De perceptie van de werkelijkheid in Europa is dusdanig verstoord, dat men nu zijn eigen ondergang omarmt

Oculus Rift HD virtual reality head-mounted display (Foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Liberalisme, darwinisme, materialisme, globalisme, feminisme, abortus, echtscheiding, hedonisme, seksuele ontaarding, gender – de afschaffing van de geslachten, de vernietiging van het gezin, euthanasie, islamisering en de liquidatie van het Christendom tout court, zijn de nieuwe Westerse ‘normen en waarden’. Maar, mensen die gehersenspoeld zijn, in casu de Europeanen, begrijpen niet, dat in de nieuwe ‘normen en waarden’ die ze toch zo graag omarmen, hun eigen destructie is voorgeprogrammeerd. Pas wanneer ze zélf aan fysiek lijden onderworpen zullen worden, zullen zij het ‘licht’ zien, maar dan zal het waarschijnlijk te laat zijn. Reeds sinds vele jaren is het Westen blootgesteld aan ideologische subversie en psychologische oorlogsvoering. Het uiteindelijke doel is om de perceptie van de werkelijkheid van elke Europeaan in die mate te veranderen zodanig dat niemand nog in staat is om tot zinnige conclusies te komen die van belang zijn ter verdediging van zichzelf, hun gezinnen, hun gemeenschappen, hun land en hun eigen beschaving. Daartoe worden de Europeanen met een tsoenamie van informatie overspoeld, zodanig dat ze tussen de bomen door het bos niet meer kunnen zien. Het proces van hersenspoeling is een traag proces, dat heel langzaam verloopt en uit meerdere fasen bestaat, en dat vrijwel onomkeerbaar is.

Volgens Yuri Bezmenov, een ex-KGB-agent die begin jaren ’70 naar het Westen overliep, zijn er twintig tot vijfentwintig jaar nodig, om een land te demoraliseren, want die tijd heeft men nodig om één generatie van studenten te indoctrineren met de nieuwe ideologie. Op dit ogenblik is sinds de Tweede Wereldoorlog – en sinds het Tweede Vaticaans Concilie – de derde generatie studenten aan de beurt die hun nog weke hersenen volgepompt krijgen met een anti-christelijke ideologie, zonder dat dit op een serieuze wijze wordt betwist of gecontesteerd. Professoren met een linkse, anti-religieuze signatuur worden bij de universiteit aan een baan geholpen en hun mooie praatjes over ‘mensenrechten’ zijn instrumenteel in het proces van ontwrichting, dat alleen maar op poten wordt gezet om Europa te destabiliseren. Deze linkse, ‘nuttige’ idioten denken ooit eens aan de macht te komen, maar zij vergissen zich. Europa is op dit ogenblik lamgeslagen en gedemoraliseerd. Indien men vandaag nog de inhoud van het onderwijs grondig zou veranderen, dan zou het nog minstens twintig tot vijfentwintig jaar duren voordat er een nieuwe generatie zou zijn opgegroeid, die over een normale perceptie van de realiteit zou beschikken. Het merendeel van de studenten die in de jaren ’60 van de vorige eeuw studeerden zijn voor het overgrote deel halfbakken intellectuelen die nu de regering, de ambtenarij, het zakenleven, de massamedia, het onderwijssysteem en de kerkelijke structuren bemannen. Zo is het dan ook mogelijk, dat bisschoppen openlijk stellingen verkondigen die regelrecht tegen de Leer van de Katholieke Kerk ingaan, zonder dat ze het zélf in de gaten schijnen te hebben. Alsof de ‘normen en waarden’ van de hedendaagse wereld ook in de Kerk zouden gelden. De Europeanen zitten echter met hun slechte leiders opgescheept. Het denken van de mensen die in Europa de dienst uitmaken, is gecontamineerd door linkse propaganda. Zij zijn geprogrammeerd om te denken en te reageren op bepaalde stimuli in een bepaald patroon, dat voor hen wordt uitgestippeld. Hun denken valt niet te wijzigen, zelfs wanneer men hen aan authentieke informatie zou blootstellen, want ze zijn nu eenmaal gehersenspoeld. Zelfs met bewijzen die zwart op wit aantonen, dat ze fout zitten, valt de fundamentele perceptie en het onlogische gedrag van gehersenspoelde individuen niet te wijzigen. Met andere woorden, eens het proces van demoralisering compleet is, is het onomkeerbaar. Het demoraliseringsproces is in Europa in principe al volledig afgerond. Blootstelling aan ware informatie maakt niet meer uit. Een gedemoraliseerd persoon is toch niet meer in staat om ware informatie objectief te beoordelen. Feiten leren hem niets. Zelfs een regelrecht douche met authentieke informatie, met echt bewijs, met documenten en foto’s zullen niets aan deze situatie veranderen. Dat is de tragedie van demoralisering.

De volgende fase is de destabiliseringsfase. In deze fase zijn het niet meer de ideeën, de consumptiepatronen en de leefpatronen die aangevallen worden, want in deze fase doen die er toch al niet meer toe. De destabilisering van een land duurt twee tot vijf jaar en het komt er op aan om de politieke, economische, en monetaire systemen te ontregelen. Dit leidt natuurlijk tot politieke verdeeldheid, een slabakkende economie en financiële onzekerheid. Voorbeelden zijn Cyprus, Griekenland en in mindere mate Italië. Dit alles leidt vanzelf tot de eigenlijke crisisfase. Volgens Yuri Bezmenov duurt het slechts zes weken om een land aan de rand van de afgrond te brengen. Jarenlang speelden zich dergelijke scenario’s af in Midden-Amerika, maar sinds enkele jaren ook aan de zuidgrens van Europa, waar de zogenaamde ‘Arabische Lente’, met de bijbehorende vluchtelingenstromen, grootschalig georchestreerd werd. En na de crisis, met een gewelddadige verandering in de machtsstructuren en in de economie, komt er een periode van zogenaamde ‘normalisering’ die voor onbepaalde tijd zal duren. Dit alles staat ook in Europa te gebeuren indien men blijft toestaan dat men een materialistisch ‘paradijs op aarde’ blijft verkondigen, maar intussen de economie met alle mogelijke middelen probeert te destabiliseren door o.a. massale en oncontroleerbare vluchtelingenstromen richting Europa te dirigeren. De big-brother-regering maakt het volk wijs, dat met militairen, concerten én met enkele betonblokken op straat “alles onder controle is”. Er wordt een vals gevoel van veiligheid gecreëerd, terwijl de situatie helemaal niet “onder controle” is.

De meeste politici, de media en het onderwijssysteem stomen intussen weer een nieuwe generatie studenten klaar en zij maken hen wijs, dat wij in een vredestijd leven, en dat terwijl Europa fundamenteel in staat van oorlog is met hen die ons een geïslamiseerd Europa willen opdringen. De tijdbom tikt. Elke seconde komt de ramp dichter en dichter. Indien de mensen niet meteen willen inzien, dat Europa op dit eigenste ogenblik doelbewust kapotgemaakt wordt, dan zal men binnenkort zeer snel tot de vaststelling komen, dat de nieuwe ‘normen en waarden’ – de ‘homorechten’ incluis – als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Dan zal het afgelopen zijn met al die zogenaamde ‘vrijheden’ en alle andere ‘rechten’. De nieuwe ‘normen en waarden’ zullen in vijf seconden verdampen, met inbegrip van eenieders luxeleventje.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  dekruisridder

  (16 juli 2017 - 16:59)

  Mooi stuk Mathieu. Komt nog bij de leegheid die in mensen gecreerd wordt en waarmee mensen geconfronteerd worden dmv televisie ,radio en ander media die op alle manieren mensen dom en leeg houden met entertainment en holle berichtgevingen. Ze zijn daardoor gemakkelijk te manipuleren. Ook dmv voeding wordt de mens slom en inactief gemaakt door de vele suikers ,zouten, vetten en e nrs. Als God vandaag of morgen van boven naar beneden komt dan zullen in 1 klap wakker zijn en zich realiseren dat alles wat hun Christelijk is voorverteld geen flauwekul verhaal is maar werkelijkheid en dan zal voor velen te laat zijn , tenzij God Barmhartig en Genadig is.

  Benjamin Van Dyck

  (16 juli 2017 - 19:59)

  Mijn standpunt omtrent Yuri Bezmenov is dat hij te fatalistisch is betreffende de staat waarin de gedemoraliseerde mens zich bevindt, bewerende dat het onomkeerbaar is. De menselijke natuur op zich genomen, is dat inderdaad zo; maar wanneer men de bovennatuurlijke gratie in acht neemt, is dat geenszins het geval. De sleutel echter om te begrijpen hoe het detoxicatie-proces op grote schaal moet verwezenlijkt worden, vindt men bij het door Onze-Lieve-Heer herhaaldelijk gebruikt beeld van de herder en zijn schapen. Mensen zijn groepsdenkers zoals schapen, en het merendeel van hen volgt dan ook de leiders, of zij hen nu de groene weiden inleiden, of de afgrond. De geschiedenis leert ons dat God volkeren bekeert door Zijn bovennatuurlijke gratie in combinatie te brengen met het optreden van leiders; bisschoppen en staatsmannen. Daarom zullen media, nieuwssites, propaganda (“memes” enzoverder) op sociale media etc. geen massale bekeringen teweegbrengen in de maatschappij. Alleen uitgelezen bisschoppen en regeringsleiders zullen dit verwezenlijken met de bijstand Gods, en media kunnen daar extra draagkracht aan toevoegen in subordinatie aan dat leiderschap. Maar zolang die excellente leiders er niet zijn; nihil.

  De aandacht en energie moeten heden dus gericht worden op het mobiliseren van de besten onder de Katholieke bisschoppen tegen het novus ordo paradigma binnen de Kerk, met het oog op het verkrijgen van een paus op de Petrijnse Troon die aan de kant van de Contra-Revolutie zal staan. Wanneer dat verwezenlijkt is, kan er op meer volledige wijze overgegaan worden naar het expansievere gebied van de kerkelijke activiteit; het omver werpen van de revolutionaire pseudo-principes in de samenleving en het herstellen van de authentieke harmonie tussen altaar en troon.

  In de praktijk bestaat er echter een reële mogelijkheid dat het heiligschennend kromzwaard van Mahomet in de zeer nabije toekomst in onze contreien op een volledig ontketende wijze gaat woeden, en zich dronken zal maken aan het bloed van de zonen en dochters van Europa, waardoor de Kerk op die wijze gezuiverd zal worden van het maçonniek krapuul dat de demoralisatie der volkeren van op de bisschopszetels gecoördineerd heeft sinds de jaren zestig tot op heden. Bidden wij dat het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria zulke gruwelen zal afwenden, en dat de Kerkprinsen in actie mogen schieten richting de verheffing van de Katholieke Kerk door de bevrijding van de Apostolische Stoel, op legale wijze, van de geestelijke beul die heden in dat hoogste ambt gezeten is. Paus Franciscus lijkt het wandelend epitoom te zijn van de systematisch gedemoraliseerde, gehersenspoelde homo modernus.

   Benjamin Van Dyck

   (17 juli 2017 - 13:13)

   Sorry, “draagkracht” is een verkeerde woordkeuze. Ik bedoelde te zeggen dat de impact die leiders op de bevolking kunnen hebben vergroot kan worden door de media.

  Jules van Rooyen

  (16 juli 2017 - 21:01)

  Of ben je toch te somber, beste Mathieu ; de pogingen tot destabilisering van de geest in de westerse wereld is niet nieuw, maar al gaande vanaf de Franse revolutie (1789), “de moeder van alle revoluties”, volgens de joodse revolutionair Lenin. Gramsci, de joodse secretaris der communistische partij in Italië, jaren 1920, heeft deze idee in theorie omgezet. Maar, beste Mathieu, het werkt niet meer ; de meeste waarnemers zijn immuun geraakt voor de linkse leugens. Communisme, socialisme, feminisme, genderisme, en nog meer, de massa loopt niet meer warm, behoudens enkele grachtengordel bobo’s. Zie ook het stemgedrag bij verkiezingen, Trump is het levende bewijs van de doorbraak der conservatieve, contra-revolutie beweging in de VS. Enkel Duitsland lijkt te langzaam op gang te komen. Maar in de meeste landen is de tegenbeweging niet meer weg te denken. Kijk verder om je heen, lees de vele commentaren van deze katholieke webstek, lees de vele commentaren op talloze andere webstekken ! Ik sta telkens verbaasd over zovele, al of niet jeugdige scribenten, met verstand van zaken reageren, analytisch en met een evenwichtig oordeel in lijn met Gods natuurlijke orde, de Decaloog. Ben het met je eens dat vele universitair geschoolden, gehersenspoeld zijn, conformistisch denken en in het negatieve uitvallen. Maar zij zijn niet meer maatgevend. Gelukkig zijn er veel meer met gezond verstand, die niet in de valstrik van de alfa leugen universiteiten zijn gelopen.

