De Evolutietheorie: het typevoorbeeld van ‘kameleon-wetenschap’

De Qadisha-vallei (Foto: Panoramio)

Twee weken geleden werden we door ‘De Redactie’ weer eens bijgespijkerd aangaande de zogenaamde ‘evolutie van de mens’. Toen stond er de volgende titel te lezen: “Wij mensen zijn 100.000 jaar ouder dan gedacht, en leefden overal in Afrika.” Blijkbaar tonen “nieuwe vondsten in Marokko aan dat Homo sapiens, de ‘Moderne mens’, niet 200.000 jaar geleden op de aarde verscheen, maar minstens 300.000 jaar geleden. En dat hij niet enkel in een ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië leefde, maar toen al verspreid was over het hele continent”. Marokko als ‘de bakermat van de mensheid’ lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. Ook de gelijkschakeling Homo sapiens / ‘Moderne mens’ is zeer problematisch en wordt door vele wetenschappers niet aanvaard. Verder hebben mensen niet de gewoonte om te ‘verschijnen’. En als klap op de vuurpijl zou de ‘Tuin van Eden’ in Ethiopië gelegen hebben. Waarom worden in de vulgarisering van een schijnbaar ‘wetenschappelijke’ ontdekking, Bijbelse elementen geïntroduceerd? Op basis van Ezechiël 31:16 weten we, dat de Hof van Eden in een Syrisch-Libanees gebied zou gelegen moeten hebben. Want “de bomen van Eden” worden daar als “de mooiste van de Libanon” beschreven. De Libanon is een gebergte in het midden van Libanon en in het zuidwesten van Syrië. De hoge, met sneeuw bedekte pieken hebben de Libanon in het verleden waarschijnlijk zijn naam gegeven: “laban” betekent “wit” in het Aramees, de taal van Christus. De Qadisha-vallei en het zogenaamde ‘Bos van de ceders van God’ liggen ook in de bergen van de Libanon. In de loop van de geschiedenis vluchtten vele Christenen naar het gebergte, waar ze relatief veilig waren voor vervolging en waar ze grotten bewoonden en soms complete kerken uithakten in de rotsen. In het gebergte bevinden zich trouwens nog steeds verscheidene kloosters.

Maar, volgens dit nieuwe ‘wetenschappelijke’ onderzoek moet de bakermat van de mensheid niet in Eden en ook niet in Ethiopië gezocht worden, maar wel in Marokko, meer bepaald in de Jebel Irhoud, zo’n 400 kilometer ten zuiden van Rabat. Daar zijn nu immers overblijfselen van de Homo sapiens gevonden die gedateerd kunnen worden op 315.000 jaar geleden, en dat is ruim 100.000 jaar ouder dan de oudste resten die tot nu toe in Ethiopië werden gevonden. Het gaat blijkbaar om 16 nieuwe overblijfselen die toebehoorden aan minstens vijf individuen. Eerder, in 1968, waren in de Jebel Irhoud ook al zes overblijfselen gevonden van een jong exemplaar van Homo sapiens. Dat werd toen eerst gedateerd op 40.000 jaar oud, later op 160.000 jaar. Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van professor Jean-Jacques Hublin van het Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig had echter twijfels bij die datering en begon in 2004 nieuwe opgravingen op de site. Zijn bevindingen zijn nu gepubliceerd in twee artikels in het populairwetenschappelijk tijdschrift ‘Nature’. “Deze ontdekking vertegenwoordigt de oorsprong zelf van onze soort, de oudste Homo sapiens ooit gevonden in Afrika of elders”, zei Hublin op de persvoorstelling.

De overblijfselen zijn gedateerd door Daniel Richter, een expert in geochronologie aan het Max Planck Instituut. Met de thermoluminescentie-methode kwam hij tot een datering van 315.000 jaar geleden, ruim de helft ouder dan wat tot nog toe gezien werd als de oudste menselijke overblijfselen. Dat waren de fossielen van Omo I en Omo II, die ontdekt zijn in Omo Kibish in Ethiopië, en die een datering kregen van 195.000 jaar. Iets jonger waren drie schedels die eveneens in Ethiopië gevonden werden in de buurt van het dorp Herto in de Afar-regio. Die werden gedateerd op 160.000 jaar oud. Het feit, dat tot nog toe al de oudste resten van de ‘Moderne mens’ in dezelfde streek in Ethiopië gevonden werden, heeft ertoe geleid dat men dacht, dat alle mensen afstamden van een populatie die in Oost-Afrika leefde, in een soort ‘Tuin van Eden’ in zwart Afrika. “De nieuwe vondsten zetten deze theorie volledig op losse schroeven”, zegt Hublin. “Want, het is niet alleen zeker, dat er ook in Marokko al zeer vroeg ‘Moderne mensen’ leefden, maar dat zij ook tweezijdige, vuurstenen spitsen produceerden die kenmerkend zijn voor wat men de ‘Middle Stone Age’ noemt”. Deze periode uit de Afrikaanse prehistorie is gelijktijdig met het ‘Midden-Paleolithicum’ in Europa waar de zogenaamde ‘Neanderthalers’ toen leefden.

Volgens paleo-anthropoloog Antoine Balzeau – die echter niet meegewerkt heeft aan de ontdekking – betekent dit, dat “zeer verschillende groepen mensachtigen tegelijkertijd geleefd hebben, niet enkel ver van elkaar verwijderd in afgelegen streken, maar mogelijk ook in gebieden die dicht bij elkaar liggen. Het gaat dan om verschillende groepen archaïsche Homo sapiens, de primitievere Homo erectus, de Neanderthalers, de Denisova-mens en mogelijk ook de Homo naledi. Er zijn dus gedurende lange tijd verschillende soorten mensen op aarde geweest, die elkaar ontmoet hebben, die samengewoond hebben, die genen uitgewisseld hebben”. Dit is eigenlijk zeer opmerkelijk, want indien dit werkelijk verschillende soorten mensen geweest zouden zijn, dan kunnen ze biologisch gesproken géén genen uitwisselen. Professor Hublin voegde eraan toe: “We verwijderen ons hoe langer hoe meer van de lineaire visie op de menselijke evolutie, met een opeenvolging van soorten die de een na de ander komen”. De nieuwswaarde van deze mededelingen ontgaat ons volledig, aangezien dit net de gangbare theorie is binnen de hedendaagse Paleo-anthrolopogie.

Een van de vondsten is een aangezicht, en de onderzoekers zeggen dat het “aangezicht van deze vroege Homo sapiens het gezicht is van iemand die je op de metro zou kunnen ontmoeten”. Professor Hublin zegt blijkbaar vaak al grappend, dat “als de mens van Jebel Irhoud een hoed zou dragen, men geen verschil met ons zou kunnen zien”. Dit betekent, dat er blijkbaar géén spoor van ‘evolutie’ te bespeuren is. Maar, persoonlijk heb ik professor Hublin dit nog nooit horen zeggen, maar het zou wel kunnen kloppen. Het grapje, dat Hublin hier trouwens maakt over de mens van Jebel Irhoud, heeft hij trouwens ‘geleend’ van Carleton S. Coon, een professor van Harvard, die in de jaren ’40 van de vorige eeuw precies hetzelfde zei van de Neanderthaler. Maar volgens Hublin die eerst beweerde, dat er geen verschil is, is er nochtans wel degelijk een verschil: “De hersenpan verschilt nogal sterk van die van de hedendaagse mensen”. “Wat de grootte betreft, zijn de hersenen van de mensen van de Jebel Irhoud al behoorlijk groot”, zei Hublin. “De grootte valt binnen de variatie bij nu levende mensen. De belangrijkste verschillen zitten in de vorm. Het zijn hersenen die veel minder bolvormig zijn, want ze zijn langwerpiger”. Hublin doelt natuurlijk op de dolichocefale vorm van de schedel, die blijkbaar karakteristiek is voor de mens van Jebel Irhoud. Echter, Hublin vergeet er wel bij te vertellen, dat dolichocefalie of langschedeligheid, net het typische kenmerk is van de schedel van de Neanderthaler. Met andere woorden, we hebben nu 300.000 jaar geleden zogenaamd ‘moderne’ mensen in Afrika en tezelfdertijd Neanderthalers in Europa die beiden gekenmerkt worden door een langwerpige schedel. Op zich is dit interessant nieuws, ook al past het niet echt in het kraam van de aanhangers van de zogenaamde Out-of-Africa-theorie. Méér dan 30 jaar geleden nam de wetenschap aan, dat ook in Noord-Afrika Neanderthalers geleefd hebben. Daarna heeft men 30 jaar tijd nodig gehad om van deze Noord-Afrikaanse ‘Neanderthalers’, ‘Moderne mensen’ te maken. Nu blijkt nog maar eens, dat deze Noord-Afrikaanse ‘Moderne mensen’ niet alleen op Neanderthalers lijken, maar dat ze ook nog eens dezelfde cultuur hebben. Met andere woorden, omwille van ideologische redenen worden de Noord-Afrikaanse ‘Neanderthalers’, ‘Moderne mensen’ genoemd en worden de Europese ‘Moderne mensen’, ‘Neanderthalers’ genoemd, terwijl in werkelijkheid het dezelfde soort betreft.

En dan volgt de grote wetenschappelijke conclusie van professor Jean-Jacques Hublin: “Ik denk, dat de belangrijkste bijdrage van ons werk is, dat het toont, dat de ‘Moderne mens’ niet als soort met Adam verschenen is, ineens, en met al de kenmerken van de huidige mensen. Maar, dat de ‘Moderne mens’ het resultaat is van een geleidelijk proces, een lang proces, en een complex proces. En bij de mensen van de Jebel Irhoud zien we, dat een deel van hun anatomie al zeer dicht aanleunt bij wat we zien in de nu levende mensen. Maar andere delen moeten nog een lange evolutionaire weg afleggen, vooral de hersenen”. Ook bij de hedendaagse mens heeft tegenwoordig de ene al beter ontwikkelde hersenen dan de andere. Maar, Hublin probeert natuurlijk met alle mogelijke middelen een goddelijke Schepper buiten spel te zetten. Het is op zich merkwaardig om te zien, dat Hublin blijkbaar wetenschappelijk actief is – niet om de waarheid te vinden – maar om aan te tonen, dat God niet bestaat. Inderdaad, de Evolutietheorie is een vorm van negatieve theologie voor atheïsten. Voor hen is het probleem, dat het Creationisme steunt op een goddelijke Schepper. En dat is voor atheïsten natuurlijk “onwetenschappelijk” omdat het volgens hen een arbitraire, bovennatuurlijke macht introduceert. Met andere woorden, atheïstische ‘wetenschappers’ willen natuurlijk aan wetenschap doen, zonder dat ze door God gestoord worden.

Atheïstische wetenschappers nemen dan maar hun toevlucht tot het Neo-Darwinisme, maar ook deze branche van ‘wetenschap’ zit in een diepe crisis. Mutatie gevolgd door natuurlijke selectie kunnen niet het ontstaan van nieuwe soorten verklaren. Er is geen bewijs voor ‘geleidelijkheid’ binnen het evolutionaire proces, zoals Hublin beweert. En het ‘toeval’ en de ‘willekeurigheid’ die zo een grote rol spelen binnen het Neo-Darwinisme kunnen toch nooit als wetenschappelijke verklaringsgrond worden ingeroepen, aangezien het de facto niets verklaart! Het Neo-Darwinisme, dat zich toch als een naturalistische en materialistische ‘wetenschap’ presenteert, weet géén raad met het hedendaagse moleculaire bewijs, en zoekt zijn toevlucht in allerlei onbewezen veronderstellingen aangaande erfelijkheid. Het Neo-Darwinisme negeert snelle en bruuske biologische processen zoals symbiogenese, horizontale genoverdracht, de acties van mobiele genetische elementen binnen het genoom en de epigenetische wijzigingen. De meeste Neo-Darwinisten hebben het proces van ‘Natuurlijke Selectie’ blindelings verheven tot de enige ‘creatieve’ kracht die alle moeilijke evolutionaire problemen zou oplossen zonder dat daar een echte empirische basis voor bestaat. Vandaag de dag zien ook vele ongelovige en atheïstische wetenschappers in, dat het Neo-Darwisme aan het eind van zijn Latijn is. Echter, voor hen bestaat er geen Alternatief, omdat dat de basis van hun atheïsme en ongeloof zou torpederen.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  een jongen

  (25 juni 2017 - 15:24)

  Zie “gaat de evolutietheorie op de schop? (18juni)”, waar ook drie reacties staan uit mijn hand: over de evolutietheorie zelf, dan gezien vanuit de Schepper, waarom wij niet mogen geloven in de afstamming van de aap maar wel in Adam en Eva, wanneer beide laatstgenoemden leefden, de zondvloed, hoe de wereld er vóór de zondvloed eruit zag. In de laatste reactie een wetenschappelijke uiteenzetting over de oerknal, de belangrijkste dwalingen in de astronomie, en het vermeende leven elders in het heelal.
  Waar ligt Eden, de basis van de eerste mensen Adam en Eva? Genesis 2 geeft dat duidelijk genoeg aan: op een plek waar vier rivieren ontstaan. Twee ervan zijn ons in het heden nog bekend, de Eufraat en de Tigris. Zij liggen in het vroegere Armenië, dat nu Oost-Turkije is, het gebied dat de Turken een eeuw geleden hebben ontfutseld aan Armenië (zie de foto’s van gekruisigde vrouwen); het huidige Armenië bestaat nog, maar is dus zienderogen ingekort.
  Na ruim zestienhonderd jaar bracht God over de gehele aarde de zondvloed; zelfs in het Himalaya-gebergte vind je hiervan nog overblijfselen: schelpen. Slechts Noach en de zijnen ontkwamen in de ark, en zetten op de berg Ararat voet op deze vernieuwde aarde. Reeds vrij kort daarna werd de bekende toren van Babel gebouwd, zie Genesis 11, de gehele wereld was toen een van taal, een van spraak. De mensen wilden bij elkaar blijven. Maar daardoor zouden ze tot een te machtig volk worden, en alles maar doen wat zij maar denken te doen, niets zou in hun ogen onuitvoerbaar blijken te zijn. Aldus zouden zij weldra God vergeten zijn. De Almachtige zag dat aan, en verwarde hun taal bij die toren, ze verstonden elkaar niet meer. Ze verlieten die plek, en verspreidden zich over de gehele aarde. Dit zijn nu die vele traditioneel levende stammetjes geworden, die in huttendorpjes leefden tot pakweg een halve tot een eeuw geleden.
  Deze jongen heeft jarenlang een studie gemaakt van al deze stammetjes, en vond opmerkelijke zaken. Een bepaalde ingewikkelde uitvinding vind je bijvoorbeeld bij een stam in Zuid-Amerika, maar ook in Oost-Azië. Zo ook bepaalde ingewikkelde spelletjes bij een stam in Afrika, maar ook op een van de eilanden in de Grote Oceaan. Is zoiets dan toevallig dan tweemaal uitgevonden? Uiterst onwaarschijnlijk; het getuigt van EENZELFDE oorsprong. Dus die toren van Babel. Met dat in het hoofd kunnen er nog veel meer dingen aan toegevoegd worden. Specifieke gebruiken. O ja, niet te vergeten hun verhaaltjes, sprookjes en mythen.
  Nu terug naar het hoofdartikel hierboven, het vinden van allerlei mensachtige overblijfselen over de gehele aarde, die de hypothese (veronderstelling) moeten ondersteunen, dat de mens vroeger een aap was. Al zou deze jongen geheel niet in God geloven, dan zou hij dit alles geheel verwerpen. Al meer dan een halve eeuw veranderen inzichten, theorieën, dateringsmethoden zodanig, dat hij er heel moe van geworden is. “Geleerden”, die elkaar constant in de haren vliegen over de waarheid van dit of dat. Tegenstrijdigheden zat. Een van hen zei, toen hij oud geworden was, dit: ik krijg de indruk, dat we louter met verschillende soorten uitgestorven apen bezig zijn geweest. Tjaaaa!
  De rest laat deze jongen graag aan u over. Als christen zouden we ons moeten schamen aan dergelijke materie zelfs maar een luisterend oor te geven. Ze willen steeds maar één ding: het schone werk van God onze Schepper ontkrachten, en daarmee de Schepper Zelf. Ze doen hun best maar. Hun einde is naar hun werken.
  Overigens zijn wij ons eigen Babel weer lekker aan het herbouwen: één van taal, met internet aan elkaar verbonden, waardoor we ongelooflijke dingen kunnen doen, God dus niet meer nodig hebben. De wetenschapsrubrieken bezorgen mij soms koude rillingen. Nu, bij Babel verspreidt God de mensheid; nu de toren geestelijk gesproken weer hersteld wordt, wat zal God nu doen? Lees de Schrift er maar op na, het laatste boek, Openbaring.

  Benjamin Van Dyck

  (25 juni 2017 - 15:49)

  Volgens oude tradities lag Eden in Armenië.

  Evolutionisme heeft niets met echte wetenschap te maken, en is ontwikkeld binnen het kader van de negentiende-eeuwse Voltairiaanse leugencampagnes tegen de Katholieke Religie. Het is immers een gedocumenteerd feit dat de Judeo-Maçonnerie pseudowetenschap als wapen wilde hanteren tegen de Kerk, en zo de bevolking wilde indoctrineren met de bedoeling hun maçonnieke “nieuwe mens” te doen oprijzen.

  Het Darwinisme is opvallend duidelijk geïnspireerd door de talmudistische beweringen dat de niet-joodse volkeren een trede zouden zijn tussen de mens en het dier; superieur aan het dier dus, maar inferieur aan de mens, waarmee het talmudisme de Jood bedoelt. Het verwantschap met het Darwinisme, dat het mensdom bespot door het van apen te doen afstammen, is zichtbaar.

  De Katholieke doctrine is dat het mensdom nog geen tienduizend jaren oud is, en dat het geheel, zonder uitzondering, afstamt van één eerste menselijke vader, Adam. Polygenisme is heretisch, want dat systeem opent de deur voor mensen die van de erfzonde gevrijwaard gebleven zouden zijn, terwijl de leer van de Kerk duidelijk voorhoudt dat de erfsmet universeel is. Alleen Christus en Maria zijn zonder de erfsmet geboren geweest.

  pastoor Geudens

  (26 juni 2017 - 03:46)

  “De theologie leert dat God die alles ‘goed’ maakt, het eerste menselijke paar ‘zeer goed’ maakte, en dat niet volgens de manier van een dierlijke staat waaruit het in de loop van duizenden jaren en ten koste van onnoemelijk lijden zou zijn geëvolueerd. De ‘Mens’ (Adam) kon dus niet de vrucht zijn van een evolutie, want in dat geval zou de mensheid in haar oorspronkelijke staat niet iets ‘zeer goeds’ zijn geweest. Het is duidelijk dat als de door God geschapen ‘Mens’ een volmaakt wezen was, terwijl anderzijds de archeologische ontdekkingen tonen dat de mens van de prehistorie een onvolmaakt wezen was, het de erfzonde is geweest die hem in al zijn aspecten heeft ontaard tot zelfs het aannemen van de uiterlijke kenmerken van mensachtigen (zoals Kaïn door don Guido werd gezien). Indien de ‘Mens’ in lichaam en ziel verdorven raakte, dus niet alleen in de geest, is het logisch dat de erfzonde een zonde is geweest van kruisbevruchting, wat te wijten valt aan een (bepaalde verboden) gemeenschap buiten de (Adamitische) soort”. – https://guidobortoluzzi.wordpress.com/2012/08/18/de-schepping-genesis-1-6-guido-bortoluzzi/

   Bart

   (27 juni 2017 - 13:54)

   Ik heb het boek van Don Guido Bortoluzzi gelezen. Een echte eye-opener.
   U kent mij niet eerwaarde, maar ik ben blij u op dit forum tegen te komen.

  willy

  (26 juni 2017 - 08:46)

  Het is nu duidelijk geworden dat de evolutietheorie niet meer dan een theorie is over het ontstaan van wereld en mens zonder veel wetenschappelijke bewijzen het is eigenlijk een vorm van religie geworden door mensen die weigeren de hand van God in deze wereld te erkennen! Er is een groot verschil tussen mens en dier en moest de evolutietheorie enkele wetenschappelijke waarden hebben dan zouden we nu nog overgangsvormen zien tussen aap en mens maar deze is er eenvoudig weg niet !!

  A. G. Stinus

  (26 juni 2017 - 17:09)

  – Akkoord met Pastoor Geudens.
  – We moeten het paradijs nergens op aarde gaan zoeken ; de Bijbelse teksten uit Genesis enz. zijn bloemrijk en geven fundamentele waarheden aan, maar men moet er geen data of plaatsen in gaan zoeken. De eerste mensen (Adam, Eva genoemd), hebben werkelijk bestaan, maar in een paradijselijke realiteit die we nu niet meer kennen. De huidige realiteit binnen het heelal en op aarde kennen we als een gevallen schepping, waarin ziekte, neiging tot zonde en dood voorkomen, als gevolg van de erfzonde (die we zelf telkens opnieuw onderschrijven door ook te zondigen).
  – In de christelijke/katholieke godsdienst is die paradijselijke realiteit helemaal niets vreemds, vermits we door onze godsdienst weten dat er een nog hogere en betere realiteit (heel dicht bij God) bestaat, namelijk de hemel.
  – De evolutieleer zal wel voor een deel opgaan, maar het is alleszins geen wetenschap die het begrip GOD kan vervangen. Ook in de evolutieleer moet men met iets starten, en dat kan alleen maar “aangeleverd” zijn door een Almachtige God, de onveroorzaakte Oorzaak.

  AGS

  Bart

  (27 juni 2017 - 13:16)

  Er zijn wetenschappers die tot de ontdekking komen dat het heelal zo uitermate fijn is afgesteld, juist voor het ontstaan van intelligent leven, dat spreken over het ontstaan van de mens als toevalligheid volkomen absurd is.
  http://www.allaboutscience.org/dutch/kosmische-fijnafstemming.html

   een jongen

   (27 juni 2017 - 15:08)

   Eindelijk, eindelijk het artikel waar deze jongen al zo lang op zoek is geweest. Want je hoort deze kreet zo dikwijls, ook over de afstemming van de zogenaamde fijnstructuurconstante, maar kon er niets degelijks over vinden.
   Zelf ooit eens een boek geschreven (maar nooit uitgegeven, opdat hij bescheiden blijft) over dit onderwerp, en ook toegepast op ons leven op deze aarde. Hoe alle elementen zodanig afgestemd zijn op elkaar in het periodiek systeem der elementen, dat water kan ontstaan. Wauw, dat wonderlijke goedje water, zo simpel, en toch de complexste vloeistof die bestaat. Nog steeds worden er nieuwe eigenschappen van ontdekt. Neem alleen al de verschillende kristalfasen die zij aanneemt na bevriezing, door alsmaar de temperatuur te verlagen. Maar de mooiste eigenschap vindt deze jongen toch, dat zij bij 4 graden Celsius het kleinste volume bereikt. Verwarm je water van 4 graden, dan zet het uit. Maar verkoel je water van 4 graden, dan zet het ook uit! Uiterst belangrijk voor bijvoorbeeld al het leven in meren, rivieren en plassen. Want in de winter, ook wanneer er strenge vorst is, is het onderste (zwaarste) laagje water 4 graden, vlak boven de bodem gelegen. Allerlei leven houdt zich daar “schuil” tegen de vorst, en blijft in leven. Zou water daarentegen zich gewoon gedragen als alle andere vloeistoffen, nou, dan zou het elke winter gedaan zijn met al het belangrijke leven, noodzakelijk voor de voedselketen, waar ook wij deel van uitmaken. Ook in de oceanen is het op de bodem 4 graden Celsius.
   Ook ons DNA is zo wonderlijk. Een minieme verandering, en er is helemaal geen DNA-keten meer. Geen DNA, geen leven.
   Kijk, met evolutie probeert men al het leven te verklaren. Al zeer onmogelijk, vanwege de talloze problemen. Maar als het heelal “zomaar” ontstaan zou zijn, uit de oerknal (een nog niet bewezen theorie, want dat impliceert inflatie: zie voorts mijn eerste artikel hierboven), dan wil dat nog niets zeggen over hoe materie, energie en tijd eruit hebben gezien. Bedoel maar, het had ook anders kunnen wezen. En had ook zeker anders geweest !
   Nee, de Almachtige Zelf heeft Zijn heilige arm uitgestrekt en door Zijn Geest alles geschapen. Niet als een baaierd, maar heel specifiek. Opdat Hij in deze kosmos de mens kon plaatsen in een levensvatbare en schone – ja bizarre – leefomgeving, de mens naar Zijn evenbeeld. En zich vermenigvuldigen zou, tot velen wordend, opdat uit deze vermeerderde kelen een reusachtige lofzang zou opstijgen om Hem te verheerlijken voor al dat goede wat we mogen smaken. Wat is daarvan nu nog over….

  Benjamin Van Dyck

  (27 juni 2017 - 13:20)

  De Hof van Eden was wel werkelijk een locatie in het Midden Oosten. Geleerden pretenderen hypocriet zich het hoofd te breken over het feit dat er op een gegeven moment opeens georganiseerde menselijke maatschappijen begonnen op te rijzen in de Oriënt, de wieg van de menselijke samenleving, terwijl de oorzaak daarvan eenvoudigweg was dat het mensdom kort daarvoor geschapen geweest was door God in dat werelddeel.

  Volgens oude tradities lag Adam begraven onder de heuvel van Calvaria (het Hebreeuwse “Golgotha” betekent “Schedelplaats”), waar Christus op gekruisigd werd, en de grot in de Hof van Gethsemane, waar Zijne Goddelijke Majesteit bloed gezweet heeft, was waarschijnlijk dezelfde grot waar Vader Adam en Moeder Eva hun zonde beweend hebben nadat zij uit Eden verdreven geweest zijn. Zoals eerder gezegd lag Eden volgens oude tradities in Armenië.

  Een interessant feit is dat de Hebreeuwse geschiedschrijver, Josephus Flavius, de Galliërs deed afstammen van de Bijbelse Gomer, zoon van Japhet, zoon van Noë Patriarcha. Die traditie heeft doorheen de eeuwen in zekere mate ook in de Kerk bestaan, en als ik mij niet vergis considereren de hedendaagse Joodse rabbijnen eveneens de Galliërs en Germanen als afstammelingen van Gomer, gezien zij de zogenaamde “Duitse Joden” “Ashkenazim” noemen. Dat woord komt van Ashkenez, die in de Volkerentafel van Genesis samen vermeld staat met Rifat en Togormah als zonen van Gomer. Het volk van Gomer kreeg het gebied in en rond het huidige Armenië als erfdeel, hetgeen dus mogelijk betekent dat wij, de West-Europeanen, tot het volk van de oude Armeniërs behoord hebben.

  Geschiedkundigen spreken over een mysterieuze stam, “Cimmerianen” genaamd, die volgens gevonden oude Assyrische tabletten “Kroost van Gimer” heette, en die ten zuiden van de Zwarte Zee (in het toenmalig Armenië) zijn thuis had. Herodotus situeerde hun thuisland meer noordwaards, en zei dat zij uit hun land verdreven werden en over de Caucasus gevlucht zijn. Ligt hier het antwoord op de kwestie van de origine der Gallische en Germaanse stammen? Het krijgshaftig karakter van de Cimmerianen, zoals zij getekend worden door oude overleveringen, lijken wel zeer sterk op dat van de Germanen. Zij moeten oorspronkelijk in een Armeens land, genaamd “Gamir” of “Gomara” gewoond hebben. Het is toch duidelijk dat “Gamir”, “Gimer” en “Gomara” varianten zijn, van taal tot taal, van het Hebreeuwse en Bijbelse “Gomer”? Interessant om weten is dat de Germaanse naam “Gommar” reeds bestond in West-Europa tijdens de Merovingische tijd.

   een jongen

   (27 juni 2017 - 15:25)

   Eens een mooi maar ingewikkeld boek gelezen (dr.J.F.Walvoord: zo spreekt de Here) over de verspreiding van alle volkeren sinds Babel, volgens de Schrift, Genesis 10 en 11, maar ook 1 Kronieken, en andere boeken. Ontstaan uit de drie zonen van Noach, de man die met zijn gezin de zondvloed overleefd had en de vernieuwde aarde betrad. Door hier vanuit te gaan, worden veel dingen in de geschiedenis van de mensheid duidelijker. Uiteraard is de legpuzzel nog niet compleet. Bijvoorbeeld: het land der Sinieten in Jesaja 49, vers 12, betekent: het rijst-dorsende land. Is hier China mee bedoeld?
   Men mag deze taaie gedeelten in de Schrift beslist niet verwaarlozen. Integendeel. Zo wordt de bedoeling van God veel helderder, als we te weten kunnen komen over welk land het nu gaat, welke streek ermee is bedoeld, ook met het oog op het heden.

    Benjamin Van Dyck

    (28 juni 2017 - 17:14)

    Er bestaat een schaarse traditie dat Noë na de Zondvloed een vierde zoon zou hebben gehad, genaamd Jonitus, die oostwaarts getrokken zou zijn om zich daar te vestigen. Of dit op waarheid berust weet ik niet, maar men stelt zich natuurlijkerwijze de vraag of deze niet de voorvader geweest zou zijn van het Mongolisch ras, dus inclusief van de Chinezen.

  A. G. Stinus

  (27 juni 2017 - 20:36)

  … Als katholiek mag je gerust geloven dat het paradijs ergens op aarde lag. Maar het is volgens mij een beetje absurd. Want de eerste mensen (Adam, Eva) hoefden niet te sterven, en konden geen pijn lijden. Maar als je ze ergens op aardse bodem laat rondlopen zal men bijna niet anders kunnen aannemen dan dat ze moesten sterven. Tenzij men een reusachtige “luchtbel” aanneemt waarbinnen niet gestorven werd. Ik hou het liever op een paradijselijke omgeving (een beetje zoals de hemel), die we op dit ogenblik niet meer kennen.
  … Het belangrijkste is dat je het Credo van de katholieke Kerk aanneemt. En daar lezen we : “God, schepper van hemel en aarde”. De details over de totstandkoming van de schepping zijn secundair voor het belangrijkste uit het katholieke geloof.

   Bart

   (28 juni 2017 - 16:56)

   Zou het niet zo kunnen zijn dat in de oorspronkelijke toestand van de schepping, de helende kracht van bijvoorbeeld planten zo volmaakt was dat de mens, door toepassing ervan bij eventuele kwetsuren, snel genas?

  A. G. Stinus

  (28 juni 2017 - 17:22)

  Hallo Bart,
  … Ik denk dat in de paradijstoestand niemand kwetsuren kon oplopen. De mens werd daar wel “in een tuin” geplaatst, maar dat betekent niet dat daar planten, leeuwen etc. rondliepen. Het betekent wel dat de mens dynamisch kon zijn, iets kon realiseren, maar er was geen noodzaak om dat te doen met het oog op zijn overleven. In de huidige gevallen schepping moeten we wel degelijk werken om te overleven, en zijn we door de evolutie gebonden aan onze omgeving.
  … Allicht moeten we best niet te veel fantaseren over de concrete paradijselijke toestand, net zoals we ons geen goed idee kunnen geven van de hemelse toestand waarop we hopen.

  Beste groeten, Au. G. Stinus

  Michaël Dekee

  (29 juni 2017 - 15:39)

  Sta me toe hier nog mijn bijdrage aan toe te voegen; uit de visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick: https://cruxavespesunica.org/2016/02/29/over-het-paradijs-en-de-zondeval/

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *