Euthanasie: Draait het Vaticaan de klok terug?

“(Ver)zorg altijd, dood nooit” (Foto: LifeNews)

Filosoof en ‘ethicus’ Ignaas Devisch van de Universiteit van Gent schreef op 10 augustus 2017 in een opiniestuk in ‘De Standaard’ het volgende: “Als de Belgische tak van de Broeders van Liefde ingaat op de vraag van het Vaticaan, om euthanasie toch opnieuw te verbieden in hun psychische centra, dan zetten we een grote stap terug in de tijd. Met deze vraag aan de Belgische tak van de Broeders van Liefde stelt de Kerk zich eigenlijk buiten de hedendaagse, seculiere samenleving”. Dixit ‘ethicus’ Ignaas Devisch. Vanuit gelovig perspectief is het telkens weer merkwaardig om te moeten vaststellen hoe onlogisch bepaalde vrijzinnigen lijken te redeneren. Ignaas Devisch was in het verleden toch ook nog vijf jaar lang gastonderzoeker aan de (Katholieke) Radboud Universiteit van Nijmegen, maar heeft daar blijkbaar weinig meegekregen van het ‘Rijke Roomse Leven’. Devisch die voorzitter is van ‘De Maakbare Mens’ – een Belgische vrijzinnige non-profitorganisatie die werkt rond bio-ethiek – moet toch weten, dat elke Katholiek gericht moet zijn op Rome en dat dit evenzeer geldt voor de Broeders van Liefde. Devisch moet toch ook weten, dat wanneer Rome (in het verleden) gesproken heeft, de zaak beslist is. Roma locuta, causa finita blijft onverminderd van kracht. Het Depositum Fidei – de Geloofsschat of het Geloofsgoed – is het onveranderlijke geheel van geopenbaarde Waarheden in de Katholieke Kerk, die gebaseerd zijn op de Traditie en de Heilige Schrift. De Kerk spreekt over de Geloofsschat in navolging van de Heilige Paulus, die in zijn brieven aan Timoteüs schreef : “Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, en keer u af van het profaan en leeg geredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde wetenschap” (1 Tim 6:20).

De opwerpingen die ‘ethicus’ Ignaas Devisch maakt, hebben natuurlijk niets te maken met het ‘terugdraaien’ van de klok. Tijd is relatief en subjectieve tijd wordt alleen door het menselijke bewustzijn waargenomen, of beter nog, gevoeld. Deze subjectieve tijd bestaat onafhankelijk van de instrumenten die de tijd meten. In zijn hoofdwerk, Kritik der reinen Vernunft, uit 1781 noemt Immanuel Kant de tijd (en de ruimte) een ordeningsschema van onze zintuiglijke waarneming die wij aan de dingen opleggen. De Kerk – het Godsvolk – kent trouwens enkel maar de tijd van de eeuwigheid en dat is de tijd die altijd blijft. De Kerk bestaat wel (deels) in de wereld, maar is niet van de wereld. Het Koninkrijk Gods is nu eenmaal niet van deze wereld (Johannes 18:36). Maar alle koninkrijken van de wereld zijn wel bestemd om Hem toe te behoren (Openbaringen 11:15). Zo ook met het leven. De wereld (= de keizer) kan géén aanspraak maken op hét leven. Want het leven behoort de wereld niet toe. Zo ook kan een mens géén aanspraak maken op hét leven, zelfs niet zijn eigen leven, laat staan het leven van een ander. Het leven krijgen we van God in leen, maar het behoort alleen Hém toe. Het leven, het lijden én de dood van een gelovige is – bij uitstek – bedoeld als een verheerlijking van Gods Genade hier op aarde. Met het Sacrament van de Doop zeggen de Katholieken resoluut tegen de wereld: “Deze persoon behoort God toe! Deze persoon is aan God gewijd!”

Intussen heeft het Vaticaan aan de Belgische tak van de Broeders van Liefde laten weten, dat ze hun euthanasienota moeten herzien op straffe van zware sancties. De bestuurders van de Belgische tak van de orde krijgen dus nog even tijd om hun dwaalleer te herroepen, zo niet worden zij uit de orde gezet, excommunicatie niet uitgesloten. Ignaas Devisch noemt de ‘eisen’ van het Vaticaan in ‘De Standaard’: “Onaanvaardbaar!” Devisch voert aan, dat sinds 2002 er immers sprake is van de wet op de patiëntenrechten. De autonomie van elke patiënt staat daarin centraal. Volgens Devisch heeft “de Kerk zich dus niet te moeien met de manier waarop de psychische zorg voor duizenden mensen wordt georganiseerd”. Devisch vervolgt: “Een orde mag geloven in wat ze wil, en ook alle mogelijke absolute waarden aanhangen, maar van maatschappelijke inmenging kan dan geen sprake zijn. In een seculiere samenleving, met scheiding van Kerk en staat, beslist een overheid onafhankelijk van alle geloofsgemeenschappen hoe de samenleving volgens bepaalde wetten en regels wordt georganiseerd”. Ignaas Devisch beweert in ‘De Standaard’ dus, dat de Katholieken de ‘democratische’ wet niet zouden respecteren. Deze redenering van Devisch ‘rammelt’ natuurlijk aan alle kanten. Ten eerste heeft euthanasie niets met ‘zorg’ te maken. Ten tweede is – tot op heden – niemand verplicht om zich te laten euthanaseren, en iemand die dat dus niet doet, overtreedt geen enkele wet. Iemand verplicht euthanaseren, zou een Nazi-praktijk zijn. Ten derde bemoeit Devisch zich net zelf met zaken waar hij als ongelovige niets mee te maken heeft. Over ‘inmenging’ gesproken! De zorgcentra van de Broeders van Liefde zijn qua structuur privé-instellingen die uiteindelijk aan de Kerk toebehoren.

De Broeders van Liefde zijn een Rooms-Katholieke congregatie van Pauselijk Recht die op 28 december 1807 door kanunnik Petrus Jozef Triest (1760-1836) als de ‘Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius’ gesticht werd, aanvankelijk om zorg te dragen voor een groep bejaarden in de Bijloke te Gent. Vanaf 1815 legden de broeders zich toe op de zorg voor geesteszieken en werd dit in de loop der jaren hun hoofdactiviteit. De congregatie groeide uit tot een organisatie met vestigingen in 26 landen (België, Roemenië, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Italië, Indonesië, Japan, Filipijnen, India, Pakistan, Sri Lanka, Papoea-Nieuw-Guinea, Canada, Verenigde Staten, Peru, Brazilië, Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Zuid-Afrika, Tanzania, Ivoorkust, Kenia en Vietnam). Van deze landen is enkel in België, Japan, Canada en in bepaalde staten van de VS, actieve euthanasie – onder strenge voorwaarden – niet strafbaar. Euthanasie is wereldwijd beschouwd dus bijna nergens ‘legaal’. Dit heeft dus niets met de scheiding tussen Kerk en staat te maken, aangezien de overgrote meerderheid van de staten wereldwijd euthanasie gewoon verbiedt. In ‘normale’ staten is euthanasie altijd verboden, omdat een gezond en goed functionerend boerenverstand dat zo in de Natuurwet leest.

Als filosoof en ‘ethicus’ zou Ignaas Devisch toch moeten weten, dat de Natuurwet of de Lex Naturae staat voor de regels en de beginselen die – van nature – voor alle mensen geldig zijn. Het gaat dus over het geheel van principes en regels die universele geldigheid hebben en mede daarom boven de regels van het positieve recht staan. In de gangbare opvatting slaan deze termen uitdrukkelijk niet op de natuur in de zin van de planten- en dierenwereld, maar op de menselijke natuur, die gekenmerkt wordt door het verstand (de rede). De kerkvader Augustinus (354-430) schreef, dat er in de mens een ingeboren natuurlijk recht is, dat alle mensen van nature kennen. Andere Christelijke denkers uit die tijd wijzen er trouwens op, dat de kennis van de Natuurwet door de zonde verduisterd kan worden. Dit is natuurlijk het grote drama, dat wij tegenwoordig in het hedonistische Westen kunnen aanschouwen. Doordat de Westerse mens steeds dieper wegzinkt in de zondepoel, kan hij op den duur niet meer logisch denken en wordt het correcte begrip van de Natuurwet voor hem verduisterd.

En in tegenstelling tot hetgeen Devisch ons wil doen laten geloven, heeft de Kerk wel degelijk de bevoegdheid om zich te ‘bemoeien’ met de manier waarop de psychische zorg voor duizenden mensen in Haar eigen instellingen wordt georganiseerd. Niemand kan verplicht worden om een ander persoon te euthanaseren of te vermoorden. Dus, kerkelijke instellingen die iets – wat onder ‘normale’ omstandigheden sowieso verboden is – niet doen, volgen wel degelijk de wet. Niets of niemand kan verplicht worden om iets te doen, dat tegen zijn of haar gevormd geweten ingaat. Daarenboven zijn de Broeders van Liefde op een bijzondere wijze verplicht om gehoorzaam te zijn aan hun oversten, aan de Paus, aan de Kerk en aan Christus. Wanneer zij dus activiteiten inrichten of instellingen oprichten, dan zijn zij verplicht om dat te doen zoals God dat wil. De bestaansreden van de Broeders van Liefde betreft enkel maar het in praktijk brengen van de Wil van God. Elk individu weet, dat wanneer hij of zij vanuit de ‘autonomie van de patiënt’ kiest – uit vrije wil – om in een Katholiek ziekenhuis of om in een Katholieke zorginstelling te worden verzorgd, dat binnen de desbetreffende Katholieke muren, NIET wordt geëuthanaseerd. Ziekenhuizen, en bij uitstek psychiatrische instellingen, zijn géén dierenklinieken!

Deel dit artikel:Share on Facebook8Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Bart

  (13 augustus 2017 - 16:32)

  Het is een strijd van goed tegen kwaad. “Vrij”-zinnigen bezingen graag de dood als ultiem vrijheidsdoel zonder zich af te vragen wat er daarna komt. Die vraag verbiedt men zichzelf te stellen omwille van de instandhouding van een geloof in niets (ook een geloof dus). Dan blijft inderdaad euthanasie over als enige “hoop” op een door de staat gewaarborgd zachtjes sterven. Vanuit hun visie hebben ze gelijk; de dood is immers het einde, er is geen hiernamaals en al helemaal geen oordeel. Het wordt gevaarlijk als die gedachte, zoals tegenwoordig het geval is, gemeengoed wordt. Subtiel door de media opgedrongen door regelmatig schrijnende toestanden te benadrukken om begrip en instemming te kweken. De gretigheid waarmee sommigen euthanasie algemeen aanvaard willen krijgen is wel tekenend. Het is een absolute verwerping van een werkelijk menselijk mededogen dat zorg, tot het uiterste, wil waarborgen. Het is geen mededogen, het is vals en zeker niet geïnspireerd op de inzet van hen die zich, gedreven door het Evangelie, van oudsher voor deze mensen inzetten.
  Wanneer men euthanasie toelaat voor sommige psychiatrische patiënten presenteert men hoe dan ook bij allemaal de dood als oplossing voor alle problemen, hoe omzichtig men dat ook zal omschrijven. Iedereen, ook patiënten, met een gezond boerenverstand voelt dat op zijn klompen aan. Hoe zal de publieke opinie op den duur zijn? ‘Je wordt geholpen zolang als het, naar een algemeen aanvaard inzicht, gaat en dan helpen we je om zeep.’
  De titel va het artikel zegt het al mooi. Mensen moeten elkaar niet doodmaken, we moeten zorgen voor elkaar, vooral als het moeilijk gaat.

  A. G. Stinus

  (13 augustus 2017 - 16:57)

  Goed artikel van M. Albert. Dank.

  Ignaas Devisch zit er totaal naast, en loopt gewoon de opinie van de dag na. Als de Broeders van Liefde hun instellingen organiseren, hebben ze ook het recht van te zeggen hoe ze dat gaan doen. En hebben ze ook het recht euthanasie (doden van anderen onder voorwaarden) te weigeren. Iedereen die er opgenomen wordt (en de familie) weet waar men aan toe is. Het zou sterk zijn moesten de Broeders van Liefde VERPLICHT WORDEN TE DODEN ! Als we een aantal jaar verder zijn zal Devisch misschien wel komen vertellen dat we (de wet van een of andere regering volgend) mensen moeten helpen bij “gewone” zelfmoord. In Nederland zijn sommige politici reeds bezig met plannen voor euthanasie “na een voltooid leven”. Zielig …

  Bravo voor Broeder Stockman en voor de uitspraken van het Vaticaan in deze zaak.

  willy

  (13 augustus 2017 - 18:01)

  Een stap terug in de tijd? Voor de moderne mens is euthanasie een basisrecht geworden iets waar hij recht op heeft men beslist wanneer men sterft en God die is opgelost in de tijd. Onlangs stond op kerknet dat een bisschop verklaarde dat homofilie een geschenk van God was hoever is de kerk reeds afgedwaald? we horen inderdaad God toe en het leven is een geschenk van hem en laat ons hopen dat het Vaticaan ook deze weg volgt !

  Eric

  (13 augustus 2017 - 23:14)

  Stap 1: de Broeders van Liefde zouden euthanasie gaan toepassen op degenen die zij moeten verplegen.
  Stap 2: ‘het Vaticaan’ zou euthanasie verbieden.
  Stap 3: ‘filosofisch ethicus’ Ignaas Devisch verklaart in de media dat de Kerk ouderwets is.
  Stap 4: de overgrote meerderheid Katholieken, namelijk het ‘moderne’ deel van de Kerk, vindt dat de Kerk wel echt ouderwets is en men toch met de moderne tijden zou moeten meegaan.
  Stap 5: de verwarring wordt groter en steeds meer mensen voelen de angst groeien.
  Stap 6: omdat Satan liefst van al de wanhoop aanwakkert kan hij zijn geluk niet op alhoewel hij heel goed weet dat zijn tijd beperkt is.
  Stap 7: de nieuwe antichristelijke Hitler staat gereed om de ‘ouderwetse’ Kerk te overtroeven met eender welke maatregel die hem populair maakt en de bevolking de illusie verschaft dat hij zowel een goed “christenmens” zou zijn als een wetenschap-vriendelijk heerser.
  Stap 8: de vakkundig opgewekte wanhoop bij de onverzorgde en verloren schapen leidt hen definitief weg van Gods Geboden en dit zal worden bevestigt door hun keuze pro chip-inplant.

  Imelda

  (13 augustus 2017 - 23:34)

  Zo zinkt men in mijn land, Nederland ook steeds dieper weg. Mensen denken veel gemakkelijker over euthanasie dan zo’n 20 à 30 jaar geleden Zelfs zo erg dat het aan tafel wordt besproken op een Kerstmaaltijd in de Zorg voor Ouderen. Ouderen die de gelegenheid krijgen hun levenseinde te bespreken inclusief de wens tot euthanasie. De adresgegevens van de vereniging tot vrijwillige euthanasie staan op bladen van adressen van tal van organisaties en zelfs op websites van ziekenhuizen, ook op een website van een voormalig katholiek ziekenhuis.

  A. G. Stinus

  (15 augustus 2017 - 11:44)

  Ondertussen begint in Vlaanderen diepblauwe J. J. Degucht ook te pleiten voor euthanasie voor mensen die vinden dat hun leven “voltooid” is, zoals D66 dat doet in Nederland. Stilaan evolueert dit naar officiële hulp bij gewone zelfmoord. Zielig.

  Ik verwacht een ferme reactie van de Kerk. Gaan de bisschoppen zich weer heel stilletjes houden, zoals gewoonlijk ? Of krijgen ze eens wat haar op de tanden ?

  Ward

  (15 augustus 2017 - 17:28)

  Ge zult niet doden.
  Moet er meer bij vermeld worden volgens de tien geboden.
  Abortus is er ook bij, daar doodt men ongeboren mensen die eenvoudig weg niet kunnen reageren.
  ik bid voor de broeders van liefde, dat ze Gods wetten respecteren.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *