Zionisme en terrorisme; terechte kritiek op Israël’s moorddadige schaduwpolitiek is geen “antisemitisme”

Afbeelding van ‘Yellowhammer News’

Zoals elke zaterdagmorgen, verscheen op 2 september jl. de wekelijkse nieuwsbrief van Pater Daniel Maes op Katholiekforum.net, ditmaal getiteld:

“Meer dan 60% van de leiders van IS zijn agenten van de Israëlische Mossad. IS is een creatie van de VS en de zionisten.”

Toegegeven, een minder controversieel citaat konden we niet vinden in de integrale tekst van de nieuwsbrief. Dit was dan ook het meest markante in een uitgebreid artikel dat hoewel in zijn geheel ontdaan is van een politiek-correcte kijk op Syrië en omstreken. Ronkende titels wekken nu eenmaal interesse. Toch is sensatie allerminst de primaire betrachting van de redactie van Katholiekforum.net. Integendeel, de ‘Werkgroep Levant’ (want onder deze rubriek verschijnen de teksten van de Eerwaarde Pater Maes) heeft als kerndoel de solidariteit met de Christenen uit het Nabije Oosten (www.katholiekforum.net/levant).

In dit geval zijn we dus moreel verplicht om deze zaken te publiceren, want het wordt steeds duidelijker dat in het Nabije Oosten een grimmig geopolitiek spel wordt gespeeld, waar machten achter de schermen de hoofdrol spelen. Dit creëert voor de Syrische Christenen een zeer sinistere en doodsbedreigende situatie. Het is uit solidariteit met hen dat we nu moeten doorzetten in deze.

IJveren op een gevaarlijk pad doet vanzelfsprekend algauw op reacties stuiten. In een mum van tijd na het verschijnen van bovengenoemde nieuwsbrief van Pater Daniel op deze webstek, ontvingen we de volgende e-mail van Rudi D.:

Geachte,

U titel en schrijft dat ‘Meer dan 60% van de leiders van IS zijn agenten van de Israëlische Mossad. IS is een creatie van de VS en de zionisten.’, maar op grond van wat doet u dat? De bron waarom u zich baseert geeft zelf a minder details dan u! en verder, belangrijker, de bron is gewoon een Iraanse site. Wat is de geloofwaardigheid daarvan? Misschien beschikt u over andere, 1000x overtuigendere bronnen. Maar gezien u deze niet vermeldt, is dit bericht een schoolvoorbeeld van anti-semitisme. Dat is verwerpelijk. U moest zich schamen. Voor mij staat u vanaf nu op de bruine alarmlijst, totdat u OF geloofwaaridge en voldoende specifieke bronnen geeft, OF zich expliciet en op de thuispagina verontschuldigt.

Mvg,

Rudi D.

Een heftige reactie, het doet zelfs uw koene dienaar – hoewel niet bijster snel onder de indruk van zo’n zaken – eventjes schrikken. Het leek ons daarom wijs de Eerwaarde Pater onmiddellijk op de hoogte te stellen:

Beste Pater Daniel,

Zoals elke week, publiceerden we met veel genoegen uw wekelijkse nieuwsbrief op Katholiekforum.net: http://www.katholiekforum.net/2017/09/02/meer-dan-60-van-de-leiders-van-is-zijn-agenten-van-de-israelische-mossad-is-is-een-creatie-van-de-vs-en-de-zionisten/

(…)

Misschien verdient deze claim, die ik hoewel persoonlijk niet betwist, in een volgende nieuwsbrief wat meer duiding en harde bronvermelding?

Alvast bedankt voor uw aandacht hiervoor. Verder wens ik u veel moed en kracht in uw bewonderenswaardige apostolaat bij het Syrische volk.

In Christo,

Dries Goethals

Het antwoord van Pater Daniel (nota bene een hele lieve man en altijd bereid tot intensieve dialoog, ook en vooral met andersdenkenden) kwam dan ook verademend snel:

Beste Dries,
Ik zal hem persoonlijk antwoorden. Deze informatie heb ik van een man

die er direct bij betrokken is, maar die ik niet kan vernoemen. Weet
dat zionisten al heel vlug met antisemitisme dreigen. Iedere, ook
gezonde en noodzakelijke kritiek op Israël’s politiek wordt
onmiddellijk uitvergroot tot antisemitisme
P. Daniel

Pater Daniel is dan ook een zeer wijs man en zoals het spreekwoord leert “bezint eer hij begint.” Na een kleine week van beraad en rijping ontvingen wij dan uiteindelijk gisteren, vrijdag 8 september, het volgende bericht van de Eerwaarde Pater in onze mailbox:

Beste Dries,
Ziehier mijn antwoord aan Rudi D. Ik had je gemeld dat ik het
hem zou sturen, maar ik ga het niet doen. Hij heeft mij niet geschreven.
Hij schreef aan u. bovendien weet ik nog niet of ik dit antwoord in
mijn bericht van vandaag opneem. Ik heb het wel met die bedoeling
geschreven maar ik twijfel of het nodig is. Het is ook nog maar mijn
eerste antwoord. Ik laat aan u de eer. Jij kunt het op
Katholiekforum.net zetten. Wat denk je?

Van harte
P. Daniel

Meteen gevolgd door nog een ander flitsend kort mailtje, dat we u hoewel niet willen onthouden:

Nog een heel recent bericht voor Rudi:
http://www.golfbrekers.be/voorspelbaar-scenario/

Golfbrekers.be; Nog zo’n alternatieve blog waar je feiten zult leren die de mainstream-media u ten allen kosten willen verhullen. Het is maar dat u het weet.

Zo meteen volgt hier de integrale tekst die Pater Daniel ons in bijlage meegaf bij zijn mail. Maar voor we dit doen, komen er eerst twee puntjes aan bod. Een eerst is een persoonlijk schrijven gericht aan Pater Daniel bij monde van dit artikel:

Lieve Pater Daniel, we zullen u en uw werk in Syrië blijven steunen door dik en dun!

Ja, de reactie van een sentimentele man, maar soms ben ik dat nu eenmaal. En terecht ook, want wat een idealist, wat een held is Pater Daniel toch, die al jaren zijn leven en reputatie riskeert in Syrië, allemaal uit onvoorwaardelijke naastenliefde voor het Syrische volk. Een volk, dat voor het establishment in het Westen (én voor de media die zij bezitten en controleren etc.) is wat de melaatsen waren ten tijde van Pater Damiaan.

Na een persoonlijke en sentimentele reactie, laat ik ook graag een officiële en formele disclaimer voorafgaan aan de integrale tekst van Pater Daniel Maes. Dit na rijp beraad met het bestuur en met de mederedacteurs van Katholiekforum.net:

[DISCLAIMER: De ‘Werkgroep Levant’ van het Katholiek Forum wil zich ertoe lenen om een platform aan te bieden voor de nieuwsbrieven van de Eerwaarde Pater Daniel Maes. De inhoud van de teksten zijn dan ook de volledige verantwoordelijkheid van Pater Daniel. Daarom verzoeken we alle lezers om bij vragen en opmerkingen zich niet te richten tot ons – wij zijn slechts de boodschapper – maar tot de bron van deze berichtgevingen over Syrië en geopolitiek, namelijk Pater Maes zélf, die u per e-post kunt bereiken op: maesdaniel3@gmail.com.

Hierbij willen we echter van harte benadrukken dat wij zonder meer de tomeloze heldhaftigheid van Pater Daniel voor het Syrische volk bewonderen. De wekelijkse nieuwsbrief van Pater Daniel past dan ook volledig binnen de editoriale doelstellingen van onze ‘Werkgroep Levant’ (www.katholiekforum.net/levant). Als correspondent ter plaatse durft Pater Daniel het ook aan om te berichten over de grimmige schaduwmachten die de gebeurtenissen in het Nabije Oosten sterk beïnvloeden (zo niet sturen). Hierin laten we dus alle verantwoordelijkheid voor Pater Daniel, dit hoewel met een diep vertrouwen in de integriteit van zijn persoon, gecombineerd met een zeker “voordeel van de twijfel”, want als de berichtgevingen over welbepaalde schaduwpolitiek kloppen, dan is dit een zeer sinistere situatie voor de Oosterse Christenen, waarmee wij ons onvoorwaardelijk solidair weten. Ondanks mogelijke controverses wil Katholiekforum.net in dat geval de allerlaatste zijn om u deze feiten te verzwijgen!]

Hiermee menen wij ons voorlopig meer dan voldoende verduidelijkt te hebben. Het is nu hoog tijd dat u even de bijlage die wij per mail van Pater Daniel Maes toegestuurd kregen, bijzonder grondig bekijkt:

Zionisme en terrorisme

Dat iemand verontwaardigd is over de verbinding van de huidige Israëlische politiek met IS kan ik goed begrijpen. Toen ik meer dan tien jaar geleden erg getroffen werd door de oecumenische wereldbeweging Toward Jerusalem Council II (TJCII) en deze beweging naar ons land bracht, verweet iemand mij dat ik “zionist” was. Nu ik in Syrië het werkelijke houding meemaak van de Israëlische politiek tegen Syrië, geeft iemand mij het goedkope verwijt van antisemitisme. Geen van beiden hebben ook maar enige grond.

Als Christen heb ik het Bijbelse Israël en het Joodse geloof bijzonder lief. Het Nieuwe Testament is verborgen aanwezig in het eerste verbond en in het Nieuwe Testament komt het eerste Verbond tot volle ontplooiing, terwijl Jezus Christus als de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld alle profetieën heeft vervuld. De onovertroffen grootheid en uniciteit van de uitverkiezing van het Joodse volk blijven onaantastbaar. En het is waar dat “de kerk van de volkeren”, de Christenen deze blijvende uitverkiezing gedurende eeuwen niet heeft begrepen en zelfs verworpen met alle tragische gevolgen van dien. Daarom vroeg Paus Johannes Paulus II terecht om vergeving. Laten we anderzijds ook niet vergeten dat vele Christenen en hoge kerkelijke gezagsdragers tijdens WO II Joodse mensen hebben beschermd en geholpen. Paus Pius XII kreeg na de oorlog van nagenoeg alle Israëlische autoriteiten dankbetuigingen om zijn heldenmoed tegenover de Joden. De toenmalige opperrabbijn van Rome, Israël Zolli, werd samen met zijn vrouw Katholiek en nam bij zijn doopsel de naam van Eugenio aan, in dankbaarheid jegens Eugenio Pacelli, Paus Pius XII. Pas twee decennia later wist de Duitse toneelschrijver Rolf Hochhut de waarheid zo te vervormen dat alle haat juist op deze Paus terecht kwam. En niet één zionist die tegen deze laster protesteerde.

Het groot gevaar is altijd dat we Gods plan met onze al te menselijke verwachtingen invullen. Dit was al zo voor de apostelen toen zij aan de verrezen Heer Jezus vroegen: Gaat Gij nu het Koninkrijk Gods herstellen? Dat is wat het zionisme nastreeft: een machtig aards rijk, een puur Joodse staat die alle omringende landen kan overheersen. Dit zionisme werd door vele honderden rabbi’s steeds afgewezen als de vernietiging van het authentieke Joodse geloof en van het Bijbelse Israël (www.nkusa.org; Orthodox Jews United Against Zionism). Zij verwijten het huidige Israël dat het een terroristenstaat is, die zich op aardse wijze het hemelse Jerusalem wil toe-eigenen om er een soort aards messianisme van maken. De ware geloofsgetuigen zijn echter op weg naar het hemelse Jeruzalem en niet naar een aards Jerusalem (Hebr. 11, 14-16). Het is de taak van Israël om in vrede samen te leven met alle volken (zoals we het in het pinksterverhaal lezen: Handelingen 2) en niet een pure Joodse staat op te eisen, die waanzinnig super bewapend is (met een massa chemische, biologische én kernwapens, waarover het in alle talen zwijgt) te midden van ontwrichte landen. Zionisten lukken er evenwel in om de stem van deze orthodoxe Joden praktisch in de kiem te smoren omwille van de Holocaust. Daarom is de onvoorstelbare gruwel van het echte historische verhaal van de stichting van de staat Israël nauwelijks gekend (Ilan PAPPE, De Etnische zuivering van Palestina, Davidsfonds/Leuven, 2008). Zionisten zijn er in geslaagd alles wat negatief is voor de zionistische politiek van Israël als “antisemitisme” te bestempelen zodat er zelfs geen gezonde kritiek meer mogelijk is. Zelfs sommige Christenen denken dat een negatief woord over de Israëlische politiek een aanslag is op het Woord Gods. Het is ook jammer dat Europese rechtse partijen, die een sterke boodschap hebben over de waardigheid van het leven en andere authentieke waarden, zo blind zionistisch blijven. Indien zij mee hielpen om Israël tot een waardige staat te brengen, die de internationale rechten en het UNO Charter respecteert, zou dit de grootste dienst zijn aan het Joodse volk zelf en tegelijk zou het aan hun eigen rechtse partijen een ongekend nieuw elan kunnen geven.

Toen ik in Syrië kwam was het voor mij een schok te vernemen dat het juist Israël was die achter de ontwrichting van Syrië zat. Ik wilde het aanvankelijk niet geloven en dacht toen ook nog dat het “antisemitisme” was. Qousseir werd verwoest en verschillende families zochten bij ons onderdak. In Qousseir werden Israëlische wapens gevonden. Dat was voor mij een grote ontnuchtering. Vanaf het begin heeft Israël in alle stilte de terroristen geholpen, de gewonde IS strijders in hun ziekenhuizen verzorgd om ze terug te zenden naar Syrië. Er zijn foto’s waarop Netanyahu hen feliciteert. Israël bombardeerde voortdurend Syrië maar zei niets (http://sana.sy/en/?p=113403). Als er bij toeval toch iets van bekend werd, dan werd onmiddellijk een gepaste leugen verzonnen om te zeggen dat het was uit zelfverdediging of zo iets. Zo ondervonden we dat de Israëlische berichtgeving zoals de westerse, één grote leugen was. Uit Iran, Rusland en Syrië zelf kregen we daarentegen meer waarheidsgetrouwe berichten. Ik voel geen enkele behoefte om mij als journalistieke analist voor te stellen of om voortdurend met bronnen mijn uitspraken te moeten rechtvaardigen. Als ik toevallig iets vind of krijg (waarvoor ik erg dankbaar ben), voeg ik het er bij. Ik schrijf zoals ik de zaken hier beleef en interpreteer en wordt door niemand betaald. Toch zal ik de bron vermelden van mijn bewering betreffende het grote aantal agenten van de Mossad in IS. Na de zuivering van Qalamoun vernamen we dit hier van een persoon die rechtstreeks met de opruiming van IS in Syrië betrokken is. De naam van die persoon geef ik (nu toch) niet.

Ziehier verder toch nog enige bronnen:

Het Joods-christelijk geloof [M.a.w. het Rooms-Katholieke Geloof n.v.d.r.*] is de enige boodschap van universeel heil voor alle landen, alle volken en alle mensen. Dit heil ligt in het erkennen, beminnen en navolgen van Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Deze bevat geen enkele rechtvaardiging voor een overheersing, ontwrichting of onderdrukking van andere volken.

P. Daniel

[*Hierbij een nuancering die ons toch zeer cruciaal lijkt: Het Christendom heeft inderdaad haar wortels in het Ware Jodendom, namelijk dat van Abraham, Isaak en Jakob; van Mozes en Elia en alle profeten van God. De uitverkorenen in het Oude Testament heten Joden, genoemd naar het koninkrijk Juda (Juda was een zoon van Jakob, oftewel Israël, cf. Genesis 35), maar mogen we evenzeer, misschien zelfs nog beter, benoemen als “proto-Christenen”. Het Woord van God, reeds in de Wet van Mozes en doorheen de profeten gesproken, kwam volledig tot leven in Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens. Alleen door Christus en de Ene Ware Kerk door Hem op de steenrots Petrus gesticht, kunnen zonen van Adam en dochter van Eva tot Zijn Hemelse Vader (cf. “Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”; Johannes 14:6b) en het Eeuwige Leven komen. Het Ware Jodendom heeft dus niks te maken met de blasfemische Talmud en het Zionisme. In deze context is het citaat van Pater Daniel volledig overeenkomstig de geopenbaarde Waarheid: Het Heil ligt in “het erkennen, beminnen en navolgen van Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld.”]

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

18 thoughts on “Zionisme en terrorisme; terechte kritiek op Israël’s moorddadige schaduwpolitiek is geen “antisemitisme”

 1. Ik ben het ook dikwijls niet eens met de artikelen van P. Maes hij gaat soms te ver in iets wat je niet kunt bewijzen. vanuit Syrie komt geen objectief nieuws omdat er gewoonweg geen journalisten zijn die onafhankelijk nieuws kunnen brengen, maar dat neemt niet weg dat ik zijn artikelen met belangstelling lees . volgens mij heeft israel geen enkel belang in de ontwrichting van Syrie dat alleen maar Iran in de hand werkt !!

  1. Wel beste Willy, op uw: “vanuit Syrie komt geen objectief nieuws omdat er gewoonweg geen journalisten zijn die onafhankelijk nieuws kunnen brengen, … ” kan ik u de uitleg van de Canadese journaliste Eva Bartlett, tijdens een conference van de UNO, laten beluisteren. Natuurlijk zijn er nog anderen, maar deze is een officiële van de UNO en,… die de rooie VRT, VTM enz… u niet laten beluisteren, uiteraard.

  2. Iets niet kunnen bewijzen betekent niet dat het niet waar is. Het kan ook betekenen dat het bewijs niet gevonden is, resp. verdonkeremaand…

   1. Dan zullen er toch aanduidingen voorgelegd moeten kunnen worden dat er iets werd weggemoffeld. Anders zitten we volop in de wereld van veronderstelling en… verbeelding.

 2. Ten eerste, beste Rudi D., U levert kritiek op de heldhaftige pater Daniel, waarnemer ter plekke, zonder met uw volledige naam uw brief te ondertekenen. Heeft U wat te verbergen ?
  Voorts, kennis over de ware aard van IS en de krachten en motieven achter de destabilisatie van het Midden-Oosten, zijn intussen gemeengoed geworden. Toen ik uw kritiek las, was mijn eerste gedachte, de schrijver is zelf joods, of hij is philosemiet, of hij is een naïeve, wereldvreemde “Gutmensch” die in zijn eigen wereldje leeft. Al enkele jaren terug was in de MSM media in NL en in FR, als ik me goed herinner een bekend NL weekblad en in een grote FR dagblad, te hebben gelezen dat de eerste commandant van IS een joodse Mossad agent was, met naam en toenaam. Toen bewaarde ik nog dat soort gegevens ! Maar dat is nu niet meer nodig. De kennis over de dubbele rol van Israël, de VS en de Navo schurken in het Midden-Oosten, is nu gemeengoed geworden ! Maar kennelijk is dat nog niet doorgedrongen tot iedereen !
  Die dubbelrol begon op oudejaarsavond, 31 december 1999, in de aanloop naar het jaar 2000, toen de ex-president, de oude Bush sr., de New World Order verwelkomde nabij een pyramide, vermoedelijk in Egypte. We wisten toen nog niet wat dat betekende. Pas een jaar later observeerden we dat het ging om de Jew World Order, gestart met het instorten van de Twin Towers (het waren er drie). Een Israëlische filmploeg stond toen te filmen, en aan hen hebben we de onuitwisbare beelden te danken van de 2 vliegtuigen die de torens invlogen. De nr. 3, in het Pentagon was geen vliegtuig maar een raket en de nr. 4, op de koeien wei “ergens”, is nooit een vliegtuig wrak te bekennen geweest. Ook bleek achteraf, dat alle joodse werknemers in de Towers van te voren gewaarschuwd waren, die bewuste dag niet naar kantoor te gaan. Tenslotte bleek ook, dat op de beurs van New York, enkele cliënten en beurshandelaren, op de dag van de ramp, schatrijk zijn geworden met het tijdig van te voren kopen van vele put – opties, en die na de ramp met gigantische winst konden terug verkopen en inleveren bij de optie-beurs.
  Maar wat later kwam de politieke aap uit de mouw. De jonge Bush president, een Skull and Bones man, (dus almachtig in de hiërarchische top der vrijmetselarij), kondigde de “war on terror” af en introduceerde allerlei wetten om de bevolking te kunnen bespionneren, te controleren bij verplaatsing, of huizen te kunnen binnenvallen en tenslotte ook om “verdachten” in hechtenis te kunnen nemen. Dat was pas het begin.
  Enkele maanden later viel Bush jr., met het leger Irak binnen, als straf expeditie in de “war on terror”. Dit gebeurde op instigatie van Israël, getuige de uitspraken van oa. Pat Buchanan, de latere presidentskandidaat.
  Het zal U, beste Rudi D., wellicht niet ontgaan zijn dat Israël het VS buitenland beleid bepaalt. Op onbewaakte momenten hebben enkele Isr. premiers hun mond voorbij gepraat. Ook dat gegeven is gemeengoed geworden.
  De inval in Irak van het Amerikaanse leger was het startpunt van de “Arabische lente”. Het geo-strategische doel is de creatie van het bijbelse Grote Israël, het “beloofde land” van Mozes, vanaf de Eufraat tot aan Suez in Egypte. Dat gebied omvat Irak, Libanon, Syrië en Jordanië. Maar om dat doel te bereiken moeten die landen gedestabiliseerd of vernietigd worden. Dit is het werk van IS, volgens het joodse vrijmetselaars principe : vanuit chaos, de creatie van de nieuwe orde”. WO I (1914) en WO II (1939/1940), zijn volgens ditzelfde principe ontbrand, ter dominantie van Europa en Rusland met de Koude Oorlog, en ter creatie van de staat Israël. Dit was het lange termijn complot van de bankiersfamilie Rothschild, die hiermee al eind 19de eeuw, startte in Palestina.
  Israëlische heerschappij in dat enorme Groot Israël gebied vergt onderwerping van de volken die daar wonen. In Syrië is dat niet gelukt, dankzij Rusland, Iran en China. Onze Pater Daniel bericht hierover naar waarheid, beste Daniel D..
  En dat onderwerpen via oorlog, kan zelfs niet tot dat gebied beperkt blijven. Ook de Noord-Afrikaanse landen in het westen zullen of gedestabiliseerd of in oorlog gebracht moeten worden, vooral Egypte, Tunesië en Libië.
  Algerije heeft een joodse president, dus die zal meewerken. Maar verderop in het Oosten, heeft Israël, Iran in het vizier, de grote “boosdoener”. Maar tot nu toe weigeren de VS om aan de wens tegemoet te komen, voor een aanval, desnoods met atoomwapens.
  De Israëlische ambitie tot overheersing van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, verklaart de regime-changes van de VS, of de pogingen daartoe. De VS is de gewapende arm om het gehele Midden-Oosten en Noord-Afrika in brand te zetten (zoals dat met Europa gebeurd is van 1914 tot 1989), onder druk van de enorme financiële macht van Wall Street (en daarachter de City), dat gedomineerd wordt door de zionisten met Rothschild aan de top. Geen enkele Amerikaanse president, noch welke politicus in de VS dan ook, tot en met de gekozen burgemeester, sherrif of rechter in een kleine stad, kan zich onttrekken aan die enorme geld macht, afhankelijk als ze zijn van de geldstromen voor de verkiezingen of herverkiezingen.

  1. Beste Jules,
   Goed antwoord aan de zogenaamde Rudi D.
   Indien deze meneer Rudi D., of anderen, graag een bevestiging hoort in detail over de oorzaak en de inwerkingstelling van het begin van de “war on terror – 9/11” , kan hij de ex-cia agenten aanhoren die tien jaren hebben moeten zwijgen en meermaals met de dood zijn bedreigd, nu moedig hun verhaal doen. De vrouw die u aan het woord zult horen was direct met de zaak, voorafgaande aan 9/11, betrokken. Dus heel interessant. Ziehier de link (1:30 uur luisterplezier) https://www.youtube.com/watch?v=fAawF22QUMs
   Ook goed is: https://www.youtube.com/watch?v=Pqhr_f7MTjQ
   Anti-terrorist specialist: https://www.youtube.com/watch?v=NiPGeb_wDLU

   1. Dank je wel Peter, maar dat zovelen kennelijk het bedrog van onze regeringen en de hoogste clerus, nog niet doorhebben, is teleurstellend. Ik wijt dat aan de teloorgang van de zin voor de waarheid, ingegeven door het opgedrongen relativisme van dat vervloekte V2 concilie en voorts, de afschaffing van het Heilig Misoffer van altijd, die het heilige, transcendente moment van de ontmoeting met God en de zin voor mystiek hebben vernietigd.

    1. Ja inderdaad, er zijn er weinigen die de waarheid liefhebben. Indien iemand de waarheid lief heeft, zoekt hij naar de waarheid en zal ze vinden. Daar zit juist het probleem, het kost veel moeite, het is gemakkelijker de leugens te slikken.
     Weet je, dat is het boekje van de H. Johannes in de Openbaringen, “zoet in de mond, maar bitter in de buik.”
     “Ze zullen op slangen trappen, maar het zal hen niet deren.” staat er ook geschreven. Dat verstaan er weinigen. Slangen = leugens, het zal hen niet deren = ze hebben de gave van te kunnen onderscheiden de leugen van de waarheid; Hoeveel zijn er die die gave vragen aan Onze Voorspreekster Maria om deze te bekomen?
     Heb goede moed, beste Jules, je bent niet alleen.
     Ave Maria+

  2. Dank je wel, Jules van Rooyen, voor deze heldere uiteenzetting. Het meeste was mij al duidelijk, enkele details nog niet.
   Waarom volgen de meeste mensen de politiek correcte koers? De andere koers is te bedreigend voor ze. Want die te volgen vraagt kiezen voor God en Diens Zoon. En daarvoor kiezen brengt gewetensnood mee. Dat is een confrontatie die men liever niet aangaat, omdat men dan heel veel moet laten vallen van wat men nu begeert, nl. het hedonistische, materialistische leven dat men leidt…

  3. Ik herinner mij dikwijls hoe er in 2015 een groot conflict onder de Amerikaanse Joden ontstaan was over het zogenaamde Iran akkoord betreffende de nucleaire plannen van dat land; een conflict dat zo ver ging dat een Joodse leider het “fratricidaal” noemde. De toenmalige President Obama was voor het akkoord, terwijl Netanyahu van Israël er fel tegen was. Ik vraag mij af of het oprijzen van Trump naar het presidentieel ambt te maken gehad heeft met dit conflict, waarbij Israël misschien besloten had dat de rebellerende Obama-factie uit de weg geruimd moest worden, en een president gekozen die het akkoord zou revoceren. Trump is immers tijdens zijn campagne te keer gegaan tegen het door Obama gesloten akkoord, terwijl Clinton er voorstander van was.

   In de Joodse media werd maanden geleden ook gezegd dat onder Trump de Obama-Joden vervangen aan het worden waren door een andere strekking van Joden.

   De regeringsleiders van Iran zijn geenszins heiligen (verre van), maar zij zijn ongetwijfeld een obstakel op de weg van het Groter-Israël project dat het Tel Aviv regime wil uitvoeren.

 3. Ik vind het een ingewikkelde materie. Je hebt zionisten en joden. Wat ik ervan begrepen heb is dat zionisten afkomstig zijn van Chazaren,een nomadenvolk uit de Oeral dacht ik en zij hebben het Joodse geloof aangenomen omdat het hun goed uitkwam. Het echte Joodse volk stamt af van Juda. De Rothschilds b.v stammen af van de Chazaren en zijn medeverantwoordelijk voor de uitroeing van de Joden in WO II .het was dus een aanloop om de Joodse Staat op te richten. De negatieve naam die Israel in de pers krijgt toebedeeld is dus feitelijk te wijten aan de zionisten en niet aan gelovige joden zelf. Uiteindelijk zijn de joden weer de dupe van de politiek van zionisten net als de holocaust hun is overkomen. Zie ik dat goed of ligt het toch anders ?

  1. Ik ga er vanuit dat de Khazaarse Joden deels van Israël afstammen, en deels van de Khazaren, waardoor bloedlijnen van Juda en Magog in hen verenigd zijn. Die vermenging geschiedde misschien eerst in de nasleep van de val van het Khazaarse rijk in de Middeleeuwen, zodat de Talmudistische Khazaren tot één zwervend volk versmolten werden met de Talmudistische Judeeërs die in hun rijk gewoond hadden. Verder waren er reeds Judese gemeenschappen hier in Europa voordat de Turkische Khazaren in het Oosten het Talmudisme omarmd hadden, en wanneer de Khazaarse Ashkenazische Joden later in Europa terechtkwamen, werden zij mogelijk vermengd met die plaatselijke Judese gemeenschappen. Ik denk dat het dus om een vermenging gaat van het bloed van Juda met dat van Magog (Scythisch-Turkisch).

   Wat zeker is, is dat biologisch Juda als volk moet blijven bestaan, gezien het zich volgens de Profetieën zal bekeren tot het Katholicisme op het moment van genade gekend door God. Wanneer Sint Elias wederkeert, zullen de zonen van Juda bekeerd worden door zijn predikatie, en zullen zij en masse het Heilig Doopsel ontvangen.

   De satanistische Rothschilds schrikken er niet voor terug om hun eigen volk uit te moorden voor hun doelstellingen. Zij hebben voor niemand compassie, ook voor hun eigen vlees en bloed niet. Hitler zelf was waarschijnlijk een kleinzoon van Salomon Mayer von Rothschild (Wenen), en een agent van die familie om Europa te trollen en de Palestijnse verovering in de hand te werken die na de Tweede Wereldoorlog een feit geworden is.

 4. Eigenaardig dat jullie de actuele leugens opmerken, maar de “geschreven en bevestigde geschiedenis” van de 20 ste eeuw klakkeloos aanvaarden. Natuurlijk vraagt het veel inspanning en tijd om de waarheid te achterhalen. Dagelijks zie je nog de herhaling, tot vervelens toe, op de TV, van de WOII “overwinning”.
  Als de leugen groot genoeg is en je ze dikwijls herhaalt, dan zal iedereen ze aanvaarden!

  1. Duitslands ondergang zal niet anders zijn dan de ondergang van Europa. Die woorden worden Hitler toegeschreven. Nu is er geen haar op mijn hoofd die eraan denkt Hitler goed te praten, maar in die woorden – ongeacht of ze apocrief zijn of niet – zit er een kern van waarheid. We hebben een Europa dat overspoeld wordt met migranten die, op de koop toe, vaak nog eens ronduit vijandig staan tegenover hun nieuwe gastland. We hebben een Europa waarvan de autochtone bevolking levensmoe is en te weinig kinderen heeft. We hebben nu een Europa dat in grote trekken spiritueel arm en identitair onzeker is geworden. Kortom, we hebben een moreel zwak Europa.

 5. men gelooft hier vage bronnen.
  Wat een zieke en verziekende omgeving.
  Het vaticaan ging in WO 2 zeer de fout in.
  Wie insinueert dat Joden de holocaust hebben bevordert, moge De Almachtige die mond met zweren bezoeken.
  Wie denkt er nu dat Israël zich verenigt met daesh ?
  Iedereen weet, dat wanneer dat zou uitkomen, het Israël meer kwaad zou doen dan goed.

  1. Lees eens het boek van Gordon Thomas. Dan zult u tot inzicht komen dat het Vaticaan tijdens de laatste wereldoorlog geenszins in de fout ging. Mocht dit u nog niet overtuigen, neem dan het boek in de hand van Dalin. Professor geschiedenis en… Jood.

  2. Ik geloof nog liever in Sneeuwwitje en de zeven dwergen als in die holocaust. En neen ik heb nog geen zweren in de mond. Zeg mij eens waarom iemand die dit verhaal naar waarheid onderzoekt moet gestraft worden met gevangenisstraf? Is zoeken naar de waarheid een misdrijf? Als ik niet mag zoeken naar de waarheid en de “officiële versie” moet aannemen of ik wordt gestraft, dan is daar een dik reukje aan.
   Sint Paulus leert ons “Onderzoek ALLES, behoud het goede en verwerp het slechte.”
   Ik bega toch geen zonde om naar de waarheid te zoeken, of niet?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.