De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio filialis (Roberto de Mattei)

Foto: Rorate Caeli

De “kinderlijke correctie1.  gericht tot paus Franciscus door meer dan 60 priesters en academici van de Kerk, heeft over heel de wereld een buitengewone impact gehad. Er waren genoeg mensen die het initiatief probeerde te minimaliseren en verklaarden dat het aantal ondertekenaars “beperkt en marginaal” was. Maar toch als het initiatief van geen betekenis is, hoe verklaar je dan de ruime weerslag die het heeft gehad in de media op alle vijf de continenten, inclusief landen als Rusland en China? Steve Skojec meldt op Onepeterfive dat onderzoek op Good News meer dan 5000 nieuwsartikelen opleverde terwijl er meer dan 100.000 bezoeken waren aan de site www.correctiofilialis.org in een tijdspanne van 48 uur. Adhesie op deze site is nog steeds mogelijk, zelfs al worden slechts enkele handtekeningen zichtbaar gemaakt. Het is cruciaal te erkennen dat er maar een enkele reden voor deze wereldwijde weerklank is: de waarheid kan verzwegen of onderdrukt worden maar wanneer ze in alle helderheid wordt bekend gemaakt, heeft ze haar eigen innerlijke kracht en heeft ze het in zich zichzelf te verspreiden. De belangrijkste vijand van de waarheid is niet de dwaling maar de dubbelzinnigheid. De oorzaak van de verspreiding van dwalingen en ketterijen in de Kerk is niet te wijten aan de kracht van deze dwalingen maar aan het schuldige zwijgen van hen die openlijk de waarheid van het evangelie zouden moeten verkondigen.

 1. “Filialis” is een woord dat in het Nederlands moeilijk te vertalen is. Letterlijk is het “kinderlijk” maar dat klinkt in het Nederlands al gauw als “kinderachtig”. De bedoeling is “als kinderen tegenover hun vader”.

De waarheid, die door de “kinderlijke correctie” naar voren wordt gebracht, is dat paus Franciscus in een lange rij van woorden, daden en weglatingen “direct of indirect (bewust of niet, we weten het niet, noch willen we hem veroordelen)” tenminste “zeven foutieve en ketterse stellingen heeft ondersteund en in de Kerk heeft verbreid via zijn openbare ambt en ook door zijn private handelingen.” De ondertekenaars dringen er eerbiedig op aan dat de paus “deze stellingen publiek veroordeelt en aldus de opdracht van onze Heer Jezus Christus uitvoert, die Hij aan Petrus gegeven heeft en door hem aan al diens opvolgers tot het einde van de tijd: “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt: en gij op uw beurt, tot inkeer gekomen, versterk uw broeders”.

Er is nog geen antwoord op de correctie gekomen; slechts lompe pogingen om de ondertekenaars in discrediet te brengen en te disqualificeren, met name gericht op de meeste bekende zoals de voormalige president van de Vaticaanse Bank, Ettore Gotti Tedeschi. In werkelijkheid hebben de auteurs van de Correctio, zoals Gotti Tedeschi zelf in een interview met Marco Tosatti op 24 september, gezegd te handelen uit liefde voor de Kerk en het pausdom. Gotti Tedeschi en een andere bekende ondertekenaar, de Duitser schrijver, Martin Mosebach, ontvingen afgelopen 14 september in het Angelicum applaus van een publiek van meer dan 400 priesters en leken waaronder drie kardinalen en verschillende bisschoppen bij gelegenheid van een congres ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Motu Proprio Summorum Pontificum.

Twee andere ondertekenaars, de professoren Claudio Pierantoni en Anna Sila, gaven uiting aan dezelfde ideeën als in de Correctie op de bijeenkomst rond het thema “Let’s clarify”, georganiseerd op 23 april van dit jaar door de Nuova Bussola Quotidiana, gesteund door andere prelaten onder wie wijlen kardinaal Carlo Caffarra. Veel andere ondertekenaars van het document bezetten belangrijke posities in kerkelijke instellingen of hebben die bezet. Weer anderen zijn gerenommeerde universiteitsprofessoren. Als de auteurs van de Correctio geïsoleerd stonden in de katholieke wereld, dan zou hun document niet de weerklank hebben gevonden die het heeft gehad.

Een “Filial appeal” aan paus Franciscus in 2015 werd getekend door rond de 900.000 mensen van over heel de wereld en “Een verklaring van trouw aan de onveranderlijke leer van de Kerk over het huwelijk” in 2015 gepresenteerd door 80 katholieke persoonlijkheden, kreeg 35.000 handtekeningen. Een jaar geleden formuleerden vier kardinalen hun Dubiaover de Exhortatie Amoris Laetitia. Ondertussen ondergraven schandalen van economische en morele aard het pontificaat van paus Franciscus. De Amerikaanse Vaticanist, John Allen, met zeker geen neiging tot tradionalisme, onthulde op Crux op 25 september hoe moeilijk zijn positie dezer dagen is geworden.

Onder de meeste belachelijke beschuldigingen die aan het adres van de ondertekenaars zijn geuit is, dat zij “Lefebvisten” zouden zijn omdat bisschop Bernard Fellay, de overste van de Broederschap St. Pius X, heeft getekend. De adhesie van Mgr. Fellay aan een document van dit soort is een historische daad die zonder een zweem van twijfel de positie van broederschap duidelijk maakt met betrekking tot dit pontificaat. Echter “Lefebvisme” is een manier van spreken die voor de progressieven dezelfde rol vervult als het woord “fascisme” bij de communisten in de jaren zeventig: breng de tegenstander in diskrediet zonder de redenen te hoeven bedicsussiëren. De aanwezigheid van Mgr. Fellay is bovendien geruststellend voor al de ondertekenaars van de Correctio. Hoe kan de paus hen hetzelfde begrip en dezelfde welwillendheid weigeren die hij de laaste twee jaar toonde richting de broederschap van de H. Pius X?

De aartsbisschop van Chieti, Bruno Forte, vroeger speciale secretaris van de Bisschoppensynode over het Gezin, verklaarde dat de Correctio staat voor “een bevooroordeeld standpunt dat niet open staat voor de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie die paus Franciscus opeen geweldige manier handen en voeten geeft (letterlijk: incarneert)” ( Avvenire, 26 september 2015). De geest van Vaticanum II, handen voeten gegeven door paus Franciscus, schrijft op zijn beurt Mgr. Lorizio in dezelfde krant van de Italiaanse bisschoppen, bestaat in het primaat van de pastoraal over de theologie; met andere woorden in het ondergeschikt maken van de natuurwet aan de levenservaring, omdat, zoals hij uitlegt “de pastoraal de theologie omvat en insluit” en niet omgekeerd. Mgr. Lorizio doceert theologie aan dezelfde faculteit van de Lateraanse Universiteit waarvan de vroegere deken Mgr. Brunero Gherradini was, die stierf op 22 september, aan de vooravond van de Correctio die hij niet meer kon tekenen vanwege zijn kritieke gezondheidstoestand.

Deze grote exponent van de Romeinse Theologische School toonde in zijn meest recente boeken aan in welke deplorabele toestand we zijn aangeland door het primaat van de pastoraal, verkondigd op Vaticanum II en gepropageerd door ultra-progressieve uitleggers ervan onder wie de genoemde Forte en de middelmatige theoloog Massimo Faggioli, samen met Alberto Melloni  die zich allemaal onderscheiden door hun flinterdunne aanvallen op de Correctio.

Mgr. Forte voegde er in Avvenire aan toe dat het document een handeling is die niet gedeeld kan worden door “hen die trouw zijn aan de opvolger van Petrus in wie zijn de herder erkennen die de Heer aan de Kerk gegeven heeft als de gids voor de universele gemeenschap. De trouw is altijd gericht op de levende God, die tot de Kerk spreekt door de paus.”

Nu zijn we gekomen tot het punt dat paus Franciscus wordt gedefinieerd als een “levende God”, waarbij vergeten wordt dat de Kerk op Christus is gefundeerd voor wie de paus de vertegenwoordiger is op aarde, niet de goddelijke eigenaar. Zoals Antonio Socci heel juist geschreven heeft, de paus is geen “tweede Jezus” (Libero, 24 september 2017) maar de 266ste opvolger van Petrus. Zijn opdracht is niet het veranderen of “verbeteren” van de woorden van onze Heer maar ze behoeden en doorgeven op de meeste getrouwe wijze. Als dat niet gebeurt, hebben katholieken de plicht hem  op een kinderlijke wijze terecht te wijzen naar het voorbeeld van St.-Paulus tegenover de prins van de apostelen, Petrus (Gal. 2, 11).

Tenslotte, er zijn er die verbaasd zijn dat de kardinalen Walter Brandmüller en Raymond Leo Burke het document niet getekend hebben. Zij vergeten daarbij, zoals Rorate Caeli benadrukt heeft, dat de Correctie van de Zestig van een zuiver theologische aard is, terwijl die van de kardinalen, als zij komt, meer gezag en en belang zal hebben, ook op canonieke niveau. De correctie van een naaste, voorzien in het evangelie en in het huidige canonieke recht, in canon 212, § 3, kan verschillende vormen aannemen. “Het principe van de broederlijke terechtwijzing binnen de Kerk – verklaarde Mgr. Athanasius Schneider in een recent interview tegenover Maike Hickson – is altijd geldig geweest, zelfs tegenover de paus en daarom is het ook geldig in onze tijd. Ongelukkigerwijs wordt iedereen die de waarheid durft te spreken – zelfs al doe hij dat met respect tegenover de herders van de Kerk – aangemerkt als een vijand van de eenheid, zoals het gebeurde bij St.-Paulus, toen hij verklaarde: “Ben ik dan uw vijand geworden omdat ik u de waarheid zeg?” (Gal. 4, 16)

Bron: Mennenpr.nl

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

102 thoughts on “De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio filialis (Roberto de Mattei)

 1. (1) De conciliaire Kerk verkiest eenheid boven waarheid; dat is zo en dat blijft zo
  (2) Er is maar 1 manier om Rome te beïnvloeden: stop de geldstromen naar Rome (en naar de conciliaire bisschoppen en priesters) zodat steeds meer conciliaire kerken verdwijnen en steeds meer orthodox katholieke kerken/kapellen (o.a via de SSPX) gekocht/gebouwd kunnen worden.

  1. Ik spiegel me liever aan het woord van de heilige Athanasius in volle geloofscrisis die de Kerk toen doormaakte: “Zij (= de ariaanse ketters) de stenen; wij het geloof”.

   1. ‘Geloof’ is een veel te onbepaald woord. [Communisten geloven ook – en liberaal-democraten ook (o.a. in het sprookje van het ‘contrat social’.] Waar het om gaat is de Waarheid. Bovendien gaat het in het katholicisme niet alleen om geloof (in de Waarheid) maar ook om de werken. ‘Geloof’ alleen is niet voldoende. Dat is precies de fout die o.a. protestanten maken.

    1. De protestanten kennen de Bijbel beter als katholieken, dus die komen met de tekst van Joh. 4:23-25. Dit naar aanleiding met een gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron.
     Om het goed in de context te kunnen plaatsen, lees het hele verhaal in Johannes 4:1-42 | Gesprek met de Samaritaanse |

     1. Het is helemaal niet nodig om de bijbel te kennen. Het is wel nuttig, maar absoluut niet nodig. Jeanne d’Arc kon geen letter lezen en toch is een van de grootste heiligen. Tot voor enkele eeuwen kon het volk trouwens niet lezen. Alleen daarom al missen als die protestantse uitleggingen van de bijbel iedere grond.

   2. Jan, spiegelt u zich aan de stenen? Want aan het geloof, dat is moeilijk als men het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis ontkent, nietwaar? U kunt u dan de heilige Athanasius als referentie gebruiken? Een beetje straf, niet?

    1. Geen idee waar u het vandaan haalt dat ik een ander geloof zou belijden dan het katholieke. Toont u zich – eens te meer trouwens – niet een beetje overhaast in uw oordeel en veroordeling?

     1. “Rebel, loyaal aan het evangelie, voeten op de grond, compassie boven dogma’s.”
      “Jan Vanden Berghe blijft ook op zijn 73ste trouw aan zichzelf.”
      ” In 1963 schreef de anglicaanse bisschop John Robinson het boekje Eerlijk voor God.
      Hoewel de president van het Leuvense Leo XIII-seminarie nog liet weten dat we dat beter niet lazen, raadde de onlangs overleden professor Willaert aan het grootseminarie in Brugge het ons juist aan. Het ging erover of je minder gelovig bent als je vragen stelt over Adam en Eva of over de maagdelijke ontvangenis. Die vragen hadden wij ook. Geloven gaat niet over dogma’s, maar over hoe je in het leven staat en hoe je met mensen omgaat.”
      Uw interview op Kerknet : https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/als-je-vindt-dat-iets-niet-klopt-durf-ongehoorzaam-zijn
      Vandaar mijn veelvoudige herhaling van mijn vraag: Aanvaardt u het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, of verwerpt u het?
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     2. Graag verneem ik dan ook hoe u ertoe komt mij te vereenzelvigen met die priester. Al meerdere malen wees ik u er immers op dat het vermetel is van een eigengereid oordeel uit te gaan.

  2. De betwiste kwestie gaat veel dieper, beste Yukio. Die is niet van de laatste jaren, maar zeurt al meer dan 50 jr. toen het Concilie werd afgesloten door de joods-maçonnieke Montini, alias Paulus VI, gesteund door honderden maçonnieke, gemijterde schurken in die tijd, waaronder de in onze streken bekende Suenens, Alfrink, Willebrands, Bea (Behar), Liénart, König, en vele anderen. Deze vrijmetselaar “cultuur marxisten”, lanceerden indertijd het lange termijn plan van Marx, uit het Communistisch Manifest” (1843), oefen “ongenadige kritiek uit op alles dat bestaat in de maatschappij ; de kritiek moet niet schrikken van de eigen conclusies en de kritiek moet niet terugdeinzen voor de gevestigde orde”. Hij greep terug op de revolutionaire ex-pater SJ., Adam Weishaupt (1776). Deze stelde dat alle menselijke relaties gedestabiliseerd moeten worden om hem van zijn normen en waarden te ontnemen en daarmee zijn moraliteit, ter vernietiging van de beschaving, Kerk en wereld. Zonder normen en waarden vergaat het houvast van het anker. In de jaren 1920, formuleerde de joodse vrijmetselaar Gramsci (1891-1937), het cultuur-marxistische plan van de Frankfurter Schule, om de revolutie druppel gewijs en geruisloos in de maatschappij te doseren, via de elites en de intellectuele top en met het creëren van tegenstellingen, ter vernietiging van de natuurlijke orde, dwz. de Tien Geboden.
   40 jaar later, met het V2 concilie, kwam de revolutie de Kerk binnen, op dezelfde wijze. Revoluties lopen allemaal via hetzelfde schema. De laatste grote theoretische revolutionair, Gramsci, was het concilie voor. Kardinaal Suenens sprak indertijd over de “Franse revolutie van 1789”. De insteek, stapsgewijs gedoseerd, was en is nog steeds, de conciliaire voorrang van “de pastoraal”, boven de Openbaring en de leer van altijd. De confrontatie met de gelovigen, gedurende een halve eeuw, was stap voor stap. Mondjesmaat ontdekten zij de “vernieuwingen”, maar bleven geloven dat het wel goed zat. Zoveel gemijterden en geestelijken kunnen ons toch niet bedriegen !!
   Met de voorrang van “de pastoraal” en het oecumenisme, los van — en boven de waarheid van de Openbaring en de kerkelijke leer van altijd, kunnen conciliaire gemijterde schurken alle kanten uit en alles oprekken, zonder de leer feitelijk en zichtbaar te moeten veranderen. De teksten blijven staan, maar kunnen worden geïnterpreteerd en aangepast aan tijd, plaats en omstandigheden (Ratzinger). Met deze argumentatie uit de “geest van het concilie”, beste Yukio, is de top van de Kerk geen jota afgeweken van het einddoel, de vernietiging van de Traditie, dwz. de vernietiging van 2 millenia liturgische, theologische, geestelijke en historische bagage.
   Om met het zichtbare te beginnen in de liturgie, de NOM tafeldienst kent geen heiligen meer in de gebeden en heiligen beelden en schilderijen verdwenen uit de kerken, de Maria verering kwam op een laag pitje (om de protestanten niet te ergeren), en de consecratie is dubbelzinnig gedefinieerd in de katholieke katechismus. Dominees kunnen leven met die dubbelzinnige formuleringen. Twee millenia werden verdonkeremaand, de Kerk maakte in 1962-1965, met het V2 concilie, een kersverse start, zoals Luther deed in 1517. Een kersverse start binnen-kerkelijk, en naar buiten toe, in Nostra Aetate, dat de “straal van waarheid” van andere religies erkent en waarmee de Kerk van altijd, afziet van het primaat, “geen heil buiten de Kerk”.
   De huidige Bergoglio, alias paus Franciscus, heeft de conciliaire paradigma wissel verinnerlijkt. Hij is de vleesgeworden “geest van het V2 concilie”. Met de openlijke aanval op het traditionele huwelijk en gezin, richt hij zich op een der hoofd kernen van de kerkelijke, traditionele leer. Als het hem lukt om dit kernpunt “aan te passen” aan tijd en omstandigheden, onder “pastorale druk”, kan alles veranderd worden. Daarom zal hij nergens op reageren, beste Yukio. Hij heeft zich als monarch geïsoleerd. Maar als “revolutionnair pur sang”, omringd door vazallen in de hiërarchie en bij gebrek aan grote mannen, moderne heiligen, kan hij dat nog lang volhouden. Met hem gaat de Kerk zichtbaar door het putje, wereldwijd, een “conditio sine qua non” voor een ommekeer naar de Traditie. De Heilige Maagd van Fatima (1917) heeft de regie in handen. Zij laat ons niet in de steek.

   1. U schrijft: “De Heilige Maagd van Fatima (1917) heeft de regie in handen. Zij laat ons niet in de steek.”
    Mijn antwoord: –> Maar het is God Yahweh zelf die alle touwtjes in Zijn handen heeft, niet Maria, ook al heeft zij de Moeder van Jezus mogen zijn. Het komt mij voor dat een bepaalde categorie katholieken willen dat Maria op het einde alles maar moet oplossen. Maar Jezus heeft alles al voor ons gedaan. Wij moeten naar Hem luisteren en vervolgens naar ons Aller Vader. Vergeet niet dat Jezus zijn apostelen uitsluitend het Onze Vader-gebed leerde en daardoor bidden wij het ook. Hij leerde zijn apostelen niet Weesgegroet Maria, hoe mooi dat gebed ook kan zijn. De eerste christenen hebben het ook niet gebeden. Het gebed ontstond een aantal eeuwen later pas. <–

    1. We trachten ons aan de feiten te houden, op dit fantastische katholieke forum, enkel de feiten tellen, niet de persoonlijke voorstellingen, noch de wens als vader van de gedachte. De feiten gelden evenzeer voor de hier genoemde gemijterde schurken, beste Marian, anders valt de V2 revolutie niet te begrijpen. Het was een aanslag, een staatsgreep, waarvoor de daders tegen de muur gezet hadden moeten worden, waaronder de grootste ketters van allemaal, de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paulus VI, plus zijn wegbereider de vrijmetselaar Roncalli, alias J XXIII.
     Ook de kardinaal Ratzinger is juist geciteerd, over zijn “schuivende panelen”. Mgr Levèbvre noemde hem “le serpent”. Hij is één van de theoretische revolutionairen van het vervloekte V2 concilie, de bron van de huidige kerkelijke en maatschappelijke crises.
     En Jaweh kennen we niet meer, beste Marian, net zo min als “het joodse volk”, de echten joden bestaan niet meer, enkel joden die zich joden noemen, maar het niet zijn (Ap. 3:9).
     Jaweh bestaat niet meer, tenzij als historisch beeld in het OT, van de Allerhoogste. Dat Oude Testament (OT), beste Marian, is geschiedenis, maar voor ons katholieken, het nieuwe “uitverkoren volk”, is het OT een afgesloten boek (Galaten 2:15) ; “de Wet is de tuchtmeester geweest tot Christus komst” (Galaten 3:24).

   2. Is allemaal waar c.q. zou zomaar allemaal waar kunnen zijn.
    Ter verheldering: de conciliaire Kerk begint bij mij met Vaticanum II. Maar eigenlijk begint het al in de Kerk te rommelen met het concilie van Basel (t.t.v. Jeanne d’Arc) en het Nominalisme. Dat het al die tijd goed is gegaan komt door de vele goede pausen en het gelovige volk. Nu we geen goede paus hebben (en de katholieken voor driekwart niet meer echt geloven) keert alles ten slechte. En aangezien hij als een gek slechte kardinalen benoemt, zal het voorlopig niet veranderen. Uiteraard kunnen we hier niets tegen beginnen want de Kerk is nu eenmaal geen democratie. Het enige wat we kunnen doen is geldstromen omleiden.

    1. Beste Yukio,
     Het modernisme heeft als doel het ware te vervangen door iets nieuws. Het is gelijk een fles eerst leegmaken, dan goed spoelen en dan opnieuw vullen met een vervangvloeistof. Zo zal iemand die de fles ter hand neemt zich niet meer herinneren aan wat voordien in de fles was. Daarom is het uiterst belangrijk om stil te staan juist voor het V2 concilie en de ware leer van toen te behouden en toe te passen. “Behoud wat ge hebt” zegt Jezus in het H. Evangelie.
     Het criminele hiervan is dat het modernisme de weg naar het heil uitwist zodat de zielen de weg niet meer zullen volgen maar slechts een schijnweg die de wereldse ideologie weerspiegelt.
     Zo ook is de politieke maatschappij aan het werk, zodus dezelfde werkwijze. Hoe kan het anders als de schurken die hierachter zitten dezelfde zijn.
     Daarom verwittigde ons de Heilige Pausen van voor het V2 concilie ons voor deze grote val.
     Alles wat we voor ons ogen zien gebeuren in Rome is met dit enige doel; alles van vroeger vervangen door een nieuwe godsdienst die alleen maar een omhulsel heeft van de ware leer van de Kerk en deze voor te spiegelen als een meer aanvaardbare.
     Conclusie: verwerp en vergeet het V2 gedoe met alles wat het inhoudt en houden we ons alleen vast aan de leer die ons het eeuwige leven schenkt. Het vergt natuurlijk inspanningen om tegen de stroom in te zwemmen, maar Jezus en Maria en gans de Hemel zijn er om ons te steunen en te helpen.
     Heb goede moed aan allen die aan het ware Katholieke Geloof zich vastklampen en verheerlijken wij de Heer Jezus Christus en niet de mens.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

  1. Het geloof zit’ m ook niet in het geld. Geld heeft meestal met de mammon te maken, die hebben doelen die het middel dan weer heiligt. Als we nou het geld als middel gebruiken voor echte goede doelen, dan is geld weer voor de keizer.

   Kwestie van geef aan God wat God toekomt en geef aan de keizer wat de keizer toekomt en geen cent meer. Geen centje pijn meer dan.

    1. Marian, lees eens Gerard Reve ( Je kan beter Maria wat vragen want die gaat naar Jezus en Jezus kan zijn Moeder niets weigeren), Voorts: dat Jezus zegt de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn, wordt hier door niemand betwist. Waar het om gaat is dat in de conciliaire Kerk de Eenheid kennelijk prevaleert.
     En dan nog wat Marian: de Kerk is een moeder met in de ene arm het kindje Jezus en in de andere arm de bijbel. Als de Kerk is er niet was geweest, had je nooit van Jezus gehoord (en had de hele cultuur van het Westen niet tot ontwikkeling kunnen komen).
     Ten slotte ook dit nog: als er geen geld was geweest, waren er geen kerken gebouwd en had het Vaticaan helemaal niet bestaan. En waren al die altaren in de kerken er niet geweest.

     1. “……….in de conciliaire Kerk de Eenheid kennelijk prevaleert.”
      Gevreesd wordt, beste Yukio, dat je lezers op het verkeerde been zet. De revolutie van de conciliaire Kerk, beoogt de vernietiging van de Overlevering en wil de Openbaring als een keuze menu weg masseren, precies zoals de protestanten na Luther en Calvijn hebben bewerkstelligd. De kerkelijke revolutie is niet anders dan die van Weishaupt, Marx en Gramsci, de doelstellingen zijn identiek, de middelen en methodes verschillen. Het gaat om de totale vernietiging van de katholieke Kerk en de uitroeiing van de christelijke beschaving. De wereld kent maar één revolutie, en dat is de strijd van de duivel tegen God, de strijd tussen goed en kwaad (St. Don Bosco). Na de Reformatie en de Verlichting, brak uit de Franse revolutie (1789), “de moeder van alle revoluties” (Lenin). Deze revolutie was een godsdienstoorlog van de opkomende atheïstische staat tegen de Kerk, waarbij de katholieke koning en talloze geestelijken en katholieken werden vermoord. Alle revoluties draaien om die strijd, beste Yukio, de duivel tegen God. De duivel strijd niet om iets op te bouwen maar om alles dat van God komt, te vernietigen. Satan is de ultra nihilist. Het revolutionaire V2 concilie moest het laatste katholieke bolwerk vernietigen, door de slang van het modernisme.

     2. Er is geen enkele reden om de Bourbons te verdedigen. Lodewijk XVI was een ziekelijke en ronduit zwakke koning die zijn land ook economisch aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Zijn buitenlandse politiek was rampzalig en sloeg een enorme put in de al bijzonder tere overheidsfinanciën. En er valt nog zoveel meer te vertellen dat het beeld van deze laatste voorrevolutionaire Bourbon alleen maar doet tanen. Dan zwijg ik nog over zijn echtgenote, de spilzuchtige, harde en wereldvreemde Maria-Antoinette. Of over de adellijke toplaag die in weelde baadde en de onverschillig bleef voor het leed waarin het grootste deel van de toenmalige Franse bevolking werd ondergedompeld.

     3. Maria bad tot God, Jezus bad tot God. Waarom moeten we nou altijd ie omweg nemen, via, via, als je het rechtstreeks kan vragen. Dat zegt Jezus toch zelf ook. Leerde ons het: Onze Vader … en niet het Wees Gegroet, dat was een groet van de Engel en de aankondiging van de komende Verlosser. En in dit geval is het ook een éénmalige gebeurtenis geweest. Zelfs moslims vinden dit een groot geheim, ook denken ze nog zo anders over Jezus. Voor Maria ofwel Maryam, de Moeder, bestaat een groots respect. In feite staan daar vrouwen op een veel hoger voetstuk dan in ons eigen land, met haar abortus, reduceren tot vrouwen die alleen maar moeten werken, terwijl mannen te kort verdienen om een geheel gezin zelf te kunnen onderhouden. Staat er ook niet in het Evangelie dat er een tijd zou komen, dat je beter geen kinderen kan hebben gebaard. Jezus heeft iets in die trant ook gezegd, zie Lucas 23: 27-29. Ik geloof dat die tijd nabij is of al is aangebroken. zo extreem moeilijk is deze tijd wel om kinderen op te voeden. Deze tijd vind ik echt vreselijk. En vele mensen zijn moe van alles.

     4. @ Jules van Rooyen.
      Inderdaad is de geschiedenis de strijd tussen Goed en Kwaad (die ultimo in de bovennatuur gestreden wordt en dus buiten ons bereik valt). En de Duivel wil absoluut zeker de Kerk vernietigen. Maar dit is zijn ultieme objectief. Onderwijl heeft hij ook zijn intermediaire (en aardse) objectieven. Het lijkt mij dat Vaticanum II bedoeld was om – als intermediair objectief – de Kerk ‘humanistischer’ te maken, in het bijzonderder oecumenisch. Daartoe heeft Vaticanum II wat waarheid en sacraliteit geofferd (zie de NOM) alsmede wat geschiedenis verdraaid en weggemoffeld (zie Nostra Aetate). Als dit ronduit gezegd was, had het merendeel van de lauwe bisschoppen daar zeker niet mee ingestemd. Daarom verpakt de Duivel al zijn leugen altijd in waarheden zodat de mensen (incl. de bisschoppen) het niet in de gaten hebben. De mensen in het land moeten dit alles weten. Ze moeten dus weten dat de Duivelse strategie een meerdimensionale aangelegenheid is die zich uitstrekt in de tijd. En die ultieme en intermediaire objectieven kent. Zo zie ik de zaken. Dit alles natuurlijk naast het lauwe geloof van vele bisschoppen waardoor de duivel mogelijkheden geboden werd en wordt. De crisis in de Kerk is van bovenaf begonnen. En vervolgens volgt de massa. Zo gaat het altijd.

     5. “……….humanistischer te maken….en…….wat waarheid en sacraliteit geofferd……”.
      Gevreesd wordt, beste Yukio, dat U dat vervloekte V2 concilie van de vrijmetselaar en communisten sympathisant Roncalli, alias J XXIII, bevriend met Togliatti, en van de joodse vrijmetselaar Montini, alias P VI, zwaar onderschat, zo niet bagatelliseert. Montini had als Vaticaanse, ondergeschikte functionaris, begin jaren 1950, al een netwerk opgebouwd met hoge Sovjet ambtenaren. Hij voerde onbeschaamd correspondentie op Vaticaans briefpapier. Hij heeft toen ook paters missionarissen werkzaam in de Oost-Blok landen, veelal paters Jezuïten, aan de Sovjet autoriteiten overgeleverd. Die verdwenen in de Goelag of werden geëxecuteerd. Hij had bloed aan zijn handen. De Ostpolitiek van J XXIII en P VI was de onverwachte steun in de rug van het atheïstische communisme, overal in Europa en in de VS. Na J XXIII uitverkiezing in 1958, won de communistische partij in Italië er 1 miljoen stemmen bij. In FR telde de communisten in die tijd, ongeveer 30% der stemmen. Dank zij de Vaticaanse Ostpolitiek, een breuk met het anti-communisme van Pius XII..
      Montini was een regulier hoogverraad pleger, naast zijn bekendheid bij de Romeinse politie voor zijn homosexuele uitspattingen. Beiden waren rücksichtlose revolutionairen, zo niet twee omhooggevallen en gestuurde communistische infiltranten, onder de vele honderden die in de jaren 1920 en 1930 de seminaries in West-Europa bevolkten. Het V2 concilie was hun doelstelling, doorgedrukt tegen de wens in van vele nog goede kardinalen en bisschoppen in de Vaticaanse burcht. Paus Pius XII wist van het hoogverraad en Montini werd door hem weggepromoveerd naar Milaan, met het verbod om nog ooit terug te komen in Rome. Zij waren de trawanten van de duivel voor het hoge spel, de opzet van een concilie om de Kerk te vernietigen ; de duivel doet het voor niets minder, beste Yukio, zoals hij dat ook deed met de satanische Franse revolutie (1789), of het inzetten van Marx (1843) met het geld van Rothschild, ter voorbereiding van de satanische Russische revolutie (1917), teneinde Kerk en wereld te inonderen met het atheïstische communisme, ter vernietiging. De Maagd van Fatima (1917) kwam niet voor niets met het derde geheim. Er loerde dodelijk gevaar, van binnen uit. Haar waarschuwing had voor 1960 bekend gemaakt moeten worden. Die waarschuwing gold dat duivelse V2 concilie, opgezet als fatale ondermijning van de Traditie van de Kerk van altijd.

     6. Jules, kunnen we ons beperken tot de feiten en hoogwiekende fantasie vermijden? In tegenstelling tot wat u schrijft, haalden de Franse communisten in 1958 geen “ongeveer 30% der stemmen”. In de eerste ronde van die stembusslag kwam de score op net geen 19%. Voor de tweede ronde nog maar 2%. Dan zwijg ik nog over die regelrechte onzin die u uitkraamt over paus Paulus VI.

     7. Nog een nabrander, beste Yukio : judaïsme is communisme. Daaraan kunnen we toevoegen,…… is vrijmetselarij. Dus wat er gebeurde indertijd met die twee alias pausen J XXIII en P VI, was de bezetting van de Stoel van Petrus, door de “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9), door…. “joden, die geen joden zijn, ze liegen” (Ap.3:9). Het V2 concilie was geen bevlieging van kardinalen en bisschoppen wereldwijd, noch geboren uit noodzaak. Neen, het was een geprogrammeerd, en aangestuurd persoonlijk initiatief van twee alias pausen, ter vernietiging van Kerk en wereld. Het was een aanslag in het kader van –, zoals de Heilige Don Bosco het formuleerde, “La seule vraie Bataille de l’Histoire est celle pour ou contre l’Eglise de Jésus-Christ”.
      Daarnaast waren deze twee gemijterde schurken de promotors van het communisme in de westerse wereld, geallieerden van de jood Stalin. Dit verklaart ook het Vaticaanse verraad in die tijd van de Kerk in de Oost-BLok landen en de hiërarchie aldaar, die zich tegen het communisme verzetten. Het trieste lot van de Hongaarse kardinaal Mindzenti, verraden door Montini, is daarvan een betreurenswaardig voorbeeld. De kardinaal had zich te voegen naar de Ost-Politik. De Vaticaanse collaboratie met het communisme verklaart ook het succes van de communisten in die tijd, in Europa en wereldwijd. Ja, inderdaad, een diepzwarte bladzijde van de Vaticaanse geschiedenis. De Kerk van altijd, heeft dat joods-maçonnieke juk van V2, nog steeds niet kunnen afschudden.
      Vwb. de bemerkingen van de Eerwaarde Jan vd. B. ; in Frankrijk vanaf 1945 tot aan 1958, waren de communisten de grootste partij. Zij waren echter niet enkel in de officiële partij te vinden, maar ook daarbuiten bij de aanhangers van het nostalgische verzamel front populair, en de “radicaux de gauche”, naast de reguliere “radicaux”, de oudste politieke partij van het land. Zij waren al communisten avant la lettre. Op 2 januari 1956, behaalde de Franse communistische partij 25% van de stemmen, met een vertegenwoordiging van 150 zetels in het parlement (Revue L’Histoire, dd. novembre 2015, p. 31). Mijn schatting ligt daar dichtbij en heb gevoegd de rand-communisten in de andere bewegingen van Leninisten, Trotskisten, Marxisten en Stalinisten. Voor het overige, uw persoonlijke aantijgingen, Eerwaarde, zijn voor uw rekening ; ik verwijs U naar de boeken van Don Luigi Villa, “Paul VI, bienheureux ?”, en “Karol Wojtyla, Bienheureux ?….Jamais !!!”, en “Un grand adversaire de la maçonnerie : Don Luigi Villa”, door Ernest Larisse, en tenslotte, “NIKITARONCALLI, biographie critique de Jean XXIII”, door Franco Bellegrandi.

     8. Jules, u haalt nu plotseling de Franse parlementsverkiezingen aan van 1956, terwijl u het eerder had over die van 1958.

      O ja, don Luigi Villa, die Italiaanse priester die achter zowat alles de duivel en de Joden zag. Tot zelfs de mijters van niemand minder dan paus Benedictus XVI. Volgens Volgens Villa is er sedert het concilie geen paus meer. Allemaal vrijmetselaars en zelfs satanisten. Priester Villa meende dat hij zowat de enige was die echt doorzag wat er gaande was en meende dat mgr. Lefebvre er niets van begrepen had.

     9. Beste Jan, M.b.t. Don Luigi Villa, die volgens u : “O ja, don Luigi Villa, die Italiaanse priester die achter zowat alles de duivel en de Joden zag. Tot zelfs de mijters van niemand minder dan paus Benedictus XVI. Volgens Volgens Villa is er sedert het concilie geen paus meer. Allemaal vrijmetselaars en zelfs satanisten.” zo hier betitelt wordt als iemand die alles uit zijn duim heeft gezogen. Weet dan dat deze moedige Priester, van Pater Pio (kent u toch, niet?) de opdracht gekregen heeft om de Katholieke Kerk te verdedigen tegen de vrijmetselarij en bijzonder de kerkelijke vrijmetselarij (och ja, volgens u complottheorieën)
      Deze zaak drong door tot bij Kardinaal Tardelli, die op zijn beurt Paus Pius XII inlichtte, dewelke zijn goedkeuring gaf met twee voorwaarden: Dat de Eerwaarde Villa een licentie in de dogmatische theologie zou hebben en dat hij toevertrouwd zou worden aan de leiding van Kardinaal Ottaviani, Prefect van het Heilig Officie en aan de Kardinalen Parente en Palazzini, die hem zouden beraden en hem een aantal kerkelijke geheimen zouden toevertrouwen betreffende dit mandaat.
      Ondanks deze bescherming, was zijn taak verre van eenvoudig, in het bijzonder na de dood van Pius XII. (Hij heeft moeten weerstaan aan vervolgingen, laster en zelfs moordpogingen !)
      Mijn vraag dus; Aan welke kant bevindt u zich als u deze moedige Priester zo door het slijk haalt? (Weet dan dat het ons hier op deze webstek reeds bekend is).

     10. We zijn geschapen met een denkend vermogen. Laten we dat dan ook gebruiken en bijgevolg niet achteloos beweringen achterna lopen die de toets niet doorstaan. Niemand minder dan de apostel Paulus heeft dat ons op het hart gedrukt. Don Francesco Putti, stichter van het in het traditioneel-kerkelijke kringen gewaardeerde tijdschrift Si Si No No schreef over de complottheorieën van don Luigi Villa: “…souvent par un manque total de sens critique et de vérification des sources…”. Dat lijkt me heel duidelijk.

      http://www.sodalitium.eu/a-loccasion-de-la-mort-de-labbe-luigi-villa-en-novembre-2012/

     11. Dank voor de toelichting, Eerwaarde Peter, inderdaad ligt dit zo en ik had dit over Don L. Villa al aangegeven op deze webstek. En nog eens herhalen voor J.vd.B. leek me nutteloos. Het is nu duidelijk met wie we van doen hebben. Overigens, in de NL lijst van loge leden staat een zekere U. van den Berghe vermeld, een weinig voorkomende naam ; wellicht is de voorletter abuis (ivm. camouflage van een .: mol), of anderszins, gaat het om familie !! Het pas uitgegeven boek, “NIKITARONCALLI, biographie critique de Jean XXIII”, is een eye opener, geschreven door de “Camérier de cape et d’épée de sa Sainteté”.

     12. ☩JMJ☩

      Jan van den Berghe,

      U schreef: “Volgens Villa is er sedert het concilie geen paus meer.”

      Mijn kennis over Don Luigi Villa is niet zeer uitgebreid, maar voor zover ik weet was hij geen sedevacantist, en erkende hij steeds de Pausen die hij bekritiseerde als Pausen. Van iemand zeggen dat hij sedevacantistisch is, is niets minder dan van iemand zeggen dat hij schismatieke standpunten houdt (gezien de pontificale legitimiteit van de Pausen sinds het Concilie een dogmatiek feit is), hetgeen dus zeer ernstig is. Ik vraag mij dus af waar u het vandaan haalt dat Don Villa een sedevacantist was.

     13. Al meer dan eens hebben bepaalden zich hier bijzonder laagdunkend uitgelaten over de pausen sedert Vaticanum II. In bedekte termen hebben die aangegeven te twijfelen aan de legitimiteit van die pausen. Vrij opvallend dat u nu plotseling in de pen kruipt. Hoe duidt u trouwens de woorden don Luigi Villa als hij beweert dat de vrijmetselaars (die hij als satanisten omschrijft) de Kerk hebben binnengedrongen en de pauselijke troon al hebben ingenomen?

     14. Jules en Peter lopen nogal hoog op met een boek over paus Johannes XXIII. Daarin wordt gesuggereerd dat die paus vrijmetselaar was en dat de pausverkiezing door de vrijmetselarij gestuurd was (“… when a comprehensive publication arguing that the election of John XXIII was illegal as it had been masterminded by freemasonry, and indicating Roncalli as a member of that sect since the times of his nunciature in Turkey…”). Ik ben echt benieuwd wat u over een dergelijke bewering denkt, Benjamin!

     15. Voor Jules, een beetje naast deze draad, maar er toch mee verband hebbende: als men in een FSSPX kapel komt (bijv. Leiden) valt op hoe stil sommigen binnenkomen. meedoen en weer weggaan. Vol van kennis, maar wat hebben zij er aan en wat hebben kleinere broeders en zussen er aan. Deze mail is om de eenzaamheid te laten weten. Alles is verloren; of we nu achter Bergoglio of achter Fellay ons scharen. Alles is verloren.

     16. Jezus heeft ons beloofd met Zijn Kerk te zijn tot het einde der tijden. Waarom twijfelen aan Zijn woord? Waarom wanhopen en de twijfel bij anderen zaaien door te beweren dat “alles verloren is”?

     17. @ Hendrik & Jan van den Berghe,
      Natuurlijk is is niets verloren, voor ons christenen het allerminst. Deze jongen ziet altijd weg op de Heer Jezus Christus, Die door Zijn dood in een omkering van de eerste Adam (door wie de dood kwam) de dood teniet gedaan heeft, de satan onder Zijn voeten voorgoed verpletterd heeft; en dat heeft Hij nog eens overvloedig bewezen in Zijn opstanding. Dus een regelrechte overwinning door Zijn kruis; en wij, die weten dat wij medekruisigd in Hem zijn, ermee samengegroeid, delen uit genade mee aan deze overwinning. Mogen onszelf beschouwen als “meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, engelen noch overheden, tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer” (einde van Romeinen 8). En dit: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij” (Psalm 24, vers 4).
      Deze jongen heeft overvloedig in zijn leven die inktzwarte duisternis meegemaakt. Jarenlang seksueel misbruikt, daarbij mishandeld, ja zelfs satanisch-ritueel misbruikt op hun altaar, dat hem invalide maakte. In verband met thuisonderwijs acht jaren lang in zijn eentje (maar de Heer was voortdurend met hem) gevochten tegen meer dan 150 ambtenaren, zes rechtszaken, ten onrechte vervolgd. Ook nu is zijn leven een gevecht. Wordt door velen beschouwd als een verliezer, veracht, de grond in getrapt, straal genegeerd, door je heen gekeken alsof je van glas bent. Maar Hij verzekert mij dagelijks van de overwinning die Hij ook voor mij, een mislukkeling, bewerkstelligd heeft. Want zijn blik houdt hij gericht op zijn Vader, in Wie hij het volste vertrouwen heeft. Hendrik, dat geldt ook voor jou! Laat je niet afleiden door hoe anderen tegen je aankijken; kijk slechts weg op onze Heer Jezus, de Overwinnaar, en niets zal je meer deren. Vergeet niet wat deze jongen je gisteren over Romeinen 7 heeft verteld. O ja, geloof ook in Adam, de eerste mens, en nooit aan een eventuele afstamming van de aapmens, want dan is Christus Jezus immers voor niets voor ons gestorven door de zonde van Adam in een omkering te niet te doen, en dan zijn wij de ellendigste van alle mensen, die dan nog leven in onze zonde, die dan geen uitredding in Hem genieten, als Hij niet de zonde van Adam heeft kunnen wegdoen.

     18. @Hendrik, inderdaad een verstandige vraag, “wat heb je eraan…” ?
      Maar, beste Hendrik, als het kwaad niet benoemd wordt, als de oorzaken van de crisis in Kerk en wereld, niet bekend zijn, is heling ook niet mogelijk. Noch zijn tegenmaatregelen te bedenken, hoe de “wolven in schaapskleren” in de hiërarchie te bestrijden.
      Het is als met die afschuwelijke moderne “muziek”, het lawaai uit de jeugd cultus, of het à-tonale geluid van Sjostakowits, Sati, Leoncavallo, of zelfs het grootste deel van Puccini ; als je de knop van de radio niet weet te vinden om het lawaai stop te zetten, blijf je ermee zitten.
      Daarom moeten we er alles aan doen om de oorzaken van het kwaad in de NOM kerk te ontmaskeren, teneinde de nog overgebleven goedwillenden, onder de clerus en de gelovigen, de mogelijkheid te geven over te stappen naar de Traditie van de Kerk van altijd, in de liturgie, in denken, in doen en vooral, laten : alles wat met de NOM kerk te maken heeft te boycotten, geen geld, geen presentie en geen aandacht ! De NOM kerk van het V2 concilie en de ” geest erna “, zijn ontsproten indertijd, aan honderden zieke geesten van hoge clerici uit de vrijmetselarij, marranen, mollen, die de Openbaring selectief naar hun hand wilden zetten zoals Luther, en de gehele Traditie en Overlevering van 2000 jaar kerkgeschiedenis, van alle vroegere concilies, Pausen, heiligen en martelaren, wilden afschaffen, en in de geest van alle gelovigen wilden vernietigen. De Kerk van altijd, die van voor V2, moest verdwijnen.
      De hersenspoeling van de duivel, begon voor ons in de jaren 1960, maar was onder de clerus al veel langer aan de gang, al onder Leo XIII (eind 19de eeuw), toen de communist Roncalli startte met zijn onverklaarbare “carrière” omhoog, en waarschijnlijk al daarvoor. Als nuntius later, werd hij daarbovenop ook nog vrijmetselaar. Dat destructieve proces van de lange adem, door de gehele kerkelijke hiërarchie is nog steeds aan de gang en is nog lang niet afgelopen, omdat de NOM clerus en alle officiële katholieke media hierover zwijgen. De ramp is overal zichtbaar. De NL bisschoppen zien het gebeuren, oa. de voorgenomen sluiting van 300 kerken in het Utrechtse bisdom, maar geen woord over de oorzaak, noch een actie om de destructie te stoppen, alsof het gaat om regen uit de hemel waar niet aan te doen valt. In een normaal bedrijf hadden al die bisschoppen allang “een schop onder hun paarse kont gehad”, maar deze machthebbers achten zichzelf onaantastbaar, noch verantwoordelijk. En zo werkt het.
      Ook indertijd, hoe Montini, alias Paulus VI, weg kwam met gepleegd verraad van SJ missionarissen, uitgezonden in de Oostblok landen indertijd, aan de communistische machthebbers. Met bloed aan zijn handen kon deze joodse vrijmetselaar en communist, zelfs tot het hoogste niveau doorbreken, tegen de wil in van de laatste grote Paus Pius XII (+1958), die wel het judeo-communisme als “intrinsieke perversie” veroordeeld heeft. Pius XI en Pius XII waren de laatsten die dat deden, maar dat vervloekte concilie (1962-1965) zweeg hierover in alle talen. Ontmaskering, beste Hendrik, is een “conditio sine qua non”, voor heling en ommekeer.

   1. @Jules
    Beste Jules, dank je wel. Duidelijk! Het gaat om de signalering en een rest. Ik ben niet knap genoeg, ben hoegenaamd al verstikt (zowel NOM als bij FSSPX). Dat ligt meer aan mij(n innerlijk gebakken zijn) dan aan broeders en zusters aldaar.
    Ik heb er niets aan. Maar het grotere geheel dus wel.

    1. In traditionalistische middens verliest men wel eens uit het oog dat een mens ook een groepswezen is dat op bepaalde momenten nood heeft aan emotionele verrijking van anderen. Er moet ook ruimte en tijd worden besteed voor het warm menselijk aspect van dit gegeven. Elkaar ontmoeten na de mis of na een andere liturgische dienst zou een vast element moeten zijn, net zoals dat ook het geval was bij de eerste christenen. Ik herinner me nog dat mgr. Lefebvre het in een van zijn conferenties over had: de noodzaak dat gelovigen én geestelijken ook op menselijk vlak elkaars steun en toeverlaat moeten zijn. Daarom ook zijn oorspronkelijk plan om de priorijen op het platteland uit te bouwen en dus niet in de steden. In de praktijk is het anders gelopen en hebben de miscentra van de SPPX zich in een stedelijke omgeving ontwikkeld.

     1. O, in een stad met een FSSPX die ik ken komt men na de mis gezellig bij elkaar om koffie, brood en soep te eten. Meegenomen of tegen een kleine vergoeding gekregen. maar daarna vertrekken ze natuurlijk over meerdere belendende provincies. Zover rijden ze. Knap, dat wel.

  2. Beste Jan en een JONGEN, inderdaad is er in de Heer niets verloren. Maar ‘onderling’ merk ik noch bij de modernen, noch bij de traditionele richtingen enige echte compassie. Wel op afstand en virtueel van jullie Maar een katholiek wil toch ook practiseren en blij en vredig etc zijn?
   Diepe bewondering voor jullie kracht en hoop.

   1. Eergisteren gaf paus Franciscus bij een audiëntie het volgende onder de aandacht van de aanwezige geestelijken (priesters uit Lyon): “La théologie et la morale ne doivent pas être premières, car elles ont leur source dans l’Evangile. C’est la charité qui doit être première.” Is dat geen duidelijke boodschap? En wie reageert daar dan vol verontwaardiging en afkeuring op? Ik laat het antwoord aan u, Hendrik

    http://www.famillechretienne.fr/eglise/pape-et-vatican/les-conseils-du-pape-aux-pretres-lyonnais-sur-amoris-laetitia-225659

     1. Kritiek op de huidige paus vind je hier op dit forum in overvloed, Hendrik. Grasduin even door de reacties en je struikelt over de negativiteit waarmee heel wat mensen paus Franciscus benaderen.

    1. Naar het Evangelie verwijzen is nooit een antwoord, want het Evangelie moest nu juist geïnterpreteerd worden. Overigens heb ik de vraag – prevaleert nu de liefde of de rechtvaardigheid – voorgelegd aan een priester. Zijn antwoord: God is 100% rechtvaardig en 100% liefdevol. En aangezien God volmaakt is in alles, leek me dat een goed antwoord.

     1. En God heeft die opdracht toevertrouwd aan de Kerk. Hij heeft de Schrift gelegd in de moederschoot van de Kerk, waaruit ze ten andere ook ontstaan is. Alleen blijken er hier heel wat mensen te zitten die menen dat dit niet meer geldt voor de huidige Kerk.

    2. Och, wat een onzin, nogmaals!
     Bergoglio zegt (goedgekeurd door Jan) dat men niet mag kijken “naar het op de eerste plaats stellen van de theologie en de moraal, want zij hebben het Evangelie als bron. Het is de naastenliefde die voorop staat.” ( “La théologie et la morale ne doivent pas être premières, car elles ont leur source dans l’Evangile. C’est la charité qui doit être première.” Is dat geen duidelijke boodschap? )
     Dus volgens Bergoglio – de Paus Fransiscus – is het Evangelie en de moraal te plaatsen op een tweede gerangschikte plaats.
     Weet dan dat Evangelie “blijde boodschap” betekent en dat de moraal, hieruit voortvloeiend, voor de zielen evenals het H. Evangelie zelf de essentie van de Rooms Katholieke Kerk is. De naastenliefde is geankerd in het brengen van zondaars naar het eeuwig leven door berouw, biecht, boetvaardigheid en trouw aan Jezus Christus en Zijn Katholieke kerk. De onzin die hier weeral eens wordt uitgekraamd is van formaat. Het is dodelijk vergif voor het heil van de zielen en dit is pas de juiste boodschap en geen andere!
     De naastenliefde bestaat er juist in om zielen op de juiste weg te leiden en er is geen andere naastenliefde.
     Laat u niet misleiden door deze onzin, blijf bij het onderwijs van de Rooms Katholieke Kerk van VOOR de afschuw van het V concilie, beste vrienden.
     De altijd durende boodschap van Christus Jezus in zijn Kerk van altijd is geen “negativiteit waarmee heel wat mensen (op dit forum) paus Franciscus benaderen”. De waarheid is en blijft de waarheid.
     Zegt Jezus niet: “Ik ben de weg de waarheid en het leven.” ?
     Alleen als iemand met argumenten kan komen om aan te duiden dat hetgeen ik vermeld heb, onjuist is, zal ik beantwoorden, anders niet en zal ellenlange nutteloze en steriele discuties vermijden. Dit zal ik in de toekomst toepassen.
     Indien er geantwoord wordt met woorden zoals, negativiteit, complottheorieën, enz… daarop zal beslist geen antwoord volgen.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

     1. Peter, beseft u eigenlijk welke enorme merkwaardig spreidstand u tracht aan te nemen? U refereert naar de kerkelijke leer, maar leert die niet “Ubi Petrus, ibi Ecclesia”? Is de katholieke Kerk dan los te denken van de paus? Vanuit die optiek is het merkwaardig dat u de pauselijke uitspraken omschrijft als “onzin”, “dodelijk vergif” en meer van die – inderdaad – ronduit negatieve omschrijvingen.

     2. ☩JMJ☩

      Jan van den Berghe,

      U verwart de pauselijke onfeilbaarheid, die door criteria afgebakend is, met magistraal fideïsme, gelijk de meer bekende adulateurs binnen de persoonlijkheidscultus rondom Paus Franciscus.

   2. Practiseren kun je dagelijks, elk moment van de dag. Voor de ogen van de Heer, niet voor mensen. Zie bijvoorbeeld mijn andere artikel van vandaag, over strijd, in “dokter Bea en de jongerengids …”, mijn reactie van 17:40. Elke dag probeert deze jongen zoveel mogelijk voor de Heer Jezus op te sieren, met succes. Het zit ‘m namelijk in de kleine dingen van elke dag, doorgaans niet in dat grote. Da’s louter wist voor Hem. Dus ook voor jou. Dat is dus in het hier en nu, niet op afstand en virtueel. Onze Vader is immers bij je, in je, rondom je, overal. Uit Hem kun je putten en moed vergaren. Echt, Hendrik, je komt er wel!

    1. @een jongen,
     Ik kan niet meer op u of op wie ook reageren. Ik ben uitgesloten van deelname. Ik begrijp niet waarom. Ik kan dus op nagekomen reacties, zoals u en Benjamin van Dijck niet meer reageren. Dat vind ik heel spijtig.
     Hartelijke groet en alle goeds, Marian

    2. Wees groot in het kleine. Ieder naar zijn roeping en talenten. God toonde het ons ook voor in Jezus, die, alhoewel God, tot de kleinheid van de mens afdaalde. Het is een gedachte die de levenswijze van de kleine Theresia doorademt en die van daaruit ook heel wat vertrouwen inboezemt.

 2. Geloven is behalve bidden ook doen: “Bid en Werk” Sint Benedictus.

  En dan heb je al een stuk structuur te pakken in je leven, als je alleen dit al navolgt. Daarbij ook de broodnodige rust en ontspanning nemen, wie doet je dan wat?

  Helaas is alles op zijn kop gegaan. 24-uurs-economie eist nu al zijn tol hier en daar.

 3. @Jules van Rooyen
  Ik dacht niet dat ik Vaticanum II en alle concilaire pausen onderschat, laat staan bagatelliseer. Ik vind alle (!) conciliaire pausen schuldig aan het ondermijnen van het katholieke geloof van bijna 2000 jaar (waarbij de een dit slimmer doet dan de ander). Ik heb juist gezegd dat dat alles temeer zo rampzalig is omdat 1 paus de hele Kerk in de verkeerde richting sturen. DIt omdat de Kerk geen democratie is. Er is daarom maar 1 manier waarop het gelovige volk iets kan doen (naast bidden), en dat is de geldstromen omleiden naar orthodoxe instellingen, katholiek gebleven afzonderlijke kerken, kapellen (o.a. van de SSPX), orthodoxe priesters e.d. Wel maak ik onderscheid tussen mensen die naar de catechese van de duivel luisteren (die zijn verdoemd) en mensen die werkelijk oprecht geloven dat de Kerk zich moet hervormen maar die in die hervormingsdrang dwalen. De overgang van de ene groep naar de andere is evenwel niet altijd even duidelijk. Dit is het geval omdat maar weinig mensen echt goed of echt slecht zijn. Zelfs de meest gelovige katholiek moet vechten tegen de bekoringen van de duivel (en vallen geregeld (= Christus kruisigen)). Het is daarom correct en goed dat de Kerk niemand bij leven heilig verklaard. Wat betreft de pausen: al het gesteld over Paulus VI zou zomaar waar kunnen zijn (ik weet te weinig van hem af), maar de huidige kan ik in ieder geval niet luchten of zien. Of hij naar de catechese van de duivel luistert weet ik niet, maar hij dwaalt, liegt, is eigenwijs/koppig en zou best wel eens een ketter kunnen zijn (= persistent en tegen beter weten in waarheden van het katholieke geloof verwerpen). In het laatste geval is een paus van rechtswege in de ban. Maar sowieso hoeven we zo’n paus niet te volgen.

  1. Sommigen houden inderdaad niet van de stijl van de huidige paus. Ik apprecieer dat wel, alhoewel ik evengoed grote waardering had voor de vorige. Het weerspiegelt als een glasraam de rijkdom van het menselijk geslacht zoals het door God bedoeld en geschapen werd. Daarnaast is er het inhoudelijk aspect. Loochent paus Franciscus wel het katholiek geloof? Of gaat het eerder over een paar onhandige verwoordingen en/of theologische misstappen?

   1. De stijl doet me erg denken aan zuid-Amerikaanse pastoors én zuid-Amerikaanse mensen in het algemeen: super lief en super eigenwijs en super hard (af en toe).

    1. Met paus Franciscus hebben we eigenlijk een pastoor aan het roer van Petrus’ schip. Pastoors staan midden in het leven en weten dat het leven nu eenmaal niet zwart-wit is. Alhoewel de Kerk dogmatisch vasthoudend en trouw is, gedraagt ze zich naar Jezus’ voorbeeld In haar pastoraal van oudsher mild en vergevensgezind. Je merkt dat heel goed bij de huidige paus. En ja, een totaal andere figuur dan de fijn besnaarde Benedictus XVI die ook ik hogelijk waardeerde.

     1. Heer Jan, door de huidige paus ‘Franciscus’ het aureool van mildheid en vergevensgezindheid te gunnen begeeft u zich op erg glad ijs. Een gevolg van het negeren van de profeten? Waarom spreekt u in de verleden tijd over Benedictus XVI? Mijn allereerste indruk over u was dat u aan de kant van de NWO stond (ten tijde van de pastoor van Zwevezele). Mijn twijfel over u is nooit weg geweest. Niemand kan ongestraft de profeten negeren.

     2. Bij mijn weten deed paus Benedictus XVI begin 2013 officieel afstand van de pauselijke waardigheid. Ik heb het dan ook over de vorige paus als Benedictus XVI ter sprake komt. U niet? Is het dan inderdaad zo dat u de huidige paus niet als paus wenst te erkennen?

     3. Nu maakt u het nog erger. Over de aftreding van Benedictus XVI is het nodige gebleken, maar u aanvaardt dat niet?
      9 OKTOBER 2017OP16:15 en 9 OKTOBER 2017OP20:41 hebt u het wel degelijk over paus ‘Franciscus’.
      Bergoglio draagt de te respecteren titel van paus maar Bergoglio kan geen respectabele paus zijn.

     4. Wat zou ik dan wel niet aanvaarden met betrekking tot het aftreden van paus Benedictus XVI? Of is het niet eerder zo dat u eens te meer verstrikt raakt in de zoveelste complottheorie op rij?

     5. Eric, ik stel voor de zoveelste keer op rij vast dat u, geconfronteerd met vragen over uw waanzinnige uitspraken, nooit tot argumentatie weet te komen. Dan probeert u steeds weer op de persoon te spelen. Is dat niet een zwaktebod?

     6. Ja, ja, zwakzinnig wegens in God geloven, zwakzinning wegens in profeten geloven, en de rest kan dan ook niets anders zijn dan zwakzinnigheid.
      Bedankt voor de info.
      Moet ik u nu geluk wensen met uwe Bergoglio?

   2. Jan, “Of gaat het eerder over een paar onhandige verwoordingen en/of theologische misstappen?”
    Op 03 oktober 2013 heeft de gezaghebbende Italiaanse krant La Repubblica begin deze week een interview gepubliceerd dat de voormalige hoofdredacteur Eugenio Scalfari een week eerder had met paus Franciscus.

    Eugenio Scalfari: “Ik dank u voor die vraag. Dit is mijn antwoord: ik geloof in het Zijn, dat is het weefsel waaruit vormen en wezens voortkomen.”
    Bergoglio – Paus Fransiscus antwoord: ““En ik geloof in God. Niet in een katholieke God, een katholieke God bestaat niet, God bestaat. En ik geloof in Jezus Christus, zijn incarnatie. Jezus is mijn meester en mijn herder, maar God, de Vader, Abba, is het licht en de Schepper. Dat is mijn Zijn. Denkt u dat we veel van elkaar verschillen?”
    Onhandige verwoording? Theologische misstap?
    “Niet in een Katholieke God … En ik geloof in Jezus Christus, zijn incarnatie. Jezus is mijn meester en mijn herder, maar God, de Vader, Abba, is het licht en de Schepper.” Maar God, de Vader ….. Dus Jezus is niet God voor hem??????
    Is dat iemand die aan het hoofd van de Katholieke Kerk staat en de kudde …. ja waar naartoe leidt?????
    Een regelrechte ontkenning van het dogma van de Heilige Drie-eenheid!!
    Oeps ! theologisch foutje?
    Voordat hij Paus werd heeft de Heer Jezus hem nog laten zien dat Hij werkelijk aanwezig is in een Eucharistisch wonder waarvan Bergoglio – Paus Fransiscus getuige was in …. ja, Buenos Aires, waar hij toen Aartsbisschop aldaar was.
    Hoe is het mogelijk!
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. Met die verwoording ontkent paus Franciscus op geen enkele wijze zijn geloof in de H. Drie-Eenheid. Het is volkomen in overeenstemming met de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, dat met de woorden begint “Ik geloof in God, de Vader”. God slaat hier op Vader. En wat verder gaat het over Jezus: “En in Jezus, Zijn enige Zoon, onze Heer”. Ook hier houdt dit geen ontkenning in Jezus’ goddelijkheid.

     Peter, u toont hier duidelijk onwil en zelfs slechte wil. Paus Franciscus heeft bij het feest van de H. Drie-Eenheid in juni van dit jaar trouwens een mooie preek gegeven over de eenheid in drie van God.

     1. Beste Jan, ik denk dat het Zijn ‘waaruit vormen en weefsel voortkomen’ (een kwestie van atomen en moleculen – het persoonsaspect ontbreekt) iets anders is dan het begrip van gelovige katholieken van Altijd hadden en hebben van ‘God’ (iets volstrekt transcendentaals-persoonlijks). Dat is het probleem met Franciscus. Hij is persisterend veel te ambigue en fuzzy, niet alleen in woorden maar ook in daden. Volgens de correctio ondersteunt hij ketterse uitlatingen. En toen hij zojuist gekozen was en aantrad op het balkon van het Vaticaan wilde hij van het traditionele vertoon niets weten. Dat stond me toen al tegen. Want iedereen dient te begrijpen dat epistemologisch het katholieke geloof op niets anders berust dan een onversneden en ongerept doorgegeven traditie. Zodra je daarmee op hoofdpunten (bv de sacraliteit van het huwelijk) breekt (c.q. daaraan knabbelt), stort het hele huis in elkaar. Persoonlijk vind ik Franciscus geen sensus catholicus hebben. Alles bij elkaar duwt hij de Kerk in een verkeerde richting. Hetzelfde gold voor de veel te fenomenologisch georiënteerde twee laatste pausen (waarvan JP II nog het ergst was).

     2. Jan, ik geloof dat je dringend naar de oogarts moet gaan. Bergoglio zegt daar DUIDELIJK, dat hij niet in een Katholieke God geloofd. Staat dat er of niet? Wie toont er hier dan onwil. Als Bergoglio – Paus Fransiscus – uitdrukkelijk verteld dat hij in in de Katholieke God geloofd, dan is dat de God zoals de Katholieke Kerk in God geloofd. Natuurlijk, dat behaagt die blinde protestanten, waar hij het beeld van Luther heeft gekregen en triomfantelijk en feestelijk deze afschuw in het Vaticaan heeft geïnstalleerd.
      Als hij met die atheïstische journalist God had willen verdedigen, dan sprak hij over de H. Drieëenheid, en verdedigde hij de Godheid van Jezus MET vermelding van God de Vader EN God de Heillige Geest. DAT IS DE KATHOLIEKE GOD, en er is geen andere God. Duidelijke taal spreken in verband met God tegenover de zielen die God geschapen heeft, dat zijn EERSTE taak is.
      Dan haal ik hier nog niet aan dat hij in synagogen, moskeeën, afgodstempels, vreemde goden gaat vereren. Dan haal ik nog niet aan dat, zoals JP II hier in België aan de moslimgemeenschap heeft, hij eveneens zegt dat we allemaal dezelfde God aanbidden. En zovele andere grove blunders.
      Hoe kan diegene die zich aan het hoofd van de Katholieke Kerk waant zoiets zeggen?
      Ronduit verwarring en schandelijk.
      Och ja, oeps een theologisch foutje en/of een vergissing misschien. Doe maar verder met hem aan de opbouw van de NWOkerk waarvan ik walg. Binnenkort gaat u nog andere grove veranderingen zien, die weliswaar goed zullen gecamoufleerd zijn. Dan zal ik u die ook u voorleggen. Ondertussen raad ik u aan God te bidden voor de gave van onderscheid, zodat u de ware leer nog kunt aannemen.
      Wie God bemint zoekt de waarheid en verkondigd ze, klaar en duidelijk. Alles wat daaraan wordt toegevoegd is uit den boze.
      Zo zei hij op 24 mei 2013 dat Jezus ook stierf voor atheïsten. Christus verloste met zijn kruisdood niet alleen zij die de juiste leer aanhangen. Hij stierf voor iedereen, ‘zelfs de niet-gelovigen’. https://www.trouw.nl/home/paus-benadrukt-jezus-redt-ook-atheisten~a9d39389/
      Ja, waarom ijveren wij dan zo voor onze zielenheil? Bidden, offeren,biechten, de H. Hostie ontvangen, enz…wij dan, als diegenen die de ware God ontkennen ook verlost zijn? ONGELOFELIJK. Geen oproep tot bekering, neen, niets daarvan.
      ANGELUS: “IF GOD DIDN’T FORGIVE EVERYONE, THE WORLD WOULD NOT EXIST.” 17 March 2013.
      Om vergeving van de zonden te verkrijgen moet men eerst en vooral het ware geloof hebben, EN liefde tot God, dat men Zijn Oneindige Majesteit oneindig heeft beledigd. Hieruit vloeit een oprecht berouw, en als gedoopte kan men naar het sacrament van de biecht en vergiffenis van zijn zonden bekomen. Nadien moeten deze zonden nog uitgeboet worden.
      Hier in Bergoglio’s uitspraak is er niets van dit alles.
      Het gaat er mij hier niet om of ik Paus JPII of Paus Fransiscus of een andere Paus graag heb of niet, het gaat er mij WEL om, om door de waarheid te verkondigen, dat er zielen inzicht krijgen om de ware weg naar het heil te vinden.
      DAT is het Jan en niets anders.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +
      Och ja, ik weet het een theologisch foutje, oeps!.

     3. “… diegene die zich aan het hoofd van de Katholieke Kerk waant…” Betekenen deze woorden van u dat u twijfelt aan het pausschap van Jorge Bergoglio? Naar u beweert, zou de huidige paus niet in de drie-ene God geloven. Dit betekent dan ook dat hij geen christen is. Kan een niet-christen aan het hoofd staan van de katholieke Kerk? Is het pausschap dan niet het fundament waarop de Kerk gebouwd is? Kortom, hebt u wel nagedacht over de verstrekkende gevolgen van uw redenering?

     4. @Eerwaarde Peter, alle steun voor uw duidelijkheid en realisme. Niet iedereen kan U hierin volgen, omdat de meeste katholieke geesten vergiftigd zijn door het relativisme, ingegeven door het V2 concilie en de geest erna. Kan me nog herinneren, de onverwachte ontmoeting, in een kring van gelovigen, enige jaren terug, met een traditioneel opgeleide pater SJ die verklaarde dat nu, “de waarheid niet meer absoluut is”. Hij doelde met ‘nu’, op de huidige post conciliaire tijd. Niemand leek daar toen van te schrikken. Protestanten erkennen geen absolute waarheid. Luther heeft die afgeschaft, het is ieder voor zich. Vele katholieken zijn sinds V2, ook die kant opgegaan en liberaal protestant geworden, in hoofd en hart.
      Op deze webstek draad vinden we dat terug. Het verschil in de reacties tussen traditionelen en modernisten springt in het oog. Overduidelijk en direct herkenbaar.
      Zo lezen we het algemeen gangbaar geworden idee, dat heilige teksten uit de Openbaring, “geïnterpreteerd” moeten worden, in plaats van letterlijk te lezen, om naar te handelen en te gehoorzamen. Die gestrenge opvatting is niet meer van de post conciliaire tijd, zij is verdwenen. Universitair geschoolden blijken vaak de allerergsten en zijn levenslang verpest met het onvermogen om de realiteit te vatten. Moderne geesten kennen niet meer de stafeis van, “lees wat er staat”, en “doe wat er staat”. Ratzinger was de voorloper. Wellicht schadelijker hiermee dan de JP II — , of de Bergoglio ketterijen. Hij propageerde de schuivende panelen, van aanpassing van wat dan ook, naar plaats, tijd en omstandigheden.
      Anderen op deze webstek draad, worden onzeker of onrustig bij confrontatie met traditionele denk wijzen, en reageren dan primair en agressief. Vijandige mollen zijn ook daaraan te herkennen.
      Daarom, te veel aandacht daarvoor heeft geen zin, eerwaarde Peter. Modernisme is niet te bestrijden, modernisme is het virus, “ziende blind”, dat enkel door een vernieuwd geloofsleven kan worden afgebouwd en overwonnen. De Tridentijnse Mis is daartoe het aangewezen middel, tegenover de Luthers geïnspireerde NOM die het modernisme juist aankweekt, ongemerkt maar onontkoombaar.
      Dat was ook Luther’s oogmerk : “vernietiging van die abominabele Mis, slaat ook het Pausdom neer”.

     5. Zie bijdrage van Peter, 9 oktober 2017 op 21:27…
      Scalfari: “(…) ik geloof in het Zijn, dat is het weefsel waaruit vormen en wezens voortkomen.”
      Bergoglio: “En ik geloof in God. Niet in een katholieke God, een katholieke God bestaat niet, God bestaat (…) God, de Vader, Abba, is het licht en de Schepper. Dat is mijn Zijn. Denkt u dat we veel van elkaar verschillen?”

      Let op het nuanceverschil… Scalfari (een atheïst) gelóóft in het Zijn, terwijl Bergoglio na het verwoorden van zijn visie op God vervolgens zegt: “Dat ís mijn Zijn”. Die manier van spreken is verwant is aan het gnosticisme, omdat de gnosticus inderdaad meent als God te zijn. De (retorische) vraag: “Denkt u dat we veel van elkaar verschillen?”, is dan uiteindelijk niet zo moeilijk meer te beantwoorden.

     6. @Jules van Rooyen,
      Beste Jules, ik ben volledig eens met je heldere kijk op de gebeurtenissen betreffende de Rooms Katholieke Kerk.
      Ziende blind! Ja, daar heeft de Heer Jezus ons reeds lang voor verwittigd. Namelijk wanneer men o.a. Mattheüs 24:1-51 leest zal men klaar en duidelijk kunnen vaststellen dat we in dit hoofdstuk zijn.
      Echter de doorslaggevende zin die binnenkort zal worden verwezenlijkt is Matheüs 24 – 15
      “Wanneer gij dus de gruwel der ontheiliging, waarvan de Profeet Daniël heeft gesproken, in de heilige plaats zult zien staan, – die het leest, begrijpe het! -laat hen die, die in Judea zijn, dan naar de beren vluchten.”
      Wel, “de gruwel van de ontheiliging …” is hier de sleutel en het gevolg van wat er nadien komt. Maar wat is die gruwel van de ontheiliging? Eenvoudig, het is de verandering van de woorden van de Consecratie in het H. Misoffer. Men zal met nieuwe verwoordingen afkomen, zoals b.v. “dit is het brood van de vrede en/of van de verzoening en de vereniging, of zoiets. De werkelijke woorden waardoor de Consecratie van de Hostie en de Wijn zijn namelijk:
      Accipite et manducate ex hoc omnes. HOC EST ENIM CORPUS MEUM; (Aanvaardt en eet hiervan allen, want dit is Mijn Lichaam.) en Accipite et bibite ec eo omnes. HIC EST ENIM CALIX SANGUINES MEI, NOVI ET AETERNI TESTAMENTI : MYSTERIUM FIDEI : QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISIONEM PECCATORUM; dan worden ze werkelijk het Allerheiligste Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus.
      Dit is de vernieuwing van het offer van Zijn lijden en dood, en de gedachtenis van zijn Glorierijke Verrijzenis en Hemalvaart, dat DAGELIJKS moet worden opgedragen door alle Priesters over de gehele aarde. (Geef ons heden ons dagelijks brood, bidden wij toch, niet?)
      Als nu deze woorden, op een zeer listige manier zullen worden veranderd, dan is er geen Misoffer meer., en dat is de gruwel van de ontheiliging.
      Dan zal pas de rest van van Hfdst 24 -> tot 51 werkelijkheid worden. Wee de mensheid dan !!!!!
      Noteer dat de woorden Jerusalem de K.Kerk en Judea de ware Katholieke gelovigen zijn.
      Daarom is het dat Bergoglio in het interview zegt dat hij niet in een Katholieke God geloofd en dat hij nog eraan toevoegt dat een Katholieke God niet bestaat.
      Echter de Katholieke God is de Allerheiligste Drievuldigheid die volledig aanwezig is in het H. Misoffer.
      Het laten publiceren van zo’n zonde tegen de H. Geest is nefast en onvoorstelbaar, toch door iemand die moet doorgaan als het hoofd van de Katholieke Kerk.
      Zodus ze zijn goed op weg naar die NWO kerk die Christus verwerpt en aldus de vijand is van de Katholieke Kerk in zijn geheel.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     7. @Peter, ik sluit niet uit dat er geknoeid kan worden met de woorden der consecratie. Maar de “gruwel der verwoesting’ waarover de Heer sprak wezen op hetgeen zou komen (en kwam in 70 nChr) namelijk de legertenten van de Romeinen buiten Jerusalem.

     8. @Peter: mij bekruipt de indruk dat u niet doorhebt wat de draagwijdte van uw eigen woorden eigenlijk is. Als het inderdaad zo is dat er met de NOM geen misoffer meer wordt opgedragen en dat schijnbaar ook de paus geen paus is, dan lijkt het erop dat de duivel de Kerk heeft overgenomen. Nochtans heeft Jezus ons met aandrang beloofd met de Kerk tot het einde der tijden te zijn.

     9. Baste Jan, ik heb wel geschreven de NWO kerk (dit betekend de nieuwe wereldorde kerk) en niet de NOM Mis. Er zijn nog momenteel Missen die in de NOM missen die de juiste consecratiewoorden gebruiken.

     10. @Hendrik,
      Beste Hendrik, wat hebben nu tenten van de Romeinen in 70 AD te zien met de “gruwel der verwoesting waarover Daniël het heeft.
      Weet u dan niet dat het hart van de Katholieke Kerk het Heilig Misoffer is met als hoogtepunt de vernieuwing van het Kruisoffer, zoals ik reeds aanhaalde hierboven : “Dit is de vernieuwing van het offer van Zijn lijden en dood, en de gedachtenis van zijn Glorierijke Verrijzenis en Hemalvaart, dat DAGELIJKS moet worden opgedragen door alle Priesters over de gehele aarde. (Geef ons heden ons dagelijks brood, bidden wij toch, niet?)”
      Wel, als dit verandert wordt dan is er geen Misoffer meer, m.a.w. dan slaat Satan toe in het Hart van de Katholieke Kerk, dat hij (Satan) reeds lang heeft geprobeerd.
      Herinner u, eerst de veranderingen van de Sacramenten, met als hoogtepunt de moderne Mis. Nu is het, het Allerheiligste deel van het Allerheiligste.
      Dit betekend, geen genaden meer, geen Offer ter vergeving van onze zonden, daar er geen verzoeningsoffer meer is.
      Probeer te begrijpen dat de dagelijkse Heilige vernieuwing van het Heilig Misoffer (en geen Eucharistieviering – er wordt daar niets gevierd) het van het is van de Oneindige Barmhartigheid van God ten opzichte van de mensen, zijn schepselen.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     11. @Peter
      (misschien bent u de priester wel wiens standplaats ik maar niet kan vinden), desondanks graag uitleg doorgegeven die wil putten uit de Bijbel.
      Want de Heer had het én over zijn generatie én over de toekomst,

      http://matteus24.nl/gruwel-der-verwoesting/

      https://uitdaging.nl/5151-gruwel-der-verwoesting

      https://www.stepbible.org/?q=version=DutKant%7Creference=Matt.24.15

      Matthew 24:15
      16) gruwel der verwoesting,
      Dat is, het gruwelijk verwoestende leger der Romeinen, gelijk verklaard wordt Luk. 21:20.
      Lu 21.20
      17) heilige plaats
      Dat is, in het heilig Joodse land rondom Jeruzalem.

     12. @Eerwaarde Peter, dank voor de traditionele uiteenzetting over de kernwaarde van het Heilig Misoffer van altijd. Helaas zijn er nog maar weinig geestelijken die dit uitdragen om het kerkvolk op het traditionele, en juiste spoor te houden. De bisschoppen horen we al helemaal niet meer. Die praten over kerksluitingen, en missioneren niets. De jeugdige geestelijken daarentegen, hebben nog de missionerende vuurkracht. Daar zitten fantastische, echte priesters tussen, of het nu om de PX gaat, of de Petrus Broederschap, of de Missionaires de la Miséricorde in Zuid-Frankrijk, of andere groeperingen in Frankrijk. Hun kracht komt van binnenuit, door het dagelijkse Heilig Misoffer van altijd. De hoop voor de toekomst, hertstel van de Kerk van altijd ligt in hun handen, onder de hoede van de Heilige Maagd van Fatima. Want zij heeft de boodschap tegen het ruïneuze V2 concilie en de maçonnieke, joodse verraders van toen door gegeven. Door sabotage van de gemijterde schurken van toen, kwam die boodschap echter niet aan. De somberheid van Mt. 24, 1-51, eerwaarde Peter, lijkt mij nog niet voor deze tijd weggelegd, omdat de Heilige Maagd in Fatima bij ons is geweest. Vanuit de hemel gezien, is er dus een toekomst. Dwz. het einde der wereld is niet in zicht. Deze V2 revolutie is derhalve, beter te vergelijken met de Franse revolutie (1789) (kard. .: Suenens). Vergankelijk , zoals alle Verlichtings-politieke of marxistische revoluties in de moderne tijd.

    2. “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (Mat.16,18).
     “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mat.28,20).

     Jan van den Berghe stelt de terechte vraag (11 oktober 2017 op 21:16) hoe men woorden als de bovenstaande moet duiden als er twijfel wordt gezaaid over de legitimiteit van de huidige paus (zie ook mijn bijdrage van 11 oktober 2017 op 12:35).

     Aan Jezus of Petrus zal het niet liggen. Waar het op aankomt, is of de huidige eerste stuurman ook daadwerkelijk de bevelen van de kapitein opvolgt (vgl. Mat. 7,23-27). Daar kun je toch je twijfels over hebben als je ziet door wie Bergoglio zich terzijde laat staan: https://pausfranciscus.net/zijn-geneesheer/

     Keren we dan terug naar de eerste twee Bijbelcitaten dan kun je die, bekeken vanuit de actuele situatie, ter verduidelijking als volgt aanvullen…
     “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen [omdat u zich vrijwillig zonder enige slag of stoot door de Satan laat meevoeren].”
     “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld [als een roepende in de woestijn].”

    3. Beste Hendrik,
     Ik raad u aan het ganse Hdst 24 van Mattheüs meermaals te lezen. Bid eerst tot de Moeder Gods Maria voor verlichting en hulp.
     De sites die u aanduid handelen over de uitdrukking “de gruwel van de verwoesting”.
     Ik haalde “de gruwel van de ontheiliging” aan. Ik veronderstel dat u weet wat ‘ontheiligen’ betekent.
     In mijn Petrus-Canisius Heilige Schrift, staat duidelijk vermeld “ontheiliging”. Nu vele andere ‘bijbels’ en ‘bijbelvertalingen’ vermelden ‘verwoesting’. Maar zoals ik reeds meerdere malen heb opgemerkt, is het gevaar van de veelvuldige vertalen van bijbels en ‘vernieuwde vertalingen’ als zoete broodjes verkocht worden. Echter het gevaar schuilt hierin dat in iedere vertaling van de “bijbel” (voor mij de Heilige Schrift), vele uitdrukkingen worden vervangen en/of weggelaten, die subtiel het begrip van de werkelijke tekst vervormen.
     Het is niet voor niets dat er eveneens vermeld staat dat er geen jota aan veranderd mag worden, daar de straffen van God op deze zullen neerkomen.
     Nu, de ‘ontheiliging’ staat voor het geestelijke, daar de Heilige Schrift altijd gericht is op het geestelijke en deze primeert over het materiële.
     Ik heb u uitvoerig, en ja, ik zou nog veel meer kunnen uitleggen, maar hier is deze mogelijkheid beperkt, dat Het Allerheiligste Sacrament van het altaar, het allerhoogste is wat men hier op aarde maar kan voorstellen. God onder ons! Bidt, dat u dit alles moge begrijpen.
     Kijk nu hoeveel eerbied er nog voor is, als hier en daar enkelen die dit Allerheiligste gaan aanbidden en eren, waarvoor Onze Lieve Vrouw in Fatima, in Garanbandal en zovele verschijningsplaatsen het aanhaalt om Haar Zoon te aanbidden. Als dit ontheiligd wordt door de schuld van de mens is zijn schuld zo groot dat God een halt moet toeroepen of er is blijft niets meer over van Zijn Kerk. Begrijpen jullie niet de onuitspreekbare gave van het Allerheiligste Sacrament? Het is Jezus, God, die daar in het Heilig Tabernakel wacht op ieder van ZIjn schepselen om Hem te komen beminnen en aanbidden. Het is zo afschuwelijk dat, dat een God doet voor Zijn dierbare zielen, maar dat NIEMAND komt opdagen!
     Kijk maar eens hoeveel eerbied er is tijdens de H. Consecratie in de H. Mis en dan spreek ik nog niet over de liturgie.
     Deze die Hem trouw hebben beloofd bij hun wijding, hebben hem verraden en hebben de kudde verstrooid.
     Als er geen Sacramenten meer zijn, waarvan het allergrootste het Allerheiligste Sacrament van het Altaar is, kan niemand meer gered worden.
     Zeg mij dan hoe God nog verder zielen kan scheppen die dan toch verloren zullen gaan, daar er geen redding meer mogelijk is.
     Zeg mij dan wat belang die stenen tempels en gebouwen hebben voor de redding van de zielen, als deze niets inhouden? Het zijn niet die tempels die u redden, maar wel de gaven van de Heer die voor iedereen dag en nacht, ter beschikking staan.
     Waarachtig, de gruwel van de ontheiliging, zoals beschreven, van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar, zal plaatsvinden, en diegenen die het zullen kunnen opmerken zullen klaar zien.
     Mat. 24 – 24 : “Want er zal menig valse-christus opstaan en tal van valse profeten. Ze zullen grote tekenen en wonderen verrichten, zodat, ALS HET MOGELIJK WAS, ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. ”
     Ziet u, Jezus verwittigd ons hoe listig en subtiel men te werk gaat en zal te werk gaan.
     Bid de Rozenkrans dagelijks, en vraag de Koningin van de Rozenkrans om u iedere dag te leiden.
     De H. Rozenkrans is uw ultieme wapen tegen de listen en aanvallen van de duivel.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

 4. De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio filialis doet denken aan de laatste beproeving van de Kerk:

  “De Kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de Kerk op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel na de laatste kosmische beving van deze wereld, die voorbijgaat.” (Catechismus van de Katholieke Kerk, alinea 677)

  1. Wereldwijde impact? Die Correctio is slechts een storm in een glas water. Over enkele maanden praat niemand er nog over, zeker nu kardinaal Burke met een meesterzet een lap op de mond heeft gekregen.

   1. Precies! Dat ziet u helemaal goed! Die Correctio is inderdaad slechts een storm in een glas water. Daarom komt de triomf ook van God zelf, middels een, om het zo maar eens uit te drukken, Finale Correctie.

    1. God zal de goddelozen straffen en rechtspreken voor de rechtvaardigen. Inderdaad de finale correctie.
     Laten we het dan ook maar aan God de Almachtige Vader overlaten.

    2. Dus zijn we weer terug bij af:
     (1) De conciliaire Kerk verkiest eenheid boven waarheid; dat is zo en dat blijft zo. {Gevolg: verdunning van de wet, minder sacraliteit –> no pain, no gain –> minder aantrekking op de mensen!]
     (2) Er is maar 1 manier om Rome te beïnvloeden: stop de geldstromen naar Rome (en naar de conciliaire bisschoppen en priesters) zodat steeds meer conciliaire kerken verdwijnen en steeds meer orthodox-katholieke kerken/kapellen (o.a via de SSPX) gekocht/gebouwd kunnen worden.

     1. Hoe alles precies zit weet ik (nog) niet. Maar als we in de tijd van de Borgia paus (Alexander) hadden geleefd en zijn woorden en handelingen hadden kunnen monitoren met de middelen van de 21e eeuw; dan zouden we niet hebben kunnen geloven dat de RKK nog bestond. We zouden dán hebben gezegd: “de poorten van de hel hebben de RKK tóch verzwolgen!”

     2. In het verleden had de SSPX al de kans om bij ons bepaalde kerken te kopen of in bruikleen te krijgen. Ik denk daarbij aan de voormalige anglicaanse kerk op de Gentse Vlasmarkt. Kapitaal bleek geen probleem te zijn, maar wel het veel te kleine aantal gelovigen. Er zit weinig groei in die gemeenschap. Ook niet in Antwerpen.

  1. Yukio, bent u vertrouwd met de SSPX? Na al die jaren is er in onze contreien nauwelijks enige groei te bespeuren. In Antwerpen draait het bijvoorbeeld grotendeels rond dezelfde families. Af en toe komt er iemand bij, maar er haken mensen om een of andere reden af. De grond in Vlaanderen blijkt hard en niet echt vruchtbaar te zijn. Op dat vlak is de situatie heel anders in Brussel.

 5. Met alleen maar verstandswerk en zonder de profeten blijft het hart van heer Jan een koude steen.
  Omdat hij de geest niet zoekt zal hij die ook niet vinden.

  Of het moet zijn dat hij een dubbele agenda heeft?
  Heer Jan ?
  Staat u op het loonlijstje van ketter Bergoglio of van een andere NWO-er?

 6. De vaklui weten Columbus naar waarde te schatten. Echte zeilers weten zich meer aan God overgeleverd dan anderen want zeer kwetsbaar. Er is dus niets om te ontlopen voor mij, maar hoe gaat u het vervolg van Bergoglio’s daden ontlopen? Want u hebt zich aan zijn zijde geplaatst waardoor u degene bent die op de Katholieken schiet.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.