Franse Aartsbisschop over ‘De Grote Vervanging’: “Moslims vertellen kalmweg dat Frankrijk op een dag van hen zal zijn.”

Monument aux Girondins, Bordeaux | Foto’s: Nationalisme en traditionalisme
Massa-immigratie brengt een on-Europese cultuur naar Europa die de autochtone Europese cultuur haat en wenst te vernietigen.
Zo worden er doorheen Europa overal symbolen van onze cultuur vernielt of beklad. Zo ook in Bordeaux waar het “Monument aux Girondins” met Arabische woorden werd beklad. Het woord ‘Koufr’ (ook gespeld als kaffer, kafir of kufar) betekent “ongelovige”.
Tevens hebben enkele getuigen verklaard dat ze de daders “Allahu Akbar” hoorden roepen. Echter zijn dergelijke wandaden in de ogen van de pers steeds “gewoon” vandalisme van “jongeren”.
Bron: Nationalisme en traditionalisme

De Rooms-Katholieke Aartsbisschop van Straatsburg, Luc Ravel, vestigt de aandacht op de demografische verschuiving in Frankrijk, erop wijzend dat moslims veel meer kinderen hebben dan inheems-Franse burgers en daarnaast fulmineert hij tegen de wijdverspreide “promotie” van abortus.

De Rooms-Katholieke Aartsbisschop van Straatsburg, Luc Ravel | Screenshot: YouTube

De Aartsbisschop van Straatsburg strijkt tegen de haren in bij Kerkleiders in Frankrijk die grotendeels politiek-correct gebleven zijn op het gebied van demografische veranderingen die zich voordoen in het land. Hij zei dat het stijgende geboortepercentage van moslims in Frankrijk leidde tot wat de productieve Franse schrijver Renaud Camus heeft aangeduid als “Le Grand Remplacement”, bericht het Franse conservatieve tijdschrift Valeurs Actuelles.

“Moslimgelovigen kennen hun geboortecijfer zodanig goed dat ze het vandaag de dag noemen… ‘De Grote Vervanging’. Ze vertellen je op een zeer kalme, positieve manier dat ‘op een dag alles van ons zal zijn’,” zei hij.

Het concept van ‘De Grote Vervanging’ werd in 2010 gecreëerd in een toespraak van Camus en later in 2011 in zijn politieke boek ‘De Grote Vervanging’. Camus heeft ‘De Grote Vervanging’ gedefinieerd als de overgangsperiode van een samenleving, vaak door middel van massale migratie, in een paar generaties waarin de namen van plaatsen hetzelfde blijven, maar de mensen en hun waarden veranderen helemaal.

Camus noemde het huidige massamigratiebeleid in Europa de grootste verschuiving van volkeren en hun waarden sinds de barbaarse invasie in de derde eeuw die tot de ineenstorting van het West-Romeinse rijk leidde.

In de afgelopen jaren is de term meer voorkomend in de Franse politieke terminologie. Velen binnen de anti-massamigratiepartij Front National hebben de term aangenomen evenals conservatieven, zoals de Gaullistische politicus Nicolas Dupont-Aignan, die met de FN-leider Marine Le Pen geallieerd was in de presidentscampagne.

De burgemeester van Béziers, Robert Ménard, gebruikte ook het begrip eerder dit jaar bij het verwijzen naar het grote aantal moslimstudenten in de scholen van de stad. Een rechtbank heeft burgemeester Ménard beboet met een bedrag van 2.000 euro voor zijn opmerkingen, nadat de rechtbank de burgemeester schuldig bevond aan “haatspraak”.

De anti-massamigratiebeweging ‘Identitaire jeugd’ is ook een voorstander van Camus’ theorie en gebruikt het als basis voor hun afwijzing van het open grenzenbeleid van links. De groep, die bekend staat om hun vaak spectaculaire protestacties, organiseert momenteel hun eigen SAR-missie (search and rescue) in de Middellandse Zee, genaamd “Defend Europe”, waarover ze zeggen dat ze zullen samenwerken met de Libische kustwacht om NGO’s op migrerende redding te controleren.

De pro-migratie-NGO’s werden beschuldigd door de Italiaanse openbare aanklagers van samenzwering met mensenmokkelaars en activisten van ‘Identitaire jeugd’ zeggen dat zij hun eigen schip zullen gebruiken om de NGO’s te volgen en bewijzen te geven van samenspanning met de smokkelaars.

Bron: Artikel van Chris Tomlinson voor Breitbart: French Archbishop on ‘the Great Replacement’: ‘Muslims Calmly Tell You France Will Be Theirs One Day’
Vertaling: Dries Goethals voor het Katholiek Forum
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

41 thoughts on “Franse Aartsbisschop over ‘De Grote Vervanging’: “Moslims vertellen kalmweg dat Frankrijk op een dag van hen zal zijn.”

 1. Zoals het volk Israël ellende over zich heeft geroepen, in de tijd van het oude testament, door van zijn geloof af te dwalen, zo gebeurt het nu hier. Men verwerpt eigen geloof en traditie en een ander komt er voor in de plaats. Daar is niets meer tegen te doen. De machten die dat forceren gaat ver boven onze pet. Alleen ons gebed en het opnieuw ontdekken van een echt Christelijk gemeenschapsleven zal het tij op de lange duur kunnen keren. We moeten ook niet vergeten dat vele moslims hun ‘geloof’ allang beu zijn maar er (nog) niet voor uit kunnen komen. We gaan nog vele moeilijkheden zien maar wat gebeuren moet, moet gebeuren. Ook moslims zijn geroepen tot dezelfde redding, velen zullen het zien, in stilte voorlopig.

 2. Helaas zijn veel bisschoppen veel te politiek-correct, en nog veel te stil ook.
  Dus : goed zo, aartsbisschop Luc Ravel.

 3. Mahometanen die een monument aan de Girondisten bekladden. Dat draagt een zekere symboliek met zich mee, gezien de Girondisten deel uitmaakten van de conspiratie tegen Kerk en Staat in de achttiende eeuw. Zij die de Christenheid aangevallen hebben worden heden zelf aangevallen door de uitheemse barbaren, die zich als goddelijke straf voor het apostatisch Westen als sprinkhanen op onze landen neermaaien.

  Katholieke gelovigen in België moeten legitieme druk uitoefenen op hun bisschoppen om hun bisdommen te evangeliseren. Uit eigen beweging doen zij dat toch niet. De toornige stem van de res publica christiana kan meer effect op de prelaten hebben dan velen beseffen. Er moet eveneens vaart achter gezet worden, want hoe talrijker de Mahometaan hier wordt, hoe groter het risico van een gewapende revolutie van zijn zijde. De Belgen moeten gerallieerd worden onder de banieren van Christus-Koning, en het is aan de Katholieke bisschoppen om het voortouw daar in te nemen. Hoe groter de stem van verzet tegen hun wanbeleid, hoe groter de kans dat zij zich meer zullen verwijderen van de dienst aan de libertijnse staatscultus, en het Katholiek militantisme meer zullen begunstigen.

  Het herstel van de Romeinse Ritus in onze contreien zou een zeer goed begin zijn. Laat ons niet fatalistisch zijn en ledig wachten tot geheel ons land onder sharia-bewind ligt.

 4. Al een jaar of vijf geleden zei ik al dat ons land en in feite dus West-Europa rijp is voor de Islam. Maar vergeet niet dat God het volk van Ismaël zou zegenen. We zien die zegening in een groot wordend volk. Misschien is dit juist nodig om ons te zuiveren van de zware zonden die de westerse landen inclusief U.S.A. op zich hebben geladen, ook tegenover moslims zelfs. Wanneer zijn ooit moslims hier met oorlog gekomen sinds de Kruistochten? Zullen wij hier niet moeten erkennen dat juist ook wij het zijn die weerspannig zijn geweest tegenover God zelf? En natuurlijk in elk volk zitten er die weerspannig zijn (geweest), maar ook in elk volk zitten er die de wil doen van God en dát zijn de ware Moeders, broeders en zusters van Christus. We maken het elkaar zo vaak onnodig moeilijk. Ook ik neig op dit moment meer naar de Islam, dan naar het Christendom en het katholicisme, want ik kan de vrede binnen de Kerk vooralsnog niet (meer) goed vinden. En of ik nou bij de een of andere zit, ze dreigen in beide gevallen met de Hel. De enige mogelijkheid om daaronder uit te komen is simpelweg de Wil van de God YHWH te doen, maar de praktijk is allerminst eenvoudig. De Liefde kan immers niet van één kant komen. Van God is die er altijd al, daar hoeven we in principe niet aan te twijfelen, wat mensen toch vaak wel doen, maarde liefde van en tussen de mensen bedoel ik dan. Elk mens blijft in minder of in meerdere mate in gebreke. God ziet en weet, hoe, wat en waarom, zelfs beter dan de mens het zelf weet. God is Alwetend en Barmhartig en dat zijn er al twee van de 99 schone namen van Allah en Allah betekent God.

  1. “Wanneer zijn ooit moslims hier met oorlog gekomen sinds de Kruistochten?”

   Ze stonden in 1683 nog aan de poorten van Wenen. De protestanten waren toen (en kennelijk nu nog steeds) liever Turks dan Paaps. Alleen dankzij de Katholieke Koning Jan III Sobieski van Polen is Europa toen gered.

   “ok ik neig op dit moment meer naar de Islam, dan naar het Christendom en het katholicisme,”

   In dat geval is het wel handig om te weten wat de Islam over vrouwen leert:
   Koran 4. De Vrouwen (An-Nisa): “En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen.” (25) “En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.” (34)

   En dat geweld en onderdrukking niet tegen de Islam ingaan, maar juist voorgeschreven zijn:
   9. Berouw (At-Taubah): “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed
   houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij.” (5) “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek [Joden en Christenen], die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware [sic] godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” (29)

   Er is slechts één Weg, één Waarheid, één Leven: namelijk Jezus Christus. Niemand komt tot God, behalve door Hem (Johannes 14:6). En er is slechts één gemeenschap die alles heeft wat wij nodig hebben voor onze redding en voor het eeuwig leven: namelijk de Katholieke Kerk. De persoonlijke onwaardigheid van vele ambtbekleders doet daar niets aan af.

  2. U zegt de vrede niet meer te vinden? En dat wel in de islam. Wat een onnozelheid. De islam is juist geen vrede(alleen als je moslim bent)maar haatdragend geweldoproepend liefdeloos en oorlogzuchtig. Vrouwonderdrukkend homo ophangers. Laatst weer in o.a.Iran homo’ opgehangen. Islam is onderwerping aan een veroordelende hun maangod Sin. Te zien aan hun symbool de halve maan. Die moh.mm.d een zeer perverse psychopaat die kickte op macht(kenmerk psychopaat en zo de Jood Christen en de niet moslim minderwaardig maakte(daarom wanen moslims zich superieur) zodat die idioot moh.de Jood Christen em de niet moslim vervolgde vernederde en vermoorde. Weet u eigenlijk wel dat de grootste groep wereldwijd dat wordt vervolgd etc door islamfascisten/-terroristen christenen zijn? Ter info 215 miljoen waarvan verleden jaar 90.000 chr zijn vermoord door hen. T.a.v. expansie. De Islam heeft een gedeelte van chr Europa veroverd en 600 jr bezet. De kruistochten waren juist een antwoord op hun wrede bloederige geweldadige strijd toen islamfascisten bij de poort van Wenen stonden. Goed dat het toen HEROVERD is op de islam. U moet u beter informeren. De islam is ellende en het kwaad in de wereld. Juist Jezus staat daar haaks tegenover. Die oproept tot het streven van vrede en liefde in het hart.De ander luef te hebben zoals jezelf. Hem boven alles te stellen door nederig te zijn en op Zijn voorbeeld van Zijn mensbeeld te gaan lijken. Je te ontdoen van je ketens. Dat is wat de mens nodig op.

   1. Jezus had het ook over het ware beter dat … men een steen om de hals legde en in de zee zou werpen, als het om mensen ging die de kleinen wat aan zouden doen. Jezus liet daar in ieder geval mee zien, dat de zonde door God als een zeer ernstig feit wordt beschouwd. Jezus had ook harde uitspraken. God gaf in het O.T. de opdracht om een Joodse man met een Moabitische heidense vrouw te doden, omdat zij zondigden in hun gemeenschap (Numeri 25). We weten door de Zondvloed dat God keihard kan straffen, doordat mensen tegen Hem zwaar zondigden en weerspannig waren. Datzelfde komen we nu in onze tijd tegen. Als ik dit naar voren breng, noemen ze mij negatief, maar het is toch wel de werkelijkheid van vandaag. Anderen kijken vooral naar het ‘goede’ wat zij nog menen te zien in mensen. Maar ik krijg de indruk dat de wereld met de dag slechter wordt. Ik kom het om mij heen soms tegen. In ons dorp is er op de katholieke school al jaren een onderwijzer, die openlijk homoseksueel is, op zich een aardige man, maar maakt zich ook nog hard voor LHTB, organiseert bijeenkomsten voor ouders en hun kinderen. Er is eens letterlijk 15 meter voor mijn deur posters opgehangen voor een dergelijk feest, waar ook heteroseksuele mensen werden uitgenodigd. Ik heb nog een poging gewaagd die poster er af te halen, maar het zat zo goed vastgeplakt aan het houten gebouwtje, dat lukte niet. Er werd zelfs in het Parochie- en Advertentieblad geadverteerd. Ik heb daar toen wel kritiek op geleverd, en dat is al zeker een jaar of drie geleden. Of het nog zo is weet ik niet. Ik heb een tijdlang dat blad opgezegd. Maar dan mis je toch het parochienieuws ook wat erin staat.
    Wat de moslims betreft. In Afghanistan vallen veel moslimdoden door vooral door de Amerikanen/ De Taliban wil alle Amerikanen en Europeanen verdrijven uit Afghanistan. Ze zijn van een ander kaliber dan de IS, die in het wilde weg dood en verderf zaait en hun eigen broeders ook nog eens uitmoorden. Ze hebben al eerdere oorlogen achter de rug. Zij verdedigen louter hun land. De vraag die ik ooit gesteld kreeg van een Afghaanse man was ook deze: “Zijn wij ooit jullie land binnen gevallen?” Ik kan daar geen: “Ja” op zeggen. Hij had het erover dat er elke dag doden vielen en elke maand wel duizenden doden, maar dan Afghaanse mensen, waarvan ongetwijfeld de meesten moslims zullen zijn. Ook daar is opnieuw een vrouwenoverschot. Dat Mohammed mannen meer vrouwen gaf, was ook om deze reden. Er waren meer vrouwen dan mannen. En vrouwen en mannen behoren te trouwen. Zij hebben in hun geloof geen kloosters, dat bestaat voor hen niet. Dit is een heel ander verhaal dan ik meestal hoor vanuit de Kerk. Er zat ook een zorg voor vrouwen bij. Ook heb ik de vraag gesteld, of vrouwen dan niet jaloers werden op elkaar? Volgens deze man was dat niet het geval. En als dat wel zo is, kan een vrouw worden weggezonden. De man is daar wel de baas, maar er zijn daar ook mannen met karakter en zullen hun vrouwen wel degelijk rechtvaardig behandelen. Vrouwen moeten hun plaats kennen. God heeft ook in de Bijbel toch de man iets boven de vrouw geplaatst. Paulus schrijft dat vrouwen terughoudend moeten zijn in het spreken op geloofs- en gebedsbijeenkomsten. Daarom kunnen vrouwen ook nooit priester worden, en dat stukje begrijp ik wel. Maar nu hoor je van vrouwelijke priesters, pastoraal werkers en -werksters, van domina’s. Ik kan dat niet volgen, want de Bijbel is duidelijk hierover. In ons dorp hebben we al tientallen jaren geen klooster- of priesterroeping gehad. Ik was in mijn jonge tijd eigenlijk de enige die meende een kloosterroeping te hebben.

 5. Volgens mij is “We are Church” de Kerk die is voor vrouwelijke priesters e.d. veel gevaarlijker voor onze Kerk dan de Islam. Immers en zwaard kan ons wel doden, maar niet de ziel. De “Wij zijn Kerk/ We are Church” zijn namelijk in de hele wereld actief, ook in Nederland en Vlaanderen in heel West-Europa. Hun invloed reikt veel verder dan we denken. De initiatiefnemer is ook al een Hollander en een uitgetreden priester. Het lijk mij dat de auteurs van dit forum dit ook allemaal wel weten. Enkele jaren geleden ontdekte ik hun website en het is werkelijk schrikbarend wat je daar leest. In Nederland heb je progressieve websites die hun steun ook daaraan geven, ze maken er reclame voor. Ik geloof zelf dat katholieken echt van hun geloof moeten gaan getuigen willen ze dit nog kunnen stoppen. Iets anders zal niet helpen. Gebed alleen zal niet helpen, dat is een hulpmiddel om kracht te vragen voor jezelf om te kunnen getuigen. Anders blijven we jammeren en zeuren (paus Franciscus, laatste nieuws nu.nl heeft een bordje op zijn deur geplaatst, dat men binnen het Vaticaan niet zo moeten zeuren en klagen, anders kan men beter wegblijven). Goed, dan zit er toch niets anders op dan te getuigen met woord en daad en gebed binnenkamers. Ik geloof dat de tijd al bijna in Europa is aangebroken dat we schuilkerken (huiskerken) krijgen, dus binnenshuis, ramen en deuren gesloten, gordijnen dicht. Het is straks wellicht de enige manier nog om samen te kunnen bidden.

 6. De waakzame Traditionele Katholieken en Traditionele Joden zullen nadrukkelijk van zich laten horen, net zo lang tot zij monddood gemaakt worden en iedereen zal denken dat de Nieuwe Wereldorde hen volledig heeft overwonnen.

  Schuilkerken in huizen en kelders zullen niet meer mogelijk zijn omdat men met behulp van electronische apparatuur doorheen muren en zelfs tot diep in de grond kan kijken.

  Alleen in diepe grotten kan men dan nog schuilen om in groep te bidden en de Heilige Mis op te dragen.

  Maar na enige tijd zullen de Traditionelen terug te voorschijn komen en de goddelozen overwinnen.

  Dit vindt men o.a. in Openbaringen en bij zowel oudere als hedendaagse profeten.

  1. @ERIC.
   Wat hebben waakzame Traditionele Katholieken en Traditionele Joden gemeen, Eric? Niets, helemaal niets. Een Jood die Jezus Christus erkent als zijn enige eeuwige God en Redder, is geen Jood meer maar een Katholiek. Is dat het geval met uw “traditionele Jood”? Neen. Zoals er vele mensen zijn die Jood zijn of Vlaming zijn is een bepaalde etnische afkomst van een mens. Kan men door Joods te zijn of Vlaming te zijn gered worden,? Neen. Sint Paulus schrijft daar heel wijs over in zijn brieven.
   Al de Aartsvaders en Profeten waren in feite Katholieken, daar ze allen de Verlosser Jezus Christus verwachten en er steevast in geloofden en ervoor baden. Evenals geloofden zij in de Heilige Drievuldigheid. Lees maar indachtig het Oude Testament. Moest dit niet het geval zijn geweest zou Jezus, de Tweede Persoon van de H. Drievuldigheid het menselijk lichaam niet hebben kunnen aannemen, daar Hij dit lichaam zou moeten aannemen uit ongelovigen, wat zondig is. Te meer dat de Joden toen en nu, die niet geloven in de erfzonde en uiteraard in de Verlossing door het Allerheiligste Offer van O.H. Jezus Christus, buiten de Katholieke Kerk staan en zolang dat ze zich niet bekeren willen, er voor hen geen verlossing is. Dogma: Buiten de Katholieke Kerk geen heil. Dat was voor alle mensen geldig vanaf Adam en Eva, die in de Verlossing beloofd door God (H. Drievuldigheid) moesten geloven = aannemen en nu eveneens. Gods heilplan is geldig voor alle mensen van goede wil.
   Dus een traditionele Jood zowel als alle anderen die buiten de Traditionele Ene Universele Rooms Katholieke en Apostolische Kerk staan, zich bekeren en binnen de Kerk komen, die ervoor open staat, willen zij het Eeuwig Leven verwerven.
   Amen.

  2. @ Peter.
   Mijn uitgangspunt is het volgende:
   Het is de grootste Liefdeswens van God de Vader dat iedereen, de allergeringste kleine engelen inbegrepen, ertoe zouden komen de Vader vanuit hun eigen persoonlijke vrijheid tegemoet te komen en wel volledig met heel hun hart en heel hun verstand.
   Mensenzielen en kleine engelen kunnen zeer klein zijn zodanig dat zij in een door henzelf onbegrepen eigenmachtigheid handelen zelfs indien zij perfekt God’s bevelen uitvoeren maar de ware aard van de zuivere Geestelijke Liefde niet begrijpen.

   Om dit te bereiken moeten al die zielen o.a. op deze planeet Aarde allerlei louteringen en beproevingen ondergaan. Indien zij er niet toe kunnen komen VANUIT HUN EIGEN PERSOONLIJK VRIJHEID de Liefde te aanvaarden en te omhelzen zullen de beproevingen toenemen. Vooral nu ontelbare zielen in een diepe verdoving zijn terecht gekomen zij het door buitensporige wereldse welvaart zij het door koppigheid waardoor duivels zich als op een feest wanen.
   Bijgevolg gaat het niet slechts om de weinige Trad.Katholieken, maar zeer zeker ook de weinige maar ernstige Trad.Joden en bovendien alle mensen die oprecht en vanuit het diepste van hun hart hunkeren naar rechtvaardigheid, ongeacht hun ‘godsdienst’. Voor al deze zielen kan en zal het zeer gemakkelijk zijn, wanneer de TIJD rijp is, om Christus met de grootste vreugde te aanvaarden. Want Christus aanvaarden kan men nooit met louter woorden of louter Katholieke formules of wetteksten.

   Wat heeft Onze Vader aan kleine zielen die Hem nauwelijks op levendige wijze erkennen, ook al zijn ze vormelijk Rooms Katholiek of zelfs Trad.Katholiek ambtenaar omwille van enkel plichtsbesef of luisteren ze perfekt naar God’s bevelen als kleinste der engelen? Niets! Het is als biechten uit plicht zonder oprecht doorleefd berouw: de brave ambtenaar geeft u weliswaar de absolutie maar alles hangt af van uw verlangen om God de Vader tegemoet te komen in Zijn grote Liefdeswens en daardoor de allergrootste spijt te beleven dat u daar nauwelijks kunt toe komen. Wanneer het hart niet spontaan smeekt om God’s Liefde is de absolutie inhoudloos.

   Indien u dit kunt inzien gaan we nu een belangijke stap verder:

   God staat boven de TIJD. Zo ook de grote aartsengelen. Lucifer kreeg ooit nog meer vrijheid dan hij al had zodat hij God de Vader nog veel inniger zou kunnen van dienst zijn. Maar daardoor kreeg hij eigenliefde en dat verwijderde hem van de Vader. Doordat hij dat niet aan zichzelf kon of wilde toegeven moest hij uiteindelijk met al zijn miljarden ondergeschikten op planeetje Aarde worden neergeworpen. Daar kan de Liefde van de Vader immers geen genoegen in vinden en dus: … worden al deze verduisterde zielen de een na de ander voorzichtig weer losgeweekt uit de duisternis! Dit laatste hoeft u niet te aanvaarden want ik heb dit nog nergens uitdrukkelijk letterlijk gelezen. (Dit heeft uiteraard bepaalde consequenties.) Nochtans is het een belangrijke overweging in het Helende Licht van de heldhaftige Daden van onze enige ware koning Jezus Christus.
   Amen.

   1. Onbegrijpelijk uw tekst. Is niet volgens de traditie van de Roomse Katholieke Kerk. De H. Engelen zijn geesten en zijn in de Heerlijkheid van de Allerheiligste Drievuldigheid. Zie de leer over de H. Engelen.
    Voor de rest van uw artikel is niet veel wat kan overeenkomen met de Leer van de Kerk. Zoals je schrijft: “Bijgevolg gaat het niet slechts om de weinige Trad.Katholieken, maar zeer zeker ook de weinige maar ernstige Trad.Joden en bovendien alle mensen die oprecht en vanuit het diepste van hun hart hunkeren naar rechtvaardigheid, ongeacht hun ‘godsdienst’. ”
    Het enige antwoord hierop is voor iedereen goed te onthouden: Extra ecclesiam nulla salus.
    De uitspraak betekent letterlijk “buiten de kerk geen heil (redding of zaligheid)”
    Tijdens het Concilie van Florence legde Paus Eugenius IV in 1442 dit geloofspunt als ex cathedra uitspraak vast (dogma). “Niet alleen heidenen, maar ook Joden, ketters en schismatici” zijn volgens deze uitspraak van dit concilie en haar pausen “uitgesloten van het heil en stevenen af op de verdoemenis, indien zij zich niet voor het einde van hun leven bekeren tot de ware Kerk van Christus (de katholieke Kerk)”.

  3. @ Peter.
   1. Kunt u ontkennen dat het Gods liefdeswens is dat allen VANUIT HUN EIGEN PERSOONLIJKE VRIJHEID ertoe zouden komen God gehoorzaam te zijn met heel het verstand en heel het hart?
   2. Kunt u ontkennen dat de kleinste engelen slechts automatisch gehoorzamen aan Gods wil? Want de Vader kan u zonder meer meteen naar de hemel verplaatsen en u volkomen richten naar Zijn wil. Welke zin zouden dan al de door u ondergane louteringen nog hebben?
   3. Kunt u ontkennen dat louteringen en beproevingen TIJD nodig hebben om uw ziel tot het Geestelijk Leven te bereiden ?
   4. Kunt u ontkennen dat wanneer u uiteindelijk voor Jezus komt te staan Hij u alsnog de gelegenheid zal geven Hem te aanvaarden vanuit uw vrije wil (indien uw leven te zeer beperkt was tot verstandelijke beleving) ?
   Welnu, wanneer een ernstige Traditionele Jood uiteindelijk voor Jezus komt te staan dan zal hij Jezus zonder de minste twijfel met vreugde erkennen want hij heeft heel zijn aards leven lang met heel zijn verstand en heel zijn hart verlangd naar de Messias!
   Welke argumenten kunt u mogelijkerwijze nog vinden om dat te ontkennen ?

   1. @Eric
    Mijn beste Eric,
    Jij schrijft:
    “1. Kunt u ontkennen dat het Gods liefdeswens is dat allen VANUIT HUN EIGEN PERSOONLIJKE VRIJHEID ertoe zouden komen God gehoorzaam te zijn met heel het verstand en heel het hart?”
    Hierop kan ik u laten weten dat als iemand in zijn aardse leven God wil beminnen dat hij dat doet met zijn vrije wil. Met de gaven die God iedere mens schenkt bij het scheppen van een ziel, is de mens gehouden deze te gebruiken gedurende zijn aardse leven om God te zoeken en te behagen en te doen in wat God reeds geopenbaard heeft aan Zijn Heilige Kerk sinds 2.000 jaar. Dat is de wil van de Heer volbrengen.
    “2. Kunt u ontkennen dat de kleinste engelen slechts automatisch gehoorzamen aan Gods wil?”
    De H. Engelen zijn reeds door te zeggen “Quis ut Deus?” (Wie is gelijk God – of Michaël) door hun wil in de wil van God bevestigd in het begin van de Schepping.
    Iedere mensenziel op aarde moet deze school van liefde tot God en tot de naaste uit liefde tot God, doormaken. Hoe? Simpelweg door de studie van de geloofsschat die Jezus toevertrouwd heeft aan Zijn Apostolische Kerk, door te maken. Dan zal de mens pas door de H. Geest geholpen worden en de onmetelijke Liefde van God voor de mensen ontdekken, met alle lofzangen en dankzeggingen.
    Dus eerst geloven en doen.
    “4. Kunt u ontkennen dat wanneer u uiteindelijk voor Jezus komt te staan Hij u alsnog de gelegenheid zal geven Hem te aanvaarden vanuit uw vrije wil (indien uw leven te zeer beperkt was tot verstandelijke beleving) ?
    Welnu, wanneer een ernstige Traditionele Jood uiteindelijk voor Jezus komt te staan dan zal hij Jezus zonder de minste twijfel met vreugde erkennen want hij heeft heel zijn aards leven lang met heel zijn verstand en heel zijn hart verlangd naar de Messias! ”
    De tijd dat ieder mens op aarde doorbrengt is de tijd van de Barmhartigheid van God. Die tijd duurt tot het laatste ogenblik van zijn aardse leven. Op het laatste uur is het een verschrikking voor de meeste mensen, daar het gevecht van de helse machten dan op zijn hoogst zijn. (Bidt voor ons nu en in het uur van onze dood, vragen wij aan de Moeder Gods, niet?)
    Hoe groter ons geloof, hoop en liefde is, zal ook Jezus, Maria en H. Jozef en onze bewaarengelen aanwezig zijn op dat verschrikkelijk uur. Dit alles moet opgebouwd worden in de loop van het aardse leven (verdiensten).
    Indien nu uw ernstige Traditionele Jood zijn leven heeft doorgebracht in het joodse afgodsgeloof, waar men Jezus niet erkent als de Messias, de Redder van de mensen, Zijn Kruisdood en de rest ontkennend en beledigend, dan zal het voor hem heel moeilijk zijn om
    Jezus te erkennen als Jezus hem zijn leven in het licht van de Waarheid zal laten zien.
    Beste Eric, ik kende van de Katholieke Kerk niets af en heb de laatste drie decennia niets anders verlangd en gevraagd aan Jezus om mij de Waarheid te laten weten. Door studie en gebed en harde aanvallen van de Duivel te trotseren, heb ik Jezus en Maria intens leren beminnen … en geleerd de Waarheid te verdedigen … ja wanneer het moet, met mijn leven. Welke Waarheid? Wel die God geopenbaard heeft aan Zijn Heilige Katholieke Kerk. De ware leer van de K.Kerk.

    Akte van geloof
    Mijn Heer en mijn God,
    ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt
    en door de heilige Kerk mij voorhoudt te geloven,
    omdat Gij de opperste en onfeilbare Waarheid zijt.
    In dit geloof wil ik leven en sterven.
    Ik geloof in het bijzonder:
    dat er is één God;
    dat er zijn drie goddelijke Personen,
    God de Vader, God de Zoon, en God de heilige Geest;
    dat God de Zoon is mens geworden en ons door Zijn dood heeft verlost
    Dat God de loner is van het goed en de straffer van het kwaad.

  4. @ Peter.
   Vermoedelijk zullen we van mening verschillen over hetgeen men kan of mag leren van de latere profeten na de verrijzenis van Christus.
   Want ik ben van mening dat, gezien de Katholieke Geestelijke cultuur een verdiepende werking vertoont, we ook tot verdere lessen in staat zijn. Ook ben ik er van overtuigd dat de vroege kluizenaars zeer veel geestelijke kennis verkregen via geestelijke weg.

   > Voorlopig bij punt 1 blijven om orde te houden tenzij u anders meent.
   U lijkt het vanzelfsprekend te vinden dat mensen God beminnen vanuit hun vrije wil. Volgens mij is dat enkel van toepassing op een erg beperkte kring van zielen waarvan de meesten dan nog behoren tot de Traditionelen (dus zowel Christenen als Joden).

   Want het gaat hier om geestelijke vrijheid. Verreweg de meeste aardbewoners begrijpen niet eens wat dit betekent. En het is niet aan mij hen te veroordelen. Zonder te willen opscheppen meen ik toch een heel klein beetje kennis te hebben van de zielen om me heen, ik doe daar in ieder geval moeite voor omdat ik immers ook een deel verantwoordelijkheid draag over hun zieleheil. Omdat ik van mystiek houd geloof ik ook dat ik niet enkel met woorden of voorgeschreven teksten hoef te bidden. Waar het hart is daar is ook de liefde en ik tracht mijn hart te richten op, ja zelfs enigzins te verbinden met een lijdende ziel. Soms is dat verschrikkelijk moeilijk. Ik denk wel dat dit geestelijk werk is. Ik denk zelfs dat dit absoluut noodzaklijk is. Is dat niet wat Jezus en Maria ons op een zeer verheven wijze voorhouden en doen? Uiteraard komt de groeiende band met Hun H.Harten eerst.

   Zou het kunnen dat u misschien nog een beetje deze geestelijke vrijheid moet overwegen? Het is in ieder geval zeer verrijkend en niets is mooier dan van die rijkdom te kunnen schenken aan de vele kleine zielen.

 7. ik vrees dat de islam binnenkort in grote delen van Europa de macht zullen hebben het zijn alleen de blinden die dat niet willen zien!

 8. Wie gelezen heeft over de achttiende-eeuwse Terreur zal er zich niet over verwonderen dat de vrijzinnigen Mahometaans terrorisme en verkrachters steunen. De guillotine van de ‘vrijheid’ verzadigde zich toen onophoudelijk aan het bloed van Katholiek Frankrijk, op de altaren van God werden hoeren geplaatst die men als ‘godinnen’ van de ‘rede’ aanbad, er werd aan leerlooierij met menselijke huiden van Vendéërs gedaan (de vrijzinnigen kleedden zich toen letterlijk met mensenhuiden van Katholieken!), en in Nantes was het water onbruikbaar omdat het rot was van de lijken van priesters, religieuzen en Vendéërs die er met volle ladingen in verdronken werden. Een jonge Katholieke dochter werd door een vrijzinnige sansculot verkracht terwijl haar moeder er verscheurd bij stond. Joseph de Maistre zei niet voor niets dat de Franse Revolutie zo satanisch was dat zoiets nooit eerder gezien werd. En dat men maar niet denkt dat die Terreur een spontane uitspatting was. De Terreur werd tot in haar details lang op voorhand voorbereid door de geheime sekten. De hedendaagse abortusgenocide bewijst dat de bloeddorst van de ‘Rechten van de Mens’ tot op heden nog steeds niet gestild is.

  Op dat orgie van gruwel, bloed en verwoesting staat het huidig anti-christelijk democratisch bestel in het Westen gevestigd, en men verwondert er zich over dat hetzelfde bestel heden gretig Mahometaans terrorisme importeert? Gisteren heeft men in Frankrijk nog Bastille Dag gehouden, waarmee al de bovenstaande atrociteiten met nostalgie gevierd werden!

  Geen compromissen met de vrijzinnigheid, noch met de Islam. Het Kruis, en het Kruis alleen moet heersen op de ruïnen van de Revolutie. Vergeet nooit het Christelijk bloed van de Vendée.

  1. Zeer goede reactie Benjamin. De “groten van deze wereld” vieren nog ieder jaar deze bloeddorstige revolutie, niet alleen in Frankrijk maar in zovele andere landen, die als gevolg van de Franse revolutie, eveneens de revolutie aannamen. Neem nu Rusland dat ieder jaar nog de zeer bloedige Boshevistisch Communistische revolutie herdenkt, en een verlengstuk is van de Franse revolutie, gepland door dezelfde criminelen.

 9. Hallo MARIAN (14 JULI 2017OP19:05)
  Graag wat commentaar op wat U schrijft.
  … U schrijft : “Ook ik neig op dit moment meer naar de Islam, dan naar het Christendom en het katholicisme … “. 1) Ik denk dat we bij het kiezen van de juiste godsdienst de godsdienststichter voluit moeten kunnen navolgen. En dan zit je zeker goed bij het christendom. Bij de islam daarentegen … 2) De katholieke Kerk zegt zelf dat haar bedienaars en aanhangers zondig zijn. Met dit gegeven begint trouwens elke Eucharistieviering. De genade komt van Christus bij elk sacrament, ook al is de bedienaar van het sacrament (priester) mogelijk heel zondig. De katholieke Kerk op aarde noemt zich de “strijdende Kerk” : het is er nooit supervredig, en steeds moet ze strijden tegen het kwaad, ook het kwaad dat in haarzelf zit.

  … De hel, waarover u schrijft, bestaat echt. Het is een toestand (geen plaats) waarin men na de dood belandt, als men zich opzettelijk van God verwijderd heeft tijdens zijn leven, en men zich niet bekeerd heeft. De helletoestand is de definitieve verwijdering van God, waarvoor men zelf gekozen heeft.

  … Om bij God te geraken (in de hemel zoals dat heet) moeten we inderdaad van de medemens houden, maar ook van God zelf. En net op dit laatste punt is de katholieke Kerk zeer sterk, namelijk door de sacramenten, door Christus zelf ingesteld. De biecht en de Eucharistie (communie) zijn daarbij zeer sterke hulpmiddelen.

  Vriendelijke groet, AGS

  1. Beste A.G.Stinus, een antwoord op uw schrijven:
   1). Jezus is inderdaad beduidend anders dan Mohammed. Maar noch Jezus, noch Mohammed hebben we beiden in levende lijve gekend. Van Jezus weet ik meer dan van Mohammed. Maar als de Islam toch zoveel volgelingen kent, heeft God daar denk ik toch een bedoeling mee. De Koran is een Godsgeschenk voor de moslims. De Joden hebben de Thora, de Christenen het O.T. en N.T. Het N.T. is op het oude gebaseerd en is een vervulling van… en Moslims erkennen wel de Bijbel, maar hebben de Koran, waarvan moslims zeggen dat die door de Aartsengel Gabriël gedicteerd zou zijn. Dat er opgeroepen wordt tot het doden van ongelovigen heeft misschien te maken met dat mensen zondigen en ongelovig zijn. We kunnen niet zeggen dat christenen geen zondaars zijn. Sterker nog in Amerika en in West-Europa hebben zijn vele christenen zeer lauw geworden en Jezus zegt van lauwen dat God hen zal uitspuwen. Dus dat zijn ook harde, maar wel ware woorden. Ik heb zo vaak onverschilligheid om me heen gezien als het ook om het geloof gaat. Daar valt ook eigenlijk niet mee te leven. Constant stuit je tegen een dubbele muur. Je komt nooit verder. Het werkt demotiverend, je wordt constant onderuitgehaald. Alles wat je naar voren brengt neergesabeld.
   2) “De katholieke Kerk zegt zelf dat haar bedienaars en aanhangers zondig zijn.” Dat is zeker zo, want in een Eucharistieviering beginnen we altijd met een schuldbelijdenis, al gebruikt men daar nu soms ook een Psalmgebed voor. Strijden tegen zichzelf is zeker moeilijk, maar hoe moet dat met paus Franciscus? Hij roept ons enerzijds op om te bidden en ons heil bij Jezus te zoeken en te biechten en hier lees ik dat hij alleen maar politiek zou bedrijven met weliswaar een religieus tintje.
   3).… De hel, waarover u schrijft, bestaat echt. / Dat geloof ik zeker. Jezus heeft het er zelf over en ook in de Koran staat dat er een hel is.
   “Het is een toestand (geen plaats) waarin men na de dood belandt, als men zich opzettelijk van God verwijderd heeft tijdens zijn leven, en men zich niet bekeerd heeft. De helletoestand is de definitieve verwijdering van God, waarvoor men zelf gekozen heeft.” Ik vind dit toch een lastige. Je kiest er zelf voor. Men kan zoveel meemaken in één leven dat men niet meer in de liefde gelooft. Dit heb ik uit de mond van een moslim horen zeggen. Hoeveel moslims hebben nu geen oorlogstrauma’s? Hoeveel Amerikanen, die zelf steeds raketten in oorlogsgebieden stuurden (Vietnam o.a. en vele moslimlanden nu!)?
   4). “… Om bij God te geraken (in de hemel zoals dat heet) moeten we inderdaad van de medemens houden, maar ook van God zelf. En net op dit laatste punt is de katholieke Kerk zeer sterk, namelijk door de sacramenten, door Christus zelf ingesteld. De biecht en de Eucharistie (communie) zijn daarbij zeer sterke hulpmiddelen.” Het probleem is dat er nauwelijks biechtgelegenheid meer is. Daarvoor moet je soms naar andere parochies. Het effect ervan is mij toch meermalen tegengevallen. En soms van de ene naar de andere priester te moeten is niet bevorderlijk voor de stabiliteit van je geloof. Daar komt ook nog bij, dat ik een van de weinigen die ging biechten. Er wordt tot nu toe nauwelijks of niet over gepreekt en er zijn maar weinigen nog die kerken en zelfs al niet meer naar een gezamenlijke boeteviering gaan. Zei Jezus zelf niet dat we vooral in onze binnenkamer, deuren dicht, ramen dicht tot God moesten bidden in Mattheüs 6 ? Ook daar in die binnenkamer kunnen we God om vergeving vragen als schuld ons drukt en al onze nood en verdriet bij Hem neerleggen. Ook de mooie en blijde dingen kunnen dan aan de orde komen. God kent elk mens als geen ander. Dat er priesters zijn die aanvoelen dat er wat met je aan de hand is, valt tegen. Dat was met Pater Pio misschien zo, maar die was zo bijzonder, dat moet je ook maar kunnen geloven. En dat er in Medjugorje veel gebiecht wordt, mag dat zo zijn. Maar allemaal gaan biechten op dezelfde dag buiten de kerk en foto’s nemen moet ons dan overtuigen dat er dan zoveel bekeerlingen zijn. Maar ik heb ook gezien dat alle biechtstoelen daar niet bezet waren. Je zag geen kip. En in principe zou er dan alle dagen en elk uur biechtgelegenheid moeten zijn. Met God zelf heeft iedereen de zekerheid, zelfs al lijkt God geen antwoord te geven, dat Hij 24/7 per dag er is. Alleen je voelt het niet altijd. Toen ik jong was en niet ging biechten, vond ik God dichter bij mij, dan nu ik ouder ben geworden, meerdere malen heb gebiecht., vaak de rozenkrans heb gebeden. Ik moet helaas toch zeggen, dat mijn teleurstelling keer op keer groter werd en ik in het gezin waarin ik ben groot gebracht weinig tot geen echte animo vindt voor God zelf, noch voor de Kerk. Bij ons geloven ze ook allemaal verschillend of niet (meer). Als jongste was en ben ik de meest behoudende.

 10. Marian hoe kan je nou meer neigen naar Islam dan naar Chrustendom ? Onbegrijpelijk : onverdraagzaamheid versus liefde. Heb je niet gehoord van een christen,ieder die al sinds 2010 gevangen zit in Pakistan ? En waarom ? Omdat zij uit de out wilde drinken waar moslima’s aan het drinken waren. De christen mocht dat niet omdat anders het water verontreinigd zou worden. Zij verdedigde zich door te zeggen dat Christus gestorven is voor onze zonden en dat Mohammed dat niet had gedaan. Dat was reden om haar te beschuldigen van blasfemie. Rechters die haar wilden vrij laten zijn vermoord. Rechters die er nu over gaan trekken zich terug uit angst. Islam is overheersen door angst. Kijk maar naar islamieten die zich willen bekeren : de doodstraf. Ik raad je aan het boek van Maarten Zeegers te lezen ,arabist en getrouwd met een Syrische. ” Undercover in de Schilderswijk ” . En je weet hoe ze staan tegenover vrouwen , tegenover joden die ze zwijnen noemen ,tegenover christenen die ze honden noemen. En heb je nooit gehoord van duizenden christenen die de laatste jaren vermoord zijn ? Verder hebben ze het over religie van vrede maar dat geldt alleen voor andere islamieten en niet voor andersdenkenden. Tegenover andersdenkenden mogen ze liegen en bedriegen. De Kruistochten hebben ze gelukkig tegengehouden bij Wenen en verder teruggedreven anders zaten we nu nog onder dat juk, of waren we allang gedwongen tot bekering tot islam. Christus betekent liefde en waarheid ” Niemand komt tot de Vader dan door Mij ” . Ik vermoed dat Mohammed een verschijning van de duivel heeft gehad want een engel zal nooit aansporen tot koppen afhakken voor wie niet wil.

  1. Er zijn Nederlanders die dode varkenskoppen hangen of neerleggen bij moskeeën? Is dat liefde? Er zijn Amerikanen die geweren met een Bijbeltekst Psalm 144:1 erop hebben gezet om wellicht de moslims ermee te doden. Erg wraakzuchtig, toch ook niet wat Jezus leerde. Dit waren een groep fanatieke christenen.
   Moslims hebben wellicht het idee dat zij het ‘ongelovige Europa’ moeten bekeren tot Allah en de Islam. Islam betekent: Onderwerping aan God. Als het moet met de harde manier, het zwaard. Er staat in de Openbaring van Johannes dat er met het zwaard zal worden gevochten in de eindtijd. Misschien zouden ook juist de christenen het zwaard moeten nemen om het echte kwaad, de zonde uit te roeien. De mensen die de zonden promoten (Pornografie, Pedofilie, Abortus, Euthanasie, Allerlei Seksuele zonden, het Homohuwelijk etc.) zijn in feite de grootste zondaars ter wereld, dus dan zou men die mensen moeten doden met het zwaard. Het zwaard is in ieder geval eerlijker dan raketten met bommen die duizenden gebouwen vernielen en talloze mensen, onschuldigen erbij, treffen en de dood vinden, mannen, vrouwen en kinderen, die van elk geloof kunnen zijn of niet-gelovig, maar allen in principe onschuldigen. Hoe verwoestend is dat niet? Vroeger werden vrouwen meer beschermd in oorlogen. Vrouwen hoefden niet te vechten. In Nederland staat er een vrouw als minister van Defensie aan de top. In Afghanistan vechten vrouwen net als e mannen met Kalasjnikovs om hun eigen land te verdedigen. Het eigen land verdedigen is legitiem, want dat gebeurde in het Oude Testament ook. De Katholieke Kerk is nooit voor zelfverdediging geweest Dat geldt dan toch net zo hard voor Islamitische landen? De moslims treffen naar mijn mening dit keer minder schuld dan de zgn. Christelijke Naties, waarvan inmiddels velen hun geloof verloren hebben of zelfs kwijt zijn geraakt, door de misschien de welvaart, en ook slechte prediking, Vaticanum II wordt op deze website vaak als boosdoener genoemd. Jezus had het over de laatsten die eersten zouden zijn en eersten laatsten. Nu christenen het laten afweten, komen bewegingen op als de Vrijmetselarij die nu wat meer naar buiten kunnen treden en de Islam komt op. Het is ons eigen schuld toch ook wel. De Islam wil wellicht hetzelfde als het Christendom. Dat wij leren buigen en knielen voor God zelf, berouw tonen, bidden en boete doen, vasten. Wat is daarvan in de afgelopen tientallen jaren in onze Christelijke landen van terechtgekomen? Als ik over vaste begin hier dan zegt men: “Nee hoor, daar beginnen we niet aan.” Men ziet niet en wil het niet zien dat dit wel degelijk zin zou hebben. Maar alleen begin ik er ook niet zo gauw aan. Ik vind het ook moeilijk, ik ben ook een verwend kind, zeker als jongste, het wordt ook nog vaak onder je neus gewreven dat je zo verwend was en nog bent. Ik ben ook grootgebracht met Sinterklaas (cadeautjes, incl. chocoladeletter) en Sint Maarten (een en al snoep ophalen), verjaardagen met taarten, het kon toch niet op? Maar zijn al deze feesten wel zo christelijk? En we kunnen er maar geen afstand van doen van deze tradities, die we maar in stand willen houden. Maar dat zou juist van ons nog wel eens betere christen-katholieken kunnen maken, als we bepaalde dingen achterwege laten. Erge nuchtere houding hebben vele katholieke christenen niet. Zegt Jezus niet, dat alles voorbij gaat? Dat we afstand moeten nemen van het oude. Maar we zitten zo vast aan juist deze in feite overbodige tradities. Maakt het van ons betere mensen?

   Naast de maan kan ook de zon een heidens symbool zijn, want in de vroegere heidense tijden was er ook een Zonnegod . In ons dorp kom ik regelmatig langs huizen waar ik een grote zon als een beeld hangt aan de muur. Getuigen van Jehovah zien in de katholieke afbeeldingen van heiligen met een aureool om hun hoofd de aureool als een heidens symbool die zij een ‘zonneschijn’ noemen. Vele symbolen die christenen gebruiken schijnen te worden herleidt te kunnen worden naar het heidendom. Neem alleen maar de mijter van de bisschoppen. Of het gebaar van de handen in de beelden van Jezus of de heiligen. Dat zien katholieken als een zegenend gebaar, terwijl meerdere protestantse incl. Jehova’s Getuigen het zien als een drietandgebaar wat rechtstreeks uit de (Griekse?) mythologie en heidendom komt. Als je dan goed naar die handen dan kijkt, dan zie je dat er wel twee vingers en een duim min of meer naar omhoog wijzen. Dat kan ook wat vergezocht zijn, maar de argumenten die zij gebruiken zijn best overtuigend te noemen. Ik kijk daarom al heel lang anders naar beelden dan vroeger en ik sta ook steeds meer afwijzend tegenover beelden, welk beeld het ook is, want het is en blijft een dood ding. Ik trek het zelfs door naar met name plastic poppen, waarmee kinderen spelen. Is het wel verstandig om kinderen een of meerdere poppen te geven om mee te spelen? Je geeft ze eigenlijk een dood ding, wat op een mens moet gelijken. Het is de voorloper van de robotisering in de wereld die nu wereldwijd aan de gang is. En wat te denken van de Frozen dolls (poppen). Nu al in de Supermarkten te krijgen. Vaak afgebeeld bij puzzels voor kinderen of op bepaalde producten. Verder lijken juist deze poppen verdacht veel op de poppen in tekenfilmpjes voor kinderen van the Watch Tower Bible and Tract Society Pennsylvania/New York en deze filmpjes produceren. Hoewel sommige tekenfilmpjes qua Bijbelse uitleg gezien best goed kunnen zijn, maak ik mij hierover toch zorgen. Aangezien ik zelf vroeger een fervente poppenspeelster was, besef ik ook de gevaren ervan. Men denkt zo gauw dat iets geen kwaad kan. Een kind vooral dat geheel alleen op haar kamer urenlang zoet met poppen speelt zonder dat iemand af en toe eens met haar praat of kijkt wat ze aan het doen is, kan zich eenzaam gaan voelen en/of gaan piekeren. Hoe het kind ook praat met de poppen en de poppen zelf laat praten met elkaar, er is totaal geen echte interactie van kind met een ander kind of van een moeder met haar kind. Achteraf gezien dus denk ik hier zo over. In eerste instantie vond ik poppen natuurlijk prachtig en leuk om mee te spelen. Maar ik kreeg er wel een beetje teveel van, dat zeg ik nu en dat kan negatieve effecten hebben in je leven op de latere termijn. met vr. gr.

   1. Correctie en aanvulling in en van de bovenste helft in een zin.
    Daar staat het woordje ‘nooit’ maar het moet zijn:
    ‘De katholieke kerk is altijd voor zelfverdediging geweest.’

    En Islamitische landen mogen zichzelf net zo hard verdedigen en hun broeders vragen hen daarbij te helpen, als Amerika bommen blijft gooien. Dat betekent dus ook dat Europa zichzelf mag verdedigen, als de IS hier aanslagen pleegt. Dat doet zij dus ook voor zover dat mogelijk is. Er zijn ook hier en daar meerdere aanslagen al verijdeld.

   2. Christenen in moslimlanden sterven liever dan Jezus te verloochenen. Gelieve hier geen propaganda voor de islam. Daar hebben we de linkse media voor.

 11. Beste MARIAN (16 JULI 2017OP03:08)
  Zonder langdradig te willen zijn : toch enkele bemerkingen bij wat je schrijft.

  … Je schrijft : “Maar als de Islam toch zoveel volgelingen kent, heeft God daar denk ik toch een bedoeling mee.” Zondaars zijn er altijd in overvloed geweest, en mensen die Jezus niet volgden ook. God heeft niet gewild dat er een profeet kwam die Jezus tegensprak, en beweerde dat Jezus niet de Zoon van God was, maar slechts een profeet die de profeet Mohamed voorafging. God, zoals het Christendom hem belijdt, wil niet dat er mensen gedood worden omdat ze niet het juiste geloof aanhangen. De Islam is een dwaling, en hopelijk komen de moslims snel tot dit inzicht.
  … Wat paus Franciscus betreft : hij is zeker het ideaal niet. Maar ook hij is maar een mens. Maar maak je geen zorgen : hij heeft nog geen enkele uitspraak gedaan die onfeilbaarheid geniet, en zal dat waarschijnlijk ook nooit doen. De Kerk als geheel is goed, maar de bedienaars kunnen zich vergissen, zeker in secundaire zaken. De belangrijkste pijlers voor het geloof van een katholiek zijn : Christus, de sacramenten, de Bijbel en de kerkelijk leer. Deze laatste vind je op betrouwbare wijze terug in de “Catechismus van de katholieke Kerk” (700 blz.)
  … Je kunt misschien niet zeggen dat iemand “voor de hel kiest”, maar je kunt wel zeggen dat iemand helemaal niets moet weten van God, op een definitieve wijze, tot aan zijn dood. Wel, dan is het eerste het gevolg van het tweede. De hel is de definitieve verwijdering van God na het aardse leven, terwijl men dan weet dat men fout gekozen heeft.
  … Wat de biechtgelegenheid betreft : rond belangrijke kerkelijke feesten is die er wel degelijk in de meeste parochies. Ook bijna permanent in bedevaartsoorden enz. Je kunt ook een priester opbellen en vragen om de biecht ; die moet je vraag beantwoorden. Bedenk daarbij dat enkel voor zware zonden de biecht nodig is, alhoewel je ook lichte zonden mag biechten. Voor lichte (“dagelijkse”) zonden zijn er andere zaken die vergevend werken : de Eucharistie bijwonen, anderen bijstaan in nood, bidden, enz. (Zie Catechismus).
  … Je moet niet zomaar grote psychologische effecten van de biecht verwachten, alhoewel die heel fel kan opluchten. Biechten is eerst en vooral een zaak van vergeving tussen jou en God, en tevens is belangrijk : het voornemen niet meer te zondigen. Dat laatste is iets dat essentieel bij de biecht hoort. Je moet dus zelf je leven proberen te verbeteren na de biecht.
  … Dat er weinig mensen biechten maakt niets uit : jij kunt het wél doen. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die zich van God niets aantrekken, dus die zie je zeker niet in een biechtstoel. En bij de kerkelijken zijn er veel die zeggen : ik heb geen zware zonden gedaan, dus ik moet niet biechten ; bovendien is er toch een beetje menselijk doorzettingsvermogen nodig om naar de biecht te gaan. Voorts word je inderdaad weinig aangespoord om het te doen. Toch moet het gezegd : paus Franciscus heeft al verschillende keren gezegd dat we best regelmatig biechten. Als het goed is moeten we het ook erkennen.
  … Ik denk dat ik, samen met vrouwlief, de enige ben in de straat die zich van geloven en God iets aantrekt. Maakt niet uit : het is heel belangrijk van het tóch te doen. We moeten de anderen niet nalopen, maar zelf de goede keuze maken. Thomas a Kempis zei : “Als je Christus hebt, ben je rijk”. Goed gezegd van die mens.

  Met vriendelijke groet, AGS

 12. Hallo Marian (16 JULI 2017OP03:08) Graag nog wat commentaar op je tekst.

  – Je schrijft : “Maar als de Islam toch zoveel volgelingen kent, heeft God daar denk ik toch een bedoeling mee.” Ik denk niet dat het Gods bedoeling was dat er een profeet (?) zou opstaan die vertelt dat Jezus niet de zoon Gods is. Het is ook Gods bedoeling niet dat de mensen zouden zondigen of onverschillig zijn. En toch gebeurt het allemaal. De islam is niet origineel, en is helaas een dwaalleer. Dat is op velerlei wijzen duidelijk.

  – Weinig mensen zullen zeggen : ik kies voor de hel. Maar veel mensen weren God buiten hun leven of blijven onverschillig. Als die zich niet bekeren, dan hebben ze voor zichzelf de hel gemaakt. De hel is namelijk de toestand van definitieve verwijdering van God, waarbij men dan beseft dat men de verkeerde keuze gemaakt heeft, dat men Gods liefde afgewezen heeft..

  – Rond de feestdagen is er gewoonlijk biechtgelegenheid in elke kerk, en in bedevaartsoorden kan het heel bijna altijd. Van de biecht moet je niet te veel “menselijk effect” verwachten, alhoewel de biecht goed kan opluchten. Het is vooral een zaak tussen jou en God. Na de biecht moet je zelf wel proberen zonder zonde te leven, en speciaal te letten op wat je verkeerd deed. NB : “Dagelijkse zonden” (lichte zonden) kunnen ook op een andere manier dan door de biecht vergeven worden. Bijvoorbeeld door bidden, voor mensen in nood te zorgen enz. Zie de steengoede en betrouwbare Catechismus van de katholieke Kerk (ongeveer 700 blz.)

  – Paus Franciscus heeft al dikwijls gezegd dat de mensen meer moeten biechten. Als het goed is wat hij zegt/doet, moeten we dat ook erkennen.

  – Raak nooit ontgoocheld dat je “ergens nog” de enige bent die gelooft en praktiseert. Men moet de anderen niet nadoen hierin, maar een positieve keuze voor Christus en het geloof maken. Thomas a Kempis schrijft : “Als je Christus hebt, ben je rijk”. Goed gezegd van de man.

  – Wie soms twijfelt aan zijn geloof kan best eens naar een erkend bedevaartsoord gaan (bv. Fatima, Lourdes, Banneux, …), en zich verdiepen in wat er daar gebeurd is. De geschiedenissen van Fatima en Lourdes zijn daarbij leerrijk en troostvol. Maria helpt je te geloven.

  Vriendelijke groet, AGS

  1. Mijn tante zei vroeger: “Je moet heel goed NIET WILLEN, om in de hel te komen. God is eindeloos barmhartig.” Mijn tante heeft altijd veel meer vertrouwen in God gehad dan ik. Zij stond veel blijer in het leven dan ik, zij werd afgekeurd voor het kloosterleven door lichamelijke zwakheid, wegens een opgelopen TBC. Maar zij kon zich er beter mee verzoenen dan ik, hoewel de Biechtpraktijk ook voor hun verdween, ik ben er niet eens mee opgegroeid. Ik ben naar alle de door u genoemde Bedevaartsplaatsen geweest met daarbij ook nog Kevelaer en Heiloo en Medjugorje. Ik werd psychisch ziek en de priester die mij toen begeleidde vond eigenlijk dat ik niet terug naar huis moest gaan. Dat vond en vind ik wel vreemd, want psychisch wat mankeren dan lijkt het me minder geslaagd in een klooster te leven met veel vrouwen dan als je een lichamelijke ziekte alleen hebt en je bent psychisch zeer sterk. Een Argentijnse blauwe zuster zei mij eens dat je lichamelijk en psychisch zeer sterk moet zijn wil je een zuster van hen worden. Mijn leven is erg moeizaam verlopen en het maakt mij nu vaak zelfs heel erg boos dat het allemaal zo moest lopen, maar het is niet anders. Het is de kunst je ermee te verzoenen. Kun je dat niet, dan heb je zelf het grootste probleem en het staat je geluk in de weg. En dat is bij mij eigenlijk zo. Ik ben niet getrouwd, ik heb geen kloosterleven, geen samen, en al helemaal niet echt een ‘Samen Kerk’ meer, zoals ons Bisdom blad zo mooi wordt genoemd. Met vr. groet, Marian / Holland

   1. Marian,

    U heeft de geestelijke leiding nodig van een priester die voldoende kennis van zaken heeft om zielen te begeleiden. Het is zeer gevaarlijk om leiding te zoeken in de internet-wildernis. U bent duidelijk een kwetsbaar iemand, en het internet werkt vooral dan zeer vergiftigend. Het is een Babylonische chaos van duizenden stemmen, waarvan de één de anderen wil overtreffen in weergalm, en zo is het zeer gemakkelijk om op dwaalsporen terecht te komen. Weet u geen serieuze priester in Nederland die u zou kunnen contacteren?

    Ik vrees dat u misschien in Mahometaanse sekten terecht zult komen, en wanneer u dan op de harde wijze het malicieuze karakter ervan ondervindt, zal het levensgevaarlijk zijn om er uit te stappen, want hun duivelse wetten roepen op om diegenen te vermoorden die de Islam verlaten. Bid elke dag de Rozenkrans, opdat u de bekoringen overwint, en weet dat het heil alleen in de Katholieke Kerk gevonden wordt. Buiten haar zijn er slechts sekten van verderf die de zielen ter helle leiden. Zij is de Ark die ons veilig tot aan de poorten van het eeuwig leven leidt. Petrus was haar eerste paus, en werd opgevolgd door Sint Linus. Daarna zetelde Sint Anacletus, en vervolgens Sint Clemens van Rome, wiens naam (zoals ook die van Linus) in het Nieuwe Testament voorkomt. Het is de Katholieke Kerk die waarlijk Apostolisch is, en nimmer zal zij vergaan in de woeste kolken van de wereld. Wanneer de tijd arriveert, bepaald door God, zal de storm bedaren die haar heden teistert. Dan zal God exclameren: “Usque huc venies, et non procedes amplius, et hic confringes tumentes fluctus tuos.” – “Tot hier komt gij, en verder gaat gij niet, en hier breekt gij uw zwellende golven.” [Boek van Job, hoofdstuk 38.] En de Negen Engelenkoren, en de Geesten der Rechtvaardigen, zullen jubelend uitroepen: “Amen!” Zo zullen de machten gebroken worden die de Kerk in afflictie gestort hebben, en de volkeren zullen zich verwonderen over het feit dat zij, ondanks alles, ongeschonden bewaard gebleven is, en zij zullen verstomd de goddelijke hand erkennen die over haar waakt, de regina et magistra gentium – koningin en lerares der volkeren.

    1. Is elke dag een Onze Vader bidden niet voldoende? Jezus heeft de apostelen nooit geleerd tot Maria te bidden, maar wel tot Zijn Hemelse Vader, God YHWH.
     Maar u heeft wel gelijk, het is een wirwar van mensen die zeggen wat zij het juiste voor je vinden. Ik weet dat het Internet vergiftigend kan werken. Ik heb wat dat betreft al heel veel meegemaakt en er zelf voor gezorgd dat er een forum kon verdwijnen, omdat er weerzinwekkende reacties kwam. Ik heb nog nooit zo fel geprotesteerd als met dit forum. Het had ook een link met een zeker Radio 1- programma. Ook heb ik toen een priester gesproken voor nazorg van diezelfde, overigens twee omroepen, die enkele jaren geleden met elkaar gefuseerd zijn. Men kakelt nu op Facebook verder. Dat betekende voor velen dat zij afhaakten om nog verder te reageren, dat gold ook voor mij. Ik kon eindigen met een Bijbeltekst uit het Oude Testament, die ik jaren geleden had gevonden en erg goed vond. Dat was heel bijzonder, want toen ik later weer ging kijken, was letterlijk alles verdwenen met alle reacties. Daarvoor kwam een geheel vernieuwde website in de plaats. Dit vond plaats begin februari van dit jaar. Ik heb daar bij wijze en zegge zo’n kleine 3 maanden gereageerd. Ik heb me daar een strijd geleverd. Het voelde voor mij als een overwinning. Als ik onrecht zie gebeuren op een forum, dan ga ik er tegenin. Overigens vindt bijna niemand mij daar geschikt voor, ik wist ook niet dat ik vechten kon 🙂 Ik geloof dat God ook een God van strijden is, tegen het kwade, tegen onrecht. Luister eens hiernaar: Tehilim/Psalm 24:7-10 – Melech Hakavod – King of Glory – , gezongen door Micha’el Ben David op You Tube. Prachtig lied en op de Bijbel gebaseerd. Ook wordt gevraagd om te bidden voor de vrede in Jeruzalem, de Stad van God. Micha’el B. David zingt in het Hebreeuws en in het Engels.

     1. Onze Lieve Heer heeft de Apostelen wel geleerd om de Gelukzalige Maagd Maria te vereren. Zij heeft trouwens gedurende haar verblijf op aarde, na de Hemelvaart van Christus, het voorbeeld gegeven aan de Apostelen van hoe zij een leven van gebed en aanbidding moesten cultiveren. Zij was het die de genade bij Haar Zoon bekwam van de Nederdaling van de Heilige Geest, toen de Heilige Apostelen met haar in gebed verenigd waren in het Cenakel, en de kinderlijke liefde die zij Haar toedroegen schijnt luisterrijk uit het afscheid dat zij van haar kwamen nemen voordat zij ten Hemel opgenomen werd. Zij was de levende leerschool van de Apostelen van het Lam. De rechtzinnige verering van Maria is een teken van predestinatie, en Hij Die niet tot ons gekomen is dan per Mariam (door Maria), heeft eveneens bepaald dat wij slechts tot Hem kunnen komen per Mariam. Zij is de Oostpoort die Sint Ezechiël zag, die altijd gesloten bleef, en de Ark van het Verbond die Sint David via de geest van profetie in Bethlehem Efrata zag, toen hij zong: “Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuae.” – “Rijs op, Heer, in Uw rust, Gij en de Ark van uw Heiliging.” [Psalm 131.]

      Ik wil u de werken van Sint Lodewijk de Montfort aanraden, Marian. Specifiek de “Ware Devotie tot de Maagd”. Het zal uw geest verlichten.

      De Heilige Rozenkrans is een geestelijk wapen dat Onze Lieve Vrouw aan de Militerende Kerk op aarde geschonken heeft, dat demonen en fysieke vijanden verjaagd (zoals ten tijde van Lepanto), en dat de ziel tot de hoogste toppen van het geestelijk leven brengt. Maria is de Sleutel en het Geheim van de Christelijke heiligheid. Zoals men eertijds tot de koningin-moeder moest gaan om een gunst van Koning Salomon te bekomen, zo moet men ook tot Maria gaan om de benedictie van de Heerser-Lam Gods te bekomen, Koning der Koningen en Heer der Heren.

 13. Beste Marian.
  … Ik denk dat Benjamin van Dyck u een zeer goede raad geeft als hij schrijft: “U heeft de geestelijke leiding nodig van een priester die voldoende kennis van zaken heeft om zielen te begeleiden.”
  … Vriendelijke groeten en heel veel succes daarbij. Wie weet krijg je ook nog goede raad op deze site. Mijn favoriete boek als houvast in de godsdienst en moraal is de Catechismus van de katholieke Kerk (700 blz.). Die raad ik je aan.
  … PS : Medjugorje is nep, daar is Maria volgens mij niet verschenen. Dit betekent niet dat je daar niet geldig de sacramenten kunt ontvangen.
  AGS

  1. Beste heer A.G. Stinus,’
   –Een kleine catechismus van Anton Schraner heb ik, een kleine 272 bladzijden.
   –Verder bedankt voor alle goede raad van de mensen hier.
   — met vr. groet, Marian

 14. Helemaal eens met AGS en Benjamin.

  Marian, stop met het verheerlijken en goedpraten van de islam. Het is duidelijk dat U uw eigen versie maakt van de islam. Ik hoor het wel meer; “islam en Christendom hebben toch veel gemeen?”. Als je niet verder komt dan wat oppervlakkige “internet kennis” wel ja. Van het moment je je zelf gaar verdiepen in hun religie én de koran, kom je tot het besef dat Koran en Nieuwe testament haaks op mekaar staan. Net zoals Jezus en Mohammeds leven dag en nacht verschillend is. De prediker versus de krijgsheer, die niet vies was van plunderingen, verkrachtingen, en onschuldige kinder-en vrouwenmoord.
  Een aanrader om eens te lezen om je blik wat te verscherpen i.v.m. de islam: “Duur betaald” van Jozeph Fadelle” Tweedehands nog wel te verkrijgen. Het verhaal van een moslim die zich bekeerd tot het Christendom en zijn lijdensweg die hierop volgt…
  Neem eens een kijkje op de sites van “open doors” of “sdok” (stichting de ondergrondse kerk)
  Via hun is ook het boek te verkrijgen “I am n”. Inspirerende verhalen van Christenen en bekeerde moslims en wat zij hiervoor moeten lijden onder het banier van de islam.
  En stop met alles wat U ziet op youtube voor waar aan te nemen… De grootste randdebiel kan van op zijn zolderkamertje zijn zotste hersenspinsels voor waarheid verkopen.
  Koop U liever een paar écht inspirerende goede Christelijke boeken aan. Een heel aantal heiligenlevens bijvoorbeeld die in boekvorm verschenen zijn. Het verhaal van Fatima en Lourdes bijvoorbeeld. (Wegblijven van de boeken van Medjugorje…) De boeken van Paus Benedictus bijvoorbeeld. Of die van Mgr Leonard. Meer dan inspiratie genoeg. Op tweedehands boekensites vind U meer dan genoeg. Ook De boog/Betsaida hebben een heel aantal inspirerende (nieuwe) boeken op de lijst. (De nieuwe van Kardinaal Robert Sarah bijvoorbeeld, “God of niets”).

  En nogmaals, stop met de Islam als religie te verheerlijken of goed te praten. Eens de Sharia hier wet wordt, zal U hier niets meer moeten posten, zal U helemaal niks vrijheid meer hebben, vrijheid van denken, spreken, handelen, geloven… Op straffe van de dood bij overtreding. Jawel Marian, DAT is de Islam…

  1. Op die sites heb ik ook gekeken. Ik weet dat van We are ‘N’ . Er is ook een lied van, maar het wordt buiten de seculiere media gehouden. Ik vind het schanddalig dat dergelijke dingen buiten de Media worden gehouden. In feite worden we al tientallen jaren monddood gemaakt. En niet alleen in de media, maar gewoon door onze eigen (met name progressieve) katholieke broeders en zusters soms Als wij moeten sterven door het zwaard van de Islam, dan is dat zo. Het is wellicht de gesel die over ons moet komen, omdat men en masse niet luisteren wil naar God en Hem niet meer willen gehoorzamen. Ik heb al vaker gepleit in onze parochie om de Kerk vaker open te doen en ook overdag. Maar men is bang dat er gestolen wordt. En in de steden in Parijs kunnen zelfs zwervers wel naar binnen. Er is daar nog een beroemd verhaal van: “Hier ben ik, Jezus, Ik ben Paul, ik en ik kom bij U op bezoek!” “Le Sacre Coeur” de Paris. Dit verhaal is heel bijzonder. Het stond in een boek vol met andere fantastische verhalen, de een nog mooier dan de ander. Maar deze sprong er voor mij tussen uit. Dit raakte bij mij een zeer gevoelige snaar, omdat ik als kind, onze kerk overdag al dicht vond als ik er naar toe wilde. Niet één keer, maar nog een keer. En in de boeken van heiligen konden ze altijd de kerk zo in. Dat was zo tegenstrijdig dat het bij ons niet kon. Ik heb dat nooit goed kunnen begrijpen.

  2. Ik heb genoeg christelijke boeken. Ook kritische op de Islam, zoals deze: “De Islam en het Westen’, van een auteur die de Islam van binnenuit kent. “Verklaar Moslims de Vrede” auteur: Christine A Mallouhi. Zij omschrijft de goede kanten van een moslim, want er zitten zeker goede gelovigen bij, gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Heb ik ook persoonlijk mogen ondervinden van iemand met een moslimachtergrond hier in Nederland. Verder schrijft ze dat Sint Franciscus daar in vrede kwam en in dialoog was met leiders van de Islam en niet als een vechtende Zouaaf. Als Evangelisch christin had ze evenwel ook enkele kritische noten op St. Franciscus.
   Dan nog de “De droom van Tibhirine” auteur: Ivo Dujardin. Dit boek is verfilmd. Deze film heb ik gezien met de R.K .Bijbelgroep. Deze film heb ik op een videoband staan. Ik zou het dolgraag in onze parochie willen laten zien, maar ze hebben niet zo’n apparaat. Verder heb ik een prachtige film over de verloren zoon getiteld: Verloren en Gevonden, duur: 108 minuten, in het Arabisch gesproken en Nederlands ondertiteld van een Evangelische Zendingsorganisatie in . Op You Tube te vinden. Maar helaas wilde de dominee, die films vertoont in het dorpshuis alhier, het niet laten zien. Hij vond het blijkbaar ‘te christelijk’. In dit Bijbelverhaal spelen zich nog drie andere Bijbelverhalen af. Wie de Bijbel kent, kan men die andere verhalen herkennen en erin zien. Ik heb genoeg geloofsmateriaal van zowel katholieke als Evangelische n protestants-christelijke zijde. Van Islamzijde alleen de Koran, maar volgens een moslim is het geen goede versie ervan. Dus ook daar is kaf tussen het koren te vinden. In feite gebeurt er in de Moslimwereld hetzelfde als in de Christelijke wereld en Joodse wereld.. Er is overal verdeeldheid. Als we terug willen naar de Eenheid, zoals God die bedoeld heeft, zullen we eerst terug moeten naar het begin van de Bijbel; het Oude Testament. Zonder het Oude Testament was er geen Nieuw Testament. Dit zou Joden en Christenen moeten verbinden. Wat met de moslims? Zij zijn een gezegend volk, volgens de Bijbel. Eveneens afstammelingen van Ismaël , de zoon van Abraham, maar dan van Hagar, de tweede vrouw en slavin van Abraham en Sara. Zij geloven in ieder geval in één God, net als de Joden en de Christenen. Dat zij een andere versie hebben van sommige verhalen, doet daar niets aan af, zij geloven in God. Moslims gebruiken geen beelden, iets waar wij katholieken nog wat van kunnen leren met soms nog een teveel aan beelden de kerken. In die zin zijn moslims zeker niet heidens bezig, afgezien van de andere dingen die zij in onze ogen verkeerd doen.
   Tel alle verschijningsplaatsen op en de daarbij gemaakte Mariabeelden die ook nog onderling sterk van elkaar kunnen verschillen in kleur e.d. Zelfs de Heilige Bernadette had commentaar op het beeld wat van de Maagd Maria was gemaakt en dit gegeven staat zeker in een van de boeken over Sint Bernadette. Men kan zich afvragen of beelden werkelijk iets aan je geloof toevoegt. Dat ligt anders met plaatjes waarin je het geloof aan kinderen wilt uitleggen.
   De H. “DRIEËENHEID: Alleen de R.K. Kerk heeft de term van God als ‘Drieëenheid’ gecreëerd, die niet beschreven staan in beide Testamenten. Het Jodendom, de Islam en de Getuigen van Jehovah bestrijden de Heilige Drieëenheid. De R.K. Kerk gebruikt echter wel de Heilige Drieëenheid als een zodanige waarheidsclaim, dat men in hun ogen niet Zalig kan worden, zonder dit te geloven, afgezien zelfs nog van de goede werken die men doet voor God en voor de Christus. Ik noem dit een waarheidsclaim, omdat men ook dit niet echt bewijzen kan, Bijbelteksten lijken hierin elkaar soms toch wat tegen te spreken, maar de Kerk stelt het geloof in de H. Drieëenheid wel als voorwaarde om in de hemel te kunnen komen. Paulus, Petrus en Johannes, Lucas, nooit heb ik ze horen spreken daarover., het is niet te vinden in de Bijbel.
   Men kan deze claim van het geloof lezen in de Geloofsbelijdenis van Athanasius (Quicúmque betekent: ?: Wie?) punt 1, 2 en 3 en punt 40 omvat dan alle ander punten en zeker de eerste 3 punten. Voor een paar jaar geleden had ik het nooit zo gelezen als een waarheidsclaim. Want ik geloofde het als katholiek immers.
   Het feit dat er meerdere versies van een Geloofsbelijdenis bestaan is op zich ook al verwarrend. Van 40 naar 12 geloofsartikelen is ook nog wel een verschil.
   Men zegt van de Katholieke Kerk wel dat het een ingewikkeld geloof is. Ze hebben er teveel omheen gehangen, waardoor het ware eenvoudige geloof in God zelf misschien nog wel eens ondergesneeuwd zou kunnen zijn. Waarom zijn er zoveel mensen in psychische en in geloofsnood? Je zou zeggen de Kerk is super georganiseerd, maar er zijn weinig bekeerlingen. En vroeger kwam de Heilige Geest, het ging minder super georganiseerd en er waren op één dag wel een paar duizend bekeerlingen te vinden en dat zonder geweld maar wel met overtuigingskracht.
   En juist dat aspect heb ik altijd gemist in de R.K Kerk. Kom ik als jongere met mij broer en nicht naar Youth for Christ met één geweldig thema: “Want ik schaam mij het Evangelie niet!” met Johannes 3:16 door twee jonge mannen uit Friesland naar voren gebracht.. Dan gaat er toch wel door je heen: “Wat hebben zij wel wat wij niet hebben?” En dat kan op ander vlak andersom misschien ook wel zo zijn. Maar wat had deze avond op mij een indruk achter gelaten; ik weet het nog! Mijn broer en nicht zijn dit vergeten, maar ik niet. Dit is mij altijd bijgebleven.

 15. Er is een Mahometaanse traditie (“Sahih Bukhari”) die zegt dat op de Dag van de Verrijzenis de naam van een man, die zich “Malik Al-Amlak” (hetgeen “Koning der Koningen” betekent) noemt, vreselijk zal zijn in de ogen van de Islamitische ‘allah’. “Koning der Koningen” is een titel die Christus draagt in de Apocalyps van Sint Johannes bij de Parousie. De ‘allah’ van het Mahometisme is dus bevreesd voor Onze Heer Jezus Christus, en is bijgevolg een demoon. Een demoon is eveneens aan Mahomet verschenen bij de aanvang van zijn lamentabele loopbaan, hetgeen bewezen wordt door het feit dat hij op dat moment overweldigd werd door een soort van angst (in contradistinctie tot de heilige vrees die men ervaart bij verschijningen van goede engelen), wat karakteristiek is aan de presentie van duivelse invloeden. Men kan zich ook de vraag stellen of die epileptische aanvallen die Mahomet habitueel kreeg niet slechts natuurlijke defecten waren, maar symptomen van demonische activiteit, gezien hij zo dicht bij de duivel stond.

  1. @Benjamin van Dyck. Er bestaat een sekte in Turkije die zich als ‘Mahdi’ uitgeeft en zich met vrouwen omgeeft. Is rijk en heeft een bepaalde invloed op deze mensen. Een Turkse journaliste heeft hem geïnterviewd en dat gaat heel geheimzinnig. Die dames, ook blanken, adoreren hem en zien er geen kwaad in. Bedoelt u met Mahomet, Mohammed de laatste profeet, volgens de moslims?
   ANGST: Weet u, angst is mij ook niet onbekend. In Lourdes bij de grot (1976) kreeg ik als 18-jarige een angst over mij heen, in plaats van vertrouwen in tegenstelling tot mijn nicht, die later pastoraal werkster werd, terwijl ik behoudend was en nog ben en zij meer progressief denkend en nog.
   BERNADETTE SOUBIROUS: Het verhaal van St. Bernadette Soubirous heel goed. Ik heb er meerdere boeken over haar gelezen. Ook heb ik een schilderijtje van Bernadette, met chapulette/hoofddoekje hier hangen. Door iemand geschilderd vanaf een karakteristieke foto van haar, die ik altijd mooi heb gevonden.
   IN LOURDES: De 1e keer in Lourdes, vond ik het ineens allemaal zo ongrijpbaar, wat daar is gebeurd dat ik er meer bang van werd. In hoeverre demonen bij mij een rol spelen weet ik niet, wel dat ik altijd met meer angst te kampen heb gehad en nog heb dan mijn andere broers en zussen. Ik was de enige in ons gezin die er zich in verdiepte. Ik groeide niet op met de praktijk van de Biecht. Ik ben de enige, tot nu toe in ons gezin, geweest die ruim een half jaar in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen geweest. Achteraf heeft het mij niet verbaasd dat ik een psychose kon krijgen. Angst is het sleutelwoord! Angst is een slechte raadgever! Al bid ik ertegen, het komt steeds weer terug. Waarom? Ik weet het niet. Het geloof werd mij nooit goed uitgelegd en dan kan dingen een eigen leven gaan leiden. In mijn omgeving vond en vindt men altijd dat ik mij er teveel in verdiep. Maar het is ook zo, dat de meesten er zich ook helemaal niet in wil verdiepen. Misschien dat ik mij daardoor nog verder in verdiepte dan goed voor mij was. Ik ben meer met verschijningsverhalen grootgebracht dan met de Katechismus. Wij hadden de “Nieuwe Katechismus” (een afgekeurde versie), die mij trouwens zelf al niet aansprak. Later kocht ik zelf die van Anton Schraner. Maar niemand, behalve ik, las daarin.

   1. “Mahomet is een meer archaïsche vorm voor “Mohammed”, die valse profeet die met zijn dwalingen zo vele zielen in de hel gestort heeft en het bloed van de heiligen vergoten.

    Indien u nooit echt goed onderricht geweest bent in het Katholiek geloof, zou u een traditionele catechismus moeten lezen, zoals de Oude Mechelse, of de Catechismus van Sint Pius X. Aanvullend zou u ook een historisch-catechetisch werk kunnen lezen van een gereputeerd kerkelijk schrijver, volgens de methode die Jean-Joseph Gaume toepaste in zijn Catéchisme de Persévérance, waardoor u een zicht krijgt op de goddelijke hand die de Katholieke Kerk zichtbaar bevestigd heeft doorheen de eeuwen. Wie de geschiedenis grondig kent, zal daar duidelijk de goddelijke oorsprong van de Kerk in waarnemen. Ook zal men de rampentoestand waarin zij zich heden bevindt beter kunnen plaatsen in het licht van de goddelijke beloften die op haar rusten, en die op het moment bepaald door de Hemel nog maar eens voor de zoveelste keer bevestigd zullen worden.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.