Johan Bonny straks samen met Belgische ‘Broeders van Liefde’ door Rome geëxcommuniceerd?

Johan Bonny staat samen met zijn collega’s van andere religies “buiten de Kerk”.

Deze week kopt ‘De Morgen’ op dinsdag: Vaticaan dreigt met uitsluiting Broeders van Liefde. Een nuchter en verstandig mens zou hierop besluiten: “Eerst zien en dan geloven.”

Kalmte was echter zelden de redding van Vlaamse journalisten, want op woensdag knalt De Standaard op pagina 4 zowaar nog feller: Broeders van Liefde straks ketters van liefde?

Dit is taalgebruik dat we verwachten van beruchte anonieme blogs, die niet bepaald verheugd zijn over het episcopale beleid in onze contreien, maar niet van onze Vlaamse anti-Katholieke (maçonnieke) mainstream media. Apart. Zo komt na een wellicht lang en intensief kerkjuridisch procedureel getouwtrek beweging in de soap van dit voorjaar. Voor wie hierover het geheugen wil opfrissen, is dit artikel een uitstekende samenvatting: Johan Bonny, de Broeders van Liefde en de herwaardering van alle waarden

Voorspellingen hierover zijn natuurlijk voorbarig, maar als deze tendensen zich doorzetten, moeten we toch twee conclusies op op elkaar durven stapelen:

 1. Áls Rome de schismatieke ‘Broeders van Liefde’ eruit gooit. (Maar eigenlijk doekt het Vaticaan zichzelf op als dit niet gebeurt.)
 2. Én zoals altijd liep Johan Bonny voor de fanfare uit. (Voorlopig kwam Bonny telkens onbestraft weg met zijn verslaving aan “progressieve” media-aandacht, hoewel hij destijds wel topfavoriet was om Aartsbisschop van België te worden…)
 3. Krijgt Johan Bonny dan straks van Rome dezelfde rechtvaardige straf als deze “liefdeloze broeders” en moordcommando’s van niet-terminale patiënten?

Oneerbiedig willen we niet zijn en nog minder willen we vooruitlopen op de kerkrechtelijke molen die zeer langzaam maalt. Toch staat alvast vast dat alleen carrièristische blindheid de alweer ongelofelijke afgang van de Antwerpse bisschop kan ontkennen. Eerder ervoeren we dat “spindoctor” veelal een onderdeel is van de functieomschrijving voor priesters op de Belgische payroll, maar welke sofist zal dit straks nog allemaal kunnen rechtpraten?

Deel dit artikel:Share on Facebook11Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Dries Goethals Author

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

Comments

  Bart

  (10 augustus 2017 - 10:58)

  Ik erger me aan de hedendaagse clerus. Slappe vodden zijn het. De goeien zijn maar dun gezaaid. Ik kan er in ieder geval geen vinden.

   Jules van Rooyen

   (10 augustus 2017 - 14:33)

   Jawel beste Bart, ga in Antwerpen naar de Pius X paters, ook te vinden in Brussel en in Namen ; in NL, in Leiden, Gerwen en nu recent ook in Utrecht in de mooiste kerk van NL, waar een derde pater voor NL verwacht wordt. Fantastische paters evenals die van de St. Petrus Priesterbroederschap, in Amsterdam, Brussel en elders op te zoeken adressen. Maar je moet wel willen zoeken, beste Bart. Niet enkel klagen achter het scherm.

    bart

    (10 augustus 2017 - 15:53)

    Merci voor de tip, ik zal eens zien.

  Benjamin Van Dyck

  (10 augustus 2017 - 14:40)

  Vermoedelijk zal men de Bisschop van Antwerpen eenvoudigweg niet proberen recht te praten, maar zullen zij zijn voorgaande démarche in stilte laten wegglijden in de vergetelheid. De sluwe vossen weten waarschijnlijk uit ervaring dat die modus operandi ‘werkt’, en zij kunnen daarin ongetwijfeld rekenen op de medewerking van de volksmanipulatieve media. Waarom is Jozef Barzin van de pedofielenclub Deken van Antwerpen-Noord? Omdat een collectief stilzwijgen de zaak onaangeroerd laat liggen.

  Bij de Belgische bisschoppen gaat het nu eenmaal niet om de strijd voor het Geloof, maar om het slaafs dienen van de charlesmicheliaanse staatsagenda enerzijds, zonder onder de strafroede van het Vaticaan te vallen anderzijds. Mgr. Bonny is een cynische onderkruiper die het goddelijk recht niet wil verdedigen, maar die toch ook niet zodanig wil manoeuvreren dat hij zijn bisschoppelijk ambt zal verliezen. Waarschijnlijk zal hij dus in stilte doen alsof hij niets gehoord, noch gezien heeft.

  Katholieken moeten wegblijven van de heiligschennende novus ordo ritus, en zich verzamelen rondom wettige Latijnse-Mispriesters. Ondersteun alleen dergelijke priesters financieel, opdat de bisschoppen al ziende hun lege revolutionaire seminaries, en hun steeds lediger wordende portefeuilles, zich gedwongen zullen achten om Latijnse-Mispriesters in te zetten in het parochiaal leven van de diocesen. De weinige Katholieken die op Zondag nog de Mis bijwonen moeten collectief de novus ordo ritus ondermijnen ten gunste van de traditionele Ritus, waaruit achteraf dan ook betere bisschoppen geselecteerd zullen worden. Wij moeten zo standvastig zijn dat de prelaten van België zo ver gebracht worden dat zij bij de Petrusbroederschap om priesters gaan vragen.

   Jules van Rooyen

   (11 augustus 2017 - 11:26)

   Dat bisschoppelijk vragen voor het zenden van priesters der Petrus Broederschap, beste Benjamin, zal door de modernisten in de doofpot gesmoord worden. In NL is het al zover, er zijn plannen daartoe bij de PB priesters, maar voor zover we kunnen zien, wordt de eventuele komst weggekeken. Zelfs schriftelijke verzoeken van traditionele gelovigen de komst voor hun parochie te kunnen benutten, worden niet beantwoord. Het blijft doodse stilte. Maar vroeg of laat zal de Traditie doorbreken. Daarom is het advies juist, om geen enkele steun te verlenen aan modernisten in de Kerk.
   Voorts bemerk ik, beste Benjamin, een zekere terughoudendheid tav. de voortreffelijke Pius X paters. Waarom ? Zonder hen, zonder Mgr. Lefèbvre, was de Traditie uitgeroeid, en compleet verdwenen geweest na de V2 staatsgreep in 1958 en 1962. De Petrus paters en andere traditionele groeperingen en ordes, zouden er niet geweest zijn. Mgr Levèbvre, is de grote held, de grote Heilige van de 20ste eeuw. Door zijn volhouden vanuit Frankrijk (ja, alweer Frankrijk, de “Oudste Dochter”), tegen de stroom in, hadden we zelfs hier niet kunnen schrijven op een traditionele webstek.

    Benjamin Van Dyck

    (11 augustus 2017 - 13:58)

    Ik wil geen toevlucht nemen tot de FSSPX om de traditionele Misliturgie bij te wonen omdat ik niet akkoord ben met hun ecclesiologie die hen rechtsmacht toekent om een de facto parallelkerk op te bouwen buiten de apostolische communie van rechtsmacht om. De Kerkvaders zijn overeenstemmend in de noodzaak van onderworpen te zijn aan Petrus als de bron van alle geestelijke rechtsmacht. Die waarheid vervaagt geenszins wanneer wij een slechte paus hebben. De goddelijke constitutie van de Kerk moet altijd gerespecteerd worden, ook en vooral ten tijde van zware benauwdheid zoals in deze post-conciliaire periode. Ik huiver van de gedachte om het Heilig Sacrificie bij te wonen wanneer dat opgedragen wordt door priesters die, ofschoon zij sacramenteel geldig gewijd zijn, de canonieke status hebben van leken. Dat is hun status, want om formeel lid te zijn van de clerus behoort men ofwel geïncardineerd te zijn in een diocees, ofwel een legitieme clericale titel te dragen binnen een religieuze orde.

    Het is verkeerd om te denken dat de Liturgie volledig uitgedoofd zou zijn geweest in de Latijnse Kerk indien de FSSPX niet had bestaan, alsof God een bepaald iemand of een bepaalde groep nodig heeft om Zijn Kerk te redden. Er zijn gedurende de gehele tijd priesters gebleven binnen de diocesane structuren van de Kerk, en los van de Piusbroederschap, die de traditionele Mis zijn blijven opdragen, ofschoon die priesters schaars waren. Katholieken hebben verkeerd gehandeld door slagen toe te brengen aan de goddelijke inrichting van de Kerk, en de sacramenten in zekere zin te stelen van de Kerk door op eigen gezag wijdingen en Missen te realiseren, terwijl zij het kruis hadden moeten aanvaarden dat de Hemel hen toezond, en zo nodig de Engelse Recusanten van de tijd der Anglicanistische repressie en de Franse Katholieken van de dagen der Revolutie navolgen door uit noodzaak thuis te blijven op Zondagen en in het verborgene te bidden tot God in Zijn Hemel, waar een Altaar staat dat niet omvergeworpen kan worden, met een Liturgisch Misoffer dat niet uitgedoofd kan worden. De Hogepriester Die daar optreed in naam van de Kerk kan niet tot corruptie en valse gehoorzaamheid gebracht worden, en hoort altijd de oprechte gebeden van de gelovigen die tot Hem roepen. De Sacramenten zijn de normale wegen van de goddelijke gratie, maar de Heer is niet gebonden aan Zijn Sacramenten in die zin dat Hij diezelfde gratie niet aan Zijn kinderen zou kunnen schenken buiten die wegen om, wanneer zij door de schuld van de clerus beroofd zijn van toegang tot de Sacramenten. Echter, de traditionele Ritus kan nooit helemaal uitgedoofd worden in de Latijnse Kerk; slechts in hoge mate.

    De crisistoestand in het kerkelijk leven zal ophouden wanneer God met Zijn Stem de storm zal doen bedaren, en in de tussentijd moeten wij strijden volgens Zijn wetten, en niet volgens vermeende maar valse voorrechten die men zichzelf toekent. Door de FSSPX zijn velen de Apostolische Liturgie en het antiliberalisme gaan associëren met ecclesiastieke autocefalie, en wanneer men tot het punt komt waar men aan het onderhandelen is met de Apostolische Stoel om een breuk te genezen in ruil voor een Personeel Prelatuur of een soortgelijke structuur, dan is men niet bezig met een authentieke strijd voor de Liturgie en voor het Geloof, maar dan is men een heiligschennende strijd aan het voeren om zich een soort van gepretendeerde ‘Gallicaanse Vrijheden’ te verwerven.

    Het is niet mijn bedoeling om een oordeel te vellen over de gewetenstoestand van velen die hun toevlucht nemen tot de FSSPX, want ik weet dat daar echt oprechte mensen tussen zitten, maar mijn standpunt is dat het intrinsiek ongeoorloofd is.

     Peter

     (11 augustus 2017 - 16:21)

     Ik ga naar de Kapel van de FSSPX in Gent daar ik geen andere mogelijk heb om elders naar de H. Mis te gaan. Eveneens moet ik de kinderen naar een katholieke school brengen die hier slechts de naam “katholiek” zwaaien maar echte beerputten zijn (meer moslims als andere kinderen – waar ook de joodse- mohammedaanse- en christelijke leer aan bod komt). Ik heb daar (bij de FSSPX) ook dikwijls het gevoel dat de strijd om een persoonlijk prelatuur die men wil opdringen, meer uitgaat van een politiek standpunt eerder dan vanuit het Goddelijk standpunt. Zo hebben we b.v. de alleenheerschappij van Mgr. Fellay en zijn directe medewerkers aan het hoofd de macht sinds 23 jaar, wat voor mij een grote vraag is. Hoe lomt dat? Wel de gen. overste (Mgr. Fellay) kiest de districtoversten en de priorijoversten. Wie kan er in het algemeen kapitel een alg. overste kiezen, wel de districtoversten en de priorijoversten. Zo komt het dat dezelfde mensen decenia na decenia aan de top kunnen blijven.
     Ook onlangs werd er besloten om de enige lagere school te sluiten, omwille van enkele problemen. Hoe kan het zijn dat priesters die boven het lokale bestuur van de school besluiten om een school te sluiten, waar ouders enorme inspanningen doen om hun kinderen een katholiek onderwijs te geven en geen andere keuze hebben. Paus Pius IX heeft de goede raad gegeven om katholieke scholen te openen, kost wat kost. Indien er problemen zijn, moet de ganse gemeenschap helpen deze op te lossen en niet de school hiervoor te sluiten. Dit gaat volledig in tegen wat Jezus zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder het hen niet.”
     Het gevecht is niet alleen in de wereld met al zijn ontelbare afschuwelijkheden, in het modernisme in de Kerk, maar ook in eigen rangen. Wie kan dat begrijpen als je de leer wan Christus lief heeft. Wat een warreboel.

      Benjamin Van Dyck

      (12 augustus 2017 - 00:18)

      Het gebrek aan goede scholen is een groot probleem in ons land. Er moet samengespannen worden om met één stem het openen van goede scholen te eisen. De liberaalkatholieke hand van Lieven Boeve moet omzeild worden, want die maakt vrijmetselaars zonder schort van schoolgaande Katholieke kinderen. Christenen moeten dringend uit hun isolement gaan komen om het hatelijk juk van onchristelijke indoctrinatie af te werpen, zodat er dan een jeugdige Katholieke elite kan gevormd worden en oprijzen. Het is dat zonder twijfel dat men probeert te voorkomen.

     Jules van Rooyen

     (11 augustus 2017 - 21:47)

     Nood breekt wet, beste Benjamin. Me beperkend tot uw eerste alinea, die laat na te vermelden dat er wel degelijk Kerkvaders geweest zijn die onomwonden hebben gesteld dat, indien het bevoegde gezag, ketterse voornemens of wederrechtelijke opdrachten verordonneert, deze geweigerd moeten worden door de lagere hiërarchie. Zij steunen oa. op Mt. 7, 15-20, over “de valse profeten, in schaapskleren…. maar roofgierige wolven”, en voorts, …”de slechte boom heeft geen goede vruchten”. Dat was en is de situatie, beste Benjamin. Daar komt bij dat de PX Priesterbroederschap deel uitmaakt van de Romeinse kerkelijke groep Ecclesia Dei, dus katholiek is in de volle betekenis, zoals de huidige Paus ook erkend heeft. Zij heeft geen “parallel kerk” opgebouwd, en zij erkent de Paus.
     Nogmaals, nood breekt wet, na de revolutie van het V2 concilie, en gelukkig was Mgr. Levèbvre daar, om na lang touwtrekken met de joodse Poolse paus JP II, de favoriete bisschop van de communisten in Polen indertijd, uiteindelijk de knoop door te hakken, om de Traditie door te zetten, binnen de Kerk. De problemen begonnen met de 4 bisschopswijdingen eind jaren 1980, maar die problemen zijn inmiddels verholpen.
     JP II heeft hem, Mgr. L., lang in het ongewisse laten bungelen. Zijn centrale punt was de wederrechtelijke afschaffing van het Heilig Misoffer van altijd door Paulus VI, waartoe deze totaal niet toe bevoegd was. Integendeel hij pleegde hoogverraad en machtsmisbruik op grote schaal. In militaire termen was hij tegen de muur gezet.
     Zijn taak als Paus was om de gehele Traditie ongerept door te geven. Die plicht werd verzaakt. Er is zelfs sprake van een totale sabotage, omdat alle wijdingen ook op de schop gingen. Er wordt nu, beste Benjamin, zelfs getwijfeld aan de moderne wijdingen, dus vanaf 1969.
     Helaas, in de na-conciliaire tijd telde de hiërarchie geen apostolisch gedreven bisschoppen, maar zat zij vol zwijgende, niet agerende collaborateurs. In NL werden traditionele priesters die niet gehoorzaamden en de Traditionele Mis opdroegen, fanatiek vervolgd, en kaal geplukt, zonder iets, op straat gezet. Hoewel U het desastreuze effect van het Concilie betreurt, trekt U niet navenant de consequenties, maar beroept U zich, als ware U een ambtenaar, op een puur formeel standpunt, toereikend voor gangbare omstandigheden, maar nutteloos en krachteloos in tijd van oorlog. Het V2 Concilie is te vergelijken met de “Franse revolutie” (1789) ( .:. Liénart, .:. König en andere kard. .:. ). De Oostenrijkse kardinaal Frings (indertijd de baas van Ratzinger), die, achteraf, ook de “Franse revolutie van de kerk” betreurde, is de enige geweest die na het Concilie, zelfreflectie pleegde. Van de anderen, oa. kard. Simonis, hebben we niets meer vernomen, ondanks de puinhoop die ze hebben veroorzaakt, in NL en in België. Kard. Frings erkende het drama waaraan hij heeft meegewerkt : “De jaren van het nazisme hebben me minder geschokt dan de post-conciliaire jaren”.

      Benjamin Van Dyck

      (12 augustus 2017 - 02:43)

      Mr. Van Rooyen,

      Ik ben geen ambtenaar. De FSSPX altereert de traditionele leer van de Kerk op domein van ecclesiologie, en daar heb ik een hekel aan, zoals dat mijn plicht is als Katholiek gelovige. Men remedieert geen kerkelijke ramp, zoals de Montiniaanse revolutie, door er zelf een kerkelijke ramp bij te creëren en aan toe te voegen.

      Bevelen om te zondigen mogen niet uitgevoerd worden, maar het was geenszins een zonde voor Aartsbisschop Lefebvre om geen bisschoppen te wijden in gehoorzaamheid aan Petrus. Integendeel, het was zijn morele plicht te weigeren die wijdingen te voltrekken, die tegen de wil van de Romeinse Opperpriester ingingen. Wanneer een priester gesuspendeerd wordt a divinis, zelfs wanneer het om een onrechtvaardigheid gaat vanwege zijn bisschop, dan moet die priester ophouden de Mis op te dragen. Zo ook handelden de Heiligen wanneer hen op deze wijze onrecht aangedaan werd. Pater Stefano Manelli van de FFI begrijpt die Christelijke geest veel beter dan de vertegenwoordigers van de FSSPX, en ik heb daarom grote bewondering voor die man, die geduldig en lijdend in de voetsporen van zijn Goddelijke Meester treedt.

      Hadden de gelovigen niet in grote getale de diocesane structuren verlaten om zich in het isolement van de FSSPX-kapellen te verschuilen, dan had God ons misschien reeds uit de huidige rampentoestand geleid.

      De FSSPX maakt geen deel uit van Ecclesia Dei. Het bestaat kerkrechtelijk niet, en de priesters ervan zijn eigenlijk leken met geldige sacramentele priesterwijdingen. Het ontvangen van het tonsuur is bij hen een lege daad, want het clericaal tonsuur betekent dat men zich verbindt tot de dienst aan een diocees, tot het bijstaan van de lokale bisschop in de uitoefening van zijn ambt. De bisschopsringen die de FSSPX-bisschoppen dragen betekenen de eenheid tussen de bisschop en zijn diocees. Zij zijn echter geen diocesane bisschoppen. Waarom dragen zij dan die ringen, en andere pontificalia die het gezag van de lokale bisschop aanduiden? Wanneer hebben zij dat recht van Petrus ontvangen?

      Zij hebben een Gallicaansachtige parallelkerk opgebouwd, waarin Bernard Fellay het hoogste ‘gezag’ is, en waarmee zij altaar tegen altaar verheffen; en dat heeft de schade die de kerkelijke revolutie reeds aangericht had nog vermeerderd. De leden van de FSSPX zijn leden van de Katholieke Kerk zolang zij niet geëxcommuniceerd worden voor heresie of schisma, maar het is niet omdat iemand lid van de Kerk is dat hij zich functies mag usurperen die hem niet toekomen.

      Wie denkt dat de FSSPX, een extra-canonieke non-entiteit, noodzakelijk is om de Kerk te redden, denkt menselijk, en niet volgens God.

      Het twijfelen aan de sacramentele geldigheid van de nieuwe wijdingen behoort tot het Sedevacantistisch paradigma, met haar ingeboren drang om de gehele Kerk tot het niets te reduceren en van de aardbodem te laten verdwijnen. Tegen de Novus Ordo Ritus zijn is één zaak, maar beweren dat zij geen sacramenten teweegbrengt is een andere.

      Sint Johannes Paulus II heeft vele fouten gemaakt tijdens zijn pontificaat, maar op het einde van zijn leven is hij heilig geworden, ongetwijfeld omdat hij Maria vereerd heeft, die niemand verloren laat gaan die zijn toevlucht tot haar neemt. Zijn naam wordt heden succesvol ingeroepen door priesters exorcisten tegen demonen die daardoor op de vlucht slaan. Hij was tijdens zijn pontificaat, zo heeft een Nuncio tot Aartsbisschop Jan Pawel Lenga gezegd, niet vrij om zelf zijn bisschopsbenoemingen te kiezen, hetgeen ongetwijfeld door de schuld kwam van de maçonnieke bureaucratie in het Vaticaan. Dat kan de nalatigheden en de schandalen van zijn pontificaat niet recht praten, maar het plaatst wel bepaalde zaken in perspectief.

      Jules van Rooyen

      (12 augustus 2017 - 23:01)

      Ondanks alle retoriek, veronderstellingen en goed bedoelde wensen, beste Benjamin, laten we de essentie en de realiteit niet uit het oog verliezen. De problemen verbonden indertijd aan de wijding van 4 bisschoppen, zijn opgelost. Dus dat is achter de rug. De Vaticaanse contacten met de FSSPX lopen via de Commissie Ecclesia Dei, waarvan de FSSPX de facto lid is. Deze Commissie is verbonden aan de Congregatie van de Geloofsleer. Voorts zijn de sacramenten van de biecht en het huwelijk, rechtsgeldig erkend. Ook is de aanvankelijke eis van aanvaarding van het V2 rampenconcilie, komen te vervallen. En zo zal stap voor stap, ik weet niet wanneer, de FSSPX relatie met Rome genormaliseerd worden.
      Voorts, haalt U het voorbeeld aan van de prijzenswaardige discipline van een individuele pater Manelli ! Maar, die is niet te vergelijken met de V2 revolutie en de gestarte contra-revolutie van Mgr. Levèbvre.
      De V2 revolutie is net zo universeel en diep ingrijpend geweest als die van het Arianisme (4de, 5de eeuw), van de joodse katholieke geestelijke Arius ! En let op, hij lijkt de voorloper te zijn van de joodse vrijmetselaar Montini, alias P VI, in onze tijd. Deze twee marranen kunnen concurreren op diepgang en reikwijdte, van de misgeboorte die zij gebaard hebben. Gezien de universele scope en het gewicht van de revolutie, kan de oplossing dus niet gevonden worden in de kerkelijke handleiding over discipline, beste Benjamin. U redeneert als een ambtenaar, ziende blind.
      De V2 revolutie heeft zich meester gemaakt van de hiërarchie en de gehoorzaamheid. De regels en de wet, hun regels en hun wet, worden gebruikt tegen de waarheid, tegen de Traditie, tegen datgene wat de Kerk twee millenia geleerd en gedaan heeft, en tenslotte, tegen traditionele geestelijken en gelovigen die zich niet bij de muiterij willen neerleggen. In de westerse burgermaatschappij, wordt de wet ook ingezet tegen burgers. De wet is er niet meer voor hen, ter bescherming, maar voor de machthebbers. De regeringen zijn geworden de vijanden van vrije en mondige burgers. Zogenaamd ter bestrijding van terrorisme. Iedere militair begrijpt dat, kijkt er doorheen, maar, en ik spreek uit ervaring, kadaver discipline komt meer voor buiten het leger dan er binnen, vooral bij de geestelijkheid.
      Daarom nogmaals, de regel nood breekt wet, heeft aan actualiteit niets ingeboet.
      De contra-revolutie van Mgr. Levèbvre kan vergeleken worden met de strijd van de heilige patriarch en bisschop Athanasius (295-373), kerkleraar, tegen het toen overheersende Arianisme. Hij was de kampioen, en één van de vier grote kerkleraren van het Oosten.
      Tenslotte, mag ik U nogmaals herinneren aan Mt. 7, 17-20, ……”over de goede boom die geen slechte vruchten kan dragen, en een slechte boom geen goede vruchten …….. Aan hun vruchten dus zult gij ze kennen”. De V2 censuur heeft deze tekst uit het NOM missaal verwijderd zoals vele teksten van Evangelies en Epistels zijn geschrapt die de gelovigen wijzer zouden kunnen maken, en mondiger, over wat hun is aangedaan, door een corrupte V2 clerus, van hoog tot laag. Vooral de laatste regel, beste Benjamin, wil ik U in overweging geven bij de geboekte resultaten van de FSSPX, wereldwijd : na bijna een halve eeuw missie, de gevulde seminaries in Europa, in de VS zelfs recente grootschalige nieuwbouw, de aanwas van jonge, gelovig gedreven priesters, de talloze kerken en kapellen en tenslotte, het vruchtbare jongeren apostolaat. De FSSPX sluit geen kerken, zij opent en werft. Overal waar de Traditie voet aan de grond krijgt, domineren jongeren. Jonge koppels, zwangere vrouwen en vele kleintjes domineren iedere willekeurige traditionele parochie, tegenover de vergrijzende NOM parochies van bisdommen die talloze kerken sluiten ; in Utrecht de komende jaren tot 300 kerken. Onze PX kapel in Leiden, is op die vruchtbaarheid geen uitzondering. Daar zijn meer jongeren en vooral kleintjes te tellen dan in alle Haagse NOM parochie kerken tezamen.

      Benjamin Van Dyck

      (13 augustus 2017 - 01:18)

      Mr. Van Rooyen,

      Het gaat hier niet over bureaucratische regulaties van een Europese Unie die door ambtenaren hersenloos toegepast worden, maar over de goddelijk geopenbaarde leer van de Kerk, die door de FSSPX met de voeten getreden wordt, zoals de hedendaagse modernistische bisschoppen dat op hun eigen manier doen. Dat de revolutie van Paulus VI desastreus geweest is, en nog steeds is, weet ik. Maar Aartsbisschop Lefebvre heeft zich helaas tot arm van die revolutie gemaakt, in plaats van een authentieke contra-revolutie te initiëren binnen de Kerk. Een eigen sacerdotale hiërarchie opbouwen zonder het caracter Petri komt voort uit de liberalistische geest van de Gallicanismus, en heeft niets met het Katholicisme te maken. Men handelt dan buiten de goddelijke zending om die door Christus aan Petrus toevertrouwd werd, en die van Petrus hiërarchisch naar zijn inferieuren voortvloeit. Petrus, en niet Bernard Fellay, heeft de macht om die jurisdictie aan de ene persoon te geven, en aan een andere te onthouden. Ten tijde van een slechte paus kan die Sleutelmacht op schrikwekkende wijze misbruikt worden, maar dan moet men in gedachte houden dat God nog steeds de opperste Heer is over Zijn Kerk, en dat het nooit gerechtvaardigd kan zijn om uit het Schip van Petrus te springen. Ik heb voldoende over de ecclesiologische leer van de Kerk gelezen om te weten waar ik het over heb; anders zou ik er ook niet over schrijven. Vanuit de ecclesiologische leer van het Katholiek Christendom is de FSSPX een monstrueus bouwwerk, gebouwd op drijfzand, en niet op Cephas, de Steenrots.

      Nu ik openlijk kritiek aan het uiten ben tegen Aartsbisschop Lefebvre lijkt het mij eerlijk tegenover hem om er ook bij te vermelden dat hij zich mogelijk van zijn autocefale wegen bekeerd heeft op zijn sterfbed. Iemand heeft tegen mij gezegd dat een Petrusbroeder haar verteld had dat Aartsbisschop Lefebvre op zijn sterfbed zijn censuren heeft laten opheffen door een priester van de Petrusbroederschap. Ik heb dat niet proberen te verifiëren, dus ik weet niet of het waar is, maar ik hoop het alleszins.

      Jules van Rooyen

      (13 augustus 2017 - 21:02)

      “Aan hun vruchten zult gij ze kennen”, beste Benjamin. Een betrouwbaarder kompas dat wijst op de deugdelijkheid van het succes van de Pius X Priesterbroederschap, dan de juridische afwegingen. De wet is beperkt houdbaar, afhankelijk van de aard der machthebbers. De “vruchten” niet.

      Maar anderzijds, de juridische kant van uw betoog, bestrijd ik niet. We zijn het eens over de “de desastreuze revolutie van Paulus VI”. Welnu, dat punt is te vergelijken met hoogverraad, waarop deze Paus zijn legitimiteit verloren heeft, en daarmee alles verloren, ook de loyaliteit en de gehoorzaamheid van zijn ondergeschikten. Maar getrained in kadaverdiscipline nam, indertijd, niemand onder de hogere clerus, actie. Zij doken weg.

      In de Franse cultuur daarentegen, is dit begrip van legitimiteit beter ingeburgerd dan elders, gezien het revolutionaire verleden van FR. Een machthebber die zijn legitimiteit verspeeld, hangt in het luchtledige. In die context van verloren legitimiteit door het hoogste gezag, dienen de stappen van Mgr. Levèbvre geplaatst te worden, en met recht. Het zou iets anders zijn geweest, als er binnen de Kerk in die tijd na het Concilie, op zijn niveau, een bredere contra-revolutionaire beweging op gang was gekomen, of indien de toenmalige Paus JP II, hem serieus genomen had en tegemoet gekomen was. Maar deze JP II, was zelf een joodse revolutionair, indertijd de favoriet van de communisten in Polen. Hij was zelf besmet met het virus van de V2 revolutie. Ik mag U wellicht aanbevelen de biografie over Mgr. Levèbvre. Hij voelde zijn eind naderen en kon geen kant op. JP II, dreef hem bewust in de hoek. Hij liet hem eindeloos, en op een schandalige manier bungelen. Hij wilde ook geen enkele zekerheid geven voor de toekomstige wijdingen van aankomende, traditionele PX priesters. Met het hemelen van Mgr. Levèbvre, zou de PX Priesterbroederschap dus als vanzelf afsterven. De Mgr. onderkende dit gevaar, en in die noodsituatie wijdde hij zelf de bisschoppen, om de traditionele toekomst zeker te stellen. Als hij dat niet had gedaan, beste Benjamin, was de gehele Traditie van de Kerk, verdwenen geweest en in de vergetelheid geraakt : o.a. de Tridentijnse liturgie, het Thomisme en het denken, 2000 jr. geschiedenis, de Heiligen, de Kerkvaders en de Overlevering. Maar nu, dankzij de moed van een Franse bisschop, om in het vacuum van illegitiem handelende machthebbers, zelf de beslissende stap te zetten en door te pakken, is de Traditie gered, wereldwijd.
      In de huidige context kunnen noch de Pius X, noch de overige traditionele ordes, Priesterbroederschappen, kloosters en bewegingen, nog worden weggedacht. Dat was op het moment van de omstreden wijdingen, niet het geval. Voor velen was de Traditie iets van vervlogen tijden, achterhaald. Zoals de Franse revolutie het begin van Frankrijk is voor links FR, zo begon de Kerk pas Kerk te zijn, na het V2 Concilie. Daarvoor was “Middeleeuws”, daarvoor moest zo snel mogelijk worden vergeten. Een “nieuwe tijd” was aangebroken. Zo was de nood toestand van zaken, beste Benjamin, op het moment van de wijdingen.

      Op dit punt, het verlies van legitimiteit van machthebbers, zijn twee voorbeelden van Wereldoorlog II generaals tekenend. Generaal De Gaulle, vertrok juni 1940, naar Londen om daar de strijd voort te zetten, in weerwil van de capitulatie en de collabo voornemens van de toenmalige Franse regering, olv. generaal Pétain. Aangekomen in Londen, werd de dissidente De Gaulle met de wet in de hand, ter dood veroordeeld. Maar de wettige regering had zijn legitimiteit verspeeld met de capitulatie en de collabo voornemens tegenover de bezettende Duitse militaire macht. De “Mémoires” van De Gaulle geven een goed beeld van een onbestemde, halfslachtige situatie. Na de oorlog werd Pétain veroordeeld, wederom met de wet in de hand ; hij stierf op hoge leeftijd in de gevangenis.
      Generaal Franco wachtte tot 1936, om in te grijpen tegen een rechtmatig gekozen, anti-katholieke regering uit 1931, van communisten, vrijmetselaars en anarchisten. Maar die regering had zijn legitimiteit verloren door alle gepleegde misdaden tegen de eigen bevolking, het geweld tegen kerken en kloosters en het vermoorden van katholieke burgers, geestelijken en bisschoppen. Hoewel beiden in eerste instantie “tegen de wet” hebben gehandeld, hebben deze generaals hun landen en volken gered. Ook hier geldt, beste Benjamin, “aan hun vruchten zult gij ze kennen”.

     Otto Haye

     (12 augustus 2017 - 16:48)

     Geachte heer van Dijck, U hebt recht op uw standpunt, maar uw argumenten schreeuwen als het ware om correctie. Ik wil echter heel beknopt blijven omdat het onderwerp al bibliotheken vol deskundige commentaren heeft gevuld. En ook omdat het noodzakelijk is eerst op de hoogte te zijn met de voorgeschiedenis van de gedevieerde Liturgische Beweging, de hoofdrolspelers en de wijze waarop de vernielers te werk zijn gegaan sedert 1948.
     de FSSPX ….hun ecclesiologie die hen rechtsmacht toekent om een de facto parallelkerk op te bouwen …

     De waarheid is dat de FSSPX eenvoudig de continuering is van de apostolische traditie der voorbije eeuwen. Zij erkent de paus, ook als hij grossiert in ketterijen, de hiërarchie, al haar rangen en standen, de samenstelling van het instituut dat nodig is om de eredienst aan God, de sacramenten en het heil van de zielen in de wereld te verspreiden. De lijfspreuk van Mgr Lefebvre was:
     ’Ik geef slechts door wat ik heb ontvangen’.
     Er is dus geen spráke van parallele Kerk, doch juist van het hart van Christus’ Kerk. Voor haar rechtsmacht beroept zij zich op het kerkelijk wetboek wegens de noodtoestand en het heil van de zielen, dat altijd voorop staat. De Kerk suppleert waar bisschoppelijke jurisdictie ontbreekt.

     En we weten allemaal dat de Kerk doodziek is; dat zij al meer dan een eeuw geleden geleidelijk is besmet door maçonnieke infiltratie en cryptocommunisten die met succes al tijdens Pius XII haar ondermijnd hebben en geleid hebben tot de catastrofe van Vat. II met al ontaardingsverschijnsen daarna.
     De FSSPX verlaat onze moeder de Kerk niet, doch blijft m.b.t. haar ziekbed op afstand, om niet zelf aangestoken te worden.

     …door priesters die, ofschoon zij sacramenteel geldig gewijd zijn, de canonieke status hebben van leken.
     Dit is een contradictie. Een gewijde priester kan geen status van een leek hebben; niet voor het gezond verstand en ook niet vlg het kerkelijk recht.

     …alsof God een bepaald iemand of een bepaalde groep nodig heeft om Zijn Kerk te redden.
     Dit is een semantische vervorming. God heeft iemand of groep niet ’nodig’, doch Hij gebruikt een groep of persoon om Zijn Kerk te redden. De kerkgeschiedenis heeft dit vaak aangetoond.

     …priesters gebleven binnen de diocesane structuren van de Kerk, en los van de Piusbroederschap, die de traditionele Mis zijn blijven opdragen, ofschoon die priesters schaars waren.
     Die priesters zij er gelukkig, doch zij zijn onderworpen aan hun liberale bisschop, en dienen te gehoorzamen aan diens grillen ( soms NOM opdragen, Vat II erkennen, etc). Zwaard van Damocles hangt boven hun hoofden.

     ..de sacramenten in zekere zin te stelen van de Kerk door op eigen gezag wijdingen en Missen te realiseren..
     Zij doen dit niet op eigen gezag maar volgen gehoorzaam de wijzingen van alle vroegere pausen en dogmatische concilies, met name Trente en Vat I).

     ..valse voorrechten die men zichzelf toekent.
     Het spijt me te moeten vaststellen dat uit deze zinsnede blijkt dat het U òf aan voldoende kennis ontbreekt, òf dat U niet eerst nadenkt voor zoiets neer te schrijven. De FSSPX heeft inderdaad een voorrecht, doch die bestaat er uit dat zij de genade heeft gekregen het Mystieke Lichaam van Jesus te dienen gelijk de apostelen, de kerkvaders, martelaren en andere heiligen (denk aan Thomas van Aquino die in hun seminaries wordt onderwezen!) dat hebben gedaan: het katholieke geloofsgoed onveranderd te bewaren en te verdedigen. Dàt is haar voorrecht; dat zij niet zichzelf heeft toegekend, doch dat zij heeft ontvangen en ongeschonden moet doorgeven.

      Benjamin Van Dyck

      (13 augustus 2017 - 02:29)

      Mr. Haye,

      De Apostolische Traditie houdt voor dat het formeel element van het episcopaat exclusief van Christus door Petrus tot de andere bisschoppen komt. Wie een eigen hiërarchie opbouwt buiten die kerkelijke eenheid, richt een bouwwerk op dat het caracter Petri derft, en dat daarom op drijfzand gebouwd staat in plaats van op de Steenrots.

      Het episcopaat bestaat zoals alles uit een formeel element en een materieel element. De materia van het episcopaat is de sacramenteel geldige wijding, terwijl de forma van het episcopaat de gewone rechtsmacht (potestas ordinaria) is. Een geldig gewijde bisschop die het formeel element niet heeft, zoals bijvoorbeeld de FSSPX-bisschoppen, Sedevacantistische bisschoppen en tot de lekenstand gereduceerde bisschoppen zoals Roger Vangheluwe, zijn episcopi materialiter (potentiële bisschoppen), terwijl bisschoppen met potestas ordinaria episcopi formaliter zijn (bisschoppen in actu, wezenlijk). Het materieel element (wijdingssacrament) kan in een persoon nooit ongedaan gemaakt worden, maar het formeel element (de jurisdictie) kan wel weggenomen worden door de Paus, die op soevereine wijze over die macht beschikt. Dit zijn geen verzinsels van mij, maar theologie.

      Iemand die slechts priester materialiter of bisschop materialiter is, wordt dus met recht een leek met geldig wijdingssacrament genoemd.

      Verder is het onmogelijk om een soort van supplicatie van jurisdictie te presumeren op basis van een interpretatie op het Canoniek Recht tegen de expliciete weigering van de Paus van Rome in om jurisdictie te schenken. Men kan een interpretatie op het Canoniek Recht niet doen primeren op het Primaatschap van Jurisdictie dat door het goddelijk recht op hem geconfereerd is. Er kan geen enkele supplicatie van rechtsmacht in de Kerk bestaan die als principe kan dienen voor het opbouwen van een eigen priesterhiërarchie, met eigen bisschoppen, priesters en diakenen, los van de potestas ordinaria, die vanuit haar wezenheid nooit tegen de zichtbare, expliciete wil van de Paus in geconfereerd kan worden, en die enkel bestaat in concrete, duidelijk omschreven ambten (de Bisschop van Namen, bijvoorbeeld, is de ordinarius van zijn diocees, en oefent die potestas ordinaria dus exclusief uit binnen dat rechtsgebied). Het heeft ook geen zin om u te beroepen op het heil der zielen, gezien zo een parallel-hiërarchie dat heil niet behartigt, maar slechts extra divisie en verwarring zaait onder het gelovige volk, en het tegen de goddelijke constitutie van de Katholieke Kerk indruist, zoals aangetoond. Er kan nooit een noodtoestand bestaan die het creëren van zo een parallel-hiërarchie kan rechtvaardigen, omdat het tegenstrijdig is met het Geloof dat ons overgeleverd werd door de Gelukzalige Apostelen Petrus en Paulus; tegenstrijdig met het kenteken van Eenheid dat op onuitwisbare wijze in de una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia – de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk – aanwezig blijft.

      Het is onze plicht om eenvoudigweg het kerkelijk gezag te blijven eerbiedigen, zoals onze voorvaderen gedaan hebben, en tegelijkertijd alle bevelen om te zondigen categoriek weigeren uit te voeren, zonder een eigen, menselijke kerk te gaan opbouwen. Wij moeten in gedachte houden dat God Heer is over Zijn Kerk, en dat de storm zal bedaren wanneer Hij zal ingrijpen. Door te beweren dat de FSSPX een werk van God is, zegt men eigenlijk dat Hij in tegenstrijd handelt met het door Hemzelf geopenbaard Geloof om Zijn Kerk uit de nood te halen, hetgeen een grove dwaling is.

      Peter

      (13 augustus 2017 - 03:20)

      Beste Heer Haye,
      Het spijt me u te moeten tegenspreken, maar Mr. Van Dyck heeft slechts de juridische kant van de FSSPX behandeld. Op 05 mei 1988 heeft Mgr. een akkoord met Rome ondertekend dat hij de Paus als Opperherder van de K.Kerk erkent, dat hij de geldigheid van de H. Mis, de sacramenten, de ritussen in de typische uitgaven van het Missaal en de rituelen van de Sacramenten afgekondigd door ¨Paus Paulus VI en JP II. Dat hij het leergezag van de diocesaanse bisschoppen erkend (nr.25 Lumen Gentium) . U kunt deze brief op internet vinden.
      De handtekening onder dit document is nooit teruggetrokken door Mgr. L.
      Ook in veelvuldige preken en/of geschrifte van de Mgr. Lefebvre kunt u vaststellen dat er in één preek tekeer wordt gegaan tegen de NOM (ik ben geen voorstander v.d. NOM) en de andere keer dat hij gelovigen zegt dat ze deze moeten bijwonen.
      Indien men de ene dag zo zegt is het voor mij onbegrijpelijk dat een stellingname plots verandert. Indien Mgr. L de Paus erkent als het hoofd van de Kerk met de sacramenten van Paulus VI en JP II, hoe kan men dan gaan beweren uit noodzaak te hebben gehandeld om de traditie in de Kerk te vrijwaren? Het is het één of het andere, dat altijd het probleem is geweest met de FSSPX.

  A. G. Stinus

  (10 augustus 2017 - 17:44)

  Bedroevend was ook een commentaar in het Belang van Limburg. Daar gewaagde een dame van “middeleeuwse toestanden”, doelend op de terechte uitspraken en dreiging vanuit het Vaticaan. Misschien bedoelt deze dame dat een consequente houding iets middeleeuws is …

   Benjamin Van Dyck

   (10 augustus 2017 - 19:09)

   Hatelijk hoe men “middeleeuws” als een pejoratief gebruikt terwijl men zelf tot de meest abominabele der generaties behoort. In de Middeleeuwen zou men huiveren van de moordpraktijken die heden in open daglicht gelegaliseerd worden, en werden dergelijke praktijken terecht proportioneel bestraft.

  A. G. Stinus

  (11 augustus 2017 - 16:30)

  – De Pius X broederschap spreekt me niet aan, omdat ze zich niet neerlegt bij de conclusies van het 2e Vaticaans concilie. In de Catechismus van de Katholieke Kerk heb ik al talrijke citaten gelezen uit de leerstellige documenten van het 2e Vaticaans concilie. En ik zie er geen graten in ; ik ben er mee akkoord.

  – Dit gezegd zijnde ben ik ook niet altijd gelukkig met uitspraken van de paus (vooral de huidige), en zeker niet met uitspraken van iemand als bisschop Bonny. Maar dat is mijn goed recht als katholiek. Men moet nooit zijn eigen verstand op nul zetten. De leer van de Kerk, zoals die in de loop van de tijd naar voren kwam, die neem ik probleemloos aan.

   Peter

   (12 augustus 2017 - 17:58)

   Ik heb een hekel aan de dubbelzinnige teksten van V2. Allen te beginnen met Nostra Eatate . D eerste zin doet mij al huiveren. Ik zal nooit de conclusies van V aanvaarden, die niet nodig zijn om de Kerk te leiden zoals voor 1965. Het V2 is een afschuwelijk modernistisch vertoon waar H. Paus Pius X o.a. zo uitvoerig heeft geschreven. Het is de synthese van alle ketterijen. Waarom dan tegen de raad van de H. Paus Pius X ingaan, of die misschien verkeerd? Het 2de Vaticaans Concilie is regelrecht een afschuw.

  A. G. Stinus

  (13 augustus 2017 - 11:39)

  Ik denk dat de Pius X gemeenschap erg gewrongen zit. De paus (waar zij zich toch rond zouden willen of moeten scharen) volgt namelijk steeds wél de conclusies van het 2e Vaticaans concilie.

  Ik voel me goed in de katholieke Kerk, alhoewel daar veel kritiek op te geven is. Maar het gaat hem om de aanwezigheid van Christus in de Kerk, en Christus is er reëel aanwezig.

  Eric

  (14 augustus 2017 - 16:44)

  Eigenlijk komt het er op neer dat aan het front van de geestelijke strijders er een groep een beetje apart staat en de indruk wekt het Vaticaan concurrentie aan te doen alhoewel zij in ieder geval van plan zijn dezelfde strijd te voeren als alle anderen aan het front van allen die min of meer naar de Traditie neigen.

  Hetzelfde geldt voor de naar Traditie neigenden die minder gekende profeten lezen die alhoewel Katholiek toch een vreemde indruk geven want ook dezen bevinden zich aan het front en verdoen hun tijd niet in feesten en kwaadaardigheden maar overwegen ernstig het Woord Gods.

  Vergeleken met de bonte kleuren en de verwarring en het feestgejoel van de ‘anderen’ die in het geheel niet in staat zijn een rechtvaardige strijd te voeren, dikwijls door gebrek aan voldoende oprechtheid in hun geestelijke beleving of zelfs kwaadaardige leugenachtigheid al zullen sommigen heel zeker nog naar het Traditie geneigde kamp overstappen, is er eigenlijk slechts even een kleine beroering aan de zijde van de Traditie-gezinden dat verder weinig of niets in de weg legt van de strijdenden van de Geestelijke Kruisvaart.

  Nog enkele jaartjes verdrukking en loutering ondergaan en dan zullen de ‘anderen’ grotendeels in slaap gewiegd en verdoofd zijn en hun weerstand tegen de waarheid verdwenen zodat zij de strijders niet meer kunnen weerstaan.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *