Oremus pro Ecclesia

Anónimo – Inferno (ca. 1520)

Op verschillende plaatsen op het internet worden brieven en documenten gepubliceerd om het moreel relativisme van paus Franciscus aan te klagen en te “corrigeren”. In ons land heerst grote verwarring binnen de Kerk, waarbij een steeds verder liberalisme en moreel relativisme wordt geprezen, en een allesoverheersend eigenbeschikkingsrecht en individualisme als “Katholiek” wordt beschouwd. Het parochieblad prees deze week een erg controversiële jezuïet die het zogenaamde “homohuwelijk” propageert. Broeder René Stockman lijkt niet de onvoorwaardelijke steun te krijgen van het Belgische episcopaat die hij verdient. Bepaalde “paters” pappen aan met ongeloofwaardige “bisschoppen” om hun hachje te redden. Hypocrisie alom. Etc.

Bidden wij voor de Kerk, in deze tijd van diepe crisis.

En bidden wij, dat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, God kan bewegen om de wereld niet te hard te slaan.


Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima


Noveengebed tot O.L.V. van Fatima, te bidden van 4 tot 12 mei (de dag vóór het Feest van O.L.V. van Fatima).

Meest Heilige Maagd, die zich verwaardigd heeft om naar Fatima te komen om aan de drie kleine herdertjes de schatten van genade, verborgen in het bidden van de Rozenkrans, te openbaren, inspireer ons hart met oprechte liefde voor deze devotie.

Mogen we door het mediteren over de mysteries van onze verlossing, die in uw Rozenkrans worden aangehaald, de vruchten verkrijgen die daarin vervat liggen en de bekering verkrijgen van de zondaars, de bekering van Rusland, de Vrede van Christus voor de wereld, en deze gunst die ik plechtig van u vraag in deze noveen:

(uw intentie)

Ik vraag dit van u, voor de meerdere glorie van God, voor uw eigen eer en voor het goed van alle mensen. Amen.

Onze Vader; Weesgegroet en 3x Glorie zij de Vader.

Bron: Crux Ave Spes Unica

Deel dit artikel:Share on Facebook8Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (24 september 2017 - 14:33)

  De Kerk zit in een diepe crisis zoals uit het artikel blijkt en de mens wil zijn zelfbeschikkingsrecht gaan opeisen en hij leeft alleen voor zichzelf. Dit relativisme zet zich in alle lagen van de Kerk door en het is deze paus die deze poorten nog verder heeft opengezet, wie voor het homohuwelijk is; heeft niets begrepen van Jezus en de zedelijke waarden die hij nog strenger leerde dan binnen het Jodendom zie maar naar de Bergrede waar het helemaal begint bij het hart!

  Bart

  (24 september 2017 - 17:23)

  Die Jezuïet is al berucht in Amerika. Michael Voris bericht er regelmatig over, zie https://www.churchmilitant.com/mission
  Als ze deze ‘priester’ ruimte geven in K&L bewijst dat eens te meet hoe naïef en in feite anti-katholiek ze daar bij K(etterij) en L(ulkoek) wel niet zijn. Ik kan me er groen en geel aan ergeren. Daarom heb ik mijn abonnement niet verlengd. Dit blad weerspiegelt de vlaamse “church of nice” zoals Voris het zo goed uitdrukt.

  Wat de Broeders van liefde betreft:
  Wanneer de Broeders van Liefde bij hun euthanasievisie blijven, sturen zij, mijns inziens, een akelige boodschap de wereld in. Want hoe omzichtig ze daar ook zelf mee om zullen gaan, zullen mensen met psychische problemen in onze samenleving het wel eens kunnen gaan opvatten als een fiat van Gods wege om een einde aan het leven te maken als het “echt” niet meer gaat. Het gaat hier immers om een religieuze instelling die van oorsprong vanuit Christelijke inspiratie werkt, wat de keus voor een dergelijk beleid, naar de samenleving toe, des te indringender maakt. Het zelfmoordcijfer ligt in België al schrikbarend hoog. Ik vrees dat het door dit, in feite zwaar anti-Christelijk signaal wel eens zou kunnen stijgen. Uitgebreide “omzichtige” teksten zijn slechts voor de betrokkenen in de psychiatrie en gaan daar op maatschappelijk vlak niets tegen doen.

  Theofiel Contra La Traviata

  (24 september 2017 - 17:40)

  Beste Andreas, U schrijft: “Bepaalde ‘paters’ pappen aan met ongeloofwaardige ‘bisschoppen’ om hun hachje te redden. Hypocrisie alom.”

  Sta me toe dit te illustreren met een schrijnend voorbeeld, in ons godsdienstig reeds o zo arme Vlaandrenland, van een laffe Pater die verwordt tot een huurling (op de “payroll”?), in plaats van een echte herder voor de kudde van Christus. Niet om schande af te kondigen, doch wel om de gelovigen te waarschuwen zich niet te laten meeslepen in deze apostasie. En vooral een oproep om te bidden voor de dringende bekering van deze dwalende Pater!

  Het lijkt erop dat Pater Gert Verbeken (SJM) van Maleizen zichzelf in een onmogelijke spagaat wringt.

  Hier op video “concelebrerend” met de modernistische “Kardinaal” De Kesel en het “nieuwe” Onze Vader kwelende. Het is voor heel het Smoelenboek te bezichtigen:

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=345762945881902&id=310467949411402

  1) De Novus Ordo Missae (NOM) is een schismatieke “Mis”. Tegen de wil van de Eeuwige Kerk (Cf. Quo Primum) werd dit gedrocht beraamd op de schrijftafel van vrijmetselaar Bugnini. Een knieval voor “onbetrouwbare (perfide) joden” en vooral de afschuwelijke protestantisering van het Allerheiligste Sacrament. Een gruwel in Gods ogen, die het hierdoor aangerichte verval van Zijn Kerk (vooralsnog) leedzaam moet aanzien. Wanneer valt Zijn Toorn op de vele beledigingen aan de Drie-Ene-God veroorzaakt door de NOM? Het behoeft geen verder commentaar.

  2) Ook het “nieuw” Onze Vader behoeft geen verder commentaar. Dit heeft deze webstek beter als geen ander aangekaart (http://www.katholiekforum.net/onze-vader/). Dit “nieuw” Onze Vader gaat zover dat het zelfs expliciet in tegenspraak is met de Catechismus van de “Heilige” Paus Johannes Paulus II. Ook daar behoeven we geen verdere toelichting te geven. Wie eerlijk denkt, begrijpt dit. Wie zijn denken en wandel corrumpeert met carrièrezucht en kerkpolitiek gelaagde agenda’s, zal dit nooit willen begrijpen. Helaas.

  3) Concelebreren. Een onzinnig gebruik dat men in de zestiger jaren oneigenlijk pikte van de “Orthodoxe Ritus”, maar in alle onkunde pleegt men hierin een regelrechte inbreuk op de ‘Theologie van de Mis’. De Mis is een Offer en geen leuke maaltijdviering voor alle vrienden van het “kringetje der pastoors”:

  Concelebreren leidt tot de verloochening dat de priester het Heilige Misoffer opdraagt als vertegenwoordiger van Christus “in Capite Christe”:

  Het is dan ook zeer bedenkelijk dat een “birituele Pater” die ook poogt het Misoffer op te dragen volgens de traditionele Tridentijnse Ritus “onwetend” is met betrekking tot de Theologie van de Mis. Dit maakt zo’n meeheulen met modernistische bisschoppen niet louter een laffe daad, waarmee men zijn kerkelijk hachje redt, beste Andreas Nieuwland, maar een daad van openlijke apostasie en verraad jegens het Heilig Misoffer van Onze Heiland, Jezus Christus.

  Het Katholicisme is geen pick en mix, die men mag versjacheren uit cliëntelistische motieven, carrièrezucht, kerkpolitieke lafheid, of eender welke dwaze overwegingen die niet van God, maar van “de mensen” komen.

  Wraakroepend wordt het dan, als we ontdekken dat de daden van apostasie, gepleegd door de laffe Pater Verbeken, niks minder zijn dan kerkpolitieke komedie.

  Men pleegt verraad tegen de Traditie van de Kerk door aan te pappen met ketterse figuren zoals “Kardinaal” De Kesel, maar achter de rug van de “Aartsbisschop” vinden Verbeken en co het schijnbaar een amusante bezigheid om met deze ongerijmdheid de draak te steken.

  Dat De Kesel met al zijn modernisme zichzelf als Aartbisschop en de Belgische Kerk in het algemeen belachelijk maakt, is inderdaad een nuchtere vaststelling. Doch, is de figuur van De Kesel meer schandelijk dan ridicuul. Deze prelaat is immers een gesel voor de Bruid van Christus.

  Dit rechtvaardigt natuurlijk niet om enerzijds te gatlikken bij De Kesel dat het een vies gezicht is, maar daarnaast anderzijds doodleuk ronduit de spot te drijven met De Kesel die smalend “de hulpbisschop van Pater Gert” wordt genoemd door de aanhang van Verbeken. Ze spotten met De Kesel, maar door hun houding degraderen ze vooral zichzelf tot belachelijke kleine kinderen. Meer nog, net zoal De Kesel is deze bende niet alleen bespottelijk, hun halfslachtige houding, als waren het bisschoppelijke jakhalzen, is bijzonder laakbaar. Geloof me vooral niet op mijn woord, maar leest u het zelf maar wat ze durven schrijven op Smoelenboek:

  Op het eerste gezicht lijkt een niet meer dan een stuntelige en naïeve PR-stunt door de vrienden van Maleizen:

  De hypocrisie van “keeping up appearances” ontmaskerd… Bij de club van Maleizen is het een sport om enerzijds openbaar te slijmen bij “Kardinaal” De Kesel en anderzijds (“in het verborgene, waar de Vader het ziet”) er vollen bak en om het meest de draak mee te steken:

  Merkwaardig: Egidius von Kessel (Gillis De Troyer, bestuurslid Sint-Ignatiusschool VZW) “vindt dit leuk” (“Wie is de katholieke priester?”; erg grappig hoor…). Verder zijn het allemaal mensen van Sint-Ignatiusschool onder elkaar: Mathias Van Aken, Jonas Coenaerts, Gillis De Troyer: Alledrie lid van de raad van bestuur van Sint-Ignatiusschool VZW…

  Om het meest slijmen bij Jef, maar achter de rug kan de pret blijkbaar niet op… Het wordt zelf aangemoedigd zelfs door “Pater” Gert! Zijn dit de grote waarden die aangemoedigd worden in hun “pedagogisch project” daar in Maleizen?

  Pater Gert is niet alleen op de hoogte, maar hij “vindt het zelfs leuk” dus dat er lol wordt getrapt met “Kardinaal” De Kesel:

  Net zoals trouwens ook Dirk Smulders, de geschiedenisleerkracht op Sint-Ignatius. Het is daar blijkbaar voortdurend dikke pret met “hun” “Aartsbisschop”…

  En dan maar slijmen met hun KSA… Zum kotsen! Hoe seniel is die Jozef De Kesel toch dat hij daar allemaal intrapt?! Duidelijk een beduidend maatje lichter dan de sluwe Danneels… Of speelt hij bewust het spelletje mee? Laat hij Verbeken door het stof kruipen, om op die manier meer zicht en greep te krijgen op de “traditionele” Katholieke gemeenschap in het Vlaamse kerklandschap?

  Wie denkt deze jakhalzenbende van Maleizen hier nog langer voor de gek te houden?

   Jan van den Berghe

   (24 september 2017 - 19:32)

   Als een priester vanuit het geloof van de Kerk en met de overeenkomstige intentie de nieuwe mis opdraagt, dan valt er niet aan te twijfelen dat het misoffer plaatsvindt. Dat heeft mgr. Lefebvre altijd gesteld.

   Ik begin me trouwens af te vragen wie er volgens Theofiel eigenlijk nog katholiek is. Kardinaal De Kesel is dat schijnbaar niet. Pater Verberken blijkbaar ook niet. De mensen rond de school van Maleizen ook al niet.

   Dan heb ik het nog niet over dat taalgebruik van Theofiel dat nogal dicht lijkt aan te leunen bij schelden en verwijten (“gatlikken”, “hoe seniel is…”, “bisschoppelijke jakhalzen”, “laffe pater verworden tot huurling”…” Heeft Theofiel geen weet van de eerste regel voor de reacties op dit forum?

    Theofiel Contra La Traviata

    (24 september 2017 - 20:04)

    Beste moderatoren van deze webstek,
    Beste meneer Van Den Berghe,
    Beste medelezers,

    De bemerking over mijn taalgebruik is geheel terecht. Het is niet mijn bedoeling om mensen te beledigen. Dit betaamt een Christenmens niet, dus hiervoor mijn verontschuldigingen.

    Toch moet mijn grote verontwaardigdheid over bepaalde personen in de Kerk in Vlaanderen mij werkelijk van het hart. Deze gevoelens van ontgoocheling en ja, mijns inziens ook rechtvaardige woede, heb ik gepoogd zeer feitelijk en intellectueel eerlijk te staven. Ik ben dan ook bereid mijn standpunt bij te stellen als mijn conclusies verkeerd zouden blijken. Doch, ik laat mijn kijk niet vertroebelen door emoties van eender wie, maar enkel door correcte feiten die aangevoerd worden!

    Daarom hoop ik toch dat mijn bijdrage in dit licht mag beschouwd worden: Er is toch ook een vierde regel betreffend een “ongecensureerd debat”? Hopelijk kunnen mijn excuses voldoende gewicht in de schaal leggen van de weegschaal van de moderatoren om deze vierde regel te laten primeren in de overweging of mijn bijdrage hier mag blijven staan.

    Hierbij onderwerp ik mij bij voorbaat aan het oordeel van de moderatoren, in een vol vertrouwen in jullie integriteit om het broodnodige debat onder lekengelovigen op de juiste manier te doen plaatsvinden. Meneer Van Den Berghe, aan uw inmiddels ontelbaar aantal reacties hier te lezen, kan ik toch alleen maar besluiten, dat uzelf ook een enorme behoefte hebt aan dit debat?

    Wat het verdict van de moderatoren over mijn bovenstaande bijdrage ook moge wezen. Ik blijf enthousiast en dankbaar over de inspanningen die het “Katholiek Forum” levert om dit debat gestalte te geven.

    Het is mijn eerste bijdrage hier (ik las ook dat anonieme gebruikersnamen zijn toegestaan, ik heb hier begrijpelijkerwijze mijn redenen voor…) en met de oprechte intentie een feitelijke bijdrage te leveren aan het kerkelijke debat in Vlaanderen, dat behoudens dit forum, ogenschijnlijk levenloos is.

    Dit artikel betrof aanvankelijk een oproep tot gebed en daar wil ik me vooral bij aansluiten. Het is waar, de Heer vraagt ons met vertrouwen te bidden, maar sommige mensen van de Kerk stellen heden zo enorm teleur, dat deze gebedsoefening vaak een grote beproeving is. Vandaar dus de vaak kwade reacties, die ik ook niet altijd meer kan kanaliseren… Met dank voor uw aller begrip!

    Theofiel Contra La Traviata

    (24 september 2017 - 20:27)

    Ter verduidelijking:

    – In tegenstelling tot wat de heer Van Den Berghe insinueert, heb ik geen enkele uitspraak gedaan over de geldigheid van de ‘NOM’. Als traditionele Katholieke lekengelovige schaar ik mij ten volle achter stellingen die Monseigneur Lefebvre hierin heeft ingenomen.

    – Ter nuancering van mijn standpunt (mocht dit nodig blijken): Zowel de ‘Orthodoxe Ritus’ alsook de ‘NOM’ zijn valied, doch illiciet, omwille van hun schismatieke karakter. Daarbovenop is het “concelebreren” vooral een verdere verduistering van de Theologie van de Mis en daarom een verdere systematische verderzetting van de apostasie die sinds Vaticanum II steeds waanzinniger proporties aanneemt.

    – Deelname aan geloofsafvallige praktijken omwille van kerkpolitieke spelletjes lijkt me geen toonbeeld van Katholiciteit, alsook evenmin de spot drijven met een Aartsbisschop waarmee men nochtans openlijk beweert zich ermee in een bepaald samenwerkingsverband mee te associëren. Men is oftewel anti-modernist, ofwel collaborateur met modernisten, maar de twee proberen te verenigen lijkt me, niet beledigend bedoel, een schizofrene houding…

    – En ja, het Katholieke landschap in Vlaanderen is historisch schraal (sinds de Kelten ofzo), het hoeft dan ook geen boute uitspraak te heten dat er nog heel weinig Katholieken te bespeuren vallen die trouw aan het geloof zijn gebleven. Zonder compromissen, geloofsafval, kerkpolitieke spelletjes,… maar eenvoudigweg principieel in de leer van alle eeuwen. Is dat nu werkelijk zo onmogelijk veel gevraagd?

    → Laten we volharden in gebed voor Heilige priesters en bisschoppen, vooral ook voor de bekering van de dwalende herders…

     Andreas Nieuwland

     (24 september 2017 - 21:27)

     Ook aan Theofiel de volgende vraag naar aanleiding van zijn uitspraak: “Als traditionele Katholieke lekengelovige schaar ik mij ten volle achter stellingen die Monseigneur Lefebvre hierin heeft ingenomen.” Welke stellingen heeft Mgr. Lefebvre dan ingenomen? Graag referenties toevoegen.

     Jan van den Berghe

     (24 september 2017 - 22:54)

     Dan komt spontaan de vraag in mij op waarom u het woord mis tussen haakjes plaatste toen u de NOM ter sprake bracht. Wat wou u daarmee suggereren?

    Andreas Nieuwland

    (24 september 2017 - 21:24)

    Zeer Eerwaarde Heer van den Berghe, het klopt inderdaad, dat wanneer een priester vanuit het geloof van de Kerk en met de overeenkomstige intentie de nieuwe mis opdraagt, dat dan de Novus Ordo Missae geldig kan zijn. Echter, wanneer aan deze twee voorwaarden NIET voldaan is, is het duidelijk, dat twijfel aan de geldigheid van het sacrament op zijn plaats is. Verder is er dan nog de kwestie van de vervalste vertaling van de woorden van de consecratie in de volkstaal. “Voor allen” is nu eenmaal niet hetzelfde als “voor velen”. Uw stelling, dat “Mgr. Lefebvre altijd gesteld zou hebben, dat er niet aan valt te twijfelen dat het misoffer plaatsvindt”, is volgens mij niet correct. In vele gevallen in de volkstaal is de NOM waarschijnlijk ongeldig. Indien dat toch niet zo zou zijn, dan had ik graag eens een referentie van de woorden van Mgr. Lefebvre toegevoegd gezien.

     Jan van den Berghe

     (24 september 2017 - 22:52)

     Uit het boekje “La messe de Luther” (1975): “Certes les prêtres âgés, quand ils célèbrent selon le nouveau rit, ont encore la foi de toujours. Ils ont dit la messe avec l’ancien durant tant d’années, ils en gardent les mêmes intentions, on peut croire que leur messe est valide. Mais, dans la mesure où ces intentions s’en vont, disparaissent, dans cette mesure, les Messes ne seront plus valides.”

      Andreas Nieuwland

      (25 september 2017 - 19:00)

      Ik weet het.

  Andreas Nieuwland

  (24 september 2017 - 18:45)

  Het wordt hoog tijd, dat de schizofrenie van de ‘Pauselijke Commissie Ecclesia Dei’ stopt. Je kan onmogelijk tegelijkertijd van twee walletjes eten. Dat leidt alleen maar tot hypocrisie!

   Jan van den Berghe

   (24 september 2017 - 22:59)

   Om welke reden zou het opdragen van de Tridentijnse mis binnen de officiële kerkelijke structuren stopgezet moeten worden?

    Andreas Nieuwland

    (25 september 2017 - 19:00)

    Beste Jan, ik bedoel net het omgekeerde.

  A. G. Stinus

  (24 september 2017 - 21:14)

  In verband met de zaak over de Belgische Broeders van Liefde en euthanasie vraag ik me het volgende af :

  – Is er in België nu werkelijk GEEN ENKELE BROEDER van Liefde te vinden die niet akkoord gaat met de beleidsverklaring van hun Belgische bazen, en dat duidelijk laat horen ? Is die gemeenschap werkelijk zo door en door rot ? Als ze niet akkoord gaan met hun bazen, zijn er genoeg wegen langs waar ze zich kenbaar kunnen maken.

  – Gelukkig is er nog Broeder Stockman om de scherven wat bijeen te vegen. Als er hier Broeders zijn die niet akkoord gaan met euthanasie, moeten die op een of andere manier opgevangen worden.

   Andreas Nieuwland

   (24 september 2017 - 21:34)

   Aan Stinus, Ten eerste is de orde na het Tweede Vaticaans Concilie vrijwel gedecimeerd. Ten tweede gaat het er niet over of de broeders akkoord zijn of niet. Dat is niet relevant. Ten derde, feit is wél, dat de ‘v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde’ bestuurd wordt door 13 leden. Drie broeders en 10 leken. De facto hebben de broeders géén zeggenschap meer over hun eigen orde. Van deze drie broeders is er trouwens slechts één die het niet eens is met het euthanasiestandpunt.

   Samenstelling Raad van Bestuur vzw Provincialaat der Broeders van Liefde:

   Dhr. Raf ridder De Rycke, voorzitter
   Br. Louis Verschueren
   Br. Luc Lemmens, regionale overste
   Dhr. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder
   Br. Frans Van Hoorde, secretaris
   Dhr. Stefan Van Sevecotte
   Dhr. Yves Demaertelaere
   Dhr. Herman van Rompuy
   Barones Prof. Dr. Bea Cantillon
   Mevr. Greta D’hondt
   Dr. Marcia De Wachter
   Prof. Dr. Paul Gemmel
   Prof. Luc Keuleneer

   Dit zegt voldoende.

    Jan van den Berghe

    (24 september 2017 - 22:58)

    U verwart de congregatie (orde) met de organisatie (de vzw). Die laatste beheert de scholen en de zorginstellingen. NIET de congregatie. De congregatie valt onder het bestuur van een aparte raad die enkel bestaat uit leden van de congregatie en staat volledig los van het bestuursorgaan van de vzw.

     Andreas Nieuwland

     (25 september 2017 - 19:05)

     Beste Jan, zoals ik het begrijp, is de congregatie van de Broeders van Liefde een internationale gemeenschap van lekenbroeders. Maar, het vastgoed van de Belgische tak van die congregatie zit in de hoger genoemde VZW. Niemand is geïnteresseerd in de congregatie. Het vastgoed is natuurlijk veel interessanter.

      Jan van den Berghe

      (25 september 2017 - 20:45)

      Neen, dat ziet u verkeerd. De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde beheert niet de eigendommen. Die werden immers ondergebracht in een andere vzw: “De Broeders van Liefde”. Er is dus sprake van een drieledige structuur: congregatie, organisatie en infrastructuur. Elk onder een eigen vzw, met eigen beheerraad.

  Benjamin Van Dyck

  (25 september 2017 - 00:46)

  Ik zie dat “Jan van den Berghe” hier als een priester aangesproken wordt. Ik ben even gaan zoeken en heb gezien dat er een priester genaamd “Jan Vanden Berghe” verschijnt op Kerknet. Gaat het hier om dezelfde persoon?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *