Van de ‘interreligieuze dialoog’ naar de ‘anti-dialoog’ van Bonny

The Good Samaritan is een schilderij van William Henry Margetson

Op een persconferentie, die op 21 september in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat te Brussel doorging, is de brochure: ‘Het vak r. -k. godsdienst: op het kruispunt van samenleving, onderwijs & kerkgemeenschap’ voorgesteld. De brochure is een publicatie van de Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst’. De ‘Erkende Instantie’ is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak rooms-katholiek godsdienst en voor de inspectie en begeleiding van de godsdienstleerkrachten in alle onderwijsnetten op alle niveaus. Zij is aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid die haar met dit doel erkend heeft. De nota bundelt vragen over het vak rooms-katholieke godsdienst vanuit de samenleving, het onderwijs en de kerkgemeenschap. Ze geeft de relevantie van het vak op die terreinen aan en formuleert richtlijnen en verwachtingen opdat het vak die relevantie waar kan maken. Wij lazen de bochure voor u door en konden vaststellen, dat het enige probleem met de brochure is – dat in typische Bonnyaanse stijl – er zeer veel vragen gesteld worden, maar dat er géén antwoorden komen, tenzij alleen maar bekrompenheid van een ‘bisschop’ die de Metropool onwaardig is!

De Vlaamse bisschoppen en de ‘Erkende Instantie r.-k. godsdienst’ schrijven het volgende in hun brochure:

P. 5 De angst voor militant gedachtegoed of gewelddadige confrontaties loert al vlug om de hoek.

P. 5 Met levensbeschouwelijke vakken, zoals het vak r.-k. godsdienst, menen we jongeren op de beste manier te kunnen voorbereiden op hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in een geglobaliseerde en pluriforme samenleving.

P. 8 De leerplannen steunen op een visietekst van de Vlaamse bisschoppen over het vak r.-k. godsdienst in de scholen in Vlaanderen. Volgens deze visietekst moeten de leerplannen r.-k. godsdienst voldoen aan een dubbele opdracht: het bijbrengen van zowel religieuze geletterdheid als (inter)levensbeschouwelijke vaardigheden, vanuit een rooms-katholiek perspectief.

P. 10 Voetnoot 6

Volgens onderzoek van het Jeugd Onderzoeks Platform (JOP-schoolmonitor 2013) over de religieuze identificatie in de tweede en derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen in de grootsteden (Brussel, Antwerpen, Gent), beschouwen 29,8% van de leerlingen zich als christen, 30% als moslim, 28% als ongelovig of onverschillig, 11,4% als vrijzinnig en 0,8% als ‘andere’. Volgens hetzelfde onderzoek over de religieuze identificatie in de tweede en derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen buiten de genoemde grootsteden, beschouwen 47,2% van de leerlingen zich als christen, 9,3% als moslim, 34,5% als ongelovig of onverschillig, 7,7% als vrijzinnig en 1,3% als ‘andere’.

P. 12 Vooreerst kan niemand zijn godsdienst of levensbeschouwing verruimen of verdiepen in zijn eentje. Dat zou trouwens gevaarlijk zijn. Afzondering kan leiden tot uitzondering en radicalisering.

P. 13 De nood aan ‘religieuze geletterdheid’ is danig toegenomen. Zonder basiskennis van de christelijke traditie lijkt de westerse cultuurgeschiedenis op een stomme film of een gesloten boek.

P. 20 In het hoger onderwijs worden studenten gestimuleerd om te komen tot levensbeschouwelijke maturiteit, of ze nu christen zijn, agnost, moslim, onverschillig…

P. 26 In de nabije toekomst zal het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (ZILL) de huidige leerplannen voor het katholiek basis onderwijs vervangen, en een stevige aanzet geven tot het realiseren van de katholieke dialoogschool in het basisonderwijs.

P. 28 Voor de masteropleiding tot leerkracht met bevoegdheid voor het vak r.-k. godsdienst in het secundair onderwijs moeten de kandidaat leerkrachten zowel een inhoudelijke als een pedagogische opleiding volgen. De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) staat in voor de inhoudelijke vorming. Zij verzorgt ook de academische lerarenopleiding voor kandidaat godsdienstleerkrachten.