  Eric

  (16 juli 2017 - 22:34)

  Moraalloos, vleugelloos.
  Dat God de Vader toelaat dat volkeren op de proef gesteld worden door het sarcasme van Satan en dat de meeste zielen slechts inhaken op dat sarcasme is een drama van zulk een omvang dat men ofwel het bewustzijn zou verliezen ofwel ernstig zoeken naar God’s verlangens voor zijn schepselen maar dat paadje is zo onaanzienlijk en smal en het voert doorheen de stinkende moerassen en de brandende verlangens van de eigen ziel dat velen liever bewust-loos de gladde snelwegen naar nergens verkiezen en uiteindelijk zonder vleugels de afgrond invliegen.

  Marian

  (16 juli 2017 - 22:34)

  En het volk ondertussen maar zoet blijven houden met ‘brood en spelen’ net als in de tijd van Romeinen. Ik voel me al lang niet veilig meer en een vreemde in eigen land. Maar verhuizen naar een ander land is voor mij ook geen optie. Het is bijna overal zo, zeker in Europa.

  Benjamin Van Dyck

  (17 juli 2017 - 17:50)

  De bisschoppen zouden eigenlijk al lang bezig moeten zijn om de zogenaamde “Generatie Z” te bekeren, die blijkbaar als reactionair tegen het huidig gevestigd systeem omschreven wordt. De “Alt-Right” maakt daar gretig gebruik van om te rekruteren, terwijl die jeugdige generatie reeds onder de banieren van Christus had kunnen staan indien de prelaten de moeite zouden gedaan hebben om tegen de geopolitieke indoctrinatiemachine in te gaan.

  Er is zoveel werk te doen, en de Kerkprinsen zitten gewoon te wachten tot de bom ontploft. Schrijnend.

   Peter

   (17 juli 2017 - 22:32)

   Inderdaad, Benjamin, ik heb me reeds lang die vraag gesteld. Waarom die bisschoppen nu niet in actie treden. Ik ben pas laat de Kerk binnengetreden, en heb alles moeten ontdekken zoals het was. Zo laat jaren tachtig, heb ik eerst de ‘Kerk’ ontdekt (natuurlijk een genade van de Heer) en ben dan als ‘ontdekkingsreiziger’ de Kerk gaan afspeuren, aan de ene kant, met aan de andere kant de geschriften van de K.Kerk tot 1965. Wel, ik stond als aan de grond genageld als ik zag hoe rijk de Kerk was en nadien door het V2 Concilie is afgebroken. Ik kon het gewoon niet verstaan. Ik kon, en kan nog steeds niet begrijpen dat duizenden Bisschoppen die aanwezig waren tijdens het V2 Concilie, die verkeerde weg zijn ingegaan in de plaats van de Waarheid te verdedigen en die honderden miljoenen gelovigen die ze meegesleept hebben. Natuurlijk waren er, en God zei dank, enkelen die hun ogen hebben geopend. Maar dat deed me de vraag met verbazing stellen: “Maar Heer Jezus, ik wist van toeten of blazen af van Uw Kerk, maar waar waren dan Uw soldaten die U trouw hadden gezworen (anti-modernistische eed die ieder priester moest doen)?” Toen werd mij de uitspraak van Jezus duidelijk: “Dat uw ja een ja wezen en uw neen een neen, maar omdat ge lauw zijt spuw Ik u uit.”

    Benjamin Van Dyck

    (18 juli 2017 - 14:03)

    De bisschoppengeneratie van Vaticanum II was eigenlijk reeds getekend door een groeiend laxisme dat kenmerkend was voor de jaren vijftig. Sinds de Tweede Wereldoorlog was dat meer en meer beginnen te groeien, en de vermeerdering van stoffelijk comfort heeft daar geen insignificante rol bij gespeeld. De Kerk was toen groter in aantallen, en men wist bij wijze van spreken niet waar blijven met de vele priesters die er waren. Tegelijkertijd vrat een wereldse geest aan die talrijke clerus en ook aan het lekenvolk, dat zich dikwijls niet schaamde om te spotten met het kloosterleven etc. Velen gingen op Zondag slechts naar de Mis uit gewoonte, en er waren priesters die oneerbiedig de Heilige Mis lazen als ware het één of ander profaan huishoudelijk werk dat men moest verrichten en dat zij als vervelend achtten. Die wereldse geest heeft een kolossale morele implosie teweeg gebracht wanneer diezelfde geest verkondigd werd onder de drapeau van de Petrijnse Sleutels ten tijde van het Concilie, hetgeen velen als voorwendsel misbruikt hebben om de zuivere levensweg op concretere wijze de rug toe te keren. Priesters verlieten hun ambt om ongeldige huwelijken aan te gaan, nonnen smeten hun kap over de haag, en leken hielden op met praktiseren om te leven als waren zij nimmer gedoopt geweest.

    Het infiltratieproces doormiddel van modernisme werd in de jaren vijftig onophoudelijk voortgezet door de maçonnieke sekten, en ten tijde van het Concilie slaagden zij er in om die bisschoppelijke vergadering tot vehikel te usurperen voor een soort van coup d’état in het Vaticaan, waardoor zij op heiligschennende wijze het kerkelijk beleid aan hun agenda onderwierpen, met de Vaticaanse bank als machtscentrum van de judeo-maçonnieke overheersing in de Kerkelijke Staat. Johannes Paulus I wordt aanzien als vermoord door de mortelbroeders omdat hij die bank wilde hervormen door hun geldmaffia op te rollen, en wij zien nu wat er gebeurt met Kardinaal Pell omdat hij zich met diezelfde bank wilde bemoeien.

    De Kerk echter blijft altijd de Katholieke Kerk, en ook vandaag is zij nog steeds heilig ondanks de booswichten die haar rangen geïnfiltreerd hebben. Zij brengt nog steeds heiligen voort, waarvan de Weleerwaarde Pater Stefano Manelli, FFI naar mijn mening een luisterrijk voorbeeld is. Deze pater is een geestelijke zoon van de Heilige Pater Pio, en blijft loyaal aan de Opperherder van de Kerk, Franciscus, ofschoon hij door de hand van diezelfde paus zwaar vervolgd geweest is. Die gelatenheid in lijden en vervolging wordt wedergevonden in de bekende heiligenlevens. Geen enkele moderne dwaling heeft universele acceptatie, in de theologische zin van het woord, bereikt in de Kerk, en zo zijn haar onfeilbaarheid en indefectibiliteit intact gebleven tot op heden, ondanks de massale bisschoppelijke, en zelfs pauselijke, dwaalgeesterij waarmee zij geteisterd wordt.

    Wij moeten onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in Zijne Goddelijke Majesteit, Onze Heer en Koning, Jezus Christus, Die altijd de controle bewaart over Zijn Kerk, en Die haar zal verheffen op de gepaste tijd, en Zijn vijanden zal vernederen.

    Ave Maria!

   Ruud Karsten

   (18 juli 2017 - 13:10)

   Maar de kerkprinsen van nu zijn in grote mate zelf deel van de na-oorlogse, respectievelijk post-conciliaire demoralizing van onze westerse maatschappij. Verwacht van hen dus niet dat zij generatie z zullen kunnen leiden richting herstel… Wat komt er trouwens ná generatie z? z is het einde….! Waarschijnlijk grijpt God intussen in. Op grond van Bijbelse profetieën en private openbaringen mogen en moeten we daarmee rekenen.

  […] Lees ook: De perceptie van de werkelijkheid in Europa is dusdanig verstoord, dat men nu zijn eigen ondergang o… […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *