12 september 1683 , Koning Jan III Sobieski verslaat bij de poorten van Wenen de Turks-Ottomaans-Islamitische invasielegers

“Sobieski bij Wenen”, schilderij door Juliusz Kossak

Vandaag, 12 september, is het de 334ste herdenkingsdag van de ongelofelijke Europese overwinning op de massale Turks-Ottomaans-Islamitische invasielegers.

Het ‘Beleg van Wenen’ van 1683 was een poging door het Ottomaanse Rijk om de hoofdstad van Oostenrijk in te nemen. En aangezien dat Rijk toentertijd vrijwel het hele reilen en zijlen van het continent bepaalde, is het dus niet overdreven te stellen dat als Wenen destijds gevallen was, Europa gevallen was en zowel u als al uw kinderen nu op hun knieën naar Mekka gelegen zouden hebben.

De Turkse Sultan Süleyman I had een enorm leger opgetrommeld van 138.000 manschappen, bestaande uit Turken maar ook Krim-Tartaren en andere moslims. Deze immense troepenmacht stond tegenover een klein garnizoen dat zich dapper verzetten tegen de invasie. Het was echter een kwestie van tijd voordat deze kleine groep soldaten een wisse dood tegemoet zouden gaan. Het liep echter anders doordat precies op het kritieke punt er een ontzettingsleger opdook aan de horizon.

Het was een tachtigduizend-man sterk leger van Duitse vorsten onder het bevel van de legendarische Poolse Koning Jan III Sobieski. Op 12 september braken deze geallieerde troepen na felle strijd door de verdedigende Turkse linies waarna de Turkse hoofdmacht op de vlucht sloeg.

Niet alleen zou dit stukje geschiedenis algemeen bekend behoren te zijn. Deze dag dient een nationale feestdag te zijn in elk Europees land. En Jan Sobieski dient een algemeen bekend Europees icoon te zijn!

Bron: Nationalisme en traditionalisme

Bij het ochtendkrieken van 12 september bracht de Pater Kapucijn Marco d’Aviano een strijdrede aan de Christelijke troepen, waarvan u hier de verfilming kunt beluisteren:

 

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

13 thoughts on “12 september 1683 , Koning Jan III Sobieski verslaat bij de poorten van Wenen de Turks-Ottomaans-Islamitische invasielegers

 1. De liturgische feestdag van de Heilige Naam van Maria op 12 september werd ingesteld door de Paus van Rome in dankbaarheid voor de glansrijke overwinning die de intercessie van de Onbevlekte Moeder Gods behaald had op de Turk door het zwaard van Jan Sobieski.

  “Veni, vidi, Deus vicit.” (“Ik kwam, ik zag, God overwon.”) – Jan Sobieski.

  Deus vult! ☩
  Ave Maria! ☩

  1. Europa was toen nog zelfbewust, krachtig, mannelijk en bereid tot opoffering. Nu is het door weelde en zinsverbijstering haar eigenheid kwijt geraakt. Europa is levensmoe en streeft nog alleen naar zinnelijk genot. Net verwonderlijk dat volkeren met een nog krachtig bewustzijn dan de zaak overnemen.

 2. Op die dag 12 september (de feestdag van de Heilige Naam van Maria) krijg je op de VRT – canvas – “de islam in Europa” te zien. Toeval? Neen.
  De slag deed zich voor op september 11 = 9/11. Toeval? Neen.
  Bewust is dit alles en bewust krijgen wij ook hier niets van in de criminele media te zien.
  De overwinning van de slag om Wenen is dan ook te danken aan Onze Koningin Maria. Zo is Zij de aanvoerster van het Restleger met het machtige wapen – de Heilige rozenkrans – voor al onze vijanden te verslaan.
  Moge alle katholieken dit wapen opnemen en Haar de eindoverwinning schenken.
  Reclameren en zeuren en de hoop laten vallen is het wapen van Satan tegen de Heilige Rozenkrans.
  Sta op en bid en vecht, als je soldaat van Christus en Maria wil zijn en deel wil uitmaken van de eindoverwinning!
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. De historische Poolse mars van 2015. Die staat in het geheugen van de Katholieke Polen gegrift, en zal daar niet gemakkelijk in uitgewist worden. Het ONR vormt daar in dat land ook, voor zover ik weet, een werkelijke stoottroep van geëngageerde Katholieken. Men heeft daar nog meer haar op de tanden omdat zij daar de miserie van het Judeo-Communisme nog niet vergeten zijn. Hier is men verwijfd geworden en denkt men niet verder dan het najagen van hun dierlijke driften. Polen zijn doorgaans veel geloviger dan Belgen, en hebben ook een sterker nationaal besef, terwijl Belgisch nationaal zelfbesef hier voortdurend door separatisten geridiculiseerd wordt, hetgeen verder in de hand gewerkt wordt door onze clownesque, corrupte regeringsleiders, met hun revolutionair systeem, die van niets anders verstand hebben dan van boekhouden.

   Wij zijn in werkelijkheid nochtans een zeer oud volk! Onze ware identiteit is ontsproten uit de aloude stam van het Frankisch ras dat de Oud-Belgische stammen in zich geabsorbeerd heeft, en mogelijk waren de Franken zelf afkomstig van één (of meerdere) van de Oud-Belgische stammen, gezien het in België is dat zij voor het eerst onder de naam “Franken” verschijnen in de gedocumenteerde geschiedenis. Misschien waren zij Eburonen die aan de Eburonische genocide, gewrocht door de hand van Julius Caesar, ontkomen waren en die vervolgens als Romeinse foederati gaan leven zijn? Clovis (“Chlodovech” in het Nederfrankisch) werd door België gebaard! Wij hebben hem aan Gallië geschonken, waar hij gereinigd werd in de heilvolle doopwateren van Rheims. Hij was Koning van Tournai voordat hij Koning van het nieuwgeboren Frankrijk werd. België en Frankrijk zijn dan ook echte zusternatiën.

   Ook de historische typische balans tussen Germaanse en Romaans-Keltische invloeden in ons land zijn terug te voeren naar het oude Gallia Belgica waarover Romeinse geschiedschrijvers spraken.

   Het is noodzakelijk dat wij ons nationaal besef wederom aanwakkeren, en dat wij ons met legitieme fierheid Belgen noemen. “België” staat immers niet synoniem, zoals hierboven aangetoond, met de revolutionaire tricolore en het unionistisch monsterverbond tussen Katholieken en liberalisten. Onze identiteit voert terug naar mistige tijden, en heeft een ontwikkelingsproces afgelegd dat onze uiteindelijke natievorming onvermijdelijk maakte. En gezien onze voorvaderen geregenereerd werden in het Bloed van Christus door heilige missionarissen zoals Sint Clemens-Willibrord en Sint Eligius, welk doopsel op het cruciaal moment van die toenmalige tijden voor vele opeenvolgende eeuwen de kern werd van hun identiteitsvorming, kunnen wij met recht zeggen dat een echte Belg Katholiek is, en dat wie onkatholiek is, in feite onbelgisch is.

   Indien er nu eens een jaarlijkse bedevaart naar de basiliek van Scherpenheuvel georganiseerd zou worden, met een Latijnse Mis in de basiliek als bekroning, in dankbaarheid voor de overwinning die Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel eeuwen geleden behaald had op de Calvinisten bij het Beleg van Oostende. Het was immers in dankbaarheid voor die overwinning op de goddelozen dat Aartshertog Albrecht en Aartshertogin Isabella die kerk hebben laten bouwen ter ere van de Onbevlekte Maagd van Montaigu. Zeer geschikt als nationaal symbool.

   1. Heel juist, beste Benjamin. Wisten echte Belgen maar wie ze in feite zijn en waar ze afkomstig zijn, dan zouden ze misschien ook de hand van God erin zien. Maar zoals de heer Jan Van den Berghe niet meer als alles waar wij, uit liefde tot God en Zijn Kerk, aanhalen wat wij na veel zoeken naar de waarheid, hier aanhalen en het delen met anderen, zomaar afschieten met negativisme en hoogmoed, dat is echt betreurenswaardig.
    Ik zal nooit iets afschieten als ‘pure geschiedvervalsing op zijn …’ als ik et niet zelf eerst heb onderzocht. Mocht het dan zijn dat ik een andere visie erop na zou houden, an blijf ik nog beleefd en heb respect voor uw mening.
    Maar al wat u schrijft is juist en ik zeg dat omdat het strookt met de werkelijkheid die ik eveneens heb opgezocht.
    Scherpenheuvel was vroeger een bedevaartsoord waar gelovigen te voet naar toe gingen om gunsten van Onze Lieve Vrouw af te smeken. Ik denk dat het nu nog gebeurt, al zal het veel verminderd zijn.

    1. Hier wordt duidelijk onze katholieke traditie door elkaar gehaspeld met staats-nationalistische verzinsels. Er is historisch geen enkele grond om te beweren dat de huidige Belgen (een staatkundig concept) iets te maken heeft met de oude Belgae (een volkskundige benaming). Sommigen vinden het blijkbaar niet leuk als je hen wijst op dergelijke ongerijmdheden. En, Peter, wilt u nagaan of het klopt wat ik schrijf, dan verwijs ik u naar het boek “De taalgrens – Van de oude tot de nieuwe Belgen”, uitgegeven in 1996 door het Davidsfonds.

     1. Met die boekskes van het Davidsfonds zou ik toch maar voorzichtg zijn. In onze familie was er een onderwijzer die zeer voor het Davidsfons ijverde en die samen met onze toenmalig zeer jonge extreem modernistische kapelaan mijn vader aan het twijfelen brachten over het Katholiek Geloof!

    2. “Maar al wat u schrijft is juist en ik zeg dat omdat het strookt met de werkelijkheid die ik eveneens heb opgezocht.”

     Inderdaad, Peter, komt het overeen met de werkelijkheid, en dat wordt duidelijk wanneer men zich in de geschiedenis van ons volk (gezien in haar geheel) verdiept. Bij sommigen van bepaalde politieke strekkingen raakt dat een gevoelige snaar, maar dat neemt niets weg van de feiten. Het is ronduit absurd om te pretenderen dat alle Oud-Belgische stammen gewoon in rook opgegaan zijn, in plaats van logischerwijze geabsorbeerd te zijn geworden in de toenemende germaansheid. En, zoals gezegd, waren de heersende Franken in ons land mogelijk zelf in principe een Oud-Belgische stam (of misschien een mengeling van Belgische stammen) met een nieuwe naam, gezien zij met die naam voor het eerst op Belgisch grondgebied in de gedocumenteerde geschiedenis verschijnen. In ieder geval hadden Belgen en Franken, men kan het wel zeggen, dezelfde krijgshaftige karakteristieken. Verder werd van de Eburonen, een Oud-Belgische stam, gezegd dat zij de eersten waren die zich Germanen beginnen noemen zijn, dus dat vergroot ook nog eens de mogelijkheid dat dit misschien in feite de latere Franken waren.

     Ik zie dat mijn voorgaande reactie spontaan een etiket van “staats-nationalisme” opgeplakt krijgt. Staats-nationalisme, echter, definieert het burgerschap van een Staat ipso facto als één natie, terwijl ik voorstander ben van het herstel van het Sacrum Romanum Imperium, met verschillende distincte natiën die zich onder de keizerskroon verzamelen zonder hun nationale identiteiten te verliezen (het ware alternatief op het natie-dissolverend, monolithisch globalisme van de Europese Unie). Mijn politieke beginselen moeten dus “politiek traditionalistisch” genoemd worden, en niet “staats-nationalistisch”. Ik definieer België dan ook als een historisch ontwikkelde natie, met een organisch gegroeide traditie, eigenheid en cultuur. Men moet opnieuw leren om de hand van God te leren zien doorheen de lange koers van de geschiedenis, en wanneer men dat doet, dan ziet men een authentiek, historisch geworteld Belgisch pays réel in de tot kleine vestiges gereduceerde oasen van Katholicisme in ons land, die het geloof van onze voorvaderen preserveren, alsook de traditioneel Belgische culturele elementen, in plaats van zich blind te staren op het ‘pays légal’ (lees: pseudolegaal – boosaardige wetten zijn geen wetten) van Charles-Michel en compagnie dat ons volk geestelijk en fysiek verstikt.

     Artificieel is niet België, maar wel toestanden zoals, bijvoorbeeld, het Napoleontisch creatuur van een generiek ‘Vlaanderen’ dat uit het eigenlijke Vlaanderen en Brabant bestaat. Brabant (het voormalig hertogdom), met haar kenmerkend Kempisch patois, is niet Vlaanderen (het voormalig graafschap), en het dat wel noemen is niet meer dan een onhistorische, bureaucratische, administratieve pennestrook. Het is hetzelfde als Vlaanderen aan de Noordzee Brabants noemen; totaal artificieel. Dat zal dan waarschijnlijk ook weer gevoelige snaren raken bij Vlaams-Nationalisten, doch het is in werkelijkheid niet mijn bedoeling om nog meer inter-communautair conflict te stoken, maar wel om een diepe, grondige reconciliatie te bevorderen tussen de historisch door vele eeuwen heen ontwikkelde Belgische entiteiten, onder het genezend licht van het Evangelium Christi, opdat wij als een sterk, in Christelijke solidariteit verenigd volk, in legitieme fierheid mogen oprijzen uit de geparalyseerde impasse waarin wij ons heden bevinden.

     Het is als een Christelijk, eensgezind volk dat wij de dreigende vijand moeten beoorlogen die ons wil extermineren. De Slag van Wenen biedt ons dan ook een rijkdom aan lessen van waarlijk Christelijke solidariteit. Slaken wij de slavenbanden die de Leo Belgicus gebonden houden, tot wiens kroost de Vlaamse Leeuw behoort. Zeker, Vlaanderen ontstond als een leeuwenwelp van het waarachtig Katholiek België, van het Belgium Sacrum.

     14 september is de feestdag van Sint Maternus, die door de Heilige Apostel Petrus onder andere naar België gezonden werd om onze heidense voorvaderen te evangeliseren. Bidden wij tot hem, opdat zijn intercessie ons vaderland mag redden en uit de modderpoel trekken, voor de glorie van God en het eeuwig heil der zielen.

     “Scherpenheuvel was vroeger een bedevaartsoord waar gelovigen te voet naar toe gingen om gunsten van Onze Lieve Vrouw af te smeken. Ik denk dat het nu nog gebeurt, al zal het veel verminderd zijn.”

     Men gaat er nog steeds naartoe, maar helaas is de religieuze ferveur drastisch gezakt!

     ☩ Ave Maria! ☩

 3. De huidige Belgen hebben niets van doen met de Belgae. U probeert pure geschiedvervalsing op zijn Pirennes hier als geschiedschrijving te verkopen!

 4. @ Jan Van den Berghe.
  Leunt dat niet sterk aan bij:”De huidige Belgen hebben niets van doen met de apostelen …” of waren Belgae/Franken/Eburonen/Gallia Belgica of hoe die stammen ook mochten genoemd uitgestorven of weggelopen toen de apostelen er aan kwamen? Wie zijn dan onze voorouders? Werden zij dan niet gekerstend? Wanneer is dat dan gebeurd? Is het niet het Christendom dat hen tot onze voorouders maakt want het is toch alleen het Christendom dat ons kan heiligen, niet?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.