het ethisch verantwoord blijft. In de wetenschap moet je dus nooit afkomen met “dit hier kunnen we verklaren omdat God dat zopas voor mekaar gebracht heeft”. Wetenschap bestudeert namelijk in de eerste plaats reproduceerbare en aannemelijke zaken.
  Daarom kan de wetenschap ook geen uitspraak doen over de verrijzenis, omdat die niet reproduceerbaar is. Een wetenschapper die in de tijd van Jezus zou geleefd hebben, en Jezus’ wonderen kon zien, zou natuurlijk dezelfde conclusie kunnen trekken als de apostelen, die er ook bij waren. Feiten blijven feiten, wetenschappelijk verklaarbaar of niet.

  – Je schrijft : “Men herinnere zich de woorden van de eerste ruimtevaarders: we hebben God nergens gezien!” Dat waren natuurlijk woorden van communisten, die het volk nog eens moesten wijsmaken dat er geen God bestond. Alsof God een satelliet is die ergens boven de aarde zou zweven …

  Vriendelijke groet, AGS

   Eric

   (17 november 2017 - 04:34)

   Beste A.G.Stinus,
   ‘De’ wetenschap zou zeer goed studies kunnen doen over de verrijzenis! en dit is sterk aan te raden!

   De verhouding in belangrijkheid en nuttigheid en inhoud van exacte wetenschappen tegenover geestelijke wetenschappen is een tegenover miljoen.

   Geestelijke wetenschap houdt in zich alle belangen en details die de geschapen wereld aangaan, afgezien dan ook nog alles wat de oneindige geestelijke wereld aangaat. Want zowel materie als tijd komen voort uit geest.

   Daarom is er geen enkele verontschuldiging te bedenken voor ieder die zich afscheidt van geestelijke beleving en weigert om een totaalzicht trachten te krijgen op het hele leven.

   Ook moet het gezegd worden dat exacte wetenschappers en ambtenaren een gelijkaardige mentaliteit huldigen door een scheiding teweeg te brengen en tevens in stand te houden betreffende de geestelijke oorsprong van alle leven en alles wat de materie aangaat tegenover een piepklein bekrompen eilandje dat het innerlijk leven in een diepvriezer gevangen zet en het zelfs durft te onkennen.

   Het is zeer spijtig dat ook ambtenaren van eender welke godsdienst zich daartoe lenen.

   Het komt niet alleen de exacte wetenschappers toe, maar iedereen, om ook de na-bijbelse profeten te onderzoeken en te begrijpen.

  A. G. Stinus

  (17 november 2017 - 12:19)

  Hallo Benjamin VD (16 NOVEMBER 2017OP14:39),
  – Sorry Benjamin. Als je vindt dat Galileo ongelijk had, en de zon rond de aarde draait (in plaats van de aarde rond de zon, samen met de andere planeten), dan maak je jezelf tot een zonderling die van de wetenschap niets wil weten.

  – Wetenschap is juist goed. Als je iets tegen wetenschap en de toepassingen ervan hebt, moet je van deze website weggaan, want die hebben we maar gekregen door onderzoek (elektriciteit, kwantumfysica, halfgeleiderfysica, informatica, …). Wel mag wetenschap niet verkeerd gebruikt worden. Door wetenschap kunnen we mensen helpen, Gods intelligentie leren kennen (doorheen de wetten van de fysica en de natuur), enz.

  – De Catechismus van de katholieke Kerk is zeer positief over wetenschap. Zie nr. 2293.

  – Misschien volg je ook niet het 2e Vaticaans Concilie. Dat zou dan ook spijtig zijn, want een goede katholiek dient de conclusies van concilies aan te nemen. En ikzelf ben akkoord met alle concilieteksten die ik tegenkwam ; ik zie er geen graten in.

  Met vriendelijke groet, AGS

   Benjamin Van Dyck

   (17 november 2017 - 13:53)

   ☩JMJ☩

   Citaat: “Sorry Benjamin. Als je vindt dat Galileo ongelijk had, en de zon rond de aarde draait (in plaats van de aarde rond de zon, samen met de andere planeten), dan maak je jezelf tot een zonderling die van de wetenschap niets wil weten.”

   Onzin, zoals ik reeds aangetoond heb.

   Citaat: “Wetenschap is juist goed.”

   Inderdaad, maar pseudowetenschap is dat niet. Ik vraag mij af of u mijn reacties daadwerkelijk gelezen heeft vooraleer die te beantwoorden.

   Citaat: “Misschien volg je ook niet het 2e Vaticaans Concilie. Dat zou dan ook spijtig zijn, want een goede katholiek dient de conclusies van concilies aan te nemen. En ikzelf ben akkoord met alle concilieteksten die ik tegenkwam ; ik zie er geen graten in.”

   Vaticanum II heeft geen enkele kathedrale uitspraak gemaakt ter definitie van een dogma, zoals Algemene Concilies normaal gesproken wel doen. Paulus VI heeft dit zelf bevestigd. Zo zijn er dus dwalingen kunnen binnensluipen via maçonnieke manipulatie. Ik neem dus de gedeelten van Vaticanum II aan die goed zijn, en verwerp degenen die slecht zijn. Ik ben er zelf voorstander van dat Paus Franciscus een reeks ex cathedra uitspraken zou maken over de Vaticanum II-dwalingen; dan zouden de dwalingen zonder de minste twijfel veroordeeld worden, gezien kathedrale uitspraken onfeilbaar zijn. Zoals Paulus VI ontwijkt Paus Franciscus echter dergelijke absoluut bindende uitspraken om religieuze dwalingen te kunnen verspreiden in de Kerk.

   Vaticanum II was echter niet het besproken onderwerp.

  A. G. Stinus

  (17 november 2017 - 12:43)

  Beste Eric (17 NOVEMBER 2017OP04:34)
  – Je schrijft iets over wetenschap en de verrijzenis. Wel, a posteriori kan de wetenschap daar niet veel over zeggen (tenzij misschien via de lijkwade van Turijn). Maar stel dat een eerlijke wetenschapper aanwezig zou geweest zijn bij de apostelen, om vast te stellen 1) dat Jezus nog leefde op een zeker ogenblik 2) dat Jezus gestorven is 3) dat Jezus terug leefde in een “verrezen toestand”. Dan zou die wetenschapper zeggen : dit is iets dat niet gewoon is, maar we hebben het toch gezien, en moeten het dus aannemen ; we moeten er een verklaring voor vinden ; en die verklaring kunnen we vinden door de woorden van Jezus aan te nemen, en aan te nemen dat God zelf voor deze verrijzenis gezorgd heeft ; God heeft immers zelf de wetten van leven en dood ingesteld. Conclusie : een eerlijke wetenschapper heeft geen last met de verrijzenis. (Zelf ben ik een ganse loopbaan bezig geweest met exacte wetenschappen, maar ben toch gelovig, en heb geen last met de verrijzenis of Jezus’ wonderen).

  – Je legt de klemtoon op het belang van geestelijk leven en geestelijk inzicht, op vereniging met God. Dat is zeer goed. Maar daarom moet men nog niet de neus ophalen voor pakweg de wetenschap. Je kunt zeggen dat we de schepping, die in de huidige toestand a.h.w. niet volmaakt is, verder willen vervolmaken (we hebben inderdaad met een gevallen schepping te maken, die we samen met God kunnen verheffen). En dat kunnen we o.a. doen door aan wetenschap te doen, en die te gebruiken om mensen te helpen, te genezen enz. Door wetenschap kunnen we er dus toe komen anderen te helpen. En is dat soms geen belangrijk gebod in het christendom ? Men moet geen te smalle visie hebben op de maatschappij. Zie ook mijn commentaar aan Benjamin.

  Met vriendelijke groet, AGS

   Eric

   (18 november 2017 - 08:12)

   Zelfs een wetenschapper als Einstein heeft door de kennis over relativieit aangetoond dat materie en tijd eigenlijk niet bestaan.

   Daar kun je toch echt niet omheen!

   Welnu, bepaalde profeten tonen aan hoe het de Geest is die alle zielen in zich heeft en desgewenst ogenschijnlijke ‘tastbare’ vorm in schijnbare ‘tijdsduur’ kan opleggen. Ook dit is exacte kennis, maar totaal overheerst door de Geest!

   Het ultieme doel is, zoals steeds in alle ‘tijden’, het zuiverend louteren van de zielen en dit door het Heilig Bloedig Offer van Christus waaraan wij allen kunnen deelnemen, uit vrije wil, indien we ons daar aan over kunnen geven!

   Ook exacte kennis lost uiteindelijk volledig op in de Geest!

  A. G. Stinus

  (18 november 2017 - 12:38)

  Hallo Eric. Wat zeg je daar : “Zelfs een wetenschapper als Einstein heeft door de kennis over relativiteit aangetoond dat materie en tijd eigenlijk niet bestaan” ? Einstein had het precies in zijn relativiteitstheorie wél over materie, massa, energie, tijd, ruimte, en over de samenhang tussen al deze zaken. Dat is helemaal iets anders dan “aantonen dat ze niet bestaan”.

  >>> Voorts verwijs ik voortaan naar de gedachtewisselingen bij het nieuwe artikel van Michaël Dekee over evolutie.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *