‘Mars’ of ‘Venus’? Of hoe het feminisme de liefde doodt

De biologische realiteit die door het feministische discours wordt ontkend (Foto: ‘Fotalia’)

Mars was bij de oude Romeinen de god van de strijd en de oorlog die in het Romeinse Rijk trouwens ook de meest vereerde god was, waarschijnlijk omdat zijn zonen – Romulus en Remus – gezien werden als de stichters van Rome. Venus was de Romeinse godin van de liefde en de beschermster van tuinen en wijngaarden. Mannelijkheid wordt dus primair geassocieerd met strijd en oorlog en bij uitbreiding met de verdediging van de woonst en het scheppen van een veilige thuis. Vrouwelijkheid wordt primair gedefinieerd door de liefde; liefde voor de kinderen en liefde voor haar man. De liefde van de vrouw wordt uitgedrukt in vertrouwen in haar man. Binnen het natuurlijke huwelijk tussen man en vrouw wordt de macht van de vrouw dus uitgedrukt in liefde voor haar man, want door de man lief te hebben, vergroot zij ook haar macht en middelen om de kinderen een goede opvoeding te kunnen geven. Dit vergt vertrouwen van de vrouw in haar man, zodanig dat de vrouw zich ten volle kan wijden aan de zorg voor haar kinderen, terwijl de macht van de man de veilige thuis in stand houdt. De vrouw vertrouwt voor haar veiligheid en die van haar kinderen, op de toewijding van haar man. Maar, door het vertrouwen van de vrouw in de man aan te tasten, doden de feministen de liefde tussen man en vrouw.

Het is dan ook vanzelfsprekend, dat bepaalde machten, die de liefde tussen man en vrouw, het huwelijk en het gezin, kapot willen maken, vrouwen aanzetten om hun man niet meer te vertrouwen. Feministen zetten vrouwen aan om zélf – in het gezin – macht te gaan nastreven, in plaats van een liefdesbron te zijn. Zo worden de natuurlijke verhoudingen tussen man en vrouw verstoord, omdat de vrouw ook binnen het gezin de taak van de man probeert over te nemen. Het wantrouwen van de vrouw in de man wordt continu aangewakkerd door een constante mediastroom die mannen afschildert als zijnde ontrouw, aanstichters van huiselijk geweld, veroorzakers van seksuele intimidatie, etc. Aan de andere kant worden vrouwen aangezet om niet op zoek te gaan naar permanente liefde, maar seriële, ‘monogame’ relaties na te streven. Dergelijke wankele relaties zijn natuurlijk meer op het puur fysieke, dan op het emotionele gestoeld. Vaak is binnen dergelijke relaties bindings- en/of verlatingsangst aanwezig. Dat betekent, dat men zelden tot echte emotionele intimiteit wil of kan komen met de ander. Het betekent ook dat men in de onmogelijkheid verkeert om de relatie naar een noodzakelijk volgend en hoger niveau te tillen. Door het vertrouwen in de man te ondermijnen, wordt de ware liefde tussen man en vrouw gesmoord. Met deze formule proberen de feministen de ware liefde uit de wereld te bannen. Door de ‘gendergelijkheid’ tussen man en vrouw te promoten, verpesten de feministen het natuurlijke huwelijk, omdat mannen en vrouwen in hun wezen niet identiek, maar wél complementair zijn. Mannen en vrouwen zijn verschillend en hebben ook verschillende noden. Mannen hebben behoefte aan macht en geborgenheid, terwijl vrouwen behoefte hebben aan liefde en tederheid.

De feministen proberen de vrouwen te manipuleren, door te stellen, dat de geschiedenis geschreven werd door patriarchale samenlevingen die de vrouw altijd maar onderdrukt hebben. Wat deze feministische bewegingen echter niet durven toegeven, is dat de huidige feministische hype de vrouwelijk van de vrouw erger onderdrukt en grondiger dreigt te vernietigen dan welk patriarchaal systeem uit het verleden of heden dan ook. Het is ironisch om te moeten vaststellen, dat het feminisme de vrouwelijkheid van vrouwen vernietigt en de vrouwelijkheid van mannen aanwakkert. De vrouwenemancipatie wil van vrouwen, mannen maken, die evenzeer participeren in de zogenaamde ‘rat-race’. De term ‘rat-race’ wordt vaak gebruikt om aan te duiden, dat door nog harder te werken – op termijn – ‘de top’ beter in zicht komt. Echter, de ‘rat-race’ is een uitzichtloze race die door Jan of Janneke Modaal nooit gewonnen kan worden, omwille van het feit, dat door harder te werken, de top ook steeds hoger wordt. Zo blijft ‘de top’ voor gewone stervelingen – man of vrouw – steeds onbereikbaar, omdat het discours van de meritocratie een regelrechte fabel is.

Het is dan ook vanzelfsprekend, dat zij die de feministische beweging bedacht hebben – en de Rockefellers gaan hier niet vrijuit – een zeer grondige kennis gehad moeten hebben aangaande de neuro-linguïstische ‘programmering’ van mensen. Mensen kunnen alleen maar door middel van bedrog aangezet worden om net dat gedrag te gaan stellen, dat in realiteit in het tegenovergestelde resulteert van wat in theorie wordt beoogd. Vrouwen hebben veel te lang in het feministische discours van ‘vrouwenrechten’ geloofd, omdat ze dachten, dat het feminisme de vrouw méér vrouw liet zijn, terwijl net het tegenovergestelde waar blijkt te zijn. Vele vrouwen die denken, dat hét feminisme op één of andere manier ‘bevrijdend’ werkt en dat het hen in staat zal stellen, om hun hele vrouwelijke potentieel tot ontwikkeling te brengen, komen letterlijk en figuurlijk bedrogen uit. Het feminisme zet vrouwen aan om zich mannelijk te gedragen, terwijl aan de andere kant mannen worden aangezet om hun mannelijkheid op te geven.

Het feministische discours gaat er blijkbaar vanuit, dat vrouwen alleen maar ‘gelijke rechten’ kunnen verwerven indien vrouwen zich mannelijk gaan gedragen. En voor ze het zelf beseffen, veranderen deze vrouwen in feite in aseksuele, dominante en liefdeloze wezens. Dit is de bedrieglijke ‘fuik van het feminisme’. De vrouwelijke aard is van nature liefdevol, zorgzaam, verzorgend, teder, en probeert een symbiotische relatie tot stand te brengen met de mannelijke aard. Dit resulteert in de procreatie van nieuw leven; de hoogste macht waar zij – als man en als vrouw samen – over beschikken. Dit is wat God bedoeld heeft, want als “man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1:27). Mannen en vrouwen moeten elkaar aanvullen, en elkaar niet naar het leven staan zoals de ‘strijd tussen de seksen’ ons wil doen laten geloven. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn geen probleem, maar zijn net een waardevolle aanvulling op elkaar. Mannen en vrouwen zijn niet identiek, maar wél complementair. We moeten de in wezen racistische ‘strijd tussen de seksen’ meteen stoppen, omdat deze strijd verdeeldheid zaait tussen dé mannen en dé vrouwen.  Binnen het gezin moet er weer ruimte komen om écht in liefde samen te leven en samen te werken.

De emancipatie van de vrouw werd ons van bovenaf opgedrongen, ten eerste om ook vrouwen belastingen te laten betalen en ten tweede om de kinderen van werkende moeders vanaf een zeer jonge leeftijd naar school te laten gaan, waar ze dan – zoals in de communistische landen – door de staat geïndoctrineerd kunnen worden. Een meisje wordt nu op school geleerd om tegenover jongens en mannen ‘assertief’ te zijn. In een conflict worden vrouwen systematisch bevoordeeld ten opzichte van mannen. Zo zullen mannen bij een scheiding bijvoorbeeld nooit het hoederecht over hun kinderen krijgen, alsof een werkende vrouw beter voor de kinderen zou kunnen zorgen dan een werkende man. Men leert meisjes op school aan om op jongens en mannen neer te zien. En het is waar, dat in een gefeminiseerd onderwijssysteem jongens moeilijk kunnen aarden. Men maakt de meisjes wijs, dat ze géén mannen nodig zullen hebben en dat ze géén mannen moeten willen. Vrouwen moeten onafhankelijk zijn van mannen, want mannen zijn ‘verdacht’ en zij verdienen géén respect, omdat het per definitie onvolwassen, domme, gewelddadige (en pedofiele) griezels zijn. Dit feministische gedachtegoed verstoort echter fundamenteel de natuurlijke harmonie tussen man en vrouw. Vrouwen mogen zich apathisch, agressief, haatvol en kwaadgeestig gedragen tegenover mannen, terwijl mannen die het slachtoffer zijn van psychologische, vrouwelijke terreur geen enkel verweer hebben en nooit meer geloofd zullen worden.

Hollywood voorziet de Westerse vrouw met vrouwelijke rolmodellen, zoals Lara Croft, die zich in Tomb Raider, ontpopt als een seriële mannenmoordenares. De boodschap van de eerste Tomb Raider film is duidelijk. Terwijl de – hoofdzakelijk mannelijke – illuminati achter de schermen aan de touwtjes trekken, mag Lara Croft als een moderne Lavinia Fisher ongestraft het ‘mannengespuis’ uitroeien. Lara heeft geen mannen nodig, en zij is nooit zacht of vrouwelijk. Lara lacht nooit en bloost niet wanneer ze mannen vermoordt. Elke eerlijke, natuurlijke man zal meteen toegeven, dat een dergelijke vrouw – zonder emotioneel-vrouwelijke kenmerken – in het geheel niet aantrekkelijk is. Want hoe zouden mannen een liefdevolle relatie kunnen hebben met een vrouw die ruw en brutaal is, en die nooit liefdevol of intiem is? Hoe zou een man een vrouw – die zich quasi als een bidsprinkhaan gedraagt – het hof kunnen maken? Feministische, opstandige vrouwen zijn geen vrouwen waaraan mannen zich kunnen overgeven, maar eerder zijn zij concurrenten waar mannen zich – instinctief – tégen gaan verzetten. Feministische of beter – geëmancipeerde – vrouwen worden door mannen eerder als een onnatuurlijke bedreiging ervaren.

Deze feministische, onafhankelijke vrouwen weigeren zich ook vrouwelijk te kleden. Ze dragen nooit rokken of hoge hakken (die ze als ‘onderdrukkend’ beschouwen), maar dragen maatpakken en spijkerbroeken. Ook laten ze hun haar zoals mannen kort knippen. Hoe kunnen zij dan aantrekkelijk zijn voor mannen? Mannen hebben nood aan liefde en geborgenheid. Dat kunnen geëmancipeerde vrouwen hen nooit geven. Maar, mannen worden pas échte, liefdevolle mannen, wanneer vrouwen zich als échte vrouwen gedragen. Vrouwen moeten moeders zijn voor hun kinderen en een toevluchtsoord voor hun man. Mannen moeten zich stoer gedragen in de wereld waar ze in competitie treden met andere mannen, maar zij moeten zich thuis bij hun vrouw geborgen voelen. Thuis is géén plaats voor strijd en rivaliteit. Het feministisch discours heeft intussen al vele huwelijken op de klippen doen lopen en dat is zéér betreurenswaardig omdat het steeds de kinderen zijn die de grootste slachtoffers zijn.

Het feminisme is één groot zelfbedrog, waarbij vrouwen zich als mannen gaan gedragen en mannen zich verplicht voelen om zich vrouwelijker te gedragen. Zo wordt de natuurlijke dynamiek tussen mannen en vrouwen totaal uit verband gerukt. Tegenwoordig wordt binnen een relatie alle macht bij de vrouw gelegd, terwijl mannen in een onderdanige, onnatuurlijke rol worden gedwongen. Deze ongezonde situatie corrumpeert en ruïneert vele huwelijken. Het feministische discours is ronduit onlogisch en onredelijk, omdat het totaal niet rationeel, maar wél tegennatuurlijk is. Het is destructief richting mannen én vrouwen en vernietigt uiteindelijk de vrouwelijke schoonheid. Wie het echt voor dé vrouw wil opnemen, moet het feministische bedrog aan de kaak stellen en vrouwen hun ware vrouwelijke aard helpen hervinden, zodat vrouwen écht vrouw kunnen zijn, zodanig dat een man en een vrouw – binnen het huwelijk – écht van mekaar kunnen houden.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

33 thoughts on “‘Mars’ of ‘Venus’? Of hoe het feminisme de liefde doodt

 1. In de jaren zestig en zeventig veranderde zoveel, dat ik er toen als jongere vrouw de allergrootste moeite had en nog heb als vrouw goed te functioneren. Het valt niet mee tegen de heersende opvattingen in te gaan, want het gebeurt heel zelden dat in een gesprek iemand je daarbij steunt.

 2. Ik zou nadrukkelijk durven stellen dat niet alleen mannen behoefte hebben aan macht en geborgenheid.
  De combinatie van verlangen naar macht en geborgenheid is laakbaar!

  Men hoeft geen feministe te zijn om het veel te onbekende onderhuidse machtsstreven van vrouwen te cultiveren. Dit soort vrouwen kan blijkbaar in alle tijden vrij en ongestraft zich boven alle wetten verheffen. Feminisme is veeleer een verdere uitwas van de aloude hekserij en uiteraard gesteund door occulte en andere vrijmetselaars verenigingen.
  Wanneer ik de moed bijeen raap om te klagen dat ik al sedert mijn veertiende onder de macht van vreemde vrouwen gebukt ga dan zijn het de vrouwen die zwijgen als vermoord en dan blijkt ook telkens dat de meeste mannen van niets weten. In het beste geval spreekt men over de ‘fatale vrouw’ en vergeet dat sommige vrouwen hun ziel aan de duivel offeren om toch maar onuitputtelijk te kunnen genieten van hun machtswellust.

  Dergelijke vrouwen staan altijd boven vervolging, zij halen hun slachtoffers door het slijk, vernederen hen zoals het hen uitkomt om juist daardoor hen de schuld op te leggen voor de ogen van onbegrijpende buitenstaanders.
  Slachtoffers van pedofilie – een mannenzaak dat zeer dikwijls onderhuids door vrouwen wordt geleid – kunnen rekenen op hulp terwijl slachtoffers van hekserij worden uitgescholden en beschuldigd van perversiteit.
  Het zogenaamde relativeren van de geslachten dient volgens mij slechts als misleiding om de geestelijke macht van vrouwen nog meer af te schermen. Satan werkt meest profijtig via Eva, de vrouw!

 3. In een van die Tomb Raider films zie je ook het verhaal om de lans die Christus zijde doorboorde en het verband met de negen planeten stand op een rechte lijn. Ook bij Vassula Ryden zie je 2 of 3 passages waar verwezen wordt naar die lans en die de mensheid getoond wordt, o.a. (op haar site, klikken op boodschappen.. en 1996 >> 4 september).

  Jezus heeft ergens tegen een begenadigde gezegd dat er ongeveer 10 harde donders door het heelal gaan, het -ongeveer-wil dus zeggen 9 donders naar de negen planeten als ze in die lijn treden en dat gebeurt op de dag van de Waarschuwing op einde van de derde dag van totale duisternis, de genoemde 3 duistere dagen, dat het oordeel is in het zegel, de 3 duistere dagen zijn ook het openen van het 6 zegel oftewel de Dag des Heren en wat NIET het laatste oordeel is.

  In die illuminati film zie je dan ook dat als alle planeten op een lijn staan de lans de “blikseminslag” van die planeten opvangt, dat wil zeggen dat de Waarschuwing dan de aarde zal treffen.
  Ook Nostradamus heeft daar het een en ander over geschreven.

  De illuminati denken dan ook dat zij de lans zullen bezitten en gebruiken om de wereldmacht te bekomen, maar de lans zal door Lodewijk XVI aan de Maleachi 3:1 Bode gegeven worden, komende in de geest van Elia maar niet als Elia zelf, die komt later in de tijd van de antichrist, voor de Waarschuwing komt wel de eigenlijke valse profeet ofschoon de huidige valse paus ook een valse profeet is, zoals blijkt.

  De illuminati hebben niet alleen wetenschappen en techniek in hun handen maar ook het occulte en hebben (een zekere mate) satanische kennis van wat komen gaat en waarvan ze iets laten zien in hun populaire films…op het moment van de Waarschuwing zal de valse profeet sterven… maitreya, de Bijbelse roofvogel uit het oosten., De feitelijke valse profeet, de tegenstander van de Maleachi 3:1 Bode >> Jesaja 46:11, 2e versregel, de eindtijd Cyrus (Vassula 1996-3 januari).

 4. Helaas Mathieu A., geeft U niet aan waar dat perverse feminisme vandaan komt. Welnu, zoals het communisme, het socialisme, het liberalisme en het Zionisme, plus de rest der modernistische perversiteiten, is het feminisme de vrucht van de Talmud, het belangrijkste leerboek van de “Synagoge van satan” (Ap: 9,3:9). Zelfs de Thora, ons Oude Testament, moet worden gelezen, door de bril van de Talmud. De Talmud is erop gericht de natuurlijke orde van de Decaloog te vernietigen. Zij is geschreven door diverse farizeese rabbijnen, de moordenaars van Christus, in de 2de en 3de eeuw, zowel in Babylon als in Jeruzalem. De Thora joden, meestal Sefaraden, willen dan ook niets te maken hebben met de Talmud, noch met de belijders die 90% van het jodendom uitmaken.
  Er zijn moedige en vooruitziende Pausen geweest die, in de Gouden Middeleeuwen, alle Talmud boeken hebben willen laten verdwijnen in de vergetelheid. Dat was bijna gelukt, maar in het toenmalige, al gereformeerde en joods geïmmigreerde Amsterdam, dook weer een exemplaar op en boek drukkers deden de rest. De Talmud leert dat vaders, aan regels gebonden, toegang hebben tot alle vrouwen in zijn gezin, tot en met het dulden van maîtresses. Uit die wanverhouding zijn vele frustaties voortgekomen, aan de vrouwelijke kant. De natuurlijke orde van de Decaloog is immers, bij ieder mens, al bij de geboorte in hart en hoofd verzegeld. Zij is niet te vernietigen. Die wanverhouding verklaart het feit dat alle grote voortrekkers van het feminisme, joodse vrouwen zijn. De bekendste voorbeelden zijn Annie Besant (1847-1933), Anna Blavatski (1831-1891) en Alice Bailey (1880-1949). Vaak zijn ze behept met allerlei psychische problemen. Dit betreft vooral hysterie, een kenmerk waaronder de meeste joden te lijden hebben, en waardoor ze dus in vele gevallen, ongeschikt zijn voor hoge openbare functies. De Franse psychanalyticus Herve Ryssen, heeft hier vele boeken over geschreven. Door persoonlijke kennismaking met een bekeerde, trouw katholieke jodin, ben ik dat gaan begrijpen.
  Het is voor hen zeer moeilijk om los te komen van het verleden en de joodse opvoeding. Zelfs de Parijse kardinaal Lustiger zei, dat hij eerst joods is en pas daarna kardinaal en fransman. Dit moet ook gegolden hebben voor de joodse (vrijmetselaar) Montini, alias Paulus VI, voor de joodse JP II, met al zijn fratsen. Montini liet zich als paus in New York fotograferen met de Ephod, een religieus sieraad van rabbijnen, in plaats van het pauselijke borst kruis van Christus. In het heden verklaren de joodse roots de duistere, en verborgen (sexuele) kanten van de kinderloze Merkel en Macron.

  1. @ JULES VAN ROOYEN. Dank voor uw informatieve en leerzame bijdrage.

   Het voordeel van Jood te zijn is rotsvaste standvastigheid/koppigheid. Het onbegrepene van hysterie is de onzichtbare aanleg voor geestelijke beleving. En het zwakke punt van de bewonderenswaardige en zeer energieke strijder voor rechtvaardigheid Herve Ryssen is zijn te verstandelijke ingesteldheid ten koste van geestelijke beleving. Desondanks kan men er niet aan twijfelen dat hij na zijn dood Jezus met hart en ziel zal aanvaarden zodra hij Hem ontmoeten mag, misschien gebeurt dit nog voordat hij sterft. Spijtig is dat hij de geestelijke duistere macht van het feminisme niet in kaart kan brengen wegens te verstandelijk gericht.
   Daarom, uw analyse i.v.m. de voortrekkers van het feminisme is weliswaar informatief maar nogal nutteloos.

   Halverwege de tachtiger jaren kreeg ik van de Nederlandse helderziende Mellie Uyldert een channelingcontact waarbij zij me gedurende ruim een half uur trachtte te overtuigen van de onzuivere bedoelingen van Danneels. Ik was toen nog liberalistisch protestants maar had nog steeds een grote bewondering voor Danneels, zoals de meeste gemoderniseerde katholieken. Enige tijd daarna ontdekte ik het boekje van de ‘mislukte’ profeet Leon Theunis van Mortsel en daardoor begon ik weer Mariaboeken te lezen, het begin van een trage maar zekere terugkeer naar de RKK. Leon Theunis was zo dwaas uit eigen beweging naar de psychiatrie te stappen waar hij toch werkelijk geen hulp kon verwachten. Rotsvaste standvastigheid, zoals Herve Ryssen, dat was wat Leon te kort kwam.

   Enkele jaren geleden schreef iemand na een commentaar van mij op de blog van kavlaanderen “wie niet dicht is staat open”. Het heeft een tijdje geduurd vooraleer ik dat begreep. Degelijke nuttige wenken worden zelden of nooit gegeven en toegelicht. Jongelingen zijn gemakkelijke doelwitten voor de channeling van “hysterisch” occulte vrouwen en het kan vele jaren duren vooraleer men het beseft en dan is de oplossing nog lang niet in zicht. Exorcisme heeft blijkbaar geen effect op heksen, voor hen is dat een leuke diversie.

 5. Ik heb al een tijdje niet meer een reactie op deze site geplaatst, maar bovenstaand artikel herinnert mij aan een bericht in de Leeuwarder Courant van december 2010 waarin stond dat hoogopgeleide, veeleisende vrouwen tegenwoordig maar moeilijk aan een man kunnen komen en waarop ik onderstaande ingezonden brief stuurde die toen op 27 december werd geplaatst:

  Slimme meid

  ‘Slimme meid komt moeilijk aan man’ (LC, 17 december). Ik ken
  dat verhaal: In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij
  schiep het licht en het uitspansel en zag dat het goed was. Hij
  schiep de zee en het land en zag dat het goed was. Hij schiep de
  gewassen en de dieren en zag dat het goed was. Als laatste
  schiep God de mens naar Zijn evenbeeld, overzag alles nog
  eens en zag dat het zeer goed was. Maar toen was daar de
  hoopopgeleide, veeleisende vrouw die zag dat er juist van
  alles aan mankeerde. Vooral de man deugde van geen kant.
  Toen God haar in de gaten kreeg moest Hij eerst vreselijk lachen,
  sprak toen het gedenkwaardige woord ,,Hemeltjelief’’, en fluisterde
  tot slot de man in het oor met een grote boog om deze vrouw
  heen te lopen.

  Bert Brouwer. Sneek

 6. Amen!
  Mooie brief over de Slimme meid en een juist artikel.
  Feministen willen nog mannelijker zijn dan mannen. En beetje bij beetje gaat heel de samenleving die onnatuurlijke kant op.
  Vrouwenvoetbal, vrouwen boxen, vrouwen zijn allang geen heer meer in het verkeer.
  Het gevolg zal zijn ontwrichting van een samenleving die zichzelf is kwijt geraakt. Dat ligt geheel in lijn met de ontkerstening van west Europa.

 7. Er werd laatst gesuggereerd door iemand dat Macron dan de Antichrist zou kunnen zijn. Anderen noemen bijvoorbeeld Prins William of Prins Harry en die zou dan al een RFID-chip hebben in of op hun voorhoofd. Toch blijft het gevaarlijk om te speculeren wie dat dan is. Uiteindelijk zal de Antichrist zichzelf bekend maken, dan zal iedereen het weten. En misschien is het een bekend iemand, maar iemand waar niemand nu aan denkt. Het blijft dan ook gissen. Maar we weten dat die tijd zal komen.

 8. Zelfs moslims valt het op dat hier de vrouwen vaak geen vrouwen meer zijn en daardoor de mannen geen man. Die worden overruled door de dames, tegenwoordig. Verder walgen ze van de vrouwen en/of mannen hier die met honden lopen, dat zijn onreine dieren, die men in huis laat en soms zelfs op bed laat liggen. Nog even en er komen steeds meer nieuwe ziektes, waarvan er ook weer collectes voor moeten worden gehouden. Moslims zijn wat dat betreft toch veel radicaler dan katholieken. Zij vinden dat de zonde ‘uitgeroeid’ moet worden, dat kan alleen door hen, die weigeren te luisteren, met het zwaard. Ondertussen is er ook een website http://www.churcmilitant . Crusader hier met harnas inclusief helm en zwaard en wellicht ook een schild. Nog even en het wordt een internationaal zwaardgevecht om elke zonde uit te roeien. En daarbij vallen ongetwijfeld doden, net als bij de Zondvloed. Met dit verschil dat dat met het zwaard een ingrijpen van mensen is, al dan niet in opdracht van God en het tweede een puur ingrijpen van God is geweest, omdat God het al van tevoren had aangegeven aan Noach.

  Maar eigenlijk vind ik het heel erg als dit allemaal echt zou moeten gebeuren. Bekeerden we ons allen maar. Dan hoeft er geen dode (meer) te vallen. Dat God YHWH ons allen tot inkeer moge brengen, opdat wij vrede en rust moge vinden in onze zielen. In Jezus’ naam en omwille van Jezus Christus onze Heer. Amen.

 9. Marian,

  Schijnbaar vind jij het nodig om telkens de islam als een “goede” religie te zien. Da’s je goed recht. Er zijn inderdaad in elke religie goede en slechte personen. Het gaat hem echter niet over wat bepaalde personen doen, het gaat erom wat de LEER is van Christendom vs Islam. Christus vs Mohammed. Iemand die zich verdiept in het leven van Mohammed en in zijn oorlogsverzen kan toch onmogelijk zeggen dat de islam een religie van vrede is?

  Ik citeer een stukje uit het boek van Joseph Fadelle, “Duur betaald”, waarin hij het verhaal doet van zijn bekering tot het Christendom:

  “Allereerst is het van belang onderscheid te maken tussen moslims en islam. De moslims maken deel uit van mijn familie, en daarom heb ik hen dan ook met heel mijn hart lief. Maar de islam als godsdienst, of als idee, is het slechtste wat de mensheid ooit heeft voortgebracht. Het is de enige religie die opdraagt te doden en is daarom rechtstreeks een wereldwijde bedreiging. Christenen die doden, leven niet volgens het evangelie, maar moslims die doden, doen juist een beroep op de koran, daar de koran en de koranwet oproepen tot moord. (“Doden” komt in de koran 180 keer voor, waarvan 27 keer als bevel!) Onder de moslims die de koran niet kennen, bevinden zich hele goede mensen. Zij die de koran kennen en in Frankrijk wonen, ogen gematigd omdat zij vooralsnog een minderheidsgroepering vormen en zodoende de koran niet in daad kunnen omzetten. Maar op de dag dat zij de meerderheid in het parlement bezitten, zullen zij kiezen voor de sharia…”

  Dit zijn de woorden van een ex-moslim, die de islam van binnenuit kent…

  Op de site van militant church wordt NERGENS opgeroepen tot geweld. Dit in grote tegenstelling tot de islam. Er wordt wel opgeroepen om OP TE STAAN voor je geloof, in een wereld waar alle Christelijke symbolen moeten wijken. Het gaat om een strijd van “naar buiten komen, niet bang zijn om te getuigen van je geloof, opkomen voor Christelijke waarden in een totaal Goddeloze wereld”. Niet bang zijn om je nek uit te steken. (Dat is nu net wat Christus van ons vraagt!) De beste getuigen hiervan zijn die duizenden vervolgde, en vermoorde Christenen over heel de wereld. Maar ook hier bij ons vraagt het alle dagen meer lef om nog rechtuit van je geloof te getuigen. DAAR staat church militant voor, NIET om geweld.
  Misschien eens goed de site doorlezen voordat je voorbarige conclusies trekt…

  1. Het woord ‘Church Militant’ vind ik dan ongelukkig gekozen. ‘Militant’ kan staan voor ‘strijdend’ of zelfs ‘strijdlustig’. Althans dat staat in mijn Engels-Nederlands Woordenboek. Ridders droegen vroeger hier in Europa trouwens ook zwaarden. Vroeger had je nog films met zulke ridders en zwaardvechters (o.a. ‘Ívanhoe’ ‘Floris’ en de ‘Drie of Vier Musketiers’). Maar dan wel tegen onrecht vechten, dat kwam altijd wel naar voren in vroegere televisieseries.

  2. Maar ik hoor positieve verhalen van moslims zelf over de profeet Mohammed. Hoe kan iemand die dan zulke slechte ideeën zou hebben zoveel volgelingen krijgen? En dan nog eeuwenlang? eh.. hoort misschien ook bij de voorspelingen in de Bijbel dat die uit moeten komen. Bij hun komt de Mahdi, een soort verlosser van de moslims, misschien bedoelen ze de feitelijke Antichrist.
   Ik moet toegeven dat het een wensgedachte is van mij dat Mohammed [vzmh+] zelf niet zo slecht is als dat hij wordt afgeschilderd hier in het Westen. Want daardoor wantrouwen we feitelijk de moslims al voordat we ze hier naar toe haalden en hierheen in grote getale naar toe vluchtten. Dat maakt het voor goedwillende moslims hier niet echt gemakkelijk om hun vertrouwen weer aan ons te schenken. En velen van hen zijn kwaad op de bommen van Amerika en sommige Europese landen en haten ons daardoor. Als zij niet zoveel bommen hadden gegooid hadden we hier nu veel minder vluchtelingen. Daarom komen nu ook steeds meer aanslagen deze kant op. Er valt niet tegenop te bidden. Want ondanks dat vele mensen toch heus nog wel bidden, vertwijfeld misschien, al dan niet op verzoek van de Kerk of de H. Maria, maar toch nog altijd, blijven aanslagen nog steeds doorgaan en het bommen gooien elders ook. En er dreigt nog veel meer als ik het journaal af en toe bekijk. Nergens vindt men nog rust eigenlijk.

   1. Mohammed (geen vrede zij met hem) was een bloeddorstige heerser en alleen mensen die de geschiedenis niet kennen trappen er in hun leugens. Wat moeten vervolgde christenen hiervan niet denken?

    1. Wist u dat Mohammed een weeskind was? Misschien lag het niet eens aan Mohammed dat er zo’n kwade leer naast de Koran is gekomen. Zij zeggen dat de Boodschapper Gabriël de Koran heeft gedicteerd. Of dat inderdaad zo gebeurd is weten we niet en de christenen en zeker de R.K. Kerk wijzen dit af. Moslims daarentegen kunnen heel oprecht in hun geloofsbeleving zijn en komen voor hun geloof uit in tegenstelling tot vele katholieken die ik hier tegenkom. Er is zoveel lauwheid, waar ik zelf al jaren tegenaan loop. Zelf heb ik het idee, en ik zal er vast naast zitten in uw ogen, dat God het volk van Ismaël hun eigen heilig boek heeft gegeven. De Joden hun Thora, De christenen het Boek, zoals moslims dat zeggen van de Bijbel. De Koran is de laatste dan. Als Mohammed de laatste profeet is, dan is de Koran ook het laatste Heilige Boek van God. Verder heeft elk geloof ook weer denkers en filosofen die ook weer ernaast boeken schrijven. Inmiddels zijn er zoveel boeken over de hele wereld, dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Misschien zouden alle christenen en katholieken naast de Bijbel ook de Koran moeten lezen, om de ziel van een moslim beter te kunnen begrijpen, ook al kan men een moslim niet zo gemakkelijk overtuigen om in Jezus te geloven zoals christenen het doen. Maar tegenwoordig is er heel veel onderlinge verdeeldheid te vinden in elk van de Godsdiensten. En de Waarheid ligt als eerste bij God YHWH alleen. En daar geloven we dan als gelovigen van een monotheïstische Godsdienst alleen in.

     1. Het volk van Ismaël (de Mahometaanse ‘ummah’) krijgt, zoals Genesis duidelijk maakt, slechts stoffelijke zegeningen, terwijl de geestelijke zegeningen en de Belofte aan Isaäk gegeven werden, waarvan de Katholieke Christenen de geestelijke kroost zijn. Ismaël staat voor het vervolgen van de Kerk, en van de heiligen. Die rol hebben de Mahometanen dan ook historisch vervuld, gedrenkt als zij zijn in het bloed van de rechtvaardigen.

      De koran komt van de duivel, en niet van Gabriël. De Aartsengel Gabriël heeft tot de Profeet Daniël gezegd [Boek van Daniël, hoofdstuk 9] dat Christus moest geboren worden 483 jaren na het Edict van Cyrus voor de heropbouw van de Tempel te Jerusalem, en de gewijde tekst van Daniël toont duidelijk aan dat deze Gezalfde het Rijk van God ging brengen. Wanneer de tijd gekomen was, is het diezelfde Aartsengel geweest die de Incarnatie van het Goddelijk Woord aan de Davidische Maagd heeft aangekondigd. Het is blasfemisch om te beweren dat Sint Gabriël dan eeuwen later zichzelf zou tegenspreken door Mahomet een anti-trinitaire sekte te laten oprichten.

      “Septuaginta hebdomades abbreviatae sunt super populum tuum et super urbem sanctam tuam, ut consummetur praevaricatio, et finem accipiat peccatum, et deleatur iniquitas, et adducatur justitia sempiterna, et impleatur visio et prophetia, et ungatur Sanctus sanctorum. Scito ergo, et animadverte : ab exitu sermonis, ut iterum aedificetur Jerusalem, usque ad Christum ducem, hebdomades septem, et hebdomades sexaginta duae erunt : et rursum aedificabitur platea, et muri in angustia temporum.” [Liber Danielis, cap. 9]

      De goddelijke oorsprong van het Katholiek Christendom, en dus de valsheid van de Islam, zijn gemakkelijk bewijsbaar.

     2. Mijn vertaling van het citaat uit Daniël: “Zeventig weken zijn afgekort over uw volk en over uw heilige stad, opdat de prevaricatie voltrokken wordt, en de zonde een einde ontvangt, en de boosheid gedelgd wordt, en altijddurende gerechtigheid aangebracht wordt, en opdat visioen en profetie vervuld worden, en opdat de Heilige der heiligen gezalfd wordt. Weet dan, en neem waar : van het uitgaan des woords opdat Jerusalem wederom opgebouwd wordt, tot aan Christus de Leidsman, zullen er zeven weken en twee-en-zestig weken zijn : en opnieuw worden de straat en de muren opgebouwd in benauwdheid van tijden.”

      Let wel: Het gaat hier niet over gewone dagweken zoals wij die kennen, maar over Hebreeuwse jaarweken. De getallen moet u dus elk maal zeven doen.

 10. Beste Marian,

  Militant = strijdlustig…

  Moeten we niet alle dagen strijdlustig zijn tegen de duivel en het kwaad? Moeten we niet alle dagen strijdlustig zijn om onze bekoringen te overwinnen? Moeten we niet altijd strijdlustig zijn om het goede te doen, ook al kost het ons soms bloed, zweet en tranen? Is ons kruis dragen in moeilijkheden of lijden dan ook geen “strijd”?

  Jawel, op die manier wil ik best “militant” zijn. 🙂

  1. Militant ben ik al. Men kan mij niet bozer krijgen als ik allerlei seksistische bladen vind in de gewone supermarkten en drogisterijen, boekhandels. We zouden ze massaal uit de schappen moeten halen en ter plekke waar iedereen bij staat moeten verscheuren. Ik heb dat eens gedaan in de wachtkamer van de dokter. Mijn familie schaamt zich rot voor mij.
   Kijk dit bedoel ik nou, de radio staat en er wordt gevraagd, vooral aan de mannen natuurlijk: “Heeft u een laag libido?” Nou en dan noemen ze het middel om het hoger te kunnen krijgen.. Eerbare mannen zouden hier ook tegen moeten protesteren. Want als ik dat zeg dat dit mij stoort, zeggen ze: “Zet de radio dan uit.” Ja, maar dan heb je het al gehoord. En dat de Nederlandse regering hier niet tegen optreedt, daar snap ik helemaal niets van. Hoe het in België is weet ik niet. En als je als vrouw een hoofddoek buiten draagt, krijg je soms de wind van voren. En dat een vrouw, ook oudere dames, nog steeds spijkerbroeken blijven dragen, daar zegt men niets van?

   Ik ben zelf militanter dan u denkt. Maar ik draag geen wapens.
   Het dagelijks kruis dragen is eigenlijk het moeilijkste. En door de eigen houding wordt het vaak nog zwaarder.

 11. @ Marian

  Iedere volksgroep heeft zijn leiders.

  Oneerlijke zakenmensen worden zelf maffiabaas of worden door een maffiabaas ingelijfd en krijgen zo meer en meer greep op de maatschappij. Een maffiabende uitroeien is een mooie wens maar een zware taak want indien geslaagd wordt het machtsvacuum dadelijk weer door een ander ingenomen. Tenzij men een regelrechte oorlog tegen hen begint, maar zelfs dat is slechts een tijdelijke ‘winst’. Hetzelfde geldt voor Mohammedanen, feministen, vaders die hun eigen kinderen misbruiken en moeders die meestal onzichtbaar voor de buitenwereld hun eigen zonen misbruiken met als gevolg uitwassen van homofilie en vervolgens pedofilie. Helderziende vrouwen die niet overtuigend gelovig zijn zou men onmiddellijk uit de maatschappij moeten bannen samen met feministen en homofielen.

  Het minste dat men kan doen is het probleem in kaart brengen en zo veel mogelijk toelichten zodat men er beter tegen gewapend is, zodat mensen leren waakzaam te zijn.

  1. Natuurlijk zijn de Moslima’s, ook niet blij met het seksueel misbruik. Dat komt dus overal voor. Binnen deze Godsdienst wordt wel streng gestraft. Wat Christus voorstelt brengen zij soms letterlijk in praktijk (handen afhakken bij diefstal / nogal altijd onthoofdingen bij grote overtredingen zoals bijv. het bedrijven van homoseksualiteit / strenge straffen bij het niet dragen van een hoofddoek etc.). Die toegeeflijk die wij hier in onze landen kennen nemen toch ook schrikbarende hedonisme met zich mee. Deze week is er de hele week de Pride (voorheen Gaypride) in Amsterdam. Journalisten, politie en zelfs politici die meegaan in boten en hun zegen daaraan geven en zelfs zgn. christenpastores. Het is ongekend wat er aan de hand is. En hier in mijn omgeving hoor ik nooit eens iemand die dit naar voren gaan. Meestal ben ik het die dat doet en zij vragen dan, “Waar maak je je druk om?” “Je haalt iedere keer negatieve dingen naar voren en vroeger gebeurde dat ook al”. Zij zwakken het iedere af oftewel ze bagatelliseren het steeds. Ik weerleg dan; “Ja, maar ze gebeuren toch en het wordt steeds erger!” Zij willen maar dat ik geniet van alles, van de natuur, fietsen. Heb ik ook allemaal al gedaan, maar de wereld wordt nog steeds slechter, vind ik toch wel. Ik kan er niet omheen, hoor. Maar we moeten wel door deze tijd heen.

 12. Ons wekelijks nieuws- en advertentieblad van de r.k. parochie in ons dorp:
  De Spreuk van de Week: “DE TIJD staat voor niemand stil. Als TIJDEN kunnen VERANDEREN, kun JIJ dat ook.”

  Volgens mij is de bovenstaande spreuk een behoorlijke instinker. Men verwart volgens mij de tijd met de tijdgeest (veranderde opvattingen in de loop der jaren). Hoe vaak zeggen ze tegen mij niet dat ik NIET met ‘MIJN TIJD’ meega. De meeste mensen en ook best wel veel katholieken in mijn omgeving zijn deze mening toegedaan. Velen zijn vrijzinnig geworden, je ziet hen niet meer in de Kerk, maar hebben wel alle kritiek op de Kerk.

 13. Wel Marian, wat je daar zegt over dat handen afhakken, illustreert perfect het verschil tussen Islam en Christendom. Christus zegt: “Als je rechterhand je aanleiding geeft tot zonde, hak ze af, want het is beter met één hand in de hemel te komen dan met twee handen in de hel.
  En dan nu Mohammed: “Als iemand diefstal pleegt, hak hem de handen af”.

  Christus vraagt ons aan zelfreflectie te doen.

  Mohammed vraagt vooral de ander in ‘t oog te houden, en in geval die andere iets doet dat volgens hem niet deugd, dan is het uw plicht als moslim om deze gruwelijk te mishandelen, verminken, vermoorden…
  Heel de “eerwraak” en “bloedwraak” zijn daar het gevolg van.

  1. Groet aan lezer Kurt,
   Jezus wilde vooral aangeven dat de zonde heel ernstig is. Hij deed zulke dingen zelf in ieder geval niet. Desondanks bestond de doodstraf toch ook vroeger in vele katholieke landen, in moslimlanden en in de USA (met meer christelijke roots). In onze landen heeft het bestaan en hier en daar begint die roep weer te komen i.v.m. steeds meer misdrijven en aanslagen.

   1. @Marian
    Wel, Marian, ik stel mij de vraag waarom je altijd reageert op ieder artikel op dit forum en iedere maal de afschuw van de islam gaat verdedigen. Dit is een Katholiek forum, als ik je eraan mag herinneren. Als je graag Mohammed en zijn gruweldaden wil neerpennen in een bloemlezing, dan nodig ik je uit dit te doen op één van de zovele websites die dat verwelkomen. Vergelijk geen appelen met peren, zou ik zeggen.

 14. Marian,

  Ook hier denk ik dat je weer een verschil moet maken tussen wat mensen of maatschappijen doen, en wat de bijbel ons leert. Zoals ik hiervoor al zei, ik vertrouw op wat Jezus in de Bijbel ons leert, niet op wat andere Katholieken wel of niet doen. “Gij zult niet doden” staat er toch duidelijk in de 10 geboden? Nogmaals, voor de zoveelste keer, het gaat er hem niet om wat mensen of landen doen, het gaat erom wat er in de Bijbel staat. Wat heeft Jezus ons verteld? DAT is de enige waarheid.

  Jezus heeft het geloof NOOIT opgedrongen, niet met woorden of met daden. Hij preekte naastenliefde, zelfverloochening, kuisheid etc…, maar was steeds duidelijk: “hemel of hel, de keuze ligt bij jezelf”.

  Mohammed heeft heel zijn leven niet anders gedaan dan zijn geloof opgedrongen, met het kromzwaard dan nog wel. Moorden, plunderen, verkrachten, pedofilie (of hoe noem je anders een huwelijk met een 9 jarige???), ongelovige vrouwen die werden “buitgemaakt”, en als slavinnen moesten dienen (je mag drie keer raden waarvoor deze slavinnen mochten dienen, jawel, zo gaat het er nog steeds aan toe bij IS, zij volgen gewoon letterlijk “hun” Mohammed.)Moslims zijn verplicht tot trouw aan hun vrouw(en), echter, als zij ongelovige vrouwen buitmaken in de heilige strijd, mogen zij die naar hartenlust “gebruiken” om hun lusten op bot te vieren, dit is GEEN zonde volgens de koran!!)

  Dit is werkelijk mijn allerlaatste reactie hierop, je schijnt echt niet te willen inzien hoe slecht en verdorven de islam van binnenuit is. Net zoals onze politici vandaag de dag. Op het moment dat hun Euro begint te vallen, zal het echter hopeloos te laat zijn…

  1. Er zijn moslims die niet meer in de liefde kunnen geloven. Ik vind dit heel erg. Dit verklaart voor een groot deel dat hun haat voor de Joden en christenen en ongelovigen groeiende is, mede door de oorlogen, begonnen toch door de Amerikanen. We hebben gezien dat Al Qaïda en de IS opkwam en vele andere rebellerende groepen. Verder hebben wij hier ook te maken met extremisme in de vorm van o.a. Neonazi’s. Onze samenleving heeft hoe dan ook allemaal min of meer schuld eraan, juist door de slappe houding van onze landen. “Zijn wij geen mens?” is dan soms ook de prangende vraag van een moslim, én vluchteling, én ziek. Maar de haat andersom begint ook te groeien. Vluchtelingen die eerder een huis toegewezen krijgen en mensen uit het Oostbloklanden, die hier komen werken en ook niet allemaal lieverdjes. Jongeren moeten zo lang wachten op een huis. Dit kan inderdaad vroeg of laat, door de ontevredenheid die steeds meer toeneemt, een burgeroorlog ontketenen. Want we zien eigenlijk toch elke dag dat het geweld al meer om ons heen grijpt. Nu nog veelal ongeorganiseerd, maar soms ook georganiseerd (…).

 15. Valt het niet op dat het vooral vrouwen lijken te zijn die geneigd zijn om over te lopen naar de Mahometaanse bezetter? Ik denk dat er bij het vrouwvolk steeds die neiging bestaat om zich over te geven aan diegenen die hun eigen volk overwonnen hebben, en in het geval van jonge vrouwen, om te huwen met die overwinnaars. Dat is de oorzaak, denk ik, van het fenomeen van dochters van ons blond ras die vrijwillig in zo een stinkende Islamitische harem gaan zitten: De vrouwelijke psychologische neiging om zich te onderwerpen aan de overwinnaars.

  Bewijs dat, ondanks de maatschappelijke feministische delusie, de inherente mannelijke en vrouwelijke naturen nooit echt uitgewist worden, hoezeer men die ook verstikt.

  Aanleiding, ook, voor de mannen van ons ras om de verwijfdheid van zich af te schudden, haar op hun tanden te krijgen, en het kruis op te nemen in de strijd tegen de vijanden van altaar en vaderland, voordat men hier gedwongen zal zijn om te huwen met buitenlandse vrouwen omdat eigen vrouwvolk bij Arabieren en Afrikanen zit, terwijl de heersende geldjood weeral glunderend in zijn pollekes zit te wrijven van op zijn met bloed gecementeerde bankierstroon, aanschouwende wat hij weer allemaal heeft geflikt met de goyim.

 16. Het probleem in ons land is dat veel mannen geen echte mannen meer zijn. Een gebrek aan goede voorlichting kan je een verkeerd inzicht geven wat seksualiteit betreft. En dat heeft ook weer gevolgen hoe je in het leven staat, ook al weet je ongeveer wel hoe de leer van de Kerk in elkaar steekt. Ik heb zelden zo’n sterke man gezien als een moslimman, ziek, maar toch koste wat koste moeite doen om in leven te blijven. En dan bij ons het wetsvoorstel van voltooid leven. Mensen aanmoedigen in feite te sterven als ze het niet meer zitten, want dat komt er toch op neer. Zo heb ik destijds de website van de Ned. Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie bestudeerd. Zij prezen de pil van Drion aan en zouden niet schuwen het zelf te gebruiken als zij het niet meer zien zitten. Bovendien hebben zij wel degelijk invloed op verzorgingstehuizen, ziekenhuizen. Openlijke advertenties op de website van een ziekenhuis, van een verzorgingshuis voor ouderen en in folders van verenigingen die voor ouderen veel doen, staat ook de NVVE er tussen. Wat doet die daartussen? En waarom protesteren zo weinig mensen ertegen? Zien zij dat dan niet? Weten zij dan niet waar zij voor staan? De discussies en debatten erover hebben er voor gezorgd dat veel mensen, ook een aantal katholieken (…) er gemakkelijker tegenover staan. Net zo lang debatteren totdat het aangenomen wordt. Dit noem ik het bewerken van de publieke opinie. Men had dit 50 jaar terug moeten doen, dan had de NVVE geen schijn van kans gehad. En zo ging dat met meer zaken, die God onwelgevallig zijn. Maar bij velen heeft God afgedaan.

  1. Misschien ziet u het niet omdat u verblind bent door uw emotionele drang om u ter aarde te werpen voor de bezetter, maar de grove wijze waarop u een vertekend beeld geeft van de Mahometanen is ronduit walgelijk en misleidend. Zeker, de West-Europese landen zijn verwijfd, corrupt en pervers, maar die zijn dan ook al lang niet Christelijk meer. Dat moet u goed in gedachten houden; Nederland en België zijn geen Christelijke maar post-christelijke, dus apostatische, landen, en moeten herkerstend worden. Tegen alle ratio in vreemde barbaarse ongelovigen gaan veredelen en idealiseren heeft geen enkele zin en zal de Occident niet tot heil zijn. U kunt geen onbeschaafden (Europeanen) beschaven door andere onbeschaafden (Mahometanen) tot voorbeeld te stellen.

   Het is verscheurend om te zien hoe u zich door de winden van vreemde doctrines laat heen en weer slingeren, en ik hoop dan ook dat u in zult zien dat ik dit bericht niet tot u schrijf in een geest van wreedheid en drang om u te kleineren, maar in de hoop van u toch nog te kunnen overtuigen om van het destructieve pad te wijken waarop u aan het wandelen bent, en ook om proberen te voorkomen dat, gezien de publieke aard van uw schrijfsels, potentiële lezers door uw schrijven misleid zouden worden en in de Islam terecht zouden komen, waarvan het levensgevaarlijk kan zijn om er terug uit te kruipen.

   1. Dat Nederland en België post-christelijke landen zijn is mij bekend. Een aantal jaren geleden zei ik zelf dat ons land rijp is voor de Islam, omdat mensen hun Godsdienst niet serieus nemen. Ik vind dit ook een hele lastige. Elke Godsdienst zegt dat die de waarheid heeft. De Waarheid hebben is één ding. De Waarheid zijn, zijn we allemaal niet. Daarvoor moeten we bij God zelf zijn, God YHWH [Jahweh KBS/1978]. God zelf is ook de enige die ons uit elke verwarring kan halen, niet goedschiks, dan kwaadschiks.
    Of ik kruipen wil voor de Mohammedanen? De term ‘Mahometanen’ is mij onbekend; Belgisch geschreven? Als men je voldoende bang maakt kan dat gebeuren, dat je buigt voor je vijand, uit onmacht en angst. Een keuzevrijheid heb je dan niet, je wordt er immers toe gedwongen. God ziet dit toch? Of is het dan toch een enkeltje naar de hel omdat je uit angst iets anders doet? Ik heb niet de pretentie dat ik zo sterk ben als Jezus en Maria. Ik ben maar een arme zondares. Als de wil niet sterk genoeg is kan je fluiten naar de juiste keuze in je leven. De ‘wil’ wordt naar mijn mening al jarenlang ondergraven door diegenen die het zo goed voor je weten. Ik heb sowieso niets te willen. Ik word altijd al teruggefloten. Ik kan u genoeg voorbeelden geven hoe zo iets in zijn werk gaat. Niet in Islamitische landen, maar in mijn eigen land is er sprake van systematische geestelijke onderdrukking. Alleen door de zgn. politieke correctheid valt het minder op. Bovendien wordt je hier niet lichamelijk geslagen. Tenminste tot nu toe niet.

    Verder: “Gij zult niet doden!.” Past men wel op de IS en Al QaÏda toe, maar niet op de Kruisvaarders. Dat blijf ik toch vreemd vinden. Want iemand doden is iemand doden, voor wie je het ook doet. Ik snap er geen jota meer van eigenlijk. Aan alle kanten probeert men zich dan toch weer te rechtvaardigen, menseigen, wie doet dat niet? Het is natuurlijk niet de bedoeling. Men kan zijn hele leven lang dezelfde zonden hebben, ook al heb je je er ook altijd spijt van. Dat noem ik een doorn in je vlees hebben. Je bent behept met een bepaalde zonde die, hoe je het ook probeert, niet kwijtraakt. Zelfs Paulus had er ook last van. Alleen God weet waar ie mee te kampen had. Maar het is met Paulus in ieder geval goed gekomen, Godlof. Nu wij nog en de rest van de mensheid.

    1. De Kruistochten waren verdedigingsoorlogen tegen volkeren die op de meest afschuwelijke, bloedige en barbaarse wijze Christelijk land wegroofden in naam van een valse religie. Het Gebod van de Decaloog verbiedt niet het doden van mensen in absoluut alle omstandigheden. In de tijd van het Oud Testament bestonden de principes van de doodstraf (door het competent gezag) en verdedigingsoorlog immers ook reeds, en dit was niet in contradictie met het genoemd Gebod. Wat verboden is, is het plegen van moord – dat is- het op onrechtmatige wijze wegnemen van het leven van iemand anders of uzelf, dus zonder goddelijk mandaat. Er bestaat een Katholieke oorlogsmoraal die strikt geëerbiedigd moet worden. Verkrachting bijvoorbeeld van de dochters der overwonnen volkeren, zoals de Islam dat toestaat, kan in het Christendom nooit ofte nimmer geoorloofd zijn, intrinsiek tegenstrijdig als het is met de Natuur van God Zelf, met Zijn Eigen Wezenheid, waaruit de Natuurwet voortvloeit. Dat is één van de verschillen tussen de God van het Christendom en de arbitraire pseudogod van Mahomet. God kan nooit in tegenstrijd zijn met Zichzelf, terwijl het vals godsbeeld van de Islam een soort van duivelse figuur voorschotelt die in principe alles, ook intrinsieke zonden tegen de Natuurwet (zoals het eerder genoemd voorbeeld van verkrachtingen), kan goedkeuren als hij dat wil. In het Islamitisch paradigma had de koran evengoed gezegd kunnen hebben dat incest tussen ouders en hun kinderen een absolute wet moest zijn onder Mahometanen, en dan zou men het als ‘goddelijk geïnspireerd’ moeten eerbiedigen, hoe walgelijk het ook is. Zo is de ware God helemaal NIET.

     God is de God van het Katholicisme, en niet van het Talmudisme, noch van de Islam. Er is slechts één geopenbaarde Religie, en dat is het Katholiek Christendom. Ik heb u dat bewezen in voorgaande commentaren vanuit de Profeet Daniël (niet dat dit het enige bewijs is dat ik kan aanbrengen), maar ik weet niet of u die gelezen heeft.

     U lijkt toe te geven dat u uit angst buigt voor de Islam. Doet u dit misschien in de hoop van gespaard te worden in het geval dat de Mahometanen naar de heerschappij zouden grijpen? Indien zo, gedenk dan de Martelaren vanouds, en de Oosterse Christenen die in de recente geschiedenis zo talrijk gemartyriseerd geworden zijn voor het Katholiek Geloof, hoe zij liever wilden sterven dan Christus de rug toe te keren. Apostasie plegen is nooit gerechtvaardigd, ook niet onder zware bedreiging. Het is beter in dit aardse leven te lijden voor Onze Lieve Heer, om na die kortstondige beproeving een hemeltroon uit de hand van Zijne Goddelijke Majesteit in ontvangst te nemen, dan uw aards bestaan hier te redden ten koste van de hemelse glorie.

    2. Felicitas was een christenweduwe op het moment dat zij tijdens de christenvervolgingen onder keizer Marcus Aurelius (161-180) met haar zeven zonen werd gearresteerd. Zij had haar jongens opgevoed in de liefde tot Christus. De rechter dreigde haar met folteringen, als zij haar geloof niet verloochende. Omdat zij geen krimp gaf, probeerde men haar hart te vermurwen door voor haar ogen de kinderen te martelen. Maar zij spoorde ze aan standvastig en trouw te blijven in hun geloof. Met als gevolg dat ze één voor één een gruwelijke dood stierven. ‘Haar geloof in de waarde van het geestelijke won het van haar natuurlijke moederliefde’ aldus een oud verslag.

     Misschien heeft zij haar zoons wel op dezelfde manier bemoedigd als die makkabeese moeder waarvan het tweede boek der Makkabeeën vertelt. Ook daar wordt verteld hoe een moeder moet toezien dat haar zeven zoons stuk voor stuk worden omgebracht, omdat zij trouw zijn aan hun Joodse geloof. Daar zegt moeder tot één van haar kinderen: “Mijn jongen, God onze Heer heeft jou op wonderbaarlijke wijze een lichaam geweven in mijn schoot. Zal Hij dan ook niet in staat zijn om voor jou een lichaam te bereiden na de dood?”
     Marian,
     Als je Jezus liefhebt dan is het de kroon op je aardse leven om Hem uit totale liefde tot Hem, Hem uw leven te geven. Want staat er niet geschreven; “Wie zijn leven (op aarde) zal proberen te winnen, zal het (eeuwige leven) verliezen.”?
     God heeft niet gevraagd dat je Jezus of Maria zou zijn, maar Marian, en dat houdt in dat Hij je vraagt: “Marian, bemin je Mij? Bewijs het Mij dan!” Wat zou het aarde leven anders zijn als een gave aan diegene die voor jou Zijn enig geboren Zoon Jezus Christus, niet geaarzeld heeft voor jou te laten slachtofferen, ja tot de dood op het Kruis. Wat zou je leven betekenen zonder dat offer van jou tot God, niets.
     Kijk hoe God de kracht geven heeft om hem, door hun wil, te beminnen tot in de dood in navolging van Jezus Christus.

     Felicitas was een christenweduwe op het moment dat zij tijdens de christenvervolgingen onder keizer Marcus Aurelius (161-180) met haar zeven zonen werd gearresteerd. Zij had haar jongens opgevoed in de liefde tot Christus. De rechter dreigde haar met folteringen, als zij haar geloof niet verloochende. Omdat zij geen krimp gaf, probeerde men haar hart te vermurwen door voor haar ogen de kinderen te martelen. Maar zij spoorde ze aan standvastig en trouw te blijven in hun geloof. Met als gevolg dat ze één voor één een gruwelijke dood stierven. ‘Haar geloof in de waarde van het geestelijke won het van haar natuurlijke moederliefde’.

     Misschien heeft zij haar zoons wel op dezelfde manier bemoedigd als die makkabeese moeder waarvan het tweede boek der Makkabeeën vertelt. Ook daar wordt verteld hoe een moeder moet toezien dat haar zeven zoons stuk voor stuk worden omgebracht, omdat zij trouw zijn aan hun geloof. Daar zegt de moeder tot één van haar kinderen: “Mijn jongen, God onze Heer heeft jou op wonderbaarlijke wijze een lichaam geweven in mijn schoot. Zal Hij dan ook niet in staat zijn om voor jou een lichaam te bereiden na de dood?”

     Van de zeven jongens werden Januarius, Felix en Filippus doodgegeseld; Alexander, Vitalis en Martialis onthoofd, terwijl Silvanus (ook Sylvanus) van de rotsen werd gegooid. Juist als de moeder in het bijbelverhaal moest tenslotte ook Felicitas zelf de marteldood ondergaan; ze werd onthoofd door het zwaard. Haar laatste rustplaats kreeg ze in de begraafplaats van Maximus aan de Via Salaria Nuova.
     Zie je, dat is het geloof uit liefde tot Jezus, tot in de dood. Een ander geloof is er niet.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.