De islam willen verzoenen met democratie is vergelijkbaar met huiselijk geweld tolereren uit “liefde”

Wie structureel geslagen en verkracht wordt, maar zichzelf blijft wijsmaken toch ooit “als een prinses” behandeld te worden als die maar beter luistert naar haar “geliefde”, lijdt onder een ernstig verwrongen beeld van de realiteit.

Toch is dat exact hoe de meeste Europeanen tegenwoordig naar de wereld kijken.

Lees ook: De perceptie van de werkelijkheid in Europa is dusdanig verstoord, dat men nu zijn eigen ondergang omarmt


Democratie en islam

Democratie is in het Westen het ultieme heilige huisje. Je mag zo ongeveer alles bekritiseren, maar stel je vraagtekens bij de democratie dan ben je per definitie geen fatsoenlijke gesprekspartner meer. Dit blinde vertrouwen in de democratie is zo groot dat men zich veelal niet meer kan voorstellen dat democratie vaak niet het beste systeem is.

Sterker nog, in Nederland en Vlaanderen en eigenlijk overal in Europa houden de burgers er een merkwaardig dubbele moraal op na als het om democratie gaat. Men vindt enerzijds dat we meer democratie moeten krijgen omdat de elite te veel macht heeft, maar anderzijds wil men allerlei politieke partijen verbieden. Zo willen vele linkse mensen in Nederland de PVV verboden hebben, of Vlaams Belang (cf. “Vlaams Blok” veroordeeld voor racisme) in Vlaanderen, maar dan willen veel PVV’ers de partij DENK weer verbieden, die laatste partij heeft weliswaar verwerpelijke ideeën, maar zolang zij geen oproep tot geweld doet, mag zij haar ideeën in een daadwerkelijke democratie verkondigen. Men pleit dus voor politieke vrijheid maar gunt het een ander niet. Hetzelfde geldt ongeveer voor vrije meningsuiting.

Dat het in Westerse maatschappijen al ingewikkeld is om een democratie draaiende te houden of überhaupt te behouden zien we in Groot-Brittannië. Daar stemde men met een nipte overwinning voor een Brexit. Feitelijk stemde toen dus 48% voor opheffing van de Britse democratie aangezien die mensen hun hele soevereiniteit wilden overdragen aan het ondemocratische instituut van de Europese Unie.

Ook zijn representatieve democratieën vaak een ingewikkeld spel. Enerzijds kan het helpen omdat er coalities moeten gevormd worden en zo iedereen een beetje tevreden kan zijn, maar anderzijds is het juist een drama-systeem omdat er nooit een daadkrachtig leider aan de macht kan komen die bijvoorbeeld de oprukkende islam zou kunnen stoppen.

Dan kun je altijd een voorstander zijn van referenda, maar ook dat is verre van zaligmakend. Als men een referendum houdt dat de belastingen met 25% moet laten zakken, stemt men daarmee in. Maar als je een dag later een referendum houdt dat er 10 miljard extra naar de zorg moet, stemt men ook voor ja. Referenda zijn laatste redmiddelen om een vastgelopen politiek proces eventueel te kunnen losgooien, maar er te lichtzinnig mee omgaan zorgt voor een onwerkbare situatie.

Kortom, ook Europeanen vinden het hebben van democratie al ingewikkeld genoeg. Dit terwijl Europa daar in eeuwen langzaam over groeide en dit deed samen met het langzaam creëren van een Rechtstaat. Dat ook Europese landen nog veel kunnen verbeteren als Rechtstaten zijnde, is absoluut waar, maar in vergelijking met welk land in Afrika of het Nabij Oosten ook, zijn het absoluut geslaagde Rechtstaten.

Als een democratie enigszins een kans van slagen wilt hebben dan moet het land waar het ingevoerd wordt over een aantal voorwaarden beschikken:

 1. Men dient een Rechtstaat te zijn.
 2. De bevolking dient al enige tijd een behoorlijke vorm van vrijheid en vrije meningsuiting te hebben gehad voor het ingevoerd wordt.
 3. De bevolking moet enigszins geletterd zijn en in staat zijn tot vrije informatievoorziening.
 4. Men moet respect kunnen hebben voor alternatieve politieke meningen en het kunnen aanvaarden indien een bepaalde overtuiging de verkiezingen verliest.
 5. Men mag geen groot bevolkingsaandeel hebben dat aanhanger is van een totalitaire ideologie.

Door deze vijf redenen mislukt het invoeren van democratie in een islamitisch gedomineerd land vrijwel altijd:

 1. De islamitische landen stellen religieuze wetgeving boven de Rechtstaat.
 2. In een islamitisch land is er censuur aangaande religieuze en politieke zaken omdat alles conform de islamitische traditie dient te zijn.
 3. In de meeste islamitische landen is het analfabetisme een werkelijke epidemie. Dit is een direct gevolg van de islam die vooral de vrouwen dom wenst te houden.
 4. In islamitische landen is er nagenoeg geen respect voor een alternatieve politieke zienswijze dan de islamitische, zeker niet mochten zij een verkiezing verliezen.
 5. In islamitische landen hangt men de oervorm van het totalitarisme aan, namelijk de islam.

De islam en democratie in de praktijk

Toen er in verkiezingen georganiseerd werden in islamitische landen die lang geregeerd werden door enigszins seculiere dictators gebeurde er het volgende:

Invoering democratie in:

 • Irak: was het begin van burgeroorlog.
 • Afghanistan: was het begin van burgeroorlog.
 • Libië: was het begin van burgeroorlog.
 • Egypte: Daar kwam de verschrikkelijke ‘Moslimbroederschap’ aan de macht en dat leidde net niet tot een burgeroorlog omdat het redelijk seculiere leger een coup pleegde.
 • Turkije: Kon alleen een “democratie” blijven omdat het redelijk seculiere leger in de twintigste eeuw meerdere keren een coup pleegde. Nu lukte dat de laatste keer niet en heeft de streng islamitische partij van Erdogan alle macht.
 • Gaza: Hamas won de verkiezingen en vestigde er een islamitisch terreurbewind.

De voorbeelden van islamitische landen waar de democratie gefaald heeft zijn legio, omdat islam en democratie telkens onverenigbaar bleken.

Het Westen zal moeten inzien dat hun heilige huisje “de democratie” niet altijd de oplossing is, maar dat het juist een aanstichter tot oorlog en ellende is, als je met een door de islam gedomineerd land te maken hebt. Het Westen zou zijn naïeve idealisme over dit onderwerp moeten laten varen en weer meer pragmatisch naar de islamitische wereld kijken en de enigszins seculiere dictators niet ten val willen brengen, maar juist steunen in hun verzet tegen de radicale islam die keer op keer via de democratie de bovenhand haalt.

Bron: Nationalisme en traditionalisme
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

10 thoughts on “De islam willen verzoenen met democratie is vergelijkbaar met huiselijk geweld tolereren uit “liefde”

 1. De islam is een uitzuig godsdienst waar weinig goeds van komt ze hebben als het ware een doodscultuur en hebben de dood lief ze staan helemaal niet voor vrede en laat staan democratie. Ook hier in het Westen zijn ze hun wil aan het opleggen ze veroveren Europa zonder ook maar één schot te lossen. En in de meeste moslimlanden hebben vrouwen weinig of geen rechten goed artikel!!

 2. Nog de islam noch de andere afgodsdiensten, noch de democratie brengen aarde aan de dijk voor het Koningschap van Christus op aarde. Al dezen zijn een blinddoek voor de ogen om zo de gevestigde Waarheid van Christus, met name de leer van de Ene Ware Heilige Roomse Katholieke en Apostolische Kerk, het mystieke Lichaam van Christus, te belemmeren om zielen de weg naar het Eeuwig Leven te tonen, waardoor het Koningschap van Christus op aarde gevestigd wordt. Evenals het liberaal-politiek parlementair systeem dat sinds 1789 is gevestigd en helemaal is gebaseerd op de scheiding van Kerk en Staat, onder het moto ‘vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’, het masker van ‘de democratie’ hanteert. Als men dan toch hunkert naar gerechtigheid, dat men dan de Tien geboden van God hanteert, die geen karrenvrachten wetboeken inhouden, maar slechts tien regeltjes zijn van perfecte Liefde tot God en tot de Naasten uit Liefde tot God. Maar daar wringt het schoentje juist. De mens wil zich verheffen, boven God. Het 666 getal uit de Openbaringen dat het getal van een mens is.
  Men ziet dat het een grote chaos is, maar men wil eenvoudig niet erkennen dat wat God aan Zijn K.Kerk heeft geschonken, DE oplossing is op alle problemen in de wereld.

 3. Samuel 8:18
  “En mocht gij in de toekomst u beklagen over de koning, die gij verkozen hebt, dan zal Jahweh u niet verhoren.”

 4. In Groot-Brittannië zijn er in het geheim al shariarechtbanken actief, los van de gewone rechtbanken. Begin zo maar een democratie op te bouwen aan de hand van de islam.

 5. De Islam is in wezen een democratie, dat is, de heerschappij van de barbaarse horde. Daarom ook is er zoveel gelijkenis tussen de Terreur van Robespierre en de bloedige praxis van het Mahometisme. Het Rijk van God op aarde zal een grote stap verder staan wanneer “democratie” wederom exclusief als pejoratief aanzien wordt, en de traditionele gezagsprincipes hersteld worden. Helaas, de homo modernus blijft frenetisch dansen rond het democratisch gouden kalf, gesmeed in de onreine vlammen van zijn eigen hartstochten, zich noch aan God, noch aan Zijn geboden, onderwerpend. Moge de Onbevlekte Maagd Maria haar uitverkoren chevalier doen opstaan temidden van de ruïnen van Europa, om de orde te herstellen en het Sociaal Koningschap Christi te inaugureren.

  De confessioneel Katholieke Staat met de autoritaristische principes, in harmonie met het geloof en de rede, die daar onlosmakelijk bijhoren zijn de enige hoop voor de in apostasie gestorte natiën.

 6. “De democratie” kan niet verheerlijkt worden als de ultieme oplossing van het bestuur van landen en volken, omdat de oorsprong ligt in de “Satanische Franse revolutie” (Joseph de Maîstre) (1789). Zij is bedacht door de 18de eeuwse joodse denker Rousseau, en bedoeld om,
  (1) het politieke systeem te kunnen ontkoppelen van de hogere, Goddelijke macht en de Decaloog,
  (2) voor joden volledige burgerschap te scheppen, met toegang tot de hoogste bestuurskringen,
  (3) vrije speelruimte voor geheime netwerken te creëeren, teneinde vòòr, tijdens en na “verkiezingen”, structureel te kunnen manipuleren met vervalsingen, bedrog, omkoping, chantage, en afpersing.
  Over een periode van 2 eeuwen, heeft “de democratie” aan al deze punten beantwoord.
  Het “ancien régime” en de rol van de vorst als Gods luitenant op aarde, werd in 1789, stapsgewijs vernietigd door :
  1. de emancipatie van de joden (1791) ;
  2. de vernietiging van de katholieke clerus en de kerkelijke invloed in wereldse zaken ;
  3. de vernietiging van de katholieke, erfelijke monarchie en de adel ;
  4. de vernietiging van de affectieve band tussen monarch en volk ;
  5. de vernietiging van de Gods idee in staatszaken ;
  6. de opkomst van de voornamelijk, joodse geldadel ;
  7. de creatie van de tijdelijke beroepspoliticus, zonder affectieve volks band en kwetsbaar voor allerlei destructieve invloeden ;
  8. de creatie van het hegeliaanse links-rechts denken ;
  9. de creatie van het positieve recht, dat geen enkel recht boven zich erkent ;
  10. de ombouw van parlementen, van rechtspraak (volk-koning-decalogisch natuurrecht) naar “politieke keuze” kwesties ;
  11. de enorme uitbouw van geheime netwerken, met name die van de joods gedomineerde vrijmetselaars sekte, wereldwijd.

  Tav. pt. 7, zien we de onvermijdelijke decadentie van West-Europa : kinderloze regeringsleiders in Ierland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, de EU Commissie voorzitter, waaronder 4 homosexuelen. Zij hebben geen emotionele band met de toekomst.
  pt. 9, na 2 eeuwen dreigt het gecreëerde positieve recht, ontkoppeld van de Decaloog en ieder waarheidsgehalte, te degraderen tot een open deur naar de hel. Het verankeren van de Decaloog in de grondwet zou daartegen een dijk kunnen opwerpen. Wellicht dwingt de sharia de Europese landen tot het zetten van de stap, zoals kortgeleden onder druk, een staat zichzelf heeft gepromoveerd tot een Christelijke staat.

 7. Wat verder te denken van nieuwe partijen zoals Forum van Democratie (in Nederland), met best wel revolutionaire ideeën, of het fenomeen ‘Anonymous’ met maskers op, ware ridders of onderhuidse anarchisme wat opstand en revolutie kan veroorzaken? De laatste hebben hun eigen logo van vijf- of zestal kleine gesproken zinnen en best intimiderend. En er zijn er altijd wel die er achter gaan staan. Zij richten zich o.a. in You Tube filmpjes op iedereen en ook regeringsleiders, waaronder ook de U.S.A. en Nederland en tal van andere landen in de wereld. Een trend? Kan dit gevaarlijk worden? Ze lijken georganiseerd en toch ook weer niet. Dit is zeer onvoorspelbaar. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zich hierbij aansluiten. Er zijn vast wel bijeenkomsten geweest met alleen gemaskerde mannen, omdat daar ook fragmenten van te zien zijn. Het is anders dan de Ku Klux Klan, die daarbij zeer racistisch is. Ze hebben het idee dat ze iedereen moeten waarschuwen en dat ze eraan komen.
  SMARTPHONES: We weten dat men met smartphones binnen de kortste keren een revolutie zou kunnen ontketenen. Men kan er ontzettend veel mee doen. Dat iedereen dit ook maar mag kopen is mij eigenlijk een raadsel. Het is gevaarlijk speelgoed dus. En maakt gelegenheid ook niet de dief? Heeft men niet onderschat wat dit allemaal teweeg kan brengen? Zoals altijd kan men goed en kwaad doen met nieuwe uitvindingen.
  INTERNET: Hoe lang zal het nog duren, voordat wij de baas niet meer zijn over onze eigen computer? Straks verschijnt er zomaar een eng beeld die we moeten aanbidden. Of de antichrist spreekt ons toe? Misschien zelfs zo knap dat ie onweerstaanbaar is? Men kan met dit ding harstikke manipuleren, vertekenen enz. zelfs foto’s anders maken dat het nog echt lijkt of juist lelijker maken om een persiflage te laten zien. Hoe vaak heeft men dit niet in een Nederlandse televisieprogramma niet gedaan met politieke leiders en de koningin. Ik vond en vind het nog afschuwelijk als ik er aan denk. Ik merk dat de haat tegenover de Kerk, de christenen en gelovigen steeds meer toeneemt. Gezien op Facebook en op de vele forums zoveel negatieve reacties, nare beledigende reacties, soms zelfs doodswensen. Het is er allemaal, tegenwoordig. Mensen worden daardoor beschadigd en meer dan we misschien denken.

 8. Hebben we nog een democratie dan ? Wilders als tweede partij wordt genegeerd. Het referendum over Oekraïne door de wc gespoeld, tv programma’s met NOS- staatstelevisie , Pauw, Jinek etc. Die ons voorschrijven welke houding wij moeten innemen tegenover islam en migratie. Ik vond een interessante link van xandernieuws. https://ejbron.wordpress..com/2017/03/28/hoe-atheïstisch-is-links-nog-waarom-links-uitgerekend-met-de-islam-een-bondgenootschap-sloot/amp/

 9. Islam en democratie: dat gaat per definitie niet samen.De rechtstaat is onbekend fenomeen in islamitische landen.Een politieke religie/ideologie, die predikt de enige weg tot God en de heilstaat te zijn, staat per definitie een democratie in de weg.De islamitische staat definieert zichzelf als een theokratie, en kan slechts in ondergeschikte orde ruimte laten voor wat demokratische besluitvorming.Het volk is niet soeverein, want God is soeverein, en het volk kan alleen eigen besluiten nemen binnen het kader van de door God Zelf in de Koran geopenbaarde grondbeginselen.Allah van de Koran heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.Het is Allah en niet de mens die bepaald. Allah is de bron van alle macht, ook in de politiek.Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk. In de islam staat de sharia centraal. Deze wet geldt voor zowel het religieuze als het seculiere leven….Geen land ter wereld met een islamitische meerderheidsbevolking voldoet aan de mensenrechtenstandaards van westerse democratieën. Er bestaat geen enkele land met een moslimmeerderheid, waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst…Volgens de Koran is de getuigenis van een vrouw slechts de helft waard van die van een man.De islam is zo discriminerend, dat mannen en vrouwen leven in gescheiden domeinen.Ontelbare meisjes en vrouwen worden in huis gehouden of via sluiers en onder begeleiding van een voogd uit de zichtbaarheid van het publieke domein gehouden.Het ware gelaat van de islam krijgt men echter pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid is….

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.