P. 32 De ‘woordenschat van het christendom’ en de grammatica van de dialoog’ horen bij elkaar.

Wat onthouden we?

Het nieuwe model van de ‘katholieke dialoogschool’ geeft een nogal geïdealiseerd beeld van de gemiddelde leerling, die in werkelijk geen zier geeft om die r.-k. godsdienst. Het vak r.-k. godsdienst dient – in werkelijkheid en in eerste instantie – om elke potentiële, militante geloofsuiting bij de individuele leerling de nek om te wringen. Men wil religieuze eenheidsworst, ook al zal dit de moslims in de Katholieke scholen natuurlijk niet bevallen. In de steden is de strijd al gestreden. De islam heeft gewonnen. De (Belgische) ‘staatskerk’ met haar staatsambtenaren dient alleen nog maar om de gelovigen ‘bij te sturen’, weg van het Ware Geloof. De jeugd is totaal onwetend aangaande het Katholieke Geloof. De geloofsinhoud van het vak r.-k. godsdienst zal nog verder verwaterd worden en zo wordt de deur naar een intensievere islamisering verder geopend. Daar zorgt de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven wel voor. Als er dan nog ergens een ‘onnozelaar’ is die priester wil worden, dan wordt die op het Johannes XXIII seminarie wel zodanig geïndoctrineerd, dat ie niet meer ‘gevaarlijk’ is. De écht hardleerse gevallen worden naar een pseudo-traditionele orde in het buitenland afgevoerd en daar kaltgestellt. Sommigen hebben deze puinhoop bewust gewild, en de meesten hebben het laten gebeuren. Indien Vlaanderen nu het juk van de islam opgelegd krijgt, is dat de eigen schuld en een vorm van immanente gerechtigheid!

Naar aanleiding van de nieuwe brochure werd Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, nog een keertje door ‘De Standaard‘ (22 september 2017) geïnterviewd.

Onder de titel ‘De samenleving kan wel wat meer barmhartigheid gebruiken’ stak Johan Bonny in ‘De Standaard’ van wal. “De basiskennis van het katholicisme versterken, en leerlingen gevoelig maken voor de christelijke beeldtaal in de Westerse cultuur” is het hoofddoel van de nieuwe brochure. Met die ambitie schreef volgens ‘De Standaard’, Johan Bonny, de ‘bisschop’ van Antwerpen en referent voor het onderwijs, een brochure met vernieuwde lesinstructies voor het vak rooms-katholieke godsdienst. Blijkbaar werd de brochure geschreven op vraag van de godsdienstleerkrachten zélf die het nut van hun eigen vak in vraag stellen! ‘De Standaard’ vraagt dan vervolgens ook terecht aan Bonny om dat ‘nut’ van het vak rooms-katholieke godsdienst eens concreet te maken. Johan Bonny begint dan over de parabel van de ‘Barmhartige Samaritaan’, die volgens hem op vele doeken en schilderijen in musea en kathedralen staat uitgebeeld. Bonny zegt: “Wie de oorspronkelijke betekenis ervan niet kent, mist een belangrijke sleutel om de westerse cultuur te begrijpen.” Bonny vervolgt: “Dat soort verhalen, samen met de Griekse, de Romeinse en de joodse invloeden, maken onze identiteit uit – niet in enge, maar in brede zin. Dat maakt ons tot westerlingen en geen Arabieren of Chinezen”.

Als ‘bisschop’ van de voormalig ‘Latijnse Kerk’ kan dit antwoord tellen. Indien Bonny bij mij op examen zou moeten komen, dan zou hij met een dikke buis terug naar Antwerpen gaan. Ten eerste vergist Bonny zich van thematiek. De ‘Barmhartige Samaritaan’ wordt echt niet zoveel afgebeeld, maar eerder bedoelt Bonny hier Sint Maarten. Ten tweede is volgens Bonny de parabel van de ‘Barmhartige Samaritaan’ slechts een ‘verhaal’. Nochtans betreft het Geopenbaarde Waarheid. Ten derde zijn het net de priester en de Leviet die geen barmhartigheid betonen! Op 2000 jaar is er dus nog niet veel veranderd. Ten vierde is de parabel van de ‘Barmhartige Samaritaan’ – volgens Bonny – NIET belangrijk omwille van het zieleheil, maar volgens Bonny wél omwille van het begrip van de “westerse cultuur”. Dus niet eens de “Christelijke cultuur”, maar wél de “westerse cultuur”. En inderdaad, volgens Bonny is de “westerse cultuur” niet Christelijk, omdat de “westerse cultuur” bestaat uit “dit soort verhalen”, naast de “Griekse, de Romeinse en de joodse” verhalen. Bonny zegt er natuurlijk niet bij, dat de “joodse verhalen”, die van belang waren ten tijde van Christus, integraal opgenomen zijn in de Heilige Schrift en geïnterpreteerd moeten worden – niet vanuit een joods perspectief – maar wél vanuit een Katholiek perspectief. Bonny zegt er ook niet bij, dat de Katholieke Kerk altijd gestreden heeft tégen de “Griekse en Romeinse verhalen” omdat ze zeer vaak immoreel en decadent waren, om nog maar te zwijgen van de homofiele saus die er vaak over heen ging. Maar, dit laatste is natuurlijk spek naar de bek van Bonny!

En dan gaat Johan Bonny helemaal uit de bocht! “Dat maakt ons tot westerlingen en geen Arabieren of Chinezen”. Dit is duidelijk een racistische uitspraak van Johan Bonny! Dit betekent dus ten eerste, dat Arabieren en Chinezen op basis van hun etniciteit niet tot de westerse cultuur kunnen behoren! Ten tweede ontkent Bonny hier het universele karakter van het Christendom! Zéér vele Arabieren en zéér vele Chinezen zijn Christen! Dat het géén westerlingen zijn, is in deze niet het punt. Dat zal ons worst wezen. Maar, ook de Arabieren en de Chinezen zijn geroepen – voor zover zij het al niet zijn – om zich tot het Katholieke Geloof te bekeren. Met zijn woorden, sluit Bonny de Arabieren en de Chinezen uit van de Eeuwige Zaligheid, want volgens Bonny kunnen zij die omwille van hun etniciteit niet bereiken. Dit is totaal in tegenstelling met de Heilige Schrift die ons oproept om alle volkeren in het Ware Geloof te onderwijzen! “Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.” (Mat 28:19-20)

Deel dit artikel:Share on Facebook12Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (24 september 2017 - 17:46)

  Arabieren en Chinezen zijn geen westerlingen dat klopt toch? Wat is daar mis mee? Ik kan als geboren Belg moeilijk voor een Chinees doorgaan of als Arabier tot die cultuur behoor je toch niet? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we geen mensen zijn onder elkaar en we behoren alle tot het menselijk ras tot zover begrijp ik de bisschop . En het is waar de parabels van Jezus zijn niet zomaar verhalen en de parabel van de Barmhartige Samaritaan leert juist dat de liefde naar onze medemens toe veel meer inhoudt dan alleen hem lief te hebben het moet ook in daden worden omgezet . En onze cultuur heeft zijn roots in de Joods-Christelijke leer waardoor scholen ontstonden en ziekenhuizen en universiteiten dat heeft allemaal die oorsprong. En zo heeft zelfs Europa zijn christelijk wortels wat door velen word ontkend de Europese samenleving is in wezen christelijk .En het Latijn was de eerste Europese taal en de taal van de kerk en door die taal konden vele in Europa studeren en velen willen nu het christendom uit die cultuur weg doen en dat zegt de bisschop er allemaal niet bij !

  Mathieu Albert

  (24 september 2017 - 18:14)

  Beste Willy, Chinezen of Arabieren die hier opgevoed worden, kunnen perfect ‘Westers’ zijn, dat heeft niets met etniciteit te maken. ‘Westerlingen’ zijn géén ras. Dat Belgen géén Chinezen zijn, klopt. Maar, wat is een Belg? Wat is een Chinees? Het ‘menselijke ras’ bestaat niet. Onze cultuur heeft haar roots in het Christendom, daar is niets ‘joods’ aan. Beseft u niet, dat degene die in de parabel van de ‘Barmhartige Samaritaan’ overvallen werd, een jood was, maar dat de priester en de leviet, die natuurlijk ook joden waren, voorbij liepen en géén hulp boden. Dat is de joodse mentaliteit! Een Samaritaan, een aartsvijand van de joden, bood hulp! Dit is net de essentie van het Christendom, dat de ‘barmhartigheid’ zich niet beperkt tot de geloofsgenoten, maar zich uitstrekt tot iedereen, dit in tegenstelling tot joden en moslims, die zoals een vakbond, alleen maar hulp bieden aan hun eigen geloofsgenoten, indien de regeltjes die hulp niet in de weg staan. De ‘Barmhartige Samaritaan’ was géén jood, dat is net de crux van de parabel. De zogenaamde ‘Joods-Christelijke’ leer is een fantasie van na de Tweede Wereldoorlog. Ziekenhuizen en universiteiten zijn bij uitstek Christelijke instituten. Nogmaals, de Westerse cultuur is onbelangrijk, enkel ons persoonlijke zieleheil telt, en daarom is Katholiek godsdienstonderricht noodzakelijk. Dit heeft Bonny niet begrepen en waarschijnlijk gelooft hij niet in een leven na de dood. Maar, ik geef geen cent voor zijn decadente ‘Westerse Cultuur’, waarin het Christendom wordt weggevaagd en dit enkel maar ten voordele van het Griekse en Romeinse hedonisme van een kleine elite destijds die het volk liet creperen!

  A. G. Stinus

  (24 september 2017 - 20:55)

  Als De Standaard vraagt naar het ‘nut’ van het vak rooms-katholieke godsdienst, dan moet je als bisschop de zaak opentrekken, vind ik. Dan moet die bisschop wijzen op

  1) de plicht van elke katholiek om de medemens, de naaste, bij te staan als die in nood zit, hetgeen een uiterst positief gegeven is in de maatschappij

  2) het existentieel en uiterst belangrijke gegeven dat de mens de roeping heeft om bij zijn Schepper terecht te komen na de dood, en dat God ons dat zelf heeft komen zeggen.

  Gaat het 2e punt boven het petje van De Standaard ? Dan moeten ze toch maar het antwoord noteren, en wordt een aantal mensen, inclusief de journalist, iets belangrijk voor de voeten gegooid. Hoog tijd dat er terug zonder complexen over God gesproken wordt.

   Mathieu Albert

   (24 september 2017 - 21:40)

   Beste Stinus, ik denk, dat de journalist hier niets te verwijten valt. U geeft inderdaad de antwoorden die Johan Bonny had moeten geven. Echter, punt is, dat Johan Bonny deze antwoorden NIET gegeven heeft. Zoals we trouwens van Bonny kunnen verwachten.

  Jan van den Berghe

  (24 september 2017 - 23:06)

  Waarom is de parabel van de barmhartige Samaritaan geen “verhaal”? Ontgaat de betekenis van het woord “parabel” u soms, Mathieu? Ik citeer eventjes uit het WNT: “Een zinnebeeldig verhaal, waarvan men zich bedient om in den vorm van beeldspraak zijne hoorders te onderrichten omtrent geestelijke waarheden; gelijkenis. Inzonderheid in toepassing op de gelijkenissen waarvan Jezus zich bij zijne evangelieprediking bediende.”

   Mathieu Albert

   (25 september 2017 - 18:51)

   Beste Jan, het is Bonny die het over verhalen heeft.

    Jan van den Berghe

    (25 september 2017 - 21:00)

    Daar is niets mis mee. Een parabel IS nu eenmaal een verhaal, een stichtend verhaal.

  Sergeant yves

  (25 september 2017 - 01:31)

  Uiterste lafheid en nietszeggendheid , waardeloos, witgekalkte graven, waarom zijn deze mensen eigenlijk priester geworden ? Omdat ze een uitweg zochten om hun misvormde geestesgesteldheid onder de vleugels van een instantie zoals de rooms katholieke kerk konden ontplooien omdat zij te laf waren om hun ware gelaat te vertonen aan de wereld . Uit hoogmoed zijn zij binnengesijpeld in de kerk om waardigheid te misbruiken die een ware priester toekomt omdat zij door hun gedrag en ingesteldheid anders bij de laagste trap van zondaars zouden gerekend worden. Met dien verstande dat de vrouwen des ontucht die zo eerlijk zijn hun plaats te erkennen eerder in het paradijs zullen aankomen dan deze hypocrieten !

  willy

  (25 september 2017 - 11:54)

  @Mathieu : We behoren alle tot het menselijk geslacht of ras dit verklaarde zelfs de grote apostel Paulus op zijn missiereizen ( Hand 17 – 26 ) verder kan ik je mening heel goed begrijpen, groetjes Willy

   Mathieu Albert

   (25 september 2017 - 18:54)

   Beste Willy, Mijn vertaling luidt als volgt: Hand. 17:26 Hij heeft uit één vader alle volken der mensheid gemaakt, en ze over de ganse aarde doen wonen. Maar, dat was niet mijn punt. Wetenschappelijk is het fout om over het menselijk ‘geslacht’ of om over het menselijk ‘ras’ te spreken. Correct is de menselijke ‘soort’. Het begrip ‘soort’ impliceert hetgeen u bedoelt.

  Jacob

  (25 september 2017 - 12:12)

  Ik ben van oordeel dat wie de woorden en daden van Heer Jezus niet volgt , maar ook zijn woord niet verkondigt, niet zijn ware volgelingen en leerlingen zijn, zegde Heer Jezus dat men zijn woord overal ter wereld moest verkondigen.
  Beste vrienden ziet gij nog veel bisschoppen en priester vandaag Heer Jezus ware woord nog verkondigen. NEEN.
  Zij hij niet Heer Jezus wie niet voor mij is, is niet de ware maar een aanhanger van het beest.

  Wij kunnen niet eeuwig blijven wachten, de tijd tikt en laat hen die de ware leer van de Heer niet wensen te volgen met rust.
  God gaf ons bij de geboorte onze vrije wil, laat ons niet in discutie gaan dat help geen mens vooruit.
  Wij hebben een RESTKERK, laat ons die gebruiken en vooruitgaan.
  Dat wij niet door Rome erkend zijn is geen probleem, zijn wij niet erkend door onze Heilige Koning Heer Jezus en zijn heilige Moeder Maria zelf. Heer Jezus is onze Soevereine Koning voor ons en hij stuurt zijn Heilige Geest.
  Dat Rome/Vaticaan afvallig zijn moeten ze zelf weten , daar heeft hij ons voor gewaarschuwd en daar hij God de Alfa en de Omega zelf mee afrekenen.
  Wij kunnen ook niet excommuniceert worden door Rome/ Vaticaan, vanwege zij daar zelf onrechtmatig zitten.
  De ware paus is nog altijd Paus benediktus XVI. Laat Franciscus en de zijne voorwat ze zijn en laat ons met de Restkerk vooruitgaan, Hoe door mensen te informeren en het ware woord van de Heer te verkondigen.
  Ieder van ons kan een hedendaagse LEERLING ZIJN VAN HEER JEZUS ZIJN. WAREN DE LEERLINGEN VAN HEER JEZUS 2000 JAAR GELEDEN TOCH OOK MAAR GEWONE VISSERS EN WIJ KUNNEN WIJ DAT OOK WEL ZEKER -MENSENVISSERS WORDEN. WAT HOUD ONS TEGEN NIETS , DE HEER MET ZIJN MOEDER EN DE HEILIGE GEEST ZAL ONS WEL LEIDEN.

  In Christo per Mariam,

  Jacob

  Peter

  (25 september 2017 - 17:49)

  Ach, Bonny. Ik lees dat alleen maar oppervlakkig, daar ik er misselijk van wordt. Die man is GEEN bisschop, maar een man die tegen de H. Geest zondigt en die zonden worden niet vergeven, tenzij hij openbaar vergiffenis vraagt en zich bekeert.
  Triestig gedoe.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.