Luk Vanmaercke blèrt: “Fundamentalisme”

Mgr. André-Joseph Léonard distantieerde zich op 22 juli 2015 in ‘Kerk en leven’ (p. 7) formeel van Luk Vanmaercke, de hoofdredacteur van ‘Kerk en leven’ (Bron: Kerknet/Katholiek Nieuwsblad)

In een merkwaardig opiniestuk, dat op woensdag, 30 augustus 2017 tegelijkertijd in ‘Kerk en leven’ (p. 5) en op ‘Kerknet’ verscheen, laat Luk Vanmaercke, de hoofdredacteur van ‘Kerk en leven’ zijn licht schijnen over hét “Fundamentalisme”. Vanmaercke zet een boompje op over Etienne Vermeersch, die volgens hem hét kopstuk is van het ‘vrijzinnig fundamentalisme’ in Vlaanderen. Maar, Luk Vanmaercke is in dit geval zélf de ‘pot’ die de ‘ketel’ – in dit geval Etienne Vermeersch – verwijt, dat hij zwart ziet. Want net zoals Wilfried Martens, Herman Van Rompuy en Yves Leterme, is ook Luk Vanmaercke van de CD&V en die politieke partij houdt er ook een pro-euthanasie, een pro-abortus en een pro-homo agenda op na. Vanmaercke schijnt niet te beseffen, dat hijzelf – met zijn libertaire ideeën – ook tot het ‘vrijzinnig fundamentalisme’ in Vlaanderen behoort. In zijn stukje mocht natuurlijk ook het “islamitisch fundamentalisme” niet ontbreken en Vanmaercke – die blijkbaar een verwoede VRT-kijker is – heeft blijkbaar ook iets tégen “extreemrechtse groepen in de VS die racisme en wrok verkondigen”. Ook hier is Vanmaercke blind voor de extreemlinkse groepen in de VS die – op een nog véél ergere manier – ook racisme en wrok verkondigen. Luk Vanmaercke heeft blijkbaar een lange inleiding nodig om tot de meest gevaarlijke ‘fundamentalisten’ te komen, en dat zijn – in de beleving van Vanmaercke – natuurlijk de “Christelijke fundamentalisten”. Want, volgens Vanmaercke heb je ook “in christelijke kringen lieden die menen dat ze betere gelovigen zijn, zuiverder zijn, en verheven zijn boven de anderen”. Waarvan akte.

Begin vorige maand beschuldigde pater Antonio Spadaro sj, in een artikel in het tijdschrift van de jezuïeten Civiltà Cattolica (waarvan hij hoofdredacteur is), ook al de “conservatieve Amerikaanse Katholieken”, die voor Donald Trump gestemd hebben, dat zij “een haat-alliantie met de Evangelicals” waren aangaan. In het licht van de post-conciliaire ‘oecumene’ komt een dergelijke veroordeling wel heel erg hard aan. Spadaro sj wist verder ook nog te vertellen, dat “de Amerikaanse Evangelicals en de hard-line Katholieken, die zich baseren op de letterlijke interpretatie van de Bijbel, niet zoveel verschillen van moslim-jihadisten”, einde citaat. Luk Vanmaercke – die zich zeer waarschijnlijk door Spadaro sj heeft laten inspireren, waarschuwt de lezers van het Parochieblad dan ook dat: “Wij echter niet de fout mogen maken om fundamentalisten pas op te merken wanneer ze geweld gaan gebruiken. Hun fundamentele onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden uit zich ook in woorden. Woorden die mensen tegen elkaar opzetten, die medemensen kleineren en beledigen”. Het is natuurlijk net dit wat Vanmaercke als lid van het ‘vrijzinnig fundamentalisme’ met zijn ‘gedemoniseer’ doet, namelijk Christenen haatdragend met de vinger wijzen vanuit een niet-christelijke positie.

Vanmaercke schuwt in het Parochieblad de grote woorden niet wanneer hij de ‘Christelijke fundamentalisten’ tracht te schofferen. Zo schrijft hij bijvoorbeeld: “Ook zij prediken vijandschap en spreken kwaad over anderen. Er bestaan in Vlaanderen websites waarop zelfverklaarde ‘echte katholieken’ de paus of onze bisschoppen afschilderen als ontaarde ketters. De haat druipt er van het scherm”. Ook hier kunnen we het niet eens zijn met Vanmaercke aangezien wij geen enkele Vlaamse, Katholieke website kennen die ‘vijandschap’ zou prediken. De kern van het probleem binnen de Kerk in Vlaanderen is, dat tegenwoordig bisschoppen zoals een Godfried Danneels, een Jozef De Kesel, een Johan Bonny en anderen, dingen hebben gezegd die – objectief – niet stroken met de Katholieke Leer. Blijkbaar beseft Vanmaercke niet, dat het Parochieblad niet het partijblad van de CD&V is en dat Katholieken geen CD&V-ers zijn die zich aan het ordewoord van de partij zouden moeten houden. Vanmaercke beseft ook niet, dat wanneer bisschoppen – uit politiek opportunisme – hun persoonlijke, niet-katholieke mening aangaande bepaalde, gevoelige thema’s in de media ventileren, dat dat zéér kwetsend is voor de gelovigen. Van bisschoppen ‘binnen’ de Kerk verwachten de gelovigen, dat ze de Katholieke Leer verkondigen, en niet dat ze de gelovigen belachelijk maken door in de media een anti-katholieke, persoonlijke visie te verkopen.

Vanmaercke vergist zich ook wanneer hij beweert, dat de ‘Christelijke fundamentalisten’ “het eigen grote gelijk duidelijk belangrijker achten dan de gevoelens van medemensen”. Indien Vanmaercke hiermee de homoseksuelen zou bedoelen, willen wij hem er toch eens op attent maken, dat bepaalde mensen bepaalde gevoelens kunnen hebben, maar dat het omzetten van deze gevoelens in bepaalde daden hun eigen keuze is. Iemand die heteroseksueel is, kan nu eenmaal ook niet elke avond vreemd gaan. Er zijn nou eenmaal grenzen die door het Katholieke Geloof gesteld worden. Grenzen die soms ‘lastig’ en ‘vervelend’ kunnen zijn en grenzen waar Vanmaercke het niet mee eens is, maar dat is zijn probleem. Je bent nu eenmaal Katholiek of je bent het niet en dat heeft bepaalde consequenties. Vanmaercke beweert ook, dat “fundamentalisten niet in staat zijn te begrijpen dat iemand er misschien andere overtuigingen op na houdt”. Vanmaercke verraadt zichzelf hier als een relativist. Als Katholiek ben je nu eenmaal gehouden om bijvoorbeeld homoseksuele daden af te wijzen. Dit heeft niets met ‘gevoelens’ of ‘meningen’ te maken, maar is simpel de Katholieke Leer. En zo beweert Vanmaercke, dat je “ook in christelijke kringen lieden hoort die menen dat ze betere gelovigen zijn, zuiverder, en verheven zijn boven de anderen”. Dit is natuurlijk de aloude kwestie van de Farizeeërs. Een echte Katholiek kent zijn plaats, maar natuurlijk, het Farizese gedrag dat Vanmaercke aanklaagt, situeert zich natuurlijk net bij hen die er andere meningen dan het Katholieke Geloof op na houden en bij hen die denken, dat zij de Katholieke Leer zouden moeten aanpassen. Iemand die nederig is, aanvaardt het Geloof, enkel Farizeeërs proberen het Geloof door hun eigen mening te vervangen.

Een valse, onchristelijke ‘naastenliefde’ manifesteert zich ook in de volgende woorden van Vanmaercke: “Ook de christelijke haatpredikers gebruiken doorgaans geen geweld, het blijft bij woorden. Maar, daar begint het fundamentalisme echter. Met woorden die kloven slaan tussen mensen. Die de eigen opvattingen verheffen en de mening van anderen verketteren”. Er gaapt natuurlijk een onoverbrugbare kloof tussen mensen die Katholiek zijn en mensen die dat niet zijn. Niet iedereen zal naar de hemel gaan en uit de hel is geen ontsnappen mogelijk. Vanmaercke kan nog zo hard zijn best doen om te beweren, dat “de fundamentalist iemand is die zich opsluit in de bunker van het eigen gelijk. Het wederwoord glijdt van hem af als water van een eend. Hij hoeft niet meer naar anderen te luisteren, hij weet alles al. Voor de fundamentalist is de wereld eenvoudig en onveranderlijk. Alles is in steen gebeiteld, niets evolueert. De nuance is des duivels. De fundamentalist is de gevangene van zijn eigenwaan. Eenzamer dan dat kan een mens niet worden”. Erg geloofwaardig is het onchristelijke haat-discours van Vanmaercke – met zijn weinig ‘inclusieve’ woorden – alvast niet.

Linkse, fanatieke modernisten – zoals Vanmaercke – hebben altijd de mond vol over: “Gij zult niet oordelen”, maar als ‘oordeel’ kan dit wel tellen. Nogmaals, een gelovige wéét inderdaad alles, omdat hij zich baseert op de door God Geopenbaarde Waarheid. Dat Vanmaercke hier niet in gelooft is evident, maar dat is alleen maar zijn probleem. Trouwens hadden wij naast enkele goedkope one-liners ook graag eens wat argumenten van hem gehoord, die zijn stellingen zouden onderbouwen. Maar, wij vrezen dat Vanmaercke vooral de man speelt en niet de bal, omwille van het feit, dat hij helemaal geen argumenten heeft. Een Katholieke gelovige kan met autoriteit spreken, net omdat hij de Wil van God verkondigt. Maar, Vanmaercke is blijkbaar al vergeten, dat niemand minder dan Aartsbisschop André-Joseph Léonard zich publiekelijk gedistantieerd heeft van Vanmaercke en zijn heterodoxe ‘Kerk en leven’.

Wij zouden Luk Vanmaercke, de hoofdredacteur van ‘Kerk en leven’, op onze beurt dan ook ernstig willen waarschuwen aangaande zijn haat-artikeltje over ‘Fundamentalisme’. Wij vinden, dat je met de kwalificatie ‘fundamentalist’ uiterst voorzichtig moet zijn, zeker in de hedendaagse, Vlaamse en Brusselse context waar er nogal veel ‘gekken’ over straat rondlopen. Met het gebruik van deze term zet Vanmaercke doelbewust zijn lezers op het verkeerde been en zet hij aan tot haat. Dat een klein deel van de Vlaamse jeugd weer vaker naar de kerk gaat en weer met wat méér overtuiging de Katholieke Geloofswaarheden onderschrijft, heeft natuurlijk helemaal niets te maken met bijvoorbeeld moslimextremisme. In plaats van de Katholieke jeugd te demoniseren, zou Vanmaercke beter deze Katholieke jongeren een hart onder de riem steken en een poging ondernemen om deze minderheidsgroep te ‘emanciperen’. Helaas doet Vanmaercke net het tegenovergestelde door alles op één hoop te gooien. In zijn opiniestuk criminaliseert Vanmaercke de kerkende, Vlaamse jeugd. Zijn ongehoorde kwalificaties zijn wimpels die op een ander schip thuis horen. Feit is wél, dat een belangrijk deel van de Katholieke jeugd hun priesters en bisschoppen – om over de ‘Katholieke media’ nog maar te zwijgen – niet meer volgen op de modernistische koers die zij sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn ingeslagen. Bij deze wensen wij ons dan ook in de stelligste bewoordingen te distantiëren van het haat-discours, dat Vanmaercke richt tégen de Vlaamse Katholieke jeugd, die hij op een schandalige manier tracht te demoniseren.

Vanmaercke stapt wel heel erg makkelijk over het feit heen, dat er zich het laatste decennium belangrijke sociologische veranderingen hebben voorgedaan binnen het religieuze landschap in Vlaanderen. Jongeren voelen zich weer méér Kerk-betrokken en de modernistische en atheïstische praatjes van de voorbije decennia – die we ook maar al te vaak in ‘Kerk en leven’ hebben kunnen lezen – hebben veel van hun overtuigingskracht ingeboet. Net zoals vele modernistische priesters en bisschoppen, is Vanmaercke een figuur van het verleden, die geestelijk nog steeds in de jaren ’60 van de vorige eeuw vertoeven. Vanmaercke baseert zijn denken vooral op ideeën en overtuigingen die vijftig jaar geleden misschien ‘modern’ en ‘hip’ waren, maar die intussen alweer voorbijgestreefd zijn. Vanmaercke wil blijkbaar niet inzien, dat de tijden – ondanks het pleidooi op ‘Kerknet’ voor Evolutie – evolueren, en dreigt daardoor de voeling met de jonge basis van de Kerk kwijt te raken. De ‘revolutionairen’ binnen de Kerk zijn bejaard, moe en met uitsterven bedreigd, de vitale Katholieke jeugd is traditioneel. Het achterhaalde modernisme, dat nog maar door enkele levende fossielen ‘binnen’ de Kerk wordt verdedigd, glijdt van ons af “als water van een eend”.

De hedendaagse Katholieke jongeren kiezen nu eenmaal veel vaker voor de strikte leerstellige kant van het Geloof dan de ‘zestigers’. ‘Fundamentalistische’ Katholieke jongeren verwijderen zich niet van God, aangezien zij zich strikt houden aan de Ware Geopenbaarde Leer en de Traditie van de Kerk. Gelovige jongeren willen net Christus navolgen, want was niet Hij Zélf de eerste ‘fundamentalist’, hét Fundament, dat de hypocrisie van Farizeeërs – zoals Vanmaercke – aanklaagde. “Want niemand mag een ander fundament plaatsen, dan wat gelegd is, en dat is Jezus Christus” (1 Ko 3:11). Katholieken wijken daarom niet af van de Leer van Jezus Christus, omdat Hij ons Leven, onze Waarheid en onze enige Weg naar de Vader is (Joh 14:6). Vasthouden aan de Ware Leer en de Traditie zal ons uiteindelijk met God verenigen. Net zoals Jezus Christus zélf, zijn de échte volgelingen van Christus, niet populair in de ogen van de wereld. Echter, ‘populariteit’ is niet hetgeen wij ambiëren. En aan de ‘Vanmaerckes’ van deze wereld en aan de andere Farizeeërs zal Hij antwoorden: “Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet!” (Mat 25:12).

Deel dit artikel:Share on Facebook15Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Franciscus Van Brussel

  (3 september 2017 - 21:10)

  Uitstekend verwoordt, nu nog geplaatst in de “progressieve betere Vlaamse (K?) pers…

  Marian

  (3 september 2017 - 22:52)

  Met het woord ‘je bent een fundamentalist(e)’ proberen sommige progressieve en meer liberale katholieken gelovige katholieken in een bepaalde hoek te zetten. Herkenbaar. Ze vergeten daarbij inderdaad goede argumenten daarvoor te geven.

  Wat als het geloof geen goed en stevig ‘fundament’ zou hebben? (een argument gehoord vanaf een Evangelische website). Mijn antwoord: Dan brokkelt het immers af.

  Hebben we het geloof dan niet zien afbrokkelen dan de afgelopen tientallen jaren? En wat is ervoor in de plaats gekomen? Is de Eenheid van alle christengelovigen een stap verder gekomen? Waren we erbij en keken we ernaar en lieten alles gebeuren? Er viel weinig tegen te doen, maar met lede ogen heb ik dit alles zien gebeuren. In mijn geval in Nederland.

  Benjamin Van Dyck

  (3 september 2017 - 23:32)

  Ziedaar; ‘Moskee & Leven’ hebben de handschoen opgemerkt die de ‘taliban-katholieken’ tegen hun bakkes werpen, en hebben hem opgeraapt. “Haat!” “Haat!” roept de hoofdredacteur terwijl hij in de ring stapt en zijn bokshandschoenen aantrekt. Laat mij niet lachen. Leest iemand dat rioolblad nog, of steekt het eenvoudigweg nog bij mensen in de bus die het eigenlijk niet of nauwelijks lezen, maar die het nalaten hun abonnement op te zeggen? Een pedoblad dat in de jaren tachtig schandelijke reclame gemaakt heeft voor een ‘Oecumenische Werkgroep Pedofilie’; gaat dat ons met opgeheven vinger zeggen wat moraliteit is en wat niet?

  Cynisch van ‘Moskee & Leven’ dat het de uitspraken van Etienne Vermeersch over gehandicapten vergelijkt met het Katholicisme, wanneer die ‘taliban-katholieken’ die hij zo hekelt op het voorfront staan ter verdediging van de levens van die gehandicapten, terwijl deze kribbelaars te druk bezig zijn met sodomietenpropaganda verkopen van onder hun pseudokatholieke banieren.

  Als er alleen maar zever uit uw bakkes komt, Luk Vanmaercke, hou hem dan toe. U bevindt zich niet in een morele positie om over onderwerpen van geloof en moraal te schrijven.

   Benjamin Van Dyck

   (3 september 2017 - 23:43)

   Correctie: … “wanneer die ‘taliban-katholieken’ die het zo hekelt op het voorfront staan” …

  Marian

  (4 september 2017 - 01:24)

  De Taliban vecht wel voor zijn zaak. Ze bidden, ze eten droog brood en wat rijst misschien, ze vechten, ze dansen en ze lachen en ze huilen en treuren net als ieder ander om hun doden en hun dode landgenoten. Alleen zij staan eerder op om door te gaan.

  Als de katholieken dat nou eens deden. Kwamen katholieken nou maar eens uit de kast en gingen ze hun opgeborgen geloof eens oppoetsen in plaats het als een archiefstuk zien. Katholieken moeten in vele gevallen nog leren bidden, sober eten (want we houden immers van smikkelen en smullen) vechten, dansen en lachen en huilen en werken. Verder treuren ze in Europa dagenlang als er slachtoffers vallen. In moslimlanden echter vallen iedere dag tientallen doden door IS, rebellen, en de bommen uit de U.S.A. en het Westen. Daar kunnen ze elke dag rouwen.

  Ik vraag me soms af wie er op dit moment slechter aan toe is? De katholieken hier of de moslims elders? Nou ja, we maken het elkaar wel erg moeilijk zo. De mensheid zit in zijn geheel nog ver af met wat Jezus zei tot al zijn leerlingen: “Kindekens, bemint elkander!” We schijnen het niet te kunnen leren.

  Ondertussen dreigt WO-III.

  “Non, non, je ne veux pas faire la guerre!” Les Poppys de France. (Een koor vol jonge jongens)
  en: “Ami Jésu, je prend ta defense!” Encore les Poppys de France.

   Benjamin Van Dyck

   (4 september 2017 - 11:11)

   Marian,

   “Taliban-katholieken” is een scheldwoord dat in de Belgische media op schandalige wijze tegen Katholieken gehanteerd wordt die de leer van de Katholieke Kerk intact bewaren. In werkelijkheid heeft het Katholicisme niets te maken met de Taliban en soortgelijken. Het zijn trouwens de media en hun misdaadspartners in de politiek die de Islam met zijn ingebakken terrorisme het meest pamperen ten koste van het Belgisch volk.

    Marian

    (4 september 2017 - 12:44)

    Taliban-katholieken is een ander woord voor ‘fundamentalist’ wat ook als scheldwoord wordt gebruikt. Ze bedoelen denk ik het zelfde. Aan wiens kant God staat, die zal winnen.
    Er wordt niet overal ‘gepamperd’ zoals u het stelt. In een flat waar een (zieke) moslim woonde, werd min of meer weggetreiterd door iemand die niet wilde praten. Hij begreep het niet en was nog maar pas uit het ziekenhuis ontslagen. Een ander was ook een vluchteling, en hij werd niet geaccepteerd door zijn buren. Bovendien woonden er honden naast. Hij was er bang van, omdat honden in hun ogen ook onrein zijn. Het nadeel is echt dat als moslims een vrouw meenemen ze hun vrouw kwijt raken aan een ‘Hollander’ omdat zij ineens te veel vrijheid tegenkomen. Voor hen is het hier ook een cultuurshock, als dat voor ons zou zijn als we naar hun landen zouden moeten vluchten en wonen. Er is dus ook een andere kant van onze vrije westerse cultuur, waarvan we weten dat die verre van christelijk meer is. Ik vind dit zo triest allemaal. Beiden zijn dus niet lang na elkaar verhuisd. Zelf heb ik buren uit Polen, waar ik niet zoveel contact mee heb. Alle mensen hebben dezelfde rechten. Maar men kan niet teveel vluchtelingen opnemen, dan voelen de burgers zich op een gegeven moment bedreigd. Maar “wie goed doet, goed ontmoet”, is ook een Bijbels gezegde. We moeten niet bang zijn van de moslims, wel voor de extreme variant van de Islam. Die staat naar mijn mening niet zozeer in de Koran als wel in bepaalde andere boeken, die ik niet ken en nooit heb gelezen. Als het om gastvrijheid op zich gaat, kunnen we juist veel van moslims leren.
    Verder zegt u dat het terrorisme in de Islam ingebakken zit. Maar is dat wel zo? Wanneer hebben moslims met terroristisch geweld Europa binnen gevallen? Ging juist Amerika en Europa hen niet voor met bommen werpen op juist hun landen? Ik denk hierbij aan Irak, Syrië en Afghanistan. Eerder al in Vietnam? Ik begrijp Amerika ook niet, die heeft er ook veel meer eigenbelangen bij, die wij misschien in Europa niet zien. We blijven Amerika tot nu toe maar volgen. De politiek is een groot smerig spel geworden, waar teveel belangen een rol spelen. En we zien nu dat het totaal uit de hand gaat lopen. Maar ook dat ligt in de lijn van voorspellingen uit de Bijbel. Al deze dingen ‘moeten’ gebeuren, voordat Jezus kan wederkeren. En de wereld verkeerd al meer in angst voor wat komen gaat en aan een kant te begrijpen ook. Het enige wat we nog kunnen doen is bidden en hopen dat een Kernoorlog of een WO-III afgewend kan worden. Want dit zal catastrofaal zijn, vooral voor die landen die er direct bij betrokken raken. En er zijn al zoveel rampen geweest en zoveel mensen zijn al in nood en het lijkt of we er ook niets tegen kunnen doen. Dan wordt het ook moeilijk voor vele mensen om te blijven geloven dat God alles in Zijn Hand heeft en houdt. Maar er staat ook: “God zal niet talmen.” God YHWH als Vader ziet dit alles ook. Hij weet.

     Benjamin Van Dyck

     (4 september 2017 - 20:48)

     U vraagt: “Wanneer hebben moslims met terroristisch geweld Europa binnen gevallen?”

     Heel hun geschiedenis door, vanaf de geboorte van hun sekte tot in de negentiende eeuw, toen de Ottomaanse militaire macht gebroken werd en zij Europa niet meer konden aanvallen vanwege hun machteloosheid. Omdat de Islam een apocalyptische anti-christ is, moest zijn militaire macht zich over 1260 jaren (3 jaren en een half, door Sint Johannes in de Apocalypsis aangeduid als de duur van de anti-christ heerschappij, zijn 1260 dagen) uitstrekken en dan gebroken worden, om dan later wederom uit de afgrond op te stijgen om het Christendom nogmaals te teisteren, hetgeen dan ook gebeurd en aan het gebeuren is, onder andere door IS, gefinancierd met de verborgen geldstromen van de Joodse macht van het Westen, en de huidige President van Turkije, die zich tot sultan wil maken van een neo-ottomanisme. Mogelijk zal een Islamo-Communistische alliantie, bestaande uit Antifa en Mahometaanse terroristen, de Kerk nog zwaar gaan teisteren vooraleer de door God bepaalde telg van de verloren koninklijke Bourbontak de Revolutie aan stukken zal breken en het Heilig Kruis door het Onbevlekt Hart van Maria en de intercessie van Sint Jozef zal doen triomferen.

     Jan van den Berghe

     (6 september 2017 - 21:30)

     Is terrorisme eigen aan de islam? Ja, zonder enige twijfel. En hoe weten we dat? Wel, lees eens enkele levensbeschrijvingen van “profeet” Mohammed. Naar hem kijken de moslims op als het ultieme voorbeeld. Welnu, dat “ultieme voorbeeld” heeft in zijn leven gedood en laten doden (tot zelfs het uitmoorden van hele stammen), brandstichten, verkrachten. En onder zijn bewind werden mensen onder dreiging van het zwaard tot de islam bekeerd.

    8

    (4 september 2017 - 15:32)

    Inderdaad is de term “Taliban-katholieken” een zware belediging. Met ‘fundamentalistische katholieken’ kan ik nog leven, daar de Bouwer van het Huis – de Rooms Katholieke en Apostolische Kerk – de Heer Jezus – deze gevestigd heeft op het fundament – de Rots Petrus.
    Echter die namen – scheldwoorden – die nu meer en meer zullen gebruikt worden in de media – ja, dat zag ik wel afkomen.
    De islam is hiervoor gecreëerd door diegenen die zelf niet de lef hebben om de Kerk aan te vallen, maar die dan maar geheime groepen (Vrijmetselarij e.a.) stichten, zoals ook de islam, die volledig gebaseerd is op de Talmud en de Kabala. Die islam is dan ook één van de instrumenten die opgericht is met een religieus sausje, om de Katholieke Kerk te ondermijnen.
    Eerst dan maar een “islam fundamentalisme” creëren, dan het verbinden met afschuw en gruwel, zodat iedereen het woord “fundamentalisme en radicalisering (radis = wortel), zelfs zonder het woord ‘islam’ onmiddellijk als verfoeilijk zal aanvaarden.
    Zo is het ultieme instrument gecreëerd om de ware Traditionele Katholieken te betitelen bij de blinde massa om hen als “uitschot” te betrachten en te behandelen en, wie weet, op de hielen (letterlijk en figuurlijk) te zitten.
    Luk Vanmaercke praat dan ook in het voordeel van de wereldkerk, waar deze man werkelijk aan mee bouwt en de inspanningen van Bergoglio ondersteunt. Eens deze satans-wereldkerk (Christelijk humanisme + Talmudisme + islam) in voege is en de overgrote massa zich zal over verheugen (Iedereen zal zich geschenken toesturen, maar jij, jij zult in droefenis verkeren), zullen de Tradi-Katholieken zijn als konijnen in een veld opgejaagd door de jagers.
    Vergeet echter niet dat ze tegen Jezus en Zijn ware Kerk en O.L.V Maria vechten, de dommeriken. God beschermd altijd de Zijnen.
    Ave Maria+

     Peter

     (4 september 2017 - 15:41)

     Bovenvermelde reactie is van Peter! Sorry voor de ‘8’.

     Benjamin Van Dyck

     (4 september 2017 - 21:16)

     De Islam is ongetwijfeld op het Talmudisme gebaseerd. Joden hadden trouwens specifiek hun vals messianisme verspreid onder een bepaalde Arabische stam, waardoor dezen aan het wachten waren op een soort van Arabische pseudomessias. Toen Mahomet dan op het toneel verschenen is, heeft die stam hem als dusdanig omarmd. Door de rekrutering van die stam is Mahomet in invloed gestegen, hetgeen hem niet gering geholpen heeft om zijn sekte te vestigen.

     Luk Vanmaercke en Christendemocraten gelijk hem, de maçonnerie blanche, zijn doormiddel van hun hersendodende propaganda de bouwstenen aan het aanbrengen voor de Euro-Arabische versmelting die door de schaduwheersers begeerd wordt, en die het Katholiek Christendom, waarmee de traditionele Europese ethniciteiten een nauwe historische connotatie bezitten, de vergetelheid in wil duwen. Strijdvaardige Katholieken staan in hun weg, en daarom probeert men hen dan ook te demoniseren. Gezien de demoniseringscampagne van Luk Van Maercke gelijktijdig begint met degene die in de Verenigde Staten van Amerika zopas begonnen is (Katholieken worden er geklasseerd als “haatgroepen” door Linkse groeperingen, en grootschalige internetcensuur lijkt op het punt te staan van tegen hen los te breken), kan men zich de vraag stellen of Van Maercke en de Amerikaanse groeperingen niet eenzelfde, gelijktijdige opdracht gekregen zouden hebben van uiteindelijk eenzelfde, bepaalde entiteit. Het kan uiteraard ook zijn dat hij gewoon de Amerikanen na-aapt.

  Kurt

  (4 september 2017 - 21:22)

  Marian, gaan we weer een rondje ‘islam verdedigen’ krijgen? Ik citeer U “Ze bidden, ze eten droog brood en wat rijst misschien, ze vechten, ze dansen en ze lachen en ze huilen en treuren net als ieder ander om hun doden en hun dode landgenoten.” En verder, Marian… Ze maken vreemde vrouwen buit, slachten hun vaders, mannen en zonen af, verkrachten de dochters a volonté naar believen, al dan niet alleen of met een hoop tesamen, maken hun als slavinnen, voor het werk en voor de seks (zelf gaan werken, ben je zot??, daar hebben wij vreemde vrouwen voor!, als wij buitenkomen, is het om te vechten of te neuken!) En als je een slechte dag hebt, sla je ze ‘s avonds bont en blauw. Niemand die daarvan opkijkt, je volste recht als je vrouw of slavin niet naar je bevelen luistert. En wéér verwar je de situatie van een oude, zieke, vredelievende moslim met de ware leer van de islam of de Taliban. Tjonge, ik vermoed dat jij echt ziende blind WIL blijven…

   Marian

   (5 september 2017 - 01:39)

   @Kurt, ik heb ze zien bidden en brood eten op you tube. Ik weet ook dat de haat ten opzichte van Joden ook erg diep zit. Dat krijg ik er ook niet uit. Maar wie kent hun harten?? Ik geloof niet dat alle moslims zo zijn, zoals u ze schetst. En er zijn er die er spijt van kregen en zich bekeerd hebben tot Christus. Via Restkerk of het RK. Forum was er een film daarover, die ik heb gezien. U gaat nu ook voorbij aan moslims die hier hun vrouw kwijtraken aan Hollanders.

   In Nederlandse gezinnen komt mishandeling nu ook vaker voor dan vroeger. Kinderen werden hier in Nederland in gezinnen ook misbruikt, soms zelfs door priesters. Moslims komen dit ook ter ore. Moslims zeggen dat christenen het altijd over de liefde hebben, maar het zelf vaak zelf niet doen. Dat komt omdat Nederlanders, ondanks hun wereldwijde blik erg op de centen zijn. Ze noemen ons soms zelfs gierig. Het wantrouwen over en weer tussen moslims en Europeanen is groeiende en daarmede ook de haat. Het is echter wederzijdse haat geworden, het komt niet meer van een kant. De liefde kan niet van een kant komen, zegt men.

   Als God niet aan de kant van de Taliban of van Afghanistan staat, waarom hebben ze dan al twee oorlogen gewonnen? God staat aan de kant van de goeden. De goeden kunnen christenen en moslims en joden zijn. Als men zich echter niet houdt aan Gods geboden, dan zal God Zijn Zegen hoe dan ook aftrekken, bij welke geloof je ook zit. Dit hebben Joden al tig keer meegemaakt. Zie het Boek Koningen! Legio voorbeelden. Dat geldt net zo hard voor katholieken en moslims. Het gaat om het DOEN van de wil van God en om een oprecht en liefdevol hart.

   God in Geest en Waarheid aanbidden is niet zo gemakkelijk. Want elke Godsdienst claimen de Waarheid. Soms komen ze overeen, soms verschillen er een aantal dingen. Soms zijn ze zelfs tegenstrijdig aan elkaar, omdat men teksten soms totaal anders interpreteert. En als je met een bepaalde Leer/doctrine bent opgegroeid, dan weet je ook niet beter. Het is de vraag of een Kerk of een bepaalde Godsdienst de Ultieme Waarheid mag claimen. Want uiteindelijk is God zelf alleen de Waarheid met Christus. Beiden spreken vanuit eenzelfde Geest.
   Stel dat morgen Christus zal terugkomen, niemand kan dan nog op tijd zich bekeren tot de R.K. Kerk. Het belangrijkste vind ik zelf dat men zich bekeert tot de Allerhoogste God, die ene God YHWH, die ieder mens wil verlossen, van welke stam dan ook. Hoe kan men het hart van een moslim(a) zacht maken als men hen met wantrouwen blijft bejegenen, omdat ze in de ogen van vele katholieke en protestante gelovigen een verkeerde en ‘achterlijke’ Leer hebben. Ik heb dit al vaak horen zeggen (G.Wilders PVV-Ned.) dat ze een ‘achterlijke’ leer hebben. Dit vind ik zo denigrerend en respectloos naar oprechte moslim/a’s toe. Dan trap je toch op hun ziel?!!
   Af en toe vraag ik me af wie het grootste koekje van eigen deeg krijgt??
   laten we maar bidden voor de vrede in Jeruzalem en voor de wereldvrede.
   Moslims komen dan met het zwaard.
   Wat doen Hollanders? Hulp vragen bij zelfdoding?? Straks misschien nog op legale wijze mogelijk ook. Diegenen die dit promoten in Nederland (Coöperatie Laatste Wil) hebben sinds de uitzending op Nieuwsuur enkele dagen geleden hun ledental al zien verdubbelen. De You tube videootjes van deze club puilen uit. Ik ben tot nu toe de enige die er flink tegen in gaat met mijn reacties op een paar van deze videootjes. Ik wordt al ‘fundamentalistisch’ en ‘wereldvreemd’ genoemd. Nou dan weet je het wel. Het zij zo. Het is de enige manier van mij, zonder te schreeuwen om tegen hulp bij zelfmoord te ageren. En ik heb toch al veel argumenten genoemd. Dat noemen ze dan geen (goede) argumenten en gaan mij dan aanvallen en komen niet met een tegenargument. Ik vind het alleen jammer dat er niemand anders tegengas geeft aan dit soort ideeën. Onze Lieve Heer laat het aan mij alleen over, lijkt wel. Vrouwen zijn sterker dat ze het alleen aankunnen? Vrouwen zijn van het sterke geslacht? Zijn apostelen stuurde Hij toch maar twee aan twee. Sterke mannen!?

    Benjamin Van Dyck

    (5 september 2017 - 14:49)

    U zegt: “Als God niet aan de kant van de Taliban of van Afghanistan staat, waarom hebben ze dan al twee oorlogen gewonnen? God staat aan de kant van de goeden.”

    Militair succes op zich betekent niet altijd de gunst van God. Er zijn meerdere redenen waarom de Hemel militair succes ofwel door een positieve act schenkt, ofwel laat geschieden. Sekten zoals de Islam zijn anti-christ machten die natiën bestraffen die afvallig zijn jegens de Allerheiligste Drievuldigheid. Stoffelijk of fysiek succes op zich staat niet gelijk aan vriendschap met God. U wordt hier in beïnvloed door het Nederlands Calvinisme dat deze gedachtengang deelt met de Islam. In liefde tot God het lijden geduldig dragen dat Hij toezendt is zelfs essentieel voor de persoonlijke heiligheid. Mystieke slachtofferzielen zoals de Heilige Pater Pio en Marie-Julie Jahenny zullen u dit bevestigen.

    U bent de eerste Katholieke die ik ooit schriftelijk heb zien insinueren dat de Taliban een soort van heilig leger is. Net wanneer men denkt dat men alles gezien heeft, komt men zo iets tegen…

    U zegt: “Als men zich echter niet houdt aan Gods geboden, dan zal God Zijn Zegen hoe dan ook aftrekken, bij welke geloof je ook zit.”

    Mahometaans zijn is per definitie tegenstrijdig met het Eerste Gebod, hetgeen alle afgoderij en valse godsbeelden verbiedt. De Islam heeft een vals godsbeeld, want zij voeren oorlog tegen de Allerheiligste Drievuldigheid. Conclusie: Islam is goddeloosheid, doodzonde. Uw woorden, “bij welke geloof je ook zit”, toont het maçonniek syncretisme waardoor u beïnvloed wordt.

    U zegt: “Het is de vraag of een Kerk of een bepaalde Godsdienst de Ultieme Waarheid mag claimen.”

    Zoals ik al gezegd heb, wordt u beïnvloed door het syncretisme van de Vrijmetselarij. De taal die u spreekt is niet de taal van een gelovige, maar van een deïst. De Katholieke Kerk is reeds talloze keren miraculeus bevestigd geweest doorheen de geschiedenis als Christus-Mystiek op aarde. Uw Taliban kan alleen brood eten, teksten reciteren, en oorlog voeren, zoals u zelf zegt. Dat kan elke sekte. Mormonen eten ook brood. Wilt u dat dan ook als een teken van goddelijke gunst beschouwen? Vertel mij eens welke Mormoon, of welk Taliban-lid, de Heilige Pater Damiaan van Molokai achterna gedaan heeft. Zij kunnen dat niet omdat zij noch bovennatuurlijk geloof, noch bovennatuurlijke liefde bezitten.

    Katholieken kunnen gemakkelijk historische wapenfeiten aantonen die overduidelijk door speciale bovennatuurlijke bijstand behaald werden hoor. Een voorbeeld (het Nederlands is wat verouderd, maar leesbaar):

    “De vloot van Ferdinandus versloeg de vloot der Mooren, en vaarde de rivier op, in het gezicht van Triana. De heilige koning, met zijne krijgsbenden te land, belettede de aankomst van hulpbenden die uit Africa aan de Mooren werden toegezonden, en hij behaalde dagelijks nieuwe overwinningen op zijne vijanden.

    Alhoewel het reeds de tiende maand der belegering was, scheen de uitval nog altijd onzeker. Maar de Admiraal der christene vloot zond twee groote schepen tegen de brug, en deze werd verbrijzeld. Het kasteel Triana werd belegerd, en kon niet wederstaan aan het geweld der werktuigen, die onophoudelijk gebruikt werden.

    Eindelijk gaf de stad zelf zich over, op den 25 november van het jaar 1249.

    De Mooren bekwamen eene tijdruimte van eene maand om pak en zak te maken. Drij honderd duizend Mooren vertrokken naar Xeres, en honderd duizend naar Africa.

    Avataf, de hoofdman der ongeloovigen te Sevillië, klom na den strijd op eene hoogte, vanwaar men van den eenen kant de zee, en van den anderen kant de stad kon zien. Hij vestigde al weenende zijne oogen op de stad, en riep uit:

    – “De man die eene zoo sterke en volkrijke stad met zoo weinige krijgsbenden heeft overweldigd, moet een Heilige zijn. Zij kon aan de Mooren niet ontnomen worden dan door een gevolg der eeuwige besluiten des Hemels!”” [Strijd en Zegepraal der Heiligen, door J. Hillegeer, Priester van de Soc. Jesu – Mei.]

    Eer een hoofdman van de Mahometanen een Christelijke vorst heilig noemt, moeten er al spectaculaire feiten geschieden, gezien hun sekte ons als varkens bestempelt. De overwinning van Triana door Sint Ferdinandus moet dus een duidelijk buitengewoon karakter gehad hebben, dat het een Islamitische leider op zulk een wijze op de knieën kreeg.

    U wordt vergiftigd door het internet, Marian. Ik hoop dat u dit zult inzien voordat het te laat is. Moge Onze Lieve Vrouw u bewaren, en Sint Jozef voor u bidden.

    Benjamin Van Dyck

    (5 september 2017 - 15:44)

    U zegt: “Stel dat morgen Christus zal terugkomen, niemand kan dan nog op tijd zich bekeren tot de R.K. Kerk.”

    Onze Lieven Heer komt morgen nog niet terug, want er moeten eerst nog zaken gebeuren die volgens Zijn Openbaring de Parousia voorafgaan.

    Wanneer iemand in zuivere oprechtheid, het Katholiek Geloof belijdende, Rooms gedoopt wil worden, maar hij sterft vooraleer hij daadwerkelijk het Sacrament van het Doopsel kan ontvangen, dan wordt hij gered door het “doopsel van begeerte” (baptisma flaminis). Men is op die wijze verbonden met de geest van de Katholieke Kerk, ofschoon men nog buiten haar vertoeft. Men wordt gered via coöperatie van de wil, of men gaat ten verderve met de coöperatie van de wil. Zich niet willen laten dopen is een akte van de wil die ten verderve leidt.

    Ieder persoon die gered wordt, wordt gered door:

    – Ofwel de sacramentele waterdoop (baptisma fluminis);
    – Ofwel de bloeddoop, waardoor men martelaar wordt (baptisma sanguinis). Sinte Emerentiana onderging de marteliedood voor het Katholiek Geloof voordat zij het Sacrament van het Doopsel ontvangen had, en wordt tot op heden door de Katholieke Kerk als Martelares vereerd;
    – Ofwel het doopsel van begeerte (baptisma flaminis).

    Kurt

    (5 september 2017 - 18:56)

    Tjonge wat ben jij goed in het telkens opnieuw verdraaien van woorden. ik had het niet over vreedzame moslims, maar over de Islam in zijn puurste vorm, en over die randdebielen die de Koran letterlijk nemen, Taliban, Al quaida, Boko Haram, I.S., whatever. Elke keer opnieuw begin jij over wat goeds sommige moslims wel niet doen, en wat voor slechts de Katholieken allemaal wel doen. En dan ook nog moslims die commentaar hebben op het feit dat er pedofilie gebeurt in Nederland, zelfs door priesters. In de islam hebben ze daar iets op gevonden. (Mohammed huwde zelf zijn eigen nichtje toen ze negen was…) Meisjes vanaf 9 jaar kunnen uitgehuwelijkt worden. Yep, we maken pedofilie gewoon legaal in moslimland, probleem opgelost. Verder ga ik hier echt geen woorden meer aan vuil maken, dit heb ik in voorgaande posts al genoeg gedaan.

    Jan van den Berghe

    (6 september 2017 - 21:37)

    Wat is dat toch voor een simplisme dat u hier uit de doeken doet?! “God staat aan de kant van goeden…”, net alsof God zich altijd en overal kenbaar maakt in de menselijke geschiedenis. Stond God dan aan de kant van de leninisten toen ze een regelrecht bloedbad aanrichten in Rusland? Stond God aan de kant van het nationaal-socialisme toen er proeven op gehandicapten werden gehouden? Staat God achter Kim Jong-Il toen hij zijn oom aan de honden voederde?

  Eric

  (5 september 2017 - 09:57)

  Beweren dat men de Waarheid bezit is niet wijs.

  Wel kan iemand zeggen dat hij de waarheid zoekt en erkent, en dan moet men onderzoeken of die uitgesproken woorden ook echt een beleving zijn. Wanneer dan iemand oprecht de waarheid wil kennen en zelf beleven moet hij ook de diverse soorten van misvieringen onderzoeken zonder voorbehoud want dit is een essentieel gegeven voor iedereen die over Christus heeft gehoord.

  De waarheid herkennen en vervolgens erkennen is gemakkelijk voor nederigen en oprechten.

  Vermits Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” moet men dus eerst Jezus erkennen en aanvaarden en dan het eigen hart naar het Zijne richten. Want indien met het verstand alleen, dan blijft het geloof slechts theorie en leeft men eigenlijk niet in waarheid.

  Iedereen die Jezus niet zoekt te kennen doet niet alleen zichzelf tekort, maar riskeert ook anderen te misleiden.

  Dat kan men aan de vredelievende Christenen en Moslims en eender wie vertellen en herhalen.
  Spreuken 12:1 – Wie een vermaning liefheeft heeft het inzicht lief.

  Schuw u voor leugenaars en haatdragenden.

  – Romeinen 10:9-10.
  Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is,
  en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt,
  zult gij gered worden.
  Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid,
  en de belijdenis van uw mond brengt het heil.

   Marian

   (5 september 2017 - 12:24)

   Dan vindt de een van de ander dat dat de ander degene is die misleidt.
   Een moslim vermaant mij ook met (zoals mijn eigen familie): “Eigenwijs”.
   Ik vraag mij af of ik vroeger al niet heel erg eigenwijs was om in God te willen blijven geloven, terwijl ik bedrogen werd met Sinterklaas-fabeltjes. Sinterklaas is al lang dood en we blijven zijn verjaardag (6 december? Of toch zijn Sterfdag?) maar vieren? Als kinderen zongen we wel dat Sinterklaas jarig was.
   Verjaardagen zijn bij ons belangrijker te vieren dan de geboortedag van je sterven. Bij de tweede geboortedag moet je nog maar afwachten of de hemel echt voor je geopend wordt. Als dat niet het geval is, wat hebben dan alle cadeautjes die ik op mijn verjaardagen heb gekregen, op aarde voor zin gehad? Men zegt wel dat elk jaar dat je ouder wordt je dankbaar mag zijn. Maar zovelen halen die verjaardag ook niet. Op een gegeven moment voelde het voor mij erg krom, gezien ook de situatie die nu in de hele wereld gaande is, om verjaardagen te blijven vieren. Wie denkt er aan je ziel dat die beter klaargemaakt kan worden voor een eeuwig leven met God? Immers, elke dag kan je laatste zijn. Ik voel me ook nooit echt klaar, eerlijk gezegd. Ook dat moet ik dan accepteren en alles aan God overlaten. Hoe dan ook, we worden met van alles stevig afgeleid van datgene wat belangrijk is in je leven en wat er echt toe doet.
   Ik kom haatdragenden tegen juist bij vele katholieken die alles schuwen wat anders is. Ze zijn bang om gastvrij te zijn. Denk niet dat ik dat ook niet ben. Maar, let wel, van een moslim heb ik geleerd , als is het nog steeds heel summier, gastvrijheid te tonen.
   Daarmee wil ik niet zeggen dat mijn moeder (+1980) niet gastvrij was, zij kon zich niet zo goed verwoorden, net als ik toen ik heel jong was, en dat kan een handicap zijn, vooral als je logés krijgt uit andere landen. Dat hadden wij dan wat meer op voor, omdat wij als jonge tieners andere talen leerden. Voor mij is een gesprek openen niet zo moeilijk.
   Eric, de door uw genoemde Bijbelteksten, snijden wel hout. Ik laat mij nu, op volwassen leeftijd, erg moeilijk corrigeren, omdat het mij teveel is gebeurd, tot vervelens toe. Ik heb daar nog altijd last van.

  Sergeant yves

  (5 september 2017 - 11:44)

  Jezus zei : Niemand komt naar de Vader tenzij door mij, als iemand langs een andere deur probeert binnen te raken geloof hen niet want dit zijn bedriegers en wolven in schaapsklederen. Dit is toch duidelijk genoeg !

