De Facebookende Aartsbisschop

Een kruiperige Jozef De Kesel geeft paus Franciscus een stevige vrijmetselaarshanddruk (Foto: L’ Osservatore Romana  07-10-2017)

De voorbije dagen nam Jozef De Kesel, zoals hij op zijn Facebook-pagina laat weten, in Rome deel aan een congres over de opleiding en de vorming van priesters. Dit congres werd georganiseerd door de Congregatie voor de Clerus. Aan het eind van het congres werden de deelnemers ontvangen door paus Franciscus. Hij stelde de deelnemers onder meer deze indringende kernvragen: “Welke priester wil ik zijn? Een tekenkamerpriester, kalm en ordelijk, of een missionaris wiens hart brandt voor de Meester en voor het volk van God? Iemand die comfortabel groeit in zijn eigen welzijn of een discipel die op weg is? Iemand die lauwwarm is en liever een rustig leventje leidt, of een profeet die het verlangen naar God in het hart van de mens wekt?” In een typische Bonnyaanse stijl beantwoordt De Kesel geen enkele vraag en verwijst hij kortaf naar de volledige toespraak van paus Franciscus waarin deze o.a. over de ‘Goddelijke Pottenbakker’ spreekt.

Graag hadden we nu eens zelf van Jozef De Kesel vernomen welke priester hij eigenlijk wil zijn en wie zijn ware ‘Meester’ is. Maar, we krijgen hier zoals gewoonlijk van onze ‘bisschoppen’ géén antwoord op. Toch zeggen daden ook veel. We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen, dat Jozef De Kesel, net zoals zijn grote idool paus Franciscus, een vrij autoritaire man is met dictatoriale, peronistische trekjes. Want net zoals paus Franciscus die de ‘Franciscanen van de Immaculata’ het leven zuur maakt, zo ook pestte De Kesel de buitenlandse leden van de ‘Fraterniteit van de Heilige Apostelen’ het land uit. De ‘Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem’ hielden wijselijk de eer aan zichzelf en vertrokken na het aantreden van Jozef De Kesel spoorslags uit het Aartsbisdom. Het is duidelijk, dat de ‘spiritualiteit’ van de ‘Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem’ – wegens té Katholiek – niet compatibel is met de modernistische ‘spiritualiteit’ van de machthebbers in Mechelen. Intussen ging de ‘Congregatie van Sint-Jan’ ook op de knieën voor De Kesel en ook de ‘Dienaren van Jezus en Maria’ uit Maleizen gingen na zware druk overstag. Ook de rol van de ‘Priesterbroederschap van Sint-Petrus’, die in het Aartsbisdom alleen maar getolereerd worden om de ‘Priesterbroederschap van Sint-Pius X’ wat vliegen af te vangen, is helemaal uitgespeeld. Jozef De Kesel is een man die weet wat hij wil en daarvoor is ie bereid om bijna letterlijk over lijken te gaan. De ‘schone’ kwaliteiten die paus Franciscus oplijst zoals ‘zorg’, ‘zachtheid’, ‘verantwoordelijkheidsgevoel’, ‘dialoog’ en wat dies meer zij, zijn aan Jozef De Kesel niet besteed. Kwezelachtig in het publiek, maar achter de schermen een messenslijper, die maar wat graag de orders van Godfried Danneels ten uitvoer brengt.

De opleiding en vorming van de priesters is natuurlijk een zeer serieuze zaak. Waarom Jozef De Kesel daarvoor, na zijn groene bekering, plots naar Rome moest vliegen, is echter niet geheel duidelijk. Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel kan zich dit jaar beroemen op welgeteld één nieuwe priesterkandidaat, een Franstalige dan ook nog. Het werk van Jozef De Kesel werpt inderdaad zeer rijke vruchten af. De Kesel toont inderdaad alleen maar aan wat voor een ‘goede’ peronist hij is. Met het Katholieke Geloof, dat in Vlaanderen geheel verdampt is, heeft het gedrag van De Kesel allang niets meer te maken.

Deel dit artikel:Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  ephrem

  (12 oktober 2017 - 09:07)

  Wat een hypocriet schouwspel bieden de foto’s waar Mgr De Kesel samen met Mgr Stella staat te pronken. Het lijdt geen twijfel dat de huidige aartsbisschop hier als eminent “ervaringsdeskundige” inzake priesterroepingen is opgeroepen. Hij heeft het klaargespeeld om, ruim een jaar geleden, met één pennentrek twintig seminaristen uit zijn aartsbisdom te verjagen, zonder hen ook maar éénmaal ontmoet te hebben, en dit zonder opgave van geldige reden maar met medeplichtigheid van Mgr Stella (de prefect van de congregatie voor de clerus). Zelf ontbeert de aartsbisschop elk charisma, mist hij elke intellectuele en geestelijke geloofwaardigheid om roepingen op te wekken.

  Hoe deze man is kunnen opklimmen in de kerkelijke hiërarchie laat dit kort chronologisch overzicht zien (scenario van kard. Danneels, maart 2013):

  1° Mgr Léonard (in 2010 aangesteld tot aartsbisschop na persoonlijke tussenkomst van paus Benedictus XVI, tegen de wil van Danneels), mag in geen geval tot kardinaal benoemd worden (zie de consistories van 2014 en 2015).
  2° Hij moet deskundig worden tegengewerkt en geboycot, o.m. binnen de kanselarij in Mechelen en de Belgische bisschoppenconferentie (twee instanties waar Danneels veel efficiënte handlangers telt).
  3° Hij moet zo snel mogelijk het veld ruimen na zijn 75ste verjaardag, in 2015.
  4° Mgr De Kesel, die eerder was afgewezen door paus Benedictus XVI, moet onverwijld de “hem toekomende plaats” innemen.
  5° Mgr De Kesel wordt met raad en daad bijgestaan om de erfenis van zijn gehate voorganger met wortel en tak uit te roeien (opheffing van de Broederschap der HH. Apostelen).
  6° Hij zal in het eerstvolgende consistorie tot kardinaal aangesteld worden (november 2016).

  Het is duidelijk dat het Volk Gods hier grandioos voor de gek gehouden wordt.

  Benjamin Van Dyck

  (12 oktober 2017 - 11:09)

  ☩JMJ☩

  In een document van de plenaire zitting van 30 mei – 1 juni 2017, van de Congregatio Pro Clericis, wordt gesproken over de “moeilijkheden” die “traditionalistische” seminaristen hun bisschoppen brengen, en wordt een terugkeer naar het Katholicisme onder seminaristen in verband gelegd met “narcissistische” en “ijdele persoonlijkheden”. Andrew Guernsey bracht dit ter attentie op zijn Twitter-feed, met een link naar de officiële pagina.

  Potsierlijk hoe deze prelaten gelijk roddelende dames staan te klagen over de zich hernieuwende godsvrucht onder de jeugd. Voor soixante-huitards is het ongetwijfeld moeilijk te verstaan hoe jonge mannen er zo vrij, en met zoveel tegenwind, voor kunnen kiezen om terug te keren naar hetgeen zij heiligschennend verwoest hebben in de recente decennia. De Millenialen en Generatie Z zullen de Naam van God wreken, alles afbreken wat de modernisten opgebouwd hebben, en tot instrument dienen waarmee God de luister van de Kerk zal herstellen.

  Fiat, fiat!

  lotje

  (12 oktober 2017 - 15:00)

  Ik hoop dat hij met opgeleide mensen wil bedoelen: mannen die gevormd zijn niet alleen door boeken, boeken en boeken en nog eens boeken, maar mannen die vooral gevormd zijn door God de Vader. Want, mannen die niet gevormd zijn door God de Vader begrijpen de waarheid van God verkeerd en daardoor ontstaan er mistoestanden en verdeeldheid. Luther is daar een voorbeeld van. Door zijn verkeerde onderscheiding van geesten is er een serieuze breuk ontstaan, en herstel die breuk nog maar eens. De protestanten zijn wel vol van de “Bijbel” en van “De Heilige Geest”, maar blijkbaar heeft nog geen enkele protestantse gemeenschap ontdekt dat Luther een zware fout heeft gemaakt in zijn Geestelijke onderscheiding. Zo goed zullen de protestanten (zoals sommige graag willen beweren) dan ook niet naar het levend woord van God luisteren. Want, de bijbel is een levend boek en geen boek die je moet analyseren of uitspitten met je verstand. De Heilige geest maakt de bijbel levend – zodat het woord van God omgevormd kan worden tijdens “De Heilige Aanbidding” en “De Heilige Eucharistie” bij zielen die oprecht hun zonde hebben belijdt en berouw voelen. Anders gebeurt er niets. – buiten dat je liefde krijgt van God- maar die liefde heeft nog niemand omgevormd tot een nieuw mens. De verandering en omvorming begint bij de bekering en het opbiechten van de zonde en bij de consecratie van het lichaam en bloed van Christus tijdens “De Heilige Eucharistie”. Ik denk dat Luther nu wel goed beseft wat hij heeft aangericht. Die man moet nogal berouw voelen dat hij niet verder heeft blijven onderscheiden, wetend dat Luther maar al te goed wist “voor zijn dwalingen” wat de sacramenten doen in een ziel van een mens die oprecht berouw voelt voor zijn zonde. Er had nooit en scheiding mogen komen, Luther had gewoon een donkere nacht en hij is overboord gegaan. Hij heeft in zijn dorheid toe gegeven aan de engel van het kwaad. Spijtig.

  A. G. Stinus

  (12 oktober 2017 - 17:32)

  – Als het van stille Mgr. De Kesel zou afhangen, kan een heropleving van de lokale Kerk nog eeuwen duren.

  – Ik heb heimwee naar Mgr. Léonard. Hij kwam tenminste vierkant uit voor zijn geloof en het onverbloemde authentieke kerkelijke standpunt. Op termijn werkt zoiets, zeker wat betreft roepingen.

  Hendrik

  (12 oktober 2017 - 17:34)

  @Lotje,
  weet je zeker dat bijv. de mensen die hier aan het woord komen van licht naar duister gingen?
  https://www.debanier.nl/christelijk-leven/van-de-wierook-naar-het-woord/

   lotje

   (13 oktober 2017 - 09:44)

   Maar, Hendrik toch, dat heb ik helemaal niet gezegd.
   Ik heb alleen gezegd dat Luther een fout in zijn onderscheiding heeft gemaakt.

   Luther leefde ook in een tijd (zoals wij) van kerk herval en waarschijnlijk waren daar ook bisschoppen en priesters die serieuze onderscheidingsfouten maakte en zaken tijdens de sacramenten deden en in de kerk die niet van God waren , maar van zichzelf. Zoals geld vragen voor allerlei zaken om de mens bij God vrij te spreken. Dat is geen kerk meer, maar een kerk die uit is op rijkdom. Daar heeft Luther voor gestreden en gelijk heeft hij.

   En volgens mij heeft Luther hetzelfde ervaren als ik bij “De Heilige Eucharistie”. Als je in een Heilige Eucharistie aanwezig bent en de priester gelooft niet dat Christus daar aanwezig is door Zijn lichaam en bloed, dan kan De Heilige Geest niet door deze preister neerdalen en blijft brood en wijn – gewoon brood en wijn.
   Vermoedelijk heeft Luther hier een onderscheidingsfout gemaakt, want tijdens de Heilige Eucharistie gebeurt er heel veel als de priester bereid is om dit sacrament te ervaren als een offer van Christus aan ons, en niet alleen als een broodmaaltijd en een gezellig onderonsje.

   Want, als je je zonde hebt opgebiecht en je bent van goede wil om je leven te veranderen, dan is de genadestroom des te sterker. De Heilige Eucharistie is ons trouwens door Jezus “voor en na” zijn kruisdood gegeven om ons iedere dag weer opnieuw te voorzien van Goddelijke voeding en om ons telkens opnieuw een kans te geven “na het opbiechten van zonde” onze ziel te reinigen met zijn lichaam en bloed – m.a.w. tot vergeving van onze zonde.
   Maar, Hendrik, Ik kan het allemaal niet zo goed noteren, want ik ben niet theologisch onderricht. Ik spreek alleen maar van mijn eigen ervaringen. Ik kan daarom alleen maar zeggen dat Luther een fout heeft gemaakt in zijn onderscheiding. Als je de kerkvaders leest hoe intens dat die spreken over de sacramenten van de kerk en over het rozenkransgebed en Moeder Maria. Dan moet je toch al weten dat Luther hier een vergissing heeft begaan.

   De Heiligen van de Rooms-Katholieken kerk zijn altijd kleiner en nederiger geworden in tijden van crisis, zodat God groter kon worden in hun en omdat ze dan ook beter konden onderscheiden en voor nieuw leven en groei konden zorgen binnen de kerk. Luther is beginnen te strijden op een verkeerde manier tijdens de kerkcrisis, en heeft met zijn strijd verdeeldheid gezaaid in plaats van de dorren wijngaard te veranderen in vruchtbare wijngaard binnen de kerk. En dat zien we nu ook in onze kerk gebeuren. Mensen die door hun opstandigheid binnen de katholieken kerk Godswoord willen veranderen. Terwijl de liefde, vrede en hoop in de waarheid van God zit en niet in die van de mens of van de wereld.

   De Rooms-katholieken kerk is in alle tijden van de geschiedenis bezaaid geweest met dwaalleraars en het is aan ons “als katholiek” om daar niet in mee te gaan en toch altijd voor de waarheid van God te blijven kiezen, omdat de waarheid zielen redt en bevrijd van hun ondergang. En dat is onze taak hier op aarde – mensen de juiste weg te wijzen dat hun hart en ziel met het Goddelijke licht verlicht – zodat ze meer en meer met het vuur van Godsliefde vervuld worden, zodat hun menselijke egoïstische liefde omgevormd kan worden, naar de liefde die van God komt, zodat ze beter en beter gekwetste en verloren zielen in liefde en barmhartigheid kunnen bij staan.

  Hendrik

  (13 oktober 2017 - 10:25)

  @Lotje
  Dank voor de mooie en uitgebreide reactie. Gelukkig hangt de geldigheid en de werkzaamheid van het allerheiligst sacrament niet af van de bedienaar (priester). Bij doopsel ook niet. Wees daar maar gerust over hoor.

  Over Luther wordt heel wat gezegd, verteld en medegedeeld. Maar alleen via zijn geschriften kan men hem leren kennen. Ook heeft er in Maarten en zijn boeken een ontwikkeling afgespeeld. Maar dat te bestuderen kost heel veel tijd.

  Ik ben het met jou (en Paulus) eens dat als we de liefde niet hebben we eigenlijk niets hebben of zijn.

  1 Kor 13
  1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

  2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

  3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.

  lotje

  (13 oktober 2017 - 11:39)

  De geldigheid van dit “Heilig Sacrament” hangt toch wel af van de priester.
  Ons heil hangt trouwens ook af van onze goede wil tot bekering.
  Als we ons niet willen bekeren en niet openstaan voor de genade tot
  verandering of omvorming gebeurt er ook niets in “De Heilige Eucharistie”.

  Ik weet wat ik ervaren heb – want over deze onderscheiding heb ik lang gebeden.
  Ik was bijna een afvallige geworden door de ervaring met deze lauwe priesters.
  Maar ik ben blijven bidden en onderscheiden.
  En gelukkig maar dat godsgenade me tot een ander inzicht heeft gebracht.
  Want, ik geloofde ook bijna, wat jij nu tegen mij zegt: dat “De Heilige Eucharistie” niet afhangt van de priester en dat ze voedzaam en heilzaam blijft wat de priester ook doet of gelooft.

  Een priester kan een wolf zijn in schaapskleren die een hele kudde kan verscheuren.
  We moeten ons hoede voor zulke herders.
  Dus: onderscheiding van geesten zeer belangrijk, want het kan zelf tot de rijk gevulde sacramenten fout lopen, als de herder een wolf is in schaapskleren.

  Maar, je hoeft mijn ervaring uiteraard niet te geloven, dat is ook je volste recht.
  Ik verwacht dat ook van niemand.
  Het enigste waarom ik mijn ervaring vertel omdat ik “eenheid en vrede” onder alle christelijke volken belangrijk vind. En die eenheid kan er pas komen als de waarheid van God terug tot alle volken tot leven mag komen.

   Jan van den Berghe

   (13 oktober 2017 - 21:46)

   Wat bedoelt u eigenlijk als u schrijft “De geldigheid van dit “Heilig Sacrament” hangt toch wel af van de priester”? Als een priester in zonde leeft, wordt dan de sacramentele kracht van de communie in gedrang? Is Jezus niet langer aanwezig?

  Peter

  (13 oktober 2017 - 14:13)

  In het artikel staat: “De opleiding en vorming van de priesters is natuurlijk een zeer serieuze zaak. Waarom Jozef De Kesel daarvoor, na zijn groene bekering, plots naar Rome moest vliegen, is echter niet geheel duidelijk.”
  Er is maar één seminarist en dan nog in Brussel.
  Ja, het is op het ogenblik niet duidelijk voor velen, wat dan wel de bedoeling was van Bergoglio met De Kesel.
  Het spelletje in Rome van Bergoglio de bedrieger is heel subtiel en verdoken, en dat is zeer gevaarlijk voor het heil der zielen. Ook hier is de vraag waarom een congres over de opleiding en de vorming van priesters?
  De seminaries zijn toch eeuwen lang op de hoogte van hun taak in de vorming van toekomstige priester, of niet?
  Wel, dan schuilt hier ook weer een addertje onder het gras.
  Weer een hervorming naar de ene-wereldkerk, de anti-kerk, dat het gedachtegoed van de priesters, en seminaristen moet voorbereiden voor wat komt. De Kesel wordt van hulp-bisschop tot aartsbisschop en kardinaal in een mum van tijd in de promotie gekatapulteerd. De Kesel zal dan ook meer weten van hoe en wat de plannen zijn om de nog resterende restjes van de Kerk verder te vernietigen zodat Bergoglio zijn duivels plan uiteindelijk zal kunnen verwezenlijken. Namelijk de NWO kerk te vestigen en die klaar staat om plechtig aangekondigd te worden.
  Open de ogen en men zal binnekort dit alles en veel meer zien.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  Hendrik

  (13 oktober 2017 - 19:02)

  @ Lotje
  Ik geloof jouw ervaring “Maar, je hoeft mijn ervaring uiteraard niet te geloven, dat is ook je volste recht. Ik verwacht dat ook van niemand.” juist wel.
  Maar heb altijd geleerd:
  https://meneergodsdienst.wordpress.com/2013/10/13/tellen-de-sacramenten-wel-als-je-ze-krijgt-van-een-zondige-priester/

   lotje

   (13 oktober 2017 - 20:58)

   Beste Hendrik ik heb het niet over de ziel van de priester hoor. Dan zouden de schapen nogal gebonjourd zijn, want ook priesters zijn zondaars en sommige nog erger dan de schapen zelf. Dwalingen binnen de kerk komen er niet zomaar, dat is omdat sommige priesters niet meer willen streven naar ” Heiligheid ” en meer de zonde beminnen dan de kerk en het woord van God. Ik heb het uiteraard dan ook niet over hun zondig gedrag. Ik had het over de dwalingen binnen het sacrament van ” De Heilige Eucharistie “zoals zelf gefabriceerde teksten of helemaal niet meer geloven dat Christus gestorven is voor onze zonde, en o.a. verkondigen dat het laatste avondmaal maar een etentje of een feestje was onder de apostelen, terwijl het een groot geschenk van Christus was. Want Christus wist al op voorhand dat hij zichzelf met Zijn lichaam en bloed ging offeren aan het kruis, om ons zo te redden en ons te bevrijden van zonde. Iedere dag opnieuw krijgen we kansen om ons te laten omvormen als we van goede wil zijn. Er zijn dus priesters die hier niet meer in geloven. En in deze priesters kan “De Heilige Geest” niet neerdalen en dan krijg je een ongeldige mis. En daar is Luther in de fout gegaan met zijn onderscheiding. Want de Heilige Geest werkt wel door priesters tijdens dit sacrament. Zo is het ook beschreven in de bijbel als je het leest met de wind van “De Heilige Geest” en niet met je verstand. Ik hoop dat dit wat duidelijker was, want ik weet het anders niet meer hoe ik het juist moet verwoorden hoor. 🙂 Toch bedankt om door te vragen – want over het priesterschap liefst geen misverstanden. Dat doen al anderen binnen de kerk genoeg, daar wil ik liefst niet aan deelnemen.

    Peter

    (14 oktober 2017 - 22:19)

    Beste Lotje, U hebt gelijk hoe u het beschrijft i.v.m. de geldige voorwaarden die de priester met hebben voordat Jezus Zijn H. Offer kan vernieuwen op het Altaar.
    Neem nu, dat die voorwaarden, niet vervuld zijn, en het is moeilijk om voor de H. Mis de priester te gaan ondervragen of hij nog geloofd in de Transsubstantiatie, ja, dan heb je zonder dat je het weet een ongeldige Consecratie en bij gevolg ontvang je dan een stukje brood.
    Nu, Jezus is wel rechtvaardig, en diegenen die aanwezig en oprecht zijn, krijgen wel genaden van Hem, maar niet zoals het in een Gods welgevallige H. Mis zou zijn.
    Daarom, verwittigen wij alom allen die het willen horen om een Tridentijnse H. Misoffer te gaan bijwonen en het H. Sacrament van het Altaar na de H. Biecht te ontvangen. Velen gaan dan beginnen discuteren zoals “ja, maar de nieuwe Mis is toch ook goed, enz…” zonder dit aspect te willen aanschouwen, dat voor hun eigen zielenheil is.
    Dus alleen diegenen van goede wil kunnen dit met dank aanvaarden.
    Als men nu (zoals het binnenkort zal geschieden) er op de hoogte van is dat de woorden van de Consecratie veranderd zijn,(zoals ik reeds in andere berichten heb gemeld) dan is men verplicht daar niet aan deel te nemen en er weg te blijven, op straffe van zware zonden.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

     lotje

     (15 oktober 2017 - 14:43)

     Beste Peter,
     Dank je wel om mij deels te bevestigingen!

     Ik ben naar verschillende kerken gegaan om verder te gaan onderscheiden in “De Heilige Eucharistie” en de genadevloed was inderdaad het krachtigst bij de Tridentijnse H. Misoffer op één voorwaarden dat je van goede wil bent om je te laten omvormen. Anders “Nada”.

     En God is inderdaad ook rechtvaardig als je in de “Heilige Mis” aanwezig bent bij een priester die niet in de Transsubstantiatie geloofd – maar het is wel geen “Heilige Eucharistie” waar je vreugdevol en begenadigd van naar buiten gaat. Want “Jezus Christus” Zijn volle vertegenwoordiging in dit misoffer mocht niet aanwezig zijn door deze priester. Dit is een Heilige Eucharistie waar je moet bidden voor eerherstel en voor de ziel van de priester.

     Jezus zegt tegen zo’n priesterzielen = ga weg satan. Want, Jezus liefde tot de mensheid kan daardoor niet 100 % tot zijn recht komen, want die omvormende liefde en genade komt alleen tot zijn volle recht door een priester die in de Transsubstantiatie geloofd. De LIEFDE blijft wel stromen, maar de volle genezende en omvormende kracht van dit Heilig sacrament ontbreekt door het ongeloof van deze priesterzielen.

     En misschien maar goed ook want God heeft altijd de intentie om zijn geliefde kinderen te behoeden voor het kwade “Satan”. Hij beschermd zijn schapen voor wolven in schaapskleren. Wees maar gerust – hij zal zijn zoekende kinderen wel leiden naar anderen bronnen, naar een bron van levend water om ze zo uiteindelijk te verwijderen van een priester die de grote schat van zijn herderschap in de rijke sacramenten van de kerk nog niet begrepen heeft.

     Want wie blijft gehoorzamen en luisteren naar Godswoord zal geholpen worden, wie niet luistert of wil gehoorzamen zal uiteindelijk verloren gaan en in een kerk “die door de mens geschapen is” blijven zitten.
     Zonder God is een mens niets. “Theresia Van Avilia”

     En als je toch moet blijven bij deze priester in de kerk, dan is dat omdat je een roeping hebt tot geestelijke moederschap en de priester moet bijstaan in het gebed.
     Uit hoop dat het gebed ooit zijn priesterziel terug in vuur en vlam zal zetten.

     Zo heb ik het ervaren – maar ik ben zeker dat dit niet in de kerkelijke documenten staat.
     Dat zullen ze binnen de kerk zeker niet willen verkondigen.
     Luther heeft blijkbaar wel heel veel willen bestrijden binnen de kerk, zelf zoveel dat hij de priesters en de Goddelijke voeding “dat voor iedere mensenziel zo belangrijk is” niet meer wou of kon omarmen.
     Ik weet niet wat Luther bezield heeft, maar zijn onderscheiding van geesten is zeker niet te vergelijken met die van de Heilige Ignatius van loylola die hier groot meester van alle “Heiligen” in was en zeker ook nooit de intentie zou gehad hebben om een hervorming door te voeren in deze Heilige Sacramenten. De grote Heiligen zijn niet zomaar Heilig geworden. Dat hebben ze grotendeels te danken aan de Heilige Eucharistie.

     Verder wens ik Hendrik en Peter nog een mooie zondag en ook al de anderen.!
     Pax

      Peter

      (15 oktober 2017 - 18:56)

      Beste Lotje,
      Je hebt het goed begrepen. Wat die kerkelijke documenten betreft, is het zo.
      Daar waar de Heer, de Allerheiligste Drieëenheid, aanwezig is om al die liefdesdokumenten te openbaren, is een liefdevol hartje dat volledig is toegewijd aan Jezus. Geen woorden kunnen u openbaren wat een goddelijke omhelzing in zo’n hartje openbaart. Dit hartje zal dan ook de waarheid, die Jezus is, met volle liefde aanvaarden, de waarheid verkondigd door Zijn ware Katholieke Kerk, alleen maar om Jezus te beminnen. Dit hartje zal de waarheid zoeken en omhelzen in een totale liefde, want wat is de waarheid zonder de liefde? Ze is eenvoudig onbestaande.
      In een zuiver hartje vol met liefde tot Jezus gebeuren er waarachtig wonderen, die verdoken zijn voor deze wereld juist omdat ze Jezus niet lief hebben. De liefde kan onderscheiden wat niet liefde is en het alzo verwerpen om alleen nog de zuivere nectar over te houden.
      Maar dit alles is de essentie van het Katholiek geloof. In de H. Communie hebben wij de onuitsprekelijke mogelijkheid om Jezus – stel u voor God die IN U KOMT – te omhelzen met gans uw liefdevol hartje.
      Denkt u dat het dat niet is wat Jezus zoekt in ieder hart?
      Nog een gezegende zondag voor u en moge Jezus u zegenen almede al uw dierbaren.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

      Jan van den Berghe

      (15 oktober 2017 - 21:58)

      Lotje, wat u daar allemaal schrijft, staat volledig haaks op de sacramentele leer van de katholieke Kerk. In Trente heeft de Kerk uitdrukkelijk verklaard dat de staat van de geestelijke bedienaar geen rol speelt in de genadestroom die de sacramenten geven. In canon 12 onderstrepen de concilievaders zelfs dat zelfs een priester in doodzonde daar niet aan verandert. Als u beweer dat Jezus “niet met Zijn volle aanwezigheid” daar is of dat “de genadevloed” van mis tot mis verschilt, dan gaat u regelrecht in tegen de concilievaders van Trente.

    Peter

    (16 oktober 2017 - 00:26)

    Canon 12 over de Sacramenten
    “Als iemand zegt: dat een bedienaar in staat van doodzonde, zelfs als hij alles wat voor het voltrekken en toediening van het sacrament wezenlijk noodzakelijk is, onderhoudt, het sacrament niet voltrekt of uitdeelt, hij zij verdoemd.”
    Het is niet de zondigheid, die het voltrekken van een sacrament ongeldig maakt, maar wel het ongeloof en de wil.
    Zo liet Lotje het ook weten hierboven, als ik me niet vergis.
    Zo ook bij het ontvangen van een Sacrament moet de bedienaar EN de ontvanger erin geloven en de wil hebben het Sacrament te geven en te ontvangen, anders is er geen Sacrament.
    Eveneens, als iemand de H. Communie ontvangt moet deze in staat van genade zijn EN geloven dat hij waarachtig het Allerheiligste Lichaam EN Bloed van Jezus ontvangt, of er is geen Sacrament.
    De Bedienaar als de ontvanger van een Sacrament moet doen wat de Kerk doet en voorschrijft.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

     lotje

     (16 oktober 2017 - 10:43)

     Dank voor je aanvulling Peter.
     Dat is inderdaad wat ik wil zeggen.
     Want, zoals ik al geschreven heb ik ben helemaal niet thuis in kerkelijke documenten.
     Misschien moet ik me daar eens in gaan verdiepen en hier maar gewoon zwijgen.

      Peter

      (16 oktober 2017 - 14:10)

      Lotje, je moet hier helemaal niet zwijgen. Kijk dit heb je dan ook weer op zak, niet? Anders moet je weel boeken raadplegen. Leer gewoon om uw hart te gebruiken, het mooiste boek waar Jezus Zijn O zo mooi Aanschijn toont. Is dat niet beter? Boeken en geschriften zijn daar om als referentie te kunnen gebruiken. De ganse leer van Jezus aan de Katholieke Kerk is LIEFDE.
      Sint Paulus zegt toch: ” Al heb je een geloof dat bergen kan verzetten, als je de liefde niet hebt, hebt je niets.”
      Wie kan nu zeggen dat hij/zij gelooft in Jezus zonder Hem oprecht te beminnen?
      Lotje geef Hem alles wat jij bent en hebt.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     Jan van den Berghe

     (16 oktober 2017 - 19:14)

     Peter, sacramenten zijn werkzame genadetekenen. Als een ongelovige ter communie gaat, dan ontvangt hij daadwerkelijk de Heer. Wel zal dit op een onwaardige wijze gebeuren. Net zo vergeeft een priester in het sacrament van de biecht de berouwvolle zondaar, ook al gelooft de priester er niets van. Als de priester de door de Kerk ingestelde sacramentele woorden en gebaren uitvoert, is het sacrament een feit. Ex opere operato, weet u wel. Dat was trouwens heel de strijd met de donatisten.

      Peter

      (16 oktober 2017 - 22:32)

      Iemand die niet in een Sacrament geloofd, weigert automatisch het Sacrament en bijgevolg is er geen sacrament voor hem.

      Jan van den Berghe

      (17 oktober 2017 - 08:56)

      @Peter: meent u dus dat Jezus niet langer aanwezig is onder de vorm van brood als een ongelovige de communie ontvangt? Of anders gezegd: hoe reëel is de werking van de consecratie dan nog wel?

      lotje

      (17 oktober 2017 - 10:42)

      Jan: De consecratie heeft altijd betekenis want in de kerk zitten zeker mensen die van goede wil zijn en streven naar ‘ Heiliging”! En God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en bijstand van Moeder Maria is altijd aanwezig als je hart daar voor open staat, daar hoef je niet voor naar de kerk te gaan. Zonder deze Goddelijke bijstand kun je trouwens niet veel goeds doen in deze wereld. Want zonder God gaat goedheid en liefde altijd uit van eigenbelang of egoïsme in plaats dat het uit 100 % bedoeld is om naaste te helpen.

      Je gaat m.a.w. naar de kerk omdat je bereid bent om je te laten omvormen door de sacramenten en om je te laten onderrichten over Godswoord en te luisteren wat God je in de stilte wil vertellen. Om verder te groeien zodat een christen uiteindelijk kan zeggen ” Ik leef niet meer maar christus leeft in mij”. Wat zoek je anders in Godshuis als je daar niet in wil geloven? Wat zoekt een ongelovigen in de kerk? Volgens mij koffie en gebak een zeker geen liefdevolle ontmoeting met christus aan het kruis. Want, dan weet je dat je met zware zonde of als ongelovigen of anders geloven niet naar voor moet gaan om te communie te gaan halen. Voor de protestanten is er niet zomaar een zegening van een kruis op het voorhoofd gekomen dat gegeven wordt door een priester omdat ze niet in die consecratie willen geloven.

      Iemand die tot die liefdevolle ontmoeting wil komen weet dat hij/zij zo vlekkeloos mogelijk voor Hem wil verschijnen. De biechtstoel staat er niet zomaar in de kerk. Dat is geen decoratie. Dat is om mensen te mogelijkheid te geven om vergeving te vragen voor ze te communie gaan en zeker als ze een zware zonde hebben begaan. Als je dat niet wil geloven dan blijf je mooi zitten op je kerkstoeltje want anders ben je een hypocriet.

      Verder wens ik je veel plezier met je lezen van je kerkelijke documenten. Ik zal wel gewoon naar de kerk blijven gaan, luisteren in de stilte en gebed en in alle kleinheid en nederigheid Christus gaan ontvangen tijdens “de Heilige Eucharistie” omdat ik weet dat dit Goddelijke voeding is om te volharden in de wereld en kerk waar ellende en dood meer applaus krijgt dan Jezus Christus zijn groot liefdesoffer aan het kruis.

      Peter

      (17 oktober 2017 - 14:54)

      Het geloof en de sacramenten zijn één.
      Een sacrament (sacra = heilig) is een heiligmakende genade van God. Een middel tot heiliging. Met andere woorden, Goddelijke middelen om heilig te worden. Heilig is perfect beminnen. Vermits dat we niet perfect kunnen beminnen op aarde, begaan we zonden = handelingen die geen liefde zijn.
      Om deze opgang naar het perfect beminnen van een ziel te bewerken en te bevorderen, heeft de Heer Jezus Christus Zijn Sacramenten ingesteld en aan ZIjn ware Katholieke Kerk geschonken. Zoals we weten zijn het er zeven. De heiligmakende genaden van God voor Zijn schepselen.
      Vandaar de belofte van Jezus: “Ik zal u niet verweest achterlaten.” en “Ik zal u de helper sturen (H. Geest).”
      Als we zien dat Adam en Eva uit het Paradijs werden verjaagd omwille dat ze ongehoorzaam aan God geweest waren, wat gebeurt er dan?
      (Gen. 2,9) “heerlijk om te zien en uitstekend om ervan te eten, en de Boom van het Leven midden in de tuin, en de Boom der kennis van goed en kwaad”.
      (Genesis 3, 22) Zie door de kennis van goed en kwaad is de mens geworden als één van Ons. Als hij nu zijn hand maar niet uitstrekt, om te plukken en te eten van de Levensboom, zodat hij nog eeuwig blijft leven! ”
      God verhinderde dat, omdat ze hadden gezondigd.
      De vruchten van de Levensboom zijn teruggeschonken aan de mensen om opnieuw het eeuwig leven te verwerven door het lijden en Kruisdood van Onze Heer Jezus Christus, de nieuwe Levenboom – de vruchten hiervan zijn de 7 Sacramenten.
      Het lichaam dat onderhevig blijft aan de erfzonde moet zich aldus scheiden van de ziel, zodat deze laatste naar het eeuwige leven kan gaan, om later op de jongste dag opnieuw te worden verenigd.
      Nu, zoals Adam en Eva niet konden plukken en eten van de vruchten van de Levensboom om eeuwig te leven, kunnen wij dat ook niet, tenzij wij eerst plukken in geloof en uit vrije wil, van de eerste vruchten van de Nieuwe Levensboom -> de verdiensten van Onze Heer, namelijk de Sacramenten van het doopsel en de biecht, die onze ziel in de staat van Adam en Eva brengen van voor de zondeval.
      Dan pas kan geplukt (aanvaarden) en gegeten worden van de grootste vrucht – Het Heilig Sacrament van het Altaar en komt God – Jezus in ons.
      Wanneer nu door ongehoorzaamheid (ongeloof en onwil) deze laatste toch wordt ontvangen is het erger dan voor Adam en Eva toen ze het Paradijs moesten verlaten, daar zij niet in staat zijn deze ontmoeting te verwezenlijken.
      Zoals God Adam en Eva heeft verjaagd omwille van de zonde, zo verlaat ook Jezus de H. Hostie voordat deze op de tong (of hand = nogmaals zonde) van de ongelovige komt.
      Voor de overige Sacramenten is dat evenzo. Geen geloof (= zware zonde) en zuivere wil = is geen Sacrament.
      Jezus kan niet komen in een hart dat Hem weigert en daardoor ook nog zondigt.
      Zoals Jezus het vlees heeft aangenomen uit een Onbevlekte Maagd – omdat de erfzonde vijandschap tegen God betekend – en alleen op die wijze een onbevlekt lichaam kon aannemen, om de Verlossing te verwezenlijken, zo ook moet de ziel in een staat van genade zijn om Zijn Allerheiligste Lichaam, Bloed Ziel en Godheid te kunnen ontvangen.
      Behalve de Sacramenten van doop en biecht, moet deze die de overige wil ontvangen in staat van genade EN in volle geloof en wil zijn.
      Luaus tibi Christi +
      Ave Maria +

      Jan van den Berghe

      (17 oktober 2017 - 16:41)

      Peter, een heel eenvoudige vraag voor: waar in de catechimus van Trente, de Katechismus van de Katholieke Kerk of in een andere (uitgebreide) catechismus (bijvoorbeeld de Baltimore Catechism) is te lezen dat “Jezus de H. Hostie verlaat voordat deze op de tong (of hand = nogmaals zonde) van de ongelovige komt”.

      Indien het nergens staat, is dit een louter persoonlijke opvatting van u die niets maar ook niets maken heeft met de sacramentenleer van de katholieke Kerk.

      Jan van den Berghe

      (17 oktober 2017 - 16:53)

      Lotje, om welke reden wilt u per se een tegenstelling zien tussen sacramentele heiliging door de liturgie en intellectuele verdieping van het geloof? Of meent u dat de heilige Thomas van Aquino zich op het verkeerde pad bevond?

      lotje

      (17 oktober 2017 - 17:39)

      Jan, ik weet niet wat heilige Thomas van Aquino heeft verkondigd.
      Ik ben gewoon maar lotje die met God onderweg is.
      Pax

      Peter

      (17 oktober 2017 - 19:04)

      Jan Van den Berghe, ik heb u uitgelegd hierboven hoe en wat. Als u er niets van verstaat, is dat niet mijn schuld. Ik zal u ondanks uw slechte wil, toch nog eens proberen te helpen.
      De Onbevlekte Ontvangenis Van Maria heb ik aangehaald, nietwaar? Jezus daalt neer in de Onbevlektheid!!!!!
      U begrijpt het niet OF u verwerpt het.

      Jan van den Berghe

      (17 oktober 2017 - 22:29)

      Peter, ik heb heel goed begrepen wat u schrijft. Juist daarom concludeer ik dat uw gedachten over Gods aanwezigheid in de sacramenten niet overeenkomen met de leer van de Kerk.

      In de eucharistie is “de gehele Jezus Christus waarachtig, werkelijk en wezenlijk aanwezig” (ik citeer het Concilie van Trente). Door de consecratie zijn brood en wijn daadwerkelijk veranderd in Jezus’ Lichaam en Bloed. De instellingswoorden “transformeren” de offergaven van brood en wijn (ik citeer de Katechismus van de Katholieke Kerk). Als zondaar of ongelovige de heilige Gaven ontvangt, dan ontvangt die persoon daadwerkelijk Jezus. In de KKK staat hier uitdrukkelijk vermeld dat Jezus’ sacramentele aanwezigheid “begint bij de consecratie en duurt zolang de eucharistische gaven blijven bestaan” (nr. 1377).

      Nooit heeft de Kerk geleerd dat Jezus uit de heilige Gaven “verdwijnt” als een zondaar of een ongelovige die tot zich neemt. Uw gedachten gaan ook volledig in tegen het woord van de Apostel, als hij schrijft dat wie Jezus onwaardig ontvangt, “zijn eigen vonnis eet en drinkt”. Bijgevolg zult u uw opvattingen ook nergens in een of ander geschrift van de kerkvaders vinden, noch in de kerkelijke documenten, noch in die van de grote theologische vaders en leraren.

      Als u katholiek wil zijn, neem er dan afstand zijn!

      lotje

      (18 oktober 2017 - 13:19)

      Jan: Hoe kan Jezus gave nu neerdalen in een zware zondaar? Ook al gebeurt dat zoals jij het zegt, maar dan zal er niets kunnen gebeuren. Want, die gave van Jezus wordt niet aanvaard door de persoon van ontvangst. Deze personen verwerpen Jezus gave en kruisigingen Jezus opnieuw ter plekke. Dat is al een zware zonde op zich en ze kwamen al naar voor als een zware zondaar, want ze waren ongelovig of aanvaarden de geboden niet. De priester die dit stimuleert zet de ongelovigen en de schapen aan om om te blijven zondigen en zeker al niet om aan gewetensonderzoek te doen, waardoor ze telkens weer opnieuw Jezus veroordelen aan het kruis. Wouw wat een liefde vanuit de kerk naar Christus en naar de schapen binnen de kerk. Ik vermoed dan ook dat jouw kerkelijk document niet volledig zal zijn, want bij een goede priester die trouw is aan de katholieken leer mogen deze mensen niet te communie komen, die mogen alleen naar voor komen voor een kruisje. Zodat ze tot inzicht kunnen komen om snel op de ware weg te komen. Nu blijven de zware zondaars na jaren nog steeds met die zware zonde rondlopen en je ziet die mensen dieper en dieper wegzakken in de kerk. Wat barmhartig van de priesters en de kerkbedienaars.
      Want, de ongelovigen en de zware zondaars geloven niet dat je na bekeringen, biecht en berouw” en dagelijkse goddelijke voeding een nieuw mens kan worden of een nieuw leven kan krijgen!

      De zaligsprekingen zeggen:
      Zalig de reine van hart – want ze zullen God zien.
      Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen,
      Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,
      Zalig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde beërven,
      Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
      Zalig de barmhartige, want hun zal barmhartigheid geschieden,
      Zalig de reine van hart, want zij zullen god zien.
      Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden,
      Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen
      Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil.
      Mattheüs 5 vers 1-12

      Er staat nergens bij de Zaligsprekingen en in de bijbel.
      Zalig de hoogmoedige, Zalige de onkuise, Zalig de leugenaars, Zalig de gewelddadige, Zalig de ongelovigen, Zalig de verslaafde van seks en drugs en alcohol, zalig de moordenaar of de aborteur ?.. Ik lees nergens dat God deze mensen zal kunnen vertroosten of verzadigen met zachtmoedigheid, liefde, vrede, hoop en rust of dat ze God ooit zullen zien door te volharden in zware zonde of ongeloof. Dat lees ik nergens in de bijbel.

      Peter

      (18 oktober 2017 - 15:07)

      Jan Van den Berghe.
      “Uw gedachten gaan ook volledig in tegen het woord van de Apostel, als hij schrijft dat wie Jezus onwaardig ontvangt, “zijn eigen vonnis eet en drinkt”.”
      Ik heb niets vermeld dat Jezus niet in de H. Hostie niet aanwezig zou zijn als een ONGELOVIGE (protestant, moslim, jood, enz…) deze tot zich zou nemen. Voor de rest hebt u weer heel veel kritiek op iets wat boven uw petje gaat.
      Een zondaar “eet en drinkt zijn eigen vonnis”, is inderdaad de leer van de kerk. Wat er gebeurt wanneer die zondaar – ongelovige – de H. Hostie tot zich neemt, daar weet u niets van EN daar kan de leer van de K. Kerk niet over berichten.
      Ik kan het u bewijzen, maar dat ga ik niet doen, daar u ook niet op mijn zovele malen herhaalde vragen, antwoordt.
      U vertikt te antwoorden op de vraag of u het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria aanvaard of niet, en u komt hier op dit forum, oordelen wie Katholiek is of niet. Maar wie bent u eigenlijk??????????????????????
      Echt triest!

      Jan van den Berghe

      (18 oktober 2017 - 16:55)

      Peter, dit waren uw eigen woorden: “Jezus de H. Hostie verlaat voordat deze op de tong (of hand = nogmaals zonde) van de ongelovige komt”.

      Nu komt u af met: “Ik heb niets vermeld dat Jezus niet in de H. Hostie niet aanwezig zou zijn als een ONGELOVIGE (protestant, moslim, jood, enz…) deze tot zich zou nemen.”

      De tegenstelling is duidelijk. Hiermee toont u ook dat u schijnbaar niet terugschrikt voor een leugen!

      Jan van den Berghe

      (18 oktober 2017 - 17:06)

      “Hoe kan Jezus gave nu neerdalen in een zware zondaar? Ook al gebeurt dat zoals jij het zegt, maar dan zal er niets kunnen gebeuren.”

      Neen, Lotje, “ik” zag dat niet. De Kerk leert dat. En dat werd geformuleerd o.m. door de bisschoppen op het Concilie van Trente. Moet ik nu besluiten dat u uw eigen inzichten hoger acht dan die van de Kerk?

      lotje

      (18 oktober 2017 - 18:35)

      Nee boekenworm jan, volgens mij acht jij je beter dan alle anderen die hier op dit forum zitten.
      Ik weet ook niet wie jij bent, maar een aangenaam mens om nog verder in discussie te gaan zeker niet.
      Misschien ben je wel Etienne Vermeersch die is juist hetzelfde als jij.
      Agressief en niet mee te communiceren.
      Deze man gooit ook graag met documenten en geschriften naar de mensen hun oren en eigenlijk is hij een afvallige.
      En als je dat niet bent en je zou een priester zijn, dan kom ik zeker nooit naar je parochie.
      Want, dan ben je een wolf in schaapskleren die hier op een forum komt schrijven om zijn schapen met ten volle bewustzijn te verscheuren en in verwarring te brengen.
      Je hebt in iedergeval geen goede bedoeling met je berichten, want die stralen helemaal niet het gelaat van Christus uit, maar meer het gelaat van Satan.

      Daarom bid ik:
      Heilige Aartsengel Michaël verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten die tot verderf van de zielen in de ziel van de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
      Amen.

      Jan van den Berghe

      (18 oktober 2017 - 19:08)

      Op een forum dat een stem wil geven aan het traditioneel katholicisme verwacht ik de leer van de Kerk. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik in de commentaren allerlei bijzonder merkwaardige denkbeelden zag verschijnen. Opvattingen waar de Kerk zich al eeuwen geleden van gedistantieerd heeft of die met klem en openlijk veroordeeld heeft. Ook opvattingen die dicht aanleunen bij het esoterisch christendom of die helemaal niet voorkomen in de kerkelijke traditie.

      Wijs ik op deze pijnpunten, dan moet ik vaststellen dat er steeds weer uit hetzelfde vaatje getapt: op de pianist schieten. U doet het nu ook. U doet zelfs niet eens de moeite om na te gaan of het kerkelijk onderricht inderdaad zegt wat het zegt.

      Kijk, als u er opvattingen op nahoudt over de sacramenten die de Kerk niet leert, hebt dan de nederigheid om dat eens af te toetsen. Door ofwel de bronnen zelf te lezen, ofwel een priester op te zoeken. U houdt echter vast aan uw waanbeelden en probeert als onhandige uitweg dan maar iemand anders in zijn persoonlijkheid zwart te maken.

      Peter

      (18 oktober 2017 - 23:40)

      Jan Van den Berghe, u schreef:
      17 oktober 2017op16:41 “Peter, dit waren uw eigen woorden: “Jezus de H. Hostie verlaat voordat deze op de tong (of hand = nogmaals zonde) van de ongelovige komt”.
      Nu komt u af met: “Ik heb niets vermeld dat Jezus niet in de H. Hostie niet aanwezig zou zijn als een ONGELOVIGE (protestant, moslim, jood, enz…) deze tot zich zou nemen.”
      “Verlaat” Jan, wil zeggen dat Hij er is, hoe anders kan Hij de H. Hostie kunnen verlaten? Hoe kun je dat niet begrijpen, dat versta ik niet? Ziet u, zo is de tweede zin juist, of niet? Bril nodig?
      En trouwens, bedankt dat u mij als leugenaar betitelt, maar dat vergeef ik u met alle plezier, beste Jan.

      Jan van den Berghe

      (19 oktober 2017 - 00:11)

      Het Concilie van Trente leert heel duidelijk dat Jezus daadwerkelijk aanwezig is onder de gedaanten van brood en wijn en dat deze aanwezigheid onverminderd duurt tot het verdwijnen van de Gaven. Nooit heeft de Kerk geleerd wat u hier komt te stellen, nl. dat “Jezus de heilige hostie verlaat”. Uw stelling botst trouwens met het leerstuk van de transsubstantiatie, nl. dat er niet langer brood en wijn is, maar daadwerkelijk Lichaam en Bloed van onze Heer. Volgens u zou er dus een “detranssubstantiatie” mogelijk zijn. Welnu, dat is niet het katholieke geloof.

  Hendrik

  (14 oktober 2017 - 07:53)

  @Lotje
  dank je wel en een heel goede zondag alvast. m.v.g. Hendrik

  lotje

  (18 oktober 2017 - 19:41)

  Het is niet je berichten die mijn storen, het is je toon hoe jij iemand aanspreekt.
  Dat is gemeen en zeer onrechtvaardig.
  En nu stopt het.
  En waarschijnlijk zul je nog wel een antwoord klaar hebben!
  Doe maar, ga je gang.
  Beledig en kruisig mensen met goede bedoelingen maar verder aan het kruis.

   Jan van den Berghe

   (18 oktober 2017 - 20:16)

   In de brieven aan Timoteüs en Titus lees ik hoe Gods geliefde apostel ons op het hart drukt om bij dwalingen en ontsporingen te berispen en te weerleggen. Als u bij herhaling denkbeelden hier plaatst die niet katholiek zijn, dan kan ik niet anders dan dit aankaarten. Merkwaardig dat u dan niet wil stilstaan bij de inhoud, maar het eens te meer wil houden bij een persoonsgerichte uithaal. Houdt de hoogmoed u gevangen?

    Peter

    (19 oktober 2017 - 13:01)

    “dwalingen en ontsporingen te berispen en te weerleggen”
    Dat is juist Jan, wat ik doe. U gaat naar Lutherse missen, u erkent,het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis niet, waardoor u uzelf buiten de Kerk plaatst. Dwalingen? Gelooft u nog in de Allerheiligste Dieëenheid? Of zegt u gelijk Bergoglio, waarop u niet reageerde, dat “een Katholieke God niet bestaat”? Dwalingen?
    Oecumenische opvattingen staan bij u hoog aangeschreven. Modernisme is voor u het van het in uw kerk die NIET de mijne is. Dwalingen???
    En trouwens, denkt u nu dat ik stond te wachten totdat de heer Jan Van den Berghe mij ging uitleggen wat het Allerheiligste Goddelijk Sacrament inhoudt?
    U bent GEEN Katholiek maar een modernist. Punt, en daar moeten wij niet van weten, ik in ieder geval niet.
    Jan verander van koers man.

     Jan van den Berghe

     (19 oktober 2017 - 16:02)

     Peter, u lijkt eventjes buiten uzelf. Enige rust en onthouding kunnen misschien soelaas bieden. Eens de rust bij u is teruggekeerd, had ik graag gezien dat u eens aangeeft waar u meent gelezen te hebben dat ik niet katholiek ben, het katholiek geloof deels of volledig in vraag stel. Wie beschuldigt, moet met bewijzen afkomen.

     Jan van den Berghe

     (19 oktober 2017 - 16:11)

     Peter, schijnbaar gaat u ervan uit het beter te weten dan de concilievaders van Trente. In tegenstelling tot wat u denkt, breng ik hier de leer van de Kerk. In de woorden van de Kerk. Ik citeerde uit de canons van het Concilie van Trente en uit de KKK. Ik vraag me dan ook af wat u beweegt nu u met een uitermate verbetenheid dat kerkelijk onderricht niet wil aanvaarden en het probeert af te doen als een opinie van een enkeling. Trente benadrukt heel duidelijk dat Jezus’ aanwezigheid onder de heilige Gedaanten slechts beëindigd wordt door het verdwijnen van de gedaanten. In geen enkel document leert de Kerk ons dat Jezus de Hostie “verlaat” bij de communie door een ongelovige of zondaar. Nergens. Enkel u beweert dat.

   Peter

   (19 oktober 2017 - 14:57)

   Lotje, dit is speciaal voor u en hoop dat u het in uw hart bewaard:

   Uittreksel uit « De Mystieke Stad Gods. » (Het leven van de Allerheiligste Maagd Maria): Maria van Agreda.
   Imprimatur
   Santa Fe, New Mexico, 9 februari 1949.
   Ik geef vandaag gaarne mijn “Imprimatur” aan de nieuwe uitgave van het werk “De Stad Gods” door zuster Maria van Jezus, welke herdrukt zal worden van de oorspronkelijke Spaanse editie en welke alreeds het Imprimatur draagt van zijne excellentie H.J. Alerding, bisschop van Fort Wayne.
   † Edwin V. Byrne, D.D, aartsbisschop van Santa Fe.

   1199. Er gebeurde een ander erg geheim wonder tijdens de communie van de Apostelen : dit was wanneer de verraderlijke Judas, zag dat de Goddelijke Meester hen voorschreef om te communiceren, besloot de ontrouwe om het niet te doen, maar om het heimelijk te bewaren, indien hij daartoe in staat zou zijn, het Heilig Lichaam, om het naar de prince van de farizeeërs te brengen en hen te zeggen welk personage zijn Meester was, want Hij verklaarde dat dit brood Zijn eigen Lichaam was, zodat ze deze verklaring zouden veroordelen als een grote misdaad; dat als hij niet in zijn opzet zou lukken, hij zich voorstelde om een andere aanslag tegen dit Aanbiddelijk Sacrament zou plegen.
   De Koningin van het Universum, die door een zeer helder visioen, observeerde alles wat er gebeurde, de innerlijke en uiterlijke ingesteldheid waarmee de Apostelen de Heilige Communie ontvingen, en de effecten dat dit Goddelijk Sacrament op hen teweegbrachten, zag ook de monsterlijke intenties van de koppige Judas.
   Zij ontbrandde zich met ijver voor de Glorie van Haar Heer, als Moeder, als Bruid en als Dochter; en, wetende dat ter dezer gelegenheid het haar wil was in de hoedanigheid van Moeder en Koningin, die ze gebruikte, beval Zij haar Engelen om opeenvolgend het geconsacreerde Brood en de geconsacreerde Wijn te verwijderen, en ze terug te brengen bij de andere eucharistische speciën; daar het Haar, in deze ontmoeting toekwam, om de eer van Haar Zeer Heilige Zoon te verdedigen en om een nieuwe belediging die Judas wou, te voorkomen.
   De Engelen gehoorzaamden; zo, wanneer de stoutste van de mensen communiceerde,
   ontnamen zij uit de mond de Sacrementele speciën de éne na de andere, en, na ze te hebben gezuiverd vanwege het contact met dit heiligschendend gehemelte, zetten zij ze in het geheim terug bij de andere speciën zodat de Heer Zijn eer kon behouden boven deze van Zijn vijand en van Zijn koppige Apostel!
   En zoals Judas niet de laatste was om te communiceren, en de heilige Engelen de bevelen van hun Koningin gretig uitvoerden, diegenen die nadien volgens hun rang in anciënniteit communiceerden, onvingen de speciën.
   Onze Verlosser dankte de Eeuwige Vader, en eindigde daarmee de wettelijke en sacrementele mysteries van het Laatste Avondmaal om deze van Zijn Passie aan te vangen, waarvan ik in de volgende hoofdstukken zal spreken. De Koningin van de Hemel aanschouwde voordurend met bewondering deze mysteries en dankte de Allerhoogste met lof- en dankliederen.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

    Jan van den Berghe

    (19 oktober 2017 - 16:27)

    De Kerk heeft het werk van Agreda nooit als bovennatuurlijk van oorsprong erkend. Een “openbaring” die afwijkt van de leer van de Kerk kan trouwens niet van goddelijke oorsprong zijn. Dan zou God zich tegenspreken en Zijn belofte niet gestand houden tot bijstand aan de Kerk tot het einde der tijden.

     Peter

     (19 oktober 2017 - 22:34)

     Arme Jan van den Berghe, die meent dat Maria van Agreda een leugenaarster is.

     Peter

     (19 oktober 2017 - 23:30)

     Concilie van Trente:
     Canon 16
     DS 826 / DH 1566
     Als iemand zegt:
     met absolute en onfeilbare zekerheid dat hij zeker is van die grote gave van de vastberadenheid, tot het einde toe , zonder dat hij door een speciale openbaring onderricht heeft gehad,
     hij zij verdoemd.

    lotje

    (19 oktober 2017 - 17:32)

    Dank je wel Peter!
    Zeer Mooi.
    Pax

     Peter

     (19 oktober 2017 - 22:12)

     Tot meerdere eer en Glorie van God door onze Lieve Moeder Maria.
     God zegene u, beste Lotje.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *