Abortus: wat met de rechten van het ongeboren kind?

Op donderdag 28 september (morgen) zal in Brussel een internationale betoging doorgaan voor het recht op abortus. Dat initiatief gaat uit van feministische organisaties die hun discours militant links en antikapitalistisch inkleuren. Onder de actiegroepen vind je ook vakbonden, politieke partijen en allerlei gesubsidieerde ngo’s, tot Oxfam en Amnesty International toe. Hun eisen zijn krachtig: abortus is een recht en een puur persoonlijke keuze. Mijn lichaam behoort mij toe en ik kies mijn leven. Abortus moet integraal deel uitmaken van de vorming van medisch personeel. De gewetensclausule voor datzelfde medisch personeel moet verdwijnen. De staat moet abortuscentra financieren. En de wetgeving in de EU moet aangepast worden aan de meest ‘progressieve’ landen.

Liberale steun voor abortus

Voor abortus vinden diezelfde radicale linkse militanten geestesverwanten bij de liberalen. Die willen als regeringspartij van de regering verkrijgen dat de Belgische abortuswet van 1990 verder geliberaliseerd wordt, precies zoals het eisenpakket van de komende betoging het formuleert: ‘De wet is 27 jaar oud en het is tijd om hem aan de tijdgeest aan te passen’.

Het gaat hier om de wet die destijds met een wisselmeerderheid goedgekeurd werd omdat de christelijke partij niet meestemde. Ook koning Boudewijn had gewetensbezwaren. Om de wet er door te krijgen werd de koning voor korte tijd in de onmogelijkheid tot regeren verklaard. De ministerraad bekrachtigde zelf de wet ‘in naam van het Belgische volk’.

Abortus als noodsituatie

Die wet laat abortus toe als de ingreep gebeurt in de eerste 12 weken en de zwangere vrouw verklaart dat er een ‘noodsituatie’ is. De ingreep moet gebeuren door een arts die de vrouw inlicht over de wet en de medische risico’s; en de arts voert de ingreep slechts 6 dagen na de consultatie uit. Na de 12de week is abortus toegelaten indien de zwangerschap een ‘ernstig gevaar’ inhoudt voor de vrouw of indien het kind lijdt aan een ‘uiterst zware kwaal’, en advies gevraagd werd aan een tweede arts. Een arts  kan niet verplicht worden om een abortus uit te voeren. Hij of zij is niet gehouden de vrouw door te verwijzen naar een andere arts.

Al bij al bracht die wet een rechtssituatie tot stand die rekening houdt met de belangen van de zwangere vrouw, maar ook met de belangen van het ongeboren kind én met de ethische standaarden van de samenleving. Abortus blijft echter een dramatisch gebeuren en een delicaat en moeilijk afwegen (N.v.d.r. Abortus is moord!).

Maximale individuele vrijheid

De abortus-actiegroepen zien het zo niet. Voor hen is abortus een deel van ‘de strijd van feministen om meester over het eigen lichaam’ te zijn. Gedaan met consultaties, wachttijden, inspraak van anderen en zogenaamde noodsituaties. De deadline moet naar 18 weken, ‘zoals in het progressieve Zweden’. Sommigen willen hoegenaamd geen deadline. Ze willen dat artsen met gewetensbezwaren verplicht worden door te verwijzen. En tenslotte: abortus moet een gewone medische ingreep worden en een recht.

Klare radicale taal, in de lijn van de doctrine van maximale individuele vrijheid die geen inspraak van de samenleving duldt. De zwangere vrouw heeft geen consultatie nodig: ‘vrouwen die abortus overwegen, weten dat dit een ingrijpende ingreep is. De subjectieve term noodsituatie moet uit de wet’.

Gewetensbezwaren tellen niet

Klare taal ook voor artsen en verpleegkundigen met gewetensbezwaren. Voor hen geldt de veelgeprezen vrijheid dan toch niet, want zij zouden verplicht worden iemand aan te duiden om een daad uit te voeren die zij zelf in geweten verwerpen. De Zweedse vroedvrouw Ellinor Grimmark kan ervan meespreken. Drie hospitalen weigerden haar aan te werven omdat zij als christen gelooft in het redden van levens, en geen abortussen wil uitvoeren. Ze begon een rechtsprocedure. Zweden erkent de gewetensvrijheid en nam de resolutie over van de Raad van Europa die bepaalde dat medisch personeel gewetensvrijheid mag inroepen in kwesties van levensbeëindiging. Toch verloor Grimmark haar zaak voor de rechtbank van Jönköping. Zij verloor een tweede maal in beroep. Nu moet zij beslissen of zij de zaak aanhangig wil maken voor het Europees Hof van de Rechten van de Mensen. Intussen betaalde zij al 100.000 euro aan gerechtskosten.

Ook België stemde in 2010 voor die resolutie.

Bedenktijd heeft nut

Hoe leg je aan actiegroepen, die abortus als een aspect van een edele strijd tegen het kapitalisme zien, of als een uiting van maximale individuele vrijheid, hoe leg je die uit dat een bescheiden bedenktijd in zo’n ingrijpend gebeuren zijn nut heeft, dat begripsvol overleg met de arts of met een adviesinstanties de vrouw kan helpen? Helpt het erop te wijzen dat een embryo van 12 weken een ongeboren kind van 3 maand is, letterlijk ‘alive and kicking’? Heeft het nut eraan te herinneren dat de evaluatiecommissie, die samen met de wet van 1990 ingericht werd, moest meedelen dat 95 % van de aangehaalde ‘noodsituaties’ zijn: momenteel geen kinderwens, de vrouw voelt zich te jong, voltooid gezin, ‘ideaal’ kindertal bereikt. Noodsituaties?

Roe versus Wade

En wat dat absolute ‘meester zijn over het eigen lichaam’ betreft, is het leerrijk te kijken naar de uitspraak van het Amerikaanse Oppergerechtshof van 1973 in de zaak ‘Roe versus Wade’. Die uitspraak maakt de basis uit van de huidige Amerikaanse wetgeving, en de Pro Choice-liberalen beschouwen ze nog steeds als de referentie in hun culturele oorlog met de Pro Lifers. Het Hof verdeelde de zwangerschap in drie trimesters. In de eerste 3 maand beslist de moeder. Vanaf de tweede trimester kan abortus enkel als de gezondheid van de moeder in gevaar is. In het laatste trimester moeten de abortuswet het leven van de foetus beschermen. In deze uitspraak, die door de Pro Lifers nog steeds wordt bestreden, is dus al sprake van een geleidelijke afbouw van de beslissingsvrijheid van de moeder. Van het recht op privacy in het aanvangsstadium, krijgt in het tweede trimester de samenleving meer inspraak en naar het einde van de zwangerschap geldt ook het recht van het ongeboren kind. Men kan deze uitspraak te libertijns vinden, maar er is in elk geval erkenning van een groeiend recht van het ongeboren kind.

En zo zijn we bij de kern van de zaak.

Rechten van het ongeboren kind

We hebben in Europa de mensenrechten tot het hoogste goed verheven. Onze wetten en rechtbanken komen op voor de bescherming van de mensenrechten van de eerste, tweede en derde generatie (ook daar heerst de tijdgeest). Steeds verfijnder en denkend aan groepen en subgroepen en minderheden. We zijn bezorgd over gelijke behandeling van ras, geslacht, intelligentie, lichaamshandicap, afkomst. We denken aan iedereen. Behalve aan het nog niet geboren kind. We spreken over het recht van de moeder, het recht van de samenleving, we denken zelfs na over naamgeven aan doodgeborenen, maar we hebben het nooit over het ongeboren kind, waar alles om draait.

Foto: Pro Familia (www.profamilia.nl/abortus1)

Een beschaving die eerlijk is met zichzelf, moet bezorgd zijn over het welzijn van de aanstaande moeder, maar ook over het welzijn van het ongeboren kind. Die bezorgdheid komt tot uiting in overleg, begeleiding, nadenken, uitstel van beslissing en in een wetgevend kader dat zulke zorgfunctie mogelijk maakt.

Abortus is een traumatische ervaring, voor de moeder, maar nog veel meer voor het ongeboren kind. We weten het, maar we zwijgen erover. Abortus is zowat het enige gebeuren dat libertijnen te gewelddadig en te obsceen vinden om op tv te brengen. Niet omdat ze teergevoelig of preuts zijn. Wel omdat ze weten dat als de mensen zien hoe een abortus echt verloopt, niemand nog kan beweren dat dit een beschaafd antwoord is voor het echte probleem: wat aan te vangen met ongewenste kinderen.

En hoe leggen we aan een Marsman, of aan een tienjarig kind, uit dat we ongeboren kinderen onverdoofd verwijderen, maar dat we streng gekant zijn tegen de doodstraf?

Bron: Doorbraak
Abortus: 10 weken na de bevruchting

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

19 thoughts on “Abortus: wat met de rechten van het ongeboren kind?

 1. – Voor sommigen is een foetus een soort gezwelletje dat hinderlijk kan zijn, en dat dus mag weggenomen worden naargelang de goesting. Recht op bestaan van het groeiende kind ? Volgens die mensen bestaat dat gewoon niet, omdat dat kind nog van niets weet. Maar een slapende mens of een pasgeborene weet ook van niets, en zou men dus ook kunnen “elimineren”.

  – In dit landje komt Alexander Decroo op voor “veilige abortus”. Verschrikkelijk veilig voor de foetus, niet te geloven.

  1. Goede vraag.
   Het zeggenschap van de vader in geval van abortus heeft weinig of geen invloed en wordt door de”wet” ook weinig betracht. Hoofdzakelijk handelt het hier om een zo gezegde “noodsituatie” en de vrouw staat dan op de eerste plaats. Indien de vader na de uitvoering van een abortusingreep klacht neerlegt, wordt deze automatisch geseponeerd.
   Ja, beste Guido, het is een vrouwenwereld, de rechten van de man tellen al lang niet meer, laat staan gehoorzaamheid.

   1. Toch even een belangrijke nuance aanbrengen: uit een onderzoek van de Gentse universiteit blijkt dat heel wat vrouwen zonder vaste relatie te kennen gaven dat ze onder druk stonden van een man om tot abortus over te gaan.

 2. Als ik bedenk dat alle genetische informatie al van bij de conceptie aanwezig is en dat het lichaampje van dan af alleen maar hoeft te groeien, dan begrijp ik niet dat “geleerden” er vanuit blijven gaan dat het hier niet om een menselijk individu gaat. Van buitenaf is er geen informatie of materie nodig, alleen voedsel en warmte wat dus wil zeggen dat het hier om een individueel menselijk wezen gaat. Voedsel en warmte hebben we immers allemaal nodig. Of is de navelstreng een reden om de foetus vogelvrij te verklaren? Ook bestaat er bij de “geleerden” geen eensgezindheid over wanneer het leven dan wél begint als het niet bij het begin is. Daarover zijn slechts meningen en geen feiten. Deze verblinding wordt door een satanisch mechanisme, op agressieve manier in stand gehouden. Je hoeft alleen maar naar de gelaatsuitdrukkingen van de demonstranten te kijken en je weet genoeg. Onvoorstelbaar hoe deze verblinding bij de mensen stand houdt. Ik vrees dat het nog jaren gaat duren voordat de mensen zullen zeggen: “Wir haben es nicht gewusst.” Voorlopig zullen de kleintjes nog en masse naar het bejubeld schavot van de aborteur verwezen worden, onze moderne Moloch.
  En onze bisschoppen? Gaan die nog enige verontwaardiging laten horen over deze demonstratie van kinderhaat, want dat is het feitelijk, die de Jodenhaat bij de Kristallnacht ver overtreft?

 3. ☩JMJ☩

  Barbaarse samenlevingen hebben mensenoffers, en het gerevolutioneerd Europa is daar geen uitzondering op. De heidense Romeinen doodden hun slaven die zij beu waren, en de hedendaagse Westerse vrouwen doden de vrucht van hun schoot op de onreine altaren van hun losbandigheid. Het is een meest satanisch fenomeen dat men vrouwen zodanig programmeert dat zij hun natuurlijk moederinstinct verstikken om hun kinderen over te leveren aan bloeddorstige abortionisten. Men wil zelfs verder gaan, en reeds geboren kinderen ‘legaal’ vermoorden op basis van ‘ontevredenheid’ van ouders, waar men dan een etiket van “post-natale abortus” op wil plakken. De bevolking moet gaan inzien dat de schaduwheerschappij altijd verder blijft gaan met krankzinnigheden invoeren zolang er geen massale weerstand tegen komt. Doormiddel van de televisietoestellen die nog steeds als afgodische orakels opgesteld staan in de harten der huiskamers, waar in vervlogen tijden Heilig-Hartbeelden stonden, blijven de oligarchen de bevolking hersenspoelen doormiddel van gedetailleerde tactieken. Ga van die kakofonische ‘doos’ weg en zoek authentieke instructie. De zonen en dochters van ons volk betalen met hun bloed de prijs van uw zelfgenoegzame, gewillige domheid, o moderne, gedemoraliseerde mens!

 4. Ja Benjamin, als we dit alles lezen, dan stellen wij ons soms de vraag: Hebben we nu alles gezien en gehoord van wat er als afschuw kan gedaan worden, of moet, en kan, er nog meer komen?
  God heeft de mens op een zo’n verheven manier geschapen, naar Zijn Beeld en Gelijkenis, dat de H. Engelen, toen ze dit aanschouwden, God loofden op de hoogste wijze. Nadien werd de Allermooiste hen getoond, de Allerzuiverste en Allerschitterenste Vrouw – Maria – bekleed met de zon, en dan was het in de Hemel een euforie van vreugde zonder voorgaande. Ook de gevallen engelen moesten dit aanschouwen tot hun grootste afgunst en haat.
  Als men dit aanschouwt, dan kan men ook begrijpen hoe groot de haat is tegen de mens en de Allerzuiverste, van Satan en zijn trawanten.
  Alleen diegenen die als door een navelstreng aan de Allerzuiverste Maagd Maria zijn gehecht krijgen dagelijks hun geestelijke voeding. Al de anderen zijn levende doden die (zoals u schrijft) “betalen met hun bloed de prijs van hun zelfgenoegzame, gewillige domheid”.
  Arm menselijk geslacht.
  Bidt voor ons Allerzuiverste Maagd Maria, omdat wij de beloften van Christus waardig worden.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. ☩JMJ☩

   Wat ik eigenlijk bedoelde was dat de ongeborenen met hun bloed moeten betalen voor de domheid en laksheid van de volwassen burgers. Het is schrijnend. Diegenen die het meeste klaarstaan om met “refugees welcome” borden terroristen op te wachten die hier een kalifaat komen opbouwen zijn dikwijls de meest moordzuchtige mensen jegens de ongeborenen, die nochtans geen voldoende stem hebben om hulp te roepen, noch weerbaarheid om zich te verdedigen tegen hun moordenaars. Het zijn de meest weerlozen van onze maatschappij, en zij worden – helaas! – aan stukken gescheurd en in vuilbakken gesmeten. Wie zoiets als ‘job’ dag in dag uit kan doen is het schurft van de samenleving.

   Het bloed van de vermoorden schreeuwt echter ten Hemel om vergelding.

   Moge de intercessie van de Hoogheilige Vrouwe, Maria, de ongeborenen beschermen tegen de wrede bloeddorst van de moordernaarsregimes.

 5. Ik heb ooit een interview gelezen in katholiek Nieuwsblad met een ex-satanist die vertelde dat er onder het personeel van abortusklinieken veel satanisten zijn. Omdat juist zij beseffen wat er met abortus gebeurt: een mensenoffer. Een ex-satanist, iemand dus die het weten kan.

  1. Hier kan opgemerkt worden dat de bazin van Planned Parenthood persoonlijk bevriend is met Hillary Clinton, die zelf met occultisme bezig is. In de e-mails van de server van Clinton, die door WikiLeaks gelekt werden, werd zelfs expliciet gerefereerd naar de duivel “Moloch”.

 6. Het is echt afschuwelijk vooral omdat je er niks tegen in kan brengen. Je weet dat het bestaat maar je staat machteloos. Laten we tijdens het rozenkransgebed vragen of degenen die het van plan zijn tot inzicht mogen komen dat het brute moord is. Meer kunnen we niet doen helaas.

 7. … Eigenlijk is de wetgever een schijnheilige. Moord op een pasgeboren kind mag niet, maar als dat kind nog in de moederschoot zit en nog klein is, dan mag het wel.

  … Het meest onschuldige wordt gedood ; het doet wat denken aan de terechtstelling van Christus, de volkomen onschuldige.

  1. Naar mijn aanvoelen zit er vroeg of laat een uitbreiding van de abortuswetgeving aan te komen. Alles hangt immers samen met de vraag wanneer een mens nu een mens is. Abortus is een uiting van de voortgaande ontmenselijking en aldus de verwijdering van God. De mens werd naar Gods beeltenis en gelijkenis geschapen. Abortus richt zich dan ook tegen God.

 8. Ik weet niet of jullie hier op de forum die absurditeit in het VRT journaal een week of zo, gezien hebben.
  Het was natuurlijk een schande en een drukte van belang, omwille van het “onmenselijk” slachten van runderen.
  Waar niet gefilmd wordt is in de abortusklinieken, waar werkelijk onmenselijk de allerkleinste zoetjes in stukken gescheurd worden, voordat ze de baarmoeder verlaten.
  Het meest hypocriete van het ganse, was dat enkele dagen na de uitzending er een groep mensen voor het hekken van het slachthuis verzameld waren … (en houd je lach maar niet in) om voor een foto, van pakweg 1 x 2 m., van een koe, ja bloemen gaan neer te leggen.
  Hoe onuitsprekelijk dom en naïef deze mensen kunnen zijn, daar zijn geen woorden voor, en, natuurlijk, het was weer op het VRT nieuws.

  1. Peter, het kan niet de bedoeling zijn om een bepaald gedrag tegenover dieren te verdedigen. Ik kom zelf uit landelijk gebied, in mijn jeugd ging ik om met allerlei erfdieren (van koeien tot konijnen), heb zelf nog meegemaakt dat er bij ons thuis werd geslacht. Bij ons werd er niet schofterig omgegaan met dieren. Slaan om te slaan was er zeker niet bij. Als er een dier werd geslacht, werd er op toegezien dat het dier passend en doeltreffend werd verdoofd.

   Het is geen linkse gedachte te erkennen dat er bij het industrieel slachten van alles misgaat. Dat is nu eenmaal zo.

 9. Goed gezegd van Jan VDB. Soms bedenk ik het volgende. Christus identificeert zichzelf met de zwakke, de hulpeloze, de mens in nood.
  – Christus identificeert zich dus ook met het ongeboren kind. Mogen we Christus doden (abortus) ?
  – Christus identificeert zich dus ook met de oudere mens die pijn lijdt. Mogen we Christus doden (euthanasie) ? Christus volgen en de pijn bij anderen wegnemen, dat moeten we doen, maar niet doden. Gods wil volgen is zeker niet altijd geven wat de mens vraagt.
  – En als we het nog niet begrepen zouden hebben … In de tien geboden luidt het : “Gij zult niet doden”.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.