   Marian

   (5 september 2017 - 12:34)

   Abraham had nog nooit van Jezus gehoord. Maar werd door zijn geloof in God gerechtvaardigd. Abraham wist God zelfs
   te gehoorzamen toen God aan Hem vroeg zijn zoon aan Hem op te offeren. Het liep gelukkig anders af en zijn zoon mocht blijven leven en voor Izaäk in de plaats werd een lam geslacht, wat al een voorafbeelding is op het Lam van God, die de zonden van ons wegdraagt en zich over ons ontfermen zal.
   Dus alles wat staat in het O.T. heeft al een diepe zin. Het N.T. vervult het O.T., maar verandert niets aan de Geboden van God.
   We leven inmiddels in een tijd waar aan Gods Geboden gemorreld wordt en zo erg, dat de wereld lijkt te verzinken in een goddeloosheid en heidensom die we zelf nog niet eerder gezien hebben. Het baart heel veel katholieken en niet alleen maar katholieken dan ook heel veel zorgen. Alleen God YHWH kan dan nog uitkomst brengen. God alleen kent en weet de exacte tijd voor de terugkeer van Onze Heer Jezus Christus.

    Benjamin Van Dyck

    (5 september 2017 - 15:23)

    De Patriarch Abraham was Katholiek Christelijk, zoals ook Vader Adam dat was, en had het Geloof in de Allerheiligste Drievuldigheid. De Mahometanen behoren tot het geestelijk Ismaël, de slavenzoon, die uitgesloten is van de Belofte. De eerste plicht die alle Mahometanen dus moeten vervullen om gered te worden is de dwalingen van Mahomet verwerpen en vervloeken, en het Rooms Geloof omarmen. Zo zullen zij lid worden van het geestelijk Israël, het Mystiek Lichaam van Christus op aarde, hetgeen de Romeinse, Katholieke en Apostolische Kerk is.

  Benjamin Van Dyck

  (5 september 2017 - 15:15)

  U zegt: “Sinterklaas is al lang dood en we blijven zijn verjaardag (6 december? Of toch zijn Sterfdag?) maar vieren?”

  “Mirabilis Deus in sanctis suis”, zegt de Psalmist [Ps. 67] – “Wonderbaar is God in Zijn Heiligen”. De Katholieke Kerk viert de Feestdagen van de Heiligen. Zelfs daar bent u al tegen. Wat is het volgende dat u gaat beweren; dat Christenen geen Pasen mogen vieren?

  U zegt: “Ik kom haatdragenden tegen juist bij vele katholieken die alles schuwen wat anders is. Ze zijn bang om gastvrij te zijn. Denk niet dat ik dat ook niet ben. Maar, let wel, van een moslim heb ik geleerd , als is het nog steeds heel summier, gastvrijheid te tonen.”

  Uw land laten overvallen door goddeloze barbaren die de dochters van uw volk komen verkrachten is geen gastvrijheid, maar lands- en volksverraad. Het is belangrijk om uw gezond verstand te gebruiken. Anders valt men van absurditeit tot absurditeit.

  Eric

  (6 september 2017 - 08:28)

  @ Marian
  Zelfs in de goddeloze scifi films van Star Wars wordt het belang van heiligen getoond. Er wordt een verheerlijkte voorstelling getoond van een verzameling overledenen die hun leven gaven voor “de goede zaak” en die nu hun geestelijke kracht laten gelden.
  Beter is natuurlijk de voorstellingen van de Katholieke Kerk te overdenken.

  In mijn Antwerpse periode had ik Moslimgeburen en het contact met hen verliep zeer gemoedelijk en vriendelijk. Beneden me woonde een jong koppel, echt fijne mensen. Maar ik ben nooit ingegaan op hun uitnodigingen om bij hen in huis te komen. Dat kwam omdat zij wel maatschappelijke ambities hadden maar ik leef ondanks burgerlijk opgevoed toch bij voorkeur aan de rand van die maatschappij en ik kon hen alleen maar teleurstellen in wat zij dan zien als een nogal primitieve Christelijke beleving.

  Marian, voor vrouwen is het misschien moeilijker om te kiezen voor de rand van de maatschappij wanneer men meent psychische problemen te hebben. Het is niet zo moeilijk om die zogenaamde psychische problemen te relativeren. Het kan voor uw zieltje echt geen kwaad om zich maatschappelijk heel klein op te stellen. Jezus had immers slechts een steen om Zijn hoofd op te leggen. (met steen wordt ook wel de koppigheid van de mensen bedoeld) En wanneer je dan als nietig burgertje ervaart dat mensen je van uit de hoogte bekijken krijgen de psychische problemen een heel andere aard.

  WANT, Marian, vergeet nooit dat Jezus een voorkeur heeft voor mensen die afstand nemen van de gekunsteldheid van de wereld!

  Daarom ook zou ik je aanraden van zeer voorzichtig en afstandelijk te blijven voor medicijnen want over het algemeen verdoven die de ziel en verlies je veel innerlijke beleving.

  Hatelijke Katholieken zijn vermoedelijk degenen die niet erg traditiegericht zijn maar die denken dat men met de tijd moet meegaan.
  Dat geldt immers ook voor geneeskundigen en therapeuten!!! Velen van hen zijn zeer gekunsteld!
  Blijf liever uit hun buurt en onderga je beproevingen op nederige wijze.

  Veel liever verstoten dan een verdoofd. ericboelen@telenet.be

  A. G. Stinus

  (6 september 2017 - 18:03)

  Hallo Marian.

  … U schrijft : “Als God niet aan de kant van de Taliban of van Afghanistan staat, waarom hebben ze dan al twee oorlogen gewonnen? God staat aan de kant van de goeden. De goeden kunnen christenen en moslims en joden zijn.”

  … Het is echt niet verstandig uit te zoeken welke de juiste visie is op God (die van het christendom of die van de moslims) aan de hand van het aantal gewonnen oorlogen door de betrokken aanhangers. Men moet alleen kijken naar de inhoud van de godsdienst en naar de stichter van de godsdienst. Even kijken …

  … Moslims zeggen dat Mohammed een zeer goede moslim was, die na te volgen valt. Christenen zeggen dat we Christus moeten navolgen om de perfectie te bereiken. Wel, een vergelijking tussen Mohammed en Christus spreekt boekdelen. Jezus had geen slaven, handelde niet in slaven, en heeft geen oorlogen gevoerd. Duidelijk ?

  … In de islam verdient men de doodstraf bij afvalligheid naar een andere godsdienst. Zulks is duidelijk in strijd met de fundamentele vrijheid van de mens.

  … Er zijn nog veel meer argumenten te geven. Sommige passages uit de koran spreken boekdelen. We zijn er, zeker ?

  Vriendelijke groet, Au.G.St.

   Marian

   (6 september 2017 - 21:19)

   Beste A.G. Stinus.
   Iemand van mijn familie zegt dat het arrogant is van de Kerk dat die zegt dat die het Ware Geloof verkondigt. Maar misschien is het toch arroganter dan men meent het zelf beter te weten dan de Katholieke Kerk, die toch Universeel is. Ik ken ook wel passages in de Koran waar ik heel veel moeite mee heb. Daarom lees ik liever de Bijbel, omdat het Woord van God mij het meest is vertrouwd, zelfs meer nog dan de R.K. Katechismus, die wij niet echt hebben kunnen leren, omdat het toen al niet meer werd gegeven. In de vierde klas en vijfde klas hadden we een vreemd boek met vond ik aparte verhalen. In de zesde klas voelde ik me niet klaar om gevormd te worden. Met het H. Vormsel klopten niet alle formules meer van de Vormselviering. De formules waren eind jaren zestig al veranderd. Ik weet niet meer of ik dat toen als jong meisje al wist of dat ik het later te weten kwam. Op de een of andere manier stond het met toen dus wel tegen. Dat is natuurlijk al geen goede basis om gevormd te worden. Maar wij hadden ook al nooit leren biechten met de Eerste Heilige Communie. En toen ik mij jaren later dat realiseerde, werd het een shock. Dat betekende dus in feite, dat ik altijd in zonde de H. Communie heb ontvangen, als je het goed op de keper beschouwd. Mijn leven is een aaneenschakelijking aan onaffe rituelen binnen de R.K. Kerk. Dat begon al bij mijn H. Doopsel nog voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Ik begrijp God hierin niet. Want moeilijkheden bleven komen. Waarom moest juist onze generatie zo verstoken blijven van echt goed Godsdienstonderwijs?? Waarom begonnen ze zo te experimenteren?? Er zijn juist nu op latere leeftijd zijn er bij mij weer zoveel Waarom-vragen!! Vragen die ik nooit kon stellen en nu in onze familie steeds worden weggebonjourd. Misschien is het daarom dat ik het zo slecht kan accepteren, omdat het nooit eens ten goede lijkt te veranderen. Uit iets kwaads moet iets goeds komen. Maar hoe lang moet dat dan nog duren? Ik wacht al zo lang. Voor mij wordt het ook al moeilijker zelf ook tot veranderen te komen. Al die mooie bekeringsverhalen gebeuren allemaal verderop, maar niet hier in mijn eigen omgeving. Nog altijd hoop ik op een opleving van het geloof in Christus, van het katholieke, universele geloof, ook in mijzelf, maar ook bij anderen, in onze hele parochie, maar ervoor bidden lukt mij amper meer.

   Wat de Islam betreft, het is een ander geloof. Het is niet mijn geloof. En toch zie ik er toch nog veel goeds in, naast een warrige opstelling zelf van de Koran. Het is moeilijk te volgen. Wel vind ik dat het vanuit een gezagspositie wordt geschreven. Maar sommige dingen kloppen niet met de Bijbel. In de Bijbel vindt ik meer continuïteit en meer een logische volgorde van gebeurtenissen dan in de Koran. Verder vind ik vaak de zinnen in de Koran niet mooi lopen, maar misschien ligt dat aan de vertaling. Overigens heb ik niet de hele Koran gelezen. Maar dit zijn mijn eigen indrukken, van een volgens een moslim, een niet goed vertaalde versie van de Koran. Dus net als met de Bijbels vandaag de dag heb je ook met de Korans te maken met valse vertalingen.
   Hoe het komt weet ik niet, maar ik heb een zwak voor moslims en moslima’s, sinds er hier vluchtelingen zijn in het dorp. Toch kan ik gezien mijn situatie niet veel voor hen doen. Maar wel belangstellend zijn. Maar jonge vluchtelingen meisjes lopen hier ook het risico dat ze de prostitutie ingeduwd worden, al dan niet door hun eigen familie of door al dan niet Nederlandse loverboys.

  Eric

  (7 september 2017 - 06:37)

  Marian, dat is weliswaar een sterk betoog van je, maar…

  Tijdens ww2 werden Joden dikwijls beschermd door Katholieken, tegen de Duitse overmacht.
  Theoretisch zouden Moslims die hier op een of andere manier terechtkwamen Katholieken kunnen beschermen tegen … euh … tegen wie zoal???
  Tegen Moslim-gezinde modernisten? Of tegen Moslim-gezinde NWO-ers? Of brave Moslims zouden Katholieken kunnen beschermen tegen fanatieke Moslimfundamentalisten?
  Theoretisch zou dat kunnen.
  Welk een toekomst zouden die beschermde Katholieken dan eigenlijk nog hebben in een totaal Moslimklimaat met deelname van ‘Christelijke’ westerlingen aan het Moslimregime?
  Of enkele overblijvende naar traditie geneigde Katholieken misschien enkele brave Moslims zouden trachten te beschermen tegen fanatieke Moslimfundamentalisten. Theoretisch.

  Ik zou veel eerder denken dat Koning Christus Zijn ijzeren staf even zal laten gelden zodra de tijd rijp is. Zoals toen Mozes terug van de berg Sinai daalde en Aaron ontmoette in Exodus 32:19-35.

  Marian, ik hoop dat je geen ideologische familie van Aaron bent. Indien Moslims de Tien geboden respecteren dan komt het hen ook toe Christus te respecteren want daar gaat het eerste gebod over.

  Dat geldt ook voor Luk Vanmaercke en alle Daneelsianen en Bergoglianen. Of zijn Moslims misschien meer naaste dan Christenen?

   Marian

   (7 september 2017 - 10:11)

   Als je teleurgesteld raakt in je medekatholieken dan zie je misschien zelfs moslims eerder als medemensen. Ik weet hoe het voelt om in de ‘minderheid’ te staan. Goede moslims staan nu ook in de minderheid, als ze meer de kant van Isa = Jezus volgen. Die zijn er, maar misschien zijn die er niet zo veel of ze maken er niet zo veel ophef over, maar doen gewoon goed. Ze weten dat ze anders gauw gevaar lopen.

   Overigens shocking bericht op Xandernieuws ivm. ISIS en de oproep om voedsel te vergiftigen in Supermarkten e.d. Het is een doemscenario. Wat een horrorberichten de laatste weken. Akelig, het houdt niet op, het gaat maar door.

   We zijn rijp voor de Islam in Nederland, dat zei ik jaren geleden al. Maar het lijkt soms of ik de eerste ben. Ik voel me soms als in het vliegtuig die niet weet waar het heenvliegt en dan straks neerstort.

   Dit klinkt dramatisch, maar dit zeg ik naar aanleiding van een film, die ik jaren geleden al gezien heb over de vliegtuigen die de Twin Tower invlogen. Wat er daarna gebeurde weet iedereen. De wereld als geheel is in gevaar, omdat het naar God niet weet te luisteren. En de Heilige Maagd Maria geloven de meesten blijkbaar ook niet (meer).

    Yukio

    (7 september 2017 - 14:23)

    Beste Marian: Anders dan protestantisme en de Islam is het katholicisme geen geloof in een Boek. Waar het in de katholieke Kerk om draait zijn de sacramenten. Zonder die word je al gauw defaitistisch (en uiteindelijk protestants).

    Jan van den Berghe

    (7 september 2017 - 20:46)

    Als katholiek hoef ik niet teleurgesteld te zijn in medekatholieken om moslims als medemensen te zien. Ook moslims zijn onze medemensen. Ook de boeddhist om de hoek of de hindoeïst wat verder in de straat. Alleen zijn onze medemensen, maar dat betekent niet dat de leer die ze aanhangen voeling heeft met Gods openbaring. U schijnt dat een beetje door elkaar te haspelen. Medemenselijkheid is een aardse deugd; de liefde voor Gods waarheid een bovennatuurlijke.

  A. G. Stinus

  (7 september 2017 - 17:18)

  Beste Marian,

  – Men mag en moet echt toch wel van zijn eigen godsdienst overtuigd zijn. Dat is helemaal niet arrogant. Het katholicisme gaat echt zeer diep, tot in mysteries toe, en het schaadt geen mens, integendeel.
  – Het katholicisme spoort aan tot nederigheid van elke persoon. We bestaan enkel door Gods genade, en dat moet aanzetten tot nederigheid.

  Vriendelijke groet, Au.G.St.

   Marian

   (7 september 2017 - 22:42)

   Misschien ben ik door de vele tegenstand die ik in de loop der jaren ook mijn nederigheid een beetje kwijt geraakt, en dat als, volgens sommigen zelfs als (extreem) conservatief, katholiek speelt mijn eigen ik behoorlijk op, zoals het nog nooit opgespeeld heeft. Misschien kon dat ook niet. Er is een Weg terug –> De Weg, de Waarheid, het Leven. Jezus Christus. Er is eigenlijk ook maar één Weg.

  A. G. Stinus

  (8 september 2017 - 16:37)

  Hallo Marian,
  We mogen en moeten fier zijn op het katholicisme, maar tegelijkertijd nederig. Dat laatste wordt overduidelijk uit het Evangelie. Jezus wast de voeten van zijn apostelen, een werk dat normaal door knechten of slaven gedaan werd. En als Jezus nederig is, dan moeten wij dat heel zeker zijn. Maar aangezien Christus met ons is, mogen we ook fier zijn, en vol vertrouwen.
  Vriendelijke groeten, Au.G. St.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *